Vertellen wie we zijn Levensverhalen bij Ricoeur Dr. Hans-Jan Kuipers / School of Social Work / Hogeschool INHolland april 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vertellen wie we zijn Levensverhalen bij Ricoeur Dr. Hans-Jan Kuipers / School of Social Work / Hogeschool INHolland april 2010"

Transcriptie

1 Vertellen wie we zijn Levensverhalen bij Ricoeur Dr. Hans-Jan Kuipers / School of Social Work / Hogeschool INHolland april 2010 Identiteit verwoorden Wat gebeurt er als iemand over zichzelf vertelt? Deze vraag klinkt misschien tamelijk abstract en theoretisch. Schijn bedriegt! Als pubers aangeven welke keuzes zij maken en waarom, praten ze over zichzelf. Dat is bijvoorbeeld het geval als een meisje uit een ska milieu haar muziek- en kledingkeuzes uitlegt. Ook als Marokkaanse stadsjongens vertellen waarom ze het trampersoneel agressief bejegenen, delen zij gedeeltelijk mee wie ze zijn. Hetzelfde gebeurt uiteraard als iemand die volwassen is haar of zijn keuzes toelicht over een cultureel, religieus of politiek onderwerp. In deze en vergelijkbare gevallen brengt iemand zijn identiteit onder woorden. Het woord identiteit vertaal ik voorlopig als dat wat eigen is aan het doen en laten van de enkeling. In de alledaagse omgang geven we ons gezicht onvolledig bloot, maar we delen toch in fragmenten mee wie we zijn. De vraag wat er op die momenten gebeurt, is van belang voor iedereen die leefwereld- of levenslooponderzoek doet. Het maakt dan niet zo veel uit of dat onderzoek op jongeren met extreemrechtse sympathieën gericht is of op ouderen met verslavingsproblemen. Ook voor beroepsbeoefenaren in de zorg, het onderwijs en het justitiële apparaat is de vraag van belang wat er gebeurt als iemand over zichzelf praat. Een fysiotherapeut krijgt bijvoorbeeld bij veel behandeling te horen wat patiënten over zichzelf vertellen. Om dergelijke vertelsels filosofische door te lichten, gebruik ik het werk van de Fransman Ricoeur. Om niet al te diepzinnig van wal te steken, open ik met een voorbeeld ( 1). Bij het behandelen van dat voorbeeld komen al diverse begrippen van Ricoeur aan bod. Die begrippen zet ik systematischer uiteen in het tweede deel van dit artikel ( 2). In dat gedeelte komen de achtergronden en geschriften van Ricoeur aan bod. Om zijn denken in de filosofie te plaatsen, komen tevens de mensbeschouwing van Descartes, de fenomenologie en de hermeneutiek aan de orde. 1. Wie is Yvonne? In 1986 gaf Ricoeur de Gifford Lectures. Sinds 1889 vindt die lezingenreeks jaarlijks plaats in één van de Schotse universiteitsplaatsen. De voordrachten die Ricoeur in Edinburgh gehouden heeft, zijn vier jaar later in het Frans gepubliceerd als Soi-même comme un autre (1990). Uit de trefwoorden zichzelf en ander is het centrale thema af te leiden. Het beeld dat wij van onze persoonlijke identiteit vormen, is namelijk volgens Ricoeur verbonden met de contacten die we hebben. Bij identiteit denkt hij dus niet aan een constante persoonskern die ergens in ons binnenste verborgen is. Doordat Ricoueur inmiddels 71 jaar oud was en zijn rijpe denken over onze identiteit in Edinburgh uiteengezet heeft, zijn de Schotse lezingen het hoogtepunt van zijn oeuvre genoemd (De Boer, 1988, p. 90). De gedachte die hij ontvouwt, is enerzijds dat wij verhalen aan anderen vertellen omdat onze levens de moeite van het vertellen waard zijn. Anderzijds houdt hij vol dat elk verhaal dat we over onze eigenheid en uniciteit vertellen, onlosmakelijk verbonden is met uitingen die afkomstig zijn uit onze omgeving. 1

2 Om deze basisgedachte toe te lichten is een citaat bruikbaar van Dilthey, één van de Duitstalige filosofen waar Ricoeur regelmatig op teruggrijpt. In zijn grondslagen van de psychologie uit 1894 zegt Dilthey vrij vertaald dat we niets over onszelf te weten komen door te piekeren of te experimenteren. Hooguit kunnen we door geschiedenissen iets over onszelf vinden (Dilthey, 1982, p. 180). Een geschiedenisverhaal of een andere vertelling zou dus van belang zijn voor iedereen die tracht te achterhalen wat zijn eigenheid is. Kleine persoonlijke levensverhalen zijn met andere woorden verweven met grote geschiedenisverhalen. Om uit te leggen hoe Ricoeur dit idee van Dilthey bewerkt heeft, is een voorbeeld nuttig. Dat voorbeeld plaats ik met de bijbehorende illustraties als gevalsbeschrijving in een kader om er later op terug te kunnen grijpen. In de redactievergadering van Studio Sport komt aan de orde dat het over een paar jaar een kwarteeuw geleden is dat Yvonne van Gennip bij de Olympische Winterspelen in Calgary haar gouden medailles won. Daarom begint men opnames te maken voor een documentaire over deze schaatsster. Mart Smeets praat op diverse locaties met haar. Ook interviewt hij trainer Kloosterboer, ex-bondscoach Van t Oever, haptonoom Troost en diverse andere topschaatsers uit de jaren Deze interviews zullen met oud beeldmateriaal gecombineerd worden tot een film van bijna een uur. In de interviews praat Van Gennip over haar jeugd in Haarlem. Zij vertelt opgegroeid te zijn als het jongste meisje in een katholiek gezin met twee oudere zussen en een broer. Ook komt aan bod hoe een plaatselijke ijsclub in 1977 het schaatstalent ontdekte waar de middelbare scholiere over bleek te beschikken (foto linksboven). De meeste interviews gaan uiteraard over de schaatscarrière die bij de senioren in 1982 begon met een vierde plaats op het WK sprint in Alkmaar. Bij dit thema hoort de ontwikkeling die Van Gennip doormaakte tot een allround schaatsster. De manier waarop zij bij internationale wedstrijden op de midden en lange afstanden met het DDR duo Kania en Ehrig te maken kreeg, komt uitvoerig ter sprake. Ook de manier waarop zij de trainingsaanpak uit de DDR trachtte te evenaren passeert de revue. Echt centraal staat haar succes uit 1988 op de Winterspelen in Calgary en het drievoudige verlies dat het DDR duo daar moest incasseren (foto rechtsboven). De dramatisch verlopen Winterspelen van 1992 in Albertville vormen in deze gesprekken het bruggetje naar het leven van Van Gennip als voormalige topsportster. Zij vertelt hoe lastig het blijft om steeds als Koningin van Calgary gekarakteriseerd te worden. In verband met haar leven na 1992 vertelt zij over haar uiteenlopende activiteiten voor een verzekeringsbedrijf, een broodjeszaak, de Haarlemse jeugd en het Rode Kruis. Tevens komt ter sprake dat zij, via het katholieke gezinsblad Manna, op de kieslijst van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlem terecht kwam. Uit de privésfeer vertelt Van Gennip tot slot over het overlijden van haar vader en over haar huwelijk. Dit denkbeeldige voorbeeld gaat over interviews die een sportpresentator afneemt met Van Gennip en diverse mensen uit haar omgeving. In die gesprekken komt aan de orde hoe het leven van deze schaatsster voor, tijdens en na haar topsportcarrière verlopen is. In al deze gesprekken zijn eenvoudig vier ingrediënten aan te wijzen (Ricoeur, 1991): De hoofdpersoon die in de eerste persoon enkelvoud (ik en mij) praat over haar sportcarrière en meeromvattende levensloop. 2

3 De trainer, bondscoach, schaatsers en andere interviewpartners die in de vrouwelijke versie van de derde persoon enkelvoud (zij en haar) over de hoofdpersoon praten. De sportpresentator die vragen aan de hoofdpersoon en de andere geïnterviewden stelt, luistert en reageert op antwoorden. Het gemeenschappelijke onderwerp, de levensloop en sportcarrière van de hoofdfiguur. Een vijfde ingrediënt, dat niet spontaan in het oog loopt omdat het zo vanzelf spreekt, bestaat uit regels. Dat zijn ten eerste taalregels, want alle partijen die aan deze interviews meedoen, nemen regels in acht over woordbetekenissen en zinstructuren. Als zij dat niet zouden doen, zou onderlinge verstaanbaarheid uitblijven. Ten tweede nemen de partijen omgangsregels in acht. Hoewel sportjournalisten de fatsoensregels voor alledaagse gesprekken niet zondermeer volgen, nemen zij ook specifieke manieren in acht. Deze twee soorten regels bestaan onafhankelijk van de unieke personen die aan deze vraaggesprekken deelnemen. Het gaat om een tijd- en cultuurgebonden erfenis die de partijen zich eigen gemaakt hebben en waardoor hun gesprekken mogelijk zijn. Het gebruik van dit soort regels is bijvoorbeeld voor de hoofdpersoon een voorwaarde om te kunnen vertellen wie zij is. Dezelfde regels zijn echter voorwaardelijk voor de interviewende sportpresentator en de andere gespreksdeelnemers, maar ook voor elke willekeurige luisteraar naar de interviews. Met het oog op het regelgebruik dat nodig is om iets over de hoofdpersoon uit deze documentaire te weten te komen, is een eerste conclusie te trekken. Om iets te kunnen zeggen over een volstrekt unieke persoon en het leven dat hij leidt, is een algemeen en onpersoonlijk geheel van taal- en omgangsregels onontbeerlijk. Het zuiver individuele of persoonlijke is dus niet volledig gescheiden van het gemeenschappelijke of sociale. Ricoeur erkent die samenhang en houdt tevens vol dat een uitleg over het eigen leven een creatieve activiteit is. Omdat een dergelijke uitleg op een interpretatie van een tekst lijkt, interesseert hij zich in de hermeneutiek van iemand als Dilthey. Hermeneutiek is, in de strikte zin van het woord, de leer van het interpreteren. Het gaat dus niet om het uitleggen zelf, maar om de vraag welke methodes bij het uitleggen gebruikt kunnen worden. Voor de hermeneutiek is het bijvoorbeeld een vraag wat de geschiktste manier is om een tekst die tweeduizend jaar geleden geschreven is, aan hedendaagse lezers uit te leggen. In het vervolg van dit artikel zal blijken dat Ricoeur de hermeneutiek ruim opvat en in figuurlijke zin gebruikt. In de interviews met de presentator legt Van Gennip uit wie zij is. Geïnterviewden die in de derde persoon enkelvoud over haar praten, lichten toe hoe haar leven tot dusver verlopen is. Beide partijen interpreteren dus wat er gebeurd is, want het is onmogelijk om te vertellen wat er op elke dag uit het leven van de hoofdpersoon plaatsgevonden heeft. Dat is fysiek onmogelijk en alle gespreksdeelnemers zijn ook veel vergeten. Wat ze zich herinneren, gieten ze in een verhaal met een kop en een staart. De interviewer en de kijkers naar de documentaire nemen aan dat deze herinneringen op feiten berusten. Als het nodig is, zijn data, namen en adressen te controleren. Ook zijn er bewijzen van schooltijden, verhuizingen en soortgelijke harde feiten. Die zijn te bewijzen met geboorteaktes, identiteitsbewijzen, diploma s en andere stukken. In elk levensverhaal komen echter ook zachte feiten voor, die zelden in dossiers staan. Als voorbeeld van een zacht feit kan Van Gennip bijvoorbeeld vertellen dat zij eerst last had van de wedstrijdstress. Die stress kan zij noemen als oorzaak van haar regelmatige blessures. De manier waarop zij de spanning langzaam meester geworden is, kan zij tot slot als deelverklaring van haar Olympische succes aanwijzen. Terwijl harde feiten te verifiëren zijn, is dat bij zachte feiten lastig. De rol van de factor stress in de schaatsloopbaan van Van Gennip is niet met officiële stukken te bewijzen. Wat zij erover zegt, is te controleren door haar trainer, verzorgers en concurrenten te horen. Dat gebeurt formeel bij getuigenverhoren in justitiële situaties, maar de partijen leggen dan ook nog dikwijls verschillend uit wat er is gebeurd. Vaak vergelijkt men de hele serie feiten uit een mensenleven met een weg. Keuzes zijn dan kruispunten. Tijden van voor- en tegenspoed lijken op afdalingen en beklimmingen. Die vergelijking van het leven met een weg, is een cultuurgebonden metafoor (Kearney, 2003). Dat 3

4 het bekende beeld van een weg iemand onwillekeurig helpt die over het leven praat, versterkt de bovenstaande conclusie over de band van het persoonlijke met het algemene. Als de gesprekspartners van Smeets de levensweg van Van Gennip bespreken, rakelen ze geen afzonderlijke feiten op, maar leggen ze uit wat er gebeurd is. Gezamenlijk kijken ze bijvoorbeeld terug op schaatswedstrijden die voor 1990 plaatsgevonden hebben. Ruim twintig jaar later praten ze over een tijd waarin zijzelf twintig jaar jonger waren. Door het verstrijken van de tijd zien ze de zaken anders dan destijds. Ze gaan hardop na wat er destijds plaatsgevonden heeft en zetten het toenmalige gebeuren onontkoombaar in een ander licht. Wat iemand als Van Gennip over het leven zegt, bevat dus ten eerste herinneringen aan de jaren die voorbij zijn. Ten tweede worden de herinneringen van commentaar voorzien. Uit die twee bestanddelen ontstaat een verhaal. Het levensverhaal is dus een geschiedenisverhaal over iemands levensweg. Het berust op feiten, maar bevat ook uitleg. Van een onpartijdige terugblik is geen sprake. De verteller heeft de touwtjes in handen. Hij kiest de hoofdzaken uit en laat de bijzaken weg. Hij kan met de tijd spelen door eerst te vertellen wat in werkelijkheid later gebeurd is. Hij legt uit wat er in zijn ogen plaatsgevonden heeft en brengt structuur aan. Iemand als Van Gennip geeft met haar verhaal aan wie zij is. Zij vertelt over haar ontdekking van de schaatssport, de trainingsuren en het uiteindelijke succes. Dat Calgary het sportieve hoogtepunt uit het leven van de schaatsster geweest is, kan bevestigd worden door andere geïnterviewden. Hoe die partijen het optreden in Albertville en het leven na de topsport interpreteren, is onzeker. De buitenwacht kan hard over de tijd na Calgary oordelen en Van Gennip verwijten dat zij na 88 niets afgemaakt heeft. Tegen die veroordeling zal zij zich verdedigen met de opmerking dat buitenstaanders niet weten waar ze over praten. Hoe Van Gennip haar leven zelf uitlegt, is minder interessant dan de vaststelling dat elk levensverhaal een lijn heeft. Volgens buitenstaanders loopt die lijn bij Van Gennip omhoog tot 1988 en dan bergafwaarts. De hoofdpersoon laat de lijn na Calgary vermoedelijk anders lopen. Om deze verhaallijn te typeren gebruikt Ricoeur het begrip intrige. Dat is het verband in een verhaal tussen de afzonderlijke gebeurtenissen. Door dat verband aan te geven, zegt de verteller van een levensverhaal wie hij is. Vaak legt een verteller uit dat hij, ondanks alle mogelijke veranderingen, dezelfde gebleven is. Ricoeur vat dat constante aspect van een levensverhaal samen met het woord mêmté. Om dit neologisme in het Engels te vertalen is in de Gifford Lectures het Latijnse woord voor dezelfde gebruikt, zodat idem-identity ontstaat. Naast de gedachte dat iemand dezelfde blijft, is er in levensverhalen een aspect dat minder aandacht krijgt. Het gaat er dan om dat vertellers zich willen onderscheiden. Dat noemt Ricoeur ipsété. Bij het bedenken van dat neologisme, dat in het Engels als ipse-identity vertaald is, gebruikt hij het Latijnse woord voor zelf. Het gaat er namelijk om dat iemand, binnen het kader van de geldende taal- en fatsoensregels. zegt onverwachte initiatieven genomen te hebben die iets aan de bestaande situatie toevoegen en zijn uniciteit kenmerken. Als iemand vertelt dezelfde gebleven te zijn en tegelijk als uniek wezen aan te wijzen is, ontwerpt hij zijn verhaal vaak als een rechtvaardiging of bekentenis. In het eerste geval verdedigt hij zijn gedrag, in het tweede biecht hij fouten op. In de letterkunde zijn deze verhaalsoorten bekend als de apologie en confessie. Opnieuw gaat het hier om algemeen bekende hulpmiddelen voor de vertellers van unieke verhalen. Andere modellen zijn de klaagzang, het heldendicht en het heiligenleven. Voor al deze genres bestaan technische letterkundige namen. Het punt is echter dat iemand vaak een gangbaar model gebruikt om zijn unieke levensverhaal te vertellen. Samenvattend zijn de hoofdingrediënten van een levensverhaal te typeren met het beeld van een bergtocht. Het pad dat een wandelaar bergop volgt, is dan de levensweg. Bij elke bocht verandert het pad, zodat er steeds iets nieuws is te zien. Af en toe rust de wandelaar uit en kijkt naar het vertrekpunt in het dal. Het uitzicht op het dal verandert bij het klimmen. Die steeds veranderende terugblik op het afgelegde traject lijkt op een levensverhaal. De wandelaar heeft echter niet alleen belangstelling voor het begin van de tocht. Minstens zo boeiend is de route die voor hem ligt. Al klimmend loopt de wandelaar op zichzelf vooruit als hij denkt over het vervolg van de tocht. Op vergelijkbare wijze kijkt de verteller van een levensverhaal zowel terug op de tijd die er niet meer is, als vooruit naar de tijd die komt. 4

5 2. Over identiteit filosoferen In zijn Gifford Lectures zet Ricoeur (1992, pp. 4-16) zijn denken af tegen dat van Descartes. Die postume discussiepartner schreef in de zeventiende eeuw meer over wis- en natuurkunde dan over filosofie. Toch is hij bekend als vader van de moderne filosofie. De reden is dat Descartes de denkende mens een hoofdrol toebedeeld heeft. Mêmté en ipsété: dezelfde blijven en zich onderscheiden Paul Ricoeur op verschillende momenten van zijn leven 2.1 Denkende wezens Descartes is befaamd door de formule ik denk dus ik besta. Hij schreef deze zin oorspronkelijk in zijn moedertaal, in een verhandeling die in 1637 in Leiden verscheen. In 1656 kwam er pas een variant in de middeleeuwse geleerdentaal. Het gebruik van de Franse volkstaal voor dit resumé van de moderne mensbeschouwing is opmerkelijk. De vermijding van de geleerdentaal wijst op de breuk met de voorafgaande zienswijze, waarin God het middelpunt was. Descartes verhief de mens tot denkend beginpunt. Zet Ricoeur zich daar tegen af? Wil hij terug naar het theocentrische denken? Dat niet. Zijn kritiek is subtiel en veronderstelt inzicht in de manier waarop Descartes over de denkende mens geschreven heeft. In zijn formule is het onderwerp een niet nader genoemd ik. Het kan om jou of mij gaan, maar net zo goed om Yvonne van Gennip, om één van onze middeleeuwse voorouders of om een nazaat die nog geboren moet worden. Dat anonieme wezen onderscheidt zich van alle dingen in het heelal. Als denkend ding (res cogitans) is hij radicaal anders dan een paar schaatsten, een ijsmuts of een ander uitgebreid ding (res extensa). Schaatsattributen zijn niet de enige ruimtelijke voorwerpen, want het gaat Descartes om de hele organische en anorganische natuur. Zijn redenering uit Discours de la méthode (1637), waar zijn oneliner in staat, is uitgewerkt in Meditationes de prima philosophia. Dit werk heeft hij in voltooid, maar de Latijnse versie verscheen pas in 1641 en de Franse vertaling in 1647, drie jaar voor de dood van de auteur. Vermoedelijk heeft het inquisitieproces tegen Galileo een rol gespeeld bij die trage publicatie. In de zes beschouwingen waaruit dit werk bestaat, formuleert Descartes eerst zijn twijfel aan elke zekerheid en iedere gezagsdrager. Zijn algemene wantrouwen jegens overgeleverde waarheden past hij ook toe op het geheugen en de zintuigen. Beide kunnen ons misleiden, zoals blijkt uit dromen en gezichtsbedrog. De enige zekerheid die overblijft, is dat elk menselijk wezen verstand heeft. Daarmee is elk tastbaar verschijnsel te verklaren. Descartes gebruikt in dit verband het beeld van een spiegel, dat al twee eeuwen in de schilderkunst bestond. Sinds de Renaissance vergeleken kunstschilders hun rol met die van een spiegel waarin natuurlijke voorwerpen weerkaatsen. Op zijn beurt vergelijkt Descartes het verstand met spiegelglas dat externe verschijnselen reflecteert. Ons verstand heeft niet alleen een spiegelfunctie. Het is ook gescheiden van het rijk van de uitgebreide dingen, waar onze lichamen in thuishoren. Wie of wat blijft er dan over om te denken? Die vraag is van belang omdat Descartes niet alleen herinneringen en zintuigen buitensluit, maar ook de emoties. Hij ziet emoties als aandoeningen van het denkvermogen, die 5

6 uiteindelijk voortkomen uit lichamelijke opwellingen. Woede, verdriet of blijdschap vertroebelt de rede. Het denkende ik heeft de emoties onder controle. Welke bewust gecontroleerde denkactiviteiten blijven er over? Descartes richt zich hoofdzakelijk op het logische en mathematische denken. Daar schrijft hij een tijdloos of universeel karakter aan toe. Die denkoperaties zijn het ultieme kenmerk van onze soort. Ze scheiden ons enerzijds af van natuurverschijnselen, zoals rotsblokken, eikenbomen of dolfijnen, anderzijds van schaatsen, computers en ander vruchten van onze eigen arbeid. Om deze redenering acceptabel te houden, zegt Descartes dat ons verstand een gift van de schepper is. Die gedachte verklaart de ondertitel van zijn boek: waarin het bestaan van God en de onsterflijke ziel worden bewezen. In de tijd waarin de vorming van Europese natiestaten met felle godsdienstoorlogen gepaard ging, heeft Descartes uiteengezet dat wij uniek zijn door de logische denkprocessen in onze hersenen (Toulmin, 1990). Uiteraard heeft hij zijn beschouwing ontwikkeld op de schouders van zijn voorgangers. In overeenkomst met het aristotelische denken dat de westerse filosofie sinds de dertiende eeuw beheerste, zag hij de mens als animal rationale. Met die Latijnse woorden drukten christelijke denkers uit dat we behoren tot een soort die uitzonderlijk is door de rede of het verstand. Het begrip animal rationale kwam in omloop bij het vertalen van Aristoteles. In de Politika (Πολιτικά) uit de vierde eeuw voor het begin van onze jaartelling noemt Aristoteles de mens een zoon logon echon (ζωον λογον έχον). De uitleg van deze woorden waar Descartes vertrouwd mee was, houdt in dat we veel met andere diersoorten gemeen hebben, maar uitzonderlijk zijn door het vermogen tot logisch denken. Het woord logos (λογος) is dan eenvoudig vertaald als verwijzing naar de rede. In het Grieks uit de tijd van Aristoteles was dat woord echter meerduidig. Het kon naar wiskundige en logische waarheid verwijzen, maar ook naar woorden en taal. In het evangelie van Johannes is logos bijvoorbeeld vertaald als woord en het gaat dan speciaal om Gods woord. Aristoteles geeft zijn typering van de mens als hij onze samenlevingsvorm naast dierlijke groepsvormen zet (1253a 2-18). Hij zegt dat het samenleven in stadsstaten uniek is door de verscheidenheid. Dat komt doordat er in deze menselijke samenlevingsvorm wetten ontstaan, die het gedrag van burgers sturen. Aan deze gedachte voegt hij toe dat het geluk van burgers te vergroten is door redelijk met elkaar over wetten en de staatsinrichting te overleggen. In deze context speelt hij met de meervoudige betekenis van logos, want het gaat hem over het redelijke leven dat in onderling overleg ontstaat. Zijn typering houdt dus niet alleen in dat we tot redelijk denken in staat zijn. Hij zegt tegelijk dat we een diersoort zijn, die zich staande houdt met taalgebruik. Daarom stelt Heidegger in Sein und Zeit (1927, pp ) dat de formule van Aristoteles anders vertaald moet worden dan Descartes gedaan heeft. Er zou niet staan dat de mens logisch denkt, maar dat we taal gebruiken. Met die alternatieve vertaling benadrukt hij dat ons denkvermogen ondergeschikt is aan ons taalgebruik. Hij vindt niet alleen dat het denken geen definitief soortkenmerk is, maar betwijfelt of er een tijdloos denkvermogen is. In zijn ogen is de logisch en wiskundig georiënteerde denkhouding bij Aristoteles nog niet gescheiden van het handelend deelnemen aan het sociale leven. Het contrast tussen denken en doen is pas ontstaan doordat vroegchristelijke geleerden het contemplatieve kloosterleven verheerlijkten boven de alledaagse beslommeringen. Heidegger verzet zich dus tegen de gebruikelijke manier om denken hoog aan te slaan. Hij benadrukt dat nadenken tot een onvolledig en voorlopig beeld leidt van het deelnemen aan een vooraf bestaande sociale praktijk. Naar het leven waar we vanaf de geboorte aan mee doen, verwijst hij met de constructie in-de-wereld-zijn. Het nadenken over de talige wereld waar we in leven en onze plaats daarin, heeft een afgeleid karakter. De manier waarop deze inspiratiebron van Ricoeur logos eenzijdig als taal uitlegt, heeft bijgedragen tot een herwaardering van de taal. De taal die we verworven hebben, is een basiselement van de wereld waaraan we vanaf onze geboorte participeren. We zijn in de taal ondergedompeld. Onze moedertaal hebben we niet zelf gecreëerd. Zij gaat per definitie te boven aan ons bestaan. Doordat taal behoort tot de sociale situatie waarin we onwillekeurig beland zijn, verklaart Heidegger onze verstandelijke mogelijkheden ondergeschikt aan onze leven. In plaats van het anonieme ik dat volgens tijdloze principes denkt, ziet hij elk van ons als een wezen met een lichaam dat deelneemt aan een taalgemeenschap. 6

7 Als Descartes mensbeschouwing modern heet, dan is de variant die Heidegger aandraagt postmodern. Die aanduiding wil dan zeggen dat de mensbeschouwing niet langer beheerst wordt door ons denkvermogen. Bij postmoderne denkers krijgt taalgebruik een hoofdrol. Dat brengt met zich mee dat het sociale leven waaraan iemand meedoet en waarin taal elk contact begeleidt, ook van belang wordt. Van tijd- en plaatsloze kenmerken van onze soort is dan geen sprake meer, want de tijd- en plaatsgebonden situatie waaraan we deelnemen, krijgt voorrang. Uit die formulering volgt ook het probleem waar postmoderne denkers zich over buigen. Terwijl Descartes op typisch moderne wijze het denken verabsoluteert, leidt postmodern denken tot relativisme. Wat waar, goed en mooi is, staat bij Descartes voor eens en altijd vast. Postmoderne denkers nemen aan dat de waarheid, het goede en het schone betrekkelijk zijn. Uit discussies over de relatieve waarheid van reguliere en alternatieve medicijnen blijkt dan bijvoorbeeld hoe problematisch relativistische waarheidstheorieën zijn. Als iemand beweert dat mensenrechten alleen in de westerse situatie gelden, blijkt een dubieuze kant van ethisch relativisme. Gevoelige kanten van het esthetische relativisme blijken uit de gedachte dat het levenslied even mooi is als een symfonie van Mahler omdat er over smaak niet te twisten valt. Heideggers aanzet tot postmodern denken is uitgewerkt door leerlingen als Arendt (1994) en Gadamer (1960). Ricoeur is een Franstalige gebruiker van Heidegger. 2.2 Dialoogpartner De hoofdpersoon van dit artikel is in het voorjaar van 2005 overleden. Het dagblad Le Monde typeerde hem in een overlijdensbericht als philosophe de touts les dialogues. Ter toelichting werden drie dialogen genoemd, waar Ricoeur aan deelgenomen heeft. Ten eerste voerde hij als Franse protestant een decennialang gesprek met katholieken en socialisten. Hij kwam daardoor tussen 1983 en 1994 in de belangstelling omdat paus Johannes Paulus II hem uitnodigde bij diverse conferenties. Zijn deelname aan die pauselijke gesprekken vormde echter het sluitstuk van deze eerste dialoog. Sinds de jaren 1930 nam Ricoeur al deel aan levensbeschouwelijke discussies. Als student in Parijs raakte hij betrokken bij het tijdschrift Esprit dat dienst deed als orgaan van een progressief georiënteerde interconfessionele beweging. De pionier van die beweging was de katholieke filosoof Mounier. Een toonaangevende figuur in deze kring was de schrijver en filosoof Marcel. Studenten als Ricoeur, Levinas en Sartre kwamen vaak bij Marcel thuis. Het vroege werk van Ricoeur ontstond in de kring van Mounier en Marcel. Nadat Ricoeur in 1957 een aanstelling als filosofiedocent aan de Sorbonne kreeg, leefde hij met zijn gezin in een soort commune die Mounier had gesticht. Vanuit die gemeenschap in het zuidwesten van Parijs vond onder meer verzet plaats tegen de militaire coup die generaal De Gaulle in mei 1958 pleegde. Dat protest tegen de couppleger en zijn koloniale oorlog in Algerije was zo krachtig dat Ricoeur kortstondig gearresteerd werd. Daaruit blijkt dat hij ten tweede deelnam aan een politieke dialoog. Hij trad niet alleen op de voorgrond in verband met de onafhankelijkheidsstrijd in Algerije. Zijn kritiek op het universitaire examenstelsel maakte hem nog bekender. Om een daad te stellen nam hij dienst bij de nieuwe universiteitsafdeling in de buitenwijk Nanterre, waar een afgedankte kazerne tot campusuniversiteit werd omgevormd. Als faculteitsvoorzitter van die nieuw gecreëerde universiteit kwam hij vervolgens in mei 1968 in conflict met de studenten die aangevoerd werden door Cohn-Bendit. Hoewel Ricoeur zich de verliezer van het conflict uit 1968 waande, trok hij zich niet terug uit het publieke leven. In de media liet hij zich krachtig uit over de bloedtransfusies die tot duizenden HIV besmettingen leidden, de illegale migranten en het verbod op de hoofddoek. Ook komt het conflict in voormalig Joegoslavië regelmatig in zijn werk ter sprake. Als publieke intellectueel koos Ricoeur minder radicaal partij dan zijn acht jaar oudere vakgenoot Sartre. Mede daarom ontving de overleden filosoof in 2005 lof van de toenmalige president Chirac, die hem typeerde als een gedreven discussiepartner die niet op opponenten neerkeek. De conservatieve premier Raffarin noemde de overleden filosoof om dezelfde reden een begaafde vertegenwoordiger van het Europese humanisme. 7

8 De derde en laatste dialoog waar Ricoeur aan deelgenomen heeft, is direct van belang voor dit artikel omdat het een filosofische dialoog is. De pasafgestudeerde Ricoeur kwam als krijgsgevangene in contact met de Duitstalige fenomenologie die hij vanaf 1945 in Frankrijk propageerde. Na het conflict uit 1968 ging hij een deel van het studiejaar in Chicago doceren en integreerde hij de Engelstalige analytische taalfilosofie in zijn werk. Op deze manier werd Ricoeur een echte filosofische grensoverschrijder. 2.3 Fenomenologie Om te volgen wat Ricoeur over identiteit zegt, is kennis nodig van de fenomenologie. Husserl legde de basis van deze richting in Logische Untersuchungen ( ). In die tweedelige studie legt deze filosoof uit dat de logica niet tot de kenmerken van het menselijke denken of tot de psychologie te herleiden is. Om zijn standpunt te beargumenteren bestrijdt hij, net als Ricoeur in Edinburgh, de mensbeschouwing van Descartes. De manier waarop Husserl betoogt dat ons denken niet als spiegel van de werkelijkheid fungeert, is te illustreren met een voorbeeld. Neem het geval van Yvonne en Mart. Op de tafel die tussen hen in staat, liggen drie gouden medailles, twee schaatsen met zwartleren schoenen en een witte ijsmuts met de tekst goud hè. Mart zegt: die zes attributen staan voor de top van jouw sportcarrière. Deze uitspraak gaat over waarnemingsvoorwerpen, maar in hoeverre weerspiegelt hij die objecten? Om tot zijn opmerking te komen, moet de waarnemer lichtgolven met zijn zintuigen opgevangen hebben. Ten koste van alle mogelijke andere prikkels heeft hij zijn aandacht op de uitgestalde voorwerpen gericht. Hij is dus niet te vergelijken met een passieve theaterbezoeker die onberoerd ziet wat zich op het toneel afspeelt. Zijn belangstelling moet op de objecten gericht zijn en daarmee begint zijn bijdrage aan de waarneming. Vervolgens benoemt hij de objecten waar hij attentie voor vraagt. Uit zijn woorden blijkt zowel taalbeheersing, als een deel van zijn wereldbeeld. Met het Nederlandse woord attributen verwijst hij naar dingen met uiteenlopende vormen, kleuren en functies. Ook gebruikt hij het getal zes dat niet in het tafereel voorkomt. Tot slot levert hij zijn inbreng met dat oordeel over de symboolwaarde van de objecten, want hij had ook op technische details van de schaatsen of het breipatroon van de ijsmuts kunnen wijzen. De uitspraak van Mart weerspiegelt de dingen op tafel dus niet. Hij is aanwezig als hij iets over de wereld zegt. Om zijn relatie met het waarnemingsobject te begrijpen, zijn factoren van belang die buiten de situatie zelf liggen. Buiten die situatie ligt bijvoorbeeld de reden om de aandacht op deze voorwerpen te richten, de taal die gebruikt wordt en het oordeel over de symboolwaarde van het tafereel. Als gebruiker van de schaatsen die een gezwollen voet door de trainingen opgelopen heeft, kan Yvonne kribbig op het oordeel van Mart reageren. Dat zou op een andere relatie met de waarnemingsvoorwerpen wijzen. Husserl wijst kortom elke vergelijking af van de denkende waarnemer met een passief reflecterende spiegel of een lijdzame theaterbezoeker. Dat er geen sprake van neutrale registratie van zintuigindrukken is, blijkt ook uit een aanvullend gedachte-experiment. Mart pakt namelijk één van de medailles van de tafel en houdt hem aan het lint vast. De partners in dit gesprek zien die medaille dan eenzijdig vanuit hun posities aan weerszijde van de tafel. Het vooraanzicht van Mart is voor Yvonne het achteraanzicht. Dat eenzijdige aanzicht blijft bestaan als Mart de medailles die hij vasthoudt, omkeert. Waarnemers zien elk voorwerp vanuit de eigen positie, zodat er een bijzonder aanzicht ontstaat. Dat object doet zich met andere woorden onvolledig aan hen voor. Het doet er niet toe of het daarbij om een medaille gaat, een ijsmust, een gebouw, een huisdier, een taxichauffeur of een vriend. Al die objecten zijn vanuit meerdere standpunten waar te nemen, maar iedereen ziet de kant die naar hem is toegekeerd. Hoewel waarnemingsobjecten nooit in één keer ten volle te zien zijn, spreekt elke waarnemer zonder aarzelen over het gehele object. De som van alle mogelijke uitzichten op een waarnemingsobject noemt Husserl het wezen van dat voorwerp. Dat wezen is de verzameling van alle aanzichten van een gegeven voorwerp. Omdat niemand al die aspecten in één keer kan zien, bestaat het wezen denkbeeldig 8

9 en is het niet zintuiglijk waar te nemen. Het is echter geen geheimzinnige kern van een voorwerp, maar het totaal van alle denkbare verschijningen. Wat Husserl over het wezen van voorwerpen zegt, roept associaties op met de kubistische schilderijen die Picasso en Braque tussen 1909 en 1914 maakten. Een aantal jaren eerder waren beide delen van Logische Untersuchungen verschenen. Er is geen direct verband tussen dat werk van Husserl en de schilderkunst aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Niettemin is er een parallel. Beide schilders trachtten hun objecten zo compleet en accuraat mogelijk af te beelden. Zij wilden zich niet langer slaafs laten leiden door de natuur en de werkelijkheid alleen reflecteren. Net als Husserl dachten zij dus na over de relatie tussen de waarnemer en het waarnemingsvoorwerp. Daarom ontleedden zij elk waarnemingsvoorwerpen in kogel-, kegel- en cilindervormen. Met die geometrische vormen probeerden zij op één schilderdoek een voorwerp vanuit meerdere perspectieven te tonen. Net als Husserl wisten zij dat we voorwerpen in het alledaagse leven eenzijdig zien, vanuit een specifiek standpunt. Op hun schilderijen wilden zij die natuurlijke werkelijkheid niet tonen en zij schilderden een kunstmatig geconstrueerde werkelijkheid. Een kubistische schilderij lijkt daardoor op een schema, een symbolische voorstelling van de niet spontaan met de zintuigen waar te nemen werkelijkheid. Bij het wezen van een voorwerp gaat het Husserl om een soortgelijke logisch voorstelbare benadering van de werkelijkheid. Ambroise Vollard, portretschilderij in olieverf uit 1910 van Picasso Juan Gris, portretschilderij in olieverf uit 1912 van Picasso De conclusie is dat een waarnemer zijn beperkte beeld van een gegeven object zelf aanvult. Door logische verbindingen te leggen ( is, is niet, en, of ) brengt hij verband aan tussen de eenzijdige aanzichten van de wereld. Hij geeft dus betekenis aan het object door zijn verstand te gebruiken. Husserl stelt vast dat de wereld los van denkende wezens geen naam of betekenis heeft. Als denkers construeren wij de betekenis van de voorwerpen buiten ons. Het nadenken gaat dus altijd over iets. Als Mart zijn opmerking over de attributen op de tafel maakt, is hij niet in zijn hersenpan gevangen. Er zijn objecten waar hij zich op richt. Als waarnemer die iets zegt, treedt hij buiten zichzelf. Denken is kortom relationeel, want er ontstaat een verbinding tussen de waarnemer en het object. Neutrale waarneming is uitgesloten. Vrees voor of begeerte naar het object speelt mee. Door te willen, te vrezen, te verlangen of een andere emotie legt elke waarnemer een eigen persoonsgebonden relatie met de wereld waarin hij leeft. Dat we altijd op de buitenwereld betrokken zijn, wil dus niet alleen zeggen dat we nadenken over iets of iemand. Verworven gewoontes die iets zeggen over onze geschiedenis en toestand spelen onontkoombaar mee. Husserl ontwikkelt op deze manier zijn twijfel aan ik denk, het centrale deel uit de formule van Descartes. Het gaat altijd om ik denk aan iets of nog specifieker ik denk aan iets waaraan ik een hekel heb of ik denk aan iemand die ik graag mag. Om deze gerichtheid van het bewustzijn op voorwerpen erbuiten te benoemen kiest Husserl de term intentionaliteit. Met dit kernbegrip uit de fenomenologie geeft hij aan dat er geen grens tussen het object en de waarnemer te trekken is. Iemand die kennis van de wereld neemt, heeft altijd een bijzondere 9

de tijd staat niet stil Gebeurtenissen bestaan al, we bewegen ons er naar toe. FILOSOFIE VAN DE TIJD in de tijd gevangen

de tijd staat niet stil Gebeurtenissen bestaan al, we bewegen ons er naar toe. FILOSOFIE VAN DE TIJD in de tijd gevangen 3 de tijd staat niet stil Gebeurtenissen bestaan al, we bewegen ons er naar toe. FILOSOFIE VAN DE TIJD 32 FILOSOFIE VAN DE TIJD 1.de tijd staat niet stil filosofie van de tijd - tijd is beweging? - 2 opvattingen

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

BURGERSCHAP. Visies. Burgerschap Gevorderdenfase II grote visies op mens en samenleving[kies de datum

BURGERSCHAP. Visies. Burgerschap Gevorderdenfase II grote visies op mens en samenleving[kies de datum BURGERSCHAP Visies I have a dream Ik heb een droom dat op een dag dit land zal opstaan en de ware betekenis van haar credo zal naleven: "Wij vinden de volgende waarheden vanzelfsprekend: dat alle mensen

Nadere informatie

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx Komt allen tezamen Een onderzoek naar de mogelijkheden tot participatie van humanistisch geestelijk verzorgers in kerstvieringen bij de Nederlandse krijgsmacht en de mogelijkheden om deze vieringen op

Nadere informatie

Voor wie durft... Diversiteit & kritisch Burgerscha Diversiteit & kritisch Burgerschap

Voor wie durft... Diversiteit & kritisch Burgerscha Diversiteit & kritisch Burgerschap Voor wie durft... Diversiteit & kritisch Burgerscha Diversiteit & kritisch Burgerschap Monique Leygraaf Monique Leygraaf Kritisch burgerschapsonderwijs als bijdrage aan Social Justice 1 In verkorte vorm

Nadere informatie

Deze download is uitsluitend voor eigen gebruik bedoeld. Doorsturen per e-mail of anderszins, kopiëren, op websites of anderszins op internet

Deze download is uitsluitend voor eigen gebruik bedoeld. Doorsturen per e-mail of anderszins, kopiëren, op websites of anderszins op internet Deze download is uitsluitend voor eigen gebruik bedoeld. Doorsturen per e-mail of anderszins, kopiëren, op websites of anderszins op internet plaatsen, of verhandelen is niet toegestaan. De boeken van

Nadere informatie

EEN10 voor patiënten participatie

EEN10 voor patiënten participatie EEN10 voor patiënten participatie 10 bloopers 10 hindernissen 10 smoezen 10 goede redenen 10 vragen over 10 handige afspraken 10 hindernissen 10 tips om het leuk te houden 10 manieren 10 kre ntenuit de

Nadere informatie

Hoe kunnen wij goed ouder worden? Joep Dohmen

Hoe kunnen wij goed ouder worden? Joep Dohmen Hoe kunnen wij goed ouder worden? Joep Dohmen In Het handwerk van de vrijheid. Over de ontdekking van de eigen wil verdedigt Peter Bieri (2006) de stelling dat onze persoonlijke vrijheid een kwestie van

Nadere informatie

Over het verstrijken van de tijd

Over het verstrijken van de tijd Over het verstrijken van de tijd a n na l e n va n h e t t h i j mge no o t s c h a p jaargang 90 (2002), aflevering 4 Onder redactie van de wetenschappelijke raad prof.dr. Paul J.M. van Tongeren (red.-voorzitter)

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Uitgedaagd door de tijd

Uitgedaagd door de tijd Uitgedaagd door de tijd Christelijke zending in een postmoderne samenleving Onder redactie van W. Dekker P.J. Visser Woord vooraf De publicatie, die u hierbij in handen hebt, kan gezien worden als vervolg

Nadere informatie

Vrijzinnig spreken over God

Vrijzinnig spreken over God G IS GOD KEN TRADITIE VAN IS GOD VRIJZINNIg WAAR DE EN TRADITIE VAN VRIJHEID GOD IS EEN GOD VRIJZINNIg WAAR DE GEEST IS, IS VRIJHEID ADITIE VAN VRIJHEID GOD IS EEN VERHAAL VEELKLEURIG L AN VRIJHEID GOD

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Studie. Essays over vorming in het onderwijs

Studie. Essays over vorming in het onderwijs Studie Essays over vorming in het onderwijs Essays over vorming in het onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2010 We hebben elkaar nodig Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Er was eens een verhaal te vertellen

Er was eens een verhaal te vertellen Er was eens een verhaal te vertellen Ergens op de aarde wordt onderstaand verhaal verteld, aan kinderen! De kinderen hebben de leeftijd van ongeveer zes jaar en hun leraar vertelt hen het verhaal omdat

Nadere informatie

Minder moeten, meer flow Jan Bommerez

Minder moeten, meer flow Jan Bommerez De mogelijkheid om de sprong te maken naar een hoger bestaansniveau is er voor iedereen. Het komt in essentie neer op jouw bereidheid om jouw overtuigingen over wat normaal is, los te laten. DEEPAK CHOPRA

Nadere informatie

De filosofie van de verloren tijd

De filosofie van de verloren tijd De filosofie van de verloren tijd Frans Jacobs 1. Inleiding À la recherche du temps perdu is een boek waarin ook menige filosoof zijn tanden heeft gezet. Evenals de filosoof dat wil, wil de romancier Proust

Nadere informatie

Pleisters voor de kinderziel

Pleisters voor de kinderziel Pleisters voor de kinderziel Een onderzoek naar de rol van sprookjes bij levensbeschouwelijk onderwijs en het bespreken van verliessituaties met kinderen. Naam: Lobke Holverda Studentnummer: 1045835 Naam

Nadere informatie

Omtrent het dekunstrueren van kennismanagement Over samenwerkende mensen en organiseren. Martijn van Oorschot

Omtrent het dekunstrueren van kennismanagement Over samenwerkende mensen en organiseren. Martijn van Oorschot Omtrent het dekunstrueren van kennismanagement Over samenwerkende mensen en organiseren Martijn van Oorschot Bij wijze van een inleiding Iedere schrijver heeft recht op een inleiding. De lezer heeft het

Nadere informatie

Schuld en boete: de ander. een analyse van Dostojevski s Schuld en boete aan de hand van Levinas filosofie van de ander

Schuld en boete: de ander. een analyse van Dostojevski s Schuld en boete aan de hand van Levinas filosofie van de ander Schuld en boete: de ander een analyse van Dostojevski s Schuld en boete aan de hand van Levinas filosofie van de ander Kim van de Wetering, 3305120 Masterscriptie Literatuurwetenschap eerste lezer: dr.

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers

Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers Ieder mens kan op ieder moment in z n leven volop Passie

Nadere informatie

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg Communiceren in de zorg Sandra en Siona gaan voor een goed gesprek Ruis en misverstanden Een compliment doet wonderen Ga in gesprek met familie Elkaar aanspreken: zo doe je dat! Gebruik jij ook LSD? Sandra

Nadere informatie

Ik twijfel dus ik coach

Ik twijfel dus ik coach 11.6-2. Ik twijfel dus ik coach Spannende momenten uit de coachingpraktijk Dr. E. de Haan Handboek Effectief Opleiden 40/151 juni 2006 11.6-2.01 11.6 LEREN VAN INDIVIDUEN/ WERKBEGELEIDING Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Buitengewoon verliefd!! (Waarom trouwen we een partner met ASS?)

Buitengewoon verliefd!! (Waarom trouwen we een partner met ASS?) Buitengewoon verliefd!! (Waarom trouwen we een partner met ASS?) Vanwege privacy van de personen, mag niets uit dit document gekopieerd of gebruikt worden zonder toestemming. Anja Trapman De Wezel 18 3972

Nadere informatie

omgaan met autisme in de klas

omgaan met autisme in de klas omgaan met autisme in de klas auteurs: Anny Hermans-Franssen Jos Zuylen kernredactie: Karin van Herpen MesoConsult b.v. Tilburg augustus 2007 september 2007 omgaan met autisme in de klas 2007 MesoConsult

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Mens, waar ben je? perspectieven

Mens, waar ben je? perspectieven Mens, waar ben je? wetenschappelijk instituut voor het cda perspectieven Publicatie van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Het instituut heeft ten doel het (doen) verrichten van wetenschappelijke

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie