Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012."

Transcriptie

1 Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart Aanwezig: 106 leden inclusief 4 bestuursleden. Afwezig: Het volgende lid had bericht van verhindering gegeven: Ludwien de Boer. Voorts was er bericht van verhindering gekomen van de heer van Wonderen, consul van het AVVN. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om uur en heet iedereen welkom. Ook deze keer moesten wij weer een aantal leden herdenken, die in het afgelopen verenigingsjaar waren overleden. Ter herdenking namen alle aanwezigen staande een minuut stilte in acht. De opkomst was dermate hoog, dat zelfs de terrasstoelen moesten worden aangerukt als zitplaats. Dit jaar waren er ook een aantal allochtone tuinders aanwezig op onze vergadering. Ook zagen wij een aantal jongere tuinders. Er werden 2 consumptiebonnen uitgereikt; koffie en thee waren gratis. Tevens werd de aangepaste agenda en een geplastificeerde sheet met tuinregels uitgereikt. 2. Notulen van de jaarvergadering d.d De notulen worden goedgekeurd met dank aan de notulist. 3. Ingekomen stukken. -Een aantal afmeldingen van het bijwonen van de vergadering (zie hiervoor). -Een van de heer C. Raats betreffende: --Waarborgsom verhogen naar E 200,--. --M2-prijs tuinhuisjes verhogen naar E 165,-- en daarna indexeren. --Inhouding 10 % bemiddelingskosten t.b.v. de vereniging bij verkoop tuinhuisje. --Het beëindigen van het lidmaatschap van het AVVN. 4. Vaststellen agenda. -Tussenvoegen de post Ingekomen stukken. -Post 7 wordt 10 en omgekeerd. -De agenda wordt verder goedgekeurd. 5. Jaarverslag 2 e secretaris. Beste tuinvrienden. De nieuwjaarsreceptie in 2011 werd bezocht door ca. 50 tuinleden. Dit is minder dan andere jaren. Mogelijk was dit vanwege het slechte weer, want het was heel koud. Binnen was het echter lekker warm en wij hopen dan ook, dat het in de volgende jaren beter gaat, want zo n bijeenkomst is toch uitermate geschikt om elkaar een goed tuinjaar te wensen en iets bij te praten over allerlei leuke zaken, Het afgelopen jaar kenschetste zich voor ons als tuinders evenals de voorgaande jaren wederom als uitermate grillig. De winter was in januari abrupt over.

2 We gingen een periode in van sterk wisselend weer; mooi weer, regen, vorst en storm wisselden elkaar af en dit duurde wel tot half maart. Vanaf het begin van de lente op 21 maart werd het weer beter en droger. Er kon weer op de tuin worden gespit, gezaaid en gesnoeid en andere nuttige en nodige werkzaamheden worden verricht. Op 18 maart hadden wij onze jaarvergadering, waar weer de nodige besluiten werden genomen, zoals het plaatsen van een extra meter voor het meten van het tuinwaterverbruik en het plaatsen van een slot op de tuinwatervoorziening tussen uur en 7.00 uur. Ook werden besluiten genomen om de werkbeurten ordelijker te laten verlopen. Helaas hebben deze besluiten nog niet tot het beoogde doel gereikt. Er zijn nog steeds tuinleden, die de werkbeurten niet of onvoldoende uitvoeren. Helaas vergt dit heel veel organisatie en tijd van het bestuur en de coördinatoren om e.e.a. in goede banen te leiden. Wij hopen dan ook, dat eenieder zich er van bewust is, dat dit werk nodig is en het dus ook zijn verantwoordelijkheid is om dit alles ordelijk te doen verlopen. Er viel wederom op, dat er weinig allochtonen op onze jaarvergadering aanwezig waren en ook de jongeren ontbraken er. Op 2 april hadden wij de warmste dag in 40 jaar; er werden temperaturen gemeten van om en nabij de 20 graden Celsius. Verder werd het steeds mooier weer; de natuur liep in volle luister uit; overal groen en vele bloemen. Op de tuinen kwam alles weer tot leven Er waren in april enige weken met uitzonderlijk mooi weer; temperaturen van 27 graden Celsius waren geen uitzondering. Het was de warmste Pasen sinds 1901! Ook was het heel droog en wel tot eind mei; nog droger dan in 1976, toen de droogte ook heel extreem was, Bovendien was het het zonnigste voorjaar ooit! In juni begon het betere tuinweer; af en toe regen en af en toe zon. Op 8 juni kwam de wandelvierdaagse van de Boerhaave langs op ons complex met wel 100 rolstoelers met begeleiders. Zo werd maar weer eens de sociale functie, die wij in Haarlem vervullen onderstreept; d.w.z. Ons complex is een onmisbare schakel in het sociale leven van Haarlem. In dit verband mogen ook zeker de Zonnebloemers worden genoemd, die ons complex regelmatig bezoeken. Begin augustus was er op het voormalige terrein van voetbalvereniging DSCK een uitwisselingskamp voor jongeren uit de 4 partnersteden Haarlem, Osnabrück, Angers en Derby. Ongeveer 60 jongeren deden hieraan mede. Ook hieraan heeft onze vereniging haar steentje bijgedragen door (tegen betaling van de kosten) water en elektra ter beschikking te stellen. De Open Tuindagen op 16 en 17 juli waren weer een succes mede door de inzet van vele vrijwilligers. De opening door onze oud-voorzitter de heer C. Simmerman vond dit jaar plaats bij Ons Buiten. Hierna volgde een rondgang over de 2 tuinen.

3 De vrijwilligers en het bestuur hebben weer hun beste beentje voorgezet, zodat alles op rolletjes liep en het weer een onvergetelijk feest werd. De tentoonstelling, loterij, rommelmarkt en het bloemschikken, de drankjes, broodjes en hapjes, waren weer een succes. Ook de levende muziek van de entertainer en de indo rockband met gastoptredens van Frans Coenders en Gerda van Leeuwen droeg bij aan een geweldige feestelijke stemming. De maandagochtendploeg heeft alles daarna weer voortvarend in het reine gebracht De weersomstandigheden werkten echter niet mee. De eerste dag ging nog wel, maar de tweede dag wisselden regen en zon zich te vaak af. Pas na 4 uur klaarde het weer op. Overigens was het al dagen hommeles met het weer. Op donderdag 14 juli leek het wel herfst met 55 mm neerslag en ondergelopen tuinen. Juli was 2 keer zo nat als normaal, volgens het KNMI. Juli was bovendien het meest regenachtig sinds In september hadden we nog een aantal mooie weken met veel zon, maar dat kon het tuinseizoen niet meer redden. De aalbessen en de pruimen waren goed De peren- en appeloogst viel daarentegen tegen. Ook de bramen deden het ondanks de vele regen niet goed. Door te weinig zon en warmte bleven ze klein en heel zuur. De groenten deden het slecht; met name de bonen leverden nagenoeg niets op. Bloemen gedijden overigens heel goed! Op sommige tuinen was het een overweldigende bloemenpracht. Het kiezen van de tuin van de maand en de tuin van het jaar werd weer zeer gewaardeerd! Onze tuinkeurders zijn hierbij nauw betrokken door het selecteren van de genomineerde tuinen, waaruit het bestuur dan de tuin van de maand kiest. De leden kiezen hieruit dan uiteindelijk de tuin van het jaar. Door het werk van onze tuinkeurders wordt ons complex fraaier, hoewel er helaas op sommige tuinen (zeker aan het eind van het tuinseizoen) nog wel het een en ander valt aan te merken. Het werk van onze tuinkeurders blijft daarom noodzakelijk en nuttig! Door de evenementen commissie zijn er weer divers ouderwets gezellige en geslaagde activiteiten georganiseerd. Door de inzet van het bestuur konden alle tuinen weer worden bezet. Door de inzet van de vele vrijwilligers kwam er op de tuin weer het nodige tot stand. Mensen bedankt hiervoor! Jammer, dat wij ook dit jaar weer hebben moeten constateren, dat ook dit jaar de allochtone leden over het algemeen minder bij het wel en wee van de tuin zijn betrokken. Wij hopen dan ook, dat hun inzet voor onze vereniging, mede door de inspanning van ons en alle tuinders beter wordt! Verder willen wij nog even wijzen op ons tuinblad en onze website.

4 Het is geweldig, wat hier allemaal geheel belangeloos tot stand komt door de inzet van vele vrijwilligers. En dan niet te vergeten de leden met hun ingezonden stukjes over het wel en wee op onze tuin. Rest ons nog om alle nieuwkomers op onze tuin een hartelijk welkom te heten. Maak er wat moois van!. Wij wensen tot slot eenieder weer een fijn, plezierig en groeizaam tuinjaar toe! De 2 e secretaris: Han W. van Eig. 6. Jaarverslag penningmeester, verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden kascommissie. De penningmeester de heer Spanjaart presenteert zijn financieel overzicht van 2011 en de begroting van De penningmeester heeft aan zijn financieel verslag wederom de kolommen "resultaat 2010" en "resultaat 2011" toegevoegd, waardoor deze resultaten beter met elkaar kunnen worden vergeleken. Ook heeft hij deze keer weer een uitleg toegevoegd om e.e.a. te verduidelijken. Deze uitleg was zeer verhelderend en er waren dan ook weinig vragen. De penningmeester verzoekt om de stukken na afloop van de vergadering weer bij hem in te leveren. De kascommissie bestaande uit de heer R. v.d. Woude en mevrouw S. Dekker heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Mevrouw S. Dekker geeft nog een korte toelichting. De penningmeester de heer Spanjaart is decharge verleend voor het gevoerde beleid. Vergeleken met het voorgaande jaar is het elektraverbruik ongeveer hetzelfde gebleven en het waterverbruik licht gedaald. Kees wijst nog op de jaarlijkse verhogingen door de gemeente van de landhuur en de stijging van de energieprijzen. De heer Raats informeert nog naar de ontvangsten van de douchegelden en de borgen voor de sleutelpasjes. Kees antwoordt hierop, dat deze zijn verwerkt in enige grotere posten (niet nader gespecificeerd) zoals b.v. de posten Onderhoud. Volgens de heer Raats werkt de winkel thans met verlies. Kees doet dan ook een oproep aan de tuinleden om zoveel mogelijk tuinartikelen aan te schaffen via de winkel. Voorts constateert de heer Raats, dat er nogal weinig rente wordt verkregen op het uitstaande vermogen. Kees antwoordt hierop, dat het o.a. een rekening-courant betreft, waarop geen rente wordt genoten en een spaarrekening, waarop ca 2,5 % rente wordt genoten. De voorzitter bedankt Kees, waarbij ook de heer Raats zich aansluit. Daar de heer R. v.d. Woude aftredend is voor de kascommissie moeten er nieuwe leden worden gekozen. De heer C. Raats wordt lid (was reservelid), terwijl als lid blijft Susanne Dekker. Als reservelid wordt gekozen de heer W.H. Nederstigt. 7. Behandeling begroting Er is een vraag betreffende de grote post kantineonderhoud zijnde E ,--.

5 De voorzitter antwoordt hierop, dat hierin o.a. is begrepen het vervangen van het zeil in de kantine (komt hierna aan de orde). Daar er verder geen vragen zijn, wordt de begroting akkoord bevonden. De voorzitter legt uit, dat het zeil in de kantine moet worden vervangen. De kosten hiervoor zijn hoog. Een voorstel voor een houten vloer met daarop zeil komt uit op ca. E 28,--/m2. De heer Kok beaamt dit. De heer Mengerink stelt voor om tegels te gebruiken. Afgesproken wordt, dat e.e.a. in het volgende tuinblad nader zal worden uitgewerkt. De tuinhuur is voor dit jaar niet verhoogd. I.v.m. de almaar stijgende kosten (huur complex van de gemeente, onroerend-zaak-belasting, rioolrecht, energieprijzen) stelt het bestuur voor om de huur met ca. 3 % te verhogen, hetgeen neerkomt op een verhoging met E 1,--/maand. Dit voorstel wordt met ruime meerderheid van stemmen aangenomen. 8. Vaststellen m2-prijs tuinhuisjes. Het bestuur stelt voor om de m2-prijs van de tuinhuisjes te handhaven op E 150,--/m2. De meerderheid van de leden stemt hiermede in. Het bestuur meldt nog, dat dit het maximale bedrag is, dat voor de huisjes mag worden gevraagd. De staat van de huisjes, die wordt beoordeeld door de bouwcommissie, bepaalt uiteindelijk de vraagprijs. Er is nog een discussie n.a.v. een van de heer Raats over dit onderwerp (zie verder), maar dat heeft geen gevolgen voor dit besluit. 9. Instelling commissie onderzoek stroom. Er is een voorstel om een commissie onderzoek stroom in te stellen. Hiervoor willen zich een aantal leden inzetten; het zijn: Rob Kok, John Slagtveld en R. Oostenbroek. Deze commissie wordt hierbij ingesteld. Men gaat o.a. onderzoeken wat het kost en wie mee wil doen. Men gaat uit van een mogelijkheid van aansluiting van elke tuin, maar het is niet verplicht, dat elke tuin zich laat aansluiten. De vereniging heeft geen middelen om e.e.a. te bekostigen. De commissie denkt 3 maanden nodig te hebben om met een advies te komen. Het advies wordt dan aangeboden aan het bestuur, dat hierna de tuinleden zal informeren. De contactpersonen van het bestuur zijn Bert en Jan. De heer Raats biedt zich aan voor het cijfermatige werk. 10. Uitreiken oorkondes en cadeaubonnen voor de tuinen van de maand en de tuin van het jaar. In 2011 hebben we weer veel plezier beleefd aan het kiezen van de tuinen van de maand en de tuin van het jaar. De volgende tuinen van de maand werden gekozen: -In mei de tuin 42 van dhr. T. Kooy en mevr. R. Meijer -In juni de tuin 161 van A. Tatti. -In juli de tuin 96 van A.C. Scholte. -In augustus de tuin 184 van G. van Zwieten. -In september de tuin 180 van P.J. Pennekamp. De tuin van het jaar werd hieruit door de tuinleden gekozen. De gelukkige was G. van Zwieten met tuin 184.

6 Het was jammer, dat er niet zo veel stemmen werden uitgebracht; het bestuur hoopt volgend jaar op een hogere opkomst. De oorkondes en de feestelijke cadeaubonnen behorende bij de tuinen van de maand en de tuin van het jaar worden aan de gelukkige tuinders uitgereikt. Het bestuur en de tuinkeurders vertrouwen er op, dat door de verkiezing van de mooiste tuinen op ons complex alle tuinders zullen worden aangespoord om ons complex nog mooier te maken voor onszelf en onze bezoekers. 11. Pauze. Er is nu een kwartier pauze. 12. Verkiezing bestuur en aftreden Kees Spanjaart. Kees neemt na 20 jaar bestuurslid (waarvan de laatste jaren als penningmeester) afscheid van het bestuur. Wij zijn hem allen zeer dankbaar voor zijn inzet en het vele werk, dat hij voor onze vereniging heeft gedaan. Met zijn niet aflatende enthousiasme heeft hij menig succes voor de vereniging behaald. Ook was hij realistisch en een bindende factor in de vereniging en het bestuur. Wij wensen hem en zijn vrouw Yvonne dan ook alle goeds voor de toekomst en een plezierige voortzetting van het tuinieren op ons complex. Als dank ontvingen Kees en Yvonne van het bestuur dan ook elk een waardebon en een bloemetje alsmede van vele tuinleden een (door Corry ingezameld) naar eigen goeddunken te besteden bedrag. Kees bedankt hierna alle leden en het bestuur voor de fijne samenwerking en het in hem gestelde vertrouwen. Hij wenst zijn opvolgster Danielle veel succes en plezier bij het vervullen van haar taak in het bestuur. De kandidate van het bestuur voor de functie van secretaris (Debby Frijn) wordt met algemene stemmen gekozen. Evenzo wordt de kandidate van het bestuur voor de functie van penningmeester (Danielle van der Horst) met algemene stemmen gekozen. Zij worden veel succes en plezier gewenst met hun werk in het bestuur. De voorzitter meldt tevens, dat Ludwien de Boer heeft verzocht te worden ontslagen als bestuurslid. Eenieder gaat hiermede akkoord. Ludwien wordt bedankt voor haar inzet gedurende de tijd, dat zij bestuurslid was. 13. Behandeling ingezonden van de heer Raats. De heer Raats stelt een aantal punten aan de orde (zie hiervoor): -De waarborgsom voor alle tuinders verhogen tot E 200,--. Bij de oudere tuinders met een lage borgsom dekt bij vertrek de borg vaak niet de te maken kosten om de tuin weer verhuurbaar te maken. -Een verhoging van de m2-prijs tuinhuisjes naar E 165/m2 plus indexatie. Nadeel van de verhoging is een mogelijk hogere onroerendzaakbelasting en het onmogelijk zijn voor nieuwe tuinders om de huisjes over te nemen. -Men zou ook kunnen overwegen om bij overname van een tuinhuisje door een nieuwe huurder 10 % bemiddelingskosten te rekenen t.b.v. de vereniging.

7 Bij stemming over bovengenoemde punten is de meerderheid tegen deze voorstellen; het gaat dus niet door. -De heer Raats stelt om diverse redenen het lidmaatschap van he AVVN te willen beëindigen. De contributie is vrij hoog (thans E 4434,--/jaar) en het nut van het lidmaatschap wordt door hem betwijfeld. Als voorbeeld noemt hij het door bemiddeling van het AVVN tot stand gekomen contract met de gemeente. Volgens de heer Raats komt dit contract er op neer, dat er bij beëindiging van het tuinieren t.g.v. een eis van de gemeente geen vergoeding is voor de tuinders, die moeten verhuizen. Het is zelfs zo, dat de tuinen schoon moeten worden opgeleverd, waarbij alle kosten voor de tuinder komen. De heer Bouman draagt echter de nodige pluspunten van het lidmaatschap van de AVVN aan. Ook hebben wij veel aan hen te danken zoals: --De nieuwe beschoeiing. --De nieuwe paden. --Het op handen zijnde baggerplan. De heer Kok noemt ook de steun bij het oplossen van problemen (met o.a. huurders). Ook krijgen wij 3-maandelijks het tuinblad van het AVVN. De contacten met de gemeente (d.m.v. de consul van het AVVN, de heer van Wonderen) zijn goed. Kees oppert de mogelijkheid van overleg met het AVVN inzake het contract. Er wordt een pauze ingelast en Bert en Rook gaan in conclaaf. Hierna wordt een commissie ingesteld uit de personen M. van Stein, N. Tersteege en B. Hof, die in samenspraak met van Wonderen gaan uitzoeken, wat de voordelen zijn van het lidmaatschap en wat de mogelijkheden verder zijn tot kostenbesparing. E.e.a. komt dan in de volgende jaarvergadering weer ter sprake. 14. Het afsluiten door de gemeente van de parkeerplaats. De gemeente wil de parkeerplaats afsluiten d.m.v. een sleutelbediend hek. Dit is om vervuiling en overlast door dealen enz. tegen te gaan. Er is wel een loopopening voor voetgangers. De openingstijden van het hek zijn hetzelfde als die van het hek van Ons Buiten d.w.z. van zonsopgang tot zonsondergang. Het openen en sluiten van het hek valt onder de taak van Ons Buiten en Eigen Tuin. Hierdoor is de parkeerplaats buiten de openingstijden niet meer bereikbaar voor auto s, tenzij men een sleutel koopt bij de gemeente. Het bestuur denkt echter aan een geautomatiseerd hek d.m.v. de bediening m.b.v. onze pasjes. De kosten voor onze vereniging en Eigen Tuin daarvoor zijn echter hoog. Een nevennadeel van het hek is bovendien, dat het parkeren buiten ons complex zal toenemen, hetgeen weer overlast voor de buurt met zich meebrengt. Een voordeel is, dat de gemeente gelijktijdig met de plaatsing van het hek, de parkeerplaats en de toerit zal opknappen. Nader berichten hierover volgen nog.

8 15. Vaststellen Open Tuindagen. De Open Tuindagen zijn dit jaar op 25 en 26 augustus; dit is aan het eind van de bouwvakvakantie. 16. Aanwijzen afgevaardigden A.V.V.N.. Voor het bijwonen van de jaarvergadering begin juni van het A.V.V.N. wordt verzocht aan een tuinlid om hier heen te gaan samen met de heer Rook Bouman. Rein Kiffen en Sturmhart Linster geven zich hiervoor op. 17.Rondvraag. -Brigitte van Buchem vraagt naar de sancties, die er verleden jaar zijn opgelegd n.a.v. niet gelopen werkbeurten. Bert antwoordt, dat deze deels zijn betaald en deels niet. Danielle handelt dit verder af. -De heer R. Coskun vraagt naar de taak van J. Siepkes. Bert antwoordt, dat Jan de gekozen complexbeheerder is. Hij zorgt o.a. voor het onderhoud van het complex en de gebouwen van de vereniging. Uit dien hoofde kan hij zich met diverse zaken bemoeien. -Alex van Buchem vraagt wat de besparingen ten gevolge van de plaatsing van het waterslot zijn. De kosten van het waterverbruik zijn nagenoeg hetzelfde gebleven. Bert vraagt daarom de kranen goed dicht te draaien; ook wanneer er geen water geleverd wordt. Het komt nu voor, dat men dit vergeet, waardoor s morgens (wanneer het waterslot er af gaat) onnodig water verloren gaat, omdat men de avond ervoor vergeten is de kraan weer dicht te draaien. -R. Kiffen vraagt of de werklijsten nu kloppen. Diverse gegevens worden weer bijgewerkt, zodat er a.s. zaterdag een nieuwe lijst is. Danielle heeft om de juiste gegevens gevraagd bij de leden, maar een 100-tal brieven is nog niet beantwoord teruggekomen. Bert Hof heeft een brief gestuurd t.b.v. de vergadering, maar die is kennelijk nog niet op de juiste plek aangekomen. Hij vraagt om sancties voor degenen, die door de door hem voor de vereniging geplante Dahlia s lopen. Dit is niet de bedoeling en Bert Hof zal zo nodig het bestuur hiervan verwittigen. -Henk Walraven vraagt naar het parkeren op de binnenplaats gedurende het winterkaarten. Bert antwoord hierop, dat er eertijds toestemming voor is verleend voor de maanden van oktober t/m maart en wil het hierbij zo laten. Voorts vraagt hij toestemming om ca. eens in de 4 weken warme hapjes te mogen klaar maken in de keuken voor de kaarters. Van Bert mag dit niet vanwege de hoge kosten en het feit, dat er geen etenswaren van buiten in de kantine mogen worden genuttigd (de betreffende warme hapjes worden niet uit de kantinevoorraad betrokken). Cor Burry antwoordt hierop, dat de kaartvereniging per kaartavond voor de kantine een opbrengst van 250,-- à 300,-- Euro genereert. Bert deelt voorts mede, dat er op dient te worden gelet, dat de sluitingstijden worden nageleefd d.w.z sluiting niet later dan 1 uur. Volgens Bert heeft Henk ook opgezegd voor het tuinkeuren. Volgens Henk heeft hij dat niet zo gewild en ook niet expliciet zo gezegd. -Philip van Schaick deelt mede, dat hij en Peter Saarloos voor het samenstellen van het boekje en de website o.a. afhankelijk zijn van de leden. Hij vraagt dan ook om meer inbreng van de leden. Voorts deelt hij mede, dat hij zich sterker zal inzetten voor een levendige website. Voorts stelt hij t.a.v. de tuinkeuringen, dat er geen duidelijk toetsingscriterium is. Hijzelf vindt b.v. hoog gras niet zo n probleem.

9 Bert antwoordt hierop, dat de tuinen er altijd netjes en verzorgd moeten uit zien. Ook moet overlast voor de medetuinders zoveel mogelijk worden vermeden (b.v. overwaaiend onkruidzaad). Er is overigens altijd overleg over het e.e.a. mogelijk met het dagelijks bestuur. -Carmilla vertelt, dat zij t.a.v. de kantine uitsluitend de wensen van het bestuur doorvoert en handhaaft. Voorts vraagt zij i.v.m. de evenementencommissie hoe de taakverdeling is Wie doet wat?. Bert legt nog eens uit,dat Carmilla t.a.v. de kantine de wensen van het bestuur moet vertolken en overtredingen moet melden. V.w.b. de evenementencommissie zegt hij, dat die thans slechts uit 2 leden bestaat. Hij vraagt daarom aan meer tuinleden om zich hiervoor in te zetten. -Yolanda Kaart vindt dat de maximum snelheid op de paden wordt overschreden; specifiek door brommers. Ook wordt er tegen de rijrichting gereden. Voorts moeten brommers en fietsen niet op het pad, maar op de eigen tuin worden geparkeerd. -De heer Nijssen toont een folder over het kweken van fuchsia s Hij vraagt of er interesse is voor een lezing hierover. Een 20-tal leden is hierin geïnteresseerd. Er wordt een lezing georganiseerd op 3 mei. Inschrijfformulieren hiervoor zijn aanwezig in de kantine. -Heer Mengerink vraagt aandacht voor de heer Heijstek, die ernstig ziek is. Bert deelt mede, dat er vanuit het bestuur een bloemstukje is bezorgd bij de familie Heijstek. Hij vraagt de leden om iets aan de fam. Heijstek te schrijven. De briefjes kunnen eventueel via het bestuur gezamenlijk worden bezorgd bij de fam. Heijstek. 18.Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering om ca uur onder dankzegging aan de leden voor hun inbreng. Ook worden de vrijwilligers nog eens extra bedankt. Eenieder wordt een goed en gezond tuinjaar gewenst. H.W. van Eig.

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 22 maart 2013

Algemene ledenvergadering 22 maart 2013 Algemene ledenvergadering 22 maart 2013 Aanwezigen van het bestuur: Dhr. K. v.d Zwet Slotenmaker, voorzitter Mw. M. van Wiggen, penningmeester Mw. I. de la Vieter, secretaris Dhr. M Rozemeijer, namens

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Brief van de kascontrolecommissie. Deze zal bij agendapunt 7, verslag kascontrolecommissie 2004, worden behandeld.

Brief van de kascontrolecommissie. Deze zal bij agendapunt 7, verslag kascontrolecommissie 2004, worden behandeld. Algemene leden vergadering 3 maart 2005 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur. Hij heet een ieder van harte welkom en verzoekt de vergadering vervolgens op te staan en een moment stilte

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 Aanwezig: Peter Zandveld, lid Amsterdam en voorzitter EGCC, tevens gemachtigde voor Allard Köster, lid NGoB, Merlijn Kuin, lid NGoB, Eric van de Marel, voorzitter

Nadere informatie

=========================================================

========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

3. Verslag secretaris over 2015. Dit werd door de secretaris, Joop Bootz, voorgelezen. Werd zonder op of aanmerkingen aangenomen.

3. Verslag secretaris over 2015. Dit werd door de secretaris, Joop Bootz, voorgelezen. Werd zonder op of aanmerkingen aangenomen. TC De Viskoerier Jaargang 36 Nummer 2 jan. 2016 www.terracollinaria.nl Verslag jaarvergadering Terra Collinaria 15-januari 2016. Afgemeld: Nic Luijten, Hans Mommer, Remy Meertens en Hub Hartmans. Aanwezig:

Nadere informatie

Notulen vergadering d.d. 26 november 2014. Presentielijst. Agenda:

Notulen vergadering d.d. 26 november 2014. Presentielijst. Agenda: Notulen vergadering d.d. 26 november 2014 ielijst Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter) Leo Hellinga (vicevoorzitter) Afwezig Tinka Nas (penningmeester) Afwezig Kees Rol Inge Zuurendonk Tineke Snel

Nadere informatie

Notulen/Verslag. Algemene Ledenvergadering. Welke gehouden werd op: Woensdag 16 april 2014. In ons verenigingsgebouw Langs de Akker 2 te Amstelveen

Notulen/Verslag. Algemene Ledenvergadering. Welke gehouden werd op: Woensdag 16 april 2014. In ons verenigingsgebouw Langs de Akker 2 te Amstelveen Notulen/Verslag Algemene Ledenvergadering Welke gehouden werd op: Woensdag 16 april 2014 In ons verenigingsgebouw Langs de Akker 2 te Amstelveen Aanvang: 19.30 uur Zaal open om 19.00 uur (de koffie stond

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011

Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011 Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011 Maart 2012 1. Voorwoord Op 20 april 2011 was het zover: de officiële oprichting van de Vereniging Buurtmoestuin Castellum! Het was het tastbare resultaat

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Aanwezig : P. Derks, K. Vasterman, M. Pouwels, G. Wouters, M. de Horde, J. de Folter, T. van der Linden, M. Meulendijks, H. Driessen, P. van Gemert,

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

VERON afdeling Amsterdam

VERON afdeling Amsterdam Afz: VERON afd. Amsterdam P/A Tolkamerstraat 105 1107 PC Amsterdam Zuidoost. 1 Voorwoord voorzitter Beste Amsterdamse radioamateurs, Na een onderbreking van enkele jaren hebben wij op 7 en 8 september

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 12 november 2009. Plaats: grote vergaderzaal kantoor VBM NOV te Den Helder. Bestuur: A. van der Schans. (Voorzitter) W.J. Sanders. (vice-voorzitter/secretaris)

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 9 december 2014 Aanwezig:

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 9 december 2014 Aanwezig: Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 9 december 2014 Aanwezig: Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken Verslaglegging T.S.J. Meester, voorzitter

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING

ALGEMENE LEDENVERGADERING ALGEMENE LEDENVERGADERING Zaterdag 29 maart 2014 AANVANG 10:00UUR LOKATIE VTV GROENAKKER Van de Voorzitter Is de Groenakker toekomst bestendig? Zo aan het begin van een nieuw tuinseizoen denk ik wel is

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Op woensdag 19 mei 2010 heeft de Algemene Ledenvergadering VAV over het verenigingsjaar 2009 plaatsgevonden in het clubgebouw VAV. 1. Opening en mededelingen:

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Aanwezig: Perry Houtepen (voorzitter), +fam., Angelique Franssen (penningmeester) + Sanne, Melou Jansen

Nadere informatie

1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 16 juni 2015

1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 16 juni 2015 Verslag : Vergadering Ouderraad KSH Datum : 8 september 2015 Aanwezig : Joyce van Dijk Arenda Doets Monique Hallegraeff (teamleider) Angelique Hogeveen Esther van der Linden Hans Nijhuis (voorzitter) Wim

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder";

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen de Verhuurder; Tijdelijke huurovereenkomst De ondergetekenden: 1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder"; 2... [naam huurder], geboren op.. [datum] te [geboorteplaats], thans wonende te [plaats], hierna

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond (VGR) Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond De vergadering wordt geleid door dhr. Riekus Wolzak. Notulist is Jan

Nadere informatie

punt besproken/afspraken actie Opening De voorzitter Ruud van Touw opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

punt besproken/afspraken actie Opening De voorzitter Ruud van Touw opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Personeelsvereniging EPZ Concept Besprekingsverslag bespreking op : 13 maart 2012 referentie : PV/AJB/V122069 onderwerp : Algemene ledenvergadering 2012 plaats : Bedrijfsrestaurant aanwezig : zie presentielijst

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 1. Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2015 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2014 5-8 Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING,

ALGEMENE LEDENVERGADERING, Zaterdag 22 september 2012 Café Sport, Beverwijk AGENDA 1. 12.00 uur: Opening door de voorzitter 2. Vaststellen van de agenda 3. Mededelingen van het bestuur 4. Ingekomen stukken 5. Behandeling notulen

Nadere informatie

Na de ALV (ca. 20 minuten) en de pauze volgt de lezing: Olympisch Amsterdam door de heer Martin Ribbens. Agenda Algemene Leden Vergadering. 1.

Na de ALV (ca. 20 minuten) en de pauze volgt de lezing: Olympisch Amsterdam door de heer Martin Ribbens. Agenda Algemene Leden Vergadering. 1. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Leden vergadering (ALV) van de ACHV die zal worden gehouden op dinsdag 10 maart 2015, in Huize Antonius Kamperfoelieweg 207 Amsterdam. Aanvang 20.00

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

1 Opening, vaststelling agenda en mededelingen

1 Opening, vaststelling agenda en mededelingen woensdag 19 november 2014 Aanwezig v.h. : Rein de Wit, Kees Berkhout, Cor Groot, Erik Frerichs, Marnix Meijer, bestuur : Ruud Loos, Dries Boereboom, Dirk Ranzijn, Douwe van der Vaart : Arjan Koning Aanwezige

Nadere informatie

Speeltuin de Bras. 1. Opening Eugenie (Eus) zit de vergadering voor en heet iedereen van harte welkom.

Speeltuin de Bras. 1. Opening Eugenie (Eus) zit de vergadering voor en heet iedereen van harte welkom. Speeltuin de Bras biedt sinds 1996 de wijk Vrijenban en omgeving in Delft een veilige, schone, beheerde en gratis toegankelijke speelomgeving en zet zich in voor versterking van het saamhorigheidsgevoel

Nadere informatie

Notulen Najaarsledenvergadering Afd.Utrecht

Notulen Najaarsledenvergadering Afd.Utrecht Notulen Najaarsledenvergadering Afd.Utrecht Datum: 19 oktober 2015 Locatie: PHV D.O.S. te Zeist Bestuur: Vacature (voorzitter) Jeroen Vunderink (secretaris en ad interim voorzitter) Bert van Ede (penningmeester)

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T VAN DE TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM OPGERICHT 10 MEI 1990 Herzien 16 maart 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 6 DECEMBER 2010 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen DEFINITIE Artikel 1 Leden: Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: De geledingenraad

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Opmaak: 14 april 2009 Vastgesteld per ALV besluit op: 19-04-2009 Algemeen Artikel 1. Te Groningen bestaat een vereniging genaamd Beachsport Groningen. Zij

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering op woensdag 30 maart 2005.

Notulen Algemene Ledenvergadering op woensdag 30 maart 2005. Notulen Algemene Ledenvergadering op woensdag 30 maart 2005. Aanwezig bestuur: Leo Wolters (voorzitter), Gerry Adriaansen (secretaris), Loek Smit (penningmeester), Monica Marks en Wil van Dijk. Afwezig

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Aanwezig: Betty Groot (voorzitter) Anna van der Plas-D Apice (secretaris) Ria Hes Ingrid Stroet Jacqueline van der Neut Jan Toet Richard Saelman Esther

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsdeelraad Hendrik Boogaardschool Rode Kruislaan van Stichting Floréo te Maassluis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 4. Taken van de

Nadere informatie

Notulen Buitengewone ledenvergadering vv Kapelle 23 februari 2015 V.V. "KAPELLE"

Notulen Buitengewone ledenvergadering vv Kapelle 23 februari 2015 V.V. KAPELLE Secretariaat: Jip en Janneke 29 4421 TG Kapelle tel. 06-24 54 15 60 e-mail: secretaris@vvkapelle.nl V.V. "KAPELLE" Uitnodiging voor het bijwonen van een Buitengewone Ledenvergadering welke gehouden wordt

Nadere informatie

Notulen vergadering d.d. 28 mei 2014. Presentielijst. Agenda:

Notulen vergadering d.d. 28 mei 2014. Presentielijst. Agenda: Notulen vergadering d.d. 28 mei 2014 ielijst Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter) Leo Hellinga (vicevoorzitter) Tinka Nas (penningmeester) Kees Rol Inge Zuurendonk Tineke Snel Afwezig Grim Bouwmeester

Nadere informatie

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007.

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Aanwezig: 37 stemgerechtigde leden, incl. bestuursleden, die de presentielijst getekend

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg December 2010 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman Henschoterlaan 28 3931 DB

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Jaarverslag ouderraad van der Muelen Vastwijk School. Inleiding

Jaarverslag ouderraad van der Muelen Vastwijk School. Inleiding Jaarverslag ouderraad van der Muelen Vastwijk School Inleiding Dit verslag beschrijft het schooljaar 2011-2012 en de rol van de Ouderraad hierin. Ook de financiële verantwoording is in dit verslag opgenomen.

Nadere informatie

Notulen vergadering d.d. 4 september Presentielijst. Agenda:

Notulen vergadering d.d. 4 september Presentielijst. Agenda: Notulen vergadering d.d. 4 september 2013 ielijst Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter) Afwezig Leo Hellinga (vice-voorzitter) Tinka Nas (penningmeester) Kees Rol Inge Zuurendonk Afwezig Tineke

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

Reglement Ouderraad zml de Leeuwerik

Reglement Ouderraad zml de Leeuwerik Reglement Ouderraad zml de Leeuwerik 2012-2013 Inleiding Onderstaand reglement beschrijft het doel, de taken en bevoegdheden van de ouderraad. Daarnaast staan de regels beschreven omtrent vergaderingen,

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Cameliadal 6 2317 HK Leiden : 071-5212938 «hr_mv» «Voorl» «Voorv» «Naam» «Adres» «Postcode» «woonplaats» Leiden, september 2010 Nieuwsbrief 2010-2 De vakantieperiode

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering STRICT d.d. 11 november 2010

Verslag Algemene Ledenvergadering STRICT d.d. 11 november 2010 Verslag Algemene Ledenvergadering STRICT d.d. 11 november 2010 Op de vergadering waren aanwezig: Jos Egberink Karin Abma George Pol Peter Fokker Boudewijn Smit Carol Moes Paul van Putten Dirk Schouten

Nadere informatie

VERPLEEGHUIS DE LICHTENBERG AMERSFOORT

VERPLEEGHUIS DE LICHTENBERG AMERSFOORT BEWEGING 3.0 VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VERPLEEGHUIS DE LICHTENBERG AMERSFOORT 16 APRIL 2011 1 AGENDA 1. 15.00 uur Ontvangst met koffie, thee, sap Ronddelen van de stukken: verslag AV 17-04-2010,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

Datum: vrijdag 4 februari 2011 Locatie: Clubhuis (21.00-23.00) Voorzitter: Mirjam Boon Notulist: Linda van der Hoorn

Datum: vrijdag 4 februari 2011 Locatie: Clubhuis (21.00-23.00) Voorzitter: Mirjam Boon Notulist: Linda van der Hoorn Datum: vrijdag 4 februari 2011 Locatie: Clubhuis (21.00-23.00) Voorzitter: Mirjam Boon Notulist: Linda van der Hoorn Notulen 1. Opening De vergadering wordt geopend om 21.35u. Mirjam heet iedereen welkom.

Nadere informatie

BOC Jaarvergadering 2016. BCC Zutphen, 30 januari 2016

BOC Jaarvergadering 2016. BCC Zutphen, 30 januari 2016 BOC Jaarvergadering 2016 BCC Zutphen, 30 januari 2016 Agenda 1. Ingekomen stukken en mededelingen 2. Verslag ALV 2015 (zie bijlage) 3. Terugblik op activiteiten jubileumjaar 2015 (secretaris) 4. Financieel

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS

AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS Schiedam, maart 2014 AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS 01 Opening 02 Notulen 96ste Algemene Ledenvergadering d.d. 17 april 2013 03

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

NOTULEN JAARVERGADERING D.D. 13 JANUARI 2011

NOTULEN JAARVERGADERING D.D. 13 JANUARI 2011 De NOTULEN JAARVERGADERING D.D. 13 JANUARI 2011 Personeelsvereniging Postbus 8 5460 AA Veghel Aanwezig: Bestuur: Anki van Munster (voorzitter) Roland Wolvers (secretaris) Pieter van de Wijgert (penningmeester)

Nadere informatie