Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren"

Transcriptie

1 Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren In 211 kwamen 35 jongeren van 14 jaar in de verslavingszorg terecht door hun alcoholgebruik. Het gaat om pubers die gedurende langere tijd zo veel hebben gedronken dat ze niet meer zonder kunnen. Kennelijk heeft het toenmalige verbod op de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 16 jaar niet kunnen verhinderen dat deze 14-jarigen aan grote hoeveelheden alcohol konden komen. In datzelfde jaar klopten jarigen bij de verslavingszorg aan omdat zij afhankelijk waren geworden van cannabis. Percentueel zijn dit kleine aantallen, maar voor de betrokken jongeren en hun ouders is dit natuurlijk dramatisch. Wat weten we nu eigenlijk van het alcohol- en cannabisgebruik van jongeren in Nederland? Dat veel jongeren wel eens gebruiken, is bekend. Maar hoeveel jongeren dan? Hoeveel drinken of roken ze eigenlijk? En komen er veel van hen in de problemen? In deze brochure hebben we de meest recente cijfers over het alcohol- en cannabisgebruik van jongeren in Nederland op een rij gezet. Het drinken van alcohol en, in mindere mate, het gebruik van cannabis zijn vormen van gedrag waar veel over gesproken en geschreven wordt. Vaak gaat het over zaken als leeftijdsgrenzen, toezicht en excessief gebruik. Het is goed om dan over actuele en exacte cijfers te kunnen beschikken. In deze brochure hebben we de meest recente cijfers over het alcohol- en cannabisgebruik van jongeren in Nederland gerelateerd aan de gegevens over het aantal jongeren dat vanwege dit gebruik met verslavingszorg in aanraking komt. In kort bestek hebben we gegevens verzameld over de frequentie en de hoeveelheid van het gebruik, en over de gevallen waarin het misgaat, bijvoorbeeld wanneer een jongere naar de spoedeisende hulp moet, of in de verslavingszorg terecht komt.

2 Van recreatief gebruik tot verslaving In de meeste gevallen blijft alcohol drinken en wiet roken bij recreatief gebruik en heeft dit geen directe en grote gevolgen. Maar wanneer een jongere vaak en veel alcohol drinkt en/of wiet rookt, dan wordt dit al snel problematisch gebruik. Daarvan is sprake wanneer lichamelijke, psychische of sociale problemen ontstaan, of maatschappelijke overlast. Soms gaat het nog verder en leidt dit tot misbruik van middelen en uiteindelijk tot verslaving. Wanneer een jongere veelvuldig en langdurig alcohol of drugs gebruikt, ook al ontstaan daardoor problemen, dan noemt men dit misbruik van middelen. Van verslaving is sprake wanneer een jongere niet meer zonder het betreffende middel kan. 2 Alcohol en cannabis Regulier en zorggebruik door jongeren

3 > Alcohol Alcoholgebruik Uit de gegevens over alcoholgebruik in grafiek 1 komt naar voren dat ruim 9 procent van de jongeren van 17 jaar ooit alcohol heeft gedronken. Meer dan 8 procent heeft op zijn 15e al ooit gedronken. Vanaf 23 is er een opvallende daling te zien in het aantal 12- tot 15-jarigen dat ooit alcohol heeft gedronken. Bij de jongeren van 16 jaar daalt de lijn ook, maar bij de eerstvolgende meting, in 25, gaat die weer omhoog. Een mogelijke verklaring van deze afname is dat het rond 23 meer algemeen aanvaard werd dat je voor je 16e jaar beter niet kunt drinken. Grafiek 1 Percentage 12- tot 18-jarigen die ooit alcohol hebben gebruikt onbekend in 25 en Bronnen: Verdurmen e.a., 212 (kalenderjaren 1996, 1999, 23, 27 en 211), Dorsselaer e.a., 21 (kalenderjaren 25 en 29). Tabel 1 Absolute aantallen jongeren die ooit alcohol hebben gebruikt per leeftijdscategorie 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17/18 jaar Ooit gebruikt Totale jeugd Ooit gebruikt Totale jeugd Ooit gebruikt Totale jeugd Ooit gebruikt Totale jeugd Ooit gebruikt Totale jeugd Ooit gebruikt Totale jeugd Ooit gebruikt Totale jeugd Bron: Berekening op basis van grafiek 1 en CBS Statline en 18 jarigen zijn in een aantal tabellen en grafieken samengevoegd omdat er voor de afzonderlijke leeftijdsgroepen geen cijfers beschikbaar zijn. Nederlands Jeugdinstituut 3

4 In grafiek 2 is het percentage jongeren te zien dat in de voorafgaande maand alcohol heeft gedronken. Deze maatstaf biedt inzicht in het reguliere gebruik van alcohol door jongeren. Ook in deze grafiek is een dalende trend zichtbaar vanaf 23 bij de 12- tot 15-jarigen. Na hun 16e lijkt het alcoholgebruik redelijk constant over de jaren heen. Opvallend is het gat tussen 14- en 15-jarigen. In beide gevallen is er sprake van een dalende trend, maar deze trend is bij 14-jarigen sterker dan 15-jarigen. Grafiek 2 Percentage 12- tot 18-jarigen dat afgelopen maand alcohol heeft gebruikt onbekend in 25 en Bronnen: Verdurmen e.a., 212 (kalenderjaren 1996, 1999, 23, 27 en 211), Dorsselaer e.a., 21 (kalenderjaren 25 en 29). Tabel 2 Absolute aantallen jongeren die afgelopen maand alcohol hebben gebruikt per leeftijdscategorie 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17/18 jaar 1996 Laatste maand Totale jeugd Laatste maand Totale jeugd Laatste maand Totale jeugd Laatste maand Totale jeugd Laatste maand Totale jeugd Laatste maand Totale jeugd Laatste maand Totale jeugd Bron: Berekening op basis van grafiek 2 en CBS Statline. Ook als het gaat om dronkenschap (ooit dronken geweest) is er tussen 23 en 211 sprake van een dalende trend (grafiek 3). Tegelijk valt op dat in de jaren daarna het aantal jongeren dat zegt ooit dronken te zijn geweest voor alle leeftijden in de tussenliggende jaren schommelt. In 211 zijn er echter percentueel minder jongeren ooit dronken geweest dan in Alcohol en cannabis Regulier en zorggebruik door jongeren

