HET PRINCIPE EERST VOOR DE JOOD, MAAR OOK VOOR DE GRIEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET PRINCIPE EERST VOOR DE JOOD, MAAR OOK VOOR DE GRIEK"

Transcriptie

1 HET PRINCIPE EERST VOOR DE JOOD, MAAR OOK VOOR DE GRIEK Wandelingen door Handelingen Het voordeel van de Jood Jildert de Boer Wat is het voordeel om een Jood te zijn volgens de Bijbel? Er zijn twee gedeelten die ons opklaring verschaffen. Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats (toch) dit, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd (Rom. 3:1-2). In Rom. 9:4-5 wordt dit eveneens getoond: Immers, zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften; hunner zijn de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven alles, God, te prijzen tot in eeuwigheid! Amen. Het heil is het eerst aan Israël aangeboden en in het Oude Verbond hadden zij een bevoorrechte, uitverkoren positie als volk van God (Ex. 19:5-6). De komst van Jezus in de eerste plaats voor de Joden Toen Jezus op aarde in het land rondwandelde, was Zijn bediening in de eerste plaats alleen tot de verloren schapen van het huis Israëls (Matt. 10:5-6). Het trieste is dat Joh. 1:11 zegt: Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. In Joh. 5:43 staat: Ik ben gekomen in de naam Mijns vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Als volk weigerden zij Hem te aanvaarden als de gezonden Messias. Een overblijfsel stemde niet in met de verwerping van Jezus als de Messias, ja zelfs de zoon van God, zoals veel vrouwen (Matt. 27:55-56; Matt. 28:1; Hand. 1:14), Jozef van Arimetea (Matt. 27:57-61; Luk. 23:50), Nicodemus (Joh. 19:39), de ene misdadiger aan het kruis (Luk. 23:39-43), de Emmaüsgangers (Luk. 24:13-35), de elf discipelen zelf en 120 personen (Hand. 1:15). Voor het individu gold en blijft gelden de belofte: Doch allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun die in Zijn naam geloven (Joh. 1:12). Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek Paulus schrijft in het Nieuwe Verbond het volgende als uitgangspunt: Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor EEN IEDER DIE GELOOFT, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek (Rom. 1:16). Dit principe wordt bevestigd in Rom. 2:9-11, waar we lezen: Verdrukking en benauwdheid (zal komen) over ieder levend mens, die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek; maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder, die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek. Want er is GEEN AANZIEN DES PERSOONS bij God. Er ligt een prachtige opbouw in Hand. 1:8, waarbij de evangelieverkondiging begint in Jeruzalem, dan gaat naar Judea en Samaria en vervolgens tot het uiterste der aarde. Of tewel: van Joden naar Jodengenoten/proselieten, naar godvrezenden (zoals Cornelius in Hand. 10) en naar heidenen. Wanneer wij in de Handelingen der Apostelen nagaan hoe het evangelie werd gepredikt door vooral Paulus, dan zien we hoe hij dit heeft toegepast door altijd eerst de synagoge te bezoeken waar de Joden waren en als zij het evangelie niet aanvaarden zich vervolgens tot de heidenen te wenden. We lopen een groot aantal passages uit het boek Handelingen door die typerend zijn voor deze opstelling. Daarbij zullen we veel citeren om de gang van zaken door het hele boek Handelingen te verhelderen. Het eerste deel van boek Handelingen over Joden en heidenen In Hand. 2:39 zien wij dat de belofte van de heilige Geest er is voor u en uw kinderen (de Joden en hun nageslacht) en voor allen, die verre zijn (de heidenen), zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal. Dan gaan wij verder met Hand. 3:19-21, waar we een oproep tot berouw en bekering lezen en wij lezen over de vervulling die gekomen is in het zenden van Christus Jezus. Daarna gaat de schrijver voort met: Mozes heeft toch gezegd: De Here zal toch een profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal; en het zal geschieden dat alle ziel die naar deze profeet niet hoort, uit het volk zal 1

2 worden uitgeroeid (Hand. 3:22-23). Een indringende waarschuwing dat men geestelijk gesproken weggedaan wordt uit het volk van God als er geen gehoorzaamheid aan de Christus komt! In Hand. 3:25-26 staat dan: Gij zijt de zonen van de profeten en van het verbond, dat God met uw vaderen gemaakt heeft, toen Hij tot Abraham zeide: En in uw nageslacht zullen alle stammen der aarde gezegend worden. God heeft in de eerste plaats voor u (de Joden) Zijn Knecht doen opstaan en Hem tot u gezonden, om u te zegenen, door een ieder uwer af te brengen van zijn boosheden. Wij mogen hierbij invullen: in de tweede plaats voor ons, heidenen! De belofte aan Abraham oversteeg het aardse land Kanaän, want in Rom. 4:13 wordt gesteld dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn. Toen Paulus tot bekering gekomen was op weg naar Damascus, lezen we zijn goddelijke opdracht: om Mijn naam te brengen voor heidenen (Hand. 18:7; Hand. 22:21,26; Hand. 26:17; Hand. 28:28) en koningen en de kinderen Israëls (Hand. 9:15) en dat hij terstond in de synagoge verkondigde, dat Jezus de Zoon van God is (Hand. 9:20). Dit leidde bijna tot een aanslag op zijn leven (Hand. 9:22-25). In Handelingen 10 komt Petrus er door middel van een gezicht na drievoudige herhaling achter dat er bij God geen aanzien des persoons is en daarom predikte hij tegen het huis van Cornelius in Caesarea, waar zij de heilige Geest werd uitgestort op de heidenen (Hand. 10:44-46). Hij concludeerde: En toen ik begonnen was te spreken viel de heilige Geest op hen, evenals in het begin op ons (Hand. 11:15). Indien nu God hun op volkomen gelijke wijze als ons de gave heeft gegeven op het geloof in de Here Jezus Christus, hoe zou ik dan bij machte zijn geweest God tegen te houden (Hand. 11:17)? In Hand. 11:19-20 wordt er door de verstrooiden vanwege de verdrukking in verband met Stefanus aanvankelijk alleen tot de Joden gesproken, maar vervolgens spraken sommigen ook tot de Grieken, om hun de Here Jezus te prediken. De bediening van Paulus: eerst naar de synagogen der Joden, vervolgens naar de heidenen Toen Barnabas en Saulus door de heilige Geest werden uitgezonden, verkondigden zij te Salamis op Cyprus het Woord Gods in de synagogen der Joden (Hand. 13:4-5). Zij gingen eerst naar de synagoge om natuurlijke aanknopingspunten te zoeken met volksgenoten. In Antiochië in Pisidië gingen zij op de sabbatdag in de synagoge en voerden daar het woord na de uitnodiging: Mannen, broeders, indien gij een woord van opwekking voor het volk hebt, spreek het dan (Hand. 13:14-15). De heilsboodschap die de apostelen verkondigden, leidde ertoe dat vele van de Joden en vereerders van God, die Jodengenoten waren, Paulus en Barnabas volgden, die dan ook tot hen spraken en bij hen aandrongen om te blijven bij de genade Gods (Hand. 13:43). Toen de Joden zagen dat bijna heel de stad de volgende sabbat bijeen kwam om het Woord Gods te horen, werden zij vervuld van nijd en spraken lasterende tegen dat wat door Paulus gezegd werd. Typerend staat er dan: Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig, dat eerst tot u het Woord Gods werd gesproken doch nu gij het verstoot (afwijst) en u het eeuwige leven niet waardig keurt, zie, nu wenden wij ons tot de heidenen. Want zo heeft God het ons geboden: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde (Hand. 13:45-46). Door het opstoken van de Joden werd er een vervolging tegen Paulus en Barnabas verwekt (Hand. 13:50). In Ikonium gingen zij in de synagoge der Joden en spraken zo dat er een grote menigte, zowel van Joden als van Grieken, tot het geloof kwam (Hand. 14:1). Maar de Joden, die geen gehoor gaven, prikkelden en verbitterden de zielen der heidenen tegen de broeders zien wij voorts (Hand. 14:2) en in Lystra zien we opnieuw vervolging van Joodse zijde (Hand. 14:9). Bij het geven van verslag aan de gemeente te Antiochië, waar zij aan de genade Gods waren opgedragen voor het werk dat zij volbracht hadden, vertelden Paulus en Barnabas al wat God met hen gedaan had en dat Hij ook voor de heidenen een deur des geloofs had geopend (Hand. 14:25-27). Op de apostelvergadering in Hand. 15 merken we op dat Petrus onder meer stelde: door de genade van de Here Jezus geloven wij (Joden) behouden te worden op dezelfde wijze als zij (heidenen) (Hand. 15:11). Jacobus zei dat de woorden der profeten ermee overstemmen dat God van meet af aan erop bedacht is geweest een volk voor Zijn naam uit de heidenen te vergaderen (Hand. 15:14-15). God was bezig de ingestorte, vervallen hut (in Amos 9:11 soekot = loofhut) van David weer op te bouwen en deze werd om te beginnen bij de Joden van de eerste christengemeente weer opgericht, opdat het overige deel der mensen de Here zoeke en alle heidenen, over welke 2

