Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012."

Transcriptie

1 Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart Aanwezig: 106 leden inclusief 4 bestuursleden. Afwezig: Het volgende lid had bericht van verhindering gegeven: Ludwien de Boer. Voorts was er bericht van verhindering gekomen van de heer van Wonderen, consul van het AVVN. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om uur en heet iedereen welkom. Ook deze keer moesten wij weer een aantal leden herdenken, die in het afgelopen verenigingsjaar waren overleden. Ter herdenking namen alle aanwezigen staande een minuut stilte in acht. De opkomst was dermate hoog, dat zelfs de terrasstoelen moesten worden aangerukt als zitplaats. Dit jaar waren er ook een aantal allochtone tuinders aanwezig op onze vergadering. Ook zagen wij een aantal jongere tuinders. Er werden 2 consumptiebonnen uitgereikt; koffie en thee waren gratis. Tevens werd de aangepaste agenda en een geplastificeerde sheet met tuinregels uitgereikt. 2. Notulen van de jaarvergadering d.d De notulen worden goedgekeurd met dank aan de notulist. 3. Ingekomen stukken. -Een aantal afmeldingen van het bijwonen van de vergadering (zie hiervoor). -Een van de heer C. Raats betreffende: --Waarborgsom verhogen naar E 200,--. --M2-prijs tuinhuisjes verhogen naar E 165,-- en daarna indexeren. --Inhouding 10 % bemiddelingskosten t.b.v. de vereniging bij verkoop tuinhuisje. --Het beëindigen van het lidmaatschap van het AVVN. 4. Vaststellen agenda. -Tussenvoegen de post Ingekomen stukken. -Post 7 wordt 10 en omgekeerd. -De agenda wordt verder goedgekeurd. 5. Jaarverslag 2 e secretaris. Beste tuinvrienden. De nieuwjaarsreceptie in 2011 werd bezocht door ca. 50 tuinleden. Dit is minder dan andere jaren. Mogelijk was dit vanwege het slechte weer, want het was heel koud. Binnen was het echter lekker warm en wij hopen dan ook, dat het in de volgende jaren beter gaat, want zo n bijeenkomst is toch uitermate geschikt om elkaar een goed tuinjaar te wensen en iets bij te praten over allerlei leuke zaken, Het afgelopen jaar kenschetste zich voor ons als tuinders evenals de voorgaande jaren wederom als uitermate grillig. De winter was in januari abrupt over.

2 We gingen een periode in van sterk wisselend weer; mooi weer, regen, vorst en storm wisselden elkaar af en dit duurde wel tot half maart. Vanaf het begin van de lente op 21 maart werd het weer beter en droger. Er kon weer op de tuin worden gespit, gezaaid en gesnoeid en andere nuttige en nodige werkzaamheden worden verricht. Op 18 maart hadden wij onze jaarvergadering, waar weer de nodige besluiten werden genomen, zoals het plaatsen van een extra meter voor het meten van het tuinwaterverbruik en het plaatsen van een slot op de tuinwatervoorziening tussen uur en 7.00 uur. Ook werden besluiten genomen om de werkbeurten ordelijker te laten verlopen. Helaas hebben deze besluiten nog niet tot het beoogde doel gereikt. Er zijn nog steeds tuinleden, die de werkbeurten niet of onvoldoende uitvoeren. Helaas vergt dit heel veel organisatie en tijd van het bestuur en de coördinatoren om e.e.a. in goede banen te leiden. Wij hopen dan ook, dat eenieder zich er van bewust is, dat dit werk nodig is en het dus ook zijn verantwoordelijkheid is om dit alles ordelijk te doen verlopen. Er viel wederom op, dat er weinig allochtonen op onze jaarvergadering aanwezig waren en ook de jongeren ontbraken er. Op 2 april hadden wij de warmste dag in 40 jaar; er werden temperaturen gemeten van om en nabij de 20 graden Celsius. Verder werd het steeds mooier weer; de natuur liep in volle luister uit; overal groen en vele bloemen. Op de tuinen kwam alles weer tot leven Er waren in april enige weken met uitzonderlijk mooi weer; temperaturen van 27 graden Celsius waren geen uitzondering. Het was de warmste Pasen sinds 1901! Ook was het heel droog en wel tot eind mei; nog droger dan in 1976, toen de droogte ook heel extreem was, Bovendien was het het zonnigste voorjaar ooit! In juni begon het betere tuinweer; af en toe regen en af en toe zon. Op 8 juni kwam de wandelvierdaagse van de Boerhaave langs op ons complex met wel 100 rolstoelers met begeleiders. Zo werd maar weer eens de sociale functie, die wij in Haarlem vervullen onderstreept; d.w.z. Ons complex is een onmisbare schakel in het sociale leven van Haarlem. In dit verband mogen ook zeker de Zonnebloemers worden genoemd, die ons complex regelmatig bezoeken. Begin augustus was er op het voormalige terrein van voetbalvereniging DSCK een uitwisselingskamp voor jongeren uit de 4 partnersteden Haarlem, Osnabrück, Angers en Derby. Ongeveer 60 jongeren deden hieraan mede. Ook hieraan heeft onze vereniging haar steentje bijgedragen door (tegen betaling van de kosten) water en elektra ter beschikking te stellen. De Open Tuindagen op 16 en 17 juli waren weer een succes mede door de inzet van vele vrijwilligers. De opening door onze oud-voorzitter de heer C. Simmerman vond dit jaar plaats bij Ons Buiten. Hierna volgde een rondgang over de 2 tuinen.

3 De vrijwilligers en het bestuur hebben weer hun beste beentje voorgezet, zodat alles op rolletjes liep en het weer een onvergetelijk feest werd. De tentoonstelling, loterij, rommelmarkt en het bloemschikken, de drankjes, broodjes en hapjes, waren weer een succes. Ook de levende muziek van de entertainer en de indo rockband met gastoptredens van Frans Coenders en Gerda van Leeuwen droeg bij aan een geweldige feestelijke stemming. De maandagochtendploeg heeft alles daarna weer voortvarend in het reine gebracht De weersomstandigheden werkten echter niet mee. De eerste dag ging nog wel, maar de tweede dag wisselden regen en zon zich te vaak af. Pas na 4 uur klaarde het weer op. Overigens was het al dagen hommeles met het weer. Op donderdag 14 juli leek het wel herfst met 55 mm neerslag en ondergelopen tuinen. Juli was 2 keer zo nat als normaal, volgens het KNMI. Juli was bovendien het meest regenachtig sinds In september hadden we nog een aantal mooie weken met veel zon, maar dat kon het tuinseizoen niet meer redden. De aalbessen en de pruimen waren goed De peren- en appeloogst viel daarentegen tegen. Ook de bramen deden het ondanks de vele regen niet goed. Door te weinig zon en warmte bleven ze klein en heel zuur. De groenten deden het slecht; met name de bonen leverden nagenoeg niets op. Bloemen gedijden overigens heel goed! Op sommige tuinen was het een overweldigende bloemenpracht. Het kiezen van de tuin van de maand en de tuin van het jaar werd weer zeer gewaardeerd! Onze tuinkeurders zijn hierbij nauw betrokken door het selecteren van de genomineerde tuinen, waaruit het bestuur dan de tuin van de maand kiest. De leden kiezen hieruit dan uiteindelijk de tuin van het jaar. Door het werk van onze tuinkeurders wordt ons complex fraaier, hoewel er helaas op sommige tuinen (zeker aan het eind van het tuinseizoen) nog wel het een en ander valt aan te merken. Het werk van onze tuinkeurders blijft daarom noodzakelijk en nuttig! Door de evenementen commissie zijn er weer divers ouderwets gezellige en geslaagde activiteiten georganiseerd. Door de inzet van het bestuur konden alle tuinen weer worden bezet. Door de inzet van de vele vrijwilligers kwam er op de tuin weer het nodige tot stand. Mensen bedankt hiervoor! Jammer, dat wij ook dit jaar weer hebben moeten constateren, dat ook dit jaar de allochtone leden over het algemeen minder bij het wel en wee van de tuin zijn betrokken. Wij hopen dan ook, dat hun inzet voor onze vereniging, mede door de inspanning van ons en alle tuinders beter wordt! Verder willen wij nog even wijzen op ons tuinblad en onze website.

4 Het is geweldig, wat hier allemaal geheel belangeloos tot stand komt door de inzet van vele vrijwilligers. En dan niet te vergeten de leden met hun ingezonden stukjes over het wel en wee op onze tuin. Rest ons nog om alle nieuwkomers op onze tuin een hartelijk welkom te heten. Maak er wat moois van!. Wij wensen tot slot eenieder weer een fijn, plezierig en groeizaam tuinjaar toe! De 2 e secretaris: Han W. van Eig. 6. Jaarverslag penningmeester, verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden kascommissie. De penningmeester de heer Spanjaart presenteert zijn financieel overzicht van 2011 en de begroting van De penningmeester heeft aan zijn financieel verslag wederom de kolommen "resultaat 2010" en "resultaat 2011" toegevoegd, waardoor deze resultaten beter met elkaar kunnen worden vergeleken. Ook heeft hij deze keer weer een uitleg toegevoegd om e.e.a. te verduidelijken. Deze uitleg was zeer verhelderend en er waren dan ook weinig vragen. De penningmeester verzoekt om de stukken na afloop van de vergadering weer bij hem in te leveren. De kascommissie bestaande uit de heer R. v.d. Woude en mevrouw S. Dekker heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Mevrouw S. Dekker geeft nog een korte toelichting. De penningmeester de heer Spanjaart is decharge verleend voor het gevoerde beleid. Vergeleken met het voorgaande jaar is het elektraverbruik ongeveer hetzelfde gebleven en het waterverbruik licht gedaald. Kees wijst nog op de jaarlijkse verhogingen door de gemeente van de landhuur en de stijging van de energieprijzen. De heer Raats informeert nog naar de ontvangsten van de douchegelden en de borgen voor de sleutelpasjes. Kees antwoordt hierop, dat deze zijn verwerkt in enige grotere posten (niet nader gespecificeerd) zoals b.v. de posten Onderhoud. Volgens de heer Raats werkt de winkel thans met verlies. Kees doet dan ook een oproep aan de tuinleden om zoveel mogelijk tuinartikelen aan te schaffen via de winkel. Voorts constateert de heer Raats, dat er nogal weinig rente wordt verkregen op het uitstaande vermogen. Kees antwoordt hierop, dat het o.a. een rekening-courant betreft, waarop geen rente wordt genoten en een spaarrekening, waarop ca 2,5 % rente wordt genoten. De voorzitter bedankt Kees, waarbij ook de heer Raats zich aansluit. Daar de heer R. v.d. Woude aftredend is voor de kascommissie moeten er nieuwe leden worden gekozen. De heer C. Raats wordt lid (was reservelid), terwijl als lid blijft Susanne Dekker. Als reservelid wordt gekozen de heer W.H. Nederstigt. 7. Behandeling begroting Er is een vraag betreffende de grote post kantineonderhoud zijnde E ,--.

5 De voorzitter antwoordt hierop, dat hierin o.a. is begrepen het vervangen van het zeil in de kantine (komt hierna aan de orde). Daar er verder geen vragen zijn, wordt de begroting akkoord bevonden. De voorzitter legt uit, dat het zeil in de kantine moet worden vervangen. De kosten hiervoor zijn hoog. Een voorstel voor een houten vloer met daarop zeil komt uit op ca. E 28,--/m2. De heer Kok beaamt dit. De heer Mengerink stelt voor om tegels te gebruiken. Afgesproken wordt, dat e.e.a. in het volgende tuinblad nader zal worden uitgewerkt. De tuinhuur is voor dit jaar niet verhoogd. I.v.m. de almaar stijgende kosten (huur complex van de gemeente, onroerend-zaak-belasting, rioolrecht, energieprijzen) stelt het bestuur voor om de huur met ca. 3 % te verhogen, hetgeen neerkomt op een verhoging met E 1,--/maand. Dit voorstel wordt met ruime meerderheid van stemmen aangenomen. 8. Vaststellen m2-prijs tuinhuisjes. Het bestuur stelt voor om de m2-prijs van de tuinhuisjes te handhaven op E 150,--/m2. De meerderheid van de leden stemt hiermede in. Het bestuur meldt nog, dat dit het maximale bedrag is, dat voor de huisjes mag worden gevraagd. De staat van de huisjes, die wordt beoordeeld door de bouwcommissie, bepaalt uiteindelijk de vraagprijs. Er is nog een discussie n.a.v. een van de heer Raats over dit onderwerp (zie verder), maar dat heeft geen gevolgen voor dit besluit. 9. Instelling commissie onderzoek stroom. Er is een voorstel om een commissie onderzoek stroom in te stellen. Hiervoor willen zich een aantal leden inzetten; het zijn: Rob Kok, John Slagtveld en R. Oostenbroek. Deze commissie wordt hierbij ingesteld. Men gaat o.a. onderzoeken wat het kost en wie mee wil doen. Men gaat uit van een mogelijkheid van aansluiting van elke tuin, maar het is niet verplicht, dat elke tuin zich laat aansluiten. De vereniging heeft geen middelen om e.e.a. te bekostigen. De commissie denkt 3 maanden nodig te hebben om met een advies te komen. Het advies wordt dan aangeboden aan het bestuur, dat hierna de tuinleden zal informeren. De contactpersonen van het bestuur zijn Bert en Jan. De heer Raats biedt zich aan voor het cijfermatige werk. 10. Uitreiken oorkondes en cadeaubonnen voor de tuinen van de maand en de tuin van het jaar. In 2011 hebben we weer veel plezier beleefd aan het kiezen van de tuinen van de maand en de tuin van het jaar. De volgende tuinen van de maand werden gekozen: -In mei de tuin 42 van dhr. T. Kooy en mevr. R. Meijer -In juni de tuin 161 van A. Tatti. -In juli de tuin 96 van A.C. Scholte. -In augustus de tuin 184 van G. van Zwieten. -In september de tuin 180 van P.J. Pennekamp. De tuin van het jaar werd hieruit door de tuinleden gekozen. De gelukkige was G. van Zwieten met tuin 184.

6 Het was jammer, dat er niet zo veel stemmen werden uitgebracht; het bestuur hoopt volgend jaar op een hogere opkomst. De oorkondes en de feestelijke cadeaubonnen behorende bij de tuinen van de maand en de tuin van het jaar worden aan de gelukkige tuinders uitgereikt. Het bestuur en de tuinkeurders vertrouwen er op, dat door de verkiezing van de mooiste tuinen op ons complex alle tuinders zullen worden aangespoord om ons complex nog mooier te maken voor onszelf en onze bezoekers. 11. Pauze. Er is nu een kwartier pauze. 12. Verkiezing bestuur en aftreden Kees Spanjaart. Kees neemt na 20 jaar bestuurslid (waarvan de laatste jaren als penningmeester) afscheid van het bestuur. Wij zijn hem allen zeer dankbaar voor zijn inzet en het vele werk, dat hij voor onze vereniging heeft gedaan. Met zijn niet aflatende enthousiasme heeft hij menig succes voor de vereniging behaald. Ook was hij realistisch en een bindende factor in de vereniging en het bestuur. Wij wensen hem en zijn vrouw Yvonne dan ook alle goeds voor de toekomst en een plezierige voortzetting van het tuinieren op ons complex. Als dank ontvingen Kees en Yvonne van het bestuur dan ook elk een waardebon en een bloemetje alsmede van vele tuinleden een (door Corry ingezameld) naar eigen goeddunken te besteden bedrag. Kees bedankt hierna alle leden en het bestuur voor de fijne samenwerking en het in hem gestelde vertrouwen. Hij wenst zijn opvolgster Danielle veel succes en plezier bij het vervullen van haar taak in het bestuur. De kandidate van het bestuur voor de functie van secretaris (Debby Frijn) wordt met algemene stemmen gekozen. Evenzo wordt de kandidate van het bestuur voor de functie van penningmeester (Danielle van der Horst) met algemene stemmen gekozen. Zij worden veel succes en plezier gewenst met hun werk in het bestuur. De voorzitter meldt tevens, dat Ludwien de Boer heeft verzocht te worden ontslagen als bestuurslid. Eenieder gaat hiermede akkoord. Ludwien wordt bedankt voor haar inzet gedurende de tijd, dat zij bestuurslid was. 13. Behandeling ingezonden van de heer Raats. De heer Raats stelt een aantal punten aan de orde (zie hiervoor): -De waarborgsom voor alle tuinders verhogen tot E 200,--. Bij de oudere tuinders met een lage borgsom dekt bij vertrek de borg vaak niet de te maken kosten om de tuin weer verhuurbaar te maken. -Een verhoging van de m2-prijs tuinhuisjes naar E 165/m2 plus indexatie. Nadeel van de verhoging is een mogelijk hogere onroerendzaakbelasting en het onmogelijk zijn voor nieuwe tuinders om de huisjes over te nemen. -Men zou ook kunnen overwegen om bij overname van een tuinhuisje door een nieuwe huurder 10 % bemiddelingskosten te rekenen t.b.v. de vereniging.

7 Bij stemming over bovengenoemde punten is de meerderheid tegen deze voorstellen; het gaat dus niet door. -De heer Raats stelt om diverse redenen het lidmaatschap van he AVVN te willen beëindigen. De contributie is vrij hoog (thans E 4434,--/jaar) en het nut van het lidmaatschap wordt door hem betwijfeld. Als voorbeeld noemt hij het door bemiddeling van het AVVN tot stand gekomen contract met de gemeente. Volgens de heer Raats komt dit contract er op neer, dat er bij beëindiging van het tuinieren t.g.v. een eis van de gemeente geen vergoeding is voor de tuinders, die moeten verhuizen. Het is zelfs zo, dat de tuinen schoon moeten worden opgeleverd, waarbij alle kosten voor de tuinder komen. De heer Bouman draagt echter de nodige pluspunten van het lidmaatschap van de AVVN aan. Ook hebben wij veel aan hen te danken zoals: --De nieuwe beschoeiing. --De nieuwe paden. --Het op handen zijnde baggerplan. De heer Kok noemt ook de steun bij het oplossen van problemen (met o.a. huurders). Ook krijgen wij 3-maandelijks het tuinblad van het AVVN. De contacten met de gemeente (d.m.v. de consul van het AVVN, de heer van Wonderen) zijn goed. Kees oppert de mogelijkheid van overleg met het AVVN inzake het contract. Er wordt een pauze ingelast en Bert en Rook gaan in conclaaf. Hierna wordt een commissie ingesteld uit de personen M. van Stein, N. Tersteege en B. Hof, die in samenspraak met van Wonderen gaan uitzoeken, wat de voordelen zijn van het lidmaatschap en wat de mogelijkheden verder zijn tot kostenbesparing. E.e.a. komt dan in de volgende jaarvergadering weer ter sprake. 14. Het afsluiten door de gemeente van de parkeerplaats. De gemeente wil de parkeerplaats afsluiten d.m.v. een sleutelbediend hek. Dit is om vervuiling en overlast door dealen enz. tegen te gaan. Er is wel een loopopening voor voetgangers. De openingstijden van het hek zijn hetzelfde als die van het hek van Ons Buiten d.w.z. van zonsopgang tot zonsondergang. Het openen en sluiten van het hek valt onder de taak van Ons Buiten en Eigen Tuin. Hierdoor is de parkeerplaats buiten de openingstijden niet meer bereikbaar voor auto s, tenzij men een sleutel koopt bij de gemeente. Het bestuur denkt echter aan een geautomatiseerd hek d.m.v. de bediening m.b.v. onze pasjes. De kosten voor onze vereniging en Eigen Tuin daarvoor zijn echter hoog. Een nevennadeel van het hek is bovendien, dat het parkeren buiten ons complex zal toenemen, hetgeen weer overlast voor de buurt met zich meebrengt. Een voordeel is, dat de gemeente gelijktijdig met de plaatsing van het hek, de parkeerplaats en de toerit zal opknappen. Nader berichten hierover volgen nog.

8 15. Vaststellen Open Tuindagen. De Open Tuindagen zijn dit jaar op 25 en 26 augustus; dit is aan het eind van de bouwvakvakantie. 16. Aanwijzen afgevaardigden A.V.V.N.. Voor het bijwonen van de jaarvergadering begin juni van het A.V.V.N. wordt verzocht aan een tuinlid om hier heen te gaan samen met de heer Rook Bouman. Rein Kiffen en Sturmhart Linster geven zich hiervoor op. 17.Rondvraag. -Brigitte van Buchem vraagt naar de sancties, die er verleden jaar zijn opgelegd n.a.v. niet gelopen werkbeurten. Bert antwoordt, dat deze deels zijn betaald en deels niet. Danielle handelt dit verder af. -De heer R. Coskun vraagt naar de taak van J. Siepkes. Bert antwoordt, dat Jan de gekozen complexbeheerder is. Hij zorgt o.a. voor het onderhoud van het complex en de gebouwen van de vereniging. Uit dien hoofde kan hij zich met diverse zaken bemoeien. -Alex van Buchem vraagt wat de besparingen ten gevolge van de plaatsing van het waterslot zijn. De kosten van het waterverbruik zijn nagenoeg hetzelfde gebleven. Bert vraagt daarom de kranen goed dicht te draaien; ook wanneer er geen water geleverd wordt. Het komt nu voor, dat men dit vergeet, waardoor s morgens (wanneer het waterslot er af gaat) onnodig water verloren gaat, omdat men de avond ervoor vergeten is de kraan weer dicht te draaien. -R. Kiffen vraagt of de werklijsten nu kloppen. Diverse gegevens worden weer bijgewerkt, zodat er a.s. zaterdag een nieuwe lijst is. Danielle heeft om de juiste gegevens gevraagd bij de leden, maar een 100-tal brieven is nog niet beantwoord teruggekomen. Bert Hof heeft een brief gestuurd t.b.v. de vergadering, maar die is kennelijk nog niet op de juiste plek aangekomen. Hij vraagt om sancties voor degenen, die door de door hem voor de vereniging geplante Dahlia s lopen. Dit is niet de bedoeling en Bert Hof zal zo nodig het bestuur hiervan verwittigen. -Henk Walraven vraagt naar het parkeren op de binnenplaats gedurende het winterkaarten. Bert antwoord hierop, dat er eertijds toestemming voor is verleend voor de maanden van oktober t/m maart en wil het hierbij zo laten. Voorts vraagt hij toestemming om ca. eens in de 4 weken warme hapjes te mogen klaar maken in de keuken voor de kaarters. Van Bert mag dit niet vanwege de hoge kosten en het feit, dat er geen etenswaren van buiten in de kantine mogen worden genuttigd (de betreffende warme hapjes worden niet uit de kantinevoorraad betrokken). Cor Burry antwoordt hierop, dat de kaartvereniging per kaartavond voor de kantine een opbrengst van 250,-- à 300,-- Euro genereert. Bert deelt voorts mede, dat er op dient te worden gelet, dat de sluitingstijden worden nageleefd d.w.z sluiting niet later dan 1 uur. Volgens Bert heeft Henk ook opgezegd voor het tuinkeuren. Volgens Henk heeft hij dat niet zo gewild en ook niet expliciet zo gezegd. -Philip van Schaick deelt mede, dat hij en Peter Saarloos voor het samenstellen van het boekje en de website o.a. afhankelijk zijn van de leden. Hij vraagt dan ook om meer inbreng van de leden. Voorts deelt hij mede, dat hij zich sterker zal inzetten voor een levendige website. Voorts stelt hij t.a.v. de tuinkeuringen, dat er geen duidelijk toetsingscriterium is. Hijzelf vindt b.v. hoog gras niet zo n probleem.

9 Bert antwoordt hierop, dat de tuinen er altijd netjes en verzorgd moeten uit zien. Ook moet overlast voor de medetuinders zoveel mogelijk worden vermeden (b.v. overwaaiend onkruidzaad). Er is overigens altijd overleg over het e.e.a. mogelijk met het dagelijks bestuur. -Carmilla vertelt, dat zij t.a.v. de kantine uitsluitend de wensen van het bestuur doorvoert en handhaaft. Voorts vraagt zij i.v.m. de evenementencommissie hoe de taakverdeling is Wie doet wat?. Bert legt nog eens uit,dat Carmilla t.a.v. de kantine de wensen van het bestuur moet vertolken en overtredingen moet melden. V.w.b. de evenementencommissie zegt hij, dat die thans slechts uit 2 leden bestaat. Hij vraagt daarom aan meer tuinleden om zich hiervoor in te zetten. -Yolanda Kaart vindt dat de maximum snelheid op de paden wordt overschreden; specifiek door brommers. Ook wordt er tegen de rijrichting gereden. Voorts moeten brommers en fietsen niet op het pad, maar op de eigen tuin worden geparkeerd. -De heer Nijssen toont een folder over het kweken van fuchsia s Hij vraagt of er interesse is voor een lezing hierover. Een 20-tal leden is hierin geïnteresseerd. Er wordt een lezing georganiseerd op 3 mei. Inschrijfformulieren hiervoor zijn aanwezig in de kantine. -Heer Mengerink vraagt aandacht voor de heer Heijstek, die ernstig ziek is. Bert deelt mede, dat er vanuit het bestuur een bloemstukje is bezorgd bij de familie Heijstek. Hij vraagt de leden om iets aan de fam. Heijstek te schrijven. De briefjes kunnen eventueel via het bestuur gezamenlijk worden bezorgd bij de fam. Heijstek. 18.Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering om ca uur onder dankzegging aan de leden voor hun inbreng. Ook worden de vrijwilligers nog eens extra bedankt. Eenieder wordt een goed en gezond tuinjaar gewenst. H.W. van Eig.

no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008

no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008 no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008 Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2008 Medewonen=Medeleven

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene Ledenvergadering 28 maart 2014 Uitnodiging voor leden, ouder(s), verzorgers van de jeugdleden en donateurs voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering Welke gehouden zal worden in de Tramhalte

Nadere informatie

SLUIS KADE11 OOK NIEUW: DE WILDE VAART START NIEUWE SERIE: DE KOERSLIJN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT MIJNMONIQUE TE WATER VERSLAG VAN DE ALV

SLUIS KADE11 OOK NIEUW: DE WILDE VAART START NIEUWE SERIE: DE KOERSLIJN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT MIJNMONIQUE TE WATER VERSLAG VAN DE ALV KADE11 SLUIS NR 35 december 2011 MAGAZINE VAN WATERSPORTVERENINGING ALMERE HAVEN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT ALLE UITSLAGEN VERSLAG VAN DE ALV MIJNMONIQUE TE WATER MAN OVER BOORD! OOK NIEUW: DE WILDE

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Wel & Wee. van Pinokio. December 2011 nr 35. Hadesstraat 8, 1363 TK Almere Tel. 036-5352023 ING Bank: 67.57.72.559 ING Bank: 529223 www.pinokio.

Wel & Wee. van Pinokio. December 2011 nr 35. Hadesstraat 8, 1363 TK Almere Tel. 036-5352023 ING Bank: 67.57.72.559 ING Bank: 529223 www.pinokio. Wel & Wee van Pinokio December 2011 nr 35 Hadesstraat 8, 1363 TK Almere Tel. 036-5352023 ING Bank: 67.57.72.559 ING Bank: 529223 www.pinokio.nl Voorwoord Inhoud Voorwoord... 3 Momenten van spanningen...

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

AGENDA. Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam

AGENDA. Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam AGENDA Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam 1 Opening 2 Ingekomen post en mededelingen 3 Vaststellen

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag Paginanummer: 1 Conceptverslag Gemeente Naam Functie in groep Aanwezig Alphen aan den Rijn dhr. M.H. du Chatinier bestuurslid Alphen aan den Rijn dhr. T. Hoekstra bestuurslid, lid DB Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets www.stichtingoikos.nl www.ido-lelystad.nl stichting oikos Postbus 19170 3501 DD Utrecht T (030) 236 15 00 oikos@stichtingoikos.nl stichting ido Postbus 453 8200 AL Lelystad T (0320) 258 452 secretariaat@ido-lelystad.nl

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET

ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET Geen fraudeur, toch boete Datum: 4 december 2014, Rapportnummer: 2014/159 Conclusies Lees verder Er zijn redenen waarom mensen wel willen voldoen aan de inlichtingenplicht,

Nadere informatie

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18 234 Samenwerken met de omgeving De moeder van Astrid (6) is bloemist. In de kersttijd komt zij een woensdagmiddag naar de buitenschoolse opvang om samen met de kinderen kerststukjes te maken. Ze heeft

Nadere informatie