Gebiedsmaatregelen voor het eerst gewaardeerd in de EPC-bepaling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebiedsmaatregelen voor het eerst gewaardeerd in de EPC-bepaling"

Transcriptie

1 Gebiedsmaatregelen voor het eerst gewaardeerd in de EPC-bepaling

2 Vanaf 1 juli wordt de EPC voor woningen en utiliteit bepaald volgens de nieuwe norm NEN Hierbij kunnen nu voor het eerst gebiedsmaatregelen, zoals warmtenetten, worden gewaardeerd in de EPC bepaling volgens de nieuwe voornorm NVN Hieronder wordt de bepalingsmethode voor de energieprestatie met gebiedsmaatregelen beschreven. Na een jaar of 15 is de bepaling van de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) toe aan groot onderhoud. De nieuwe norm NEN Energieprestatie van gebouwen (EPG) geeft de bepalingswijze voor de EPC voor zowel woningen als utiliteit, waar dat nu in afzonderlijke normen is vastgelegd. Te zijner tijd wordt de norm tevens toegepast voor de bepaling van het energielabel. De EPC is de maat voor het gebouwgebonden primaire energiegebruik voor de volgende functies: verwarming, warmtapwater, koeling, ventilatie, verlichting, ontvochtiging en bevochtiging, inclusief de vereiste hulpenergie. Zelf-opgewekte energie (PV, WKK) verlaagt (verbetert) de EPC. In de komende maanden worden in een aantal artikelen de installatietechnische wijzigingen in de EPC bepaling toegelicht. Gebiedsmaatregelen in de EPC Traditionele gebiedsmaatregelen zijn de warmtenetten die gevoed worden met aftapwarmte of restwarmte van elektriciteitsproductie of afvalverbrandingsinstallaties. De afgelopen jaren zijn verschillende nieuwe systemen ontwikkeld, zoals kleine warmtenetten die verwarmd worden met warmtepompen, grote warmtenetten die verwarmd worden met geothermie en koudenetten. Deze systemen bieden mogelijkheden om aan de verdere aanscherping van de EPC-eis een bijdrage te leveren. In de huidige EPC berekening volgens NEN 5128 en NEN 2916 is het niet mogelijk gebiedsmaatregelen op hun werkelijke prestatie te beoordelen. De reden hiervoor is dat het Bouwbesluit zich beperkt tot het perceel of gebouw, waardoor gebiedsmaatregelen buiten de reikwijdte van de wet vallen. In de EPC berekening werd daarom een beleidsmatige waarde van 100 of 110 % toegekend aan het opwekkingsrendement van warmte die door een warmtenet geleverd wordt. Het ministerie van VROM (nu BZK) heeft in 2008 in het Lente-akkoord met NEPROM, NVB en Bouwend Nederland afgesproken gebiedsmaatregelen in de EPC bepaling mogelijk te maken. Daarom is het Bouwbesluit aangepast en is een nieuwe norm ontwikkeld: NVN Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau, verder aangeduid als EMG [1]. Figuur 1. Voorbeeld van een plan voor verschillende typen energiebesparende gebiedsmaatregelen Figuur 1 Voorbeeld van een plan voor verschillende typen energiebesparende gebiedsmaatregelen. Gebieden, systemen en installatiefuncties In de EMG worden vier systemen onderscheiden. Drie 2 van deze systemen maken gebruik van water om warmte of koude te transporteren: Warmtenetten