3 Mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Here, die deze dingen doet, welke van eeuwigheid bekend zijn (Hand. 15:16-18). De aanleiding voor deze uitspraken was dat sommigen uit Judea gekomen, gelovig geworden mensen uit de partij der Farizeeën, van mening waren dat men heidenen moest besnijden en gebieden de wet van Mozes te onderhouden (Hand. 15:1,5). De slotsom van de overweging van deze aangelegenheid was dat het de heilige Geest en hun had goed gedacht de heidenen geen verdere last op te leggen dan dit noodzakelijke: onthouding van hetgeen aan de afgoden geofferd is, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Indien gij u hier voor wacht, zult gij wel doen. Vaart wel! (Hand. 15:19-21; 28-29; Hand. 16:4; Hand. 21:25). In Hand. 16:1-3 merken we wat halfbloed Timotheüs betreft dat Paulus zich desondanks aanpaste ter wille van de Joden in die plaatsen (Derbe en Lystra) door hem te besnijden, omdat iedereen wist, dat zijn vader een Griek was. In Europa te Filippi gekomen, bezoeken de apostelen op sabbatdag langs de rivier een gebedsplaats, waar Lydia en haar huis tot geloof kwamen (Hand. 16:11-15). Ook in Tessalonica ging Paulus, zoals hij gewoon was, de synagoge binnen en behandelde daar drie sabbatten lang met hen gedeelten uit de Schriften. Daar sloten enige Joden en een grote menigte Grieken bij hen aan (Hand. 17:1-5). Maar afgunstige Joden veroorzaakten een oploop en brachten de hele stad in rep en roer (Hand. 17:5-9). In de volgende stad, Berea, gingen Paulus en Silas opnieuw naar de synagoge der Joden. En vele van de Joden kwamen, zich gunstig onderscheidend van die te Tessalonica, tot geloof en ook niet weinigen van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen (Hand. 17:10-12). Prompt kwamen er weer Joden uit Tessalonica om de schare op te zetten en te verontrusten. In Athene gekomen zei Paulus: God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, HEDEN AAN DE MENSEN dat zij ALLEN OVERAL (Joden en heidenen) tot BEKERING moeten komen (Hand. 17:30). In Korinte gekomen hield Paulus elke sabbat besprekingen in de synagogen en hij trachtte Joden en Grieken te overtuigen (Hand. 18:1,4). Hij betuigde de Joden dat Jezus de Christus is, maar toen dezen zich verzetten en lasterden, schudde hij zijn klederen uit en zeide tot hen: Uw bloed zij op uw hoofd; ik ben er rein van, voortaan zal ik mij tot de heidenen wenden (Hand. 18:5-6). Hij zette zijn prediking dan uitgerekend voort in het huis van de God vererende Titius Justus dat NAAST de synagoge stond en dan komt Crispus de overste van de synagoge tot geloof in de Here Jezus met zijn huis, en vele van de Korintiërs die hem hoorden, geloofden en lieten zich dopen (Hand. 18:7-8). Paulus leerde daar anderhalf jaar het Woord van God totdat de Joden zich als één man tegen hem keerden (Hand. 18:11-12). Toen Paulus in Efeze kwam, ging hij opnieuw naar de synagoge en hield besprekingen met de Joden (Hand. 18:19). In Hand. 18:24-28 zien wij dat de Jood Apollos onvermoeid de Joden in het openbaar bestreed en uit de Schriften bewees, dat Jezus de Christus is. Een tijd later kwam Paulus weer in Efeze en ontmoette daar discipelen van Johannes de Doper die hij verder kon helpen op de weg van Christus en hij doopte hen in water in de naam van de Here Jezus en legde hen de handen op, waardoor de heilige Geest over hen kwam (Hand. 19:1-7). Daarna ging hij naar de synagoge en trad drie maanden lang vrijmoedig op om door besprekingen hen (de Joden) te overtuigen aangaande het Koninkrijk Gods. Maar toen sommigen verhard en ongehoorzaam bleven en ten aanhoren van de menigte kwaad bleven spreken van de weg, maakte hij zich van hen los en zonderde zijn discipelen af, terwijl hij dagelijks besprekingen hield in de gehoorzaal van Tyrannus. Hij ging dus met de evangelieprediking verder buiten de synagoge. En dit ging twee jaar zo voort, zodat ALLEN die in Asia woonden, het Woord des Heren hoorden, Joden zowel als Grieken (Hand. 19:8-10). In Hand. 19:13-20 zien we rondreizende Joodse geestenbezweerders, de zeven zonen van Skevas, aan het werk met een beroep op ik bezweer u bij de Jezus, die Paulus predikt. De boze geest antwoordde: Jezus ken ik en van Paulus weet ik, maar wie zijt gij? Dit werd een debacle voor hen, want de mens in wie de boze geest was, sprong op hen af, overweldigde hen tezamen en bleek zoveel sterker dan zij, dat zij zonder kleren en gewond uit dat huis moesten vluchten. En dit werd bekend aan allen, Joden en Grieken, die te Efeze woonden, en vrees overviel hen allen, en de naam van de Here Jezus werd grootgemaakt; en velen van hen, die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden Hier zien we dat vele Joden en Grieken door deze onstuimige gebeurtenis tot geloof kwamen en in het openbaar hun zonden uitspraken. 3

4 Later had Paulus het tegenover de oudsten van Efeze over de beproevingen door de aanslagen der Joden (Hand. 20:3,17-19) en heeft hij het erover dat hij Joden en Grieken heeft betuigd zich te bekeren tot God en te geloven in onze Here Jezus (Hand. 20:20-21). Kortom: dezelfde boodschap voor beide categorieën mensen! Daarbij verklaarde Paulus zich rein van aller bloed, omdat hij niet nagelaten had hen al de raad van God te verkondigen (Hand. 20:25-26). Voorlopige conclusie Tot nu toe hebben wij op onze wandelingen door Handelingen gezien dat zowel Petrus, Apollos en Paulus aan de Joden het evangelie verkondigden en Jezus als de Christus predikten. In onze tijd zeggen velen dat wij de Joden het evangelie niet moeten verkondigen, vanwege de zogenaamde collectieve schuld der christenheid in de loop der eeuwen. Dat wij als christenen allemaal collectief schuldig zouden staan tegenover het Joodse volk, zelfs als we van de prins geen kwaad weten, is een vreemde schuld. Het Nieuwe Verbond kent echter geen collectieve schuld. Daar vinden wij teksten als Rom. 8:1: Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn (Rom. 8:1) en: Zo zal [dan] een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven [aan God] (Rom. 14:12). Hier gaat het om persoonlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, zoals in het Oude Verbond duidelijk in Ezech. 18:19-20, waar we lezen dat een zoon niet mede de ongerechtigheid van de vader zal dragen en een vader niet mede de ongerechtigheid van zijn zoon. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf. Daarbij moeten we eerlijk aantekenen dat het verbasterde christendom - dat is het Babel der verwarring de oorzaak is geweest voor veel Jodenvervolging in de kerkgeschiedenis. Ware christenen hebben niets tegen Joden en zij strijden niet tegen bloed en vlees, dus nooit tegen mensen van welk ras of volk ook. Dat grote namen in de kerkgeschiedenis als Augustinus, Thomas van Aquino en Luther haatdragende dingen over de Joden hebben gezegd en geschreven is bijzonder te betreuren. Dat Farao, Haman, Hitler en Arafat Jodenhaters (antisemieten) waren, is een verschrikkelijke zaak. De Holocaust is het afschuwelijke hoofdstuk van Jodenmoord in de wereldgeschiedenis. De vreselijke kruistochten door christenen geven echter bepaald geen alibi om evangelieverkondiging onder Joden te staken. Hoewel veel kleinschaliger is het opvallend dat Israël-fans het nooit hebben over de vervolging van de christenen door de Joden door het hele boek Handelingen heen. Die valt niet te ontkennen en is evenmin goed te praten (vergelijk 1 Tess. 2:14-16). Niet toevallig heette de beruchte discipel Judas, dat is Grieks voor Juda. Juda stelde met een handelsgeest voor om halfbroer eigen vlees Jozef niet te vermoorden, maar te verkopen (Gen. 37:26-27). Terwijl Jozef een moreel hoogstaand leven leidde, ging Juda naar een hoer (Gen. 38). Toen de broers in Egypte kwamen, testte Jozef of zij nog steeds van die rotstreken hadden, maar door het hartstochtelijke gepleit voor Benjamin werd Jozef overtuigd dat vooral Juda ten goede veranderd was (Gen. 44:14-34). Israël-fans mogen best een natuurlijke liefde voor dat moedige Joodse volk hebben, als zij dit volk dat door ongeloof buiten Christus staat met zijn godsdienst maar niet associëren met het christelijke geloof en adoreren als volk van God. Het is opvallend dat vrienden van het natuurlijke Israël heel snel zijn, om christenen die genuanceerder naar het Joodse volk willen kijken en bovenal een nieuwtestamentische Gemeentevisie hebben, te beschuldigen van vervangingsleer of zelfs van antisemitisme. Dat is buitengewoon misplaatst. Met Paulus in de Galatenbrief kunnen wij wel anti-judaïsten zijn of tewel tegenstanders om het evangelie van genade te vermengen met de werken der wet. Paulus stelt zich in deze zaak scherp en onomwonden op in de brief aan de Galaten. Hedendaags intermezzo: wandelen als wachters op de muren van Jeruzalem Bart Repko en de zijnen zijn bewogen over het oude, tegenwoordige Jeruzalem, dat met zijn kinderen in slavernij is (Gal. 4:23-25), maar zij volstaan met het proclameren van oudtestamentische teksten bij hun wandelingen over de muren van Jeruzalem en beweren dat wij de Joden niet moeten beëvangeliseren. In deze proclamaties blijft het Nieuwe Testament schrijnend dicht. Is het geen mis-daad (iemand noemde het zelfs de ergste vorm van anti-semitisme) de Joden het evangelie van Jezus Christus te onthouden als Petrus, Apollos en Paulus hen evengoed als aan de heidenen het evangelie wel verkondigen? Helaas gaat broeder Bart Repko op dit punt niet in het voetspoor van de apostelen van het Nieuwe Verbond. Baruch Maoz, een bekeerde Joodse 4

5 prediker, zegt dat we juist bereid moeten zijn het evangelie aan Joden te verkondigen en dat we hen dit beslist niet mogen onthouden. We zullen nu onze wandelingen door Handelingen voortzetten met het doorlopen van de laatste acht hoofdstukken om te zien welke inzichten Paulus had aangaande Joden en heidenen. Paulus terug in Jeruzalem Paulsu verhaalde toen hij in Jeruzalem terugkwam aan Jakobus en alle oudsten in bijzonderheden wat God onder de heidenen door zijn dienst had verricht. En zij loofden God, toen zij dit hoorden, en zeiden tot hem: Gij ziet, broeder, hoevele duizenden er onder de Joden gelovig geworden zijn en allen zijn zij ijveraars voor de wet; nu heeft men hun van u verteld, dat gij alle Joden onder de heidenen afval van Mozes leert, door te zeggen, dat zij hun kinderen niet behoeven te besnijden, noch naar de gebruiken te leven (Hand. 21:17-21). Paulus kreeg het tactische advies om vier mannen die een gelofte op zich genomen hebben mee te nemen, zich met hen te heiligen en de kosten voor hen te dragen, opdat zij hun hoofd kunnen laten scheren, dat van alles wat men hun van u verteld heeft, niets waar is, maar dat gij ook zelf medegaat in het onderhouden van de wet (Hand. 21:22-24). Paulus volgde deze raad om zich aan te passen op en heiligde zich de volgende dag met die mannen, ging in de tempel en deed aangifte, dat de dagen der heiliging zouden duren, totdat voor ieder hunner het offer gebracht was (Hand. 21:26). Toen de Joden uit Asia hem in de tempel zagen, ging het mis en brachten zij al het volk in opschudding. Zij sloegen de handen aan Paulus en schreeuwend werd Paulus van alles verweten: hij zou tegen het volk, de wet en deze (tempel)plaats overal leren en ook nog Grieken (Trofimus) in de tempel hebben gebracht en daarmee deze heilige plaats ontwijd (Hand. 21:27-29). Dit escaleerde zo dat de hele stad in rep en roer kwam, het volk te hoop liep en zij Paulus grepen en hem de tempel uit sleurden en terstond de poorten sloten. Zij probeerden hem te vermoorden tot de overste der bezetting (Claudius Lysias, Hand. 23:26) tussenbeide trad en Paulus naar de kazerne liet brengen, waarbij hij door de soldaten gedragen moest worden wegens het opdringen der schare. Paulus identificeert zichzelf met ik ben een Jood uit Tarsus en vraagt verlof tot het volk te mogen spreken (Hand. 21:30-39). Daarna geeft Paulus een uiteenzetting met zijn persoonlijke getuigenis in de Hebreeuwse taal. In verband met ons onderwerp is Hand. 22:17 veelzeggend: En het overkwam mij, toen ik te Jeruzalem was teruggekeerd en in de tempel aanbad, dat ik in zinsverrukking geraakte, en dat ik Hem zag, die tot mij zeide: Haast u en vertrek spoedig uit Jeruzalem, want zij zullen van u geen getuigenis over Mij aannemen. In Hand. 21:21 staat dan kenmerkend: En Hij zeide tot mij: Ga heen, want Ik zal u uitzenden ver weg naar de heidenen. Daarna ontstond er weer een groot tumult onder de Joden en dan laat de overste hem onder geseling in verhoor nemen, teneinde zich ervan te vergewissen, om welke reden zij zo tegen hem tierden. Paulus beroept zich er dan op dat hij ook een Romein was en de overste werd bevreesd, omdat hij hem had laten binden (Hand. 22:23-29). In Handelingen 22:30 en Hand. 23:1-11 lezen we dan dat hij Paulus voor de overpriesters en de gehele raad liet komen, omdat hij nauwkeurig wilde weten waarvan hij door de Joden beschuldigd werd. Paulus maakte daarbij gebruik van de tegenstelling tussen de Farizeeën en de Sadduceeën en zei dat hij terecht stond om de hoop en de opstanding der doden iets dat de Sadduceeën niet geloofden. Er ontstond groot geschreeuw en grote tweedracht. De volgende nacht stond de Here bij Paulus en zeide: Houd moed, want zoals gij te Jeruzalem van Mij getuigd hebt, moet gij ook te Rome getuigen (Hand. 23:11). Daarna maakten veertig Joden een complot of samenzwering en verbonden zichzelf met een vloek niets te nuttigen, voordat zij Paulus gedood hadden (Hand. 23:12-15). Hun hinderlaag kwam de zoon van Paulus zuster ter ore en deze meldde dit in de kazerne en bracht het aan Paulus over, die een van de hoofdlieden riep om deze jongeman met zijn melding naar de overste te sturen (Hand. 23:16-22). Deze Claudias Lysias reageerde door Paulus midden in de nacht met een escorte van tweehonderd soldaten, zeventig ruiters en tweehonderd lansdragers veilig naar stadhouder Felix in Caesarea over te laten brengen (Hand. 23:23-26). Paulus voor Felix, Festus en Agrippa In Hand. 24:1-9 brengen de hogepriester Ananias met enige oudsten en een advocaat, Tertullus, hun klachten inzake Paulus over aan Felix en ook de Joden sluiten zich aan bij de beschuldiging. In Paulus verdediging is een 5

6 kerntekst: Maar dit erken ik voor u dat ik naar die weg, die zij een secte noemen, inderdaad de God der vaderen vereer, gelovende al hetgeen in de wet en de profeten geschreven staat, terwijl ik van God hoop, gelijk ook dezen zelf verwachten, dat er een opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen zal zijn (Hand. 24:14-15). Na twee jaar liet Felix als opvolger Festus en daar Felix de Joden een gunst wilde bewijzen, liet hij Pualus in gevangenschap achter (Hand. 24:27). Toen Paulus bij Festus in Caesarea voorkwam, omringden hem de Joden, die uit Jeruzalem gekomen waren, en brachten vele zware beschuldigingen in, die zij niet konden bewijzen (Hand. 25:7). Paulus ging er niet in mee in Jeruzalem terecht te staan en hij beriep zich op de keizer en Festus antwoordde: op de keizer hebt gij u beroepen, naar de keizer zult gij gaan (Hand. 25:9-12). Festus vatte de aanklachten van de Joden zo samen tegenover koning Agrippa die hem kwam begroeten: doch zij hadden met hem enige twistpunten over hun eigen godsdienst en over een zekere Jezus, die dood is, van wie Paulus beweerde, dat hij leeft (Hand. 25:19). En Agrippa zeide tot Festus: Ik zou die man zelf ook wel willen horen (Hand. 25:22). Tegen Agrippa zei Festus: Koning Agrippa en gij allen die hier aanwezig zijt, gij ziet hier iemand, terzake van wie de gehele menigte der Joden zich te Jeruzalem en hier tot mij gewend heeft, roepende dat hij niet langer moet blijven leven (Hand. 25:24). In zijn verantwoording voor koning Agrippa gebruikte Pualus tact en diplomatie en gaf bovendien zijn persoonlijke levensgetuigenis.(hand. 26:1-18) Hij vertelde koning Agrippa dat hij dat hemelse gezicht niet ongehoorzaam is geweest, maar ik heb eerst hun die te Damascus waren, en te Jeruzalem en in het gehele Joodse land EN de heidenen verkondigd, dat zij met berouw zich zouden bekeren tot God en werken doen met dat berouw in overeenstemming (Hand. 26:19-20). Daarna gaf hij aan: Hierom hebben de Joden mij in de tempel gegrepen en getracht mij om te brengen (Hand. 26:21). Vervolgens merkte hij onder andere op zonder iets anders te zeggen dan wat de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou, namelijk dat de Christus zou lijden en dat Hij als eerste uit de opstanding der doden het licht zou aankondigen EN aan het volk EN aan de heidenen (Hand. 26:22-23). Opnieuw het principe: eerst de Jood en ook de Griek. Paulus naar Rome Hand. 27 beschrijft het indrukwekkende verhaal van de reis van Paulus richting Rome, waarbij zij door de storm schipbreuk lijden en uiteindelijk behouden op Malta stranden. In het tweede deel van Hand. 28 komt Paulus in Rome aan en mag hij op zichzelf wonen met de soldaat die hem bewaakte (Hand. 28:11-16). Na drie dagen geschiedde het dat Paulus de voormannen der Joden samenriep (Hand. 28:17a Tegen hen beriep Paulus zich opnieuw over zijn onschuldig zijn: Mannen broeders, ofschoon ik niets gedaan het tegen ons volk of tegen de voorvaderlijke gewoonten, ben ik uit Jeruzalem gevankelijk overgeleverd in de handen der Romeinen (Hand. 28:7b, vergelijk Hand. 21:8; Hand. 22:3; Hand. 25:8). Voorts zei hij: Maar toen de Joden in verzet gingen, werd ik genoodzaakt mij op de keizer te beroepen, niet dat ik mijn volk van iets wilde beschuldigen (Hand. 28:19). Vervolgens meldde hij: Daarom heb ik verzocht u te zien en toe te spreken, want om de hoop van Israël draag ik deze keten (Hand. 28:20; zie ook Hand. 23:6, Hand. 24:15; Hand. 26:6-7). De Joden verwachtten al eeuwen de Messias. Tot deze verwachting behoort ook de opstanding der doden (vergelijk Hand. 23:6; Hand. 24:21; Hand. 26:23). Zij zeiden: Wij stellen het wel op prijs van u te vernemen, welke uw denkbeelden zijn, want wat deze secte betreft, ons is bekend, dat zij overal tegenspraak vindt (Hand. 28:22). Er kwamen verscheidenen in zijn verblijf, wie hij met nadruk het Koninkrijk Gods voorstelde, pogende hen te overtuigen ten opzichte van Jezus, uit de wet en de profeten, van de vroege morgen tot de late avond toe (Hand. 28:23). Het resultaat was: Sommigen gaven wel gehoor aan hetgeen gezegd werd, maar anderen bleven ongelovig (Hand. 28:24). En zonder het eens geworden te zijn, gingen zij uiteen, nadat Paulus die ene woord gesproken had: terecht heeft de heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw vaderen gesproken, ga heen tot dit volk, zeggende (Hand. 28: 25-26). Paulus haalde hier aan uit Jesaja 6:9-10 (vergelijk ook Ezech. 3:7-9) over: horen en geenszins verstaan zien en geenszins opmerken het hart van dit volk is vet geworden 6

7 hun oren zijn hardhorend geworden hun ogen hebben zij toegesloten opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan en zij zich bekeren en Ik hen zou genezen. Wat deze verharding betreft, denken we ook aan de les van Farao: wil je niet ondanks regelmatige oproepen? Dan zul je niet! De in zijn eigen volk teleurgestelde Paulus maakte uiteidnelijk de balans op en zei: Het zij u dan bekend, dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden is; die zullen dan ook horen (Hand. 28:28). In Hand. 28:29 lezen we dan nog: En nadat hij dit gezegd had, gingen de Joden al redetwistend heen. Slotsom In het boek Handelingen zijn we onder de indruk gekomen van de aanhoudende pogingen van Paulus om zijn eigen verwanten naar het vlees, de Joden, eerst te bereiken met het evangelie. Steeds was er een Joods overblijfsel naar de verkiezing der genade die zijn woorden aanvaardden, maar over de hele linie verwierpen de Joden massaal het evangelie van Jezus Christus en wat erger is: vervolgden zij voortdurend de brenger ervan, Paulus, tot bijna de dood toe. Aan het einde van het boek Handelingen ging het evangelie in hoofdzaak naar de heidenen, die het goede nieuws van Jezus wel zouden horen, terwijl de Joden grotendeels verhard bleven. In het boek Handelingen is geen spoor te vinden dat wij het evangelie niet aan Joden zouden moeten verkondigen, integendeel! Als wij het in Handelingen gevolgde principe eerst de Jood, maar ook de Griek hanteren, dan verstaan wij dat zij als christenen zonder scheidingsmuur zijn samengevoegd in het lichaam van Christus, de Gemeente. Dat is met een ander beeld: de ene, edele olijfboom van Romeinen 11, die zijn voeding haalt uit de saprijke wortel, Jezus Christus, waar de heidenen tussen het Joodse overblijfsel zijn geënt en waar God immers bij machte is, wanneer Joden niet bij hun ongeloof blijven, hen opnieuw te enten (Rom. 11:23). Laten wij dankbaar zijn voor Gods goedheid in onze tussenenting als heidenen door het geloof en ditzelfde heil ook de Joden in Christus gunnen, wanneer zij in Hem gaan geloven! Leringen en visies In onze wandelingen door Handelingen is het ons opgevallen dat wij een aantal veel rondom Israël circulerende leringen en visies niet tegen zijn gekomen: de twee-wegenleer, dat Joden op een andere manier behouden kunnen worden dan heidenen, is afwezig. Het boek Handelingen spreekt evenmin van een volksbekering van het natuurlijke Israël in de toekomst. De vervangingsleer dat heidenen in de plaats van de Joden komen is evenmin aan de orde bij het gevolgde principe eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Een Brits- of Nederlands-Israël-leer als filosofie over de verdwenen tien stammen is niet aan de orde in het boek Handelingen. Eenmaal haalt Handelingen aan dat Paulus zegt onze twaalfde twaalf stammen (Hand. 26:7). De bedelingenleer die een strikte scheiding aanbrengt tussen het evangelie van het Koninkrijk voor de Joden en het evangelie van de genade voor de heidenen, of tewel een aardse roeping voor Israël en een hemelse roeping voor de Gemeente komt in de Handelingen der apostelen niet naar voren. Daarom gaan wij voor de Paulinische gedachtegang in Rom. 1:16: eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Onze suggestie is dit de tussenentingsvisie te noemen (Romeinen 11:17), die men kan zien als een verruiming, een uitbreiding, een verbreding van het heil niet langer alleen voor de Joden, maar ook voor de heidenen, samen ingelijfd in één lichaam door het geloof in Jezus Christus. (Meer over dit onderwerp kunt u vinden in mijn brochure Hoe kijken wij naar het Joodse volk en in mijn uitvoerige artikel Het Israël naar het vlees en het Israël van God ). 7

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods 6. Uitverkiezing In dit hoofdstuk zullen we nagaan wat de Bijbel over uitverkiezing en voorbestemming leert. In het volgende hoofdstuk wordt Romeinen 9 besproken. En in hoofdstuk 8 wordt de calvinistische

Nadere informatie

6 Stefanus gevangengenomen

6 Stefanus gevangengenomen 6 Stefanus gevangengenomen 8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 9. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de

Nadere informatie

Handelingen 19:20. Zo nam het woord van de Heer toe met macht en werd sterker

Handelingen 19:20. Zo nam het woord van de Heer toe met macht en werd sterker Handelingen 19:20 Zo nam het woord van de Heer toe met macht en werd sterker 5-8-2013 1 5-8-2013 2 Inhoud Waarom deze tekst? Indeling Handelingen Paulus zendingsreizen Effect van Gods woord en kracht in

Nadere informatie

De Heilige Geest in het Nieuwe Testament (2)

De Heilige Geest in het Nieuwe Testament (2) Algemeen: In de studie Begin en einde van het O.T. en het N.T. 1 wordt uitgelegd dat het Nieuwe Testament vernoemd is naar het nieuwe verbond in het bloed van Jezus. In principe begint het Nieuwe Testament

Nadere informatie

En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus. De zeven gemeenten (Efeze)

En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus. De zeven gemeenten (Efeze) - 1 - De zeven gemeenten (Efeze) We gaan ons verdiepen in de gemeente van Efeze. Maar eerst iets over het ontstaan van de gemeente te Efeze. We gaan daarover eerst lezen in Hand. 19:1 t/m 12 waar staat:

Nadere informatie

de doop Matt. 28: 16 -eind

de doop Matt. 28: 16 -eind 16 De elf discipelen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17 en toen ze Hem zagen bewezen ze Hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18 Jezus kwam op hen toe en zei: Mij is gegeven

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 DE GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 De bovenvermelde Bijbelteksten spreken van het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is ge weest en verborgen is gebleven in God. Dit geheimenis

Nadere informatie

DE PRIORITEIT VAN JESJOEA

DE PRIORITEIT VAN JESJOEA DE PRIORITEIT VAN JESJOEA De volgelingen van Jesjoea worden in het Hebreeuws: talmidiem genoemd. Talmidiem zijn Tora-leerlingen van hun Rabbi: Jesjoea van Nazaret. Met het woord: Tora bedoelen wij de Bijbel,

Nadere informatie

Niveau 1 - Les 14: De kracht van een geestvervuld leven Don Krow

Niveau 1 - Les 14: De kracht van een geestvervuld leven Don Krow Niveau 1 - Les 14: De kracht van een geestvervuld leven Don Krow Markus 16:15-16 staat bekend als de Grote Opdracht. Jezus zei tegen Zijn discipelen: 15 En Hij zei tot hen: Gaat heen in de gehele wereld,

Nadere informatie

U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus bekleed.

U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus bekleed. 1 Bekleden met Dopen is je met Christus bekleden. Galaten 3:27 U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus bekleed. 2 Graf Dopen is met Hem begraven worden, met Hem opstaan

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

De doop in de Heilige Geest

De doop in de Heilige Geest Door het geloof in Jezus Christus uit te spreken leeft de gelovige, als ziel, via het lichaam (de mond) in relatie met God de Vader. Dit wordt uitgelegd in de studie Bekering. 1 Door Jezus de autoriteit

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15 De Bijbel open 14-10-15 Mijn hoop is op U Heer, G mijn kracht is in U Heer, mijn hart is van U Heer, van U. Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

FOR THE SOWER JES.55:10 FOR THE EATER korte Bijbelse boodschappen van. Otis Q. Sellers, Bijbelleraar

FOR THE SOWER JES.55:10 FOR THE EATER korte Bijbelse boodschappen van. Otis Q. Sellers, Bijbelleraar SEED & BREAD FOR THE SOWER JES.55:10 FOR THE EATER korte Bijbelse boodschappen van Otis Q. Sellers, Bijbelleraar Vertaling Stichting Lachai Roï, Lelystad, Nederland www.lachairoi.org Nr. 178 Romeinen recht

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1 en 2

1 Tessalonicenzen 1 en 2 1 Tessalonicenzen 1 en 2 Hoe lees je een brief? Elk brief die we in het Nieuwe Testament lezen leert ons verschillende dingen. Wanneer we deze teksten lezen moeten we ook bepaalde dingen onthouden: 1.

Nadere informatie

De Bijbel open (04-05)

De Bijbel open (04-05) 1 De Bijbel open 2013 17 (04-05) Een paar weken geleden dachten we in ons programma na over Jona. Als u toen mee luisterde herinnert u het zich wellicht. Na zijn vlucht voor God en na zijn redding uit

Nadere informatie

DE WET. Er zijn enkele bijbelgedeelten die ons hierover meer licht kunnen geven. Laten we beginnen bij Galaten 3. Welk zaad?

DE WET. Er zijn enkele bijbelgedeelten die ons hierover meer licht kunnen geven. Laten we beginnen bij Galaten 3. Welk zaad? De Wet 1 van 6 DE WET In onze christelijke kerken zijn veel dogma's algemeen bekend geworden, zonder dat we precies weten op welke teksten zo'n dogma nu precies is gebaseerd. Eén van de dogma's is, dat

Nadere informatie

Thema: Gods leiding, en, misleiding. Gedachten over Gods leiding in ons leven.

Thema: Gods leiding, en, misleiding. Gedachten over Gods leiding in ons leven. Thema: Gods leiding, en, misleiding. Gedachten over Gods leiding in ons leven. 1) Leiding van God, het verhaal van heel de Bijbel! Genesis 24:26-27 26 Toen boog de man zijn knieën en wierp zich neder voor

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

De leiding van de Heilige Geest, en de misleiding

De leiding van de Heilige Geest, en de misleiding De leiding van de Heilige Geest, en de misleiding Leiding van de Heilige Geest is essen3eel, fundamenteel en onmisbaar! Romeinen 8:14 Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.

Nadere informatie

het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1

het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1 het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1 1. Wat verwacht jij van de toekomst? 2. Wat is de basis van jouw verwachting? 3. Wat is de zekerheid van jouw verwachting? 4. Wat doet jouw

Nadere informatie

Een geopende hemel. Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel.

Een geopende hemel. Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. Een geopende hemel Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. Opb. 14:13 Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf op. Toen droomde hij, en zie, op de aarde stond een

Nadere informatie

meditatieve mis lezingen&meditaties INDIVIDUELE IGNATIAANSE STILLE MEDITATIE INGEBED IN DE HEILIGE MIS 5 e zondag Veertigdagentijd (C)

meditatieve mis lezingen&meditaties INDIVIDUELE IGNATIAANSE STILLE MEDITATIE INGEBED IN DE HEILIGE MIS 5 e zondag Veertigdagentijd (C) INDIVIDUELE IGNATIAANSE STILLE MEDITATIE INGEBED IN DE HEILIGE MIS meditatieve mis lezingen&meditaties 5 e zondag Veertigdagentijd (C) 24.04.2016 Meditatieve Mis Amsterdam KRIJTBERG RK KERK SINGEL 446

Nadere informatie

Handelingen 1 : 1 Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theófilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen én te onderwijzen

Handelingen 1 : 1 Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theófilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen én te onderwijzen Van: Schrijver? Aan: Theófilus 1) 2) 3) 4) Lukas 1 : 4 Handelingen 1 : 1 Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theófilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen én te onderwijzen Handelingen 16 : 10 Toen

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26 1. Samuël de profeet Lezen: Handelingen 3:11-26 En ook al de profeten, van Samuël aan en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Handelingen

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 1 De Dordtse Leerregels Geschiedenis Het gaat in dit werkboek over de Dordtse Leerregels, of de vijf artikelen tegen de remonstranten. In het

Nadere informatie

Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie?

Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie? Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie? Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Genesis 20:1-12 1 Abraham

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten:

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten: FORMULIER VOOR DE BEDIENING VAN DE HEILI- GE DOOP AAN VOLWASSENEN (Zij die in hun jeugd niet gedoopt zijn en op latere leeftijd te kennen geven de christelijke doop te willen ontvangen, dienen vooraf onderwezen

Nadere informatie

Inleiding. In deze brochure worden tenzij anders aangegeven de Bijbelteksten geciteerd uit de NBG vertaling van 1951.

Inleiding. In deze brochure worden tenzij anders aangegeven de Bijbelteksten geciteerd uit de NBG vertaling van 1951. Inleiding Als Evangelische Gemeente Jozua zijn we blij je deze brochure aan te kunnen bieden. Hierin lees je hoe in de gemeente gedacht wordt over de plaats van het volk Israël in Gods heilsplan en hoe

Nadere informatie

Inhoud. Literatuurlijst 112

Inhoud. Literatuurlijst 112 Inhoud Woord vooraf 6 1. De betekenis van Mozes 9 2. In Egypte gekomen 14 3. Vijandschap in Egypte 19 4. En baarde een zoon 24 5. De keus van Mozes 29 6. Uit Egypte voert... 34 7. IK ZAL ZIJN heeft mij

Nadere informatie

De Bijbel Open 2013 18 (11-05)

De Bijbel Open 2013 18 (11-05) 1 De Bijbel Open 2013 18 (11-05) Op 14 mei is het precies 65 jaar geleden dat in 1948 de staat Israel werd uitgeroepen. U merkt wel dat daar op allerlei manieren publiciteit aan gegeven wordt, positief

Nadere informatie

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Na Lied of Klein Gloria verloopt de dienst als volgt: Apostolische geloofsbelijdenis (gezongen, of gelezen en beantwoord met een lied) Nodiging De Heer

Nadere informatie

26. Van alles vrij en allen dienstbaar 1 Korinthe 9:18-23 89 27. Strijden voor een onverderfelijke kroon 92 1 Korinthe 9:24-27 28. De Israëlieten als

26. Van alles vrij en allen dienstbaar 1 Korinthe 9:18-23 89 27. Strijden voor een onverderfelijke kroon 92 1 Korinthe 9:24-27 28. De Israëlieten als Inhoud 1. God is getrouw 1 Korinthe 1:1-9 11 2. Niet in Paulus naam gedoopt 1 Korinthe 1:10-16 14 3. De dwaasheid der prediking 1 Korinthe 1:17-31 17 4. Jezus Christus, en Die gekruisigd 1 Korinthe 2:1-5

Nadere informatie

gekomen was, vroeg Hij zijn discipelen en zeide: Wie zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; anderen:

gekomen was, vroeg Hij zijn discipelen en zeide: Wie zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; anderen: Matteüs 16:13 25 13 Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Filippi gekomen was, vroeg Hij zijn discipelen en zeide: Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is? 14 En zij zeiden: Sommigen: Johannes

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Art lll, Handboek, Kerk vd Nazarener: Wij geloven in de Heilige Geest, de derde Persoon van de Drieeenige Godheid; dat Hij voortdurend aanwezig is en doeltreffend

Nadere informatie

[Uitzending 338: Handelingen 15:1 t/m 12]

[Uitzending 338: Handelingen 15:1 t/m 12] [Uitzending 338: Handelingen 15:1 t/m 12] De vorige uitzending sloten we af met de thuiskomst van Paulus en Barnabas in Antiochië. Zij waren weer terug in de stad waar de eerste zendingsreis was begonnen.

Nadere informatie

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis / De Omwisseling Vergeving Verlossing / Reiniging Genezing Bevrijding Verzoening Nieuw leven Getsemane Diezelfde avond ging

Nadere informatie

Wat moet ik doen om behouden te worden?

Wat moet ik doen om behouden te worden? Wat moet ik doen om behouden te worden? Er is geen belangrijkere vraag in de wereld dan deze vraag, nl wat moet ik doen om behouden te worden? Elke andere vraag verdwijnt in het niets wanneer iemand bedenkt

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15 De Bijbel open 16-09-15 2 Petr.3: 3 Dit vooral moet u weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

Jeruzalem vervuld met de leer

Jeruzalem vervuld met de leer Jeruzalem vervuld met de leer Auteur: Chr. Levi Zoutendijk # Jeruzalem vervuld met de leer Over het algemeen wordt door christenen verondersteld dat de Joden Jesjoea verwierpen en dat maar weinigen wel

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander De brief aan de Hebreeën C. Noorlander Hebreeën: Oproep aan (Joodse) christenen: Volhard, val niet af. Toont de glorie van Christus vanuit het OT: Hoger dan engelen, Mozes, Abraham en hogepriesters Vergelijkt:

Nadere informatie

Op basis van een aantal teksten uit de brief kunnen we ontdekken wat Paulus bedoeling 2 is.

