Taakvelden In artikel 16 van de Kerkorde wordt een korte omschrijving gegeven van de taak van de predikanten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taakvelden In artikel 16 van de Kerkorde wordt een korte omschrijving gegeven van de taak van de predikanten."

Transcriptie

1 EINDTERMEN PROFESSIONELE VORMING MASTEROPLEIDING Deze eindtermen zijn ontleend aan het Beroepsprofiel Gereformeerd Predikant dat door de Theologische Universiteit is vastgesteld. Daarbij zijn enkele categorieën weggelaten die pas in de (beginnende) beroepsuitoefening gerealiseerd kunnen worden. Ter introductie op het hanteren van de Eindtermen professionele vorming nemen we de toelichting op het Beroepsprofiel hier over: Kader De onderwijsdoelstelling van de universiteit omvat twee hoofdaspecten: een wetenschappelijke vorming tot gereformeerd theoloog en een beroepsvoorbereidende vorming tot gereformeerd dienaar van het Woord. Het eerstgenoemde hoofdaspect is op twee manieren uitgewerkt: a. in einddoelen en eindtermen voor de academische vorming; b. in discipline-eindtermen voor de verschillende vakgebieden. Het tweede hoofdaspect wordt in deze notitie uitgewerkt in een beroepsprofiel van gereformeerd predikant. Met het oog op de beroepsvoorbereidende vorming binnen de theologische universiteit zijn uit dit profiel de beroepskwalificaties geselecteerd, die van een beginnende predikant verwacht mogen worden en geformuleerd als professionele (beroepsvoorbereidende) eindtermen voor de opleiding. Taakvelden In artikel 16 van de Kerkorde wordt een korte omschrijving gegeven van de taak van de predikanten. De taak van de predikanten is trouw voor te gaan in de gebeden en in de bediening van het Woord en de sacramenten. Zij behoren goed acht te geven op hun mede-ambtsdragers en op de gemeente, en samen met de ouderlingen de tucht te bedienen en te zorgen, dat alles op gepaste wijze en ordelijk gebeurt. Deze omschrijving leidt tot de volgende taken: - voorbede doen; - verkondiging van het evangelie en voorgaan in de erediensten (inclusief de bediening van de sacramenten); - pastoraat beoefenen; - kerkregering en gemeenteopbouw. In het bevestigingsformulier worden deze taken gedetailleerder beschreven en wordt daarnaast nog genoemd: de jeugd van de kerk en anderen die door God geroepen worden, te onderwijzen in de heilige Schriften, die hun wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof in Jezus Christus. Dit leidt tot een vijfde taak: - catechese, of breder: geloofsonderwijs geven. Samengevat kunnnen dus tenminste de volgende vijf taakvelden voor een gereformeerd predikant onderscheiden worden: - uitdragen van het evangelie en voorgaan in de erediensten; - voorbede doen; - leerprocessen begeleiden; - pastoraat beoefenen; - kerkregering en gemeenteopbouw. In de huidige praktijk wordt van een predikant ook verwacht, dat hij de gemeente kan stimuleren in haar taak tot zending en evangelisatie en dat hij in staat is om het diaconaat van de gemeente te stimuleren. Dit leidt tot nog twee neventaken: - stimuleren van zending en evangelisatie; - stimuleren van het diaconaat. Dimensies Voor het goed vervullen van de kerntaken op de zeven taakvelden heeft de predikant specifieke deskundigheden nodig. Daarom is deskundigheid één van de dimensies van het beroepsprofiel. Maar professionele deskundigheid is niet genoeg. Een predikant dient zich door God geroepen en gezonden weten; hij moet gemotiveerd zijn vanuit christelijk geloof, hoop en liefde; hij dient zichzelf te geven met volle toewijding en in gehoorzaamheid aan de leiding van Gods Woord en Geest; enzovoort. Met andere woorden: er is sprake van een spirituele dimensie. Vervolgens is in de praktijk van zijn functioneren van groot belang, wat voor overtuigingen of visies hij heeft, bijvoorbeeld met betrekking tot de H. Schrift, de gereformeerde leer, het ambt. Daarom onderscheiden we een dimensie overtuigingen.

2 Tenslotte is voor zijn werk en functioneren essentieel, hoe hij zelf is als persoon, hoe hij omgaat met zichzelf, hoe hij zich opstelt tegenover anderen, of hij communicatief is en leiding kan geven. Dit vatten wij samen onder de dimensie persoon. Aan het profiel van een gereformeerd predikant als professional onderscheiden wij daarom vier dimensies: 1. spiritualiteit; 2. overtuigingen; 3. persoon; 4. deskundigheid. Bij de laatstgenoemde dimensie onderscheiden we in de eerste plaats het kunnen functioneren op academisch werk- en denkniveau. Vervolgens beroepskwalificaties voor het vervullen van kerntaken op de zeven taakvelden van gereformeerd predikant. Wanneer later de eindtermen voor de opleiding tot predikant zullen worden geformuleerd, zullen deze eveneens worden ingedeeld volgens de genoemde dimensies en taakvelden. Karakter items beroepsprofiel Het is voor de opleiding van groot belang dat er geen twijfel bestaat over wat het beroepsprofiel is van een gereformeerd predikant en wat de gewenste beroepskwalificaties zijn van de afgestudeerden, omdat deze richtinggevend behoren te zijn bij de constructie van het studieprogramma. Ook voor studenten geldt dat zij tijdens hun opleiding gediend zijn met een helder beeld van wat er in de toekomst van hen verwacht wordt wanneer zij als predikant in de Gereformeerde Kerken gaan functioneren. Dat maakt het mogelijk zich er bewust op in te stellen en aan bepaalde punten gericht te gaan werken. Deze wens om vooral duidelijkheid te verschaffen heeft bij de opstelling van het beroepsprofiel geleid tot items, die op een zoveel mogelijk eenduidige en positieve manier zijn geformuleerd. Daardoor mag niet de indruk worden gewekt, dat een predikant op het punt van zijn geloof, zijn persoon en zijn beroepskwaliteiten een soort ideale figuur is, die zonder twijfels, gebreken en tekorten door het leven gaat. Niet alleen de praktijk leert dat dit niet het geval is, ook de H. Schrift spreekt zo niet over dienaren van het evangelie. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons 2 Korintiërs 4:7 Als gelovig christen is hij zich niet alleen bewust van zijn zondige aard, maar ook van concrete zonden, fouten, gebreken en tekorten. Hij is ervan overtuigd dat hij vergeving nodig heeft, van genade moet leven en die alleen bij Jezus Christus kan vinden. Hij zal tegen zijn zonden en tekorten in geloof strijden, maar heeft uit het evangelie geleerd dat hij zichzelf daarvan niet kan verlossen. Hij verwacht het dan ook van Christus, zoekt bij Hem zijn zekerheid en leeft vanuit een besef van afhankelijkheid. Dat geldt ook van zijn optreden, gedrag en ambtelijk functioneren. Vanuit het besef dat hij verantwoordelijk is, zal hij zich volledig inzetten maar het tegelijkertijd verwachten van God en bidden om de Heilige Geest. Ondanks zijn geloof en ootmoedig verwachten zal hij toch ook met persoonlijke twijfel, aanvechting en onzekerheid geconfronteerd blijven worden. Wanneer dat gebeurt zal hij God bidden om hem in zijn zwakheid te hulp te komen. Deze noties hebben een plaats gekregen in het beroepsprofiel. Vanuit dit perspectief gezien geven de items van het beroepsprofiel niet alleen een beeld van de realiteit van het predikantzijn weer, maar zijn het ook richtinggevende oriëntatiepunten die voor een predikant-in-functie kunnen dienen als bakens bij zijn zelfreflectie en die een predikant-in-opleiding kunnen helpen zich gericht voor te bereiden op het ambt. Functies items beroepsprofiel Een deel van de items uit het beroepsprofiel is geselecteerd als eindtermen voor de opleiding tot predikant. Voor mensen die de opleiding al hebben gevolgd kunnen zij gebruikt worden in het kader van post academisch onderwijs (PAO) of in het kader van werkbegeleiding en/of supervisie. In al deze gevallen zullen de geselecteerde items een drievoudige functie gaan vervullen. In de eerste plaats als richtpunten bij de constructie en bij de evaluatie van bepaalde onderwijseenheden (cursussen, modules, blokken, e.d.) van de opleidingsprogramma s of van de begeleidingsplannen. In de tweede plaats als oriëntatiepunten voor hen die nog bezig zijn met het volgen van de opleiding en voor hen die als predikant bij het functioneren in de praktijk begeleid worden. In de derde plaats voor het beoordelen van de personen die opgeleid of begeleid worden. Nu is vooral het laatstgenoemde punt geen eenvoudige zaak. Is het mogelijk en verantwoord om mensen met zo n lijst van items te beoordelen? Over deze vraag twee opmerkingen. In de eerste plaats Het beoordelen ligt bij de vier dimensies ongelijk moeilijk. Het ligt het moeilijkst bij de spirituele dimensie en de dimensie overtuigingen. Een beoordelaar krijgt hoogstens een indruk van hoe de ander functioneert en hoe het er innerlijk bij hem voorstaat. Hij kan en mag uiteindelijk niet oordelen over zijn hart. Bovendien is hij tot op grote hoogte afhankelijk van informatie, die hij van de persoon zelf moet verkrijgen. Voor een deel ligt het evalueren gemakkelijker bij de persoonlijke dimensie. Bij bepaalde items, die liggen in de sfeer van optreden en omgang, is het mogelijk via observatie behoorlijk wat informatie te verkrijgen. Bij veel andere, die liggen op het terrein van reflectie, je bewustzijn van, instelling en houding, is dat veel minder mogelijk en zal de informatie via gesprekken met de persoon zelf moeten worden verkregen, met alle moeite die dat geeft.

3 Relatief het gemakkelijkst is het bij de dimensie deskundigheid, waarbij het immers vooral gaat om kennis, inzichten, vaardigheden, handelen en zich verantwoorden. Op deze terreinen zal een deskundige beoordelaar over het algemeen tot een verantwoord oordeel kunnen komen. Wel met de volgende kanttekening: de beoordelaar moet over voldoende relevant materiaal kunnen beschikken. De docenten van de universiteit bijvoorbeeld zien de studenten weinig of niet in de praktijk functioneren en moeten daarom afgaan op de rapportage van de student zelf en van zijn mentor en op een gesprek met de student over zijn functioneren. In de tweede plaats Verantwoord evalueren van een persoon en zijn functioneren kun je alleen samen doen. Daarbij kunnen drie niveaus van beoordeling worden onderscheiden: - Bepaalde aspecten kunnen alleen door de persoon zelf ingeschat of beoordeeld worden. Daarom zal een eerlijke zelfevaluatie altijd deel moeten blijven uitmaken van een beoordelingsproces; - Over andere aspecten kunnen begeleiders en gesprekspartners via observaties en gesprekken zich een oordeel vormen; - En tenslotte zal aan beoordeling van bovenaf door personen die dat hebben te doen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, niet zijn te ontkomen. Slechts een gewetensvolle beoordeling door deze drie niveaus samen zal een redelijk betrouwbaar beeld kunnen opleveren. Dimensie 1: spiritualiteit 1. Positie: de afgestudeerde weet zich door God geroepen en begeert uitgezonden te worden als zijn dienstknecht en als medearbeider van de ambtsdragers en de gelovigen 1.1. Hij wil met overtuiging een plaats innemen als predikant in de Gereformeerde Kerken; 1.2. Hij is zich ervan bewust dat hij zich als predikant niet moet positioneren als de spil waarom alles in de gemeente draait; 1.3. Hij geeft blijk van een goede geestelijke zelfstandigheid en vrijmoedigheid, die hem in staat stellen om zijn werk te doen als dienstknecht niet van mensen maar van God. 2. Motivatie: hij is voor het toekomstig werk als predikant gemotiveerd vanuit christelijk geloof, hoop en liefde 2.1 Hij ziet het werk van predikant als een voortreffelijke taak en verwacht er ondanks alles wat er zwaar en moeilijk aan is toch vreugde en voldoening in te vinden. 3. Kracht: hij beseft en aanvaardt zijn eigen zwakheid en verwacht de kracht van God 3.1 Hij verwacht de krachten voor het predikantswerk als genadegave van God in de weg van een dagelijkse omgang met Hem in persoonlijke Schriftlezing en gebed. Hij geeft blijk van een gezonde discipline in de omgang met God; 3.2 Hij herkent met dankbaarheid de krachten en gaven die de Here hem door zijn Geest geeft en wil deze gebruiken voor het volbrengen van zijn dienst. Hij is alert in het aanwakkeren en ontwikkelen van de gaven die God hem gegeven heeft. 4. Inzet: hij geeft zichzelf met volle toewijding en doet dat in gehoorzaamheid aan de leiding van Gods Woord en Geest 4.1 Hij geeft blijk van toewijding in de dienst aan God en aan de gemeente en is daarin gericht op de eer van God en het heil van mensen; 4.2 Hij is zich bewust van verkeerde motieven en neigingen die zijn toewijding kunnen aantasten en aan zijn werk afbreuk kunnen doen, en wil daartegen in geloof strijden; 4.3 Hij gaat op een goede wijze om met zijn gaven en beperkingen en gunt zich ook de rust die nodig is om fysiek en mentaal gezond te functioneren. 5. Optreden: hij wil in navolging van Christus in dienstbaarheid een voorbeeld voor de gemeente zijn en bewust werken aan haar geestelijke opbouw 5.1 Hij is gericht op de geestelijke opbouw (intern en extern) van de gemeente; 5.2 Hij laat zien dat hij oog heeft zowel voor de gemeente als geheel, als ook voor de situatie en het heil van de individuele leden; 5.3 In de navolging van Christus en in de kracht van de Geest tracht hij met zijn eigen leven een voorbeeld voor de gemeente te zijn; 5.4 Hij heeft inzicht in zijn eigen zonden en gebreken en zoekt de verzoening bij Jezus Christus. Hij is gericht op verzoening met mensen tegen wie hij heeft gezondigd of die hij heeft tekort gedaan; 5.5 Hij geeft blijk van integriteit, wijsheid en betrouwbaarheid in woorden en daden; 5.6 Hij vertoont een dienstbare houding en onderkent het gevaar van heerszuchtig optreden. 6. Verantwoording: Hij kan zijn werk en optreden op een goede wijze verantwoorden 6.1 Hij is in staat zich voor zijn dienstwerk op een goede wijze te verantwoorden, primair in zijn geweten tegenover God, vervolgens ook tegenover de kerkenraad, de gemeente en anderen; 6.2 Hij vertoont transparantie in zijn woorden en daden. Dimensie 2: overtuigingen 1. Schrift en belijden: Hij heeft Gods Woord lief en staat van harte achter de gereformeerde leer 1.1 Hij verwerpt alles wat met de Schriften en met het belijden van de kerk in strijd is en weet zich geroepen om het te weerleggen en te bestrijden en om de gezonde leer te verdedigen en aan te prijzen; 1.2 Hij laat zijn eigen inzichten en opvattingen steeds voeden, leiden en toetsen door de Heilige Schrift. Wanneer hij tot opvattingen komt die afwijken van de leer van de kerk, wil hij zich houden aan de voor zulke situaties aangegeven kerkelijke weg en aan de uitspraken en besluiten van de kerk; 1.3 In het omgaan met inzichten, opvattingen en overtuigingen van zichzelf en van anderen wil hij zo goed mogelijk de geestelijke opbouw van de gemeente dienen;

4 1.4 Hij is in staat om actuele vragen te doordenken vanuit een duidelijk christelijk perspectief. 2. Kerken, gemeente en ambt: Hij is positief en loyaal ten opzichte van de kerkgemeenschap en de gereformeerde traditie en heeft een heldere visie op het ambt 2.1 Hij staat positief en loyaal tegenover de eigen kerkgemeenschap en tegenover de eigen theologische en kerkelijke traditie. Hij durft er ook kritisch naar kijken en over spreken bij het licht van Gods Woord; 2.2 Hij staat open voor goede ontwikkeling en vernieuwing in theologie en kerk; 2.3 Hij heeft op de Schrift gebaseerde overtuigingen over het functioneren en de opbouw van de gemeenten; 2.4 Hij heeft een heldere en goed doordachte visie op het ambt en met name op het ambt van predikant in relatie tot de andere ambten en tot de gemeente. Dimensie 3: persoon 1. Zelfkennis en persoonlijk functioneren: Hij heeft voldoende zelfkennis en kan kritisch reflecteren op eigen persoonlijk functioneren 1.1 Hij is zich bewust van zijn eigen mogelijkheden, gaven en beperkingen; 1.2 Hij is zich ervan bewust dat de eigen persoon als intermediair functioneert in alle contacten met anderen; 1.3 Hij kan systematisch en kritisch reflecteren op zijn eigen persoonlijk functioneren en is waar nodig bereid te werken aan verandering. 2. Zelfhantering: Hij kan op een positieve manier omgaan met zichzelf, zijn rol, situatie, positie en tijd 2.1 Hij kan positief omgaan met persoonlijke spanningen en emoties, lof, kritiek en weerstand; 2.2 Hij heeft een eigen realistische rolopvatting ontwikkeld betreffende het ambt van predikant en kan vandaaruit reageren op verschillende rolverwachtingen van gemeenteleden en anderen; 2.3 Hij durft ruimte te vragen voor eigen verwerking van moeite en verdriet; 2.4 Hij treedt niet dominant op, maar laat zich ook niet zomaar terzijde schuiven. 3. Empathisch vermogen: Hij is ontvankelijk en inlevend ten opzichte van anderen 3.1 Hij heeft een luisterende, ontvankelijke en empathische houding tegenover anderen; 3.2 Hij kan signalen van individuen en groepen opvangen en verstaan. 4. Socialiteit en optreden: zijn optreden is authentiek. Hij heeft aandacht voor anderen en gaat open, hartelijk en respectvol met hen om 4.1 Zijn optreden wordt gekenmerkt door authenticiteit; 4.2 Hij heeft persoonlijke aandacht voor anderen en laat hen in hun waarde; 4.3 Hij kan en wil vertrouwensrelaties aangaan met anderen en treedt hen open, hartelijk en begrijpend tegemoet; 4.4 Hij laat zijn omgang met zijn medemensen bepalen door zorgvuldigheid en respect. Hij tracht een lichtvaardig oordeel te vermijden en gepaste kritiek liefdevol en opbouwend te uiten. 5. Communicatie: Hij beschikt over goede communicatieve vaardigheden 5.1 Hij kan goed omgaan met andere mensen in wisselende situaties en verschillende rollen; 5.2 Hij kan in het contact met gemeenteleden een balans vinden tussen betrokken-zijn en het bewaren van functionele distantie; 5.3 Hij is in staat helder en adequaat vorm en inhoud te geven aan de te communiceren boodschap; 5.4 Hij vertoont congruentie tussen zijn verbale en non-verbale communicatie, kan kritisch reflecteren op de eigen communicatie en is bereid deze zonodig te veranderen; 5.5 Hij is coöperatief ingesteld, kan goed samenwerken en geeft anderen de ruimte om te participeren; 5.6 Hij kan omgaan met verschillen en conflicten. 6. Richtinggeving: Hij kan leiding geven aan anderen en hen voorgaan en stimuleren 6.1 Hij heeft voldoende gaven ontwikkeld om anderen op een inspirerende wijze voor te gaan, te stimuleren en enthousiast te maken; 6.2 Hij geeft blijk van een geestelijk-richtinggevende attitude en kan leiding geven aan anderen; 6.3 Hij beschikt over voldoende inhoudelijke bagage om een bepaald gezag te kunnen verwerven; 6.4 Hij is bereid om op zijn beurt het gezag van anderen te aanvaarden. 6.5 Hij is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie en van de effecten van zijn eigen persoon en optreden; 6.6 Hij neemt waar nodig het initiatief. Dimensie 4: Deskundigheid Hierbij worden drie hoofdaspecten onderscheiden: 1. In de eerste plaats moet een afgestudeerde kunnen functioneren op academisch werk- en denkniveau; 2. In de tweede plaats moet een a.s. predikant voldoende deskundigheid hebben voor de vervulling van de kerntaken die liggen op de verschillende taakvelden, die tot zijn werkterrein gerekend worden: - uitdragen van het evangelie en voorgaan in erediensten; - leerprocessen begeleiden; - pastoraat beoefenen; - kerkregering en gemeenteopbouw. 3. In zijn functioneren moet hij gericht zijn op professionalisering van zijn beroepsuitoefening en van het beroep als zodanig. A. Academisch werk- en denkniveau Voor een toekomstig predikant houdt functioneren op dit niveau in dat hij:

5 1. snel informatie kan vinden, opnemen en verwerken; 2. hoofd- en bijzaken kan onderscheiden; 3. overzicht kan verkrijgen over complexe situaties; 4. problemen kan herkennen, analyseren en oplossen; 5. een positie weet te bepalen en perspectieven kan ontwikkelen; 6. relevante gegevens kan aandragen voor bredere oordeelsvorming; 7. verbanden kan leggen tussen verschillende werkelijkheidsvelden; 8. zich kan inwerken in niet-theologische problematieken; 9. verantwoorde en onderbouwde keuzen kan maken; 10. zichzelf kan sturen vanuit een duidelijke visie op zijn ambt; 11. zijn optreden en handelen kan verantwoorden vanuit een toereikend theoretisch kader; 12. een open en kritische houding heeft; 13. op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen in de theologie; 14. beleidsmatig en coöperatief kan werken. B. Beroepskwalificaties voor vervulling van de kerntaken: Vervolgens dient de a.s. predikant te beschikken over voldoende kennis, inzicht en vaardigheden op de verschillende terreinen van de theologie, om de kerntaken te kunnen te kunnen vervullen op de verschillende taakvelden van het werk van predikant: 0. Algemene voorwaarden: hij heeft kennis, inzicht en vaardigheid om de christelijke leer vanuit de Schrift over te dragen in de actuele context 0.1 Hij heeft grondige kennis van en inzicht in de Heilige Schrift en goede kennis van de geschiedenis en de leer van de kerk [discipline-eindtermen bijbelwetenschappen, kerkgeschiedenis, dogmatiek]; 0.2 Hij beschikt over vaardigheid in het exegetiseren op grond van toereikende beheersing van de grondtalen van de Heilige Schrift en met gebruikmaking van hulpmiddelen als woordenboeken en commentaren. [eindterm bijbelwetenschappen]; 0.3 Hij heeft inzicht in de samenleving en de cultuur en de ontwikkelingen daarin en kan daaruit consequenties trekken voor het christelijk leven en het leven van de gemeente. 1. Uitdragen van het evangelie en voorgaan in de erediensten: Hij kan de bijbelse boodschap overtuigd, deskundig en passend voor de eigen tijd uitdragen en op een goede wijze voorgaan in de erediensten 1.1 Hij is in staat de bijbelse boodschap naar mensen binnen en buiten de kerkgemeenschap door te geven in betrokkenheid op de eigen tijd en context; 1.2 In de voorbereiding van zijn preek besteedt hij methodisch aandacht aan exegese, meditatie en pastorale reflectie; 1.3 Hij is door een goede methodische voorbereiding in staat om in ca. 15 uur een preek te maken; 1.4 Hij heeft kennis van en inzicht in relevante homiletische theorieën en is in staat om zijn eigen preekwerk vanuit deze theorieën te verantwoorden; 1.5 Hij kan in zijn preken de boodschap van een bijbelgedeelte helder doorgeven, in bewoordingen die de gereformeerde belijdenis respecteren, en rekening houdend met de belevingswereld van de hoorders; 1.6 Hij besteedt aandacht aan een heldere en boeiende vormgeving van de preek en benut de mogelijkheden van de verschillende taalvormen; 1.7 Hij kan de preek op een overtuigende en betrokken manier presenteren; 1.8 Hij heeft een doordachte visie op het geheel van de liturgie en kan op een stimulerende wijze voorgaan in de eredienst; 1.9 Hij kan op een verantwoorde wijze voorgaan in de gebeden in de erediensten. 2. Leerprocessen begeleiden: Hij kan deskundig leerprocessen begeleiden 2.1 Hij kan op een pedagogisch, didactisch en inhoudelijk voldoende niveau catechetisch onderricht geven aan groepen jongeren; 2.2 Hij bevordert door zijn persoonlijk optreden een goed (ped)agogisch klimaat in deze leerprocessen. 3. Pastoraat beoefenen: Hij kan op een goede wijze pastoraat beoefenen en anderen daarbij begeleiden 3.1 Hij heeft een duidelijke visie op het pastoraat en kan zijn eigen optreden als pastor op basis van die visie verantwoorden; 3.2 Hij kan goede pastorale gesprekken voeren met een goed evenwicht tussen luisteren en spreken en tussen nabijheid en distantie; 3.3 Hij is in staat om het (persoonlijke) leven van gemeenteleden in het licht van Gods Woord te zetten en hen op die manier te begeleiden, bij te staan en terecht te wijzen; 3.4 Hij kan in het pastorale contact op een verantwoorde manier de bijbel gebruiken en met en voor de gemeenteleden bidden; 3.5 Hij herkent en respecteert de grenzen van het pastoraat en verwijst zonodig door naar derden (bv. maatschappelijk werk, psychotherapie); 3.6 Hij kan samenwerken met (en waar nodig leiding geven aan) anderen die eveneens aangewezen zijn om een taak in het pastoraat te vervullen (overige ambtsdragers, pastoraal werkers, gemeenteleden); 3.7 Hij kan de gemeenteleden stimuleren en toerusten tot onderling pastoraat. 4. Kerkregering en gemeenteopbouw: Hij kan op een deskundige wijze leiding geven aan het kerkelijk leven en de opbouw van de gemeente 4.1 Hij beschikt over een goede visie, kennis en inzicht t.a.v. het geldende gereformeerde kerkrecht. Hij kan die voor concrete vragen en situaties adequaat helpen toepassen en uitwerken;

6 4.2 Hij heeft een goede visie, kennis en inzicht t.a.v. het functioneren van de gemeente in al haar aspecten en geledingen. Hij is in staat zowel zijn eigen plaats daarin adequaat in te nemen alsook aan anderen theologische ondersteuning en begeleiding te geven voor de opbouw van de gemeente; 4.3 Hij heeft enige kennis van en inzicht in het ontwikkelen van goed beleid voor en het geven van adequate leiding aan een gemeente; 4.4 Hij heeft enige vaardigheid in vergadertechniek en conflictbeheersing.

PROFIEL VAN DE PREDIKANT

PROFIEL VAN DE PREDIKANT PROFIEL VAN DE PREDIKANT 1. Taakvelden en kerntaken 2. Uitwerking: benodigde bekwaamheden per taakveld 3. NGP-accenten in het opleidingsprogramma Het profiel van de predikant is uitgangspunt voor het opleidingsprogramma.

Nadere informatie

DE COMPETENTIES VAN DE PREDIKANT EN DE GEESTELIJK VERZORGER

DE COMPETENTIES VAN DE PREDIKANT EN DE GEESTELIJK VERZORGER DE COMPETENTIES VAN DE PREDIKANT EN DE GEESTELIJK VERZORGER De PThU kent twee competentieprofielen, die voor de gemeentepredikant en die voor de geestelijk verzorger. Ze verschillen in onderdelen, maar

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

Formulier om dienaren van het woord te bevestigen

Formulier om dienaren van het woord te bevestigen Formulier om dienaren van het woord te bevestigen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Inleiding Als kerkenraad hebben we u tweemaal de naam bekendgemaakt van de predikant die we beroepen hebben, broeder

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8)

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8) - Identiteit - Hogeschool Viaa heeft als grondslag de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en zij beschouwt de

Nadere informatie

Gedragscode voor ambtsdragers en kerkelijke werkers in de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Gedragscode voor ambtsdragers en kerkelijke werkers in de Nederlands Gereformeerde Kerken. Gedragscode voor ambtsdragers en kerkelijke werkers in de Nederlands Gereformeerde Kerken. 1. Inleiding Deze gedragscode is opgesteld op verzoek van de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Functieprofiel jeugdpredikant en pastoraal werker. A. Gemeenteprofiel

Functieprofiel jeugdpredikant en pastoraal werker. A. Gemeenteprofiel Functieprofiel jeugdpredikant en pastoraal werker Het profiel bevat de volgende elementen: A. Een korte beschrijving van het gemeenteprofiel B. Organigram kerkelijke organisatie C. Mogelijke samenwerking

Nadere informatie

Gereformeerd onderwijs 2.0

Gereformeerd onderwijs 2.0 Gereformeerd onderwijs 2.0 Eindrapport werkgroep Toekomst gereformeerd onderwijs Noord-Nederland Opdrachtgever: bestuur Noorderbasis, bestuur GBS De Wierde, bestuur GBS Eben Haëzer, bestuur VGSO, bestuur

Nadere informatie

Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in

Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in 1. We willen gereformeerd zijn 2. We geloven in genade 3. We zijn samen op reis Gereformeerd onderwijs voor christenen Met de Bijbel op weg de wereld

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN DIENAREN DES WOORDS. Gemeente van onze Here Jezus Christus,

FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN DIENAREN DES WOORDS. Gemeente van onze Here Jezus Christus, FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN DIENAREN DES WOORDS Gemeente van onze Here Jezus Christus, Inleiding Onderwijzing Joh. 10 : 11 1 Petr. 5 : 1-4 Jer. 3 : 15 Jer. 23 : 4 Hand. 6 : 4 De kerkenraad heeft

Nadere informatie

Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen

Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen Inleiding De kerkenraad heeft u tweemaal de namen van de broeders bekendgemaakt die tot ouderling en diaken gekozen zijn, om na te gaan of iemand een

Nadere informatie

Hoe gaan we om met gemeenteleden die ongehuwd samenwonen? (Jongeren, bespreek dit eens met elkaar en met je ouders.)

Hoe gaan we om met gemeenteleden die ongehuwd samenwonen? (Jongeren, bespreek dit eens met elkaar en met je ouders.) Ongehuwd samenwonen? In 2010 heeft in de kerkenraad van de Hervormde gemeente De Hoeksteen een diepgaande bezinning plaatsgevonden over de vraag hoe we in Bijbels licht zorgvuldig om moeten gaan met mensen

Nadere informatie

Bespreken Zondag 26 en 27

Bespreken Zondag 26 en 27 C2 1 De Heilige Doop 25 Bespreken Handelingen 2: 37-41 Wat was de uitwerking van de prediking van Petrus? (vers 37) Welke oproep en welke belofte wordt verbonden met de doop? (vers38) Voor wie is deze

Nadere informatie

STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN

STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN Inhoud Eindkwalificaties... 2 Afstudeerrichtingen... 3 Structuur van de opleiding... 3 Beroepsperspectief... 3 Excellentietraject... 4 Toelating en inschrijving...

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen,

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, Zending verbindt opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Beleidsplan Hervormde Gemeente s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Preambule op basis van het Convenant Algemeen De Hervormde Gemeente van s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle vormt een gemeenschap,

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Moduleboek Homiletiek. Leerjaren 3 en 4

Moduleboek Homiletiek. Leerjaren 3 en 4 Moduleboek Homiletiek Leerjaren 3 en 4 2012-2014 1 Module Homiletiek keuzevak PW-/GL-variant leerjaren 3 en 4 drs. J. van Mourik ORIËNTATIE 1. Titel collegeserie Het Woord vertolken 2. Introductie a. Wat

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Identiteit De Regenboogkerk van Epe vormt een gemeenschap van gelovigen. Het geloof dat hen samenbindt stoelt op de Bijbel. De kern van

Nadere informatie

Gedragsregels. Oud nieuw Algemeen. door het kerkgenootschap gestelde regels. zijn kerkgenootschap gestelde regels.

Gedragsregels. Oud nieuw Algemeen. door het kerkgenootschap gestelde regels. zijn kerkgenootschap gestelde regels. Gedragsregels Oud nieuw Algemeen 1. De predikant is persoonlijk verantwoordelijk voor de 1. De predikant is persoonlijk verantwoordelijk voor de invulling en uitoefening van zijn ambt binnen de door invulling

Nadere informatie

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) (GCK 11-04). 1. Inleiding De generale synode heeft op 11 november 2011 besluiten genomen ten aanzien van de positie

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente Scherpenzeel. 1 van 7

Beleidsplan Hervormde Gemeente Scherpenzeel. 1 van 7 Beleidsplan 2011-2016 Hervormde Gemeente Scherpenzeel 1 van 7 Beleidsplan - startpunt Inleiding Het beleidsplan van de Hervormde Gemeente te Scherpenzeel dient in samenhang gelezen te worden met de plaatselijke

Nadere informatie

Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk. Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur.

Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk. Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur. Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur. Welkom De voorzitter van vanavond, Huib Slingerland, heet allen hartelijk welkom. Hij

Nadere informatie

ORDINANTIE 13 DE OPLEIDING EN VORMING VAN PREDIKANTEN 1

ORDINANTIE 13 DE OPLEIDING EN VORMING VAN PREDIKANTEN 1 ORDINANTIE 13 DE OPLEIDING EN VORMING VAN PREDIKANTEN 1 I. OPLEIDING EN VORMING Artikel 1. De zorg voor de opleiding en vorming 1. De generale synode wordt bij haar voortdurende zorg voor de opleiding

Nadere informatie

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 1) Inleiding De kerkorde bepaalt dat de kerkenraad een beleidsplan opstelt

Nadere informatie

Identiteitsdocument Sprank

Identiteitsdocument Sprank Identiteitsdocument Sprank Christenen in hart en zorg Vanuit Gods liefde, zorgen wij voor elkaar. GOD Dit doen we samen met je familie en vrienden. Jij mag rekenen op een veilig thuis. Vragen over jouw

Nadere informatie

Bevestiging ouderling-kerkelijk werker (met bijzondere bevoegdheid)

Bevestiging ouderling-kerkelijk werker (met bijzondere bevoegdheid) Bevestiging ouderling-kerkelijk werker (met bijzondere bevoegdheid) Dienstboek 256 Bekendmaking Vertegenwoordiger van de kerkenraad: Tot tweemaal toe heeft de kerkenraad u de naam bekend gemaakt van onze

Nadere informatie

LICHT IN DE STAD

LICHT IN DE STAD LICHT IN DE STAD 2010-2015 Visieplan CGK De Graankorrel Hoofddorp Wat wij verlangen (visie) 2010-2015 Wij verlangen er naar als gemeente licht in de stad te zijn te zijn: aantrekkelijk, inspirerend en

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS. Gemeente van onze Here Jezus Christus,

FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS. Gemeente van onze Here Jezus Christus, FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS Gemeente van onze Here Jezus Christus, Inleiding Onderwijzing Openb. 5 : 9 Joh. 3 : 16, 17 Joh. 10 : 11, 12 Hand. 2 : 39 Joh. 10 : 16 Joh.

Nadere informatie

Regionale en landelijke structuren

Regionale en landelijke structuren pagina 1 v. 10 Regionale en landelijke structuren Regionale en landelijke structuren Johan Harmanny> Structuren en regels binnen de kerken 2 Verzamelde wijsheid 2 Kerkstructuur 3 De

Nadere informatie

Als een baken op zee

Als een baken op zee AK 150407-4 Als een baken op zee Beleidsplan 2014 t/m 2017 Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Scheveningen deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland Beleidsplan AK PGS versie

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Profiel missionair werker (M/V) Project Licht op Zuid. Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid. Hervormde wijkgemeente Maranathakerk

Profiel missionair werker (M/V) Project Licht op Zuid. Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid. Hervormde wijkgemeente Maranathakerk Profiel missionair werker (M/V) Project Licht op Zuid Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid Hervormde wijkgemeente Maranathakerk 2013 2018 Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid Hervormde wijkgemeente

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland inclusief de ordinanties, overgangsbepalingen en generale regelingen (bijgewerkt tot mei 2013) Uitgeverij

Nadere informatie

ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens

ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens Naam ANBI: Hervormde gemeente te Zevenhuizen Telefoonnummer: scriba: 0180-631700 RSIN/fiscaalnummer: 824106337 Website adres: E-mail:

Nadere informatie

RSIN KVK NUMMER:

RSIN KVK NUMMER: Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Verslag over 2015 A. Algemene gegevens

Nadere informatie

HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK WIJK DE REGENBOOG BELEIDSPLAN 2015 2019

HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK WIJK DE REGENBOOG BELEIDSPLAN 2015 2019 HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK WIJK DE REGENBOOG BELEIDSPLAN 2015 2019 INLEIDING Deze notitie betreft het beleidsplan van wijkgemeente De Regenboog van de Hervormde Gemeente van Harderwijk. Dit plan is

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: 1 Timotheüs 4, 12 en 5, 1-2 Ochtenddienst Bevestiging ambtsdragers

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: 1 Timotheüs 4, 12 en 5, 1-2 Ochtenddienst Bevestiging ambtsdragers Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: 1 Timotheüs 4, 12 en 5, 1-2 Ochtenddienst Bevestiging ambtsdragers 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen : Gezang 171 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen : Psalm 65 : 2

Nadere informatie

Beleidsplan. Hervormde gemeente Zutphen b.a. Irene

Beleidsplan. Hervormde gemeente Zutphen b.a. Irene Beleidsplan Hervormde gemeente Zutphen b.a. Irene 1. Inleiding De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland schrijft in ordinantie 4, artikel 8 lid 5 voor dat de kerkenraad telkens voor een periode

Nadere informatie

Wil jij... PPP OPLEIDINGEN

Wil jij... PPP OPLEIDINGEN Wil jij... Effectief en goed PASTORAAT verlenen? LEREN eerlijk, liefdevol en zorgvuldig te confronteren? Met je eigen unieke KARAKTER anderen tot zegen zijn? ENERGIE overhouden in plaats van leeg lopen?

Nadere informatie

Mijn gelijk en ons geluk

Mijn gelijk en ons geluk 1 Mijn gelijk en ons geluk Een model voor bezinning op het omgaan met verscheidenheid in de gemeente Als de kerkenraad besluit tot het starten van een bezinningsproject over omgaan met verscheidenheid,

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

Handboek. voor ouderlingen en oudsten. Peter van de Kamp (red.) Ad Heystek Willem van der Horst Sake Stoppels

Handboek. voor ouderlingen en oudsten. Peter van de Kamp (red.) Ad Heystek Willem van der Horst Sake Stoppels Handboek voor ouderlingen en oudsten Peter van de Kamp (red.) Ad Heystek Willem van der Horst Sake Stoppels Buijten & Schipperheijn Motief - Amsterdam Inhoud Inleiding 7 Deel 1: De basis 1 Waarom eigenlijk

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015

Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015 Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015 Wie zijn wij? Stichting Harvest Celebration Center is een stichting die zich in wil zetten voor de degene die om welke reden ook niet kunnen deelnemen

Nadere informatie

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer

Nadere informatie

Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten. als bedoeld in ordinantie 5-5-2

Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten. als bedoeld in ordinantie 5-5-2 Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten als bedoeld in ordinantie 5-5-2 Inhoudsopgave I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. De verlening van de

Nadere informatie

Missie school Vanuit onze visie op het onderwijs volgt onze missie met BRON-waarden:

Missie school Vanuit onze visie op het onderwijs volgt onze missie met BRON-waarden: Missie en visie Basisschool met de Bijbel Bij de Bron is één van de tien scholen uitgaande van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Putten.

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

KERKORDE ORDINANTIES. van de Protestantse Kerk in Nederland

KERKORDE ORDINANTIES. van de Protestantse Kerk in Nederland KERKORDE en ORDINANTIES van de Protestantse Kerk in Nederland INHOUDSOPGAVE KERKORDE VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND...3 Ordinantie 1 HET BELIJDEN...11 Ordinantie 2 DE GEMEENTEN...13 Ordinantie 3

Nadere informatie

Beleidsplan 2007 2011. Grote Kerkgemeente (Zwolle centrum)

Beleidsplan 2007 2011. Grote Kerkgemeente (Zwolle centrum) Beleidsplan 2007 2011 Grote Kerkgemeente (Zwolle centrum) Protestantse wijkgemeente op hervormd-gereformeerde grondslag Lerende gemeente groeien in geloof Vierende gemeente vieren doe je samen Pastorale

Nadere informatie

BIJBELSE LIJNEN ROND DE AMBTEN

BIJBELSE LIJNEN ROND DE AMBTEN BIJBELSE LIJNEN ROND DE AMBTEN toerusting ambtsdragers en wijkteamleden CGK Haarlem - 2009 I PLAATS VAN DE AMBTEN IN DE GEMEENTE Ambt van alle gelovigen Iedere gelovige heeft persoonlijk unieke gaven van

Nadere informatie

Tweede overeenstemming over hermeneutische uitgangspunten

Tweede overeenstemming over hermeneutische uitgangspunten Tweede overeenstemming hermeneutische uitgangspunten Deze notitie, geschreven door deputaten (CCS en DKE) is aangeboden aan de LV Zeewolde 2013 van de NGK en de GS Ede 2014 van de GKv. De LV Zeewolde 2013

Nadere informatie

Gebed en zalving voor zieken Een handreiking voor de praktijk

Gebed en zalving voor zieken Een handreiking voor de praktijk Gebed en zalving voor zieken Een handreiking voor de praktijk Fonteinkerk Haarlem, september 2007 ds. Jos Douma Inleiding In deze notitie worden in de eerste plaats een aantal aandachtspunten aan de orde

Nadere informatie

in verbinding schoolplan 2012-2016

in verbinding schoolplan 2012-2016 in verbinding schoolplan 2012-2016 Onze kernwaarden Zo werken we samen Verantwoording Visie Verantwoordelijkheid Verbinding Vertrouwen Vrijheid Waarom zijn we er? De Jacobus Fruytier scholengemeenschap

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de wijding

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de wijding Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de wijding St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 Wat betekent de

Nadere informatie

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen?

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen? Pagina 1 winterwerk 2015-2016 winterwerk 2015-2016 Waarom mee doen? Paulus schreef in de brief aan de Romeinen: Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden

Nadere informatie

Liturgie van de eredienst; Christelijke Gereformeerde Kerk Alphen aan den Rijn

Liturgie van de eredienst; Christelijke Gereformeerde Kerk Alphen aan den Rijn Liturgie van de eredienst; Christelijke Gereformeerde Kerk Alphen aan den Rijn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Inleidend orgelspel... 3 Binnenkomen van de kerkenraad... 3 Stil gebed... 4 Mededelingen kerkenraad...

Nadere informatie

Belijden Gez 161: 1,4 Gebed Collecte Zingen LB 802 Door de wereld gaat een woord. Zegen Zingen LB 425 Vervuld van uw zegen

Belijden Gez 161: 1,4 Gebed Collecte Zingen LB 802 Door de wereld gaat een woord. Zegen Zingen LB 425 Vervuld van uw zegen Votum en groet Zingen Ps 67 De Here God zij ons genadig De tien woorden Zingen Ps 45: 1,5 hart vervuld; stralende bruid Schriftlezing 2 Korintiërs 3: 1-11 Zingen Ps 133 Wens LB 976 Prediking 2 Korintiërs

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst op 19 juni te Begnins. Welkom en mededelingen en aansteken van de kaarsen Muziek De gemeente gaat staan

Liturgie voor de kerkdienst op 19 juni te Begnins. Welkom en mededelingen en aansteken van de kaarsen Muziek De gemeente gaat staan Liturgie voor de kerkdienst op 19 juni te Begnins Welkom en mededelingen en aansteken van de kaarsen De gemeente gaat staan Votum en groet Psalm 139: 1, 2 en 8 Heer die mij ziet De gemeente gaat zitten

Nadere informatie

Pas op voor eenrichtingsverkeer bij evangelisatie

Pas op voor eenrichtingsverkeer bij evangelisatie Pas op voor eenrichtingsverkeer bij evangelisatie Voor de eerste christenen was evangelisatie een dagelijkse zaak. Hun ijver in de verspreiding van het evangelie zette de toenmalige wereld op zijn kop.

Nadere informatie

DYNAMIC. --- Discipel-maken --- CHECKLIJST VOOR LES 3. Les 3 MET GOD COMMUNICEREN. Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan)

DYNAMIC. --- Discipel-maken --- CHECKLIJST VOOR LES 3. Les 3 MET GOD COMMUNICEREN. Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) CHECKLIJST VOOR LES 3 Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) VOORBEREIDING 1. Openbaring 1:8 op kunnen zeggen. 2. Eén hoofdstuk per dag lezen van Johannes 1 t/m 7 3. 4. 5. MIJN REACTIE

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

Hoe ziet de eruit in 2018?

Hoe ziet de eruit in 2018? Hoe ziet de eruit in 2018? GEMEENTE (ALGEMEEN) De EGHW wordt gekenmerkt door: - leven vanuit overvloedige genade in een intieme relatie met God de Vader; - leven van aanbidding door radicale overgave en

Nadere informatie

Vooruit met de BasisSt.Jansgemeente Gouda

Vooruit met de BasisSt.Jansgemeente Gouda Nieuw Jaarthema Vooruit met de basis beleid Vorming &Toerusting Missionair Team Bijbelstudiecoördinatie als handreiking vanuit beleidsplan kerkenraden St. Jan Gouda 2017-2018 De kerkenraden A en B hebben

Nadere informatie

Profielschets. Directeur 0,8 fte. Samen geloven in de kerk van nu. Bilthoven, 10 november definitief

Profielschets. Directeur 0,8 fte. Samen geloven in de kerk van nu. Bilthoven, 10 november definitief Profielschets Directeur 0,8 fte Hervormd Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) een introductie De HGJB wil jongerenleiders toerusten/scholen. Dit betekent dat we jongeren in beweging willen zetten om Jezus te

Nadere informatie

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016 Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim Augustus 2016 Diaconaal beleidsplan NGK De Pelgrim Waar staat de diaconie voor? Als we het bevestigingsformulier erbij halen, dan begint het met de dienst der barmhartigheid.

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

REGELINGEN ORDINANTIE 2-18

REGELINGEN ORDINANTIE 2-18 REGELINGEN ORDINANTIE 2-18 OVER DOOP, AVONDMAAL EN DE AMBTSBEVOEGDHEDEN VAN EEN PREDIKANT Versie 12 oktober 2015, voor vragen kunt u terecht bij de afdeling Missionair Werk en Kerkgroei Inleiding Sinds

Nadere informatie

10 april 2016. Afscheid van Frans Armee, Gerrit de Lange, Wout Nederveen Bevestiging van Henk van der Goot. 9.30 uur

10 april 2016. Afscheid van Frans Armee, Gerrit de Lange, Wout Nederveen Bevestiging van Henk van der Goot. 9.30 uur 10 april 2016 9.30 uur Afscheid van Frans Armee, Gerrit de Lange, Wout Nederveen Bevestiging van Henk van der Goot Organist: Joop van Oordt Voorganger: ds. Adri van der Wal Intocht De kerkenraad komt binnen

Nadere informatie

Schoolplan Inleiding

Schoolplan Inleiding Inleiding Dit schoolplan geeft de lijnen aan waarlangs onze school zich de komende vier jaar wil ontwikkelen. De inhoud is tot stand gekomen na overleg met alle geledingen in de school. Dit betekent dat

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Nederlands Gereformeerde Kerk te Voorthuizen / Barneveld

Nederlands Gereformeerde Kerk te Voorthuizen / Barneveld Inleiding Vanaf 2006 is de kerkenraad samen met de gemeente bezig geweest om vorm te geven aan de missie en visie van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Voorthuizen/Barneveld. Op 2 april 2007 is onderstaande

Nadere informatie

gemeentevisie evangelische gemeente terneuzen

gemeentevisie evangelische gemeente terneuzen gemeentevisie evangelische gemeente terneuzen Discipelschap Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem

Nadere informatie

Een boekje open over kerkelijk vergaderen

Een boekje open over kerkelijk vergaderen In dit boekje worden onderwerpen belicht die te maken hebben met vergaderen in kerkelijk verband. Praktijkgericht wil het beter zicht geven op wat er speelt aan processen, wetmatigheden, rollen en thema

Nadere informatie

De PLG-bril. De drie capaciteiten

De PLG-bril. De drie capaciteiten De PLG-bril De PLG-bril (Verbiest, 2008) kan als hulpmiddel gebruikt worden om na te gaan in hoeverre de leerprocessen op verschillende niveaus met elkaar verbonden zijn en verbonden zijn aan de koers.

Nadere informatie

Bouwen in vertrouwen. Permanenten Educatie van Predikanten en Toerusting van kerkenraden 2013-2014. Toerusting 2.0

Bouwen in vertrouwen. Permanenten Educatie van Predikanten en Toerusting van kerkenraden 2013-2014. Toerusting 2.0 Bouwen in vertrouwen Permanenten Educatie van Predikanten en Toerusting van kerkenraden 2013-2014 Toerusting 2.0 Inhoudsopgave Pag. Inleiding 3 Permanente Educatie van Predikanten in het kort 4 Toerusting

Nadere informatie

Moduleboek Catechetiek. Leerjaren 3 en 4

Moduleboek Catechetiek. Leerjaren 3 en 4 Moduleboek Catechetiek Leerjaren 3 en 4 2012-2013 Module Catechetiek keuzevak PW-/GL-variant leerjaren 3 en 4 drs. J. van Mourik ORIËNTATIE 1. Titel collegeserie Leren in de gemeente 2. Introductie a.

Nadere informatie

RSIN/Fiscaal nummer:

RSIN/Fiscaal nummer: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Delfzijl RSIN/Fiscaal nummer: 824143863 Website adres: E-mail: www.cgk-delfzijl.nl info@cgk-delfzijl.nl Adres: Huibertplaat 57 Postcode:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2010-2014 Protestantse Wijkgemeente Hardenberg Centrum-Zuid

BELEIDSPLAN 2010-2014 Protestantse Wijkgemeente Hardenberg Centrum-Zuid BELEIDSPLAN 2010-2014 Protestantse Wijkgemeente Hardenberg Centrum-Zuid Hoofdstuk 1: Doel van dit beleidsplan en het daarin geformuleerde beleid: Dit beleidsplan heeft als doel om, naast het (onder-)nemen

Nadere informatie

Een preek bespreken, hoe doe je dat? Enkele uitgangspunten, handvatten en modellen.

Een preek bespreken, hoe doe je dat? Enkele uitgangspunten, handvatten en modellen. Opbouw, september 2013, jaargang 57, nummer 17 Artikel 019321 Samen de verantwoordelijkheid voor de verkondiging nemen Preekbespreking verdient tijd en aandacht Kees van Dusseldorp Een preek bespreken,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Beleidsplan Hervormde gemeente Hollandscheveld

BELEIDSPLAN. Beleidsplan Hervormde gemeente Hollandscheveld BELEIDSPLAN De bedoeling van onze kerk is om als deel van Christus kerk, God te belijden en te eren en als Zijn getuigen en in Zijn opdracht dienstbaar te zijn in de gemeente en de samenleving Wij gebruiken

Nadere informatie

Hervormde Gemeente te Woerden, wijkgemeente Centrum-Oost. Beleidsplan

Hervormde Gemeente te Woerden, wijkgemeente Centrum-Oost. Beleidsplan Hervormde Gemeente te Woerden, wijkgemeente Centrum-Oost Beleidsplan 2017-2020 April 2017 Versie definitief concept Vastgesteld in de vergadering van de grote kerkenraad van 6 april 2017 Inleiding De hervormde

Nadere informatie

SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001

SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001 Pagina 1 van 7 SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001 Aan de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Amersfoort 2001 ds. K. Muller, eerste scriba

Nadere informatie

Zeg maar 'ja' tegen het leven!

Zeg maar 'ja' tegen het leven! Israël - Zondag 5 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Zeg maar 'ja' tegen het leven! Dienst van bevestiging van ambtsdragers en medewerkers. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

Brochure. Pastoraat in en door de gemeente.

Brochure. Pastoraat in en door de gemeente. Brochure Pastoraat in en door de gemeente. Niets uit deze brochure mag - op welke wijze dan ook - worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming. Neem hiervoor contact op met de scriba (scriba@ngkvoorthuizenbarneveld.nl).

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie

Eredienst. 25 juni uur Voorganger: br. D.J. De Gelder. Liturgie

Eredienst. 25 juni uur Voorganger: br. D.J. De Gelder. Liturgie Eredienst 25 juni 2017 10.00 uur Voorganger: br. D.J. De Gelder Liturgie Votum / zegengroet Opwekking 294 Gezang 99 Wet Psalm 25: 2 en 3 Gebed Schriftlezing 1 Korintiers 11:17-34 Psalm 75: 1 >> Regenboog

Nadere informatie

Profielbeschrijving Raad van Toezicht. Pagina 1

Profielbeschrijving Raad van Toezicht. Pagina 1 Profielbeschrijving Raad van Toezicht Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015 Pagina 2 Inhoud

Nadere informatie