Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren"

Transcriptie

1 Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren In 211 kwamen 35 jongeren van 14 jaar in de verslavingszorg terecht door hun alcoholgebruik. Het gaat om pubers die gedurende langere tijd zo veel hebben gedronken dat ze niet meer zonder kunnen. Kennelijk heeft het toenmalige verbod op de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 16 jaar niet kunnen verhinderen dat deze 14-jarigen aan grote hoeveelheden alcohol konden komen. In datzelfde jaar klopten jarigen bij de verslavingszorg aan omdat zij afhankelijk waren geworden van cannabis. Percentueel zijn dit kleine aantallen, maar voor de betrokken jongeren en hun ouders is dit natuurlijk dramatisch. Wat weten we nu eigenlijk van het alcohol- en cannabisgebruik van jongeren in Nederland? Dat veel jongeren wel eens gebruiken, is bekend. Maar hoeveel jongeren dan? Hoeveel drinken of roken ze eigenlijk? En komen er veel van hen in de problemen? In deze brochure hebben we de meest recente cijfers over het alcohol- en cannabisgebruik van jongeren in Nederland op een rij gezet. Het drinken van alcohol en, in mindere mate, het gebruik van cannabis zijn vormen van gedrag waar veel over gesproken en geschreven wordt. Vaak gaat het over zaken als leeftijdsgrenzen, toezicht en excessief gebruik. Het is goed om dan over actuele en exacte cijfers te kunnen beschikken. In deze brochure hebben we de meest recente cijfers over het alcohol- en cannabisgebruik van jongeren in Nederland gerelateerd aan de gegevens over het aantal jongeren dat vanwege dit gebruik met verslavingszorg in aanraking komt. In kort bestek hebben we gegevens verzameld over de frequentie en de hoeveelheid van het gebruik, en over de gevallen waarin het misgaat, bijvoorbeeld wanneer een jongere naar de spoedeisende hulp moet, of in de verslavingszorg terecht komt.

2 Van recreatief gebruik tot verslaving In de meeste gevallen blijft alcohol drinken en wiet roken bij recreatief gebruik en heeft dit geen directe en grote gevolgen. Maar wanneer een jongere vaak en veel alcohol drinkt en/of wiet rookt, dan wordt dit al snel problematisch gebruik. Daarvan is sprake wanneer lichamelijke, psychische of sociale problemen ontstaan, of maatschappelijke overlast. Soms gaat het nog verder en leidt dit tot misbruik van middelen en uiteindelijk tot verslaving. Wanneer een jongere veelvuldig en langdurig alcohol of drugs gebruikt, ook al ontstaan daardoor problemen, dan noemt men dit misbruik van middelen. Van verslaving is sprake wanneer een jongere niet meer zonder het betreffende middel kan. 2 Alcohol en cannabis Regulier en zorggebruik door jongeren

3 > Alcohol Alcoholgebruik Uit de gegevens over alcoholgebruik in grafiek 1 komt naar voren dat ruim 9 procent van de jongeren van 17 jaar ooit alcohol heeft gedronken. Meer dan 8 procent heeft op zijn 15e al ooit gedronken. Vanaf 23 is er een opvallende daling te zien in het aantal 12- tot 15-jarigen dat ooit alcohol heeft gedronken. Bij de jongeren van 16 jaar daalt de lijn ook, maar bij de eerstvolgende meting, in 25, gaat die weer omhoog. Een mogelijke verklaring van deze afname is dat het rond 23 meer algemeen aanvaard werd dat je voor je 16e jaar beter niet kunt drinken. Grafiek 1 Percentage 12- tot 18-jarigen die ooit alcohol hebben gebruikt onbekend in 25 en Bronnen: Verdurmen e.a., 212 (kalenderjaren 1996, 1999, 23, 27 en 211), Dorsselaer e.a., 21 (kalenderjaren 25 en 29). Tabel 1 Absolute aantallen jongeren die ooit alcohol hebben gebruikt per leeftijdscategorie 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17/18 jaar Ooit gebruikt Totale jeugd Ooit gebruikt Totale jeugd Ooit gebruikt Totale jeugd Ooit gebruikt Totale jeugd Ooit gebruikt Totale jeugd Ooit gebruikt Totale jeugd Ooit gebruikt Totale jeugd Bron: Berekening op basis van grafiek 1 en CBS Statline en 18 jarigen zijn in een aantal tabellen en grafieken samengevoegd omdat er voor de afzonderlijke leeftijdsgroepen geen cijfers beschikbaar zijn. Nederlands Jeugdinstituut 3

