RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND"

Transcriptie

1 RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC

2 2

3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5. Onderzoekopzet Bestuurlijke samenvatting Aanbevelingen rekenkamercommissie Bestuurlijke reactie College D&H Nawoord RKC 3

4 4

5 Voorwoord Dit onderzoek naar het gebruik van bestuurlijke instrumenten door de Verenigde Vergadering is een bijzonder rekenkameronderzoek. Wij hebben onderzoek gedaan naar het algemeen bestuur van het waterschap, dat nog als enige laag in het openbaar bestuur in Nederland monistisch opereert. Wij doen een zestal aanbevelingen die gericht zijn op een effectievere inzet van bestuurlijke instrumenten door de Verenigde Vergadering. Voor het onderzoek hebben wij niet alleen gebruik gemaakt van een uitgebreid dossieronderzoek maar ook een enquête uitgezet onder alle bestuursleden. De hoge respons en de uitkomsten hiervan vormden de basis voor groepsgesprekken met het dagelijks bestuur en met de fractievoorzitters. Daarnaast hebben wij ook gesproken met betrokkenen uit de ambtelijke organisatie. Wij zien op basis van ons onderzoek niet alleen punten van verbetering maar ook van verwondering. Zoals o.a. het grote aantal vragen, de rondvraag, de beslotenheid, de hoeveelheid agendapunten en stukken, de bestuursondersteuning etc.... Dat alles vraagt in een verlengde bestuursperiode ( ) naar ons oordeel om een moment van bezinning en reflectie. Wij hopen dat ons rapport daarbij een hulpmiddel kan zijn. Tot slot danken wij allen voor de openhartige wijze waarop is meegewerkt aan dit onderzoek. Wij hopen recht te hebben gedaan aan ieders inbreng. Mr. W.R. de Boer Voorzitter Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 5

6 6

7 HOOFDSTUK 1 ONDERZOEKSOPZET GEBRUIK BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VV VAN RIJNLAND 1.1. Doel onderzoek Doel van het onderzoek is: de VV inzicht geven in het gebruik van bestuurlijke instrumenten door de VV. Daarmee wil de RKC een bijdrage leveren aan een effectieve inzet van de bestuurlijke instrumenten door het algemeen bestuur van Rijnland. De RKC wil het onderzoek vooral een signalerend en informerend karakter geven. Toelichting op doel van het onderzoek: De Verenigde Vergadering (algemeen bestuur) is het hoogste bestuursorgaan van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het algemeen bestuur kiest het dagelijks bestuur (art. 8, 12 Reglement van Orde van het Hoogheemraadschap van Rijnland). In de vertegenwoordigende democratie geldt op politiek niveau het vertrouwensbeginsel. Bij Rijnland hebben partijen na de verkiezingen in november 2008 een college gevormd, dat steunt op een meerderheid in de VV. Er is een collegeakkoord gesloten en een College Uitvoeringsprogramma vastgesteld (uitgebreid voor de periode ). Aan het algemeen bestuur zijn bestuurlijke instrumenten toegekend om de kaderstellende en controlerende taken van het algemeen bestuur te versterken/borgen. Met behulp van deze bestuurlijke instrumenten kan het algemeen bestuur naast het vertrouwen in/op het dagelijks bestuur - zelfstandig de eigen werkwijze bepalen en zich laten ondersteunen, teneinde te komen tot oordeelsvorming en besluitvorming. De VV functioneert in de huidige samenstelling vanaf de verkiezingen in november 2008 en installatie op 8 januari De zittingstermijn is inmiddels verlengd van eind 2012 tot maart De verlengde zittingstermijn biedt de VV de gelegenheid om lessen te trekken uit de eigen ervaringen. Wellicht kan ook de volgende VV nut hebben van zowel de uitkomsten van het onderzoek als de ervaringen en inzichten van de VV in de huidige samenstelling. 1.2 Actuele ontwikkelingen De RKC wil ook actuele ontwikkelingen in het onderzoek betrekken. In december 2012 heeft de VV besloten naar aanleiding van een kredietvoorstel betreffende het baggerproject Katwijks Kanaal een commissie in te stellen en zelf opdracht te geven voor een onderzoek naar de besluitvorming omtrent het baggerproject Katwijks Kanaal. Aan Twijnstra Gudde is opdracht gegeven het onderzoek uit te voeren. Op 12 juni 2013 is het rapport van Twijnstra Gudde besproken door de VV. Bij de behandeling van het rapport van Twijnstra Gudde (Katwijks Kanaal) kwam ook de ondersteuning van de VV aan de orde. Naar aanleiding van voornoemd onderzoek is in 2013 een wijziging opgetreden in het college en voeren bestuur en organisatie een Verbeter Programma uit. 7

8 1.3 Centrale vraagstelling De centrale vraagstelling is: in welke mate en op welke wijze heeft de Verenigde Vergadering van Rijnland gebruik gemaakt van de haar ter beschikking staande bestuurlijke instrumenten van 8 januari 2009 (installatie) tot 1 juli 2013 (peildatum voor onderzoek van RKC)? 1.4 Onderzoekvragen: 1. In hoeverre zijn de leden van de VV bekend gemaakt met de ter beschikking staande bestuurlijke instrumenten (direct na de verkiezing in 2009, tussentijds en bij tussentijds aantreden van nieuwe VV leden)? 2. Hoe vaak gebruikt de VV de bestuurlijke instrumenten? 3. Wat zijn de ervaringen van de leden van de VV met de bestuurlijke instrumenten? 4. Hoe wordt de ondersteunende rol van de secretaris-directeur en de afdeling Bestuursondersteuning ervaren door de leden van de VV bij het gebruik van de bestuurlijke instrumenten? 5. Wat zijn de ervaringen van het dagelijks bestuur van Rijnland met het gebruik van de bestuurlijke instrumenten door de VV? 6. Wat zijn de ervaringen van de Afdeling Bestuursondersteuning van Rijnland met het gebruik van de bestuurlijke instrumenten door de VV? 1.5 Bestuurlijke instrumenten VV Rijnland In de eerste plaats zijn formele bestuurlijke instrumenten aan een algemeen bestuur van een waterschap bij wet of via regelgeving toegekend. Voorbeelden zijn: indienen van een motie of amendement en het stellen van vragen. In Bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de (formele) bestuurlijke instrumenten, die door de wet/regelgeving zijn toegekend aan de VV van Rijnland. Op de tweede plaats zijn bestuurlijke instrumenten in de bestuurlijke praktijk van Rijnland gevormd. Voorbeelden zijn: fractievoorzittersoverleg, planningsagenda en toezeggingenlijst. In Bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de bestuurlijke instrumenten, die in de bestuurlijke praktijk van Rijnland zijn gevormd. 1.6 Aanpak van onderzoek De RKC inventariseert het gebruik van de bestuurlijke instrumenten, die zijn opgenomen in Bijlagen 1 en 2. Vervolgens verzamelt de RKC gegevens door gebruik te maken van: Wetteksten Wet modernisering waterschapsbestel (Staatsblad 2007, 581) Memories van Toelichting bij relevante wetteksten Literatuur Verordeningen en andere regelingen van Rijnland inzake bestuurlijke instrumenten van de VV Bestaand onderzoek waarin de VV van Rijnland aan de orde komt 8

9 Vragenlijst voor leden van de VV Open interview met fractievoorzitters Open interview met dijkgraaf (voorzitter van de VV en voorzitter van het college van D&H), leden college en secretaris-algemeen directeur Open interview met hoofd Afdeling Bestuursondersteuning Van ieder interview is een verslag opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de geïnterviewden. 1.7 Aandachtspunten van de RKC bij de beoordeling van het doelmatig en doeltreffend gebruik van bestuurlijke instrumenten door de VV De RKC gebruikt in dit onderzoek geen normen, aan de hand waarvan de doelmatigheid en doeltreffendheid wordt getoetst. In dit onderzoek hanteert de RKC aandachtspunten. De onderstaande aandachtspunten zijn voor de RKC hulpmiddelen bij het signaleren van verbetermogelijkheden in het doelmatig en doeltreffend gebruik van bestuurlijke instrumenten door het algemeen bestuur van Rijnland. Introductie nieuwe leden VV Bestuursvoorstellen Vergaderingen van VV Ieder nieuw lid van de VV wordt bij aantreden inzicht gegeven in rechten, verplichtingen, taken, werking bestuurlijke instrumenten en in de procedures en spelregels in VV vergaderingen. De kwaliteit van bestuursvoorstellen wordt door college en organisatie geborgd door toepassing van een toetsingskader (= beleid analytisch denkraam). De voorbereiding in de bestuurlijke commissies leidt tot effectieve besluitvorming in VV. De RKC zal als indicatoren voor effectiviteit - letten op nota s van wijziging, nota s van toelichting en het gebruik van vragen, amendementen, moties en initiatiefvoorstellen door de VV. Vanuit het oogpunt van doeltreffendheid bestaat de agenda van de VV vergaderingen vooral uit besluitvormende agendapunten. Opiniërende agendapunten (bespreekpunten) worden zo veel mogelijk behandeld in commissievergaderingen. Ten behoeve van het doelmatig verloop van de VV-vergadering wordt het agendapunt Rondvraag door de leden van de VV gebruikt voor beleid gerelateerde zaken met een spoedeisend karakter. De voorzitter ziet erop toe dat ieder agendapunt wordt voorzien van een heldere conclusie. Gebruik Amendemen- De VV gebruikt de bestuurlijke instrumenten op 9

10 ten, Moties, Initiatiefvoorstellen en Bestuursvragen effectieve wijze. De Afdeling Bestuursondersteuning hanteert vaste procedures voor registratie, archivering, besluitvorming door VV, wijze van behandeling door college en organisatie, behandeltermijn, tijdige invoering, navolgbaarheid en verantwoording aan VV m.b.t. gebruikte bestuurlijke instrumenten. De VV maakt doelmatig gebruik van het instrument vragen. Ondersteuning VV De VV wordt ondersteund door de afdeling Bestuursondersteuning. 1.8 Rapportage Conform de verordening op de RKC heeft de RKC de bevindingen aan de secretaris-algemeen directeur voor ambtelijk wederhoor voorgelegd. Het doel van het ambtelijk wederhoor is de verzamelde gegevens en de bevindingen te toetsen op juistheid en volledigheid. De ambtelijke reactie is verwerkt in de nota van bevindingen. Na het ambtelijk wederhoor heeft de RKC aanbevelingen opgesteld, die nu voor een bestuurlijke reactie aan het college worden voorgelegd. 10

11 HOOFDSTUK 2. BESTUURLIJKE SAMENVATTING 2.1 Introductie leden VV In 2009 heeft ieder lid van de VV bij wijze van introductie een ordner ontvangen. De inhoud bestond uit een hard copy van alle verordeningen van Rijnland. Rijnland heeft in 2009 vier introductieavonden georganiseerd, tijdens welke afdelingshoofden van Rijnland toelichtingen hebben gegeven op bestuurlijke zaken (zoals Reglement van Orde van VV), de uitvoering van beleid en praktische organisatorische zaken. Bij tussentijds aantreden van leden van de VV heeft geen introductie plaatsgevonden: geen ordner en geen introductiebijeenkomst. Er is geen educatie geweest van leden van de VV met betrekking tot kennis van het Reglement van orde van de VV en het gebruik van de bestuurlijke instrumenten. Van de zijde van de Unie van Waterschappen is geen ondersteuning gegeven ten behoeve van leden van de VV. 2.2 Bestuursvoorstellen Het aantal bestuursvoorstellen varieert per vergadering. Het hoogste aantal agendapunten per vergadering is 45 geweest. Het hoogste aantal bestuursvoorstellen per vergadering is 111 geweest. Een agendapunt kan bestaan uit meerdere bestuursvoorstellen (zoals de goedkeuring van peilbesluiten). In de periode juli 2013 zijn naar aanleiding van de ingediende bestuursvoorstellen - aan de VV 151 nota s toegezonden ter toelichting of wijziging. Dit waren 120 Nota s van Wijziging en 31 Nota s van Toelichting. Veel nota s van wijziging bevatten eigenlijk een toelichting en/of een beantwoording van gestelde vragen. In 2009 is een format opgesteld, aan de hand waarvan bestuursvoorstellen worden getoetst. In 2013 is het gebruik van het format geëvalueerd. Daarbij is gebleken dat de bestuursvoorstellen te omvangrijk waren en de organisatie problemen had om de consequenties van de bestuursvoorstellen (financieel, juridisch, personeel, informatie etc.) helder aan te geven. In de praktijk werd bij de verschillende consequenties vaak aangegeven: niet van toepassing. In het najaar van 2014 worden nieuwe formats voor bestuursvoorstellen ingevoerd door de directie, die moeten leiden tot bestuursvoorstellen, die zich meer concentreren op het bieden van inzicht in strategie, context, kosten en risico s. In de nieuwe werkwijze (2014) is het de bedoeling om uitgaande van het BOB model - aan de VV in de opeenvolgende fasen de volgende stukken voor te leggen: Beeldvorming Beeld nota Oordeelsvorming Opinie nota Besluitvorming Besluit nota Leden van de VV geven aan onvoldoende te zijn betrokken bij de totstandkoming en introductie van het nieuwe format voor bestuursvoorstellen. 11

12 Leden van de VV menen, dat de bestuursvoorstellen van het college hen onvoldoende in staat stellen om de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid te kunnen beoordelen. Leden van de VV hebben moeite om de historie en context van de onderwerpen te doorgronden. 2.3 Vergaderingen van VV Bij aanvang van de bestuursperiode hebben de fractievoorzitters de werkwijze van de Verenigde Vergadering ingericht. Er is een vast overleg voorzitter fractievoorzitters ingesteld. Er zijn afspraken gemaakt over het opstellen van de agenda van de VV. Er is een Lange Termijn Agenda ingevoerd. Er zijn bestuurlijke commissies gevormd. Voor fractieondersteuning is een budget beschikbaar gesteld van Euro per jaar + variabel 75 euro per zetel per jaar. Het overleg van fractievoorzitters is gestart in 2009: frequentie eens in zes weken; met verslaglegging. Het fractievoorzittersoverleg is gericht op: agenda van de VV, uitwisseling van informatie, realisatie planningsagenda, bepaling behoefte aan informatieve VV. De fractievoorzitters maken gebruik van de Planningsagenda ten behoeve van de jaarplanning van majeure beleidsstukken. Leden van de VV menen echter, dat zij onvoldoende invloed hebben op het opstellen van de agenda van de VV. De VV heeft in 2009 uit haar midden drie commissies ingesteld, die de vergaderingen van de VV voorbereiden door ongeveer twee weken voorafgaand aan de VV vergadering bijeen te komen: o Commissie Voldoende Water o Commissie Veiligheid en Gezond Water o Commissie Bestuur, Organisatie en Dienstverlening De leden van de VV zijn tevreden over het functioneren van de drie bestuurlijke commissies. Grondwet (artikel 133) en Waterschapswet (artikel 35) bepalen dat de vergaderingen van het algemeen bestuur van een waterschap openbaar zijn. Op de regel van openbaarheid bestaat één uitzondering: de Verenigde Vergadering kan op voorstel van de voorzitter of een van de leden besluiten om een of meer agendapunten in een besloten vergadering te behandelen. In de periode januari 2009 tot juli 2013 heeft de VV van Rijnland vijf maal besloten vergaderd. In de periode januari juli 2013 heeft de VV 150 bijeenkomsten gehouden, waarvan: 32 (openbare) vergaderingen 81 (openbare) commissievergaderingen 5 besloten vergaderingen 32 (niet openbare) informele/thematische bijeenkomsten In 2014 wordt verder ervaring opgedaan met het BOB-model, waarbij eerst aan Beeldvorming wordt gedaan in informatieve bijeenkomsten; vervolgens volgt Oordeelsvorming in commissies en tenslotte Besluitvorming in de formele openbare vergadering van de VV. 12

13 De agenda s van de vergaderingen van de VV worden voorbereid door het college van D&H (aan de hand van de planningsagenda) en door de directie. De ervaring leert dat de agenda s van de vergaderingen van juni en september overvol zijn. Leden van de VV hebben moeite om het tempo te volgen van dagelijks bestuur en organisatie. Zij ervaren in alle vergaderingen en bijeenkomsten tijdsdruk om bestuursvoorstellen te bespreken en thema s door te nemen. Zij ervaren weinig tijd voor onderlinge discussie en oordeelsvorming. De openbare vergaderingen van de VV worden voorbereid in het fractievoorzittersoverleg (proces, o.a. met behulp van de planningsagenda) en door drie bestuurlijke commissies (inhoud). Aan de hand van de uitkomsten van de commissievergaderingen worden de agendapunten aan de VV verdeeld in: VV-Besluitpunten (ongeveer 2/3 deel van de agendapunten) VV-Bespreekpunten (ongeveer 1/3 deel van de agendapunten) In de loop der jaren is het aantal besluitpunten opgelopen van 71 (2009) naar meer dan 106 (2012). In de eerste half jaar van 2013 was het aantal 55. De informele/thematische bijeenkomsten van de VV zijn in de praktijk ontstaan en hebben een algemeen informerend karakter. De informatieve VV is niet openbaar en er wordt vooraf geen agenda gepubliceerd. De informatieve VV is een vergadering/ bijeenkomst, die niet is voorzien in het Reglement van Orde. Leden van de VV houden zich in de informatieve vergaderingen nog op de vlakte (= zij leveren nog geen politiek inhoudelijke bijdrage). 2.4 Amendementen, moties, initiatiefvoorstellen en (bestuurs)vragen In de periode heeft de VV: 11 amendementen ingediend, waarvan 3 aangenomen 30 moties ingediend, waarvan 5 aangenomen 0 initiatiefvoorstellen gedaan 284 bestuursvragen gesteld Leden van de VV hebben in het onderzoek het volgende gesignaleerd: Leden van de VV maken in het uiterste geval gebruik van moties, amendementen en initiatiefvoorstellen. Leden van de VV menen, dat de VV geen goed gebruik maakt van de bestuurlijke instrumenten amendementen, moties en initiatiefvoorstellen. Zij geven tevens aan geen inzicht te hebben in de uitvoering/navolging van moties en amendementen. Leden van de VV ervaren een defensieve houding van de zijde van het Dagelijks Bestuur, als reactie op het gebruik van moties en amendementen. In de periode heeft de VV 284 bestuursvragen gesteld. De RKC heeft de Bestuursvragen gerekend tot de Schriftelijke vragen (geregeld in artikel 30 Reglement van Orde)., De bestuursvragen worden zowel schriftelijk ingediend als mondeling gesteld (tijdens een vergadering). Bij een mondelinge vraag wordt een schriftelijke beantwoording toegezegd, waarmee een mondelinge vraag tijdens een vergadering wordt verheven tot bestuursvraag. 13

14 In ongeveer 1/3 deel van de bestuursvragen duurt de beantwoording van de bestuursvragen/schriftelijke vragen langer dan de voorgeschreven termijn van zes weken. Bij de lange behandeltermijnen (soms oplopend tot zeven maanden) is onduidelijk wat de lange duur van de beantwoording verklaart. De RKC heeft geconstateerd dat de organisatie in enkele gevallen onderzoek heeft gedaan, zodat het college een onderbouwd antwoord kon geven. De reden van vertraging wordt in de beantwoording niet toegelicht. De kosten, van de behandeling van de bestuursvragen zijn niet bekend. De ervaring bij andere overheden leert dat de kosten per vraag tussen en euro liggen. Voor de periode mag worden aangenomen, dat de kosten van de behandeling van bestuursvragen derhalve ten minste Euro bedragen. Iedere vergadering wordt afgesloten met de traditionele Rondvraag. Er zijn naast het Reglement van Orde - geen spelregels voor het gebruik van de Rondvraag. Het agendapunt Rondvraag wordt door VV-leden, dijkgraaf en secretaris-algemeen directeur benut voor mededelingen, uitwisseling van ervaringen en opmerkingen. In de praktijk komen er bij de Rondvraag geen beleid gerelateerde en spoedeisende zaken aan de orde. In de commissies wordt in 2014 aan het begin van de vergadering ruimte gemaakt om in de vergadering vragen te stellen. Het Dagelijks Bestuur meent dat het er alles aan doet om het algemeen bestuur van dienst te zijn door middel van werkbezoeken, veldonderzoeken, thematische bijeenkomsten, beantwoording van bestuursvragen, toezeggingen, nota s van toelichting/wijziging/beantwoording. Het dagelijks bestuur meent dat het algemeen bestuur geen effectief gebruik maakt van de bestuurlijke instrumenten. Afgaande op inhoud en aantallen van de gestelde vragen bestaat het gevoel dat het algemeen bestuur moeite heeft met het sturen op hoofdlijnen. 2.5 Ondersteuning Krachtens artikel 109 Waterschapwet is de VV de opdrachtgever voor de accountant, voor wat betreft de jaarlijkse controle op de jaarrekening. De VV kan de accountant wensen en aandachtpunten meegeven, die de accountant kan verwerken in de jaarlijkse controle. In 2010 en 2011 is gebruik gemaakt van deze gelegenheid. Krachtens artikel 109a Waterschapwet is het college gehouden om jaarlijks de uitkomsten van onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid voor te leggen aan de VV. Het college heeft bepaald dat de doelmatigheids- en doeltreffendheids- onderzoeken in de zin van artikel 109a Waterschapswet worden uitgevoerd door de afdeling Concerncontrol. Tevens heeft de VV blijkens artikel Art. 109a Waterschapswet - de bevoegdheid om een verordening op te stellen inzake deze doelmatigheidsen doeltreffendheidsonderzoeken. In 2010 heeft de VV afgezien van het opstellen van zo n verordening, met als argument dat de afdeling Concerncontrol jaarlijks overleg voert met de RKC (en accountant) over te onderzoeken onderwerpen. 14

