De kunst van het kiezen Eindrapportage over een klantenonderzoek in het primair onderwijs in Noord-Brabant in opdracht van Kunstbalie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kunst van het kiezen Eindrapportage over een klantenonderzoek in het primair onderwijs in Noord-Brabant in opdracht van Kunstbalie"

Transcriptie

1 december 2013 Bureau ART Peter van der Zant De kunst van het kiezen Eindrapportage over een klantenonderzoek in het primair onderwijs in Noord-Brabant in opdracht van Kunstbalie

2 Samenvatting en conclusies Kunstbalie bedient in Noord-Brabant ca. 500 basisscholen met de zogenaamde Kunstmenu's. Er vindt momenteel een transitie plaats van Kunstmenu (landelijk en provinciaal aanbod, aangekocht door Kunstbalie) naar Keuzemenu (landelijk en provinciaal aanbod, gecombineerd met lokaal aanbod, in afstemming met lokale intermediairs). Kunstbalie vroeg aan Bureau ART een kort onderzoek naar deze transitie uit te voeren bij de scholen die deelnemen aan de Kunst- en Keuzemenu s. Het onderzoek vond plaats in maanden oktober en november door middel van een digitale enquête. De enquête werd vooral ingevuld door interne cultuurcoördinatoren (icc ers). Hieronder staan de belangrijkste conclusies. Cultuureducatie op de scholen Twee derde (66%) van de scholen beschikt over een cultuurbeleidsplan. Het cultuurbeleidsplan wordt door bijna de helft van de scholen vooral als een richtlijn gezien; van jaar tot jaar bekijkt men hoe men de cultuureducatie concreet gaat invullen. Bijna een vijfde gebruikt het cultuurbeleidsplan niet of nauwelijks. Van alle scholen heeft ruim de helft een of enkele gecertificeerde icc ers; nog eens een derde beschikt wel over een icc er, maar deze is niet gecertificeerd. 9% heeft geen interne cultuurcoördinator. De (bovenschoolse) directie van de school heeft verreweg de meeste invloed op de financiën voor cultuureducatie op de school, gevolgd door de icc er(s). De icc er heeft het meest invloed op de inhoud van cultuureducatie op de school, gevolgd door het team van leerkrachten en de directie. Cultuureducatie is vooral een onderwerp dat een school zelf invult; bij slechts 10% van de scholen heeft het bestuur of de bovenschoolse directie veel invloed op de inhoud van cultuureducatie. Dit bevestigt het beeld uit landelijk onderzoek, dat op veel scholen de icc er verantwoordelijk is voor de inhoud van cultuureducatie, maar voor de benodigde financiën vaak afhankelijk is van de directie. Om cultuureducatie in te bedden in het onderwijsprogramma proberen scholen vooral relaties te leggen met andere vakken (taal, geschiedenis, wereldoriëntatie) en met de kerndoelen. Van alle respondenten geeft 26% van de scholen aan dat in de huidige situatie structureel wordt samengewerkt met lokale culturele instellingen; gevraagd naar de gewenste situatie wil 58% van de scholen structureel samenwerken met lokale culturele instellingen en andere aanbieders, zoals kunstenaars. Ook geeft meer dan de helft van de scholen aan dat zij in de toekomst graag zelf structureel zorgen voor de onderlinge afstemming van het lokale aanbod en het landelijke en provinciale aanbod (van Kunstbalie). Bureau ART, De kunst van het kiezen, eindrapport t.b.v. Kunstbalie 2

3 De meeste scholen willen bij voorkeur een mix van landelijk/ provinciaal en lokaal aanbod; 43% heeft een voorkeur voor landelijk en provinciaal aanbod, waar mogelijk aangevuld met lokaal aanbod en 40% juist voor lokaal aanbod, waar nodig aangevuld met landelijk en provinciaal aanbod. Slechts enkele scholen hebben een voorkeur voor (vrijwel) uitsluitend lokaal aanbod of (vrijwel) uitsluitend landelijk en provinciaal aanbod. Van Kunstmenu naar Keuzemenu Vrijwel alle scholen vinden het heel belangrijk dat door de lokale samenwerking kosten worden bespaard bij het inkopen van culturele activiteiten en dat scholen door de samenwerking meer mogelijkheden hebben om interessant (lokaal) aanbod in te kopen. Ruim twee derde van de scholen vindt het ook heel belangrijk dat scholen elkaar door samenwerking inspireren en kennis en ervaringen kunnen uitwisselen over de aanpak van cultuureducatie. De scholen zien de diversiteit in disciplines en de continuïteit van het aanbod als belangrijkste voordelen van een Keuzemenu. Ook de inhoudelijke kwaliteit van het aanbod, de tijdsbesparing, de structuur in het aanbod en de gunstige prijs-kwaliteitsverhouding worden door een meerderheid van de scholen als belangrijke voordelen van een Keuzemenu gezien. Kunstbalie Het Keuzemenu, of een deel daarvan, bestaat uit aanbod van Kunstbalie. De respondenten menen dat de leerkrachten en de leerlingen dit aanbod in het algemeen hoog waarderen. De respondenten verwachten dat leerkrachten de voorstellingen van Kunstbalie met een 7,7 waarderen, de leerlingen zelfs met een 7,8. De waardering van leerkrachten en leerlingen voor de tentoonstellingen schatten zij op 7,3. Een meerderheid van de respondenten meent dat leerkrachten (bijna) altijd gebruik maken van het educatieve materiaal dat Kunstbalie bij voorstellingen en tentoonstelling biedt; nog eens 31% denkt dat de leerkrachten er regelmatig gebruik van maken. Ruim twee derde van de respondenten verwacht dat leerkrachten het educatieve materiaal (meestal) van veel toegevoegd waarde vinden. De helft van de respondenten meent dat leerlingen positief op het educatieve materiaal reageren; 44% denkt dat leerlingen soms positief, soms negatief reageren. Volgens geen enkele respondent reageren leerlingen negatief op het educatieve materiaal. In enkele gevallen biedt Kunstbalie instructiebijeenkomsten voor leerkrachten aan bij een voorstelling of tentoonstelling. Volgens bijna de helft van de respondenten vinden de leerkrachten deze instructiebijeenkomsten een zinvol initiatief, maar hebben zij het er meestal te druk voor. De respondenten zijn over het algemeen niet of nauwelijks bekend met het scholingsaanbod van Kunstbalie voor leerkrachten en icc ers. Minder dan een derde is bekend met Kunst op de kaart, een kwart met Gesprekstraining Filosoferen met kinderen over kunst? Het nieuwe scholingsaanbod, zoals op het gebied van nieuwe media, is nauwelijks bekend bij de scholen. Gevraagd naar de behoeften aan scholing wordt vooral het inbedden van cultuureducatie in het onderwijsprogramma en het werken met doorgaande leerlijnen genoemd. Bureau ART, De kunst van het kiezen, eindrapport t.b.v. Kunstbalie 3

4 De respondenten zijn over het algemeen (zeer) positief over de contacten met Kunstbalie. De telefonische contacten worden gewaardeerde met een rapportcijfer 7,8, de persoonlijke contacten en de contacten per mail met een 8,1. Website Klunky 80% van de respondenten is (direct of via leerkrachten of leerlingen) bekend met de website Klunky. Degenen die bekend zijn met de website, zijn over het algemeen ook op de hoogte van het lerarendeel van Klunky (85%). Een derde van de respondenten die bekend zijn met de website, denkt dat Klunky klassikaal door leerkracht en leerlingen wordt gebruikt; 6% denkt dat de website (ook) individueel door leerlingen wordt gebruikt. Enkele respondenten verwachten dat leerkrachten Klunky weleens buiten het Kunstmenu om voor andere doeleinden gebruiken. De meesten zeggen dat niet te weten. Van de groep respondenten die aangeeft dat leerkrachten en/of leerlingen Klunky weleens gebruiken, geeft 21% aan dat zij weleens (technische) problemen ervaren bij het gebruik van Klunky. De problemen hebben te maken met de traagheid van de website, de onoverzichtelijkheid en het inloggen. De respondenten menen dat de leerlingen de visuele aantrekkelijkheid van Klunky hoger waarderen (gemiddeld met een rapportcijfer 7,5) dan de leerkrachten (rapportcijfer 7,1). Zij verwachten dat leerkrachten de informatie op Klunky iets hoger waarderen dan de leerlingen (7,6 versus 7,4). De laagste cijfers (6,8 van de leerkrachten en 7,0 van de leerlingen) zijn er voor het gebruiksgemak van Klunky. Bureau ART, De kunst van het kiezen, eindrapport t.b.v. Kunstbalie 4

5 Inhoudsopgave Blz. Samenvatting en conclusies 2 1. Inleiding 6 2. De opzet van het onderzoek 7 3. Cultuureducatie op de scholen Het cultuurbeleidsplan 3.2 De interne cultuurcoördinator 3.3 De betrokkenheid bij cultuureducatie 3.4 De inbedding van cultuureducatie 3.5 De positie van het lokale cultuuraanbod 4. Van Kunstmenu naar Keuzemenu Het belang van samenwerking 4.2 Voordelen van een Keuzemenu 5. Kunstbalie De voorstellingen en tentoonstellingen van Kunstbalie 5.2 Het educatieve materiaal van Kunstbalie 5.3 Het scholingsaanbod van Kunstbalie 5.4 De contacten met Kunstbalie 5.5 Verbetersuggesties 6. De website Klunky De bekendheid met Klunky 6.2 Het gebruik van Klunky 6.3 De waardering voor Klunky Bijlage: vragenlijst Bureau ART, De kunst van het kiezen, eindrapport t.b.v. Kunstbalie 5

6 1. Inleiding Kunstbalie is de provinciale organisatie die zich in opdracht van de provincie Noord-Brabant - richt op vergroting van de cultuurparticipatie van alle inwoners van deze provincie. Kerntaken van Kunstbalie zijn: investeren in de infrastructuur van kunstbeoefening; verbinden van partijen en bijdragen aan een Brabantse infrastructuur kunst en cultuur; bouwen aan cultuureducatie met kwaliteit, in samenwerking met het onderwijs. Het huidige cultuureducatiebeleid van Kunstbalie richt zich op 'de regie in eigen hand laten nemen door het onderwijs, om cultuureducatie met kwaliteit te bevorderen.' Daartoe voert Kunstbalie in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie de komende vier jaar een grootschalig project uit, getiteld De Cultuur Loper, waarbij met vooralsnog 88 basisscholen een intensief traject wordt doorlopen. Daarnaast bedient Kunstbalie ca. 500 basisscholen met de zogenaamde Kunstmenu's. Er vindt momenteel een transitie plaats van Kunstmenu naar Keuzemenu. Het Keuzemenu is een op maat samengesteld programma, bestaande uit een combinatie van landelijk en provinciaal aanbod, ingekocht door Kunstbalie, en lokaal aanbod, georganiseerd door lokale intermediairs. De samenstelling van het menu vindt plaats in lokaal en regionaal verband. Daartoe functioneren 42 werkgroepen, waarin vertegenwoordigers van de scholen (interne cultuurcoördinatoren, groepsleerkrachten of directeuren) samen met een consulent van Kunstbalie en de lokale intermediair onderling overleggen over het gewenste aanbod. Met het oog op deze verandering vroeg Kunstbalie aan Bureau ART een kort onderzoek uit te voeren bij de scholen die deelnemen aan de Keuzemenu s. Kunstbalie wilde graag weten in hoeverre scholen bezig zijn met de verandering lokaal aanbod toe te voegen aan het bestaande aanbod of op zijn minst mogelijkheden zien om de voorgenomen transitie in gang te zetten. Bovendien had Kunstbalie behoefte aan een beoordeling van de scholen van de huidige producten en diensten van Kunstbalie, waaronder de website Klunky voor leerlingen. Petra Levert, hoofd Kunsteducatie van Kunstbalie, fungeerde tijdens het gehele onderzoek als aanspreekpunt voor Bureau ART. Dit is het eindrapport over het onderzoek. Na een korte beschrijving van de onderzoeksopzet (hoofdstuk 2) wordt achtereenvolgens ingegaan op de positie van cultuureducatie op de scholen (hoofdstuk 3), het werken met Kunstmenu s en Keuzemenu s (hoofdstuk 4) en het aanbod van producten en diensten van Kunstbalie, waaronder het scholingsaanbod (hoofdstuk 5). Hoofdstuk 6 gaat tot slot in op de website Klunky. In de bijlage vindt u de vragenlijst die in het onderzoek werd gebruikt. Bureau ART, De kunst van het kiezen, eindrapport t.b.v. Kunstbalie 6

7 2. Het onderzoek Het onderzoek vond, met het oog op de kosten en de gewenste snelheid, plaats door middel van een digitale enquête (zie bijlage) in de periode oktober - november De enquête werd in overleg met Kunstbalie opgesteld, mede op basis van een inventarisatie van vragen die medewerkers van Kunstbalie graag in het onderzoek aan de orde wilden laten komen. Het onderzoek werd verricht onder de ca. 500 leden van de 42 werkgroepen die de scholen vertegenwoordigen (doorgaans icc ers en/ of directeuren). Het bureau NoTies zorgde voor het programmeren van de vragenlijst en de mailing. Om het responspercentage zo hoog mogelijk te laten uitvallen, werden de volgende maatregelen genomen: - De vragenlijst bevatte een beperkt aantal vragen, dat eenvoudig en snel was te beantwoorden; - Het onderzoek werd door Kunstbalie per mail bij de werkgroepen aangekondigd; - De digitale vragenlijst werd voorzien van het logo van Kunstbalie; - Twee weken na de mailing van de link naar de vragenlijst ontvingen degenen die nog niet hadden gereageerd automatisch een herinneringsmail. De mail met een persoonlijke link naar de digitale vragenlijst werd naar 486 mailadressen gezonden, van 441 verschillende scholen of schoollocaties. Van de mailadressen bleken er 51 niet correct. Uiteindelijk vulden 153 respondenten namens een school de vragenlijst in, een respons van 39% van de scholen. De antwoorden op de digitale enquête werden automatisch ingevoerd in het statistisch programma SPSS. Vervolgens werd het totale bestand geanalyseerd met behulp van SPSS. De meeste respondenten (82%) waren interne cultuurcoördinatoren (icc ers), 5% was directeur (grafiek 2.1). Grafiek 2.1: Functie respondenten 5% 13% 82% icc'er directeur anders Bureau ART, De kunst van het kiezen, eindrapport t.b.v. Kunstbalie 7

8 Bij anders wordt o.a. vermeld: - Leerkracht met cultuurtaken - Contactpersoon Kids - Lid werkgroep - Groepsleerkracht - Lid cultuurcommissie - Leerkracht cultuurcommissie. De meeste scholen die de vragenlijst invulden bevonden zich in de regio s Zuidoost (43% van alle respondenten) en Midden (29%)(grafiek 2.2). Grafiek 2.2: Verdeling respondenten over regio s 9% 7% 12% 29% 43% noord-oost zuid-oost midden west anders Bij anders worden genoemd: - Gelderland (3x genoemd) - Limburg (2x) - Noord-Brabant - Den Bosch, Vught - Veghel - Oisterwijk. Bureau ART, De kunst van het kiezen, eindrapport t.b.v. Kunstbalie 8

9 Van alle respondenten geeft 18% aan dat de school deelneemt aan het vierjarig project De Cultuur Loper, in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (grafiek 2.3). Grafiek 2.3: Deelname aan De Cultuur Loper 22% 18% 60% ja nee weet niet Bureau ART, De kunst van het kiezen, eindrapport t.b.v. Kunstbalie 9

10 3. Cultuureducatie op de scholen In dit hoofdstuk wordt de situatie op school met betrekking tot cultuureducatie beschreven. Eerst wordt gekeken naar het gebruik van het cultuurbeleidsplan (par. 3.1), daarna naar de positie van de interne cultuurcoördinator (3.2) en naar de invloed die schoolbestuur, directie, icc er en leerkrachten hebben op de cultuureducatie (3.3). Vervolgens wordt beschreven hoe cultuureducatie wordt ingebed in het onderwijsprogramma (3.4) en wat de huidige en gewenste situatie is ten aanzien van de samenwerking met lokale cultuuraanbieders (3.5). 3.1 Het cultuurbeleidsplan Twee derde (66%) van de scholen geeft aan over een cultuurbeleidsplan te beschikken, 23% heeft geen cultuurbeleidsplan. Grafiek 3.1: Beschikt uw school over een cultuurbeleidsplan? 23% 11% 66% Ja Nee Anders Bij anders wordt vooral vermeld, dat het huidige plan verouderd is en/ of dat er gewerkt wordt aan een nieuwe versie. Bureau ART, De kunst van het kiezen, eindrapport t.b.v. Kunstbalie 10

11 Het cultuurbeleidsplan wordt door bijna de helft van de scholen (46%) vooral als een richtlijn gezien; van jaar tot jaar bekijkt men hoe men het concreet gaat invullen; 19% gebruikt het cultuurbeleidsplan niet of nauwelijks. Grafiek 3.2: Gebruik cultuurbeleidsplan in de praktijk We gebruiken het cultuurbeleidsplan niet of nauwelijks 19% Het cultuurbeleidsplan is een richtlijn, van jaar tot jaar bekijken we hoe we het concreet gaan invullen 46% In het cultuurbeleidsplan zijn onze uitgangspunten over cultuureducatie vastgelegd en daar houden we ons ook aan 29% Anders 6% 0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% Bij anders wordt ook weer vermeld, dat men bezig is een nieuw plan te schrijven of dat het huidige plan verouderd is. Bureau ART, De kunst van het kiezen, eindrapport t.b.v. Kunstbalie 11

12 3.2 De interne cultuurcoördinator Van alle scholen heeft ruim de helft (52%) een of enkele gecertificeerde icc ers; nog eens 33% beschikt wel over een icc er, maar deze is niet gecertificeerd. 9% heeft geen interne cultuurcoördinator (grafiek 3.3). Grafiek 3.3: Aanwezigheid interne cultuurcoördinator 1% 9% 5% 33% 52% Een of enkele gecertificeerde icc'ers Ja, maar niet gecertificeerd Ja, een bovenschoolse icc'er Nee, geen interne cultuurcoördinator Anders Bij anders worden zaken genoemd als: - Er zijn twee mensen bezig met icc-cursus - Op dit moment is de icc er de cursus aan het volgen - Onze icc er heeft een interne cursus gevolgd - Ik zit in de cultuurcommissie, met een aantal andere scholen/ commissieleden wordt er een jaarprogramma samengesteld. Bureau ART, De kunst van het kiezen, eindrapport t.b.v. Kunstbalie 12

13 3.3 De betrokkenheid bij cultuureducatie De (bovenschoolse) directie van de school heeft verreweg de meeste invloed op de financiën voor cultuureducatie op de school, gevolgd door de icc er(s) (voor zover aanwezig) (grafiek 3.4). Grafiek 3.4: Percentage scholen dat aangeeft dat deze betrokkene veel invloed heeft op de financiën voor cultuureducatie op de school 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bestuur/ bovenschoolse directie Directie Team van leerkrachten ICC'er Ouders De icc er heeft het meest invloed op de inhoud van cultuureducatie op de school; op 80% van de scholen heeft de icc er veel invloed op de inhoud van cultuureducatie, gevolgd door het team van leerkrachten (62%) en de directie (59%). Bij slechts 10% van de scholen heeft het bestuur/ de bovenschoolse directie veel invloed op de inhoud van cultuureducatie (grafiek 3.5). Grafiek 3.5: Percentage scholen dat aangeeft dat deze betrokkene veel invloed heeft op de inhoud van cultuureducatie op de school 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bestuur/ bovenschoolse directie Directie Team van leerkrachten ICC'er Ouders Bureau ART, De kunst van het kiezen, eindrapport t.b.v. Kunstbalie 13

14 Dit bevestigt het beeld (zie o.a. het landelijk onderzoek van Bureau ART onder icc ers in opdracht van Cultuurnetwerk in 2009) dat op veel scholen de icc er verantwoordelijk is voor de inhoud van cultuureducatie, maar voor de benodigde financiën vaak afhankelijk is van de directie. 3.4 De inbedding van cultuureducatie Aan de scholen werden enkele stellingen voorgelegd over de inbedding van cultuureducatie. Respondenten konden een score van 1 tot en met 7 kiezen, waarbij 1 stond voor niet van toepassing, 7 voor geheel van toepassing en alle andere cijfers tussenposities vormden. Hieronder staan de gemiddelde scores. Tabel 3.6: Gemiddelde scores op stellingen m.b.t. inbedding cultuureducatie Gem. score Op onze school leggen we relaties tussen de culturele activiteiten op school en buitenschoolse culturele activiteiten. 4,4 Op onze school leggen we relaties tussen cultuureducatie en andere vakken, zoals taal, geschiedenis, wereldoriëntatie e.d. 4,6 Op onze school leggen we bij culturele activiteiten relaties met de kerndoelen (o.a. voor kunstzinnige oriëntatie) 4,5 Op onze school maken we gebruik van methoden voor kunstzinnige oriëntatie (bijv. Moet je doen) 4,3 Op onze school maken we gebruik van een doorgaande leerlijn voor cultuureducatie 3,7 Bij de inbedding van cultuureducatie proberen scholen dus vooral relaties te leggen met andere vakken (taal, geschiedenis, wereldoriëntatie) en met de kerndoelen. Bureau ART, De kunst van het kiezen, eindrapport t.b.v. Kunstbalie 14

15 3.5 De positie van het lokale cultuuraanbod: huidige en gewenste situatie Aan de scholen werd gevraagd bij de stelling Onze school werkt samen met lokale culturele instellingen en andere aanbieders, zoals kunstenaars aan te geven hoe de huidige situatie is (structureel, incidenteel, - vrijwel - nooit) en wat de gewenste situatie is. Van alle respondenten geeft 26% van de scholen aan dat in de huidige situatie structureel wordt samengewerkt met lokale culturele instellingen; gevraagd naar de gewenste situatie wil 58% van de scholen structureel samenwerken met lokale culturele instellingen en andere aanbieders (grafiek 3.7). Grafiek 3.7: Huidige en gewenste situatie m.b.t. samenwerking met lokale culturele instellingen en andere aanbieders 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% structureel incidenteel (vrijwel) nooit weet niet huidige situatie gewenste situatie Ook geeft meer dan de helft van de scholen (52%) aan dat zij in de gewenste situatie zelf structureel zorgt voor de onderlinge afstemming van het lokale aanbod en het landelijke en provinciale aanbod (van Kunstbalie) (grafiek 3.8). Grafiek 3.8: Huidige en gewenste situatie m.b.t. afstemming van het lokale aanbod en het landelijke en provinciale aanbod door de school 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% structureel incidenteel (vrijwel) nooit weet niet huidige situatie gewenste situatie Bureau ART, De kunst van het kiezen, eindrapport t.b.v. Kunstbalie 15

16 Gevraagd wat de meest wenselijke samenstelling is van het aanbod van culturele activiteiten, heeft 43% van de scholen een voorkeur voor landelijk en provinciaal aanbod (o.a. via Kunstbalie), waar mogelijk aangevuld met lokaal aanbod en 40% juist voor lokaal aanbod, waar nodig aangevuld met landelijk en provinciaal aanbod (o.a. via Kunstbalie). Slechts enkele scholen hebben een voorkeur voor (vrijwel) uitsluitend lokaal aanbod of (vrijwel) uitsluitend landelijk en provinciaal aanbod (grafiek 3.9). Grafiek 3.9: Voorkeur scholen voor verhouding lokaal en provinciaal/ landelijk aanbod 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% activiteiten in de klas (door groepsleerkracht of externe docent) (vrijwel) uitsluitend landelijk en provinciaal aanbod (o.a. via Kunstbalie) landelijk en provinciaal aanbod waar mogelijk aangevuld met lokaal aanbod lokaal aanbod, waar nodig aangevuld met landelijk en provinciaal aanbod (vrijwel) uitsluitend lokaal aanbod De meeste scholen hebben dus in elk geval een voorkeur voor een mix van landelijk/ provinciaal en lokaal aanbod. Bureau ART, De kunst van het kiezen, eindrapport t.b.v. Kunstbalie 16

17 4. Van Kunstmenu naar Keuzemenu Kunstbalie verzorgt voor zo n 500 scholen in Noord-Brabant Kunstmenu s. Kunstbalie stimuleert de geleidelijke verandering van Kunstmenu naar Keuzemenu. Een Keuzemenu is een op maat samengesteld programma bestaande uit een combinatie van (landelijk) aanbod, ingekocht door Kunstbalie, en lokaal aanbod uit de eigen culturele omgeving. In dit hoofdstuk gaan we in op deze transitie van Kunstmenu s in Keuzemenu s. Eerst wordt gekeken naar het belang van lokale samenwerking bij de kunst- en Keuzemenu s (par. 4.1). Daarna worden de voordelen van een Keuzemenu besproken (4.2). 4.1 Het belang van samenwerking Vrijwel alle scholen (89%) vinden het heel belangrijk dat door de lokale samenwerking kosten worden bespaard bij het inkopen van culturele activiteiten. Ook vindt 91% het heel belangrijk dat scholen door de samenwerking meer mogelijkheden hebben om interessant (lokaal) aanbod in te kopen. Ruim twee derde van de scholen vindt het ook heel belangrijk dat scholen elkaar door samenwerking inspireren en dat zij kennis en ervaringen kunnen uitwisselen over de aanpak van cultuureducatie (grafiek 4.1). Grafiek 4.1: Scores op stellingen over het belang van lokale samenwerking Door deze samenwerking besparen we kosten bij het inkopen van culturele activiteiten Door deze samenwerking hebben we meer mogelijkheden om interessant (lokaal) cultuuraanbod in te kopen Door samenwerken inspireren we elkaar bij cultuureducatie Door samenwerking kunnen we met elkaar kennis en ervaringen uitwisselen over de aanpak van cultuureducatie 0% 20% 40% 60% 80% 100% onbelangrijk een beetje belangrijk heel belangrijk Bureau ART, De kunst van het kiezen, eindrapport t.b.v. Kunstbalie 17

18 4.2 Voordelen van een Keuzemenu De scholen zien de diversiteit in disciplines en de continuïteit van het aanbod als belangrijkste voordelen van een Keuzemenu. Ook de inhoudelijke kwaliteit van het aanbod, de tijdsbesparing, de structuur in het aanbod en de gunstige prijs-kwaliteitsverhouding worden door een meerderheid van de scholen als belangrijke voordelen van een Keuzemenu gezien (grafiek 4.2). Grafiek 4.2: Percentage scholen dat bepaalde voordelen van het Keuzemenu onderschrijft Diversiteit in disciplines Continuïteit in het aanbod Inhoudelijke kwaliteit van het aanbod Tijdsbesparing doordat het aanbod al is geselecteerd Structuur in het aanbod Gunstige prijs/ kwaliteitsverhouding Samenwerking met andere scholen 0% 20% 40% 60% 80% 100% De andere voordelen die worden genoemd, zijn: - Kiezen wat past binnen onze scholengemeenschap. - Er zijn duidelijke afspraken waaraan Kunstbalie zich houdt. Materiaal is bijzonder! Het is professioneel. - Door dit weloverwogen Keuzemenu ben je automatisch goed bezig. Het valt niet mee om een weloverwogen aanbod samen te stellen en gaande te houden als alles lokaal moet gebeuren. Je stuit dan vaak op problemen waardoor alles net anders loopt dan in eerste instantie was afgesproken, wat onrust en onvrede veroorzaakt bij het team. - Garantie dat er wordt deelgenomen. - Dat we het gewoon doen. Bureau ART, De kunst van het kiezen, eindrapport t.b.v. Kunstbalie 18

19 5. Kunstbalie In dit hoofdstuk wordt het oordeel van de scholen over het aanbod van Kunstbalie besproken. Achtereenvolgens komen aan de orde: de waardering van de voorstellingen en tentoonstellingen van Kunstbalie (par. 5.1), de waardering van leerkrachten en leerlingen voor het educatieve materiaal bij de voorstellingen en tentoonstellingen (5.2), de bekendheid met het scholingsaanbod van Kunstbalie en de behoefte aan scholing en deskundigheidsbevordering (5.3) en de waardering voor de contacten met Kunstbalie (5.4). In paragraaf 5.5 wordt ingegaan op de vraag wat scholen missen in het aanbod van Kunstbalie en worden overige verbetersuggesties weergegeven. 5.1 De voorstellingen en tentoonstellingen van Kunstbalie Het Keuzemenu, of een deel daarvan, bestaat uit aanbod van Kunstbalie. De respondenten denken dat de leerkrachten en de leerlingen dit aanbod in het algemeen hoog waarderen. De respondenten denken dat leerkrachten de voorstellingen van Kunstbalie met een 7,7 waarderen, de leerlingen zelfs met een 7,8. De waardering van leerkrachten en leerlingen voor de tentoonstellingen schatten zij iets lager, op 7,3. Tabel 5.1: Waardering van leerkrachten en leerlingen voor voorstellingen en tentoonstellingen van Kunstbalie Gemiddeld rapportcijfer De waardering van leerkrachten voor de voorstellingen van Kunstbalie De waardering van leerlingen voor de voorstellingen van Kunstbalie De waardering van leerkrachten voor de tentoonstellingen en projecten van Kunstbalie De waardering van leerlingen voor de tentoonstellingen en projecten van Kunstbalie 7,7 7,8 7,3 7,3 Bureau ART, De kunst van het kiezen, eindrapport t.b.v. Kunstbalie 19

20 Ter toelichting wordt vermeld: - De voorstellingen worden hoger gewaardeerd, omdat dat een zeer kortdurend 'project' is en dus gemakkelijker in te plannen dan een project wat een paar weken loopt. Mensen nemen hier vaak de tijd niet voor. - Leerkrachten en leerlingen komen altijd heel enthousiast terug. Zijn heel positief over de activiteiten. - Wat ik wel denk: de voorstellingen worden hoog ingeschat. Tentoonstellingen kan ik moeilijk inschatten voor leerkrachten. - De waardering is sterk wisselend en afhankelijk van het aanbod. - De voorstellingen zijn van een hoog niveau, maar staan meestal los van alle andere vakken. Leerkrachten zien het vaak als dat het er weer extra bij komt. Door eerder te weten welke voorstellingen geprogrammeerd worden kunnen deze voorstellingen meegenomen worden in de jaarplanning waardoor er meer aandacht aan besteed wordt. - Voorstelling goed/kwaad, best pittig voor de leeftijdsgroep, spannend en lelijke woorden. - Niet alle tentoonstellingen zijn even interessant. Ik merk ook dat veel leerkrachten hier niet veel tijd in steken. - Zeer tevreden over de inhoud van het aanbod. Kinderen en leerkrachten genieten van de voorstellingen en projecten. - De tentoonstellingen zijn erg gevarieerd. Het is afhankelijk van de hoeveelheid aandacht die er nodig is of een leerkracht er positief of negatief tegenaan kijkt. Iets wat snel klaar te zetten is, heeft een grotere voorkeur. Vaak zijn de tentoonstellingen erg groot en onhandelbaar. Dit wordt als negatief ervaren. Het is fijn, als er duidelijke handleidingen zijn, die niet te uitgebreid, per les/opdracht vertellen wat gedaan moet worden. De voorbeelden zijn altijd welkom. 5.2 Het educatieve materiaal Een meerderheid (53%) van de respondenten denkt dat leerkrachten (bijna) altijd gebruik maken van het educatieve materiaal dat Kunstbalie bij voorstellingen en tentoonstelling biedt; nog eens 31% denkt dat de leerkrachten er regelmatig gebruik van maken (grafiek 5.2). Grafiek 5.2: Maken leerkrachten volgens u gebruik van het educatieve materiaal? 12% 3% 1% 31% 53% (bijna) altijd regelmatig soms (vrijwel) nooit weet niet Bureau ART, De kunst van het kiezen, eindrapport t.b.v. Kunstbalie 20

21 De volgende respondenten lichten hun antwoord toe: - Bij projecten waarbij geen materialen naar de school komen of waarbij geen voorstelling hoort, kan het zijn dat projecten niet uitgevoerd worden. - Afhankelijk van timing van het project. Tijdens hele drukke weken is het lastiger projecten in te plannen. Sommige tentoonstellingen hebben 4-6 uur nodig. Dat is moeilijk te realiseren, als je de tentoonstelling maar een paar weken hebt en je ook je normale rooster moet draaien. - Het gebeurt regelmatig dat leerkrachten in tijdnood komen, maar iets doen ze er altijd mee - Er zijn leerkrachten die het altijd doen en andere die het bijna nooit doen. - Hangt af van hoe het uitkomt binnen wat er op dat moment speelt in de klas. - Fijn de visuele ondersteuning op o.a. internet - Afhankelijk van de periode waarin de voorstelling /tentoonstelling is en de ruimte die het reguliere rooster toelaat. Zelden/nooit dat het niet gebruikt wordt, wellicht niet altijd even uitgebreid. - Heel soms, in heel drukke perioden, hoor ik weleens dat mensen er minder tijd aan hebben besteed. - De periode waarin je zit kan wel invloed hebben op het feit hoeveel tijd er is om het educatieve materiaal in te zetten. - Er zijn er altijd die het niet doen. Jammer maar wij (cultuurcommissie) vinden het erg goed. - Leerkrachten doen hiervoor wel hun best, maar voelen zich vaak niet professioneel genoeg hierin. Door 1 voorstelling met educatief materiaal aan te bieden per schooljaar beklijft de cultuureducatie niet. Ruim twee derde (70%) van de respondenten denkt dat leerkrachten het educatieve materiaal (meestal) van veel toegevoegd waarde vinden. Grafiek 5.3: Hoe oordelen leerkrachten volgens u over het educatieve materiaal? 1% 4% 2% 23% 70% heeft (meestal) veel toegevoegde waarde heeft (meestal) geen toegevoegde waarde anders heeft beperkte toegevoegde waarde weet niet Bureau ART, De kunst van het kiezen, eindrapport t.b.v. Kunstbalie 21

22 De helft (50%) van de respondenten verwacht dat leerlingen positief op het educatieve materiaal reageren; 44% denkt dat leerlingen soms positief, soms negatief reageren (grafiek 5.4). Volgens geen enkele respondent reageren leerlingen negatief op het educatieve materiaal. Grafiek 5.4: Hoe reageren leerlingen volgens u op het educatieve materiaal? 0% 4% 1% 45% 50% positief soms positief, soms negatief negatief weet niet anders In enkele gevallen biedt Kunstbalie instructiebijeenkomsten voor leerkrachten aan bij een voorstelling of tentoonstelling. Volgens bijna de helft (43%) van de respondenten vinden de leerkrachten deze instructiebijeenkomsten een zinvol initiatief, maar hebben zij het er meestal te druk voor (grafiek 5.5). Grafiek 5.5: Hoe oordelen leerkrachten volgens u over de instructiebijeenkomsten? 7% 6% 6% 38% 43% zinvol initiatief, hebben (meestal) toegevoegde waarde zinvol initiatief, maar daar hebben leerkrachten het meestal te druk voor overbodig, hebben (meestal) geen toegevoegde waarde weet niet anders Bureau ART, De kunst van het kiezen, eindrapport t.b.v. Kunstbalie 22

23 Bij anders wordt vermeld: - Niet bezocht i.v.m. tijdgebrek leerkrachten. - Wisselend enthousiast of tijdverspilling - Zeer zinvol, maar werkdruk ook op andere vlakken is hoog. - Vaak ontbreekt de tijd om die te bezoeken. Het lukt meestal ook prima zonder. - Af en toe een beetje overdone. - Op zich een zinvol initiatief maar afhankelijk van de inhoud van de bijeenkomst. 5.3 Het scholingsaanbod van Kunstbalie De respondenten zijn over het algemeen niet of nauwelijks bekend met het scholingsaanbod van Kunstbalie voor leerkrachten en icc ers. Minder dan een derde (31%) is bekend met Kunst op de kaart, een kwart met Gesprekstraining Filosoferen met kinderen over kunst? Het overige - nieuwe - scholingsaanbod, zoals op het gebied van nieuwe media, is nauwelijks bekend bij de scholen. Tabel 5.6: Bekendheid met scholingsaanbod Kunstbalie voor leerkrachten en icc ers % respondenten dat bekend is met dit aanbod Kunst op de kaart 31% Nieuwe media en kunsteducatie 2.0 8% Nieuwe media en kunsteducatie, op maat 7% Gesprekstraining Filosoferen met kinderen over kunst? 25% Focus op Kunst & Educatie 6% Oren naar kunst 5% Van alle respondenten geeft 21% aan behoefte te hebben aan scholing of deskundigheidsbevordering voor zichzelf of voor het team: Inbedding/ doorgaande leerlijnen: - Inzetten van een doorgaande lijn voor kunst en cultuur op school. - Doorgaande leerlijnen in beleidsplan. - Hoe kun je de projecten inbedden in je programma, zodat het een doorlopende leerlijn cultuur wordt? - Het duidelijk kunnen linken naar kerndoelen van andere vakken, zodat het culturele aanbod niet als iets leuks erbij gezien wordt, maar als wel degelijk toegevoegde waarde. Erfgoed is hierin wat gemakkelijker onder te brengen, dan andere disciplines. - Wat er allemaal is op de markt. Maar ook, hoe kan je cultuur meer de school binnen krijgen als icc er zonder dat het te veel geld kost en leuke ideeën waar niet al te veel van gevraagd wordt van de andere leerkrachten. Bureau ART, De kunst van het kiezen, eindrapport t.b.v. Kunstbalie 23

24 - Ik ben dit schooljaar gestart als icc-er op een nieuwe school. Kunstbalie is nieuw voor mij. Ik zou graag scholing zowel over Kunstbalie als hoe krijg je een doorgaande lijn qua cultuureducatie op je school willen krijgen. Er staat een scholing voor in het voorjaar gepland. - Doorgaande leerlijnen en sturen op doelen cultuureducatie. - Doorgaande leerlijn. Is kunst te beoordelen? digitaal portfolio. Cultuur met kwaliteit. - Goed kunnen aanbieden van een les met doel erbij. Een doorgaande lijn krijgen. - Voor heel het team is het belangrijk een doorgaande lijn te hebben op het gebied van kunstzinnige oriëntatie. - Hoe ik een leerlijn op school kan uitzetten over Kunsteducatie. Ik vind dat alles schriftelijk moet worden vastgelegd voor de continuïteit. - Op allerlei gebied. Maar ik zou ook graag een doorgaande lijn op school zien in het uitoefenen van handenarbeid en tekenlessen, drama etc. En dat samen met iemand opzetten. Disciplines - Muziek. - Fotografie. - Dans en drama - Graag zouden wij ons team opleiden tot het geven van lessen in de klas. Dan vooral gericht op de disciplines dans en theater. Muziek en beeldend komt in de meeste groepen wel structureel aan bod. Leerkrachten - Kennisoverdracht. Vaardigheden leerkrachten verbeteren op cultureel gebied. Leerkrachten leren om inzicht te krijgen in het verhogen van de talenten van de leerlingen op cultureel gebied. - Teamleden nog enthousiaster maken, ideeën opdoen. Overig - Voor mijzelf als icc'er. En voor veel collega's zou het motiverend zijn als zij voorgelicht werden over het belang van cultuureducatie. - De rol van CC. Meer uit cultuuraanbod halen. Talenten van kinderen meer naar boven halen. Interesse wekken voor cultuur! Leerkrachthouding en gedrag/ voorbeeldfunctie. - Binnen het traject voorloperschool gaan we hier al mee aan de slag. De koppeling met ICT en kerndoelen op zoveel mogelijk vlakken is een pré. - Creativiteitsontwikkeling. Bureau ART, De kunst van het kiezen, eindrapport t.b.v. Kunstbalie 24

