Handleiding bij het schrijven van een bachelorwerkstuk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding bij het schrijven van een bachelorwerkstuk"

Transcriptie

1 Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal Recht ja Opleiding Fiscaal Recht Handleiding bij het schrijven van een bachelorwerkstuk Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Capaciteitsgroep Fiscaal Recht Opleiding Fiscaal Recht Versie: 21 september 2010

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding Procedure Aanmelden bachelorwerkstukonderwerp Begeleidingsfase Aanwijzigen voor het schrijven van de bachelorwerkstuk Inhoudelijke aanwijzingen De indeling De omvang Lay out, taal en stijl De beoordelingscriteria Goedkeuring Goedkeuring...4 Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal Recht

3 1. Inleiding Dit is een handleiding voor het schrijven van een Bachelorwerkstuk voor de Opleiding Fiscaal Recht. Het bachelorwerkstuk sluit de academische opleiding af. Het is een belangrijk werkstuk waarin de student aantoont over de nodige vaardigheden en intellectuele bagage te beschikken tot het behalen van de bul. De student dient te bewijzen op zelfstandige wijze een uitgebreide opdracht die zich over meerdere maanden uitstrekt tot een goed einde te brengen. Het bachelorwerkstuk zal daarom aan bepaalde eisen moeten voldoen. De vaardigheden waarover de student moet beschikken zijn onder andere: wetenschappelijk inzicht in het onderwerp, vakinhoudelijke kennis over dat onderwerp, het vermogen om vakgebied overschrijdend te denken en kruisverbanden tussen diverse disciplines waar te nemen, het opbouwen van een doortimmerd betoog, het opzetten van een logische argumentatiestructuur, zorgvuldig en adequaat formuleren en goede schriftelijke en mondelinge presentatie van de onderzoeksresultaten. Het bachelorwerkstuk dient een wetenschappelijk stuk te zijn dat gebaseerd is op een wetenschappelijke onderzoeksvraag. NB: Het komt voor dat studenten te laat aan de voorbereiding van hun bachelorwerkstuk beginnen en daardoor in de knel komen met beoogde afstudeerdata, de studiefinanciering en dergelijke. Dit zijn evenwel omstandig heden die voor risico van de student komen. Verder leert de ervaring ons dat menig student reeds voor het afronden van zijn/haar bachelorwerkstuk in de praktijk aan het werk gaat. De capgroep Fiscaal recht raadt u dit ten zeerste af. De werkdruk is in een nieuwe baan dermate hoog, dat u beslist niet meer toekomt aan het afronden van uw bachelorwerkstuk en het behalen van uw titel. Door regelmatig nieuw materiaal bij uw bachelorwerkstukbegeleider in te leveren en vervolgens op korte termijn een afspraak met hem/haar te maken om hierover van gedachten te wisselen kunt u voorkomen dat u het schrijven van uw bachelorwerkstuk op de lange baan schuift. In dit kader zal, indien nodig, de capgroep Fiscaal recht na één jaar zonder overleg, contact met u opnemen om de voortgang van uw bachelorwerkstuk te bespreken. 2. Procedure 2.1 Aanmelden bachelorwerkstukonderwerp Allereerst dient u na te denken over een onderwerp dat binnen uw interessesfeer ligt. Dit onderwerp moet op academisch niveau geanalyseerd worden. Vervolgens vult u het aanmeldformulier t.b.v. het afstudeerbachelorwerkstuk in (te downloaden via Sin Online) en levert u dit in bij het secretariaat van de capgroep Fiscaal recht (kamer L4 018). Na het invullen en inleveren wordt door de capgroep Fiscaal Recht schriftelijk een bachelorwerkstukbegeleider toegewezen. Let op: u kunt het formulier pas inleveren, indien u in alle fiscale vakken van het B2 jaar tenminste 1x tentamen hebt afgelegd. Na toewijzing van de bachelorwerkstukbegeleider dient u een afspraak te maken voor het eerste gesprek. 2.2 Begeleidingsfase 1. Minimaal 1 week voor dit eerste gesprek doet de student de begeleider het volgende in getypte vorm toekomen: a. Een (voorlopige) hoofdstukindeling; b. Een inleiding waarin men in 1 à 1,5 A4 uiteenzet wat de probleemstelling van het bachelorwerkstuk is en wat men denkt te gaan onderzoeken. c. Een tijdsplanning Tijdens dit gesprek zal indien nodig de afbakening van het onderwerp plaatsvinden. 1

4 2. Minimaal 1 week voor het tweede gesprek doet de student de begeleider het volgende in getypte vorm toekomen: a. Een naar aanleiding van het eerste gesprek gewijzigde hoofdstukindeling; b. Een naar aanleiding van het eerste gesprek eventueel gewijzigde inleiding; c. Een (voorlopig) literatuur en jurisprudentieoverzicht. Let op:gedurende het schrijven van het bachelorwerkstuk is regelmatig overleg met de begeleider over de ingeleverde hoofdstukken verplicht. Het is na het eerste overleg niet toegestaan zonder enig verder overleg een compleet bachelorwerkstuk in te leveren ter goedkeuring. 3. Aanwijzigen voor het schrijven van het bachelorwerkstuk 3.1 Inhoudelijke aanwijzingen Voor het slagen van het bachelorwerkstuk is het van belang om een beperkt onderwerp te kiezen, dus geen onderwerpen als Het Belastingrecht. Algemene onderwerpen zijn zeer tijdrovend; zij leiden bovendien dikwijls tot uitvoerige doch tevens oppervlakkige beschouwingen. Zeer belangrijk is derhalve, een zodanige afbakening van uw onderwerp te maken dat het deelonderwerp dat overblijft tot zijn recht kan komen in een bachelorwerkstuk. Bij het doen van onderzoek is de probleemstelling het uitgangspunt. Het hoofddoel is om steeds weer te proberen de daarin opgenomen vragen van een antwoord te voorzien. Dat antwoord zal vaak gezocht moten worden door literatuur en eventueel jurisprudentieonderzoek te doen. Begin met een overzicht te maken van de relevante literatuur en jurisprudentie. Noteer alle bronnen direct volledig volgens de eisen van de literatuurlijst; dat bespaart dubbel werk. Noteer voorts bij de bestudering van de literatuur en jurisprudentie alles wat u relevant voorkomt. Met het oog op het notenapparaat van het bachelorwerkstuk is het ook hier van belang om de vindplaatsen direct correct te registreren. 3.2 De indeling Het bachelorwerkstuk bestaat uit: a. Het titelblad. De titel moet de inhoud van het bachelorwerkstuk dekken. Op het titelblad worden voorts uw naam, uw examennummer, adres, telefoonnummer en bachelorwerkstukbegeleider vermeld. b. Eventueel een voorwoord c. De inhoudsopgave d. Een lijst van afkortingen e. Een korte inleiding met een uiteenzetting van het onderwerp met de probleemstelling. Tevens wordt de structuur van het bachelorwerkstuk (de wijze van behandeling over de verschillende hoofdstukken of paragrafen) uiteengezet. f. De hoofdstukken en paragrafen g. Samenvatting en/of conclusie(s) h. Een alfabetische lijst van aangehaalde literatuur. Zorg voor een correcte vorm van de vermelding van boeken en tijdschriften. i. Een overzicht van de geciteerde jurisprudentie, ingedeeld naar de betrokken instanties. Bij de gerechtshoven, rechtbanken, kantongerecht e.d. dient de vestigingsplaats te worden vermeld. j. Het bachelorwerkstuk dient voorts een goed notenapparaat te bevatten (zie de hieronder gegeven aanwijzingen voor het gebruik van noten). Gebruik voetnoten. k. Eventuele bijlagen (vragenlijsten, invulformulieren, onderzoekstabellen). 2

5 3.3 De omvang Het bachelorwerkstuk omvat 6 ects. Het bachelorwerkstuk moet ca woorden omvatten (een marge van 10% is toegestaan). Voor het verplicht aantal woorden tellen niet mee de inhoudsopgave, literatuurlijst en eventuele voet en eindnoten. In verband met een eventuele aanvulling van het bachelorwerkstuk in het kader van de Bachelor Overgangsregeling Fiscaal Recht zie onderstaand het aantal woorden dat per ects geschreven dient te worden. 6 ects woorden 1 ects woorden 2 ects woorden etc. 3.4 Lay out, taal en stijl Het bachelorwerkstuk moet worden getypt met 1,5 regelafstand in lettertype Arial, lettergrootte 11. Zorg voor een behoorlijke kantlijn (ca. 2,5 cm). Begin een nieuwe alinea (regel wit ertussen) op plaatsen waar u in het betoog op een ander aspect overstapt. Laat de tekst voor wendingen in het betoog binnen een zelfde alinea enigszins inspringen. Dit verhoogt de leesbaarheid. Tevens is het handig de regels te nummeren (bv. om de vijf regels), dit in verband met eventuele opmerkingen van de bachelorwerkstuk begeleider, deze kan dan naar een regelnummer verwijzen. Schrijf in goed Nederlands. Maak niet te lange zinnen, maar vermijd evenzeer een hakerige stijl. Raadpleeg Van Dale voor een correcte spelling. Zorg ervoor dat het betoog steeds goed te volgen is. De verschillende passages en alinea s moeten met elkaar verband houden. Zij moeten ook op zichzelf begrijpelijk zijn. Vermijd dus bijvoorbeeld het aanhalen van wetsartikelen waarvan de inhoud of althans de essentie voor de lezer verborgen blijft. Laat uw tekst ook door anderen lezen; hun commentaar kan de leesbaarheid wellicht ten goede komen. Wees zuinig met citaten. Neem uitvoerige passages in ieder geval niet letterlijk over, maar verwerk de essentie daarvan in uw betoog. Hetzelfde geldt voor citering van jurisprudentie. Gebruik geen hele of halve arresten als bladvulling, maar beperk u bij citering tot de kern van het rechtsprobleem. (Zie voor aanwijzingen voor het gebruik van noten bijlage 1) 3.5 De beoordelingscriteria In de beoordeling worden de volgende aspecten betrokken: * de aard van het onderwerp (originaliteit, moeilijkheidsgraad); * het wetenschappelijk niveau (voegt het betoog iets toe aan reeds bestaande inzichten; is er voldoende diepgang) * is de student geslaagd in zijn oorspronkelijke opzet; * de schrijfstijl en het taalgebruik; de indeling en verzorging. * Voorts speelt een rol in hoeverre de student zelfstandig tot een werkstuk is gekomen. Een bachelorwerkstuk dat bij inlevering nauwelijks een voldoende verdient, zal met veel hulp van de docent wel op een hoger niveau gebracht kunnen worden, maar het is natuurlijk niet zo dat het cijfer dan ook evenredig stijgt. 3

6 4. Goedkeuring 4.1 Goedkeuring De bachelorwerkstukbegeleider dient schriftelijk dan wel mondeling mee te delen aan het secretariaat of het bachelorwerkstuk is goedgekeurd. Na goedkeuring dient de verklaring goedgekeurde afstudeerbachelorwerkstuk (verkrijgbaar op kamer L4 018) te worden ingevuld. U levert 2 exemplaren van het bachelorwerkstuk en een digitale versie (MS Word) via Upload (zie Sin Online op de desbetreffende Channel) in. Bij de sectie examens rechtsgeleerdheid (EB 042) dient u de verklaring goedgekeurde afstudeerbachelorwerkstuk in te leveren. Extra aandachtspunten: U dient zelf te controleren of u voldoende studiepunten heeft behaald om te mogen afstuderen. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid!!! U dient op de dag van afstuderen ingeschreven te staan als fiscaal student. [Met de publicatie van deze handleiding vervallen alle hiervoor gepubliceerde handleidingen] 4

