Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden"

Transcriptie

1 Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden Akoestisch onderzoek geluidbelasting en geluidwering revisie 01 april 2010 Auteur(s) Ing. K. Bakker Buro Appel B.V. Postbus AE JOURE T: (0513) F: (0513) Opdrachtgever De heer J.J. v.d. Berg Langsterstrasse MEERBUSCH Contactpersoon De heer J.H. van Lente (Architektenburo J.H. v. Lente)

2 VL woning Hoepelweg 19 te IJsselmuiden revisie 00 maart 2010 Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2 Onderzoeksopzet en uitgangspunten Toetsingskader wegverkeerslawaai Toetsingskader plansituatie 4 3 Berekeningen Rekenmethode wegverkeerslawaai Invoergegevens Resultaten en toetsing 6 4 Geluidisolatieberekeningen Berekeningswijze Geluideisen Ventilatie-eisen Materiaalkeuze Karakteristieke geluidwering 8 5 Conclusie 9 Bijlagen 1. Figuur situatie 2. Figuur objecten 3. Invoergegevens rekenmodel 4. Berekeningsresultaten geluidwering Blad 1 van 7

3 VL woning Hoepelweg 19 te IJsselmuiden revisie 00 maart Inleiding Het voorliggende akoestisch onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de heer Van de Berg in het kader van de nieuwbouw van een woning aan de Hoepelweg 17 te IJsselmuiden. Het doel van het akoestisch onderzoek is het vaststellen van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van de Grafhorsterweg op de gevels van de nieuw te realiseren bestemming. Daarnaast is voor een deugdelijke motivering van het bestemmingsplan de geluidsbelasting van de Hoepelweg en Rondeweg tevens inzichtelijk gemaakt. Dit ondanks het feit dat deze wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur niet zoneplichtig zijn. De berekeningsresultaten zijn getoetst aan de volgens de Wet geluidhinder (Wgh) geldende waarden. Wanneer de in de Wgh gestelde waarden worden overschreden, dient beoordeeld te worden of er maatregelen ter beperking van het geluid nodig zijn en/of er een hogere waarde moet worden vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. Ook is op basis van de gecumuleerde geluidbelasting de (benodigde) geluidwering van de gevels van de verblijfsgebieden in de woning bepaald. Dit ten behoeve van de aanvraag om bouwvergunning. In het voorliggende rapport zijn de werkwijze en de resultaten van dit akoestisch onderzoek weergegeven. In hoofdstuk 2 is het juridisch kader en de procedure beschreven alsmede de onderzoeksopzet. De uitgangspunten voor de berekeningen, waaronder de verkeersgegevens zijn weergegeven in hoofdstuk 3. De berekeningen en aanbevelingen ten aanzien van de geluidwering zijn opgenomen in hoofdstuk 4. De rapportage wordt afgesloten met een conclusie in hoofdstuk 5. Figuur A: Geografische ligging (Bron: Google Maps) Blad 2 van 7

4 VL woning Hoepelweg 19 te IJsselmuiden revisie 00 maart Onderzoeksopzet en uitgangspunten 2.1 Toetsingskader wegverkeerslawaai Algemeen De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (binnenstedelijk of buitenstedelijk). De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 2.1 weergegeven. Tabel 2.1 Zonebreedte wegverkeer Aantal rijstroken Zonebreedte [m] Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 5 of meer of meer of Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als het gebied binnen de bebouwde kom doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. Dit laatste gebied valt onder het buitenstedelijk gebied. Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de L den -waarde in db bepaald. De L den -waarde is het energetisch en naar de tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende drie waarden: het geluidniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en uur); het geluidniveau in de avondperiode (tussen en uur) + 5 db; het geluidniveau in de nachtperiode (tussen en uur) + 10 db. De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de hoogst toelaatbare waarde van de Wet geluidhinder. Indien deze waarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk zijn, kan een hogere grenswaarde worden aangevraagd bij het college van Burgemeesters en Wethouders. Zo mogen de maximum toegestane geluidsbelasting uit de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder niet worden overschreden en er moet een ontheffingscriterium van toepassing zijn. In artikel 82 en volgende worden de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties bij zones. In tabel 2.2 zijn deze waarden (ten hoogste toelaatbare waarde en de maximaal toelaatbare waarde) opgenomen. Tabel 2.2 Grenswaarden voor woningen langs een bestaande weg Status van de woning Hoogst toelaatbare geluidsbelasting [db] Maximale toelaatbare geluidsbelasting Stedelijk [db] Buitenstedelijk nieuw te bouwen woningen vervangende nieuwbouw * * vervangende nieuwbouw langs auto(snel)weg binnen bebouwde kom 63 db Blad 3 van 7

5 VL woning Hoepelweg 19 te IJsselmuiden revisie 00 maart 2010 Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder Artikel 110g van de Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid het resultaat van berekening en meting van de geluidbelasting vanwege wegverkeer met maximaal 5 db te verlagen alvorens de waarden te toetsen aan de hoogst toelaatbare en maximaal toelaatbare geluidsbelasting. De werkelijk toe te passen aftrek wordt door de minister van VROM bepaald. Deze bepaling geldt telkens voor een bepaalde periode. De correctie biedt de mogelijkheid te anticiperen op het afnemen van de geluidproductie van de motorvoertuigen. De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.6 van het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder Op basis van dit voorschrift mag voor wegen met een representatieve snelheid van 70 km/uur of meer een aftrek van 2 db worden toegepast, voor wegen met een snelheid lager dan 70 km/uur bedraagt de aftrek 5 db. 30 km/uur zone Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk. Gelet op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat, bij het opstellen van een bestemmingsplan of een artikel 19-procedure, de geluidbelasting wel inzichtelijk dient te worden gemaakt. Er dient sprake te zijn van een deugdelijke motivering bij het vaststellen van een bestemmingsplan. Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening is derhalve akoestisch onderzoek gewenst. In de zin van de Wet geluidhinder zijn geen streef- en/of grenswaarden gesteld aan dergelijke wegen. De aftrek ex artikel 110g Wgh is eveneens niet van toepassing op wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. 2.2 Toetsingskader plansituatie De onderhavige situatie heeft betrekking op een bestemming welke is gelegen binnen de invloedssfeer van de Grafhorsterweg. Het betreft hier buitenstedelijke weg met 2 rijstroken. De zonebreedte bedraagt 250 meter. Op de weg geldt een maximum snelheid van km/uur, de aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt derhalve 2 db. Voor de Hoepelweg en Rondeweg geldt een maximum snelheid van 30 km/uur. In de zin van de Wet geluidhinder zijn deze wegen niet-zoneplichtig en zouden derhalve buiten beschouwing kunnen blijven. Gelet op jurisprudentie blijken 30 km/uur wegen vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' toch akoestisch te moeten worden onderzocht. In bijlage 1 is de situatie weergegeven. Blad 4 van 7

