ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid WST 5 AP 9 Incentives voor Gebruik. (Voorstel Nieuwe Actiepunten)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013 2018. WST 5 AP 9 Incentives voor Gebruik. (Voorstel Nieuwe Actiepunten)"

Transcriptie

1 ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid WST 5 AP 9 Incentives voor Gebruik (Voorstel Nieuwe Actiepunten) AP9.1. Alle incentives worden gekoppeld aan het effectieve gebruik van egezondheidsdiensten Elke telematicapremie en praktijkondersteuning voor een zorgverstrekker moet volledig gekoppeld worden aan het effectieve en meetbare gebruik van egezondheidsdiensten. De volgende stap is evolueren van louter gebruik naar zinvol gebruik (meaningful use): ook de incentives moeten mee evolueren. Alle diensten die in de Roadmap opgenomen zijn moeten evenwaardig in aanmerking komen voor financiële incentives. Huisartsen: - koppeling tussen de telematicapremie en het gebruik van e- gezondheid diensten vanaf het werkingsjaar afbouw van de praktijkondersteuning voor niet- geïnformatiseerde huisartsen in de periode , vanaf 2019 volledige integratie van de telematicapremie en de praktijkondersteuning Andere beroepsgroepen: een koppeling tussen de telematicapremie en het gebruik van e- diensten moet in voege komen voor elke premie die uitgekeerd wordt voor het werkingsjaar Wie: RIZIV (lead) + de overeenkomstencommissies van de betrokken zorgberoepen. AP9.2. De meetbaarheid van gebruik moet starten nog voor de premie ervan afhankelijk wordt Het meten van het gebruik en het geven van feedback hierover aan de totale beroepsgroep en (bij voorkeur) aan de individuele zorgverstrekker (bv. op semester- of jaarbasis) moet al starten nog voor de premie daarvan afhankelijk wordt gesteld. Dit moet enerzijds de zorgverstrekker motiveren om niet langer te wachten met het gebruik; anderzijds moet dit toelaten de effectiviteit van het meetsysteem te testen vooraleer de toekenning van de premie er daadwerkelijk op gebaseerd is. het meten van het gebruik voor de in bijlage beschreven premies moet dus in principe effectief gestart worden, vóór de geplande koppeling aan het gebruik van e- diensten (d.w.z. het uitwerken van concrete akkoorden in de loop van Q4 2015). Wie: RIZIV (lead) + de overeenkomstencommissies van de betrokken zorgberoepen.

2 AP9.3. Budgetteren en coördineren van incentives De Stuurgroep maakt jaarlijks de balans op van de premies, de afhankelijkheid van het effectieve gebruik en coördineert de toekenning en het al dan niet verlengen van de respectievelijke budgetten. Van zodra het gebruik van de beoogde diensten voldoende ingeburgerd is, moet de incentive terug verdwijnen. Hij kan desgevallend geheroriënteerd worden op een andere dienst die nog moet aangemoedigd worden. Het werken met een incentive moet voortaan veronderstellen dat twee drempels worden vastgelegd: - een drempel (bv. percentage van gebruik) vanaf wanneer de incentive verdwijnt; - een drempel vanaf wanneer men voor de betrokken dienst een verplichting invoert van gebruik (steeds behoudens goed omschreven en gemotiveerde uitzonderingen, bv. waar het gebruik niet zinvol of niet mogelijk is). Deze laatste drempel kan vaak rond 80% liggen. De Stuurgroep moet verzekeren dat alle egezondheidsdiensten op gelijke manier gestimuleerd worden met financiële incentives. vanaf het budget 2016 Wie Stuurgroep (lead) + administraties AP9.4. Structureel inbouwen van egezondheid in de zorg De beroepsorganisaties van zorgverstrekkers worden aangespoord om zelf voorstellen te formuleren om een deel van hun bestaande, beschikbare budget te verschuiven naar incentives. Zo spoedig mogelijk moet het gestructureerd en gecodeerd registreren van bepaalde gegevens en het systematische gebruik van systemen om de patiëntengegevens elektronisch te delen een integraal deel worden van de zorgprestaties of zorgtrajecten, zodat de vergoeding ervan intrinsiek samengaat met het zinvol gebruik van egezondheidsdiensten. Naast de medische handeling als dusdanig, wordt het produceren van betekenisvolle en bruikbare informatie in het kader van het gedeeld elektronisch gezondheidsdossier geleidelijk aan een vergoedingsvoorwaarde. De nomenclatuur zal daartoe vanaf 2016 geleidelijk worden gewijzigd." Acties om egezondheid onderdeel te maken van het zorg- en betaalmodel: - zorgverstrekkers renumereren voor gebruik van de egezondheidsdiensten, later enkel voor zinvol gebruik (AP9.1) - patiënten betalen minder voor een consultatie waarin (zinvol) gebruikt wordt gemaakt van de egezondheidsdiensten dan voor een consultatie waar dat niet gebeurt (met gesloten beurs) - egezondheidsdiensten aansporen om hun effectieve meerwaarde in het zorgmodel aan te tonen - de uitbouw van de egezondheidsdiensten baseren op een bevraging van de zorgverstrekkers en softwareleveranciers om hun noden en prioriteiten beter te kennen (bij artsen bv. attesten voor werkonbekwaamheid van de VO, universele werkonbekwaamheid, formulieren voor mobiliteit, aanvragen E en F- pathologie, aanvraagformulieren zorgtrajecten ) - zorgverstrekkers beter informeren over de meerwaarde van de egezondheidsdiensten in primaire en continue opleiding (AP12) vanaf opmaak begroting 2016 Wie: Beroepsorganisaties (lead) + administraties + overeenkomstencommissies

3 AP 9.5. Initiatieven voor ICT- ondersteuning voor de ziekenhuizen, psychiatrische en andere instellingen Probleem: De bedragen die momenteel beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatisering moeten geleidelijk worden geheroriënteerd naar een incentive voor het gebruik van diensten en functionaliteiten met een toegevoegde waarde. De patiëntgerichte communicatie (via het hub- metahubsysteem) moet een voorwaarde worden die aan de financiering voorafgaat. Het voorstel voor de hervorming van de financiering van de ziekenhuizen dat momenteel wordt uitgewerkt, zal mogelijk ook een belangrijke impact hebben op de globale weerslag van die maatregelen en hun toepassingsmodaliteiten. Jaarlijkse update omzendbrief Wie: SPFSPSCAE/DGSS (lead) RIZIV Voor de ziekenhuizen wordt de enveloppe die momenteel beschikbaar is (16,3 miljoen euro + 1,4 miljoen euro voor de ondersteuning van het hub- metahubsysteem) verdeeld tussen 3 doelstellingen: 1. Een basisbedrag (dat varieert afhankelijk van de grootte van het ziekenhuis) en daarenboven een vast bedrag van euro voor de algemene ziekenhuizen ter ondersteuning van het hub- metahubsysteem. Dat globale bedrag is onderworpen aan het behoud van een activiteit die wordt ondersteund door het hub- metahubsysteem: in een jaarlijkse omzendbrief kunnen de soorten inhouden die standaard moeten worden gedeeld, nauwkeuriger worden beschreven. Daarom moet een nomenclatuur van de soorten referentie- inhouden worden uitgewerkt. 2. Een contractueel forfait dat onderworpen is aan het objectief verifieerbaar gebruik van specifieke en jaarlijks hernieuwbare functionaliteiten of diensten (= contract ICT Plus ). Het gaat om functionaliteiten en diensten die, hoewel ze gevalideerd zijn, door de meeste ziekenhuizen nog niet worden gebruikt. Het referentiekader van de ziekenhuisfunctionaliteiten dient daartoe als indicatief referentiekader. Voortaan moet dan ook worden nagegaan of het niveau van maturiteit van de voorgestelde diensten volstaat. Er zal een voorafgaand overleg met de beheerders van die diensten plaatsvinden. De meeste ziekenhuizen hebben in 2014 beslist om die contracten te ondertekenen. 3. Een bedrag dat wordt voorbehouden voor een beperkt aantal projecten die de ontwikkeling van vernieuwende ICT initiatieven met betrekking tot bepaalde thema s beogen (= contract ICT Innovation ): Die projecten zijn gericht op de ontwikkeling van geavanceerde functionaliteiten (post- 2018) en georiënteerd op de processen en de resultaten. De resultaten moeten het contractueel gedeelte op termijn kunnen voeden. In 2014 werden 16 ICT Innovation ontwerpcontracten, die 3 domeinen omvatten, gesloten: 1. Permanente ICT- opleiding binnen de instelling 2. Elektronische traceerbaarheid van het geneesmiddel en van de patiënten 3. Gebruik van geavanceerde verpleegkundige functionaliteiten Voor 2014/2015 werd de herverdeling uitgevoerd op een basis van 85%/10%/5% Tevens werd een bijkomende enveloppe vrijgemaakt ( euro/psychiatrisch ziekenhuis gedurende 3 jaar, van 2014 tot 2017) ter ondersteuning van de verbinding op korte termijn (Q1 2016) van de psychiatrische ziekenhuizen met het hub- metahubsysteem (zie actie 7). Bovendien moeten de volgende voorwaarden door de hele sector worden uitgewerkt: - - beschikken over een 'ICT- stuurplan en een multidisciplinaire functie van coördinatie van de medische informatie en ziekenhuisinformatie uitwerken; - - een uniek account voor patiënten gebruiken en voorzien in de mogelijkheid om dat account te koppelen met het INSZ; - - een beknopt patiëntendossier ter beschikking stellen voor alle patiënten in het ziekenhuis (opname, ambulant, spoeddienst, daghospitalisatie)

4 Voorgestelde evolutie: 1. Geleidelijke verhoging van de financiering die is voorbehouden voor de ICT Plus- contracten: 10% in 2014 en in 2015, 15% in 2016, 20% in 2017 en 25% in Het variabel gedeelte (ICT plus) wordt momenteel berekend op basis van de grootte van het ziekenhuis. Rekening houdende met de uit te voeren investeringen, zou een gelijke herverdeling van de enveloppe per type ziekenhuis beter zijn voor de kleinere ziekenhuizen. 3. Nieuwe indicatoren voor het variabel gedeelte zullen jaarlijks worden voorgesteld op basis van de prioriteiten die in het voormelde referentiekader van functionaliteiten zijn vastgelegd en in samenwerking met de beheerders van de betrokken diensten. De uitbreiding van het intramuraal voorschrift tot alle voorschriften, 4. De voorgestelde thema s voor het onderdeel 'Innovation' zullen eerst de uitbreiding van het technisch en semantisch interoperabiliteitskader ondersteunen, alsook de klinische processen met hoge toegevoegde waarde. Meten: - omzendbrieven die elk jaar door de FOD VG worden uitgegeven; - de indicatoren van de vergaarde resultaten voor de ICT Plus- contracten die jaarlijks en voor de eerste keer in juni 2015 worden verzameld; - de resultaten van de ICT Innovation- projecten die de sector hebben bereikt via de organisatie van een specifiek symposium en de publicatie ervan op de website van de FOD.

5 Bijlage: Lijst van de bestaande incentives (een zeer korte omschrijving, met bedrag en sinds wanneer) RIZIV: Telematicapremie voor het bezit van een gehomologeerd softwarepakket - Huisartsen: sinds 2002, huidig jaarbudget = 6,946 mio euro - Kinesitherapeuten: sinds 2006, huidig jaarbudget = 6,933 mio euro - Verpleegkundigen: sinds 2006, huidig jaarbudget = 9,980 mio euro Praktijkondersteuning voor huisartsen met een voldoende activiteitsprofiel, zonder voorwaarden inzake telematica: sinds 2008, huidig jaarbudget = 22,416 mio euro Telematicapremie voor huisartsen extra incentive voor sumehr: nieuw te ontwikkelen in 2015, jaarbudget 1,892 mio euro Telematicapremie voor geconventioneerde geneesheren- specialisten voor het meewerken aan bepaalde registers: nieuw te ontwikkelen in 2015, jaarbudget 5 mio euro Apothekers: premie van 500 indien op 1 juli 2015 aan volgende voorwaarden is voldaan: - 100% van de apotheken moeten de verzekerbaarheid via MyCareNet raadplegen; - 100% van de attesten Hfdst IV moeten via MyCareNet geraadpleegd worden; - 100% van de aangeboden elektronsche voorschriften (Recip- e) moeten worden ingelezen OF er moet een akkoord worden afgesloten met de artsen (voor 1 juli 2015) om op 1 januari 2017 tot 100% elektronische voorschriften te komen (zowel voor het voorschrijven door de artsen als het ophalen door de apothekers); - apothekers die aan WZC leveren moeten voor deze afleveringen vanaf 1 juni 2015 TPE toepassen (zo niet wordt de premie gereduceerd tot 300). Zorg en Gezondheid (Vlaanderen) - éénlijn.be is een Vlaamse incentive voor zorgverstrekkers uit de eerste lijn om het gebruik van de egezondheidsdiensten aan te sporen, door o meerwaarde van de diensten aan te tonen o de zorgverstrekkers en de softwareleveranciers te bevragen o de knelpunten die de uptake belemmeren in kaart te brengen o overleg tussen alle betrokken partijen te faciliteren Budget: ,00 (excl BTW) per jaar gedurende maximaal drie jaar gestart in november 2013, loopt tot maximaal november het iminds subsidietraject is een Vlaamse incentive om softwareleveranciers aan te sporen het Vitalink medicatieschema te integreren in hun pakket(ten). Budget: ,00, te verdelen over alle pakketten die zich inschreven in het traject, op basis van het effectieve gebruik door de end users van 19 maart tot 30 november 2015

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert

Nadere informatie

De organisatie en financiering van de ziekenhuizen

De organisatie en financiering van de ziekenhuizen De organisatie en financiering van de ziekenhuizen Anja Crommelynck (Departement Onderzoek en Ontwikkeling, R&D - LCM) Katelijn Degraeve (Medisch-sociale sector In Dialoog, MID) David Lefèbvre (Fédération

Nadere informatie

Elk zijn eigen dossier en toch e e n dossier. Welke toekomst voor het EMD?

Elk zijn eigen dossier en toch e e n dossier. Welke toekomst voor het EMD? Elk zijn eigen dossier en toch e e n dossier DISCUSSIEDOCUMENT Welke toekomst voor het EMD? Prof. em. dr. Jan Van Damme jan.vandamme@med.kuleuven.be COPYRIGHT: alles van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inhoudsgave 1. Introductie 2. Algemene voorwaarden 3. Diabetes Mellitus type 2 4. COPD 5. Resultaatbeloning Multidisciplinaire zorg DM/COPD. 6. Astma/COPD

Nadere informatie

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN INLEIDING De Gids naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken, ondertekend door de Interministeriële

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten Psychiatrisch Ziekenhuis St. Jan de Deo, Gent in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform vzw Opdracht van het Federaal Ministerie

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

ROPS. Rijden onder invloed van psychoactieve stoffen. Samenvatting. Prof. Dr. Alain Verstraete. Mevr. Elke Raes Dr. Mark Tant

ROPS. Rijden onder invloed van psychoactieve stoffen. Samenvatting. Prof. Dr. Alain Verstraete. Mevr. Elke Raes Dr. Mark Tant ROPS Rijden onder invloed van psychoactieve stoffen Samenvatting Coördinator: Promotor: Onderzoekers: Mevr. Miran Scheers Prof. Dr. Alain Verstraete Mevr. Myriam Adriaensen Mevr. Elke Raes Dr. Mark Tant

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

EEN NETOVERSTIJGENDE VISIE OP TRAJECTEN DIE LEIDEN TOT EEN GEMOTIVEERD VERSLAG OF VERSLAG

EEN NETOVERSTIJGENDE VISIE OP TRAJECTEN DIE LEIDEN TOT EEN GEMOTIVEERD VERSLAG OF VERSLAG 1 EEN NETOVERSTIJGENDE VISIE OP TRAJECTEN DIE LEIDEN TOT EEN GEMOTIVEERD VERSLAG OF VERSLAG INLEIDING De invoering van het M-decreet, de nieuwe inzichten in Handelingsgerichte diagnostiek en het toenemend

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes 1. Beleidscontext De regeringsverklaring van de nieuwe Vlaamse regering stelt: elke Vlaming moet een lerende Vlaming zijn. Het document

Nadere informatie

Ken je rechten als patiënt

Ken je rechten als patiënt Ken je rechten als patiënt Welke rechten heb ik als patiënt? Wie beslist over mijn behandeling als ik in coma lig? Wat is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? Mag ik mijn patiëntendossier

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 De Kerngroep die dit Witboek aanbiedt wordt gevormd door: - Palliactief, dr. S. Teunissen - Prof.dr.K.Vissers, co-voorzitters - AHCH, mw. C. van Tol - VPTZ, mw. J. Fiouw

Nadere informatie

TRANSITIEPLAN DEMENTIEKUNDIGE BASISZORG IN HET NATUURLIJK THUISMILIEU

TRANSITIEPLAN DEMENTIEKUNDIGE BASISZORG IN HET NATUURLIJK THUISMILIEU Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koning Albert II laan 35, bus 90, 1030 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 - Fax 02 552 64 01 Email: communicatie.vandeurzen@vlaanderen.be

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie