EILANDSVERORDENING ter uitvoering van de Leerplicktlandsverordening. DE EILANDSRAAD VAN HEX EILANDGEBIED CURACAO,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EILANDSVERORDENING ter uitvoering van de Leerplicktlandsverordening. DE EILANDSRAAD VAN HEX EILANDGEBIED CURACAO,"

Transcriptie

1 8 AFKONDIGINGSBLAD CURACAO 1991 no. 8 EILANDSVERORDENING ter uitvoering van de Leerplicktlandsverordening. (Leerplichtverordering Curasao) P.B no. 85). DE EILANDSRAAD VAN HEX EILANDGEBIED CURACAO, Overwegende, dat het noodzakelijk is ter uitvoering van de Leerplichtlandsverordening (P.B no. 85) regelen te stellen ten aanzien van de leerplicht; BESLUIT: vast te stellen de volgende eilandsverordening: HOOFDSTUK I Begripsomschrijvingen Artikel I In deze eilandsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: voor wat betreft: 1. een bijzondere school: het desbetreffende schoolbestuur; 2. een openbare school: het bestuurscollege;

2 -2 - b. school: 1. een school voor basisonderwijs of speciaal onderwijs als bedoeld in de Landsverordening basisonderwijs (P.B no. 28), of 2. een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Landsverordening voortgezet onderwijs (P.B no. 29); c. schoolleider: hij die met de leiding van de school is belast; d. ambtenaar : de ambtenaar, bedoeld in artikel 6, tweede lid; e. toezichthoudende instantie: het Directoraat Cultureel- Educatieve Zaken. HOOFDSTUK II Leerplicht Artikel 2 1. Degene die het gezag over een in het eilandgebied Curacao woonachtige minderjarige uitoefent, en degene die met de feitehjke verzorging van een zodanige minderjarige is belast, zijn verplicht zorg te dragen voor: a. de inschrijving van die minderjarige als leerling van een school, en b. het door die minderjarige bywonen van de voor die minderjarige bestemde lessen op de school, bedoeld in onderdeel a. 2. De in het eerste lid bedoelde verplichtingen gelden niet voor zover de in dat lid bedoelde personen kunnen aantonen dat zij voor die zorg niet verantwoordelijk kunnen worden geacht. Artikel 3 1. De in artikel 2, eerste lid, bedoelde verplichtingen gelden met ingang van het eerste schooljaar dat aanvangt op of na de datum waarop de minderjarige zes jaar oud is geworden.

3 8 2. De in artikel 2, eerste lid, bedoelde verplichtingen gelden tot en met het eind van het schooljaar: a. waarin de minderjarige vijftien jaar oud is geworden, of b. waarna de minderjarige negen leerjaren aan ee~n of meer scholen heeft doorlopen. 3. Indien het tweede lid, onderdeel b, van toepassing is wordt het doorlopen van een school voor basisonderwijs in een periode, korter dan zes jaren, aangemerkt als het doorlopen van een school in zes leerjaren. HOOFDSTUK III Ontheffingen Artikel 4 1. De toezichthoudende instantie is bevoegd op verzoek van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen voor een door haar te bepalen duur ontheffing te verlenen: a. van de in dat lid bedoelde verplichtingen, indien de minderjarige op grond van langdurige geestelijke of lichamelijke onbekwaamheid niet in staat zal zijn lessen bij te wonen; b. van de in dat lid, onderdeel b, bedoelde verplichting, voor zover de minderjarige op grond van langdurige geestelijke of lichamelijke onbekwaamheid niet in staat zal zijn bepaalde lessen bij te wonen. 2. Het bestuurscollege verleent op verzoek van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen ontheffing van de in dat lid bedoelde verplichtingen, indien die personen overwegende bezwaren hebben tegen de richting van alle in het eilandgebied aanwezige scholen waarop de minderjarige de lessen zou kunnen bijwonen en zij aantonen dat de minderjarige op een andere wyze voldoende onderwijs geniet. 3. Bij eilandsbesluit houdende algemene maatregelen worden regels gegeven met betrekking tot onder meer:

4 8 a. het tijdstip en de wijze waarop een verzoek ajs bedoeld in het eerste of tweede lid, moet worden ingediend) b. de termijn waarbinnen en de wijze waarop de toezichthoudende instantie dan wel het bestuurscollege de beslissing op een verzoek als bedoeld in het eerste en tweede lid aan de verzoeker dient mede te delen; c. de procedure die dient te worden gevolgd alvorens een beslissing als bedoeld in onderdeel b, te nemen, waaronder begrepen de wijze waarop wordt bepaald hoeveel en welke deskundigen over de mate van de onbekwaamheid dienen te adviseren en welke wetenschappelijke disciplines door die deskundigen moeten worden vertegenwoordigd; 4. De kosten, verband houdende met een procedure als bedoeld in het derde lid, onderdeel c, zijn voor rekening van het eilandgebied. Aitikel 4-A. 1. Het bestuurscollege is bevoegd op verzoek van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen of van de toezichthoudende instantie aan de in dat lid bedoelde personen voor een minderjarige ontheffing te verlenen van de leerplicht indien die minderjarige wegens het ontbreken van een geschikte, op de bijzondere persoonlijke omstandigheden van die minderjarige ingestelde onderwijsvoorziening geen lessen kan bjjwonen. 2. Indien een ontheffing als bedoeld in het eerste lid, wordt verleend doet het bestuurscollege daarvan onverwijld mededeling aan de in artikel 2, cerate lid, bedoelde personen en aan de toezichthoudende instantie. 3. Het bepaalde in artikel 4, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

5 8 HOOFDSTUK IV Vrijstellingen Artikel 5 1. De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen zijn vrijgesteld van de in dat lid, onderdeel b, bedoelde verp lien ting: a. zolang de minderjarige wegens ziekte verhinderd is de lessen bij te wonen, indien daarvan op de eerste dag van de verhindering aan de schoolleider kennis is gegeven, zo mogehjk met opgave van de aard van de ziekte; b. zolang van de minderjarige wegens onvoorzienbare bijzondere omstandigheden in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij de lessen bijwoont, indien daarvan, met opgave van de aard van de omstandigheden, op de eerste dag van de verhindering aan de schoolleider kennis is gegeven; c. zolang van de minderjarige wegens bijzondere omstandigheden in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij de lessen bijwoont, indien de schoolleider v66r de eerste dag van verhindering toestemming heeft gegeven; d. zolang de minderjarige wegens een disciplinaire maatregel de toegang tot de school is ontzegd. 2. Indien een vrijstelling als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, b of c, langer dan vyf dagen duurt, deelt de schoolleider die vrijstelling, met opgave van reden en verwachte duur, onverwijld mede aan de toezichthoudende instantie. 3. In geval van een vrijstelling op grond van het eerste lid, onderdeel d, deelt de schoolleider die vrijstelling, met opgave van de reden en de duur, onverwijld mede aan de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen en aan de toezichthoudende instantie.

6 8-6- HOOFDSTUK V Toezicht Artikel 6 1. Het toezicht op de naleving van deze verordening is opgedragen aan het bestuurscollege. Het bestuurscollege bedient zich hierbij van de in het tweede lid genoemde ambtenaren. 2. Met het toezicht op de naleving van deze verordening zijn belast de door het bestuurscollege aangewezen arabtenaren, werkzaam bij toezichthoudende instantie. 3. Alvorens hun ambt te aanvaarden, leggen de ambtenaren in handen van de gezaghebber de eed of de belofte af, waarvan het formulier door het bestuurscollege wordt vastgesteld. 4. Een ieder is verplicht de ambtenaren medewerking te verlenen door hun aanwijzingen te volgen, de door hen gevraagde inlichtingen volledig en naar waarheid te verstrekken en de benodigde bijstand te verstrekken, een en ander voor zover die medewerking redelijkerwijs nodig is bij de uitvoering van hun toezichthoudende taak. 5. De ambtenaren hebben toegang tot scholen en tot andere plaatsen, niet zijnde woningen, voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van hun taak, en kunnen zich indien nodig met behulp van de sterke arm toegang verschaffen. Bedoelde ambtenaren kunnen zich doen vergezellen van door hen aangewezen personen. 6. De ambtenaren tonen by de uitvoering van hun taak op verzoek van belanghebbende hun legitimatiebewijs, waarvan het model wordt vastgesteld door het bestuurscollege. Artikel 7 1. De in- en uitschrijving op een school geschiedt door het bevoegd gezag.

7 8 2. Het bevoegd gezag en voor wat betreft een openbare school de schoolleider, geeft aan het bestuurscollege maandelijks binnen zeven dagen na het eind van de maand kennis van de in- en uitschrijving over de afgelopen maand van leerlingen ten aanzien van wie deze verordening van toepassing is. Artikel 8 De toezichthoudende instantie controleert, of de minderjarigen die in het bevolkingsregister zijn opgenomen en nog onder, de working van deze verordening vallen, overeenkomstig de bepalingen hiervan als leerling zijn ingeschreven. Artikel 9 1. Het verzuim van lessen met en het verzuim van lessen zonder een ontheffing als bedoeld in artikel 4, eerste of tweede lid en artikel 4-A, of een vrijstelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, wordt geregistreerd door de schoolleider. 2. De schoolleider geeft aan de toezichthoudende instantie maandelijks binnen zeven dagen na het eind van de maand kennis van het verzuim bedoeld in het eerste lid. 3. De schoolleider is bevoegd om in andere gevallen van verzuim, die naar zijn oordeel hierxoor in aanmerking komen, hiervan kennis te geveri aan de toezichthoudende instantie. Artikel Indien blijkt, dat een minderjarige, ten aanzien van wie deze verordening van toepassing is, niet als leerling is ingeschreven, zonder dat ontheffing is verleend, of indien een kennisgeving is ontvangen, als bedoeld in artikel 7, stelt de ambtenaar een onderzoek in.

8 -8-2. Blijkt aan de ambtenaar dat de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen weigeren de minderjarige als leerling van een school te laten inschrijven, zonder dat aan hen ontheffing is verleend, of dat zij niet zorgen, dat de minderjarige de voor hem bestemde lessen op de school bjjwoont, zonder dat zij van deze verplichting zijn vrijgesteld, danwel aan hen ontheffing is verleend, dan zendt de ambtenaar procesverbaal van zijn bevindingen aan het Openbaar Ministerie en stelt terstond het bevoegd gezag van het bovenstaande in kennis. Artikel 11 Het bestuurscollege brengt jaarlijks na afloop van het schoolj aar verslag uit aan de Minister van Onderwijs en Cultuur-en aan de eilandsraad over de naleving van deze verordening en de uit kracht daarvan gegeven voorschriften. HOOFDSTUK VI Beroep Artikel De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen kunnen van een beslissing, genomen krachtens artikel 4, eerste of tweede lid en artikel 4-A, binnen dertig dagen na datum van verzending, bjj de Eilandsraad schriftelijk in beroep komen. Als de dag van indiening geldt de datum van het onrvangststempel, dat op het beroepschrift wordt geplaatst. 2. Indien de toezichthoudende instantie of het bestuurscollege niet binnen dertig dagen een beslissing neemt op een verzoek als bedoeld in artikel 4, eerste of tweede lid, en artikel 4-A wordt de toezichthoudende instantie of het bestuurscollege geacht afwijzend te hebben beslist in welk geval zodanig beroep mogelijk is binnen zestig dagen na verzending van het verzoek.

9 Het beroepschrift bevat de gronden, waarop het beroep rust. Artikel De eilandsraad beslist binnen dcrtig dagen na ontvangst van het in artikel 12, eerste lid, bedoelde beroepschrift, waarna onverwjjld per aangetekende post de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen van deze beslissing mededeling wordt gedaan. De beslissing wordt met redenen omkleed en schriftelijk ter kennis van de indiener van het beroepsphrift gebracht. 2. Indien de 'eilandsraad niet binnen dertig dagen een beslissing neemt op het beroepschrift wordt het beroep geacht te zijn afgewezen. 3. Alvorens een beslissing te nemen worden de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen in de gelegenheid gesteld het beroepschrift nader toe te lichten ten gehore van een door de eilandsraad ingestelde commissie. Eenzelfde gelegenheid wordt geboden, aan de toezichthoudende instantie of het bestuurscollege. 4. De kosten, verband houdende met de procedure, die gevolgd moet worden alvorens een beslissing wordt genomen op het beroepschrift, zijn voor rekening van het eilandgebied. HOOFDSTUK VII Sociale steun Artikel Het bestuurscollege is belast met het verlenen van sociale steun aan de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen, teneinde het verstrekken van voeding of kleding aan onderscheidenlijk het mogelijk maken van vervoer naar en van school voor minderjarigen, die zonder een dergelijke steun redelijkerwijs niet in staat zouden zijn de lessen bedoeld in artikel 2, eerste lid,

10 g -10- onderdeel b, naar behorende bij te wonen onderscheidenlijk die lessen bij te wonen. 2. De steun voor wat betreft voeding en kleding wordt verleend door de Dienst Sociale Zaken van het eilandgebied en voor wat betreft het vervoer door de toezichthoudende instantie. 3. Teneinde in aanmerking te komen voor de in het eerste lid bedoelde steun in enig schooljaar dienen de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen, minstens twee maanden v66r en binnen twee maanden nd de aanvang van het betreffende schooljaar schriftelijk een met redenen omkleed verzoek in te dienen bij de toezichthoudende instantie, die dit verzoek onverwijld aan de Dienst Sociale Zaken doet toekomen. 4. De Dienst Sociale Zaken draagt er zorg voor dat met betrekking tot verzoeker een maatschappelijk rapport door terzake deskundigen binnen negentig dagen na ontvangst van het verzoek aan het bestuurscollege wordt uitgebracht met een aanbeveling betreffende de beslissing op het verzoek, waarna door het bestuurscollege binnen dertig dagen een beslissing wordt genomen. Artikel In afwjjking van het bepaalde in artikel 14, derde lid, kan de schoolleider, indien hij daartoe termen aanwezig acht, een met redenen omkleed verzoek richten aan de toezichthoudende instantie terzake het verlenen van steun, als bedoeld in artikel 14, eerste lid, aan de minderjarige. 2. Vooruitlopend op de beslissing op dit verzoek kan de schoolleider de Dienst Sociale Zaken verzoeken om noodvoorzieningen te treffen, opdat bedoelde steun aan de minderjarige wordt verschaft, gedurende de periode dat het verzoek in behandeling is. 3. Het bepaalde in artikel 14, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing..

11 Artikel In het maatschappelijk rapport, bedoeld in artikel 14, vierde lid, dient melding te worden gemaakt van de inkomenspositie van verzoeker, voor zover mogelijk gestaafd met daarop betrekking hebbende bescheiden, alsmede dient overzichteujk en genoegzaam te worden aangetoond dat betrokkene in een positie van sociale behoeftigheid verkeert. 2. Tevens dient hierin tot uitdrukking te worden gebracht voor welk soort steun verzoeker in aanmerking komt met een indicatie van de hoedanigheid van de te verlenen steun. 3. Door het bestuurscollege worden richtlijnen en instructies vastgesteld met betrekking tot de sociale steun, aan de hand waarvan in voorkomende gevallen in het maatschappelijk rapport aanbevelingen kunnen worden gedaan, die ter beslissing kunnen worden voorgelegd aan de toezichthoudende instantie. Artikel 17 De zorg voor het schoolvervoer voor de minderjarigen, die zonder deze zorg de school niet zouden kunnen bereiken, is opgedragen aan het bestuurscollege, die zich hierbij bedient van de toezichthoudende instantie voor een adequate uitvoering van deze zorg. HOOFDSTUKVIII Algemene en Strafbepalingen Artikel De relevante bepah'jtigen van de Leerplichtlandsverordcning, tc weten artikel 1, artikel 2, artikel 3, artikel 4, artikel 4-a, artikel 5, artikel 8, artikel 9, artikel 10, artikel 11, artikel 12 en artikel 13 zyn in deze eilandsverordening geintegreerd opgenomen in artikel 1,

12 8-12- artikel 2, artikel 3, artikel 4, artikel 4-A, artikel 5, artikel 6, vierde, vijfde en zesde lid, artikel 19, artikel 20 en artikel De in het eerste lid genoemde artikelen van deze eilandsverordening kunnen slechts na en in overeenstemming met een wijziging van de Leerplichtlandsverordening worden gewijzigd. Artikel 19 Met het opsporen van de bij of krachtens de Leerplichtlandsverordening strafbaar gestelde feiten zijn belast de personen aangewezen by of krachtens artikel 8 van het Wetboek van Strafvordering van de Nederlandse Antillen, alsook de ambtenaren. Artikel Met hechtenis van ten hoogste tien dagen of een geldboete van ten hoogste duizend gulden worden gestraft: a. de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen die een verplichting als bedoeld in dat lid, niet nakomen; b. personen die door handelen of nalaten veroorzaken dat een verplichting als bedoeld in artikel 2, eerste lid, niet wordt nagekomen of die niet voldoen aan een verplichting als bedoeld in artikel 6, vierde lid; c. personen, bij of krachtens deze verordening betrokken by de uitvoering van deze verordening of bij het toezicht op de naleving van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde verplichtingen, die in strijd handelen met de in bedoelde regelen voor hun geldende verplichtingen. 2. Personen die binnen een jaar na het tijdstip waarop hun veroordeling wegens overtreding van een onderdeel van het eerste lid onherroepelijk is geworden, wederom een strafbaar feit als bedoeld in dat onderdeel plegen, worden gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden.

13 De in deze verordening strafbaar gestelde feiten zftn overtredingen. Artikel Indien een in artikel 18, eerste lid, strafbaar gesteld feit wordt begaan door of vanwege een rechtspersoon, een maat- of vennootschap, een andere vereniging van personen of een doelvermogen, kan de strafvervolging worden ingesteld en kunnen de straffen worden uitgesproken hetzij tegen die rechtspersoon, die maat- of vennootschap, die vereniging of dat doelvermogen, hetzij tegen hen die opdracht hebben gegeven tot of feitelijk leiding hebben gehad bij het verboden handelen of nalaten, hetzij tegen genoemden te zamen. 2. Een in artikel 18, eerste lid, strafbaar gesteld feit wordt begaan door of vanwege een rechtspersoon, een maat- of vennootschap, een andere vereniging van personen of een doelvermogen, indien het begaan wordt door personen die, hetzij uit hoofde van een dienstbetrekking, hetzij uit anderen hoofde, handelen in de sfeer van die rechtspersoon, die maat- of vennootschap, die vereniging of dat doelvermogen, ongeacht of deze personen ieder afzonderlijk het strafbare feit hebben begaan dan wel bij hen gezamenlijk de elementen van dat feit aanwezig zyn. 3. Een rechtspersoon, een maat- of vennootschap, een andere vereniging van personen of een doelvermogen waartegen de strafvervolging wordt ingesteld, wordt tijdens de vervolging vertegenwoordigd door de bestuurder of, indien er meer bestuurders zijn, door en dezer. Deze vertegenwoordiger kan bij gemachtigde verschijnen. De rechter kan de persoonlijke verschijning van een bepaalde bestuurder bevelen en kan alsdan zijn medebrenging gelasten.

14 s Ter zake van de in artikel 18, eerste lid, strafbaar i gestelde feiten wonen rechtspersonen voor de toepassing j van artikel 20 van het Wetboek van Strafvordering van j de Nederlandse Antillen daar, waaf zjj gevestigd zijn. } 5. Indien een strafvervolging wordt ingesteld tegen een j rechtspersoon, een maat- of vennootschap, een andere vereniging van personen of een doelvermogen, geschieden j de in het Wetboek van Strafvordering van de Nederlandse Antillen voorgeschreven betekeningen, dagvaardingen, oproepingen, kennisgevingen of andere mededelingen aan de persoon op de woonplaats van de bestuurder of van een der bestuurders dan wel op de plaats waar het bestuur zitting of kantoor houdt, met dien verstande dat indien het een dagvaarding betreft artikel 130, tweede en derde lid, van genoemd wetboek overeenkomstige toepassing vindt. HOOFDSTUK IX Slotbepalingen Artikel Het bestuurscollege kan nadere voorschriften en instructies geven teneinde een deugdelijke uitvoering van deze verordening te garanderen en stelt het model vast van de formulieren van de kennisgevingen en mededelingen, bedoeld in de artikelen 5, 6, derde lid, 7 en De modeiformulieren als bedoeld in het eerste lid zijn voor de belanghebbenden verkrijgbaar bij de toezichthoudende instantie. 3. Deze verordening, die kan worden aangehaald als,,leerplichtverordening Curasao", treedt in werking met ingang van de dag waarop de Leerplichtlandsverordening in werking treedt.

15 Artikel 4-A vervalt op grond van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Leerplichtlandsverorderiing met ingangvan 1 augustus Gegeven te Curasao, de 2de december De Gezaghebber, drs. E. R. WILSOE. De Secretaris, Mr. E. A. VLIEG. Deze eilandsverordening is door mij afgekondigd op heden, de 2de December De Gezaghebber, drs. E. R. WILSOE.

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27 ste juli 1998 houdende regels, ter uitvoering

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 DECREET van 15 september 1981, houdende vaststelling van regelen inzake het verlenen van vergunningen voor het uitoefenen van enig bedrijf of beroep (Decreet Vergunningen Bedrijven en Beroepen) (S.B. 1981

Nadere informatie

Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten LANDSVERORDENING BEPERKING VESTIGING MEDISCHE BEROEPSBEOEFENAREN

Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten LANDSVERORDENING BEPERKING VESTIGING MEDISCHE BEROEPSBEOEFENAREN Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten LANDSVERORDENING BEPERKING VESTIGING MEDISCHE BEROEPSBEOEFENAREN 79 Volksgezondheidswetgeving Landsverordening beperking vestiging medische

Nadere informatie

PUBLICATIEBLAD IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen,

PUBLICATIEBLAD IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen, A 2007 I**I N 43 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 22 ste juni 2007 houdende wijziging van de Leerplichtlandsverordening (P.B. 1991, no. 85) IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van de Nederlandse

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN. DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen,

IN NAAM DER KONINGIN. DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen, Landsverordening van 4 december 1989 houdende regelen met betrekking tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten: tekst in P.B. 1989, no 73; gewijzigd bij: 1. Landsverordening van de 11de september

Nadere informatie

AFKOND1GINGSBLAD CURASAO 2009 no. 92

AFKOND1GINGSBLAD CURASAO 2009 no. 92 AFKOND1GINGSBLAD CURASAO 2009 no. E1LANDSVERORDENNG van de 12de oktober 2009 hondende regels ten aanzien van de besluitvorming in zaken betreffende de belrokkenheid van de openbare rechtspersoon het Eilandgebied

Nadere informatie

A 2014 N 55 (G.T.) PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao, de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao;

A 2014 N 55 (G.T.) PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao, de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao; A 2014 N 55 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 3 de juni 2014, no. 14/1188, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Sanctielandsverordening. De Gouverneur van Curaçao, Op de voordracht

Nadere informatie

LANDSVERORDENING van de 7de maart 1968 houdende nieuwe voorschriften inzake middelen tot bestrijding van schadelijke dieren en planten

LANDSVERORDENING van de 7de maart 1968 houdende nieuwe voorschriften inzake middelen tot bestrijding van schadelijke dieren en planten Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 7de maart 1968 houdende nieuwe voorschriften inzake

Nadere informatie

Artikel 1 1. Artikel 2

Artikel 1 1. Artikel 2 WET van 6 april 1956 strekkende tot vaststelling van bouwvoorschriften (G.B. 1956 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1957 no. 67, G.B. 1972 no. 96, S.B. 1980 no. 116,

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen LANDSVERORDENING van de 22ste december 1989 houdende regelen met betrekking tot het verbranden van lijken en tot wijziging van enige algemene verordeningen in verband met die regelen (Crematielandsverordening)

Nadere informatie

Page 1 of 7 Visserijwet BES (Tekst geldend op: 10-06-2015) Visserijwet BES Hoofdstuk I. Begripsbepalingen Artikel 1 In deze wet en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder: a. Onze Minister:

Nadere informatie

2011 no. 82 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2011 no. 82 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2011 no. 82 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 23 december 2011 houdende de invoering van een leerplicht voor jongeren (Leerplichtverordening) Uitgegeven, 28 december 2011 De minister van

Nadere informatie

: LANDSVERORDENING houdende regels met betrekking tot het brandweerwezen. 1. Algemene bepalingen. Artikel 1

: LANDSVERORDENING houdende regels met betrekking tot het brandweerwezen. 1. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : LANDSVERORDENING houdende regels met betrekking tot het brandweerwezen Citeertitel: Landsverordening brandweer Vindplaats : AB 1991 no. 64 Wijzigingen: AB 1993 no. 68; AB 1997 no. 34 1. Algemene

Nadere informatie

LANDSVERORDENING van 11 juli 1991 houdende regelen in verband met de visserij in de territoriale zee en de visserijzone van de Nederlandse Antillen

LANDSVERORDENING van 11 juli 1991 houdende regelen in verband met de visserij in de territoriale zee en de visserijzone van de Nederlandse Antillen Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van 11 juli 1991 houdende regelen in verband met de visserij

Nadere informatie

Openbaar lichaam Saba

Openbaar lichaam Saba Zoek regelingen op overheid.nl Openbaar lichaam Saba Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Eilandsverordening houdende regelen in verband met de economische exploitatie

Nadere informatie

LANDSVERORDENING van 11 juli 1991 houdende regelen in verband met de visserij in de territoriale zee en de visserijzone van de Nederlandse Antillen

LANDSVERORDENING van 11 juli 1991 houdende regelen in verband met de visserij in de territoriale zee en de visserijzone van de Nederlandse Antillen Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van 11 juli 1991 houdende regelen in verband met de visserij

Nadere informatie

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : Landsverordening minimumlonen Citeertitel: Landsverordening minimumlonen Vindplaats : AB 1989 no. GT 26 Wijzigingen: AB 1992 no. 81; AB 1993 nos. 2, 77; AB 1994 nos. 66, 67; AB 1995 no. 84;

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling

Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling Titel 9.1. Klachtbehandeling door een bestuursorgaan Afdeling 9.1.1. Algemene bepalingen Art. 9:1. 1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan

Nadere informatie

Verantwoordelijke personen Begin en einde van de verplichting tot inschrijving

Verantwoordelijke personen Begin en einde van de verplichting tot inschrijving 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Artikel 1a. Artikel 1b. Begripsbepalingen Aanwijzing scholen en instellingen Meerderjarige leerplichtigen 2. Leerplicht Artikel 2. Artikel 3. Artikel 3a. Artikel 3b. Artikel

Nadere informatie

Vestigingsregeling voor bedrijven

Vestigingsregeling voor bedrijven Zoek regelingen op overheinl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheinl! Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële

Nadere informatie

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming (Wet op de loonvorming [Versie geldig vanaf: 17-02-1999]) Geschiedenis: Staatsblad 1997, 63;Staatsblad

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 419 Tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam

Nadere informatie

DECREET van 19 november 1980, houdende machtiging tot oprichting van de Stichting Staatsziekenfonds (S.B no. 120).

DECREET van 19 november 1980, houdende machtiging tot oprichting van de Stichting Staatsziekenfonds (S.B no. 120). DECREET van 19 november 1980, houdende machtiging tot oprichting van de Stichting Staatsziekenfonds (S.B. 1980 no. 120). Artikel 1 Het decreet verstaat onder: de Minister: de Minister van Arbeid en Volksgezondheid.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 990 Wijziging van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst in verband met de Kaderwet dienstplicht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede

Nadere informatie

SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET

SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET 1975 No. 164-c GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME LANDSBESLUIT van 24 november 1975, houden de nieuwe bepalingen met betrekking tot het verlenen van jaarlijkse vakantie aan

Nadere informatie

Verordening opslag gas, huisbrand- en stookolie

Verordening opslag gas, huisbrand- en stookolie CVDR Officiële uitgave van Eemsmond. Nr. CVDR57414_1 11 oktober 2016 Verordening opslag gas, huisbrand- en stookolie De raad der gemeente Hefshuizen: op voorstel van burgemeester en wethouders gelet op

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1

ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 WET van 24 november 1975, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot het verlenen van jaarlijkse vacantie aan werknemers (Vacantiewet 1975) (S.B. 1975 no. 164c). ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 208 Wet van 26 april 2012, houdende tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

A 2012 N 18 (G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 18 (G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2012 N 18 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 7 de maart 2012 no. 12/1758, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening ter bevordering van grondontwikkeling. DE GOUVERNEUR

Nadere informatie

==================================================================== Artikel 1

==================================================================== Artikel 1 Intitulé : Hinderverordening Citeertitel: Hinderverordening Vindplaats : AB 1988 no. GT 27 Wijzigingen: AB 1997 nos. 33, 34 Artikel 1 1. Het is verboden zonder vergunning van de minister van Justitie en

Nadere informatie

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : Landsverordening minimumlonen Citeertitel: Landsverordening minimumlonen Vindplaats : AB 1989 no. GT 26 Wijzigingen: AB 1992 no. 81; AB 1993 nos. 2, 77; AB 1994 nos. 66, 67; AB 1995 no. 84;

Nadere informatie

SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID VAN HET TUCHTGERECHT

SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID VAN HET TUCHTGERECHT REGLEMENT OP DE TUCHTRECHTSPRAAK I ALGEMEEN ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: A. Statuten: de statuten van de Stichting Keurmerk Bloembollen Holland (S.K.B.H.); B. Voorzitter: de voorzitter

Nadere informatie

HOOFSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 1

HOOFSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 1 WET van 21 juni 1968 houdende algemene regelen betreffende het Toezicht op het Bank- en Kredietwezen (G.B. 1968 no. 63), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1986 no. 82. HOOFSTUK

Nadere informatie

Citeertitel: Landsbesluit dagscholen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. ==================================================================== HOOFDSTUK I

Citeertitel: Landsbesluit dagscholen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. ==================================================================== HOOFDSTUK I Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 11, eerste lid, 21, eerste en tweede lid, en 29 van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103)

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam De besturen van de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. een klacht:

Nadere informatie

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 18 juli 2013 houdende regels over de aanleg, het beheer en het onderhoud van spoorwegen en de daarbij behorende infrastructuur, alsmede over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 143 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Skal-Reglement bezwaar

Skal-Reglement bezwaar Skal-Reglement bezwaar Dit reglement is door het bestuur van stichting Skal vastgesteld op 26 maart 2009, en treedt in werking met ingang van 26 maart 2009 Dr. Klinkertweg 28a Postbus 384 8000 AJ Zwolle

Nadere informatie

;A 2008 N 7 PUBLICATIEBLAD IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen,

;A 2008 N 7 PUBLICATIEBLAD IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen, ;A 2008 N 7 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 30 ste januari 2008 tot regeling van het archiefwezen in de Nederlandse Antillen (Archieflandsverordening 2007) IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 462 Beschikking van de Minister van Justitie van 31 augustus 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet grensoverschrijdende

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT no. 27 Landsverordening uitzonderingstoestand 1 1 Afkondiging en opheffing van een uitzonderingstoestand Artikel 1 1. Ingeval buitengewone omstandigheden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 240 Wet van 25 april 2002, houdende regels voor de bewaring, het beheer en de verstrekking van gegevens van donoren bij kunstmatige donorbevruchting

Nadere informatie

Mandaat en delegatie. mr. M.C. de Voogd

Mandaat en delegatie. mr. M.C. de Voogd Mandaat en delegatie mr. M.C. de Voogd Artikel 1:1 Awb 1. Onder bestuursorgaan wordt verstaan: a. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of b. een ander persoon of college,

Nadere informatie

============================================= 1. Algemene bepalingen. Artikel 1

============================================= 1. Algemene bepalingen. Artikel 1 1. Televisieverordening Citeertitel: Televisieverordening Vindplaats : AB 1988 no. GT 68 Wijzigingen: AB 1997 no. 33, 34 ============================================= 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Voor

Nadere informatie

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87)

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) ---------------------------------------------------------------- LANDSVERORDENING

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 506 Voorstel van wet van het lid Van Laar houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 980 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over samenhangende besluiten (Wet samenhangende besluiten Awb) Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

A 2012 N 19 (G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 19 (G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2012 N 19 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 7 de maart 2012, no. 12/1759, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening ter bevordering van bedrijfsvestiging en hotelbouw.

Nadere informatie

==================================================================== Artikel 1

==================================================================== Artikel 1 Intitulé : LANDSBESLUIT van 29 december 1998 no. 20, bepalende de opneming in de afzonderlijke afdeling van het Afkondigingsblad van Aruba van de geldende tekst van de Vuurwapenverordening Citeertitel:

Nadere informatie

MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004

MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004 RB 2004/11-A MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: 1 monument: a zaak die van algemeen belang is

Nadere informatie

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Erfgoedverordening Boxtel 2010

Erfgoedverordening Boxtel 2010 Pagina 1 van 5 Erfgoedverordening Boxtel 2010 gezien het voorstel van het college van 18 mei 2010; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, de artikelen 12 en 15 van de Monumentenwet 1988 en de artikelen

Nadere informatie

Instructie voor ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht.

Instructie voor ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht. CVDR Officiële uitgave van Deventer. Nr. CVDR14362_1 15 maart 2016 Instructie voor ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze instructie wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Citeertitel: Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering ====================================================================

Citeertitel: Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering ==================================================================== Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 23 juni 2010 ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) Citeertitel: Sanctiebesluit bestrijding

Nadere informatie

Verordening op het parkeren 2007

Verordening op het parkeren 2007 Verordening op het parkeren 2007 Afdeling I Definities en begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli

Nadere informatie

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan: a. Besluit: een schriftelijke beslissing

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra houdende toetsing van levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek en tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. WET van 11 december 1980, houdende uitvoering van het op 18 maart 1970 te 's- Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken WIJ

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

wetten.nl - Regeling - Algemene wet bestuursrecht - BWBR

wetten.nl - Regeling - Algemene wet bestuursrecht - BWBR wetten.nl - Regeling - Algemene wet bestuursrecht - BWBR000557 http://wetten.overheinl/bwbr000557/07-09-0/0/hoofdstuk9/afdrukken pagina van 6 8--07 De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 622 Wet van 13 december 2001 tot uitvoering van de verordening (EG) Nr. 1348/2000 van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 2000 inzake de

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen

Nadere informatie

: Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten. Citeertitel: Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten

: Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten. Citeertitel: Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten Intitulé : Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten Citeertitel: Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten Vindplaats : AB 1994 no. GT 8 Wijzigingen: AB 1997 no. 34; AB 2009 no.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 175 Wet van 23 maart 2005 tot wijziging en aanvulling van een aantal bepalingen in het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de betekening

Nadere informatie

==================================================================== I. Definities. Artikel 1

==================================================================== I. Definities. Artikel 1 Intitulé : Vakantieverordening Citeertitel: Vakantieverordening Vindplaats : AB 1993 no. GT 11 Wijzigingen: AB 1997 no. 34; 2013 no. 20; I. Definities Artikel 1 In deze landsverordening en de naar aanleiding

Nadere informatie

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN Artikel 1. Algemeen 1. De behandeling van bezwaren en geschillen geschiedt ter onderhouding van het recht, met inachtneming van de rechtvaardigheid

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS CB08.198 AJH 09-09-2008 \reglement cie. van beroep voor de examens versie 2.0 def.vastgesteld CvB 05-11-2008 Historie document: Reglement commissie van beroep

Nadere informatie

LANDSVERORDENING van de 26ste februari 2002 houdende maatregelen tot opruiming van schepen en wrakken in zee en op het

LANDSVERORDENING van de 26ste februari 2002 houdende maatregelen tot opruiming van schepen en wrakken in zee en op het Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 26ste februari 2002 houdende maatregelen tot opruiming

Nadere informatie

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11 Titel II Straffen 1. Algemeen Artikel 1:11 1. De straffen zijn: a. de hoofdstraffen: 1. gevangenisstraf; 2. hechtenis; 3. taakstraf; 4. geldboete. b. de bijkomende straffen: 1. ontzetting van bepaalde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 748 Uitvoering van de verordening (EG) Nr. 1348/2000 van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving

Nadere informatie

Wet arbeid Vreemdelingen

Wet arbeid Vreemdelingen Wav C22 C22 Wet arbeid Vreemdelingen Wet van 21 december 1994 tot vaststelling van de Wet arbeid vreemdelingen, Stb. 1994,959. Inwerkingtreding 1 september 1995. PARAGRAAF I Begripsbepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Voorstel van wet. Artikel I. De Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1, onderdeel a, komt te luiden:

Voorstel van wet. Artikel I. De Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1, onderdeel a, komt te luiden: Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving

Nadere informatie

Klachtenregeling gemeentelijke ombudsman

Klachtenregeling gemeentelijke ombudsman Klachtenregeling gemeentelijke ombudsman Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de ombudsman zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of haar

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

==================================================================== Hoofdstuk I. Algemene bepalingen. Artikel 1

==================================================================== Hoofdstuk I. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : LANDSVERORDENING van 19 mei 2011 houdende nieuwe regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens (Landsverordening persoonsregistratie)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 509 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

Nadere informatie

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR30959_1 16 augustus 2016 Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Raad : 20 augustus 2008 Agendanr.

Nadere informatie

b e s l u i t : Nr: 06-63b De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr ;

b e s l u i t : Nr: 06-63b De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr ; Nr: 06-63b De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 06-63; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de Verordening op

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 WET van 22 April 1939 houdende bepalingenbetreffende loterijen (G.B. 1939 no. 31), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1943 no. 119, S.B. 1980 no. 116, S.B. 1984 no. 92, S.B.

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr.

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr. De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr. Gelet op artikel 149 Gemeentewet en de artikel 12, 14 en 15 van de Monumentenwet

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 16 25 872 (R1606) Herstel van gebreken en leemten in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 alsmede het laten vervallen van de verplichte

Nadere informatie

6.4 WET IDENTIFICATIE BIJ DIENSTVERLENING BES (v/h Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening)

6.4 WET IDENTIFICATIE BIJ DIENSTVERLENING BES (v/h Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening) 6.4 WET IDENTIFICATIE BIJ DIENSTVERLENING BES (v/h Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening) Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. dienstverlener:

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 049 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15

Nadere informatie

Wet afbreking zwangerschap

Wet afbreking zwangerschap Wet afbreking zwangerschap (Tekst geldend op: 08 02 2015) Wet van 1 mei 1981, houdende regelen met betrekking tot het afbreken van zwangerschap Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze

Nadere informatie

A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 10 de januari 2014, no. 14/0032, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Eilandsverordening corporate governance. Op voordracht van

Nadere informatie

Aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming

Aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming anpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming VOORSTEL VN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking

Datum ondertekening. Bron bekendmaking Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 16de september 1970 ter

Nadere informatie

Landelijk model klachtenregeling. Introductie

Landelijk model klachtenregeling. Introductie Landelijk model klachtenregeling Introductie Op 1 januari 2002 is voor alle gerechten in Nederland een uniforme klachtenregeling in werking getreden. De regeling is gebaseerd op een gemeenschappelijk model

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 522 Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS CB08.199 AJH 09-09-2008 procedures Aventus\CB08.199.reglement klachtenbehandeling onderwijs versie 2.0 def. vastgesteld CvB 05-11-2008 Historie document: Reglement

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

EERSTE AFDELING ALGEMENE BEPALINGEN

EERSTE AFDELING ALGEMENE BEPALINGEN WET van 8 september 1947, houdende bepalingen tot beveiliging bij de arbeid (G.B. 1947 no. 142), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1962 no. 109, S.B. 1980 no. 116. EERSTE

Nadere informatie

Landelijk model klachtenregeling

Landelijk model klachtenregeling Landelijk model klachtenregeling Introductie Op 1 januari 2002 is voor alle bedrijven in Nederland een uniforme klachtenregeling in werking getreden. De regeling is gebaseerd op een gemeenschappelijk model

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep in verband met het versterken van

Nadere informatie

Het reglement is goedgekeurd door de Minister van Economische Zaken en door de Minister van Veiligheid en Justitie.

Het reglement is goedgekeurd door de Minister van Economische Zaken en door de Minister van Veiligheid en Justitie. Gelet op artikel 13, tweede lid, van de Landbouwkwaliteitswet, heeft het bestuur van de Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau op 2 december 2014 het navolgende reglement vastgesteld. Het reglement is goedgekeurd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Wijziging van de bepalingen inzake beroep in de Kieswet en de Wet Europese verkiezingen NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 475 Wet van 17 november 2016, houdende implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende

Nadere informatie