6 VL woning Hoepelweg 19 te IJsselmuiden revisie 00 maart Berekeningen 3.1 Rekenmethode wegverkeerslawaai Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het verkeer op een weg zijn twee wettelijk vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de standaardrekenmethode I en de standaardrekenmethode II uit het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006, kortweg aangeduid als respectievelijk SRM I en SRM II. De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan ook uitgevoerd conform SRM II. In het onderhavige onderzoek zijn de betreffende wegen en de directe omgeving ingebracht in een grafisch computermodel dat rekent conform het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006 volgens SRM II (Winhavik 7.64). De onderzoeksopzet en de invoergegevens zijn in de onderstaande alinea s nader toegelicht. Voor de berekening van de geluidbelasting op het plangebied is een berekeningsmodel opgezet waarin de wegen, omliggende bebouwing en bodemgebieden zijn opgenomen. 3.2 Invoergegevens Voor de berekening van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de gevels van de nieuw te realiseren woning is een berekeningsmodel opgezet waarin de relevante wegen, de omliggende bebouwing en bodemgebieden zijn opgenomen. De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de gemeente Kampen en zijn doorgerekend voor het jaar De voor de berekeningen gehanteerde verkeersgegevens zijn weergegeven in tabel 3.1 en 3.2 en afkomstig van de Provincie Overijssel en de gemeente Kampen. Tabel3.1 Gehanteerde verkeersgegevens prognosejaar 2020 Weg Intensiteit [mvt/etm] Snelheid [km/uur] Daguur [%] Avonduur [%] Nachtuur [%] Wegdek Grafhorsterweg / DAB (0/16) Hoepelweg Klinkers Rondeweg DAB (0/16) De wegen zijn als akoestisch hard (bodemfactor 0,0) in de berekeningen meegenomen. Voor het overige is een bodemfactor van 0,8 gehanteerd. Tabel 3.2 Verdeling over de voertuigcategorieën in [%]. Weg Lichte voertuigen Middelzware voertuigen Zware voertuigen Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht Grafhorsterweg Hoepelweg Rondeweg De diverse gebouwen in de omgeving van de woning zijn in de berekeningen zowel afschermend als reflecterend meegenomen. Met behulp van het berekeningsmodel zijn voor wegverkeer puntberekeningen uitgevoerd voor de situatie De waarneempunten zijn zo gelegen dat ze een representatief beeld geven van de geluidbelasting op de woning. De ligging van de waarneempunten en wegen is weergegeven in bijlage 2. In bijlage 3 zijn de invoergegevens weergegeven. Blad 5 van 7

7 VL woning Hoepelweg 19 te IJsselmuiden revisie 00 maart Resultaten en toetsing Met behulp van het berekeningsmodel is de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de relevante wegen berekend. De berekeningsresultaten van alle ontvangerpunten en waarneemhoogten zijn weergegeven in tabel 3.3. Om toetsing aan de Wet geluidhinder mogelijk te maken, is de L den -waarde bepaald door het geluidniveau in de dagperiode, de avondperiode + 5 db en de nachtperiode + 10 db energetisch en naar de tijdsduur van de beoordelingsperiode te middelen waarna er op deze gemiddelde waarde een aftrek van 2 db ex artikel 110g wordt toegepast. Tabel 3.3 Geluidbelasting (Lden) vanwege Grafhorsterweg Hoogte Geluidbelasting Aftrek art. 110g Punt [m] 2020 [db], excl. Wgh [db] Geluidbelasting 2020 [db], incl. Voorgevel, west ,1 2/ ,9 2/5 46 Zijgevel, noord ,4 2/ ,2 2/5 44 Zijgevel, noord ,4 2/ ,8 2/5 24 Zijgevel, zuid ,5 2/ ,8 2/5 39 Uit tabel 3.3 blijkt dat voor woning de voorkeurswaarde vanwege het wegverkeer op de Grafhorsterweg ter plaatse van de woning niet wordt overschreden. Tabel 3.4 Geluidbelasting (Lden) vanwege Hoepelweg en Rondeweg Punt Hoogte [m] Hoepelweg 2020 [db], excl. Rondeweg 2020 [db], excl. Voorgevel, west Zijgevel, noord Zijgevel, noord Zijgevel, zuid In tabel 3.5 is de gecumuleerde geluidbelasting weergegeven ten gevolge van alle wegen in de omgeving van de woning. Deze geluidbelasting is gehanteerd bij de uitvoering van het akoestisch onderzoek naar de geluidwering in het kader van een aanvraag om bouwvergunning (hoofdstuk 4). Tabel 3.5 Gecum. geluidbelasting (Lden) vanwege Grafhorsterweg, Hoepelweg en Rondeweg Punt Hoogte [m] Geluidbelasting 2020 [db], excl. Voorgevel, west Zijgevel, noord Zijgevel, noord Zijgevel, zuid In bijlage 4 zijn de uitgebreide rekenresultaten per etmaalperiode weergegeven. Blad 6 van 7

8 VL woning Hoepelweg 19 te IJsselmuiden revisie 00 maart Geluidisolatieberekeningen 4.1 Berekeningswijze Voor de indeling van het gebouw wordt verwezen naar de bouwtekeningen, die bij de aanvraag bouwvergunning zijn gevoegd. Op basis van deze tekeningen is voor alle verblijfsgebieden die grenzen aan een geluidbelaste gevel de geluidwering berekend. De berekening van de geluidwering is uitgevoerd conform de NEN 5077 zoals aangewezen in het Bouwbesluit. Bij de berekening van de benodigde geluidwering voor het gebouw is uitgegaan van de waarden zoals genoemd in tabel 2.1 en weergegeven op figuur 2. Op basis van deze waarde is in de eerste plaats bepaald of het bouwplan voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. Daar waar niet aan deze eisen wordt voldaan is aangegeven welke geluidwerende voorzieningen minimaal benodigd zijn om aan de eisen te kunnen voldoen. 4.2 Geluideisen Ingevolge het 'Bouwbesluit' zijn voor de geluidwering van gebouwen een aantal eisen vastgesteld. Daartoe zijn gebouwen ingedeeld in verblijfsgebieden en verblijfsruimten. De eisen aan de geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies opgenomen in artikel 3.1 e.v. van het Bouwbesluit 2003 en luidt: Een uitwendige scheidingsconstructie van een gebruiksfunctie die gevoelig is voor industrie-, weg- of railverkeerslawaaispoorweglawaai, die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht, heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering, die niet kleiner is dan het verschil tussen de volgens de Wet geluidhinder bepaalde geluidsbelastinggeldende ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van die scheidingsconstructie en de grenswaarde voor het geluidsniveau in het verblijfsgebied als aangegeven in tabel 3.1, met een minimum van 20 db(a). Een scheidingsconstructie als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid, van een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering die maximaal 2 db lager is dan de karakteristieke geluidwering als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid, van het verblijfsgebied waarin de verblijfsruimte ligt. Uit tabel 3.5 blijkt dat voor de woning de hoogst toelaatbare geluidbelasting wordt overschreden. Het is dus nodig om voor deze woning een onderzoek naar de geluidwering van de gevels uit te voeren. Wanneer de eisen zoals in het voorgaande geformuleerd worden vertaald naar de specifieke situatie van het bouwplan dan gelden de geluidseisen als weergegeven in tabel 4.1. Tabel 4.1: Benodigde karakteristieke geluidwering G A;k in db Gebied Hoogste geluidbelasting Eis G A;k VG Eis G A;k VR Begane grond 58 db 25 db 23 db 1 e verdieping 58 db 25 db 23 db Blad 7 van 7

9 VL woning Hoepelweg 19 te IJsselmuiden revisie 00 maart Ventilatie-eisen De architect/opdrachtgever heeft aangegeven dat de ventilatie in het gebouw zal geschieden door middel van een gebalanceerd systeem. In de gevelisolatieberekeningen is dan ook geen rekening gehouden met ventilatievoorzieningen in de gevel. Ook voor de ventilatie-eisen is in het 'Bouwbesluit' onderscheid gemaakt in verblijfsgebieden en verblijfsruimten. In tabel 4.2 staan de eisen voor de ventilatie aanvoer van het bouwplan weergegeven. Van deze aanvoer dient minimaal 50% betrokken te worden aan de buitenlucht. Tabel 4.2: Ventilatie-eisen volgens het 'Bouwbesluit': Ruimte Ventilatie-eis in dm 3 /sec per m 2 Verblijfsgebied (VG) 0,9 Verblijfsruimte (VR) 0,9 (met een minimum van 7 dm 3 /s per VR) 4.4 Materiaalkeuze Voor alle geluidsbelaste gevels zijn zoveel mogelijk dezelfde materialen aangehouden te weten: gesloten gevels : conform tekening beglazing : Climalit Acoustic 25/32 L HR ++, R A = 27,4 db(a), (6mm glas 15mm spouw, Argon gevuld 4mm glas) dak : conform tekening; naaddichting : aansluiting kozijn/muur, eenzijdig gekit en voorzien van; afdeklat: R k -waarde 60 db(a)/m; kierdichting : aansluiting kozijn/raam, dubbele dichting met een indrukking van 3,5 mm; R A -waarde >45 db(a)/m; Gelijkwaardige of betere materialen van een ander merk of type kunnen ook worden toegepast maar de R A -waarden dient dan gelijk of hoger te zijn dan de in de berekening gebruikte materialen. De vermelde R A -waarden hebben betrekking op het standaard-spectrum voor wegverkeerslawaai. 4.5 Karakteristieke geluidwering In bijlage 4 zijn de berekeningen van de karakteristieke geluidwering per verblijfsruimte en verblijfsgebied weergegeven. In tabel 4.3 zijn de berekeningsresultaten samengevat. Tabel 4.3 : Berekende karakteristieke geluidwering G A;k Verblijfsgebied Ruimte Eis Gerealiseerd G ak VG G ak VR G ak VG G ak VR Begane grond 0.1 Woonkamer 23 31,4 0.3 Slaapkamer ,5 40, Verblijsruimte 23 30,9 Verdieping Slaapkamer 23 36, Slaapkamer 23 28, , Slaapkamer 23 31, Slaapkamer 23 28,0 Uit de rekenresultaten blijkt dat wordt voldaan aan de voor de karakteristieke geluidwering gestelde eisen uit het Bouwbesluit. Blad 8 van 7

10 VL woning Hoepelweg 19 te IJsselmuiden revisie 00 maart Conclusie Uit de resultaten van het onderzoek wordt het volgende geconcludeerd. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de ten hoogst toelaatbare waarde ter plaatse van de voorgevel van de woning met 1 db wordt overschreden. De geluidbelasting bedraagt maximaal 49 db inclusief correctie artikel 110g Wgh. Hiervoor dient een hogere waarde te worden aangevraagd cq. verleend. De geluidbelasting die dient te worden gehanteerd bij de uitvoering van een akoestisch onderzoek naar de geluidwering in het kader van een aanvraag om bouwvergunning is weergegeven in tabel 2.6 en bedraagt ten hoogste 59 db. Omdat de ten hoogst toelaatbare waarde wordt overschreden, is aangetoond dat de karakteristieke geluidwering van de gevel voldoet aan de eisen gesteld in het Bouwbesluit. Indien ten minste de maatregelen als omschreven in hoofdstuk 4 worden toegepast wordt voldaan aan de gestelde eisen volgens Bouwbesluit. Gelijkwaardige of betere materialen van een ander merk of type kunnen ook worden toegepast indien de R A -waarde gelijk of hoger is dan de opgegeven waarden. De vermelde R A -waarden hebben betrekking op het standaardspectrum voor wegverkeergeluid. Buro Appel B.V. Joure, april 2010 Blad 9 van 7

11 VL woning Hoepelweg 17 te IJsselmuiden revisie 00 maart 2010 Bijlage 1 - Figuur situatie

12 VL woning Hoepelweg 19 te IJsselmuiden revisie 00 maart Berekeningen 3.1 Rekenmethode wegverkeerslawaai Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het verkeer op een weg zijn twee wettelijk vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de standaardrekenmethode I en de standaardrekenmethode II uit het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006, kortweg aangeduid als respectievelijk SRM I en SRM II. De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan ook uitgevoerd conform SRM II. In het onderhavige onderzoek zijn de betreffende wegen en de directe omgeving ingebracht in een grafisch computermodel dat rekent conform het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006 volgens SRM II (Winhavik 7.64). De onderzoeksopzet en de invoergegevens zijn in de onderstaande alinea s nader toegelicht. Voor de berekening van de geluidbelasting op het plangebied is een berekeningsmodel opgezet waarin de wegen, omliggende bebouwing en bodemgebieden zijn opgenomen. 3.2 Invoergegevens Voor de berekening van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de gevels van de nieuw te realiseren woning is een berekeningsmodel opgezet waarin de relevante wegen, de omliggende bebouwing en bodemgebieden zijn opgenomen. De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de gemeente Kampen en zijn doorgerekend voor het jaar De voor de berekeningen gehanteerde verkeersgegevens zijn weergegeven in tabel 3.1 en 3.2 en afkomstig van de Provincie Overijssel en de gemeente Kampen. Tabel3.1 Gehanteerde verkeersgegevens prognosejaar 2020 Weg Intensiteit [mvt/etm] Snelheid [km/uur] Daguur [%] Avonduur [%] Nachtuur [%] Wegdek Grafhorsterweg DAB (0/16) Hoepelweg Klinkers Rondeweg DAB (0/16) De wegen zijn als akoestisch hard (bodemfactor 0,0) in de berekeningen meegenomen. Voor het overige is een bodemfactor van 0,8 gehanteerd. Tabel 3.2 Verdeling over de voertuigcategorieën in [%]. Weg Lichte voertuigen Middelzware voertuigen Zware voertuigen Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht Grafhorsterweg Hoepelweg Rondeweg De diverse gebouwen in de omgeving van de woning zijn in de berekeningen zowel afschermend als reflecterend meegenomen. Met behulp van het berekeningsmodel zijn voor wegverkeer puntberekeningen uitgevoerd voor de situatie De waarneempunten zijn zo gelegen dat ze een representatief beeld geven van de geluidbelasting op de woning. De ligging van de waarneempunten en wegen is weergegeven in bijlage 2. In bijlage 3 zijn de invoergegevens weergegeven. Blad 5 van 7

13 Buro Appel project opdrachtgever Nieuwbouw Hoepelweg 19 te IJsselmuiden dhr. J.J. v.d. Berg objecten bodemabsorptie gebouw bebouwing rijlijn tank + omschrijving Situatie WinHavik 8.00 rc 1.8 (c) diractivity-software schaal: 1 :

14 VL woning Hoepelweg 17 te IJsselmuiden revisie 00 maart 2010 Bijlage 2 - Figuur objecten

15 Buro Appel project opdrachtgever Nieuwbouw Hoepelweg 19 te IJsselmuiden dhr. J.J. v.d. Berg objecten + + bodemabsorptie gebouw bebouwing rijlijn tank waarneempunt gevel omschrijving Objecten WinHavik 8.00 rc 1.8 (c) diractivity-software schaal: 1 :

16 VL woning Hoepelweg 17 te IJsselmuiden revisie 00 maart 2010 Bijlage 3 - Invoergegevens rekenmodel

17 Buro Appel Projectgegevens projectnaam: Nieuwbouw Hoepelweg 19 te IJsselmuiden opdrachtgever: dhr. J.J. v.d. Berg adviseur: Buro Appel databaseversie: 6 situatie: Basismodel uitsnede: Bouwbesluit 1 WinHavik 8.06 (c) diractivity-software

18 Buro Appel 2 Gebouwen reflectie gevel gekoppeld nr adres z,gem m,gem vl/rl il soort geb. kenmerk WinHavik 8.06 (c) diractivity-software

19 Buro Appel 3 Bebouwing nr z,gem m,gem lengte adres reflectie kenmerk WinHavik 8.06 (c) diractivity-software

20 Buro Appel 4 nr z,gem m,gem lengte adres reflectie kenmerk WinHavik 8.06 (c) diractivity-software

21 Buro Appel 5 Waarneempunten waarneemhoogten nr z1 m1 adres huisnr type afw.toets h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9 h10 refl kenmerk gevel gevel gevel gevel WinHavik 8.06 (c) diractivity-software

22 Buro Appel 6 Rijlijnen Intensiteiten snelheden nr z,gem m,gem lengte wegdek hellingcor. groep omschrijving kenmerk art 110g etmaalintens. % periode % licht middel zwaar motor licht middel zwaar motor =glad asfalt dag avond nacht =gewone elementenverharding CRO 2.0 dag avond nacht =glad asfalt 3.0 dag avond nacht =glad asfalt dag avond nacht WinHavik 8.06 (c) diractivity-software

23 Buro Appel 7 Bodemabsorptie nr lengte absorptie [%] kenmerk WinHavik 8.06 (c) diractivity-software

24 Buro Appel 8 WinHavik 8.06 (c) diractivity-software

25 VL woning Hoepelweg 17 te IJsselmuiden revisie 00 maart 2010 Bijlage 4: Berekeningsresultaten

26 Rekenresultaten geluidbelasting in Lden en exclusief correctie art. 110g Wgh Bron No. Waarneempunt Hoogte Lden Alle wegen 1 voorgevel west 1,5 58,5 4,5 58,5 2 zijgevel zuid 1,5 53,4 4,5 53,3 3 zijgevel noord 1 1,5 54,6 4,5 54,7 4 achtergevel noord 2 1,5 47,6 4,5 48,1 Grafhorsterweg 1 voorgevel west 1,5 48,1 4,5 48,9 2 zijgevel zuid 1,5 45,4 4,5 46,2 3 zijgevel noord 1 1,5 43,5 4,5 43,8 4 achtergevel noord 2 1,5 25,4 4,5 28,8 Hoepelweg 1 voorgevel west 1,5 57,9 4,5 57,8 2 zijgevel zuid 1,5 52,6 4,5 52,2 3 zijgevel noord 1 1,5 51,6 4,5 51,7 4 achtergevel noord 2 1,5 27,1 4,5 30,2 Rondeweg 1 voorgevel west 1,5 43,5 4,5 43,5 2 zijgevel zuid 1,5 34,8 4,5 34,5 3 zijgevel noord 1 1,5 51,0 4,5 50,9 4 achtergevel noord 2 1,5 47,5 4,5 48,0

27 BOA Geluidwering Gevels Buro Appel (c) diractivity-software BV 2008 pg: :31 project , Nieuwbouw woning Hoepelweg 19 te IJsselmuiden Projectdatum Opdrachtgever Uitgevoerd door Architektenburo J.H. van Lente ing. K. Bakker gebouw Rekenmethode Spectrum Uitgevoerd door Hoepelweg 19 te IJsselmuiden bouwbesluit wegverkeer Ci KBa totaal verblijfsgebied Begane grond totaal Geluidbelasting 59 db Opgegeven als Su,tot 84.8 m2 GA;k 32.5 db GA;k, vereist 26.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Woonkamer Su,ruimte 42.7 m2 GA;k 31.4 db GA;k, vereist 24.0 db Achtergevel, oost Su,gevel 12 m2 Cl Cg db GA;k,gevel 44.2 db Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand 7.12m2 mw51b wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA kozijn 0.49m2 ko37a kozijn Kozijnhout, gemiddeld RA glas 1.56m2 gs27e glas SGG Climalit Acoustic 25/32 A RA kierterm 12.00m2 kt35a kierterm kierterm 35 db(a) nader te detailleren RA deur 2.83m2 de33 deur Deur D RA Voorgevel, west Su,gevel 11.7 m2 Cl Cg db GA;k,gevel 35.2 db Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand 10.49m2 mw51b wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA kozijn 0.24m2 ko37a kozijn Kozijnhout, gemiddeld RA glas 0.97m2 gs27e glas SGG Climalit Acoustic 25/32 A RA kierterm 11.70m2 kt35a kierterm kierterm 35 db(a) nader te detailleren RA

28 BOA Geluidwering Gevels Buro Appel (c) diractivity-software BV 2008 pg: :31 Zijgevel, noord Su,gevel 19 m2 Cl Cg db GA;k,gevel 34.0 db Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand 12.23m2 mw51b wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA kozijn 1.02m2 ko37a kozijn Kozijnhout, gemiddeld RA glas 5.75m2 gs27e glas SGG Climalit Acoustic 25/32 A RA kierterm 19.00m2 kt35a kierterm kierterm 35 db(a) nader te detailleren RA Verblijfsruimte Su,ruimte 18.1 m2 GA;k 30.9 db GA;k, vereist 24.0 db Voorgevel, west Su,gevel 9.1 m2 Cl Cg db GA;k,gevel 32.3 db Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand 8.04m2 mw51b wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA kozijn 0.16m2 ko37a kozijn Kozijnhout, gemiddeld RA glas 0.90m2 gs27e glas SGG Climalit Acoustic 25/32 A RA kierterm 9.10m2 kt35a kierterm kierterm 35 db(a) nader te detailleren RA Zijgevel, zuid Su,gevel 9 m2 Cl Cg db GA;k,gevel 36.5 db Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand 6.51m2 mw51b wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA kozijn 0.49m2 ko37a kozijn Kozijnhout, gemiddeld RA glas 0.99m2 gs27e glas SGG Climalit Acoustic 25/32 A RA kierterm 9.00m2 kt35a kierterm kierterm 35 db(a) nader te detailleren RA deur 1.01m2 de33 deur Deur D RA Slaapkamer Su,ruimte 24 m2 GA;k 40.6 db GA;k, vereist 24.0 db

29 BOA Geluidwering Gevels Buro Appel (c) diractivity-software BV 2008 pg: :31 Zijgevel, noord Su,gevel 12 m2 Cl Cg db GA;k,gevel 41.7 db Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand 7.12m2 mw51b wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA kozijn 0.49m2 ko37a kozijn Kozijnhout, gemiddeld RA glas 1.56m2 gs27e glas SGG Climalit Acoustic 25/32 A RA kierterm 12.00m2 kt35a kierterm kierterm 35 db(a) nader te detailleren RA deur 2.83m2 de33 deur Deur D RA Zijgevel, zuid Su,gevel 12 m2 Cl Cg db GA;k,gevel 46.8 db Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand 12.00m2 mw51b wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA kierterm 12.00m2 kt50a kierterm kierterm 50 db(a) nader te detailleren RA verblijfsgebied Verdieping totaal Geluidbelasting 59 db Opgegeven als Su,tot 57.8 m2 GA;k 30.2 db GA;k, vereist 26.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Slaapkamer Su,ruimte 17.3 m2 GA;k 36.0 db GA;k, vereist 24.0 db Zijgevel, noord Su,gevel 7.8 m2 Cl Cg db GA;k,gevel 38.0 db Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand 6.59m2 mw51b wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA kozijn 0.97m2 ko37a kozijn Kozijnhout, gemiddeld RA glas 0.24m2 gs27e glas SGG Climalit Acoustic 25/32 A RA kierterm 7.m2 kt35a kierterm kierterm 35 db(a) nader te detailleren RA Achtergevel, west Su,gevel 9.5 m2 Cl Cg db GA;k,gevel 40.3 db Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal dak 9.46m2 da32 dak DH5b:Wol-geisol.omgekeerde sporenkap RA kierterm 9.46m2 kt40a kierterm kierterm 40 db(a) nader te detailleren RA

30 BOA Geluidwering Gevels Buro Appel (c) diractivity-software BV 2008 pg: : Slaapkamer Su,ruimte 17.3 m2 GA;k 28.8 db GA;k, vereist 24.0 db Zijgevel, noord Su,gevel 7.8 m2 Cl Cg db GA;k,gevel 38.0 db Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal wand 6.59m2 mw51b wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA kozijn 0.97m2 ko37a kozijn Kozijnhout, gemiddeld RA glas 0.24m2 gs27e glas SGG Climalit Acoustic 25/32 A RA kierterm 7.m2 kt35a kierterm kierterm 35 db(a) nader te detailleren RA Voorgevel, west Su,gevel 9.5 m2 Cl Cg db GA;k,gevel 29.3 db Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal dak 9.46m2 da32 dak DH5b:Wol-geisol.omgekeerde sporenkap RA kierterm 9.46m2 kt40a kierterm kierterm 40 db(a) nader te detailleren RA Slaapkamer Su,ruimte 11.7 m2 GA;k 31.1 db GA;k, vereist 24.0 db Zijgevel, zuid Su,gevel 9.2 m2 Cl Cg db GA;k,gevel 31.3 db Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal dak 7.69m2 da32 dak DH5b:Wol-geisol.omgekeerde sporenkap RA kozijn 0.23m2 ko37a kozijn Kozijnhout, gemiddeld RA glas 1.28m2 gs27e glas SGG Climalit Acoustic 25/32 A RA kierterm 9.20m2 kt35a kierterm kierterm 35 db(a) nader te detailleren RA Achtergevel, oost Su,gevel 2.5 m2 Cl Cg db GA;k,gevel 44.4 db Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal dak 2.50m2 da32 dak DH5b:Wol-geisol.omgekeerde sporenkap RA kierterm 2.50m2 kt40a kierterm kierterm 40 db(a) nader te detailleren RA Slaapkamer Su,ruimte 11.6 m2

31 BOA Geluidwering Gevels Buro Appel (c) diractivity-software BV 2008 pg: :31 GA;k 28.0 db GA;k, vereist 24.0 db Zijgevel, zuid Su,gevel 5.7 m2 Cl Cg db GA;k,gevel 33.0 db Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal dak 4.19m2 da32 dak DH5b:Wol-geisol.omgekeerde sporenkap RA kozijn 0.23m2 ko37a kozijn Kozijnhout, gemiddeld RA glas 1.28m2 gs27e glas SGG Climalit Acoustic 25/32 A RA kierterm 5.70m2 kt35a kierterm kierterm 35 db(a) nader te detailleren RA Voorgevel, west Su,gevel 5.9 m2 Cl Cg db GA;k,gevel 29.6 db Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Cvlg totaal dak 5.90m2 da32 dak DH5b:Wol-geisol.omgekeerde sporenkap RA kierterm 5.90m2 kt40a kierterm kierterm 40 db(a) nader te detailleren RA

OOSTERGOWEG 2 LEEUWARDEN - STUDIOWONINGEN

OOSTERGOWEG 2 LEEUWARDEN - STUDIOWONINGEN OOSTERGOWEG 2 LEEUWARDEN - STUDIOWONINGEN Akoestisch onderzoek geluidbelasting en geluidwering gevels datum : november 2010 rapportnummer : R10.118.00 versie : 01 Opdrachtgever Architectenbureau Puur Langebuorren

Nadere informatie

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 19 november 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130847 Postbus 5185 Versie:

Nadere informatie

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 14

Nadere informatie

vastgesteld bestemmingsplan Koningsveld Gemeente Heiloo Projectnummer

vastgesteld bestemmingsplan Koningsveld Gemeente Heiloo Projectnummer vastgesteld bestemmingsplan Koningsveld Gemeente Heiloo Projectnummer 238823 Bijlage 1 Onderzoek Akoestiek blad 7 van 91 Ruimtelijke Ordening - Oranjewoud Rapport Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Nadere informatie

Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal

Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal Akoestisch onderzoek geluidbelasting railverkeer en geluidwering gevels projectnummer 12.018 versie 02 oktober 2012 Auteur(s) Ing. S. van de Werfhorst Buro

Nadere informatie

BIJLAGE 6. Rapportage geluidonderzoek

BIJLAGE 6. Rapportage geluidonderzoek BIJLAGE 6 Rapportage geluidonderzoek Rapport Akoestisch onderzoek Geplande woningbouw Weidenaar Aldeboarn projectnr. 176812 revisie D0 maart 2008 Auteur R. de Leeuw Opdrachtgever S. Weidenaar It Rak 1

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Nieuwbouw hoek Kreeftenheide-Verlengde Boterdijk te Siebengewald

Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Nieuwbouw hoek Kreeftenheide-Verlengde Boterdijk te Siebengewald Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Nieuwbouw hoek Kreeftenheide-Verlengde Boterdijk te Siebengewald Projectnr. M15 271.401 M15 271.401 2 Opdrachtgever : Fam. Pouwels Kreeftenheide 82 5853

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg Ontwikkeling Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg rapportnummer L12.017 Versie: 1 Datum: 30 augustus

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos. Gemeente Cuijk

Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos. Gemeente Cuijk Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos Gemeente Cuijk Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Drogesestraat - Walterbos Gemeente Cuijk Bijlagen Computeroutput, SRM

Nadere informatie

aantal rijstroken zonebreedten [m¹] aantal rijstroken zonebreedten [m¹] 1 of of of meer of 4 400

aantal rijstroken zonebreedten [m¹] aantal rijstroken zonebreedten [m¹] 1 of of of meer of 4 400 1 WEGVERKEERSLAWAAI De bestemmingsplanwijziging heeft betrekking op 28 geprojecteerde appartementen en 1 geprojecteerde grondgebonden woning. De geprojecteerde wooneenheden zijn gesitueerd binnen de geluidszone

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PEELEIK NAAST 32 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat. 22 juni 2015

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat. 22 juni 2015 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat 22 juni 2015 Projectgegevens Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat Moordrecht,

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai en industrielawaai Bouwplan "Oude Uitbreiding West" te Sliedrecht

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai en industrielawaai Bouwplan Oude Uitbreiding West te Sliedrecht Rapport Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai en industrielawaai Bouwplan "Oude Uitbreiding West" te Sliedrecht projectnr. revisie 02 27 januari 2010 Auteur Stefan Grob Opdrachtgever VORM Ontwikkeling

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK Reekstraat 9 te Weurt gemeente Beuningen Bijlage: Rekenblad, SRM I projectgegevens: RAO01-BEU00017-01B Rosmalen, april 2008 / juni 2011 Croonen Adviseurs b.v. ORGANISATORISCHE

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN T HOUT - KOEVELDSESTR AAT 10 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-01 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Helmond West Wijkhuis Brede School

Akoestisch Onderzoek. Helmond West Wijkhuis Brede School Akoestisch Onderzoek Helmond West Wijkhuis Brede School AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST-WIJKHUIS BREDE SCHOOL Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: Eigenaar:

Nadere informatie

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting.

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting. Barendrecht Akoestisch onderzoek Uitbreiding Vrijenburgschool projectnummer: datum: 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) opdrachtleider: opdrachtgever: drs. R.A.P. Effting Gemeente Barendrecht auteur(s):

Nadere informatie

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Pagina 1 Onderwerp wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.)

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.) Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.) Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Opdrachtgever:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai woonzorgcomplex Zundertseweg te Roosendaal

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai woonzorgcomplex Zundertseweg te Roosendaal Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai woonzorgcomplex Zundertseweg te Roosendaal Opdrachtgever: Contactpersoon: Koninvest Damstraat 2 4701 GN ROOSENDAAL de heer ing. J.C.J.L. Konings Greten Raadgevende

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Gemeente Baarle-Nassau Concept In opdracht van: Ruimte voor Ruimte Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 11 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill + Huisvestingadvies 00.236 Akoestischonderzoek HoogveldsewegteMill versie.0 datum 25oktober202 auteur Ing.M.Schipperen bestand Rapport afdrukdatum 25oktober202 voor accoord Ing.M.Schipperen(projectleider)

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BRANDEVOORT OOST - LOCHTENBURG Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 rapportnummer: 20134092 datum:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren rapportnummer L13.025 Versie: 1 Datum: 21 november 2013 Status: DEFINITIEF Auteur: Rikkert

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Opdrachtgever: Contactpersoon: Bouwfonds Ontwikkeling BV (regio Zuid-West)

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Natuurgebied Veluwe, Landgoed De Valouwe te Ede (locatie Wekeromseweg 44) rapportnummer E15.002 Versie: 1 Datum: 16 februari

Nadere informatie

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 11 oktober 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110967 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442 270 Fax: 0118

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16 Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16 rapportnummer H15.003 Versie: 1 Datum: 10 februari 2015 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

: Holdingmaatschappij D. v.d. Plas BV : dhr. D. van der Plas jr. : Steenbakkerstraat 2 : 2222 AT Katwijk

: Holdingmaatschappij D. v.d. Plas BV : dhr. D. van der Plas jr. : Steenbakkerstraat 2 : 2222 AT Katwijk RAPPORT betreffende een akoestisch onderzoek wegverkeer Vijf Meilaan te Leiden Datum : 19 december 2013 Kenmerk : 1303F227/COB/rap3 Contactpersoon : dhr. C. Brouwer Opdrachtgever : Holdingmaatschappij

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Noordwest Ziekenhuis Alkmaar

Akoestisch onderzoek Noordwest Ziekenhuis Alkmaar Akoestisch onderzoek Noordwest Ziekenhuis Alkmaar Ten behoeve van bestemmingsplan Definitief Noordwest Ziekenhuisgroep Postbus 501 1800 AM ALKMAAR Sweco Nederland B.V. De Bilt, 21 november 2016 Titel :

Nadere informatie

Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân)

Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân) Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân) Bijlage II (Plan van aanpak grondsanering) Bijlage III (Akoestische onderzoeken) Onderzoek naar de geluidsbelasting op de nieuw

Nadere informatie

M. Feijts De Tramweg RX Born

M. Feijts De Tramweg RX Born M. Feijts De Tramweg 1 6121 RX Born uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20122186 telefoon: 043 458 41 65 betreft: Akoestisch onderzoek e-mail: w.hennissen@bureaugeluid.nl

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT

AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Team Milieu Behandeld door : G.J.H. Groot Dengerink Datum : 26 november 2010 Rapportnummer

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240 Geluidwerende voorzieningen woning Zutphensestraat 240 te Apeldoorn versie 1 april 2010 opdrachtnummer 10-081 datum 2 april 2010 opdrachtgever T2 Architecten bv Postbus 47 7255 ZG Hengelo Gld. auteur A.D.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America februari 2010 projectnummer: 1002/054/RV Versie 1: februari 2010 in opdracht van Pijnenburg Advies Spoorweg

Nadere informatie

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever : Sylryk bv Kenmerk : R070916aaA0.rsa atum : 24 december 2009 Auteur : ing. R. Sarkez ir. J. Vugts Inhoudsopgave

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2008.1041.00.R001 Plan Hoogstedelaan, Arnhem Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557 Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar projectnummer GT130557 Opdrachtgever: GTP VastgoedOntwikkeling BV de heer ing. J.R. Fennema Industrieterrein Oosterzij 5 1851 NV Heiloo Versienummer:

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Molenstraat. te Swolgen

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Molenstraat. te Swolgen Geluidbelasting wegverkeer op woning Molenstraat te Swolgen versie 14 juni 2010 datum 15 juni 2010 opdrachtgever Econsultancy bv Rapenstraat 21 5831 GJ Boxmeer auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 rapportnummer:

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175 AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 2009175 rapportnummer: 2009175 datum: 22 februari 2010 status: definitief auteur: W. Hennissen paraaf: INLEIDING In opdracht

Nadere informatie

Katoenstraat 7 Retouradres: Katoenstraat 7, 7572 CW Oldenzaal Vastbouw Oost BV De heer S. Berns Postbus 240 7460 AE RIJSSEN 7572 CW Oldenzaal telefoon 0541 539 333 telefax 0541 531 860 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Zuideinde 40 en 40a, Roelofarendsveen

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Zuideinde 40 en 40a, Roelofarendsveen Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Zuideinde 40 en 40a, Roelofarendsveen Rapportnummer: SRO.11.04 Datum: 10 juni 2011 Opdrachtgever: buro SRO, drs. ing. C.M. Vaartjes Ing. C.M. Weel Van Noordtkade 18

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Hessenallee

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Hessenallee Geluidbelasting wegverkeer op woningen Hessenallee te Klarenbeek versie 24 september 2009 datum 24 september 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij BV 1 september 2014 efinitief rapport BC8980 ASKONINGV NEERLAN B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Recreatiepark de Berckt te Baarlo. Gemeente Maasbree

Rapport akoestisch onderzoek Recreatiepark de Berckt te Baarlo. Gemeente Maasbree Rapport akoestisch onderzoek Recreatiepark de Berckt te Baarlo Gemeente Maasbree Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Recreatiepark De Berckt te Baarlo Gemeente Maasbree Bijlagen

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie. Koekoekstraat te Vierakker

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie. Koekoekstraat te Vierakker wegverkeer op bouwlocatie Koekoekstraat te Vierakker versie 22 juni 2009 datum 22 juni 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Definitief In opdracht van: Beter Wonen Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 27 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wettelijk kader... 5 2.1 Wegverkeer...

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 rapportnummer: 20112079 datum: 6

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60

Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60 Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60 Opdrachtgever: de heer H. van de Berg Contactpersoon opdrachtgever: de heer M. Schellen Datum: 12-11-2014 Projectleider Buro SRO: de heer J. Westerink Projectnummer

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI KRUISWEG O.N. MAASBRACHT RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI KRUISWEG O.N. MAASBRACHT RAPPORTNUMMER Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI KRUISWEG O.N. MAASBRACHT RAPPORTNUMMER 20104172 rapportnummer: 20104172 datum:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Graafseweg

Akoestisch onderzoek Graafseweg Akoestisch onderzoek Graafseweg 300-302 Opdrachtgever: fam. Loeffen Contactpersoon opdrachtgever: de heer W. Loeffen Datum: 29 november 2013 Projectleider Buro SRO: de heer A. van der Mispel Projectnummer

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Groot Lobberikweg. te Loerbeek

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Groot Lobberikweg. te Loerbeek wegverkeer op Groot Lobberikweg te Loerbeek versie 5 juli 2010 datum 5 juli 2010 opdrachtgever Econsultancy bv Fabrieksstraat 19c 7005 AP Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... I

Nadere informatie

Gemeente Sneek Bestemmingsplan Hemdijk De Harste. Aanvullend akoestisch onderzoek Uitbreiding AOC

Gemeente Sneek Bestemmingsplan Hemdijk De Harste. Aanvullend akoestisch onderzoek Uitbreiding AOC Gemeente Sneek Bestemmingsplan Hemdijk De Harste Aanvullend akoestisch onderzoek Uitbreiding AOC KuiperCompagnons Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Architectuur, Landschap B.V. Afdeling geluid/js werknummer

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Prins Willem. Alexanderstraat te Deil

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Prins Willem. Alexanderstraat te Deil Geluidbelasting wegverkeer op woning Prins Willem Alexanderstraat te Deil versie 4 maart 2010 datum 4 maart 2010 opdrachtgever Oostzee stedenbouw Postbus 9 6800 AA Arnhem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

projectnr. 0233087 Rapport 14 juni 2012, revisie 00 Akoestisch onderzoek bouwplan Orthen-Links

projectnr. 0233087 Rapport 14 juni 2012, revisie 00 Akoestisch onderzoek bouwplan Orthen-Links projectnr. 0233087 Rapport 14 juni 2012, revisie 00 Akoestisch onderzoek bouwplan Orthen-Links Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.. Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld,

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân t.a.v. de heer S.M. Dijkstra Postbus AC JOURE Uw kenmerk:

het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân t.a.v. de heer S.M. Dijkstra Postbus AC JOURE Uw kenmerk: Uw kenmerk: Ons nummer: Ska-woningen Stobbegasterpaad-Hasjerdijken-11a Behandeld door: de heer A.G. Faber Telefoon: 0515-489722 het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân t.a.v. de heer

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. nieuwbouw Medisch Spectrum. Twente te Enschede

Geluidbelasting wegverkeer op. nieuwbouw Medisch Spectrum. Twente te Enschede Geluidbelasting wegverkeer op nieuwbouw Medisch Spectrum Twente te Enschede versie 27 augustus 2009 opdrachtnummer 09107 datum 27 augustus 2009 opdrachtgever Medisch Spectrum Twente Postbus 50000 7500

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Situatie. Notitie

1. Inleiding. 2. Situatie. Notitie Notitie Project Bestemmingsplan Nieuw Rhijngeest Zuid Betreft akoestisch onderzoek wegverkeer Ons kenmerk M.2013.0521.01.N001 Versie 001 Datum 13 maart 2014 Verwerkt door DJA SBA Contactpersoon dr. A.Y.

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede Geluidbelasting wegverkeer op woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede versie 21 oktober 2008 datum 21 oktober 2008 opdrachtgever LTO Noord Advies Postbus 77 7600 AB Almelo auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Deventerkunstweg 10

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Deventerkunstweg 10 Geluidbelasting wegverkeer op woning Deventerkunstweg 10 te Beltrum versie 1 juli 2010 datum 2 juli 2010 opdrachtgever Grenzland-makelaardij Spilmansdijk 9 7156 NV Beltrum auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de geprojecteerde school aan de Lindonk te Zevenbergen

Akoestisch onderzoek geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de geprojecteerde school aan de Lindonk te Zevenbergen Akoestisch onderzoek geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de geprojecteerde school aan de Lindonk te Zevenbergen 1 Akoestisch onderzoek geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de geprojecteerde

Nadere informatie

Woning Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein

Woning Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Woning Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Akoestisch onderzoek en geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever : Blonk en Heuvelink architecten Kenmerk : R070925aaA0.rsa Datum : 23 december 2009 Auteur

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Inleiding

Akoestisch onderzoek. Inleiding Onderwerp wegverkeerslawaai 30 woningen locatie Plasweg te Waddinxveen Datum 24 augustus 2007 Uitgevoerd door G.J. Ravensbergen Projectnummer 0715018emh Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel

Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel Opdrachtgever: Dhr. P. Bongers Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. P. Bongers Datum: 23-07-2015 Projectleider Buro SRO: Dhr. M. Geerts Projectnummer Buro SRO 41.40.02

Nadere informatie

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Geluidbelasting vanwege weg- en spoorweglawaai op de nieuw te bouwen woningen aan de Merwedestraat te Beverwijk

Akoestisch onderzoek. Geluidbelasting vanwege weg- en spoorweglawaai op de nieuw te bouwen woningen aan de Merwedestraat te Beverwijk Akoestisch onderzoek Geluidbelasting vanwege weg- en spoorweglawaai op de nieuw te bouwen woningen aan de Merwedestraat te Beverwijk Datum: 23 april 13 Opdrachtgever: PACT 3D ontwerp en bim-management

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a rapportnummer E16.001 Versie: 1 Datum: 13 januari 2016 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Ede, OV Knoop - invloed Akulaan

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Ede, OV Knoop - invloed Akulaan Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Ede, OV Knoop - invloed Akulaan rapportnummer E16.017 Versie: 3 Datum: 21 november 2016 Status: DEFINITIEF Auteur: Robert

Nadere informatie

Akoestisch rapportage woningbouwlocaties Speuld

Akoestisch rapportage woningbouwlocaties Speuld Akoestisch rapportage woningbouwlocaties Speuld Rapport 1 van 9 Ons kenmerk Z-14-03170 Behandeld door Erwin Priester 0341-474324 Bijlagen - Omgevingsdienst Noord-Veluwe Oosteinde 17 3842 DR Harderwijk

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK behorende bij het wijzigingsplan Duinweg, Drunen gemeente Heusden Kaarten: Bijlage: behorende bij de computeroutput computeroutput SRM II projectgegevens: RAO01-MLX00001-01A

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Kerkwijkweg 5 te Didam juni

Akoestisch Onderzoek. Kerkwijkweg 5 te Didam juni Akoestisch Onderzoek Kerkwijkweg 5 te Didam 2010-2033-0 2 juni 2010 www.sainadvies.nl Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Realisatie 12 wooneenheden Leidsestraatweg 229 te Woerden. Bepaling geluidsbelasting

Realisatie 12 wooneenheden Leidsestraatweg 229 te Woerden. Bepaling geluidsbelasting Realisatie 12 wooneenheden Leidsestraatweg 229 te Woerden Bepaling geluidsbelasting Realisatie 12 wooneenheden Leidsestraatweg 229 te Woerden Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 24 maart 2014

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen Geluidwerende voorzieningen woning Biesstraat 66 te Heythuysen versie 4 oktober 2012 opdrachtnummer 12-194 datum 4 oktober 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen auteur A.D.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 137 te Rijen AGEL adviseurs D01 Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering 20110288 Hoofdstraat 137 januari 2012 te Rijen blad 1 INHOUD

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. landgoed Nieuwe Weuste

Geluidbelasting wegverkeer op. landgoed Nieuwe Weuste Geluidbelasting wegverkeer op landgoed Nieuwe Weuste te Winterswijk versie 24 september 2008 datum 25 september 2008 opdrachtgever Grontmij Nederland bv Postbus 1364 8001 BJ Zwolle auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Nieuwbouw Leo Kannercollege te Leiden

Nieuwbouw Leo Kannercollege te Leiden Nieuwbouw Leo Kannercollege te Leiden Akoestisch onderzoek wegverkeer Opdrachtgever Stichting Professor Dr. Leo Kannerschool Contactpersoon Ben van der Vlist Adviesburo BV, de heer D. Kuijlenburg Kenmerk

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a Gemeente Zederik Opdrachtgever: Aannemersbedrijf P. van Leeuwen Contactpersoon opdrachtgever: P. van Leeuwen Projectleider Buro SRO: M. Geerts Projectnummer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Woningbouw (voormalig) koetshuis Bouwhuispad 4 Gemeente Olst/Wijhe

Akoestisch onderzoek Woningbouw (voormalig) koetshuis Bouwhuispad 4 Gemeente Olst/Wijhe Adviesbureau VOBRU Opdrachtgever: Bureau Witpaard Govert Flinckstraat 31 8021 ET ZWOLLE Sterk in akoestiek en ruimte Verkeerslawaai Industrielawaai Bouwakoestiek Planologische akoestiek Contactpersoon:

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Prins Bernhardplein, Gemeente Loon op Zand

Rapport akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Prins Bernhardplein, Gemeente Loon op Zand Rapport akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Prins Bernhardplein, Kaatsheuvel Gemeente Loon op Zand Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Prins Bernhardplein, Kaatsheuvel Gemeente

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Middelingenseweg 20a te Hedel, gemeente Maasdriel

Rapport akoestisch onderzoek Middelingenseweg 20a te Hedel, gemeente Maasdriel Rapport akoestisch onderzoek Middelingenseweg 20a te Hedel, gemeente Maasdriel Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het wijzigingsplan Middelingenseweg 20a te Hedel, Gemeente: Maasdriel Projectgegevens:

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Dorpskern Zijtaart

Rapport akoestisch onderzoek Dorpskern Zijtaart Rapport akoestisch onderzoek Dorpskern Zijtaart Gemeente Veghel Postbus 435 5240 AK Rosmalen T (073) 523 39 00 F (073) 523 39 99 E info@croonen.nl I www.croonenadviseurs.nl Rapport akoestisch onderzoek

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER 20093020 rapportnummer: 20093020 datum: 17 maart 2009 status: definitief auteur: W. Hennissen Gecontroleerd: A.

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK Bijlage 4 bij de toelichting RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK behorende bij het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Kleine Heitrak te Asten Gemeente: Asten April 2006 Croonen Adviseurs b.v. Projectgegevens:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek project:

Akoestisch onderzoek project: Akoestisch onderzoek project: Woningsplitsing Ottersumseweg 64 Gennep Twan Toonen Management en Advies Ruimtelijke ordening Projectontwikkeling Projectmanagement Amersfoort 11 augustus 2011 Gewijzigd T.Toonen

Nadere informatie

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Park Forum Zuid Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise, VM - Verkeer en Milieu oktober 2017 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise,

Nadere informatie

Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen

Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen Akoestisch onderzoek Concept Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 12 januari 2012 Verantwoording Titel : Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen Projectnummer : 317995 Referentienummer

Nadere informatie

Rapportage. Zaaknummer: Aan: Van: Team:

Rapportage. Zaaknummer: Aan: Van: Team: Rapportage Zaaknummer: Aan: Van: Team: EM 29474 K. Veurink gemeente Emmen Z. Lacković Advies RUD Drenthe Betreft: akoestisch onderzoek i.v.m. nieuwbouw twee kavels Weerdingerstraat nabij 166 en 175 in

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Datum : 4 november Opdrachtgever: MAX arch Luzernestraat 13D 2153 GM Nieuw-Vennep

Akoestisch onderzoek. Datum : 4 november Opdrachtgever: MAX arch Luzernestraat 13D 2153 GM Nieuw-Vennep Akoestisch onderzoek Geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai voor het realiseren van seniorenwoningen en appartementen aan de Sloterweg te Badhoevedorp. Datum : 4 november 2015 Opdrachtgever: MAX

Nadere informatie

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag.

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag. INHOUD: 1. Inleiding pag. 3 2. Grenswaarden pag. 4 3. Geluidsberekeningen pag. 5 3.1 Uitgangspunten 3.2 Rekenmethode 4. Resultaten en toetsing pag. 7 4.1 Resultaten 4.2 Toetsing 5. Samenvatting en conclusie

Nadere informatie

Tabel 2 uit rapport 20093118

Tabel 2 uit rapport 20093118 Bureau Geluid Support Bureau Geluid nl Parallelweg 30 6231 CJ Meerssen tel. 043 458 41 65 fax 043 458 41 66 website meetapparatuur: www.bureaugeluidsupport.nl CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek B.V.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6

Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6 Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6 1 Colofon Datum Inlichtingen bij: Auteur O. Cevaal-Douma Telefoonnummer 055-5801705 Emailadres o.cevaal@ovij.nl Adresgegevens Omgevingsdienst Veluwe IJssel Marktplein

Nadere informatie

Bijlage III Geluidonderzoek

Bijlage III Geluidonderzoek Bijlage III Geluidonderzoek LBP SIGHT R085542ae.fvl 36 Notitie Datum: 18 juni 2013 Project: Landgoed Rozephoeve: bestemmingsplan 't Wildelot Uw kenmerk: - Locatie: Oisterwijk Ons kenmerk: V085542ae.00003.mvb

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 Heihorsten, Someren Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Definitief Gemeente Someren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 188685.ehv.212.R001, revisie 00 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Burggraaf nr. 6 te Meerkerk

Burggraaf nr. 6 te Meerkerk Burggraaf nr. 6 te Meerkerk Burggraaf nr. 6 te Meerkerk WEGVERKEERSLAWAAI HERBEREKE NING O.B.V. EMISSIERREGISTER De heer A. v.d. Wal Gorinchemsestraat 59 4231 DJ Meerkerk Datum: 14 februari 2014 Rapportnummer:

Nadere informatie

AANLEIDING ZONES NORMEN WEGVERKEER INTENSITEITEN

AANLEIDING ZONES NORMEN WEGVERKEER INTENSITEITEN Notitie akoestisch onderzoek woonzorgcentrum te Roden Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het bouwen van een woonzorgcentrum. De Wet geluidhinder beschouwt een dergelijk gebouw als een zogenaamd

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai Beoogde ontwikkeling Binnen het plangebied worden een nieuwe woning mogelijk gemaakt. Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) is een woning een geluidsgevoelige

Nadere informatie