Elk dorp zijn eigen kleur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elk dorp zijn eigen kleur"

Transcriptie

1 Elk dorp zijn eigen kleur

2

3 Elk dorp zijn eigen kleur Epiloog bij de tentoonstelling en debattenreeks Rafels, randen en routes over de herkenbaarheid en kracht van het Overijsselse dorpsgezicht. AtelierOverijssel, april 2008

4 Tentoonstelling Rafels, randen en routes was van 24 november 2007 tot en met 20 januari 2008 te bezichtigen in Kasteel Het Nijenhuis van Museum De Fundatie in Heino [foto s: Hans Westerink Fotografie]

5 Vrijdag was er een bijeenkomst van het Atelier Overijssel rond het project Rafels, Randen en Routes. Een project dat verkent hoe we omgaan met het organiseren en inrichten van de kwaliteit van onze ruimte. Mooi initiatief van Theo Rietkerk. Het project probeerde de ontwikkeling van een aantal dorpsranden te analyseren. De bedoeling is dan daar lessen voor de toekomst uit te trekken. Boeiend, maar ook nogal pijnlijk. Boeiend, omdat zichtbaar wordt dat nog altijd veel postzegelplannen gestuurd worden door initiatieven van ontwikkelaars. In een proces dat van die afzonderlijke plannetjes geen geheel kan maken. Vaak te klein om goede inhoudelijke procesbegeleiding voor te organiseren. Pijnlijk omdat al die plannetjes mede daardoor zo vreselijk op elkaar lijken. De simpele recht toe -recht aan filmbeelden vanuit een rijdende auto langs de dorpsranden konden overal gemaakt zijn. Niets onderscheidends, en geen rekening houdend met het specifieke karakter van het betreffende dorp. Zuchtend moesten de aanwezige deskundigen dit vaststellen. De analyses die op 5 dorpen waren losgelaten was zoveel...inspirerender. Wat zijn de bijzondere kenmerken van een dorp? Welke historische kenmerken zouden een rol kunnen spelen bij ruimtelijke ontwikkelingen? Wat zijn de sterke en zwakke structuurelementen in dorp en omgeving? Wat vinden bewoners waardevol en waarom? Hoe versterk je de aanwezige kwaliteit? Opeens kwam het dorp tot leven. Kreeg het een gezicht. Ontstonden discussies over de kernkwaliteiten. En, misschien wel het belangrijkst, ging het niet eerst over economische haalbaarheid, toevallig grondbezit, de wens om de bevolking te laten groeien, en om verborgen ambities van gemeenten en projectontwikkelaars. Het verschil in benadering werd pijnlijk zichtbaar toen, na een presentatie van een bureau dat als het ware de kwaliteiten van het dorp als bij een ui, laag na laag, afpelde en zichtbaar maakte, de gemeente aan de beurt was. De presentatie zoals we die kennen. Er is behoefte aan bouwen voor de eigen bevolking. Er wordt met een stichting Dorpsbelangen overlegd. Zoeklocaties worden met sterren aangegeven. Een ontwikkelaar en de gemeente hebben ergens een grondpositie opgebouwd. Daar moet het maar gebeuren. Een globale schets, ontsluitingswegen worden ingetekend, dichtheden bepaald, en dat moet het worden. Hier wordt pijnlijk zichtbaar hoe weinig wij, als bestuurders, bezig zijn met ruimtelijke kwaliteit. De vraag is hoe het dan wel moet. Het begint met bewustwording dat de huidige werkwijze tot meer van hetzelfde leidt. Dat Overijssel zich daarmee niet onderscheidt. Dat voor elke ruimtelijke uitbreiding eigenlijk een analyse nodig is waarmee gemeenten (en initiatiefnemers) zich laten voeden en inspireren met kennis van landschapsarchitecten, stedenbouwers en kunstenaars. Een onafhankelijke task-force die beschikbaar is en inwoners en gemeenten aan de hand neemt op hun zoektocht naar antwoorden op relevante vragen. Waarbij ook het antwoord mogelijk geacht wordt dat uitbreiding ongewenst is. Omdat dat de uitkomst van een gezamenlijk proces is dat laat zien dat het eigene van het dorp anders nog meer verloren gaat. Dat zou een mooie uitkomst zijn. Bewustwording die daadwerkelijk leidt tot een andere aanpak. Weblog Dick Buursink, gedeputeerde Provincie Overijssel Vrijdag 21 januari 2008

6

7 Inhoud Inleiding 9 Elk dorp zijn eigen kleur 15 Kansen voor kwaliteit 45 Aanbevelingen planproces 57 Aan de slag 69 Colofon 73

8

9 Inleiding Elk dorp zijn eigen kleur is de epiloog van de tentoonstelling Rafels, randen en routes over de kracht en herkenbaarheid van het Overijsselse dorpsgezicht. Vijf dorpen - Willemsoord, Zwartsluis, Heino, Goor en De Lutte - stonden hier even in het middelpunt. Ontwerpers, kunstenaars en historici presenteerden visies en plannen voor de ontwikkeling van de dorpen. Aan de hand hiervan werd in debat gegaan met bestuurders, ambtenaren, dorpsbewoners, ontwikkelaars en adviseurs. In deze epiloog worden de eerste conlusies getrokken.

10 laag 1 17e - 18e eeuw geleidelijke groei Overzicht onderzoek vijf dorpen Willemsoord Zwartsluis Heino Goor De Lutte historisch onderzoek Hildo van Engen Bosch Slabbers laag 2 rond 1900 omslag doen en denken laag 3 rond 1960 wederopbouwperiode laag 4 huidige situatie fotoreeks Hans van der Meer Joke Robaard Observatorium Wapke Feenstra kunstprojecten laag 5 toekomstvisie Artgineering Ton Matton NoordPeil Bosch Slabbers Urban Affairs ontwerpstudies 10

11 AtelierOverijssel, werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit Elk dorp zijn eigen kleur is één van de projecten van AtelierOverijssel. Deze onafhankelijke werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit is twee jaar geleden opgezet als een samenwerkingsverband van de Atelierpartners: Architectuurcentrum Twente, Dienst Landelijk Gebied, Landschap Overijssel, Kunst & Cultuur Overijssel en Het Oversticht. Het initiatief voor de oprichting is van de Provincie Overijssel. Zij herkent dat ruimtelijke kwaliteit - op schaal van regio s en provincies - een steeds belangrijker thema wordt. Allereerst omdat ruimtelijke kwaliteit een teken is van welvaart en culturele belangstelling. Maar ook omdat tegenwoordig, in de groeiende concurrentie tussen regio s, het regionale succes sterk afhangt van omgevingsfactoren. AtelierOverijssel heeft de ruimte om de Provincie hierover gevraagd en ongevraagd te adviseren. De afgelopen twee jaar is door het Atelier een aantal regionale thema s geagendeerd die op schaal van de provincie belangrijke ruimtelijke consequenties hebben. Zoals de ontwikkeling van voormalige - boerenerven, bedrijventerreinen, natuur- en waterprojecten, aanleg van zandwinplassen en rondwegen. Daarnaast is een gebiedsgerichte studie naar de toekomst van het Overijsselse Vechtdal uitgevoerd. Nu staat met Elk dorp zijn eigen kleur de ontwikkeling van de Overijsselse dorpen centraal. Doel van alle projecten is het maken van heldere analyses van ruimtelijke ontwikkelingen en het benoemen van de kansen voor kwaliteit voor specifieke plekken, gebieden en ontwikkelingen. AtelierOverijssel zoekt naar manieren waarop ruimtelijke kwaliteit een meer vanzelfsprekende plek kan krijgen in ontwikkelingsprocessen. Terugkerende vragen bij die zoektocht zijn: Wat is eigenlijk ruimtelijke kwaliteit? Welke kansen en bedreigingen brengt de dynamiek van de ontwikkelingen met zich mee? Welke interventies moeten door wie in gang worden gezet? En, op welke terreinen ligt de daadwerkelijke urgentie? Gezamenlijk zullen de uitkomsten van alle projecten een antwoord geven op de vraag hoe ruimtelijke kwaliteit op schaal van de provincie versterkt kan worden én waar de verantwoordelijkheden van diverse betrokken partijen liggen. Opzet project AtelierOverijssel stelt met Elk dorp zijn eigen kleur de ruimtelijke kwaliteit van het Overijsselse dorpsgezicht aan de orde: het is een verkennend onderzoek naar kansen om de kwaliteit van dorpsontwikkelingen te verhogen. Het doel is een impuls te geven aan de discussie over de verscheidenheid en kwaliteit van de verschillende dorpen, buurtschappen en kleine steden in de provincie Overijssel. Allereerst door bewustwording van het ruimtelijke kwaliteitsvraagstuk bij zowel een breed als vakmatig betrokken publiek; maar ook door het opsporen en benoemen van middelen voor de verbetering van ruimtelijke kwaliteit en het aanbieden van praktische oplossingen, alternatieve plannen en procesvoorstellen. Vijf dorpen Om de verkenning te concretiseren zijn uit de ruim 400 dorpen en gehuchten die Overijssel telt, uiteindelijk vijf dorpen geselecteerd: Willemsoord, De Lutte, Zwartsluis, Heino en het landstadje Goor. Bij de selectie hebben we ons laten leiden door de beschikbaarheid van aansprekende, mooi geschilderde dorpsgezichten uit de 17e, 18e en 19e eeuw. Daarbij wilden we graag een mooi boeket van dorpen, dat ondanks het beperkte aantal, de verscheidenheid aan dorpen in de provincie goed representeert. AtelierOverijssel hoopt zo, dat ook bestuurders, bewoners en anderszins betrokkenen uit niet geselecteerde dorpen, de resultaten van het project herkennen en gaan vertalen naar de situatie en ontwikkelingen in het eigen dorp. 11

12 Deelprojecten De eigen kleur van het dorp is het resultaat van intensieve samenwerking en kruisbestuivingen tussen ontwerpers, kunstenaars, historici, planeconomen, betrokken gemeentes en partners van het Atelier. Uiteengerafeld bestaat het onderzoek uit de volgende deelverkenningen, studies en projecten: historische ontwikkeling dorpen Allereerst is er een verkenning gemaakt van de historische ontwikkeling die de vijf dorpen hebben doorgemaakt. Hiervoor zijn uit verschillende tijdsperiodes schilderijen, tekeningen, foto s en topografische kaarten verzameld. Hieraan hebben verschillende musea, historische verenigingen, heemkundekringen en verzamelaars hun medewerking verleend. Op basis van dit beeldmateriaal is door Hildo van Engen cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd en zijn door Bosch Slabbers landschapsarchitecten ruimtelijke verkenningen gemaakt van de ontwikkeling die de vijf dorpen door de tijd hebben meegemaakt. Deze onderzoeken vormen de kennisbasis onder het project. kunstprojecten Vier kunstenaars[collectieven] hebben vervolgens op uiteenlopende wijzen, de beleving van het dorp door de ogen van bewoners, en de verandering van het dorpsgezicht zichtbaar en ervaarbaar gemaakt. Fotograaf Hans van der Meer maakte een fotoserie met actuele dorpsgezichten vanuit een ongewoon hoog standpunt. Deze foto s geven zowel een indruk van het alledaagse leven in de dorpsrand als de landschappelijke omgeving waarin het dorp is gesitueerd. Observatorium plaatste op een open weide in het centrum van Heino het schildersatelier van P. Visser, schilder van het historisch dorpsgezicht van Heino. Voor één keer is deze open ruimte toegankelijk gemaakt om in het hart van Heino het dorpspanorama van 2008 te kunnen observeren en vast te leggen op een schildersdoek. Joke Roobaards project Zigzag Zwartsluis resulteerde in een film waarin bewoners lopend over een kaart spreken over hun leven en de veranderingen in het dorp. Hun ideeën voor de toekomst zijn uiteindelijk vertaald in een groot wandtapijt voor Zwartsluis en zijn omgeving. Wapke Feenstra maakte in haar project Dorpscoulissen de twee werelden van de Lutte [het oude dorp] en Luttermolen [het gelegaliseerde recreatiepark] zichtbaar en bespreekbaar. Later zijn ook opnames van huidige uitbreidingswijken, die Jeroen van Westen in opdracht van Architectuurcentrum Twente maakte, toegevoegd, omdat deze de problematiek van de uniforme woonwijken op even nuchtere als indringende wijze duidelijk maakt. ontwerpstudies Voor de vijf dorpen zijn door architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen visies ontwikkeld op de specifieke kwaliteit, identiteit en ontwikkelingsmogelijkheden van de dorpen. Aan Artgineering, Bosch Slabbers tuin- en landschapsarchitecten, NoordPeil Landschap & Stedenbouw, Ton Matton/Matton Office en Urban Affairs is de centrale vraag gesteld hoe de relatie tussen dorp en omliggend landschap in deze tijd opnieuw betekenis, functie en vorm kan krijgen. De belangrijkste lessen die hieruit getrokken kunnen worden, zijn toegelicht in hoofdstuk III Ruimtelijke aanbevelingen. tentoonstelling Alle studies, ontwerpen, onderzoek, beelden en schilderijen zijn in het museum De Fundatie te Heino twee maanden samengebracht in de publiekstentoonstelling Rafels, randen en routes. De tentoonstelling beoogde op een visueel aantrekkelijke en prikkelende wijze de aandacht 12

13 op de historische, huidige en toekomstige kwaliteit van dorpsgezichten te vestigen. Bij deze tentoonstelling is de zesdelige catalogus Rafels, randen en routes uitgegeven, waarin dieper op het onderzoek en de ontwikkelingsgeschiedenis van de afzonderlijke dorpen wordt ingegaan. debatten De tentoonstelling Rafels, randen en routes is afgesloten met een reeks van zes debatten over de praktijk van dorpsontwikkeling. Het startschot werd gegeven door een gesprek met leden van de Provinciale Staten over de urgentie van dit onderwerp. Vervolgens zijn er rond de vijf afzonderlijke dorpen met de betrokken bestuurders, medewerkers van overheden, bouwers, ontwikkelaars, ontwerpers, corporaties en bewoners debatten geweest. De vraagstelling voor deze debatten was: hoe kunnen de uitkomsten uit het verkennend onderzoek worden vertaald naar de praktijk van dorpsontwikkeling. Welke voorstellen spreken aan en welke middelen of instanties moeten op het realiseren daarvan aangesproken worden? Allereerst door thema s te benoemen en voorbeelden en ideeën te ontwikkelen, maar ook door de actoren in het planproces aan te spreken en te stimuleren. Dit vanuit de gedachte dat kwaliteit alleen kan ontstaan als aan vijf voorwaarden is voldaan. Allereerst door ruimtelijke kwaliteit als opgave te herkennen. Ten tweede door goed opdrachtgeverschap; een goed opdrachtgever geeft geen opdracht, maar heeft een opdracht. Verder een helder programma van eisen, waarin zowel de collectieve als de private belangen geformuleerd zijn. Het betrekken van goede ontwerpbureaus die betekenis en verbeeldingskracht incorporeren in het ontwerp. En, tenslotte een overzichtelijk, open planproces, waarbinnen alle spelers zich betrokkenen voelen bij het streven naar kwaliteit. Deze epiloog is een pleidooi voor het versterken van de eigen kleur van de overijsselse dorpen. Dit wordt toegelicht in hoofdstuk II. In de hoofdstukken III, IV en V worden vervolgens aanbevelingen gedaan voor het planproces. Allereerst door het benoemen van de kansen voor kwaliteit. Vervolgens door het geven van suggesties voor een ontwikkelingsproces en een verdeling van rollen en verantwoordelijkheden, waarin deze kwaliteit kan groeien en gedijen. De epiloog sluit af met het overdragen van het estafettestokje aan betrokken partijen. Opzet epiloog In deze slotpublicatie komen de belangrijkste bevindingen, voorstellen en conclusies uit de deelstudies samen. AtelierOverijssel geeft met het werk van de ontwerpers en kunstenaars die aan de tentoonstelling een bijdrage hebben geleverd als inspiratie een visie op de mogelijkheden voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het dorpsgezicht. 13

14

15 Elk dorp zijn eigen kleur De verscheidenheid en eigen-aardigheid van de dorpen is een belangrijke kwaliteit van de provincie Overijssel. Met het versterken van de eigen kleur van de dorpen kan de kwaliteit en diversiteit aan dorpen en landschappen een impuls krijgen. Het pleidooi is op zoek te gaan naar de eigen identiteit, de eigen kleur van het dorp, om van hieruit het karakter van het dorp opnieuw uit te vinden en te vitaliseren.

16 Kok Jonnie Boer snijdt waterkers peperkruid in de sloten rond Giethoorn voor soep en sauzen Uit: Puurder, Jonnie Boer, restaurant de Librije, 2001

17 Tijd voor kwaliteit In 1989 ging officieel de Slow Food beweging van start. Hierin verenigde zich een groep mensen uit 15 landen, die zich inzetten voor lekker, puur en eerlijk eten. Ze riepen de consumenten op meer te genieten zonder haast én met aandacht voor smaak, milieu en gemeenschap. Hiermee zetten zij zich af tegen de Fast Food trend; een wereldwijde ontwikkeling gericht op steeds meer snelheid, effectiviteit en productiviteit. Slow Food had een klein curieus clubje kunnen zijn, dat zich inzette voor het recht op het nuttigen van soms wat bizarre streekgerechten. Bijna 20 jaar later blijken ze trendsettend te zijn geweest voor een steeds breder wordende aandacht voor de kwaliteit van het eten, bereidingswijzen, maar ook van productiemethoden. Pas sinds korte tijd realiseren we ons bijvoorbeeld dat de productieprocessen van lokale ingrediënten beter te controleren zijn en minder energie verbruiken. Door de vele culinaire bladen en boeken, kookprogramma s op televisie, en het beter beschikbaar komen van goede producten, is nu ook bij een breed publiek het tij aan het keren. rond Giethoorn, snoekbaarsen uit de Vecht en gebruikt hij allerlei streekproducten van boeren uit de buurt. De aandacht voor de kwaliteit van eten, mode en design leidt ook tot een vernieuwde moderne en eigentijdse aandacht voor de streek. Dit zal op verschillende manieren vorm krijgen, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van kwaliteitsgebieden, waar lekker eten, duurzame en gezonde productiemethoden en mooie dorpen en landschappen elkaar overlappen en versterken. Zowel geïnitieerd door mensen die er het geld voor hebben om verantwoorde kwaliteitsproducten te kopen, als door mensen die veel meer zelfvoorzienend, binnen kleine controleerbare kringlopen, willen wonen, werken en produceren. Van onderaf ontstaat er een steeds grotere vraag naar meer kwaliteit in de breedste zin van het woord. Dit zal ook steeds meer een ruimtelijke weerslag moeten krijgen. De trendanalist Justien Marseille [volkskrant] schrijft dat goed eten een statussymbool is geworden, waar mensen zich mee kunnen onderscheiden. De slow food ontwikkeling ligt aan de basis van de huidige duurzaamheidstendens, die nu het hele mode- en designspectrum domineert. Door de reikwijdte hiervan, beginnen de economische ontwikkelingen die daarmee samenhangen, zich nu af te tekenen. Eind jaren 90 gingen koks zich bijvoorbeeld steeds meer toeleggen op de streekgerechten. Hiermee heeft een groep van lokale boeren een nieuwe impuls gekregen. In Overijssel is de sterkok Jonnie Boer, met zijn restaurant De Librije, een aansprekend voorbeeld. Hij zoekt zijn producten in zijn directe omgeving bij elkaar. Zo komen zijn wilde paddestoelen uit de Overijsselse bossen, allerlei kruiden en waterplanten uit de moerassen 17

18 Zwartsluis, begin van de woonwijkenbouw Uit: collectie Albert Greveling en Historische vereniging Zwartsluis De Lutte, beeld nieuwbouwijk eind jaren 60 Uit: collectie J.Poorthuis en Historische Vereniging De Dree Marken

19 Snelle stedenbouw Het voorbeeld van de Slow Food beweging is aangehaald, omdat het de steeds groter wordende aandacht voor kwaliteit illustreert, maar ook omdat er parallellen zijn met ontwikkelingen die veel dorpen hebben doorgemaakt. De laatste decennia heeft de ontwikkeling van woningen en bedrijven in het teken gestaan van groei, uitbreiding, rationalisatie van de bouwprocessen en normering van de publieke ruimte. Dit was het antwoord op grote bouwopgaven die er na de oorlog lagen. Om snel te kunnen bouwen én de kwaliteit van leven in de steden te verbeteren werd de wijkgedachte ontwikkeld. Bedrijvigheid en industrie werden gescheiden van wonen en ontspanning. Dit resulteerde in de planmatige uitleg van los van elkaar gelegen nieuwbouwwijken, bedrijventerreinen en recreatieparken: licht, lucht en ruimte werden in de woonomgeving gebracht. Sindsdien is de nieuwbouwwijk vrijwel de enige manier waarop dorpen en steden worden uitgebreid. Het bouw- en ontwikkelprincipe is daardoor in de loop van jaren steeds verder ontwikkeld, doordacht en uitgewerkt. Zo ver, dat nu aan het ontwerp van elke woonwijk een handboek voorafgaat met daarin precies beschreven de beoogde woningdichtheid, woningcategorieën, aantal parkeerplaatsen, de breedte van de wegen, de afstand tussen de verkeersdrempels, de hoogte van de verlichtingsarmaturen, de hoeveelheid groen per bewoner, speeltoestellen per kind, de afstand van de woning naar de speelplaats, hondenpoepplaats, afvalinzamelstraat, etc., etc.. Dit resulteert in nieuwbouwwijken waar in principe weinig mis mee is, maar die je ook overal in Nederland kunt tegenkomen. Deze wijken versterken - op z n zachtst gezegd - de specifieke karakters van dorpen, steden en gebieden niet. Ze zijn als hamburgers: niets mis mee, maar als je kunt kiezen neem je liever wat anders. Deze praktijk is ondertussen stevig ingebed in het hele planvormingsproces. Van de wet- en regelgeving, de besluitvormingstrajecten, de gronden planeconomie, de normering van de planvorming, de rolverdeling tussen overheid, ontwikkelaars en woonconsumenten, tot de advies- en ontwerppraktijk. Echter, de laatste decennia is te zien dat door het aanbod van veel goede, maar vrijwel identieke woningen in de nieuwbouwwijken, er paradoxaal genoeg weer interesse is ontstaan in meer individuele en karakteristieke woon- en leefomgevingen. De dorpshuizen en boerderijen die een halve eeuw geleden door de slechte bouwstaat werden afgeschreven, zijn nu bijna allemaal weer opgeknapt of gerestaureerd. Deze huizen bieden veel meer mogelijkheden voor individuele woonwensen en expressie. Ze beantwoorden aan de vraag naar grote bouwvolumes of juist een klein huis met een grote tuin, vrijheid om te tuinieren of klussen, een plek om wonen en werken te combineren, met meerdere gezinnen of ouders en kinderen samen te wonen, of om de woning aan te passen aan de wensen van de tijd. 19

20 Impressie nieuwbouwwijken in Overijssel wijk 1 Stills uit filmopnames van Jeroen van Westen i.o.v. ACT wijk 2 wijk 3 20

21 21

22 Luchtfoto recente uitbreidingswijk Heino [bron: Google Earth]

23 Overzicht actuele uitbreidingsplannen Mariënheem Hof van Twente Zwartewater - Rietsnit Tubbergen Haaksbergen Dalfsen Bornsche Maten eerste fase Steenwijkerland 23

24 Families van Dorpen Families van dorpen Esdorpen Wegdorpen Kanaaldorpen Land- en havenstadjes essenlandschap hoevenzwermlandschap jonge heideontginningen laagveen gebieden hoogveen rivierengebied laagveen hoogveen oude landschappen Overzicht van dorpsfamilies in samenhang met hun landschap 24

25 Palet van dorpen Terugkijkend op de geschiedenis, is de planmatige manier van woonwijken bouwen in de ontwikkeling van de dorpen een extreme omslag geweest. De eeuwen daarvoor ontwikkelden dorpen zich organisch en geleidelijk. Huis voor huis, kavel voor kavel, ontstond en groeide het dorp langs structuurdragers die veelal sterk verbonden waren met het omliggende landschap. Hier lag geen vooropgezet plan aan ten grondslag. In onderling overleg werd op een praktische en logische wijze ingespeeld op de condities van het gebied. Dit resulteerde in sets van eenvoudige, vaak ongeschreven spelregels, waarmee iedereen ongeveer hetzelfde deed, maar steeds net iets anders. Op schaal van het dorp, zijn daarmee veel specifi eke dorpse kenmerken en kwaliteiten verloren gegaan. De sterke binding met het landschap, het informele karakter en de rafeligheid, de mix aan functies en programma s en de ruimte voor individuele wensen zijn steeds minder geworden. Op schaal van de provincie heeft de omslag van dorpsontwikkeling naar dorpsuitleg geleid tot een sterke nivellering van de variatie aan landschappen, dorpen en woon- en werkmilieus. Het resultaat hiervan is niet mooi of lelijk te noemen. Visies over schoonheid hebben ook - bijna - nooit aan het ontstaan van de dorpen ten grondslag gelegen. Wel zijn de dorpen herkenbaar, eigen en sterk verbonden met het omliggende landschap, de economie en cultuur van het dorp en de streek. In Overijssel heeft dit geleid tot een rijk gevarieerd palet van verschillende dorpen, waarbij elk dorp anders is, maar er ook families van dorpen te onderscheiden zijn die vergelijkbare kenmerken hebben. Zo ontwikkelden zich in de zandgebieden es- en hoevenzwermdorpen, die de losse strooiing van erven langs kampen en essen delen, terwijl in de veengebieden lange lintdorpen langs sloten en kanalen zijn ontstaan. De aanleg van woonwijken en bedrijventerreinen heeft niet bijgedragen aan de eigen identiteit van de dorpen. Overal zijn vrijwel dezelfde woonwijken ontwikkeld, die meer zeggen over de tijd waarin ze zijn gerealiseerd, dan over de streek en het landschap waarin ze liggen. Vrijwel alle wijken zijn op zichzelf staand en liggen los van de structuren en kwaliteiten die de eeuwen daarvoor de ontwikkeling van het dorp richting gaven. Veel dorpen zijn daarmee letterlijk van hun kwaliteit en identiteit afgegroeid. 25

26 Families van dorpen Esdorpen Essen en kampenlandschappen in de zandgebieden... es of kamp als structuurdrager de korrels [de erven] liggen hier steeds op de flank van de es, op de rand van akkers en op de overgang van hoog naar laag Wegdorpen In verschillende landschappen de weg, dijk of de laan als dragende structuur de korrels [huizen en erven] rijgen zich aaneen tot lange linten 26

27 Kanaaldorpen in de hoog- en laagveenlandschappen vaarten en kanalen vormen de dragende structuren de korrels [huizen en boerderijen] staan georiënteerd op het water, de [oorspronkelijke] vervoersassen door de natte gebieden Land- en havenstadjes liggen op strategische plekken in de oude landschappen van Overijssel compacte stadjes, klein maar fijn bebouwingskern rond een centrale plek, vaak binnen een - voormalige - omwalling 27

28 Families van dorpen Esdorp in de zandlandschappen Wegdorp aan de voormalige ijsselmeerkust 28

29 Wegdorp in het laagveenlandschap 29

30 Dorpse kwaliteiten Veel kleine losse korrels [huizen met tuinen] langs een structuurdrager met een aantal grotere gebouwen - kerk, boerderij, bedrijf, fabriek - met een prop van beplantingen of een open groene plek tegen de achtergrond van een groene structuur langs een structuurlijn die het dorp met het omliggende landschap verbindt Geleidelijke groei Samenhang, herkenbaarheid en kwaliteit zijn in de dorpen vaak niet vooraf bedacht, maar het resultaat van een geleidelijk groeiproces, waarbij iedereen ongeveer hetzelfde doet, maar steeds net iets anders, naar eigen wensen en inzicht.

31

32 Structuurdrager Ontwikkeling vindt plaats langs een structuur die het dorp ruimtelijk en functioneel draagt. Dit kan een weg of een dijk zijn, maar ook een sloot, kanaal of bijvoorbeeld de flank van een es.

33 Straat als publieke ruimte Het leven in het dorp speelt zich af op de structuurdragers, de publieke ruimte is minimaal en multifunctioneel. Alles komt hier samen. [foto: Willemsoord, Artgineering]

34 Losse korrels [huizen of boerderijen met tuinen en erven] Het dorp is opgebouwd uit losse, individuele korrels die aan de structuurdragers staan. Elke korrel is uniek, maar toch lijken ze veel op de andere korrels uit het dorp.

35 Met elkaar vormen losse - landelijke- linten, compacte dorpskeren, of - zoals hier - afwisselende dorpsstraten.

36 Mix van functies Wonen, werken, recreatie, voorzieningen, hobby s zijn gemixt. Elk dorp kent zijn eigen programmatische mix, gericht op landbouw, landschap, natuur, recreatie, water of bijvoorbeeld scheepsbouw.

37 Voorbeeld van dorpsmix met groentetuinen, siertuinen, bosjes, weides voor hobbydieren en rommellandjes. 37

38 Rafeligheid Veel dorpen hebben een wat informeel karakter. De tuinen maken deel uit van de publieke ruimte, grenzen zijn niet hard, een privé pad kan naar de velden leiden, het dorp gaat geleidelijk over in het landschap.

39 Overlap tussen openbaar en privé De overlap tussen het private en het publieke domein zorgt voor een vanzelfsprekende betrokkenheid van bewoners bij hun omgeving.

40 40 Sterke binding met het landschap Via de structuurdragers zijn dorpen direct verbonden met het omliggende landschap. Vanuit de kern loop je via deze lijnen zo naar buiten.

41 Buiten in het dorp Via paden, routes, beplantingen en open ruimtes dringt het buiten diep het dorp binnen.

42 Elk dorp zijn eigen kleur Een aantal actuele ontwikkelingen vragen om de huidig, stevig ingebedde praktijk van snelle stedenbouw eens kritisch tegen het licht te houden. Een belangrijke ontwikkeling is dat de komende tijd rekening zal moeten worden gehouden met de krimp van de bevolkingsaantallen. Hierdoor zal de woningbouwopgave kwantitatief gaan afnemen en meer kwalitatief gestuurd worden. In de concurrentie tussen regio s zal daarmee de nadruk van groei, snelheid en effectiviteit steeds meer gaan verschuiven naar de kwaliteit en diversiteit van de aan te bieden woonmilieus. De verscheidenheid en eigen-aardigheid van de dorpen is een belangrijke kwaliteit van de provincie Overijssel. Nu leiden alle uitbreidingen tot overal dezelfde nieuwbouwwijken. Met het versterken van de eigen kleur van de dorpen kan de diversiteit en aantrekkelijkheid van dorpen en Overijsselse landschappen een impuls krijgen. Het pleidooi is op zoek te gaan naar de eigen identiteit, de eigen kleur van het dorp, om van hieruit het karakter van het dorp opnieuw uit te vinden en te vitaliseren. De provincie is aan zet om gemeente hiervoor uit te dagen en te inspireren. Als alle geplande uitbreidingsplannen gewoon doorgaan: nog meer van hetzelfde 42

43 Pleidooi: met de ontwikkeling van de dorpen geen wijken meer maken, maar voortbouwen aan de eigen kleur van het dorp 43

44

45 Kansen voor kwaliteit De vijf dorpen Willemsoord, Zwartsluis, Heino, Goor en De Lutte beslaan met elkaar een gevarieerd palet aan dorpen: zowel qua oorsprong, ruimtelijke structuur, omvang, cultuur en actuele dynamiek verschillen ze sterk. Vijf ontwerpbureaus hebben voor de dorpen vijf uiteenlopende voorstellen gemaakt. Door de oogharen naar de plannen kijkend, ontstaat een reeks van kansen voor de ontwikkeling van meer kwaliteit, identiteit en diversiteit. 1 laat dorpen weer ontstaan 2 bouw voort aan dorpse structuren 3 verbind dorp en landschap 4 herken infrastructuur als ontwerpopgave 5 organiseer zowel kernkracht als rafeligheid

46 46

47 Zwartsluis Het voorstel van Ton Matton voor Zwartsluis biedt vele aanknopingspunten om door te denken over dorpsontwikkeling. Naast een stimulans voor het bewustzijn dat ook gemeenten een antwoord zouden kunnen en moeten geven op mondiale vraagstukken als armoede, immigratie, milieuvervuiling of klimaatverandering, is het voorstel een pleidooi om meer ruimte te bieden aan individuele ontwikkeling, combinaties van wonen en werken, zelfvoorzienende systemen en lichte bouwvormen. Het roept daarbij de vraag op wat er precies ontworpen moet worden aan een dorp. Een dorp is niet een mooi plaatje, maar iets dat ontstaat, zich zelf ontwikkelt doordat ruimte wordt geboden aan mensen die iets willen, mensen die een droom hebben. Door deze mensen - onder de conditie bij te dragen aan collectieve kwaliteiten van het dorp meer ontwikkelruimte te geven, kan beter tegemoet gekomen worden aan de veelheid aan leefwensen. Ton Matton stelt voor om een nieuw type bestemmingsplan te ontwikkelen, op basis van redelijkheid in plaats van op basis van gelijkheid. Hiermee kan het palet aan dorpse leefmilieus enorm verrijkt worden, met veelkleurigheid als basis onder een echte, diep gewortelde identiteit. Laat dorpen weer ontstaan 47

MANIFEST2040. juli-versie

MANIFEST2040. juli-versie MANIFEST2040 juli-versie TITEL Tekst inzet... WIJ MAKEN RUIMTE COLOFON Redactie Hans Leeflang Peter Paul Witsen Ries van der Wouden Alan Hoekstra Marloes Bijlsma 9 JULI 2015 INHOUDSOPGAVE WIJ MAKEN

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11 Inhoudsopgave Voorwoord......................................................................................................................... 3 Visie op nieuwbouw...........................................................................................................

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040

Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040 Natuurmonumenten Natuurmonumenten is een vereniging van ruim 880.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Daarom verwerven en beheren we natuurgebieden het zijn er inmiddels

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

STAWON, Amsterdam. 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap

STAWON, Amsterdam. 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap Bouwen met je buren STAWON, Amsterdam 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap Colofon Inhoud Uitgever 2006 STAWON 7 Voorwoord STAWON, Amsterdam Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C. cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C. cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling De visiegroep radle to radle Pieter Boone, supervisor ruimtelijke

Nadere informatie

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling Dat is onze zaak Over eigenaarschap in het publieke domein Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard raad voor maatschappelijke ontwikkeling dat is onze zaak Dat is onze zaak Over eigenaarschap in

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek

Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek Regio Achterhoek en Stec Groep aan het Ministerie van I&M Peter van Geffen, Rien Ramerman en Frans Wittenberg januari

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Rosa Hessing Nanda van Oorschot Theo Winnubst s-hertogenbosch, KPC Groep, 2007 De auteurs Rosa

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

Experimenteren met burgerinitiatief

Experimenteren met burgerinitiatief Van Doe-het-zelf naar Doe-het-samen Maatschappij Experimenteren met burgerinitiatief Jurgen van der Heijden, Rosalie van Dam, Rinske van Noortwijk, Irini Salverda, Ineke van Zanten (Red.) Met bijdragen

Nadere informatie

SAMENVATING. M2015 bestaat daarom uit twee pijlers:

SAMENVATING. M2015 bestaat daarom uit twee pijlers: T T T T6459 Ü Ü SAMENVATING 2015ishetJarvandeMijnen.Devormaligemijnstrekvan Nederlandorganisert enthemajaroverharherkomst,metvor inwonersenbezoekers enbredprogramma anactiviteitenen lange-termijnprogramma's.

Nadere informatie

Buurthuizen in zelf beheer

Buurthuizen in zelf beheer Buurthuizen in zelf beheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Buurthuizen in zelfbeheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Maart 2014 Reiziger,

Nadere informatie

MAART 2014 DE TOEKOMST VAN DE STAD DE KRACHT VAN NIEUWE VERBINDINGEN

MAART 2014 DE TOEKOMST VAN DE STAD DE KRACHT VAN NIEUWE VERBINDINGEN MAART 2014 DE TOEKOMST VAN DE STAD DE KRACHT VAN NIEUWE VERBINDINGEN Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor

Nadere informatie

Productie door de burger. Democratischer dan volksvertegenwoordiging. Jurgen van der Heijden

Productie door de burger. Democratischer dan volksvertegenwoordiging. Jurgen van der Heijden Productie door de burger Democratischer dan volksvertegenwoordiging Jurgen van der Heijden 1 Productie door de burger Democratischer dan volksvertegenwoordiging Jurgen van der Heijden 2 3 Productie door

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Leren door doen. Overheidsparticipatie in een energieke samenleving. Maarten Hajer. Martijn van der Steen. Olav-Jan van Gerwen. Jorren Scherpenisse

Leren door doen. Overheidsparticipatie in een energieke samenleving. Maarten Hajer. Martijn van der Steen. Olav-Jan van Gerwen. Jorren Scherpenisse Leren door doen Overheidsparticipatie in een energieke samenleving Martijn van der Steen Jorren Scherpenisse nsob Maarten Hajer Olav-Jan van Gerwen Sonja Kruitwagen pbl Nederlandse School voor Openbaar

Nadere informatie

Een tuin van de hele buurt

Een tuin van de hele buurt Een tuin van de hele buurt 'De weg tot een gemeenschappelijke tuin Leonore Noorduyn en Arjen Wals Wageningen Universiteit en Researchcentrum Leerstoelgroep Communicatie- en innovatiestudies Wetenschapswinkel

Nadere informatie

Dit is Waterpoort! Een grenzeloze samenwerking op de overgang van water en land

Dit is Waterpoort! Een grenzeloze samenwerking op de overgang van water en land Dit is Waterpoort! Dit is Waterpoort! Een grenzeloze samenwerking op de overgang van water en land Waterpoort is het gebied gelegen rond de wateren van Volkerak-Zoommeer, Krammer, Schelde-Rijnkanaal, Mark-,

Nadere informatie

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege

Nadere informatie

Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht

Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht Gezicht op Dordrecht Jan van Goyen, 1651 bron: Dordrechts museum Voorwoord Mariet schoenmakers Voorwoord Dordrecht heeft goud in handen: een

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie