Paraaf: pv Oplegformulier voor de raad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Paraaf: pv Oplegformulier voor de raad"

Transcriptie

1 ' " " r > ' * ' : ' 1? ; ' * i r - ; ; w : : ' ' :. -, '.. : ' - : ' '.. '. ' " - Opbergen: SORVGROB Paraaf: pv Oplegformulier voor de raad A.M. Boersma BRIEFNUMMER: Q(Q \ jxj { 'O OU 2 S TELNR DATUM 9 januari PORTEFEUILLEHOUDER Wethouder Haan PUBLICATIE Openbaar ONDERWERP: MER A4 Midden Delfland, inpassing alternatief verbrede A13 DATUM B&W BESLUIT BEHANDELING COMMISSIE: BEHANDELING RAAD: SOORT ONDERWERP: In de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Nee Informatieverstrekking BIJLAGEN: De volgende bijlagen zijn bijgevoegd: brief aan de voorzitter van IODS-plus over de verbrede Al3 brief van de voorzitter van IODS-plus aan de deelnemende partijen met verzoek om te reageren op de plannen voor verbrede A13 visualisering inpassingsvoorstellen verbrede A13 brief van de voorzitter van het IODS aan de minister met overzicht van de reacties. Ten behoeve van de MER-procedure en de besluitvorming door de minister is een alternatief voor de A4 Delft- Schiedam, een verbrede A13, nader uitgewerkt. Het betreft met name de voorstellen voor de inpassing. De voorgestelde inpassing is vergelijkbaar met de IODS-variant van de A4 met overkluizingen bij Delft en een ecoviaduct in de open zone tussen Delft en Overschie, nabij de Ackerdijkse plassen. Bij de uitwerking van het plan zijn naast de IODS partijen ook de (deel)gemeenten rondom de Al3 betrokken, vandaar de benaming IODS-plus. De deelnemende partijen zijn door de voorzitter van het IODS-plus verzocht te reageren op het voorstel en te adviseren welke rol deze variant zou moeten spelen in de verdere MER-procedure. De gemeentelijke reactie bestaat uit de volgende punten: geconstateerd wordt de noodzaak tot een volledige en gelijkwaardige kostenvergelijking van het alternatief verbrede A13 met het alternatief A4 Midden Delfland aandacht wordt gevraagd voor de onvergelijkbaarheid van de projecten qua inpassing: een ingepaste Al3 is een verbetering t.o.v. de huidige situatie en de A4 MD een verslechtering (nogmaals) wordt aangedrongen op een integrale benadering van alle wegenplannen, en o.a. de Veilingroute daarbij te betrekken. Deze punten worden in de bijlagen bij de brief uitgebreid toegelicht. Tenslote wordt de bevreemding uitgesproken dat het Deltaplan Duurzame Bereikbaarheid niet bij de vergelijking wordt betrokken. Deze punten zijn als de inbreng van Schiedam in de brief van de voorzitter van het IODS aan minister Eurlings opgenomen.

2 gemeente Schiedam Aan de voorzitter van de Adviescomissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Y.J. Haan Wethouder voor Bouwen, Wonen, Milieu, Dierenwelzijn, Verkeer en Vervoer Postbus EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf DZ SCHIEDAM T F W UW KENMERK PZH UW BRIEF VAN 7 september 2007 ONDERWERP ONS KENMERK 07UIT06728 DOORKIESNUMMER overleg met minister Eurlings over het alternatief" Verbrede Al 3" DATUM 12 oktober Geachte heer Huls, In uw brief verzoekt u om opmerkingen en aanvullingen op de door u geformuleerde resultaten van de bestuurlijke IODS-workshops en het overleg met de minister van Verkeer en Waterstaat, de heer Eurlings. Het gaat daarbij om de conclusie met betrekking tot de kosten en de overwegingen, die bij de beoordeling van het alternatief verbrede Al 3 zouden moeten worden betrokken. Bij deze wil ik graag reageren en tevens u wijzen op een aantal onvolledigheden en mogelijke inconsistenties, die op een later moment mogelijk tot juridische complicaties kunnen leiden. Ik hoop hiermee bij te dragen tot een proces van een vlotte(re) besluitvorming. Mijn reactie bestaat uit het volgende punten: Het is noodzakelijk dat er sprake is van een volledige en gelijkwaardige kostenvergelijking met de A4 Midden Delfland, waarbij voor de A4 wordt uitgegaan van de vormgeving, zoals wij in het IODS-convenant hebben afgesproken. Uw conclusie dat de ingepaste verbrede A13 minimaal tweemaal zo duur is als het voorstel voor de ingepaste A4 Midden Delfland conform het IODS-convenant is onjuist. Ik vraag er aandacht voor, dat inpassing van de (verbrede) Al3 een verbetering is ten opzichte van de huidige situatie en de aanleg van een vergelijkbaar ingepaste A4 Midden Delfland een verslechtering. Dit leidt tot een scheve vergelijking van de alternatieven met mogelijk juridische complicaties. Ik dring er - nogmaals - op aan de ideeën en plannen voor nieuwe verkeersinfrastructuur in de regio in samenhang met elkaar te bezien en daar de rol van de Veilingroute bij te betrekken. Tenslotte wijs ik op onduidelijkheden in de reeds door u aangedragen aandachtspunten. Tevens is bijgevoegd het overzicht "10 goede redenen om tegen de A4 te zijn", waarbij op deze punten, maar ook andere, met name de ruimtelijke context en de (inter)nationale noord-zuid verbinding, nader wordt ingegaan.

3 Dit overzicht moet in samenhang met de hiervoor aangegeven punten worden bezien en worden betrokken bij de vergelijking van de alternatieven. Verder blijft het voor mij een bevreemdend gegeven, dat de oplossing die daadwerkelijk het meest bijdraagt in de oplossing van de verkeersproblematiek - het Deltaplan Duurzame bereikbaarheid - niet in de vergelijking wordt betrokken. Wethoudéf Y J. Haan B ij lagen: 1. aandachtspunten met betrekking tot het alternatief ingepaste verbrede A goede redenen om tegen de A4 te zijn

4 BIJLAGE 1. Aandachtspunten met betrekking tot het alternatief ingepaste verbrede A13 1. vergelijking verbrede A13 en A4 MD op basis van volledigheid en gelijkwaardige uitwerking van kosten Allereerst moeten worden aangeven, dat de conclusie als zou een ingepaste verbrede Al3 minimaal tweemaal zoveel kosten als het huidige voorstel voor de ingepaste A4 conform het IODS-convenant, onjuist is. Volgens de indicatieve kostenramingen komt de RWS-variant uit op 1.2 miljard euro, hetgeen beduidend minder is dan tweemaal zo veel als de geraamde kosten voor de A4 Midden Delfland, en is daarmee in tegenspraak met het gestelde in de brief. De kostenraming voor het IODS-voorstel voor de A4 Midden Delfland kent nog een aantal open einden en is daardoor nog onvolledig. Er is nog geen rekening gehouden met de tunnelveiligheid (i.t.t. de voorstellen voor Al3). Wellicht moeten de in- en uitvoegende banen aan de noordzijde van het Kethelplein verder doorgezet worden in de tunnel, waardoor de kosten hiervan aanmerkelijk hoger uit zullen vallen. Ook dienen de kosten van de noodzakelijke aanpassingen van het Kethelplein, in de vergelijking te worden betrokken. In tegenstelling tot het knooppunt Ypenburg lijkt aanpassing van het Kethelplein noodzakelijk gegeven de verwachte overbelasting van het knooppunt. Hiermee zal de vergelijking met de A4 Midden Delfland conform IODS-convenant en de ingepaste verbrede A13 in financieel opzicht aanmerkelijk gunstiger uitvallen voor het A13 alternatief. Voordat een (kosten-)vergelijking wordt gemaakt zal dit duidelijk moeten zijn, omdat anders de alternatieven op onjuiste wijze met elkaar wordt vergeleken, waarmee de procedure zich in juridisch opzicht op glad ijs begeeft. 2. De ingepaste verbrede A13 is een verbetering, de ingepaste A4 Midden Delfland een verslechtering, ten opzichte van de huidige situatie. Qua inpassing worden een ingepaste A4 en een ingepaste A13 als gelijkwaardige alternatieven voorgesteld, maar dit is uiteraard niet het geval. Inpassen A13 is zeer wenselijk, maar niet vergelijkbaar met ingepaste A4 MD. De ingepaste (verbrede) Al3 is een verbetering ten opzichte van de huidige situatie, de ingepaste A4 verslechtering ten opzichte van de huidige situatie. Het versterken van de groen-blauwe slinger in het Midden Delfland gebied, is een van de uitgangspunten van het UPR. De aanleg van de A4 MD is hiermee volledig in tegenspraak: een strook van ca 4 kilometer lengte en m breedte gaan verloren als stiltegebied. De bestaande volledige ecologische uitwisseling in het gebied, wordt bij dit alternatief beperkt tot enkele passages. Het inpassen van de (verbrede) A13 betekent een belangrijke verbetering, doordat bestaande barrières worden geslecht en de (geluid)instraling van de A13 in het gebied wordt teruggedrongen. Ook het zwaar belaste Delftse stedelijke gebied wordt bij de ingepaste A13 ontlast en bij de A4 juist meer belast. Tenslotte krijgt het stedelijk gebied van Vlaardingen en Schiedam geen extra belasting bij de verbreding (en inpassing) van de Al3, maar wel bij de (ingepaste) A4. Een zuiverder vergelijking zou derhalve zijn met een verbrede Al3, waarbij alleen de toename van de inpassingproblematiek, ten gevolge van de verbreding zou zijn gecompenseerd. Of wellicht nog zuiverder: vergelijking van een "kale" verbrede A13 met een ingepaste A4 MD. Beide geven qua inpassing een verslechtering ten opzichte van de huidige situatie. Mogelijk biedt de scheve vergelijking tussen gelijkwaardige uitwerking van de inpassing van A13 en A4 MD, ook juridische complicaties. Hiervoor wordt aandacht gevraagd.