4 In grafiek 2 is het percentage jongeren te zien dat in de voorafgaande maand alcohol heeft gedronken. Deze maatstaf biedt inzicht in het reguliere gebruik van alcohol door jongeren. Ook in deze grafiek is een dalende trend zichtbaar vanaf 23 bij de 12- tot 15-jarigen. Na hun 16e lijkt het alcoholgebruik redelijk constant over de jaren heen. Opvallend is het gat tussen 14- en 15-jarigen. In beide gevallen is er sprake van een dalende trend, maar deze trend is bij 14-jarigen sterker dan 15-jarigen. Grafiek 2 Percentage 12- tot 18-jarigen dat afgelopen maand alcohol heeft gebruikt onbekend in 25 en Bronnen: Verdurmen e.a., 212 (kalenderjaren 1996, 1999, 23, 27 en 211), Dorsselaer e.a., 21 (kalenderjaren 25 en 29). Tabel 2 Absolute aantallen jongeren die afgelopen maand alcohol hebben gebruikt per leeftijdscategorie 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17/18 jaar 1996 Laatste maand Totale jeugd Laatste maand Totale jeugd Laatste maand Totale jeugd Laatste maand Totale jeugd Laatste maand Totale jeugd Laatste maand Totale jeugd Laatste maand Totale jeugd Bron: Berekening op basis van grafiek 2 en CBS Statline. Ook als het gaat om dronkenschap (ooit dronken geweest) is er tussen 23 en 211 sprake van een dalende trend (grafiek 3). Tegelijk valt op dat in de jaren daarna het aantal jongeren dat zegt ooit dronken te zijn geweest voor alle leeftijden in de tussenliggende jaren schommelt. In 211 zijn er echter percentueel minder jongeren ooit dronken geweest dan in Alcohol en cannabis Regulier en zorggebruik door jongeren

5 Grafiek 3 Percentage 12-tot 18-jarigen die ooit dronken zijn geweest onbekend in 25 en Bronnen: Verdurmen e.a., 212 (kalenderjaren 1996, 1999, 23, 27 en 211), Dorsselaer e.a., 21 (kalenderjaren 25 en 29). Tabel 3 Absolute aantallen jongeren ooit dronken geweest per leeftijdscategorie 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17/18 jaar 1996 Ooit dronken Totale jeugd Ooit dronken Totale jeugd Ooit dronken Totale jeugd Ooit dronken Totale jeugd Ooit dronken Totale jeugd Ooit dronken Totale jeugd Ooit dronken Totale jeugd Bron: Berekening op basis van grafiek 3 en CBS Statline. Alcohol als probleem Om zicht te krijgen op verschillende vormen van problematisch gebruik van alcohol volgen hier cijfers over het percentage zware drinkers onder jongeren, de jongeren die op de spoedeisende hulp terecht komen als gevolg van het drinken van alcohol en over de jongeren die uiteindelijk in de verslavingszorg belanden. Een zware drinker is volgens de definitie van het CBS iemand die minstens een keer per week zes of meer glazen alcohol op één dag drinkt. De Nationale Drug Monitor noemt het binge drinken als een verschijnsel dat vooral bij jongeren voorkomt. Daaronder wordt verstaan het bij één gelegenheid vijf of meer glazen alcohol drinken. Jongeren die dit iedere week doen, zijn dus zware drinkers. Grafiek 4 laat zien hoeveel zware drinkers er onder jongeren zijn, volgens gegevens van het CBS. Het percentage dat beschouwd kan worden als zware drinker is onder de 12- tot 18-jarigen door de jaren heen vrij constant. Bij de oudere jongeren daalt het aanvankelijk, maar lijkt zich dan weer te stabiliseren. Nederlands Jeugdinstituut 5

6 Grafiek 4 Percentage zware drinkers onder jongeren jaar jaar Bron: Valkenberg, H. (213). Steeds meer jongeren komen vanwege het drinken van alcohol bij de spoedeisende hulp van een ziekenhuis terecht. Cijfers uit het Letsel Informatie Systeem (LIS) laten zien dat daar in gevallen van 1- tot 24-jarigen met alcoholvergiftiging zijn binnengekomen. In 22 ging het nog om minder dan 1 gevallen. Het gaat dan om bijna evenveel jongens (53 procent) als meisjes. Meer dan de helft van deze groep is tussen de 15 en 2 jaar oud. In deze leeftijdsgroep is het aantal alcoholvergiftigingen tussen 22 en 211 meer dan verviervoudigd. Daarnaast komen er ook behoorlijk wat jongeren bij de spoedeisende hulp vanwege letsel dat zij hebben opgelopen door een ongeval of als gevolg van geweld na gebruik van alcohol. Het aantal behandelingen bij de spoedeisende hulp vanwege ongevallen na alcoholgebruik, is sinds 22 bijna verdubbeld: 24 in 22 en 4 in 211. Bij een klein aantal jongeren is het drinken van alcohol zo problematisch dat zij uiteindelijk bij de verslavingszorg uitkomen. In grafiek 5 is dit in percentages weergegeven (IVZ, 213). Uit deze gegevens komt naar voren dat, in tegenstelling tot het algemene gebruik van alcohol, er steeds meer jongeren vanwege alcoholgebruik in een verslavingskliniek worden opgenomen. Vanaf 25 is er een duidelijke toename in het aantal opnames, zeker bij de 16- en 17-jarigen. Belangrijk hierbij is om op te merken dat het aantal jongeren in de verslavingszorg slechts een fractie van de totale bevolking betreft. Tabel 4 laat zien dat slechts enkele tientallen jongeren in de verslavingszorg worden opgenomen. Daarmee liggen de percentages onder,6 procent van de totale leeftijdsgroep. Grafiek 5 Percentage 12- tot 18-jarigen die zijn opgenomen in verslavingszorg vanwege alcohol,6,5,4,3,2 % 17-jarigen % 18-jarigen, Bron: Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) 6 Alcohol en cannabis Regulier en zorggebruik door jongeren

7 Tabel 4 Absolute aantallen jongeren in verslavingszorg vanwege alcohol 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar 1996 In zorg <1 <1 <1 < Totale jeugd In zorg <1 <1 <1 <1 < Totale jeugd In zorg <1 <1 <1 < Totale jeugd In zorg <1 <1 < Totale jeugd In zorg <1 <1 < Totale jeugd In zorg <1 < Totale jeugd In zorg < Totale jeugd Toelichting: <1 minder dan 1 jongeren. Het exacte aantal wordt bij minder dan 1 jongeren niet geregistreerd. Bron: Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) Conclusie alcoholgebruik Op basis van de onderzoeks- en verslavingszorggegevens komt naar voren dat Nederlandse jongeren steeds minder alcohol drinken. Dit is vooral het geval bij jongeren tot en met 14 jaar. Maar vanaf hun 16e gaan jongeren meer drinken. Hoewel ongeveer 7 procent van alle 14-jarigen ooit wel eens alcohol heeft gedronken, is er een duidelijk gat tussen 14- en 15- jarigen zichtbaar bij het geregeld gebruik, zoals weergegeven in grafiek 2. Tegelijkertijd blijken er in de loop van de jaren juist ook steeds meer jongeren hulp te zoeken bij verslavingszorg. Dit betreft weliswaar nog steeds slechts een fractie van de totale bevolking (enkele tientallen), maar de tendens is duidelijk. Een mogelijke verklaring voor deze verschillende trends is dat vooral volwassenen (zoals ouders, leerkrachten en winkeliers) meer bewust zijn van de gevaren van alcohol en meer alert zijn op overmatig gebruik door jongeren. Jongere leeftijdsgroepen worden dus meer beschermd. Bij excessief gebruik wordt dan wellicht eerder aan verslavingszorg gedacht. De diverse landelijke campagnes gericht op het strenger handhaven van de leeftijdsgrens van 16 jaar 1 en op de gevolgen van alcohol bij het opgroeien lijken daarmee effect te hebben. Gelijktijdig laten cijfers over dronkenschap, over risicovol alcoholgebruik en de spoedeisende hulp zien dat jongeren nog steeds risico s lopen bij het gebruik van alcohol. Het is dan ook interessant om te onderzoeken wat de verhoging van de alcoholleeftijd naar 18 jaar, per 1 januari 214, en de bijbehorende campagne teweeg brengt. 1 De Drank- en Horecawet laat zien dat (tot 1 januari 214) de leeftijdsgrens van 16 jaar voor jongeren al sinds 1964 bestond. Maatschappelijke tolerantie ten aanzien van alcoholgebruik bij jongeren stond mogelijk handhaving in de weg. Om meer bewustwording te creëren zijn er landelijke campagnes geweest zoals Alcohol maakt meer kapot dan je lief is (1996), Voorkom alcoholschade bij uw opgroeiende kind (26), Onder de 16 geen alcohol (28). Nederlands Jeugdinstituut 7

8 > Cannabis Cannabisgebruik Het gebruik van cannabis is, vergeleken met het drinken van alcohol, beperkt onder jongeren. Van de 17- en 18-jarigen heeft in de periode van 1996 tot 211 minder dan 45 procent ooit cannabis gebruikt. Ook neemt het aantal jongeren dat dit doet duidelijk af. Met uitzondering van de 17- en 18-jarigen is het gebruik van cannabis voor iedere jaargroep afgenomen. In de leeftijd van 12 en 13 jaar hebben slechts enkele jongeren ooit cannabis gebruikt. Tussen hun 14e en 15e, en tussen hun 15e en 16e lijken steeds meer jongeren te experimenteren met cannabis. Grafiek 6 Percentage 12- tot 18-jarigen dat ooit cannabis heeft gebruikt onbekend in 25 en Bronnen: Verdurmen e.a., 212 (kalenderjaren 1996, 1999, 23, 27 en 211), Dorsselaer e.a., 21 (kalenderjaren 25 en 29). Tabel 5 Absolute aantallen jongeren die ooit cannabis hebben gebruikt per leeftijdscategorie 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17/18 jaar 1996 Ooit gebruikt Totale jeugd Ooit gebruikt Totale jeugd Ooit gebruikt Totale jeugd Ooit gebruikt Totale jeugd Ooit gebruikt Totale jeugd Ooit gebruikt Totale jeugd Ooit gebruikt Totale jeugd Bron: Berekening op basis van grafiek 6 en CBS Statline. Grafiek 7 geeft weer hoeveel jongeren cannabis in de laatste maand hebben gebruikt. Hiermee krijgen we een beeld van het reguliere gebruik van cannabis. Wat gelijk opvalt is dat dit percentage van maximaal 2 procent beduidend lager ligt dan de 45 procent in grafiek 6. Hieruit valt te concluderen dat zo n 25 procent 8 Alcohol en cannabis Regulier en zorggebruik door jongeren

9 van alle jongeren die ooit cannabis hebben gebruikt dit slechts onderzoekend doet. De grafiek laat een duidelijke dalende trend in gebruik zien voor bijna elke leeftijdsgroep vanaf Alleen bij de 17- en 18-jarigen lijkt er sprake van een stijgende trend. Dit is een opvallend contrast met de andere leeftijdscategorieën. Grafiek 7 Percentage 12- tot 18-jarigen die afgelopen maand cannabis hebben gebruikt onbekend in 25 en Bronnen: Verdurmen e.a., 212 (kalenderjaren 1996, 1999, 23, 27 en 211), Dorsselaer e.a., 21 (kalenderjaren 25 en 29). Tabel 6 Absolute aantallen jongeren die afgelopen maand cannabis hebben gebruikt per leeftijdscategorie 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17/18 jaar 1996 Laatste maand Totale jeugd Laatste maand Totale jeugd Laatste maand Totale jeugd Laatste maand Totale jeugd Laatste maand Totale jeugd Laatste maand Totale jeugd Laatste maand Totale jeugd Bron: Berekening op basis van grafiek 7 en CBS Statline. Cannabis als probleem Het verloop van opname in een verslavingskliniek vanwege cannabis is over de jaren heen vergelijkbaar met de tendens bij alcoholverslaving. Ook bij de verslavingszorg gericht op cannabis is er vanaf 23 een duidelijke toename te zien voor alle leeftijdsgroepen in de opname in een verslavingskliniek. Grafiek 8 laat zien dat vooral voor de leeftijdsgroepen vanaf 16 jaar de zorgvraag snel stijgt. Tabel 7 laat zien dat het opnieuw slechts om een relatief kleine groep van de totale groep betreft, maximaal,3 procent van de totale leeftijdsgroep. Het aantal verslaafden door cannabis is echter beduidend hoger dan bij alcoholverslavingen. Nederlands Jeugdinstituut 9

10 Grafiek 8 Percentage 12- tot 18-jarigen die zijn opgenomen in verslavingszorg vanwege cannabisgebruik,3,25,2,15,1 % 17-jarigen % 18-jarigen, Bron: Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) Tabel 7 Absolute aantallen jongeren in verslavingszorg vanwege cannabis 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar 1996 In zorg <1 < Totale jeugd In zorg <1 < Totale jeugd In zorg <1 < Totale jeugd In zorg < Totale jeugd In zorg < Totale jeugd In zorg < Totale jeugd In zorg < Totale jeugd Toelichting: <1 minder dan 1 jongeren. Het exacte aantal wordt bij minder dan 1 jongeren niet geregistreerd. Bron: Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) Conclusie cannabisgebruik Uit de voorgaande gegevens komt een duidelijk beeld naar voren dat cannabis weinig populariteit geniet onder de Nederlandse jongeren. Met uitzondering van 17- en 18-jarigen is er een duidelijke afname in gebruik te zien vanaf het moment dat metingen plaatsvinden. Minder dan 45 procent van de jongeren heeft wel eens een joint gerookt en voor de meesten is dat voldoende. Slechts 2 procent valt te beschrijven als reguliere gebruiker en ook dit percentage is de afgelopen jaren afgenomen. Tegelijkertijd valt op dat het aantal jongeren waarbij het gebruik van cannabis een probleem is geworden de afgelopen jaren is toegenomen. In vergelijking met de trends bij alcoholgebruik en verslaving lijkt de verhouding hier extremer. Is er bij de verslavingszorg rondom alcohol sprake van enkele tientallen, bij cannabis is eerder sprake van enkele honderdtallen jongeren. Aangezien het gebruik in verhouding juist bij cannabis erg laag is, is dit een opvallende constatering. 1 Alcohol en cannabis Regulier en zorggebruik door jongeren

11 Opnieuw is het de vraag wat de achterliggende oorzaak is van deze trends. Er zijn geen landelijke campagnes bekend rondom cannabisgebruik en de gevaren voor jeugd. Tegelijkertijd is er altijd veel media-aandacht geweest voor cannabis in relatie tot criminele activiteiten. Ook is het verkrijgen van cannabis beperkt tot de coffeeshops. Mogelijk is cannabis hierdoor onder jongeren minder populair dan bijvoorbeeld alcohol. Gezien de verhouding tussen het aantal jongeren in zorg, lijkt het erop dat jongeren die cannabis wel als een regulier genotsmiddel zien ook eerder verslaafd raken. Aanbeveling Deze brochure bevat informatie over het gebruik van alcohol en cannabis door jongeren en over de keren dat zij daardoor in de verslavingszorg belanden. Tussen het min of meer gewone gebruik en verslaafd zijn in, ligt een groot gebied dat kan worden aangeduid met problematisch gebruik. Daarover is weinig informatie beschikbaar. Om daar toch een indruk van te kunnen krijgen, hebben we voor alcoholgebruik gekozen voor cijfers over het aantal contacten met spoedeisende hulp. Die wijzen immers indirect op problematisch gebruik. Gegevens over het gebruik van alcohol en cannabis zijn afkomstig uit onderzoek dat gebruik maakt van zelfrapportage. Dat is misschien niet de meest betrouwbare bron van informatie, zeker wanneer het gaat over problematisch gebruik, maar het is op dit moment de enig beschikbare. Om een indruk te krijgen van het problematisch gebruik is voor deze brochure gebruik gemaakt van zorggegevens van opgenomen jongeren. Jongeren die niet in de zorg zitten, maar die wel problematische gebruikers van bepaalde genotsmiddelen zijn, blijven daardoor uit beeld. Om goed beleid te kunnen ontwikkelen voor de preventie en aanpak van problematisch gebruik bij jongeren zijn andere vormen van onderzoek noodzakelijk, evenals andere manieren van gegevensverzameling en rapportage. Op basis van de nu beschikbare gegevens is het niet mogelijk om aan te geven op welk punt regulier gebruik overgaat in problematisch gebruik en evenmin wat daarvan de achtergronden en oorzaken zijn. Het verbinden van algemene prevalentiegegevens aan het daadwerkelijke zorggebruik is een eerste stap in de ontwikkeling van een betere aansluiting tussen zorg en preventie. Voor gemeenten kan het daarom zinvol zijn om hun gezondheidsmonitors te verbinden aan zorggebruik gegevens. Hierdoor is gerichter jeugdbeleid mogelijk. Waar komen de gebruikte gegevens vandaan? De hier gebruikte gegevens zijn verkregen uit verschillende onderzoeken (zie de achterkant). Deze onderzoeken bevatten vooral steekproeven onder schoolgaande jeugd. De percentages die uit deze steekproeven naar voren komen, zijn daarop doorgerekend naar landelijk niveau. Met behulp van gegevens van het CBS zijn de absolute aantallen van de Nederlandse jeugd per leeftijdscategorie opgesteld. Hiermee kunnen trends worden opgesteld voor de leeftijdscategorieën 12 tot 18 jaar voor de jaren 1996, 1999, 23, 25, 27, 29 en 211. Van het zorggebruik zijn ook gegevens beschikbaar voor de leeftijdsgroepen tot en met 23 jaar. Helaas bleek het niet mogelijk om ook prevalentiecijfers over deze laatste leeftijdsgroepen te vinden. Ook bleken er voor 17- en 18-jarigen geen prevalentiegegevens beschikbaar voor de jaren 25 en 29. Om het verloop van het gebruik en het zorggebruik zichtbaar te maken, hanteren we in de grafieken het percentage van de totale leeftijdsgroep in een bepaald jaar. Zo laat grafiek 1 zien dat in 23 71,1 procent van alle 12-jarigen in Nederland ooit alcohol heeft gedronken. In 211 was dit 35,4 procent van alle 12-jarigen. Naast de grafiek geven we in een tabel de absolute aantallen weer. Dit om een beeld te geven van de omvang van de groep ten opzichte van de totale leeftijdsgroep. Nederlands Jeugdinstituut 11

12 Bronnen De in deze brochure gebruikte gegevens zijn verkregen uit verschillende onderzoeken. Hieronder geven we hiervan een overzicht: Dorsselaer, S. van, Looze, M. de, Vermeulen-Smit, E., Roos, S. de, Verdurmen, J., Bogt, T. ter. Vollebergh, W. (21). Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland. HBSC 29. Utrecht: Trimbos-instituut. Het onderzoek Health Behaviour in School-aged children (HBSC) is een vragenlijstonderzoek over gezondheid, het welbevinden en risicogedrag van de schoolgaande jeugd van 11 tot en met 16 jaar. Dit onderzoek is in meer dan 4 Europese landen, de VS, Canada en Israël uitgevoerd. Het HBSC-onderzoek wordt elke vier jaar herhaald en in heeft Nederland voor het eerst deelgenomen aan dit internationale onderzoek. Voor dit factsheet is gebruik gemaakt van de derde Nederlandse meting in 29. De opzet is hetzelfde als die van de voorgaande HBSC-onderzoeken. Laar, M.W. van, Cruts, A.A.N., Ooyen-Houben, M.M.J. van, Meijer, R.F., Croes, E.A., Ketelaars, A.P.M., Verdurmen, J.E.E., & Brunt, T. (213). Nationale Drug Monitor 212. Utrecht: Trimbos-instituut. De Nationale Drug Monitor is een jaarlijks onderzoek naar de aard en omvang van het gebruik van verschillende soorten drugs, tabak en alcohol onder de bevolking van Nederland, uitgevoerd door het Trimbos-instituut. De Jaarberichten van de Nationale Drug Monitor (NDM) geven hiervan een actueel overzicht. Valkenberg, H. (213). Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 1 tot en met 24 jaar. Amsterdam: Stichting Consument en Veiligheid. De Stichting Consument en Veiligheid publiceert jaarlijks gegevens over het aantal jongeren dat vanwege alcohol bij de spoedeisende hulp van ziekenhuizen terechtkomt. Verdurmen, J., Monshouwer, K., Dorsselaer, S. van, [et al.] (212). Jeugd en riskant gedrag 211: kerngegevens uit het peilstationsonderzoek scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut. Het Peilstationsonderzoek is een landelijk representatief onderzoek naar het roken, drinken, drugsgebruik en gokken onder scholieren, dat sinds 1984 vierjaarlijks wordt uitgevoerd onder leerlingen van het basisonderwijs (groep 7 en 8) en het voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO en VWO). Aan de meting in 211 deden ruim 1. scholieren mee. Het onderzoek is gefinancierd door het ministerie van VWS en uitgevoerd door het Trimbos-instituut in samenwerking met de Universiteit Utrecht en GGD-en. In de meting van 211 zijn voor het eerst ook vragen gesteld over gebruik van internet en energiedrankjes. Het CBS houdt in het kader van het Permanent LeefSituatie Onderzoek (POLS) jaarlijks een gezondheidsenquête. Deze enquête is bedoeld om een zo volledig mogelijk overzicht te geven van ontwikkelingen in de gezondheid, medische consumptie, leefstijl en het preventieve gedrag van de Nederlandse bevolking. De database statline van het CBS is gebruikt om de prevalentiecijfers te verrekenen met de populatie van elk kalenderjaar: CBS Statline De Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) monitort in opdracht van de overheid sinds eind jaren tachtig de hulpvraag in de verslavingszorg in Nederland. Deze monitor, het Landelijke Alcohol en Drugsinformatiesysteem (LADIS) is een nationale en internationale bron voor beleid en onderzoek. De gegevens van het LADIS worden gebruikt in diverse rapporten van het Trimbos over verslavingsgedrag in Nederland, zoals de Nationale Drug Monitor. Op aanvraag biedt het IVZ gegevens over zorggebruik van verschillende leeftijdsgroepen. Colofon 214 Nederlands Jeugdinstituut Tekst en analyse: Niels Zwikker, Gert van den Berg. Foto s: Joshua Resnick, Sabine Joosten/ Hollandse Hoogte, Marsel Loermans. Nederlands Jeugdinstituut Postbus DE Utrecht website

HBSC 2013. Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland

HBSC 2013. Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland Margreet de Looze, Saskia van Dorsselaer, Simone de Roos, Jacqueline Verdurmen, Gonneke Stevens, Rob Gommans, Marja van Bon-Martens, Tom ter Bogt, Wilma Vollebergh HBSC 2013 Gezondheid, welzijn en opvoeding

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder jongeren

Alcoholgebruik onder jongeren Alcoholgebruik onder jongeren Nota van bevindingen Gemert-Bakel Utrecht, februari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder Ouderen

Alcoholgebruik onder Ouderen Wetenschap voor Beleid LASA-rapport 2009 Alcoholgebruik onder Ouderen door: Dr. H.C. Comijs Maart 2010 2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 3 2 Woord vooraf... 4 3 Introductie LASA... 5 3.1 Steekproef...

Nadere informatie

De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet

De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet 1 Utrecht, april 2011 2 De verkoop van alcohol via internet Analyse

Nadere informatie

Top-10. Ondersteuningsvragen in het onderwijs

Top-10. Ondersteuningsvragen in het onderwijs Top-10 Ondersteuningsvragen in het onderwijs 2014 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige

Nadere informatie

Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen

Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen J. de Boom A. Weltevrede P. van Wensveen Y. Seidler M. van San P. Hermus Rotterdamse Risicogroepen

Nadere informatie

Preventie van GHB gebruik in Nederland

Preventie van GHB gebruik in Nederland Rapportage Wetenschappelijk bureau voor Onderzoek, expertise en advies Op het gebied van leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen Preventie van GHB gebruik in Nederland

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2013 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

Guus Cruts, Margriet van Laar, Marcel Buster. Aantal en kenmerken van problematische opiatengebruikers in Nederland

Guus Cruts, Margriet van Laar, Marcel Buster. Aantal en kenmerken van problematische opiatengebruikers in Nederland Guus Cruts, Margriet van Laar, Marcel Buster Aantal en kenmerken van problematische opiatengebruikers in Nederland Guus Cruts Margriet van Laar Marcel Buster Met medewerking van Caroline Schaap John-Peter

Nadere informatie

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

Monitor Jeugd terecht 2005

Monitor Jeugd terecht 2005 Cahier 2005-17 Monitor Jeugd terecht 2005 M. Blom A.M. van der Laan G.L.A.M. Huijbregts a Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiece ntrum Exemplaren van deze publicatie kunnen schriftelijk worden besteld

Nadere informatie

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen Nalevingsonderzoek & Beleidsadvies Gemeente Zwolle Gemeente Kampen NALEVINGSONDERZOEK & BELEIDSADVIES STAP (Stichting Alcoholpreventie),

Nadere informatie

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders:

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders: Reeks 5 wetenschappelijk bureau voor onderzoek, expertise en advies op het gebied van leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen Het gebruik van alcohol door jongeren

Nadere informatie

Het Grote Uitgaansonderzoek 2013

Het Grote Uitgaansonderzoek 2013 F.X. Goossens, T. Frijns, N.E. van Hasselt, M.W. van Laar Het Grote Uitgaansonderzoek 2013 Uitgaanspatronen, middelengebruik en risicogedrag onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen F.X. Goossens T.

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2011 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

Carola Schrijvers Anke Snoek Debby van den Ende. Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder volwassenen

Carola Schrijvers Anke Snoek Debby van den Ende. Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder volwassenen Carola Schrijvers Anke Snoek Debby van den Ende Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder volwassenen Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder volwassenen Carola

Nadere informatie

in andere aarde Een onderzoek naar kansspelproblematiek onder allochtone Nederlanders D. de Bruin, M. Fris, R. Braam, H. Verbraeck

in andere aarde Een onderzoek naar kansspelproblematiek onder allochtone Nederlanders D. de Bruin, M. Fris, R. Braam, H. Verbraeck in andere aarde Een onderzoek naar kansspelproblematiek onder allochtone Nederlanders D. de Bruin, M. Fris, R. Braam, H. Verbraeck Kansspelen in andere aarde Een onderzoek naar kansspelproblematiek onder

Nadere informatie

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Nadere informatie

Derde rapportage racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld in Nederland

Derde rapportage racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld in Nederland Derde rapportage racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld in Nederland Incidenten, aangiftes, verdachten en afhandeling in 2013 Bas Tierolf Niels Hermens Lisanne Drost Deze rapportage is uitgevoerd

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Kinderen met een handicap in Tel

Kinderen met een handicap in Tel Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick Oudenampsen Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick

Nadere informatie

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Johan Coenen Chistoph Meng Rolf van der Velden ROA-R-211/2 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Nadere informatie

Scholieren Over Mishandeling

Scholieren Over Mishandeling Scholieren Over Mishandeling Resultaten van een landelijk onderzoek naar de omvang van kindermishandeling onder leerlingen van het voortgezet onderwijs Prof.dr. F. Lamers-Winkelman Prof.dr. N.W. Slot Dr.

Nadere informatie

De deugd van tegenwoordig Onderzoek naar jongeren en hun grenzen

De deugd van tegenwoordig Onderzoek naar jongeren en hun grenzen De deugd van tegenwoordig Onderzoek naar jongeren en hun grenzen dr. Maerten Prins Radboud Universiteit Nijmegen Mei 2008 Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het 85-jarige bestaan van de Radboud

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Wie kent de veelpleger?

Wie kent de veelpleger? Achtergronden van ALLE veelplegers binnen het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Voorwoord Een Veiligheidshuis biedt een platform voor instellingen, justitieel en niet- justitieel,

Nadere informatie