DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid"

Transcriptie

1 DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de opvoeding.

2 De grot e boze buit enwereld Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de opvoeding. Ja, want wij houden rekening met ze, maar de grote boze buitenwereld begint al naast onze deur hoor! Want alle familie, vrienden enzovoorts begrijpen niet wat er daadwerkelijk aan de hand is. Omdat je het aan het kind eigenlijk niet ziet en dat het zo ontzettend moeilijk uit te leggen is wat nou eigenlijk het verschil is. Uitspraak van een moeder Opdrachtgever Judith van der Kleij, Stichting Ovaal Onderzoeksbegeleider Katie Lee Weille Referent docent Walter Diederiks Loes van der Zwet Hogeschool Leiden Inleverdatum 27 mei 2010 Informatie over scriptie Informatie over autisme en lotgenotencontact Loes van der Zwet Judith van der Kleij, Stichting Ovaal STICHTING MET AANDACHT VOOR AUTISME

3 Voorwoord Voor u ligt mijn onderzoeksopdracht betreffende de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties van kinderen met autisme. De vraag van mijn onderzoek is hoe ouders vormgeven aan de opvoeding op deze gebieden. Dit rapport is geschreven met behulp van ervaringen van ouders. Judith van der Kleij van Stichting Ovaal heeft mij ondersteund tijdens het opzetten en uitwerken van het onderzoek. Aanleiding voor dit onderzoek is Luc. Een jongen van dertien jaar met een autistische stoornis. Gedurende vijf jaar werk ik als ambulante thuisbegeleider bij Luc in het gezin. Van dichtbij heb ik zijn ontwikkeling kunnen volgen en heb ik gezien tegen welke hulpvragen ouders aanliepen. Zij vroegen mij om adviezen en ondersteuning bij de opvoeding van Luc. Met name om Luc meer weerbaar te maken en inzicht te krijgen in hoe zij Luc kunnen aanleren om zich beter te redden in een sociale omgeving. Ouders maken zich zorgen: Hoe zal Luc zich kunnen redden in onze maatschappij, Wat zou hem allemaal kunnen overkomen. Door middel van het werken aan dit onderzoek wil ik adviezen ontwikkelen waar Luc zijn ouders, maar ook andere ouders met een kind met een autistische stoornis iets aan kunnen hebben. Vervolgens ben ik in contact gekomen met Stichting Ovaal. Stichting Ovaal werkt aan de kwaliteit van leven van mensen met autisme spectrum stoornissen, hun ouders en omgeving. Belangrijk uitgangspunt is de eigen kracht en mogelijkheden van mensen stimuleren. Een van de projecten van Stichting Ovaal is het autismecafé. De oprichtster van het autismecafé is Judith van der Kleij. Het autismecafé is een ontmoetingsplek voor ouders van een autistisch kind, hun familieleden of andere belangstellenden. In een ontspannen sfeer kunnen mensen met elkaar praten, ervaringen en tips uitwisselen en informatie verkrijgen over zaken die te maken hebben met de opvoeding van hun kind of hun rol als ouder. Judith van der Kleij herkent de hulpvraag vanuit ouders. Op verschillende manieren, o.a. tijdens thema-avonden, komen vragen naar voren die te maken hebben met de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties van hun kind. Ouders geven aan zich zorgen te maken. Ze zijn bijvoorbeeld bang dat hun kind in een verkeerde situatie terecht kan komen, omdat deze in sociale situaties vaak niet kan overzien wat wel of niet gepast is. Zij geven aan dat hun kind hierdoor kwetsbaar in het leven staat. Ze zijn bang dat hun kind (seksueel) misbruikt wordt. Ouders vragen daarbij hulp maar vragen zich ook af wat zij zelf kunnen doen om de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties van hun kind te vergroten. In het bijzonder hoe zij hun kind aan kunnen leren zich beter te redden in sociale situaties. Door de hulpvraag van ouders uit mijn eigen werksituatie en de herkenning van deze hulpvraag bij Stichting Ovaal heb ik besloten op dit gebied onderzoek te gaan verrichten. Juist omdat de inschatting van mijzelf en van Stichting Ovaal is dat dit onderzoek goed aan kan sluiten bij waar ouders behoefte aan hebben. In deze onderzoeksopdracht wordt antwoord gegeven op de vraag hoe de opvoeding van het kind met een autistische stoornis door ouders wordt vormgegeven op het gebied van de weerbaarheid en de zelfredzaamheid in sociale situaties. Met veel plezier heb ik aan dit onderzoek gewerkt. Ik ben van mening dat deze ervaringen nuttig en leerzaam zijn voor alle andere ouders met een kind met een stoornis uit het autistisch spectrum. Want ieder kind met autisme is anders, maar elke ouder bewandelt een vergelijkbare weg. En waarom het wiel uitvinden als het al door andere ouders is gedaan?

4 Dit onderzoek had niet uitgevoerd kunnen worden zonder de medewerking van de ouders. Ik dank hen voor de actieve bijdrage en hoop dat de resultaten andere ouders ten goede zal komen. Ook wil ik Judith van der Kleij en mijn afstudeerdocente Katie Lee Weille in het bijzonder bedanken voor het vertrouwen, de prettige samenwerking en de intensieve begeleiding. Als laatste wil ik Luc, de jongen van dertien jaar met autisme bedanken. Zonder dat hij zich er waarschijnlijk bewust van is, heeft hij mij heel veel geleerd. Door hem ben ik mij gaan interesseren in het onderwerp van mijn onderzoek. Hij was mijn drijfveer om voor dit onderwerp te gaan. Leiden, mei 2010 Loes van der Zwet 2

5 Samenvatting De opvoeding van kinderen met autisme kan bijzonder ingewikkeld zijn. Ze zijn sterk onaangepast in de zin dat zij vaak niet kunnen voldoen aan de sociale eisen die aan hen gesteld worden. Als gevolg van hun moeite met sociale interacties komen ze regelmatig in conflict met de mensen om hen heen. Hun pogingen tot het maken van contacten stranden vaak op onbegrip in hun omgeving. Hun kennis en vaardigheid in sociale situaties neemt veel te weinig en te langzaam toe in vergelijking met de eisen die de omgeving aan hen stelt. Kinderen met een stoornis uit het autistische spectrum hebben veel steun nodig om zich in sociale situaties te begeven. De ouders zijn en blijven buiten schooltijd vaak levenslang verantwoordelijk voor alle aspecten initiëren en begeleiden van het sociale leven van het kind, waar normale kinderen hierin zelf hun weg vinden. Ouders hebben behoefte aan adviezen voor de omgang met hun kind. De vraagstelling van mijn onderzoeksopdracht is: Hoe wordt de opvoeding van het kind met een autistische stoornis door ouders vormgegeven op het gebied van de weerbaarheid en de zelfredzaamheid in sociale situaties? Door een antwoord te zoeken op deze vraag wil ik werken aan de hulpvraag vanuit ouders op het gebied van de weerbaarheid en de zelfredzaamheid in sociale situaties. Omdat uit mijn eigen ervaring en ervaring vanuit Stichting Ovaal blijkt dat ouders juist op dit gebied veel steun nodig hebben. Het onderzoek is een kwalitatief onderzoek. Dit houdt in dat de nadruk ligt op het begrijpen en doorgronden van individuele mensen, groepen of situaties. Bij vijf ouders van kinderen met autisme is een diepte interview afgenomen. Er is inzicht verkregen in de manier waarop ouders de opvoeding vormgeven op het gebied van de weerbaarheid en de zelfredzaamheid in sociale situaties. En er is gekeken naar de strategieën die ouders zelf al gebruikt hebben en wat er bij hen gewerkt heeft. De strategie die elke keer terug komt is in gesprek gaan met het kind. Alles open en bespreekbaar maken. Het kind laten vertellen wat er gebeurd is, veel praten, over gevoelens, conflicten, over hoe het kind overkomt op de ander, over de samenhang in een situatie en over problemen van het kind. Het is van groot belang voor de ontwikkeling van de weerbaarheid en de zelfredzaamheid dat ouders veel uitleg en voorbeelden geven en open zijn in wat er aan de hand is met het kind. Het is belangrijk om als ouder het kind apart te nemen als ze het gesprek aangaan, rustig te blijven en niet in de emotie van het kind mee te gaan. Mijn grote sleutelwoord is openheid, naar de juffrouw toe, naar de kinderen toe, dus alles bespreekbaar maken (Uitspraak van een moeder) 3

6 Daarnaast worden situaties door het kind met autisme in stukjes verteld. Er wordt in flarden verteld, chaos overheerst en de essentie van het verhaal ontbreekt veelal. Het is moeilijk voor het kind met autisme om het verhaal compleet te zien, ofwel de samenhang in een situatie te zien. Ook is het moeilijk voor het kind met autisme om naar het eigen gedrag in de situatie te kijken en oorzaak aan gevolg te koppelen. De hulp van ouders om samen met het kind het verhaal compleet te maken en oplossingen te bedenken voor waar het kind tegenaan loopt is van groot belang. Het merendeel van de kinderen met autisme is gepest. Ook zijn er situaties beschreven die grote impact hebben gehad op de weerbaarheid het kind. Beiden veroorzaakten grote gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. Gevolgen waar het kind tot op de dag van vandaag nog last van ondervindt. Er worden voorbeelden genoemd van situaties waarin het kind niet weerbaar genoeg was. Hierbij had het kind vooral moeite met nee zeggen, onderscheid tussen bekenden en vreemden, moeite met wie je kunt vertrouwen of niet en moeite met opkomen voor zichzelf. Als ouder is het belangrijk om in actie te komen, daar waar gevaar dreigt voor het kind. Te allen tijde is het van belang om te kijken waar het kind goed in is, wat bij het kind past. Aanwezige kwaliteiten van het kind dienen gestimuleerd en uitgesproken te worden. Ouders moeten beseffen dat het kind ondanks alles, onvoorwaardelijke liefde, steun en zelfvertrouwen nodig heeft. Wat naar voren komt is dat ouders zelf vorm proberen te geven aan de problemen waar zij met hun kind tegen aan lopen en daar strategieën voor bedenken. Strategieën die passen bij het kind en hen kan helpen met de situatie om te gaan. Deze strategieën kunnen aan andere ouders van een kind met autisme een nuttige en leerzame bijdrage leveren. Bent u nieuwsgierig geworden door deze kort beschreven resultaten lees dan dit onderzoek. In deze onderzoeksopdracht zullen de resultaten uitgebreid besproken worden. 4

7 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 1 SAMENVATTING... 3 INHOUDSOPGAVE... 5 INLEIDING ONDERZOEKSOPZET INLEIDING PROBLEEMSTELLING DOELSTELLING VRAAGSTELLING ONDERZOEKSMETHODEN ONDERZOEKSGROEP VALIDITEIT EN BETROUWBAARHEID THEORETISCH KADER INLEIDING WAT IS AUTISME DE STOORNIS VAN ASPERGER PDD-NOS GEZIN EN DE OUDERLIJKE ZORG AUTISME EN SOCIALE INTERACTIES DRIE PSYCHOLOGISCHE THEORIEËN SAMENVATTING ONDERZOEKSRESULTATEN INTERVIEWS INLEIDING HOE HET KIND OVERKOMT DE SAMENHANG IN EEN SITUATIE INZICHT IN DE EIGEN BEPERKING DE WEERBAARHEID PESTEN WERKEN AAN HET ZELFVERTROUWEN EINDBESPREKING & KOPPELING THEMA S CONSUSIES EN AANBEVELINGEN CONCLUSIE AANBEVELINGEN UIT DE PRAKTIJK AANBEVELINGEN NADER ONDERZOEK EVALUATIE UITVOERING ONDERZOEK BIJLAGE 1 DSM-IV DIAGNOSTISCHE CRITERIA VOOR AUTISTISCHE STOORNIS...69 BIJLAGE 2 TOPICS EN DEELVRAGEN BIJLAGE 4 THEMATISCHE MAP BIJLAGE 5 VERSLAG BIJEENKOMST AUTISMECAFÉ BIJLAGE 6 KUNST & VLIEGWERK

8 Inleiding Deze onderzoeksopdracht gaat over de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties van kinderen met autisme. Voornamelijk hoe ouders vormgeven aan de opvoeding op deze gebieden. Het onderzoek is tot stand gekomen door literatuurverkenning, bezoeken van informatiedagen over autisme en het interviewen van vijf ouders van kinderen met autisme. Er wordt gezocht naar strategieën die ouders gebruiken om de weerbaarheid en de zelfredzaamheid in sociale situaties van hun kind te bevorderen. De meerwaarde van dit onderzoek zal zijn om deze strategieën uit te werken en onder de aandacht te brengen bij andere ouders van een kind met autisme. De ervaring is dat ouders hier veel behoefte aan hebben. In deze onderzoeksopdracht wordt antwoord gegeven op de vraag: Hoe wordt de opvoeding van het kind met een autistische stoornis door ouders vormgegeven op het gebied van de weerbaarheid en de zelfredzaamheid in sociale situaties? Met weerbaarheid bedoel ik het vermogen om je te kunnen weren, in staat zijn tegenstand te bieden. Hierbij kun je denken aan het opkomen voor jezelf, nee kunnen zeggen, grenzen aangeven, het vertrouwen hebben in jezelf. Met sociale zelfredzaamheid bedoel ik het vermogen je te kunnen redden in de samenleving. Om zo veel mogelijk zonder hulp je staande te houden in de maatschappij. Hierbij kun je denken aan het aangaan en onderhouden van contacten zoals vriendschappen, omgaan met conflicten, hulp vragen. In deze scriptie wordt geschreven over kinderen met autisme. Hiermee worden kinderen met een stoornis uit het autisme spectrum bedoeld. In het theoretisch kader van hoofdstuk twee wordt nader uitleg gegeven over stoornissen uit het autisme spectrum. Verder wordt er in deze scriptie verschillende malen geschreven over het advies van de Gezondheidsraad. In 2009 is dit adviesrapport uitgekomen met de naam: Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders. Het advies geeft een overzicht van de stand van wetenschap omtrent het voorkomen en de behandeling en begeleiding van stoornissen uit het autismespectrum en gaat in op ondervonden problemen en de benodigde integrale benadering om mensen met deze stoornis de mogelijkheid te bieden zo goed mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. De opzet van deze scriptie bestaat uit vijf hoofdstukken. In hoofdstuk één wordt de werkwijze van dit onderzoek beschreven. Hierin wordt de probleemstelling weergegeven en staan de doelstelling en vraagstelling beschreven. Verder wordt uitgelegd welke onderzoeksbenadering, type onderzoek en de manier en type interview er bij deze onderzoeksopdracht gebruikt is. Als laatste wordt de onderzoeksgroep, de validiteit en de betrouwbaarheid van deze onderzoeksopdracht behandeld. In hoofdstuk twee wordt het theoretisch kader beschreven. Er wordt uitgelegd wat autisme is, wat een kind met autisme betekent voor het gezin, waar kinderen met autisme veelal problemen mee hebben en er worden drie theoretische verklaringsmodellen voor autisme

9 beschreven. In hoofdstuk drie zijn de resultaten uit de interviews uitgewerkt. Hoofdstuk drie bestaat uit een inleiding en zes onderwerpen met betrekking tot de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties. Achter elk onderwerp volgt een discussie. Aan het eind van hoofdstuk drie wordt een eindbespreking en koppeling van thema s weergegeven. In hoofdstuk vier vindt u de conclusie met de uitwerking van de vraagstelling, de aanbevelingen uit de praktijk en aanbevelingen voor nader onderzoek. In hoofdstuk vijf wordt de evaluatie van het onderzoek beschreven. Verder heeft deze scriptie zes bijlagen. In bijlage één is de DSM IV met criteria voor de autistische stoornis te lezen. Bijlage twee is de topiclijst, die is gebruikt ter voorbereiding van de interviews. Bijlage drie is de uitnodigingsbrief die gebruikt is om respondenten te werven. Bijlage vier is een thematic map, deze is ontwikkeld om thema s inzichtelijk te maken. Bijlage vijf is een verslag van een bijeenkomst over weerbaarheid en pesten bij kinderen met autisme. Bijlage zes is een informatiefolder van atelier kunst en vliegwerk. Ik wens u veel leesplezier.

10 1.Onderzoeksopzet 1.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de probleemstelling, doelstelling en vraagstelling uitgewerkt. Vervolgens worden de onderzoeksmethoden, soort interview, onderzoeksgroep, validiteit en betrouwbaarheid beschreven. Op deze manier wordt de start en werkwijze van deze onderzoeksopdracht inzichtelijk gemaakt 1.2 Probleemstelling Als eerste wil ik enkele definities en beschouwingen naar voren halen die de problematiek van kinderen met een autistische stoornis, en de belasting die ouders in de opvoeding ervaren, kernachtig weergeven. Daarna zet ik uiteen wat volgens mij de meerwaarde is van mijn onderzoek. Zeevalking (2000) schrijft dat mensen met autisme kwetsbaar zijn. Dat de wereld voor hen moeilijk te doorgronden is. Het tempo van anderen ligt hoger dan dat van henzelf. En dat zij moeilijk aan de verwachtingen van anderen kunnen voldoen. Zij meent dat we in een snelle maatschappij leven, die hoge eisen stelt aan presteren, samenwerken en communiceren. De mens met autisme een bepaalde vorm van ondersteuning nodig heeft. Dat iemand voor hem moet vertalen en het geen wat niet begrepen wordt begrijpelijk gemaakt moet worden. Delfos (2006) schrijft dat kinderen met een autistische stoornis door een ander vaak moeilijk tot iets te bewegen zijn. Ze zijn sterk onaangepast in de zin dat zij vaak niet kunnen voldoen aan de sociale eisen die aan hen gesteld worden. Als gevolg van hun moeite met sociale interacties komen ze regelmatig in conflict met de mensen om hen heen. Hun pogingen tot het maken van contacten stranden vaak op onbegrip in hun omgeving. Hun kennis en vaardigheid in sociale situaties neemt veel te weinig en te langzaam toe in vergelijking met de eisen die de omgeving aan hen stelt. Het kind heeft veel steun nodig om zich in sociale situaties te begeven. Recent onderzoek van de Gezondheidsraad (2009) wijst uit dat een kind met een autistische stoornis veel zorg vraagt en vaak een centrale plaats in het gezinsleven inneemt. De opvoeding kan bijzonder ingewikkeld zijn. Het generaliseren van ervaringen vraagt veel sturing. Wat aangeleerd is voor de ene situatie wordt vaak niet toegepast in vergelijkbare situaties. Afwijken van rust en regelmaat kan voor spanningen en onrust zorgen. De ouders zijn en blijven buiten schooltijd vaak levenslang verantwoordelijk voor alle aspecten initiëren en begeleiden van het sociale leven van het kind, waar normale kinderen hierin zelf hun weg vinden. Verder wordt er genoemd dat het welbevinden van ouders positief wordt beïnvloed door zowel emotionele als formele hulp. Een van de voorbeelden die zij noemen waar ouders behoefte aan hebben zijn adviezen voor de omgang met hun kind. Empowerment, Minister Rouvoet meent dat niets zo belangrijk is als het aanspreken van de eigen kracht van een kind, jongere of een gezin. Dat mensen vaak goed in staat zijn zelf hun problemen op te lossen of antwoorden op hun vragen te vinden. Dat niets zo hoopvol is, niets zo belangrijk is, als het aanspreken van de eigen kracht van een kind, een jongere, een gezin. Niet teveel overnemen maar de eigen kracht van bestaande netwerken versterken. Dat bevordert hun deelname aan de samenleving. En daar is iemand met autisme mee geholpen.

11 Dat zijn mooie woorden van Minister Rouvoet, maar uit de literatuur en recent onderzoek blijkt dat de opvoeding van een kind met een autistische stoornis bijzonder ingewikkeld is. Bovenstaande definities en beschouwingen omschrijven dat kinderen met een autistische stoornis kwetsbaar zijn, de wereld voor hen moeilijk te doorgronden is, ze moeilijk aan verwachtingen en sociale eisen kunnen voldoen die aan hen gesteld worden en extra steun en begeleiding nodig hebben om zich in sociale situaties te begeven. Dit vraagt veel van het kind en het gezin. Onderzoek van de Gezondheidsraad wijst ook uit dat ouders behoefte hebben aan adviezen voor de omgang met hun kind. Tijdens het werken in de praktijk heb ik gemerkt dat ouders zich grote zorgen maken over de ontwikkelingen van hun kind. Ouders willen heel graag een bijdrage leveren aan het vergroten van de weerbaarheid en zelfredzaamheid van hun kind, maar missen dikwijls de handvatten om adequaat op het gedrag van het kind in te kunnen spelen. Ouders zijn bang dat hun kind in situaties terechtkomt, die voor hen niet of moeilijk zijn in te schatten. Het ontbreken van voldoende weerbaarheid en sociale redzaamheid kunnen het kind in verkeerde situaties brengen die door hen niet als zodanig worden herkend. Dat maakt kinderen met een autistische stoornis kwetsbaar en levert ouders veel zorgen op. Zo zijn ouders bijvoorbeeld bang dat hun kind seksueel wordt misbruikt. Bij de themabijeenkomsten in het autismecafé van Stichting Ovaal komen veel ouders bijeen. Ze praten over hun ervaringen in de opvoeding van hun kind en de rol die je hebt als ouder. Tijdens deze themaavonden valt op dat ouders vooral behoefte hebben aan praktische adviezen en hiervoor steun zoeken bij elkaar. Zij zijn op zoek naar concrete handvatten om antwoorden te vinden voor de complexe opvoedingsvragen, waarmee zij worden geconfronteerd. Natuurlijk is er veel onderzoek gedaan naar autisme en zijn er ook veel algemene ervaringsverhalen geschreven door ouders. Maar gebundelde ervaringen en vooral strategieën van verschillende ouders, specifiek op het gebied van de weerbaarheid en de zelfredzaamheid in sociale situaties van het kind, heb ik niet kunnen vinden. Daar wil ik met mijn onderzoek een bijdrage aan leveren. Hierbij stel ik de vraag hoe de opvoeding van het kind met een autistische stoornis door ouders vormgegeven wordt op het gebied van de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties. Door dit te verkennen wil ik aan de vragen en zorgen van ouders werken en ervaringen vertalen in handvatten die in de praktijk toepasbaar zijn. Op deze manier hoop ik voor ouders een bescheiden, maar waardevolle, bijdrage te realiseren, in aanvulling op alle beschikbare informatie in boeken en op het internet. Ouders hebben toegang tot heel veel informatie, maar is deze informatie toepasbaar op het specifieke probleem van hun kind in de alledaagse opvoeding? Op grond van mijn (werk)ervaringen en de reacties van ouders heb ik de neiging om te zeggen dat dit niet altijd het geval is en rechtvaardigt dit nader, meer praktisch gericht, onderzoek.

12 1.3 Doelstelling Door middel van dit onderzoek zal er gewerkt worden aan de volgende doelstelling: Verkennen van de manier waarop ouders, die hun kind met een autistische stoornis thuis opvoeden, omgaan met de ontwikkeling van de weerbaarheid en de zelfredzaamheid in sociale situaties. Hierbij bekijken welke strategieën ouders zelf al gebruikt hebben en wat er gewerkt heeft. Hopelijk kan er meer inzicht verkregen worden in de manier waarop ouders hun kind opvoeden op het gebied van de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties. En kunnen er strategieën beschreven worden die van nut kunnen zijn voor andere ouders van kinderen met een autistische stoornis. Op deze manier wil ik aan sluiten bij het advies vanuit de Gezondheidsraad. En zou ik adviezen willen schrijven voor ouders voor de omgang met hun kind. 1.4 Vraagstelling Om de doelstelling te kunnen beantwoorden heb ik de volgende onderzoeksvraag geformuleerd. Hoe wordt de opvoeding van het kind met een autistische stoornis door ouders vormgegeven op het gebied van de weerbaarheid en de zelfredzaamheid in sociale situaties? De onderzoeksvraag is opgesplitst in de volgende twee deelvragen: 1. Over welke onderwerpen praten ouders in de interviews met betrekking tot de weerbaarheid en de zelfredzaamheid in sociale situaties van hun kind? 2. Hoe werken ouders aan de ontwikkeling van de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties van hun kind? 1.5 Onderzoeksmethoden Om zicht te krijgen in de manier waarop ouders de opvoeding vormgeven op het gebied van de weerbaarheid en de zelfredzaamheid in sociale situaties heb ik gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksbenadering. Er is gekozen voor een beschrijvend onderzoekstype. Hierbij gaat het om de beschrijvingen van gevoelens, belevingen en ervaringen van ouders van een kind met autisme. Allereerst is er een beperkte literatuurverkenning gedaan om na te gaan wat er bekend is over de te onderzoeken problematiek. Ook zijn er verschillende thema-informatie dagen over autisme bezocht. Dit is bedoeld om voorafgaand kennis op te doen ter voorbereiding van de interviews. Door middel van een diepte interviews is er geprobeerd inzicht te krijgen in de gevoelens, beleving- en ervaringswereld van ouders. Om zo een antwoord te krijgen op de vraagstelling uit deze onderzoeksopdracht.

13 Interviews Dit onderzoek is uitgevoerd door vijf ouders van kinderen met autisme te interviewen. Het waren open interviews. De open interviews hebben de vorm aangenomen van een zogenoemd diepte-interview. Bij een diepte interview worden een aantal al dan niet door de onderzoeker aangereikte gespreksonderwerpen nauwkeurig vaak ook langduriguitgediept, waarin ook persoonlijke en emotionele aspecten aan bod komen. (Baarda en De Goede, 2007) Het interview is bewust open en ongestructureerd gelaten om op deze manier maximale ruimte te bieden voor subjectieve aspecten van de ouders. Door middel van ouders laten praten, open vragen stellen en verhelderen van onderwerpen is er inzicht verkregen in het eigen verhaal en de eigen belevingswereld van de ouders. Tijdens het interview heb ik zo min mogelijk sturende vragen gesteld. Ik heb vooral geprobeerd delen uit het gesprek samen te vatten, door te vragen, om voorbeelden en om verduidelijking te vragen. De interviews heb ik uitgevoerd aan de hand van een topic lijst. (zie bijlage twee) Deze topic lijst heb ik opgesteld aan de hand van de verkenning van de literatuur over dit onderwerp. De vragen uit de topic lijst vormden een back-up, met deze vragen in mijn achterhoofd heb ik geïnterviewd, maar de vragen lagen niet vast. Dit heeft mij geholpen in mijn eigen hoofd duidelijk te hebben welke onderwerpen met de weerbaarheid en de zelfredzaamheid in sociale situaties te maken hadden. Op het moment dat ouders een van deze onderwerpen bespraken wist ik dat het onderwerp van belang was en dat ik goed door moest vragen, zodat ik een zo duidelijk mogelijk beeld over het onderwerp zou verkrijgen. 1.6 Onderzoeksgroep De onderzoeksgroep bestaat uit ouders van een kind met een stoornis uit het autistisch spectrum. Ouders waarvan hun kind zich in de leeftijdscategorie van 7 jaar en ouder bevinden. Ouders die met de jaren ervaring opgedaan hebben betreft het opvoeden van hun kind. De interviews zijn uiteindelijk afgenomen aan vijf moeders. Twee moeders van een kind met PDD-NOS en drie moeders van een kind met de stoornis van Asperger. De leeftijd van de kinderen varieert tussen de 7 en 17 jaar. Het niveau van de kinderen varieert van licht verstandelijk beperkt tot hoog begaafd. 1.7 Validiteit en betrouwbaarheid De wijze van werken, van nauwkeurigheid en zorgvuldigheid dienen verantwoord te worden ten aanzien van het onderzoeksproces en de onderzoeksresultaten. Het is belangrijk dat de verzamelde gegevens de onderzochte werkelijkheid weerspiegelen. Tijdens het onderzoeksproces heb ik alle stappen en beslissingen van mijn onderzoek zoveel mogelijk beschreven in een logboek. Elke stap en beslissing heb ik overlegd met mijn begeleidend docent en opdrachtgever. De belangrijkste stappen en beslissingen heb ik beschreven in mijn procesverslag. Hiermee hoop ik voldoende aan te tonen dat er op een betrouwbare manier met de informatie is omgegaan en dat er vertrouwen gesteld kan worden in de onderzoeksresultaten en mijn handelwijze. In dit hoofdstuk is de werkwijze van het onderzoeksproces besproken. In het volgende hoofdstuk volgt een theoretisch kader waarin er informatie vanuit de literatuur wordt gebruikt om verschillende onderwerpen met betrekking tot autisme toe te lichten.

14 2. Theoretisch kader 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de stoornis autisme: wat is autisme? Een eenduidige beschrijving van autisme is bijna onmogelijk te geven. Ik geef slechts een beknopte beschrijving. Er wordt nader ingegaan op de stoornis van Asperger en PDD-NOS, omdat de onderzoeksgroep van mijn onderzoek ouders betreffen met kinderen met deze twee vormen van autisme. Verder wordt er ingegaan op wat autisme betekent voor het gezin en de ouderlijke zorg. Er wordt dieper ingegaan op de sociale interactie bij het kind met een stoornis uit het autistisch spectrum. Als laatste worden er drie belangrijke psychologische verklaringstheorieën op het gebied van autisme besproken. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting. In bijlage één is de DSM IV, diagnostische criteria voor stoornissen uit het autistisch spectrum gevoegd. 2.2 Wat is autisme Het waren de twee pioniers Leo Kanner (1943) en Hans Asperger (1944) die de term autisme voor het eerst gebruikte om kinderen en volwassenen te beschrijven die een specifiek patroon aan gedragingen vertoonden. In hun beschrijvingen laten zij overeenkomsten zien, maar ook verschillen. De basis is echter hetzelfde: een gebrek aan deelname aan het sociale verkeer, een gebrek aan sociaal inzicht en aan sociale vaardigheden. In de loop der tijden is ontdekt dat sommige kenmerken bij de ene persoon met autisme wel en bij een ander niet voorkomen. Lorna Wing (1988) spreekt over het autismespectrum om recht te doen aan de verschillende vormen van autistisch gedrag. Wing komt tot een drietal gebieden die voor autisme kenmerkend zijn. Dit noemt zij de triade. Dat zijn: problemen op het gebied van sociaal contact, van communicatie en van verbeelding. (Delfos, 2006) Het woord autisme is afgeleid van het Griekse woord autos wat zelf betekent. De betekenis van autisme wordt ook wel uitgelegd als in zichzelf gekeerd zijn. Bij ieder persoon met autisme manifesteert een autisme spectrum stoornis zich anders. De meeste stoornissen uit het autismespectrum zijn onder te brengen in één van de drie groepen: 1. Klassiek autisme ofwel Kanner autisme; 2. PDD-NOS 3. De stoornis van Asperger Bij klassiek autisme maakt de persoon, afhankelijk van de leeftijd, niet of nauwelijks contact met de buitenwereld, terwijl een persoon met PDD-NOS of de stoornis van Asperger minder gekenmerkt wordt door de afwezigheid van contact maar meer door disfunctioneren in zijn sociale omgeving. Naast deze drie vormen van autisme zijn er nog twee subgroepen te onderscheiden binnen de criteria van autisme. Dit zijn het RETT-syndroom en de desintegratiestoornis van de kinderleeftijd. De oorzaken van stoornissen uit het autistisch spectrum zijn onbekend. Wel is inmiddels duidelijk dat stoornissen uit het autistisch spectrum voor een groot deel erfelijk bepaald zijn, waarbij jongens/mannen vaker aangedaan zijn dan meisjes/vrouwen. Daarnaast spelen omgevingsfactoren een rol bij deze stoornissen, maar welke dat precies zijn is nog niet bekend. (Gezondheidsraad, 2009)

15 Het diagnostische systeem DSM-IV (APA,1994) wordt wereldwijd toegepast om alle stoornissen van de geest te classificeren. Bij autisme worden, volgens de DSM-IV, de volgende probleemgebieden aangegeven: A. Problemen op het gebied van de sociale interactie De problemen op het gebied van sociale interactie uiten zich per persoon met autisme op verschillende wijzen. Voorbeelden van deze problemen zijn: - Uiterst gebrekkig gebruik van non-verbaal gedrag zoals oogcontact, gezichtsuitdrukking en gebaren die sociale interactie reguleren. Tekorten in het aangaan van leeftijdsadequaat vriendschapsgedrag. Een gebrek aan het spontaan willen delen met anderen van ervaringen, vreugde of prestaties. Een gebrek aan sociale of emotionele wederkerigheid. B. Tekort verbale en non-verbale communicatie Mensen met autisme hebben problemen op het gebied van de communicatie. De verbale communicatie kan laat ontwikkeld zijn of is soms geheel afwezig. Bij diegene die spreken kan er een opvallend onvermogen zijn om een gesprek aan te knopen of voort te zetten. De inhoud of vorm van taal kan vreemd gebruikt worden, bijvoorbeeld echolalie, stereotiepe spraak, taalherhalingen of verwisseling van persoonlijke voornaamwoorden. Er kan een afwezigheid zijn van fantasie-activiteiten en gevarieerd spelgedrag. C. Beperkte repetitieve en stereotiepe gedragingen, activiteiten en interesses Hiertoe worden gerekend een zich herhalend, stereotiep patroon van gedrag bij de persoon met autisme. Zij kunnen zich sterk vasthouden aan bepaalde, niet functionele rituelen of routines. Ze kunnen gebruik maken van herhalende stereotiepe lichaamsbewegingen en een beperkte belangstellingswereld hebben, bijvoorbeeld alleen interesse voor de eigen hobby en van al het andere om hen heen niets af willen weten. Ook kunnen ze een preoccupatie hebben op bepaalde zaken, bijvoorbeeld gek zijn van treinen en daar volledig op gefixeerd zijn. De onderzoeksgroep van dit onderzoek zijn ouders van kinderen met autisme. Tijdens dit onderzoek heb ik gesproken met ouders van kinderen met twee verschillende vormen van autisme: de stoornis van Asperger en PDD-NOS. Wat is de stoornis van Asperger en wat is PDD-NOS? Wat zijn de kenmerken en waar hebben deze kinderen vooral moeite mee? In 2.3 en 2.4 volgt hier een korte beschrijving over.

16 2.3 De stoornis van Asperger Delfos (2006) geeft aan dat de stoornis van Asperger vooral wordt gekenmerkt door het gebrekkig in kunnen schatten van sociale interactie, een normale en vaak bovengemiddelde intelligentie en een taalontwikkeling die niet verstoord of vertraagt is. Zij spreekt over de volgende kenmerken bij de stoornis van Asperger: - Moeite met het begrijpen en inschatten van sociale interactie - Moeite met zich verplaatsen in een ander - Moeite in het maken en houden van vrienden - Oog voor detail - Moeite met het onder woorden brengen van gevoelens en gedachten Peeters en Quak (2002) schrijven dat de belangrijkste kenmerken van mensen met de stoornis van Asperger problemen met de sociale interactie, de communicatie en met flexibiliteit in het denken zijn. 1. Sociale interactie Ze geven aan dat mensen met de stoornis van Asperger de indruk geven op zichzelf te willen zijn. Velen doen hard hun best om contacten te leggen, maar komen sociaal onhandig over wanneer zij met anderen in contact treden. Ze kijken bijvoorbeeld de persoon niet aan met wie ze praten of ze geven onbewust de verkeerde signalen. Meedoen aan sociale activiteiten en het maken van vrienden verloopt moeizaam. Ze kunnen problemen hebben met de omgang in groepen, zich moeilijk handhaven in groepssituaties. Ze proberen hun moeilijkheden te compenseren door zich overdreven formeel te gedragen. Ze hebben grote problemen hun gedrag aan te passen aan verschillende situaties. Ze gedragen zich bijvoorbeeld bij de directeur op dezelfde manier als bij hun vrienden of hun ouders. Ze hebben problemen met het aangaan en hanteren van confrontaties en komen in onze ogen asociaal over, zonder dat zij zich daar zelf bewust van zijn. 2. Communicatie Mensen met de stoornis van Asperger hebben problemen met de communicatie. Ze begrijpen, ondanks een goed ontwikkelde woordenschat en een correcte grammatica, niet vanzelfsprekend waartoe communicatie dient. Ze kunnen te luid of te vlug praten, moeite hebben met het herkennen van emoties, mensen in verlegenheid brengen, ongepast sociaal gedrag vertonen. Ze weten niet hoe ze hulp moeten vragen of wanneer ze zich assertief moeten gedragen. Ze hebben problemen met het begrijpen van grapjes, uitdrukkingen en metaforen. 3. Flexibiliteit in het denken Mensen met de stoornis van Asperger hebben moeite met flexibiliteit in het denken. Ze hebben dwangmatige gespreksonderwerpen, kunnen geen rekening houden met de interesse van de toehoorder of een onvermogen hebben om informele gesprekken te voeren (te kletsen). Ze hebben beperkte spelvaardigheden en interesses. Op jonge leeftijd verkiezen ze mechanische activiteiten zoals verzamelen, het in elkaar zetten of het uit elkaar halen van iets. Ze kunnen doen alsof-spelletjes leren, maar doen dit later dan hun normaal ontwikkelde leeftijdsgenootjes. Ze kunnen moeite hebben met flexibele regels, zich niet in kunnen leven in de standpunten van anderen, behoefte hebben aan expliciete regels, grenzen en richtlijnen. (Peeters & Quak, 2002)

17 2.4 PDD-NOS PDD-NOS betekent Pervasieve Developmental Disorder- Not Otherwise Specified. In het Nederlands ook wel Ontwikkelingsstoornis niet anderszins omschreven. Hiermee wordt een restcategorie aangeduid die kenmerken heeft van het autisme, maar niet genoeg om zo te worden genoemd. Pervasief betekent (in het Latijn) doordringen. Het wil zeggen dat we bij pervasieve stoornissen te maken hebben met problemen die doordringen in verschillende ontwikkelingsgebieden van een persoon. Dat kan bij mensen met PDD-NOS de taalontwikkeling zijn, de motorische ontwikkeling, het reageren op interne en externe prikkels, maar vooral het vermogen zich op anderen te richten en het eigen gedrag in sociale situaties goed te besturen. (Landelijke Oudervereniging Balans, 2010) De DSM-IV geeft geen richtlijnen hoeveel en welke kenmerken van toepassingen moeten zijn willen we van PDD-NOS spreken. Bij de diagnose PDD-NOS wordt uitgegaan van tenminste drie kenmerken, waaronder één in de categorie sociale interactie. De onderkenning van deze restcategorie in de DSM brengt een aansluitend geheel met zich mee, die veronderstelt dat autisme een stoornis is die zich kan voordoen in verschillende gradaties van ernst, lopend van sociaal onhandig tot ernstig beperkt in sociaal contact. (Groen, 2009) Delfos (2006) geeft aan dat kenmerkend voor PDD-NOS is, dat het taalgebruik niet sterk afwijkend is en dat de inschatting van sociale interactie niet zo vergaand gebrekkig is als bij andere diagnoses binnen het autisme spectrum. En dat bij PDD-NOS agressieproblematiek vaker een rol speelt dan bij de andere autistische stoornissen. Het is duidelijk dat kinderen met de stoornis van Asperger en PDD-NOS te maken hebben met problemen, die doordringen in verschillende ontwikkelingsgebieden. Wat betekent dit voor de ouders en het gezin van het kind met een stoornis uit het autistisch spectrum? Aan deze vraag wordt aandacht besteedt in 2.5, het gezin en de ouderlijke zorg. 2.5 Gezin en de ouderlijke zorg Het adviesrapport van de Gezondheidsraad: Autismespectrumstoornissen een leven lang anders geeft aan dat een kind met een autistische stoornis veel zorg vraagt en vaak een centrale plaats in het gezinsleven inneemt. De opvoeding kan bijzonder ingewikkeld zijn. Het generaliseren van ervaringen vraagt veel sturing. Wat aangeleerd is voor de ene situatie wordt vaak niet toegepast in vergelijkbare situaties. Afwijken van rust en regelmaat kan voor spanningen en onrust zorgen. Ouders besteden over het algemeen veel tijd aan hun gezin, maar ouders van kinderen met een stoornis uit het autistisch spectrum komen vaak tijd tekort. De dagelijkse verzorging gaat naar tal van activiteiten, bijvoorbeeld: de persoonlijke verzorging van hun kind; het regelen van verschillende vormen van hulp; het wegbrengen en halen van school; extra medische en psychologische zorg laten bieden; hulp bieden bij de sociale contacten, het gezamenlijk met hun kind bijwonen van verschillende sociale activiteiten; en het onderhouden van contacten met officiële instanties. In de praktijk blijkt de meeste zorg op de schouders van de moeders terecht te komen. De mate en ondersteuning door de ouders wordt over het algemeen niet minder als het kind ouder wordt. De ouders zijn en blijven buiten schooltijd vaak levenslang verantwoordelijk voor alle aspecten initiëren en begeleiden van het sociale leven van het kind, waar normale kinderen hierin zelf hun weg vinden. Uit het adviesrapport komt naar voren dat het welbevinden van ouders positief wordt beïnvloed door zowel emotionele als formele hulp. Een van de voorbeelden die zij noemen

18 waar ouders behoefte aan hebben zijn adviezen voor de omgang met hun kind. (Gezondheidsraad, 2009) Rutger Jan van der Gaag is hoogleraar klinische kinder-en jeugdpsychiatrie. Hij heeft meegewerkt aan het adviesrapport dat door de Gezondheidsraad is uitgebracht. Op het autismecongres 2009 van de Nederlandse Vereniging Autisme benoemt hij dat het belangrijkste punt uit het adviesrapport is, dat het hebben van een kind met een autistische stoornis een belasting is voor het gezin. Hierbij vraagt hij hardop af hoe deze gezinnen het beste ondersteund en ontlast kunnen worden. I.A. van Berckelaer-Onnes is wetenschappelijk professor en heeft zich gespecialiseerd in ernstige ontwikkelingsstoornissen, waaronder autisme. Zij meent dat het van groot belang is dat het gezin ondersteuning krijgt, zodat de draagkracht kan worden vergroot. Ze schrijft dat het kind met een autistische stoornis een speciale behandeling en begeleiding nodig heeft. Deze moet vooral gericht zijn op het stimuleren van de normale ontwikkeling. Daarnaast schrijft ze dat kinderen met een autistische stoornis gestoord zijn in hun ontwikkelingsmogelijkheden. Zij hebben extra stimulans nodig. Wat andere kinderen spontaan opnemen, dient bij hen aangedragen te worden. Empowerment staat voor een geheel van kennis, inzicht en vaardigheden om macht te verkrijgen over je eigen leven. (Vermeulen, 2008) Minister Rouvoet meent dat niets zo belangrijk is als het aanspreken van de eigen kracht van een kind, jongere of gezin. Dat mensen vaak goed in staat zijn zelf hun problemen op te lossen of antwoorden op hun vragen te vinden. Dat niets zo hoopvol is, niets zo belangrijk is, als het aanspreken van de eigen kracht van een kind, een jongere, een gezin. Minister Rouvoet geeft de volgende reactie op het uitgebrachte adviesrapport van de gezondheidsraad: Het advies van de Gezondheidsraad maakt ons duidelijk dat wij de nadruk moeten leggen op wat kinderen en volwassenen met autisme kunnen, niet op wat zij niet kunnen. Onder de juiste voorwaarden kunnen veel van hen deelnemen aan onderwijs, functioneren in een leefomgeving en een sociaal leven opbouwen. Professionele hulp en zorg moeten beschikbaar zijn als dat nodig is, maar de eigen kracht moet centraal staan. Door een beter begrip en gepaste ondersteuning, kan veel begeleiding ook worden geboden via school, werk of sportclub. Niet teveel overnemen maar de eigen kracht van bestaande netwerken versterken. Dat bevordert hun deelname aan de samenleving. En daar is iemand met autisme mee geholpen. (Kamerstuk, 2009 Jeugd en Gezin) Bovenstaande informatie geeft weer dat de opvoeding van kinderen met een stoornis uit het autistisch spectrum bijzonder ingewikkeld kan zijn. Het is belangrijk dat een gezin ondersteuning krijgt, zodat de draagkracht kan worden vergroot. De ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen met autisme zijn gestoord. Zij hebben extra stimulans nodig. Wat andere kinderen spontaan opnemen, dient bij hen aangedragen te worden. In 2.6 worden problemen op het gebied van de sociale interacties nader uitgewerkt.

19 2.6 Autisme en sociale interacties Delfos (2006) schrijft dat het meest kenmerkende probleem van de stoornissen binnen het autistisch spectrum de moeite met het inschatten van de sociale interactie is. Ze geeft aan dat een mens met een stoornis binnen het autistisch spectrum erg veel moeite heeft om te begrijpen wat er in een ander omgaat. Hoe het gedrag van de ander tot stand komt en wat zijn of haar eigen gedrag voor gevolgen heeft voor de mensen om hem of haar heen. Dat een persoon hier moeite mee heeft komt volgens Delfos omdat het problemen heeft om zijn of haar eigen gevoelens te onderkennen en onder woorden te brengen. Zij schrijft: Een gebrekkige kennis van zichzelf maakt het kennen van de ander moeizaam (Delfos, 2006) Delfos verwoord dat de ontwikkeling van een kind met een autistische stoornis later is en ook langzamer verloopt. Kinderen met autisme hebben volgens haar op een later tijdstip dan hun leeftijdsgenootjes, meer en vaker uitleg nodig hebben over sociale interacties dan anderen. Op emotioneel gebied moeten kinderen vanaf hun geboorte een aantal ontwikkelingstaken vervullen: onderscheid ik/niet ik, mens/voorwerp, vreemd/vertrouwd, hechten, goede en foute vreemden, en sociale omgang. Kinderen met een autistische stoornis doen beduidend langer over deze taken: jaren in plaats van maanden. Vervolgens schrijft M. Delfos dat kinderen met een autistische stoornis door een ander vaak moeilijk tot iets te bewegen zijn. Ze zijn sterk onaangepast in de zin dat zij vaak niet kunnen voldoen aan de sociale eisen die aan hen gesteld worden. Als gevolg van hun moeite met sociale interacties komen ze regelmatig in conflict met de mensen om hen heen. Hun pogingen tot het maken van contacten stranden vaak op onbegrip in hun omgeving. Hun kennis en vaardigheid in sociale situaties neemt veel te weinig en te langzaam toe in vergelijking met de eisen die de omgeving aan hen stelt. Het kind heeft veel steun nodig om zich in sociale situaties te begeven. (Delfos, 2006) Zeevalking (2000) schrijft dat mensen met autisme kwetsbaar zijn. Dat de wereld voor hen moeilijk te doorgronden is. Dat het tempo van anderen hoger ligt dan dat van henzelf. En dat zij moeilijk aan de verwachtingen van anderen kunnen voldoen. Zij meent dat we in een snelle maatschappij leven die hoge eisen stelt aan presteren, samenwerken en communiceren en dat een mens met autisme ondersteuning nodig heeft om de wereld voor hem begrijpelijk te maken. De wereld voor een kind met een stoornis uit het autistisch spectrum is vol van mensen die allerlei gedrag vertonen dat onbegrijpelijk is. Het aanvoelen van gedrag zoals de gemiddelde mens dat kan, is bij hen niet gebruikelijk. Het in kunnen schatten van sociale interactie hangt rechtstreeks samen met de mate waarin men zich kan verplaatsen in een ander. Ook wel genoemd het empatisch vermogen. Mensen met een stoornis uit het autistisch spectrum hebben de grootste moeite zich voor te stellen wat er in een ander omgaat. Ze kunnen zich nauwelijks een andere wijze van denken, voelen en ervaren voorstellen dan die welke zij zelf kennen of hebben meegemaakt. Hoe kunnen autisme en de problemen waar mensen met autisme tegenaan lopen verklaard worden? In 2.7 zullen drie psychologische theorieën behandeld worden op het gebied van autisme.

20 2.7 Drie psychologische theorieën Theorie of mind Er bestaan drie belangrijke psychologische theorieën op het gebied van autisme. Delfos (2006) noemt dat de eerste theorie de theorie of mind is, waarbij het besef van andermans gevoelens en gedachten centraal staat. Het gaat hierbij om de innerlijke theorie die ieder mens ontwikkelt over hoe mensen denken en voelen. Bij mensen met autisme zou deze gebrekkig ontwikkeld zijn. De theorie of mind, zou de problematische gebieden van autisme verklaren, uitgaande van een onderliggende gedachte: mentalisering genoemd. Hierbij gaat het om het vermogen om zich voorstellingen van iets te kunnen maken. Het vormen van een theorie of mind is een voorstelling kunnen maken van eigen en andermans gevoelens. In de psychologische verklaring voor autistische stoornissen speelt de theorie of mind een belangrijke rol. Dit begrip werd voor het eerst gebruikt door Premack en Woodruff in 1978 en is uitgewerkt door onderzoekers als Baron-Cohen, Wing, Firth en Happé. Ieder mens ontwikkelt een theorie of mind. Dit is een theorie over het eigen denken en voelen en dat van anderen, over hoe anderen zijn en wat hun intenties en bedoelingen zijn. Op grond hiervan kan getracht worden gedrag te begrijpen en te voorspellen. De theorie of mind is het gereedschap waarmee sociale interactie geïnterpreteerd en gestuurd kan worden. Een theorie of mind ontwikkelt zich op basis van empathie, het zich verplaatsen in de ander. De Sally-Ann- test is een aanpassing van een test die oorspronkelijk ontworpen werd door Wimmer en Perner (1983) Het doel van de test is om te onderzoeken in hoeverre kinderen zich in de gedachten van anderen kunnen verplaatsen. De test is een kort verhaaltje waarbij een pop, Sally genoemd, een bal in een mandje legt en dan de kamer verlaat. Een andere pop, Anne, neemt de bal en stopt die in haar doos. Sally komt binnen en wil met haar bal spelen. De testvraag luidt: Waar zal Sally haar bal zoeken? Om hierop correct te antwoorden moet je dus vertrekken van wat Sally denkt. De foutieve overtuiging over de werkelijkheid (namelijk dat de bal nog steeds in het mandje zit) en niet van de werkelijkheid zelf (het feit dat de bal in de doos zit). In de allereerste studie met deze test bij kinderen met autisme (Baron-Cohen, Leslie, Firth, 1985) antwoordde een grote meerderheid onder hen dat Sally de bal gaat zoeken in de doos.

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Hoe ervaren jongeren met autisme en hun ouders het uitvoeren van de ontwikkelingstaken,

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

omgaan met autisme in de klas

omgaan met autisme in de klas omgaan met autisme in de klas auteurs: Anny Hermans-Franssen Jos Zuylen kernredactie: Karin van Herpen MesoConsult b.v. Tilburg augustus 2007 september 2007 omgaan met autisme in de klas 2007 MesoConsult

Nadere informatie

Vijf op een rij. Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Vijf op een rij. Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) Vijf op een rij Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) Auteurs: Hanneke Buurman Betsy Gerritsen Anna Hinkema Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend

Nadere informatie

EIGEN ZIJN BINNEN DIAGNOSTIEK

EIGEN ZIJN BINNEN DIAGNOSTIEK EIGEN ZIJN BINNEN DIAGNOSTIEK Een onderzoek naar de bijdragen van de diagnostische instrumenten de Diagnostic Drawing Series en de Rutten Saris index Grafische Elementen bij diagnostiek van volwassenen

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Samen Wijzer een mediakompas voor hulpverleners en jongeren Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Anne van Dolderen Judith Eijgelaar Danita Grasdijk Joyce van

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

...en ik ga niet! RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN. schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4

...en ik ga niet! RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN. schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4 ...en ik ga niet! schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4 RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN Groningen, RENN4, 2008 auteurs Bieneke Nienhuis en Ina

Nadere informatie

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha de Winter Marije Koeman Alieke Hofland Marloes van Verseveld Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha

Nadere informatie

Ik heb iets van autisme of zo

Ik heb iets van autisme of zo Artikelen Ik heb iets van autisme of zo Psycho-educatie voor slimme jongeren met ASS Sandra van der Meijden, Ber van der Stegen* Kind en Adolescent Praktijk jaargang 08, nummer 4 p. 187-197 Trefwoorden:

Nadere informatie

Autisme: het socioschema als

Autisme: het socioschema als Martine Delfos Autisme kent een korte, maar intensieve onderzoekstraditie. Er zijn met name drie belangrijke theorieën ontwikkeld, de theorie van de Theory of Mind, de theorie van de (Weak) Central Coherence

Nadere informatie

Ouders met een verstandelijke beperking

Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Een praktijkstudie Dina Joha Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG). Het LKNG

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Voorwoord blz. 1. Inleiding blz. 2. 1. Wat is hechting? blz. 3. 2. Oorzaken van een hechtingsstoornis blz. 6

Voorwoord blz. 1. Inleiding blz. 2. 1. Wat is hechting? blz. 3. 2. Oorzaken van een hechtingsstoornis blz. 6 Hoe moet ik een kind met een hechtingsstoornis onderwijzen? Geschreven door Patricia Keijzer Stage: p.i.-school de Piloot Pabo Thomas More 30-01-2002 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord blz. 1 Inleiding blz. 2

Nadere informatie

De Taallijn in het kinderdagverblijf

De Taallijn in het kinderdagverblijf De Taallijn in het kinderdagverblijf Taalstimulering voor nul- tot tweejarigen Janneke Corvers Annie van der Beek José Hillen Annemieke Pecht Heleen Versteegen De Taallijn in het kinderdagverblijf. Taalstimulering

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds.

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds. AFASIE EN NU VERDER Buitengesloten, Franny Thonhauser Samenstelling Odette Stoutjesdijk, Afasiecentrum Utrecht Annemieke Bakker Arkema, Afasiecentrum Utrecht Hanneke Schurink, Afasiecentrum Utrecht Lay

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

Kinderen met speciale rechten

Kinderen met speciale rechten Kinderen met speciale rechten Kinderen met speciale rechten Omgaan met ADHD op school Miriam Baltussen Rinse Dijkstra Martijn Koekkoek Yvonne Leenders Els Loman Vereniging de Samenwerkende Landelijke

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie