A.J Onderwijs en Examenreglement (OER) Info studenten do 3 en do 10 december 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A.J Onderwijs en Examenreglement (OER) Info studenten do 3 en do 10 december 2015"

Transcriptie

1 Onderwijs en Examenreglement (OER) A.J Info studenten do 3 en do 10 december 2015 Prof. Jan Seghers Facultair Coördinator voor Studentenaangelegenheden Voorzitter van de examencommissies Mevr. Mieke Van Hoof, Ombuds

2 Onderwijs- en examenreglement 1. Onderwijsreglement o o o o o Toelatingsvoorwaarden Inschrijvingsregels Types contracten en trajecten Studieprogramma Maatregelen van studievoortgang 2. Examenreglement o Alles wat examens en beraadslagingen betreft

3 Overzicht 1. Maatregelen van studievoortgang 2. Organisatie van de examens 3. Deelname aan de examens 4. Afwijkende examenregelingen 5. Verloop van de examens 6. De examencommissies 7. Beraadslaging 8. Examenfraude 9. Mededeling en bespreking resultaten 10. Hernemen van examens en tolereren 11. Geschillenregeling Onderwijsreglement Examenreglement 12. Examenombuds 13. Praktische richtlijnen 14. Contactpersonen

4 1. Maatregelen van studievoortgang Cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) als centrale parameter CSE = Verworven studiepunten over AJ en heen Opgenomen studiepunten over AJ en heen AJ 15-16: Rik neemt 60 stp op Hij slaagt op vakken voor in totaal 22 stp 22/60 37 % CSE AJ 16-17: Rik neemt 55 stp op Hij slaagt op vakken voor in totaal 50 stp 22+50/ % CSE

5 1. Maatregelen van studievoortgang NIEUW AJ OER art. 31 art. 32 art. 33 art. 34 wat? voor wie? wanneer? gevolgen? Niet-bindend studieadvies JAN AJ 15-16: CSE <60% Weigering van verdere inschrijving voor een opleiding op grond van lage studie-efficiëntie Weigering van verdere inschrijving op grond van bindende voorwaarden Studenten die > 120 stp verwijderd zijn van het behalen van hun bachelordiploma of die ingeschreven zijn in een schakelprogramma Art. 31 is een waarschuwing voor art. 32,33 en 34. SEP AJ 15-16: CSE <30% ("geen 18stp behaald") weigering inschrijving voor AJ (eerstvolgende AJ) voor opleiding zelf (diploma-, credit-,examencontract) opleidingen die tot het zelfde diploma leiden vervolgopleidingen taalequivalenten JUN/SEP AJ 15-16: CSE <50% en in JUN/SEP AJ 16-17: CSE <50% weigering inschrijving voor AJ (eerstvolgende AJ) voor diploma-, credit-,examencontract van alle bacheloropleidingen alle schakelprogramma's Weigering van verdere inschrijving op grond van niet-slagen na voldoende examenkansen voor een welbepaald opleidingsonderdeel "alle studenten" (met uitzondering van bijv. ManaMa) A)2AJ niet slagen voor een bepaald OPO en CSE <50% B)3AJ niet slagen voor een bepaald OPO, onafhankelijk van CSE A)weigering 3de inschrijving voor eertvolgende AJ B)weigering 4de inschrijving voor eerstvolgende 3 AJ OPO zelf + identieke OPO's + taalequivalenten opleiding zelf (diploma-, credit-,examencontract) opleidingen die tot het zelfde diploma leiden vervolgopleidingen taalequivalenten

6 2. Organisatie van de examens Art.38: Examenperiodes 1 ste periode Januari zittijd (zie IER- Individueel examenrooster) 2 de periode Juni zittijd (zie IER) 3 de periode September zittijd herexamens (twee weken voordien gekend (do 28/7/16) via IER, examens mogelijk tussen do 11/8/2016 en za 3/9/2016

7 2. Organisatie van de examens Art. 42: Tussentijdse toetsen Indien dit meetelt staat dit in ECTS-fiche en/of op TOLEDO Art. 44: Waarnemer Bij het mondeling examen: verwittig de voorzitter examencommissie + ombuds ten minste 7 kalenderdagen voor examen. Art. 45: Examenregeling Alleen studenten in modeltraject hebben gegarandeerd max. 1 examen van plicht-opo per dag. Voor anderen kan dit niet gegarandeerd worden Iedereen houdt zich aan de examenregeling. Verplaatsing kan alleen o.w.v. zwaarwichtige redenen. Ombuds oordeelt soeverein.

8 3. Deelname aan de examens Art. 46: Voorwaarden voor deelname aan examen Studiegeld betaald Verplichtingen per OPO bv. aanwezigheidsplicht sportpractica, practica bij hoorcolleges, stages, indienen werkstuk,... zie ECTS-fiche Controle identiteit De student moet zijn identiteit kunnen bewijzen: studentenkaart! De student kan bewijs van deelname aan het examen vragen Inschrijven 3 de examenperiode: VERPLICHT, deadline 15 juli 2016!

9 3. Deelname aan de examens Art. 47: Hernemen van examens uit de 1ste examenperiode In de September -zittijd Art. 48: Inhalen van examens uit de 1ste examenperiode Normaal niet mogelijk. Uitz. Zwaarwichtige redenen Aanvragen via ombuds Art. 49: Beoordeling na semester 1 voor MP, stage of OPO Voor studenten in eindfase master Tijdig aanvragen

10 3. Deelname aan de examens Art. 50: Niet deelnemen aan examens Uitschrijven voor een examen: mogelijk twee weken voor tot één week na de examenperiode Uitschrijven via IER = verplicht! (zie FAQ vd helpdesk) NA = opgenomen examenkans! Uitschrijven o.w.v. zwaarwichtige reden contact opnemen met ombuds vóór aanvang examen. gevolgen voor kinderbijslag, leerkrediet, zie

11 4. Afwijkende examenregelingen Art. 51: Examenspreiding buiten de examenperiode ernstige functiebeperking ernstige medische redenen Topsporter e.d. via OMBUDS:

12 5. Verloop van de examens Art. 62: Informatie vóór de examens Ook slide 1 ste les en 1 ste pagina examen! Via ECTS-fiche EN TOLEDO Inhoud en de doelstellingen beginvoorwaarden, volgtijdelijkheid, creditcontract (ja nee), taal, organisatie Examenmaterie en de wijze van evalueren, inclusief de weging van OLAs Gevolgen van het niet deelnemen aan een onderdeel Aanwezigheidsplicht mbt praktische onderdelen, stage of voldoende deelname aan groepsverplichtingen Afspraken m.b.t. opdrachten (inleveringsdatum) Verschillen in materie of de evaluatiemethoden van 1 e - 2 e 3 e examenperiode

13 Info opleidingsonderdelen ECTS fiche

14 Info opleidingsonderdelen ECTS fiche

15

16 + TOLEDO

17 5. Verloop van de examens Art. 65: Examenvorm en examenduur duur: max halve dag (ca.4u) minimale voorbereidingstijd bij mondeling examen = 20 min Bijzondere faciliteiten: bv. Studenten met attest KU Leuven dyslexie krijgen 1/3 meer tijd, enz. via ombuds Art. 66: Beoordeling Resultaat: score op 20 Niet deelnemen: NA (niet tolereerbaar, zie verder)

18 5. Verloop van de examens Samenstelling van het score van OPO (default) o elk OLA binnen OPO telt = o elk onderdeel binnen OLA telt = o o o bij NA voor een deel: OPO = NA = niet tolereerbaar Niet geslaagd = FAIL = niet tolereerbaar Afronding gebeurt na optelling van de deelresultaten AFWIJKINGEN WORDEN VERMELD IN ECTS-FICHE OF VIA TOLEDO!

19 Art. 69: Samenstelling 6. De examencommissies Er wordt een beperkte en voltallig examencommissie opgericht voor elke bachelor- en masteropleiding (niet per fase) Samenstelling is representatief voor opleiding en wordt goedgekeurd door faculteitsbestuur Art. 70: Bevoegdheden beperkte examencommissie Wie? Voorzitter, secretaris + ombuds Wat? Vastleggen examenresultaten Voorbereiding beraadslaging,

20 6. De examencommissies Art. 71: Bevoegdheden voltallige examencommissie Wie? Voorzitter, secretaris, docenten (representatief) + ombuds Wat? Na elke examenperiode: resultaten definitief vastleggen van studenten die kunnen afstuderen G of NG voor opleiding Oordeel overmacht (afwijken tolerantieregel) Oordeel betwistingen Bindend studieadvies uitspreken Adviezen, bijzondere maatregelen opleggen aan studenten

21 7. Beraadslaging Art. 72: Aanwezigheid Studenten moeten niet aanwezig zijn op beraadslaging. Indien wel: je wordt op voorhand gecontacteerd. Art. 77: Criteria voor het slagen op een OPO De student slaagt voor OPO als hij >10/20 of de beoordeling "geslaagd" (bij pass-fail) behaalt. student verwerft creditbewijs (art. 78)

22 7. Beraadslaging Art. 79: Weging OPLEIDING o elk OPO binnen OPLEIDING weging volgens aantal studiepunten van OPO beoordeling pass/fail telt niet mee Bachelor -opleiding: o 20% fase 1 o 80% fase 2+3 Master -opleiding o geen aanpassing

23 Art. 80: Afrondingsregels 7. Beraadslaging Nà verrekening van eventuele deelresultaten: 0,1-0,4: afronding naar onder : afronding naar boven Tenzij anders meegedeeld! (ECTS-fiche/Toledo)

24 7. Beraadslaging Art. 81: Criteria slagen voor een opleiding Bacheloropleiding alle OPOs vrijgesteld of geslaagd (> 10/20 of "geslaagd") OF > 50% als gewogen percentage + max. 10% tolereerbare onvoldoendes* * tolereerbare onvoldoendes zijn beoordelingen van 8/20 of 9/20

25 7. Beraadslaging Art. 81: Criteria slagen voor een opleiding Masteropleiding of SLO alle OPOs vrijgesteld of geslaagd (> 10/20 of "geslaagd") OF gewogen percentage > 68% + max. 1 OPO 9/20 behalve stage, masterproef of niet-tolereerbare OPO s*, tenzij examencommissie kan motiveren dat student niet voldoet aan leerresultaten en hierdoor niet kan slagen * faculteit kan beslissen bepaalde OPO s niet tolereerbaar te maken wat leidt tot niet-slagen

26 Art. 82: Graad van verdienste 7. Beraadslaging op voldoende wijze, < 68% als gewogen score onderscheiding, > 68% grote onderscheiding, > 77% grootste onderscheiding, >85% grootste onderscheiding en de gelukwensen van de examencommissie, > 90%

27 8. Examenfraude Art. 84: Definitie EXAMENFRAUDE Elk gedrag van een student in het kader van een examen waardoor deze het vormen van een juist oordeel omtrent de kennis, het inzicht en/of de vaardigheden van hemzelf dan wel van andere studenten geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt of poogt te maken. PLAGIAAT Plagiaat is een vorm van examenfraude die bestaat uit elke overname zonder adequate bronvermelding van het werk (ideeën, teksten, structuren, beelden, plannen,...) van anderen, op identieke wijze of onder licht gewijzigde vorm.

28 8. Examenfraude Art. 86: Sancties EXAMENFRAUDE Examen opnieuw afleggen Aangepast cijfer voor examen of werkstuk 0 voor examen of werkstuk Geen cijfers voor enkele of alle examens in de betrokken examenperiode Afgewezen voor OPO(s) of opleiding (ten vroegste opnieuw inschrijven voor het volgende AJ) Recht tot inschrijven verliezen voor 1 of 2 volgende AJ

29 8. Examenfraude Art. 86: Sancties PLAGIAAT Beoordeling adhv: de omvang de aard (slecht refereren, afwezigheid referenties,...) ervaring van de student (de mate waarin de student zich zou moeten bewust zijn van de ernst van wat hij doet) de intentie om bedrog te plegen

30 Tuchtreglement Artikel 122. Beginsel Van de studenten die zich aan de KU Leuven inschrijven, wordt verlangd dat ze zich in hun gedragingen en sociale betrekkingen, zowel binnen als buiten de universitaire gemeenschap, laten leiden door eerbied voor de menselijke persoon, de samenleving en haar goederen; dat ze geen handelingen verrichten die onverenigbaar zijn met de hoge zending van de universiteit in het algemeen en met de beginselen die aan deze universiteit ten grondslag liggen in het bijzonder.

31 9. Mededeling en bespreking resultaten Art. 87: Mededeling Hoe? KULoket (studievoortgangsdossier) onder Mijn resultaten Wanneer? Zie Voor studenten 1ste bachelorfase: resultaten 1 ste examenperiode worden ook uitgedeeld (zie kalender) - RevaKi: 9/02/ u inkomhal de Nayer - LO&BW: 9/02/ u inkomhal de Nayer

32 9. Mededeling en bespreking resultaten Art. 88: Bespreking en recht op feedback Binnen 5 kalenderdagen na bekendmaking van de resultaten Waar, wanneer? 1e bachelorfase consultdagen hogere jaren via Toledo/mail aan docent Studenten kunnen daarna tot 1 maand na afloop van het AJ hun examen inkijken (zonder feedback). Let op: dit kan alleen owv uitzonderlijke redenen! Iedereen volgt zovel als mogelijk de voorziene regeling binnen een redelijke termijn. student kan zich laten bijstaan

33 10. Hernemen van examens Art. 89: Hernemen van examens over opleidingsonderdelen binnen het academiejaar Eenzelfde OPO per AJ max. 2x examen afleggen De student beslist of hij examens waarop hij een onvoldoende haalde in de 1e of 2e periode, herneemt in de 3e periode Inschrijven derde examenperiode = VERPLICHT! DEADLINE IS 15 JULI 2016! Inschrijven Via KU Loket na 2de examenperiode (niet mogelijk na 1ste periode)

34 10. Hernemen van examens Onvoldoende hernemen in eenzelfde academiejaar cijfer van de 1e of 2e examenperiode blijft behouden als het hoger is dan het resultaat behaald in de 3e periode. Bij twijfel (zal ik herexamen doen of tolerantie inzetten): Je kan niets verliezen door deel te nemen aan het herexamen - Kijk goed na of 2 de kans onder dezelfde vorm is of anders - Deelresultaten worden in principe niet overgedragen; Uitz zie OER, ECTS en Toledo - NG na 3 de periode volgend AJ hernemen (zie art. 90)

35 10. Hernemen van examens Creditbewijzen BINNEN EEN OPLEIDING creditbewijs (= geslaagd) voor een OPO je kan NIET opnieuw examen afleggen binnen dezelfde opleiding

36 10. Hernemen van examens Art. 91: Tolerantie Enkel mogelijk binnen bachelor-, schakel-, voorbereidingsprogramma of postgraduaatopleiding (niet master en SLO) Alleen mogelijk bij 8 of 9/20 (telt allebei evenveel) Voor standaardstudent 18stp OPM: eerstejaars, mogen tolereerbare examen-resultaten behouden voor max 12stps. (Dus je kan in je 1 ste jaar niet alles opdoen) CSE 50% Na 2de en 3de periode mogelijk Uitstellen keuze kan tot na de derde examenperiode Geen keuze gemaakt binnen termijn je zet geen tolerantie in Eens voor tolerantie gekozen, blijft dit zo!

37 11. Geschillenregeling Art. 92: Conflicten voor of tijdens een examen Onregelmatigheden of conflicten tussen een student en een examinator voor of tijdens het afleggen van een examen en die het correcte verloop van de evaluatie in het gedrang brengen INFORMEEL één van beide partijen deelt dit zo spoedig mogelijk aan de voorzitter van de examencommissie mee, eventueel via de examenombudspersoon

38 11. Geschillenregeling FORMEEL (zie Art. 104: Beroepen tegen individuele beslissingen) Aan beroepsinstantie via webformulier binnen 5 kalenderdagen ( Ben je niet zeker, wil je eerst de docent contacteren/examen inkijken, maar heb je nog geen antwoord bewarend beroep TIP: probeer altijd eerst zelf, via de ombuds of examenvoorzitter een oplossing te zoeken

39 12. Examenombudspersoon Zie Onderafdeling 7 examenreglement Wanneer contacteren? Ombuds Aanspreekpunt voor problemen of klachten tijdens het academiejaar die de studie van de student in het gedrang brengen Problemen tijdens examenperiode Ziekte, overlijden familielid,.. Bemiddeling en informatieverstrekking klachten n.a.v. examens Begeleiding bijzondere statuten Functiebeperkingen Medische en psychische aandoeningen, leerstoornissen, Topsporters Werkstudenten

40 Studentenkaart meebrengen 13. Praktische richtlijnen Jas, rugzak, pennenzak, achteraan in de zaal Alleen schrijfgerief + hulpmiddelen (vb. rekenmachine) waarvoor toestemming werd gegeven (GEEN GSM!) Sanitaire onderbrekingen worden in principe NIET toegestaan Examenkopij + kladpapier indienen In principe geen eten, geen drinken Iedereen blijft 1/3 van de voorziene examentijd zitten

41 13. Praktische richtlijnen ZIEK? Op kot? Arts via Verwittig onmiddellijk de ombuds via EN maak een ticket aan via In het weekend is telefonisch contact niet mogelijk Trein gemist, platte band, file,... zijn geen redenen om een examen te verplaatsen Verwittig onmiddellijk de ombuds Ken je het examenlokaal niet? Ga dan op voorhand al eens kijken Kom op tijd! Beter een trein te vroeg dan te laat

42 13. Praktische richtlijnen De studieruimte is voorzien van draadloos internet. Studenten kunnen er elke weekdag van 8u tot 18 u studeren (gesloten van 24 dec tot/met 3 jan 2016)

43 13. Praktische richtlijnen Check regelmatig je IER (wijzigingen) Kijk ook op TOLEDO onder de communtity voor info En via de helpdesk van het studentenportaal van de website FaBeR vind je ook heel wat info

44 14. Contactpersonen Ombuds via: en indien zeer dringend 016/ o o o Mieke Van Hoof: ombuds LO&BW Conny Claes: ombuds RevaKi (NED+ENG), ombuds postgraduaten, ombuds IMAPA Tinne Vanhove (tot eind december) en Lieve Peeters (vanaf januari): ombuds schakel Ergo, ombuds Sportgeneeskunde Facultair coördinator studentenaangelegenheden o Prof. Jan Seghers via

Onderwijs- en Examenreglement (OER)

Onderwijs- en Examenreglement (OER) Onderwijs- en Examenreglement (OER) 2014-2015 Waar vind je het terug? http://www.kuleuven.be/onderwijs/oer Kies dan Facultaire onderwijs-en examenreglementen En selecteer Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER Examenreglement 2015-2016 structuur 1. ombudsdienst 2. OER 1. basisbegrippen 2. studievoortgang 3. tolerantie 4. examenregels 5. evaluatie 3. tips 1. Ombudsdienst Art. 84.

Nadere informatie

Vernieuwde Tolerantieregeling

Vernieuwde Tolerantieregeling Vernieuwde Tolerantieregeling Informatiesessie voor voorzitters en secretarissen van s Vernieuwde Tolerantieregeling 1. Nieuwe Tolerantieregeling 2. Beperkte vs. gehele 3. Vernieuwde taken van de 4. Bijzondere

Nadere informatie

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER Examenreglement 2015-2016 structuur 1. ombudsdienst 2. OER 1. basisbegrippen 2. studievoortgang 3. tolerantie 4. examenregels 5. evaluatie 3. tips 1. Ombudsdienst Art. 84.

Nadere informatie

Aanpassingen OER 14-15

Aanpassingen OER 14-15 Aanpassingen OER 14-15 Algemeen: aanpak Focus: vereenvoudiging, inkorting, verheldering Daarnaast: mogelijkheden voor optimalisatie -ervaringen faculteiten en diensten -ervaringen beleid -externe regelgeving

Nadere informatie

Studeren aan de KU Leuven : vrijheid en flexibiliteit of bewaking en strenge regels? Bart Dejonghe dienst Studieadvies

Studeren aan de KU Leuven : vrijheid en flexibiliteit of bewaking en strenge regels? Bart Dejonghe dienst Studieadvies Studeren aan de KU Leuven : vrijheid en flexibiliteit of bewaking en strenge regels? Bart Dejonghe dienst Studieadvies Inhoud - Flexibilisering van het hoger onderwijs - Leerkrediet (Vlaamse overheid)

Nadere informatie

Examenresultaten juni 2016: wat nu? Juni 2016

Examenresultaten juni 2016: wat nu? Juni 2016 Examenresultaten juni 2016: wat nu? Juni 2016 Examenresultaten juni 2016: wat nu? Inhoud van deze presentatie: 1. Mijn studievoortgangsdossier: informatie over resultaten en studievoortgang 2. Mijn studievoortgang:

Nadere informatie

Examenresultaten sept 2016: wat nu? September 2016

Examenresultaten sept 2016: wat nu? September 2016 Examenresultaten sept 2016: wat nu? September 2016 Examenresultaten september 2016: wat nu? Inhoud van deze presentatie: 1. Mijn studievoortgangsdossier: informatie over resultaten en studievoortgang 2.

Nadere informatie

Infosessie examens en ombudsdienst

Infosessie examens en ombudsdienst Infosessie examens en ombudsdienst 13-12-2011 1 Programma infosessie Zittijden en examenperiodes Examenreglement Ombudsdienst Survival tijdens de examens 13-12-2011 2 Examenperiodes en examenzittijden

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More 1 Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Academiejaar 2014-2015 Inhoudstafel 1 Onderwijsreglement 1.1 Toelatingsvoorwaarden...3 1.2 Inschrijvingsregels...5

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More 1 Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Academiejaar 2015-2016 Inhoudstafel 1 Onderwijsreglement 1.1 Toelatingsvoorwaarden...2 1.2 Inschrijvingsregels...4

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing

Nadere informatie

Aanvullingen bij het examenreglement Studiegebied industriële ingenieurswetenschappen

Aanvullingen bij het examenreglement Studiegebied industriële ingenieurswetenschappen Aanvullingen bij het examenreglement Studiegebied industriële ingenieurswetenschappen Academiejaar 2012-2013 Artikel 7: Standaardtraject of flexibel traject De studieomvang van een voltijds studieprogramma

Nadere informatie

Bachelor Wiskunde. Studietrajectbegeleider bachelor: Kaat Zeeuwts Programmadirecteur: prof Mia Hubert

Bachelor Wiskunde. Studietrajectbegeleider bachelor: Kaat Zeeuwts Programmadirecteur: prof Mia Hubert Studietrajectbegeleider bachelor: Kaat Zeeuwts Programmadirecteur: prof Mia Hubert Bachelor Wiskunde Infosessie academiejaar 2015-2016 1. Leerkrediet 2. Diplomaruimte 3. Studievoortgangsdossier 4. Einde

Nadere informatie

MEMO. Nieuwigheden in OER 09-10. 1. Algemene veranderingen

MEMO. Nieuwigheden in OER 09-10. 1. Algemene veranderingen STUDENTENBELEID STUDENTENVOORZIENINGEN STUDENTENADVIESDIENSTEN NAAMSESTRAAT 80 BUS 5415 BE-3000 LEUVEN AAN VAN DATUM C.C. Studentenadviesdiensten Ruth Stokx 2009-06-25 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN MEMO

Nadere informatie

ZIN EN ONZIN VAN HET OER

ZIN EN ONZIN VAN HET OER ZIN EN ONZIN VAN HET OER 2014-2015 0 RECHTEN VOOR STUDENTEN Het onderwijs- en examenreglement (OER) van de KU Leuven bundelt alle belangrijke regels waarmee een student rekening moet houden. De onderwerpen

Nadere informatie

ZIN EN ONZIN VAN HET OER

ZIN EN ONZIN VAN HET OER ZIN EN ONZIN VAN HET OER 0 RECHTEN VOOR STUDENTEN Het onderwijs- en examenreglement (OER) van de KU Leuven bundelt alle belangrijke regels waarmee een student rekening moet houden. De onderwerpen variëren

Nadere informatie

Administratieve kalender voor studenten

Administratieve kalender voor studenten Wanneer? Wat? Hoe / waar? Vanaf eerste infodag Nieuwe studenten kunnen inschrijven voor nieuw academiejaar Website Odisee Voorinschrijving + via de dienst Studentenadministratie 23-24 juni Bekendmaking

Nadere informatie

Welkom aan de Faculteit Sociale Wetenschappen

Welkom aan de Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de Faculteit Sociale Wetenschappen Vacature student FSW De Faculteit Sociale Wetenschappen is op zoek naar gemotiveerde studenten Communicatiewetenschappen, Politieke wetenschappen en Sociologie.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More 1 Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Academiejaar 2016-2017 Inhoudstafel 1 Onderwijsreglement 1.1 Toelatingsvoorwaarden...2 1.2 Inschrijvingsregels...4

Nadere informatie

ZIN EN ONZIN VAN HET OER

ZIN EN ONZIN VAN HET OER ZIN EN ONZIN VAN HET OER 0 RECHTEN VOOR STUDENTEN Het onderwijs- en examenreglement (OER) van de KU Leuven bundelt alle belangrijke regels waarmee een student rekening moet houden. De onderwerpen variëren

Nadere informatie

ZIN EN ONZIN VAN HET OER

ZIN EN ONZIN VAN HET OER ZIN EN ONZIN VAN HET OER 2015-2016 0 RECHTEN VOOR STUDENTEN Het onderwijs- en examenreglement (OER) van de KU Leuven bundelt alle belangrijke regels waarmee een student rekening moet houden. De onderwerpen

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing van het gelijkheidsbeginsel

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Vooraf Dit beoordelingsreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Gedragstherapie bij

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar 2012-2013 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door Lessius in samenwerking met de rechtbank, de balie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2015-2016 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Antwerpen

Nadere informatie

Richtlijnen voor examentoezicht: examinatoren en surveillanten

Richtlijnen voor examentoezicht: examinatoren en surveillanten Richtlijnen voor examentoezicht: examinatoren en surveillanten Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen Elk examen wordt zo georganiseerd, dat de student de kans krijgt de voor het opleidingsonderdeel vereiste

Nadere informatie

OER juli 2017

OER juli 2017 OER 2017-2018 15 juli 2017 Aanpassingen OER 17-18 Algemeen: aanpak 1. Herteksting: genderneutraliteit + andere tekstuele verbeteringen 2. Discussiepunten (+ kleine optimalisaties) -ervaringen faculteiten

Nadere informatie

Tegenvallende resultaten Wat nu? Maandag 13 februari 2017

Tegenvallende resultaten Wat nu? Maandag 13 februari 2017 Tegenvallende resultaten Wat nu? Maandag 13 februari 2017 Inhoud sessie Deel 1: Technische toelichting 1. Leerkrediet 2. Studievoortgangsdossier 3. Cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) 4. 30% regel 5.

Nadere informatie

Examenspreiding in de praktijk

Examenspreiding in de praktijk 1 Examenspreiding in de praktijk De KU Leuven hanteert een vervroegde examenregeling. Dit betekent dat je aan het begin van het academiejaar, in september, bij het invullen van je Individueel StudieProgramma

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

Je reisgids. De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006

Je reisgids. De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Je reisgids De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Met alles wat je moet weten over: je inschrijving en het studiegeld de samenstelling van je studieprogramma examens en beraadslaging begeleiding

Nadere informatie

Politieke Wetenschappen en Sociologie. 2 de opleidingsfase. Infosessie 25 september 2017

Politieke Wetenschappen en Sociologie. 2 de opleidingsfase. Infosessie 25 september 2017 Politieke Wetenschappen en Sociologie 2 de opleidingsfase Infosessie 25 september 2017 Structuur van de bacheloropleiding 1 ste fase 2 de fase 3 de fase Politieke wetenschappen Sociologie Structuur van

Nadere informatie

Blok- en examenplanning 2 de semester AJ

Blok- en examenplanning 2 de semester AJ Blok- en examenplanning 2 de semester AJ 2016-2017 Inhoud 1. Wat kan ik deze blok- en examenperiode verwachten? 2. Voorbeeldplanning a. POLSOC b. COM 3. Q&A Wat kan ik verwachten? (1/4) De verleiding van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2016-2017 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Sint-Andries

Nadere informatie

Tegenvallende resultaten Wat nu? Maandag 13 februari 2017

Tegenvallende resultaten Wat nu? Maandag 13 februari 2017 Tegenvallende resultaten Wat nu? Maandag 13 februari 2017 Inhoud sessie Deel 1: Technische toelichting 1. Studievoortgangsdossier 2. Cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) 3. 30% regel 4. Niet-bindend studieadvies

Nadere informatie

Bijzondere examenreglementen

Bijzondere examenreglementen Bijzondere examenreglementen Versie goedgekeurd door de Academische raad d.d. 14.05.2007 Examenreglement van de K.U.Leuven 2007-2008 Onderafdeling 1 - Bijzondere bepalingen in verband met de verhandeling

Nadere informatie

Aan de slag met het onderwijs- en examenreglement van de K.U.Leuven 13-12-2011 1

Aan de slag met het onderwijs- en examenreglement van de K.U.Leuven 13-12-2011 1 Aan de slag met het onderwijs- en examenreglement van de K.U.Leuven 13-12-2011 1 Inleiding Doel van de vorming = zelfstandig het OER kunnen gebruiken om vragen vanuit de praktijk op te lossen, om het meest

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10

BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10 INHOUD 1 2 BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10 DEEL 1 INSCHRIJVING VIA TOETREDINGSOVEREENKOMSTEN 10 1.1 Diplomacontract, creditcontract en examencontract 10 1.2 Modeltraject en geïndividualiseerd

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen, onderwijsorganisatie en studievoortgang

1. Algemene bepalingen, onderwijsorganisatie en studievoortgang Gezamenlijk aanvullend onderwijs- en examenreglement (OER) ten behoeve van de master-na-bacheloropleidingen in de Kinesitherapie en in de Revalidatiewetenschappen en de Kinesitherapie in Vlaanderen Situering

Nadere informatie

23/02/2015 Filip Vervenne

23/02/2015 Filip Vervenne 23/02/2015 Filip Vervenne 1.Een kijk op het hoger onderwijs 2.Studeren in het hoger onderwijs 1. Een kijkop het hoger onderwijs Berekening van het studiegeld http://www.kuleuven.be/studentenadministratie/inschrijvingen/studiegelden/

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN... 9 ONDERWIJSREGLEMENT... 16

BEGRIPSBEPALINGEN... 9 ONDERWIJSREGLEMENT... 16 OER 2015 2016 INHOUD BEGRIPSBEPALINGEN... 9 ONDERWIJSREGLEMENT... 16 DEEL 1 INSCHRIJVING VIA TOETREDINGSOVEREENKOMSTEN... 16 1.1 Diplomacontract, creditcontract en examencontract 16 Artikel 1 Keuzemogelijkheden...

Nadere informatie

2 e bachelorfase. Prof. Steven Eggermont, programmadirecteur

2 e bachelorfase. Prof. Steven Eggermont, programmadirecteur 2 e bachelorfase Prof. Steven Eggermont, programmadirecteur De Leuvense communicatiewetenschap is hervormd. De doelstellingen blijven ongewijzigd Het programma is hertekend. De Leuvense communicatiewetenschap

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10

BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10 INHOUD 1 2 BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10 DEEL 1 INSCHRIJVING VIA TOETREDINGSOVEREENKOMSTEN 10 1.1 Diplomacontract, creditcontract en examencontract 10 1.2 Modeltraject en geïndividualiseerd

Nadere informatie

Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts

Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts 1.1 Aanvullingen op de Onderwijsregeling (OR) 1.1.1 Organisatie van het academiejaar OR Artikel 6 Organisatie van het academiejaar

Nadere informatie

Opleidingsgebonden aanvullingen OER 2013-2014 Lerarenopleidingen Kempen

Opleidingsgebonden aanvullingen OER 2013-2014 Lerarenopleidingen Kempen Datum goedkeuring Versie Datum herziening Plaats kwaliteitshandboek Redacteur 11/09/2013 1.0 John Maes Opleidingsgebonden aanvullingen OER 2013-2014 Lerarenopleidingen Kempen Document: Thomas More/GWL

Nadere informatie

DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT

DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT Departement Design & Technologie 2015-2016 In wat volgt staan een aantal aanvullingen op het algemeen onderwijsreglement (AOR) en het algemeen

Nadere informatie

Handleiding bij het K.U.Leuven-attest aangepaste examenvorm

Handleiding bij het K.U.Leuven-attest aangepaste examenvorm Studentenvoorzieningen Cel studeren met een functiebeperking Naamsestraat 80 bus 5415 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Handleiding bij het K.U.Leuven-attest aangepaste examenvorm Vanuit het

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Liesbeth Hens Departement Onderwijs en Vorming Hoger Onderwijsbeleid liesbeth.hens@ond.vlaanderen.be SLO bachelor na bachelor master na master Professionele bachelor

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT. Academiejaar 2012 2013

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT. Academiejaar 2012 2013 ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT Academiejaar 2012 2013 Het onderwijs- en examenreglement is ondergeschikt aan de decretale bepalingen in verband met het hoger onderwijs en hun uitvoeringsbepalingen. Het

Nadere informatie

Ombudsdienst FSW. Yasmine Sidhoumi

Ombudsdienst FSW. Yasmine Sidhoumi Ombudsdienst FSW Yasmine Sidhumi Inhud 1 Examenregeling 1 Examenrster (IER) 2 Blk- en examenplanning 3 Verlp schriftelijke en mndelinge examens 2 Ombudsdienst FSW 1 Ombuds 2 Ombudsdienst: cntact 3 Wat

Nadere informatie

Deliberatiebijeenkomsten van de School of Arts. A. SITUERING

Deliberatiebijeenkomsten van de School of Arts. A. SITUERING Deliberatiebijeenkomsten van de School of Arts. A. SITUERING De Hogeschool Gent heeft de voorbije jaren via de onderwijs-en examenregeling de werking van een deliberatiecommissie geautomatiseerd. Omwille

Nadere informatie

Dienst Studentenbegeleiding Ingenieurswetenschappen. Koen Paes 05/07/2017

Dienst Studentenbegeleiding Ingenieurswetenschappen. Koen Paes 05/07/2017 Dienst Studentenbegeleiding Ingenieurswetenschappen Koen Paes 05/07/2017 o Wat na de ijkingstoets? o Studieprogramma eerste semester o De Dienst Studentenbegeleiding: Wie zijn we? Wat doen we? Vakspecifieke

Nadere informatie

Aanvulling onderwijs- en examenreglement RITCS School of Arts

Aanvulling onderwijs- en examenreglement RITCS School of Arts Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2015-2016 RITCS School of Arts 1.1 Aanvullingen op de Onderwijsregeling (OR) 1.1.1 Organisatie van het academiejaar OR Artikel 6 Organisatie van het academiejaar

Nadere informatie

Leerkrediet 2011 2012

Leerkrediet 2011 2012 2011 WAT IS HET LEERKREDIET? Het leerkrediet trad in werking in 2008-2009. Dit betekent dat elke student bij zijn eerste inschrijving een rugzak met 140 meekrijgt. De student gebruikt bij zijn inschrijving

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT 2012-2013 DEPARTEMENTAAL ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2012-2013

ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT 2012-2013 DEPARTEMENTAAL ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2012-2013 LUCA School of Arts, departement Architectuur, campus Sint-Lucas Brussel-Gent ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT 2012-2013 DEPARTEMENTAAL ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2012-2013 2 Inhoudstafel Titel

Nadere informatie

Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 18 januari 2005, 21 juni 2005, 4 juli 2006, 22 mei 2007, 1 juli 2008 en 23 juni 2009.

Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 18 januari 2005, 21 juni 2005, 4 juli 2006, 22 mei 2007, 1 juli 2008 en 23 juni 2009. EXAMENREGLEMENT Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 18 januari 2005, 21 juni 2005, 4 juli 2006, 22 mei 2007, 1 juli 2008 en 23 juni 2009. Voorafgaande beschouwingen Bij het opstellen van het

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

Thomas More. Onderwijs- en examenreglement

Thomas More. Onderwijs- en examenreglement Thomas More Onderwijs- en examenreglement Academiejaar 2013-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Vooraf... 4 TITEL I. BEGRIPSBEPALINGEN... 5 TITEL II. ONDERWIJSREGLEMENT...12 Afdeling 1. Inschrijving

Nadere informatie

Onderwijs- en. examenregeling 2013-2014. Verkorte versie van de onderwijs- en examenregeling. www.ehb.be

Onderwijs- en. examenregeling 2013-2014. Verkorte versie van de onderwijs- en examenregeling. www.ehb.be Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Verkorte versie van de onderwijs- en examenregeling www.ehb.be Beste student, Je rechten en plichten als student staan beschreven in de algemene onderwijs- en examenregeling,

Nadere informatie

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)?

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Leerkrediet Informatie Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Diplomacontract: je volgt een opleiding met de bedoeling een diploma te behalen voor de volledige opleiding Creditcontract: je volgt

Nadere informatie

MISSIE VAN DE HOGESCHOOL... 7 VOORAF... 8 TITEL 1: ONDERWIJSREGLEMENT... 10

MISSIE VAN DE HOGESCHOOL... 7 VOORAF... 8 TITEL 1: ONDERWIJSREGLEMENT... 10 Onderwijs-en examenreglement 2014 2015 INHOUDSTAFEL MISSIE VAN DE HOGESCHOOL... 7 VOORAF... 8 TITEL 1: ONDERWIJSREGLEMENT... 10 AFDELING 1: TOELATING... 10 Artikel 1. Toelatingsvoorwaarden: algemeen...

Nadere informatie

Erasmusreglement Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW)

Erasmusreglement Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW) Erasmusreglement Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW) Geldig vanaf academiejaar 2015 2016 1 Uitgaande studentenmobiliteit 1.1 Toepassingsgebied Dit onderdeel van het reglement is van toepassing op uitgaande

Nadere informatie

Departementale aanvullingen op de onderwijsen examenregeling. Departement Management, Media & Maatschappij 2013-2014

Departementale aanvullingen op de onderwijsen examenregeling. Departement Management, Media & Maatschappij 2013-2014 Partner in de Universitaire Associatie Brussel Departementale aanvullingen op de onderwijsen examenregeling Departement Management, Media & Maatschappij 2013-2014 Erasmushogeschool Brussel Departement

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

Departementale aanvulling op het onderwijs- en examenreglement

Departementale aanvulling op het onderwijs- en examenreglement mm Departementale aanvullingen op het onderwijs- en examenreglement Departement Management, Media & Maatschappij 2017-2018 Erasmushogeschool Brussel Departement MMM Zespenningenstraat 70 1000 Brussel Goedgekeurd

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016

EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016 EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016 EXAMENREGLEMENT NVKVV vzw SEPTEMBER 2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Evaluatiemodaliteiten... 3 2.1 Examenvorm... 3 2.2 Examenorganisatie...

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Specifiek Onderwijs- en examenreglement Odisee. Permanente Vorming

Specifiek Onderwijs- en examenreglement Odisee. Permanente Vorming Specifiek Onderwijs- en examenreglement 2015 2016 Odisee Permanente Vorming 1 Inhoudstafel Opdrachtverklaring Odisee... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. VOORAF... 3 Titel I. ONDERWIJSREGLEMENT... 4

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

Introductiedagen 2011-2012 19-20 september 2011

Introductiedagen 2011-2012 19-20 september 2011 Studeren in het hoger onderwijs anno 2013-2014 Infoavond voor ouders / 20 november 2013 MAD-faculty / campus Elfde Linie 1 Ouderinfoavond Inhoud Situering van de opleiding Studentenbegeleiding en - ombudspersonen

Nadere informatie

Facultair reglement houdende verdere invulling van Art 79 OER inzake fraude of onregelmatigheden

Facultair reglement houdende verdere invulling van Art 79 OER inzake fraude of onregelmatigheden Facultair reglement houdende verdere invulling van Art 79 OER inzake fraude of onregelmatigheden (FR 9/10/13) Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Fraude Als fraude in de zin van Art. 79 OER zal worden beschouwd

Nadere informatie

Een bachelor- of masterdiploma behalen

Een bachelor- of masterdiploma behalen Werken en studeren Ben je al aan het werk maar wil je een nieuwe uitdaging aangaan en professioneel een andere weg inslaan? Heb je vroeger niet de kans gekregen of genomen om verder te studeren maar wil

Nadere informatie

ONDERWIJS-, EXAMEN-, EN RECHTSPOSITIEREGELING 2014-2015 EXAMENREGELING

ONDERWIJS-, EXAMEN-, EN RECHTSPOSITIEREGELING 2014-2015 EXAMENREGELING ONDERWIJS-, EXAMEN-, EN RECHTSPOSITIEREGELING 2014-2015 EXAMENREGELING Examenregeling De examenregeling van de Hogeschool PXL omvat alle regels in verband met de examens aan de Hogeschool PXL. Het bevat

Nadere informatie

26 maart 2015. 1. Algemene regels

26 maart 2015. 1. Algemene regels Je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren tijdens het academiejaar en de gevolgen hiervan voor de kinderbijslag en de studietoelagen van de Vlaamse overheid 26 maart 2015 1. Algemene regels Wanneer

Nadere informatie

DEPARTEMENTALE AANVULLING op het ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT. Departement Onderwijs & Pedagogie

DEPARTEMENTALE AANVULLING op het ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT. Departement Onderwijs & Pedagogie DEPARTEMENTALE AANVULLING op het ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT Departement Onderwijs & Pedagogie 2017-2018 AANVULLING OP HET ALGEMEEN ONDERWIJSREGLEMENT OR-Art 4 Reglementen inzake stages, bachelorproef,

Nadere informatie

ONDERWIJSREGLEMENT 2013-2014 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS

ONDERWIJSREGLEMENT 2013-2014 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS ONDERWIJSREGLEMENT 2013-2014 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS 2 Vooraf Dit onderwijs- en examenreglement is ondergeschikt aan de decretale bepalingen in verband met het hoger onderwijs en hun uitvoeringsbepalingen.

Nadere informatie

Onderwijs-en examenreglement 2013 2014 HUB KAHO. Professionele opleidingen

Onderwijs-en examenreglement 2013 2014 HUB KAHO. Professionele opleidingen Onderwijs-en examenreglement 2013 2014 HUB KAHO Professionele opleidingen INHOUDSTAFEL OPDRACHTVERKLARING HUB-KAHO... 9 INLEIDENDE BEPALINGEN... 10 TOEPASSINGSGEBIED... 11 DEEL I. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

ongewettigde afwezigheid van meer dan 25% aanleiding geven tot de quotatie afwezig voor het volledige opleidingsonderdeel.

ongewettigde afwezigheid van meer dan 25% aanleiding geven tot de quotatie afwezig voor het volledige opleidingsonderdeel. Beste student, Ibamaflex biedt nu de mogelijkheid om je afwezigheden digitaal te melden en de bewijsstukken te scannen en op te laden. Het is dan ook de bedoeling dat je dit voortaan via deze weg doet.

Nadere informatie

ONDERWIJS-, EXAMEN-, EN RECHTSPOSITIEREGELING EXAMENREGELING

ONDERWIJS-, EXAMEN-, EN RECHTSPOSITIEREGELING EXAMENREGELING ONDERWIJS-, EXAMEN-, EN RECHTSPOSITIEREGELING 2013-2014 EXAMENREGELING Examenregeling De examenregeling van de Hogeschool PXL omvat alle regels in verband met de examens aan de Hogeschool PXL. Het bevat

Nadere informatie

Nota herindeling academiejaar (21 mei 2014)

Nota herindeling academiejaar (21 mei 2014) Nota herindeling academiejaar (21 mei 2014) VVS wil: - Tegelijk aandacht voor nieuwe onderwijs- en examenvormen in de denkoefening over de herindeling van het academiejaar. - Een minimumduur voor de blok-

Nadere informatie

Schakel- en voorbereidingsprogramma Bedrijfscommunicatie. Onthaalsessie: 26 september 2016 Tim Smits

Schakel- en voorbereidingsprogramma Bedrijfscommunicatie. Onthaalsessie: 26 september 2016 Tim Smits Schakel- en voorbereidingsprogramma Bedrijfscommunicatie Onthaalsessie: 26 september 2016 Tim Smits Overzicht Doelstelling Programma Toledo en KU Loket ISP en IER STB-werking Vrijstellingen Wegwijs in

Nadere informatie

Departementale aanvulling op het onderwijs- en examenreglement. Departement Media, Management & Maatschappij

Departementale aanvulling op het onderwijs- en examenreglement. Departement Media, Management & Maatschappij Partner in de Universitaire Associatie Brussel Departementale aanvullingen op het onderwijs- en examenreglement Departement Management, Media & Maatschappij 2014-2015 Erasmushogeschool Brussel Departement

Nadere informatie

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009 de Stap Studieadviespunt Gent Klein Raamhof 8, 9000 Gent Tel. 09 233 75 15 - Fax 09 224 15 65 mail: info@destapgent.be website: www.destapgent.be Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Academiejaar 2012 2013 1. PROCEDURE 1.1 Aanvragen van je vrijstellingen

Nadere informatie

Ombudsdienst & Examens

Ombudsdienst & Examens Ombudsdienst & Examens December 2013 Presentatie dr Ombudsdienst Letteren Inhud presentatie 1. Het examenreglement 2. De mbudsdienst 3. De examenregeling 4. De beraadslaging en bekendmaking examenresultaten

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie

Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten

Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten Artikel 3.3, lid 1 Algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding Voor de inschrijving voor een bacheloropleiding geldt als algemene toelatingsvoorwaarde

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT: VRAAG EN ANTWOORD

EXAMENREGLEMENT: VRAAG EN ANTWOORD Op de website van de universiteit vind je een forum waar je vragen kan stellen over de examens en het examenreglement. Medewerkers van de universiteit of collegastudenten kunnen dan een antwoord geven

Nadere informatie

Studievoortgangsdossier Opbouw en inhoud

Studievoortgangsdossier Opbouw en inhoud 2011-2012 Opbouw en inhoud Overzichtsscherm: - keuze tussen examenperiodes per opleiding: klik op detail - (indicatief) diplomaruimtepercentage na elke examenperiode - cumulatieve studie-efficiëntie (CSE)

Nadere informatie

GIT-infobundel. Academiejaar ALGEMENE INFORMATIE FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE

GIT-infobundel. Academiejaar ALGEMENE INFORMATIE FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE GIT-infobundel Academiejaar 2016-2017 ALGEMENE INFORMATIE Ik ben niet geslaagd voor een aantal opleidingsonderdelen, wat moet ik nu doen? Hoe moet ik mijn curriculum

Nadere informatie

GIT regels

GIT regels GIT regels 2017-2018 A. Basisprincipe We streven naar een maximale responsabilisering van de student. De student dient er zelf over te waken een haalbaar studieprogramma samen te stellen. De student die

Nadere informatie

Departementale aanvulling op het onderwijs- en examenreglement

Departementale aanvulling op het onderwijs- en examenreglement Partner in de Universitaire Associatie Brussel Departementale aanvullingen op het onderwijs- en examenreglement Departement Management, Media & Maatschappij 2015-2016 Erasmushogeschool Brussel Departement

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2016-2017 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS 1 Inhoudsopgave Vooraf TITEL I: ONDERWIJSREGLEMENT Afdeling 1. Toelatingsvoorwaarden Afdeling 2. Inschrijvingsregels 2.1. Inschrijvingsregels

Nadere informatie

Informatienota ten behoeve afname tentamens Rechtenfaculteit Hasselt ac.jr. 2010-11

Informatienota ten behoeve afname tentamens Rechtenfaculteit Hasselt ac.jr. 2010-11 FACULTEIT RECHTEN Informatienota ten behoeve afname tentamens Rechtenfaculteit Hasselt ac.jr. 2010-11 Inhoud Contactpersonen campus Hasselt Examens / evaluaties Deelname aan examens en examenkansen Evaluatievorm

Nadere informatie

Specifiek Onderwijs- en examenreglement 2014 2015 Odisee. Permanente Vorming

Specifiek Onderwijs- en examenreglement 2014 2015 Odisee. Permanente Vorming Specifiek Onderwijs- en examenreglement 2014 2015 Odisee Permanente Vorming 1 Inhoudstafel Opdrachtverklaring Odisee... 3 VOORAF... 4 Titel I. ONDERWIJSREGLEMENT... 5 Afdeling 1: Toelating... 5 Afdeling

Nadere informatie

Studie- en Trajectbegeleiding

Studie- en Trajectbegeleiding Studie- en Trajectbegeleiding Schakelprgramma Dag: Master in de handelswetenschappen T Serclaes 1 e verdieping blk A 2 Academische kalender 1ste semester Lessen: 13 weken Kerstvakantie: 2 weken Studieverlf:

Nadere informatie