5 Grafiek 3 Percentage 12-tot 18-jarigen die ooit dronken zijn geweest onbekend in 25 en Bronnen: Verdurmen e.a., 212 (kalenderjaren 1996, 1999, 23, 27 en 211), Dorsselaer e.a., 21 (kalenderjaren 25 en 29). Tabel 3 Absolute aantallen jongeren ooit dronken geweest per leeftijdscategorie 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17/18 jaar 1996 Ooit dronken Totale jeugd Ooit dronken Totale jeugd Ooit dronken Totale jeugd Ooit dronken Totale jeugd Ooit dronken Totale jeugd Ooit dronken Totale jeugd Ooit dronken Totale jeugd Bron: Berekening op basis van grafiek 3 en CBS Statline. Alcohol als probleem Om zicht te krijgen op verschillende vormen van problematisch gebruik van alcohol volgen hier cijfers over het percentage zware drinkers onder jongeren, de jongeren die op de spoedeisende hulp terecht komen als gevolg van het drinken van alcohol en over de jongeren die uiteindelijk in de verslavingszorg belanden. Een zware drinker is volgens de definitie van het CBS iemand die minstens een keer per week zes of meer glazen alcohol op één dag drinkt. De Nationale Drug Monitor noemt het binge drinken als een verschijnsel dat vooral bij jongeren voorkomt. Daaronder wordt verstaan het bij één gelegenheid vijf of meer glazen alcohol drinken. Jongeren die dit iedere week doen, zijn dus zware drinkers. Grafiek 4 laat zien hoeveel zware drinkers er onder jongeren zijn, volgens gegevens van het CBS. Het percentage dat beschouwd kan worden als zware drinker is onder de 12- tot 18-jarigen door de jaren heen vrij constant. Bij de oudere jongeren daalt het aanvankelijk, maar lijkt zich dan weer te stabiliseren. Nederlands Jeugdinstituut 5

6 Grafiek 4 Percentage zware drinkers onder jongeren jaar jaar Bron: Valkenberg, H. (213). Steeds meer jongeren komen vanwege het drinken van alcohol bij de spoedeisende hulp van een ziekenhuis terecht. Cijfers uit het Letsel Informatie Systeem (LIS) laten zien dat daar in gevallen van 1- tot 24-jarigen met alcoholvergiftiging zijn binnengekomen. In 22 ging het nog om minder dan 1 gevallen. Het gaat dan om bijna evenveel jongens (53 procent) als meisjes. Meer dan de helft van deze groep is tussen de 15 en 2 jaar oud. In deze leeftijdsgroep is het aantal alcoholvergiftigingen tussen 22 en 211 meer dan verviervoudigd. Daarnaast komen er ook behoorlijk wat jongeren bij de spoedeisende hulp vanwege letsel dat zij hebben opgelopen door een ongeval of als gevolg van geweld na gebruik van alcohol. Het aantal behandelingen bij de spoedeisende hulp vanwege ongevallen na alcoholgebruik, is sinds 22 bijna verdubbeld: 24 in 22 en 4 in 211. Bij een klein aantal jongeren is het drinken van alcohol zo problematisch dat zij uiteindelijk bij de verslavingszorg uitkomen. In grafiek 5 is dit in percentages weergegeven (IVZ, 213). Uit deze gegevens komt naar voren dat, in tegenstelling tot het algemene gebruik van alcohol, er steeds meer jongeren vanwege alcoholgebruik in een verslavingskliniek worden opgenomen. Vanaf 25 is er een duidelijke toename in het aantal opnames, zeker bij de 16- en 17-jarigen. Belangrijk hierbij is om op te merken dat het aantal jongeren in de verslavingszorg slechts een fractie van de totale bevolking betreft. Tabel 4 laat zien dat slechts enkele tientallen jongeren in de verslavingszorg worden opgenomen. Daarmee liggen de percentages onder,6 procent van de totale leeftijdsgroep. Grafiek 5 Percentage 12- tot 18-jarigen die zijn opgenomen in verslavingszorg vanwege alcohol,6,5,4,3,2 % 17-jarigen % 18-jarigen, Bron: Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) 6 Alcohol en cannabis Regulier en zorggebruik door jongeren

7 Tabel 4 Absolute aantallen jongeren in verslavingszorg vanwege alcohol 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar 1996 In zorg <1 <1 <1 < Totale jeugd In zorg <1 <1 <1 <1 < Totale jeugd In zorg <1 <1 <1 < Totale jeugd In zorg <1 <1 < Totale jeugd In zorg <1 <1 < Totale jeugd In zorg <1 < Totale jeugd In zorg < Totale jeugd Toelichting: <1 minder dan 1 jongeren. Het exacte aantal wordt bij minder dan 1 jongeren niet geregistreerd. Bron: Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) Conclusie alcoholgebruik Op basis van de onderzoeks- en verslavingszorggegevens komt naar voren dat Nederlandse jongeren steeds minder alcohol drinken. Dit is vooral het geval bij jongeren tot en met 14 jaar. Maar vanaf hun 16e gaan jongeren meer drinken. Hoewel ongeveer 7 procent van alle 14-jarigen ooit wel eens alcohol heeft gedronken, is er een duidelijk gat tussen 14- en 15- jarigen zichtbaar bij het geregeld gebruik, zoals weergegeven in grafiek 2. Tegelijkertijd blijken er in de loop van de jaren juist ook steeds meer jongeren hulp te zoeken bij verslavingszorg. Dit betreft weliswaar nog steeds slechts een fractie van de totale bevolking (enkele tientallen), maar de tendens is duidelijk. Een mogelijke verklaring voor deze verschillende trends is dat vooral volwassenen (zoals ouders, leerkrachten en winkeliers) meer bewust zijn van de gevaren van alcohol en meer alert zijn op overmatig gebruik door jongeren. Jongere leeftijdsgroepen worden dus meer beschermd. Bij excessief gebruik wordt dan wellicht eerder aan verslavingszorg gedacht. De diverse landelijke campagnes gericht op het strenger handhaven van de leeftijdsgrens van 16 jaar 1 en op de gevolgen van alcohol bij het opgroeien lijken daarmee effect te hebben. Gelijktijdig laten cijfers over dronkenschap, over risicovol alcoholgebruik en de spoedeisende hulp zien dat jongeren nog steeds risico s lopen bij het gebruik van alcohol. Het is dan ook interessant om te onderzoeken wat de verhoging van de alcoholleeftijd naar 18 jaar, per 1 januari 214, en de bijbehorende campagne teweeg brengt. 1 De Drank- en Horecawet laat zien dat (tot 1 januari 214) de leeftijdsgrens van 16 jaar voor jongeren al sinds 1964 bestond. Maatschappelijke tolerantie ten aanzien van alcoholgebruik bij jongeren stond mogelijk handhaving in de weg. Om meer bewustwording te creëren zijn er landelijke campagnes geweest zoals Alcohol maakt meer kapot dan je lief is (1996), Voorkom alcoholschade bij uw opgroeiende kind (26), Onder de 16 geen alcohol (28). Nederlands Jeugdinstituut 7

8 > Cannabis Cannabisgebruik Het gebruik van cannabis is, vergeleken met het drinken van alcohol, beperkt onder jongeren. Van de 17- en 18-jarigen heeft in de periode van 1996 tot 211 minder dan 45 procent ooit cannabis gebruikt. Ook neemt het aantal jongeren dat dit doet duidelijk af. Met uitzondering van de 17- en 18-jarigen is het gebruik van cannabis voor iedere jaargroep afgenomen. In de leeftijd van 12 en 13 jaar hebben slechts enkele jongeren ooit cannabis gebruikt. Tussen hun 14e en 15e, en tussen hun 15e en 16e lijken steeds meer jongeren te experimenteren met cannabis. Grafiek 6 Percentage 12- tot 18-jarigen dat ooit cannabis heeft gebruikt onbekend in 25 en Bronnen: Verdurmen e.a., 212 (kalenderjaren 1996, 1999, 23, 27 en 211), Dorsselaer e.a., 21 (kalenderjaren 25 en 29). Tabel 5 Absolute aantallen jongeren die ooit cannabis hebben gebruikt per leeftijdscategorie 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17/18 jaar 1996 Ooit gebruikt Totale jeugd Ooit gebruikt Totale jeugd Ooit gebruikt Totale jeugd Ooit gebruikt Totale jeugd Ooit gebruikt Totale jeugd Ooit gebruikt Totale jeugd Ooit gebruikt Totale jeugd Bron: Berekening op basis van grafiek 6 en CBS Statline. Grafiek 7 geeft weer hoeveel jongeren cannabis in de laatste maand hebben gebruikt. Hiermee krijgen we een beeld van het reguliere gebruik van cannabis. Wat gelijk opvalt is dat dit percentage van maximaal 2 procent beduidend lager ligt dan de 45 procent in grafiek 6. Hieruit valt te concluderen dat zo n 25 procent 8 Alcohol en cannabis Regulier en zorggebruik door jongeren

9 van alle jongeren die ooit cannabis hebben gebruikt dit slechts onderzoekend doet. De grafiek laat een duidelijke dalende trend in gebruik zien voor bijna elke leeftijdsgroep vanaf Alleen bij de 17- en 18-jarigen lijkt er sprake van een stijgende trend. Dit is een opvallend contrast met de andere leeftijdscategorieën. Grafiek 7 Percentage 12- tot 18-jarigen die afgelopen maand cannabis hebben gebruikt onbekend in 25 en Bronnen: Verdurmen e.a., 212 (kalenderjaren 1996, 1999, 23, 27 en 211), Dorsselaer e.a., 21 (kalenderjaren 25 en 29). Tabel 6 Absolute aantallen jongeren die afgelopen maand cannabis hebben gebruikt per leeftijdscategorie 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17/18 jaar 1996 Laatste maand Totale jeugd Laatste maand Totale jeugd Laatste maand Totale jeugd Laatste maand Totale jeugd Laatste maand Totale jeugd Laatste maand Totale jeugd Laatste maand Totale jeugd Bron: Berekening op basis van grafiek 7 en CBS Statline. Cannabis als probleem Het verloop van opname in een verslavingskliniek vanwege cannabis is over de jaren heen vergelijkbaar met de tendens bij alcoholverslaving. Ook bij de verslavingszorg gericht op cannabis is er vanaf 23 een duidelijke toename te zien voor alle leeftijdsgroepen in de opname in een verslavingskliniek. Grafiek 8 laat zien dat vooral voor de leeftijdsgroepen vanaf 16 jaar de zorgvraag snel stijgt. Tabel 7 laat zien dat het opnieuw slechts om een relatief kleine groep van de totale groep betreft, maximaal,3 procent van de totale leeftijdsgroep. Het aantal verslaafden door cannabis is echter beduidend hoger dan bij alcoholverslavingen. Nederlands Jeugdinstituut 9

10 Grafiek 8 Percentage 12- tot 18-jarigen die zijn opgenomen in verslavingszorg vanwege cannabisgebruik,3,25,2,15,1 % 17-jarigen % 18-jarigen, Bron: Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) Tabel 7 Absolute aantallen jongeren in verslavingszorg vanwege cannabis 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar 1996 In zorg <1 < Totale jeugd In zorg <1 < Totale jeugd In zorg <1 < Totale jeugd In zorg < Totale jeugd In zorg < Totale jeugd In zorg < Totale jeugd In zorg < Totale jeugd Toelichting: <1 minder dan 1 jongeren. Het exacte aantal wordt bij minder dan 1 jongeren niet geregistreerd. Bron: Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) Conclusie cannabisgebruik Uit de voorgaande gegevens komt een duidelijk beeld naar voren dat cannabis weinig populariteit geniet onder de Nederlandse jongeren. Met uitzondering van 17- en 18-jarigen is er een duidelijke afname in gebruik te zien vanaf het moment dat metingen plaatsvinden. Minder dan 45 procent van de jongeren heeft wel eens een joint gerookt en voor de meesten is dat voldoende. Slechts 2 procent valt te beschrijven als reguliere gebruiker en ook dit percentage is de afgelopen jaren afgenomen. Tegelijkertijd valt op dat het aantal jongeren waarbij het gebruik van cannabis een probleem is geworden de afgelopen jaren is toegenomen. In vergelijking met de trends bij alcoholgebruik en verslaving lijkt de verhouding hier extremer. Is er bij de verslavingszorg rondom alcohol sprake van enkele tientallen, bij cannabis is eerder sprake van enkele honderdtallen jongeren. Aangezien het gebruik in verhouding juist bij cannabis erg laag is, is dit een opvallende constatering. 1 Alcohol en cannabis Regulier en zorggebruik door jongeren

11 Opnieuw is het de vraag wat de achterliggende oorzaak is van deze trends. Er zijn geen landelijke campagnes bekend rondom cannabisgebruik en de gevaren voor jeugd. Tegelijkertijd is er altijd veel media-aandacht geweest voor cannabis in relatie tot criminele activiteiten. Ook is het verkrijgen van cannabis beperkt tot de coffeeshops. Mogelijk is cannabis hierdoor onder jongeren minder populair dan bijvoorbeeld alcohol. Gezien de verhouding tussen het aantal jongeren in zorg, lijkt het erop dat jongeren die cannabis wel als een regulier genotsmiddel zien ook eerder verslaafd raken. Aanbeveling Deze brochure bevat informatie over het gebruik van alcohol en cannabis door jongeren en over de keren dat zij daardoor in de verslavingszorg belanden. Tussen het min of meer gewone gebruik en verslaafd zijn in, ligt een groot gebied dat kan worden aangeduid met problematisch gebruik. Daarover is weinig informatie beschikbaar. Om daar toch een indruk van te kunnen krijgen, hebben we voor alcoholgebruik gekozen voor cijfers over het aantal contacten met spoedeisende hulp. Die wijzen immers indirect op problematisch gebruik. Gegevens over het gebruik van alcohol en cannabis zijn afkomstig uit onderzoek dat gebruik maakt van zelfrapportage. Dat is misschien niet de meest betrouwbare bron van informatie, zeker wanneer het gaat over problematisch gebruik, maar het is op dit moment de enig beschikbare. Om een indruk te krijgen van het problematisch gebruik is voor deze brochure gebruik gemaakt van zorggegevens van opgenomen jongeren. Jongeren die niet in de zorg zitten, maar die wel problematische gebruikers van bepaalde genotsmiddelen zijn, blijven daardoor uit beeld. Om goed beleid te kunnen ontwikkelen voor de preventie en aanpak van problematisch gebruik bij jongeren zijn andere vormen van onderzoek noodzakelijk, evenals andere manieren van gegevensverzameling en rapportage. Op basis van de nu beschikbare gegevens is het niet mogelijk om aan te geven op welk punt regulier gebruik overgaat in problematisch gebruik en evenmin wat daarvan de achtergronden en oorzaken zijn. Het verbinden van algemene prevalentiegegevens aan het daadwerkelijke zorggebruik is een eerste stap in de ontwikkeling van een betere aansluiting tussen zorg en preventie. Voor gemeenten kan het daarom zinvol zijn om hun gezondheidsmonitors te verbinden aan zorggebruik gegevens. Hierdoor is gerichter jeugdbeleid mogelijk. Waar komen de gebruikte gegevens vandaan? De hier gebruikte gegevens zijn verkregen uit verschillende onderzoeken (zie de achterkant). Deze onderzoeken bevatten vooral steekproeven onder schoolgaande jeugd. De percentages die uit deze steekproeven naar voren komen, zijn daarop doorgerekend naar landelijk niveau. Met behulp van gegevens van het CBS zijn de absolute aantallen van de Nederlandse jeugd per leeftijdscategorie opgesteld. Hiermee kunnen trends worden opgesteld voor de leeftijdscategorieën 12 tot 18 jaar voor de jaren 1996, 1999, 23, 25, 27, 29 en 211. Van het zorggebruik zijn ook gegevens beschikbaar voor de leeftijdsgroepen tot en met 23 jaar. Helaas bleek het niet mogelijk om ook prevalentiecijfers over deze laatste leeftijdsgroepen te vinden. Ook bleken er voor 17- en 18-jarigen geen prevalentiegegevens beschikbaar voor de jaren 25 en 29. Om het verloop van het gebruik en het zorggebruik zichtbaar te maken, hanteren we in de grafieken het percentage van de totale leeftijdsgroep in een bepaald jaar. Zo laat grafiek 1 zien dat in 23 71,1 procent van alle 12-jarigen in Nederland ooit alcohol heeft gedronken. In 211 was dit 35,4 procent van alle 12-jarigen. Naast de grafiek geven we in een tabel de absolute aantallen weer. Dit om een beeld te geven van de omvang van de groep ten opzichte van de totale leeftijdsgroep. Nederlands Jeugdinstituut 11

12 Bronnen De in deze brochure gebruikte gegevens zijn verkregen uit verschillende onderzoeken. Hieronder geven we hiervan een overzicht: Dorsselaer, S. van, Looze, M. de, Vermeulen-Smit, E., Roos, S. de, Verdurmen, J., Bogt, T. ter. Vollebergh, W. (21). Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland. HBSC 29. Utrecht: Trimbos-instituut. Het onderzoek Health Behaviour in School-aged children (HBSC) is een vragenlijstonderzoek over gezondheid, het welbevinden en risicogedrag van de schoolgaande jeugd van 11 tot en met 16 jaar. Dit onderzoek is in meer dan 4 Europese landen, de VS, Canada en Israël uitgevoerd. Het HBSC-onderzoek wordt elke vier jaar herhaald en in heeft Nederland voor het eerst deelgenomen aan dit internationale onderzoek. Voor dit factsheet is gebruik gemaakt van de derde Nederlandse meting in 29. De opzet is hetzelfde als die van de voorgaande HBSC-onderzoeken. Laar, M.W. van, Cruts, A.A.N., Ooyen-Houben, M.M.J. van, Meijer, R.F., Croes, E.A., Ketelaars, A.P.M., Verdurmen, J.E.E., & Brunt, T. (213). Nationale Drug Monitor 212. Utrecht: Trimbos-instituut. De Nationale Drug Monitor is een jaarlijks onderzoek naar de aard en omvang van het gebruik van verschillende soorten drugs, tabak en alcohol onder de bevolking van Nederland, uitgevoerd door het Trimbos-instituut. De Jaarberichten van de Nationale Drug Monitor (NDM) geven hiervan een actueel overzicht. Valkenberg, H. (213). Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 1 tot en met 24 jaar. Amsterdam: Stichting Consument en Veiligheid. De Stichting Consument en Veiligheid publiceert jaarlijks gegevens over het aantal jongeren dat vanwege alcohol bij de spoedeisende hulp van ziekenhuizen terechtkomt. Verdurmen, J., Monshouwer, K., Dorsselaer, S. van, [et al.] (212). Jeugd en riskant gedrag 211: kerngegevens uit het peilstationsonderzoek scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut. Het Peilstationsonderzoek is een landelijk representatief onderzoek naar het roken, drinken, drugsgebruik en gokken onder scholieren, dat sinds 1984 vierjaarlijks wordt uitgevoerd onder leerlingen van het basisonderwijs (groep 7 en 8) en het voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO en VWO). Aan de meting in 211 deden ruim 1. scholieren mee. Het onderzoek is gefinancierd door het ministerie van VWS en uitgevoerd door het Trimbos-instituut in samenwerking met de Universiteit Utrecht en GGD-en. In de meting van 211 zijn voor het eerst ook vragen gesteld over gebruik van internet en energiedrankjes. Het CBS houdt in het kader van het Permanent LeefSituatie Onderzoek (POLS) jaarlijks een gezondheidsenquête. Deze enquête is bedoeld om een zo volledig mogelijk overzicht te geven van ontwikkelingen in de gezondheid, medische consumptie, leefstijl en het preventieve gedrag van de Nederlandse bevolking. De database statline van het CBS is gebruikt om de prevalentiecijfers te verrekenen met de populatie van elk kalenderjaar: CBS Statline De Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) monitort in opdracht van de overheid sinds eind jaren tachtig de hulpvraag in de verslavingszorg in Nederland. Deze monitor, het Landelijke Alcohol en Drugsinformatiesysteem (LADIS) is een nationale en internationale bron voor beleid en onderzoek. De gegevens van het LADIS worden gebruikt in diverse rapporten van het Trimbos over verslavingsgedrag in Nederland, zoals de Nationale Drug Monitor. Op aanvraag biedt het IVZ gegevens over zorggebruik van verschillende leeftijdsgroepen. Colofon 214 Nederlands Jeugdinstituut Tekst en analyse: Niels Zwikker, Gert van den Berg. Foto s: Joshua Resnick, Sabine Joosten/ Hollandse Hoogte, Marsel Loermans. Nederlands Jeugdinstituut Postbus DE Utrecht website

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/volksgezondheid Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht - 2012 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht,

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Factsheet alcohol. Think Before You Drink

Factsheet alcohol. Think Before You Drink Factsheet alcohol Think Before You Drink Jongeren drinken te vroeg, te veel en te vaak. Ook in West-Brabant is dit het geval. Bovendien tolereren veel ouders dat hun kinderen onder de 16 jaar alcohol drinken.

Nadere informatie

Veranderingen in middelengebruik onder Nederlandse scholieren: samenhang met schoolniveau

Veranderingen in middelengebruik onder Nederlandse scholieren: samenhang met schoolniveau Marlous Tuithof, Saskia van Dorsselaer, Karin Monshouwer Veranderingen in middelengebruik onder Nederlandse scholieren: samenhang met schoolniveau Kernpunten Roken Sinds 23 is de prevalentie van roken

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 december 2014 Betreft: nieuwe opzet Leefstijlmonitoring

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 december 2014 Betreft: nieuwe opzet Leefstijlmonitoring > Retouradres: Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar H. Valkenberg Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam maart 2012 Bij de

Nadere informatie

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt.

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt. IJsselland GENOTMIDDELEN Jongerenmonitor 1 4% ooit alcohol gedronken.163 jongeren School Klas 13-14 jaar Klas 4 1-16 jaar 4% weleens gerookt % ooit wiet gebruikt Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Factsheet Peilstationsonderzoek Scholieren Basisonderwijs

Factsheet Peilstationsonderzoek Scholieren Basisonderwijs Merel Spit, Saskia van Dorsselaer, Marlous Tuithof, Karin Monshouwer Factsheet Peilstationsonderzoek Scholieren 215 - Basisonderwijs Middelengebruik, internetgebruik en welbevinden van scholieren Kernpunten

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Alcohol en ouderen in de verslavingszorg in Nederland (1998-2007)

Alcohol en ouderen in de verslavingszorg in Nederland (1998-2007) in Nederland (1998-2007) Juni 2009 In het kort Het aantal 55-plussers met een alcoholhulpvraag is sinds 1998 met 130% gestegen (89% gecorrigeerd voor vergrijzing). Het aandeel alcoholcliënten van 55 jaar

Nadere informatie

Het beleid van scholen rond tabak, alcohol en cannabis

Het beleid van scholen rond tabak, alcohol en cannabis Factsheet Het beleid van scholen rond tabak, alcohol en cannabis Deze factsheet rapporteert (de veranderingen in) het beleid van scholen voor Voortgezet Onderwijs (VMBO, HAVO, VWO) rond het gebruik van

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar H.Valkenberg S. Nijman Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam juni 2011

Nadere informatie

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003 RIS128575a_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie

Nadere informatie

Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor cannabisproblematiek in de verslavingszorg 1995-2009

Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor cannabisproblematiek in de verslavingszorg 1995-2009 Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor cannabisproblematiek in de verslavingszorg 1995-2009 Houten, april 2011 Stichting IVZ Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor cannabisproblematiek

Nadere informatie

Financiering Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Financiering Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Financiering Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Team HBSC-Nederland Universiteit Utrecht, faculteit Algemene Sociale Wetenschappen Prof. Dr. W.

Nadere informatie

Leeftijd eerste ervaring met alcohol 12-15 16-19 20-23. < 11 jaar 11-12 13-15 16-18

Leeftijd eerste ervaring met alcohol 12-15 16-19 20-23. < 11 jaar 11-12 13-15 16-18 Feiten over het Alcohol- en Drugsgebruik van jongeren in het district Rivierenland Gelderland-Midden Gebaseerd op het onderzoek: Lekker samen van de kaart (maart 27) Inleiding Het alcoholgebruik neemt

Nadere informatie

Alcoholgebruik: omvang in de regio

Alcoholgebruik: omvang in de regio Alcoholgebruik: omvang in de regio Schadelijk alcoholgebruik in de regio Het alcoholgebruik(1) onder volwassenen (tot 65 jaar) in Zuid-Limburg is 85%. Van de ouderen (65+) geeft 75% aan alcohol te drinken.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verbetering gezonde leefstijl stagneert

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verbetering gezonde leefstijl stagneert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-020 17 maart 2009 9.30 uur Verbetering gezonde leefstijl stagneert Percentage rokers blijft gelijk Licht dalende trend zware drinkers Ruim een op de

Nadere informatie

Casus: Alcoholverkoop aan jongeren Lesbrief en vragen

Casus: Alcoholverkoop aan jongeren Lesbrief en vragen Casus: Alcoholverkoop aan jongeren Lesbrief en vragen Bij deze opgave horen informatiebronnen 1 en 2. In informatiebron 1 zijn enkele overzichten opgenomen over het gebruik van alcohol onder scholieren

Nadere informatie

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 RIS128575b_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie en

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol

rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen

Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen Het gebruik van tabak, alcohol, cannabis en drugs bij jongens met en zonder PIJmaatregel Samenvatting Annelies Kepper Violaine Veen Karin Monshouwer

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Alcohol

GO Jeugd 2008 Alcohol GO Jeugd 2008 Alcohol Samenvatting alcohol Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 63% van de Friese 12 t/m 18 jarigen wel eens alcohol heeft, 51% nog in de vier voorafgaand aan het

Nadere informatie

Genotmiddelengebruik onder middelbare scholieren in Den Haag

Genotmiddelengebruik onder middelbare scholieren in Den Haag 15 Genotmiddelengebruik onder middelbare scholieren in Den Haag M.P.H. Berns, A.J.M. Gelton, M.A.T.W. Zwartendijk-Schats, B.J.C. Middelkoop Het roken, het gebruik van alcohol, cannabis en illegale drugs

Nadere informatie

Factsheet Peilstationsonderzoek Ouders 2015

Factsheet Peilstationsonderzoek Ouders 2015 Saskia van Dorsselaer, Marlous Tuithof, Karin Monshouwer Factsheet Peilstationsonderzoek Ouders 25 Ouders over het gebruik van tabak, alcohol, cannabis en internet door jongeren Kernpunten Deze factsheet

Nadere informatie

De percentages zijn omgezet naar het niveau van een klas 4 met 25 leerlingen (leeftijd jaar).

De percentages zijn omgezet naar het niveau van een klas 4 met 25 leerlingen (leeftijd jaar). Middelengebruik in beeld gemeente Hardenberg Taskforce. Hieronder volgt eerst een schets van wat we nu weten over de jongeren in de gemeente Hardenberg. Uiteraard voor zover dit bekend is uit onderzoek

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Volp (PvdA) over het stijgende aantal jonge comazuipers (2016Z05066).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Volp (PvdA) over het stijgende aantal jonge comazuipers (2016Z05066). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

GGD Amsterdam Jeugd en genotmiddelen 2016

GGD Amsterdam Jeugd en genotmiddelen 2016 GGD Amsterdam Samenvatting Samenvatting Van de 16- t/m 18-jarige leerlingen uit klas 5 en 6 van de havo en het vwo in Amsterdam heeft 60% in de afgelopen maand alcohol gedronken. Dat ging vaak om aanzienlijke

Nadere informatie

Ontwikkelingen in hulpvraag voor alcohol bij ouderen in Nederland (1994-2010)

Ontwikkelingen in hulpvraag voor alcohol bij ouderen in Nederland (1994-2010) bij ouderen in Nederland (1994-2010) Jeroen Wisselink Help! 'Gun ze toch hun borreltje!?' Congres Ouderen en Alcohol Maandag 23 april 2012, 9.30 uur - 17.00 uur Inhoud Inleiding Hulpvraag ouderen Vergrijzing

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-017 16 maart 2010 9.30 uur Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Bijna een op de twee beweegt onvoldoende Ruim een op de tien heeft

Nadere informatie

Effectiviteit van de Wiet-Check

Effectiviteit van de Wiet-Check Improving Mental Health by Sharing Knowledge Effectiviteit van de Wiet-Check FADO 17 november 2011 Anouk de Gee Cannabis gebruik & jongeren Actueel gebruik (laatste maand) 5,3 % van 12-16 jarigen 20,7

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Roken, drinken en gokken. Nagegaan is hoeveel en hoe vaak jongeren uit de gemeente Groningen roken, drinken en gokken. Hierbij is een onderverdeling

Roken, drinken en gokken. Nagegaan is hoeveel en hoe vaak jongeren uit de gemeente Groningen roken, drinken en gokken. Hierbij is een onderverdeling De Jeugdpeiling is een instrument met als doel op systematische wijze ontwikkelingen en trends in riskante gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Hierbij is de aandacht gericht op gedrag met betrekking

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Gezondheid en leefstijl jongeren verbeterd

Gezondheid en leefstijl jongeren verbeterd FEITEN & CIJFERS Gezondheid en leefstijl jongeren verbeterd Onlangs publiceerde GGD Groningen de resultaten van het Jeugdgezondheidsonderzoek 2015. Dit onderzoek wordt éénmaal in de vier jaar gehouden

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-021 20 maart 2007 9.30 uur Leefstijl Nederlander niet verbeterd In 2006 zijn Nederlanders niet gezonder gaan leven. Het aandeel volwassen Nederlanders

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Geneeskundige en Gezondheidsdienst Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/gggd Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht (GG&GD) Postbus

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Gaan zitten bij ooit gebruik

Gaan zitten bij ooit gebruik 1 Gaan zitten bij ooit gebruik 2 3 Speciaal bedoeld voor ouderavonden, voor ouders van basisonderwijs of beginnend middelbaar onderwijs. Deze quiz is bedoeld om met elkaar wat kennis op te doen, maar ook

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Onze doelgroep speelt het meest games op op online game websites. Hierna komen de consoles en de PC games.

Onze doelgroep speelt het meest games op op online game websites. Hierna komen de consoles en de PC games. Doelgroep onderzoek Datum: 22 maart Door: Peter Uithoven IAD 2 van Team 19 Project: Drugs and the City Inleiding Wij hebben ervoor gekozen als doelgroep de eerste jaars middelbare scholieren, de brugklassers

Nadere informatie

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik H. Valkenberg Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Maart 2012 Bij de samenstelling van deze publicatie is de

Nadere informatie

* *

* * INFORMATIENOTITIE AAN DE RAAD Postregistratienummer *17.0005259* 17.0005259 Opmeer, d.d.: 21-4-2017 Raadsvergadering 8-6-2017 Onderwerp Informatienotitie Raad Rapport: Jongeren over middelengebruik Aanleiding

Nadere informatie

ALCOHOL. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren E-MOVO 2011. regio Gelderland-Midden. www.vggm.nl

ALCOHOL. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren E-MOVO 2011. regio Gelderland-Midden. www.vggm.nl ALCOHOL Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren E-MOVO 2011 regio Gelderland-Midden www.vggm.nl FACTSHEET ALCOHOL E-MOVO 2011 ALCOHOL Jongeren zijn volop in de groei en hun hersenen, maar ook andere

Nadere informatie

Alcoholhulpvraag in Nederland

Alcoholhulpvraag in Nederland Alcoholhulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor alcoholproblematiek in de verslavingszorg 25-214 Houten, december 215 Stichting IVZ Alcoholhulpvraag in Nederland Belangrijkste

Nadere informatie

Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. in de gemeenten. Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden en Zevenaar

Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. in de gemeenten. Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden en Zevenaar Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in de gemeenten Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden en Zevenaar Herhalingsmeting 2014 Voorwoord Het alcoholgebruik door jongeren in Nederland wordt de laatste

Nadere informatie

Preventie van Alcoholgebruik. Ina Koning

Preventie van Alcoholgebruik. Ina Koning Van wetenschap naar praktijk: Preventie van Alcoholgebruik Ina Koning Drinkt onze jeugd? Een impressie... i.koning@uu.nl We weten dat De feiten... Vroegtijdig drinken (Verdurmen et al., 2012): 13 jaar

Nadere informatie

Hoogachtend, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. M.J. van Rijn

Hoogachtend, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. M.J. van Rijn > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 december 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 december 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Rommelen met je identiteit. Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren

Rommelen met je identiteit. Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren Rommelen met je identiteit Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren Utrecht, maart 2005 2 Rommelen met je identiteit Uitvoerder:

Nadere informatie

15 epidemiologisch bulletin, 2013, jaargang 48, nummer 3. Mary Berns, Ad van Dijk, Nynke Steenbergen-Terpstra en Janine Kallenbach-Heinen

15 epidemiologisch bulletin, 2013, jaargang 48, nummer 3. Mary Berns, Ad van Dijk, Nynke Steenbergen-Terpstra en Janine Kallenbach-Heinen 15 epidemiologisch bulletin, 2013, jaargang 48, nummer 3 Positieve ontwikkelingen en nieuwe bedreigingen Roken, alcohol- en drugsgebruik en gokken onder scholieren van tien tot en met achttien jaar; het

Nadere informatie

Lekker samen van de kaart, deel twee

Lekker samen van de kaart, deel twee Lekker samen van de kaart, deel twee Het gebruik van alcohol en drugs door jongeren in de zes gemeenten van het (politie)district Rivierenland Gelderland Midden Herhalingsmeting 2010 Voorwoord Het alcoholgebruik

Nadere informatie

Gezamenlijke agenda van het Directeuren Overleg Alcohol 1

Gezamenlijke agenda van het Directeuren Overleg Alcohol 1 Gezamenlijke agenda van het Directeuren Overleg Alcohol 1 Samen naar een verantwoord alcoholgebruik voor een gezonder Nederland De afgelopen maanden hebben vertegenwoordigers van Stichting Verantwoord

Nadere informatie

Nederlandse cannabisbeleid

Nederlandse cannabisbeleid Improving Mental Health by Sharing Knowledge Het Nederlandse cannabisbeleid & de volksgezondheid: oorsprong en ontwikkeling Margriet van Laar Hoofd programma Drug Monitoring CIROC Seminar Woensdag 7 maart,

Nadere informatie

Nieuwe cijfers over roken, drinken, drugsgebruik en gokken onder Haagse scholieren

Nieuwe cijfers over roken, drinken, drugsgebruik en gokken onder Haagse scholieren 11 epidemiologisch bulletin, 2009, jaargang 44, nummer 1 Nieuwe cijfers over roken, drinken, drugsgebruik en gokken onder Haagse scholieren G.A.M. Ariëns, B.E.P. Snijders, M.P.H. Berns, P.A. van der Leeuw-van

Nadere informatie

Monitor alcohol en middelen

Monitor alcohol en middelen Geneeskundige en Gezondheidsdienst Monitor alcohol en middelen www.utrecht.nl/gggd Thema 1 Alcohol- en middelengebruik in Utrecht Wat, waar en hoeveel? 2011 Colofon Uitgave Unit Epidemiologie en informatie

Nadere informatie

Roken, alcohol en drugs

Roken, alcohol en drugs Roken, alcohol en drugs Infokaart Jeugdgezondheidszorg 9 Roken Rokers hebben een hoger risico op sterfte en chronische aandoeningen dan niet-rokers. Landelijk was roken in 7 verantwoordelijk voor bijna.

Nadere informatie

Roken, alcohol- en druggebruik onder Haagse scholieren vanaf 10 jaar

Roken, alcohol- en druggebruik onder Haagse scholieren vanaf 10 jaar 2 epidemiologisch bulletin, 2005, jaargang 40, nummer 2 Roken, alcohol- en druggebruik onder Haagse scholieren vanaf 10 jaar M.P.H. Berns, A.J.M. Gelton, M.A.T.W. Zwartendijk-Schats In het najaar van 2003

Nadere informatie

Samenvatting. Per middel beschouwd zien we de volgende ontwikkelingen:

Samenvatting. Per middel beschouwd zien we de volgende ontwikkelingen: Samenvatting Middelengebruik: algemeen In Nederland is het percentage mensen dat ooit of in de afgelopen maand drugs heeft gebruikt tussen 1997 en 2001 toegenomen. De piek ligt bij jongeren tussen 20 en

Nadere informatie

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1 Ongevallen met vuurwerk Jaarwisseling 2015-2016 1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1 Op 31 december 2015 en 1 januari 2016 zijn er 482 slachtoffers van een vuurwerkongeval behandeld

Nadere informatie

Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april 2008. Inleiding. Roken

Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april 2008. Inleiding. Roken Themarapport Voortgezet onderwijs NR Gezonde Leefstijl april 008 De Jeugdmonitor Zeeland is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de 13 Zeeuwse gemeenten en verschillende instellingen die

Nadere informatie

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 FACTSHEET MAART 2014 FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 KERNPUNTEN Een kwart (25%) van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar rookt in 2013: 19% rookt dagelijks en 6% niet dagelijks. Het percentage

Nadere informatie

ALCOHOLINTOXICATIES bij JONGEREN. Alcoholintoxicaties bij jongeren in Nederland

ALCOHOLINTOXICATIES bij JONGEREN. Alcoholintoxicaties bij jongeren in Nederland Alcoholintoxicaties bij jongeren in Nederland 1 Colofon: Wim van Dalen E-mail: wvandalen@stap.nl T: (030) 6565041 Joris J. van Hoof m.m.v. Matthijs de Rover E-mail: j.j.vanhoof@utwente.nl T: (053) 489

Nadere informatie

Onderzoeksfiche nr. e00744.pdf. 1. Referentie

Onderzoeksfiche nr. e00744.pdf. 1. Referentie 1. Referentie Referentie van Dorsselaer, S., Vermeulen-Smit, E., de Roos, S., Verdurmen, J., ter Bogt, T. & W. Vollebergh (2009). HBSC. Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland. Trimbosinstituut,

Nadere informatie

'Doe er nog maar een! Steeds meer jeugd raakt in coma door alcohol' NRC-Next, 26 november 2007

'Doe er nog maar een! Steeds meer jeugd raakt in coma door alcohol' NRC-Next, 26 november 2007 'Hollandse scholier drinkt het meest' NRC Handelsblad, 14 december 2004 'Nederlander drinkt meer, blowen is uit' De Volkskrant, 21 april 2004 'Steeds jonger, steeds meer' De Volkskrant, 8 december 2007

Nadere informatie

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen?

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO 2011-2012 Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO (Elektronische MOnitor en VOorlichting) is een grootschalig jongerenonderzoek van de GGD en in Oost-Nederland. Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Factsheet ESPAD 2011

Factsheet ESPAD 2011 Factsheet ESPAD 0 Het gebruik van alcohol, tabak en drugs onder Nederlandse scholieren vergeleken met de rest van Europa. De ESPAD studie Het belangrijkste doel van de European School Survey Project on

Nadere informatie

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015 Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015 Inleiding In het schooljaar 2014/2015 is voor de 4 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e en 4 e

Nadere informatie

ROOKTRENDS: VOLWASSENEN, JONGEREN EN (ANDERE) RISICOGROEPEN

ROOKTRENDS: VOLWASSENEN, JONGEREN EN (ANDERE) RISICOGROEPEN ROOKTRENDS: VOLWASSENEN, JONGEREN EN (ANDERE) RISICOGROEPEN Studiedag gemeentelijk tabaksbeleid Utrecht, 08-06-2016 Dr. Margriet van Laar Programmahoofd Drug Monitoring & Policy NET, Trimbos-instituut

Nadere informatie

Vroegsignalering alcoholgebruik op de Spoedeisende hulp

Vroegsignalering alcoholgebruik op de Spoedeisende hulp Vroegsignalering alcoholgebruik op de Spoedeisende hulp Samenwerking tussen algemeen ziekenhuis en GGZ Roxanne Izendooren Projectleider Vroegsignalering alcoholgebruik 23 april 2012 Opdracht: Vragenlijst

Nadere informatie

Uitgaan jarigen in Roosendaal. Een rapportage over het uitgaansgedrag van jarigen en hun wensen m.b.t. uitgaansmogelijkheden.

Uitgaan jarigen in Roosendaal. Een rapportage over het uitgaansgedrag van jarigen en hun wensen m.b.t. uitgaansmogelijkheden. Uitgaan 16-17 jarigen in Roosendaal Een rapportage over het uitgaansgedrag van 16-17 jarigen en hun wensen m.b.t. uitgaansmogelijkheden. Colofon Gemeente Roosendaal Afdeling Bedrijfsondersteuning Team

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Partijen: De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ); De Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, namens de 13 gemeenten in Zeeland, hierna te noemen de gemeenten;

Nadere informatie

Man-vrouw verschillen bij genotmiddelengebruik

Man-vrouw verschillen bij genotmiddelengebruik QUO QUO fadis fadis GGD Fryslân Politie Fryslân Verslavingszorg Noord Nederland Man-vrouw verschillen bij genotmiddelengebruik feitenblad genotmiddelen Nummer 16 maart 2013 Het Feitenblad genotmiddelen

Nadere informatie

6 Psychische problemen

6 Psychische problemen psychische problemen 6 Psychische problemen Gonneke Stevens In onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van jongeren is het relevant aandacht te besteden aan psychische problematiek, waarbij vaak een

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Methode

1. Inleiding. 2. Methode 1. Inleiding Overmatig alcoholgebruik op jonge leeftijd kan zowel direct als ook later in het leven leiden tot gezondheidsproblemen zoals blijvende hersenschade en een verhoogde kans op verslaving. 1,2

Nadere informatie

Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015

Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Tabel 1: Aantal respondenten per gemeente naar leerjaar en opleidingsniveau gemeente KLAS vmbo havo vwo totaal klas 2 totaal klas

Nadere informatie

Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen

Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen Resultaten inwoners 12-17 jaar Mei 2013 Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie 1 Gemeente Dalfsen Gemeente Zwolle - Onderzoek & Statistiek Inhoud Samenvatting 3

Nadere informatie

TABAK, ALCOHOL EN DRUGS

TABAK, ALCOHOL EN DRUGS TABAK, ALCOHOL EN DRUGS JONGERENPEILING De jongerenpeiling heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en leefstijl van jongeren in kaart te brengen. Ongeveer.00 jongeren in de

Nadere informatie

Concept Peiling. Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen

Concept Peiling. Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen Concept Peiling Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen 2016 Oktober 2016 Uitvoering: Platform Nuchtere Fries Platform Nuchtere Fries is een samenwerking tussen alle Friese gemeenten, GGD Fryslân,

Nadere informatie

Bert Vinken. Vincent van Gogh Voor geestelijke gezondheidszorg. Presentatie alcohol en opvoeding Trimbos-instituut

Bert Vinken. Vincent van Gogh Voor geestelijke gezondheidszorg. Presentatie alcohol en opvoeding Trimbos-instituut Nee tegen alcohol (en drugs) schade Bert Vinken Vincent van Gogh Voor geestelijke gezondheidszorg Programma 19.30 uur 20.30 uur 20.45 uur 21.30 uur Presentatie Pauze vraag en antwoord Einde Drugs Definities

Nadere informatie

GHB hulpvraag in Nederland

GHB hulpvraag in Nederland GHB hulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor GHB problematiek in de verslavingszorg 2007-2012 Houten, mei 2013 Stichting IVZ GHB hulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen

Nadere informatie

940/0 (voldoende) weerbaar. 3/0. heeft een. Hoe gezond zijn de jongeren van Krimpen aan de IJssel? Gezondheid. Opkomen voor jezelf.

940/0 (voldoende) weerbaar. 3/0. heeft een. Hoe gezond zijn de jongeren van Krimpen aan de IJssel? Gezondheid. Opkomen voor jezelf. 2e klas Hoe gezond zijn de jongeren van Krimpen aan de IJssel? Dit gemeenterapport geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren in het regulier voortgezet onderwijs. De gegevens

Nadere informatie

Onder- en overadvisering in beeld 2006/ /2009 Gemeente Helmond

Onder- en overadvisering in beeld 2006/ /2009 Gemeente Helmond Onder- en overadvisering in beeld 6/7-8/9 Gemeente Helmond November 9 Mevrouw drs. Marian Calis OCGH Advies Samenvatting Een goede aansluiting tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is in

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08 Comm. : MZ Onderwerp Alcoholpreventie jongeren in Noord Brabant Status oordeelvormend Voorstel 1. Deel te nemen aan het project alcoholpreventie Jongeren Veiligheidsregio Brabant-Noord 2. Vanaf 2009 voor

Nadere informatie

Jeugd en riskant gedrag 2011

Jeugd en riskant gedrag 2011 J. Verdurmen, K. Monshouwer, S. van Dorsselaer, S. Lokman, E. Vermeulen-Smit en W. Vollebergh Jeugd en riskant gedrag 2011 Kerngegevens uit het peilstationsonderzoek scholieren J. Verdurmen, K. Monshouwer,

Nadere informatie

Provinciaal rapport. Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d

Provinciaal rapport. Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d Provinciaal rapport Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek 2015 S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d Tabellenboek Tabellenboek bij het Jeugdgezondheidsonderzoek 2015 De tabellen in deze bijlage

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid Jongeren en alcohol Ouders aan het woord Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014 Utrecht.nl/volksgezondheid 2 Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het in bezit hebben van alcohol

Nadere informatie

Aantal kinderen met alcoholvergiftiging in 2011 opnieuw toegenomen.

Aantal kinderen met alcoholvergiftiging in 2011 opnieuw toegenomen. PERSBERICHT 25 april 2012 Aantal kinderen met alcoholvergiftiging in 2011 opnieuw toegenomen. Het aantal kinderen en jongeren met een acute alcoholvergiftiging is in 2011 opnieuw toegenomen. In het afgelopen

Nadere informatie

Genotmiddelen. Genotmiddelen. Bron: http://gezondeleefstijl.slo.nl 1

Genotmiddelen. Genotmiddelen. Bron: http://gezondeleefstijl.slo.nl 1 zijn er altijd al geweest en zullen er ook altijd blijven. Veel jongeren experimenteren in de puberteit met roken, alcohol en drugs en een deel laat zich verleiden tot risicovol gedrag. Jongeren zijn extra

Nadere informatie

Inleiding. Bron: Nationale Drugsmonitor Jaarbericht 2007. Uitgave van Trimbosinstituut

Inleiding. Bron: Nationale Drugsmonitor Jaarbericht 2007. Uitgave van Trimbosinstituut : Alcohol, roken en drugs Inleiding In onze maatschappij zijn het gebruik van alcohol en andere drugs heel gewoon geworden roken en het drinken van alcoholische dranken gebeurt op recepties, feestjes,

Nadere informatie

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling :

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : MEMO Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : Datum : 9 november Onderwerp : Preventie- en Handhaving alcoholgebruik onder jongeren Geachte raad, In deze memo ontvangt u ter kennisname

Nadere informatie