We need to accelerate sustainability

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "We need to accelerate sustainability"

Transcriptie

1 ENERGY TRANSITION We need to accelerate sustainability The International Energy Agency (IEA) estimates that by 2020, the global population will consume some 15,025 Mtoe (million tonnes of oil equivalent) of energy per year. This figure relates to our primary energy demand: the energy required for the production of electricity and heat, for transport fuel and as a feedstock for chemicals and materials such as plastics. In 2020, 80% of this energy will be extracted around the world from fossil sources such as oil, coal and gas, 5.5% from nuclear power, while the remaining 14.5% will come from sustainable sources. This energy consumption will result in 34.6 gigatonnes of emissions even though to ensure that the average temperature increase in this century is limited to 2 C, the IEA has established that we should consume no more than 32.0 gigatonnes in The bad news is that if we limit ourselves to the current measures and continue to implement them at the current pace the energy transition will come too late for us to keep negative consequences in check such as rising sea levels and floods combined with droughts and food shortages in certain parts of the world. In other words, a new climate treaty needs to make a strong stand for energy transition, including global agreements regarding the price of carbon credits that can stimulate countries transition towards clean energy. Because in the decades ahead, we will actually consume more rather than less energy from fossil sources, according to the International Energy Agency s most probable New Policies Scenario. The good news is that today s world leaders seem to have a stronger sense of the urgent need to arrive at global agreements regarding the transition towards less greenhouse gas emissions. The third UN Climate Summit, held in October 2014 in New York City, was attended by an unprecedented 120 world leaders as well as 800 senior executives from multinational corporations, financial institutions, local government authorities and NGOs. And on the streets, thousands of protestors added their perspective: we need to step up the pace. The international community plans to sign a new international climate treaty in late 2015 in Paris: the successor to the Kyoto Protocol, which expired in This treaty needs to contain agreements in the areas of mitigation (the reduction of greenhouse gas emissions) and adaptation (measures aimed to prepare us for the consequences of climate change). But more than anything, countries seek to find opportunities to reduce their greenhouse gas emissions without automatically limiting their scope for economic growth. China and the US seem to be moving from their former stalemate towards new agreements. In November 2014, China agreed with the US that it would not let its carbon emissions increase any further after In turn, the US President agreed to raise domestic support for the government target to reduce carbon emissions by 26-28% by 2025 in comparison with 2005 levels. 64

2 ENERGIETRANSITIE De wereld moet duurzaamheid versnellen De wereld gebruikt in Mtoe (miljoen ton olie-equivalent) aan energie, verwacht het International Energy Agency (IEA). Dit betreft de primaire energievraag, nodig voor de productie van elektriciteit en warmte, als brandstof voor transport en als grondstof voor chemicaliën en materialen als plastics. In 2020 halen we deze energie mondiaal voor 80% uit fossiele bronnen als olie, kolen en gas, 5.5% is nucleair en 14.5% is het aandeel duurzame energie. Dit energieverbruik zal leiden tot 34,6 gigaton aan -emissies, ook al heeft het IEA voor 2020 een bovengrens aangegeven van 32,0 gigaton om de verwachte temperatuurstijging in deze eeuw tot 2 graden Celsius te kunnen beperken. Het slechte nieuws is dat in het huidige tempo en met de huidige maatregelen de energietransitie te laat effect zal hebben om negatieve gevolgen als zeespiegelstijging, overstromingen versus droogte en voedseltekorten in delen van de wereld te kunnen beheersen. Een nieuw klimaatakkoord moet dus voortvarend inzetten op energietransitie, inclusief mondiale afspraken over een prijs voor -emissierechten die de overgang naar schone energie stimuleert. Want de wereld gaat de komende decennia niet minder, maar vooral meer fossiele energie verbruiken, blijkt uit het meest waarschijnlijke New Policies Scenario van het International Energy Agency. Het goede nieuws is dat wereldleiders meer aandacht lijken te hebben voor de urgentie om mondiaal tot afspraken te komen voor de transitie naar vermindering van broeikasemissies. Op de derde VN-Klimaattop, oktober 2014 in New York, was een ongeëvenaard aantal van 120 regeringsleiders aanwezig; daarnaast waren er 800 topmensen uit internationale bedrijven, financiële instellingen, lokale overheden en NGO s. Buiten was er ook tegengeluid van duizenden demonstranten: het gaat niet snel genoeg. Eind 2015 moet in Parijs een nieuw, internationaal klimaatakkoord worden gesloten, als opvolger van het Kyotoprotocol dat in 2012 eindigde. Dat akkoord moet afspraken omvatten over mitigatie (vermindering van broeikasgasgassen) en over adaptatie (maatregelen om bestand te zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering). Maar landen zoeken vooral naar mogelijkheden voor vermindering van broeikasemissies zonder hun ruimte voor economische groei op voorhand in te perken. China en de VS lijken nu te bewegen van patstelling naar afspraken. China sprak in november 2014 met de VS af dat zijn -emissies tegen 2030 niet meer zullen stijgen. Op zijn beurt zegde de Amerikaanse president toe in eigen land steun te willen krijgen voor de doelstelling om in 2025 de -uitstoot met 26-28% te hebben verminderd vergeleken bij Tot nu toe heeft de VS eenvoudig de broeikasemissies weten te verminderen met de verdringing van kolen door schaliegas. Het is een (te) voorzichtig begin in de richting van de afspraken die werkelijk nodig zijn: volgens het IPPC moet de wereld in 2050 de -uitstoot hebben gereduceerd met 80%. CONNECTING INDUSTRIES 65

3 Dat gaat niet zomaar. Zowel het VN Klimaatpanel IPPC als het International Energy Agency geven aan dat de energietransitie forse investeringen vraagt, maar dat uitstel van maatregelen in de 21e eeuw nog veel meer gaat kosten om de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen. Beide organisaties bepleiten om de subsidie voor fossiele brandstoffen mondiaal af te bouwen met 22 miljard euro per jaar en de subsidie voor onderzoek, technologie en implementatie van duurzame energie te verhogen met 108 miljard euro per jaar. Ook zijn honderden miljarden nodig voor investeringen in technologie en infrastructuur voor hogere energieefficiency, waarmee we in het fossiele tijdperk tijd kopen en in het duurzame tijdperk over voldoende bronnen beschikken. En wat doen wij (niet)? De pijnlijke waarheid is dat het Europees klimaatbeleid de wereld niet kan behoeden voor extreme gevolgen van klimaatverandering. Daar is Europa te klein voor en de groei in Azië te groot. Er spelen andere belangen. Europa moet ervoor zorgen klaar te zijn voor de 21e eeuw: voldoende productie en dus werkgelegenheid behouden, en verzekerd zijn van grondstoffen en energie in een gezonde leefomgeving voor de inwoners. En daarnaast is het oplossen van de huidige klimaatproblematiek een gedeelde verantwoordelijkheid van bestaande en nieuwe economieën, dus ook van Europa. 52 De Europese lidstaten hebben voor afgesproken dat de -uitstoot in 2030 tenminste 40% lager moet zijn dan in 1990 en dat het aandeel duurzame energie zeker 27% moet zijn. Voor 2020 is het doel 14%. In het SER Energieakkoord (2013) hebben overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties energiedoelstellingen opgenomen die tegelijk de economische positie van Nederland versterken. Onze aardgasvelden zijn voor 2030 leeg; dat maakt ons afhankelijk van import en eigen vormen van duurzame energie. Belangrijk is dat we elk jaar 1,5% energiebesparing realiseren, waarmee we in PJ minder aan finaal energieverbruik hebben. In 2023 moet het aandeel duurzame energie 16% zijn. Schaliegas is geen optie in het Energieakkoord. De milieubezwaren tegen de winning van schaliegas in een dichtbevolkt land als Nederland zijn evident. Bovendien duurt de ontwikkeling ervan zeker tien jaar, te lang om daar nog economisch voordeel uit te halen. Verstandiger is de vraag hoe Nederland met zijn handelsgeest de internationaal gewaardeerde kennis en technologie kan verzilveren in de ontwikkeling van duurzame alternatieven World primary energy demand and energy-related -emissions New Policies Scenario Coal Crude oil Gas Nuclear Hydro Bio energy Other renewables Total in Mtoe (million tonnes of oil equivalent) Fossil fuel share 80% 82% 80% 76% emissions (in Gigaton) (IEA 2013, New Policies Scenario) Goal IPPC 23,7 31,2 34,6 37, Grondstoffen 721 Primaire energievraag Nederland in petajoules (PJ) Transportbrandstoffen % 16% 26% Elektra % Warmte 1324 Energievraag voor warmte in Nederland Totaal 1324 PJ Proceswarmte voor energie, industrie, afval en water ,5% Een petajoule komt overeen met 23,4 miljoen kg aardolie of 31,6 miljoen m 3 aardgas of 277,8 miljoen kwh elektriciteit. Bron: CBS Bron: Nationaal Expertisecentrum Warmte, januari ,5% Land- en tuinbouw 98 49% Gebouwde omgeving

4 So far, it has been comparatively easy for the US to reduce its greenhouse gas emissions by replacing coal with shale gas. But compared with what is actually required, this measure is hesitant, possibly too much so: according to the IPPC, by 2050, the world needs to have reduced its carbon emissions by 80%. But this is sooner said than done. Both the UN s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC) and the International Energy Agency confirm that the energy transition will demand substantial investments. But if we postpone the required measures in the 21st century, dealing with the consequences of climate change will cost far more. Both organisations argue for a worldwide cut in government subsidies for fossil fuels of EUR 22 billion per year and an increase in grants for research, technology and the implementation of sustainable energy of EUR 108 billion per year. In addition, we need to invest hundreds of billions in technology and infrastructure that can help us raise energy efficiency, buy time in the current fossil era and develop sufficient sources for the sustainable era. What will we and won t we be doing? The painful truth is that the European climate policy won t protect the world against the extreme consequences of climate change. Europe is simply too small for this, and the Asian growth rates too high. Other interests are at stake. Europe needs to prepare itself for the challenges of the 21st century: maintaining production and consequently employment at the desired level; assuring itself of sufficient raw materials and energy; and preserving a healthy social environment for its citizens. In addition, solving today s climate issues is the joint responsibility of established and emerging economies which includes the various EU members. 52 The European member states have agreed that in the period , CO2 emission levels will have to be reduced by at least 40% compared to 1990, and that sustainable energy should comprise at least 27% of the energy mix. The target for 2020 has been set at 14%. In 2013, the Dutch government, private companies and civil society organisations signed the SER Energy Agreement for Sustainable Growth, which sets out a number of energy objectives that will simultaneously strengthen the Netherlands economic position. By 2030, the Netherlands natural gas reserves will have been depleted: making us dependent on imports and our own forms of sustainable energy. It is important for us to cut our energy consumption by 1.5% per year, so that by 2020, we will have reduced our final energy demand by a total of 100 PJ. In 2023, 16% of our energy needs to come from sustainable sources. The SER Energy Agreement does not see shale gas as a viable option. In a densely-populated country like the Netherlands, shale gas extraction has obvious environmental drawbacks. Moreover, the development of such a programme would take at least a decade: too long to be of any benefit in economic terms. It makes more sense to examine which possibilities the enterprising Dutch have to capitalise on their internationally appreciated expertise and technology in the field of sustainable alternatives CONNECTING INDUSTRIES 67

5 ENERGIETRANSITIE De drie i s van energiebesparing inventiviteit, integratie, innovatie Minder warmte gebruiken, dat voelen we direct. In de portemonnee wel te verstaan. Nu wordt 38% van ons primair energieverbruik besteed aan warmte. Bijna de helft daarvan, 49%, gebruiken we voor koken op gas, verwarming en koeling van huizen, gebouwen en kassen. Ook de industrie gebruikt veel warmte voor haar kook processen: 43,5%. In allebei de sectoren gaat warmte onnodig verloren. We kunnen fors op energie besparen door vraag en aanbod beter te integreren. Een regio waar veel energie wordt verbruikt, zoals in de provincie Zuid-Holland, zou een laboratorium kunnen zijn voor innovatie met duurzaam materiaalgebruik, duurzame energie uit wind, zon, biomassa en aardwarmte, energiebesparing door restwarmte naar woningen, bedrijven en kassen te brengen 20 27, koude- en warmteopslag in de gebouwde omgeving mogelijk te maken en de afvalinzameling zo te regelen dat materialen via een grondstoffenbank circulair benut blijven worden 58. In 2014 haalde Nederland 0,6% van het elektriciteitsverbruik uit zonne-energie. Dat was 0,1% van het totale energieverbruik. Voor wind zijn de cijfers resp. 4.5% en een totaal aandeel van 0.9%. Als het aandeel duurzame en decentraal opgewekte energie in de toekomst fors gaat toenemen, zijn er wel meer oplossingen nodig voor opslag van energie en directe omzettingen in andere producten. PROF. EGBERT-JAN SOL, TNO: We moeten inventief zijn. Wie zonnepanelen of zonnecellen op het dak heeft en een koelkast in huis, die kan in de toekomst zelf duurzame brandstof voor de auto produceren. 150 In het watercompartiment van de koelkast zou je een -capsule kunnen schuiven. Zo produceer je wel 10 liter methanol op een dag. Gevaarlijk? Aardgas in huis is veel gevaarlijker. En methanol staat nu ook al in je keukenkastje. Professor Egbert-Jan Sol, TNO: We need to be inventive. In the near future, those of us with solar panels or photovoltaic cells on our roofs and a fridge in our kitchen will even be able to produce sustainable fuel for the car. 150 In theory, you should be able to slide a capsule in the water compartment of your refrigerator. This would allow you to produce as much as 10 litres of ethanol a day. Dangerous? Your home s gas network poses a far greater risk. And if you re looking for methanol, all you need to do is open your kitchen cupboard. 68

6 In de Rotterdamse wijk Heijplaat hangt aan een woonhuis een batterij met het formaat van een wasmachine, die zonne-energie opslaat. Deze praktijkproef van Eneco is één van de eerste concrete projecten met het opslaan van energie in een huis. De batterij op Heijplaat is ontwikkeld door InnoSys uit Delft en heeft een capaciteit van 10 kilowattuur. Dat houdt in dat uit de volle batterij in één etmaal gemiddeld per uur 400 watt te halen is, maar ook 3 uur lang 3 kilowatt. Duurzame innovatie in de mode. Pauline van Dongen is een mode-ontwerpster met een bèta-achtergrond. Ze heeft in 2013 in samenwerking met Philips een jurk ontworpen met daarin zonnecellen verwerkt. Aan de solar dress hangt een USB-kabeltje, zodat je je smartphone na twee uur in de zon helemaal kunt opladen. Wearable technology De i3 is het eerste volledig elektrische model van BMW. Omdat batterijen de auto zwaarder maken, is het van belang dat de overige materialen van de auto lichter worden. Daarvoor past de autofabrikant diverse innovatieve technologieën van chemiebedrijf Huntsman toe. BMW geeft aan dat voor de productie van deze auto 50% minder energie en 70% minder water is verbruikt dan bij vergelijkbare BMW-modellen. Toeleveranciers maken gebruik van windenergie, waterkracht en in het geval van Huntsman van innovatieve procesintensificatie waar door een nieuw type katalysator veel energie in het chemisch proces bespaard wordt. A home in the Rotterdam neighbourhood of Heijplaat is fitted with a washing-machine-sized battery that stores solar energy. This Eneco test project is one of the first concrete projects to focus on the practical implications of storing sustainable energy in a domestic environment. The Heijplaat battery, which was developed by the Delft-based firm InnoSys, has a capacity of 10 kilowatt-hours. This means that on average, a full battery can supply 400 watts per 24 hours or 3 kilowatts for a 3-hour period. Sustainable innovation in fashion. The fashion designer Pauline van Dongen has a background in science. In 2013, Van Dongen collaborated with Dutch technology firm Philips on the design of a dress that incorporates solar cells. Thanks to the attached USB cable, after spending two hours in the sun, you can use the solar dress to fully recharge your smartphone. The i3 is BMW s first fully-electric car. Since the batteries add considerably to the car s weight, it was important to use lighter-weight materials in the other parts of the vehicle. To this end, BMW has implemented a number of innovative technologies developed by the chemical firm Huntsman. The car manufacturer has stated that 50% less energy and 70% less water was consumed for the production of the i3 than in the case of other, comparable BMW models. The suppliers involved in its production rely on wind energy, hydro-power and, in the case of Huntsman, innovative process intensification that significantly saves on energy throughout the production process by using a new type of catalyst. ENERGY TRANSITION The three i s of energy efficiency Ingenuity, integration and innovation Saving heat is one measure you feel straight away in your wallet, that is. At present, some 38% of our primary energy requirement is used for heating. Nearly half of this total is used for gas range cooking and heating or cooling our homes, buildings or greenhouses. And the industrial sector consumes a lot of heat for its own cooking processes: 43.5% to be precise. In both sectors, a lot of this heat is actually going to waste. We can realise considerable energy savings by achieving closer integration between supply and demand. A region that consumes a relatively large amount of energy the province of South Holland, for example can serve as a laboratory for new innovations in the sustainable use of materials, sustainable energy from wind, solar power, biomass and geothermal sources, the conservation of energy through the distribution of residual heat to homes, companies and greenhouses 20 27, the realisation of ground source heat pump facilities in the built-up environment and organising waste collection so that we can make circular use of discarded materials via raw material banks. 58. In 2014, approximately 0.5% of the energy consumed in the Netherlands was solar power. However, if we significantly step up the share of energy derived from sustainable or decentralised sources in the years ahead, we will be required to develop new solutions for effectively storing this energy or converting it directly into other products. CONNECTING INDUSTRIES 69

7 ENERGIETRANSITIE Innovatieve verbinding van energievragen De energietransitie die het Rotterdamse haven- en industrieel cluster ontwikkelt, verdient het predicaat Innovatie vanwege de ingenieuze aanpak voor integratie van systemen voor warmte, gas, elektriciteit, grondstoffen, brandstoffen en. Kan het nog duurzamer? Dat was al de vraag toen in 2012 duidelijk werd dat de energie-efficiënte warmtekrachtcentrales (wkk s) die uit gas warmte en stroom maken voor industriële productieprocessen niet meer konden concurreren tegen de lage elektriciteitsprijs. De omweg van warmte maken uit elektriciteit leidt tot twee keer energieverbruik en -emissies. Niet duurzaam dus. Op initiatief van het bedrijvennetwerk Deltalinqs werd samen met het Rotterdam Climate Initiative en het Havenbedrijf een onderzoek gestart naar de totale energiecapaciteit en -vraag in het economisch zo belangrijke industrie- en energiecluster. In dezelfde periode liep er ook een ander onderzoek. Stel dat er voor 6000 MW windenergie in Nederland komt te staan. Hoe kan het Rotterdams haven- en industrieel cluster de windenergie in de eigen regio zo goed mogelijk benutten en rendabel maken? Havenbedrijf Rotterdam en Technische Universiteit Delft voerden een verkennende studie uit rond kritische factoren. Zo leiden grote schommelingen in het aanbod van duurzame energie (wind en zon) tot onbalans in het energienetwerk, waarbij betaald moet worden als energie niet conform afspraak geleverd of afgenomen wordt. Daarbovenop komen de technische problemen van congestie op het net als er meer getransporteerd moet worden dan het net aankan, wat kan leiden tot aanzienlijke storingen in de energielevering. Het onderzoek leverde een aantal kansrijke opties, waarvan de beste voor de hand ligt: onderzoek de variabele vraag naar energie in de eigen regio. Logisch, maar het is geen oplossing voor de mogelijke onbalans en congestie. Duurzame energie kunnen vastleggen, dat biedt uitkomst. Maar als het gaat om grote hoeveelheden, dan is dat nog wel een uitdaging. Er zijn technisch verschillende mogelijkheden, zoals energie opslaan in grote batterijen of de energie direct gebruiken om er producten van te maken. Voor dat laatste is het noodzakelijk om economisch slimme koppelingen te maken met bedrijfsprocessen die een flexibel aanbod aan energie kunnen verwerken. En juist daarin wordt de kracht van dit duurzame innovatieprogramma zichtbaar. Het Havenbedrijf Rotterdam duidt 70 Bron: ECN

8 ENERGY TRANSITION Innovative linking of energy demands The energy transition currently being developed by Rotterdam s port and industrial cluster can definitely be called an Innovation. It involves the ingenious integration of heat, gas, electricity, raw materials, fuels and systems. But can sustainability be improved even further? dit treffend aan met Deltaplan Energie-Infrastructuur. Het omvat verschillende projectfasen. Stap 1: Tijdens pieken in windenergie wordt de elektriciteit gebruikt om warmte of stoom te maken voor productieprocessen van nabijgelegen bedrijven. Daarmee wordt bespaard op het gebruik van aardgas. Het gaat hier om technisch gezien eenvoudige oplossingen die niet te veel kosten. Warmte die over is én de restwarmte die terug komt uit de bedrijven, kan worden geleverd aan de warmterotonde voor de gebouwde omgeving in Zuid-Holland. Als er minder of geen aanbod aan betaalbare duurzame energie is, wordt aardgas gebruikt als back-up. Stap 2: Als het aanbod aan betaalbare windenergie in de toekomst groeit, is de technologie voor Powerto-Gas een manier om duurzame energie te gebruiken. Van elektriciteit en water wordt met elektrolyse de energiedrager waterstof gemaakt. Deze groene waterstof kan gebruikt worden in raffinageprocessen, maar ook direct geleverd worden aan tankstations voor auto s die op waterstof rijden en voor trucks en AGV s op haventerminals. Ook kan een percentage waterstof aan het aardgasnet worden toegevoegd. This question already arose in 2012, when it became clear that due to low electricity prices, the region s energy-efficient cogeneration (CHP) plants which convert gas into heat and electricity for industrial production processes were no longer competitive. And the detour of generating heat from electricity would actually double energy consumption and consequently emissions. Hardly sustainable, in other words. In collaboration with the Rotterdam Climate Initiative and the Port Authority, the port business association Deltalinqs initiated a study focusing on the total energy capacity and demand in the economic heartland of Rotterdam s industrial and energy cluster. Another similar study was also held during this period. Imagine the Netherlands would install systems for 6,000 MW of wind energy. How can the Rotterdam port and industrial cluster ensure that the wind power in the surrounding region is used as effectively and profitably as possible? The Port of Rotterdam Authority and Delft University of Technology have performed an exploratory study examining the critical factors in this context. For example, major fluctuations in the supply of sustainable energy (wind and solar power) can throw the energy network off balance, leading to extra charges when energy is not purchased or supplied according to agreement. This situation is complicated by the technical matter of congestion, which occurs when a network is required to transport more power than it was designed for. This can lead to considerable disruptions in the energy supply. The study yielded a number of promising options, the best of which is quite obvious: study the variable demand for energy in your own region. While this makes sense, it does not actually present a solution for the issues of possible imbalance and congestion. What does present a solution is being able to store sustainable energy. But when large volumes are involved, this also presents a challenge. In terms of technology, there are a number of options to choose from: storing power in large battery cells, for example, or using it straight away for the manufacture of new products. The latter would require us to develop economically effective links with industrial processes that can handle a flexible energy supply. And this is precisely where the unique strengths of this sustainable innovation programme become apparent. The Port Authority has aptly named it the Energy Infrastructure Delta Plan. This plan comprises a number of project phases. Step 1: During peaks in the supply of wind power, the electricity is used to produce heat or steam for the production processes of nearby companies. This cuts down on the volume of natural gas normally used for this purpose. It would mean taking a number of technical measures that are both simple and relatively low-cost. Any excess heat and residual heat returned by the companies can be supplied to the heat roundabout for built-up areas in Zuid-Holland. When there is a shortage or absence of cost-effective sustainable energy, natural gas is used as a back-up. Step 2: Should the supply of affordable wind power increase further in the future, another way to utilise this new sustainable energy is Power-to- Gas. This technology enables the conversion of electricity and water into hydrogen fuel. This green hydrogen can be used in refining processes or could be supplied directly to filling stations serving fuel cell passenger cars or trucks and AGVs at port terminals. A share of the hydrogen can also be added to the natural gas network. Step 3: Adding recycled from bio- or fossil fuel-based production processes to sustainable hydrogen allows us to convert it into methane gas. Methane gas is identical to natural gas in chemical terms and can be supplied without a problem to the natural gas network. Step 4: The process described in step 3 can also be used to convert sustainable energy into liquid methanol, which can be used as a sustainable car fuel or as a base material for sustainable chemical substances. The flexible accommodation of energy flows is becoming an increasingly important strategy to ensure the continuity of businesses and consequently employment. In cases where we use the available supply without further waste, we can speak of optimum energy efficiency. The parties to the SER Energy Agreement for Sustainable Growth strive to reduce energy consumption by 100 PJ. In a significant contribution to this government target, Deltalinqs, the Port Authority and other stakeholders (Stedin, Tennet and various public authorities) are presently working together in a number of projects to build a future-proof model for systems integration and the realisation of the required infrastructure. CONNECTING INDUSTRIES 71

9 Stap 3: Duurzame waterstof kan met toevoeging van (hergebruik uit bioproductie of fossiele productie) worden omgezet in methaangas, wat chemisch gelijk is aan aardgas en voor 100% in het aardgasnet kan. Stap 4: Dezelfde route als bij project 3 kan gebruikt worden om van duurzame energie vloeibare methanol te maken, geschikt als duurzame autobrandstof of als basis voor duurzame chemicaliën. Flexibel met energiestromen omgaan, dat is de strategie die voor het behoud van bedrijven en dus van werkgelegenheid steeds belangrijker wordt. En waar het aanbod zonder verspilling wordt benut, realiseren we optimale energie-efficiency. Het SER Energieakkoord streeft naar 100PJ energiebesparing. Voor een significante bijdrage aan deze overheidsdoelstelling werken Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam en de andere stakeholders (Stedin, Tennet en overheden) nu in diverse projecten aan een toekomstbestendig model voor systeemintegratie en voor de realisatie van de daarvoor benodigde infrastructuur. Impressie van Maasvlakte 2 72

10 Twee overzijden die elkaar vroeger schenen te vermijden * *Dichtregel van Martinus Nijhoff Two sides that seemed to snub each other in the past * *Line from Martinus Nijhoff s poem De moeder de vrouw, translated by Myra Heerspink Scholz. Met optimale energie-efficiency en toepassing van duurzame energie en grondstoffen zouden we het wel redden, dachten we. Toch gaapt er nog steeds een enorme kloof tussen de doelstelling en de realiteit voor -emissies. In 2035 is de verwachte -uitstoot volgens het IEA 37,2 Gigaton, 63% meer dan in Hoe reëel is het dan om te veronderstellen dat we in 2050 de -emissies hebben teruggebracht tot Gigaton, de grens die het IPPC hanteert om de opwarming van de aarde eind deze eeuw tot 2 graden te beperken? De vraag dringt zich op of CCS carbon capture & storage nog slechts een transitietechnologie is die we desnoods achter de hand kunnen houden. Toegegeven: er zijn veel kosten gemoeid met de technologie en infrastructuur voor transport en opslag. En het is geen definitieve oplossing voor het vermijden van. Maar CCS inzetten De Rotterdamse industrie wil de levering van aan de glastuinbouw uitbreiden naar 1,5-2 miljoen ton per jaar. Met het Deltaplan Energie Infrastructuur wordt in de toekomst hergebruikt voor de productie van brandstoffen en grondstoffen uit duurzame energie. als instrument voor een overbrugging van de tijd tot de wereld over voldoende duurzame bronnen beschikt, dat zou kunnen. Het falende ETS-systeem voor -rechten is debet aan het uitblijven van grote demonstratieprojecten voor CCS in Europa en de koploperspositie die het Rotterdams haven- en industrieel cluster als -hub kan innemen. Door de economische crisis en door teveel gratis weggegeven -rechten is de markt ingestort. Met een prijs van 5 euro in plaats van de verwachte 40 euro voor een ton -rechten loont het niet om te investeren in nieuwe processen en technologie. Alleen met stringenter Europees beleid én met mondiale afspraken ontstaat ook de economische noodzaak om -emissies te vermijden. Het kan nog. Ook met CCS als tussenoplossing. Het Rotterdamse demonstratieproject ligt klaar: een heel complex aan mogelijkheden voor het voorkomen of afvangen en hergebruiken van, inclusief de toepassing van -opslag in (bijna) lege olie- en gasvelden. We thought we would get there with optimum energy efficiency and the adoption of sustainable energy and raw materials. Nevertheless, we still find a yawning chasm between our carbon emissions targets and the actual figures. According to the IEA, by 2035, our expected emissions will be 37.2 gigatonnes: 63% higher than in With that in mind, how realistic is it to assume that by 2050, we will have cut emission levels down to gigatonnes the maximum that, according to IPPC calculations, would limit 21st-century global warming to 2 C? This raises the question whether CCS carbon capture and storage should be seen as merely a transition technology that we can keep in store just in case. We have to admit that the costs of the technology and infrastructure used to transport and sequester are quite substantial. And CCS is by no means a definite solution for the carbon issue. Nevertheless, CCS could be an option to bridge the period between today and a future in which we have access to sufficient sustainable sources. The failure of the emissions trading scheme for carbon allowances is the cause for the absence of major CCS model projects in Europe and the pioneering role the Rotterdam port and industrial cluster could play as a hub. The market has collapsed due to the current economic crisis and the free distribution of too many carbon credits. With carbon credits for a tonne of emissions going for EUR 5 rather than the expected EUR 40 there is no financial pressure to invest in new processes and technologies. The only situation in which the reduction of carbon emissions can gain economic urgency is when tightened European policy is combined with new global agreements. This can still be done, including when CCS is adopted as an interim measure. The Rotterdam model project has already been prepared: an extensive range of options to prevent or to capture and recycle, including the sequestration of in oil and gas fields that are empty or nearly depleted. Photo: Rotterdam s industrial complex intends to expand the supply of to the greenhouse sector to some 1.5 to 2 million tonnes per year. In the near future, will be reused for the production of fuels and raw materials from sustainable sources within the Energy Infrastructure Delta Plan. CONNECTING INDUSTRIES 73

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Nederland als grondstoffenrotonde

Nederland als grondstoffenrotonde Kamerlid Van Veldhoven (D66) roept het kabinet op een analyse te maken van de kansen van een grondstoffenrotonde voor de Nederlandse economie (foto: istockphoto) Nederlandse afvalsector is er klaar voor

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie

De agrarische sector in Nederland naar 2020

De agrarische sector in Nederland naar 2020 Het LEI is een onderdeel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Daarbinnen vormt het samen met het Departement Maatschappijwetenschappen de Social Sciences Group. Meer informatie: www.lei.wur.nl

Nadere informatie

Meer groei dan vergroening. Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers

Meer groei dan vergroening. Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers Meer groei dan vergroening Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers Maart 2011 Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen UR in opdracht van en gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt

Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt Amsterdam, mei 2006 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Energiebeleid van IEA-landen. Nederland. 2014 Landenanalyse. Samenvatting

Energiebeleid van IEA-landen. Nederland. 2014 Landenanalyse. Samenvatting Energiebeleid van IEA-landen Nederland 2014 Landenanalyse Samenvatting Energiebeleid van IEA-landen Nederland 2014 Landenanalyse Samenvatting INTERNATIONAL ENERGY AGENCY The International Energy Agency

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2013

Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2013 Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2013 N.J.A. van der Velden en P.X. Smit Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2013 N.J.A. van der Velden en P.X. Smit Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Voedselvoorziening in Nederland onder buitengewone crisisomstandigheden

Voedselvoorziening in Nederland onder buitengewone crisisomstandigheden Voedselvoorziening in Nederland onder buitengewone crisisomstandigheden Voedselvoorziening in Nederland onder buitengewone crisisomstandigheden Ida J. Terluin Ben M. Kamphuis Diti A. Oudendag Myrna G.A.

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING Dakloos na huisuitzetting INHOUD Samenvatting 3 Summary 13 Three research questions 23 Conclusions and recommendations

Nadere informatie

Selection of Research Data

Selection of Research Data Selection of Research Data Guidelines for appraising and selecting research data Heiko Tjalsma Data Archiving and Networked Services (DANS) Jeroen Rombouts 3TU.Datacentrum DANS Studies in Digital Archiving

Nadere informatie

Economic Activity and Population not Economically Active

Economic Activity and Population not Economically Active Suriname Statistics Seminar 4: Economic Activity and Population not Economically Active Date: October 29 th, 2010 Time: 08:30-14:00 hours Location: University Guesthouse, Leysweg 70 Paramaribo The General

Nadere informatie

Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht

Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Contents 3 Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Version RESULTATEN 2 e KWARTAAL 2010 INHOUDSOPGAVE Highlights 2 e kwartaal 3 Toelichting CEO 5 GROEP Overzicht van de bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

El recorrido del transporte urbano

El recorrido del transporte urbano El recorrido del transporte urbano Een verkenning van kansen en uitdagingen in duurzame mobiliteit in Santiago de Chile Luuk Nijman Stagebegeleider: Dhr. Maarten Rusch Universiteit van Amsterdam Stagecoördinator:

Nadere informatie

De Agrofoodmonitor. Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector

De Agrofoodmonitor. Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector De Agrofoodmonitor Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector De Agrofoodmonitor Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector Marleen Onwezen Harriette Snoek Machiel Reinders Jantine

Nadere informatie

Aan het buitenland gehecht

Aan het buitenland gehecht WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Aan het buitenland gehecht over verankering en strategie van nederlands buitenlandbeleid AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Aan het buitenland gehecht De Wetenschappelijke

Nadere informatie

J.D. van Klaveren, M.Y. Noordam, P.E. Boon, G. van Donkersgoed, B.C. Ossendorp 1, M.T.M. van Raaij 1 en J.G. van der Roest

J.D. van Klaveren, M.Y. Noordam, P.E. Boon, G. van Donkersgoed, B.C. Ossendorp 1, M.T.M. van Raaij 1 en J.G. van der Roest Tussenevaluatie Nota Duurzame Gewasbescherming Deelrapport Voedselveiligheid Trends in normoverschrijdingen, overschrijdingen van de acute referentiewaarde en gesommeerde blootstelling Jacob van Klaveren,

Nadere informatie

Aspirine op je brood

Aspirine op je brood STT 79 Aspirine op je brood Voeding en geneesmiddelen in de toekomst Ellen Willemse red. Stichting Toekomstbeeld der Techniek At a certain level, when it comes to the future, the only thing one can be

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam IABR

Gemeente Rotterdam IABR Ste de lijk Me tabo Gemeente Rotterdam IABR FABRIC JCFO TNO lisme duurzame ontwikkeling van Rotterdam Hoe functioneren de stromen van goederen, mensen, afval, biota, energie, voedsel, zoet water, zand

Nadere informatie

NUT EN NOODZAAK VAN WINDENERGIE IN HET ENERGIEAKKOORD

NUT EN NOODZAAK VAN WINDENERGIE IN HET ENERGIEAKKOORD 1 2 3 NUT EN NOODZAAK VAN WINDENERGIE IN HET ENERGIEAKKOORD Een Analyse Dr. Pieter Lukkes (em.hgl.geografie RUG) Pieter.Lukkes@gmail.com Leeuwarden, maart 2014 4 5 Het land dat zelf de Crisis- en herstelwet

Nadere informatie

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Januari 2015 Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Expert sentiment Pharma rides a wave of targeted M&A deals Fierce Pharma, 30 april

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

Kanker in Nederland tot 2020. Trends en prognoses. Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding

Kanker in Nederland tot 2020. Trends en prognoses. Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding Kanker in Nederland tot 22 Trends en prognoses Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding KWF Kankerbestrijding heeft als missie: kanker zo snel mogelijk terugdringen en onder controle brengen.

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie