Handleiding bij het schrijven van een bachelorwerkstuk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding bij het schrijven van een bachelorwerkstuk"

Transcriptie

1 Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal Recht ja Opleiding Fiscaal Recht Handleiding bij het schrijven van een bachelorwerkstuk Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Capaciteitsgroep Fiscaal Recht Opleiding Fiscaal Recht Versie: 21 september 2010

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding Procedure Aanmelden bachelorwerkstukonderwerp Begeleidingsfase Aanwijzigen voor het schrijven van de bachelorwerkstuk Inhoudelijke aanwijzingen De indeling De omvang Lay out, taal en stijl De beoordelingscriteria Goedkeuring Goedkeuring...4 Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal Recht

3 1. Inleiding Dit is een handleiding voor het schrijven van een Bachelorwerkstuk voor de Opleiding Fiscaal Recht. Het bachelorwerkstuk sluit de academische opleiding af. Het is een belangrijk werkstuk waarin de student aantoont over de nodige vaardigheden en intellectuele bagage te beschikken tot het behalen van de bul. De student dient te bewijzen op zelfstandige wijze een uitgebreide opdracht die zich over meerdere maanden uitstrekt tot een goed einde te brengen. Het bachelorwerkstuk zal daarom aan bepaalde eisen moeten voldoen. De vaardigheden waarover de student moet beschikken zijn onder andere: wetenschappelijk inzicht in het onderwerp, vakinhoudelijke kennis over dat onderwerp, het vermogen om vakgebied overschrijdend te denken en kruisverbanden tussen diverse disciplines waar te nemen, het opbouwen van een doortimmerd betoog, het opzetten van een logische argumentatiestructuur, zorgvuldig en adequaat formuleren en goede schriftelijke en mondelinge presentatie van de onderzoeksresultaten. Het bachelorwerkstuk dient een wetenschappelijk stuk te zijn dat gebaseerd is op een wetenschappelijke onderzoeksvraag. NB: Het komt voor dat studenten te laat aan de voorbereiding van hun bachelorwerkstuk beginnen en daardoor in de knel komen met beoogde afstudeerdata, de studiefinanciering en dergelijke. Dit zijn evenwel omstandig heden die voor risico van de student komen. Verder leert de ervaring ons dat menig student reeds voor het afronden van zijn/haar bachelorwerkstuk in de praktijk aan het werk gaat. De capgroep Fiscaal recht raadt u dit ten zeerste af. De werkdruk is in een nieuwe baan dermate hoog, dat u beslist niet meer toekomt aan het afronden van uw bachelorwerkstuk en het behalen van uw titel. Door regelmatig nieuw materiaal bij uw bachelorwerkstukbegeleider in te leveren en vervolgens op korte termijn een afspraak met hem/haar te maken om hierover van gedachten te wisselen kunt u voorkomen dat u het schrijven van uw bachelorwerkstuk op de lange baan schuift. In dit kader zal, indien nodig, de capgroep Fiscaal recht na één jaar zonder overleg, contact met u opnemen om de voortgang van uw bachelorwerkstuk te bespreken. 2. Procedure 2.1 Aanmelden bachelorwerkstukonderwerp Allereerst dient u na te denken over een onderwerp dat binnen uw interessesfeer ligt. Dit onderwerp moet op academisch niveau geanalyseerd worden. Vervolgens vult u het aanmeldformulier t.b.v. het afstudeerbachelorwerkstuk in (te downloaden via Sin Online) en levert u dit in bij het secretariaat van de capgroep Fiscaal recht (kamer L4 018). Na het invullen en inleveren wordt door de capgroep Fiscaal Recht schriftelijk een bachelorwerkstukbegeleider toegewezen. Let op: u kunt het formulier pas inleveren, indien u in alle fiscale vakken van het B2 jaar tenminste 1x tentamen hebt afgelegd. Na toewijzing van de bachelorwerkstukbegeleider dient u een afspraak te maken voor het eerste gesprek. 2.2 Begeleidingsfase 1. Minimaal 1 week voor dit eerste gesprek doet de student de begeleider het volgende in getypte vorm toekomen: a. Een (voorlopige) hoofdstukindeling; b. Een inleiding waarin men in 1 à 1,5 A4 uiteenzet wat de probleemstelling van het bachelorwerkstuk is en wat men denkt te gaan onderzoeken. c. Een tijdsplanning Tijdens dit gesprek zal indien nodig de afbakening van het onderwerp plaatsvinden. 1

4 2. Minimaal 1 week voor het tweede gesprek doet de student de begeleider het volgende in getypte vorm toekomen: a. Een naar aanleiding van het eerste gesprek gewijzigde hoofdstukindeling; b. Een naar aanleiding van het eerste gesprek eventueel gewijzigde inleiding; c. Een (voorlopig) literatuur en jurisprudentieoverzicht. Let op:gedurende het schrijven van het bachelorwerkstuk is regelmatig overleg met de begeleider over de ingeleverde hoofdstukken verplicht. Het is na het eerste overleg niet toegestaan zonder enig verder overleg een compleet bachelorwerkstuk in te leveren ter goedkeuring. 3. Aanwijzigen voor het schrijven van het bachelorwerkstuk 3.1 Inhoudelijke aanwijzingen Voor het slagen van het bachelorwerkstuk is het van belang om een beperkt onderwerp te kiezen, dus geen onderwerpen als Het Belastingrecht. Algemene onderwerpen zijn zeer tijdrovend; zij leiden bovendien dikwijls tot uitvoerige doch tevens oppervlakkige beschouwingen. Zeer belangrijk is derhalve, een zodanige afbakening van uw onderwerp te maken dat het deelonderwerp dat overblijft tot zijn recht kan komen in een bachelorwerkstuk. Bij het doen van onderzoek is de probleemstelling het uitgangspunt. Het hoofddoel is om steeds weer te proberen de daarin opgenomen vragen van een antwoord te voorzien. Dat antwoord zal vaak gezocht moten worden door literatuur en eventueel jurisprudentieonderzoek te doen. Begin met een overzicht te maken van de relevante literatuur en jurisprudentie. Noteer alle bronnen direct volledig volgens de eisen van de literatuurlijst; dat bespaart dubbel werk. Noteer voorts bij de bestudering van de literatuur en jurisprudentie alles wat u relevant voorkomt. Met het oog op het notenapparaat van het bachelorwerkstuk is het ook hier van belang om de vindplaatsen direct correct te registreren. 3.2 De indeling Het bachelorwerkstuk bestaat uit: a. Het titelblad. De titel moet de inhoud van het bachelorwerkstuk dekken. Op het titelblad worden voorts uw naam, uw examennummer, adres, telefoonnummer en bachelorwerkstukbegeleider vermeld. b. Eventueel een voorwoord c. De inhoudsopgave d. Een lijst van afkortingen e. Een korte inleiding met een uiteenzetting van het onderwerp met de probleemstelling. Tevens wordt de structuur van het bachelorwerkstuk (de wijze van behandeling over de verschillende hoofdstukken of paragrafen) uiteengezet. f. De hoofdstukken en paragrafen g. Samenvatting en/of conclusie(s) h. Een alfabetische lijst van aangehaalde literatuur. Zorg voor een correcte vorm van de vermelding van boeken en tijdschriften. i. Een overzicht van de geciteerde jurisprudentie, ingedeeld naar de betrokken instanties. Bij de gerechtshoven, rechtbanken, kantongerecht e.d. dient de vestigingsplaats te worden vermeld. j. Het bachelorwerkstuk dient voorts een goed notenapparaat te bevatten (zie de hieronder gegeven aanwijzingen voor het gebruik van noten). Gebruik voetnoten. k. Eventuele bijlagen (vragenlijsten, invulformulieren, onderzoekstabellen). 2

5 3.3 De omvang Het bachelorwerkstuk omvat 6 ects. Het bachelorwerkstuk moet ca woorden omvatten (een marge van 10% is toegestaan). Voor het verplicht aantal woorden tellen niet mee de inhoudsopgave, literatuurlijst en eventuele voet en eindnoten. In verband met een eventuele aanvulling van het bachelorwerkstuk in het kader van de Bachelor Overgangsregeling Fiscaal Recht zie onderstaand het aantal woorden dat per ects geschreven dient te worden. 6 ects woorden 1 ects woorden 2 ects woorden etc. 3.4 Lay out, taal en stijl Het bachelorwerkstuk moet worden getypt met 1,5 regelafstand in lettertype Arial, lettergrootte 11. Zorg voor een behoorlijke kantlijn (ca. 2,5 cm). Begin een nieuwe alinea (regel wit ertussen) op plaatsen waar u in het betoog op een ander aspect overstapt. Laat de tekst voor wendingen in het betoog binnen een zelfde alinea enigszins inspringen. Dit verhoogt de leesbaarheid. Tevens is het handig de regels te nummeren (bv. om de vijf regels), dit in verband met eventuele opmerkingen van de bachelorwerkstuk begeleider, deze kan dan naar een regelnummer verwijzen. Schrijf in goed Nederlands. Maak niet te lange zinnen, maar vermijd evenzeer een hakerige stijl. Raadpleeg Van Dale voor een correcte spelling. Zorg ervoor dat het betoog steeds goed te volgen is. De verschillende passages en alinea s moeten met elkaar verband houden. Zij moeten ook op zichzelf begrijpelijk zijn. Vermijd dus bijvoorbeeld het aanhalen van wetsartikelen waarvan de inhoud of althans de essentie voor de lezer verborgen blijft. Laat uw tekst ook door anderen lezen; hun commentaar kan de leesbaarheid wellicht ten goede komen. Wees zuinig met citaten. Neem uitvoerige passages in ieder geval niet letterlijk over, maar verwerk de essentie daarvan in uw betoog. Hetzelfde geldt voor citering van jurisprudentie. Gebruik geen hele of halve arresten als bladvulling, maar beperk u bij citering tot de kern van het rechtsprobleem. (Zie voor aanwijzingen voor het gebruik van noten bijlage 1) 3.5 De beoordelingscriteria In de beoordeling worden de volgende aspecten betrokken: * de aard van het onderwerp (originaliteit, moeilijkheidsgraad); * het wetenschappelijk niveau (voegt het betoog iets toe aan reeds bestaande inzichten; is er voldoende diepgang) * is de student geslaagd in zijn oorspronkelijke opzet; * de schrijfstijl en het taalgebruik; de indeling en verzorging. * Voorts speelt een rol in hoeverre de student zelfstandig tot een werkstuk is gekomen. Een bachelorwerkstuk dat bij inlevering nauwelijks een voldoende verdient, zal met veel hulp van de docent wel op een hoger niveau gebracht kunnen worden, maar het is natuurlijk niet zo dat het cijfer dan ook evenredig stijgt. 3

6 4. Goedkeuring 4.1 Goedkeuring De bachelorwerkstukbegeleider dient schriftelijk dan wel mondeling mee te delen aan het secretariaat of het bachelorwerkstuk is goedgekeurd. Na goedkeuring dient de verklaring goedgekeurde afstudeerbachelorwerkstuk (verkrijgbaar op kamer L4 018) te worden ingevuld. U levert 2 exemplaren van het bachelorwerkstuk en een digitale versie (MS Word) via Upload (zie Sin Online op de desbetreffende Channel) in. Bij de sectie examens rechtsgeleerdheid (EB 042) dient u de verklaring goedgekeurde afstudeerbachelorwerkstuk in te leveren. Extra aandachtspunten: U dient zelf te controleren of u voldoende studiepunten heeft behaald om te mogen afstuderen. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid!!! U dient op de dag van afstuderen ingeschreven te staan als fiscaal student. [Met de publicatie van deze handleiding vervallen alle hiervoor gepubliceerde handleidingen] 4

7 Bijlage 1 Bijlage 1 Aanwijzingen voor het gebruik van noten in het bachelorwerkstuk Inleiding In juridische literatuur wordt veel met noten gewerkt. Het is van belang dat het aanhalen van literatuur en jurisprudentie in noten zo zorgvuldig mogelijk geschiedt. Noten moeten wel relevant zijn. Het is belangrijk dat u in een (werk)stuk steeds op dezelfde wijze de door u geraadpleegde literatuur aanhaalt. Wij raden u de hieronder beschreven citeerwijze aan. Het gebruik van noten I Noten dienen in de eerste plaats ter verantwoording van hetgeen u schrijft. Gebruik ze daarom steeds wanneer u expliciet verwijst naar rechtspraak of literatuur zonder de vindplaats in de hoofdtekst te vermelden. Hoofdtekst: Zoals de Hoge Raad 1) reeds eerder besliste... Noot: 1) HR 8 september 1993, BNB 1994/189 Hoofdtekst: Hofstra 2) is echter van mening dat... 2) Noot: H.J. Hofstra/L.G.M. Stevens, Inkomstenbelasting, vierde druk, Deventer 1994, blz... II Feiten die van algemene bekendheid zijn, hoeft u uiteraard niet te verantwoorden. Dat wil niet zeggen dat het niet dienstig kan zijn om soms te verwijzen naar bepaalde (hand)boeken die een overzicht van de heersende leer weergeven, indien ook afwijkende standpunten denkbaar zijn. Hoofdtekst: Gaat men er vanuit dat voor overdracht een zakelijke overeenkomst nodig is 3)... 3) Noot: Dit wordt door de meeste schrijvers aangenomen, zie H. Mobach/L.W. Sillevis, cursus Belastingrecht (Inkomstenbelasting), C. onder e7. III VI Presenteer nooit iets als uw eigen idee indien een ander dit al op schrift heeft gezet. Dat geldt ook als u te goeder trouw en volledig op eigen kracht op dat idee gekomen bent, doch achteraf tot de ontdekking komt dat een andere schrijver u voor is geweest. Het is dan toch het idee van die ander; u kunt slechts schrijven dat u het hiermee eens bent. Vermeld nooit bronnen die u niet zelf geraadpleegd hebt; ook andere schrijvers kunnen fouten maken bij het weergeven van inhoud of vindplaats!! Noten kunnen soms dienen ter toelichting of aanvulling op de hoofdtekst. Probeer deze soort noten echter zoveel mogelijk te vermijden. Houdt ze, indien al noodzakelijk, in ieder geval zo kort mogelijk. Bedenk dat iedere noot voor de lezer een onderbreking bij het lezen van de hoofdtekst vormt. Vuistregel voor de bepaling van wat er in de hoofdtekst en wat in de voetnoot moet komen: de hoofdtekst moet een logisch en sluitend geheel vormen ook zonder dat men de voetnoot leest. i

8 Bijlage 1 Wijze van aanhalen Aan te houden volgorde bij: A. Boeken: Initialen + auteursnaam (geen academische titels vermelden), titel van het boek, druk, plaats en jaar van uitgave (niet de uitgever), bladzijde (of eerste en laatste) van het aangehaalde deel. H.J. Hofstra/L.G.M. Stevens, Inkomstenbelasting, vierde druk, Deventer 1994, blz B. Dissertaties: als onder a), maar tussen de titel en plaats + jaar van uitgave tevens diss. en plaats + jaar van promotie vermelden. H.P.A.M. van Arendonk, Inkoop van eigen aandelen, diss. Rotterdam 1991, blz. C. Tijdschriften: Initialen + auteursnaam, titel van het artikel, naam van het tijdschrift, jaar van verschijning, blz. : (na de titel van het artikel vermelden) J.J.M. Jansen, Het wetsvoorstel groen beleggen is te grijs, WFR 1993/6067, blz D. Pré adviezen: Initialen + auteursnaam, titel preadvies, vereniging waarvoor het werd geschreven. : R.P.F.M. Hafkenscheid, S.B. Huibregtse, W.H.A. Kanneliers, J. van Tilburg, Europa aan de orde, Pre advies voor de 39e jaarvergadering van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Pre adviezen nr. 11, blz... E. Feestbundels: Initialen + auteursnaam, titel van de bijdrage, in : titel van de bundel, degene aan wie deze is opgedragen, plaats + jaar, blz. : J.H. Christiaanse, Internationale aspecten van belastingheffing van multinationale ondernemingen in Nederland, in Van Dijck bundel, opgedragen aan Prof. dr J.E.A.M. van Dijck ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant, blz. 67 F. Losbladige uitgaven hebben een aanbevolen citeertitel die als volgt is samengesteld: titel van de uitgave, nummer van het hoofdstuk, (naam van de bewerker van dat hoofdstuk), nummer van de paragraaf. : H. Mobach/L.W. Sillevis, Cursus Belastingrecht (Inkomstenbelasting) C. onder e.7. Vermeld nooit het nummer en/of de datum van het supplement. Verwijs ook nooit naar een bladzijde. De nummers van de paragrafen blijven ook in nieuwe supplementen altijd ongewijzigd; bovendien wordt u verondersteld altijd uit te gaan van een bijgewerkte versie. G. Aanbevolen citeertitels: dikwijls worden in boeken en tijdschriften de aanbevolen citeertitels vermeld (meestal voorin). Gebruik in dat geval de citeertitel, ook als deze afwijkt van hetgeen zou volgen uit a t/m f. ii

9 Bijlage 1 Indien u meer dan eens naar hetzelfde werk verwijst. Dan kunt u volstaan met het noemen van de schrijver, gevolgd door de aanduidingen a.w. (aangehaald werk) of o.c. (opere citato, in het aangehaalde werk). Deze aanduiding kan alleen slaan op het laatste aangehaalde werk. Hebt u meerdere werken van dezelfde schrijver aangehaald, dan kunt u de aanduiding a.w. of o.c. niet altijd gebruiken. Voorkom misverstanden door het werk in kwestie dan nogmaals kort aan te duiden. noot 1) P. Fortuin,... WFR 1995/6135, blz ) P. Fortuin,... WFR 1995/6148, blz ) P. Fortuin, a.w. blz.... (indien u doelt op het in noot 8 aangehaalde werk) of P. Fortuin, WFR 1995/6135, blz. 109 (indien u doelt op de eerder, namelijk in noot 1, genoemde publicatie) De aanduiding t.a.p. (ter aangehaalder plaatse) kunt u alleen gebruiken als het om dezelfde bladzijde(n) in hetzelfde werk gaat. Jurisprudentie De rechterlijke instantie moet u afkorten. Noem bij arresten van de Hoge Raad altijd de annotator. iii

Opleiding Fiscaal Recht Handleiding bij het schrijven van een masterscriptie

Opleiding Fiscaal Recht Handleiding bij het schrijven van een masterscriptie Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal Recht 010-4088813 Het schrijven van een scriptie Opleiding Fiscaal Recht Handleiding bij het schrijven van een masterscriptie (dan wel doctorale scriptie-oud)

Nadere informatie

Handleiding bij het schrijven van een Master Scriptie

Handleiding bij het schrijven van een Master Scriptie Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal Recht 010-4088813 Opleiding Fiscaal Recht Handleiding bij het schrijven van een Master Scriptie (dan wel doctorale scriptie oud) Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

SCRIPTIEBROCHURE BEDRIJFSRECHT

SCRIPTIEBROCHURE BEDRIJFSRECHT SCRIPTIEBROCHURE BEDRIJFSRECHT Versie 2012 Erasmus Universiteit Rotterdam 1 Voorwoord De scriptie vormt het sluitstuk van uw master Bedrijfsrecht. De sectie Handels- en Ondernemingsrecht vindt het belangrijk

Nadere informatie

Eisen en lay-out van het PWS

Eisen en lay-out van het PWS Eisen en lay-out van het PWS INHOUD EN OPZET VAN HET PROFIELWERKSTUK In het navolgende komen achtereenvolgens aan bod: de titelpagina, de inhoudsopgave, de inleiding, de hoofdtekst, de samenvatting, de

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie mei 2013 met het oog op het academiejaar 2013-2014. Artikel 1: Algemene doelstellingen De

Nadere informatie

Reglement bachelorwerkstuk

Reglement bachelorwerkstuk Reglement bachelorwerkstuk Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen met een werkstuk ter afronding van de bacheloropleidingen

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie 25 augustus 2010 Artikel 1: Algemene doelstellingen De bachelorscriptie is een bijzondere

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 Inhoud: Inleiding 2 Tijdsplanning 3 Logboek 4 Voorbeeld logboek 5 Verslag 6 Bronvermelding 7 Weging/ eindcijfer 8 pws-informatieboekje

Nadere informatie

Informatiebrochure / Handleiding BACHELORSCRIPTIE

Informatiebrochure / Handleiding BACHELORSCRIPTIE Informatiebrochure / Handleiding BACHELORSCRIPTIE Afdeling Midden-Oosten Studies September 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Definitie en kenmerken van de scriptie 1 3 Keuze van het onderwerp van de scriptie

Nadere informatie

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS)

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) Latijns-Amerika Studies (LAS) BA programma REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) De Bacheloropleiding Latijns-Amerika Studies (specialisatie geschiedenis) wordt in het tweede semester

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften Werkstuk of verslag de vormvoorschriften begeleider: (naam van de docent) het vak waarvoor je het verslag maakt naam en klas van de leerling schooljaar en datum van inleveren 2 Samenvatting Elk onderzoeksverslag

Nadere informatie

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Verslaglegging P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Leeuwarden, 13 september 2011 Verslaglegging Door : P. Broekhuizen, F. Sijsling en G. Zandvliet Docenten Nederlands Klas : LBLV.2

Nadere informatie

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 - - - 9 10 o o 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Toetsingskader scriptie master Financieel recht SCRIPTIE BEOORDELINGSFORMULIER MASTER FINANCIEEL RECHT Uitleg beoordelingsformulier

Nadere informatie

MODEL A: TOETSMOMENT VOORBEREIDINGSFASE I: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot:

MODEL A: TOETSMOMENT VOORBEREIDINGSFASE I: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot: MODEL A: Beoordelingsmodel PWS ( vernieuwde Tweede Fase ) Bij de beoordeling van het PWS wordt uitgegaan van drie verschillende fasen, te weten: 1. Het voortraject. 2. Het schriftelijk werkstuk of verslag.

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 2 februari 2015 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 27 januari 2014 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 HANDLEIDING VOOR HET SCHRIJVEN VAN EEN WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 VIA VINCI ACADEMY 2015-1 - In het portfolio worden per module* werkstukken opgeslagen, welke door de docent positief zijn beoordeeld.

Nadere informatie

Academisch schrijven. Tips and tricks

Academisch schrijven. Tips and tricks Academisch schrijven Tips and tricks Overzicht ViP s ViP-1: structuur 1 ViP-2: refereren, parafraseren en citeren ViP-3: cohesie en zinsconstructies ViP-5: structuur 2 ViP-1: structuur 1 Titel en kopjes

Nadere informatie

Scriptiebrochure master Bedrijfsrecht

Scriptiebrochure master Bedrijfsrecht Scriptiebrochure master Bedrijfsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam Sectie Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel Recht Versie 2013-2014 1 Voorwoord De scriptie vormt het sluitstuk van uw masteropleiding

Nadere informatie

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen)

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen

Nadere informatie

Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur

Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur 1 Inleiding en opzet 1.1 Doelstelling bachelorwerkstuk Het individuele bachelorwerkstuk is de afsluiting van de bacheloropleiding Nederlandse taal

Nadere informatie

Stap 4: Indeling maken

Stap 4: Indeling maken Stap 1: Het kiezen van een onderwerp Kies een onderwerp dat je aanspreekt of waar je veel van af weet of waar je graag meer over te weten wilt komen. Klaar? Kleur vakje 1 van het stappenblad. Stap 2: Materiaal

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie juli 2015. Artikel 1: Algemene doelstellingen De bachelorscriptie is een bijzondere vorm

Nadere informatie

Informatiebrochure / Handleiding MASTERSCRIPTIE CENTRUM VOOR MIDDEN-OOSTEN STUDIES

Informatiebrochure / Handleiding MASTERSCRIPTIE CENTRUM VOOR MIDDEN-OOSTEN STUDIES Informatiebrochure / Handleiding MASTERSCRIPTIE CENTRUM VOOR MIDDEN-OOSTEN STUDIES Vastgesteld en goedgekeurd OC September 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Definitie en kenmerken van de Masterscriptie

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2013 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen)

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen

Nadere informatie

1 Omslag/voorblad/titelblad. 2 Titelblad

1 Omslag/voorblad/titelblad. 2 Titelblad Rapporteren Om informatie te rapporteren bestaan er normen of regels. Enkele voorbeelden van rapporten: een eindwerk, een geïntegreerde proef Een rapport kan uit negen onderdelen bestaan: 1 Omslag/voorblad/titelblad

Nadere informatie

Studenthandleiding Bachelorthesis European Law School 2015-2016

Studenthandleiding Bachelorthesis European Law School 2015-2016 Studenthandleiding Bachelorthesis European Law School 2015-2016 1. Inleiding Doel bachelorthesis Aan het einde van de bacheloropleiding moeten studenten in staat zijn om zelfstandig een internationaal-

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2015 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

Openbare Masterproefverdediging

Openbare Masterproefverdediging FACULTEIT GENEESKUNDE LOGOPEDISCHE EN AUDIOLOGISCHE WETENSCHAPPEN HERESTRAAT 49 / 721 BE-3000 LEUVEN Openbare Masterproefverdediging Logopedische en Audiologische Wetenschappen - juni 2013 - INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) De voorbereidingsfase: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot:

MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) De voorbereidingsfase: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot: MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) Bij de beoordeling van het PWS wordt uitgegaan van vier verschillende fasen, te weten: 1. De voorbereidingsfase 2. De onderzoeksfase

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORWERKSTUK VOOR 4 VMBO Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag

Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag Inhoudsopgave Structuur van een verslag... 2 Indeling van het verslag... 2 De titelpagina... 2 Voorwoord... 2 De Inhoudsopgave... 3 De Samenvatting...

Nadere informatie

Gedocumenteerd schrijven Schrijfopdracht klas 2. Brainstorm maak hieronder je brainstorm inzichtelijk

Gedocumenteerd schrijven Schrijfopdracht klas 2. Brainstorm maak hieronder je brainstorm inzichtelijk Gedocumenteerd schrijven Schrijfopdracht klas 2 Wat? Datum? Aftrek punten paraaf? Hoofdvragen & deelvragen - ½ punt Bronnen (2 verscheidene) - 1 punt 1 e versie - 2 punten Beoordeling (klasgenoot) - ½

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Aanvang

1. Inleiding. 2. Aanvang Studenthandleiding Bachelorscriptie Burgerlijk recht 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 2 Doel bachelorscriptie... 2 Aansluiting bij eerder geschreven essays... 2 2. Aanvang... 2 Introductiecollege... 2

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht HAVO/VWO Handleiding Inleiding Voor verschillende vakken dient u een praktische opdracht te maken. In deze handleiding staan instructies voor het maken van een praktische

Nadere informatie

Studentartikelrichtlijnen Ars Aequi Maandblad

Studentartikelrichtlijnen Ars Aequi Maandblad Studentartikelrichtlijnen Ars Aequi Maandblad Vooraf Ars Aequi is een rechtswetenschappelijk maandblad voor en door studenten. De redactie bestaat geheel uit studenten en enkele aio s van de verschillende

Nadere informatie

Jan Bransen Het Schrijven van een Filosofisch Essay

Jan Bransen Het Schrijven van een Filosofisch Essay Jan Bransen Het Schrijven van een Filosofisch Essay Onderstaande tekst schreef ik jaren geleden om studenten wat richtlijnen te geven bij het ontwikkelen van een voor filosofen cruciale vaardigheid: het

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal recht Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen Opleiding Fiscaal recht... 3 Algemeen... 3 HBO Rechten: totaal 33 ects vrijstelling...

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Het maken van een werkstuk

Het maken van een werkstuk Het maken van een werkstuk Deze papieren geven informatie over: A. De verzorging : Hoe hoort een werkstuk er uit te zien? B. De indeling : Hoe wordt een werkstuk ingedeeld? C. Het onderwerp : Waarover

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2010-2011

Sectorwerkstuk 2010-2011 Sectorwerkstuk 2010-2011 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in: a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

Scriptiebrochure 2015-2016. Het schrijven van een scriptie binnen de master Arbeidsrecht

Scriptiebrochure 2015-2016. Het schrijven van een scriptie binnen de master Arbeidsrecht Scriptiebrochure 2015-2016 Het schrijven van een scriptie binnen de master Arbeidsrecht Voorwoord De scriptie is één van de laatste te nemen hordes tussen het studeren en het afstuderen. Het schrijven

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht VMBO Handleiding Inleiding In deze inleiding staat hoe u het maken van een praktische opdracht het beste kunt aanpakken. De aanwijzingen, die gegeven worden zijn niet

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE

Nadere informatie

Masterscriptie arbeidsrecht 2014-2015 (versie 2 december 2014) Gang van zaken

Masterscriptie arbeidsrecht 2014-2015 (versie 2 december 2014) Gang van zaken Masterscriptie arbeidsrecht 2014-2015 (versie 2 december 2014) Gang van zaken I. Inleiding Ter afsluiting van de master recht en onderneming, maar ook ter afsluiting van de master privaatrecht kun je een

Nadere informatie

Scriptieleidraad Master Civiel Recht

Scriptieleidraad Master Civiel Recht Scriptieleidraad Master Civiel Recht 1. Inleiding Het schrijven van een scriptie vormt veelal de afsluiting van de studie. Voor veel studenten die de civielrechtelijke masterrichting hebben gekozen is

Nadere informatie

Leidraad bij het sjabloon onderzoeksvoorstel Masterscriptie Deel I

Leidraad bij het sjabloon onderzoeksvoorstel Masterscriptie Deel I Leidraad bij het sjabloon onderzoeksvoorstel Masterscriptie Deel I Deze leidraad heeft tot doel om studenten uitleg te geven bij het opmaken van hun onderzoeksvoorstel voor de masterscriptie. Er wordt

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

INSTRUMENTEN TER ONDERSTEUNING VAN SCRIPTIESTUDENTEN

INSTRUMENTEN TER ONDERSTEUNING VAN SCRIPTIESTUDENTEN INSTRUMENTEN TER ONDERSTEUNING VAN SCRIPTIESTUDENTEN Medewerkers van de Bibliotheek Rechten hebben voor studenten, die starten met het schrijven van de scriptie, instrumenten ontwikkeld. De instrumenten

Nadere informatie

Verslaglegging volgens APA. Handleiding voor het schrijven van verslagen binnen de opleiding mbo-verpleegkunde

Verslaglegging volgens APA. Handleiding voor het schrijven van verslagen binnen de opleiding mbo-verpleegkunde Verslaglegging volgens APA Handleiding voor het schrijven van verslagen binnen de opleiding mbo-verpleegkunde Elbrich Jorritsma e.jorritsma@noorderpoort.nl september 2016 Inhoudsopgave Voorblad... 3 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in: a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Handleiding Grote schriftelijke presentatie groep 6/7/8

Handleiding Grote schriftelijke presentatie groep 6/7/8 Handleiding Grote schriftelijke presentatie groep 6/7/8 Inhoud: De eerste bladzijde: het titelblad.... 2 De tweede bladzijde: kop- en voettekst aanpassen... 2 De derde bladzijde: bronnen... 3 De derde

Nadere informatie

JOB AID: Feedback & toetsing van schrijfopdrachten

JOB AID: Feedback & toetsing van schrijfopdrachten JOB AID: Feedback & toetsing van schrijfopdrachten Inleiding Deze job aid is vooral bedoeld voor de vakken met een schrijfopdracht uit de schrijfvaardighedenlijn. Het betreft de vakken: I. SMW, II. Organisatiewetenschappen,

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 HANDLEIDING SECTORWERKSTUK Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 - INHOUDSOPGAVE - -------------------- Uitleg & Theorie -------------------- Stappenplan sectorwerkstuk 3 FASE 1:

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas:

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas: SECTORWERKSTUK Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014 Naam: Klas: INHOUDSOPGAVE Inhoud Algemeen Taakverdeling begeleidende docenten Indeling en omvang sectorwerkstuk Logboek

Nadere informatie

Gerard Drosterij Praktische opdracht, Geschiedenis HAVO 2006-2007, Luzac College Dordrecht

Gerard Drosterij Praktische opdracht, Geschiedenis HAVO 2006-2007, Luzac College Dordrecht DE HISTORISCHE SENSATIE, TOEN EN NU Gerard Drosterij Praktische opdracht, Geschiedenis HAVO 2006-2007, Luzac College Dordrecht Het eindcijfer voor geschiedenis is opgebouwd uit vier cijfers: 1. het schoolexamen

Nadere informatie

BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE INLEIDING 2 1. HET BACHELOREINDWERKSTUK KI 3 2. PROCEDURES 4 2.1. AANMELDINGSPROCEDURE 4 2.2. PROCEDURE BIJ AFRONDING 5 2.3. GESCHILLEN 5 3. BEGELEIDING EN

Nadere informatie

De studielast van een bachelorscriptie bedraagt 12 EC (12 EC = 12x28 = 336 uur).

De studielast van een bachelorscriptie bedraagt 12 EC (12 EC = 12x28 = 336 uur). Faculteit der Geesteswetenschappen Bachelor Scriptiereglement Hebreeuws, deel 1 studiejaar 2013-2014 1. Studiepunten scriptie De studielast van een bachelorscriptie bedraagt 12 EC (12 EC = 12x28 = 336

Nadere informatie

Bronnen en bronvermelding

Bronnen en bronvermelding Bronnen en bronvermelding Bronnen gebruiken Wie een zakelijke tekst schrijft (een essay, een boekbespreking ), zal vaak gebruik maken van bronnen: boeken, artikelen en websites waarop meer informatie te

Nadere informatie

ATTENTIE: Lees vanaf pagina 4 van dit document zorgvuldig de uitgebreide tekst door over het doel van de eindscriptie en de aanbevolen werkwijze.

ATTENTIE: Lees vanaf pagina 4 van dit document zorgvuldig de uitgebreide tekst door over het doel van de eindscriptie en de aanbevolen werkwijze. Eindscriptie 4e jaar Korte omschrijving opdracht A) Doe een onderzoek naar een onderwerp waarin je je verder wilt verdiepen en dat een duidelijke relatie heeft met yoga en of yogadocentschap en schrijf

Nadere informatie

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht Stagehandleiding bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht herziene druk mei 2013 1 1. Gang van zaken rond de stage Een stage

Nadere informatie

De Schrijfregels. Christiaan Huygens College Rachmaninowlaan Talencluster

De Schrijfregels. Christiaan Huygens College Rachmaninowlaan Talencluster De Schrijfregels Christiaan Huygens College Rachmaninowlaan Talencluster 1 Inleiding In dit boekje De Schrijfregels worden regels gegeven voor de inhoudelijke indeling en de uiterlijke presentatie van

Nadere informatie

ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT?

ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT? ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT? Wim Biemans Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen 4 juni, 2014 2 Het doen van wetenschappelijk onderzoek Verschillende

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Inleiding 7 2 Voorkennis 7 3 Het cursusmateriaal 7 4 Structuur, symbolen en taalgebruik 8 5 De cursus bestuderen 9 6 Studiebegeleiding 10 7 Huiswerkopgaven 10 8 Het tentamen

Nadere informatie

Schrijven: van verslag tot eindwerk do s & don ts

Schrijven: van verslag tot eindwerk do s & don ts Uitbreidingen in druk zes t.o.v. druk vijf - Schrijven: van verslag tot eindwerk - do s & don ts - Leen Pollefliet Schrijven: van verslag tot eindwerk do s & don ts Uitbreidingen in druk zes (augustus

Nadere informatie

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Voorwoord... 2 Algemeen... 3 Geldigheidsduur vrijstellingen... 3 Standaardvrijstellingen

Nadere informatie

Richtlijnen eindverslag interview Practicum Interview en Enquête

Richtlijnen eindverslag interview Practicum Interview en Enquête Richtlijnen eindverslag interview Practicum Interview en Enquête. De respondentgroep voor het interview-verslag bestaat uit de 2 kerninformanten die je zelf hebt geïnterviewd aangevuld met 16 schaduwrespondenten.

Nadere informatie

Voorpagina met titel

Voorpagina met titel STYLESHEET Lay-out Lay-out-checklist Voorpagina met titel Inhoudsopgave Afgedrukt op papier van A4-formaat Kantlijn van 2.5 cm aan alle kanten Lettertype Times New Roman 12 (Dubbele regelafstand) Links

Nadere informatie

Zorg & Welzijn Opleiding MBO Verpleegkundige Leerjaar 4 periode 13

Zorg & Welzijn Opleiding MBO Verpleegkundige Leerjaar 4 periode 13 Zorg & Welzijn Opleiding MBO Verpleegkundige Leerjaar 4 periode 13 Titel integrale opdracht:?? Uitstroombranche: VVT Werkprocessen: invullen branchespecifieke en brancheoverstijgende werkprocessen (zie

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2012-2013

Sectorwerkstuk 2012-2013 Sectorwerkstuk 2012-2013 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias Inleiding Door het werken aan je sectorwerkstuk laat je zien dat je algemene vaardigheden voldoende beheerst. Met de algemene vaardigheden

Nadere informatie

De theorie voor leesvaardigheid in de vorm van een stappenplan

De theorie voor leesvaardigheid in de vorm van een stappenplan De theorie voor leesvaardigheid in de vorm van een stappenplan 1. Globaal lezen a. Lees eerst altijd een tekst globaal. Dus: titel, inleiding, tussenkopjes, slot en bron. b. Denk na over het onderwerp,

Nadere informatie

2.5 Seminar Literatur- und Sprachwissenschaft (3. und 4. Semester) 2.5 a Werkcollege met werkstuk (en presentatie) datum:

2.5 Seminar Literatur- und Sprachwissenschaft (3. und 4. Semester) 2.5 a Werkcollege met werkstuk (en presentatie) datum: 2.5 Seminar Literatur- und Sprachwissenschaft (3. und 4. Semester) Die Arbeit mit dem Sprachtagebuch dient in den Seminaren Literatur- und Sprachwissenschaft zur Vertiefung und Erweiterung der erworbenen

Nadere informatie

1. Opzet plan van aanpak

1. Opzet plan van aanpak 1. Opzet plan van aanpak Het plan van aanpak dient als leidraad bij het maken van de scriptie. De scriptiebegeleider ontvangt van tevoren het plan van aanpak en adviseert de kandidaat met betrekking tot

Nadere informatie

3. Groepen In deze overgangsregeling wordt uitgegaan van een indeling van studenten in vier groepen

3. Groepen In deze overgangsregeling wordt uitgegaan van een indeling van studenten in vier groepen Overgangsregeling Bacheloropleiding Fiscaal recht 2008 1. Uitgangspunten overgangsregeling Behaalde studiepunten in het onderwijsprogramma bacheloropleiding Fiscaal recht dat met ingang van 1 september

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Gids bij het opstellen van een masterproef Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Gids bij het opstellen van een masterproef Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen 1 Gids bij het opstellen van een masterproef Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen 1. Inleiding Deze gids heeft als doel richtlijnen mee te geven die als leidraad kunnen dienen voor iedereen die een masterproef

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2016 2017 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009 Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Nederlands recht Studiejaar 2008/2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Nederlands recht... 3 Algemeen...

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk 2015-2016

Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 Het Sectorwerkstuk... 4 De opbouw... 4 De voorbereiding... 5 Het onderzoek... 6 De verwerking... 7 De presentatie... 7 Het filmpje... 7 Het werkstuk...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Een probleemstelling formuleren

Hoofdstuk 1 Een probleemstelling formuleren handleiding onderzoek doen op internet pagina 1 Hoofdstuk 1 Een probleemstelling formuleren Het opstellen van een goede probleemstelling bij een onderwerp is leuk werk, maar ook lastig. Het kan veel tijd

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen

Faculteit der Geesteswetenschappen Faculteit der Geesteswetenschappen Studiehandleiding Seminar Nieuwgriekse Taal en Cultuur (2015) Vak-code 130211266 (6 ECTS). Admin.code HTLK Onderdeel van bachelor Nieuwgriekse Taal en Cultuur (derde

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9-1 2 8 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van de heer mr. XXXLL.M te Leiden, appellant tegen mevrouw mr. XXX, in de hoedanigheid

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

6 7 NORM= het niveau waarop het vak volgens de doelstelling van het onderwijsprogramma wordt afgesloten 8 9 Excellent

6 7 NORM= het niveau waarop het vak volgens de doelstelling van het onderwijsprogramma wordt afgesloten 8 9 Excellent Bachelor Opleiding Sociale Geografie & Planologie Beoordelingsprotocollen Wetenschappelijk Rapporteren en Presenteren, Groepsonderzoekproject & Bachelorproject De Beoordelingsprotocollen van Wetenschappelijk

Nadere informatie