7 Bijlage 1 Bijlage 1 Aanwijzingen voor het gebruik van noten in het bachelorwerkstuk Inleiding In juridische literatuur wordt veel met noten gewerkt. Het is van belang dat het aanhalen van literatuur en jurisprudentie in noten zo zorgvuldig mogelijk geschiedt. Noten moeten wel relevant zijn. Het is belangrijk dat u in een (werk)stuk steeds op dezelfde wijze de door u geraadpleegde literatuur aanhaalt. Wij raden u de hieronder beschreven citeerwijze aan. Het gebruik van noten I Noten dienen in de eerste plaats ter verantwoording van hetgeen u schrijft. Gebruik ze daarom steeds wanneer u expliciet verwijst naar rechtspraak of literatuur zonder de vindplaats in de hoofdtekst te vermelden. Hoofdtekst: Zoals de Hoge Raad 1) reeds eerder besliste... Noot: 1) HR 8 september 1993, BNB 1994/189 Hoofdtekst: Hofstra 2) is echter van mening dat... 2) Noot: H.J. Hofstra/L.G.M. Stevens, Inkomstenbelasting, vierde druk, Deventer 1994, blz... II Feiten die van algemene bekendheid zijn, hoeft u uiteraard niet te verantwoorden. Dat wil niet zeggen dat het niet dienstig kan zijn om soms te verwijzen naar bepaalde (hand)boeken die een overzicht van de heersende leer weergeven, indien ook afwijkende standpunten denkbaar zijn. Hoofdtekst: Gaat men er vanuit dat voor overdracht een zakelijke overeenkomst nodig is 3)... 3) Noot: Dit wordt door de meeste schrijvers aangenomen, zie H. Mobach/L.W. Sillevis, cursus Belastingrecht (Inkomstenbelasting), C. onder e7. III VI Presenteer nooit iets als uw eigen idee indien een ander dit al op schrift heeft gezet. Dat geldt ook als u te goeder trouw en volledig op eigen kracht op dat idee gekomen bent, doch achteraf tot de ontdekking komt dat een andere schrijver u voor is geweest. Het is dan toch het idee van die ander; u kunt slechts schrijven dat u het hiermee eens bent. Vermeld nooit bronnen die u niet zelf geraadpleegd hebt; ook andere schrijvers kunnen fouten maken bij het weergeven van inhoud of vindplaats!! Noten kunnen soms dienen ter toelichting of aanvulling op de hoofdtekst. Probeer deze soort noten echter zoveel mogelijk te vermijden. Houdt ze, indien al noodzakelijk, in ieder geval zo kort mogelijk. Bedenk dat iedere noot voor de lezer een onderbreking bij het lezen van de hoofdtekst vormt. Vuistregel voor de bepaling van wat er in de hoofdtekst en wat in de voetnoot moet komen: de hoofdtekst moet een logisch en sluitend geheel vormen ook zonder dat men de voetnoot leest. i

8 Bijlage 1 Wijze van aanhalen Aan te houden volgorde bij: A. Boeken: Initialen + auteursnaam (geen academische titels vermelden), titel van het boek, druk, plaats en jaar van uitgave (niet de uitgever), bladzijde (of eerste en laatste) van het aangehaalde deel. H.J. Hofstra/L.G.M. Stevens, Inkomstenbelasting, vierde druk, Deventer 1994, blz B. Dissertaties: als onder a), maar tussen de titel en plaats + jaar van uitgave tevens diss. en plaats + jaar van promotie vermelden. H.P.A.M. van Arendonk, Inkoop van eigen aandelen, diss. Rotterdam 1991, blz. C. Tijdschriften: Initialen + auteursnaam, titel van het artikel, naam van het tijdschrift, jaar van verschijning, blz. : (na de titel van het artikel vermelden) J.J.M. Jansen, Het wetsvoorstel groen beleggen is te grijs, WFR 1993/6067, blz D. Pré adviezen: Initialen + auteursnaam, titel preadvies, vereniging waarvoor het werd geschreven. : R.P.F.M. Hafkenscheid, S.B. Huibregtse, W.H.A. Kanneliers, J. van Tilburg, Europa aan de orde, Pre advies voor de 39e jaarvergadering van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Pre adviezen nr. 11, blz... E. Feestbundels: Initialen + auteursnaam, titel van de bijdrage, in : titel van de bundel, degene aan wie deze is opgedragen, plaats + jaar, blz. : J.H. Christiaanse, Internationale aspecten van belastingheffing van multinationale ondernemingen in Nederland, in Van Dijck bundel, opgedragen aan Prof. dr J.E.A.M. van Dijck ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant, blz. 67 F. Losbladige uitgaven hebben een aanbevolen citeertitel die als volgt is samengesteld: titel van de uitgave, nummer van het hoofdstuk, (naam van de bewerker van dat hoofdstuk), nummer van de paragraaf. : H. Mobach/L.W. Sillevis, Cursus Belastingrecht (Inkomstenbelasting) C. onder e.7. Vermeld nooit het nummer en/of de datum van het supplement. Verwijs ook nooit naar een bladzijde. De nummers van de paragrafen blijven ook in nieuwe supplementen altijd ongewijzigd; bovendien wordt u verondersteld altijd uit te gaan van een bijgewerkte versie. G. Aanbevolen citeertitels: dikwijls worden in boeken en tijdschriften de aanbevolen citeertitels vermeld (meestal voorin). Gebruik in dat geval de citeertitel, ook als deze afwijkt van hetgeen zou volgen uit a t/m f. ii

9 Bijlage 1 Indien u meer dan eens naar hetzelfde werk verwijst. Dan kunt u volstaan met het noemen van de schrijver, gevolgd door de aanduidingen a.w. (aangehaald werk) of o.c. (opere citato, in het aangehaalde werk). Deze aanduiding kan alleen slaan op het laatste aangehaalde werk. Hebt u meerdere werken van dezelfde schrijver aangehaald, dan kunt u de aanduiding a.w. of o.c. niet altijd gebruiken. Voorkom misverstanden door het werk in kwestie dan nogmaals kort aan te duiden. noot 1) P. Fortuin,... WFR 1995/6135, blz ) P. Fortuin,... WFR 1995/6148, blz ) P. Fortuin, a.w. blz.... (indien u doelt op het in noot 8 aangehaalde werk) of P. Fortuin, WFR 1995/6135, blz. 109 (indien u doelt op de eerder, namelijk in noot 1, genoemde publicatie) De aanduiding t.a.p. (ter aangehaalder plaatse) kunt u alleen gebruiken als het om dezelfde bladzijde(n) in hetzelfde werk gaat. Jurisprudentie De rechterlijke instantie moet u afkorten. Noem bij arresten van de Hoge Raad altijd de annotator. iii

Scriptie schrijven: tips per schrijffase

Scriptie schrijven: tips per schrijffase Scriptie schrijven: tips per schrijffase Moeilijkheden en oplossingen Het schrijfproces bestaat uit verschillende fasen. Bij elke fase noemen we een aantal moeilijkheden die zich in dat stadium kunnen

Nadere informatie

leidraad voor juridische auteurs Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties

leidraad voor juridische auteurs Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties leidraad voor juridische auteurs Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties 2013 Leidraad voor juridische auteurs LEIDRAAD voor juridische auteurs Voetnoten,

Nadere informatie

Wát je zegt en hóe je het zegt

Wát je zegt en hóe je het zegt Wát je zegt en hóe je het zegt Academische vaardigheden in Wijsbegeerte herziene versie 24 mei 2011 Bert van den Brink Dascha Düring Henk van Gils Jan Hastrich Menno Lievers Janneke van Lith Ernst-Otto

Nadere informatie

Profielwerkstuk 2014-2015

Profielwerkstuk 2014-2015 Profielwerkstuk 2014-2015 informatie en beoordelingsformulieren (bewaar dit exemplaar zorgvuldig en neem het steeds mee naar de contactmomenten met je begeleider) Naam:.... Klas:. Begeleider: mw./hr.....

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

HOE SCHRIJF IK EEN SCRIPTIE?

HOE SCHRIJF IK EEN SCRIPTIE? Vrije Universiteit Brussel HOE SCHRIJF IK EEN SCRIPTIE? Een handleiding voor de studenten geschiedenis Bart Willems Birgitte Martens 2 Woord vooraf Deze brochure is bedoeld als een handleiding voor eerste

Nadere informatie

H andleiding. van een thesis. bij het schrijven OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL

H andleiding. van een thesis. bij het schrijven OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL H andleiding bij het schrijven van een thesis OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL WECOM ANTWERPEN 2005 WWW.WETENSCHAPSWINKEL.BE Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

6 Eisen aan rapportonderdelen

6 Eisen aan rapportonderdelen 6 Eisen aan rapportonderdelen 6.1 Inleiding De lezers van jullie schriftelijke verantwoording hebben niet alleen verwachtingen over de inhoud ervan, maar ook over de vorm. Jullie onderzoek zal gepresenteerd

Nadere informatie

Algemene vaardigheden

Algemene vaardigheden Algemene vaardigheden TNW Augustus 2012 Universiteit Twente 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Wetenschappelijke integriteit... 7 1.1 Wetenschappelijk onderzoek... 7 1.2 Vormen van inbreuken op wetenschappelijke

Nadere informatie

Toetsen met open vragen

Toetsen met open vragen Toetsen met open vragen Een handleiding voor het construeren van toetsen met open vragen T.T.M.G. Erkens H.A. Moelands Citogroep Arnhem, januari xxxx Grafische vormgeving, opmaak en productie: Afdeling

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding 2 1. Wat zijn algemene voorwaarden? 3 2. Eisen voor toepasselijkheid 4 3. Uitzonderingen 6 3.1 Grote ondernemingen 6 3.2 Wederpartij gebruikt (nagenoeg) dezelfde

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Kennis Maken met Onderzoek

Kennis Maken met Onderzoek Kennis Maken met Onderzoek NLT-module voor 4/5 vwo Versie 1.0 Colofon De module Kennis Maken met Onderzoek is bedoeld als voorbereiding op het profielwerkstuk. Deze module kan ook gebruikt worden voor

Nadere informatie

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens II.03 Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Algemeen 5 2. Patiëntenrechten betreffende het dossier 9 3. Beroepsgeheim 11 4. Het beroepsgeheim in

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 27 januari 2014 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders Referentiemodel Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Telefoon 073 680 07 83 E-mail algemeen@handicap-studie.nl Website www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

HET MOTIEF ALS MOTIVERING?

HET MOTIEF ALS MOTIVERING? HET MOTIEF ALS MOTIVERING? Een onderzoek naar de rol van de motieftheorie in de jurisprudentie van de Hoge Raad en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bij de beoordeling van de bovengrens

Nadere informatie

De niet-economisch handelende belastingplichtige. Wat is zijn aftrekrecht?

De niet-economisch handelende belastingplichtige. Wat is zijn aftrekrecht? De niet-economisch handelende belastingplichtige Wat is zijn aftrekrecht? Door: Myrthe (M.M.) Hinskens LL.M 2010/2011 Inhoudsopgave Lijst met gebruikte afkortingen 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 1.1 Probleemstelling

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Waarom een samenvatting maken?

Waarom een samenvatting maken? Waarom een samenvatting maken? Er zijn verschillende manieren om actief bezig te zijn met de leerstof. Het maken van huiswerk is een begin. De leerstof is al eens doorgenomen; de stof is gelezen en opdrachten

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

In duidelijk Nederlands. iedereen

In duidelijk Nederlands. iedereen In duidelijk Nederlands Spreken en schrijven voor iedereen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Doel - Weet wat u wilt... 5 2 Doelgroep - Weet voor wie u spreekt of schrijft... 9 De kenmerken van uw doelgroep...9

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN

9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN 9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN +HW6HFWRUZHUNVWXN In Uitleg over het vmbo-examen, het sectorwerkstuk en praktische opdrachten is een samenvatting gegeven van wat een sectorwerkstuk is. Hier wordt een

Nadere informatie