Op basis van een aantal teksten uit de brief kunnen we ontdekken wat Paulus bedoeling 2 is. Waar gaat de brief aan de Galaten over? Deze brief van Paulus is vaak aanleiding tot (soms heftige) discussies onder gelovigen. Het is dan ook een uiterst belangrijke brief, waarin Paulus uiteenzet wat

Nadere informatie

Handelingen van de Apostelen

Handelingen van de Apostelen Handelingen van de Apostelen Les 8/13 : De eerste zendingsreis (Hand. 13-15) http://www.middletownbiblechurch.org/ainacts/ainacts.htm Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)

Nadere informatie

Psalmen 41:5 Ik zeide: HERE, wees mij genadig, genees mij, want tegen U heb ik gezondigd.

Psalmen 41:5 Ik zeide: HERE, wees mij genadig, genees mij, want tegen U heb ik gezondigd. Psalmen 41:5 Ik zeide: HERE, wees mij genadig, genees mij, want tegen U heb ik gezondigd. Jesaja 6:10 Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn

Nadere informatie

BIJBELSE INTRODUCTIELES

BIJBELSE INTRODUCTIELES BIJBELSE INTRODUCTIELES DEEL 1 - REDDING Dit deel geeft, middels de presentatie van het reddingsplan, de basisprincipes van het Evangelie (goede nieuws) van de Genade van God. 1. (Romeinen 3:10-11) Noem

Nadere informatie

Hieronder wordt eerst de orde des heils volgens het calvinisme weergeven en daarna de traditioneel evangelische.

Hieronder wordt eerst de orde des heils volgens het calvinisme weergeven en daarna de traditioneel evangelische. 11. De orde des heils Een belangrijk punt in de calvinistische theologie is de orde des heils. Het is een term die vooral binnen het calvinisme bekend is. Er wordt mee bedoeld dat je in het behouden worden

Nadere informatie

DISCIPELEN VAN DE DIENSTKNECHT

DISCIPELEN VAN DE DIENSTKNECHT DISCIPELEN VAN DE DIENSTKNECHT Het Evangelie naar Markus: Het Evangelie van Jezus Christus, de zoon van God De Dienstknecht: Lijden tegemoet: op weg naar Jerusalem Markus 8:27-10:52 ZBSH 20 Februari 2016

Nadere informatie

Handelingen 10 Damascus

Handelingen 10 Damascus Damascus Handelingen 9 : 31 De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd; en zij wandelden in de vrees van de Heer en vermeerderden door de vertroosting door de Heilige

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 13 (30-03)

De Bijbel open 2013 13 (30-03) 1 De Bijbel open 2013 13 (30-03) Vandaag is het een bijzondere dag, stille zaterdag. De laatste dag van een bijzondere week. Gisteren was het Goede Vrijdag. We stonden stil bij het lijden en sterven van

Nadere informatie

Wat is zo kenmerkend na 6 dagen van schepping van hemel en aarde?

Wat is zo kenmerkend na 6 dagen van schepping van hemel en aarde? les 18 De dag des Heren Wat is zo kenmerkend na 6 dagen van schepping van hemel en aarde? Genesis 2:2-3 Toen nu God op de zevende dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaakt had, heeft Hij gerust op de

Nadere informatie

Wie overleed en waar was het volk toen?

Wie overleed en waar was het volk toen? Het water van Meriba. Wie overleed en waar was het volk toen? Numeri 20:1 1 De Israëlieten kwamen in de woestijn Zin, heel de gemeenschap, in de eerste maand, en het volk bleef in Kades. Daar stierf Mirjam,

Nadere informatie

1 & 2 Thessalonika. De Bijbel Open. Verleden, heden en toekomst van een christen 1 Th.1

1 & 2 Thessalonika. De Bijbel Open. Verleden, heden en toekomst van een christen 1 Th.1 1 & 2 Thessalonika Verleden, heden en toekomst van een christen 20 sep 08 Bekeerde mensen 1 Th.1 18 okt 08 15 nov 08 13 dec 08 17 jan 09 14 feb 09 14 mrt 09 18 apr 09 Heilig en onberispelijk De opname

Nadere informatie

Vragen over het Koninkrijk van God

Vragen over het Koninkrijk van God Hugo Bouter Vragen over het Koninkrijk van God Matteüs 13 e.a.p. Inleidende vragen Al een aantal jaren probeer ik de aspecten van het Koninkrijk van God te begrijpen en ik ben me ervan bewust dat er verschillende

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

10 Stellingen over vergeving/schuldgevoel, zegen/vloek en genade/wet

10 Stellingen over vergeving/schuldgevoel, zegen/vloek en genade/wet 10 Stellingen over vergeving/schuldgevoel, zegen/vloek en genade/wet Vergeving en schuldgevoel 1. Als wij onze zonden belijden vergeeft God ons. Als we niet belijden blijven ze voor God zichtbaar en een

Nadere informatie

De doop. BASISCURSUS deel 6

De doop. BASISCURSUS deel 6 BASISCURSUS deel 6 De doop Inleiding Vanavond gaan we het hebben over de doop. De doop en het avondmaal, beiden door Jezus ingesteld, hebben in de loop van de geschiedenis nogal eens geleid tot spanningen

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

Een klein beginsel 40

Een klein beginsel 40 C3 1 Een klein beginsel 40 Bespreken Romeinen 7:7-19 Hoe is Paulus erachter gekomen dat begeerlijkheid zonde is? (vers 7) Welke werking heeft Gods wet in zijn leven gehad? (vers 8, 9) Waaruit bestaat de

Nadere informatie

Chronologie boek Handelingen / brieven NT

Chronologie boek Handelingen / brieven NT Chronologie boek Handelingen / brieven NT Jaar* n.chr. Gebeurtenis Schriftgedeelte 30 Jezus hemelvaart Pinksterdag Genezing verlamde Petrus & Johannes gearresteerd en vrijgelaten Gelovigen delen alles

Nadere informatie

leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel

leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Psalm 119:105) Een uitgave van Met Open Bijbel Adres Postbus 520, 3800 AM Amersfoort Internet:

Nadere informatie

Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch]

Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch] Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch] dit, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd. 3 Wat

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

Het Concilie van Jeruzalem en de herbouw van het huis van David Een kritische blik op Handelingen 14:24-15:21

Het Concilie van Jeruzalem en de herbouw van het huis van David Een kritische blik op Handelingen 14:24-15:21 Het Concilie van Jeruzalem en de herbouw van het huis van David Een kritische blik op Handelingen 14:24-15:21 Jos M. Strengholt, 14 februari 2010, Cairo Toen Paulus van zijn eerste zendingsreis terugkeerde

Nadere informatie

De betekenis van het kruis (1)

De betekenis van het kruis (1) De kruisdood van Jezus is van levensveranderend belang voor de mens. In deze studie wordt de betekenis van het kruis niet volledig uitgewerkt, maar worden alleen enkele facetten vermeld als toelichting

Nadere informatie

De indeling van de Bijbel en Gods woordvoerders door de tijd Met toestemming overgenomen van: "Bijbel en Geloof"

De indeling van de Bijbel en Gods woordvoerders door de tijd Met toestemming overgenomen van: Bijbel en Geloof De indeling van de Bijbel en Gods woordvoerders door de tijd Met toestemming overgenomen van: "Bijbel en Geloof" In deze studie willen we verder ingaan op de bedelingen, en aan de hand daarvan de Bijbelse

Nadere informatie

De Bijbel open (07-12)

De Bijbel open (07-12) 1 De Bijbel open 2013 48 (07-12) Stel je voor, bovenop een kerktoren zie je een zwaard, geen haan of een kruis, maar een zwaard. Dat zouden we wel vreemd vinden. Want wat heeft de kerk en het christelijk

Nadere informatie

Hoe breng ik toch vandaag het Evangelie aan mijn ongelovige vrienden, collega s en familie?

Hoe breng ik toch vandaag het Evangelie aan mijn ongelovige vrienden, collega s en familie? Hoe breng ik toch vandaag het Evangelie aan mijn ongelovige vrienden, collega s en familie? Waar hebben wij het over??? 1) Het Evangelie in de Bijbel. A) Jezus in Judea, voor de Joden: Ma?eüs 4:17 Van

Nadere informatie

Lucas 23: Gods is, de uitverkorene! 36 Ook de soldaten kwamen naderbij om Hem te bespotten en brachten Hem zure wijn,

Lucas 23: Gods is, de uitverkorene! 36 Ook de soldaten kwamen naderbij om Hem te bespotten en brachten Hem zure wijn, Lucas 23:33-49 33 En toen zij aan de plaats gekomen waren, die Schedel genoemd wordt, kruisigden zij Hem daar en ook de misdadigers, de ene aan zijn rechterzijde en de andere aan zijn linkerzijde. 34 En

Nadere informatie

het boek Openbaring enkele sleutels Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.

het boek Openbaring enkele sleutels Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. God Openbaring van Jezus Christus Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. Zijn slaven God Openbaring van Jezus Christus Zijn engel

Nadere informatie

Zeven struikelblokken bij het binnengaan van het Koninkrijk van God

Zeven struikelblokken bij het binnengaan van het Koninkrijk van God DBO 46 Zondag 8 november 2015 Zeven struikelblokken bij het binnengaan van het Koninkrijk van God Welkom bij het programma De Bijbel Open. Dit is een wekelijks programma, waarin we samen de Bijbel lezen

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

1. Wat is vervuld worden met de Geest? 2. Wat is het verschil tussen een christen die wel met de Geest vervuld is en een christen die niet met de

1. Wat is vervuld worden met de Geest? 2. Wat is het verschil tussen een christen die wel met de Geest vervuld is en een christen die niet met de Efeze 5:15-20 Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil

Nadere informatie

Bijbelstudie Door het geloof I

Bijbelstudie Door het geloof I Bijbelstudie 1 Bijbelstudie Door het geloof I Kaïn en Abel Genesis 4:1-16 Wat voor werk deed Kaïn? Een welk beroep deed zijn broer Abel? Kain- landbouwer Abel- schaapherder a. Waarom niet, denk je? De

Nadere informatie

Ontmoeting met God. Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden.

Ontmoeting met God. Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden. Ontmoeting met God Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden. Saul s ontmoeting met de Hemelse Jezus van Nazareth bij Damascus 1. Hand 9:1-31

Nadere informatie

Argumenten voor de verbonds/kinderdoop

Argumenten voor de verbonds/kinderdoop Verbondsdoop of geloofsdoop blok C - nivo 3 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugblik en intro 19.20 Argumenten inventariseren; discussie 19.45 De bijbels-gerefomeerde visie

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 10 mei 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte

Nadere informatie

Verbonden met Israël!? Verbonden met Israël!?

Verbonden met Israël!? Verbonden met Israël!? Gezonde balans Alles draait om Israel Israel: wat is dat? 1 Israël In de bijbelse betekenis duidt Israël l niet een gebied maar Gods volk aan. Genesis 12: 6-7 En Abram trok het land door tot de plek bij

Nadere informatie

Geachte lezer, Met hartelijke Zegenwensen namens het Bijbelstudie Centrum Rob Schutte. 2 Petrus 1:19

Geachte lezer, Met hartelijke Zegenwensen namens het Bijbelstudie Centrum Rob Schutte. 2 Petrus 1:19 Geachte lezer, Het verheugd ons, u dit overzicht te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit overzicht wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt,

Nadere informatie

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS?

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS? AANTEKENINGEN Alles draait om de visie op Jezus Christus. Door de eeuwen heen is er veel discussie geweest over Jezus. Zeker na de Verlichting werd Hij zeer kritisch bekeken. De vraag is waar je je op

Nadere informatie

WAARHEEN WIJZEN DE TEKENEN? Door: Richard Jordan

WAARHEEN WIJZEN DE TEKENEN? Door: Richard Jordan WAARHEEN WIJZEN DE TEKENEN? Door: Richard Jordan Het Bijbelboek Marcus besluit met een passage die iedere gelovige, en een ieder die onder christenen werkzaam is, biddend zou moeten overwegen: Markus 16:19

Nadere informatie

PINKSTERPREEK Dr. R. Dean Anderson v.d.m.

PINKSTERPREEK Dr. R. Dean Anderson v.d.m. Laatst aangepast: 12 september 2010 PINKSTERPREEK Dr. R. Dean Anderson v.d.m. Pagina 1 van 6 Lezing van de Schrift: Hand. 2:1-4; 10:1-48 Lezing van de Tekst: Hand. 11:15-18 Zingen: Gez. 28:1, 4; Ps. 110:1,

Nadere informatie

Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 2

Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 2 uw goedheid en barmhartigheid erkennen en verkondigen. Laat hem gehoorzaam onze enige leraar, koning en hogepriester, Jezus Christus volgen. Dan zal hij dapper strijden tegen de zonde, de duivel en heel

Nadere informatie

De straf op de zonde 15

De straf op de zonde 15 A1 1 De straf op de zonde 15 Lezen en bespreken Romeinen 2:1-12 Wat is het gevolg van de zonden van de mens? (vers 3) Hoe komt het dat mensen zich niet bekeren tot de Heere? (vers 5) Welke mensen ontvangen

Nadere informatie

[Uitzending 334: Handelingen 10:39 t/m 11:30]

[Uitzending 334: Handelingen 10:39 t/m 11:30] [Uitzending 334: Handelingen 10:39 t/m 11:30] In de vorige uitzending hebben we al gelezen over Cornelius (de Romeinse hoofdman) en Petrus die uit Joppe is geroepen om aan Cornelius en zijn huisgenoten

Nadere informatie

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Op een dag spraken Joe en ik met Bill en Steve bij het meer. De vraag werd gesteld: Hoe kunnen mensen bij God ter verantwoording worden geroepen

Nadere informatie

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst.

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Voor 16 jaar en ouder! Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Zondag 19 vraag en antwoord 50, 51 en 52. Vraag 50 : Waarom wordt daarbij gezegd : Zittende ter

Nadere informatie

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV)

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) Jaarreeks 2: Jaarreeks 2: 1. Door Jezus gezocht Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) 1. Door Jezus gezocht De Mensenzoon is gekomen om te

Nadere informatie

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Inleiding Paul van der Laan 1. IJsbreker: GOED NIEUWS VERSPREIDT ZICH

Nadere informatie

Ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt, Joh.4:25

Ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt, Joh.4:25 Ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt, Joh.4:25 Als men vandaag wil spreken over de algemene wetenschap, dan verlangt de mens materialistische zichtbare bewijzen, pas dan gaat men geloven

Nadere informatie

Jezus, het licht van de wereld

Jezus, het licht van de wereld Jezus, het licht van de wereld Het evangelie naar Johannes 8: 1-30 1 Overzicht 1. De overspelige vrouw 2. Jezus als het Licht der wereld 3. Twistgesprekken met de Farizeeën 2 De overspelige vrouw Bijbeltekst

Nadere informatie

Portretten van onze Heer Jezus Christus

Portretten van onze Heer Jezus Christus Portretten van onze Heer Jezus Christus 23 mei 09 10 jun 09 25 jul 09 22 aug 09 Jozef Aäron David www.debijbelopen.nl contact@debijbelopen.nl een portret van de Heer Jezus Medisch-Perzische rijk 538 332

Nadere informatie

- 1 - Een Vriend die kan meevoelen

- 1 - Een Vriend die kan meevoelen - 1 - Een Vriend die kan meevoelen Het is fijn om vrienden te hebben. Echte vrienden kunnen lief en leed met je delen. Echte vrienden kunnen met je meevoelen en zich in situaties verplaatsen. Vooral als

Nadere informatie

Galaten 1. Begin van de brief

Galaten 1. Begin van de brief Galaten 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Galatië 1-3 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de provincie Galatië. Allereerst dit: Ik ben niet door mensen aangesteld als apostel,

Nadere informatie