5 3. selectiviteit en terughoudendheid met nieuwe infrastructuur: combinaties in samenhang bezien en de rol van de Veilingroute daarbij betrekken. A. Bij de verdere beoordeling moet ook de Veilingroute worden betrokken. Steeds meer komt de Veilingroute naar voren als een weg die - op eigen merites - verder zal worden ontwikkeld. Dit lijkt ook logisch, omdat deze weg, veel beter dan de A4 ruimtelijke ontwikkelingen en economische speerpunten met elkaar verbindt en bereikbaar maakt. (Den Haag -internationale stad, Greenport, en op termijn met Oranjetunnel de tweede Maasvlakte), zie bijvoorbeeld het ontwerp-structuurplan van Haaglanden. Ook is de Veilingroute een goed alternatief bij een calamiteit op de A13. B. In de MER-nota wordt de Al 3/16 als alternatief voor de A4 gepresenteerd. De regionale overheden en nationale overheid gaan inmiddels uit van de realisering beide projecten. Daarnaast lijkt ook de verder completering van de Veilingroute een gegeven. Hiermee dreigt een overkill. Combinaties van oplossingen moeten in samenhang worden bezien. Op basis van de verkeersstudie is (door de adviescie MER) al geconcludeerd dat, ook bij aanleg van de A4 MD, de Al3 toch verbreed zal moeten worden. Andersom moet worden geconstateerd, dat bij verbreding van de A13 + A13/16, zeker in het perspectief van de verdere completering van de Veilingroute, geen noodzaak meer is tot de aanleg van de A4 MD. Combinaties van verbrede A13, A4 en Veilingroute en het nabijgelegen Prins Clausplein zullen bij Den Haag tot zeer ernstige verkeersproblemen leiden. 4. onduidelijkheden eerder aangedragen aandachtspunten Een aantal in de brief van de voorzitter van de adviescommissie IODS aangegeven aandachtspunten komen wat onduidelijk over, wellicht is het mogelijk deze te verduidelijken: maatregelen ten behoeve van de leefbaarheid bij Overschie. De verbrede A13 + A13/16 leidt tot minder verkeer bij Overschie dan de A4MD, onduidelijk is waarom dan juist bij dit A13-alternatief (meer) aandacht voor de leefbaarheid bij Overschie moet zijn. Voor de goede orde: alleen verbrede Al 3 (zonder Al 3/16) is geen alternatiefin de MERprocedure. aanpassing van het ontwerp van de A13/16, Het kan geen kwaad het ontwerp van de Al3/16 nader uit te werken, maar onduidelijk is, waarom een extra rijstrook op de A13/16 en op de A13 het ontwerp nou zo ingewikkeld zou maken. oplossing voor de sluipverkeersproblematiek in Midden Delfland. Aandacht is nodig voor het sluipverkeer, maar wel op basis van de juiste informatie: dit probleem is bij Vlaardingen en Schiedam al aangepakt, de A4 heeft geen toegevoegde waarde. In het westelijk deel van Midden Delfland en voor het Westland zal de Veilingroute de problemen oplossen en zijn ook verkeersbeperkende maatregelen mogelijk. noodzakelijke aanpassingen Kleinpolderplein en A20. Ook dit punt moet bezien worden in samenhang met de aanleg van de Veilingroute. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid zijn aanpassingen wenselijk.

6 BIJLAGE 2: 10 goede redenen om tegen de A4 te zijn 1. A4 geen oplossing voor files Nieuwe verkeersinfrastructuur lost de verkeersproblematiek niet op. De autosnelwegen trekken nieuwe verkeer aan, waarna een nieuwe evenwichtssituatie ontstaat met (nieuwe) files. De bereikbaarheid verbetert hierdoor vaak maar marginaal. Dit blijkt ook uit de verkeersstudies voor de A4. De oplossing van de fileproblematiek kan worden verkregen door combinatie van: beprijzing, versterking openbaar vervoer en mobiliteitsmanagement. (zie Deltaplan Duurzame Bereikbaarheid). 2. A4 is niet nodig als internationale verbinding: er bestaat al een doorgaande noord-zuidverbinding Bestaande onderdelen van de (westelijke) internationale noord-zuidverbinding zijn: tussen Amsterdam en Den Haag: de A4 en tussen Rotterdam en Antwerpen: de Al6. Verbindende schakel tussen Den Haag en Rotterdam is: Al3 - A20, echter het deel A20 heeft een dubbele functie namelijk noord-zuidverbinding (A4 (A13)-A16) en oost-westverbinding (A20) Om deze schakel tussen A4 en A16 te verbeteren zijn denkbaar A13/16 en de A A4 doorsnijdt kwetsbare gebieden: De A4 doorsnijdt ruimtelijk kwetsbare gebieden (Midden Delfland/ groen-blauwe slinger, Hoekse Waard), waar juist behoud en een versterking wordt nagestreefd en doorsnijdt en belast bestaand stedelijk gebied (Schiedam, Vlaardingen, Delft)) 4. A4 initieert en versterkt onwenselijke ruimtelijke ontwikkelingen en verzwakt bestaande ruimtelijke structuur De A4 initieert en versterkt de (onwenselijke) ontwikkeling van nieuwe stedelijke functies (wonen,bedrijven) op deze as, tussen Spijkenisse en Bergen op Zoom, in het open Deltagebied en concurreert daarmee met de bestaande stedelijke as Rotterdam-Dordrecht-Breda-Antwerpen. 5. A54/veilingroute wordt al tweede verbinding tussen Haagse en Rotterdamse regio Nationaal / regionaal is er sprake van een tweede verbinding tussen de Haagse en Rotterdamse regio, deze komt op een logische plaats. De A54: (Veilingroute) verbindt (nieuwe) economische speerpunten: (Noordveugel randstad) Den Haag internationale stad, Greenport, en via Oranjetunnel, de (2 e ) Maasvlakte. Belangrijk voordeel van deze route t.o.v. de A4 is dat de A54 nieuwe ruimtelijke ontwikkeling met elkaar schakelt en versterkt m.n. voor veilingen een veel betere aansluiting biedt op het autosnelwegennet. Midden Delfland omzeilt De Veilingroute moet worden gezien als gegeven. In belangrijke mate is de weg aanwezig en in diverse plannen wordt uitgegaan van verdere uitbouw van deze route. 6. A4 MD veroorzaakt verkeersinfarct bij Den Haag A4 MD is geen oplossing voor de files, maar dit geldt voor de meeste nieuwe verkeersinfrastructuur. Wat de A4 Midden Delfland nog toevoegt is dat de situatie bij Den Haag onmogelijk wordt: Op Ypenburg en Clausplein komen op heel korte afstand A54, A4, Al3 (, Trekvliettracé) en A12 samen, wat tot veel te zware verkeersbelastingen leidt. 7. A4 MD geen oplossing voor sluipverkeer Het sluipverkeer in Midden Delfland wordt momenteel al voorkomen door specifieke sluipverkeer werende maatregelen (doseren). Aan de westzijde van Midden Delfland zal de Veilingroute een goed alternatief gaan vormen, waardoor ook aan deze kant het sluipverkeer kan worden tegengegaan.

