WECYCLE HET VERVANGLIJSTJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WECYCLE HET VERVANGLIJSTJE"

Transcriptie

1 WECYCLE HET VERVANGLIJSTJE - een kwantitatief, online onderzoek Drs. Robert Goos Amstelveen, 17 december 2008 Projectnummer:

2 INHOUD I CONCLUSIES... 3 II INLEIDING Achtergrond Doelstellingen Methode en uitvoering Steekproef Rapportage... 7 III BEZIT VAN ONGEBRUIKTE APPARATUUR EN KENNIS RECYCLEN Welke oude, ongebruikte apparatuur heeft men nog in huis? Waarom heeft men ongebruikte apparatuur toch nog in huis? Waarom bewaart men apparatuur die men niet wil weggooien? Onlangs apparatuur gekocht of gekregen of binnen het gezin cadeau gedaan ter vervanging van oude apparatuur? Welke apparatuur heeft men gekregen, gekocht en/of cadeau gedaan ter vervanging van oude apparatuur? Wat heeft men met de oude, vervangen apparatuur gedaan of wat is men van plan hiermee te doen? Kennis ten aanzien van verwijderen van elektr(on)ische apparatuur Intentie tot vervangingsaankopen van apparatuur met kerstmis IV SPAARLAMPEN, GEBRUIK EN KENNIS OVER VERWIJDEREN Gebruik van spaarlampen en verwijderen van kapotte spaarlampen Wist men dat kapotte spaarlampen niet zo maar weggegooid mogen worden?.. 16 V BEKENDHEID LOCATIE MILIEUSTRAAT EN BEZOEKFREQUENTIE Bekendheid van de locatie van de milieustraat of het ecostation Bezoekfrequentie van de milieustraat of het ecostation

3 I BELANGRIJKSTE RESULTATEN EN CONCLUSIES Bijna een derde van de Nederlanders bewaart nogal wat oude, niet meer gebruikte elektr(on)ische apparaten in huis. Gemiddeld zijn dit ruim 3 apparaten per huishouden. Overigens worden sommige apparaten bewust bewaard, vooral omdat deze nog goed functioneren en dus eventueel weg kunnen worden gegeven of om als reserve kunnen dienen. Dit betreft vooral vaak elektr(on)isch speelgoed, en audio en video apparatuur. Het blijken vaak wat grotere en ook wat duurdere apparaten, met een kennelijke restwaarde, bijvoorbeeld voor kinderen of kleinkinderen. Vooral ouderen (51-65 jaar) vinden het vaak moeilijk om iets weg te gooien dat nog goed functioneert. Veel apparaten staan echter ook te wachten op verwijdering, vooral omdat men er nog niet aan toe is gekomen om deze te verwijderen, maar ook omdat men geen zin heeft of niet weet waar men met de oude apparatuur terecht kan. Het betreft dan vaak kleine elektr(on)ische apparatuur, zoals bijvoorbeeld wekkerradio s, kerstlampjes, elektrische tandenborstel, scheerapparaten en klokken. Relatief goedkope apparaten die nauwelijks restwaarde bezitten. Verder heeft de Nederlander ook vaak nog kapotte spaarlampen in huis. Een meerderheid van de Nederlanders heeft onlangs nog elektr(on)ische apparatuur gekocht of cadeau gekregen ter vervanging van oude apparaten en in ruim een vijfde van de gevallen was dit in het kader van Sinterklaas. In vrijwel alle gevallen (90%) betrof het een vervangingsaankoop. Bijna een op de twee Nederlanders heeft het oude apparaat via milieustraat, winkelier of vuilnisman milieuvriendelijk verwijderd en ruim een derde heeft het apparaat nog in huis. Het percentage dat de apparatuur op een milieuvriendelijke wijze heeft verwijderd ligt hoger dan in werkelijkheid volgens de cijfers van de stichting NVMP. Dit zou betekenen dat er vaak sociaal wenselijk is geantwoord. Jongeren (tot 30 jaar) en mensen die niet weten waar de milieustraat is, hebben vaker oude apparaten nog in huis. Winkeliers lijken in veel gevallen, meer dan twee op de drie, niet aan te bieden om bij vervangingsaankopen de oude apparaten in te nemen voor recycling. Dat de winkelier hiertoe verplicht is, is bij een meerderheid wel bekend en een zeer ruime meerderheid weet dat oude apparaten bij de milieustraat afgegeven mogen worden voor recycling. Deze kennis met betrekking tot het afgifte van oude apparaten ten behoeve van recycling is onder jongeren (18-30 jaar) echter significant lager, dan onder oudere Nederlanders. Een zeer ruime meerderheid gebruikt spaarlampen en een ruime meerderheid van deze groep heeft in 2008 nog gewone lampen vervangen door spaarlampen, en vrijwel alle kapotte spaarlampen zijn door een nieuwe spaarlamp vervangen. Op grond hiervan wordt geconcludeerd dat het totaal aantal spaarlampen in de Nederlandse huishoudens in 2008 is toegenomen. Onder oudere Nederlanders is het gebruik van spaarlampen significant hoger. Een kleine meerderheid verwijdert kapotte spaarlampen op een milieuvriendelijke manier, zodat ze gerecycled kunnen worden. Een andere deel slaat ze op in huis. Ruim een kwart gooit ze echter gewoon in de vuilnisbak. Dit laatste komt significant vaker voor onder jongere Nederlanders, waarbij de bovengrens op 40 jaar ligt. Wanneer wordt doorgevraagd op het milieuvriendelijk verwijderen van spaarlampen, dan blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders niet weet hoe dit moet. Ook valt op dat slechts een klein deel van de populatie weet dat kapotte spaarlampen ook bij de winkelier, waar de vervangende spaarlamp is gekocht, mogen worden ingeleverd. Wederom blijken jongere Nederlanders tot 40 jaar significant minder bekend met de mogelijkheden voor het milieuvriendelijk verwijderen van spaarlampen. 3

4 Een ruime meerderheid van de populatie weet waar de milieustraat of het ecostation zich bevindt in hun gemeente. Deze kennis blijkt significant minder bekend onder jongeren tot 40 jaar en onder vrouwen. Ruim de helft van de volwassen Nederlanders van jaar bezocht het afgelopen jaar de milieustraat of het ecostation. De gemiddelde bezoekfrequentie van 5 keer per jaar is hoog. Frappant is echter dat de percentages ingeleverd bij milieustraat of ecostation significant lager liggen (variëren tussen 26% en 37%). Hieruit wordt geconcludeerd dat men bij het bezoek aan de milieustraat of het ecostation in veel gevallen vergeet om de elektr(on)ische apparatuur, die moet worden verwijderd, mee te nemen. Overall conclusies Bijna driekwart van de Nederlanders heeft veel, gemiddeld ruim 3, oude, ongebruikte apparaten in huis. Soms bewust, maar vaak ook omdat men geen zin of tijd heeft of niet weet waar men met de oude spullen terecht kan. Winkeliers bieden bij vervangingsaankopen in de meeste gevallen niet aan om het oude apparaat voor recycling in te nemen. Het aantal spaarlampen in de Nederlandse huishoudens is hoog (penetratie van 85%) en is in 2008 significant gestegen. Het kennisniveau ten aanzien van het verwijderen met betrekking tot het milieuvriendelijk verwijderen van oude elektr(on)ische apparatuur is goed, maar ten aanzien van het verwijderen van kapotte spaarlampen is dit kennisniveau matig. Vooral jongere Nederlanders tot 30 jaar, maar zelfs ook vaak tot 40 jaar, blijken significant minder goed op de hoogte van de manier waarop elektr(on)ische apparatuur en kapotte spaarlampen milieuvriendelijk behoren te worden verwijderd en doen ook significant minder vaak aan milieuvriendelijke verwijdering van oude apparatuur. Op grond hiervan wordt geconcludeerd dat deze groep zich minder betrokken voelt bij recycling en verantwoorde verwijdering van oude apparatuur. Weten waar de milieustraat zich bevindt en zelfs een regelmatig bezoek aan de milieustraat wil nog niet zeggen dat men ook vaker oude elektr(on)ische apparatuur daar afgeeft voor recycling. 4

5 II INLEIDING 2.1 Achtergrond WECYCLE is een initiatief van de producenten en importeurs van elektr(on)ische apparaten en verlichtingsapparatuur, de uitvoeringsorganisatie is de Stichting NVMP (Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten). WECYCLE heeft als doel de milieuvriendelijke verwerking van afgedankte elektr(on)ische apparatuur De Stichting NVMP heeft het vermoeden dat de Nederlandse consument nogal wat oude elektr(on)ische apparatuur in huis heeft, die niet meer wordt gebruikt, maar evenmin wordt verwijderd om gerecycled te worden. De Stichting NVMP wil graag weten welke ongebruikte apparatuur er zoal nog in de Nederlandse huizen is opgeslagen en waarom deze niet wordt weggegooid. Tevens wil de Stichting NVMP weten of men nog nieuwe elektr(on)ische apparaten voor Sinterklaas cadeau heeft gekregen ter vervanging van oude apparatuur en wat men met deze vervangen apparaten heeft gedaan of gaat doen. Tot slot wil de Stichting NVMP inzicht in het kennisniveau ten aanzien van het milieuvriendelijk verwijderen van oude elektr(on)ische apparatuur en spaarlampen. De Stichting NVMP heeft Goos Marketing Research opdracht gegeven om een onderzoek te verrichten onder de volwassen Nederlandse bevolking, teneinde een antwoord te krijgen op bovenstaande vragen. 2.2 Doelstellingen Voor het onderzoek zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: Inventariseren van oude elektr(on)ische apparatuur die nog niet is verwijderd, maar niet meer wordt gebruikt Inzicht verkrijgen in de motieven om deze apparaten te bewaren in plaats van weg te gooien Inzicht verkrijgen in de kennis ten aanzien van het veilig verwijderen van oude elektr(on)ische apparaten en spaarlampen 2.3 Methode en uitvoering Er is een kwantitatief, online onderzoek gehouden onder een steekproef uit een online panel (EuroClix). Hierbij is gebruik gemaakt van een gestructureerde vragenlijst, die door ons is ontwikkeld en in overleg met de Stichting NVMP is geoptimaliseerd. Invullen van de vragenlijst nam ongeveer 4-5 minuten in beslag. Het veldwerk is uitgevoerd van 9 tot en met 11 december Steekproef Er is een totale steekproef gerealiseerd van n=501. Alle respondenten zijn tussen 18 en 65 jaar oud. 5

6 Steekproefkarakteristieken De steekproef kan als volgt uitgesplitst worden. Naar leeftijdsgroep en sekse Leeftijd x sekse Mannen (n=295) Vrouwen (n=206) Allen (herwogen op 50/50 sekse) 18 tot en met 30 jaar 16% 25% 20% 31 tot en met 40 jaar 19% 23% 21% 41 tot en met 50 jaar 26% 20% 23% 50 tot en met 65 jaar 39% 32% 35% Gemiddelde leeftijd 45 jaar 41 jaar 43 jaar De steekproef is als volgt naar opleidingsniveau en sekse verdeeld. Opleiding x sekse Mannen (n=295) Vrouwen (n=206) Allen (herwogen op 50/50 sekse) Basisonderwijs/VMBO/MAVO 26% 30% 28% HAVO/VWO 9% 10% 10% MBO 30% 29% 30% HBO/WO 35% 31% 33% De verdeling van de steekproef naar regio staat in onderstaande grafiek. 6

7 2.5 Rapportage Het rapport is als volgt opgebouwd. Het eerste hoofdstuk is gewijd aan de conclusies. In hoofdstuk 3 wordt het bezit van de oude, ongebruikte apparatuur beschreven en wordt tevens ingegaan op de beweegredenen om deze apparaten wel of juist niet weg te gooien. Ook wordt aandacht besteed aan de kennis ten aanzien van het recyclen. Het vierde hoofdstuk is gewijd aan het gebruik van spaarlampen en de kennis over de verwijdering van deze lampen. In het vijfde en laatste hoofdstuk wordt kort ingegaan op de kennis van de locatie van de milieustraat en de bezoekfrequentie. Herweging De gerealiseerde steekproef is scheef verdeeld naar geslacht: 59% mannen en 41% vrouwen. Volgens het CBS was de Nederlandse bevolking van jaar in 2008 gelijk verdeeld naar mannen en vrouwen. Om deze reden heeft er voor de analyse van de totalen (allen = mannen + vrouwen) een herweging van de steekproef plaatsgevonden, zodat beide sekses gelijk in de totaalscores zijn vertegenwoordigd en deze uitkomsten representatief zijn voor de doelgroep volwassen Nederlanders van 18 tot en met 65 jaar. Significante verschillen Wanneer er in de rapportage wordt gesproken over significante verschillen, dan is dit altijd op basis van 95% betrouwbaarheid. 7

8 III BEZIT VAN ONGEBRUIKTE APPARATUUR EN KENNIS RECYCLEN 3.1 Welke oude, ongebruikte apparatuur heeft men nog in huis? Aan alle respondenten is gevraagd om aan te geven welke apparatuur zij nog in huis hebben, die ze niet meer gebruiken. Vervolgens zijn de respondenten met de door hen genoemde apparatuur geconfronteerd en is per apparaat gevraagd of zij dit eigenlijk willen weggooien of juist bewaren. Ruim een kwart (28%) geeft te kennen dat zij geen apparatuur in huis hebben die niet meer wordt gebruikt. De overige n=362 hebben bij elkaar 1157 apparaten in huis die ze niet meer gebruiken, hetgeen overeenkomt met een gemiddelde van ruim 3. In tabel hieronder is een en ander uitgesplitst naar apparaat en wordt per apparaat aangegeven of men dit wil weggooien dan wel bewaren. Apparatuur niet meer in gebruik, nog wel in huis Nog in bezit (n=362) Liefst weggooien Liefst bewaren Videorecorder 29% 43% 58% Draagbare radio-cd/cassette-speler 21% 44% 56% Dvd-speler 21% 34% 66% Scheerapparaat 21% 60% 40% Stereoset 20% 39% 61% Digitale fotocamera 19% 33% 67% Kerstlampjes 17% 69% 31% Televisie 17% 47% 53% MP3-speler 16% 38% 63% Elektrische tandenborstel 15% 67% 33% Pick-up 15% 27% 73% Spelcomputer 14% 37% 63% Klok 12% 50% 50% Wekkerradio 12% 69% 31% Frituurpan 11% 56% 44% Radiografisch bestuurbare auto 9% 39% 61% Kapotte spaarlampen 9% 94% 6% Elektrische trein 6% 4% 96% Keyboard/synthesizer 4% 47% 53% Krulset/föhn 4% 40% 60% IJsmachine 4% 33% 67% Soldeerbout 4% 38% 62% Overig 23% 50% 50% Een meerderheid van de respondenten die de volgende apparatuur nog in huis hebben, maar niet meer gebruiken, zou deze het liefst weggooien (in volgorde van belangrijkheid): Kapotte spaarlampen (94%) Wekkerradio (69%) Kerstlampjes (69%) Elektrische tandenborstel (67%) Scheerapparaat (60%) Klok (50%) Belangrijke overeenkomst tussen deze apparaten is dat ze tot de categorie kleine elektr(on)ische apparatuur behoren. 8

9 Het liefst bewaard worden (in volgorde van belangrijkheid): Elektrische trein (96%) Pick-up (73%) IJsmachine (67%) Digitale fotocamera (67%) Dvd-speler (66%) MP3-speler (63%) Spelcomputer (63%) Stereoset (61%) Radiografisch bestuurbare auto (61%) Krulset/föhn (60%) Deze lijst bevat over het geheel genomen meer wat grotere apparaten. 3.2 Waarom heeft men ongebruikte apparatuur toch nog in huis? Een derde van de respondenten geeft te kennen dat zij: Geen apparatuur in huis hebben die ze niet gebruiken (28%) Geen specifieke reden hebben om dergelijke apparatuur in huis te hebben (5%). De anderen noemen als voornaamste redenen voor het feit dat zij nog ongebruikte apparatuur in huis hebben(in volgorde van belangrijkheid): Nog niet aan toegekomen om te verwijderen (40%) Functioneert nog, om weg te geven aan iemand die het goed kan gebruiken (35%) Zonde om weg te gooien (23%) Geen zin om op te ruimen/luiheid (9%) Weet niet waar ik het kwijt kan (9%) Daar heb ik nog een speciale bestemming voor (7%) Om op de vrijmarkt/rommelmarkt/marktplaats te verkopen (7%) Overig (3%) De voornaamste redenen dat men de ongebruikte apparatuur nog in huis heeft is dat men er nog niet aan toegekomen is om ze te verwijderen en dat de apparatuur nog functioneert en het mede daarom zonde is om deze weg te gooien. Hoger opgeleide respondenten (MB, HBO /WO) noemen significant vaker ben ik nog niet aan toegekomen, dan lager opgeleiden: 43% vs. 29%. Oudere respondenten van 51 t/m 65 jaar antwoorden significant vaker functioneert nog, om weg te geven, dan jongere respondenten: 42% vs. 30%. 9

10 3.3 Waarom bewaart men apparatuur die men niet wil weggooien? 41% Van de respondenten geeft te kennen dat zij: Geen apparatuur bewaart die ze niet gebruiken (22%) Geen specifieke reden hebben om dergelijke apparatuur toch te bewaren (5%). De anderen noemen als voornaamste redenen voor het feit dat zij apparatuur die zij eigenlijk weg willen gooien toch bewaren (in volgorde van belangrijkheid): Om weg te geven aan iemand die het goed kan gebruiken (36%) Zonde om weg te gooien (27%) Voor als andere apparatuur kapotgaat (18%) Voor later voor de kinderen of kleinkinderen (10%) Om op de vrijmarkt/rommelmarkt/marktplaats te verkopen (9%) Overig (10%) De meest genoemde motieven om de apparatuur toch te bewaren hebben betrekking op het feit dat deze nog functioneert en dus nog een nieuwe bestemming zou kunnen vinden ofwel achter de hand wordt gehouden voor het geval dat. 3.4 Onlangs apparatuur gekocht of gekregen of binnen het gezin cadeau gedaan ter vervanging van oude apparatuur? Aan alle respondenten is gevraagd of zij onlangs ook apparatuur hebben gekocht of gekregen of binnen het gezin cadeau gedaan ter vervanging van oude apparatuur. Een meerderheid van 55% beantwoordt bevestigend. De meesten (39%) hebben zelf apparatuur gekocht. Vrouwen hebben significant vaker een elektr(on)isch apparaat gekregen dan mannen: 11% vs. 6%. 10

11 In ruim een vijfde (22%) van de gevallen waarin sprake is van nieuwe apparatuur is deze gekocht of gekregen in het kader van Sinterklaas (zie grafiek hieronder). 3.5 Welke apparatuur heeft men gekregen, gekocht en/of cadeau gedaan ter vervanging van oude apparatuur? Een tiende van de respondenten die nieuwe apparatuur hebben gekocht, gekregen en/of cadeau gedaan, geeft aan dat dit niet ter vervanging van oude apparatuur was. De anderen noemen de volgende apparatuur die is vervangen, zie onderstaande grafiek. 11

12 Het meest genoemd zijn de digitale fotocamera, dvd-speler, frituurpan en de MP3-speler. Aan de grote omvang van de groep overig (41%!) kan worden afgelezen dat het zeer veel verschillende apparaten betreft, die veelal in betrekkelijk geringe frequenties zijn genoemd. 3.6 Wat heeft men met de oude, vervangen apparatuur gedaan of wat is men van plan hiermee te doen? Bijna de helft heeft de oude apparatuur op een milieuvriendelijke manier verwijderd of is van plan dit te doen: milieustraat of ecostation (26%), bij de winkelier (12%) of met de vuilnisman mee (6%). Deze percentages zijn hoog, hoger dan in de praktijk en het zou kunnen dat een deel van de steekproef hier een sociaal wenselijk antwoord heeft gegeven. Ruim een derde (36%) heeft de apparatuur nog in huis en 16% heeft deze weggegeven of overweegt dit te doen. Een kleine groep van 5% van de respondenten die nieuwe apparatuur hebben gekocht ter vervanging van oude apparatuur, heeft de oude spullen in de vuilnisbak gegooid of is dit van plan. In huis opslaan/opgeslagen wordt significant vaker genoemd door: Jongere respondenten van 18 t/m 30 jaar: 51% vs. 32% Respondenten die niet weten waar de milieustraat in hun gemeente zich bevindt: 56% vs. 29% Inleveren/ingeleverd bij de milieustraat of het ecostation wordt significant vaker genoemd door respondenten die weten waar de milieustraat in hun gemeente zich bevindt: 34% vs. 3%. 12

13 Op de vraag of de winkelier waar men het nieuwe apparaat/de nieuwe apparatuur heeft gekocht ook heeft aangeboden om het oude apparaat in ontvangst te nemen zodat het gerecycled kan worden, is als volgt geantwoord: Ja, zeker (14%) Ja, geloof het wel (7%) Nee, kan me niet herinneren (22%) Nee, zeker niet (45%) Niet van toepassingen, heb het apparaat niet zelf gekocht (12%) In ruim twee derde van de gevallen heeft de winkelier (vermoedelijk) niet aangeboden om het oude apparaat in ontvangst te nemen ten behoeve van recycling. De volgende groepen geven significant vaker te kennen dat de winkelier wel heeft aangeboden om het oude apparaat in ontvangst te nemen ten behoeve van recycling: Mannen: 28% (18% zeker en 10% dacht het wel ) vs. 18% (12% + 6%) Respondenten van 41 t/m 65 jaar: 32% (21% + 11%) vs. 12% (8% + 4%) 3.7 Kennis ten aanzien van verwijderen van elektr(on)ische apparatuur Bijna twee derde (63%) van de respondenten weet dat je bij een vervangingsaankoop het oude elektr(on)ische apparaat gratis aan de winkelier kan meegeven of in de winkel afgeven, zodat het gerecycled kan worden. De volgende groepen blijken significant vaker te weten dat je bij een vervangingsaankoop het oude elektr(on)ische apparaat gratis aan de winkelier kan meegeven of in de winkel afgeven: Respondenten lager opgeleid dan HBO/WO: 70% vs. 49% Respondenten van 41 jaar of ouder: 74% vs. 47% Respondenten die weten waar zich de milieustraat bevindt: 71% vs. 42% Een zeer ruime meerderheid van 81% weet ook dat oude elektr(on)ische apparaten gratis bij de milieustraat of het ecostation voor recycling kunnen worden afgegeven. De volgende groepen weten significant vaker dat oude elektr(on)ische apparaten gratis bij de milieustraat of het ecostation voor recycling kunnen worden afgegeven: Respondenten van 31 jaar en ouder: 86% vs. 60% Respondenten die weten waar zich de milieustraat bevindt: 92% vs. 51% 13

14 3.8 Intentie tot vervangingsaankopen van apparatuur met kerstmis Een minderheid van 14% van de ondervraagden is zeker (3%) of waarschijnlijk (11%) van plan om met kerstmis elektr(on)ische apparatuur te kopen ter vervanging van oude apparaten. Een zeer ruime meerderheid van 86% is dit niet van plan. 14

15 IV SPAARLAMPEN, GEBRUIK EN KENNIS OVER VERWIJDEREN 4.1 Gebruik van spaarlampen en verwijderen van kapotte spaarlampen Een zeer ruime meerderheid van 85% van de ondervraagden maakt gebruik van spaarlampen en ruim driekwart (77%) van deze groep heeft het afgelopen jaar nog één of meer gewone lampen door spaarlampen vervangen. Dit betekent dat het totaal aantal spaarlampen in de Nederlandse huishoudens in 2008 flink is toegenomen. Respondenten van 31 jaar en ouder gebruiken significant vaker spaarlampen: 88% vs. 76%. Precies de helft van de spaarlampgebruikers heeft het afgelopen jaar een of meer kapotte spaarlampen vervangen door nieuwe spaarlampen, 3% heeft hiervoor zowel spaarlampen als gewone lampen gebruikt en 1% heeft voor de vervanging van kapotte spaarlampen alleen gewone lampen gebruikt. Dit betekent dat in vrijwel alle gevallen een kapotte spaarlamp ook weer door een nieuwe spaarlamp is vervangen. Respondenten van 41 jaar en ouder hebben significant vaker kapotte spaarlampen door nieuwe spaarlampen vervangen: 57% vs. 39%. Aan de respondenten die kapotte spaarlampen moesten vervangen is gevraagd wat zij met de oude spaarlampen hebben gedaan. Hun reacties staan in onderstaande grafiek. Een kleine meerderheid (55%) heeft de oude spaarlampen op een juiste manier verwijderd (ingeleverd bij de milieustraat of het ecostation (37%), met de vuilnisman meegegeven (13%), ingeleverd bij de winkelier (5%)) en bijna een vijfde heeft de kapotte spaarlampen nog in huis opgeslagen. 15

16 Meer dan een kwart (27%) heeft de oude spaarlampen verwijderd door ze in de vuilnisbak te gooien. De volgende groepen hebben de kapotte spaarlampen significant vaker ingeleverd bij de milieustraat of het ecostation: Respondenten die weten waar zich de milieustraat bevindt: 44% vs. 15% Respondenten van 31 jaar en ouder: 41% vs. 16% Respondenten uit Oost- en Zuid-Nederland, resp. 48% en 46% vs. gemiddeld 31% De volgende groepen hebben de kapotte spaarlampen significant vaker in de vuilnisbak gegooid: Respondenten die niet weten waar zich de milieustraat bevindt: 52% vs. 20% Jongere respondenten van 18 t/m 40 jaar: 43% vs. 19% 4.2 Wist men dat kapotte spaarlampen niet zo maar weggegooid mogen worden? Aan alle respondenten is gevraagd of zij wisten dat kapotte spaarlampen niet zo maar weggegooid mogen worden, maar bij de milieustraat/het ecostation of de winkel die ze nieuwe verkoopt moeten worden ingeleverd. Een kleine meerderheid (55%) van de respondenten weet op zijn minst één manier om kapotte spaarlampen veilig te verwijderen. Het gegeven dat kapotte spaarlampen ook bij de winkelier waar de nieuwe spaarlamp is gekocht ingeleverd kunnen worden, is beduidend minder bekend (15%). 16

17 De volgende groepen blijken significant beter op de hoogte van de manier waarop de kapotte exemplaren milieuvriendelijk kunnen worden verwijderd: Respondenten die weten waar zich de milieustraat bevindt: 64% vs. 32% Respondenten van 41 jaar of ouder: 65% vs. 42% Nederlanders die zelf spaarlampen gebruiken: 59% vs. 36% Respondenten met een opleiding lager dan HBO/WO: 60% vs. 46% Mannen: 61% vs. 50% 17

18 V BEKENDHEID LOCATIE MILIEUSTRAAT EN BEZOEKFREQUENTIE 5.1 Bekendheid van de locatie van de milieustraat of het ecostation Aan het eind van de enquête zijn er nog enkele vragen gesteld over de bekendheid van de locatie van de milieustraat/het ecostation in de eigen gemeente en de bezoekfrequentie. Bijna driekwart (73%) van de ondervraagden weet waar zich binnen hun gemeente de milieustraat of het ecostation bevindt. De volgende groepen weten significant vaker waar zich binnen hun gemeente de milieustraat of het ecostation bevindt: Respondenten van 41 jaar of ouder: 85% vs. 57% Mannen: 80% vs. 67% Respondenten uit Zuid-Nederland: 83% vs. gemiddeld 70% Respondenten lager opgeleid dan HBO/WO: 77% vs. 67% 5.2 Bezoekfrequentie van de milieustraat of het ecostation Iets meer dan de helft (53%) van alle respondenten heeft het afgelopen jaar nog een bezoek aan de milieustraat/het ecostation gebracht. Respondenten die weten waar zich de milieustraat bevindt, geven (vanzelfsprekend) significant vaker te kennen dat zij hier ook een bezoek aan hebben gebracht in 2008: 70% vs. 4% De volgende andere groepen brachten het afgelopen jaar ook significant vaker een bezoek aan de milieustraat/het ecostation: Mannen: 57% vs. 48% Respondenten van 41 jaar of ouder: 64% vs. 37% Respondenten uit Zuid-Nederland: 61% vs. gemiddeld 50% 18

19 Bezoekfrequentie milieustraat afgelopen jaar Mannen (n=169) Vrouwen (n=99) Allen (herwogen op 50/50 sekse) 1 keer 16% 29% 21% 2 keer 23% 26% 24% 3 keer 22% 10% 18% 4 keer 15% 7% 12% 5 keer of vaker 25% 27% 26% Gemiddelde bezoekfrequentie 4 keer 5 keer 5 keer Een meerderheid van 56% van de respondenten die het afgelopen jaar een bezoek aan de milieustraat of het ecostation bracht, deed dit 3 keer of meer. Vrouwen bezochten gemiddeld de milieustraat vaker in 2008 dan mannen, hoewel de eerste regels van de tabel eerder het tegenovergestelde suggereren. De hogere gemiddelde bezoekfrequentie van de vrouwen wordt veroorzaakt door enkele hoge uitschieters. Gevolg is een hoger gemiddelde én een hogere standaardafwijking van 8 vs. 5 onder de vrouwen. Het verschil is evenwel niet significant op basis van 95% betrouwbaarheid. 19

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011

Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011 Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Wat vindt de Nederlander van de Kringloop?

Wat vindt de Nederlander van de Kringloop? Een marktonderzoek over aan- en verkoop van tweedehands spullen, bekendheid en imago van s. (Onderzoek uitgevoerd op initiatief van Tangram Advies & Onderzoek in samenwerking met BKN) Management Summary

Nadere informatie

Onderzoek draagvlak voor monumenten Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014

Onderzoek draagvlak voor monumenten Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014 Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014 Nationaal Restauratiefonds Inleiding In augustus 2014 is in opdracht van het Nationaal Restauratiefonds een onderzoek uitgevoerd onder Nederlanders over hun

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Contents 1 Inleiding & samenvatting 03 2 Gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen: huidige situatie 3 Kennisniveau

Nadere informatie

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu juli 2015 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl facebook.com/panelwizardnl

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Afval en milieu

Hoofdstuk 14. Afval en milieu Hoofdstuk 14. Afval en milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. de Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren is de bekendheid hiervan gelijk gebleven en het gebruik toegenomen. In

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011)

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) De detailhandel heeft het moeilijk. Daar waar voor veel sectoren geldt dat vooral de economische

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Samenvatting Van alle volwassen Leidenaren bezoekt vier op de tien respondenten wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek. De meeste bezoekers zeggen over

Nadere informatie

Flitspeiling Voedselverspilling

Flitspeiling Voedselverspilling bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Flitspeiling Voedselverspilling Beknopt rapport Natuur

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Rapport Marktmonitor 2015 18 September 2015 Colofon In opdracht van: Majka van Doorn Research Consultant 033 330 33

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

TV IN NEDERLAND 2005

TV IN NEDERLAND 2005 TV IN NEDERLAND 2005 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY André van de Wal Nelly Kalfs Amstelveen, 8 februari 2006 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag worden

Nadere informatie

Publieksonderzoek Fietsverlichting

Publieksonderzoek Fietsverlichting In hoeverre zijn fietsers in Nederland bekend met de huidige regels rond het voeren van fietsverlichting en wat is hun eigen gedrag hierbij? Inleiding Op initiatief van het uitvoeringsteam campagne fietsverlichting

Nadere informatie

Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012

Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012 Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012 2 OPZET ONDERZOEK AANLEIDING Bloemenbureau Holland heeft onderzoek

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016

NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016 NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water in opdracht van FWS CAROLINE VAN TEEFFELEN JORIS DE JONG TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Water drinken Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Deelnemers In de eerste maanden van 215 hebben 339 ouders die de 5 Centra Jong (CJ) in Zaanstad bezochten een vragenlijst ingevuld over hun kind

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Bijlage. Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen

Bijlage. Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen Bijlage Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen Behorend bij het rapport VMBO-opleiding Rijn- en binnenvaart in Nijmegen ; Onderzoek naar de behoefte aan een VMBO-opleiding Rijn-

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen.

Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen. Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen. Rapport HEDRA 0-meting 11 maart 2016 Inhoudsopgave Situatie en centrale vraagstelling Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

kinderen met geld om laten gaan

kinderen met geld om laten gaan FINANCIËLE OPVOEDING VAN KINDEREN OP DE BASISSCHOOL kinderen met geld om laten gaan - management summary - Drs. Robert Goos Amstelveen, 31 augustus 2010 Projectnummer: 2010-12 1 Inhoud I INLEIDING...3

Nadere informatie

TV IN NEDERLAND 2003

TV IN NEDERLAND 2003 TV IN NEDERLAND 2003 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY André van de Wal Camiel Camps Nelly Kalfs Amstelveen, 9 maart 2004 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 februari/maart 2015 Bewaren van geld Hoe bewaar jij je geld? (meerdere antwoorden mogelijk) In mijn spaarpot Op de bank In mijn portemonnee Op een speciale plek,

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis Onderzoek slaapproblemen in opdracht van Zilveren Kruis 1 Samenvatting Een op zes werkende Nederlanders kampt met slaapproblemen Mannen liggen vaker wakker van het werk, vrouwen vaker van privé situaties

Nadere informatie

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording 3. Samenvatting 4. Resultaten 5. Bijlagen (open antwoorden,

Nadere informatie

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin FERNANDO MC DOUGAL MSC ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, AUGUSTUS

Nadere informatie

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen Jubileum / 21-4-2010 / P.1 / 21-4-2010 / P.1 Onderzoeksrapportage Amsterdam April 2010

Nadere informatie

TV IN NEDERLAND 2002

TV IN NEDERLAND 2002 TV IN NEDERLAND 2002 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY André van de Wal Camiel Camps Nelly Kalfs Amstelveen, 1 maart 2003 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag

Nadere informatie

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 21 September 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering voor BNP Paribas B12115, mei 2010 BNP Paribas Wat wil jij dat er echt verandert? 1/ pag. Politiek Nederlanders willen online kunnen stemmen

Nadere informatie

Highlights onderzoek Veiligheid

Highlights onderzoek Veiligheid Highlights onderzoek Veiligheid In opdracht van Feenstra Datum 18 januari 2017 Doelgroep NL representatief 21+ Weging De steekproef is gewogen naar Gouden Standaard op de variabelen leeftijd, geslacht,

Nadere informatie

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

De Nederlandse bloembollenconsument; Voorjaarsbloembollen monitor 2008

De Nederlandse bloembollenconsument; Voorjaarsbloembollen monitor 2008 De Nederlandse bloembollenconsument; Voorjaarsbloembollen monitor 2008 PT 2009-12 Productschap Tuinbouw, afdeling Markt en Innovatie Samenvatting (I) Onderzoeksopzet MSI-ACI Europe heeft in de maanden

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 88% de beschikking over internet: 85% beschikt ook thuis over internet, alleen elders. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De

Nadere informatie

QURRENT OPINIE ONDERZOEK

QURRENT OPINIE ONDERZOEK QURRENT OPINIE ONDERZOEK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van Qurrent MARIEKE BOERMA ODETTE VLEK TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, MEI 2016 INHOUDSOPGAVE VOORAF 03 BELANGRIJSKTE RESULTATEN

Nadere informatie

KLEDING EN DUURZAAMHEID

KLEDING EN DUURZAAMHEID KLEDING EN DUURZAAMHEID Rapport naar aanschaf, delen en hergebruik van kleding GfK November 2015 1 Achtergrond In het voorjaar van 2014 heeft een internationaal onderzoek plaatsgevonden onder jonge consumenten

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact Zondagsbeleving Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving

Nadere informatie

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Belastingteruggave 3 Sparen 7 Verantwoording onderzoek 12 2 Belastingteruggave Zicht

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Rapport. bol.com op vakantie! Voor: bol.com Door: Synovate Datum: 28 juli 2010. Synovate

Rapport. bol.com op vakantie! Voor: bol.com Door: Synovate Datum: 28 juli 2010. Synovate Rapport bol.com op vakantie! Voor: bol.com Door: Synovate Datum: 28 juli 2010 Synovate Inhoud Samenvatting 2 Belangrijkste resultaten 4 Onderzoeksopzet 11 Synovate BV. Alle rechten voorbehouden. De concepten

Nadere informatie

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Inge van Ravensteijn Project 7220 Mei 203 GfK 202 Informatie over voeding zoeken en bespreken Mei 203 40% van de consumenten

Nadere informatie

GEBRUIK, VOORKEUREN EN FUNCTIE VAN (BUITEN)VERLICHTING. - een kwantitatief onderzoek onder volwassen Nederlanders -

GEBRUIK, VOORKEUREN EN FUNCTIE VAN (BUITEN)VERLICHTING. - een kwantitatief onderzoek onder volwassen Nederlanders - GEBRUIK, VOORKEUREN EN FUNCTIE VAN (BUITEN)VERLICHTING - een kwantitatief onderzoek onder volwassen Nederlanders - Drs. Robert Goos Projectnummer: 2012-12 Amsterdam, 1 mei 2012 1 Inhoud I SAMENVATTING

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

HR & Participatie 2014-2015

HR & Participatie 2014-2015 HR & Participatie 2014-2015 samenvatting Het onderzoek naar de Participatiewet 2015 is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven (verdeeld naar de categorieën 50-99 werk

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Betalen aan de kassa 2015

Betalen aan de kassa 2015 Betalen aan de kassa 2015 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland in 2015 1 Gebruik van betaalmiddelen 2010-2015 Grafiek 1a: Totaal

Nadere informatie

HBO-VERPLEEGKUNDIGEN HET MEEST POSITIEF OVER HUN COMPETENTIES BIJ VERSLAGLEGGING: TABELLEN. Kim de Groot, Anke de Veer, Wolter Paans en Anneke Francke

HBO-VERPLEEGKUNDIGEN HET MEEST POSITIEF OVER HUN COMPETENTIES BIJ VERSLAGLEGGING: TABELLEN. Kim de Groot, Anke de Veer, Wolter Paans en Anneke Francke HBO-VERPLEEGKUNDIGEN HET MEEST POSITIEF OVER HUN COMPETENTIES BIJ VERSLAGLEGGING: TABELLEN. Kim de Groot, Anke de Veer, Wolter Paans en Anneke Francke CONTACT NIVEL K. de Groot, MSc RN Postbus 1568 3500

Nadere informatie

December 2014 Betalen aan de kassa 2013

December 2014 Betalen aan de kassa 2013 December 2014 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland

Nadere informatie

Privacy. Rapportage onderzoek online privacy. 10 februari 2015. Right Marktonderzoek

Privacy. Rapportage onderzoek online privacy. 10 februari 2015. Right Marktonderzoek 2015 Rapportage onderzoek online privacy 10 februari 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl Privacy Onderzoek online

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, AUGUSTUS 2015 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

Duurzaamheid en afvalinzameling

Duurzaamheid en afvalinzameling Duurzaamheid en afvalinzameling in Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat een campagne opzetten om inwoners te stimuleren om meer te doen aan energiebesparing en afvalscheiding. Om de

Nadere informatie

Enquête op weg naar herstel

Enquête op weg naar herstel 21179801 Enquête op weg naar herstel - Beschrijving belangrijkste uitkomsten - Uitgevoerd in opdracht van VOORWOORD In opdracht van de gemeente Voorschoten is aan RenM Matrix opdracht gegeven voor het

Nadere informatie

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Management summary Schuttelaar & Partners 001-01.ppt december 00 Marieke Gaus Context en doel van het onderzoek Doel onderzoek Het onderzoek wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

Onderzoek 32 graden bad de Warande

Onderzoek 32 graden bad de Warande Onderzoek 32 graden bad de Warande Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gehandicapten Platform Oosterhout DIMENSUS beleidsonderzoek September 2015 Projectnummer 623 Onderzoek naar wenselijkheid 32 graden

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 AFM Consumentenmonitor najaar 1 Beleggers November 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor November 1 1 Percentage beleggers in Nederland stabiel 90 0 0 60 0 40 30 3 3 4 1 1 16 1 1 1 0 Voorjaar 1 (n = 934) Najaar

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse Afvalscheiding onder Amsterdammers December 2009 Susanne van den Buuse Inleiding In Nederland wordt veel gedaan om de afvalstroom zo klein mogelijk te houden. Een belangrijke manier om dit te bereiken,

Nadere informatie

Aard en omvang van illegale kansspelen in Nederland Drs. G.H.J. Homburg en drs. E. Oranje Juli 2009

Aard en omvang van illegale kansspelen in Nederland Drs. G.H.J. Homburg en drs. E. Oranje Juli 2009 SAMENVATTING Aard en omvang van illegale kansspelen in Nederland Drs. G.H.J. Homburg en drs. E. Oranje Juli 2009 Doel van het onderzoek Om zicht te krijgen op de huidige omvang van de illegale exploitatie

Nadere informatie

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Vakantiegeld 3 Op vakantie 8 Verantwoording onderzoek 13 2 Vakantiegeld Zicht op geld April

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar

ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar Interpolis 7-9-2015 Doel- en probleemstelling 7-9-2015 2 Samenvatting en conclusies (1/6) De overheid is verantwoordelijk voor de zorg voor ouderen,

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek Samenvatting In circa vier op de tien Leidse huishoudens is minimaal één lenerspas van de bibliotheek voor iemand van 16 jaar en ouder aanwezig. Meestal gaat het om één

Nadere informatie