3 Gebieden, systemen en installatiefuncties In de EMG worden vier systemen onderscheiden. Drie van deze systemen maken gebruik van water om warmte of koude te transporteren: Warmtenetten Hiermee kunnen de volgende installatiefuncties worden verzorgd: - Verwarming - Warmtapwater Via een warmtewisselaar (afleverset)wordt drinkwater opgewarmd tot warm tapwater. - Bevochtiging In moderne installaties wordt voornamelijk adiabatische bevochtiging toegepast, maar met een hoge-temperatuur (stoom) net kan ook bevochtiging worden gerealiseerd. - Koeling en ontvochtiging Met hoge temperatuur warmte kan een sorptiekoelmachine worden aangedreven. Voor warmtenetten is dit een mogelijkheid om ook in de zomer warmte nuttig in te zetten. Circulatiesysteem warm tapwater in plaats van warmtapwaterbereiding met een afleverset kan naast het warmtenet voor verwarming een apart circulatiesysteem voor warm tapwater worden toegepast. In dat geval kan het warmtenet voor verwarming s zomers worden uitgeschakeld. Collectief koudenet Naast een warmtenet kan een koudenet worden toegepast, zoals bijvoorbeeld rond de Zuid-as in Amsterdam. Hiermee kunnen twee installatiefuncties worden verzorgd: - Koeling - Ontvochtiging (afhankelijk van de temperatuur van het koudenet) Het vierde systeem in de EMG betreft de collectieve elektriciteitsopwekking. Dit kan bijvoorbeeld een windmolen in een wijk of een eiland met zonnepanelen in een wijk zijn. In de EMG zijn criteria gegeven voor de grens van een gebied. Er moet sprake zijn van gelijktijdige en samenhangende ontwikkeling van een gebied, zoals bijvoorbeeld blijkt uit contractuele afspraken. Voor warmte en koude wordt de gebiedsgrens in de praktijk bepaald door de reikwijdte van het desbetreffende net. Als een net te groot is opgezet en daardoor onvoldoende rendement heeft blijkt dat vanzelf uit de berekeningen. Als één gebouw op verschillende systemen is aangesloten (bijvoorbeeld een warmtenet en koudenet) dan kan per systeem de gebiedsgrens verschillend zijn. Voor collectieven elektriciteitsproductie geldt als aanvullend criterium dat de maximale afstand tussen de collectieve elektriciteitsopwekking en ieder aangesloten gebouw maximaal 10 km mag bedragen. 3

4 Het vierde systeem in de EMG betreft de collectieve elektriciteitsopwekking. Dit kan bijvoorbeeld een windmolen in een wijk of een eiland met zonnepanelen in een wijk zijn. In de EMG zijn criteria gegeven voor de grens van een gebied. Er moet sprake zijn van gelijktijdige en samenhangende ontwikkeling van een gebied, zoals bijvoorbeeld blijkt uit contractuele afspraken. Voor warmte en koude wordt de gebiedsgrens in de praktijk bepaald door de reikwijdte van het desbetreffende net. Als een net te groot is opgezet en daardoor onvoldoende rendement heeft blijkt dat vanzelf uit de berekeningen. Als één gebouw op verschillende systemen is aangesloten (bijvoorbeeld een warmtenet en koudenet) dan kan per systeem de gebiedsgrens verschillend zijn. Voor collectieven elektriciteitsproductie geldt als aanvullend criterium dat de maximale afstand tussen de collectieve elektriciteitsopwekking en ieder aangesloten gebouw maximaal 10 km mag bedragen. Figuur 2. Voorbeeld van een groot warmtenet met één primair en verschillende secundaire netten. Figuur 2 Voorbeeld van een groot warmtenet met één primair en verschillende secundaire netten. Equivalent opwekkingsrendementwarmte- en koudenetten Equivalent opwekkingsrendementwarmte- en koudenetten De energieprestatie van warmte- en koudenettenwordt gegeven door het equivalent De energieprestatie van warmte- en koudenettenwordt gegeven door het equivalent opwekkingsrendement. Dit is het rendement op opwekkingsrendement. Dit is het rendement op primaire energie van de warmte- of koudelevering tot primaire energie van de warmte- of koudelevering tot aan de perceelgrens, in de praktijk tot aan de telwerken voor warmte- en aan de perceelgrens, in de praktijk tot aan de telwerken voor warmte- en koudelevering. koudelevering. Het equivalent Het equivalent opwekkingsrendement opwekkingsrendementwordt wordt bepaald door alle bepaald bijdragen door aan alle energiegebruik bijdragen en aan verlies energiegebruik van het warmte-of en verlies koudenet, zoals: van het warmte-of koudenet, zoals: Nuttige warmtelevering Nuttige warmtelevering Voor nieuwe netten wordt uitgegaan van een berekende warmtebehoefte. Deze warmtebehoefte kan worden bepaald volgens de EPG (NEN 7120). Als alternatief geeft de EMG getalwaarden Voor nieuwe voor netten nieuwbouwwoningen. wordt uitgegaan van een berekende warmtebehoefte. Deze warmtebehoefte kan worden bepaald volgens de EPG (NEN 7120). Voor Als bestaande alternatief netten geeft de kan EMG gebruik getalwaarden worden voor gemaakt nieuwbouwwoningen. van historische gegevens. Deze hebben in Voor bestaande netten kan gebruik worden gemaakt van historische gegevens. Deze hebben in veel situaties betrekking op de opgewekte warmte in plaats van op de geleverde warmte.het verschil hiertussen is het warmteverlies van het distributiesysteem. Distributieverliezen en -rendement Het rendement van het warmtenet wordt bepaald door de warmteverliezen en de nuttige warmtelevering door het warmtenet. Voor het bepalen van de warmteverliezen zijn per leidingdeel de volgende gegevens vereist: lengte, warmteweerstand, bedrijfstemperatuur en positie (grond, buitenlucht, kruipruimte). De bepalingsmethode is conform ISSO 7 [2]. Voor het rendement van een circulatiesysteem warm tapwater wordt dezelfde bepalingswijze gebruikt. 4

5 Voor het rendement van een circulatiesysteem warm tapwater wordt dezelfde bepalingswijze gebruikt. Rendement van de warmte- ofkoudeopwekking Dit wordt bepaald door de volgende factoren: - rendement per opwekker; - aandeel in de warmte- / koudelevering per opwekker. Dit wordt hieronder verder uitgewerkt. Hulpenergie distributie en opwekking Voor het hulpenergiegebruik van het warmtenet zijn forfaitaire waarden opgenomen in de norm. De invloed hiervan op het equivalent opwekkingsrendement is gering. Grote warmtenetten zijn meestal gesplitst in een primair net en een groot aantal daarop aangesloten secundaire netten (zie figuur 2). Individuele woningen zijn meestal aangesloten op een secundair net. Grotere gebouwen kunnen direct worden aangesloten op het primair net (figuur 2, optie 4) met een hoger equivalent opwekkingsrendement door het wegvallen van de verliezen van het secundaire net. Bijdrage collectieve elektriciteitsopwekking De opbrengst van de collectieve elektriciteitsopwekking voor een gebied wordt gegeven in MJ elektrisch. Deze wordt over de woningen en gebouwen in het gehele gebied verdeeld op basis van de vierkante meters gebruiksoppervlakte van alle gebouwen (in MJe/m2). Per gebouw wordt de opbrengst vervolgens bepaald door dit getal te vermenigvuldigen met de gebruiksoppervlakte. Dit levert een aftrekpost in het karakteristiek energiegebruik per woning op, en daarmee een lagere EPC. Voor collectieve elektriciteitsopwekking zijn o.a. de volgende technieken mogelijk: Zon-PV Voor de opbrengstbepaling wordt dezelfde methode gebruikt als in de EPG. Wind Hiervoor is nog geen normatieve methode beschikbaar. Warmtekrachtkoppeling (WKK) De elektriciteitsopwekking hiermee is reeds verwerkt in het opwekkingsrendement van de WKK voor warmte. EPC-bepaling en getrapte EPC-eis Voor het bepalen van de EPC inclusief gebiedsmaatregelen wordt het primair energiegebruik voor de betreffende installatiefuncties(meestal alleen verwarming en warmtapwater) bepaald met het equivalent opwekkingsrendement van het warmtenet. Op dezelfde manier wordt bij toepassing van een collectief koudenet het primair energiegebruik voor koeling bepaald. Indien van toepassing wordt tevens de aftrekpost voor collectieve elektriciteitsopwekking verwerkt in de EPC-bepaling. Ter ondersteuning van de norm is een EMG rekentool ontwikkeld in opdracht van AgentschapNL. Dit rekentool is gratis beschikbaar via de site van NEN [3]. Voor de berekening van de EPC inclusief gebiedsmaatregelen worden eerst (met dit rekenmodel) maximaal vier gegevens bepaald, afhankelijk van de beschikbare systemen: Equivalent opwekkingsrendement warmtenet Equivalent opwekkingsrendement circulatiesysteem warm tapwater Equivalent opwekkingsrendement collectief koudenet Specifieke elektriciteitsopwekking Vervolgens worden deze gegevens ingevoerd in een EPC rekenprogramma en wordt de EPC met gebiedsmaatregelen bepaald. De op deze manier berekende EPC moet voldoen aan de EPC-eis uit het Bouwbesluit. 5

6 Equivalent opwekkingsrendement circulatiesysteem warm tapwater Equivalent opwekkingsrendement collectief koudenet Specifieke elektriciteitsopwekking Vervolgens worden deze gegevens ingevoerd in een EPC rekenprogramma en wordt de EPC met In aanvulling hierop is in het Bouwbesluit bepaald dat eerst een EPC wordt bepaald zonder gebiedsmaatregelen. Deze EPC mag gebiedsmaatregelen bepaald. De op deze manier berekende EPC moet voldoen aan de EPC-eis uit het maximaal 1/3 hoger liggen dan de EPC-eis. Met deze getrapte EPC-eis geldt voor woningen zonder gebiedsmaatregelen een EPC Bouwbesluit. van 0,8 en met gebiedsmaatregelen een EPC van 0,6. In Voor aanvulling de bepaling hierop zonder is gebiedsmaatregelen in het Bouwbesluit gelden bepaald de volgende dat eerst referentierendementen: een EPC wordt bepaald zonder gebiedsmaatregelen. Deze EPC mag maximaal 1/3 hoger liggen dan de EPC-eis. Met deze getrapte EPC-eis Opwekkingsrendement geldt voor woningen van 100 % zonder voor verwarming gebiedsmaatregelen en warmtapwater. een EPC van 0,8 en met gebiedsmaatregelen een Opwekkingsrendement EPC van 0,6. van 120 % voor koude. Geenbijdragecollectieve elektriciteitsopwekking. Voor de bepaling zonder gebiedsmaatregelen gelden de volgende referentierendementen: Opwekkingsrendement van 100 % voor verwarming en warmtapwater. Rekenvoorbeelden Opwekkingsrendement van 120 % voor koude. Ter illustratie Geenbijdragecollectieve van de impact van gebiedsmaatregelen elektriciteitsopwekking. de EPC is in figuur 3 een voorbeeld gegeven voor een referentie tussenwoning 1 met de volgende installatievarianten: Rekenvoorbeelden HR combiketel (verwarmingsrendement 85%, taprendement 80%, laag hulpenergiegebruik). Eerste trap EPC-bepaling, met een afleverset met een conversierendement van 85% en een referentie-opwekkingsrendement Ter illustratie van de impact van gebiedsmaatregelen op de EPC is in figuur 3 een voorbeeld gegeven van 100% voor verwarming en warmtapwater. voor Warmtenet een referentie voor verwarming tussenwoning 1 en warmtapwater, met de met volgende een equivalent installatievarianten: opwekkingsrendement van respectievelijk 125, 150, 175 en 200%. HR combiketel (verwarmingsrendement 85%, taprendement 80%, laag hulpenergiegebruik). Zoals Eerste uit figuur trap 3 blijkt EPC-bepaling, voldoet de woning met een aan de afleverset eis voor de met 1e trap een (EPC conversierendement = 0,8). Vervolgens is een van equivalent 85% en opwekkingsrendement een van 150% referentie-opwekkingsrendement of meer vereist om een EPC van 0,6 of van lager 100% te behalen. voor verwarming Bij een lager equivalent en warmtapwater. opwekkingsrendement zijn dus aanvullende maatregelen in de woning vereist om aan de EPC-eis te voldoen. Warmtenet voor verwarming en warmtapwater, met een equivalent opwekkingsrendement van respectievelijk 125, 150, 175 en 200%. Figuur 3. EPC voor verschillende installaties Figuur 3 EPC voor verschillende installaties Zoals uit figuur 3 blijkt voldoet de woning aan de eis voor de 1e trap (EPC = 0,8). Vervolgens is een equivalent opwekkingsrendement van 150% of meer vereist om een EPC van 0,6 of lager te behalen. 1 1 DeEPC-berekening aan aan de woning de woning is gebaseerd is gebaseerd op NEN op NEN

7 Conclusies Vanaf 1 juli 2012 kunnen energiebesparende gebiedsmaatregelen in de EPC worden gewaardeerd. De voornorm NVN 7125 geeft hiervoor de bepalingsmethode. Ter ondersteuning van de norm is een EMG rekentool ontwikkeld in opdracht van AgentschapNL. Dit rekentool is gratis beschikbaar via de site van NEN [3]. Vragen over de norm kunnen worden gesteld via De EPC inclusief gebiedsmaatregelen wordt ook gebruikt in BREEAM. Zoals uit het rekenvoorbeeld blijkt levert een warmtenet met een equivalent opwekkingsrendement van 150% een vermindering van de EPC met ca. ¼ op voor woningen (van 0,8 naar 0,6). Voor utiliteit geldt een vergelijkbaar resultaat. Uit berekeningen blijkt dat met bijvoorbeeld een STEG, AVI of geothermie een equivalent opwekkingsrendement boven 150 % mogelijk is. Gebiedsmaatregelen kunnen dus een wezenlijke bijdrage leveren aan het behalen van een lage EPC. Referenties 1. NVN 7125 Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG) - bepalingsmethode NEN, Delft, april ISSO Publicatie 7 Grondleidingen voor warmtetransport ISSO, Rotterdam, Webpagina NEN m.b.t. EMG en donwload voor gratis EMG-rekentool: 7

8 Rendement warmteopwekkers Om tot een hoog equivalent opwekkingsrendement te komen is een hoog rendement van de warmteopwekking vereist. Veel warmtenetten worden gevoed door één warmteopwekker met een hoog rendement en één of meer ketels voor bijstook bij piekvraag en reservevermogen bij storing of onderhoud. In de EMG wordt voor de volgende veel toegepaste warmteopwekkers eenforfaitaire waarde voor het opwekkingsrendement gegeven: Ketels Deze worden in warmtenetten vooral ingezet als bijstook. De norm geeft forfaitaire waarden van 70% (conventionele ketel) tot 85% (HR 107 ketel in hoge-temperatuur systeem). Warmtepompen de EMG hanteert hiervoor dezelfde forfaitaire waarden als voor utiliteitsgebouwen in de EPG, met een hoogste ontwerp-aanvoertemperatuur van 55 C. Deze waarden zijn hierdoor alleen toepasbaar in een gescheiden LTwarmtenet voor verwarming of in een HT-warmtenet, waarin bijvoorbeeld een ketel de temperatuurverhoging tot 70 C of hoger verzorgt. Momenteel worden allerhande systeemvarianten met warmtepompen onderzocht en deels in praktijk beproefd met als doel een optimale inzet van warmtepompen. Het knelpunt hierbij is de gewenste temperatuur van wam tapwater van 60 C. Indien een systeem zich bewezen heeft kan het in de volgende versie van de EMG worden opgenomen. Gasmotoren (warmtekrachtkoppeling - WKK) Hiervoor geldt dezelfde benadering als in de EPG. De elektriciteitsopwekking wordt, na verrekening met het referentierendement van 50%, direct verwerkt in het thermisch opwekkingsrendement. Met de in de norm gegeven forfaitaire waarden ligt het opwekkingsrendement tussen 125 en150%. STEG centrale(stoom- en gas-centrale) Voor WKK-installaties waarbij de elektriciteitsproductie afneemt door onttrekking van warmte (ook aangeduid als aftapwarmte), zoals STEG centrales, wordt de elektriciteitsopwekking eveneens direct verwerkt in het thermisch opwekkingsrendement. De rekenregel en forfaitaire waarden leveren een opwekkingsrendement van 278% op. Afvalverbrandingsinstallaties (AVI) In Nederland staan ruim 10 AVI s. De warmte die hier wordt opgewekt kan direct worden ingezet of eerst worden gebruikt om elektriciteit op te wekken. In de EMG wordt de brandstof van een AVI voor 50% als fossiel en 50% als duurzaam aangemerkt. Directe warmtelevering met een AVI heeft hierdoor een rendement van 200%; het rendement van een WKK verdubbeld ten opzichte van een gasgestookte WKK. Geothermie Met deze voor Nederland nieuwe techniek wordt vanuit diepe grondlagen heet water opgepompt met een temperatuur van 70 Cof hoger. Voor de verhouding tussen nuttige warmte en pompenergie geeft de norm een forfaitaire waarde van 20, wat met een referentierendement voor de elektriciteitsproductievan 39% een opwekkingsrendement van 780 % oplevert. Overige restwarmte Dit betreft bijvoorbeeld de restwarmte van industriële processen of kassen. In de EMG wordt het brandstofverbruik voor 10% als fossiel aangemerkt. Hiermee heeft dit type restwarmte een opwekkingsrendement van 1000 %. Collectieve zonnecollector De opbrengst hiervan wordt op dezelfde wijze bepaald als in de EPG. Biobrandstoffen Hieronder vallen o.a. houtpellets, snoeihout en biogassen (gedistribueerd via een zelfstandig net). Hiervoor is nog geen waardering gegeven in de norm. Op basis van gelijkwaardigheid mogen afwijkende, hogere waarden voor het opwekkingsrendement worden toegepast.

9 Rendement installatie met warmteopwekkers Rendement installatie met warmteopwekkers Bij inzet van verschillende Bij inzet warmteopwekkers van verschillende geeft warmteopwekkers de EMG rekenregels geeft voor de de EMG energiefractie, rekenregels het voor aandeel energiefractie, van de het preferente warmteopwekker aandeel van in de de totale preferente warmtelevering. warmteopwekker Eerst wordt in de de totale verhouding warmtelevering. tussen het vermogen Eerst wordt van de de verhouding preferente warmteopwekker tussen het en vermogen het referentievermogen van de preferente van warmteopwekker de gehele installatie en bepaald. het referentievermogen Vervolgens wordt van de de gehele energiefractie bepaald installatie als functie bepaald. van deze Vervolgens verhouding wordt (zie figuur de energiefractie 4). Voor bestaande bepaald netten als functie mag de van energiefractie deze verhouding (zie worden bepaald op figuur basis van 4). praktijkgegevens Voor bestaande over netten een mag periode energiefractie van minimaal worden drie jaar. bepaald Figuur 5 op geeft basis een van praktijkgegevens voorbeeld van de invloed over een van periode energiefractie van minimaal op het drie equivalent jaar. opwekkingsrendement. Door het grote verschil in rendement tussen Figuur de STEG 5geeft en de een bijstook voorbeeld leidt een van geringe de invloed daling van van de de energiefractie op van het de equivalent STEG tot een scherpe daling van het opwekkingsrendement. equivalent opwekkingsrendement. Door het grote verschil in rendement tussen de STEG en de bijstook leidt een geringe daling van de energiefractie van de STEG tot een scherpe daling van het equivalent opwekkingsrendement. Figuur 4 4. Energiefractie preferente preferente warmteopwekker warmteopwekker Equivalent opwekkingsrendement warmtenet Rendement 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 Energiefractie STEG Fossiel AVI Figuur 5. Voorbeelden van equivalent opwekkingsrendement voor verschillende Figuur 5 Voorbeelden van equivalent opwekkingsrendement voor verschillende energiefracties energiefracties 9

10 Rendement koudenet Voor het distributieverlies van een koudenet wordt dezelfde bepalingswijze gebruikt als voor een warmtenet. Door het geringe temperatuurverschil tussen het koudenet en de grondtemperstuur zal dit verlies gering zijn. In de EMG wordt voor de volgende veel toegepaste koudeopwekkers eenforfaitaire waarde voor het opwekkingsrendement gegeven: Compressiekoelmachine (elektrisch of gasmotor) De jaargemiddelde COP ligt tussen 3 en 8, afhankelijk van het type koudebron en de afgiftetemperatuur. Aquifer Voor de verhouding tussen nuttige koude en pompenergie geeft de norm een forfaitaire waarde van 12, wat met een referentierendement voor de elektriciteitsproductievan 39% een opwekkingsrendement van 468 % oplevert Absorptiekoeling Voor thermisch aangedreven absorptiekoeling geldt een rendement van 70% maal het opwekkingsrendement van de warmte. Bij inzet van verschillende koudeopwekkers geeft de EMG rekenregels om de energiefractie, het aandeel van de preferente koudeopwekker in de totale koudelevering, te bepalen. De methode is vergelijkbaar met die voor warmtenetten zoals hiervoor beschreven. Dit artikel is geschreven door TNO in opdracht van Agentschap NL. Dit is een uitgave van: Agentschap NL Postbus AA Sittard T +31 (0) E Agentschap NL juli 2012 Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan Agentschap NL geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Agentschap NL is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Agentschap NL voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. Agentschap NL is het aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving. De divisie NL Energie en Klimaat versterkt de samenleving door te werken aan de energie- en klimaatoplossingen van de toekomst. Divisie NL Energie en Klimaat voert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het programma Energie & Gebouwde Omgeving uit. Wij bieden professionele marktpartijen en overheden ondersteuning bij energiebesparing, duurzame energie en CO₂-reductie van de gebouwde omgeving. 10

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Foto voorblad CO2-neutrale vrijstaande praktijkwoning te Almere december 2010 Architect: Han van Zwieten BNA te Amersfoort Het Columbuskwartier in

Nadere informatie

De stooklijn onder het mes

De stooklijn onder het mes De stooklijn onder het mes Optimalisering van installaties in de gezondheidszorg >> Als het gaat om energie en klimaat Inleiding en inhoud Deze brochure geeft u inzicht in actuele kennis en ervaringen

Nadere informatie

Gebouwmonitoring met energieprofielen Energieverspilling eenvoudig opsporen en verhelpen

Gebouwmonitoring met energieprofielen Energieverspilling eenvoudig opsporen en verhelpen Gebouwmonitoring met energieprofielen Energieverspilling eenvoudig opsporen en verhelpen 1 Bebouwmonitoring met energieprofielen Inhoud De energieprofielaanpak 3 1. Waarom energieprofielen? 4 2. Hoe werkt

Nadere informatie

SKB-project WKO waar voor je geld! - De Praktijk -

SKB-project WKO waar voor je geld! - De Praktijk - SKB-project WKO waar voor je geld! SKB-project WKO waar voor je geld! Januari 2014 Hoofdauteurs OD NZKG/ Marlies Lambregts en Patrick Teunissen Co-auteurs IF Technology/ Marc Koenders en DWA/ Hans Buitenhuis

Nadere informatie

Mogelijkheden energiesprong in de zorg

Mogelijkheden energiesprong in de zorg ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2012 R10597 Mogelijkheden energiesprong in de zorg Behavioural and Societal Sciences Kampweg 5 3769 DE Soesterberg Postbus 23 3769 ZG Soesterberg www.tno.nl T +31 88 866

Nadere informatie

Top 15 energiezuinige scholen. onderzoeksrapport 2014. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Top 15 energiezuinige scholen. onderzoeksrapport 2014. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Top 15 energiezuinige scholen onderzoeksrapport 2014 In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Voorwoord Het onderzoeksrapport Top 15 energiezuinige scholen is opgesteld

Nadere informatie

PV POTENTIEELSTUDIE Het potentieel van zonnestroom in de gebouwde omgeving van Nederland. PBL Planbureau voor de Leefomgeving & DNV GL

PV POTENTIEELSTUDIE Het potentieel van zonnestroom in de gebouwde omgeving van Nederland. PBL Planbureau voor de Leefomgeving & DNV GL PV POTENTIEELSTUDIE Het potentieel van zonnestroom in de gebouwde omgeving van Nederland PBL Planbureau voor de Leefomgeving & DNV GL Rapport nr.: 14-1932 Datum: Augustus 2014 Projectnaam: PV Potentieelstudie

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen

Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen # Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen Whitepaper in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het definiëren van de

Nadere informatie

Innovatie in Energie. Overzicht van een aantal innovatieve energietechnieken voor de woningbouw

Innovatie in Energie. Overzicht van een aantal innovatieve energietechnieken voor de woningbouw In samenwerking met: Wonen, Wijken en Integratie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Dit is een publicatie van: Agentschap NL NL Energie en Klimaat Croeselaan 15 Postbus

Nadere informatie

Expertsessie Wij krijgen Kippen en Milieu Federatie Noord Holland Kom van dat gas af

Expertsessie Wij krijgen Kippen en Milieu Federatie Noord Holland Kom van dat gas af Organisatie: Datum: Locatie: Presentaties: Verslag: EnergieLokaal Wij krijgen Kippen en Servicepunt Hier opgewekt Noord- Holland 15 mei 2015 MiniRondeel Gaasterlandstraat 7 1079RH Amsterdam Bart Triep

Nadere informatie

Wel de lusten, niet de lasten. Energiediensten voor corporaties, beleggers en gebouwbeheerders

Wel de lusten, niet de lasten. Energiediensten voor corporaties, beleggers en gebouwbeheerders Wel de lusten, niet de lasten Energiediensten voor corporaties, beleggers en gebouwbeheerders Energiediensten voor corporaties, beleggers en gebouwbeheerders Op de energiemarkt gebeurt de laatste jaren

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden Water als bron van duurzame energie Inspiratieatlas van mogelijkheden Deltares augustus 2008 2 Water als bron van duurzame energie Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Opgewekt uit water 7 1. Beschrijving van technieken

Nadere informatie

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

20 Verbranden als vorm van verwijdering

20 Verbranden als vorm van verwijdering 20 Verbranden als vorm van verwijdering 20.1 Inleiding Afvalstoffen die niet nuttig kunnen worden toegepast, moeten op een milieuhygiënisch verantwoorde manier worden verwerkt. Het beleid voor brandbaar

Nadere informatie

EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland

EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland Bert Daniëls (ECN) Robert Koelemeijer (PBL) Francesco Dalla Longa (ECN) Gerben Geilenkirchen (PBL) Jamilja van der Meulen (ECN) Koen Smekens (ECN)

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Rapportage in opdracht van AgentschapNL Statusoverzicht Houtkachels in Nederland

Rapportage in opdracht van AgentschapNL Statusoverzicht Houtkachels in Nederland Rapportage in opdracht van AgentschapNL Statusoverzicht Houtkachels in Nederland Ir. J. Koppejan (Procede Biomass BV) Enschede, Oktober 2010 Colofon Deze rapportage is uitgevoerd in opdacht van AgentschapNL

Nadere informatie

Elektriciteit in Nederland

Elektriciteit in Nederland Elektriciteit in Nederland Februari 2015 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Organisatie van elektriciteitsvoorziening 3 1.2 Leeswijzer 4 2. CBS en elektriciteit 4 2.1 Informatieverzameling

Nadere informatie

ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES

ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES Ecofys bv P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl ELEKTRICITEITS- BESPARING ALS ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES tel +31 (0)30 280

Nadere informatie

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener CE CE Oplossingen voor milieu, Oplossingen economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 150 150 150 fax:

Nadere informatie

Inhoud. SDE+ in 2015

Inhoud. SDE+ in 2015 Nieuw in de SDE+ 20 6 1. Voor welke installaties is er SDE+ subsidie in 20? 7 1. Voor welke installaties is er SDE+ subsidie in 20? 17 1. Voor welke installaties is er SDE+ subsidie in 20? 25 2. Kenmerken

Nadere informatie

BBA BINNENMILIEU Onderzoek naar de kwaliteit van ventilatiesystemen in nieuwbouw eengezinswoningen

BBA BINNENMILIEU Onderzoek naar de kwaliteit van ventilatiesystemen in nieuwbouw eengezinswoningen BBA BINNENMILIEU Onderzoek naar de kwaliteit van ventilatiesystemen Auteurs: ir. F. van Dijken ir. A.C. Boerstra Datum rapportage: 23 februari 2011 Opdrachtgever: Ministerie van VROM (per 13 oktober 2010

Nadere informatie

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 uitgave februari 2008 Inhoud Voorwoord...3 Samenvatting...4 Leeswijzer...5 1 Algemeen...6 1.1 Visie op verlichten...6 1.2 Wet- en regelgeving en richtlijnen...7

Nadere informatie

Partnerschapsovereenkomst Nederland

Partnerschapsovereenkomst Nederland Partnerschapsovereenkomst Nederland 2014-2020 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Europees Sociaal Fonds Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Fonds voor Maritieme Zaken en

Nadere informatie

Werkprogramma Schone en Zuinige Agrosectoren Sector Open Teelt. Jaarwerkplan 2011 juni 2011

Werkprogramma Schone en Zuinige Agrosectoren Sector Open Teelt. Jaarwerkplan 2011 juni 2011 Werkprogramma Schone en Zuinige Agrosectoren Sector Open Teelt Jaarwerkplan 2011 juni 2011 JAARWERKPLAN 2011 JUNI 2011 SECTOR OPEN TEELT INHOUDSOPGAVE INLEIDING 5 Werkprogramma 2010-2011 5 1 OPEN TEELT

Nadere informatie

Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving

Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving Beleidsstudie Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving

Nadere informatie

Colofon. 30 voorbeeldprojecten energiezuinige woningbouw Samenvatting bevindingen. RVO.nl. Aantal bijlagen. dr. Edward Prendergast

Colofon. 30 voorbeeldprojecten energiezuinige woningbouw Samenvatting bevindingen. RVO.nl. Aantal bijlagen. dr. Edward Prendergast 30voorbeeldprojectenenergiezuinigewoningbouw Samenvattingbevindingen November2013 Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer Contactpersoon RVO.nl Aantalbijlagen Auteur Ditrapportistot standgekomenin

Nadere informatie

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie