RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND"

Transcriptie

1 RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC

2 2

3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5. Onderzoekopzet Bestuurlijke samenvatting Aanbevelingen rekenkamercommissie Bestuurlijke reactie College D&H Nawoord RKC 3

4 4

5 Voorwoord Dit onderzoek naar het gebruik van bestuurlijke instrumenten door de Verenigde Vergadering is een bijzonder rekenkameronderzoek. Wij hebben onderzoek gedaan naar het algemeen bestuur van het waterschap, dat nog als enige laag in het openbaar bestuur in Nederland monistisch opereert. Wij doen een zestal aanbevelingen die gericht zijn op een effectievere inzet van bestuurlijke instrumenten door de Verenigde Vergadering. Voor het onderzoek hebben wij niet alleen gebruik gemaakt van een uitgebreid dossieronderzoek maar ook een enquête uitgezet onder alle bestuursleden. De hoge respons en de uitkomsten hiervan vormden de basis voor groepsgesprekken met het dagelijks bestuur en met de fractievoorzitters. Daarnaast hebben wij ook gesproken met betrokkenen uit de ambtelijke organisatie. Wij zien op basis van ons onderzoek niet alleen punten van verbetering maar ook van verwondering. Zoals o.a. het grote aantal vragen, de rondvraag, de beslotenheid, de hoeveelheid agendapunten en stukken, de bestuursondersteuning etc.... Dat alles vraagt in een verlengde bestuursperiode ( ) naar ons oordeel om een moment van bezinning en reflectie. Wij hopen dat ons rapport daarbij een hulpmiddel kan zijn. Tot slot danken wij allen voor de openhartige wijze waarop is meegewerkt aan dit onderzoek. Wij hopen recht te hebben gedaan aan ieders inbreng. Mr. W.R. de Boer Voorzitter Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 5

6 6

7 HOOFDSTUK 1 ONDERZOEKSOPZET GEBRUIK BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VV VAN RIJNLAND 1.1. Doel onderzoek Doel van het onderzoek is: de VV inzicht geven in het gebruik van bestuurlijke instrumenten door de VV. Daarmee wil de RKC een bijdrage leveren aan een effectieve inzet van de bestuurlijke instrumenten door het algemeen bestuur van Rijnland. De RKC wil het onderzoek vooral een signalerend en informerend karakter geven. Toelichting op doel van het onderzoek: De Verenigde Vergadering (algemeen bestuur) is het hoogste bestuursorgaan van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het algemeen bestuur kiest het dagelijks bestuur (art. 8, 12 Reglement van Orde van het Hoogheemraadschap van Rijnland). In de vertegenwoordigende democratie geldt op politiek niveau het vertrouwensbeginsel. Bij Rijnland hebben partijen na de verkiezingen in november 2008 een college gevormd, dat steunt op een meerderheid in de VV. Er is een collegeakkoord gesloten en een College Uitvoeringsprogramma vastgesteld (uitgebreid voor de periode ). Aan het algemeen bestuur zijn bestuurlijke instrumenten toegekend om de kaderstellende en controlerende taken van het algemeen bestuur te versterken/borgen. Met behulp van deze bestuurlijke instrumenten kan het algemeen bestuur naast het vertrouwen in/op het dagelijks bestuur - zelfstandig de eigen werkwijze bepalen en zich laten ondersteunen, teneinde te komen tot oordeelsvorming en besluitvorming. De VV functioneert in de huidige samenstelling vanaf de verkiezingen in november 2008 en installatie op 8 januari De zittingstermijn is inmiddels verlengd van eind 2012 tot maart De verlengde zittingstermijn biedt de VV de gelegenheid om lessen te trekken uit de eigen ervaringen. Wellicht kan ook de volgende VV nut hebben van zowel de uitkomsten van het onderzoek als de ervaringen en inzichten van de VV in de huidige samenstelling. 1.2 Actuele ontwikkelingen De RKC wil ook actuele ontwikkelingen in het onderzoek betrekken. In december 2012 heeft de VV besloten naar aanleiding van een kredietvoorstel betreffende het baggerproject Katwijks Kanaal een commissie in te stellen en zelf opdracht te geven voor een onderzoek naar de besluitvorming omtrent het baggerproject Katwijks Kanaal. Aan Twijnstra Gudde is opdracht gegeven het onderzoek uit te voeren. Op 12 juni 2013 is het rapport van Twijnstra Gudde besproken door de VV. Bij de behandeling van het rapport van Twijnstra Gudde (Katwijks Kanaal) kwam ook de ondersteuning van de VV aan de orde. Naar aanleiding van voornoemd onderzoek is in 2013 een wijziging opgetreden in het college en voeren bestuur en organisatie een Verbeter Programma uit. 7

8 1.3 Centrale vraagstelling De centrale vraagstelling is: in welke mate en op welke wijze heeft de Verenigde Vergadering van Rijnland gebruik gemaakt van de haar ter beschikking staande bestuurlijke instrumenten van 8 januari 2009 (installatie) tot 1 juli 2013 (peildatum voor onderzoek van RKC)? 1.4 Onderzoekvragen: 1. In hoeverre zijn de leden van de VV bekend gemaakt met de ter beschikking staande bestuurlijke instrumenten (direct na de verkiezing in 2009, tussentijds en bij tussentijds aantreden van nieuwe VV leden)? 2. Hoe vaak gebruikt de VV de bestuurlijke instrumenten? 3. Wat zijn de ervaringen van de leden van de VV met de bestuurlijke instrumenten? 4. Hoe wordt de ondersteunende rol van de secretaris-directeur en de afdeling Bestuursondersteuning ervaren door de leden van de VV bij het gebruik van de bestuurlijke instrumenten? 5. Wat zijn de ervaringen van het dagelijks bestuur van Rijnland met het gebruik van de bestuurlijke instrumenten door de VV? 6. Wat zijn de ervaringen van de Afdeling Bestuursondersteuning van Rijnland met het gebruik van de bestuurlijke instrumenten door de VV? 1.5 Bestuurlijke instrumenten VV Rijnland In de eerste plaats zijn formele bestuurlijke instrumenten aan een algemeen bestuur van een waterschap bij wet of via regelgeving toegekend. Voorbeelden zijn: indienen van een motie of amendement en het stellen van vragen. In Bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de (formele) bestuurlijke instrumenten, die door de wet/regelgeving zijn toegekend aan de VV van Rijnland. Op de tweede plaats zijn bestuurlijke instrumenten in de bestuurlijke praktijk van Rijnland gevormd. Voorbeelden zijn: fractievoorzittersoverleg, planningsagenda en toezeggingenlijst. In Bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de bestuurlijke instrumenten, die in de bestuurlijke praktijk van Rijnland zijn gevormd. 1.6 Aanpak van onderzoek De RKC inventariseert het gebruik van de bestuurlijke instrumenten, die zijn opgenomen in Bijlagen 1 en 2. Vervolgens verzamelt de RKC gegevens door gebruik te maken van: Wetteksten Wet modernisering waterschapsbestel (Staatsblad 2007, 581) Memories van Toelichting bij relevante wetteksten Literatuur Verordeningen en andere regelingen van Rijnland inzake bestuurlijke instrumenten van de VV Bestaand onderzoek waarin de VV van Rijnland aan de orde komt 8

9 Vragenlijst voor leden van de VV Open interview met fractievoorzitters Open interview met dijkgraaf (voorzitter van de VV en voorzitter van het college van D&H), leden college en secretaris-algemeen directeur Open interview met hoofd Afdeling Bestuursondersteuning Van ieder interview is een verslag opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de geïnterviewden. 1.7 Aandachtspunten van de RKC bij de beoordeling van het doelmatig en doeltreffend gebruik van bestuurlijke instrumenten door de VV De RKC gebruikt in dit onderzoek geen normen, aan de hand waarvan de doelmatigheid en doeltreffendheid wordt getoetst. In dit onderzoek hanteert de RKC aandachtspunten. De onderstaande aandachtspunten zijn voor de RKC hulpmiddelen bij het signaleren van verbetermogelijkheden in het doelmatig en doeltreffend gebruik van bestuurlijke instrumenten door het algemeen bestuur van Rijnland. Introductie nieuwe leden VV Bestuursvoorstellen Vergaderingen van VV Ieder nieuw lid van de VV wordt bij aantreden inzicht gegeven in rechten, verplichtingen, taken, werking bestuurlijke instrumenten en in de procedures en spelregels in VV vergaderingen. De kwaliteit van bestuursvoorstellen wordt door college en organisatie geborgd door toepassing van een toetsingskader (= beleid analytisch denkraam). De voorbereiding in de bestuurlijke commissies leidt tot effectieve besluitvorming in VV. De RKC zal als indicatoren voor effectiviteit - letten op nota s van wijziging, nota s van toelichting en het gebruik van vragen, amendementen, moties en initiatiefvoorstellen door de VV. Vanuit het oogpunt van doeltreffendheid bestaat de agenda van de VV vergaderingen vooral uit besluitvormende agendapunten. Opiniërende agendapunten (bespreekpunten) worden zo veel mogelijk behandeld in commissievergaderingen. Ten behoeve van het doelmatig verloop van de VV-vergadering wordt het agendapunt Rondvraag door de leden van de VV gebruikt voor beleid gerelateerde zaken met een spoedeisend karakter. De voorzitter ziet erop toe dat ieder agendapunt wordt voorzien van een heldere conclusie. Gebruik Amendemen- De VV gebruikt de bestuurlijke instrumenten op 9

10 ten, Moties, Initiatiefvoorstellen en Bestuursvragen effectieve wijze. De Afdeling Bestuursondersteuning hanteert vaste procedures voor registratie, archivering, besluitvorming door VV, wijze van behandeling door college en organisatie, behandeltermijn, tijdige invoering, navolgbaarheid en verantwoording aan VV m.b.t. gebruikte bestuurlijke instrumenten. De VV maakt doelmatig gebruik van het instrument vragen. Ondersteuning VV De VV wordt ondersteund door de afdeling Bestuursondersteuning. 1.8 Rapportage Conform de verordening op de RKC heeft de RKC de bevindingen aan de secretaris-algemeen directeur voor ambtelijk wederhoor voorgelegd. Het doel van het ambtelijk wederhoor is de verzamelde gegevens en de bevindingen te toetsen op juistheid en volledigheid. De ambtelijke reactie is verwerkt in de nota van bevindingen. Na het ambtelijk wederhoor heeft de RKC aanbevelingen opgesteld, die nu voor een bestuurlijke reactie aan het college worden voorgelegd. 10

11 HOOFDSTUK 2. BESTUURLIJKE SAMENVATTING 2.1 Introductie leden VV In 2009 heeft ieder lid van de VV bij wijze van introductie een ordner ontvangen. De inhoud bestond uit een hard copy van alle verordeningen van Rijnland. Rijnland heeft in 2009 vier introductieavonden georganiseerd, tijdens welke afdelingshoofden van Rijnland toelichtingen hebben gegeven op bestuurlijke zaken (zoals Reglement van Orde van VV), de uitvoering van beleid en praktische organisatorische zaken. Bij tussentijds aantreden van leden van de VV heeft geen introductie plaatsgevonden: geen ordner en geen introductiebijeenkomst. Er is geen educatie geweest van leden van de VV met betrekking tot kennis van het Reglement van orde van de VV en het gebruik van de bestuurlijke instrumenten. Van de zijde van de Unie van Waterschappen is geen ondersteuning gegeven ten behoeve van leden van de VV. 2.2 Bestuursvoorstellen Het aantal bestuursvoorstellen varieert per vergadering. Het hoogste aantal agendapunten per vergadering is 45 geweest. Het hoogste aantal bestuursvoorstellen per vergadering is 111 geweest. Een agendapunt kan bestaan uit meerdere bestuursvoorstellen (zoals de goedkeuring van peilbesluiten). In de periode juli 2013 zijn naar aanleiding van de ingediende bestuursvoorstellen - aan de VV 151 nota s toegezonden ter toelichting of wijziging. Dit waren 120 Nota s van Wijziging en 31 Nota s van Toelichting. Veel nota s van wijziging bevatten eigenlijk een toelichting en/of een beantwoording van gestelde vragen. In 2009 is een format opgesteld, aan de hand waarvan bestuursvoorstellen worden getoetst. In 2013 is het gebruik van het format geëvalueerd. Daarbij is gebleken dat de bestuursvoorstellen te omvangrijk waren en de organisatie problemen had om de consequenties van de bestuursvoorstellen (financieel, juridisch, personeel, informatie etc.) helder aan te geven. In de praktijk werd bij de verschillende consequenties vaak aangegeven: niet van toepassing. In het najaar van 2014 worden nieuwe formats voor bestuursvoorstellen ingevoerd door de directie, die moeten leiden tot bestuursvoorstellen, die zich meer concentreren op het bieden van inzicht in strategie, context, kosten en risico s. In de nieuwe werkwijze (2014) is het de bedoeling om uitgaande van het BOB model - aan de VV in de opeenvolgende fasen de volgende stukken voor te leggen: Beeldvorming Beeld nota Oordeelsvorming Opinie nota Besluitvorming Besluit nota Leden van de VV geven aan onvoldoende te zijn betrokken bij de totstandkoming en introductie van het nieuwe format voor bestuursvoorstellen. 11

12 Leden van de VV menen, dat de bestuursvoorstellen van het college hen onvoldoende in staat stellen om de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid te kunnen beoordelen. Leden van de VV hebben moeite om de historie en context van de onderwerpen te doorgronden. 2.3 Vergaderingen van VV Bij aanvang van de bestuursperiode hebben de fractievoorzitters de werkwijze van de Verenigde Vergadering ingericht. Er is een vast overleg voorzitter fractievoorzitters ingesteld. Er zijn afspraken gemaakt over het opstellen van de agenda van de VV. Er is een Lange Termijn Agenda ingevoerd. Er zijn bestuurlijke commissies gevormd. Voor fractieondersteuning is een budget beschikbaar gesteld van Euro per jaar + variabel 75 euro per zetel per jaar. Het overleg van fractievoorzitters is gestart in 2009: frequentie eens in zes weken; met verslaglegging. Het fractievoorzittersoverleg is gericht op: agenda van de VV, uitwisseling van informatie, realisatie planningsagenda, bepaling behoefte aan informatieve VV. De fractievoorzitters maken gebruik van de Planningsagenda ten behoeve van de jaarplanning van majeure beleidsstukken. Leden van de VV menen echter, dat zij onvoldoende invloed hebben op het opstellen van de agenda van de VV. De VV heeft in 2009 uit haar midden drie commissies ingesteld, die de vergaderingen van de VV voorbereiden door ongeveer twee weken voorafgaand aan de VV vergadering bijeen te komen: o Commissie Voldoende Water o Commissie Veiligheid en Gezond Water o Commissie Bestuur, Organisatie en Dienstverlening De leden van de VV zijn tevreden over het functioneren van de drie bestuurlijke commissies. Grondwet (artikel 133) en Waterschapswet (artikel 35) bepalen dat de vergaderingen van het algemeen bestuur van een waterschap openbaar zijn. Op de regel van openbaarheid bestaat één uitzondering: de Verenigde Vergadering kan op voorstel van de voorzitter of een van de leden besluiten om een of meer agendapunten in een besloten vergadering te behandelen. In de periode januari 2009 tot juli 2013 heeft de VV van Rijnland vijf maal besloten vergaderd. In de periode januari juli 2013 heeft de VV 150 bijeenkomsten gehouden, waarvan: 32 (openbare) vergaderingen 81 (openbare) commissievergaderingen 5 besloten vergaderingen 32 (niet openbare) informele/thematische bijeenkomsten In 2014 wordt verder ervaring opgedaan met het BOB-model, waarbij eerst aan Beeldvorming wordt gedaan in informatieve bijeenkomsten; vervolgens volgt Oordeelsvorming in commissies en tenslotte Besluitvorming in de formele openbare vergadering van de VV. 12

13 De agenda s van de vergaderingen van de VV worden voorbereid door het college van D&H (aan de hand van de planningsagenda) en door de directie. De ervaring leert dat de agenda s van de vergaderingen van juni en september overvol zijn. Leden van de VV hebben moeite om het tempo te volgen van dagelijks bestuur en organisatie. Zij ervaren in alle vergaderingen en bijeenkomsten tijdsdruk om bestuursvoorstellen te bespreken en thema s door te nemen. Zij ervaren weinig tijd voor onderlinge discussie en oordeelsvorming. De openbare vergaderingen van de VV worden voorbereid in het fractievoorzittersoverleg (proces, o.a. met behulp van de planningsagenda) en door drie bestuurlijke commissies (inhoud). Aan de hand van de uitkomsten van de commissievergaderingen worden de agendapunten aan de VV verdeeld in: VV-Besluitpunten (ongeveer 2/3 deel van de agendapunten) VV-Bespreekpunten (ongeveer 1/3 deel van de agendapunten) In de loop der jaren is het aantal besluitpunten opgelopen van 71 (2009) naar meer dan 106 (2012). In de eerste half jaar van 2013 was het aantal 55. De informele/thematische bijeenkomsten van de VV zijn in de praktijk ontstaan en hebben een algemeen informerend karakter. De informatieve VV is niet openbaar en er wordt vooraf geen agenda gepubliceerd. De informatieve VV is een vergadering/ bijeenkomst, die niet is voorzien in het Reglement van Orde. Leden van de VV houden zich in de informatieve vergaderingen nog op de vlakte (= zij leveren nog geen politiek inhoudelijke bijdrage). 2.4 Amendementen, moties, initiatiefvoorstellen en (bestuurs)vragen In de periode heeft de VV: 11 amendementen ingediend, waarvan 3 aangenomen 30 moties ingediend, waarvan 5 aangenomen 0 initiatiefvoorstellen gedaan 284 bestuursvragen gesteld Leden van de VV hebben in het onderzoek het volgende gesignaleerd: Leden van de VV maken in het uiterste geval gebruik van moties, amendementen en initiatiefvoorstellen. Leden van de VV menen, dat de VV geen goed gebruik maakt van de bestuurlijke instrumenten amendementen, moties en initiatiefvoorstellen. Zij geven tevens aan geen inzicht te hebben in de uitvoering/navolging van moties en amendementen. Leden van de VV ervaren een defensieve houding van de zijde van het Dagelijks Bestuur, als reactie op het gebruik van moties en amendementen. In de periode heeft de VV 284 bestuursvragen gesteld. De RKC heeft de Bestuursvragen gerekend tot de Schriftelijke vragen (geregeld in artikel 30 Reglement van Orde)., De bestuursvragen worden zowel schriftelijk ingediend als mondeling gesteld (tijdens een vergadering). Bij een mondelinge vraag wordt een schriftelijke beantwoording toegezegd, waarmee een mondelinge vraag tijdens een vergadering wordt verheven tot bestuursvraag. 13

14 In ongeveer 1/3 deel van de bestuursvragen duurt de beantwoording van de bestuursvragen/schriftelijke vragen langer dan de voorgeschreven termijn van zes weken. Bij de lange behandeltermijnen (soms oplopend tot zeven maanden) is onduidelijk wat de lange duur van de beantwoording verklaart. De RKC heeft geconstateerd dat de organisatie in enkele gevallen onderzoek heeft gedaan, zodat het college een onderbouwd antwoord kon geven. De reden van vertraging wordt in de beantwoording niet toegelicht. De kosten, van de behandeling van de bestuursvragen zijn niet bekend. De ervaring bij andere overheden leert dat de kosten per vraag tussen en euro liggen. Voor de periode mag worden aangenomen, dat de kosten van de behandeling van bestuursvragen derhalve ten minste Euro bedragen. Iedere vergadering wordt afgesloten met de traditionele Rondvraag. Er zijn naast het Reglement van Orde - geen spelregels voor het gebruik van de Rondvraag. Het agendapunt Rondvraag wordt door VV-leden, dijkgraaf en secretaris-algemeen directeur benut voor mededelingen, uitwisseling van ervaringen en opmerkingen. In de praktijk komen er bij de Rondvraag geen beleid gerelateerde en spoedeisende zaken aan de orde. In de commissies wordt in 2014 aan het begin van de vergadering ruimte gemaakt om in de vergadering vragen te stellen. Het Dagelijks Bestuur meent dat het er alles aan doet om het algemeen bestuur van dienst te zijn door middel van werkbezoeken, veldonderzoeken, thematische bijeenkomsten, beantwoording van bestuursvragen, toezeggingen, nota s van toelichting/wijziging/beantwoording. Het dagelijks bestuur meent dat het algemeen bestuur geen effectief gebruik maakt van de bestuurlijke instrumenten. Afgaande op inhoud en aantallen van de gestelde vragen bestaat het gevoel dat het algemeen bestuur moeite heeft met het sturen op hoofdlijnen. 2.5 Ondersteuning Krachtens artikel 109 Waterschapwet is de VV de opdrachtgever voor de accountant, voor wat betreft de jaarlijkse controle op de jaarrekening. De VV kan de accountant wensen en aandachtpunten meegeven, die de accountant kan verwerken in de jaarlijkse controle. In 2010 en 2011 is gebruik gemaakt van deze gelegenheid. Krachtens artikel 109a Waterschapwet is het college gehouden om jaarlijks de uitkomsten van onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid voor te leggen aan de VV. Het college heeft bepaald dat de doelmatigheids- en doeltreffendheids- onderzoeken in de zin van artikel 109a Waterschapswet worden uitgevoerd door de afdeling Concerncontrol. Tevens heeft de VV blijkens artikel Art. 109a Waterschapswet - de bevoegdheid om een verordening op te stellen inzake deze doelmatigheidsen doeltreffendheidsonderzoeken. In 2010 heeft de VV afgezien van het opstellen van zo n verordening, met als argument dat de afdeling Concerncontrol jaarlijks overleg voert met de RKC (en accountant) over te onderzoeken onderwerpen. 14

15 De VV heeft in 2007 een Rekenkamercommissie ingesteld, die bestaat uit twee interne (VV) leden en drie externe leden. In 2008 heeft de RKC een zelfevaluatie uitgevoerd. Vervolgens heeft een commissie, bestaande uit drie VV-leden, in 2010/2011 de RKC geëvalueerd en aan de VV voorstellen gedaan ter verbetering. De RKC brengt ieder jaar (voor 1 april) verslag uit aan de VV van de uitgevoerde werkzaamheden. De VV heeft in 2009 en 2010 drie evaluaties uitgevoerd naar de bestuursstructuur en bestuurscultuur. Tijdens de periode heeft de VV een maal een beroep gedaan op externe bijstand/ondersteuning (Twijnstra Gudde naar aanleiding van het baggerproject Katwijks Kanaal en de daarop volgende beoordeling van cultuuraspecten). Inzake de (bestuurs)ondersteuning vervult de secretaris formeel vier rollen: adviseur van de dijkgraaf adviseur van het dagelijks bestuur adviseur van het algemeen bestuur leiding aan de ambtelijke organisatie Met betrekking tot de VV wordt de secretaris geacht informatie te verschaffen aan de VV als geheel en aan de afzonderlijke leden van de VV. Binnen Rijnland is afgesproken dat de secretaris en ook de andere leden van de directie - aan de VV toelichtingen geeft met betrekking tot procesmatige zaken. Inhoudelijke toelichtingen aan de VV worden gegeven door leden van het college van D&H. In de praktijk biedt de afdeling Bestuursondersteuning namens de secretaris - ondersteuning aan zowel het college (dagelijks bestuur) als aan de VV (algemeen bestuur). Leden van de VV waarderen de inzet van de Afdeling Bestuursondersteuning, maar missen een proactieve houding. De afdeling Bestuursondersteuning, het College en de fracties hebben geen rappelsysteem voor het volgen van aangenomen resp. aangehouden - moties, amendementen en in behandeling zijnde - bestuursvragen. In 2014 is in het kader van het Organisatie Verbeter Plan (OVP) gedacht over het instellen van een griffie voor de VV, maar het advies van de directie is om dit niet te doen, vanwege het geldende monisme bij waterschappen. Binnen de afdeling Bestuursondersteuning wordt wel gedacht aan het aanwijzen van een accounthouder voor de VV. 15

