ICT-gebruik in de kleuterklas

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT-gebruik in de kleuterklas"

Transcriptie

1 ICT-gebruik in de kleuterklas Gino Vanherweghe Regionaal ExpertiseNetwerk West-Vlaanderen Met medewerking van Germain Dekimpe, Chantal Vincke en Jo Bultheel. ICT-gebruik in de kleuterklas REN West-Vlaanderen - 1

2 1. ICT in het onderwijs: drie invalshoeken De snelle opgang van ICT stelt elke school van elk niveau voor drie uitdagingen die min of meer gelijktijdig dienen aangepakt. 1.1 ICT-basiscompetentie voor iedereen Het medium computer neemt een steeds belangrijker plaats in en dit in diverse aspecten van het dagelijks leven. Voldoende ICTbasiscompetentie is dan ook een must voor elke jongere. Dit betekent ondermeer - kennis: (on)mogelijkheden, functie en belang van het medium kennen; - vaardigheden: technische basisvaardigheden beheersen; - attitudes: een kritische, lerende houding aannemen tegenover ICTapplicaties. Een eerste uitdaging voor de school bestaat erin zorg te dragen dat ALLE leerlingen de nodige ICT- competentie veroveren. De kleuterschool heeft hier een heel belangrijke opdracht. Het is de plaats waar de meeste kinderen voor het eerst met het medium computer zullen geconfronteerd worden. Er dient voor gezorgd dat dit in een goede sfeer en op een verantwoorde manier gebeurt! Daarbij zijn kennis en attitude op zijn minst even belangrijk als het aanleren van bedieningsvaardigheden. 1.2 Computer als leermiddel: een meerwaarde De computer creëert faciliteiten die een meerwaarde kunnen bieden aan het leerproces. Computer als hulpleraar Met behulp van aangepaste educatieve-software is het mogelijk om bepaalde leerstofonderdelen op een nieuwe (efficiëntere ) manier te benaderen. b.v. in het lager onderwijs: aanvankelijk rekenen, inoefenen vocabulaire in het kleuter: functietraining, oriëntatie in de ruimte Computer als creatief tool De computer is uiteraard ook een krachtig werktuig. Via aangepaste software kunnen we tekeningen/teksten aanmaken of bewerken, dynamische presentaties maken, publicaties ontwerpen Het is beslist zinvol om ook kinderen van de basisschool op hun niveau - met de computer als werktuig te laten werken. Bij gebruik van een dergelijk pakket worden immers heel wat leerplandoelen geactiveerd (b.v. lager: werkstuk maken met powerpoint: schrijfstrategische vaardigheden). Ook kleuters kan men reeds de kans geven om met dergelijke software te werken (een tekenprogramma bijvoorbeeld). Het is zelfs mogelijk en interessant om kleuters actief te betrekken bij het ontwikkelen van een eigen multimediaal werkstuk over een uitgewerkt BC of een levend boekje. ICT-gebruik in de kleuterklas REN West-Vlaanderen - 2

3 Computer als informatiebron en communicatiemiddel (internet) Internet biedt de gelegenheid om over de meest diverse onderwerpen up to date en gevarieerde informatie in de klas binnen te halen. Die informatie is makkelijk toegankelijk en beschikbaar. Bovendien kan ze eenvoudig verder verwerkt worden. Internet biedt m.a.w. nieuwe mogelijkheden om leerlingen (zelfs kleuters) actief te betrekken bij het verzamelen van informatie rond een thema in de klas. Bovendien biedt het medium ook nieuwe communicatiemogelijkheden. Via kunnen we snel en op een nieuwe manier in contact treden met personen waar ook ter wereld. En dan is er nog de mogelijkheid om via een eigen webstek zichzelf present te stellen voor de hele wereld. Tot slot: het is belangrijk dat de internetgebruiker kritisch nadenkt over het eigen taalgebruik en het taalgebruik van anderen. De leerplannen vragen uitdrukkelijk dat kinderen leren nadenken over het communicatieproces (o.m. via de negen vragen: wie is de zender, wat is de bedoeling ). Surfen en mailen biedt hiervoor een realistische context. De tweede uitdaging bestaat erin dat ELKE leraar in staat is ICTtoepassingen functioneel te integreren binnen de eigen onderwijsleersituatie met het oog op meerwaarde ervan. Specifiek voor het kleuter betekent dit dat de leidster bijvoorbeeld uit de veelheid van toepassingen deze kiest die toelaten om ontwikkelingsgericht te werken. 1.3 Hefboom voor onderwijsvernieuwing De computer is bij uitstek een instrument om ZELFSTANDIG mee te werken (informatie opzoeken en verwerken, communiceren ). Het medium biedt dan ook extra mogelijkheden om waardevolle leervormen - zoals die naar voor worden geschoven in recente onderwijstheorieën - te activeren. We noemen er enkele op: - meer actieve rol van de leerling in het leerproces, - zelfgereguleerd en zelfgestuurd leren, - contextgebonden leren, - coöperatief leren, - web-ondersteund leren, - projectgestuurd onderwijs. Uit ervaring op niveau hoger onderwijs blijkt duidelijk dat deze nieuwe vormen van leren andere (hogere?) eisen stellen aan de leerlingen. Zelfsturing, gericht samenwerken, probleemoplossende vaardigheden komen meestal niet spontaan tot ontwikkeling. Ze moeten aangeleerd worden. Dit vergt een eigen aanpak en wellicht een aanpassing van de organisatie. De rol van de leraar verschuift: van wandelende encyclopedie naar ervaren gids. De derde uitdaging bestaat erin dat leerkrachten en het schoolteam erin slagen om de onderwijsomgeving dermate aan te passen dat de leerlingen maximaal verantwoordelijkheid krijgen in het leerproces en de nodige vaardigheden veroveren om het eigen leren te sturen. Wij zijn ervan overtuigd dat voor de derde uitdaging de kleuterschool reeds heel ver staat. ICT-gebruik in de kleuterklas REN West-Vlaanderen - 3

4 2. Ontwikkelingsgericht werken met ICT in de kleuterschool: tien accenten! In dit tweede deeltje belichten we een aantal accenten die belangrijk zijn indien we in de kleuterschool de drievoudige ICT-uitdaging willen realiseren. We vertrekken vanuit het eigene van het werken op de computer in de kleuterschool en zoeken verbanden met ontwikkelingsdoelen en ontwikkelingsgericht werken. Eerste contact moet positief zijn. Het contact met de computer in de klas zal voor heel wat kleuters de eerste vorm zijn van contact met het medium. Het is van het grootste belang dit eerste contact leidt tot een positieve ingesteldheid. Uit het ontwikkelingsplan weten we dat positieve ingesteldheid de basis is van ontwikkelingsgericht werken. Bij het werken op de computer bij jonge kleuters zal men dus in de eerste plaats letten op het feit dat zij zich emotioneel goed voelen, gemotiveerd zijn, plezier beleven, nieuwsgierig zijn, initiatief durven nemen We zorgen dus best voor software die de kleuter herkent (bijvoorbeeld met een tvfiguurtje), software met leuke effecten en herkenbare situaties. Aanvankelijk vermijden we best programma s die erg prestatiegericht zijn of waarbij te sterk gefocust wordt op goed/fout. Correcte houding en muisgebruik. Het is belangrijk om van bij het eerste gebruik te letten op een correcte houding en het juist hanteren van de muis. We vestigen regelmatig de aandacht van de kinderen op het belang van een goede zithouding. We zorgen dat de computer goed opgesteld is: scherm op ooghoogte. Een aan kleuterhandjes aangepaste muis laat toe om vlotter te werken. Bij oudere kleuters kan het wenselijk zijn om eens een thema uit te werken waarbij het belang van goede houding geduid wordt. ICT-gebruik in de kleuterklas REN West-Vlaanderen - 4

5 Leren communiceren met dit interactief medium. De computer onderscheidt zich van andere media door het feit dat hij interactief is. Kleuters zullen in de eerste plaats moeten leren communiceren met de computer. De computer communiceert vooral via VISUELE elementen: belangrijk is o.m. de vorm van de cursor die zich voortdurend wijzigt, pictogrammen die bepaalde functies activeren, de verborgen klikpunten in programma s, Ook AUDITITEVE elementen zijn belangrijk: als aanduiding van goed of fout, bijkomende uitleg door een hulpfiguur, Hier worden heel wat ontwikkelingsaspecten aangesproken: auditieve en visuele boodschappen interpreteren en er gepast op reageren, kennismaken met geschreven taal, het kleinmotorisch bewegen (muishandeling vlot kunnen uitvoeren) en zeker het nauwkeurig waarnemen. Geef kleuters voldoende tijd om te experimenteren, liefst in een niet al te drukke interface. Navigatiesysteem hanteren. Tot vlot communiceren behoort ook het begrijpen en kunnen hanteren van het navigatiesysteem eigen aan het pakket en de wijze waarop de moeilijkheidsgraad kan worden ingesteld. In de meeste software wordt gestart vanuit een menu. De kleuter krijgt een aantal keuzen waaruit hij kan kiezen. Deze keuzes worden niet altijd op dezelfde manier voorgesteld. Vaak wordt er ook tekst gebruikt. Ook voor het instellen van de moeilijkheidsgraad zijn er verschillende mogelijkheden. Het is duidelijk dat naargelang het navigatiesysteem en de wijze van instellen van moeilijkheidsgraad andere ontwikkelingsaspecten worden geactiveerd. Feedback. De meeste spelletjes op de computer houden een opdracht, een taak in voor de kleuter. De kleuter krijgt feedback over het al dan niet goed uitvoeren van de taak. Ook kan hij soms hulp vragen. Naast een aantal vaardigheden eigen aan de aard van de opdracht (b.v. puzzelen, geheugenspelletjes ) worden ook ontwikkelingsaspecten i.v.m. zelfsturing aangesproken (zelfredzaamheid, keuzes maken, een taak begrijpen, aanvatten, volhouden en afwerken, problemen oplossingsgericht aanpakken, aandachtig en geconcentreerd bezig zijn). Heel belangrijk hierbij is de (rustige!) sfeer in de klas wanneer kleuters een dergelijke taak uitvoeren (rust!) en de moeilijkheidsgraad van het programma. ICT-gebruik in de kleuterklas REN West-Vlaanderen - 5

6 Maak een onderscheid tussen werken onder begeleiding en het zelfstandig werken. Hou vooral rekening met de emotionele ingesteldheid van de kleuter, voorkom dat hij of zij faalangstig wordt of een minderwaardigheidsgevoel krijgt! Een onmisbaar instrument in het dagelijks leven. De computer is voor veel mensen een onmisbaar werktuig. Daardoor neemt hij een belangrijke plaats in hun leven in. Het is belangrijk dat kleuters hiermee bij gelegenheid worden geconfronteerd. Let erop dat bij de uitwerking van een BC bij gelegenheid ook eens de functie van de computer ervaren wordt, laat eens een papa, getuigen en demonstreren wat de computer voor hem of haar betekent. Ook verhaaltjes kunnen hier helpen. Een creatief werktuig. Sommige softwarepakketten bieden kleuters de kans om zelf een tekening aan te vullen, wijzigen (kleuren, figuren verplaatsen ). Het is zelfs mogelijk om ze met een tekenprogramma als Paint te laten experimenteren. Daarbij doen kleuters heel wat ervaringen op! Zeker loont het de moeite om kleuters te betrekken bij het aanmaken van een eigen computerwerkstuk, zoals een multimediaal naslagboek over een uitgewerkt thema, een dagboek, een eigen beeldenboek, een levend boekje Een presentatiepakket biedt hier schitterende mogelijkheden! Informatie en communicatie. De computer hanteren als informatie- en communicatie-instrument en vooral het kennismaken met internet mag ook in de kleuterklas aan bod komen. Naar aanleiding van actualiteit samen met de kleuters enkele websites bezoeken die foto s en eventueel geluiden en videofragmenten bevatten. Waarom zou de juf ook niet eens een foto of een tekening zoeken op het internet en afhalen voor gebruik in de klas? En een tje sturen naar de ouders van een kleuter uit de klas of naar de directeur, of naar een andere kleuter ICT-gebruik in de kleuterklas REN West-Vlaanderen - 6

7 Software met een meerwaarde. Softwarepakketten bevatten oefenvormen die rechtstreeks appeleren aan leerplandoelen. Sommige werkvormen zijn analoog aan het werken met materiaal of op papier (b.v. memory spelletjes, verschillen herkennen in figuren, puzzelen, mozaïek ). Maar er zijn ook werkvormen die enkel op de computer kunnen en ons beoogde doel op een nieuwe manier benaderen. Vooral bij deze laatste is het mogelijk te komen tot een duidelijke meerwaarde. Overaanbod software. Het overgrote deel van het software-aanbod richt zich tot thuisgebruik. Dit maakt dat ze niet altijd geschikt is om gericht te werken aan ontwikkelingsdoelen. We kunnen verwachten dat er in de toekomst ook gespecialiseerde eigentijdse software zal komen, gericht op klasgebruik en specifieke ontwikkelingsdoelen. Als gebruiker is het belangrijk dat we zicht hebben op de faciliteiten die een pakket kan bieden voor klasgebruik. De vele edutainment-programma s hebben vele mogelijkheden, maar ook beperkingen: ze zijn vervaardigd voor een grote doelgroep, zijn multi-functioneel, het multimediale is van hoge kwaliteit want het accent ligt op plezier beleven. Meestal zijn dit internationale producten, vertaal naar het Nederlands. Een voorbeeld van een eigentijds schoolpakket is Schatkist met de muis. Dit programma biedt enorme mogelijkheden voor klasgebruik: afgebakend aantal doelen (woordenschat verrrijken..), steunt op een eigentijdse didactische visie op taalleren, geschikt voor een kleine doelgroep: vijf-zesjaren die taalvertraging hebben, een fijnmazige instelling van de moeilijkheidsgraad, het programma is adaptief, de leerkracht kan precies instellen welke kleuter welke oefening maakt, er kan een gedetailleerde informatie over het oefenproces gevraagd worden en de vormgeving is eigentijds. Jammer van de Hollandse uitspraak 3. Een KIJKWIJZER ICT-gebruik in de kleuterklas REN West-Vlaanderen - 7

8 KIJKWIJZER: Algemene info Pc-vereisten Prijs Installatie extra s schools verhalend speels explorerend 2. Ontwikkelingsaspecten 3. Doelgroep 1 ste kleuter 2 de kleuter 3 de kleuter 4. Meerwaarde 5. Beeld en geluid 6. ICT-vaardigheden 7. Integratie 8. Dialoog leerling-computer 9. Instelmogelijkheid 10. Informatie ICT-gebruik in de kleuterklas REN West-Vlaanderen - 8

9 4. Op het WEB Heel veel bruikbaar materiaal voor gebruik in de kleuterklas is op het wereldwijde web te vinden. Van lesvoorbereidingen over knutseloefeningen tot volledig uitgewerkte belangstellingscentra. Op de website van het Regionaal ExpertiseNetwerk West-Vlaanderen hebben we een aantal interessante websites verzameld. Surf naar en klik op Nazorg Basisonderwijs. Ken je zelf nog interessante websites voor de kleuterklas? Mail ze door, zodat we onze lijst kunnen aanvullen! ICT-gebruik in de kleuterklas REN West-Vlaanderen - 9

INTERNET EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN: ELK NADEEL HEEFT ZIJN VOORDEEL

INTERNET EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN: ELK NADEEL HEEFT ZIJN VOORDEEL INTERNET EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN: ELK NADEEL HEEFT ZIJN VOORDEEL Ine Callebaut 1 Inleiding Het internet is in de maatschappij haast niet meer weg te denken als kanaal voor informatie en communicatie.

Nadere informatie

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen 2 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Anne-Marieke van Loon De knop om Educatietechnologie in leerprocessen De knop om Educatietechnologie in leerprocessen Anne-Marieke van Loon s-hertogenbosch,

Nadere informatie

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS Praktische informatie en aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Leermiddelen onder de loep op zoek naar het interculturele gehalte

Leermiddelen onder de loep op zoek naar het interculturele gehalte Leermiddelen onder de loep op zoek naar het interculturele gehalte Een vervolgonderzoek Julie Van Den Bossche (stagiair Onderwijskunde) Mentor en begeleiding Eva Verstraete Piet Van Avermaet Steunpunt

Nadere informatie

Aanvraag tot afwijking van de eindtermen en/ of ontwikkelingsdoelen Informatie- en communicatietechnologie

Aanvraag tot afwijking van de eindtermen en/ of ontwikkelingsdoelen Informatie- en communicatietechnologie Aanvraag tot afwijking van de eindtermen en/ of ontwikkelingsdoelen Informatie- en communicatietechnologie zoals bepaald door het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige besluiten van

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Zicht op Tijd Praktijkgids voor de historische vormgeving op de basisschool

Zicht op Tijd Praktijkgids voor de historische vormgeving op de basisschool Zicht op Tijd Praktijkgids voor de historische vormgeving op de basisschool Inhoud Woord vooraf 1. Visie op historische tijd 2. Opbouw historische tijd in de basisschool: een overzicht 3. Werken met levenslijnen

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Tafel van 10 Beter samen spelen

Tafel van 10 Beter samen spelen Tafel van 10 Beter samen spelen Voorwoord Tafel van 10 - Beter samen spelen De tafel van 10 is een speciale uitgave voor alle leraren in het Nederlandse onderwijs. Het thema van deze gedrukte en digitale

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen

Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen IMPULS, 43e JG., NR. 2, OKTOBER-DECEMBER 2012, 88-98 Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen Martien Berben 88 Samen taalgrenzen verleggen: dat is de ambitieuze titel

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

COACHEN NA DE KLASSCREENING Hoe doordringen tot de klaspraktijk van leerkrachten?

COACHEN NA DE KLASSCREENING Hoe doordringen tot de klaspraktijk van leerkrachten? COACHEN NA DE KLASSCREENING Hoe doordringen tot de klaspraktijk van leerkrachten? Gedurende drie jaar werd de vormingsmodule coachen na de klasscreening aangeboden door het Steunpunt GOK aan voornamelijk

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

'AHA, DIT KAN IK!' ONTDEK HET TALENT IN DE KLAS MET WETENSCHAP EN TECHNIEK

'AHA, DIT KAN IK!' ONTDEK HET TALENT IN DE KLAS MET WETENSCHAP EN TECHNIEK 'AHA, DIT KAN IK!' ONTDEK HET TALENT IN DE KLAS MET WETENSCHAP EN TECHNIEK INSPIRERENDE VOORBEELDEN EN IDEE " EN UIT DE PRAKTIJK VAN DERTIEN VINDPLAATSSCHOLEN 2012-2013 IN DE REGIO NOORD-BRABANT EN LIMBURG.

Nadere informatie

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Rosa Hessing Nanda van Oorschot Theo Winnubst s-hertogenbosch, KPC Groep, 2007 De auteurs Rosa

Nadere informatie

Het leerplangesprek op school

Het leerplangesprek op school Het leerplangesprek op school We kennen in ons land geen traditie om met elkaar over de integrale inhoud van het onderwijs te praten. Dit is de derde publicatie over de vraag waarom een dergelijk gesprek

Nadere informatie

Bereik uw achterban via social media

Bereik uw achterban via social media Anders Bereik uw achterban via social media Social mediagids voor het betrekken van burgers Gendeles estrum es ut elitia Auteur: Brechtje Walburgh Schmidt, Marjoke Verschelling, Karin Sok Redactie: Tekstburo

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Taalbeleid op school: hoe begin je eraan?

Taalbeleid op school: hoe begin je eraan? 3 Taalbeleid op school: hoe begin je eraan? Verkenning van een zoekproces Koen Van Gorp & Lieve Verheyden Verhaal 1 Midden jaren negentig heerst er een grote impasse in het leerkrachtenteam van een kleine

Nadere informatie

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig?

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? DPB Mechelen-Brussel

Nadere informatie

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie]

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie] Dyslexie, een praktische gids voor scholen voor voortgezet onderwijs [dyslexie] [dyslexie] [langs de stippellijn uitknippen voor een boekenlegger] Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige

Nadere informatie

Aanbevelingen voor het uitwerken van een genderneutrale tentoonstelling

Aanbevelingen voor het uitwerken van een genderneutrale tentoonstelling Aanbevelingen voor het uitwerken van een genderneutrale tentoonstelling Inleiding Dit document heeft als bedoeling aan te geven hoe Het Beroepenhuis in samenspraak met het productiehuis (Impressantplus)

Nadere informatie

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week)

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) LEERPLAN Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) Beroeps Secundair Onderwijs Derde graad ingediend door: Federatie van R. Steinerscholen in

Nadere informatie