Aandachtspuntenlijst PGS 15

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aandachtspuntenlijst PGS 15"

Transcriptie

1 Aandachtspuntenlijst PGS 15 DOEL: Aanreiken van en voor het houden van toezicht op PGS 15 bedrijven, "opslagen van verpakte gevaarlijke stoffen"

2 : Pagina 2 van 8 Doel Brandbeveiligingsinstallaties worden veelal toegepast ter voldoening aan de PGS 15. De eigenaar van de opslagvoorziening dient er op toe te zien dat deze in stand wordt gehouden. Deze aandachtspuntenlijst bij het toezicht op opslagbedrijven van verpakte gevaarlijke stoffen (hierna PGS 15 bedrijven) heeft tot doel Brzo-, en ARIE toezichthouders een handreiking te bieden ten aanzien van brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Benodigde documentatie (aan te geven in de inspectieagenda): - Vergunde situatie. PGS beschermingsniveau: 1, 2 of 3. soorten gevaarlijke stoffen, ADR klassen. vergunde hoeveelheden gevaarlijke stoffen - Aantal en type opslagvoorziening(en): loods nummers - Bouwkundige gegevens:. oppervlakte per voorziening, compartiment,. brandwerendheid: type constructie, breedte van de paden, bouwjaar. bluswater- en productopvang - Type conform PGS 15 s (zie bijlage 5 PGS 15);. bouwjaar van de installatie - Van toepassing zijnde wettelijke voorschriften, regelgeving en normen: PGS 14, 15, Memoranda, NFPA ATEX, etc. - Uitgangspuntendocument aanwezig;. goedgekeurd door bevoegd gezag en inspectie-instelling, niet ouder dan 5 jaar. opleveringscertificaat. inspectiecertificaat met bijbehorend inspectierapport. logboek - Historie m.b.t. toezicht: Wm, Arbeidsomstandighedenwet, Bouwvergunning, Brzo-inspecties. aanwezigheid goedwerkend VBS, aanwijzing bedrijfsbrandweer,. gecertificeerde installatie,. uitvoering periodieke inspecties,. aanwezigheid keuringsrapporten,. aantoonbare opvolging aanbevelingen n.a.v. inspecties, aanschrijvingen en rapporten. PGS 15 De zogenaamde BRZO 99 bedrijven dienen een veiligheidsmanagementsysteem in werking te hebben. De waarde van een veiligheidsmanagementsysteem ligt in het faciliteren van het naleven van voorschriften uit diverse en en normen (PGS 15, PGS 14, Memoranda, NFPA, UPD, ATEX, enz.) Bij inspectie van opslagloodsen voor gevaarlijke stoffen moet deze aandachtspuntenlijst in samenhang worden gezien met de PGS 15. Hiermee wordt ook basiskennis van deze verondersteld. Kernvragen bij een inspectie van een PGS 15 loods, waarbij de NIM systematiek wordt aangehouden: 1. Is de gekozen (bouwkundige)opslaglocatie en het type passend voor de opgeslagen gevaarlijke stoffen? 2. Zijn de risico s van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen onderkend? 3. Worden de risico s voor de opslag van gevaarlijke stoffen voldoende beheerst? 4. Zijn de voorwaarden nodig voor optimale blussing ingevuld? 5. Zijn alle VBS elementen ook geïmplementeerd voor de PGS opslag? 6. Wordt voldaan aan de naleving van de wettelijke eisen?

3 : Pagina 3 van 8 Toepassing aandachtspuntenlijst Deze aandachtspuntenlijst is toegespitst op de bijzonderheden van PGS 15 bedrijven en geeft op een aantal specifieke punten een aanvulling op de huidige NIM controlelijsten C5a en C5b. Per VBS-element blijft steeds de Plan, Do, Check en Act (PDCA)-cyclus van toepassing, dit is niet opgenomen in deze aandachtspuntenlijst. Voor een uitgebreide beschrijving van VBS elementen wordt verwezen naar deze controlelijsten beschikbaar op onder inspectie en controlelijsten. Het proces van waarneming naar oordeel en conclusie kan verlopen zoals weergegeven in de werkwijzer BRZO. In de aandachtspuntenlijst wordt eveneens verwezen naar relevante normen en en voor PGS 15 bedrijven. Er is naslaginformatie terugvindbaar behorende bij de managementthema s. Handreiking risicobeoordeling voor bestaande niet-gecertificeerde s Bij de beoordeling van een kan ter ondersteuning gebruik gemaakt worden van het document Handreiking risicobeoordeling voor bestaande niet-gecertificeerde s. Hierin zijn tabellen opgenomen met veelvoorkomende afwijkingen, die kunnen leiden tot afkeur bij een periodieke inspectie. Er is onderscheid gemaakt tussen afwijkingen die: A. van invloed zijn op de directe werking van de installatie; B. van invloed zijn op de compartimentering en Brandwerendheid; C. van invloed zijn op de repressieve inzet; D. van invloed zijn op de bluswater- en productopvang. Aan de hand van voorbeelden kan worden bepaald of, en in welke mate handhaving noodzakelijk is. In de aandachtspuntenlijst is bij relevante managementthema s een koppeling gemaakt naar de genummerde voorbeelden (tussen haakjes) uit deze handreiking

4 : Pagina 4 van 8 VBS element a Preventie Beleid Zware Ongevallen a 1 a 2 a 3 De is geschikt voor het blussen van de opgeslagen stoffen. Risico s opslag gevaarlijke stoffen Het is een beleidsuitgangspunt dat de beschikbaar en betrouwbaar wordt gehouden. Samenhang met andere systemen - Ontwerpnormen zijn geaccepteerd. - Ontwerpmethode op basis van gerapporteerde testen. (A1, A2). De risico s voor de PGS opslag zijn onderkend: vastleggen van doelstellingen, KPI s en scenario s voor de LOD s. Beleidsuitgangspunten: - voldoen aan wet- en regelgeving (PGS 15, PGS 14, NFPA, ATEX, ADR, Reach, Memoranda, etc.). - monitoren voortschrijdend inzicht in de branche (lessen uit branche incidenten). (A4, A5) PGS 15, bijlage 5 PGS 15 PBZO doc./vr VBS element b De organisatie en de werknemers b 1 b 2 b 3 Er zijn verantwoordelijken aangesteld voor naleving van wet- en regelgeving. Het personeel is op de hoogte van de aard en de gevaaraspecten van de opgeslagen gevaarlijke stoffen en de te nemen maatregelen. Personeel is opgeleid en getraind in het bestrijden van kleine incidenten (morsen product of spills). VBS element c Organisatiestructuur Denk aan: - vakbekwaamheid: aangestelde deskundige bij het werken met gevaarlijke stoffen - verantwoordelijke voor de naleving van de scheidingsvoorschriften; - opgeleid persoon brandmeldinstallatie; - veiligheidsadviseur Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Het personeel is bekend met: - stoffenscheiding conform gevaareigenschappen - veilige stapeling - maximale stapelhoogte - veilig gebruik interne transportmiddelen - geen aftap- of overtapwerkzaamheden Opleiding en Training NEN 2535 ADR , Er is een actuele instructie aan het personeel 3.3 en 3.14 De identificatie van gevaren en de beoordeling van de risico s c 1 c 2 Systematiek voor identificatie van ongewenste gebeurtenissen Bij de beoordeling moeten alle eigenschappen van een gevaarlijke stof worden beschouwd, dus ook de bijkomende gevaren. De opslagvoorziening voldoet aan de eisen ten aanzien van explosieveiligheid. Extra aandacht vereist voor: - preparaten en mengsels, denk aan combinatie gevarenklasse (bijv. giftig + brandbaar, of corrosief + giftig, dus dubbel gelabelde ADR producten, zoals ADR , ADR ). - tijdelijke opslag en handling in onbeschermd gebied. - opslag t.b.v. kwaliteit product in warmtekamer. Als UN-gekeurde verpakkingen worden toegepast, kan een mild ATEX regime worden toegepast. 3.12, en Zie AI website 3.6

5 c 3 c 4 c 5 c 6 Stikstofbelasting (gemiddelde massapercentage stikstof in opgeslagen (gevaarlijke) stoffen moet conform QRA zijn. In de NPFA 11 is een brede opsomming van stoffen opgenomen waarvan branden met Hi-Ex systemen bestreden kunnen worden. De opslagvoorziening is constructief bestand tegen aanstraling van buitenaf De opslagvoorziening is zodanig uitgevoerd dat de afstromingsrichting van het terrein naar een vrije opslag voorziening wordt geleid. : Pagina 5 van 8 Indien stikstofpercentage van de opgeslagen (gevaarlijke) stoffen vergroot kan het effect bij brand ook vergroten. Opvragen of opgeslagen stoffen zijn gedefinieerd; heeft het bedrijf een testmethode voor twijfelachtige stoffen vastgelegd Denk aan scenario s als het uitbreken van brand buiten de opslagvoorziening met als gevolg van aanstraling van buitenaf het bezwijken van de constructie (B7, C8) Denk aan speciale goten, vlamkerende roosters, zodanig uitgevoerd dat bij blussing of grote lekkages een brandende vloeistofplas de kwetsbare delen van de inrichting niet bereikt. QRA uitgangspunten 61 Scenarioboek module 3, 3.2 en VBS element d De beheersing van de uitvoering d 1 d 2 d 3 d 4 d 5 Veilige uitvoering van de (onderhouds)werkzaamheden Er is een (meerjaren)planning m.b.t. inspectie en keuring van de en deze wordt binnen de termijnen uitgevoerd. Meldingen van afwijkingen met invloed op de goede werking van de installatie worden aantoonbaar afgehandeld. Er worden controles gehouden. Er is een volledig logboek bij de aanwezig. Procedures en afspraken zijn van kracht om alleen toegestane gevaarlijke stoffen in opslag te nemen. Opvragen inspectierapporten en certificaten van de inspectie A instelling. (A9) Denk ook aan onderhoudscontracten met installateurs etc. Zie bevindingen in het inspectierapport van de inspectie A instelling. (A6, A9) Te denken valt aan: - stoffenscheiding conform gevaareigenschappen (A7) - toegestane hoeveelheid opgeslagen stoffen (A7, C6) - veilige stapeling en maximale stapelhoogte (A12) - veilig gebruik interne transportmiddelen - brandwerende scheidingen (B1 t/m B3) - beschikbaarheid bluswateropvang i.v.m. regenwater. (D5) - intact zijn van verpakkingsmateriaal inclusief kwaliteit pallets. - beschadigingen en maximale belasting van stellingen - intact zijn van brandwerende scheidingen (deuren, dak, muur, plafond of doorvoering) (B2, B3) - kwaliteit vloeren (vloeistofdicht/vloeistofkerend;d4) - nood- en vluchtwegverlichting - kwaliteit elektrische installatie (A8) In het logboek zijn in- en buiten bedrijfstellingen en onderhouds- en testwerkzaamheden opgenomen. (A3) Te denken valt aan: - acceptatieprocedure en ingangscontrole. - verpakkingsmateriaal intact - overschrijding maximale opslagcapaciteit (A7) , 4.3, bijlage 3 3.4, , NRB Scenarioboek module 3, 1.1 en 4.2

6 d 6 d 7 d 8 Het bedrijf heeft maatregelen getroffen om te voorkomen dat leidingen worden aangetast of verstopt raken als gevolg van microbiële corrosie in sprinklerleidingen. (MIC) Het bedrijf heeft maatregelen getroffen om bevriezing van kritische installatiedelen te voorkomen Check de kwaliteit van de LOD s die samenhangen met het juist functioneren van de. VBS element e Pitcorrosie is een indicatie voor MIC en kan wijzen op verstoppingen elders in het systeem. Denk aan spoelen van leidingen, controle op MICbacteriën; gebruik van additieven; (A13) Navragen of de installatie permanent tegen bevriezen is beschermd, of dat hiervoor een procedure is en opgevolgd wordt (periode van september tot april; A10) Denk aan onderhoudsitems welke het bedrijf zelf uitvoert, zoals - gasdetectie. (A5) - ventilatie - brandmeldpaneel (C3, C5) De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen : Pagina 6 van 8 NFPA 13 Requirement for MIC Testing NFPA 25 e 1 e 2 e 3 Voor PGS 15 loodsen is het van belang nieuwe nog niet eerder aangeboden stoffen en/of producten te beoordelen als een wijziging. Elke wijziging met betrekking tot de opslaglocatie wordt als een MOC behandeld. Er is een procedure voor wijzigingen ten aanzien van klanten. Identificatie van wijzigingen Rekening wordt gehouden met gescheiden opslag van onverenigbare combinaties, verpakking, geschiktheid, etc. (A7) Denk aan wijzingen van: - onderverhuur van compartimenten; (C8) - gewijzigde verpakkingen (A7) - stellingen; - inrichting van magazijn; - aanschaf nieuwe apparatuur o.a. wikkelmachines (wijzigingen verpakking geven kunnen van invloed zijn op werking (A7) - heftrucks - nieuwe activiteit binnen magazijn, bijv. afvullen of ompakken; bijv. wanneer er opslag van gevaarlijke stoffen gaat plaatsvinden, terwijl voorheen uitsluitend overslag plaats vond, of wanneer gasflessen opgeslagen gaan worden, terwijl voorheen uitsluitend stukgoed verpakkingen werden opgeslagen, etc. Klanten kunnen als wens hebben dat gevaarlijke en ongevaarlijke producten gegroepeerd worden, dit mag geen gevolgen hebben voor de werking van de (denk aan siliconen, koopmansgoederen, slecht verenigbare combinaties of andere producten die de schuimwerking te niet doen). Het gedrag van koopmansgoederen tijdens een brand is niet te vergelijken met die van gevaarlijke stoffen. Ze kunnen de werking van de brandbeveiligings-installatie negatief beïnvloeden.(c7, C10) , Bouwbesluit (variabele vuurbelasting)

7 : Pagina 7 van 8 VBS element f De planning voor noodsituaties f 1 f 2 f 3 f 4 f 5 f 6 f 7 f 8 De lokale brandweer wordt betrokken bij oplevering, testen en oefenen i.v.m. de. In het noodplan is beschreven hoe en wanneer de geactiveerd wordt en de evacuatie gestart wordt. De bluswatervoorziening levert de capaciteit zoals vereist volgens de vergunning. Bij de toegang of bij de portier is een duidelijk leesbare instructie over te nemen maatregelen in het geval van een calamiteit. De stoffenlijst is actueel en ligt in de inrichting ter inzage. Er is voldoende schuimconcentraat van de juiste kwaliteit aanwezig. Een opslagvoorziening is voorzien van product- en bluswateropvang van de juiste capaciteit. Er zijn middelen aanwezig om gemorst product veilig te verwijderen. Noodplan of noodorganisatie Naast opleveren en testen is het aanbevolen om de brandweer te betrekken bij oefeningen in het gebruik van de. Hierdoor wordt de bekendheid van de bij zowel brandweer als personeel vergroot. Door training/oefening zijn werknemers bekend met: - de noodstop van de installatie - vertragingsmogelijkheid bij schuimblussing - vluchtwegen (C4) - de werking van de (verificatie op de werkvloer) Er zijn inspectierapporten van bluswatercapaciteit beschikbaar. (C9) Verificatie bij de portier Stoffenlijst is van belang vanwege de frequente wisseling en hoeveelheid van goederen. Er zijn analyserapporten van het schuim aanwezig. (A11) Deze opslagvoorziening kan ook beschikbaar zijn voor de opvang van regenwater. (D1 t/m D5) Denk aan absorptiemateriaal, overmaatse vaten, PBM s, mogelijk een contract met een gespecialiseerd opruimbedrijf, etc. VBS element g Het toezicht op de prestaties Nr. Managementthema Toelichting en aandachtspunten g 1 De veiligheidsprestatieindicatoren zijn geschikt om de processen en procedures te monitoren. Systematische beoordeling van veiligheidsprestaties Voorbeeld KPI s: - aantal calamiteitenoefeningen; - aantal verkeerd geplaatste producten; - aantal ongekeurde verpakkingen; - aantal dagen te laat in onderhoud - veiligheidsrondjes - stellingen beschadigd - te hoog geplaatste pallets; - aantal spills - aantal verkeerd ingeslagen producten; - nieuwe stoffen opgeslagen zonder MOC - percentage beschikbaarheid - aantal pallets van slechte kwaliteit - gedeukte vaten; - aantal dagen te laat actuele stoffenlijst; - aantal keer vluchtwegen niet vrij Norm of , , , ,

8 : Pagina 8 van 8 g 2 Het functioneren van de wordt onderzocht als de installatie is aangesproken. Onderzoek zware ongevallen Het al dan niet aanspreken van de maakt deel uit van het onderzoek. VBS element h Audits en beoordeling h 1 h 2 Procedures, nodig voor een optimaal werkende worden geaudit. Audits Managementreview/directiebeoordeling Directie doet uitspraak over de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 124 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor opslag en

Nadere informatie

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d Handleiding PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen In opdracht van Inhoud 1 Algemene toelichting 6 1.1 PGS 15 in het algemeen 6 1.2 Onderdelen

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.1 (DECEMBER 2012) - PAGINA 1 VAN 125 Inhoudelijke wijzigingen versie 1.1 Deze publicatie is inhoudelijk

Nadere informatie

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen Opslag gevaarlijke stoffen in emballage CPR 15 richtlijnen (Handreiking voor het toepassen van de CPR 15 richtlijnen binnen het werkgebied van de Regionale milieudienst Noord-West Utrecht en binnen dit

Nadere informatie

LPG: Afleverinstallaties

LPG: Afleverinstallaties LPG: Afleverinstallaties Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16:2010 versie 1.0 (09-2010) PGS 16:2010 VERSIE 1.0 (09-2010)

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 30 Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 30:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 61 Vloeibare brandstoffen Bovengrondse

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

Ammoniak: Opslag en Verlading

Ammoniak: Opslag en Verlading PGS 12 Ammoniak: Opslag en Verlading Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 12:2013 versie 0.1 (april 2013) PGS 12:2013 VERSIE 0.1 (DECEMBER-2013) - PAGINA 1 VAN 94 Ten geleide De Publicatiereeks is een handreiking

Nadere informatie

Aardgas - afleverinstallaties voor motorvoertuigen

Aardgas - afleverinstallaties voor motorvoertuigen 25 Aardgas - afleverinstallaties voor motorvoertuigen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 25:2009 VERSIE 1.2 (NOVEMBER 2012) - PAGINA 1 VAN 81 Inhoudelijke wijzigingen versie 1.2 Deze publicatie is

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen Vormgeving binnenwerk: AlphaZet prepress, Waddinxveen Ontwerp omslag:

Nadere informatie

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Hieronder treft u een stappenplan aan waarmee u zelf aan de slag kunt gaan om te bepalen of u onder de werkingssfeer van de nieuwe

Nadere informatie

maklu Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding

maklu Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding Deze bijdrage gaat over de eisen die op grond van artikel 21 van het Besluit risico s zware

Nadere informatie

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie

Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen

Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen 13 Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie BIJLAGE 1 Bijlage IIIa behorend bij Artikel 4.27 Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie Certificatieschema voor de inventarisatie van aanwezige asbest, asbesthoudende

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Explosieveiligheid in PGS 15-opslagen voor verpakte gevaarlijke stoffen

Explosieveiligheid in PGS 15-opslagen voor verpakte gevaarlijke stoffen Explosieveiligheid in PGS 15-opslagen voor verpakte gevaarlijke stoffen Standpunt Arbeidsinspectie betreffende UN-gekeurde verpakkingen en verpakkingen onder het LQ-regime Samenvatting Dit standpunt is

Nadere informatie

Steigerongeval Amercentrale

Steigerongeval Amercentrale Steigerongeval Amercentrale Geertruidenberg 28 september 2003 Rapportage van bestuurlijk onderzoek van het steigerongeval Amercentrale ketel Eenheid 9 Geertruidenberg Acrylschilderij voorpagina: Cees Ham,

Nadere informatie

MODEL CALAMITEITENPLAN

MODEL CALAMITEITENPLAN MODEL CALAMITEITENPLAN Leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Brandweer Buren / Culemborg Toelichting op de leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Het model

Nadere informatie

PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Even Voorstellen Geerlof Bijsterbosch Teamleider Preventie bij VRU, district Rijn & Venen. Voorzitter sector Milieu & Industrie van BrandweerNL Deelnemer

Nadere informatie

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Bouwbesluit 2012 CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Contactgegevens Brandweer Voor u ligt de handige checklist van brandweer Brabant-Noord. De Woningwet legt de verantwoordelijkheid voor een brandveilig

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Onderzoek naar de effecten van de introductie van het Bouwbesluit 2011 op de Administratieve Lasten van bedrijven en burgers B.V. Edisonbaan 14 G-1

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Versie 12, 1 januari 2015 Inhoud 1 lgemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Doel en doelgroep... 3 1.3 Begrippen en definities... 3 1.4

Nadere informatie