15 De VV heeft in 2007 een Rekenkamercommissie ingesteld, die bestaat uit twee interne (VV) leden en drie externe leden. In 2008 heeft de RKC een zelfevaluatie uitgevoerd. Vervolgens heeft een commissie, bestaande uit drie VV-leden, in 2010/2011 de RKC geëvalueerd en aan de VV voorstellen gedaan ter verbetering. De RKC brengt ieder jaar (voor 1 april) verslag uit aan de VV van de uitgevoerde werkzaamheden. De VV heeft in 2009 en 2010 drie evaluaties uitgevoerd naar de bestuursstructuur en bestuurscultuur. Tijdens de periode heeft de VV een maal een beroep gedaan op externe bijstand/ondersteuning (Twijnstra Gudde naar aanleiding van het baggerproject Katwijks Kanaal en de daarop volgende beoordeling van cultuuraspecten). Inzake de (bestuurs)ondersteuning vervult de secretaris formeel vier rollen: adviseur van de dijkgraaf adviseur van het dagelijks bestuur adviseur van het algemeen bestuur leiding aan de ambtelijke organisatie Met betrekking tot de VV wordt de secretaris geacht informatie te verschaffen aan de VV als geheel en aan de afzonderlijke leden van de VV. Binnen Rijnland is afgesproken dat de secretaris en ook de andere leden van de directie - aan de VV toelichtingen geeft met betrekking tot procesmatige zaken. Inhoudelijke toelichtingen aan de VV worden gegeven door leden van het college van D&H. In de praktijk biedt de afdeling Bestuursondersteuning namens de secretaris - ondersteuning aan zowel het college (dagelijks bestuur) als aan de VV (algemeen bestuur). Leden van de VV waarderen de inzet van de Afdeling Bestuursondersteuning, maar missen een proactieve houding. De afdeling Bestuursondersteuning, het College en de fracties hebben geen rappelsysteem voor het volgen van aangenomen resp. aangehouden - moties, amendementen en in behandeling zijnde - bestuursvragen. In 2014 is in het kader van het Organisatie Verbeter Plan (OVP) gedacht over het instellen van een griffie voor de VV, maar het advies van de directie is om dit niet te doen, vanwege het geldende monisme bij waterschappen. Binnen de afdeling Bestuursondersteuning wordt wel gedacht aan het aanwijzen van een accounthouder voor de VV. 15

16 16

17 HOOFDSTUK 3. AANBEVELINGEN REKENKAMERCOMMISSIE Inleiding In dit onderzoek trekt de RKC geen conclusies vanwege het ontbreken van harde toetsingsnormen. De RKC hanteert in dit onderzoek aandachtspunten (zie paragraaf 1.7). De aandachtspunten zijn voor de RKC hulpmiddelen bij het signaleren van verbeter-mogelijkheden in het doelmatig en doeltreffend gebruik van bestuurlijke instrumenten door het algemeen bestuur van Rijnland. De RKC is zich ervan bewust dat bestuur en organisatie in 2014 een verbeterproces doorvoeren. Niettemin doet de RKC zes aanbevelingen om enkele accenten te versterken en nader onder de aandacht te brengen. Aanbeveling RKC 1 Stem het introductieprogramma af op de wensen van de leden van de VV en zorg voor een introductieprogramma bij tussentijds aantreden. Toelichting: Na de waterschapsverkiezingen in 2009 bestond de introductie van nieuwe leden uit het uitreiken van een ordner met verordeningen van Rijnland en enkele introductie-bijeenkomsten. Bij tussentijds aantreden van leden van de VV heeft geen introductie plaatsgevonden. Er is onvoldoende (tussentijdse) educatie geweest van leden van de VV met betrekking tot kennis van het Reglement van orde van de VV en het gebruik van de bestuurlijke instrumenten. Aanbeveling RKC 2 Verbeter de effectiviteit van besluitvorming door tijdens de zittingsduur van de VV de bestuursvoorstellen steeds beter af te stemmen op de wensen van leden van de VV. Toelichting: In de zittingsperiode vanaf 2009 wordt het aantal schriftelijke bestuursvoorstellen door de leden van de VV als hoog ervaren, met de VV vergaderingen in juni en september als jaarlijkse uitschieters. In 2009 is een format ontwikkeld voor het opstellen van bestuursvoorstellen. Leden van de VV geven aan dat de bestuursvoorstellen hen niet voldoende in staat stellen om de doelmatigheid en doeltreffendheid te kunnen beoordelen. Leden van de VV geven ook aan moeite te hebben om de bestuursvoorstellen in de juiste context te plaatsen. Dit format wordt door de directie vernieuwd in Leden van de VV geven echter aan bij de vernieuwing van het format voor bestuursvoorstellen onvoldoende te zijn betrokken. Aanbeveling RKC 3 Verbeter de doelmatigheid en transparantie van de vergaderingen van de VV door de rollen van de deelnemers aan de vergaderingen duidelijker te omschrijven. Toelichting: 17

18 Leden van de VV ondervinden in de zittingsperiode vanaf 2009 in de vergaderingen van commissies en VV steeds tijdsdruk. In de bestuurspraktijk is het fractievoorzittersoverleg van de VV ontstaan, om de werkwijze van de VV in te richten en de werkvoorraad van de VV beter te verdelen. In de praktijk bestaat onduidelijkheid over taak en werkwijze van het fractievoorzitters-overleg. Het fractievoorzittersoverleg is niet voorzien in het Reglement van orde van de VV. In de bestuurspraktijk is ook de informatieve vergadering van de VV ontstaan, die evenmin is voorzien in het Reglement van orde van de VV. De informatieve vergadering van de VV is niet openbaar, hetgeen in strijd is met het beginsel van openbaarheid van de vergaderingen van het algemeen bestuur. De Rondvraag, die wel is voorzien in het Reglement van Orde, levert echter volgens het dagelijks bestuur - geen inhoudelijke bijdrage aan de besluitvorming door de VV. In 2014 wordt verder gewerkt aan verbetering van het BOB model: Beeldvorming-Oordeelsvorming-Besluitvorming. De RKC wijst op enkele mogelijkheden om de doelmatigheid en transparantie van de vergaderingen van de VV verder te verbeteren: Een meerjarige, strategische agenda kan eraan bijdragen dat het aantal besluitpunten per vergadering beter wordt verdeeld over het jaar en de gehele zittingsperiode. De RKC onderkent dat het opstellen van de agenda van de VV een (wettelijke)verantwoordelijkheid is van het college. Wellicht kan een consultatie van de fractievoorzitters bijdragen aan een doelmatige verdeling van de werkvoorraad aan bestuursbesluiten van de VV. Het fractievoorzittersoverleg is in de praktijk ontstaan. Er kan meer duidelijkheid worden gecreeerd door taak en werkwijze van het fractievoorzittersoverleg te omschrijven in het Reglement van Orde. De transparantie van het openbaar bestuur is ermee gediend als de informele VV wordt behandeld als een openbare vergadering van de VV, met openbare agenda en verslaglegging. Leden van de VV geven in de informele VV reeds aan wat zij op beleidsinhoudelijk gebied - van het dagelijks bestuur verwachten. Aanbeveling RKC 4 Maak doeltreffender gebruik van beleidsinhoudelijke vragen, initiatiefvoorstellen, amendementen en moties. Toelichting: Er is in de zittingsperiode vanaf 2009, volgens de leden van de VV, terughoudend gebruik gemaakt van de instrumenten initiatiefvoorstellen, amendementen en moties. Leden van de VV geven aan dat zij geen goed gebruik maken van amendementen, moties en initiatiefvoorstellen. In de bestuurspraktijk zijn de bestuursvragen ontstaan, die niet zijn voorzien in het Reglement van orde van de VV. Mede door het grote aantal bestuursvoorstellen hebben VV-leden de neiging veel aanvullende, feitelijke informatie aan het college te vragen. Bij het college (en organisatie) bestaat vervolgens de neiging om veel schriftelijk toe te lichten en uit te leggen in de beantwoording van bestuursvragen, nota s van toelichting en nota s van wijziging. Volgens de RKC kan de effectiviteit van vergaderingen van de VV verbeterd worden door het bespreken van beleidsinhoudelijke vragen en het gericht 18

19 inzetten van amendementen, moties en initiatiefvoorstellen. Portefeuillehouders geven in de vergadering (van commissie en VV ) mondeling antwoord op de beleidsinhoudelijke vragen en zij geven mondeling hun standpunt bij voorstellen van de VV, zoals initiatiefvoorstellen en amendementen. In de verbetering van de effectiviteit van vergaderingen past ook de invoering van een vragenuur aan het begin van een vergadering in plaats van de traditionele Rondvraag aan het einde van vergadering. Van het vragenuur kan effectief gebruik worden gemaakt door vragen van beleidsinhoudelijke aard voorafgaande aan de vergadering (van commissie en VV) schriftelijk in te dienen. In dit kader past ook een ambtelijke afhandeling van feitelijke (technische) vragen van VV-leden door/namens de secretaris (met informatieplicht aan het dagelijks bestuur). 19

20 Aanbeveling RKC 5 Bepaal (bij aanvang zittingsperiode) en evalueer (op helft en einde zittingsperiode) de behoefte aan ondersteuning bij leden van de VV en voer, indien nodig, een verbeter-programma uit. Toelichting: Leden van de VV hebben waardering voor de Afdeling Bestuursondersteuning. Zij voelen niettemin behoefte aan meer (proactieve) ondersteuning. In het kader van het Organisatie Verbeter Plan (OVP) wordt in 2014 de Afdeling Bestuursondersteuning ondergebracht in een andere Afdeling. Leden van de VV geven aan bij de vernieuwing van de bestuursondersteuning onvoldoende te zijn betrokken. De VV wordt vooraf niet betrokken bij de keuze van onderzoeken door het college naar doelmatigheid en doeltreffendheid. (ex. Artikel 109a Waterschapswet). De RKC signaleert dat ondersteuning van de (leden van de) VV breder is dan de werkzaamheden van de Afdeling Bestuursondersteuning. De ondersteuning van de VV bestaat ook uit de accountantscontrole, doelmatigheidsonderzoeken, onderzoeken van RKC en evaluaties. Met deze aanbeveling bepleit de RKC een regelmatig onderzoek naar de mate van tevredenheid van de leden van de VV met betrekking tot de accountantscontrole, de onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid in opdracht van het college, de onderzoeken van de RKC en de bestuursondersteuning namens de secretaris. In het kader van het verbeterprogramma voor de (bestuurs)ondersteuning past ook het beschikken over een afdoende budget voor fractie ondersteuning. Aanbeveling RKC 6 Denk na over de rol van het algemeen bestuur en evalueer gedurende de zittingsperiode van de VV de ervaringen van de leden van de VV, leden van het DB, organisatie en belanghebbenden. Toelichting: Alles overziende heeft de RKC de indruk dat algemeen bestuur en dagelijks bestuur in de zittingsperiode vanaf 2009 van elkaar verschillende verwachtingen hebben (gehad). Vanuit deze waarneming geeft de RKC in overweging om na te denken over de rol van het algemeen bestuur. De VV kan zich verder ontwikkelen vanuit de wettelijke rol van formele besluitvorming naar maatschappelijke regie op besluitvorming. In dit veranderproces kan de VV zelf meer het initiatief nemen om burgers, bedrijven, organisaties, andere overheden en andere belanghebbenden actiever te betrekken bij de voorbereiding van besluitvorming. In dit kader past de invoering van openbare informatie avonden met parallelle bijeenkomsten, waarbij leden van de VV zich laten informeren over relevante thema s door interne en externe deskundigen. De zittingsduur van een VV kan worden gezien als een leerproces voor leden van de VV, dagelijks bestuur en organisatie, waarbij de deelnemers elkaar wederzijds stimuleren in kennis van het Reglement van Orde van de VV, gebruik van bestuurlijke instrumenten en kennis van historie/context van beleid. 20

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht)

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) 1 2 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Definitie van toezicht 9 3 De positionering

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Minder regels, minder kosten? Deregulering en administratieve lastenverlichting in de gemeente Beek 9 april 2010 Minder regels, minder kosten? - Deregulering en administratieve lastenverlichting in de

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

We gooien het de inspraak in

We gooien het de inspraak in We gooien het de inspraak in Een onderzoek naar de uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie 17 september 2009 2009/180 Behoorlijk omgaan met schadeclaims We gooien het de inspraak in Een onderzoek

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Nu kan het nu moet het!

Nu kan het nu moet het! Nu kan het nu moet het! The time is now, let s do it! Awor por, ban p e! Advies Werkgroep Bestuurlijke en Financiële Verhoudingen 8 oktober 2004 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Samenvatting en Aanbevelingen...6

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

Reclassering Nederland regio Rotterdam

Reclassering Nederland regio Rotterdam Reclassering Nederland regio Rotterdam Doorlichting 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 12 1.1 Aanleiding 12 1.2 Objectbeschrijving 12 1.3 Doel- en probleemstelling 13 1.4 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein

Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein Ronald van der Mark Thomas Wesselink 27 maart 2015 52249 Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer

Nadere informatie