VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 14 mei 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 14 mei 2013"

Transcriptie

1 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 14 mei 2013 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries W. Ludeke J.W. Maas J. Straathof A. van Zanen-Nieberg (penningmeester) Afwezig NOC*NSF-bestuur H. Been T. Rombouts Afwezig NOC*NSF directie G. Dielessen Afwezig IOC-leden Z.M. de Koning Aanwezige Ereleden H. Blankert W.F. Cornelis W. de Heer F. Schreve Aanwezig genodigden T. Bijkerk R. den Besten M. van Dijk M. Fleuren J. Fransoo M. de Graaff J. van der Hulst W. Idema W. Mosterd T. Nelissen M. Olfers H. Ram H. Ramakers R. Toet E. Verheijen F. Ververgaert-Doesborgh Aanwezig leden Aikido Nederland W. Vriesman American Football Bond Nederland F. Wiersma Atletiekunie Th. Hoex, J.W. Landré, R. Kok Badminton Nederland C. Wortel, M. van Heteren Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond H. Meijer Nederlandse Basketball Bond F. Ravestein, F. Berteling Nederlandse Beugel Bond W. Grommen, R. Geurts 1

2 Koninklijke Nederlandse Biljart Bond M. Ceulen, A. van der Horst Bob en Sleebond Nederland A. Heere Nederlandse Bowling Federatie A. de Vries Nederlandse Bridge Bond G. van der Scheer Koninklijke Nederlandse Cricket Bond J. Mulders Nederlandse Culturele Sportbond N. de Vries Nederlandse Curling Bond G.J. Scholten, E. den Boer Koninklijke Nederlandse Dam Bond J. Haijtink Nederlandse Algemene Danssport Bond B. Kester, R. Reget Nederlandse Darts Bond N. de Ruiter Nederlandse Drakenboot Federatie D. Middelman, G. de Vos Nederlandse Floorball & Unihockey Bond R. van Rijsselt Nederlandse Frisbee Bond S. Schenk, J. Huiskens Gehandicaptensport Nederland D. Engelaar, H. Suvaal Nederlandse Go Bond H. v/d Krogt Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie J. Geukers, J. Wals, D. van Stiphout, T. van der Staak Nederlands Handbal Verbond H. Landa Nederlandse Handboog Bond P. Schellekens, P. ten Hag Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie T. Ploegmakers, J. Bierling, W. Luiten Koninklijke Nederlandse Hockey Bond J. Albers, J. Wakkie, R. Imhof Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond J. Lenselink Nederlandse Jeu de Boules Bond B. Lammerts, S. Pieterse Judo Bond Nederland J. Hell, Th. Fledderus Koninklijke Nederlandse Kaats Bond E. Seerden, S. Groustra, S. Saaktra Koninklijke Nederlandse Kegel Bond G. Korthuis Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging F. Demmers, R. Baks Federatie van Klootschieters en Kogelwerpers C. van der Sluis Koninklijke Nederlandse Kolf Bond M. Aberkrom, P. de Swart Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond R. Meijer, J. Beunder Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie M. Scholten Lacrosse Nederland R. Oostwoud-Wijdenes Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart F. Brink, B. Wijnands Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging J.C. de Geus Nederlandse Onderwatersport Bond J. de Vries, A. de Vries Nederlandse Politie Sport Bond J.A. Rustidge, B. Zegwaard Reddingsbrigades Nederland P. de Winter Koninklijke Nederlandsche Roei Bond E. Kraak, M. Visser Nederlandse Rollersports Bond M. van Lieshout Nederlandse Rugby Bond Willem de Jong Koninklijke Nederlandse Schaak Bond A. Rongen Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond P. Sanders Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond M. Borst Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie E. IJzerman, A. Splinter Nederlandse Ski Vereniging R. Blondel Vereniging voor Sportgeneeskunde P.A. van Beek Nederlands Genootschap voor Sportmassage M. Willemstein Stichting Sportonderscheidingen E. Woudenberg Vereniging voor Sport en Recht M. van Dijk Sportvisserij Nederland J. Bongers Squash Bond Nederland M. Borst Studentensport Nederland H. van Rooijen, D. Eisenga, S. Kustermans Nederlandse Tafeltennis Bond M. Borst 2

3 Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond R. Thung, C. Varossieau, M. Bongers-Janssen, E. Poel Nederlandse Triathlon Bond H. van Lint, R. Groenman Nederlandse Volleybal Bond H. Nieukerke, J. Staps KNBLO Wandelsportorganisatie NL J. Los, H. Bronkhorst Nederlandse Wandelsport Bond H. Stammes Watersportverbond M. Leeser Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie M. Wintels Nederlandse IJshockey Bond R. Vreeman Koninklijke Nederlandse Zwem Bond E. van Heijningen, J. Kossen, A. van Schaveren Afwezig leden met kennisgeving Stichting Homosport Nederland/Gay Union Through Sports Atletencommissie Nederlandse Culturele Sportbond Koninklijke Nederlandse Motorboot Club Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond 3

4 1, Opening en mededelingen De voorzitter, de heer André Bolhuis, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een bijzonder welkom voor de aanwezige ereleden, de heren Hans Blankert, Wim Cornelis, Wim de Heer en Frank Schreve, alsmede voor de aanwezige vertegenwoordigers uit de politiek en de pers. Vervolgens verontschuldigt hij de bestuursleden Harry Been en Ton Rombouts wegens andere verplichtingen en de algemeen directeur Gerard Dielessen wegens ziekte. De voorzitter vraagt aandacht voor het 125-jarig jubileum van de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond. In dit kader is er een kleine tentoonstelling samengesteld over de historie van de KNZB. Deze kan in de lobby bekeken worden. Daarnaast hebben de aanwezigen bij binnenkomst een kleine attentie van de KNZB ontvangen. De voorzitter feliciteert de KNZB met haar jubileum. De heer Van Heijningen (KNZB) licht de attentie nog toe en overhandigt de voorzitter nog een extra attentie. Hierna geeft de voorzitter het woord aan de heer Jurryt v/d Voorden, sporthistoricus die een toelichting geeft op de vondst in het Olympisch Stadion (het oudste nog in functie zijnde Olympisch Stadion ter wereld) van memorabilia van de Olympische Spelen van 1928 die in Amsterdam werden gehouden. Hij verwijst naar de ontdekking van een stenen plaquette die door de bonden van de OS 1928 in het stadion is ingemetseld. Deze is geschonken door de sportbonden aan de organisatoren van de OS Na 85 jaar bleek zich daarachter een koker van tin en lood te bevinden met daarin een oorkonde, een Olympische medaille 1928 en de Olympische postzegelcollectie t.b.v. het nageslacht. Om de vondst ook daadwerkelijk te borgen is ook contact geweest met het Rijksmuseum, aangezien dit nationaal cultureel erfgoed betrof. Uiteindelijk is de schat geborgen en op de oorkonde bleken de namen te staan van alle (niet alleen Olympische) sportbonden die het belangrijk vonden om dit na te laten. Vervolgens spreekt de heer Bolhuis een openingswoord uit (de tekst daarvan is als bijlage opgenomen bij het verslag). 2, Verslag Algemene Vergadering 20 november 2012 De voorzitter deelt mee dat er terecht op is gewezen dat het verslag op pagina 5 onder punt 3.d niet juist is. Dit is een foutieve weergave van wat Jan Kossen heeft opgemerkt. In het vergaderboek stond het contributiebedrag bij leden <18 en leden >18 in Euro s aangegeven. Dit had echter in Euro-centen moeten zijn. Met deze correctie is het voorstel destijds aangenomen. Met inachtneming van de genoemde wijziging wordt het verslag vastgesteld. 3. Rapportage 2012 De voorzitter geeft aan dat het inhoudelijke jaarverslag en het financiële jaarverslag zijn geïntegreerd tot één document. Dit is conform de eisen die het CBF stelt. Toch zullen, conform de statuten van NOC*NSF, het inhoudelijke deel en het financiële deel van het jaarverslag separaat aan de orde komen. 3a. Jaarverslag NOC*NSF 2012 De vergadering heeft kennis kunnen nemen van de inhoudelijke rapportage over het bijzondere jaar 2012, met o.a. het 100-jarig jubileum van NOC*NSF. In het inhoudelijke deel van het jaarverslag zijn alle activiteiten van 2012 keurig geordend langs de kerntaken van NOC*NSF beschreven. Het in 2012 uitgevoerde Ledentevredenheidsonderzoek kan ook in het jaarverslag worden teruggevonden. De voorzitter deelt mee dat in de loop van 2013 een beperkte vervolgmeting zal plaatsvinden en doet een oproep om hieraan deel te nemen. De voorzitter vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn over het inhoudelijke deel van het jaarverslag Dit is niet het geval. 3b. Jaarrekening NOC*NSF

5 De penningmeester, mevrouw Van Zanen, licht de jaarrekening toe was een bijzonder jaar waarin veel is gebeurd: Olympische en Paralympische Spelen, 100 jaar NOC*NSF, Sportagenda , Veilig Sportklimaat, Sportimpuls, Verklaring omtrent gedrag, opening Arnhemhal en de afsplitsing van Sportcentrum Papendal. Daarnaast zijn nieuwe werkafspraken met de fiscus gemaakt en zijn de Lotto-gelden teruggelopen. Al met al een jaar waarin erg veel gebeurd is en mevrouw Van Zanen spreekt haar dank en waardering uit voor de werkorganisatie die erg veel werk heeft verzet. Het resultaat van de jaarrekening 2012 is 328K positief; dat is een goed resultaat. Na afdracht naar het bestemmingsfonds van 1 miljoen bedraagt het resultaat -681K. Dit gebeurt conform de eisen van het CBF. Op punten zijn er verschillen met de begroting; dat is logisch aangezien er gedurende het jaar zowel aan de inkomsten- als uitgavenkant zaken op ons afgekomen zijn. Daarbij is het belangrijk dat de organisatie flexibel omgaat met de wijzigende omstandigheden, maar daarbij de zorgvuldigheid niet uit het oog verliest. Ondanks het goede resultaat en de stappen die zijn gezet, is er nog steeds verbetering mogelijk. Het fiscale onderzoek is positief afgesloten en er zijn goede afspraken met de fiscus gemaakt. Vanuit dat onderzoek is horizontaal toezicht door de fiscus mogelijk gemaakt. Daar moet zorgvuldig mee worden omgegaan en moet goed worden ingeregeld dat we dit elk jaar mogen toepassen. Samenvattend stelt de penningmeester dat de projecten beter beheerst worden en dat er met betrekking tot de interne stromen nog verbeteringen kunnen worden aangebracht. De financiële uitdagingen liggen vooral in 2013 en verder, maar in 2012 is een stevige basis gelegd. Tot slot meldt mevrouw Van Zanen dat NOC*NSF graag op zoek wil naar een nieuwe accountant. Er is geen directe aanleiding, maar het is goed om eens in de zoveel jaar met een andere accountant in zee te gaan. Dit kan weer leiden tot nieuwe inzichten. Om de vaart in dit proces te houden vraagt zij om mandaat van de Algemene Vergadering zodat het bestuur in samenwerking met de Financiële Commissie met een nieuwe accountant een samenwerking kan aangaan. De voorzitter vraagt de vergadering of er nog opmerkingen of vragen zijn over het financiële deel van het jaarverslag Dit is niet het geval. 3c. Verslag Financiële Commissie De voorzitter geeft het woord aan de heer Varossieau, namens de Financiële Commissie. De heer Varossieau licht toe dat over 2012 voor het eerst een geconsolideerde jaarrekening NOC*NSF is opgesteld. In de geconsolideerde jaarrekening 2012 zijn, naast NOC*NSF zelf, de 100% deelnemingen Sportcentrum Papendal B.V. en Exploitatie Nationaal Sportcentrum Papendal B.V. (HCP) opgenomen. Hiermee wordt voldaan aan de verslaggevingseisen van de Raad van Jaarverslaglegging en van het Centraal Bureau Fondsenwerving. In de consolidatie zijn de cijfers van NOC*NSF, HCP en SCP (alleen de balans ultimo boekjaar) opgenomen tegen dezelfde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Ten behoeve van de vergelijkbaarheid zijn de cijfers van de begroting 2012 en van de realisatie 2011 eveneens geconsolideerd opgenomen. De Financiële Commissie heeft ook de enkelvoudige jaarrekening 2012 van HCP ter inzage ontvangen, evenals de in de in de consolidatie betrokken balans per 31 december 2012 van SCP. De jaarrekening 2012 van SCP is niet opgesteld, omdat er sprake is van een verlengd boekjaar van 27 december 2012 t/m 31 december De Financiële Commissie concludeert dat de voorliggende jaarrekening 2012 leesbaar, transparant en adequaat is toegelicht, en daarmee goed bruikbaar is voor de leden van NOC*NSF en anderen. Ook de consolidatie is goed weergegeven en toegelicht en de FC is van mening dat hier goed werk is verricht. Daarnaast heeft de Financiële Commissie een aantal aanbevelingen: o Voor SCP moet ofwel in 2013 een adequate voorziening voor groot onderhoud gevormd worden, ofwel moeten de toekomstige onderhoudskosten worden geactiveerd en 5

6 afgeschreven. Bij het opstellen van de begroting en onderhoudsplannen zal met deze keuze rekening moeten worden gehouden. o De afwijkingen tussen realisatie en begroting 2012 (0,8 mio negatief) worden in de toelichting bij de jaarrekening veelal verklaard door het Olympische jaar. De FC is van mening dat een Olympisch jaar geen reden zou moeten zijn om sterk af te wijken van de begroting. De FC adviseert daarom om nog meer aandacht te besteden aan de zorgvuldigheid bij het verzamelen van alle relevante informatie die juistheid van de begroting bevordert. Daarnaast moeten de procedures met betrekking tot budgetbeheer en budgetbewaking worden aangescherpt. o De FC blijft graag goed geïnformeerd over het plan van aanpak om de gewenste verbetering in de projectbeheersing te realiseren. Op grond van het voorgaande, in onderlinge samenhang, stemt de Financiële Commissie in met het geformuleerde voorstel voor de bestemming van het resultaat De Financiële Commissie stelt aan de Algemene Vergadering voor om de jaarrekening 2012 van NOC*NSF vast te stellen en het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Ten aanzien van de ontwikkeling van de afdracht Lotto en het bestedingsplan is de Financiële Commissie eveneens uitgebreid geïnformeerd door de penningmeester over de mogelijke scenario s om de te verwachten terugval in de Lotto-afdracht te kunnen opvangen. De penningmeester heeft aan de Commissie Richtlijnen Bestedingsplan Sportagenda (CRBS) een notitie toegezegd met daarin een aantal scenario s. De FC heeft ook kennis genomen van de berichtgeving die door bestuur en directie van NOC*NSF is verzonden aan de leden. Daarin is aangegeven dat wordt verwacht dat de daling van de Lotto-afdracht zich doorzet in 2013 en de afdracht zal dalen onder de kritische grens van 45 mio die in de Sportagenda 2016 is afgesproken. Daarmee zal ook het bestemmingsfonds Lotto eind 2013 onder het niveau van één jaar Bestedingsplan dalen, hetgeen als uitgangspunt in de Code Bestemmingsfonds is vastgesteld. Vooruitlopend op het advies van de CRBS is de Financiële Commissie van menig dat het voorstel aan de Algemene Vergadering om een generieke korting van 5% voor het Bestedingsplan toe te passen (met uitzondering van een aantal rubrieken) en daarmee nu al een signaal af te geven, gerechtvaardigd is. Een tijdige communicatie met de leden hierover is van groot belang, zodat de leden ook tijdig eventuele acties kunnen initiëren, eventueel ook al in De Financiële Commissie onderschrijft eveneens het voornemen van het bestuur om in het najaar 2013 na gedegen onderzoek te besluiten over eventuele verdere maatregelen voor 2015 en verder. De voorzitter dankt de Financiële Commissie voor het intensieve werk, de advisering en de conclusies. 3d. Décharge bestuur NOC*NSF De voorzitter vraagt of er over het jaarverslag 2012 nog vragen of opmerkingen zijn. Dit is niet het geval. De voorzitter vraagt voorts of de Algemene Vergadering kan instemmen met het jaarverslag 2012 en de jaarrekening 2012 van NOC*NSF. De vergadering stemt bij acclamatie in. Vervolgens verleent de Algemene Vergadering het bestuur van NOC*NSF bij acclamatie décharge voor het gevoerde beleid over De Algemene Vergadering stemt eveneens in met het mandaat aan het bestuur om, in samenwerking met de Financiële Commissie, een nieuwe accountant te selecteren 3e. Evaluatie Sportagenda De voorzitter geeft aan dat ruim een jaar geleden de Sportagenda is vastgesteld. Aan de totstandkoming van die Sportagenda zijn diverse onderzoeken, tussenevaluaties van de toen lopende Sportagenda en veel discussies met leden in werkgroep en diverse platforms gevoerd. Inmiddels zijn we vol bezig met de uitvoering van deze nieuwe Sportagenda. 6

7 Om de Sportagenda gezamenlijk ook zorgvuldig af te sluiten is er een overzichtelijk document opgesteld waarbij alle doelstellingen uit de Sportagenda 2012 zijn afgezet tegen de daadwerkelijke realisatie. Veel van de gezamenlijke ambities zijn geheel of grotendeels gerealiseerd. Toch is ook gebleken dat bij een aantal onderwerpen de lat te hoog lag, meer tijd nodig was of bij nader inzien de ambitie niet haalbaar was. De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met het afrondingsdocument Sportagenda De vergadering stemt bij acclamatie in. 4. Bestedingsplan Sportagenda De voorzitter geeft aan dat agendapunt 4 een aantal rapportages en voorstellen bevat. Hij zal deze één voor één behandelen. 4a. Verantwoording toekenningscyclus 2013 De Algemene Vergadering heeft het bestuur van NOC*NSF in 2012 in de vorm van de Sportagenda, het Bestedingsplan 2013 en de Richtlijnen 2013 mandaat gegeven om de kerntaak Verdelen Middelen uit te voeren. Hiertoe zijn in de Algemene Vergadering van november 2012 een aantal wijzigingen vastgesteld m.b.t. de governance. In de rapportage over de toekenningscyclus 2013 is te lezen op welke wijze het bestuur van NOC*NSF invulling heeft gegeven aan de verleende opdracht. Het is belangrijk om te melden dat op het moment van deze Algemene Vergadering nog niet alle beroepszaken bij de Beroepscommissie Bestedingsplan zijn afgehandeld. Daarvan kan dus nog geen totaalbeeld gegeven worden. Zodra dit mogelijk is, zullen de leden hierover nader worden geïnformeerd. De heer Ruud Vreeman (NIJB) geeft aan dat de Nederlandse IJshockey Bond het niet eens is met de procesgang en beroep heeft aangetekend. Dit proces moet zijn beloop hebben, maar hij hecht eraan toch een schot voor de boeg te geven: Hoe verhoudt de focus (Top 10), die vanuit prestatiegerichte overwegingen begrijpelijk is, zich tot de instandhouding en ontwikkeling van de pluriformiteit van de Nederlandse sportinfrastructuur. Hij meldt dat een sport als IJshockey door de afbouwregeling in grote nood komt. Dat betekent het maar de vraag is of een grote wereldsport, waarbij Nederland zich ongeveer rond de 20 e plaats begeeft, in Nederland gecontinueerd kan worden. Hij is van mening dat de verhouding tussen (begrijpelijke) focus en het nadenken over de pluriformiteit van de sportwereld doorslaat naar een kant. Hij wil dit vast meegeven voor wellicht een volgende cyclus. De voorzitter antwoordt dat dit een duidelijk statement is. Soms wordt de indruk gewekt dat geen enkele sportbond meer een bijdrage krijgt uit de gemeenschappelijke NOC*NSF-gelden. Dat is natuurlijk niet het geval. Het verdeelplan is goedgekeurd en de basisbijdrage voor de bonden is niet naar beneden is gegaan. Daarnaast krijgen bonden met Olympische topsportambities en prestaties meer gelden toegekend vanuit de Lotto-gelden. De sentimenten die dit oproept zijn heel begrijpelijk, maar e.e.a. is een logisch gevolg van de keuzes die in de Sportagenda 2016 zijn genomen. Bovendien zijn er ook bonden die heel creatief toch middelen vinden om uitvoering te geven aan de ambities. De voorzitter zegt de heer Vreeman toe dat de mening van de IJshockeybond zeker in het bestuur van NOC*NSF aan de orde zal komen. Overigens zal deze dit onderwerp in de loop van de komende jaren vaker op tafel komen. De heer Van Heijningen (KNZB) geeft aan dat er kaders zijn vastgesteld over de verdeling middelen en dat op basis hiervan een prima rapportage is opgesteld. Hij vraagt vast aandacht voor agendapunt 4c (Bestedingsplan en richtlijnen 2014). De KNZB onderschrijft de mening om voor 2014 vast rekening te houden met een korting, maar hij wijst in dit kader ook op het presteren van de Lotto. Er zijn tal van mogelijkheden en voorbeelden dat uit de kansspelwereld meer middelen aan de sportwereld ten goede zouden kunnen komen. Ondanks het feit dat de KNZB de bestuurlijke waarschuwing over verminderen van de Lotto-gelden in de komende jaren waardeert, gaat deze er ook vanuit dat de Lotto weer op het niveau van de voorgaande jaren zou moeten kunnen presteren. 7

8 De voorzitter antwoordt dat dit helder is en verzekert de vergadering dat het bestuur hier voortdurend aandacht voor heeft. In dit kader wijst hij ook op de bestemmingsreserve, die we immers hebben om dit soort schommelingen te kunnen opvangen. Vervolgens stemt de vergadering bij acclamatie in met de verantwoordingsrapportage toekenningscyclus b. Compensatieregeling Marketingrechten 2012 De voorzitter stelt de compensatieregeling Marketingrechten 2012 aan de orde en vraagt of de vergadering kan instemmen met het voorstel om uit het Bestemmingsfonds Lotto een bedrag van vrij te maken ter compensatie van de ingebrachte marketingrechten van sportbonden over 2012 ter grootte van 50% van de vastgestelde waarde. De vergadering stemt bij acclamatie in. 4c. Bestedingsplan en Richtlijnen 2014 De heer Johan Wakkie (Koninklijke Nederlandse Hockey Bond) geeft in navolging van hetgeen de heer Van Heijningen bij punt 4a heeft gezegd, aan dat hij dit, ook naar aanleiding van de werkgroep politiek en overleg bondsdirecteuren, wat breder wil trekken. Hij is niet zo positief dat het zo maar beter zal gaan met de Lotto. Er zou een lange termijn actieplan ontwikkeld moeten worden om de eigen mensen, de eigen leden, meer en structureel te laten meespelen in de Lotto. Daarbij moeten we zelf het goede voorbeeld geven en de mensen ervan bewust maken wat het meespelen in de Lotto oplevert voor de eigen verenigingen. Daarnaast maakt hij zich meer zorgen: als gekeken wordt naar de bronnen van inkomsten voor sport ontstaan daar telkens discussies: dit begon bij de Top-10 discussie, vervolgens de Lotto-gelden, en nu ook de discussie hoe we straks omgaan met de gelden van gemeentes. Hij verwijst daarbij naar een onderzoek dat door een aantal bonden is gestart m.b.t. de sportaccommodaties in gemeentes. Dit onderzoek laat zien dat alle gemeentes zoeken naar bezuinigingen, ook op sportaccommodaties. Het betreft hier een breed scala aan onderwerpen waarvoor aandacht wordt gevraagd en het is belangrijk dat sport daar een plaats krijgt. Belangrijk is dus dat rondom de gemeenteraadsverkiezingen een concreet actieplan wordt gemaakt om de sport duidelijk onder de aandacht te brengen. Dit actieplan wordt nu voorbereid in de werkgroep politiek. De voorzitter geeft aan dat dit duidelijk is en verwijst naar zijn openingswoord, waarin hij de uitdagingen hieromtrent heeft geschetst. Ook in het bestuur zal worden nagedacht over een actieplan dat via de politieke werkgroep moet leiden tot een eensluidend gezamenlijk optreden van de sport richting de gemeenteraadsverkiezingen. De heer A. Rongen (Kon. Nederlandse Schaak Bond) vraagt om het mogelijk is om te overwegen om de bond de 5% bezuiniging zelf in te laten vullen, dus niet te oormerken. De penningmeester vindt dit een sympathiek voorstel. Zij belooft de mogelijkheden nader te onderzoeken. De heer E. van Heijningen (Kon. Nederlandse Zwem Bond) pleit ervoor om een prestatiecurve voor de Lotto vast te stellen. Door de liberalisering van de kansspelen liggen er vele kansen en bedreigingen. Beter is om uit te gaan van de kansen en hierover met de Lotto goede afspraken te maken. Dit geldt ook voor de acties zoals vanmiddag besproken ten aanzien van de gemeenteraadsverkiezingen. Hij ondersteunt deze lijn graag. De heer J. de Vries (Nederlandse Onderwatersport Bond) sluit zich aan bij de vorige spreker. Zeker is het goed om uit te gaan van de kansen, maar de risico s moeten ook goed bekeken worden. In het regeerakkoord is het e.e.a. uiteengezet over het kansspelbeleid. Hoe zetten we hierop in? Hoe creëren we meer inkomsten voor de sport vanuit de kansspelen? Hij vraagt om een nadere toelichting. Voorts vraagt hij nog een nadere toelichting op de compensatie van de marketingrechten. De voorzitter antwoordt dat er een intensieve lobby in Den Haag gevoerd wordt rondom de liberalisering van de kansspelwetgeving. NOC*NSF zit regelmatig met de betrokken 8

9 bewindspersonen en kamerleden om de tafel. Zo is er aangedrongen op een samenwerking tussen de Staatsloterij en de Lotto, dit wordt nu verkend. Ten aanzien van de compensatie marketingrechten licht de penningmeester toe dat die bonden die extra inspanning hebben verricht ten aanzien van de Lotto, hiervoor beloond worden. Desondanks zijn ook zij geconfronteerd met een korting van 50%. Dat is een kleinere korting dan bonden die hier niet in hebben geïnvesteerd, maar dat moet gezien worden als een beloning voor de inspanningen en is alleszins redelijk. De heer De Winter merkt op dat het bestoken van gemeentebesturen niet zo gemakkelijk is en dat snelheid hier geboden is. Daarnaast pleit hij ervoor dat leden regelmatig worden geïnformeerd over alle (financiële) ontwikkelingen, zowel positief als negatief. De voorzitter geeft aan dat hij daarop kan rekenen. De heer Bijkerk wijst in dit verband op de VSG: goed overleg om dit gezamenlijk aan te pakken lijkt een goede optie. 4d. Advies CRBS De voorzitter geeft het woord aan de beoogd voorzitter van de CRBS, de heer Ruud Kok (thans lid). De heer Kok gaat in op de onderliggende stukken ten aanzien van het bestedingsplan en de richtlijnen 2014 en geeft een toelichting op het advies van de CRBS dat bij de vergaderstukken is gevoegd. De CRBS adviseert de Algemene Vergadering om in te stemmen met het Bestedingsplan en Richtlijnen De penningmeester, gaat nog even in op de vraag van de heer Rongen die bij agendapunt 4c is gesteld om de 5% korting anders te bewerkstelligen dan nu in de richtlijnen staat. Er is reeds afgesproken om dit te onderzoeken. De afspraak is dat voor 1 juli 2013 de definitieve richtlijnen aan alle bonden toegezonden worden. Vervolgens vraagt de voorzitter de vergadering in te stemmen met de vaststelling van het Bestedingsplan 2014 ter grootte van en in te stemmen met de Richtlijnen De Algemene Vergadering stemt bij acclamatie in. 5. Samenstelling AV Commissies 5a. CRBS De Algemene Vergadering wordt gevraagd om: o De heer Ruud Kok, bestuurslid Atletiekunie, te benoemen als voorzitter van de Commissie Richtlijnen Bestedingsplan Sportagenda, en o De heer Frits Brink, voorzitter bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart en de heer Anton Binnenmars, directeur amateurvoetbal van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond te benoemen als lid voor een termijn van 4 jaar. De vergadering stemt bij acclamatie in. 5b. Financiële Commissie De Algemene Vergadering wordt gevraagd om de heer Cees Varossieau, penningmeester en vicevoorzitter van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond, te herbenoemen in de Financiële Commissie voor een tweede termijn van 4 jaar. De vergadering stemt bij acclamatie in. 6. Legacy Olympisch Vuur De voorzitter memoreert dat op 19 april jl. in Tilburg, aan de vooravond van de Nationale Sport Week 2013, de slotbijeenkomst Olympisch Vuur heeft plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is zowel teruggeblikt naar de opbrengsten van het Olympisch Plan 2028 tot nu toe en vooruitgeblikt naar de wijze waarop deze opbrengsten en de kracht van het Olympisch Plan ingezet kunnen 9

10 blijven worden. Tevens is tijdens de slotmanifestatie het E-zine Legacy 2028 gelanceerd. Dit elektronisch magazine bundelt alle gebeurtenissen, opvattingen en toekomstvisies die de afgelopen jaren onder de vlag van Olympisch Vuur zijn gerealiseerd. De voorzitter geeft aan dat hij in zijn voorwoord al uitgebreid is ingegaan op de blijvende evenementenambitie die we met elkaar hebben. Hij wil daar nogmaals nadrukkelijk op wijzen: de evenementenambitie was één belangrijke pijler onder het Olympisch Plan en daar gaan we samen met de leden graag mee door. Daarnaast noemt de voorzitter de betrokkenheid van topsporters en oud-topsporters bij het Olympisch Vuur. Ook deze samenwerking wil NOC*NSF graag continueren en verder gestalte geven. Tot slot deelt de voorzitter mee dat NOC*NSF als goed werkgever dit jaar zal gebruiken en nodig zal hebben om voor alle betrokken personeelsleden van de Program Office een goede oplossing te vinden. Danwel binnen NOC*NSF, bij de leden, danwel op andere plekken binnen of buiten de sport. 7. Naar een Veiliger Sport Klimaat De voorzitter gaat in op de betekenis van sport voor de samenleving. Sport kan de samenleving een stukje beter maken: participatie, gezondheid, cohesie, topsport, trots, verbinding, economische spin-off. Sport is echter niet alleen positief, ook de laatste tijd negatieve aspecten in het nieuws: doping, matchfixing, seksuele intimidatie, agressie, incident Almere etc. Sport is aan zet om dit zo min mogelijk te laten gebeuren en heeft daarvoor een uniek systeem van lokale en landelijke verenigingen. Het programma Naar een Veiliger Sport Klimaat is gericht op het versterken van de verenigingen en bonden aan de voorkant: preventieve inzet op bestuurders, trainers, coaches en arbitrage. Maar soms gaat het toch mis op en rond het sportveld en een goed georganiseerd tuchtrecht is dan cruciaal. Tuchtrecht is tot nu toe een onderdeel geweest dat te weinig aandacht kreeg vanuit de sport. Maar de aanpak vanuit het programma Naar een Veiliger Sportklimaat brengt daar een heel positieve verandering en verbetering op aan. Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan Marijke Fleuren die een toelichting geeft op de notitie en Rapportage Tuchtrecht bij sportbonden. In 2012 is een inventarisatie uitgevoerd naar de huidige stand van zaken van het tuchtrecht bij sportbonden (de foto 2012). Daarnaast is er gewerkt aan een gewenst en inspirerend toekomstbeeld (foto tuchtrechtrecht in 2016). Dit toekomstbeeld bestaat uit een aantal bouwstenen: o Creëren van een vergroot bewustzijn van nut en noodzaak van tuchtrecht o Uniformiteit op het gebied van de aanpak van grensoverschrijdend gedrag o Gezamenlijk formuleren en vaststellen van kwalitatieve waarborgen op het gebied van tuchtrecht o Faciliteren van bonden bij de implementatie van de kwalitatieve waarborgen o Inrichten van een sportbreed expertisepunt op het gebied van tuchtrecht. De bedoeling is dat na vaststelling in deze vergadering deze bouwstenen vanuit het deelprogramma Tuchtrecht binnen het programma Naar een Veiliger Sportklimaat verder zullen worden uitgewerkt. Na de toelichting van mevrouw Fleuren vraagt de voorzitter de Algemene Vergadering in te stemmen met de beschreven bouwstenen met betrekking tot het tuchtrecht van sportbonden. De Algemene Vergadering stemt bij acclamatie in. 8. Toetsdocumenten Kwalificatiestructuur Sport De voorzitter geeft het woord aan Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling. Deze geeft een toelichting op de notitie. De onderliggende toetsdocumenten zijn afgeleid van de profielen uit de in mei 2012 aangenomen KSS (Kwaliteitsstructuur Sport) en het in november 2011 aangenomen audit sportkader. De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met: 10

11 o toetsdocument trainer-coaches o toetsdocument instructeurs o toetsdocumenten opleiders en arbitrerend kader (officials) o toetsreglement sport De vergadering stemt bij acclamatie in. 9. Lidmaatschap Stichting Sportonderscheidingen De voorzitter verwijst naar de notitie bij de vergaderstukken ten aanzien van het verzoek van de Stichting Sportonderscheidingen om het bestaande reguliere lidmaatschap van NOC*NSF om te zetten naar een buitengewoon lidmaatschap en vraagt de vergadering in te stemmen met dit verzoek. De Algemene Vergadering stemt bij acclamatie in. Vervolgens deelt de voorzitter mee dat met dit agendapunt alle voorstellen tot besluitvorming zijn behandeld. Hij wijst op de rapportages van de Auditcommissie Doping en de Auditcommissie Seksuele Intimidatie die aan de stukken zijn toegevoegd. De rapportage van de Auditcommissie Doping is vanmiddag in het Overleg Bondsdirecteuren inhoudelijk besproken. De heer Michiel van Dijk (voorzitter Auditcommissie Doping) geeft nog een korte toelichting op de rapportage Auditcommissie Doping. Aansluitend meldt de voorzitter dat het bestuur van NOC*NSF recentelijk Marjan Olfers heeft benoemd als voorzitter van de Auditcommissie Seksuele Intimidatie. De commissie is kort geleden gestart met haar werkzaamheden en mevrouw Olfers geeft een korte toelichting op de stand van zaken. 10. Uitreiking Pahud de Mortanges Trofee De Pahud de Mortanges Trofee wordt na iedere Olympische Spelen uitgereikt aan wat in de ogen van NOC*NSF, op advies van de Chef de Mission, de meest voorbeeldige Nederlandse Olympiër was. De Pahud de Mortanges Trofee wordt toegekend aan Epke Zonderland. Deze kon vanavond persoonlijk niet aanwezig zijn, maar de voorzitter zal de trofee binnenkort persoonlijk overhandigen. 11. Uitreiking Van Tuyllbeker De Van Tuyllbeker is een erkenning voor de Olympische bond met de beste prestaties in het afgelopen jaar. Het gaat dan niet alleen om de seniorenprogramma s maar ook om de jeugdkampioenschappen. Daarbij wordt opgemerkt dat de Van Tuyllbeker in de toekomst ook aan niet-olympische bonden kan worden toegekend. De laatste winnaar was de KNZB in In 2012 is de Van Tuyllbeker niet uitgereikt o.a. in verband met het 100-jarig jubileum. Het bestuur van NOC*NSF heeft besloten om de Van Tuyllbeker dit jaar uit te reiken aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. De heer Albers dankt de voorzitter voor de erkenning en maakt van de gelegenheid gebruik om alsnog dank uit te spreken voor de geweldige Spelen 2012 die hebben plaatsgevonden en de rol die iedere bond en NOC*NSF daarin heeft gespeeld. 12. EYOF 2013 De voorzitter leidt in dat het European Youth Olympic Festival 2013 van 14 t/m 19 juli in Utrecht zal plaatsvinden. Mevrouw Rinda den Besten, voorzitter Stichting EYOF 2013, laat aan de hand van een aantal sheets de stand van zaken tot nu toe zien. Zij verwijst daarbij naar de website en de app Utrecht 2013, waarop alle informatie over dit evenement digitaal te vinden is. Tevens doet zij de oproep om op de websites van de bonden nadrukkelijk het EYOF te vermelden en geeft zij aan dat vrijwilligers zich nog steeds kunnen aanmelden. 11

12 13. Rondvraag De heer W. Mosterd gaat in op een eerder gemaakte opmerking tijdens deze vergadering dat de sportarts inmiddels ook medisch specialist is. Het lijkt hem juist om te verduidelijken dat er een voorgenomen besluit van de hoogste instantie (College van Medische Geneeskundige Specialismen) ligt om de sportarts als medisch specialist te erkennen. Dit is van groot belang omdat sporters dan in het normale zorgcircuit terecht komen ingeval van blessures e.d. Er moet nog een consultatieronde worden afgewacht. De voorzitter beaamt dit en geeft aan dat het een groot succes zou zijn als dit definitief zal worden. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter onder dankzegging voor ieders aanwezigheid de vergadering. 12

Ledental NOC*NSF over 2013

Ledental NOC*NSF over 2013 Ledental NOC*NSF over 2013 Ledental NOC*NSF over 2013 Inleiding Voor u ligt de ledentalrapportage van NOC*NSF over 2013. Dit is een jaarlijkse rapportage over het aantal leden van de bij NOC*NSF aangesloten

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 november 2012

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 november 2012 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 november 2012 Aanwezig NOC*NSF-bestuur H. Been A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries W. Ludeke J.W. Maas J. Straathof T. Rombouts L. van Wijk A. van Zanen-Nieberg

Nadere informatie

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2016

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2016 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2/35 Lidmaatschappen NOC*NSF over Inleiding In de periode april mei 2017 heeft de jaarlijkse inventarisatie van het aantal lidmaatschappen van sportbonden over het jaar plaatsgevonden.

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG EXTRA ALGEMENE VERGADERING D.D. 24 januari 2012

CONCEPTVERSLAG EXTRA ALGEMENE VERGADERING D.D. 24 januari 2012 CONCEPTVERSLAG EXTRA ALGEMENE VERGADERING D.D. 24 januari 2012 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries J.W. Maas J. Straathof L. van Wijk A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 november 2013

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 november 2013 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 november 2013 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries H. Been W. Ludeke J.W. Maas T. Rombouts J. Straathof A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2012

Ledental NOC*NSF over 2012 Ledental NOC*NSF over 2012 Samenvatting In 2012 hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2014

Ledental NOC*NSF over 2014 Ledental NOC*NSF over 2014 2/30 Ledental NOC*NSF over 2014 Inleiding In de periode mei-juni 2015 heeft de jaarlijkse inventarisatie van het aantal leden van sportbonden over het jaar 2014 plaatsgevonden.

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 mei 2014

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 mei 2014 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 mei 2014 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries H. Been W. Ludeke J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2011

Ledental NOC*NSF over 2011 Ledental NOC*NSF over 2011 Samenvatting In 2011 hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden - exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke

Nadere informatie

Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld:

Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld: Jaarverslag 2014 Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld: Voorzitter : mr. D.A. van Steenbeek Secretaris : M.L. de Graaff Penningmeester

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2010

Ledental NOC*NSF over 2010 Ledental NOC*NSF over Samenvatting In hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden - exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke Sportfederatie

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 15 november 2011

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 15 november 2011 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 15 november 2011 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries W. Ludeke J.W. Maas T. Rombouts J. Straathof A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015 2/37 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015 Inleiding In de periode april mei 2016 heeft de jaarlijkse inventarisatie van het aantal lidmaatschappen van sportbonden over het

Nadere informatie

Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld:

Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld: Jaarverslag 2015 Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld: Voorzitter : mr. D.A. van Steenbeek Secretaris : M.L. de Graaff Penningmeester

Nadere informatie

FACTS& FIGURES. Ledencijfers Sportbonden 2010 en 2011 Vergelijken, Verdiepen, Verrijken

FACTS& FIGURES. Ledencijfers Sportbonden 2010 en 2011 Vergelijken, Verdiepen, Verrijken FACTS& FIGURES Ledencijfers Sportbonden 2010 en 2011 Vergelijken, Verdiepen, Verrijken Colofon Tekst Klaas Smink, Nicolette Schipper-van Veldhoven Data NOC*NSF, ABF Research Databewerking Klaas Smink Ontwerp

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 1/1 Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 19 november 2013, 19.30 uur, Athene zaal hotel- en congrescentrum Papendal aan van Leden NOC*NSF en genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Extra Algemene Vergadering NOC*NSF 28 april 2015

Extra Algemene Vergadering NOC*NSF 28 april 2015 Extra Algemene Vergadering NOC*NSF 28 april 2015 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) H. Been W. Ludeke M. Mesker J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester) Aanwezig

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 17 MEI 2011

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 17 MEI 2011 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 17 MEI 2011 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) T. Bartels-de Vries W. Ludeke J. Straathof L. van Wijk A. van Zanen-Nieberg (penningmeester) Afwezig NOC*NSF

Nadere informatie

Rapportage 20 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF

Rapportage 20 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF Rapportage 20 januari t/m december 2013 ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 2 Werkwijze Auditcommissie Doping pagina 5 Hoofdstuk 3 Overzicht

Nadere informatie

Presentatie Jaarrekening

Presentatie Jaarrekening AGENDAPUNT 3.d. VERSLAG FINANCIËLE COMMISSIE (FC) t.b.v. de Algemene Vergadering NOC*NSF d.d. 15 mei 2017 INLEIDING De Financiële Commissie (FC) is op 18 april 2017 in vergadering bijeen geweest en heeft

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 16 november 2015

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 16 november 2015 Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 16 november 2015 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) H. Been W. Ludeke M. Mesker J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

De sporter SPORTFOCUS 20161

De sporter SPORTFOCUS 20161 De sporter SPORTFOCUS 20161 Inhoudsopgave Sportparticipatie: Nederland p.3 Sportparticipatie: mannen p.5 Sportparticipatie: vrouwen p.6 Lidmaatschap sportbonden p.7 Segmentatie p.9 SPORTFOCUS 2016 2 Sportparticipatie:

Nadere informatie

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines (per (na besluit bestuur))

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines (per (na besluit bestuur)) Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines (per 29-5-2015 (na besluit bestuur)) Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel Atletiekunie Aangepast Atletiek 1 Paralympisch Zomer Individueel

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering

Agenda Algemene Vergadering Agenda Algemene Vergadering Maandag 18 mei 2015, 19.30 uur, hotel- en congrescentrum Papendal, Athenezaal aan van Leden en geassocieerden NOC*NSF en genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en

Nadere informatie

Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners,

Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners, Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners, vertegenwoordigers van VWS, van De Lotto, vertegenwoordigers van de media en andere gasten, Het is op 2 dagen na exact 4 jaar

Nadere informatie

Topsportprogramma's al of niet VVP-Proof

Topsportprogramma's al of niet VVP-Proof Topsportprogramma's al of niet VVP-proof = betekent opvragen Individuele Verklaring Voltijd Programma is niet langer noodzakelijk Bond Atletiek Unie Sprint/horden dames en heren Mila dames en heren Meerkamp

Nadere informatie

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per 1-7-2014 Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel Badminton Nederland Badminton dames en heren 4B Olympisch Zomer Individueel Bob en Slee

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2004

Ledental NOC*NSF over 2004 Ledental NOC*NSF over 2004 Ledental NOC*NSF over 2004 NOC*NSF kent in 2004 totaal 89 lidorganisaties, waarvan 72 gerekend worden tot sportbonden en 17 gerekend worden tot de buitengewone leden. Het totale

Nadere informatie

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per 1-7-2014 Bond Discipline Indeling Olympisch Badminton Nederland Badminton dames en heren 4B Olympisch Zomer Bob en Slee Bond Nederland Bobslee 4B Olympisch

Nadere informatie

Rapportage 19 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF

Rapportage 19 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF Rapportage 19 januari t/m december 2012 ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 2 Werkwijze Auditcommissie Doping pagina 5 Hoofdstuk 3 Overzicht

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 18 mei 2015

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 18 mei 2015 Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 18 mei 2015 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) H. Been W. Ludeke M. Mesker J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

NOC*NSF BondenMonitor Benchmark Rapportage

NOC*NSF BondenMonitor Benchmark Rapportage NOC*NSF BondenMonitor 2006 Benchmark Rapportage BONDENMONITOR Toelichting Vanuit de sport wordt de vraag naar monitoren, inzicht in kengetallen, benchmarken en brancheontwikkelingen steeds belangrijker.

Nadere informatie

Bond Discipline Indeling

Bond Discipline Indeling Bond Discipline Indeling Badminton Nederland Badminton dames en heren 4B Bob en Slee Bond Nederland Bobslee 2 Bob en Slee Bond Nederland Rodelen 4B Bob en Slee Bond Nederland Skeleton 4B Bob en Slee Bond

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 December 2015

JAARPLAN 2016 December 2015 JAARPLAN 2016 December 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Context 3 structuur en dienstverlening 4 Aansluiting sportorganisaties en ondersteuning 6 Communicatie en zichtbaarheid 7 Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Algemene Vergadering NOC*NSF

Algemene Vergadering NOC*NSF Algemene Vergadering NOC*NSF 15 mei 2017, 19:30 uur, hotel en congrescentrum Papendal aan van Leden, geassocieerden en genodigden Bestuur NOC*NSF datum 1 mei 2017 agendapunten 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering

Agenda Algemene Vergadering Agenda Algemene Vergadering Maandag 16 november 2015, 19.30 uur, hotel en congrescentrum Papendal, Athenezaal. aan van Leden en geassocieerden NOC*NSF Genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening

Nadere informatie

Veilig én sportief besturen. Thema-avond over het Veilig Sportklimaat Door Anco Bulk, Beweegteam Woerden 15 november 2016

Veilig én sportief besturen. Thema-avond over het Veilig Sportklimaat Door Anco Bulk, Beweegteam Woerden 15 november 2016 Veilig én sportief besturen Thema-avond over het Veilig Sportklimaat Door Anco Bulk, Beweegteam Woerden 15 november 2016 Themagebieden 1. Bewustwording en communicatie 2. Verenigingen en bestuurders 3.

Nadere informatie

De begroting 2017 van de organisatie NOC*NSF (vereniging en deelnemingen) toont zoals altijd een nihil saldo.

De begroting 2017 van de organisatie NOC*NSF (vereniging en deelnemingen) toont zoals altijd een nihil saldo. AGENDAPUNT 3.c. VERSLAG FINANCIËLE COMMISSIE (FC) t.b.v. de Algemene Vergadering NOC*NSF d.d. 21 november 2016 INLEIDING Tijdens de vergadering van de Financiële Commissie (FC) van 13 oktober 2016 is in

Nadere informatie

Overzicht Topsportprogramma s. - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 18 november

Overzicht Topsportprogramma s. - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 18 november Overzicht Topsportprogramma s - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 18 november 2008 - Overzicht Lijst Categorie 1 en Categorie 2 Topsportprogramma s zoals vastgesteld tijdens de AV

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 20 mei 2014, 19.30 uur, Hotel- en congrescentrum Papendal (Athenezaal) aan van Leden NOC*NSF en genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en mededelingen 2.

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 14 mei 2013, 19.30 uur, Hotel- en congrescentrum Papendal (Athenezaal) aan van Leden NOC*NSF en genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en mededelingen 2.

Nadere informatie

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Het danslandschap in Nederland is zeer divers. Er is een grote verscheidenheid aan dansante vormen, waarbinnen vaak meerdere organisaties actief zijn.

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF Notitie Ter besluitvorming Agendapunt 3 b aan Algemene Vergadering NOC*NSF van Bestuur NOC*NSF betreft Begroting 2017 datum 21 november 2016 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 9 mei 2016

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 9 mei 2016 Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 9 mei 2016 Aanwezig NOC*NSF-bestuur A. Bolhuis (voorzitter) H. Been W. Ludeke M. Mesker J.W. Maas T. Rombouts C. Warners A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

Nadere informatie

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF NOC*NSF Nederlandse Olympisch team Topsport en talentontwikkeling

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Holland Nr. 3341 27 juli 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 18 juli 2017, nr. 963285/963290, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

1. OPENING De voorzitter opent de vergadering om uur. Hij heet de heren Wessels en Benning van accountantskantoor De Jong & Laan welkom.

1. OPENING De voorzitter opent de vergadering om uur. Hij heet de heren Wessels en Benning van accountantskantoor De Jong & Laan welkom. NOTULEN van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de NV Waterbedrijf Drenthe, gehouden op donderdag 13 juli 2017 in de kantine van het hoofdkantoor van WMD te Assen Aanwezig: De heer G.J. Jansen

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent Gedrag. Informatie voor vrijwilligers

Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent Gedrag. Informatie voor vrijwilligers Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent Gedrag Informatie voor vrijwilligers Versie juli 2015 VEILIG SPORTKLIMAAT Iedere week beleven we samen met miljoenen andere Nederlanders veel plezier aan sport.

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

Naar een veiliger sportklimaat (VSK)

Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Een sportbreed programma dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt Marijke Fleuren Bestuurderscongres KNSB, 27 oktober 2012 De ideale route: inspiratie

Nadere informatie

Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent het Gedrag. Informatie voor vrijwilligers, trainers en medewerkers

Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent het Gedrag. Informatie voor vrijwilligers, trainers en medewerkers Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent het Gedrag Informatie voor vrijwilligers, trainers en medewerkers Versie 2017 VEILIG SPORTKLIMAAT Elke week beleven we samen met miljoenen andere Nederlanders veel

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

het gewenst is om bij te dragen aan investeringen in topsportaccommodaties met een internationale of nationale uitstraling in Noord-Holland;

het gewenst is om bij te dragen aan investeringen in topsportaccommodaties met een internationale of nationale uitstraling in Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 18 juli 2017, nr. 963285/963290, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie topsportaccommodaties Noord- Holland 2017. Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd:

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF Artikel 1 Definities 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld in artikel

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Beknopt onderzoeksrapport

Beknopt onderzoeksrapport Beknopt onderzoeksrapport Scholingsaanbod en behoefte bij Nederlandse sportbonden Ward van der Waerden Amsterdam, 2012 Student/Stagiair Sportmarketing/Johan Cruijf University Hogeschool van Amsterdam INLEIDING

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 Aanwezig: Peter Zandveld, lid Amsterdam en voorzitter EGCC, tevens gemachtigde voor Allard Köster, lid NGoB, Merlijn Kuin, lid NGoB, Eric van de Marel, voorzitter

Nadere informatie

OVERZICHT SPORTVERENIGINGEN IN DORDRECHT MAART 2014

OVERZICHT SPORTVERENIGINGEN IN DORDRECHT MAART 2014 OVERZICHT SPORTVERENIGINGEN IN DORDRECHT MAART 2014 Tak van sport Naam vereniging Aantal Oprichtings- Aantal Verschil Verschil Overkoepeldende 1. Voetbal Amstelwijck 238 01-09-1913 459-221 -48.15% Koninklijke

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, 09.30 uur Locatie: Aanwezig RvB: Aanwezig RvC: NH Jan Tabak (Amersfoortsestraatweg 27, Bussum) De

Nadere informatie

Toelichting wijzigingen in nieuwe statuten t.o.v. huidige statuten

Toelichting wijzigingen in nieuwe statuten t.o.v. huidige statuten Toelichting wijzigingen in nieuwe statuten t.o.v. huidige statuten Artikel 1 Naam en Zetel In de nieuwe naam is de toevoeging Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit weggelaten. Nieuwe

Nadere informatie

Klachtenreglement NOC*NSF

Klachtenreglement NOC*NSF Klachtenreglement NOC*NSF Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Art. 1 Begripsbepalingen pag. 3 Art. 2 Reikwijdte van het Klachtenreglement pag. 3 Art. 3 Klachtenprocedure pag. 3 Art. 4 Klachtenbehandeling pag.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda Notulen Bezoekadres Meander 501 6825 MD Arnhem Postbus 5022 6802 EA Arnhem t. 026 352 55 00 f. 026 352 55 05 support@sidn.nl www.sidn.nl Datum 17 maart 2014 Aan Leden van de raad van toezicht van SIDN

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Uitreiking: De voorzitter reikt de bij de onderscheiding behorende speld en oorkonde uit op een algemene vergadering.

Uitreiking: De voorzitter reikt de bij de onderscheiding behorende speld en oorkonde uit op een algemene vergadering. Richtlijnen voor het toekennen van KNZB onderscheidingen 1. Onderscheidingen t.b.v. leden van de KNZB 1.1. Ereleden: Statuten art. A 7.1: Ereleden zijn natuurlijke personen, die op grond van buitengewone

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006

reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006 reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006 2 Inhoud pagina begripsbepalingen 3 doel reglement 3 taken en bevoegdheden 3 specifieke taken bevoegdheden 3 individuele advisering 4 kwaliteitseisen

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Lid Financiële Commissie

Lid Financiële Commissie Badminton Nederland behoort met circa 50.000 leden tot de middelgrote sportbonden van Nederland. Badminton Nederland ontplooit activiteiten op de werkvelden Dienstverlening & Wedstrijdzaken, Topbadminton

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET

VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET Visie Z&PC Nunspeet 2015 1 INHOUDSOPGAVE: 1. Missie en visie: 1.1 Statutair doel; 1.2 Missie en visie. 2. Organisatie: 2.1 Facilitaire doelstellingen; 2.2 Financiële doelstellingen;

Nadere informatie

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe d.d. 30 november 2015 Aanwezig: gedeputeerde H. Jumelet Provincie Drenthe Wethouder H. Heijerman Gemeente Aa en Hunze wethouder

Nadere informatie

Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat

Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat Subsidiejaar 2012 Dit is een addendum op de in mei 2011 aangenomen Richtlijnen Sportagenda 2012 AV versie (24 januari 2012) Inleiding Inleiding Naar

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Notitie. Ter besluitvorming. Algemene Vergadering NOC*NSF. Bestuur NOC*NSF. Bestedingsplan Sportagenda

Notitie. Ter besluitvorming. Algemene Vergadering NOC*NSF. Bestuur NOC*NSF. Bestedingsplan Sportagenda Notitie Ter besluitvorming Agendapunt 4 aan van betreft Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF Bestedingsplan Sportagenda datum behandeling 20 mei 2014 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt

Nadere informatie

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden.

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Wegener VVG gehouden bij BN/De Stem op vrijdag 19 april te Breda en op dinsdag 23 april bij Koninklijke Wegener N.V. te Apeldoorn

Nadere informatie

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bijlage Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland (BONN) 23 mei 2014 Aanleiding In 2013

Nadere informatie

Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016

Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Tak van sport: 1. Paralympisch zwemmen Inleiding De algemene procedure die ertoe leidt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Opgericht bij notariële acte d.d. 11 februari 1991 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken voor

Nadere informatie

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering

Agenda Algemene Vergadering Agenda Algemene Vergadering Maandag 21 november 2016, 19:30 uur, hotel en congrescentrum Papendal, Athenezaal. aan Leden en geassocieerden NOC*NSF Genodigden van Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering Gehandicaptensport

Deskundigheidsbevordering Gehandicaptensport Deskundigheidsbevordering Gehandicaptensport Inventarisatie Producten 2011-2012: - Documentatie gehandicaptensport: o Folders/brochures; o Literatuur; o Readers; o Video/dvd materiaal; o Website; o Etc.

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 9 mei 2016 - Inwerkingtreding op 1 januari 2017 Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven

Nadere informatie

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Wilfred van Buuren Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Conclusies: Er worden veel sportarchieven bewaard* Slechte

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Naar een veiliger sportklimaat (VSK)

Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Een sportbreed programma dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt Sportcongres Zuid -Holland 19 november 2014 Een leven lang met plezier sporten Ralf

Nadere informatie