25 5.4 De contacten met Kunstbalie De respondenten zijn over het algemeen (zeer) positief over de contacten met Kunstbalie. De telefonische contacten worden gewaardeerde met een rapportcijfer 7,8, de persoonlijke contacten en de contacten per mail zelfs met een 8,1 (tabel 5.7). Geen enkele respondent geeft een onvoldoende. Tabel 5.7: Waardering voor contacten met Kunstbalie Gemiddeld rapportcijfer De waardering van de telefonische contacten 7,8 De waardering van de contacten per mail 8,1 De waardering van de persoonlijke contacten 8,1 Sommige respondenten lichten hun antwoord toe: - Telefonisch en per mail nog weinig contact gehad, maar de keren dat dit was, was de service goed en snel. - Altijd en snel een reactie, erg fijn! - De meeste informatie gaat per mail en dit gaat supergoed. 5.5 Overige verbetersuggesties Elf scholen zeggen in het aanbod van Kunstbalie nog iets te missen: - Professionele interactie tussen kunstenaar en leerlingen. Meestal is het een voorstelling, waarbij de kinderen kijken, soms mogen reageren of wat meedoen. Maak de leerlingen onderdeel van een voorstelling. Betrokkenheid is een belangrijk gegeven, wat steeds minder wordt. - Ik mis eigenlijk mensen die samen met kinderen een soort workshop kunnen doen met een voorstelling als afsluiting. - Ik zou het op prijs stellen als kinderen nog actiever konden deelnemen aan culturele activiteiten. Door het zelf te doen. - Bespelen van muziekinstrumenten, wat meer lichamelijk met de disciplines bezig zijn, bijvoorbeeld niet alleen naar dans kijken, maar het ook zelf doen. - Leerlingen meer zelf aan de slag met klei, verf, toneel, zang, musical, decorbouw, kermis, acrobatiek etc. Met de kinderen aan de slag! - De informatie zoals in deze vragenlijst voorkwam over het aanbod voor teams en de website. Misschien een nieuwsbrief om een en ander steeds onder de aandacht te brengen. - Mediawijsheid /filosoferen / leren beeld denken. - Ouderbrochure o.i.d. waarin de ouders kunnen lezen waarmee de kinderen (school) mee bezig is. - Meer duidelijkheid in aanbod. - Dat het aanbod beter past bij de jaarplanning. Bureau ART, De kunst van het kiezen, eindrapport t.b.v. Kunstbalie 25

26 Overige opmerkingen en verbetersuggesties zijn: - Het is super! - Misschien hulp bij ontwikkelen doorgaande leerlijn met meerdere scholen tegelijk? - Ik vind het fijn, dat het programma de laatste jaren vooruit is gegaan. Kinderen en leerkrachten zijn enthousiaster geworden. Er wordt geluisterd naar het 'veld'. - Ik ben erg tevreden met ons cultuuraanbod. - Meer teamgericht aanbod om Cultuureducatie met Kwaliteit bij scholen uit te rollen. - Ik snap dat het moeilijk is, soms niet mogelijk en kostbaarder maar het zou heel fijn zijn als je als school meer inbreng had wanneer het plaats vindt. Soms komt het heel slecht uit qua thema waar je mee bezig bent of qua tijdstip bijv. net voor kerst of zo en dan besteed je er te weinig tijd aan en dat is jammer. - Ik hoop dat onze school de komende jaren met het Kunstmenu mee blijft doen. Als dit wegvalt, blijft er maar weinig aan cultuur over. - Wanneer een planning vaststaat, graag een mailtje naar betreffende icc'ers dat het is bevestigd. I.v.m. jaarplanning. - Twee vergaderingen per jaar voldoende, er wordt voldoende informatie gegeven, via de mail komt ook de nodige informatie, duidelijk wat mij betreft. - De tentoonstellingen etc. met een gewone personenauto vervoerbaar. - De toneelspelers/dansgroepen moeten kindvriendelijk zijn. Opmerkingen als jullie waren een drukke zaal, zijn niet gepast. Je speelt voor kinderen, zij ervaren! - Ik denk dat het heel verstandig is om het aanbod meer aan te gaan passen op de vraag vanuit school en zodoende beter aansluiten de doorgaande leerlijnen die uitgezet moeten gaan worden op de scholen. - De leskisten zijn af en toe niet vervoerbaar. Dit is erg lastig. Ook het lesmateriaal dat hoort bij de projecten en voorstellingen wordt op 1 school afgeleverd en het schiet er wel eens bij om dit op te halen. - Mijn ervaring is dat we SAMEN cultuur in de school brengen en dat er altijd positief, constructief wordt meegedacht in projecten ed. Vooral de lokale instelling van Cultuurcontact Helmond. - Duidelijk communiceren en inlichten. Vaak voor jullie erg duidelijk, maar voor scholen minder. - Het maakt geen onderdeel uit van de school. Het is een initiatief ernaast. Het komt niet binnen. Waar dit aan ligt weet ik niet. Onze corebusiness is onderwijzen, gymmen doen we er ook bij, verkeer, handvaardigheid, techniek. Noem maar op, het is al zoveel! Een losse voorstelling kun je natuurlijk erbij doen, maar het landt niet! Wat leren de kinderen ervan? Ze ervaren wellicht dat het leuk/niet leuk is...het is eerder iets voor buitenschoolse activiteiten. - Kunstbalie is super. We hebben op school veel nieuwe ontwikkelingen, zoals schooltijden en onderwijssysteem, werken met kerndoelen. Dit is zo intensief dat de creativiteit op een laag pitje staat. Helaas. Dat komt wel weer, maar nu even niet. Daarnaast gaan de subsidies naar de directie. Zelf hebben we geen zicht op de inkomsten en uitgaven. Bureau ART, De kunst van het kiezen, eindrapport t.b.v. Kunstbalie 26

27 6. De website Klunky Kunstbalie heeft voor leerlingen (en leerkrachten) de website Klunky ontwikkeld. Dit hoofdstuk gaat in op de bekendheid van deze website bij de scholen (par. 6.1), het gebruik van Klunky (6.2) en de waardering van leerkrachten en leerlingen voor Klunky (6.3). 6.1 De bekendheid met Klunky 80% van de respondenten is (direct of via leerkrachten of leerlingen) bekend met de website Klunky. Grafiek 6.1: Bent u bekend met website Klunky? 20% 80% nee, nooit van gehoord ja Degenen die bekend zijn met de website, zijn over het algemeen ook op de hoogte van het lerarendeel van Klunky (grafiek 6.2). Grafiek 6.2: Bent u bekend met lerarendeel website Klunky? 15% 85% nee ja Bureau ART, De kunst van het kiezen, eindrapport t.b.v. Kunstbalie 27

28 6.2 Het gebruik van Klunky Een derde (33%) van de respondenten die bekend zijn met de website verwacht dat Klunky wel eens klassikaal door leerkracht en leerlingen wordt gebruikt; 6% denkt dat de website (ook) individueel door leerlingen wordt gebruikt (grafiek 6.3). Grafiek 6.3: Maken leerkrachten of leerlingen weleens gebruik van Klunky? klassikaal door leerkrachten en leerlingen individueel door leerlingen nee weet niet anders 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bij anders wordt genoemd: - Alleen leerkrachten. - Als de opdracht van Kunstbalie daarvoor vraagt, gebruiken leerkrachten de site. - Ik denk van niet of nauwelijks. - Nog niet, wel van plan. - Nog niet, omdat er op school nog andere prioriteiten waren. Binnenkort wordt het geïntroduceerd. Enkele respondenten (4%) denken dat leerkrachten Klunky weleens buiten het Kunstmenu om voor andere doeleinden gebruiken. De meesten (58%) zeggen dat niet te weten. Grafiek 6.3: Gebruiken leerkrachten Klunky weleens buiten het Kunstmenu voor andere doeleinden? 58% 38% 4% nee ja weet niet Bureau ART, De kunst van het kiezen, eindrapport t.b.v. Kunstbalie 28

29 Van de groep respondenten die aangeeft dat leerkrachten en/of leerlingen Klunky weleens gebruiken, geeft 21% aan dat zij weleens (technische) problemen ervaren bij het gebruik van Klunky; 69% zegt dit niet te weten (grafiek 6.4). Grafiek 6.4: Ervaren leerkrachten of leerlingen (technische) problemen? 21% 69% 10% ja nee weet niet Problemen die worden genoemd, zijn: - Website is traag en uitgebreid. Voor de kinderen leuk, maar niet altijd overzichtelijk. - Werkt niet goed/vlot. Onoverzichtelijk. - Soms kom je er niet op. - Ik kom niet in het jaaroverzicht met data en tijden. - Niet kunnen inloggen (1 persoon) - Vorig jaar had men moeite met inloggen. - Niet in kunnen loggen of als men ingelogd is loopt de computer vast op deze site. - Loopt vast, of krijg het niet opgestart. - Soms te traag. Te veel klikken om ergens te komen. Weet niet hoe het nu is (ben met zwangerschapsverlof), want het is volgens mij wel aangepast. - Het niet kunnen openen van de onderdelen. Soms moeilijk kunnen vinden waar de onderdelen zich bevinden. - Onoverzichtelijk, moeilijk toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen. Bureau ART, De kunst van het kiezen, eindrapport t.b.v. Kunstbalie 29

30 6.3 De waardering voor Klunky De respondenten denken dat de leerlingen de visuele aantrekkelijkheid van Klunky hoger waarderen (gemiddeld met een rapportcijfer 7,5) dan de leerkrachten (rapportcijfer 7,1). Zij denken dat leerkrachten de informatie op Klunky iets hoger waarderen dan de leerlingen (7,6 versus 7,4). De laagste cijfers zijn er voor het gebruiksgemak van Klunky (6,8 en 7,0). Tabel 6.5: Waardering voor Klunky Gemiddeld rapportcijfer De waardering van leerkrachten voor de visuele aantrekkelijkheid van Klunky 7,1 De waardering van leerlingen voor de visuele aantrekkelijkheid van Klunky 7,5 De waardering van leerkrachten voor de informatie op Klunky 7,6 De waardering van leerlingen voor de informatie op Klunky 7,4 De waardering van leerkrachten voor het gebruiksgemak van Klunky 6,8 De waardering van leerlingen voor het gebruiksgemak van Klunky 7,0 Ter toelichting wordt nog gemeld: - Klunky werkt traag op school. Dit moedigt niet aan om Klunky te gebruiken. - Leerkrachten houden meer van een website die visueel minder aantrekkelijk is maar daardoor wel overzichtelijk. Bureau ART, De kunst van het kiezen, eindrapport t.b.v. Kunstbalie 30

31 BIJLAGE: VRAGENLIJST CULTUUREDUCATIE KUNSTBALIE De eerste vragen hebben in algemene zin betrekking op cultuureducatie op uw school. 1. Beschikt uw school over een cultuurbeleidsplan? 0 Ja 0 Nee 0 Anders, nl.. Zo ja, hoe wordt het beleidsplan gebruikt? 0 In het cultuurbeleidsplan zijn onze uitgangspunten over cultuureducatie vastgelegd en daar houden wij ons ook aan. 0 Het cultuurbeleidsplan is een richtlijn, van jaar tot jaar bekijken we hoe we het concreet gaan invullen. 0 We gebruiken het cultuurbeleidsplan niet of nauwelijks 0 Anders, nl.. 2. Heeft uw school een (gecertificeerde) interne cultuurcoördinator (icc er) aangesteld? 0 Ja, onze school heeft een (of enkele) gecertificeerde icc er(s) 0 Ja, onze school heeft een icc er, maar niet gecertificeerd 0 Ja, onze school maakt gebruik van een bovenschoolse icc er 0 Nee, onze school heeft geen interne cultuurcoördinator 0 Anders, nl Kunt u aangeven in hoeverre de verschillende betrokkenen invloed hebben op cultuureducatie op uw school? (graag antwoord van uw keuze aanklikken) Bestuur/ bovenschoolse directie Invloed op financiën voor cultuureducatie Veel/ weinig/ weet niet Invloed op inhoud van cultuureducatie Veel/ weinig/ weet niet Directie Veel/ weinig/ weet niet Veel/ weinig/ weet niet ICC'er Veel/ weinig/ weet niet Veel/ weinig/ weet niet Leerkrachten/ team Veel/ weinig/ weet niet Veel/ weinig/ weet niet Ouders Veel/ weinig/ weet niet Veel/ weinig/ weet niet 4. Neemt uw school deel aan het vierjarig project De Cultuur Loper, in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit? 0 Ja 0 Nee 0 Weet niet Bureau ART, De kunst van het kiezen, eindrapport t.b.v. Kunstbalie 31

32 5. Kunt u aangeven in welke mate onderstaande uitspraken van toepassing zijn op uw school? (Graag cijfer aanklikken 1 = niet van toepassing, 7 = geheel van toepassing, alle andere cijfers vormen tussenposities) Op onze school leggen we relaties tussen de culturele activiteiten op school en buitenschoolse culturele activiteiten. Op onze school leggen we relaties tussen cultuureducatie en andere vakken, zoals taal, geschiedenis, wereldoriëntatie e.d. Op onze school leggen we bij culturele activiteiten relaties met de kerndoelen (o.a. voor kunstzinnige oriëntatie) Op onze school maken we gebruik van methoden voor kunstzinnige oriëntatie (bijv. Moet je doen) Op onze school maken we gebruik van een doorgaande leerlijn voor cultuureducatie Wat is de huidige situatie op uw school en wat is de gewenste situatie met betrekking tot lokaal aanbod van culturele activiteiten? Huidige situatie Gewenste situatie Onze school werkt samen met lokale culturele instellingen en andere aanbieders, zoals kunstenaars Onze school stemt het lokale aanbod en het landelijke en provinciale aanbod (van Kunstbalie) op elkaar af 0 structureel 0 incidenteel 0 (vrijwel) nooit 0 weet niet 0 structureel 0 incidenteel 0 (vrijwel) nooit 0 weet niet 0 structureel 0 incidenteel 0 (vrijwel) nooit 0 weet niet 0 structureel 0 incidenteel 0 (vrijwel) nooit 0 weet niet 7. Wat is volgens u de meest wenselijke samenstelling van het aanbod van culturele activiteiten voor uw school? 0 activiteiten in de klas (door groepsleerkracht of externe docent) 0 (vrijwel) uitsluitend landelijk en provinciaal aanbod (o.a. via Kunstbalie) 0 landelijk en provinciaal aanbod (o.a. via Kunstbalie), waar mogelijk aangevuld met lokaal aanbod 0 lokaal aanbod, waar nodig aangevuld met landelijk en provinciaal aanbod (o.a. via Kunstbalie) 0 (vrijwel) uitsluitend lokaal aanbod Hieronder kunt u desgewenst uw antwoord toelichten: Bureau ART, De kunst van het kiezen, eindrapport t.b.v. Kunstbalie 32

33 Kunstbalie verzorgt voor zo n 500 scholen in Noord-Brabant Kunstmenu s. Kunstbalie stimuleert de geleidelijke verandering van Kunstmenu naar Keuzemenu. Een Keuzemenu is een op maat samengesteld programma bestaande uit een combinatie van (landelijk) aanbod, ingekocht door Kunstbalie, en lokaal aanbod uit de eigen culturele omgeving. De volgende vragen gaan over deze Keuzemenu s en het aanbod van Kunstbalie. 8. Bij de kunst/ Keuzemenu s wordt lokaal samengewerkt in een werkgroep met vertegenwoordigers van diverse scholen. Kunt u voor een aantal aspecten aangeven hoe belangrijk deze samenwerking voor uw school is? Door deze samenwerking besparen we kosten bij het inkopen van culturele activiteiten Door deze samenwerking hebben we meer mogelijkheden om interessant (lokaal) cultuuraanbod in te kopen Door samenwerken inspireren we elkaar bij cultuureducatie Door samenwerking kunnen we met elkaar kennis en ervaringen uitwisselen over de aanpak van cultuureducatie Heel belangrijk Een beetje belangrijk Onbelangrijk Nog een ander aspect, namelijk. 9. Het Keuzemenu, of een deel daarvan, bestaat uit aanbod van Kunstbalie. Kunt u met een rapportcijfer aangeven hoe u denkt dat de leerkrachten en de leerlingen dit aanbod in het algemeen ervaren? Rapportcijfer Weet niet De waardering van leerkrachten voor de voorstellingen van Kunstbalie De waardering van leerlingen voor de voorstellingen van Kunstbalie De waardering van leerkrachten voor de tentoonstellingen en projecten van Kunstbalie De waardering van leerlingen voor de tentoonstellingen en projecten van Kunstbalie Hieronder kunt u desgewenst uw rapportcijfer toelichten: Bureau ART, De kunst van het kiezen, eindrapport t.b.v. Kunstbalie 33

Oktober 2016 Bureau ART Peter van der Zant

Oktober 2016 Bureau ART Peter van der Zant Oktober 2016 Bureau ART Peter van der Zant Cultuuronderwijs in stadsdeel Centrum Eindrapportage in opdracht van Cultuurschakel Den Haag, over de ontwikkeling van cultuuronderwijs bij de scholen voor primair

Nadere informatie

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen Wij verzoeken u vriendelijk de volgende vragen over cultuureducatie op uw school te beantwoorden. Uw antwoorden zijn voor ons van groot belang om de ondersteuning van cultuureducatie op de scholen de komende

Nadere informatie

Cultuureducatie in Groningen: nu en in de toekomst

Cultuureducatie in Groningen: nu en in de toekomst Januari 2014 Bureau ART Peter van der Zant Cultuureducatie in Groningen: nu en in de toekomst eindrapportage over een klantenonderzoek in het primair onderwijs in opdracht van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Bron: De duizendpoot onder de loep / P. van der Zant, 2009 Cultuurnetwerk Nederland voert in opdracht van het ministerie van OCW een vierjarig project (2009-2012) uit met als

Nadere informatie

Cultuureducatie in Flevoland Eindrapportage over een onderzoek naar cultuureducatie in het primair onderwijs in Flevoland

Cultuureducatie in Flevoland Eindrapportage over een onderzoek naar cultuureducatie in het primair onderwijs in Flevoland November 2014 Bureau ART Peter van der Zant Cultuureducatie in Flevoland Eindrapportage over een onderzoek naar cultuureducatie in het primair onderwijs in Flevoland Samenvatting en conclusies FleCk, Expertisecentrum

Nadere informatie

Het verschil maken Rapportage over de ontwikkeling van het cultuuronderwijs in de scholen voor primair onderwijs in Den Haag in de periode

Het verschil maken Rapportage over de ontwikkeling van het cultuuronderwijs in de scholen voor primair onderwijs in Den Haag in de periode Het verschil maken Rapportage over de ontwikkeling van het cultuuronderwijs in de scholen voor primair onderwijs in Den Haag in de periode 2013-2016 COLOFON Titel: Ondertitel: Opdrachtgever: Het verschil

Nadere informatie

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Bureau Babel is een intermediair tussen

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Met deze vragenlijst proberen we antwoord te geven op vragen die er over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en het aanvragen daarvan

Nadere informatie

Monitor Kek! Kultueredukaasje mei Kwaliteit Eerste meting, 2013

Monitor Kek! Kultueredukaasje mei Kwaliteit Eerste meting, 2013 Monitor Kek! Kultueredukaasje mei Kwaliteit Eerste meting, 2013 Onderzoeksafdeling Cedin Lianne Bleker Bernadet de Jager In opdracht van Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Resultaten 5 2.1

Nadere informatie

Subsidie CemK aanvragen: scenario s en format

Subsidie CemK aanvragen: scenario s en format Subsidie CemK aanvragen: scenario s en format In deze paragraaf wordt een format beschreven dat de Drentse basisscholen kunnen hanteren bij het aanvragen van subsidie Cultuureducatie met kwaliteit 2013-2016

Nadere informatie

Vijfde monitor cultuureducatie Noord- Brabant

Vijfde monitor cultuureducatie Noord- Brabant Vijfde monitor cultuureducatie Noord- Brabant Cultuureducatie op Brabantse scholen voor PO en VO 2015 met een vergelijking tussen PO scholen die wel en niet deelnemen aan De Cultuur Loper KPC Groep Ria

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Eerste tussentijdse effectevaluatie

Eerste tussentijdse effectevaluatie Eerste tussentijdse effectevaluatie In Noord-Brabant namen in 2013 en 2014 85 basisscholen en 3 middelbare scholen uit 27 gemeenten deel aan De Cultuur Loper. De Cultuur Loper helpt scholen om vanuit hun

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

Inleiding Dit beleidsplan is tot stand gekomen door visieontwikkeling met het team van Basisschool Bösdael.

Inleiding Dit beleidsplan is tot stand gekomen door visieontwikkeling met het team van Basisschool Bösdael. 01-2008 Pagina 1 van 6 Inleiding Dit beleidsplan is tot stand gekomen door visieontwikkeling met het team van Basisschool Bösdael. Visie Samen leren - samen groeien, waarin ontmoeting tussen jong en oud,

Nadere informatie

Samenvatting Onderzoeksrapport 2014

Samenvatting Onderzoeksrapport 2014 Samenvatting Onderzoeksrapport 2014 Monitoring en evaluatie Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe door Zoë Zernitz, Rijksuniversiteit Groningen In 2012 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen 12 november 2014 Speciaal M voor erfgoedinstellingen CCA in Amsterdam organiseerde de MoccaAcademie op 12 november een netwerkbijeenkomst. In een eerder verstuurde

Nadere informatie

TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR

TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR Cultuurbeleid en cultuurbeleidsplan Uren Wie doet wat Hier ben ik goed in - een overzicht hebben van het cultuurbeleid van de overheden: ministerie, gemeente etc.

Nadere informatie

Inventarisatieformulier basisonderwijs in West- Friesland

Inventarisatieformulier basisonderwijs in West- Friesland Inventarisatieformulier basisonderwijs in West- Friesland Inventarisatie van de stand van cultuurbeleid in het basisonderwijs van West-Friesland voor het project Cultuleren 2017-2020. Stap 1 van 12 8%

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs Inleiding De MoccaAcademie biedt iedereen die werkzaam is in cultuureducatie in Amsterdam de mogelijkheden om zich verder

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Augustus 2014 Bureau ART Peter van der Zant

Augustus 2014 Bureau ART Peter van der Zant Augustus 2014 Bureau ART Peter van der Zant Cultuureducatie in Den Haag Eindrapportage over de Cultuurscans, afgenomen door medewerkers van het Expertisecentrum Cultuureducatie van Cultuurschakel Den Haag,

Nadere informatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Convenant Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Het Basispakket Cultuureducatie: Biedt een kader voor het invullen van de landelijke kerndoelen voor cultuur educatie

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool.

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool. Drama Dans Muziek Beeldend Media Erfgoed Het KunstKabinet & Minitheater-Blikopener Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool. Kunst- en erfgoededucatie Kunstzinnige

Nadere informatie

Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit

Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit Hoe breng je meer lijn en structuur in je cultuureducatie en hoe werk je gericht aan de persoonlijke (creativiteits)- ontwikkeling van leerlingen? Basisscholen

Nadere informatie

Beleidsplan Cultuureducatie Basisonderwijs Gemeente Mill en Sint Hubert Periode 2014-2017

Beleidsplan Cultuureducatie Basisonderwijs Gemeente Mill en Sint Hubert Periode 2014-2017 Beleidsplan Cultuureducatie Basisonderwijs Gemeente Mill en Sint Hubert Periode 2014-2017 Datum rapport: 25 nov 2014 Opgesteld door Yvette van Rijswick, Stichting Doejemee Inleiding De Werkgroep Cultuureducatie

Nadere informatie

EXPERTISECENTRUM CULTUURONDERWIJS. Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST

EXPERTISECENTRUM CULTUURONDERWIJS. Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST November 2016 Inleiding Stadsdeel Zuidoost is uniek. Het hoort bij Amsterdam, maar het is ook een stad apart, waar de inwoners zich zeer betrokken

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus!

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus! Drama Dans Muziek Beeldend Media Erfgoed & Minitheater-Blikopener Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus! Kunst- en erfgoededucatie

Nadere informatie

PRESENTEERT. onderwijsteam MIKspecials. onderwijsteam MIKxer. onderwijsteam deskundigheidsbevordering

PRESENTEERT. onderwijsteam MIKspecials. onderwijsteam MIKxer. onderwijsteam deskundigheidsbevordering PRESENTEERT onderwijsteam MIKspecials onderwijsteam MIKxer onderwijsteam deskundigheidsbevordering Deskundigheidsbevordering De nieuwe beleidsperiode voor cultuureducatie is op 1 januari 2013 van start

Nadere informatie

KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID

KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID Aanleiding: Scholen in de regio hebben geen behoefte aan een verruiming van het aanbod, maar aan het inzichtelijk maken van het aanbod en de keuzemogelijkheden,

Nadere informatie

Welkom bij De provinciale staat van cultuurbeleid! Tilburg, 4 maart 2015

Welkom bij De provinciale staat van cultuurbeleid! Tilburg, 4 maart 2015 Welkom bij De provinciale staat van cultuurbeleid! Tilburg, 4 maart 2015 Loek Sijbers Dagvoorzitter twitter mee via #PS15 Ocker van Munster Directeur LKCA Brigite van Haaften-Harkema Gedeputeerde provincie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 29 november 2016

NIEUWSBRIEF 29 november 2016 BELANGRIJKE DATA 8 december 2016 Conferentie CmK in Den Bosch, www.cultuurparticpatie.nl iedereen 14 december 2016 intervisie educatief medewerkers 11 januari 2017 intervisie educatief medewerkers 11 januari

Nadere informatie

Even voorstellen. Wie zijn wij, wie ben jij?

Even voorstellen. Wie zijn wij, wie ben jij? Even voorstellen Wie zijn wij, wie ben jij? Ontdek de mogelijkheden van een doorlopende leerlijn mediaeducatie In deze deelsessie worden deelnemers meegenomen via de mediawijsheidcirkel naar een concrete

Nadere informatie

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl Stappenplan cultuureducatiebeleid Inleiding Dit stappenplan is een handreiking om te komen tot

Nadere informatie

Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO De Impuls muziekonderwijs Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)

Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO De Impuls muziekonderwijs Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) Arnhem, 20 januari 2016 Kenmerk, PAS/b Betreft: aanmelding deelname aan regelingen cultuureducatie Svp reageren vóór 5 februari 2016 via info@stichtingpas.nl. Beste schooldirecteuren PO en icc ers, Op

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek documentatiecentrum GGD Rivierenland

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek documentatiecentrum GGD Rivierenland Rapportage klanttevredenheidsonderzoek documentatiecentrum GGD Rivierenland Inleiding In het kader van kwaliteitsbeleid onderzoekt de afdeling EGB periodiek een bepaalde klantengroep. Voor het documentatiecentrum

Nadere informatie

Het beleidsplan cultuureducatie

Het beleidsplan cultuureducatie Het beleidsplan cultuureducatie Beleidsplannen voor cultuureducatie kunnen variëren van 1 A4 tot een compleet beleidsplan. Belangrijk hierbij is dat het cultuureducatiebeleid onderdeel is van het schoolplan.

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE Fonds Cultuureducatie Zwolle en kwaliteit cultuuronderwijs De gemeente Zwolle wil dat alle basisschoolleerlingen een stevige culturele basis krijgen. Hiervoor

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2015-2019

Cultuurbeleidsplan 2015-2019 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Cultuurbeleidsplan 2015-2019 1. Inleiding Dit is het cultuureducatieplan van de CBS Maranatha in Winschoten. Een plan dat is opgesteld om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

HGW en Oudercommunicatie

HGW en Oudercommunicatie HGW en Oudercommunicatie Hoe maken we ouders participant in het HGW proces om zo het onderwijs aan het kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen? CNS Putten 2 C H R I S T E L I J K E H O G E S C H O

Nadere informatie

Cultuureducatie op scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de Provincie Noord-Brabant

Cultuureducatie op scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de Provincie Noord-Brabant Cultuureducatie op scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de Provincie Monitor Cultuureducatie 2010 KPC Groep Ria Timmermans VOORWOORD In deze publicatie worden de resultaten van de derde provinciale

Nadere informatie

Fianne Konings en Marjo Berendsen over Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs door Jacolien de Nooij

Fianne Konings en Marjo Berendsen over Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs door Jacolien de Nooij Fianne Konings en Marjo Berendsen over Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs door Jacolien de Nooij De publicatie van Fianne Konings, Culturele instellingen en een doorlopende

Nadere informatie

Afweging In de periode 2013 2016 zijn tot op heden per basisschool de volgende resultaten behaald:

Afweging In de periode 2013 2016 zijn tot op heden per basisschool de volgende resultaten behaald: Zaaknummer 00463648 Onderwerp voortzetting deelname regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In de periode 2013 2016 hebben wij deelgenomen aan de landelijke

Nadere informatie

Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe. Resultaten na het eerste jaar

Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe. Resultaten na het eerste jaar Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe Resultaten na het eerste jaar Monitoring en evaluatie: In hoeverre zijn de doelen van CemK Drenthe behaald? Doelen: De Drentse scenario s Realiseer de doelstellingen

Nadere informatie

Resultaten van de Kans- tevredenheidenquête d.d. juni 2012.

Resultaten van de Kans- tevredenheidenquête d.d. juni 2012. Resultaten van de Kans- tevredenheidenquête d.d. juni 2012. In totaal legden 42 mensen deze enquête af. Statistieken voor vraag 1 : Heb je dit schooljaar contact gehad met Kans? Ja 90.48% Nee 9.52% Statistieken

Nadere informatie

Notitie. Herijking Muziekonderwijs. Datum Afdeling. Publiekszaken en Sociaal Domein. Printdatum: :09:00

Notitie. Herijking Muziekonderwijs. Datum Afdeling. Publiekszaken en Sociaal Domein. Printdatum: :09:00 Notitie Herijking Muziekonderwijs Datum 27-10-2016 Afdeling Publiekszaken en Sociaal Domein Printdatum: 17-11-2016 10:09:00 Samenvatting toekomstig muziekonderwijs Gemeente Bellingwedde Gemeente kiest

Nadere informatie

Reizen in de tijd Leren van de plek waar je opgroeit. Leeswijzer bij www.reizenindetijd.nl KUNSTHUIS

Reizen in de tijd Leren van de plek waar je opgroeit. Leeswijzer bij www.reizenindetijd.nl KUNSTHUIS Leeswijzer bij www.reizenindetijd.nl Reizen in de tijd Leren van de plek waar je opgroeit Reizen in de Tijd is een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. De activiteiten gaan over de leerlingen en de plek

Nadere informatie

beleidsplan cultuureducatie o.b.s. De Zoeker Kerndoelen cultuureducatie voor het basisonderwijs

beleidsplan cultuureducatie o.b.s. De Zoeker Kerndoelen cultuureducatie voor het basisonderwijs beleidsplan cultuureducatie o.b.s. De Zoeker 2013-2014 Kerndoelen cultuureducatie voor het basisonderwijs *54. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging gebruiken om er gevoelens en ervaringen

Nadere informatie

Motivatie voor invulling onderwijs m.b.t. kerndoelen kunstzinnige oriëntatie een onderzoek onder leerkrachten, directeuren en coördinatoren

Motivatie voor invulling onderwijs m.b.t. kerndoelen kunstzinnige oriëntatie een onderzoek onder leerkrachten, directeuren en coördinatoren Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Motivatie voor invulling onderwijs

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor alle groepen 9 3 Kunsteducatieproject voor

Nadere informatie

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013 Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur Gemeente Oss. December 2013 1 INLEIDING Waarom is het burgerpanel gevraagd naar haar mening over Kunst en Cultuur? De gemeente bezuinigt op

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma

Docentenhandleiding Educatieprogramma Docentenhandleiding Educatieprogramma Hoe, wat & waar Primair Onderwijs groep 3 t/m 6 Inhoud Het Dordrechts Museum..p.3 Algemene doelstelling programma...p.3 Aansluiting bij kerndoelen. p.3,4 Programma:Hoe,

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs

Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs Van 24 t/m 28 maart vond de Week van Passend Onderwijs plaats. De Week is een initiatief van het ministerie van OCW en 22 onderwijsorganisaties,

Nadere informatie

Cultuureducatie in het PO en SO

Cultuureducatie in het PO en SO Cultuureducatie in het PO en SO 04-10-2015/JD Inhoud Introductie 1. PR8cultuurprogramma 2. Expertisecentrum Kunst en Scholen 3. Cultuureducatie met Kwaliteit 4. Aanvullende educatieve projecten Introductie

Nadere informatie

Cultuureducatie op scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de Provincie Noord-Brabant

Cultuureducatie op scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de Provincie Noord-Brabant Verstand van leren Gevoel voor mensen Cultuureducatie op scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de Provincie Noord-Brabant Monitor Cultuureducatie Ria Timmermans KPC Groep VOORWOORD In deze publicatie

Nadere informatie

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015 Achtergrondgegevens Eerder dit jaar hebben jullie deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. Van BS Sint Franciscus hebben 49 leerlingen de vragenlijst ingevuld, waarvan 28 uit groep 7 en 8. Dit

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Cursus cultuureducatie voor ambtenaren

Cursus cultuureducatie voor ambtenaren Cursus cultuureducatie voor ambtenaren Algemeen De cursus bestaat uit drie maal twee dagdelen en een terugkomdag van één of twee dagdelen. Tussen de cursusdagen zitten gemiddeld vier weken. In deze periode

Nadere informatie

De Blauwe Schuit Onderwijs, gemaakt als onderdeel van het project Cultuleren.

De Blauwe Schuit Onderwijs, gemaakt als onderdeel van het project Cultuleren. Welkom bij CULTUURspoor, een instrument om in 5 stappen cultuurbeleid te maken. De uitkomst van deze handleiding leidt tot een kader waarmee je als school keuzes maakt uit het culturele aanbod. Zo heb

Nadere informatie

Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN

Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN Inhoud 1. Conclusies 2. Wijkactiviteiten 3. Vrijwilligerswerk bij activiteiten 4. Eigen initiatief voor activiteiten

Nadere informatie

April Plan cultuureducatie schooljaar

April Plan cultuureducatie schooljaar April 2015 Plan cultuureducatie schooljaar 2015-2016 Gemeente Heusden, april 2015 Inleiding Beste schoolleiders en ICC-ers, Naar aanleiding van het Trefpunt Café d.d. 16-04-2015 willen wij graag een aantal

Nadere informatie

Zelfbeoordelingsformulier

Zelfbeoordelingsformulier Zelfbeoordelingsformulier Dit zelfbeoordelingsformulier helpt je inzicht te krijgen in waar je op dit moment sterk en minder sterk in bent als cultuurcoördinator. Door jezelf voor elke (sub) competentie

Nadere informatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Amsterdam. Resultaten tussenmeting Mocca monitor 2015

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Amsterdam. Resultaten tussenmeting Mocca monitor 2015 Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Amsterdam Resultaten tussenmeting Mocca monitor Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Amsterdam Resultaten tussenmeting Mocca monitor Utrecht, april Opdrachtgever:

Nadere informatie

Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten

Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten 21 mei 2014 Op 21 mei 2014 organiseerde de MoccaAcademie de zesde netwerkbijeenkomst voor kunstvakdocenten in het primair onderwijs. De bijeenkomst vond plaats

Nadere informatie

Extra-Nieuwsbrief. 1. Hoe werken we op De Korenbloem aan de kwaliteit van het onderwijs?

Extra-Nieuwsbrief. 1. Hoe werken we op De Korenbloem aan de kwaliteit van het onderwijs? Extra-Nieuwsbrief Kbs De Korenbloem Jan van Arkelstraat 7 8101 EN Raalte tel: 0572-362690 email: korenbloem@mijnplein.nl website:www.korenbloemraalte.nl november 2014 Thema: Wat vinden de ouders van De

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Cultuur op school; een hele kunst

Cultuur op school; een hele kunst G:\Beleid & Regelingen\Beleid\Cultuur op school een hele kunst.doccultuur op school; een hele kunst - 1 - ONDERWIJSPR PR1MAIR Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard, Montfoort & Oudewater Cultuur op

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE BOVEN

CULTUUREDUCATIE BOVEN CULTUUREDUCATIE BOVEN KCE ZEEUWS- VLAANDEREN WIE KCE ZEEUWS-VLAANDEREN HET PROGRAMMA Van 13.30 tot 14.15 uur Presentatie Van 14.15 tot 14.30 uur Van 14.30 tot 15.00 uur Koffie en thee in de foyer Dansduet

Nadere informatie

NIEUWSBERICHTEN VAN FECTIO

NIEUWSBERICHTEN VAN FECTIO Beste ouders, partners en andere betrokkenen U ontvangt onze tweede nieuwsbrief, speciaal voor ouders van leerlingen en partners en stakeholders van KS Fectio. We informeren u elk half jaar door middel

Nadere informatie

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 1. Inleiding De projectgroep Combifuncties Onderwijs wil in de periode

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: Quickscan Medewerkersonderzoek School: Christelijk Lyceum Veenendaal Onderzoekperiode: 01-08-2013 t/m 1-06-2014 Benchmark: Alle scholen Kwaliteitscholen 26-05-2014

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Inleiding De gemeente Dalfsen wil voor haar jonge inwoners een cultureel en kunstzinnig klimaat scheppen waarin zoveel

Nadere informatie

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Inleiding 2 februari 2015 is de eerste bijeenkomst van de stuurgroep passend onderwijs regio 30.06 geweest. Doel van deze bijeenkomst

Nadere informatie

Creativiteit VAK!!! Drama Gedragen door de leerkrachten. Weerbaarheid. (college theater)

Creativiteit VAK!!! Drama Gedragen door de leerkrachten. Weerbaarheid. (college theater) 1. Creativiteit VAK!!! Drama Gedragen door de leerkrachten Weerbaarheid (college theater) - Podium talentontw. - Gezamenlijk invullen van Shp op hen zen ( zie nr. 6 Elly ronde 1) (young ones) - Bewust

Nadere informatie

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Dario Fo, ondernemers in de kunst Poeldijk, 13 december 2012 Inleiding Op de vraag van de gezamenlijke basisscholen uit De Lier voor een

Nadere informatie

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM Chaam, 15 juli 2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. BASISSCHOOL DE DRIESPRONG 4 3. BASISSCHOOL HET BEEKDAL

Nadere informatie

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Aanleiding Wat is dbos? De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2014-2015

Cultuurbeleidsplan 2014-2015 Cultuurbeleidsplan 2014-2015 Basisschool Beppino Sarto St.Petrus Canisiuslaan 47 5645 GC Eindhoven 1 Inhoudsopgave 1 Visie op cultuureducatie in de school 2 Cultuureducatie in de school 3 Samenwerking

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken. Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851. Primair Onderwijs groep 7 en 8

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken. Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851. Primair Onderwijs groep 7 en 8 Docentenhandleiding Educatieprogramma Schilderspraktijken Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851 Primair Onderwijs groep 7 en 8 Inhoud Het Dordrechts Museum...p. 3 Algemene doelstelling

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2014 Inleiding Onlangs maakte Muziekschool Westland bekend dat zij gaat stoppen met haar activiteiten. Muziekschool

Nadere informatie

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Samenvatting Scores Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Uit de opmerkingen van de deelnemers blijkt dat zij de training als leerzaam, interactief en praktijkgericht

Nadere informatie

cultuureducatie ZMART-ARTZ AANLEIDING Projectomschrijving DOEL PROJECT CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT

cultuureducatie ZMART-ARTZ AANLEIDING Projectomschrijving DOEL PROJECT CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT ZMART-ARTZ PROJECT CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT AANLEIDING In het kader van het project Cultuureducatie met Kwaliteit werkt de Muzehof Centrum voor de Kunsten samen met 8 scholen in Zutphen, Lochem en

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding - 2 - Wat vindt men belangrijk aan het aanbod van kunst en cultuur in Den Haag? - 3 - Hoe

Nadere informatie

De rode draad Een instrument om na te gaan in hoeverre de school het keurmerk Begaafdheidsprofielschool benadert.

De rode draad Een instrument om na te gaan in hoeverre de school het keurmerk Begaafdheidsprofielschool benadert. De rode draad Een instrument om na te gaan in hoeverre de school het keurmerk Begaafdheidsprofielschool benadert. De items op de volgende pagina s zijn opgenomen in het digitale visitatie-instrument. Zij

Nadere informatie

REGIO S. Overzicht onderzoeksmogelijkheden van het KEK! programma 2014

REGIO S. Overzicht onderzoeksmogelijkheden van het KEK! programma 2014 Overzicht onderzoeksmogelijkheden van het KEK! programma 2014 REGIO S Regio 1 Traject 1 Mijn terugblik Akte2: Ontwikkeling van een persoonlijk Annemarie van der reflexie-instrument van leerlingen Reijden

Nadere informatie

Jaarverslag. Kunnen. Zien Weten. Stichting Zien Weten Kunnen. Tel KvK Prins Hendrikkade AH Zaandam

Jaarverslag. Kunnen. Zien Weten. Stichting Zien Weten Kunnen. Tel KvK Prins Hendrikkade AH Zaandam Jaarverslag 2015 Zien Weten Kunnen Tel 075-7715071 KvK 61107069 Prins Hendrikkade 101 1501 AH Zaandam zienwetenkunnen.nl info@zienwetenkunnen.nl Inhoudsopgave Inhoud Stichting... 1 Bestuur... 2 Activiteiten...

Nadere informatie