pagina 2 van 8 aftrek van 2 db gehanteerd.

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "pagina 2 van 8 aftrek van 2 db gehanteerd."

Transcriptie

1 Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder voor een woongebouw met 17 appartementen en bergingen op de begane grond en 5de verdieping op het perceel naast het adres Vurehout 20 te Zaandam (Spoorstrip C) Beslissing van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege het wegverkeerslawaai van de Houtveldweg en de Provincialeweg in het kader van de omgevingsvergunning onder nummer O ten behoeve van het project Het bouwen van een woongebouw met 17 appartementen en bergingen op de begane grond en 5de verdieping op het perceel naast het adres Vurehout 20 te Zaandam (Spoorstrip C). pagina 1 van 8

2 Wettelijk kader Op grond van artikel 76a van de Wet geluidhinder (hierna: Wgh) worden bij het nemen van een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan wordt afgeweken, de maximaal toelaatbare waarden voor geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai uit de Wgh in acht genomen. Ten behoeve van dit project is een akoestisch onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat voor de west- en de zuidgevel van het te bouwen woongebouw met 17 appartementen gelegen op het perceel naast het adres Vurehout 20 te Zaandam de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden (zie artikel 82 Wgh). Hiervoor kan een hogere waarde worden vastgesteld (zie artikel 83 Wgh). De berekening van het wegverkeerslawaai is door de gemeente Zaanstad uitgevoerd en als bijlage bij dit besluit gevoegd en maakt hier integraal deel van uit. Hogere waarde vanwege de weg In het kader van de Wgh bevinden zich langs alle wegen geluidzones, met uitzondering van woonerven en 30 km/h wegen. Binnen de geluidzone van een weg dient de geluidbelasting op de gevel van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen, aan bepaalde wettelijke normen te voldoen. Volgens artikel 74 Wgh is de breedte van een geluidzone afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg (stedelijk of buitenstedelijk). In onderhavig geval ligt het nieuwe appartementengebouw in de stedelijke geluidzone van de Houtveldweg en de Provincialeweg te Zaandam. De voorkeursgrenswaarde uit de Wgh voor woningen is op grond van artikel 82, lid 1, 48 db. Wanneer de wettelijke voorkeursgrenswaarde wordt overschreden en maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van landschappelijke, stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige of financiële aard, kan - onder voorwaarden - een verzoek worden gedaan tot vaststelling van een hogere waarde. De in de Wgh vastgelegde uiterste grenswaarde mag daarbij niet worden overschreden. Voor niet geprojecteerde woningen langs bestaande wegen, waarvan hier sprake is, geldt op grond van artikel 83 lid 2 Wgh een uiterste grenswaarde van 63 db. Akoestisch onderzoek Op 20 april 2016 is door de gemeente Zaanstad een akoestisch onderzoek uitgevoerd, dat als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. In bijlage 1 is een situatieschets met de ligging van het te realiseren appartementengebouw op het perceel naast het adres Vurehout 20 te Zaandam opgenomen. De gemeente Zaanstad heeft de geluidbelasting vanwege het wegverkeerlawaai op de gevels van de te realiseren woning berekend met het programma Geomilieu, versie Als input voor het wegverkeerslawaai is het Zaanse verkeersmodel ProZa, versie gebruikt. De geluidbelasting op de westgevel van het appartementengebouw vanwege het wegverkeer op de Houtveldweg bedraagt, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh, 51 db. De geluidbelasting op de zuidgevel van het appartementengebouw vanwege het wegverkeer op de Provincialeweg bedraagt, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh 1, 50 db. De voorkeursgrenswaarde van 48 db wordt in beide gevallen overschreden. In de onderstaande tabel 1 is de berekende geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Houtveldweg en de Provincialeweg in relatie tot de voorkeursgrenswaarde en de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting opgenomen, alsmede het kadastrale perceel en de geluidbron. 1 Omdat de maximum snelheid op de Provincialeweg toekomstig wordt verhoogd naar 70 km/u is voor deze weg reeds een aftrek van 2 db gehanteerd. pagina 2 van 8

3 Tabel 1: Berekende geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op Houtveldweg en Provincialeweg op de maatgevende gevel van het appartementengebouw Geluidbron Wegverkeer Houtveldweg Wegverkeer Provincialeweg Perceel kadastraal geregistreerd Naast Vurehout 20 Naast Vurehout 20 Kadastraal perceelnummer ZDM01 K ZDM01 K Voorkeurs grenswaarde 48 db 48 db Ten hoogste Berekende toelaatbare geluidbelasting op geluidbelasting bij gevel nieuwbouw 63 db 51 db (west) 63 db 50 db (zuid) In de onderstaande tabel 2 is de berekende geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer en de gecumuleerde geluidbelasting (inclusief railverkeerslawaai 2 ) opgenomen op de maatgevende gevels, zoals volgt uit het akoestisch onderzoek. In figuur 1 is de ligging van de toetspunten opgenomen. De toetspunten liggen op een hoogte van 1,5 tot en met 16,5 meter. Volgens art 110g Wgh en overeenkomstig artikel 3.6 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 bedraagt de aftrek voor wegen: - met een snelheid van 50 km/uur of minder, 5 db en - met een snelheid van 70 km/uur of meer, 2 db. Ter bepaling van de gecumuleerde geluidbelasting blijft de aftrek buiten beschouwing. Tabel 2: Rekenresultaten vanuit het Geomilieu model V2.62 in db (zie bijlage 2 voor de invoergegevens) Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht L den L CUM Westzijde tgv Houtveldweg 1, Westzijde tgv Houtveldweg 4, Westzijde tgv Houtveldweg 7, Westzijde tgv Houtveldweg 10, Westzijde tgv Houtveldweg 13, Westzijde tgv Houtveldweg 16, Zuidzijde tgv Provincialeweg 1, Zuidzijde tgv Provincialeweg 4, Zuidzijde tgv Provincialeweg 7, Zuidzijde tgv Provincialeweg 10, Zuidzijde tgv Provincialeweg 13, Zuidzijde tgv Provincialeweg 16, Voor railverkeerslawaai is reeds in 2006 een hogere waarde vastgesteld van 66 db(a). pagina 3 van 8

4 Figuur 1: Ligging toetspunten in het Geomilieu model Hogere waarden Op basis van artikel 110a lid 1 Wgh is de gemeente bevoegd tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Voorwaarde bij het verlenen van een hogere waarde is dat een woning ook een geluidluwe gevel heeft. Aan deze voorwaarde wordt voldaan. Ingevolge artikel 110a lid 5 Wgh kan er enkel een hogere waarde worden vastgesteld wanneer maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend zullen zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, vervoerskundige, landschappelijk of financiële aard. Maatregelen zijn echter niet mogelijk voor het appartementengebouw, omdat: - bronmaatregelen zoals het toepassen van een stiller type wegdekverharding op twee verschillende wegen qua kosten voor het aanpassen van het wegdek niet in verhouding staan tot de kosten van het bouwplan; - overdrachtsmaatregelen zoals een geluidscherm vanwege de aanzienlijke benodigde hoogte stuiten op bezwaren vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt. Beleid In Zaanstad wordt maximaal ontheffing verleend tot de wettelijk vastgestelde maximale grenswaarde. Als voorwaarde voor het verlenen van een hogere waarde geldt dat de woningen ook een geluidluwe gevel moeten hebben. Aan deze voorwaarden uit de gemeentelijke Beleidsregel hogere waarden kan worden voldaan, omdat de geluidbelasting op de noord- en oostgevel ten gevolge van de wegverkeerslawaaibronnen ten hoogste 48 db bedraagt. Voor de te realiseren appartementen dient daarom een hogere waarde voor geluid te worden vastgesteld. De geconstateerde geluidbelasting van 51 en 50 db ten gevolge van respectievelijk de Houtveldweg en de Provincialeweg blijft onder de maximaal toelaatbare grenswaarde, te weten 63 db. pagina 4 van 8

5 Samenvatting Op basis van artikel 110a lid 1 van de Wet geluidhinder is de gemeente bevoegd tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Ingevolge artikel 110a lid 5 (Wgh) kan een hogere waarde worden vastgesteld omdat de maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend zullen zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten omdat: - het toepassen van geluidabsorberende wegdekken voor één gebouw financieel niet haalbaar is; - een geluidscherm tussen het appartementengebouw en de weg vanwege vanwege de aanzienlijke benodigde hoogte vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt onwenselijk is. Procedure Op grond van artikel 110c lid 1 van de Wet geluidhinder is ons voornemen een hogere waarde vast te stellen, gepubliceerd in het weekblad Zaans Stadsblad van 29 december Het ontwerp van het te nemen besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken, is gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn is aan belanghebbenden de gelegenheid geboden tot het naar voren brengen van zijn of haar zienswijze omtrent het voornemen. Besluit Wij besluiten op grond van artikel 110a van de Wet Geluidhinder voor de locatie: Naast het adres Vurehout 20 te Zaandam kadastraal bekend gemeente ZDM01, sectie K, nummer een hogere waarde vanwege wegverkeerslawaai vast te stellen van: 51 db voor de westgevel 1 ste tot en met 5 de verdieping (het beoordelingspunt westzijde in figuur 1); 50 db voor de zuidgevel 3 de tot en met 5 de verdieping (het beoordelingspunt zuidzijde in figuur 1). Beroep Indien u belanghebbende bent en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank te Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Hoogachtend, Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, afdelingshoofd Vergunningen mr. C. Risseeuw- van Doorn pagina 5 van 8

6 Bijlage 1 Situatieschets Figuur 1.1: Weergave te realiseren appartementengebouw in de omgeving pagina 6 van 8

7 Bijlage 2 Invoergegevens rekenmodellen Figuur 2.1: Akoestische modellen wegverkeers- en railverkeerslawaai pagina 7 van 8

8 Tabel 2.1: Invoergegevens wegverkeerslawaai Naam Wegde k V Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A ) %MV(N ) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) Grenehout W9b ,00 6,50 3,70 0,90 1,70 1,40 1,60 98,00 98,40 98,40 0,30 0, Houtveldwe W ,00 6,10 4,90 0,90 1,60 1,40 1,50 94,90 97,60 94,40 2,80 0,90 3,40 0,60 0,10 0,70 Houtveldwe W ,00 6,20 3,80 1,30 1,60 1,40 1,60 94,90 97,30 95,60 2,80 1,20 2,40 0,60 0,10 0,50 Houtveldwe W ,00 6,20 4,20 1,10 1,70 1,40 1,60 97,00 97,90 96,90 1,20 0,70 1,50 0, ,10 Houtveldwe W ,00 6,50 4,10 0,70 1,70 1,40 1,60 97,10 97,90 96,20 1,20 0,70 2,10 0, ,20 Houtveldwe W ,00 6,50 3,30 1,10 1,70 1,40 1,60 96,90 97,60 96,70 1,30 1,00 1,60 0, ,10 Houtveldwe W ,00 6,40 3,80 1,00 1,70 1,40 1,60 96,30 97,30 95,70 1,90 1,30 2,50 0, ,20 Houtveldwe W ,00 6,50 4,10 0,70 1,70 1,40 1,50 96,30 97,40 94,60 1,90 1,20 3,60 0, ,30 Houtveldwe W ,00 6,50 3,90 0,80 1,70 1,40 1,60 96,90 97,70 96,20 1,30 0,80 2,10 0, ,20 Houtveldwe W ,00 6,50 3,70 0,90 1,70 1,40 1,60 97,20 97,90 96,90 1,00 0,70 1,40 0, ,20 Provincial W ,00 6,90 2,90 0,70 1,60 1,40 1,50 93,20 96,60 90,40 3,00 1,30 4,50 2,20 0,70 3,60 Provincial W ,00 6,80 2,40 1,10 1,60 1,40 1,50 93,90 96,40 94,00 2,60 1,50 2,60 1,90 0,70 1,90 Provincial W ,00 6,90 2,90 0,70 1,60 1,40 1,50 94,30 96,90 92,00 2,40 1,10 3,80 1,70 0,60 2,70 Provincial W ,00 6,70 2,70 1,10 1,60 1,40 1,50 94,00 96,70 94,20 2,50 1,30 2,50 1,80 0,60 1,80 Provincial W ,00 6,70 2,50 1,20 1,60 1,40 1,50 94,00 96,60 94,40 2,50 1,40 2,40 1,80 0,70 1,60 Provincial W ,00 6,70 2,70 1,10 1,60 1,40 1,50 93,30 96,50 93,50 2,90 1,30 2,80 2,20 0,80 2,20 Provincial W ,00 6,90 2,90 0,70 1,60 1,40 1,50 94,30 96,90 92,00 2,40 1,10 3,80 1,70 0,60 2,70 Provincial W ,00 6,80 3,20 0,70 1,60 1,40 1,50 94,30 97,10 92,10 2,40 1,00 3,70 1,70 0,50 2,60 pagina 8 van 8

ONTWERP Wet geluidhinder beschikking

ONTWERP Wet geluidhinder beschikking 1 ONTWERP Wet geluidhinder beschikking Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van

Nadere informatie

Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder 2017 / 6585 Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende

Nadere informatie

Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder

Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder 2017 / 25711 Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak

Nadere informatie

Wet geluidhinder beschikking

Wet geluidhinder beschikking ZNSTD Wet geluidhinder beschikking Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van hogere

Nadere informatie

Wet geluidhinder beschikking

Wet geluidhinder beschikking Wet geluidhinder beschikking Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van hogere waarden

Nadere informatie

Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zaanoever Westzijde te Zaandam

Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zaanoever Westzijde te Zaandam Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zaanoever Westzijde 270-276 te Zaandam Besluit het college burgemeester en wethouders Zaanstad, gelet op artikel 110a de Wet

Nadere informatie

Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder voor de woningen aan de Vincent van Goghweg 52 te Zaandam

Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder voor de woningen aan de Vincent van Goghweg 52 te Zaandam Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder voor de woningen aan de Vincent van Goghweg 52 te Zaandam Beslissing van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel

Nadere informatie

2015/28766 Besluit hogere waarden voor Uitwerkingsplan Poort Saendelft woningen west

2015/28766 Besluit hogere waarden voor Uitwerkingsplan Poort Saendelft woningen west 1 Besluit hogere waarden voor Uitwerkingsplan Poort Saendelft woningen west Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad voor het uitwerkingsplan Poort Saendelft woningen west op

Nadere informatie

Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan Noordeinde in Wormerveer

Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan Noordeinde in Wormerveer Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan Noordeinde in Wormerveer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad voor het bestemmingsplan

Nadere informatie

Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, tot vaststelling van hogere

Nadere informatie

1 2014/ Wet geluidhinder Besluit hogere waarden ligplaatsen woonschepen

1 2014/ Wet geluidhinder Besluit hogere waarden ligplaatsen woonschepen 1 2014/174062 Wet geluidhinder Besluit hogere waarden ligplaatsen woonschepen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad voor het bestemmingsplan Wormerveer op grond van artikel

Nadere informatie

1 2014/ Wet geluidhinder Besluit hogere waarden 81 woningen Rietvelden fase 3

1 2014/ Wet geluidhinder Besluit hogere waarden 81 woningen Rietvelden fase 3 1 2014/174059 Wet geluidhinder Besluit hogere waarden 81 woningen Rietvelden fase 3 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad voor het bestemmingsplan Wormerveer op grond van

Nadere informatie

Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere waarden woning Hemkade 48a in Zaandam

Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere waarden woning Hemkade 48a in Zaandam 1 Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere waarden woning Hemkade 48a in Zaandam Ontwerpbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad ten behoeve van het bestemmingsplan Bedrijven zuid

Nadere informatie

Wet geluidhinder Besluit hogere waarden woningen Havenstraat 151 en 155 in Zaandam. De hoctere waarde heeft betrekkinct oo het volctende ctercelen:

Wet geluidhinder Besluit hogere waarden woningen Havenstraat 151 en 155 in Zaandam. De hoctere waarde heeft betrekkinct oo het volctende ctercelen: 2014/136409 1 Wet geluidhinder Besluit hogere waarden woningen Havenstraat 151 en 155 in Zaandam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder,

Nadere informatie

Datum: 23 april 2009 Ons kenmerk: SK703 Project: Nieuwbouw woonhuis aan de Bosweg te Amersfoort Betreft: Akoestisch onderzoek

Datum: 23 april 2009 Ons kenmerk: SK703 Project: Nieuwbouw woonhuis aan de Bosweg te Amersfoort Betreft: Akoestisch onderzoek Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten IntROnet BV T.a.v. mevrouw I. Brouwer Grote Spui 35 3813 EZ Amersfoort T: (0548) 63 64 20 F:

Nadere informatie

Wet geluidhinder besluit

Wet geluidhinder besluit 1 Wet geluidhinder besluit Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad voor Uitwerkingsplan Poort Saendelft woningen Oost op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder tot vaststelling

Nadere informatie

Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid: bestemmingsplan Zorghart (BP00013)

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid: bestemmingsplan Zorghart (BP00013) (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid: bestemmingsplan Zorghart (BP00013) I. OVERWEGINGEN De locatie In het kader van het Meerjarenprogramma herziening Bestemmingsplannen 2011-2013 wordt het bestemmingsplan

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde

Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde 1 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg stellen hogere waarden vast op grond van art. 110a Wet geluidhinder ten behoeve van het

Nadere informatie

Grenswaarden wegverkeerslawaai. 3BM Architectuur T.a.v. de heer E.B. van Luttikhuizen Wattstraat LV Zwijndrecht

Grenswaarden wegverkeerslawaai. 3BM Architectuur T.a.v. de heer E.B. van Luttikhuizen Wattstraat LV Zwijndrecht Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 3BM Architectuur T.a.v. de heer E.B. van Luttikhuizen

Nadere informatie

Wet geluidhinder beschikking

Wet geluidhinder beschikking 1 Wet geluidhinder beschikking Beslissing van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 83 van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van hogere

Nadere informatie

betreft Geluid bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor

betreft Geluid bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen Gemeente Hof van Twente t.a.v. mevr. Roebert Ter Horst Postbus 54 7470 AB GOOR bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Aveco de Bondt Reggesingel

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen locatie Eschrand. te Vragender

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen locatie Eschrand. te Vragender Geluidbelasting wegverkeer op woningen locatie Eschrand te Vragender versie 16 april 2012 opdrachtnummer 12-051 datum 16 april 2012 opdrachtgever Gemeente Oost Gelre Postbus 17 7130 AA Lichtenvoorde auteur

Nadere informatie

Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Rapportnummer: 20134142.R01.V01 Document:

Nadere informatie

Datum: 3 oktober 2017 Ons kenmerk: JVB17398 Project: Uitbreiding Dudok Studio s te Oosterbeek Betreft: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Datum: 3 oktober 2017 Ons kenmerk: JVB17398 Project: Uitbreiding Dudok Studio s te Oosterbeek Betreft: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Greenhouse Advies B.V. T.a.v. mevrouw P. Fijma Huismansstraat

Nadere informatie

Projectnummer. Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het wegverkeer, ter plaatse van de nieuwbouwlocaties.

Projectnummer. Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het wegverkeer, ter plaatse van de nieuwbouwlocaties. Aanslagsweg 22 Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD BORNE J. Coster Klaas Kloosterweg Oost 155 7951 PK STAPHORST 7622 LD Borne telefoon 0541-539333 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl internet www.munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

1 Besluit vaststelling hogere geluidgrenswaarden bestemmingsplan De Zaanse Eilanden.

1 Besluit vaststelling hogere geluidgrenswaarden bestemmingsplan De Zaanse Eilanden. 1 Besluit vaststelling hogere geluidgrenswaarden bestemmingsplan De Zaanse Eilanden. Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder,

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Mezenbergerweg. te Doornspijk

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Mezenbergerweg. te Doornspijk Geluidbelasting wegverkeer op woningen Mezenbergerweg te Doornspijk versie 9 december 2010 opdrachtnummer 10-261 datum 9 december 2010 opdrachtgever Slaa+Van Asselt Architecten BNA Industrieweg 75 8071

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015

AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015 AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015 DE HEER EN MEVROUW P. MEIJERS 2 juli 2015 077280972:C - Definitief B02046.000027.0100 Inhoud 1 Inleiding...2 2 Uitgangspunten...3

Nadere informatie

Grenswaarden wegverkeerslawaai. Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470 AB Goor

Grenswaarden wegverkeerslawaai. Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470 AB Goor Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Poelsestraat

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Poelsestraat Geluidbelasting wegverkeer op woningen Poelsestraat te Winssen versie 4 juni 2012 opdrachtnummer 12-080 datum 4 juni 2012 opdrachtgever Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur Dorpssingel 12 6642 BE Beuningen

Nadere informatie

Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zaandijkerkerk en omgeving

Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zaandijkerkerk en omgeving Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zaandijkerkerk en omgeving Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de

Nadere informatie

1 INLEIDING 3 2 WETTELIJK KADER 4 3 WEGVERKEERSLAWAAI 6 4 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 11

1 INLEIDING 3 2 WETTELIJK KADER 4 3 WEGVERKEERSLAWAAI 6 4 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 11 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 2 WETTELIJK KADER 4 3 WEGVERKEERSLAWAAI 6 3.1 Uitgangspunten 6 3.1.1 Verkeersgegevens 6 3.2 Resultaten 7 3.3 Verzoek tot vaststelling hogere grenswaarden 9 3.3.1 Maatregelen

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Meekertweg te

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Meekertweg te Geluidbelasting wegverkeer op woning Meekertweg te Winterswijk versie 11 oktober 2011 opdrachtnummer 11-206 datum 13 oktober 2011 opdrachtgever Bouwk. Tekenburo Wim Lobeek bv Weurden 39 7071 NH Winterswijk

Nadere informatie

1 INLEIDING 3 2 WETTELIJK KADER 4 3 UITGANGSPUNTEN EN RESULTATEN 6 4 VERZOEK TOT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDEN 9 5 CONCLUSIES 11

1 INLEIDING 3 2 WETTELIJK KADER 4 3 UITGANGSPUNTEN EN RESULTATEN 6 4 VERZOEK TOT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDEN 9 5 CONCLUSIES 11 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 2 WETTELIJK KADER 4 3 UITGANGSPUNTEN EN RESULTATEN 6 4 VERZOEK TOT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDEN 9 4.1 Bronmaatregelen 9 4.2 Overdrachtsmaatregelen 9 4.3 Verzoek hogere waarden

Nadere informatie

Bij dit besluit behoort het rapport: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Hoog Dalem, herziening winkeleiland, SAB d.d. 5 oktober 2015.

Bij dit besluit behoort het rapport: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Hoog Dalem, herziening winkeleiland, SAB d.d. 5 oktober 2015. ONTWERPBESLUIT HOGERE GELUIDGRENSWAARDEN datum: XX 2015 BETREFT: Vaststelling hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder, in samenhang

Nadere informatie

projectnummer Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het wegverkeer, ter plaatse van de nieuwbouwlocatie.

projectnummer Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het wegverkeer, ter plaatse van de nieuwbouwlocatie. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Katoenstraat 7, 7572 CW Oldenzaal H.H.J. Heuker of Hoek De heer H.H.J. Heuker of Hoek Gronausestraat 9 7559 JW HENGELO telefoon 0541 531 538 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden

AKOESTISCH ONDERZOEK. Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden AKOESTISCH ONDERZOEK Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden Colofon Project : Bestemmingsplan Uden Noord 2, Hotel van der Valk Onderdeel : Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Opgesteld door

Nadere informatie

aantal rijstroken zonebreedten [m¹] aantal rijstroken zonebreedten [m¹] 1 of of of meer of 4 400

aantal rijstroken zonebreedten [m¹] aantal rijstroken zonebreedten [m¹] 1 of of of meer of 4 400 1 WEGVERKEERSLAWAAI De bestemmingsplanwijziging heeft betrekking op 28 geprojecteerde appartementen en 1 geprojecteerde grondgebonden woning. De geprojecteerde wooneenheden zijn gesitueerd binnen de geluidszone

Nadere informatie

1 GRENSWAARDEN WEGVERKEERSLAWAAI. Kobessen Milieu T.a.v. de heer J. Geerdink Postbus CA Arnhem

1 GRENSWAARDEN WEGVERKEERSLAWAAI. Kobessen Milieu T.a.v. de heer J. Geerdink Postbus CA Arnhem Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Kobessen Milieu T.a.v. de heer J. Geerdink Postbus

Nadere informatie

Datum: 2 augustus 2013 Ons kenmerk: PC8797 Project: Woning Fort Oranje 27 te Woerden Betreft: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Datum: 2 augustus 2013 Ons kenmerk: PC8797 Project: Woning Fort Oranje 27 te Woerden Betreft: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 mro b.v. T.a.v. mevrouw C. van Berkom t Zand 30

Nadere informatie

GEMEENTE VALKENSWAARD

GEMEENTE VALKENSWAARD 094-024 GEMEENTE VALKENSWAARD Bestemmingsplan Kerkakkerstraat Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai maart 2010 INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 3 2. BELEID EN REGELGEVING... 4 2.1. Landelijk beleid en regelgeving

Nadere informatie

Inleiding. Gemeente De Bilt Afdeling beleid en strategie De heer M. Bosman Soestdijkseweg Zuid AB BILTHOVEN. Geachte heer Bosman,

Inleiding. Gemeente De Bilt Afdeling beleid en strategie De heer M. Bosman Soestdijkseweg Zuid AB BILTHOVEN. Geachte heer Bosman, Katoenstraat 7 Retouradres: Katoenstraat 7, 7572 CW Oldenzaal Gemeente De Bilt Afdeling beleid en strategie De heer M. Bosman Soestdijkseweg Zuid 173 3721 AB BILTHOVEN 7572 CW Oldenzaal telefoon 0541 539

Nadere informatie

60 Appartementen Uilennest - Hollenwand te Hattem

60 Appartementen Uilennest - Hollenwand te Hattem Akoestisch onderzoek Expertisecentrum Omgevingsadvies CONCEPT Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 44 82 Fax (038) 498 27 41 h.van.drongelen@zwolle.nl www.zwolle.nl

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza.

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. I. OVERWEGINGEN 1. De locatie In het kader van planontwikkeling wordt het bestemmingsplan Stadscentrum

Nadere informatie

1 Inleiding Wettelijk kader Onderzoekszones wegverkeer Normstelling...5

1 Inleiding Wettelijk kader Onderzoekszones wegverkeer Normstelling...5 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Locatie Buytewech, gemeente Nieuwkoop CONCEPT Inhoud 1 Inleiding...3 2 Wettelijk kader...4 2.1 Onderzoekszones wegverkeer...4 2.2 Normstelling...5 3 Uitgangspunten...7

Nadere informatie

Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder)

Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Afwijking van het bestemmingsplan Princenhage-Haagpoort Het besluit van het College

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Heiligenbergerweg (locatie ziekenhuis) te Amersfoort. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Kinderdagverblijf Heiligenbergerweg (locatie ziekenhuis) te Amersfoort. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Kinderdagverblijf Heiligenbergerweg (locatie ziekenhuis) te Amersfoort akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Kinderdagverblijf Heiligenbergerweg (locatie ziekenhuis) te Amersfoort akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Nieuwbouwplan Schipbeeksweg, te Bathmen. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Nieuwbouwplan Schipbeeksweg, te Bathmen. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Nieuwbouwplan Schipbeeksweg, te Bathmen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Nieuwbouwplan Schipbeeksweg, te Bathmen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Rapportnummer: 20176261.R02.V01 Document: 17911

Nadere informatie

NOTITIE 1 INLEIDING. Ten behoeve van: mro b.v. Ter attentie van: de heer R. Brink. mevrouw ing. H.M.C. ten Hove-Santegoeds

NOTITIE 1 INLEIDING. Ten behoeve van: mro b.v. Ter attentie van: de heer R. Brink. mevrouw ing. H.M.C. ten Hove-Santegoeds Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

BESLUIT WET GELUIDHINDER

BESLUIT WET GELUIDHINDER BESLUIT WET GELUIDHINDER Vaststelling hogere waarden omgevingsvergunning artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 Wabo bouwveld A, B en C te Almere Besluit Wet geluidhinder Besluit op grond van de Wet geluidhinder

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Plan Tuunterstraat te Winterswijk

Akoestisch onderzoek Plan Tuunterstraat te Winterswijk Akoestisch onderzoek Plan Tuunterstraat te Winterswijk Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Katoenstraat 7 7572 CW Oldenzaal (T. 0541-539 333) Akoestisch onderzoek Plan Tuunterstraat te Winterswijk projectnummer

Nadere informatie

Ariaweg Noord te Amersfoort. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Ariaweg Noord te Amersfoort. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Ariaweg Noord te Amersfoort akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Ariaweg Noord te Amersfoort akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Rapportnummer: 20144839.R01.V01 Document: 12175 Status: definitief

Nadere informatie

Hogere waarden Wet geluidhinder ONTWERP-BESLUIT

Hogere waarden Wet geluidhinder ONTWERP-BESLUIT Hogere waarden Wet geluidhinder ONTWERP-BESLUIT Datum besluit : Naam project : Bouwlocatie Baanhoek 34 te Sliedrecht Adres project : Baanhoek 34 Bijlagen : Rapport akoestisch onderzoek Bouwlocatie Baanhoek

Nadere informatie

Rapportnummer: P

Rapportnummer: P Rapportnummer: P2012.041-02 Akoestisch onderzoek functiewijziging perceel Horsterweg 239 te Ermelo Opdrachtgever: Uitgevoerd door: Contactpersoon: Veluws Ontwerpburo, mevrouw A. Greefhorst de heer V. Lieuw-A-Fa

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek t.b.v. Bestemmingsplan Weijpoort 21 en 21a-c. Gemeente Bodegraven Reeuwijk

Akoestisch onderzoek t.b.v. Bestemmingsplan Weijpoort 21 en 21a-c. Gemeente Bodegraven Reeuwijk Akoestisch onderzoek t.b.v. Bestemmingsplan Weijpoort 21 en 21a-c te Bodegraven-Reeuwijk Behandeld door: Opdrachtgever: Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Gemeente Bodegraven Reeuwijk

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Kerkweg-Oost achter 193, Roskamlocatie, gemeente Waddinxveen

Akoestisch onderzoek Kerkweg-Oost achter 193, Roskamlocatie, gemeente Waddinxveen Akoestisch onderzoek Kerkweg-Oost achter 193, Roskamlocatie, gemeente Waddinxveen Behandeld door: Opdrachtgever: G.E.M. van Opstal Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Gemeente Waddinxveen

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek Smitterijhof te Haaksbergen

Rapport. Akoestisch onderzoek Smitterijhof te Haaksbergen Rapport Aveco de Bondt Akoestisch onderzoek Smitterijhof te Haaksbergen bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Reggesingel 2 202 7460 AE Rijssen (0)548 51 52 00 (0)548 51 85 65 rijssen@avecodebondt.nl

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Postbus 45 2800 AA Gouda 088-54 50 000 www.odmh.nl Besluitdatum Verzenddatum Ons kenmerk 2019074631 Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bijlagen: 1 Behorende bij bestemmingsplan Noordzijde76,

Nadere informatie

betreft Akoestisch onderzoek Veldweg te Dalfsen

betreft Akoestisch onderzoek Veldweg te Dalfsen retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen De heer S. Slagter Hessenweg 101 7722 PK Dalfsen bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Aveco de Bondt Reggesingel 2 202 7460 AE Rijssen

Nadere informatie

Rapport Akoestische onderzoek uitbreidingslocatie Hertme

Rapport Akoestische onderzoek uitbreidingslocatie Hertme Rapport Akoestische onderzoek uitbreidingslocatie Hertme Inhoud Aanleiding... 1 Berekening geluidbelasting... 1 Rekenresultaten... 2 Conclusie... 2 Bijlagen: 1. rekenresultaten 2. invoergegevens Versie

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER Vaststelling hogere waarden wijzigingsplan Moleneind 56 te Kortenhoef, gemeente Wijdemeren, artikel 83 en 110a Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Wet geluidhinder Ontwerpbesluit

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Nistelrodeseweg

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Nistelrodeseweg Geluidbelasting wegverkeer op woningen Nistelrodeseweg te Heesch versie 17 februari 2011 opdrachtnummer 11-055 datum 17 februari 2011 opdrachtgever Familie Zegers Nistelrodeseweg 53 5384 PM Heesch auteur

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Ottenweg 45. te Oldebroek

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Ottenweg 45. te Oldebroek Geluidbelasting wegverkeer op woningen Ottenweg 45 te Oldebroek versie 23 februari 2012 opdrachtnummer 11-290 datum 23 februari 2012 opdrachtgever J. Evink Ottenweg 45 8096 PV Oldebroek auteur A.D. Postma

Nadere informatie

1 INLEIDING 3 2 TOETSINGSKADER 4 3 UITGANGSPUNTEN EN RESULTATEN 6 4 TOETSING 9 5 CONCLUSIES 11

1 INLEIDING 3 2 TOETSINGSKADER 4 3 UITGANGSPUNTEN EN RESULTATEN 6 4 TOETSING 9 5 CONCLUSIES 11 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 2 TOETSINGSKADER 4 2.1 Gemeentelijk geluidbeleid 4 2.2 Wegverkeerslawaai 4 3 UITGANGSPUNTEN EN RESULTATEN 6 3.1 Wegverkeerslawaai 6 3.2 Geluidbelasting toets Bouwbesluit 8 4

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning perceel Horsterweg 217

Geluidbelasting wegverkeer op. woning perceel Horsterweg 217 Geluidbelasting wegverkeer op woning perceel Horsterweg 217 te Ermelo versie 25 juni 2012 opdrachtnummer 12-091 datum 25 juni 2012 opdrachtgever Schreuder Adviseurs Postbus 195 380 AD Putten auteur A.D.

Nadere informatie

Berekening gevelbelasting. Voorstraat 103 te Velddriel

Berekening gevelbelasting. Voorstraat 103 te Velddriel Berekening gevelbelasting Voorstraat 103 te Velddriel Berekening gevelbelasting Voorstraat 103 te Velddriel Rapportnummer: Naam opdrachtgever: Project locatie: Opsteller: M153184.001.001/JGO de heer E.

Nadere informatie

Harlingen Freyhof. Bijlage onderzoek wegverkeerslawaai

Harlingen Freyhof. Bijlage onderzoek wegverkeerslawaai Harlingen Freyhof Bijlage onderzoek wegverkeerslawaai Harlingen Freyhof Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai identificatie Planstatus projectnummer: datum: 20161346.003 17 april 2018 projectleider: Drs.

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde

Besluit Hogere waarde Pagina 1 van 6 Opsteller : Michiel Smits / Olav Lamme Datum : 10 september 2015 Doorkiesnr. : 088 022 50 00 Onderwerp : n procedure ex art 110a Wet geluidhinder Bestemmingsplan Pius X te Woerden. Procedurekader

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163.

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163. (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163. I. OVERWEGINGEN 1. De locatie In het kader van planontwikkeling wordt het bestemmingsplan Voorweg 163 opgesteld.

Nadere informatie

Afwijking van het bestemmingsplan

Afwijking van het bestemmingsplan 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Afwijking van het bestemmingsplan -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax Datum: 26 juli 2012

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax Datum: 26 juli 2012 Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer R. Peeten Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

ADVIES. Geluid, verkeerslawaai

ADVIES. Geluid, verkeerslawaai ADVIES Aan : Esther Bouwhuis / gemeente Berkelland Behandeld door : Jan Prakken / adviseur geluid Datum : 29 juni 2015 Ons kenmerk : S2014-00164.2 Onderwerp : Verbouw schuur tot woning, Groenloseweg 36

Nadere informatie

NOTITIE 1 INLEIDING. Ten behoeve van: Eelerwoude Ter attentie van: de heer G. Kersten

NOTITIE 1 INLEIDING. Ten behoeve van: Eelerwoude Ter attentie van: de heer G. Kersten Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Ontwikkeling appartementengebouw aan het Verzetsplein te Amersfoort. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Ontwikkeling appartementengebouw aan het Verzetsplein te Amersfoort. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Ontwikkeling appartementengebouw aan het Verzetsplein te Amersfoort Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Ontwikkeling appartementengebouw aan het Verzetsplein te Amersfoort Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (fase 1) Nieuwbouw vier vrijstaande woningen Rector Hendrixstraat Brachterbeek

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (fase 1) Nieuwbouw vier vrijstaande woningen Rector Hendrixstraat Brachterbeek Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (fase 1) Nieuwbouw vier vrijstaande woningen Rector Hendrixstraat Brachterbeek projectnummer: 1007/125/RV Versie 1: april 2011 in opdracht van Plangroep Heggen B.V.

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Postbus 45 2800 AA Gouda 088-54 50 000 www.odmh.nl Besluitdatum 16-4-2019 Verzenddatum Ons kenmerk 2018147661 Bijlagen: 1 Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Behorende bij Oude Tol deelplan 2b (eilanden

Nadere informatie

BIJLAGE 6. Rapportage geluidonderzoek

BIJLAGE 6. Rapportage geluidonderzoek BIJLAGE 6 Rapportage geluidonderzoek Rapport Akoestisch onderzoek Geplande woningbouw Weidenaar Aldeboarn projectnr. 176812 revisie D0 maart 2008 Auteur R. de Leeuw Opdrachtgever S. Weidenaar It Rak 1

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

Nieuwbouw woningen Zeisum (Vathorst) te Amersfoort; akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder

Nieuwbouw woningen Zeisum (Vathorst) te Amersfoort; akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder Nieuwbouw woningen Zeisum (Vathorst) te Amersfoort; akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder Datum 24 april 2013 Referentie 20130675-02 Referentie 20130675-02 Rapporttitel Nieuwbouw woningen

Nadere informatie

Locatie: De ligging van het plangebied is weergegeven in onderstaande figuur.

Locatie: De ligging van het plangebied is weergegeven in onderstaande figuur. Nota van B&W (Ontwerp)besluit Hogere grenswaarde Wet geluidhinder ten behoeve van wijzigingsplan Cruquius 2009 1e wijziging aan de Oude Kruisweg 172 te Cruquius Portefeuillehouder John Nederstigt Collegevergadering

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Definitief In opdracht van: Beter Wonen Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 27 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wettelijk kader... 5 2.1 Wegverkeer...

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer bestemmingsplan Rhijngeestlaan te Oegstgeest

Geluidbelasting wegverkeer bestemmingsplan Rhijngeestlaan te Oegstgeest Geluidbelasting wegverkeer bestemmingsplan Rhijngeestlaan te Oegstgeest Versie 8 februari 2018 opdrachtnummer 17-116 datum 8 februari 2018 opdrachtgever Buro SRO bv t Goylaan 11 3525 AA Utrecht auteur

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde

Besluit Hogere waarde Pagina 1 van 6 Opsteller : Michiel Smits Datum : 16 december 2013 (ontwerp), aangepast 3 februari 2013 Doorkiesnr. : 0346-260655 Onderwerp : n procedure ex art 110a Wet geluidhinder bestemmingswijziging

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI VAN HEEMSTRAWEG 26 TE BEUNINGEN

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI VAN HEEMSTRAWEG 26 TE BEUNINGEN AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI VAN HEEMSTRAWEG 26 TE BEUNINGEN akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Van Heemstraweg 26 te Beuningen Opdrachtgever Pieter Oosterhout Buro voor Architectuur Dorpssingel

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op woning Ruurloseweg / Groeneweg te Vorden

Geluidbelasting wegverkeer op woning Ruurloseweg / Groeneweg te Vorden Geluidbelasting wegverkeer op woning Ruurloseweg / Groeneweg te Vorden Versie 7 september 2017 opdrachtnummer 17-161 datum 7 september 2017 opdrachtgever Dhr. R. Ruesink Ruurloseweg 17 7251 LA Vorden auteur

Nadere informatie

Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT

Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT Datum besluit : GEGEVENS LOCATIE Naam inrichting/locatie : Hoofdweg te Nieuwerkerk aan den IJssel Adressen : Hoofdweg Noord 15 en Hoofdweg Zuid 22a Ons kenmerk

Nadere informatie

GEMEENTE BEUNINGEN. Bestemmingsplan Postkantoorstraat 9 te Weurt. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

GEMEENTE BEUNINGEN. Bestemmingsplan Postkantoorstraat 9 te Weurt. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai GEMEENTE BEUNINGEN Bestemmingsplan Postkantoorstraat 9 te Weurt Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Juni 2012 INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 3 2. BELEID EN REGELGEVING... 4 2.1. Landelijk beleid en regelgeving

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI NIEUWBOUW NACHTEGAALLAAN TE MELDERSLO

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI NIEUWBOUW NACHTEGAALLAAN TE MELDERSLO AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI NIEUWBOUW NACHTEGAALLAAN TE MELDERSLO Rapportage akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Nieuwbouw Nachtegaallaan te Melderslo Opdrachtgever BRO Tegelen Industriestraat

Nadere informatie

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Pagina 1 Onderwerp wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerp-besluit

Hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerp-besluit Hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerp-besluit Datum besluit : Naam project : Bestemmingsplan Staatsliedenbuurt Adres project : Talmastraat (tussen Talmastraat, Savornin Lohmanlaan,) Zaaknummer : Bijlagen

Nadere informatie

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht;

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht; Hogere waarden Wet geluidhinder Meentwal 2-192 (kadastrale gemeente JPS00, sectie D, 3294) Kenmerk:595738 Datum: 8 september 2016 ONTWERPBESLUIT Burgemeester en wethouders van Nieuwegein; Overwegende dat;

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde

Besluit Hogere waarde Pagina 1 van 7 Opsteller : Michiel Smits Datum : 8 maart 2017 Doorkiesnr. : 088 0225119 Onderwerp : n procedure ex art 110a Wet geluidhinder; 20 appartementen op perceel Oudelandseweg 44 te Woerden. Procedurekader

Nadere informatie

BESLUIT WET GELUIDHINDER

BESLUIT WET GELUIDHINDER BESLUIT WET GELUIDHINDER Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeer voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in de Indische Buurt te Almere, artikel 110a Wet geluidhinder Besluit Wet geluidhinder

Nadere informatie

Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder Molengraafseweg 3 te Boxtel

Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder Molengraafseweg 3 te Boxtel Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder Molengraafseweg 3 te Boxtel Aanvraag Op 21 september 2015 hebben wij een verzoek ontvangen van de gemeente Boxtel, voor het op grond van artikel 107 van de

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Inzake het uitwerkingsplan NogMeerPolder te Berkel en Rodenrijs Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Lansingerland. Bouwplan Het bouwplan bestaat

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer Zouwendijk 67 te Meerkerk

Geluidbelasting wegverkeer Zouwendijk 67 te Meerkerk Geluidbelasting wegverkeer Zouwendijk 67 te Meerkerk Versie 11 januari 2017 opdrachtnummer 17-248 datum 11 januari 2018 opdrachtgever Buro SRO bv t Goylaan 11 3525 AA Utrecht auteur Ad Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Pagina 1 van 6 Opsteller : Michiel Smits Datum : 30 juni 2016 Doorkiesnr. : 088 0225119 Onderwerp : n procedure ex art 110a Wet geluidhinder; woning Barwoutswaarder 49B te Woerden. Procedurekader : Aanvraag

Nadere informatie

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht;

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht; Hogere waarden Wet geluidhinder Brinkwal 7 (kadastrale gemeente JPS00, sectie D, nummer 2028) Kenmerk: Datum: 25 juni 2012 ONTWERPBESLUIT Burgemeester en wethouders van Nieuwegein; Overwegende dat; Er

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEER NIEUWBOUW 2 WONINGEN MELATENWEG TE HORST

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEER NIEUWBOUW 2 WONINGEN MELATENWEG TE HORST AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEER NIEUWBOUW 2 WONINGEN MELATENWEG TE HORST akoestisch onderzoek wegverkeer nieuwbouw 2 woningen Melatenweg te Horst Opdrachtgever BRO Tegelen Industriestraat 94 5931 PK Tegelen

Nadere informatie