Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2014"

Transcriptie

1 Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2014 Datum: Verslag: dinsdag 11 maart 2014, Utrecht Marit Zethof Aanwezigen: Van het bestuur: Bert Knegtering (voorzitter), Marit Zethof (secretaris), Leon de Jonge (penningmeester), Joris ter Heijne (programma commissie t/m december 2013), Joël Luyk (programma commissie per januari 2014), Ronny van den Heuvel (Public Relations), Raphaël Steenbergen (algemeen lid) Leden: Johan de Knijff, Hugo de Jong, Hans Hekstra, Cees Smit, Karel Bueno de Mesquita, Koos Ham, Louis Cornelissen, Ben Rijneveld, Glenn Tenniglo, Joost Seesink, Eric van Kleef, Ronald Damstra, Eric van Rooijen, Conny Scheper, Ben Rigter, Karolina Wojciechowska en Bernard Ouwehand. Beschikbare vergaderstukken: Notulen ALV 2013, jaarverslag 2013, algemeen werkplan Opening en mededelingen De algemene ledenvergadering (ALV) wordt om 17:10 uur door de voorzitter Bert Knegtering geopend. De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Alle (beoogde) bestuursleden stellen zich voor. De nieuw beoogde leden in het bestuur zijn Marit Zethof en Joël Luyk. Marit Zethof heeft per 01 september 2013 informeel de functie van secretaris van Karolina Wojciechowska overgenomen. Marit werkt bij HKV lijn in water. Joël Luyk is de beoogde nieuwe voorzitter voor de Programma Commissie per 1 januari Joël heeft de afgelopen jaren zitting genomen als lid in de Programma Commissie. Joël is werkzaam bij Delta Pi. Bert presenteert de agenda van de vergadering. 2 Notulen van de algemene ledenvergadering (ALV) 2013 De notulen van de ALV van donderdag 21 maart 2013 worden goedgekeurd en vastgesteld. De secretaris heeft één tekstuele opmerking op pagina 4 van Louis Cornelissen verwerkt. 3 Jaarverslag 2013 en algemeen werkplan 2014 Het bestuur presenteert het jaarverslag 2013 en het algemene werkplan Pagina 1 van 8

2 3.1 Algemeen Bert Knegtering presenteert de nieuwe visie en Marit Zethof presenteert de ledenadministratie. Visie Het bestuur heeft het afgelopen jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe visie voor haar vereniging. Het centrale thema van de vorige visie was ketenrisico s, gericht op de proces- en productieindustrie. De nieuwe visie is genaamd Risicomanagement als spil in de besluitvorming en wordt gekenmerkt door de volgende drie hoofdpunten: 1. Verbinden van kennisnetwerken door informatiestromen 2. Samenwerken met andere brancheorganisatie en onze kennis aanbieden aan andere organisaties (bijvoorbeeld universiteit). 3. Faciliteren en creëren van centraal kennisorgaan op het gebied van risicoanalyse en bedrijfszekerheid. Deze nieuwe visie definieert zich door vijf pijlers: Mensen: stimuleren van actieve participatie van de leden door kennis en ervaring van de leden samen te brengen en activiteiten te organiseren Techniek: vooraan blijven lopen met onze (technische) kennis Omgeving: op nauwe voet volgen van ontwikkelingen t.a.v. procesveiligheid en publieke veiligheid en delen met haar leden. Autoriteit: meer aandacht voor toenemende tekorten van kennis en ervaring bij bedrijfsleven en overheid, die onder druk staat. Leading: autoriteit in het vakgebied van risicoanalyse en bedrijfszekerheid. De NVRB wil een centrale positie in het kennislandschap innemen. We willen de interactie meer opzoeken met andere brancheorganisaties, kennisorganisaties en het bedrijfsleven. Het is het streven om de kennis bij de leden in kaart te brengen en te mobiliseren. Het bestuur vraagt respons van haar leden op de nieuwe visie. Op basis van de reacties van de leden op de gepresenteerde visie, zal de nieuwe visie worden bijgesteld. De definitieve uitwerking van de nieuwe visie wordt gepresenteerd op de website en in de nieuwsbrief. Een samenvatting van de reacties van de leden: NVRB is orgaan dat kennisdeling mogelijk maakt op dit moment en geen autoriteit in deze. De leden zijn het hiermee eens en onderstrepen dat leden niet namens de NVRB hun visie zullen ventileren. Een autoriteit zijn betekent hier dus het samenbrengen en ontwikkelen van specialistische kennis op gebied van bedrijfszekerheid en risicoanalyse, en vanuit die positie meer erkenning krijgen en sturing geven aan het vakgebied. Ronald Damstra vraagt hoe de experts op naam van de NVRB kennis en visie richting de overheid ventileren. Dit gebeurt nu op persoonlijke titel of op naam van een bedrijf / kennisinstelling. Verder geeft hij aan dat de nieuwe visie meer dan de oude visie vindt passen bij de NVRB. o Bert geeft aan dat dat we ons niet alleen willen beperken tot onze eigen achterban, maar ook de interactie met andere brancheorganisaties willen opzoeken. Hans Hekstra zegt dat autoriteit in huis wordt gehaald door nieuwe leden te werven en zo interactie te creëren met andere leden ofwel autoriteiten in de sector. Hij vraagt welke stappen we concreet zullen ondernemen zodat de NVRB een autoriteit wordt. Als voorbeeld noemt hij trainingen op het gebied van risicoanalyse. Pagina 2 van 8

3 o Bert geeft aan dat we dit nog nader vorm moeten geven. Ben Rijneveld is van mening dat de leden niet in de opinie moeten treden als zijnde NVRB, maar dat de NVRB als autoriteit moeten laten zien dat we kennis in huis hebben. Hugo de Jong geeft aan dat hij zich heeft aangemeld bij de NVRB om kennis te delen met gelijkgestemden. Hij geeft verder aan dat risicomanagement faciliterend is om de risico s van alles wat we ondernemen te beheersen. o NVRB wil als vereniging uitdragen dat risicomanagement de spil in het web is als om het besluitvorming gaat. Risicomanagement is niet alleen faciliterend (of zou moeten zijn) aan de bedrijfsprocessen, maar bij goed gebruik ook zorgt voor een optimalisatie van deze bedrijfsprocessen (Bert) o Ronny en Joël voegen hier aan toe dat de functie van kennisdeling zeker niet wordt verlaten, maar juist onderstreept moet worden. We willen een stevigere positie innemen en de kennisdeling binnen de vereniging naar een hoger niveau tillen. Naast bestaande activiteiten willen we ook activiteiten in een andere vorm gaan gieten, waarbij we naast inhoud ook meer het sociale karakter opzoeken. Cees Smit steunt de toevoeging van Joël van harte. Het bestuur geeft tot slot aan dat de visie op basis van deze reacties en verdere discussie binnen het bestuur nog verder worden aangescherpt. Ledenadministratie Marit Zethof presenteert de ledenadministratie. Het aantal bedrijfsleden en individuele leden in jaar 2013 is gedaald ten opzichte van In totaal is er een afname van het ledenbestand met één individueel lid, één student en vier niet-betalende leden. Het aantal ereleden is gelijk gebleven. In 2013 hebben twee bedrijven het lidmaatschap opgezegd en heeft één bedrijf zich aangemeld. Het totaal aantal leden en het totaal aantal personen zijn afgenomen. In het eind van 2013 waren er in totaal 117 leden en 233 personen. Marit geeft aan dat het belangrijk is dat de vereniging zich richt op uitbreiding van het ledenbestand en dan met name ook voldoende aandacht besteed moet worden aan het aantrekken van wat jongere leden. Afgelopen jaar zijn er geen activiteiten specifiek gericht op ledenwerving georganiseerd. Met de uitwerking van de nieuwe visie zal het bestuur hier wel aandacht aan besteden. Lustrum Joris ter Heijne geeft een samenvatting van het 5 e lustrum. Het lustrumheeft plaatsgevonden op 19 november j.l. bij Kasteel Woerden en is door ongeveer 60 personen bezocht. Han Vrijling was de dagvoorzitter. Na een lezing van de gemeente Woerden (Jan Zwaneveld) over risicomanagement binnen de ontwikkeling van de openbare ruimte, hebben de leden een rondleiding door het kasteel gekregen. Na de rondleiding gaf oud voorzitter Theo Logtenberg ons een terugblik, Aan het eind van de middag heeft er een paneldiscussie (Peter van Gestel, Raphaël Steenbergen en Sander Sieswerda) plaatsgevonden, aan de hand van 3 prikkelende stellingen. Deze paneldiscussie had tot doel de leden mee te laten denken over de ontwikkelrichting (visie) van de NVRB van de komende jaren. Het bestuur heeft de paneldiscussie zeer gewaardeerd en hetgeen dat naar voren is gekomen gebruikt bij de vormgeving van de nieuwe visie. De dag is afgesloten met een borrel en diner, waarbij de lustrumviering op humoristische wijze vertolkt is in een poëtisch lied. Pagina 3 van 8

4 4 Programma Commissie Joris evalueert de uitvoering van de Programma Commissie in Er stonden vijf lezingen gepland en het lustrum. Daarnaast zou ESREL in het najaar 2013 plaatsvinden. Er zijn iets minder activiteiten georganiseerd dan vooraf gepland. Dit heeft te maken met het feit dat het najaar van 2013 een relatief vol programma kende: lustrum, ESREL en de extra lezing over de overstromingen in Duitsland. De lezingavond over tunnelveiligheid is goed bezocht, omdat deze lezing een afwijkend thema had (er zijn relatief veel lezingen over waterveiligheid geweest afgelopen jaren). De tweede lezing van het jaar vond plaats tijdens de ALV over de overstromingsramp van 1953 door Hans Vrijling. Daarnaast stond er nog een lezing over de olie en gasindustrie gepland, maar deze heeft niet plaatsgevonden. Er is wel een extra lezing in samenwerking met KIVI NIRIA georganiseerd met als thema de lessen van de overstromingen in Duitsland. De samenwerking met KIVI NIRIA was op proef, maar is goed bevallen. Mede doordat er ongeveer 60 deelnemers aanwezig waren is dit des te meer reden om meer toenadering tot andere vakorganisaties te zoeken. Algemeen concludeert Joris dat de lezingavond nog steeds wordt gewaardeerd, want er is veel discussie, goede reacties, redelijke deelname van de leden en leuke thema s. Sinds twee jaar zijn de lezingavonden ook open te bezoeken voor zusterverenigingen. Ronny merkt op dat KIVI NIRIA wel een financiële bijdrage heeft geleverd, omdat het grootste deel van de aanwezigen afkomstig was uit haar ledenbestand. De Programma Commissie telt nu vier leden inclusief de voorzitter Joël Luyk. Het is het streven om in totaal 5 à 6 leden in de commissie te hebben, zodat elk lid 1 lezingavond per jaar organiseert. Er is dus een openstaande vacature voor 1 à 2 nieuwe leden. Hiertoe is tweemaal een oproep geplaatst in de nieuwsbrief. Geïnteresseerden kunnen zich tijdens een van de activiteiten van de NVRB melden bij de een van de aanwezige leden van de Programma Commissie, of een mail sturen naar De Programma Commissie is van plan om in 2014 naast de lezingavonden ook meer activiteiten met een sociaal karakter te organiseren. Er staan drie lezingavonden gepland en één heeft reeds plaatsgevonden. 11 februari heeft een lezingenavond over Veiligheid in de procesindustrie plaatsgevonden. Mogelijke onderwerpen zijn voor de overige avonden zijn: De Onderzoeksraad voor Veiligheid in de praktijk, Innovatie in grote infraprojecten en Ontwikkelingen in waterveiligheid - Risico gestuurd beslissen. De Programma Commissie wil graag ook een netwerkborrel op locatie en een excursie naar de AEX organiseren Daarnaast is aangegeven dat de Programma Commissie van plan is een vragenlijst te verspreiden onder de leden over de huidige lezingenavonden. Doel hiervan is te achterhalen wat de sterke punten zijn, wat beter kan en welke alternatieven er zijn. Hierop is positief gereageerd vanuit de zaal. Gea Kolk stelt voor een bedrijf gastheer voor de lezingavond te laten zijn op een externe locatie, waarbij het bedrijf ook de spreker verzorgt. Joël geeft aan dat er de intentie is om dit op te pakken komend jaar, want het is om een mooie kans om zo andere thema s op het programma te zetten. Verdere suggesties van de leden t.a.v. de Programma Commissie zijn: vaker gezamenlijk organiseren met vakorganisaties, Technisch Weekblad als gratis promotie voor activiteiten Pagina 4 van 8

5 gebruiken om zo een groter podium te bereiken. Meer suggesties zijn welkom (via of spreek een van de leden aan tijdens een volgende bijeenkomst). 5 RD&O Er is momenteel geen bestuurslid die zich bezighoudt met de RD&O. Raphaël Steenbergen (organisatie ESREL) geeft een toelichting op de lopende activiteiten omtrent RD&O. Themacommissie onderhoudsoptimalisatie De themacommissie onderhoudsoptimalisatie is de enige actieve commissie, met in totaal 13 leden. Zij zijn afgelopen jaar 1x bijeenkomen. Het voorstel is om een boekje Lessons Learned van deze themacommissie te publiceren. Kennisdeling in de nieuwe visie Verder geeft Raphaël een toelichting op de concretisering van de nieuwe visie. Ten aanzien van kennisontwikkeling moet de NVRB meer aansluiten bij kennisinstituten om samen te sparren welke richting het vakgebied van risicoanalyse en bedrijfszekerheid op moet: - Hierbij is het voorstel om de discussie aan te gaan met het Safety en Security Center van de TU Delft en aansluiten bij het opzetten van de roadmap om ook als bedrijfsleven aan te geven waar we heen willen. - Samen met KIVI NIRIA uitdaging aangaan hoe we met hen samen kennisdeling kunnen stimuleren - Meer actief inzetten op kennisuitwisseling in plaats van latente behoeften (passief). ESREL Raphaël vraagt de leden naar de ervaringen van ESREL. Samenvattend: veel wetenschappelijke presentaties, voor bedrijfsleven minder interessant, podium voor beginnende promovendi, wel hele leuke dag. Het is lastig om voldragen wetenschappers bij ESREL te krijgen en ook autoriteiten uit het bedrijfsleven uit te nodigen. Raphaël onderstreept dat praktijkinput wel heel belangrijk is voor een conferentie. De inzending van een paper blijkt een drempel voor aanmelden, mede omdat er strenge wetenschappelijke eisen aan het paper zijn gesteld. Het aantal papers uit Nederland viel een beetje tegen, maar er waren wel veel Nederlanders aanwezig op de conferentie. De best paper award is voor het eerst toegekend. ESREL is momenteel met een klein positief saldo afgesloten. De organisatie van de ESREL is mede uitbesteed aan bureau CAOS in Amsterdam. Er staat nog 30 keuro open aan niet geïnde deelnemers fee open plus de kosten voor de accountant. Naar verwachting leidt dat tot een klein verlies aan het einde dat gezamenlijk door ESRA en ESREL (waaronder de NVRB) wordt gedekt. 6 Public Relations (PR) Ronny van den Heuvel licht de doelstelling en de middelen van het takenpakket Public Relations toe. De doelstelling bestaat uit communicatie met leden en organisaties en bevorderen van interactie met leden. De PR-middelen zijn: Nieuwsbrief, Website, Folder en Banner/vlaggen / USBstick. De USB-sticks bevat een presentatie van de NVRB en deze willen we onder andere aan de leden verspreiden via de nieuwsbrief. We willen meer zichtbaar zijn bij congressen en Pagina 5 van 8

6 bijeenkomsten en zijn daarom het afgelopen jaar ook op ESREL aanwezig geweest met een stand. Ook is de USB stick daar aan alle deelnemers uitgedeeld. Nieuwsbrief De nieuwsbrief is afgelopen jaar 5x verschenen. Ook voor 2014 streven we naar vijf a 6 nieuwsbrieven, dat wil zeggen ongeveer één uitgave per twee maanden. Artikelen Via Social Media kunnen we artikelen delen (bijvoorbeeld Twitter of Linkedin groep). Daarnaast kunnen we artikelen ook via Esra publiceren. Ronny heeft ook zitting in de redactie van de ESRA nieuwsbrief. Afgelopen jaar is er één artikel in de ESRA nieuwsbrief gepubliceerd. Website Het archief van de website is onlangs opgeschoond. In het archief zijn presentaties van lezingen, documenten van de ALV en dergelijke van de afgelopen 3 jaar te vinden. Ook is ouder materiaal opgeslagen in een apart archief. Dit gegeven de beperkte opslagcapaciteit van de website. De website had een forum, maar dit is door weinig/geen gebruik weer van de website verwijderd. We willen de forumdiscussie op een nieuwe en mogelijk ook andere manier vormgeven in Dit zou eventueel met behulp van onze website kunnen. Een andere optie is om de Linked-IN groep hier beter voor te benutten. Afgelopen jaar is er een aanval van robots op de website geweest. Naar aanleiding hiervan zijn er extra veiligheidsmaatregelen doorgevoerd, bijvoorbeeld het weren van IP-adressen uit bepaalde landen. Daarnaast heeft de website een Joomla update gehad, waardoor de content van de website nu ook naar het formaat van smartphone of tablet wordt geschaald. Daarnaast maakt deze Joomla versie het mogelijk om berichten op de website te delen via social media. Er was een vacature voor webmaster. Deze functie is voorheen door Ronny zelf ingevuld. Louis Cornelissen geeft aan dat hij bereid is deze taak op hem te nemen. De kosten voor Public Relations zitten met name naast het periodiek uitbrengen van de nieuwsbrief in de update- en onderhoudskosten van de website. 7 Financiën Leon de Jonge wil een overzicht presenteren van de inkomsten en uitgaven volgens het grootboek, de resultatenrekening 2013 en de balans per 31 december Leon geeft een toelichting op de totstandkoming van de resultatenrekening. Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze qua lay-out is veranderd ten opzicht van vorige jaren om meer inzicht te geven in het daadwerkelijk resultaat van Per saldo is er een positief operationeel resultaat gedraaid van 5021,-. Doordat dit jaar geconstateerd is dat er een aantal fouten gemaakt zijn in het verleden (die recht getrokken zijn in de boekhoudingen en de balansen), is de balans niet te herleiden uit de resultatenrekening van 2013 en de balans dd Meer over deze geconstateerde fouten is te vinden in het jaarverslag Deze geconstateerde fouten resulteren Pagina 6 van 8

7 in een hoop posten op de balans die van tijdelijk aard zijn om de transitie te maken en de fouten te herstellen. De Kascontrolecommissie bestond uit Bernard Ouwehand en Louis Cornelissen heeft ook uitgebreid naar deze fouten en de uitgevoerde herstel maatregelen gekeken. Zij geven aan dat de boekhouding inzichtelijk was en in orde bevonden. Daarmee adviseren zij de Algemene Ledenvergadering om de penningmeester, Leon de Jonge, en daarmee het bestuur décharge te verlenen voor het boekjaar Louis Cornellissen presenteert de volgende verbeterpunten: - Omvang eigen vermogen is groot naar rato van het aantal leden - Rente-inkomsten verhogen op spaartegoeden door een andere (internet)spaarrekening af te sluiten of door een deel van het vermogen in een spaardeposito te stoppen. - Boekhoudkundig (software) programma aan te schaffen i.p.v. gebruik van spreadsheets, om zo werk financiële administratie en het opmaken van de jaarrekening te vereenvoudigen - Vrijstelling bij belastingdienst aanvragen, gezien het extra werk voortkomend uit de BTW administratie. De leden zijn deels van mening dat de inzichtelijkheid van de financiën nog niet is verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Zij willen daarom geen décharge verlenen. De leden stellen voor om een kleiner comité op te richten voor het jaar 2014 om gezamenlijk naar de presentatie wijze van de cijfers te kijken. Hierbij wordt uitdrukkelijk niet nogmaals het werk van de kascommissie gedaan. Het kleine comité bestaat uit Ben Rigter, Johan de Knijff, Bernard Ouwehand en Louis Cornelissen. Dit comité zal zich richten op de verbetering van de cijfer presentatie waarbij de cijfers in een extra uitgeschreven ALV besproken en, indien goed bevonden, goedgekeurd worden. Na instemming van het kleine comité ten aanzien van de presentatiewijze, zal het advies volgen om decharge te verlenen. In de statuten van de NVRB staat dat het alleen mogelijk is om op de ALV decharge te verlenen. Er wordt daarom een nieuwe ALV na de bijeenkomst van het kleine comité georganiseerd om decharge te verlenen. Dit zal gebeuren voor een lezingavond waarbij de stukken van te voren nogmaals, in de aangepaste presentatiewijze, naar de leden toegestuurd worden. De nieuwe kascontrolecommissie voor 2014 zal uit Louis Cornelissen en Glenn Tenninglo bestaan. Begroting 2014 Leon presenteert de begroting voor De bestuurskosten zijn wat verhoogd, met name om de kosten te dekken voor het nog aan te trekken nieuwe bestuurslid Externe betrekkingen en de extra activiteiten van de Programma Commissie om de nieuwe visie verder uit te rollen. Daarnaast is de rente naar boven bijgesteld van 650 naar 1000 euro. De leden keuren de begroting voor 2014 goed en geven daarmee het bestuur mandaat om de voorgenomen ambities uit te voeren. Glenn Tenninglo vraagt of er geen extra kosten zijn gebudgetteerd om de nieuwe visie verder uit te werken. Leon geeft aan dat de extra kosten die hiermee gemoeid zijn, inzitten in de verhoging van de bestuurskosten en de programma commissie voor de organisatie van extra activiteiten. Pagina 7 van 8

8 8 Samenstelling bestuur 2014 Bert Knegtering stelt voor om het bestuur in 2014 uit de volgende personen te laten bestaan: - Bert Knegtering (voorzitter); - Marit Zethof (secretaris); - Leon de Jonge (penningmeester); - Joël Luyk (voorzitter Programma Commissie); - Ronny van den Heuvel (Public Relations); - Raphaël Steenbergen (Algemeen Lid). Er is een vacature voor de nieuwe bestuursfunctie Externe Betrekkingen. Het gepresenteerde werkplan 2014 worden door de aanwezige leden goedgekeurd. Het jaarverslag 2013, met uitzondering van de resultatenrekeningen, wordt door de aanwezige leden goedgekeurd. 9 Rondvraag/opmerkingen en sluiting De NVRB heeft het voornemen om met de lezingavond een groter publiek te bereiken. In 2013 is daarom een lezingavond in samenwerking met KIVI NIRIA georganiseerd. Johan de Knijff geeft aan dat hij meer contactpersonen van brancheverenigingen voor het gezamenlijk organiseren van lezingen in zijn netwerk heeft. Hij vraagt wie de contactpersoon is binnen het bestuur voor het organiseren van activiteit met externe relaties? Dit is Joël Luyk als voorzitter van de Programma Commissie Bert Knegtering sluit de vergadering om 19:15 uur. Pagina 8 van 8

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2012

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2012 Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2012 Datum: woensdag 8 maart 2012, Utrecht Verslag: Karolina Wojciechowska Aanwezigen: Van het bestuur: Bert Knegtering (Voorzitter), Karolina Wojciechowska (Secretaris),

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2011

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2011 Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2011 Datum: woensdag 2 maart 2011, Utrecht Verslag: Karolina Wojciechowska Aanwezigen: Van het bestuur: Aarnout Brombacher (Voorzitter), Bert Knegtering (Algemene

Nadere informatie

NVRB Jaarverslag 2014 maart 2015

NVRB Jaarverslag 2014 maart 2015 Jaarverslag 2014 1. Inleiding Dit jaarverslag geeft in het kort weer welke activiteiten en gebeurtenissen in 2014 hebben plaatsgevonden. Er wordt een relatie gelegd met de plannen die begin 2014 gedurende

Nadere informatie

Algemeen Werkplan 2013

Algemeen Werkplan 2013 Algemeen Werkplan 2013 1 Inleiding Het Algemeen Werkplan 2013 (AW) is opgesteld met als doelstellingen: Het aangeven van prioriteiten voor de korte termijn (lopende verenigingsjaar). Een leidraad te zijn

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering NVRB

Algemene Ledenvergadering NVRB Algemene Ledenvergadering NVRB Welkom! 3/4/2011 ALV 1 Agenda Opening Notulen ALV 2010 Jaarverslag 2010 en Werkplan 2011: Algemeen Programma Commissie Research Development & Onderwijs Public Relations Goedkeuren

Nadere informatie

Algemeen Werkplan 2015

Algemeen Werkplan 2015 Algemeen Werkplan 2015 1. Inleiding Het Algemeen Werkplan 2015 (AW) is opgesteld met als doelstellingen: Het aangeven van prioriteiten voor de korte termijn (lopende verenigingsjaar). Een leidraad te zijn

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Notulen ALV 26-09-2015

Notulen ALV 26-09-2015 Notulen ALV 26-09-2015 1. Opening Voorzitter Wendy Tavenier doet het welkomstwoord. Er zijn nieuwe leden bij en daardoor stelt het bestuur zich nogmaals voor. Vervolgens wordt de ALV gepresenteerd aan

Nadere informatie

Algemeen Werkplan 2012

Algemeen Werkplan 2012 Algemeen Werkplan 2012 1 Inleiding Het Algemeen Werkplan 2012 (AW) is opgesteld met als doelstellingen: Het aangeven van prioriteiten voor de korte termijn (lopende verenigingsjaar). Een leidraad te zijn

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

NVRB Jaarverslag 2010 januari 2011

NVRB Jaarverslag 2010 januari 2011 Jaarverslag 2010 1 Inleiding Dit jaarverslag geeft in het kort weer welke activiteiten en gebeurtenissen in 2010 hebben plaatsgevonden. Er wordt een relatie gelegd met de plannen die begin 2010 gedurende

Nadere informatie

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen)

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) 1. Opening 2. Verslag secretaris 3. Verslag penningmeester 4. Bevindingen kascommissie en goedkeuring 5. Voorstel samenstelling

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013 Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013 Lelystad, mei 2014 Communicatieplatform Flevoland p/a Postbus 229 8200 AE Lelystad inschrijvingsnummer KvK 32130276 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Jubileum

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Stukken/bijlagen Algemene Ledenvergadering Columni

Stukken/bijlagen Algemene Ledenvergadering Columni Algemene Ledenvergadering Columni 2009-2010 1 Stukken/bijlagen Algemene Ledenvergadering Columni 25 september 2010, locatie: De Harmonie, RuG (Groningen) Bijlage bij agendapunt 2: Verslag secretaris Samenstelling

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering VASTUS 13 november 2014

Agenda algemene ledenvergadering VASTUS 13 november 2014 Beste leden, Hierbij doen wij jullie de agenda van de algemene ledenvergadering 13 november 2014 toekomen. De ALV vindt plaats van 15.00 16.00 uur. Na de agenda vindt u alle documenten voor de vergadering.

Nadere informatie

NVR financieel jaarverslag 2011

NVR financieel jaarverslag 2011 Pagina 1 NVR financieel jaarverslag 2011 Begrotingen 2012, 2013 en 2014 Mei 2012 (Alle genoemde bedragen zijn in EURO) Ir. J.A. Meijer Penningmeester NVR 1 Pagina 2 INHOUD 1 INLEIDING... 3 1.1 LEDEN...

Nadere informatie

Industrieel Ontwerpen

Industrieel Ontwerpen Industrieel Ontwerpen Algemene LedenVergadering 2017 Financiën 2016 Algemene LedenVergadering 2017 1. Financieel jaarverslag 2016 2. Goedkeuring kascommissie en decharge bestuur 3. Begroting lopende jaar

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Bij deze het voorstel aan de Algemene Ledenvergadering van ijsclub Hard-gaat-ie om een nieuw Huishoudelijk Reglement in te voeren en de statuten daarop aan

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 BALANS EN RESULTATENREKENING 2012 WERKGROEP 18e EEUW BALANS 2012 Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12 Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 Postcheque België 5.105,30

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Renkum, 3 januari 2015 Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Geachte leden, Inleiding De kascontrolecommissie, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen, heeft

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2009

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2009 p/a Postbus 229 8200 AE Lelystad Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2009 Lelystad, september 2010 Communicatieplatform Flevoland p/a Lindelaan 20 8224 KT Lelystad inschrijvingsnummer KvK 32130276

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Nederlandse Organisatie van Vrouwelijke Apothekers 1 1. Samenstelling Bestuur en commissies peildatum 31-12-2014 Bestuur Voorzitter: Martina Teichert. Penningmeester en

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Algemeen Werkplan 2011

Algemeen Werkplan 2011 Algemeen Werkplan 2011 1 Inleiding Het Algemeen Werkplan 2011 (AW) is opgesteld met als doelstellingen: Het aangeven van prioriteiten voor de korte termijn (lopende verenigingsjaar). Een leidraad te zijn

Nadere informatie

Verslag Algemene Openbare MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd

Verslag Algemene Openbare MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd Verslag Algemene Openbare MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd Utrecht, 8 oktober 2013 Inhoud verslag 1. Opening en vaststelling agenda 2. Mededelingen en ingekomen post 3. Notulen vorige vergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Jaarcijfers 2014 Opgesteld d.d. 6 maart 2015 Door Anne Blankendaal

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Amsterdam Jaarcijfers 2013 Opgesteld d.d. 17 april 2014

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2012 Algemene Ledenvergadering 21 maart 2013 Agenda 1. Goedkeuring verslag ALV 2012 2. Jaarverslag 2012 3. Financiën ië 2012 4. Begroting 2011 5. Planning 2013 6. Samenstelling bestuur 7. Stumico

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Cameliadal 6 2317 HK Leiden : 071-5212938 «hr_mv» «Voorl» «Voorv» «Naam» «Adres» «Postcode» «woonplaats» Leiden, februari 2010 Nieuwsbrief 2010-1 Beste

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Welcom Jaarverslag 2015

Welcom Jaarverslag 2015 Welcom Jaarverslag 2015 Voorwoord Het jaar voor ons jubileum is het jaar waarin we gewerkt hebben aan de verdere vernieuwing van Welcom Amsterdam. Een paar wapenfeiten om trots op te zijn: we ontwikkelden

Nadere informatie

Inhoud. 1. Opening. Notulen Enschedese Informatica Alumni Club ENIAC

Inhoud. 1. Opening. Notulen Enschedese Informatica Alumni Club ENIAC Algemene Gegevens Kenmerk: ENIAC ALV 14 Datum: 03-0-14 Locatie: Halle Aanwezig: Johan Noltes, Rick Leunissen, Mark Steunenberg, Sjoerd van der Spoel, Mark Oude Veldhuis, Jasper Kuperus, Jurrien Wagenaar,

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering (ALV) 19 april 2013 Vliegveld Valkenburg, Valkenburg

Algemene Ledenvergadering (ALV) 19 april 2013 Vliegveld Valkenburg, Valkenburg Algemene Ledenvergadering (ALV) 19 april 2013 Vliegveld Valkenburg, Valkenburg Aanwezigen (15): Eddy Moors hoofd Klimaatverandering &Adaptief Land & Waterbeheer Alterra (voorzitter) Diana Frikkee directeur

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 APRIL 2008 VERSLAG 2007 VOORZITTER

ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 APRIL 2008 VERSLAG 2007 VOORZITTER ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 APRIL 2008 1. opening en vaststellen agenda 2. notulen van de Algemene Leden Vergadering 2006 van 15-3-2007 3. jaarverslag 2007 en plannen voor 2008 voorzitter secretaris websitecommissie

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

NVR financieel jaarverslag 2012

NVR financieel jaarverslag 2012 NVR financieel jaarverslag 2012 Begrotingen 2013, 2014 en 2015 Mei 2013 (Alle genoemde bedragen zijn in EURO) Ir. J.A. Meijer Penningmeester NVR Pagina 2 INHOUD 1 INLEIDING... 3 1.1 LEDEN... 3 1.2 LOSSE

Nadere informatie

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen---------------------------------------------------------------------

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- Huishoudelijk Reglement Machiavelli Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement is bedoeld om de samenstelling, coördinatie,

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website.

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website. Verslag algemene ledenvergadering 9 november 2009 te Driebergen 13:19 Opening Voorzitter Jur v/d Velde opent de vergadering met het introduceren van de doelstellingen van Provero. Daarna stellen de oprichters

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht.

Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht. Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht. Aanwezig: 16 personen waren aanwezig: Regioleden: Ir. J.F.S. de Jongh Ir. J. van den Berg F.C.H.D. van den

Nadere informatie

Oudervereniging Stedelijk Gymnasium Schiedam

Oudervereniging Stedelijk Gymnasium Schiedam Algemene inleiding op de financiële verslaglegging van de Oudervereniging over het schooljaar 2012/2013 en het budget voor het schooljaar 2013/2014. Het schooljaar 2012-2013 is voor de Oudervereniging

Nadere informatie

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pegasus: Studievereniging bachelor Algemene Sociale Wetenschappen Voorstel tot wijziging ter goedkeuring op ALV

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pegasus: Studievereniging bachelor Algemene Sociale Wetenschappen Voorstel tot wijziging ter goedkeuring op ALV HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pegasus: Studievereniging bachelor Algemene Sociale Wetenschappen Voorstel tot wijziging ter goedkeuring op ALV 08-02-2012 I Reglementaire bepalingen 1. Dit reglement is ondergeschikt

Nadere informatie

26 juli 2011 Pagina 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden.

26 juli 2011 Pagina 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden. LIDMAATSCHAP Aanmelding Artikel 1 1. De aanmelding van nieuwe leden verloopt volledig via de website van de VVP. Na het invullen

Nadere informatie

17 april Algemene Ledenvergadering

17 april Algemene Ledenvergadering 17 april 2014 Algemene Ledenvergadering Programma 12.00 uur: Ontvangst 12.30 uur: Welkomstwoord Frans. J. Muller (voorzitter VNT) 12.45-13.44 uur: Lunch 13.45-14.00 uur: Introductie Oostenrijkse ambassade

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

4 juni 2015. Algemene Ledenvergadering

4 juni 2015. Algemene Ledenvergadering 4 juni 2015 Algemene Ledenvergadering Algemene ledenvergadering programma: Opening Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 17 april 2014 Ingekomen stukken en mededelingen VNT 2014-2015 Financiën

Nadere informatie

FreeTest Netwerkorganisatie van en voor testprofessionals

FreeTest Netwerkorganisatie van en voor testprofessionals FreeTest Netwerkorganisatie van en voor testprofessionals 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Jaarverslag: Sociaal... 4 Resultaten over het jaar 2014... 4 Leden... 4 Bestuur... 5 Doelen voor het jaar 2015...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Als vastgesteld door de ALV op 28 februari 2011 Begripsbepaling De vereniging - De Utrechtse Studievereniging

Nadere informatie

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING Vereniging van Gepensioneerden van het Pensioenfonds Grafische Bedrijven DINSDAG 21 APRIL 2015 Agenda 1. Opening door de voorzitter (Victor Doorn) 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

www.ehbomiddelburg.nl

www.ehbomiddelburg.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN Programma Herhalingslessen Seizoen 2014 2015 www.ehbomiddelburg.nl EHBO afdeling Middelburg Secretariaat: Bianca Wiessner Nieuwe Vlissingseweg

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Voorwoord. Kandidaatsbestuur Komma, Kim Evers. Irene Steens. Gaby Somers. Pagina 1 van 8

Voorwoord. Kandidaatsbestuur Komma, Kim Evers. Irene Steens. Gaby Somers. Pagina 1 van 8 Beleidsplan 2012-2013 Voorwoord Een nieuwe, frisse vereniging die bruist van interessante activiteiten en met een netwerk waar je op kunt bouwen. Dit is het beleidsplan van het eerste kandidaatsbestuur

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering 1 UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering Kwaliteit van leven met haarverlies Zaterdag 11 april 2015 van 10:00 uur tot 16.30 uur Locatie: De Landgoederij, Camminghalaan 30,

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

P.R. Croes Beheer B.V., Giethoorn. Fiscaal nr. 81469183; KvK nr.: NL0019574752. Kamer van Koophandel Oost Nederland

P.R. Croes Beheer B.V., Giethoorn. Fiscaal nr. 81469183; KvK nr.: NL0019574752. Kamer van Koophandel Oost Nederland P.R. Croes Beheer B.V., Giethoorn. Fiscaal nr. 81469183; KvK nr.: NL0019574752 Kamer van Koophandel Oost Nederland Giethoorn, 31-3-2011 Inschrijving: P.R. Croes Beheer B.V. Betreft: Jaarstukken 2010 Mijne

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn.

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Mocht in dit reglement gesproken worden van hij en andere taalkundige manlijke vormen, dan

Nadere informatie

16 oktober 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR

16 oktober 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR Voorlopige balans per 15 oktober 2015, balans per 31-12-2015 Kolommenstaat: begroting 2015, exploitatie 2015 begroting 2016, voorlopige exploitatie 2016 per 15 oktober 2016 en begroting 2017 Toelichtingen

Nadere informatie

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Hoogland 26 juli 2012 1 Inleiding 3 2 Werkwijze 3 3 Bestuurlijke organisatie 3 4 Profiel bestuursleden 4 5 Commissie structuur 4 6 Vergroten draagvlak 5 7 Verdere procedure

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Jaarverslag van de Vereniging van Vrienden van het Gevangenismuseum. Inleiding

Jaarverslag van de Vereniging van Vrienden van het Gevangenismuseum. Inleiding van de Vereniging van Vrienden van het Gevangenismuseum Inleiding Het jaar 2015 was voor de Vereniging van Vrienden van het Gevangenismuseum (VVG) het tiende levensjaar. Ook dit jaar was de samenwerking

Nadere informatie

welkom fijn dat je er bent!

welkom fijn dat je er bent! welkom fijn dat je er bent! Programma LSD 7-3-2015 Ede 9.30 uur Inloop met koffie, thee, cake 10.00 uur Plenaire bijeenkomst Welkom Matthijs Akkenaar van Heutink Peter Vereijken, voorzitter VSN Algemene

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Voor U ligt het nieuwste beleidsplan van de V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners. 1. Inleiding Dit beleidsplan is een leidraad voor het bestuur van de V&VN

Nadere informatie

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht)

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 Inleiding Met die jaarplan geeft het bestuur van de Vereniging Oud Valkenburg aan wat de plannen

Nadere informatie

Stichting INFORMATICA-Actief. Jaarverslag

Stichting INFORMATICA-Actief. Jaarverslag Stichting INFORMATICA-Actief Jaarverslag 2014 Jaarverslag Het bestuur van de stichting INFORMATICA-Actief kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar. De financiële positie van de stichting is gezond, en

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Opgericht bij notariële acte d.d. 11 februari 1991 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken voor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466 Balans (voor verdeling saldo baten en lasten) (in euro's) 31 december 2014 31 december 2013 Activa Vlottende activa 1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in.

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in. Notulen van de GMR-vergadering van 26-02-2015 Aanwezig: Mark Bernards, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Hans van Geffen (voorzitter), Nicky van den Heuvel, Mariëtte Jansen, Ivo van der

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014-2015. Vereniging Newschool.nu te Harderwijk

Financieel Jaarverslag 2014-2015. Vereniging Newschool.nu te Harderwijk Financieel Jaarverslag 2014-2015 Vereniging Newschool.nu te Harderwijk 2014-2015 1 Algemeen 1 Aanbieding jaarrekening Jaarrekening vereniging Newschool.nu 2014-2015, goedgekeurd in de schoolmeeting van

Nadere informatie