7 8. hoge kosten voor realisatie A4 De A4 is er niet: er zijn veel nog ontbrekende schakels met hoge kosten, zeker gegeven de inpassing in kwetsbare gebieden. Veel kosten zijn nog niet in beeld (o.a. tunnelveiligheid Schiedam) 9. A4 Zuid niet nodig voor verbetering ontsluiting van Spijkenisse Het Deltaplan Duurzame Bereikbaarheid heeft ongeveer dezelfde verkeersontlastende effecten voor Spijkenisserbrug als een nieuwe tunnel op het tracé van de A4 Zuid. De A4 Zuid zorgt o.a. voor een verdere toename van de verkeersbelasting van de Beneluxtunnel. 10. A4 Zuid is als extra route voor goederenvervoer over de weg tussen Rotterdamse en Antwerpse Haven onwenselijk Verwacht wordt dat het goederenvervoer de komende jaren nog sterk zal toenemen. Ook het goederenvervoer over de weg neemt volgens prognoses van het Havenbedrijf sterk toe. Algemeen wordt de sterke toename van het vrachtverkeer als -toenemend- probleem ervaren en wordt al ingezet op meer en beter vervoer over water en over spoor. Voor het goederenvervoer tussen de twee havens zijn goede water en spoorverbindingen aanwezig en bij uitstek geschikt om een maximale verschuiving te bewerkstelligen. Daarnaast is met het Deltaplan voor bereikbaarheid een goede afwikkeling over de weg verzekerd. Een extra kortsluitverbinding voor goederenvervoer over de weg is dan onnodig, qua inpassing onwenselijk.

8 Lid Gedeputeerde Staten M. Huls Contact T F kamer B 237 Postadres Provinciehuis Postbus LP Den Haag T Leden van de lods-plus Adviescommissie Datum...,v 0 7 SEP 200/ Ons kenmerk PZH Uw kenmerk Onderwerp verzoek van minister Eurlings tijdens bestuurlijk overleg van 4 september jl. Geachte leden van de lods-plus-adviescommissie, Op 11 juli heeft de lods-adviescommissie van de minister van Verkeer en Waterstaat, de heer Eurlings, uitleg gekregen over de vertraging bij en de te volgen verdere procedure voor de TN/MER A4 Delft-Schiedam. De minister heeft de lods-adviescommissie gevraagd mee te denken over de inpassing van een mogelijke verbreding van de A13 tussen knooppunt Ypenburg en de Doenkade waar de verbrede A13 moet gaan aansluiten op de A13/A16. Tijdens de vergadering gaf de minister aan dat het kostenverschil tussen de alternatieven genoemd in de TN/MER A4 Delft-Schiedam mogelijk onderscheidend kan zijn en hem zou kunnen helpen een keuze te maken. Hiertoe heeft de provincie een bestuurlijke ronde georganiseerd om te komen tot een kostenraming, met enige bestuurlijke realiteitswaarde, van een ingepaste verbreding van de A13, zie bijlage 1. Bezoekadres ZuM-HoMandplelni 2596 AW Don Haag Tram 9 en bus 65 stoppen bq het provinciehuis. Vanaf station Den Haag CSrs het Hen minuten lopen. De parkeerruimte voor auto's te beperkt Vrijdag 31 augustus is de bestuurlijke ronde afgesloten met een bestuurlijke workshop bij de Ackerdijkse Plassen waar de resultaten van deze ronde zijn gepresenteerd, zie bijlage 2. Tijdens de workshop is geconcludeerd dat het inpassen van een verbrede A13 minimaal twee maal zo veel kost als het huidige voorstel voor de ingepaste A4 conform het IODSconvenant. Op 31 augustus en tijdens de lods-vergadering van 4 september is benadrukt dat er bij een mogelijke verbreding van de A13 nog andere aspecten moeten worden betrokken, zoals: maatregelen ten behoeve van de leefbaarheid bij Overschie; aanpassing van het ontwerp van de A13/A16; oplossingen voor de sluipverkeerproblematiek in Midden-Delfland en Lansingerland; noodzakelijke aanpassingen aan het Kleinpolderplein; aanpassing van de A20 tussen Kleinpolderplein en de Beneluxaansluiting; verdere aanpassing van knooppunt Ypenburg voor de aansluiting A4/A13; maatregelen voor een goede waterhuishouding bij een inpassing van de A13;

9 Ons kenmerk PZH P ZUTD HOLLAND waarborgen voor de bereikbaarheid in de regio tijdens de aanlegfase. De Adviescommissie IODS gaat er eveneens vanuit dat de lods-projecten in Midden- Delfland bij een mogelijke keuze voor het A13-alternatief zonder meer doorgang zullen vinden. Naast deze inhoudelijke opmerkingen is ook breed uitgedragen dat bij de TN/MER A4 Delft-Schiedam zorgvuldigheid en juridische houdbaarheid van het proces voorop moeten staan. Op 4 september hebben wij over de verbreding van de A13 gesproken met de minister. De minister gaf aan dat hij naast een realistische kostenraming graag ook de mening van de lods-plus-adviescommissie wil ontvangen over andere factoren die in de bestuurlijke afweging moeten worden meegenomen. Graag horen wij van u of u nog opmerkingen of aanvullingen heeft op de genoemde resultaten. Wij vragen u vóór 15 oktober te reageren zodat wij uw opmerkingen mee kunnen nemen in een brief aan de minister. Bij de volgende vergadering van de lods-plus- Adviescommissie zullen wij van de minister een toelichting krijgen op zijn keuze in het TN/MER-proces. Hoogachtend, M. Huls Voorzitter van de Adviescommissie IODS IODS = lods-plus = TN/MER = Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam de lods-partijen aangevuld met: Den Haag, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Lansingersland, Rotterdam en deelgemeente Overschie Trajectnota/MER Bijlagen: 1. tekening ontwerpschets verbreding A13 2. presentatie resultaten bestuurlijke ronde de heer C. Sas zoals gepresenteerd op 31 augustus 2/2

10 O) E if 't > 0 o) g co c 0) CD "O " O c o o E C ;=r» Ë jg *2 - o: i I ' E Cö CD %$.:. O O) ü ir - ' * ',. > /

11 Richting Rotterdam Voorkeursmodel van BGSV als getoond " - - ; Richting Den

12 Tekening landelijk gebied» ecopassage bij Ackerdijkse plassen /^/^ Richting Rotterdam

13 Lid Gedeputeerde Staten M. van Engelshoven - Huls Contact T F kamer B 237 Postadres Provinciehuis Postbus LP Den Haag T De heer ir. C. Eurlings Minister van Verkeer en Waterstaat Datum Ons kenmerk PZH Uw kenmerk Bijlagen 1 Onderwerp Reactie van IODS-p/us->4dviescommissie op verbreding A13 Geachte heer Eurlings, Op uw verzoek heeft de lods-p/i/s-adviescommissie meegedacht over de inpassing van een mogelijke verbreding van de A13 tussen knooppunt Ypenburg en de Doenkade. Tijdens de vergadering van de lods-adviescommissie van 11 juli 2007 gaf u aan dat het kostenverschil mogelijk onderscheidend kon zijn voor de door u te maken tussentijdse afweging tussen de twee overgebleven tracé-alternatieven uit de TN/MER A4 Delft-Schiedam. Hiertoe hebben de leden van lods-p/us-adviescommissie meegewerkt aan een bestuurlijke ronde die culmineerde in een workshop op 31 augustus Tijdens de workshop is geconcludeerd dat het inpassen van een verbrede A13 minimaal tweemaal zo veel kost als het huidige voorstel voor de ingepaste A4 conform het IODSconvenant. Op 31 augustus 2007 en tijdens de lods-p/us-vergadering van 4 september 2007 in uw aanwezigheid is door verschillende leden benadrukt dat een verbreding van de A13 niet los is te zien van: Bezoekadres Zuid-Hollandplein AW Den Haag Tram 9 en bus 65 stoppen bij het provinciehuis. Vanaf station Den Haag CS is het tien minuten lopen. De parkeerruimte voor auto's is beperkt. 1. maatregelen op de A13 ten behoeve van de leefbaarheid bij Overschie; 2. aanpassing van het ontwerp van de A13/A16; 3. oplossingen voor de sluipverkeerproblematiek in Midden-Delfland en Lansingerland; 4. noodzakelijke aanpassingen aan het Kleinpolderplein; 5. aanpassing van de A20 tussen Kleinpolderplein en de Beneluxaansluiting; 6. verdere aanpassing van het knooppunt Ypenburg voor de aansluiting A4/A13; 7. maatregelen voor een goede waterhuishouding bij een inpassing van de A13; 8. waarborgen van de bereikbaarheid in de regio tijdens de aanlegfase. Naast deze inhoudelijke opmerkingen is ook breed uitgedragen dat bij de TN/MER A4 Delft- Schiedam zorgvuldigheid en juridische houdbaarheid van het proces voorop moeten staan.

14 Ons kenmerk PZH HOLLAND U heeft ons gevraagd u het standpunt van de lods-p/i/s-partners te laten weten zodat u deze kunt meenemen in uw afweging. Ik heb de lods-p/us-partners gevraagd te reageren op bovenstaande conclusies en dit heeft geleid tot de volgende standpunten over de verbreding van de A13 en het vervolg van de TN/MER-procedure. De volledige reacties vindt u in de bijlage. De ANWB vindt dat met het ondertekenen van het lods-convenant er draagvlak is gevonden voor de A4 en dat de urgentie van milieu- en bereikbaarheidsproblemen niet toestaan dat er vele jaren van vertraging ontstaan als wij een soortgelijk proces ingaan voor de verbreding van de A13 en aanleg van de A13/A16. Ook creëert de A4 een robuuster verkeersnetwerk maar zorgt de verbreding van de A13 voor een grote mate van bouwoverlast met bijbehorende bereikbaarheidsproblemen. Deze overwegingen maken samen met de hoge kosten voor het A13-alternatief dat nu moet worden gekozen voor het alleen uitwerken van het A4-alternatief. Stadsgewest Haaglanden vindt het verstandig om in het vervolgproces beide alternatieven mee te nemen, maar geeft ook aan dat het A13-alternatief geen bestuurlijk draagvlak heeft. Bij het A13-alternatief is aanpassing van knooppunt Ypenburg noodzakelijk en moet het ook mogelijk blijven om het Trekvliettracé aan te sluiten (op een verbrede A13). Bij het A13- alternatief dient ook een variant te worden uitgewerkt die uitgaat van dubbel grondgebruik bij Delft. De gemeente Schiedam dringt aan op een volwaardige kostenvergelijking van het A4- en het A13-alternatief en stelt dat de aanleg en inpassing van de A4 een verslechtering is van de bestaande situatie en de aanleg en inpassing van de A13 een verbetering van de bestaande situatie. Verder wil Schiedam dat de ideeën en plannen voor nieuwe verkeersinfrastructuur in de regio, inclusief de Veilingroute, in samenhang met elkaar worden bekeken. Tot slot zou Schiedam graag zien dat het "Deltaplan Bereikbaarheid" in de vergelijking tussen de alternatieven wordt betrokken. Stichting Woonplus heeft nog steeds een voorkeur voor een snelle aanleg van de A4 en maakt zich zorgen over de extra belasting op de woonomgeving langs de A20 als de A4 niet wordt aangelegd. De gemeente Vlaardingen is van mening dat uit verkeerskundige studies blijkt dat de verbreding van de A13 meer dan het A4-alternatief bijdraagt aan een goede bereikbaarheid tussen Rotterdam en Den Haag, de verkeers- en externe veiligheidssituatie verbetert en problemen op het onderliggend wegennet aanpakt. Verder meent de gemeente dat aanleg van de A4 in combinatie met de A13/A16 ook een verbreding van de A13 noodzakelijk maakt en een knelpuntsituatie creëert bij knooppunt Ypenburg. Bij een vergelijking tussen de alternatieven adviseert de gemeente, evenals de commissie m.e.r., een groter gewicht toe te kennen aan de aantasting van het open gebied in Midden-Delfland. Voor een goede vergelijking moeten ook de kosten van tunnelveiligheid voor het ontwerp van de A4-IODS mee worden geteld en tot slot pleit de gemeente voor een verkeerskundige netwerkanalyse van de gehele Zuidvleugel van de Randstad. 2/4

15 Ons kenmerk PZH Gemeente Midden-Delfland stemt in met de door de lods-p/us-voorzitter genoemde resultaten en conclusies van de workshop op 31 augustus 2007 als genoemd onder punt 1-8. Gemeente Lansingerland herkent zich in de genoemde conclusies van de workshop en de onder punt 1-8 genoemde argumenten. De gemeente is verheugd met de aandacht voor het sluipverkeer in de regio en de mate waarin de A4 bijdraagt aan een oplossing hiervan. Verder voorziet de gemeente een sterke stijging van de verkeersdruk op de A13/16 indien de A13 wordt verbreed en verzoekt de minister daarom bij verbreding van de A13 rekening te houden met een reservering voor een vierde rijstrook op de A13/A16 en een hierbij behorende zorgvuldige inpassing. Tot slot wil de gemeente graag betrokken blijven bij studies naar het A13-alternatief. Stadsregio Rotterdam, gemeente Rotterdam en deelgemeente Overschie onderschrijven de in deze brief onder punt 1-8 genoemde argumenten maar willen ook wijzen op het belang van de A4 als extra verbinding tijdens calamiteiten met de hierdoor te realiseren veiligheidswinst en de evenwichtiger verdeling van het verkeer over de oeververbindingen. Ook bestaat voor de A4 al draagvlak en overeenstemming met het lods-convenant, een soortgelijk proces voor verbreding van de A13 kan weer jaren duren, waardoor er langer sprake zal zijn van bereikbaarheidsproblemen en milieuoverlast. Dit leidt tot de conclusie dat het A13-alternatief niet als volwaardig alternatief in de verdere procedure moet worden meegenomen. Het Hoogheemraadschap van Delfland wijst op een aantal randvoorwaarden die zij vanuit haar taken op het gebied van water wil stellen aan de inpassing van een verbrede en eventueel verlaagde A13; de veiligheid moet gewaarborgd blijven, de aan- en afvoerfunctie van de watergangen mag niet verslechteren, het watersysteem moet goed beheersbaar blijven, de Kaderrichtlijn Water stelt aanvullende voorwaarden aan een vijftal te kruizen watergangen en het systeem moet goed worden ingepast met behoud van ruimtelijke kwaliteit. Daarmee concludeert zij ook dat het op 31 augustus 2007 gepresenteerde plaatje vanuit de waterstaat onwenselijk is. Verder geeft zij aan dat het waterhuishoudkundige systeem al jarenlang rekening houdt met de A4. Tot slot onderschrijft zij het belang van een zorgvuldige keuze maar dringt ook aan op spoedige besluitvorming. De gemeente Delft vraagt om het uitwerken van een aantal verschillende varianten voor verbreding van de A13, inclusief een variant die dubbel grondgebruik mogelijk maakt. Een modulaire opzet van de vergelijking maakt keuzes makkelijker. Bij verbreding met een parallelbaan kan voor het lokale verkeer 80 km/uur worden aangehouden en voor doorgaand verkeer 100 km/uur. Voor een goede vergelijking tussen het A4- en A13-alternatief dienen ook de maatschappelijke kosten en baten te worden vergeleken. Delft is van mening dat een verbrede A13 de al geplande ruimtelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld Technopolis en het Trekvliettracé beter kan faciliteren omdat deze leiden tot extra verkeer op de A13. Delft spreekt geen voorkeur uit voor een alternatief maar ziet ze wel graag beiden uitgewerkt. VNO/NCW-West wijst op de rol van de A4 Delft-Schiedam als onderdeel van de A4-corridor en concludeert verder dat dit alternatief leidt tot een robuust verkeersnetwerk in de Randstad. Verder eist zij dat de A13 op een gelijkwaardige wijze wordt ingepast als de A4-3/4

16 Ons kenmerk PZH P ZUID H0LLAND lods-variant. Om tot een gelijkwaardige vergelijking te komen moet bij het A13-aternatief ook het aanpassen van de A20 aan de vereiste capaciteit worden meegenomen in de studie. Zij ziet graag de kosten van de A13 verder uitgewerkt met daarin meegenomen de kosten van bouwoverlast en de gevolgen voor de economische groei. Tot slot noemt zij expliciet de eis van geschiktheid van de weg en eventuele tunnels voor vervoer van gevaarlijke stoffen. De provincie Zuid-Holland is van mening dat de onder punt 1 tot 8 genoemde argumenten een tussentijdse keuze voor de A4 in het TN/MER-proces rechtvaardigen en dat met een gelijktijdige parallelle uitwerking van het A13-alternatief juridische risico's en vertraging geminimaliseerd worden. Omdat in 2005 een aparte TN/MER-procedure is gestart voor de A13/A16 en de A13/A16 in de TN/MER A4 Delft-Schiedam wordt opgevoerd als onderdeel van het A13-alternatief moeten de positieve en negatieve effecten van de A13/A16 niet meer alléén worden toegekend aan het A13-alternatief, maar ook worden vergeleken met de effecten van een A4 plus A13/A16. Het knelpunt Kleinpolderplein, met name de verbinding tussen de A20 (vanaf Kethelplein) en de A13 (richting Delft) zal steeds groter worden, hetzelfde geldt voor het Kethelplein op de verbinding A4/A20 van Beneluxtunnel naar Hoek van Holland waarbij vooral het knelpunt Kleinpolderplein moeilijk aan te passen is. Tot slot blijft het A4-alternatief voor een aantal belangrijke routes een kortere verbinding en biedt het ook een alternatief bij calamiteiten. De Milieufederatie Zuid-Holland vindt het voor de afweging tussen de tracé-alternatieven van belang dat de leden van de lods-p/i/s-adviescommissie de beschikking krijgen over de rapportage van het Onderzoeks- en Verificatiebureau van de Tweede Kamer (OVB) en ook over de informatie die het OVB heeft gekregen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Verder wil de Milieufederatie graag antwoorden van Rijkswaterstaat over de relatie van de A4 Delft- Schiedam met het Trekvliettracé, inzicht in kosten voor; tunnelveiligheid, ombouw van het Kethelplein en compensatie en aantasting van het open polderlandschap. Tot slot wil de Milieufederatie de minister van Verkeer en Waterstaat en de lods-p/us-partners wijzen op haar conclusie dat bij aanleg van de A13/A16 een verbreding van de A13 onontkoombaar is, ongeacht of de A4 Delft-Schiedam wordt aangelegd. De lods-p/üs-adviescommissie gaat er eveneens van uit dat de lods-projecten in Midden- Delfland bij een mogelijke keuze voor het A13-alternatief zonder meer doorgang zullen vinden. Graag krijgen wij van u bij de volgende vergadering van de lods-p/us- Adviescommissie een toelichting op uw keuze voor het vervolg van het TN/MER-proces. Hoogachtend, M. van Engelshoven - Huls Voorzitter van de lods-p/us-adviescommissie Bijlage: complete set reacties van de lods-p/us-partners 4/4 Afschriften: Leden van de lods-p/us-adviescommissie, Provinciale Staten van Zuid-Holland, dhr. B.E.M. Wientjes

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls,

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls, abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 16 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/u.06.01301

Nadere informatie

Geachte College van B&W en gemeenteraadsleden C/A4 MD maart 2009

Geachte College van B&W en gemeenteraadsleden C/A4 MD maart 2009 Geachte College van B&W en gemeenteraadsleden C/A4 MD 6064 30 maart 2009 Uw gemeente is lid van de Adviescommissie IODS. Als lid van deze Commissie heeft uw gemeente regelmatig gesprekken met minister

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 561 Tracé A4 Delft Schiedam Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen genomen worden: 1. standpunt Bevoegd Gezag (ministers van VROM en VenW) 2009

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen genomen worden: 1. standpunt Bevoegd Gezag (ministers van VROM en VenW) 2009 1. A4 Delft-Schiedam doel Doel van het project A4 Delft-Schiedam is de problemen rond bereikbaarheid, leefbaarheid (inclusief externe veiligheid) en verkeersveiligheid tussen Rotterdam en Den Haag zo veel

Nadere informatie

Project A4 Delft- Schiedam

Project A4 Delft- Schiedam Project A4 Delft- Schiedam Plannen voor verbeteren bereikbaarheid Den Haag Rotterdam Handout 16 februari 2009 Vanavond Informeren over de onderzoekstrajecten van RWS Presenteren van de voorlopige uitkomsten

Nadere informatie

Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO)

Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Participatie Stefan van der Voorn 22-12-2011 Inhoudsopgave presentatie Het proces aanleg Sneller en Beter De Verkenning Ruit Rotterdam De Nieuwe Westelijke Oeververbinding

Nadere informatie

Samenvatting Startnotitie A4 Delft-Schiedam

Samenvatting Startnotitie A4 Delft-Schiedam Samenvatting Startnotitie A4 Delft-Schiedam Samenvatting van het startdocument voor de aanvulling op en actualisatie van de Trajectnota/MER in het kader van de tracé/m.e.r.-procedure van de rijksweg A4

Nadere informatie

Notitie Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO)

Notitie Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Notitie Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Verkeerskundige varianten- en effectanalyse Blankenburgtunnel/Oranjetunnel In het Masterplan Rotterdam Vooruit (december 2009) zijn twee tracés aangegeven

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden,

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden, Leden van Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Onderwerp Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid Datum 10

Nadere informatie

HOLLAND ZUID - 7 FEB. 20U. Gedeputeerde Staten

HOLLAND ZUID - 7 FEB. 20U. Gedeputeerde Staten Gedeputeerde Staten p r HOLLAND ZUID College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland Postbus 3061 2601 DB DELFT Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Water en Groen Contact mw. G.J.H. Bongers T

Nadere informatie

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden Capaciteitsuitbreiding spoor Den Haag - Rotterdam Doel Baanvak Den Haag Rotterdam geschikt maken om te voldoen aan de toenemende vraag naar spoorvervoer en tegelijkertijd het aanbod aan openbaar vervoer

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder WW w iiiiiiiiiiiiiniiiiihii gemeente Oosterhout Aan de gemeenteraad 2 mi m Uw kenmerk Ons kenmerk IO.1431088 In behandeling bij r.van.haaf@oosterhout.nl Onderwerp Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

Nadere informatie

A4 Midden Delfland. update en strategie. 27 oktober 2009

A4 Midden Delfland. update en strategie. 27 oktober 2009 A4 Midden Delfland update en strategie 27 oktober 2009 Overzicht presentatie MER-procedure en het IODS, hoever staat het, wat is de planning Waarom heeft de gemeente negatief geadviseerd Gevolgen Crisis

Nadere informatie

REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT)

REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT) REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT) DOEL Het project REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (Rotterdam Vooruit) heeft twee doelen. Ten eerste het verder

Nadere informatie

Flessenhalzen A4 en A12

Flessenhalzen A4 en A12 Flessenhalzen A4 en A12 Doel De regio s Amsterdam-Den Haag/Rotterdam-Utrecht beter met elkaar te verbinden en de doorstroming op de A4 en de A12 te verhogen via de aanleg van extra rijstroken op die delen

Nadere informatie

Reactienota. Voorontwerp-bestemmingsplan Park A4. Gemeentelijke reactie op opmerkingen uit het bestuurlijk vooroverleg.

Reactienota. Voorontwerp-bestemmingsplan Park A4. Gemeentelijke reactie op opmerkingen uit het bestuurlijk vooroverleg. gemeente Schiedam domein Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14 010 W www.schiedam.nl Reactienota Voorontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

de haven, en maatregelen die uit dit Masterplan volgen direct een MIRT-planstudie (of vergelijkbaar proces) kan starten.

de haven, en maatregelen die uit dit Masterplan volgen direct een MIRT-planstudie (of vergelijkbaar proces) kan starten. RANDSTADURGENT REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING RUIT ROTTERDAM) DOEL Het project REGIO ROTIERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-Verkenning Ruit Rotterdam) heeft 2 doelen.

Nadere informatie

Lid Gedeputeerde Staten

Lid Gedeputeerde Staten Lid Gedeputeerde Staten H.M.C. Dwarshuis-van de Beek Contact T 070-441 6418 F 070-441 79 92 hmc.dwarshuls@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP DenHaag T 070-441 6611 www.zuid-holland.nl

Nadere informatie

HOLLAND ZUID. Lid Gedeputeerde Staten. Drs. G. Veldhuijzen Leden van de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving

HOLLAND ZUID. Lid Gedeputeerde Staten. Drs. G. Veldhuijzen Leden van de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving Lid Gedeputeerde Staten Drs. G. Veldhuijzen HOLLAND ZUID Leden van de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving Contact 070 441 68 34 g.veldhuijzen@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den

Nadere informatie

Samenvatting van de zienswijzen

Samenvatting van de zienswijzen Samenvatting van de zienswijzen Trajectnota/milieueffectrapport (TN/MER) van de planstudie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem - Nijmegen Van 16 augustus tot en met 26

Nadere informatie

Dit zijn belangrijke criteria voor de bereikbaarheid van het regionale bedrijventerrein Laarberg.

Dit zijn belangrijke criteria voor de bereikbaarheid van het regionale bedrijventerrein Laarberg. Memo Van : Maarten Minkjan, Monique de Jong, Zeno van Raan Aan : Burgemeester en wethouders van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk Datum : 18 april 2017 Onderwerp : Oost-west verbinding

Nadere informatie

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter,

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter, abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 29 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/U.06.01313 Onderwerp Trechteringsbesluit 1 e fase MER

Nadere informatie

Kanttekeningen bij Rotterdam VooRuit voorheen: Regio Rotterdam en haven: duurzaam bereikbaar

Kanttekeningen bij Rotterdam VooRuit voorheen: Regio Rotterdam en haven: duurzaam bereikbaar Kanttekeningen bij Rotterdam VooRuit voorheen: Regio Rotterdam en haven: duurzaam bereikbaar Verkenning middellange termijn bereikbaarheid Rotterdamse Regio 2020-2040 Masterplan november 2009 Uitwerkingsstudie

Nadere informatie

prov.nc,eholland 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Deo,/bijlage Afd. Geme Provincie Zuid-Holland Productnr. Geachte ontvanger,

prov.nc,eholland 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Deo,/bijlage Afd. Geme Provincie Zuid-Holland Productnr. Geachte ontvanger, prov.nc,eholland Afd. Geme Deo,/bijlage Productnr. 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Provincie Zuid-Holland Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Gemeenteraad

Nadere informatie

Reactienota. Voorontwerp-bestemmingsplan Harga-Midden. Gemeentelijke reactie op opmerkingen uit het bestuurlijk vooroverleg.

Reactienota. Voorontwerp-bestemmingsplan Harga-Midden. Gemeentelijke reactie op opmerkingen uit het bestuurlijk vooroverleg. gemeente Schiedam cluster Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14 010 W www.schiedam.nl Reactienota Voorontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Antwoord 1 Ja. Schiedam Centrum is een van de regionale knooppunten, vergelijkbaar met stations als Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander:

Antwoord 1 Ja. Schiedam Centrum is een van de regionale knooppunten, vergelijkbaar met stations als Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander: > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Mobiliteit Productmanagement en Beleid. Datum uw brief

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Mobiliteit Productmanagement en Beleid. Datum uw brief Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

1 OUIT DOORIUESNübfMER

1 OUIT DOORIUESNübfMER gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam W.J.M. Vissers Wetliouder voor Verkeer ei1 Vervoer, Cultuur, w.o. Cultiiureducatie, Archief, Milieu, Dierenwelzijn Postbus 1501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Rapport Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Datum: 10 september 2011 Rapportnummer: 2011/271 2 Klacht Verzoekster klaagt

Nadere informatie

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer 2595 Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller In het Haarlems Dagblad d.d. 20 december 2011 uitten

Nadere informatie

ffi '?,iffhorrand ETf,E Lid Gedeputeerde Staten Gemeente Papendrecht Postbus 1 1

ffi '?,iffhorrand ETf,E Lid Gedeputeerde Staten Gemeente Papendrecht Postbus 1 1 Lid Gedeputeerde Staten Contact o70 441 70 86 '?,iffhorrand Gemeente Papendrecht t.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 1 1 3350 AA Papendrecht Postadres Provinciehuis Postbus 90602

Nadere informatie

NGEKOMEN 1 2 MEI 2010

NGEKOMEN 1 2 MEI 2010 provincie R o L L A N D NGEKOMEN 1 2 MEI 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling DBI Registratienummer PZH-2010-161628325 (DOS-2010-0001689) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

2 4 APR Paraaf Provinci. Onderwerp Brief aan de Stuurgroep Westlandse Zoom over glascompensalie Kwintsheul-Noord

2 4 APR Paraaf Provinci. Onderwerp Brief aan de Stuurgroep Westlandse Zoom over glascompensalie Kwintsheul-Noord 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND ZUID Directie DRM Aldeling Ruimte, Wonen en Bodem Registralienummer PZH-2013-385736077(DOS-2013-0002954) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Aan Van Datum Onderwerp Zaaknummer

Aan Van Datum Onderwerp Zaaknummer Aan de gemeenteraad Van College van Burgemeester en wethouders Datum 29 juli 2014 Onderwerp mededeling Gedeputeerde Staten vaststelling gemeentegrenzen nieuwe gemeente Krimpenerwaard Zaaknummer 124168

Nadere informatie

5 Hmlnuten verste Provincials

5 Hmlnuten verste Provincials 5 Hmlnuten verste Provincials Directie DRM Afdeling Afdeling Verkeer en Vervoer Registratienummer PZH-2008-474662 (DOS-2008-0005806) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum jj ^ jijlj 2, l)

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Contact M. Molenwijk T 070-441 74 11 m.molenwijk@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

BRUG WEST OOST& TUSSEN SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 STEDENDRIEHOEK. Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen

BRUG WEST OOST& TUSSEN SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 STEDENDRIEHOEK. Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen TUSSEN A1: BRUG OOST& WEST SAMENVATTING GEBIEDSGERICHTE VERKENNING A1 Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Voorst Zutphen STEDENDRIEHOEK DE A1 IS EEN BELANGRIJKE RIJKE (INTER)NATIONALE AS De A1 vormt

Nadere informatie

Alles onder een dak Schiedam. Presentatie: Riek Bakker September 2010

Alles onder een dak Schiedam. Presentatie: Riek Bakker September 2010 Alles onder een dak Schiedam Presentatie: Riek Bakker September 2010 Inhoud presentatie 1. Opdracht 2. Visie op de opdracht 3. Onderhandelingsresultaat 4. Financien 5. Uitwerkingen onderhandelingsresultaat

Nadere informatie

09UIT

09UIT gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad van Schiedam Y.J. Haan Wethouder voor Bouwen, Wonen, Milieu, Dierenwelzijn, Verkeer en Vervoer 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam

Nadere informatie

effecten verbreding N279 op A2 en A50

effecten verbreding N279 op A2 en A50 Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 'shertogenbosch t.a.v. wethouder dhr. Hoskam Postbus 12345 5200 GZ 'shertogenbosch Contactpersoon mw. L. Kusters T 073 681 78 34 Classificatie

Nadere informatie

EEN NIEUWE HOOFDSTRUCTUUR VOOR VERVOER VAN GOEDEREN PER SPOOR IN ONZE STAD EN REGIO. Vervoer gevaarlijke stoffen buiten de woonwijken om

EEN NIEUWE HOOFDSTRUCTUUR VOOR VERVOER VAN GOEDEREN PER SPOOR IN ONZE STAD EN REGIO. Vervoer gevaarlijke stoffen buiten de woonwijken om EEN NIEUWE HOOFDSTRUCTUUR VOOR VERVOER VAN GOEDEREN PER SPOOR IN ONZE STAD EN REGIO Vervoer gevaarlijke stoffen buiten de woonwijken om Inleiding Ontwikkelingen binnen Sittard-Geleen Ministerie van Verkeer

Nadere informatie

Vriendelijke groeten, Namens Actiecomité Blankenburgtunnel Nee en Milieufederatie Zuid-Holland, Susanne Kuijpers

Vriendelijke groeten, Namens Actiecomité Blankenburgtunnel Nee en Milieufederatie Zuid-Holland, Susanne Kuijpers Geachte gemeenteraadsleden, Zoals u weet komt er momenteel steeds meer informatie beschikbaar die een voorkeursbeslissing van de minister voor een Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) moet onderbouwen.

Nadere informatie

Bergweg-Zuid. Lage Bergse Bos. Voorstel inpassing nieuwe rijksweg A13/16 15

Bergweg-Zuid. Lage Bergse Bos. Voorstel inpassing nieuwe rijksweg A13/16 15 Bergweg-Zuid Lage Bergse Bos Voorstel inpassing nieuwe rijksweg A13/16 15 Inpassingsmogelijkheden Door de bouw van de tunnel op maaiveld ontstaat er in het Lage Bergse Bos een verhoging van ongeveer zeven

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Contact mw H.J.M. Tjauw Foe T 070-441 69 18 hjm.tjauwfoe@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Minister kiest voor Blankenburg tunnel Havenbedrijf krijgt vrij spel: allemaal meeroken en ophoepelen!

Minister kiest voor Blankenburg tunnel Havenbedrijf krijgt vrij spel: allemaal meeroken en ophoepelen! Minister kiest voor Havenbedrijf krijgt vrij spel: allemaal meeroken en ophoepelen! Minister Schultz van Haegen (VVD) heeft vandaag (7-12-2011) haar voorkeur heeft uitgesproken voor de aanleg van de Blankenburgtunnel

Nadere informatie

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA)

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) Dienst Stadsontwikkeling 1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) RIA 5 oktober 2010 7-10-2010 1 De aanleiding Zwaar belast netwerk Ingewikkelde verkeersstromen Kwetsbaar gebied

Nadere informatie

Verkeersonderzoek bij Planstudies. Casus A4 Delft-Schiedam

Verkeersonderzoek bij Planstudies. Casus A4 Delft-Schiedam Verkeersonderzoek bij Planstudies Casus A4 Delft-Schiedam 14 april 2010 Inhoud presentatie Tracéwetprocedure is kader voor onderzoek Werkwijze bij planstudies Probleemschets Den Haag - Rotterdam Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Gelet op: artikel 33 van de gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Gelet op: artikel 33 van de gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergaderdatum Juni 2011 Nummer 6352 Onderwerp Zienswijze Provinciale Staten over ontwerp programmabegroting 2012 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Nadere informatie

1. Kent u het bericht Amsterdam klaagt over geluidsoverlast Schiphol?

1. Kent u het bericht Amsterdam klaagt over geluidsoverlast Schiphol? Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 22 april 2008 Ons kenmerk VenW/DGTL-2008/1760 Onderwerp Kamervragen experimenten Schiphol Doorkiesnummer

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Directie Ruimte en Mobiliteit Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Contact M. Molenwijk T 070-441 74 11 m.molenwijk@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

De schaal van de woningcorporaties in overeenstemming brengen met de schaal van de regionale woningmarkt.

De schaal van de woningcorporaties in overeenstemming brengen met de schaal van de regionale woningmarkt. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Besluit tot aanwijzing gebied regio s Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam als kernwerkgebied voor de woningcorporaties Te besluiten om 1. Kennis te nemen van de voorlopige

Nadere informatie

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Projectbureau ViA15 Datum: 22 oktober 2008 Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Op 28 augustus 2008 heeft projectbureau ViA15 formeel de met erratum

Nadere informatie

Brief inzake bestuurlijke reactie Haalbaarheidsonderzoek Windenergie op zee binnen de 12-mijlszone

Brief inzake bestuurlijke reactie Haalbaarheidsonderzoek Windenergie op zee binnen de 12-mijlszone RJûEñW 2 5 FEB. 2014 Lid Gedeputeerde Staten Drs. G. Veldhuijzen provincie Provinciale Staten van Zuid-Holland Contact 070 441 68 34 g.veldhuijzen@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den

Nadere informatie

Inspraakwijzer Startnotitie

Inspraakwijzer Startnotitie Inspraakwijzer Startnotitie Rijksweg 13/16 Rotterdam Samenvatting van de Startnotitie Rijksweg 13/16 Rotterdam en informatie over de inspraakprocedure. November 2005 1. Kaart van het onderzoeksgebied 2.

Nadere informatie

Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu?

Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu? Wat is er tot nu toe gedaan en waar staan we nu? In 2013 is de planstudie voor het project Duinpolderweg gestart. Na een tussenstap in 2015 en 2016 hebben de provincies Noord- en Zuid-Holland onlangs besloten

Nadere informatie

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Achtergrond De Marathonweg in Vlaardingen vormt de verbinding tussen de A20, afslag 8 Vlaardingen West, en de zuidkant van Vlaardingen (industriegebied Rivierzone)

Nadere informatie

Afweging op basis van probleemoplossend vermogen(bereikbaarheid en leefbaarheid) Ref C BTK, TBT, NBT BTL T2 T3 V2 B H M 0 0 ++ + ++ + ++ 0 ++ 0/+

Afweging op basis van probleemoplossend vermogen(bereikbaarheid en leefbaarheid) Ref C BTK, TBT, NBT BTL T2 T3 V2 B H M 0 0 ++ + ++ + ++ 0 ++ 0/+ 5. AFWEGING EN KEUZE Om tot een keuze van het voorkeursalternatief voor de nieuwe verbinding tussen de Centrale Zone en het rijkswegennet te kunnen komen, is de volgende werkwijze toegepast. Eerst zijn

Nadere informatie

Burgemeester van de gemeente Bergen Postbus AD Bergen. Betreft: Reactie prealabele vraag fusielocatie voetbalvelden Egmond aan den Hoef

Burgemeester van de gemeente Bergen Postbus AD Bergen. Betreft: Reactie prealabele vraag fusielocatie voetbalvelden Egmond aan den Hoef POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester van de gemeente Bergen Postbus 175 1860 AD Bergen Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M.D. Alles BEL/RI Doorkiesnummer +31235144195 allesm@noord-holland.nl 1

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS janauri 2016

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS janauri 2016 Wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu Tom de Bruijn Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/2015.1245 RIS 290600 8 janauri 2016 Stand van zaken maatregelen aan inprikkers

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2016-550412223 () Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 10 mei 2016 Nee

Nadere informatie

BM NGEKOMEN - 1 Ml2008

BM NGEKOMEN - 1 Ml2008 BM2009-87 NGEKOMEN - 1 Ml2008 5 -minuten versie voor Provinciaie Staten Directie DLB Afdeling Bestuur en Beleidscoordinatie Registratienummer PZH-2009-471510 (DOS-2008-0008375) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Blankenburgtunnel in verkiezingsprogramma s 2014-2018

Blankenburgtunnel in verkiezingsprogramma s 2014-2018 Blankenburgtunnel in verkiezingsprogramma s 2014-2018 PvdA Vlaardingen De PvdA-Vlaardingen was, is en blijft tegen de Blankenburgtunnel. Wij doen er alles aan om de weg zo zorgvuldig mogelijk in het kwetsbare

Nadere informatie

Telefoon: Formaat: 210 x 210 mm. Integrale Ontwikkeling tussen. Delft en Schiedam

Telefoon: Formaat: 210 x 210 mm. Integrale Ontwikkeling tussen. Delft en Schiedam Titel: IODS-Convenant Datum: oktober 2006 Afdeling: DRM / VV Telefoon: 070 441 75 52 E-mail: h.vander.zee@pzh.nl Formaat: 210 x 210 mm Oplage: 2000 Aantal volgpagina s: A4 (Deel 1 van 4) Integrale Ontwikkeling

Nadere informatie

Bedoeling is in juni 2016 een verzoek voor de vorming van een kernwerkgebied bij de minister in te dienen.

Bedoeling is in juni 2016 een verzoek voor de vorming van een kernwerkgebied bij de minister in te dienen. 2016-03- 03 Aan:. de raden van bestuur van de corporaties die actief zijn in de regio s Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam. de colleges van B&W van de gemeenten waar corporaties die actief zijn in

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Voorstel studie N 786 Dieren-Apeldoorn HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw,

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw, STADSREGM, ^ ^ "^^" ROTTERDAM Aan de lezer datum 14 mei 2008 ons kenmerk 25673 steller» A - van Kapel telefoon (010) 4172862 uw kenmerk betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde De Kortsluitroute Een onderdeel van het project Betuweroute is het aanleggen van de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

Nadere informatie

'?",iffhorrand STnTEN

'?,iffhorrand STnTEN Lid Gedeputeerde Staten '?",iffhorrand STnTEN Postadres Contact 070-441 70 13 ram.vander.sande@pzh.nl Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-44',t 6611 www.zuid-holland.nl Aan Provinciale Staten

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. een regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing wenselijk is,

ONTWERPBESLUIT. een regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing wenselijk is, BIJLAGE ONTWERPBESLUIT De Regioraad van de stadsregio Rotterdam, overwegende dat ; een regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing wenselijk is, de regioraad op 23 juni 2004 het regionaal beleidskader

Nadere informatie

Gemeente. Wassenaar INGEKOMEN 2 8 JAN Afdeling beleid

Gemeente. Wassenaar INGEKOMEN 2 8 JAN Afdeling beleid Gemeente INGEKOMEN 2 8 JAN. 2010 Wassenaar Vr- Afdeling beleid Provincie Zuid Holland Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG Datum Ons kenmerk Uw brief d.d. Uw kenmerk

Nadere informatie

3.11 Tracé Prinses Beatrixlaan

3.11 Tracé Prinses Beatrixlaan DHV B.V. 3.11 Tracé Prinses Beatrixlaan 3.11.1 Beschrijving Het Tracé Prinses Beatrixlaan sluit aan op de bestaande afrit 11 Rijswijk en Delft van de A4. De helling van het viaduct over de A4 wordt in

Nadere informatie

a _ctj. \ \ 9 OIC VOORBLAD AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN: (per ommegaande invullen en sturen naar Griffie)

a _ctj. \ \ 9 OIC VOORBLAD AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN: (per ommegaande invullen en sturen naar Griffie) a _ctj. \ \ VOORBLAD Provincie Zuid-Holland Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl College van B&W van Ridderkerk Postbus 271 Datum Zie verzenddatum

Nadere informatie

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

Lid Gedeputeerde Stater.

Lid Gedeputeerde Stater. Lid Gedeputeerde Stater. Mevrouw A.G.M. van de Vondervoort Contact T 070-441 64 17 F 070-441 7819 agm.vande.vondervoort@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 IP Den Haag T070-4416611 www.zuid-holland.nl

Nadere informatie

Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6. Jan Slager projectdirecteur SAA

Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6. Jan Slager projectdirecteur SAA Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6 Jan Slager projectdirecteur SAA 24 oktober 2011 Inhoud Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) Planning SAA Deeltraject A1/A6 knp Diemen

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Brinke, M, ten [mailto:m.ten.brinke@pzh.nl] Verzonden: donderdag 3 december 2015 15:20 Onderwerp: Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2014 en evaluatie en doorontwikkeling Interbestuurlijk Toezicht

Nadere informatie

09UIT januari

09UIT januari gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T010219 11 11 F 010 246 53 51 W www.schiedam.nl UW KENMERK

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1174 d.d. 17-12-2013 Onderwerp Brief aan de raad inzake Stand van Zaken Openbaar Vervoer Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. De brief aan de leden van de gemeenteraad met onderwerp

Nadere informatie

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen.

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Startbeslissing Verbreding A4 Vlietland N14 Datum 12 september 2013 Status Eindversie De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Inhoud 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Afbakening

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus

Nadere informatie

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Inleiding In het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel Brabantstad is een maatregelenpakket opgenomen conform de Zevensprong van Verdaas. Dit

Nadere informatie

provincie Zuid Holland

provincie Zuid Holland Gedeputeerde Staten provincie Zuid Holland Gedeputeerde staten van Noord-Holland t.a.v. mevrouw mr. P.A.J.M. Kreuwel Postbus 3007 2001 DA Haarlem j Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over verkeersprognoses A13/A16.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over verkeersprognoses A13/A16. Rotterdam, 18 juni 2013. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over verkeersprognoses A13/A16. Aan de Gemeenteraad. Op 27 mei 2013 stelt het raadslid

Nadere informatie

provincie :: Utrecht Mobiliteit

provincie :: Utrecht Mobiliteit provincie :: Utrecht Mobiliteit Aan: Minister van Infrastructuur en Milieu Mw. drs. M.H. Schultz van Haegen Postbus 20901 2500 EX Den Haag Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111

Nadere informatie

Onderwerp préverkenning Internationale Ring Den Haag

Onderwerp préverkenning Internationale Ring Den Haag Wethouder van Verkeer, Binckhorst, Binnenstad en Milieu P.W.M. Smit Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving Uw

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

Het plan in het coalitieakkoord

Het plan in het coalitieakkoord Aan College van Burgemeester en Wethouders Postbus 603 1620 AR Hoorn Betreft: alternatief scenario Poort van Hoorn Hoorn, 26 augustus 2014 Geacht college, Tijdens de presentatie van het coalitie is in

Nadere informatie

provincie HOLLAND ZUID

provincie HOLLAND ZUID provincie HOLLAND 1% ~U~~ Z~14 Gemeente Molenwaard F-~ ~.f Gedeputeerde Staten + r ~~e~. Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact drs. J. van Straalen T 070-441 61 92 j. van. straalen@pzh.

Nadere informatie

ZUID HOLLAND. provincie. Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten van Zuid-Holland,

ZUID HOLLAND. provincie. Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten van Zuid-Holland, I provincie ZUID HOLLAND Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering Februari 201 1 - - 1 Nummer 6324 onderwerp Herontwikkeling Fort Wierickeischans: meerjarige subsidieverlening

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Planstudie Paddepoelsterbrug Steller Jeanet Halsema De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 050-3678865 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6261150 Datum Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

BM NGEKOMFN 1 9 OKT Verzenddatum 1.J. UiVi. I. U -J - Geheim Nee. Paraaf Provinciesecretaris

BM NGEKOMFN 1 9 OKT Verzenddatum 1.J. UiVi. I. U -J - Geheim Nee. Paraaf Provinciesecretaris HOLLAND BM2009-139 NGEKOMFN 1 9 OKT. 2009 5 -minuten versie voor Provinciate Staten Directie DLB Afdeling Samenleving/Economie Reg istratien ummer PZH-2009-132160188 (DOS-2009-0015080) Datum vergadering

Nadere informatie

Extra Capaciteit A15 Papendrecht - Hardinxveld- Giessendam - Gorinchem Aanvullend richtlijnenadvies voor het milieueffectrapport

Extra Capaciteit A15 Papendrecht - Hardinxveld- Giessendam - Gorinchem Aanvullend richtlijnenadvies voor het milieueffectrapport Extra Capaciteit A15 Papendrecht - Hardinxveld- Giessendam - Gorinchem Aanvullend richtlijnenadvies voor het milieueffectrapport 29 maart 2006 / rapportnummer 1637-46 Aanvullend advies voor richtlijnen

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de beschikking met betrekking tot de door u gemelde

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de beschikking met betrekking tot de door u gemelde Gedeputeerde Staten s provincie HOLLAND GHA 22.01.2010 0332 Projectorganisatie De Volgerlanden t.a.v. de heer A.H.M. Dirkx Postbus 34 3340 AA HENDRIK-IDO-AMBACHT Directie Omgevingsdiensten Afdeling Bodemsanering

Nadere informatie

)324 GSO Wij hebben in onze vergadering van 10 juli 2012 de Bestuurlijke samenvatting Monitor Woonvisie 2012 vastgesteld.

)324 GSO Wij hebben in onze vergadering van 10 juli 2012 de Bestuurlijke samenvatting Monitor Woonvisie 2012 vastgesteld. Gedeputeerde Staten pr HOLLAND ZUID GSO 15.08.2012 )324 0324 5.e eygrvipl.clooify Contact CoUêCp >2P dhr. M. van Niel T 070-441 71 73 m.van.niel@pzh.nl Burgemeesters en Wethouders Zuid-Hollandse gemeenten

Nadere informatie

Rapportage Monitoring OWN A4 Delft-Schiedam

Rapportage Monitoring OWN A4 Delft-Schiedam Rapportage Monitoring OWN A4 Delft-Schiedam De verkeersintensiteiten op het onderliggend wegennet in beeld Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Versie 1.1, 22 mei 2017 Definitief Vertrouwelijk Royal HaskoningDHV

Nadere informatie

Verzenddatum. Paraaf Pmvinci-retaris. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande inzake motie 140 (RGL-West).

Verzenddatum. Paraaf Pmvinci-retaris. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande inzake motie 140 (RGL-West). provincie ZUID HOLLAND t NGD(OMEN 2 4 SEP. 2009 5 -minuten versie voor Provinciaie Staten Diredie DRM Aídeling Verkeer en Vervoer Regishatienummer PZH-2009-124641633 (DOS-2027. 0001392) Datum vergadering

Nadere informatie