16 16

17 HOOFDSTUK 3. AANBEVELINGEN REKENKAMERCOMMISSIE Inleiding In dit onderzoek trekt de RKC geen conclusies vanwege het ontbreken van harde toetsingsnormen. De RKC hanteert in dit onderzoek aandachtspunten (zie paragraaf 1.7). De aandachtspunten zijn voor de RKC hulpmiddelen bij het signaleren van verbeter-mogelijkheden in het doelmatig en doeltreffend gebruik van bestuurlijke instrumenten door het algemeen bestuur van Rijnland. De RKC is zich ervan bewust dat bestuur en organisatie in 2014 een verbeterproces doorvoeren. Niettemin doet de RKC zes aanbevelingen om enkele accenten te versterken en nader onder de aandacht te brengen. Aanbeveling RKC 1 Stem het introductieprogramma af op de wensen van de leden van de VV en zorg voor een introductieprogramma bij tussentijds aantreden. Toelichting: Na de waterschapsverkiezingen in 2009 bestond de introductie van nieuwe leden uit het uitreiken van een ordner met verordeningen van Rijnland en enkele introductie-bijeenkomsten. Bij tussentijds aantreden van leden van de VV heeft geen introductie plaatsgevonden. Er is onvoldoende (tussentijdse) educatie geweest van leden van de VV met betrekking tot kennis van het Reglement van orde van de VV en het gebruik van de bestuurlijke instrumenten. Aanbeveling RKC 2 Verbeter de effectiviteit van besluitvorming door tijdens de zittingsduur van de VV de bestuursvoorstellen steeds beter af te stemmen op de wensen van leden van de VV. Toelichting: In de zittingsperiode vanaf 2009 wordt het aantal schriftelijke bestuursvoorstellen door de leden van de VV als hoog ervaren, met de VV vergaderingen in juni en september als jaarlijkse uitschieters. In 2009 is een format ontwikkeld voor het opstellen van bestuursvoorstellen. Leden van de VV geven aan dat de bestuursvoorstellen hen niet voldoende in staat stellen om de doelmatigheid en doeltreffendheid te kunnen beoordelen. Leden van de VV geven ook aan moeite te hebben om de bestuursvoorstellen in de juiste context te plaatsen. Dit format wordt door de directie vernieuwd in Leden van de VV geven echter aan bij de vernieuwing van het format voor bestuursvoorstellen onvoldoende te zijn betrokken. Aanbeveling RKC 3 Verbeter de doelmatigheid en transparantie van de vergaderingen van de VV door de rollen van de deelnemers aan de vergaderingen duidelijker te omschrijven. Toelichting: 17

18 Leden van de VV ondervinden in de zittingsperiode vanaf 2009 in de vergaderingen van commissies en VV steeds tijdsdruk. In de bestuurspraktijk is het fractievoorzittersoverleg van de VV ontstaan, om de werkwijze van de VV in te richten en de werkvoorraad van de VV beter te verdelen. In de praktijk bestaat onduidelijkheid over taak en werkwijze van het fractievoorzitters-overleg. Het fractievoorzittersoverleg is niet voorzien in het Reglement van orde van de VV. In de bestuurspraktijk is ook de informatieve vergadering van de VV ontstaan, die evenmin is voorzien in het Reglement van orde van de VV. De informatieve vergadering van de VV is niet openbaar, hetgeen in strijd is met het beginsel van openbaarheid van de vergaderingen van het algemeen bestuur. De Rondvraag, die wel is voorzien in het Reglement van Orde, levert echter volgens het dagelijks bestuur - geen inhoudelijke bijdrage aan de besluitvorming door de VV. In 2014 wordt verder gewerkt aan verbetering van het BOB model: Beeldvorming-Oordeelsvorming-Besluitvorming. De RKC wijst op enkele mogelijkheden om de doelmatigheid en transparantie van de vergaderingen van de VV verder te verbeteren: Een meerjarige, strategische agenda kan eraan bijdragen dat het aantal besluitpunten per vergadering beter wordt verdeeld over het jaar en de gehele zittingsperiode. De RKC onderkent dat het opstellen van de agenda van de VV een (wettelijke)verantwoordelijkheid is van het college. Wellicht kan een consultatie van de fractievoorzitters bijdragen aan een doelmatige verdeling van de werkvoorraad aan bestuursbesluiten van de VV. Het fractievoorzittersoverleg is in de praktijk ontstaan. Er kan meer duidelijkheid worden gecreeerd door taak en werkwijze van het fractievoorzittersoverleg te omschrijven in het Reglement van Orde. De transparantie van het openbaar bestuur is ermee gediend als de informele VV wordt behandeld als een openbare vergadering van de VV, met openbare agenda en verslaglegging. Leden van de VV geven in de informele VV reeds aan wat zij op beleidsinhoudelijk gebied - van het dagelijks bestuur verwachten. Aanbeveling RKC 4 Maak doeltreffender gebruik van beleidsinhoudelijke vragen, initiatiefvoorstellen, amendementen en moties. Toelichting: Er is in de zittingsperiode vanaf 2009, volgens de leden van de VV, terughoudend gebruik gemaakt van de instrumenten initiatiefvoorstellen, amendementen en moties. Leden van de VV geven aan dat zij geen goed gebruik maken van amendementen, moties en initiatiefvoorstellen. In de bestuurspraktijk zijn de bestuursvragen ontstaan, die niet zijn voorzien in het Reglement van orde van de VV. Mede door het grote aantal bestuursvoorstellen hebben VV-leden de neiging veel aanvullende, feitelijke informatie aan het college te vragen. Bij het college (en organisatie) bestaat vervolgens de neiging om veel schriftelijk toe te lichten en uit te leggen in de beantwoording van bestuursvragen, nota s van toelichting en nota s van wijziging. Volgens de RKC kan de effectiviteit van vergaderingen van de VV verbeterd worden door het bespreken van beleidsinhoudelijke vragen en het gericht 18

19 inzetten van amendementen, moties en initiatiefvoorstellen. Portefeuillehouders geven in de vergadering (van commissie en VV ) mondeling antwoord op de beleidsinhoudelijke vragen en zij geven mondeling hun standpunt bij voorstellen van de VV, zoals initiatiefvoorstellen en amendementen. In de verbetering van de effectiviteit van vergaderingen past ook de invoering van een vragenuur aan het begin van een vergadering in plaats van de traditionele Rondvraag aan het einde van vergadering. Van het vragenuur kan effectief gebruik worden gemaakt door vragen van beleidsinhoudelijke aard voorafgaande aan de vergadering (van commissie en VV) schriftelijk in te dienen. In dit kader past ook een ambtelijke afhandeling van feitelijke (technische) vragen van VV-leden door/namens de secretaris (met informatieplicht aan het dagelijks bestuur). 19

20 Aanbeveling RKC 5 Bepaal (bij aanvang zittingsperiode) en evalueer (op helft en einde zittingsperiode) de behoefte aan ondersteuning bij leden van de VV en voer, indien nodig, een verbeter-programma uit. Toelichting: Leden van de VV hebben waardering voor de Afdeling Bestuursondersteuning. Zij voelen niettemin behoefte aan meer (proactieve) ondersteuning. In het kader van het Organisatie Verbeter Plan (OVP) wordt in 2014 de Afdeling Bestuursondersteuning ondergebracht in een andere Afdeling. Leden van de VV geven aan bij de vernieuwing van de bestuursondersteuning onvoldoende te zijn betrokken. De VV wordt vooraf niet betrokken bij de keuze van onderzoeken door het college naar doelmatigheid en doeltreffendheid. (ex. Artikel 109a Waterschapswet). De RKC signaleert dat ondersteuning van de (leden van de) VV breder is dan de werkzaamheden van de Afdeling Bestuursondersteuning. De ondersteuning van de VV bestaat ook uit de accountantscontrole, doelmatigheidsonderzoeken, onderzoeken van RKC en evaluaties. Met deze aanbeveling bepleit de RKC een regelmatig onderzoek naar de mate van tevredenheid van de leden van de VV met betrekking tot de accountantscontrole, de onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid in opdracht van het college, de onderzoeken van de RKC en de bestuursondersteuning namens de secretaris. In het kader van het verbeterprogramma voor de (bestuurs)ondersteuning past ook het beschikken over een afdoende budget voor fractie ondersteuning. Aanbeveling RKC 6 Denk na over de rol van het algemeen bestuur en evalueer gedurende de zittingsperiode van de VV de ervaringen van de leden van de VV, leden van het DB, organisatie en belanghebbenden. Toelichting: Alles overziende heeft de RKC de indruk dat algemeen bestuur en dagelijks bestuur in de zittingsperiode vanaf 2009 van elkaar verschillende verwachtingen hebben (gehad). Vanuit deze waarneming geeft de RKC in overweging om na te denken over de rol van het algemeen bestuur. De VV kan zich verder ontwikkelen vanuit de wettelijke rol van formele besluitvorming naar maatschappelijke regie op besluitvorming. In dit veranderproces kan de VV zelf meer het initiatief nemen om burgers, bedrijven, organisaties, andere overheden en andere belanghebbenden actiever te betrekken bij de voorbereiding van besluitvorming. In dit kader past de invoering van openbare informatie avonden met parallelle bijeenkomsten, waarbij leden van de VV zich laten informeren over relevante thema s door interne en externe deskundigen. De zittingsduur van een VV kan worden gezien als een leerproces voor leden van de VV, dagelijks bestuur en organisatie, waarbij de deelnemers elkaar wederzijds stimuleren in kennis van het Reglement van Orde van de VV, gebruik van bestuurlijke instrumenten en kennis van historie/context van beleid. 20

Parafering besluit PFO Hae Conform - D&H Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den Bosker, M.H.

Parafering besluit PFO Hae Conform - D&H Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den Bosker, M.H. agendapunt 3.a.6 995956 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERKIEZINGEN 2012 Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 20 maart 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen 4

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 28 april 2011 Bestuursondersteuning. Voorstel Kennis nemen van de notitie Kwaliteit bestuursinformatie.

ALGEMENE VERGADERING. 28 april 2011 Bestuursondersteuning. Voorstel Kennis nemen van de notitie Kwaliteit bestuursinformatie. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 april 2011 Bestuursondersteuning STUKDATUM NAAM STELLER 25 maart 2011 J. van Oorschot ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 8 Kwaliteit bestuursinformatie PROGRAMMA

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Aan de leden van de verenigde vergadering

Aan de leden van de verenigde vergadering Aan de leden van de verenigde vergadering V.V: 24 juni 2009 Datum 19 mei 2009 Agendapuntnr. 11 Bijlagen Onderwerp rekenkamerfunctie Schieland en de Krimpenerwaard / vaststellen verordening ex artikel 109a

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

B Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. Datum. Aan de Commissie MBH. Beschouwing Rekenkamercommissie. Besluitvormend voorstel Bijlagen 1

B Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. Datum. Aan de Commissie MBH. Beschouwing Rekenkamercommissie. Besluitvormend voorstel Bijlagen 1 Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. ť' B1303714 Aan de Commissie MBH Beschouwing Rekenkamercommissie Aard voorstel Besluitvormend voorstel Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum Commissie MBH 13

Nadere informatie

NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD

NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD Nota auditcommissie gemeente Simpelveld In deze nota wordt een beschrijving gegeven van een auditcommissie. Deze nota bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Wat

Nadere informatie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2005; gelet op artikel 81o van

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland J^tA/ü4U^ Beleidsveld: Aard voorstel: Besluitvormend Vergaderdatum: 18 december 2008 Kenmerk VV: 710059 Aantal bijlagen: 1 Aan de verenigde vergadering van Delfland, Besluit: - het geactualiseerde normenkader

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015 ONDERZOEKSPLAN Toezeggingen aan burgers en bedrijven Oktober 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Aanleiding... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Toetsingskader... 2 Afbakening...

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2010 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 12-6-2014 tot 1-9-2014) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best Rekenkamercommissie Onderzoeksplan proces- kwaliteit gemeente Best September 2014 Rekenkamercommissie gemeente Best Drs. J. J.M. van den Heuvel, Voorzitter Drs. M.A. Koster RA, Lid J.M. van Berlo (secretaris)

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149.

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149. agendapunt 3.a.5 1041748 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WATERSCHAPSPEIL LANDELIJKE WATERSCHAPSVERGELIJKING 2012 Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 8 januari 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

Gemeente Helden. Agendapunt 6

Gemeente Helden. Agendapunt 6 Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel tot het vaststellen van het gewijzigde reglement van orde voor de raad, de gewijzigde verordening raadscommissies, de gewijzigde verordening ambtelijke bijstand, de verordening

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. De rekenkamercommissie 2 Artikel 3. De ambtelijk secretaris

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT

Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Commissie van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

Parafering besluit D&H Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Bosker, M.H.

Parafering besluit D&H Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Bosker, M.H. agendapunt 3.a.1 1266363 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden UITWERKING GEDRAGSCODES INTEGRITEIT Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 13 september 2016 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Jaarverslag 2014 en jaarprogramma 2015 Rekenkamercommissie AGV Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P.

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P. agendapunt 3.b.5 1201818 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ARCHIEFRAPPORTAGE DELFLAND (KPI) Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 4 augustus 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

agendapunt 04.H.34 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering VERSLAG VERKIEZINGEN DELFLAND 18 MAART 2015

agendapunt 04.H.34 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering VERSLAG VERKIEZINGEN DELFLAND 18 MAART 2015 agendapunt 04.H.34 1220756 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering VERSLAG VERKIEZINGEN DELFLAND 18 MAART 2015 Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 03-11-2015 Kennis

Nadere informatie

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen.

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen. September 2014 Evaluatie BOB vergaderen. Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Evaluatie BOB model 3 3. Evaluaties 3 4. De beeldvormende vergadering 4 5. De oordeelsvormende vergadering 4 6. De besluitvormende

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 11-06-2013 B - Geparafeerd door: Wuijts, J. VV 20-06-2013 - -

Parafering besluit D&H 11-06-2013 B - Geparafeerd door: Wuijts, J. VV 20-06-2013 - - agendapunt 3.b.6 1071165 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BRIEF AAN DE VV INZAKE WERKBEZOEK ZUID-AFRIKA EN INDONESIE Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 11 juni 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

Bestuurlijke P&C-kalender 2014

Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Inleiding Voor u ligt de P&C-kalender voor de bestuurlijke Planning en Control cyclus 2014. In deze kalender is van elk document binnen deze cyclus de planning opgenomen

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 5 Artikel 1 Definities Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) RvC : Raad van Commissarissen van de maatschappij Directie

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

B1400921. 22 mei 2014 14. Datum. Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Verlenging aanstelling accountant Deloitte

B1400921. 22 mei 2014 14. Datum. Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Verlenging aanstelling accountant Deloitte Datum: Agendapunt nr: 22 mei 2014 14. B1400921 Aan de Verenigde Vergadering Verlenging aanstelling accountant Deloitte Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015

Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015 Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015 1. Beschrijving werkzaamheden werkgroep Bij motie d.d. 18 december 2014 (zie hier) heeft de gemeenteraad van Delft besloten tot het instellen

Nadere informatie

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Kerkrade

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Kerkrade Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Kerkrade De raad van de gemeente Kerkrade gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de volgende verordening:

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers. van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een

Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers. van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een waterschap door de Kamer van Koophandel als bedoeld in artikel 3, vijfde lid,

Nadere informatie

Kwijtscheldingsbeleid (incl. aanpassing Kwijtscheldingsregeling Delfland 2012)

Kwijtscheldingsbeleid (incl. aanpassing Kwijtscheldingsregeling Delfland 2012) Kwijtscheldingsbeleid (incl. aanpassing Kwijtscheldingsregeling Delfland 2012) Hoogheemraadschap van Delfland Kenmerk VV: 998641 Vergaderdatum: 29 november 2012 Beleidsveld: Ondersteunend organisatie Agendapunt:

Nadere informatie

Griffie Februari 2014 ONDERZOEKSOPZET: PROCES HARMONISATIE VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN

Griffie Februari 2014 ONDERZOEKSOPZET: PROCES HARMONISATIE VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN Griffie Februari 2014 ONDERZOEKSOPZET: PROCES HARMONISATIE VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN Inleiding/aanleiding: Harmonisatie voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzalen en harmonisatie) speelt voor de gemeenteraad

Nadere informatie

fwl Burgemeester en wethouders van Maasdriel, gelet op artikel 103, tweede lid, van de Gemeentewet besluiten vast te stellen de volgende:

fwl Burgemeester en wethouders van Maasdriel, gelet op artikel 103, tweede lid, van de Gemeentewet besluiten vast te stellen de volgende: Burgemeester en wethouders van Maasdriel, fwl gelet op artikel 103, tweede lid, van de Gemeentewet besluiten vast te stellen de volgende: Instructie voor de secretaris van de gemeente Maasdriel 2012 Hoofdstuk

Nadere informatie

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112DZ SCHIEDAM T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Onderzoek rekenkamercommissie naar de Bezwaarafhandeling in de gemeente s-hertogenbosch Reg.nr. : 12. B&W verg.. : Commissie : n.v.t. FES Cie_verg. : 27 augustus 2012

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: inrichting presidium. Voorstel Te besluiten om:

Raadsvoorstel: Onderwerp: inrichting presidium. Voorstel Te besluiten om: Raadsvoorstel: 2015-1406 Onderwerp: inrichting presidium Datum: 9 juni 2015 Portefeuillehouder: G. Veldhuijzen Raadsbijeenkomst: 8 september Raadsvergadering: 24 september 2015 Programma: Bestuur Opsteller:

Nadere informatie

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Raad : 10 december 2002 Agendanr. : 5 Doc.nr : B200217584 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Voorgeschiedenis De realisatie van

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : M.M. Kool AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 25 maart 2014 NUMMER : WM/MBZ/NdL/8126 OPSTELLER : Mr. N. de Lange-Liemburg, 0522-276 721

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

Monisme en het waterschapsbestel. 27 oktober Mr.dr. G.S.A. Dijkstra

Monisme en het waterschapsbestel. 27 oktober Mr.dr. G.S.A. Dijkstra Monisme en het waterschapsbestel 27 oktober 2014 Mr.dr. G.S.A. Dijkstra De aanleiding tot deze notitie wordt gevormd door vragen van leden van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 17-09-2013 H Conform Geparafeerd door: Noordtzij, H.

Parafering besluit D&H 17-09-2013 H Conform Geparafeerd door: Noordtzij, H. agendapunt 3.b.2 1089184 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden REACTIE OP CONCEPT REGELING SUBSIDIES HOOGWATERBESCHERMING 2014 Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 17 september 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Officiële uitgave van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Officiële uitgave van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. WATERSCHAPSBLAD Officiële uitgave van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Nr. 5506 10 juli 2015 Verordening op de rekenkamercommissie hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1253, d.d. 7 december 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Auditrapport 2009 Grip op de buitenboordmotor, sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-2

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-2 JAARVERSLAG 2015 Versie 0-2 1 Colofon De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeenten, en. Zij adviseert de raad ten aanzien van zijn controlerende en kaderstellende rol. De

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad van Achtkarspelen t.a.v. de griffier mevrouw R. van der Tempel Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u het eindrapport aan van het rekenkameronderzoek naar de Doeltreffendheid

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Raadsvoorstel Agendapuntnummer: 1m Aantal bijlagen: -- Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Inleiding Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en de

Nadere informatie

agendapunt 3.a.9 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden JAARVERSLAGEN BEZWAARSCHRIFTEN- EN KLACHTENCOMMISSIE 2013 Datum 27 mei 2014

agendapunt 3.a.9 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden JAARVERSLAGEN BEZWAARSCHRIFTEN- EN KLACHTENCOMMISSIE 2013 Datum 27 mei 2014 agendapunt 3.a.9 1133276 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden JAARVERSLAGEN BEZWAARSCHRIFTEN- EN KLACHTENCOMMISSIE 2013 Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 27 mei 2014 Aard bespreking

Nadere informatie

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013)

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) De raad van de gemeente Utrecht; gelet op de artikelen 81a en 182 t/m 185 Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen de volgende VERORDENING Rekenkamer Utrecht 2013 Artikel

Nadere informatie

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015 agendapunt 3.b.12 1220707 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Portefeuillehouder Olphen, J.W.A. van Datum 10 november 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE LITTENSERADIEL JAARVERSLAG

REKENKAMERCOMMISSIE LITTENSERADIEL JAARVERSLAG REKENKAMERCOMMISSIE LITTENSERADIEL JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Grondslag 3 3. Samenstelling 3 4. Visie, missie en doelstelling 4 5. Activiteiten 5 6. Kosten van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Reactie van het college op het verslag van het onderzoek van de RKC naar jaarstukken 2011. DOEL: Besluiten B&W

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Reactie van het college op het verslag van het onderzoek van de RKC naar jaarstukken 2011. DOEL: Besluiten B&W Oplegvel Raadsstuk Onderwerp Reactie van het college op het verslag van het onderzoek van de RKC naar jaarstukken 2011 Portefeuille P. Heiliegers Auteur P.C. de Kruijf Telefoon 023-5113045 E-mail: pdekruijf@haarlem.nl

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT Vervolgonderzoek Op eigen kracht over de voorwaarden voor een doeltreffend en doelmatig functioneren van Sociale Wijkzorgteams Januari 2016 1 AANLEIDING Op 16 oktober 2015 publiceerde de Rekenkamer Den

Nadere informatie

2. De volgende besluiten aan de verenigde vergadering van 27 september 2012 voor te leggen:

2. De volgende besluiten aan de verenigde vergadering van 27 september 2012 voor te leggen: agendapunt 04.B.04 950270 Aan Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering NOTA INVESTERINGS- EN ACTIVABELEID Voorstel Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering 11-9-2012 1. Kennis te nemen

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

EEN NIEUWE MANIER VAN VERGADEREN

EEN NIEUWE MANIER VAN VERGADEREN EEN NIEUWE MANIER VAN VERGADEREN 2014 -... Een nieuwe manier van vergaderen 1 INLEIDING De gemeenteraad heeft in februari 2009 besloten volgens een nieuwe systematiek te vergaderen. Tot die tijd werden

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus AX Voorburg

Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus AX Voorburg Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus 905 2270 AX Voorburg Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon (070) 300 85 63 Fax (070)

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Maart 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Verricht onderzoek in 2008 4-5 Paragraaf 1.1. Inleiding Paragraaf 1.2. Onderzoek Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

Algemene conclusie per gemeente

Algemene conclusie per gemeente Oplegnotitie bij het RSD onderzoeksrapport Deze oplegnotitie vat de belangrijkste zaken uit het RSD onderzoek samen. Deze oplegnotitie is gebaseerd op het rapport dat het onderzoeksbureau De Lokale Rekenkamer

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert

undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: 1 Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert Citeertitel: Geen citeertitel 1 Wettelijke grondslag Artikel 82 Gemeentewet

Nadere informatie

Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel , 1. Beslispunt 2. Inleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten

Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel , 1. Beslispunt 2. Inleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 193656 Mw. A. van Vliet-Kuiper, burgemeester Evaluatie Politieke Avond Gooise Meren Aan de raad, 1. Beslispunt 1. Instemmen met de conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 19-01-2015 O Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Boer, G. de D&H 02-02-2015 I Conform Geparafeerd door: Boer, G.

Parafering besluit PFO Hae 19-01-2015 O Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Boer, G. de D&H 02-02-2015 I Conform Geparafeerd door: Boer, G. agendapunt 4.5 1175542 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BETROKKENHEID STOWA Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 2 februari 2015 Aard bespreking Opiniërend Afstemming Bijlagen 2

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 18-05-2015 Conform Geparafeerd door: Buisman, A.J. D&H 09-06-2015 H Conform Geparafeerd door: Buisman, A.J.

Parafering besluit PFO Hae 18-05-2015 Conform Geparafeerd door: Buisman, A.J. D&H 09-06-2015 H Conform Geparafeerd door: Buisman, A.J. agendapunt 3.b.7 1194009 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BELEIDSREGEL NADEELCOMPENSATIE KABELS EN LEIDINGEN Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 9 juni 2015 Aard bespreking Opiniërend

Nadere informatie

Eindrapportage toekomstbestendigheid DBFO-contract. 23 mei Vergaderdatum. Kenmerk VV : B.06. Agendapunt

Eindrapportage toekomstbestendigheid DBFO-contract. 23 mei Vergaderdatum. Kenmerk VV : B.06. Agendapunt Eindrapportage toekomstbestendigheid DBFO-contract Hoogheemraadschap van Kenmerk VV : 1067318 Beleidsveld : Gezuiverd afvalwater Vergaderdatum Agendapunt 23 mei 2013 B.06 De Verenigde Vergadering van,

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Voorstel van de Commissie voor bezwaarschriften 148/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer Henk Meijer, 2455

Voorstel van de Commissie voor bezwaarschriften 148/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer Henk Meijer, 2455 148/2003 Registratienummer 3.37804 Opgesteld door, telefoonnummer Henk Meijer, 2455 Programma Kunst en cultuur (media); bestuur Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes; mevr. dr. G. ter Horst Onderwerp van

Nadere informatie

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving.

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. 1. Inleiding In deze handleiding/beschrijving wordt aangegeven wat het doel c.q. karakter is (van de verschillende onderdelen) van de Politieke

Nadere informatie