De mening van de inwoners gepeild. Woontevredenheid 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De mening van de inwoners gepeild. Woontevredenheid 2015"

Transcriptie

1 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Woontevredenheid 2015 April 2016

2 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op onder de kop publicaties, burger- en panelpeilingen Gemeente Lelystad Postbus AB Lelystad T F Voor feiten en cijfers en overige onderzoeks- rapporten kunt u terecht op onze website:

3 Inleiding In oktober en november 2015 hebben inwoners van Lelystad een vragenlijst ingevuld over leefbaarheid, veiligheid en wonen in Lelystad. Met het onderzoek zijn meningen gepeild over een veelheid aan thema s: voorzieningen, problemen en de sfeer in de buurt; gevoelens van onveiligheid en feitelijk slachtofferschap van misdrijven; de geschiktheid van de huidige woning, eventuele verhuiswensen en binding met en eigen betrokkenheid bij buurt en Lelystad. De enquête is voor een belangrijk deel een herhaling van vragen die al geruime tijd om het andere jaar aan inwoners van Lelystad en andere steden worden voorgelegd. Hiermee worden zowel trends in de tijd als vergelijkingen met andere steden mogelijk gemaakt. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in een drietal rapportages samengevat. Dit deel gaat over wonen. In de andere twee rapportages komen veiligheid en leefbaarheid aan de orde. In het eerste gedeelte van deze rapportage komen het type woning, de eigendomssituatie en het oordeel over de woning aan de orde. In het tweede gedeelte wordt aandacht besteed aan hoe groot de verhuisgeneigdheid van inwoners in 2015 is. Ook wordt besproken of inwoners die vier jaar geleden zeiden te willen verhuizen, dit ook gedaan hebben. Verder wordt ingegaan op de verhuisredenen en de gewenste nieuwe woonsituatie. Tot slot staat in het derde deel de samenvatting.

4 Woningtype Lelystad is een stad met een grote voorraad eengezinswoningen. Maar liefst 85% van de woningvoorraad valt in deze categorie 1. In grote steden in Nederland zijn eengezinswoningen over het algemeen juist in de minderheid. Zo bestaat in Amsterdam slechts 16% van de woningvoorraad uit eengezinswoningen. Daar is de overgrote meerderheid gestapelde bouw. 2 Almere is een bijzonder geval voor wat betreft grote steden. Almere heeft een woningvoorraad die voor 75% bestaat uit eengezinswoningen (CBS Statline, 2014). Deze a-typische verdeling komt voort uit de zeer recente ontstaansgeschiedenis van Almere. Net als in Lelystad werden in de begin jaren van deze steden voornamelijk eengezinswoningen gebouwd. Wanneer we kijken naar gemeenten met een inwoneraantal tussen en inwoners, dan ligt het aandeel eengezinswoningen op 70%. Nog steeds een aanzienlijk lager aandeel eengezinswoningen dan in Lelystad. Het zijn vooral landelijke gemeenten met minder dan inwoners die een vergelijkbaar aandeel eengezinswoningen als Lelystad hebben. 3 Eigendomsverhouding Van de respondenten huurt 33% een woning, hetzelfde percentage als in de daadwerkelijke Lelystadse woningvoorraad. 4 Overigens staan in Lelystad in verhouding weinig huurwoningen. Vergelijken we het aandeel huurwoningen in Lelystad met gemeenten van vergelijkbare grootte (tussen en inwoners), of met geheel Nederland, dan is het aandeel huurwoningen tot 6% lager, zie grafiek 1. 5 Grafiek 1. Eigendomsverhouding woningen Lelystad 62% 38% Gemeenten inwoners 57% 43% Nederland 56% 43% Koop Huur Bron: CBS Statline 1 Bron: BasisAdminitratie Gebouwen 2014 (BAG) 2 CBS statline 3 CBS statline en _recent_period 4 Huurwoningen zijn in dit geval woningen in het bezit van een corporatie of van een overig rechtspersoon. Bron: BAG en WOZ 5 De verhouding huur/koop van CBS Statline wijkt af van de verhouding zoals die uit de Lelystadse woningcartotheek (WOK) komt. Dit verschil komt voor het belangrijkste deel door de benadering van de categorie 'Bijzondere woongebouwen'. Zo worden bijv. kamers in een instelling voor gehandicapten als individuele huurobjecten geteld door het CBS, in de WOK niet.

5 Beoordeling woning In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag: wat is het oordeel van Lelystedelingen over hun woning? Om dit aan de weet te komen wordt al vanaf 2003 een viertal stellingen voorgelegd die vervolgens omgerekend wordt tot een schaal die van nul tot tien loopt 6. Een score van tien betekent dat de men zeer tevreden is over de huidige woning, terwijl een score van nul staat voor zeer ontevreden. Evaluatiescore naar type woning De gemiddelde score in 2015 in Lelystad is 8,0. Deze score is sinds het begin van de meting vrijwel onveranderd, zie grafiek 2. Bewoners van een vrijstaande woning zijn, met een gemiddelde score van 9,2, het meest positief. Daarentegen geven Lelystedelingen die in een flat/appartement wonen het laagste oordeel over hun woning (6,7). Sinds 2005 is sprake van een dalende trend (van 7,2 naar 6,7). Dat de gemiddelde score van appartementen het laagst is, hangt samen met het feit dat een heel groot deel (79%) van de appartementen een huurwoning is. Mensen in een huurwoning oordelen negatiever over hun woning (7,0) dan mensen die hun woning in eigendom hebben (8,4). Bewoners die een appartement huren scoren het laagst (6,3). Deze gemiddelden zijn al jaren vrijwel onveranderd. Grafiek 2. Evaluatiescore van de woning 10,0 9,5 9,0 Vrijstaande woning 8,5 8,0 7,5 7,0 6, Twee-onder-éénkap Stadsgemiddelde Eengezinswoning Flat/ appartement Evaluatiescore naar woonduur Mensen die wat langer in een woning wonen, geven een positiever oordeel over de eigen woning. In grafiek 3 zien we dat dit vanaf een woonduur van zo'n 10 jaar geldt. Dat wil overigens niet zeggen dat, als men maar lang genoeg in een woning blijft woont, de waardering daarvoor vanzelf toeneemt. Het is eerder omgekeerd: naarmate men positiever over de woning 6 De vier stellingen zijn: (1) De indeling van de woning waarin ik woon is geschikt, (2) De woning waarin ik woon is te klein, (3) De woning waarin ik woon is slecht onderhouden en (4) De woning waarin ik woon ademt een goede sfeer uit.

6 is, blijft men er langer wonen. Hierop wordt nader ingegaan in de paragraaf over verhuiswensen en verhuizen. Grafiek 3. Evaluatiescore van de woning, naar woonduur 8,5 8,0 7,5 7,0 0 t/m 4 jaar 5 t/m 9 jaar 10 t/m 14 jaar 15 t/m 19 jaar 20 t/m 24 jaar 25 t/m 29 jaar 30 jaar of langer Evaluatiescore naar wijk en eigendomssituatie De tevredenheid met de woning verschilt iets per wijk, zie figuur 1. Zuiderzeewijk, Atolwijk, Boswijk en De Bolder scoren iets onder het stadsgemiddelde. Kustwijk en Lelystad-Haven juist iets boven het gemiddelde. In Zuiderzeewijk en De Bolder is tussen 2013 en 2015 sprake van een kleine verslechtering, in Waterwijk een geringe verbetering. Figuur 1. Evaluatiescore van de woning, Eerder is aangegeven dat de score een duidelijk verschil laat zien tussen eigenaren en huurders. Daarbij zijn ook verschillen naar wijk geconstateerd, zoals in figuur 2 wordt weergegeven. Bewoners van een huurwoning in de Waterwijk (6,6) scoren onder het stadsgemiddelde voor

7 alle huurwoningen (7,0). In de figuur is dit in nog sterkere mate zichtbaar voor Lelystad-Haven, maar dat oordeel is afkomstig van een te klein aantal respondenten om hier conclusies aan te verbinden. Huurders in De Bolder - (7,2) en de Atolwijk (7,1) waarderen de woning iets bovengemiddeld. Huurders die in de Zuiderzeewijk, Boswijk, Kustwijk en Havendiep wonen scoren ongeveer op het stadsgemiddelde. Met name voor wat betreft de Boswijk betekent dit een positieve ontwikkeling. In 20 lag de score daar nog bijna een vol punt onder het stadsgemiddelde. In 2013 was dat verschil al gehalveerd en nu is de gemiddelde evaluatiescore daar dus gelijk aan die van alle Lelystadse huurders. Figuur 2. Evaluatiescore huurwoningen per wijk De variatie in de score onder huiseigenaren tussen de wijken is iets groter dan bij huurders het geval is: van 0,5 onder het stadsgemiddelde (Zuiderzeewijk) tot 0,4 erboven (Waterwijk). Dat laatste is opmerkelijk, omdat de Waterwijk juist 0,4 punt lager dan het gemiddelde liet zien bij de huurders in deze wijk. Daarmee geven huurders in deze wijk gemiddeld de laagste

8 wijkscore en kopers de hoogste. De scores van de koopwoningen worden gepresenteerd in figuur 3. Figuur 3. Evaluatiescore koopwoningen per wijk Verhuizen Er bestaan veel redenen waarom mensen willen verhuizen, deze worden verderop besproken. Eerst wordt bekeken welk deel van de Lelystedelingen überhaupt een verhuiswens heeft. Verhuisgeneigdheid Bijna een kwart (23%) van de mensen heeft aangegeven binnen vier jaar de huidige woning te willen verruilen voor een andere. Dit aandeel is vrijwel gelijk aan voorgaande jaren, hoewel er sinds 2001 een licht dalende tendens zichtbaar is, zoals grafiek 5 laat zien. Binnen één jaar

9 wil ongeveer 7% verhuizen, nog eens 5% binnen twee jaar. Dit is een lichte daling ten opzichte van Grafiek 5. Verhuisgeneigdheid inwoners Lelystad binnen vier jaar binnen twee jaar binnen één jaar Van de bewoners met een koopwoning, heeft een op de vijf een verhuiswens (grafiek 6). Dat percentage is al jaren stabiel. Huurders hebben duidelijk vaker een verhuiswens, al is dit in de afgelopen jaren wel gedaald van 35% in 20 naar 28% nu. De in grafiek 5 zichtbare lichte daling in de verhuisgeneigdheid komt in zijn geheel op het conto van mensen in een huurwoning. Vooral het aandeel huurders dat op de kortere termijn (binnen één à twee jaar) zou willen verhuizen is gedaald, zoals uit grafiek 6 is af te leiden. Grafiek 6. Verhuisgeneigdheid naar eigendomssituatie 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% huur koop huur koop wil verhuizen binnen 1 à 2 jaar wil verhuizen binnen vier jaar Hoe tevredener men is met de woning waarin men woont, hoe kleiner de wens om binnen afzienbare tijd te gaan verhuizen. Mensen die binnen een jaar zouden willen verhuizen, hebben als gemiddelde evaluatiescore van hun huis een 6,4 gegeven, terwijl degenen die binnen twee tot vier jaar denken te verhuizen tot een 7,3 komen. De Lelystedelingen die de komende tijd geen verhuisplannen hebben, geven een waarderingsscore van 8,3 aan hun woning.

10 totaal koopwoning huurwoning Direct hieraan gekoppeld is de periode dat men in de huidige woning woont: hoe tevredener, hoe langer men er blijft wonen. In grafiek 7 is weergegeven dat van de mensen die al 20 jaar of langer in hetzelfde huis woont, slechts 15% binnen vier jaar denkt te gaan verhuizen. Bij mensen die er minder dan vijf jaar wonen is dat het dubbele percentage. Grafiek 7. Verhuisgeneigdheid naar woonduur in de huidige woning Woonduur in huidige woning 0 t/m 4 jaar t/m 9 jaar t/m 14 jaar t/m 19 jaar jaar of langer Totaal % 20% 40% 60% 80% 100% geen binnen 4 jaar binnen 1 à 2 jaar Verhuisplannen Wanneer we kijken naar de verschillen tussen de Lelystadse wijken, dan blijkt de Waterwijk (incl. Landerijen) het grootste aandeel (28%) verhuisgeneigde bewoners te hebben. In de twee voorgaande peilingen (20 en 2013) was de Zuiderzeewijk nog de wijk waar het hoogste aandeel werd gemeten. Toen had ongeveer een derde van de mensen een verhuiswens binnen 4 jaar. Nu scoort deze wijk op het Lelystadse gemiddelde, iets onder een kwart. Een ander duidelijk onderscheid is te maken op basis van de opleidingsniveau van de bewoners. Grafiek 8 laat zien dat hoog opgeleiden in een huur woning een driemaal zo grote verhuisbehoefte kennen als laag opgeleide huurders. De geringste behoefte om te gaan verhuizen hebben Lelystedelingen met een lage opleiding die een koopwoning bezitten: slechts één op de negen zou binnen vier jaar willen gaan verhuizen. Grafiek 8. Verhuisgeneigdheid naar opleidingsniveau en eigendomssituatie huidige woning laag opgeleid 85% 15% middelbaar opgegeleid 67% 33% hoog opgeleid 51% 49% laag opgeleid 89% % middelbaar opgegeleid 76% 24% hoog opgeleid 80% 20% laag opgeleid 87% 14% middelbaar opgegeleid 73% 27% hoog opgeleid 75% 25% 0% 100% geen verhuiswens binnen 4 jaar wel verhuiswens binnen 4 jaar

11 Verhuismotieven Er is een breed spectrum aan redenen waarom mensen willen gaan verhuizen. Het kan gaan om het betreden van een volgende sport op de 'woonladder': men is bijvoorbeeld verder in zijn of haar carrière en is daarmee meer gaan verdienen, waardoor een duurder en groter huis binnen bereik is gekomen. Of het omgekeerde, voor mensen die met pensioen zijn en waar de kinderen al enig tijd de deur uit zijn: men verdient minder, heeft al die ruimte toch niet meer nodig en gaat liever kleiner en goedkoper wonen. Maar ook allerlei leukere (bijv. trouwen/samenwonen) of minder leuke (scheiden) familieomstandigheden kunnen aanleiding zijn. Dit zijn factoren die amper te beïnvloeden zijn door de (gemeentelijke) beleidsmakers. Voor hen zijn verhuismotieven die verband houden met omgevingsfactoren interessanter. Het kan dan gaan om het feit dat de buurt waar men woont niet bevalt of dat men last van de buren heeft. Dit zijn factoren die mogelijk wel beïnvloed kunnen worden, zodat de verhuiswens, welke om die - negatieve - redenen is ontstaan, verdwijnt. In deze peiling is (wederom) gevraagd welke redenen men heeft om te willen verhuizen. Al sinds de peiling van 2003 is de wens om naar een grotere, duurdere en/of luxere woning door te stromen de belangrijkste reden te willen verhuizen. In 2015 geldt dat zelfs voor 40% van de verhuisgeneigden. De omgekeerde aanleiding, de wens tot een kleinere en/of goedkopere woning, is met 26% op het hoogste niveau van alle peilingen tot nu toe. Veranderde privéomstandigheden en de omgeving zijn voor ongeveer één op de vijf (mede) aanleiding om te willen verhuizen. Verder zien we in grafiek 9 onder meer dat de reden om dichterbij familie of vrienden te wonen, door de jaren heen geleidelijk belangrijker is geworden. Grafiek 9. Verhuismotieven , als % van inwoners met een verhuiswens Wens tot grotere/ duurdere/ luxere woning Wens tot kleinere/ goedkopere woning Verandering privéomstandigheden Omgeving (buurt/ buren) Wens tot grotere tuin Liever dichter bij familie/ vrienden Werkgerelateerd

12 Het aandeel senioren (55+) dat wil verhuizen is in 2015 ruim een vijfde van alle verhuisgeneigden. Tweederde van hen wil kleiner gaan wonen. Lelystedelingen in jongere leeftijdsgroepen noemen deze reden amper. Het omgekeerde is te zien bij de wens om te gaan verhuizen naar een groter/duurder/luxer huis: dat is voor nog geen 10% van de 55-plussers een verhuismotief, waar dit geldt voor meer dan de helft van de bewoners onder de 40. Woonomgeving als verhuisreden Zoals eerder aangegeven, is de woonomgeving (buurt en/of buren bevallen niet) de enige factor die mogelijk beïnvloed kan worden door de beleidsmakers. In 2013 werd deze iets vaker genoemd als reden om te willen verhuizen dan in voorgaande onderzoeken. In het huidige onderzoek is dat aandeel weer ongeveer terug op het niveau van 2009 en 20 (ca. 20%). Bewoners van een huurwoning noemen woonomgeving tweemaal zo vaak als reden tot verhuizen als bewoners van een koopwoning. Van de mensen uit de Boswijk die willen gaan verhuizen is de woonomgeving niet vaak (13%) de aanleiding. Nog sterker geldt dat in De Bolder, waar nog geen 5% dit als reden noemt. In de Zuiderzeewijk, Waterwijk en Lelystad-Haven noemt circa een derde van de mensen met een verhuiswens de woonomgeving als motief. De ontevredenheid met de buurt en/of de buren heeft ook een duidelijke weerslag op de waardering voor de eigen woning. Lelystedelingen met een verhuiswens die vanwege de woonomgeving willen verhuizen, komen uit op een gemiddelde evaluatiescore van niet meer dan 5,2. Verhuisgeneigden waarvoor de omgeving niet (mede) de aanleiding vormt waarderen hun woning met een 7,4. Voorkeur woningtype na verhuizing In de peiling is gevraagd naar wat voor soort woning men zou willen verhuizen, waarbij meerdere antwoorden konden worden gegeven. Appartementen en tussenwoningen zijn de typen die nog altijd het meest in trek zijn. Twee-onder-één-kap en vrijstaand winnen echter weer wat aan populariteit, na enige terugval in de afgelopen jaren. Grafiek 10. Type woning waar men naartoe zou willen verhuizen, in % van alle inwoners met een verhuiswens Flat/appartement Tussenwoning Hoekwoning Twee-onder-één-kap Vrijstaande woning Overige

13 Van de 55-plussers die willen verhuizen wil tweederde graag een appartement of seniorenwoning als nieuwe woning. Voor de andere leeftijdsgroepen blijft de interesse voor appartementen op of onder 40%; met name Lelystedelingen tussen 30 en 39 zijn daar nauwelijks in geïnteresseerd. In deze groep is de helft op zoek naar een 2-onder-1-kap. In de groep onder de 30 zijn de rijtjeswoningen duidelijk het meest populair, gevolgd door hoekwoningen. De groep van 40 t/m 54 jaar heeft de meest gespreide belangstelling, zoals in grafiek is te zien. Overigens beperken mensen zich vaak niet tot één specifiek type woning. Gemiddeld opteert circa tweederde voor twee typen woningen. Ook daarbij zijn belangrijke verschillen tussen de verschillende leeftijdsgroepen: de senioren richten zich voor het overgrote deel op één type woning, gemiddeld een op de vijf heeft belangstelling voor meerdere typen, terwijl de jongeren tenminste twee of drie typen woningen overwegen. Grafiek. Gewenst woningtype naar leeftijdsgroep jaar jaar jaar 55-plus Appartement/senioren Tussen Hoek 2-onder-1-kap Vrijstaand Anders Gewenste eigendomsverhuizing na verhuizing Driekwart van de mensen wil na verhuizing een huis met dezelfde eigendomsvorm als voor de verhuizing. Grafiek 12 laat duidelijk zien dit sterker geldt dan in de voorgaande twee peilingen. Zo wilde vier jaar geleden ruim een derde van een koophuis overstappen naar een huurhuis of andersom, twee jaar geleden was dat bijna 40%. Grafiek 12. Eigendomsvorm huidige woning en gewenste vorm na verhuizing 20 19% 20% 46% 14% % 22% 35% 16% % 14% 48% 9% 0% huur>huur huur>koop koop>koop koop>huur 100%

14 Van de groep huurders wil in 2015 circa tweederde blijven huren. Vijf van elke zes huiseigenaren die willen verhuizen willen opnieuw een koophuis. Van de mensen die een koopwoning zoeken, is circa 60% het meest geïnteresseerd in een bestaande woning. Ruim een kwart geeft de voorkeur aan een nieuwe woning in een project en een op de negen aan nieuwbouw op een eigen kavel. Van degenen die naar een rij-, hoek- of twee-onder-één-kapwoning willen verhuizen, geeft tweederde de voorkeur aan een koophuis, een derde deel wil huren. Precies de omgekeerde situatie geldt bij appartementen, waar tweederde juist liever wil huren. Het zal geen verbazing wekken dat van de mensen die een vrijstaande woning zoeken, het overgrote deel dat huis het liefst koopt. In grafiek 13 staan deze voorkeuren weergegeven. Grafiek 13. Gewenst woningtype, naar gewenste eigendomsvorm gewenst woningtype rij/hoek/2-onder-1-kap appartem./ senioren vrijstaand 1 99 anders % huur koop 100% gewenste eigendomsvorm

15 Samenvatting De woningvoorraad in Lelystad bestaat voor het overgrote deel uit eengezinswoningen. Maar liefst 85% van de woningvoorraad bestaat uit dit type woningen. De inwoners van Lelystad zijn overwegend tevreden over hun woning. Dat komt tot uiting in een evaluatiescore voor de woning, welke al vele jaren hoog is (8,0). Er bestaan wel verschillen in de scores tussen bijvoorbeeld diverse woningtypes, eigendomsvormen of bouwjaren. Zo beoordelen bewoners van een vrijstaande woning deze met een gemiddelde van 9,2, terwijl bewoners van een appartement op 6,7 uitkomen. Wonen mensen in een koopwoning dan ligt de score boven het gemiddelde (8,4), waar die van huurders uitkomt op een 7,0. Wanneer beide factoren worden gecombineerd wordt het verschil groter: bewoners van een huurappartement scoren met 6,3 aanzienlijk lager dan het stadsgemiddelde. Verder blijken vooral woningen uit de eerste helft van de jaren '80 lager dan gemiddeld te worden gewaardeerd. Als men tevreden over de woning is, blijft men er vaak lang wonen: Lelystedelingen die langer dan een jaar of tien in de huidige woning wonen, waarderen hun huis bovengemiddeld. Bijna een kwart van de inwoners wil binnen vier jaar verhuizen. Huurders (28%) geven eerder aan te willen verhuizen dan huiseigenaren (20%). Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door mensen die op de kortere termijn, binnen één à twee jaar een andere woning willen. Het aandeel huurders en kopers dat binnen drie à vier jaar wil verhuizen is ongeveer gelijk. Mensen die hun woning echt snel (binnen zes maanden) zouden willen verruilen voor een ander huis, geven de woning een lage evaluatiescore: 5,9. Inwoners die willen verhuizen hebben nog altijd het vaakst de wens om naar een grotere, duurdere of luxere woning te gaan: 40% noemt dat als reden. Maar ook het omgekeerde, de belangstelling voor een kleinere/goedkopere woning, neemt de laatste jaren toe: inmiddels geeft een op de vier dit op als verhuismotief waar dat zes jaar eerder nog een op de zeven was. Circa een op de vijf verhuisgeneigden noemt de woonomgeving (buurt en/of buren) als motief en een even groot deel (veranderde) privéomstandigheden. De typen woningen met de grootste voorkeur zijn, evenals in de afgelopen twee peilingen (20 en 2013) tussenwoningen en appartementen. Respectievelijk 38% en 36% noemt deze als gewenste nieuwe woning. Na jaren van gestage afname in de voorkeurspercentages zijn vrijstaande woningen voor het eerst weer wat in populariteit toegenomen: nu genoemd door een kwart van de Lelystedelingen die willen verhuizen. Voor mensen van 55+ geldt dat tweederde een appartement als geschikte nieuwe woning bestempelt; andere typen komen voor hen nauwelijks in aanmerking. Mensen in de leeftijd 30 tot en met 39 zoeken vooral naar een twee-onder-één-kap of vrijstaande woning. Tot slot is een toegenomen belangstelling te zien om te blijven huren en te blijven kopen in vergelijking met de vorige twee peilingen. Anders gezegd: huurders willen vaker ook na de verhuizing de nieuwe woning huren en huiseigenaren die willen verhuizen geven vaker dan voorheen aan ook weer een koopwoning te willen.

16 Beknopte onderzoeksverantwoording Het onderzoek Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid 2015 is uitgevoerd in oktober en november Er is een steekproef van inwoners van 18 jaar en ouder uit de Lelystadse basisregistratie Personen (BRP) getrokken alsmede een aanvullende steekproef van inwoners woonachtig in wijken waar Centrada veel woningen verhuurt. Ook zijn de leden van het LelyStadsPanel (LSP) benaderd. De respons van de steekproeven kwam neer op 24%. Van het LSP respondeerde 53%. In totaal hebben Lelystedelingen meegewerkt aan dit onderzoek. Een meer uitgebreide onderzoeksverantwoording, met overzicht van vragen en responsverdelingen, is te vinden op

De mening van de inwoners gepeild. Woontevredenheid 2013

De mening van de inwoners gepeild. Woontevredenheid 2013 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Woontevredenheid 2013 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek onder

Nadere informatie

WOONTEVREDENHEID 2011

WOONTEVREDENHEID 2011 WOONTEVREDENHEID 2011 Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt door: Team Onderzoek en Statistiek Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek onder de kop publicaties, burger- en panelpeilingen Gemeente

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum De enquête geeft een goed beeld van de woonwensen van de bevolking, vanwege de grote respons en de goede verdeling over de verschillende leeftijden en type bewoners.

Nadere informatie

Omnibusenquête Deelrapport wonen

Omnibusenquête Deelrapport wonen Omnibusenquête 2016 Deelrapport wonen Omnibusenquête 2016 Deelrapport wonen Omnibusenquête 2016 deelrapport wonen Zoetermeer, 17 mei 2017 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische Aangelegenheden & Bestuursondersteuning

Nadere informatie

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 RAPPORTAGE WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008 2009 Uitgevoerd in opdracht van Parkstad Limburg Door: Datum: Ikwileenanderewoning.nl, 13 09 2009 Woonplein

Nadere informatie

Page 1 of 6 Kopers van nieuwbouwwoningen in Nesselande januari 2003 In opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) 1 Inleiding In oktober 2002 is in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Veiligheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Veiligheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Veiligheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. Leefbaarheid, Veiligheid en welzijn 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. Leefbaarheid, Veiligheid en welzijn 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild Leefbaarheid, Veiligheid en welzijn 2007 In 2007 hebben 2.937 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. De leefsituatie van Lelystedelingen in 2008

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. De leefsituatie van Lelystedelingen in 2008 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild De leefsituatie van Lelystedelingen in In is voor de derde keer de leefsituatie van Lelystedelingen gepeild. In dit onderzoek staat het welzijn en sociale

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van starters

Verhuis- en woonwensen van starters Verhuis- en woonwensen van starters Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage in opdracht van afdeling Economie en Wonen Onderzoek en Statistiek,

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor 3. Fysieke kwaliteit 3.1 Wonen en stedelijkheid Samenvatting: Woonaantrekkelijkheidsindex ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor Gemeenten

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Gooise Meren

Woningmarktanalyse Gooise Meren Woningmarktanalyse Gooise Meren Op basis van WOZ en BAG gegevens Versie Kerngegevens Woningmarktanalyse Gooise Meren De in dit rapport gepresenteerde analyses zijn gemaakt met behulp van gemeentelijke

Nadere informatie

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER 2015 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Cijferopbrengst woondebat 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2 2. Inleiding 5 3. Ontwikkeling bevolking en woningvoorraad

Nadere informatie

3. Minder tevreden over het wonen

3. Minder tevreden over het wonen 3. Minder tevreden over het wonen zijn minder tevreden over hun woning en hun woonomgeving dan autochtonen. Zij wonen in kwalitatief minder goede woningen en moeten met meer mensen de beschikbare ruimte

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn Woningmarktrapport 3e kwartaal 217 Gemeente Alphen aan den Rijn Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort Veluwse Poort in beeld Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel van het onderzoek... 2 1.3. Probleemstelling...

Nadere informatie

LeLystads getallen. gemeente

LeLystads getallen. gemeente LeLystads getallen 2013 LeLystads getallen 2010 gemeente Wijken van Lelystad Kustwijk Zuiderzeewijk De Bolder Atolwijk Stadshart Lelystad-Haven Botter Boswijk Waterwijk Warande Tabel 1: Bevolking van Lelystad

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage Woningmarktrapport 3e kwartaal 216 Gemeente 's-gravenhage Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Onderzoek wonen: Best. Rapport

Onderzoek wonen: Best. Rapport Onderzoek wonen: Best 2015 Rapport Colofon Dit onderzoek naar verhuiswensen van 60 tot en met 75-jarigen in Best is uitgevoerd in november/december 2015 in opdracht van de gemeente Best door de GGD Brabant-Zuidoost.

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Enige tijd geleden heeft onze school BS De Petteflet deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken!

In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken! Hoe vaak is de enquête ingevuld? In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken! De enquête is vaak genoeg ingevuld

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk Woningmarktrapport - 1e kwartaal 215 Gemeente Beverwijk Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 45 Aantal verkocht 4 35 3 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch Woningmarktrapport - 4e kwartaal 214 Gemeente s-hertogenbosch Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 2 Aantal verkocht 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningbehoefteonderzoek Nieuw-Dijk

Woningbehoefteonderzoek Nieuw-Dijk Woningbehoefteonderzoek Nieuw-Dijk Resultaten 9 september 2014 Opbouw Respons enquête Verhuisgeneigdheid Woonwensen alle verhuisgeneigden Interesse voor locatie Bosstraat-Smallestraat Alternatief als men

Nadere informatie

1 Startersonderzoek Doesburg

1 Startersonderzoek Doesburg DATUM 16 juni 2017 PROJECTNUMMER 221.105 OPDRACHTGEVER Gemeente Doesburg en Stichting Woonservice IJsselland Uitkomst enquête starters 1 Startersonderzoek Doesburg In de gemeente Doesburg zijn in het kader

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Enige tijd geleden heeft onze school BS De Swoaistee deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening 2009

Gemeentelijke dienstverlening 2009 u e l g e G ners o s w n d i e a d t n S a v y l ng i e n L e n e id peild m e D Gemeentelijke dienstverlening 29 In september 29 hebben 1.1 leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst ingevuld over de

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

Lelystads getallen. gemeente

Lelystads getallen. gemeente Lelystads getallen 2011 Lelystads getallen 2010 gemeente Tabel 1: Bevolking van Lelystad per 1 januari 2012 (absoluut en %) Leeftijdsopbouw Van de 50.000+ gemeenten, op 5 na minste 65+ ers 0-9 jaar 10.090

Nadere informatie

LelystadsGeluiden. De mening van nieuwe inwoners gepeild. Vestigingmotievenonderzoek 2008

LelystadsGeluiden. De mening van nieuwe inwoners gepeild. Vestigingmotievenonderzoek 2008 LelystadsGeluiden De mening van nieuwe inwoners gepeild Vestigingmotievenonderzoek 2008 Mensen verhuizen om een reden. Hun oude woonplaats voldoet niet meer en zij kiezen een nieuwe woonplaats. Per jaar

Nadere informatie

Wonen in Hof van Twente

Wonen in Hof van Twente Zeven deelgebieden De gemeente bestaat uit zes kernen en een groot buitengebied. Goor is met 5.26 huishoudens de grootste kern, gevolgd door Delden met 3.2 huishoudens. Het buitengebied (2.37) en Markelo

Nadere informatie

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 Kaartje concentraties 75+ 1 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inleiding Op 23 maart 2015 startte het Woondebat met een open bijeenkomst. Doel

Nadere informatie

I. Bijlage: Statistiek algemene enquête 3. Wat is uw gezinssamenstelling?

I. Bijlage: Statistiek algemene enquête 3. Wat is uw gezinssamenstelling? I. Bijlage: Statistiek algemene enquête 3. Wat is uw gezinssamenstelling? Gezinssamenstelling 2 Volwassenen 59 42,4 2 Volwassenen + meer dan 1 kind 40 28,8 1 Volwassene 20 14,4 2 Volwassenen + 1 kind 8

Nadere informatie

Samenvatting. BS Rehoboth/ Boskoop. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rehoboth. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Rehoboth/ Boskoop. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rehoboth. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rehoboth Enige tijd geleden heeft onze school BS Rehoboth deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 227360 ouders en

Nadere informatie

Samenvatting. BS Beijumkorf/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf

Samenvatting. BS Beijumkorf/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf Enige tijd geleden heeft onze school BS Beijumkorf deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Amstelveen. Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Amstelveen. Kerncijfers Fact sheet Wonen in Amstelveen Kerncijfers Amstelveen SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* totaal huishoudens (abs. bron: CBS/OIS) 42.33 43.2 4. 3.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 42.73 42.3 4.347 4. Aantal

Nadere informatie

Samenvatting 2013/2014

Samenvatting 2013/2014 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Nienekes Enige tijd geleden heeft onze school BS De Nienekes deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot

Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot Bureau Bestuursinformatie & Onderzoek Gemeente Eindhoven Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Juli 2006 Inhoud: Oirschot... 1 Inwoners

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Samenvatting. BS Damiaanschool/ Totaaloverzicht. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool

Samenvatting. BS Damiaanschool/ Totaaloverzicht. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Damiaanschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 201893

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kameleon. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Kameleon. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Kameleon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Woonwensenonderzoek 2015

Woonwensenonderzoek 2015 Woonwensenonderzoek 2015 2 maart 2016 Waar gaan we het over hebben? Beknopte schets woningmarkt Boxtel Ontwikkeling bevolking en huishoudens 2000-2015 Wie wonen er in Boxtel? Hoe wonen de inwoners van

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers Fact sheet Wonen in Kerncijfers SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* huishoudens (abs. bron: CBS/OIS) 8.79 43.2 4.9.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 78.33 42.93 4.347 47.9 Aantal respondenten enquête..73.77

Nadere informatie

Samenvatting. SBO De Regenboog/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Regenboog

Samenvatting. SBO De Regenboog/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Regenboog SBO De Regenboog/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Regenboog Enige tijd geleden heeft onze school SBO De Regenboog deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek Rapportage WoON 2015 Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286

Nadere informatie

Samenvatting 2012/2013

Samenvatting 2012/2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Hoekstien Enige tijd geleden heeft onze school BS De Hoekstien deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 193993 ouders

Nadere informatie

centrum voor onderzoek en statistiek

centrum voor onderzoek en statistiek centrum voor onderzoek en statistiek WONEN, LEVEN EN UITGAAN IN ROTTERDAM 1999 Resultaten uit de Vrijetijdsomnibus 1999 Projectnummer: 99-1412 drs. S.G. Rijpma, drs. P.A. de Graaf Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie

Woningbehoefte onderzoek

Woningbehoefte onderzoek Woningbehoefte onderzoek Prognose woningbehoefte Amersfoort tot 2015 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Afdeling Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage:

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Zaanstad (2015) Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Zaanstad (2015) Kerncijfers Fact sheet Wonen in (5) Kerncijfers SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* huishoudens (abs. bron: CBS/OIS)) 67.56.62 6.59 9.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 66.59 2.9 6.7 7.9 Aantal respondenten enquête.58

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Bestuur- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -thema Bestuur- 1. Samenvatting 2 Oordeel over het bestuur 3

Stadsmonitor. -thema Bestuur- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -thema Bestuur- 1. Samenvatting 2 Oordeel over het bestuur 3 Stadsmonitor -thema Bestuur- Modules Samenvatting 2 Oordeel over het bestuur 3 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Marieke Selten tel.: (024) 329 29 16 / (024)

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

TABELLENBOEK WONINGMARKT 2011

TABELLENBOEK WONINGMARKT 2011 TABELLENBOEK WONINGMARKT 2011 Colofon Dit is een tabellenboek gemaakt door: Team Onderzoek en Statistiek Verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt bij: Gemeente Lelystad Team Onderzoek en Statistiek Postbus

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Veenpluis deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 225988

Nadere informatie

Samenvatting. BS Lucebertschool/ Bergen NH. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool

Samenvatting. BS Lucebertschool/ Bergen NH. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool BS Lucebertschool/ Bergen NH Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Lucebertschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

De resultaten van het panelonderzoek samengevat:

De resultaten van het panelonderzoek samengevat: In juli 2016 werd het Parteon Panel gevraagd naar haar verhuisgeneigdheid en de wenselijkheid van andere woonvormen. Parteon is blij dat er opnieuw een hoge respons is gehaald: 71% van de panelleden heeft

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Beeld van Lelystad 2015

Beeld van Lelystad 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners en omwonenden gepeild Beeld van Lelystad 2015 Onderzoek en Statistiek Oktober 2015 gemeente Colofon Deze rapportage is gemaakt door: Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool BS Alexanderschool/ Denekamp Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Alexanderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Rank/ Meerkerk. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Rank. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Rank/ Meerkerk. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Rank. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Rank Enige tijd geleden heeft onze school BS De Rank deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 161853 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS De Ridderslag/ Gouda Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag Enige tijd geleden heeft onze school BS De Ridderslag deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Samenvatting. BS Elckerlyc/ Gennep. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Elckerlyc. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Elckerlyc/ Gennep. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Elckerlyc. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Elckerlyc Enige tijd geleden heeft onze school BS Elckerlyc deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Omnibusenquête Imago Palenstein

Omnibusenquête Imago Palenstein Omnibusenquête 2015 Imago Palenstein OMNIBUSENQUETE 2015 Deelrapport: Imago Palenstein Januari 2016 Samenstelling rapport: In opdracht van: Mariëlle Bartels, Afdeling JABO/ Onderzoek en Statistiek Wim

Nadere informatie

Samenvatting. BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool

Samenvatting. BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool Enige tijd geleden heeft onze school BS Rotterdamse Montessorischool deelgenomen

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kameleon/ Grubbenvorst. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon

Samenvatting. BS De Kameleon/ Grubbenvorst. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon BS De Kameleon/ Grubbenvorst Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Kameleon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Kompas deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 203379 ouders

Nadere informatie

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld

Woningbehoeftenonderzoek Hoeksche Waard woonwensen in beeld woonwensen in beeld Verdieping Gemeente Strijen T.b.v. Samenwerkingsorgaan De Hoeksche Waard November 21 Onderzoeksverantwoording Respons RESPONS STRIJEN TELEFONISCH ONLINE 539 TOTAAL 539 In totaal zijn

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren Woningmarktrapport - 1e kwartaal 212 Gemeente Wijdemeren Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 25 aantal verkocht 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 2e kwartaal

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011

Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011 Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011 Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Dymphna Meijneken Uitgave en rapportage in opdracht

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Samenvatting. BS Finlandia/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Finlandia

Samenvatting. BS Finlandia/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Finlandia BS Finlandia/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Finlandia Enige tijd geleden heeft onze school BS Finlandia deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. BS Goudenstein/ Haaften. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Goudenstein

Samenvatting. BS Goudenstein/ Haaften. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Goudenstein BS Goudenstein/ Haaften Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Goudenstein Enige tijd geleden heeft onze school BS Goudenstein deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) A.J. Schreuderschool Enige tijd geleden heeft onze school A.J. Schreuderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

bevolkingsprognose

bevolkingsprognose bevolkingsprognose -2032 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Augustus 2016 Colofon Dit is een prognose gemaakt door:

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS De Ridderslag/ Gouda Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag Enige tijd geleden heeft onze school BS De Ridderslag deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Dick van der Wouw Nadet Somers SCOOP Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels

Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels Inleiding Onder de leden van het EnschedePanel is in maart/april 2017 een enquête gehouden. Deze vragenlijst is ook opengesteld voor niet-leden.

Nadere informatie