Onderwijs- en examenregeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs- en examenregeling 2014-2015"

Transcriptie

1 Onderwijs- examregelg Bacheloropleidg Bestuurskunde/Overheidsmagemt CROHO-nummer Deze Onderwijs- examregelg is onderdeel van het Studtstatuut van de Hogeschool van Amsterdam is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs wetschappelijk onderzoek. Het voor alle bacheloropleidg geldde gedeelte van deze regelg is beoordeeld door de Ctrale Medezeggschapsraad vastgesteld door het College van Bestuur op 17 december Het opleidgsspecifieke deel van deze regelg is vastgesteld op [datum vull] door de voorzitter van het dome Maatschappij Recht is beoordeeld door de deelraad op [datum vull]. De aan de opleidg() verbond opleidgscommissie(s) heeft op 7 april 2014 advies uitgebracht.

2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 4 artikel 1.1 Begripsbepalg... 4 artikel 1.2 Reikwijdte van de regelg... 6 artikel 1.3 Vaststellg looptijd van de regelg... 6 HOOFDSTUK 2 TOELATING TOT DE OPLEIDING... 8 artikel 2.1 Toelatgseis... 8 artikel 2.1a Toelatg tot 3-jarig vwo traject... 8 artikel 2.1b Toelatg speciaal traject gericht op het behal van e hoger knisniveau... 9 artikel 2.2 Buitlandse vooropleidg... 9 artikel 2.3 Eis werkkrg deeltijdonderwijs artikel 2.4 Toelatg duaal onderwijs artikel 2.5 Toelatgsonderzoek, colloquium doctum artikel 2.6 Toelatg op grond van EVC artikel 2.7 Taaltoets Nederlands artikel 2.8 Taaltoets Engels artikel 2.9 Ge toelatg op grond van ongeschiktheid artikel 2.10 Toelatg overige schrijvgsvoorwaard artikel 2.11 Toelatg tertiole studt HOOFDSTUK 3 ONDERWIJSPROGRAMMA artikel 3.1 Doelstellg van de opleidg artikel 3.2 Inrichtg studielast bacheloropleidg artikel 3.3 Voer- onderwijstaal artikel 3.4 Voorzig voor studt met functiebeperkg artikel 3.4a Voorzig het kader van taalbeleid artikel 3.5 Samstellg van de propedeuse artikel 3.6 Samstellg van de hoofdfase artikel 3.7 Samstellg gemeschappelijke afstudeerrichtg artikel 3.8 Samstellg Associate degreeprogramma Artikel 3.9 Samstellg 3-jarig vwo traject artikel 3.10 Samstellg speciaal traject gericht op het behal van e hoger niveau Artikel 3.11 Mor HOOFDSTUK 4 EXAMENS EN GETUIGSCHRIFTEN artikel 4.1 De exams van de opleidg artikel 4.2 Toekng grad artikel 4.3 Getuigschrift artikel 4.3a Getuigschrift bekwaamheidsonderzoek artikel 4.4 Afgifte getuigschrift artikel 4.5 Ondertekg getuigschrift artikel 4.6 Data van de uitslag uitreikg getuigschrift artikel 4.7 Cum laude-regelg artikel 4.8 Verklarg HOOFDSTUK 5 TOETSEN EN BEOORDELEN artikel 5.1 Vorm artikel 5.2 Volgorde artikel 5.3 Tijdvakk frequtie artikel 5.4 Inschrijvgsprocedure artikel 5.5 Praktische gang van zak artikel 5.6 Mondelge exams of ttam

3 artikel 5.7 Vaststellg van de beoordelg artikel 5.8 Normerg van de beoordelg artikel 5.9 Het verl van vrijstellg artikel 5.10 Toekng van studiepunt artikel 5.11 Vastleggg bekdmakg van de beoordelg artikel 5.12 Geldigheidsduur van studieresultat artikel 5.13 Inzage artikel 5.14 Bewarg HOOFDSTUK 6 FRAUDE artikel 6.1 Defitie fraude, plagiaat, ernstige fraude artikel 6.2 Medeplichtigheid artikel 6.3 Plagiaatdetectie artikel 6.4 Bevoegdheid examcommissie artikel 6.5 Procedure artikel 6.6 Onvoorzie omstandighed HOOFDSTUK 7 STUDIELOOPBAANBEGELEIDING EN STUDIEADVIES artikel 7.1 Studieloopbaanbegeleidg artikel 7.2 Studieadvies aan het ede van het eerste jaar van schrijvg artikel 7.3 Negatief bdd studieadvies aan het ede van het tweede jaar van schrijvg 26 artikel 7.4 Verdere voorwaard negatief bdd studieadvies artikel 7.5 Gevolg negatief bdd studieadvies artikel 7.6 Doorstroom van propedeuse ar hoofdfase artikel 7.7 Verwijzg de hoofdfase HOOFDSTUK 8 EXAMENCOMMISSIE artikel 8.1 Instellg, tak samstellg examcommissie HOOFDSTUK 9 BEROEP artikel 9.1 Beroep bij het college van beroep voor de exams HOOFDSTUK 10 SLOT- EN INVOERINGSBEPALINGEN Artikel 10.1 Onvoorzie gevall Artikel 10.2 Bekdmakg van de regelg Artikel 10.3 Citeertitel, werkgtredg BIJLAGE A EINDKWALIFICATIES VAN DE OPLEIDING BIJLAGE B TOETSPROGRAMMA PROPEDEUSE BIJLAGE C TOETSPROGRAMMA HOOFDFASE BIJLAGE D TOETSPROGRAMMA GEMEENSCHAPPELIJKE AFSTUDEERRICHTING BIJLAGE E TOETSPROGRAMMA ASSOCIATE DEGREEPROGRAMMA BIJLAGE F TOETSPROGRAMMA 3-JARIG VWO TRAJECT BIJLAGE G TOETSPROGRAMMA SPECIALE TRAJECTEN BIJLAGE H ONDERWIJSEENHEDEN DIE NIET VERJAREN

4 Hoofdstuk 1 Algeme artikel 1.1 Begripsbepalg In deze regelg wordt verstaan onder: afstudeerrichtg: e specialisatie bn de opleidg als bedoeld artikel 7.13 WHW, niet zijnde e Associate degreeprogramma of e mor; Associate degreeprogramma: programma als bedoeld artikel 7.8a WHW met e studielast van tmste 120 studiepunt; bekwaamheidsonderzoek: onderzoek het kader van de zij-stroom het beroep van leraar of doct als bedoeld hoofdstuk 7a WHW; beoordelg: de vaststellg door e examator welke mate de studt of extraneus heeft voldaan aan de eis die voor e bepaalde onderwijseheid of onderdeel daarvan zijn geformuleerd; beroep, bezwaar klachtloket (www.juridisch.hva.nl/loketbbk.htm): faciliteit als bedoeld artikel 7.59a WHW; college van beroep voor de exams: college als bedoeld artikel 7.60 WHW; college van bestuur: het stellgsbestuur als bedoeld artikel WHW; compettie: e tegraal geheel van beroepsknis, -houdg -vaardighed die e persoon nodig heeft om bn relevante beroepscontext adequaat te kunn functioner; deelraad: raad als bedoeld artikel WHW; deelttam: onderdeel van e ttam; dome: organisatorische eheid waarbn door de stellg onderwijs wordt aangebod; domevoorzitter: leidggevde van het dome waartoe de opleidg behoort; driejarig vwo-traject: versneld traject als bedoeld artikel 7.9a WHW, met e studielast van 180 studiepunt; edkwalificaties: omschrijvg van het edniveau van de opleidg; EVC-procedure: procedure die wordt uitgevoerd door e als zodanig door de stellg erkde organisatie niet zijnde e opleidg of e examcommissie - om op basis van deugdelijk onderzoek te kom tot erkng van verworv competties het waarder van knis vaardighed die buit het onderwijs zijn opgedaan, van e persoon die niet als studt of extraneus bij de opleidg is geschrev; exam: afsluitd onderdeel van e opleidg als bedoeld artikel 7.3 WHW of de propedeutische fase als bedoeld artikel 7.8 WHW; examcommissie: commissie als bedoeld artikel 7.12 WHW; examator: persoon als bedoeld artikel 7.12c WHW, niet zijnde e studt of extraneus; excelltieprogramma: speciaal traject gericht op het behal van e hoger niveau; extraneus: dege die als extraneus als bedoeld artikel WHW is geschrev bij de opleidg die voltijds of deeltijds is gericht; fraude: gedragg als bedoeld artikel 6.1, lid 1 3 van deze regelg; gedragscode tertiole studt: gedragscode tertiole studt hoger onderwijs, zoals deze geldt per 1 januari 2013; gedragscode studtdecan: gedragscode studtdecan Hogeschool van Amsterdam, vastgesteld door het college van bestuur op 8 mei 2008; 4

5 gemeschappelijke vergaderg 1 : vergaderg van personeel studt als bedoeld artikel 10.16b WHW; gezamlijke afstudeerrichtg: afstudeerrichtg als bedoeld artikel 7.3c WHW die door de stellg e of meer Nederlandse of buitlandse stellg voor hoger onderwijs gezamlijk wordt aangebod; gezamlijke opleidg: opleidg als bedoeld artikel 7.3c WHW die door de stellg e of meer Nederlandse of buitlandse stellg voor hoger onderwijs gezamlijk wordt aangebod; honoursprogramma: excelltieprogramma als speciaal traject voor 3 e 4 e hoofdfase studt; hoofdfase: de fase van de opleidg direct volgd op de propedeuse (post-propedeutische fase); stellg: Hogeschool van Amsterdam; tertiole studt: studt met e buitlandse tioliteit die - voor zover het e verblijfsvergunngplichtige studt betreft op basis van e daartoe afgegev verblijfsvergunng - onderwijs gaat volg, volgt of heeft gevolgd aan e Nederland gevestigde onderwijsstellg; jaar: zoals bedoeld artikel 7.2: eerste jaar van schrijvg; medezeggschapsraad: raad als bedoeld artikel WHW; mor: e samhangd keuzeprogramma van 30 studiepunt, dat gevolgd wordt de hoofdfase, niet zijnde e afstudeerrichtg; Nuffic: Nederlandse organisatie voor tertiole samwerkg het hoger onderwijs; onderwijseheid: onderwijseheid als bedoeld artikel 7.3 WHW, die samhang met andere onderwijsehed het onderwijsprogramma van de opleidg vormt, waaraan e exam is verbond; opleidg: bacheloropleidg als bedoeld artikel 7.3a, lid 2a WHW; opleidgscommissie: commissie als bedoeld artikel 10.3c WHW; opleidgsmager: dege die met de dagelijkse leidg van de opleidg is belast; plagiaat: gedragg als bedoeld artikel 6.1, lid 2 van deze regelg; praktische oefg: e onderwijseheid als bedoeld artikel 7.3 lid 2 WHW waar de druk ligt op de praktische voorbereidg op de beroepsuitoefg op de beroepsuitoefg verband met het onderwijs e duale opleidg, voor zover deze activiteit onder begeleidg van de stellg plaatsvd. E praktische oefg kan vormgegev zijn e project; programma: het samhangd geheel van onderwijsehed verzorgd door de opleidg; propedeuse: fase van de opleidg, als bedoeld artikel 7.8 WHW; SIS: studt formatie systeem; studt: dege die als studt als bedoeld artikel 7.32 WHW is geschrev bij de stellg; studtdecaan: dege die door de stellg is aangesteld om de (aankomde) studt, de domevoorzitter, het magemt van de opleidg de examcommissie te former adviser over studtzak de studt, op verzoek, te begeleid bij problem van persoonlijke aard; studtstatuut: statuut als bedoeld artikel 7.59 WHW; studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 september edigt op 31 augustus van het daaropvolgde kalderjaar, di m zich schrijft per 1 februari, het tijdvak dat aanvangt op 1 februari edigt op 31 januari van het daaropvolgde kalderjaar. studieloopbaanbegeleider: dege die ms de opleidg is aangewez om de studt te begeleid zijn studie, keuze- planngsprocess, gericht op e effectieve studievoortgang; studiebelastgsuur: het één zestihonderdtachtigste deel van de nomale studielast van e studiejaar; studiepunt: eheid voor berekg van de studielast als bedoeld artikel 7.4 WHW, waarbij 60 studiepunt gelijk zijn aan ur studie. Eén studiepunt staat voor 28 studiebelastgsur. In Europees verband word studiepunt uitgedrukt EC (European credits). 1 Dit begrip is alle relevant di toepassg wordt gegev aan het bepaalde artikel 10.16a, lid 1 WHW. 5

6 speciaal traject: traject niet zijnde het 3-jarig vwo traject - als bedoeld artikel 7.9b WHW; ttam: e onderzoek ar knis, zicht, vaardighed, als bedoeld artikel WHW, waaraan e beoordelg door e examator is verbond die de afsluitg vormt van e onderwijseheid; toetsprogramma: overzicht van alle deelttams ttams van alle onderwijsehed propedeuse hoofdfase waar tmste is vastgelegd welke werkvorm wordt gehanteerd, welke toetsvorm wordt gehanteerd bij de eerste tweede gelegheid, aantal studiepunt, aantal contactur, SIS code, blok of week waar de toets wordt afgom, weggsfactor ( geval van deelttams); uitwisselgsstudt: studt met e buitlandse tioliteit die het kader van e daartoe opgezet uitwisselgsprogramma gedurde e periode van mimaal drie maand tot maximaal twaalf maand onderwijs gaat volg, volgt of heeft gevolgd aan e Nederland gevestigde onderwijsstellg daarvoor niet aan die onderwijsstellg als reguliere studt wordt geschrev gediplomeerd; verblijfsvergunngplichtige studt: tertiole studt afkomstig uit land niet zijnde Zwitserland of lidstat van de EU/EER; voorbereidd jaar: voorbereidd onderwijs- waaronder begrep het voorbereidd taalonderwijs met e duur van maximaal één jaar dat door of onder verantwoordelijkheid van de stellg wordt aangebod aan de tertiole studt tede tot e bachelor opleidg te word toegelat; WHW: Wet op het hoger onderwijs wetschappelijk onderzoek. artikel 1.2 Reikwijdte van de regelg 1. Deze regelg is van toepassg op het onderwijs de exams van de bacheloropleidg Bestuurskunde/Overheidsmagemt, verder te noem: de opleidg. E excelltieprogramma valt niet onder de reikwijdte van deze regelg, tzij deze regelg anders is bepaald het betreffde programma deel uitmaakt van de onderwijsehed als bedoeld artikel 3.5 tot met Deze regelg is van toepassg op de studt extraneï die staan geschrev bij de opleidg, op de person die verzoek om toegelat te word tot de opleidg. 3. Wordt de opleidg aangemerkt als e gezamlijke opleidg, dan is deze regelg onverkort van toepassg, tzij de overekomst die aan de gezamlijke opleidg t grondslag ligt anders is bepaald. 4. Kt de opleidg e of meer gezamlijke afstudeerrichtg, dan is deze regelg onverkort van toepassg, tzij de overekomst() die aan deze afstudeerrichtg() t grondslag lig(t)()anders is bepaald. 5. Kt de opleidg e Associate degreeprogramma, dan is deze regelg onverkort van toepassg, voor zover dit programma door de opleidg wordt verzorgd. Het bepaalde artikel 3.9, is niet van toepassg. 6. Deze regelg is tevs voor zover relevant - van toepassg op de uitwisselgsstudt, dege die het voorbereidd jaar volgt, met uitzonderg van de mogelijkheid beroep te stell bij het college van beroep voor het hoger onderwijs als bedoeld artikel 7.66 WHW. 7. Deze regelg - dan wel e onderdeel daarvan - kan van overekomstige toepassg word verklaard op dege die - anders dan de hoedanigheid van studt, uitwisselgsstudt of extraneus - deelneemt aan onderdel van de opleidg, dan wel op dege die e excelltieprogramma volgt dat niet wordt beschrev artikel 3.5 tot met Met uitzonderg van de mogelijkheid beroep te stell bij het college van beroep voor het hoger onderwijs als bedoeld artikel 7.66 WHW. artikel 1.3 Vaststellg looptijd van de regelg 1. Deze regelg kt stellgsspecifieke bepalg opleidgsspecifieke bepalg. 2. De stellgsspecifieke bepalg word vastgesteld door het college van bestuur, stemmg of advies van de medezeggschapsraad, dan wel de gemeschappelijke vergaderg, voor zover dit is vereist. 3. De opleidgsspecifieke bepalg word jaarlijks vóór de aanvang van het studiejaar opgesteld gepubliceerd door de opleidgsmager vastgesteld door de domevoorzitter, stemmg of advies van de deelraad, voor zover dit is vereist. 6

7 4. De opleidgscommissie wordt jaarlijks tijdig de gelegheid gesteld deze regelg te beoordel daarover advies uit brg aan de domevoorzitter. De opleidgscommissie zdt e afschrift van dit advies aan de deelraad. 5. De examcommissie is bevoegd het magemt van de opleidg te adviser over de houd van de onderwijs- examregelg. 6. E mor als bedoeld artikel 3.11 wordt deze regelg geacht te behor tot de opleidg die de mor heeft ontwikkeld; is e mor door twee of meer opleidg of vanuit e dome ontwikkeld, dan wijst de domevoorzitter de opleidg aan waartoe de mor geacht wordt te behor. 7. De regelg geldt voor de duur van e studiejaar. Gedurde het studiejaar kan de regelg niet word gewijzigd, tzij dit als gevolg van overmacht noodzakelijk is studt daar niet onevredig door word bedeeld. E tusstijdse wijzigg behoeft de voorafgaande stemmg van de domevoorzitter; de bepalg dit artikel zijn alsdan van overekomstige toepassg. 7

8 Hoofdstuk 2 Toelatg tot de opleidg artikel 2.1 Toelatgseis 1. De volgde diploma's van middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger algeme voortgezet onderwijs (havo) voorbereidd wetschappelijk onderwijs (vwo) gev rechtstreeks toegang tot de opleidg: a. mbo-diploma, niveau 4; b. havo-diploma, profiel tuur techniek mits economie vakkpakket; c. havo-diploma, profiel tuur gezondheid mits economie vakkpakket; d. havo-diploma, profiel economie maatschappij; e. havo-diploma, profiel cultuur maatschappij mits economie vakkpakket; f. vwo-diploma, profiel tuur techniek mits economie vakkpakket; g. vwo-diploma, profiel tuur gezondheid mits economie vakkpakket; h. vwo-diploma, profiel economie maatschappij; i. vwo-diploma, profiel cultuur maatschappij mits economie vakkpakket. De diploma s vermeld onder de letters b tot met i hebb betrekkg op profiel havo/vwo die geld vaf 1 augustus De bezitter van diploma als bedoeld lid 1, dat niet voldoet aan de vooropleidgseis met betrekkg tot het vak of de vakk als bedoeld het eerste lid, is toelaatbaar tot de opleidg di betrokke blijks e door of ms de examcommissie te verricht onderzoek voldoet aan houdelijk gelijkwaardige eis. Aan deze eis moet zijn voldaan vóór aanvang van het eerste jaar van schrijvg. Het dit lid bedoelde onderzoek kan bestaan uit e door betrokke te mak toets waaruit de voldode knis van het ontbrekde vak of de ontbrekde vakk blijkt, dan wel e beoordelg door of ms de examcommissie van elders behaalde studieresultat die qua houd niveau gelijkwaardig kunn word geacht aan het ontbrekde vak of de ontbrekde vakk 3. De opleidg is verplicht het dit lid bedoelde onderzoek het resultaat daarvan te archiver. 3. Niet van toepassg 4. Aanvulld op voornoemde led dit artikel geld voor toelatg tot de opleidg de regels voor tijdige schrijvg (1 mei regel) de regels voor de verplichte studiekeuze check, zoals vastgelegd het Studtstatuut. 5. Dege die beschikt over e al dan niet Nederland afgegev diploma dat op grond van e misteriële regelg is aangemerkt als tmste gelijkwaardig aan e diploma als bedoeld het eerste lid, is toelaatbaar, mits - di van toepassg - tevs voldaan wordt aan de eis met betrekkg tot het vakkpakket het bepaalde het derde lid - geval van e buitlands diploma - t goeg van de examcommissie het bewijs is geleverd van voldode beheersg van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunn volg van het onderwijs. Het bepaalde de vorige volz over de Nederlandse taal geldt niet di betrokke e Engelstalige opleidg wil volg - middels e door de Nuffic afgegev verklarg - kan aanton de vooropleidg got te hebb het Engels. Is niet voldaan aan de eis met betrekkg tot het vakkpakket, dan is het bepaalde het tweede lid van overekomstige toepassg. 6. Dege aan wie de graad Bachelor of Master is verled, dan wel de bezitter van e getuigschrift van e met goed gevolg afgelegd propedeutisch exam aan e stellg voor hoger onderwijs, is vrijgesteld van de vooropleidgseis als bedoeld het eerste lid, waarbij betrokke - di van toepassg - t goeg van de examcommissie door middel van e aanvulld onderzoek moet aanton te beschikk over de knis vaardighed die beslot ligg de eis t aanzi van de vakkpakkett als bedoeld het eerste lid /of aan de eis als bedoeld het derde lid. De opleidg is verplicht het dit lid bedoelde aanvulld onderzoek het resultaat daarvan te archiver. artikel 2.1a Toelatg tot 3-jarig vwo traject Niet van toepassg 2 Havo-diploma s met datum 2009 of later; vwo-diploma s met datum 2010 of later. 3 Dit geldt alle voor de aanvullde vakk. Wanneer e bepaald profiel het geheel ge toelatg geeft tot e opleidg, dan moet betrokke voor alle profielvakk van e profiel dat wel toelatg geeft e certificaat van het vo of het vavo voortgezet algeme onderwijs voor volwass - overlegg om te word toegelat. 8

9 artikel 2.1b Toelatg speciaal traject gericht op het behal van e hoger knisniveau 1. De opleidg kt de volgde speciale traject gericht op het behal van e hoger knisniveau als bedoeld artikel 7.9b WHW. Academische route Politicologie richtg Bestuur Beleid met e studielast van 60 EC. 2. Toegelat tot de Academische Route wordt de studt die e takegesprek aan de hand van e dossier aantoont dat hij over voldode capaciteit motivatie beschikt om de Academische Route met succes te doorlop. Indicaties voor geschiktheid zijn: - e vwo-diploma of aantoonbaar vergelijkbaar prestatiiveau; - propedeuse bn 1 jaar behaald; - gemiddeld edcijfer voor de propedeusevakk van 7 of hoger; - bovgemiddeld prester op de theorievakk; - advies studieloopbaanbegeleider; - overtuigde motivatiebrief correct Nederlands; - e essay van woord; - goede beheersg van de Engelse taal. De examcommissie besluit over de toelatg tot de Academische Route. 3 De onder lid 1 goemde traject kn ge beperkg van het aantal deelnemers. 4 Aan het ede van het eerste aan het ed van het tweede jaar dat de studt e speciaal traject als goemd lid 1 volgt kan de examcommissie besluit dat de studt het traject niet verder kan voortzett. Dit is het geval di de studt de postpropedeutische fase van de opleidg niet nomaal studeert. Nomaal studer wil zegg dat de studt elk jaar alle vakk van de hoofdfase clusief de AR vakk behaalt. artikel 2.2 Buitlandse vooropleidg 1. Wanneer e persoon met e buitlandse vooropleidg niet zijnde e buitlands diploma als bedoeld artikel 2.1, lid 5 - toelatg tot de opleidg vraagt, stelt de afdelg diploma waarderg van Studtzak van de Hogeschool van Amsterdam, op basis van de formatie van het Nuffic, vast met welke Nederlandse vooropleidg de buitlandse vooropleidg gelijk gesteld kan word brgt hierover advies uit aan de examcommissie. De examcommissie stelt ar aanleidg van dit advies vast of de kandidaat toelaatbaar is tot de opleidg. 2. E buitlandse vooropleidg wordt geacht gelijkwaardig te zijn aan die als bedoeld artikel 2.1, lid 1 3 di bedoelde vooropleidg toegang geeft tot het wetschappelijk of hoger onderwijs het land dat het Verdrag zake de erkng van kwalificaties betreffde hoger onderwijs de Europese regio 4 heeft geratificeerd. Het bepaalde de vorige volz geldt niet di de examcommissie aantoont dat er e aanzilijk verschil bestaat tuss de algeme eis betreffde de toegang op het grondgebied van het bedoelde land de eis gesteld artikel 2.1, lid Dege die beschikt over e niet Nederland afgegev diploma dat op grond van het eerste tweede lid is aangemerkt als tmste gelijkwaardig aan e diploma als bedoeld artikel 2.1, lid 1, is toelaatbaar, mits - di van toepassg - tevs voldaan wordt aan de eis met betrekkg tot het vakkpakket het bepaalde artikel 2.1, lid 3 t goeg van de examcommissie het bewijs is geleverd van voldode beheersg van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunn volg van het onderwijs. Het bepaalde de vorige volz over de Nederlandse taal geldt niet di betrokke e Engelstalige opleidg wil volg - middels e door het Nuffic afgegev verklarg - kan aanton de vooropleidg got te hebb het Engels. Is niet voldaan aan de eis met betrekkg tot het vakkpakket, dan is het bepaalde artikel 2.1, lid 2 van overekomstige toepassg. 4 Trb. 2002,

10 artikel 2.3 Eis werkkrg deeltijdonderwijs 1. Niet van toepassg 2. Niet van toepassg 3. Niet van toepassg 4. Niet van toepassg artikel 2.4 Toelatg duaal onderwijs 1. Niet van toepassg 2. Niet van toepassg 3. Niet van toepassg 4. Niet van toepassg artikel 2.5 Toelatgsonderzoek, colloquium doctum 1. Person van etwtig jaar ouder die niet voldo aan de artikel 2.1 bedoelde vooropleidgseis kunn overekomstig artikel 7.29 WHW het aflegg van e toelatgsonderzoek bij de examcommissie word vrijgesteld van de vooropleidgseis, met uitzonderg van de eis die word gesteld aan e 3-jarig vwo traject of speciaal traject. 2. Deelme aan het toelatgsonderzoek is alle mogelijk als betrokke de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt op het momt van het eerste jaar van schrijvg bij de opleidg. 3. Het toelatgsonderzoek heeft t doel vast te stell of de kandidaat blijk geeft van geschiktheid voor het onderwijs van de opleidg van voldode beheersg van de taal waar het onderwijs gegev wordt, om dat onderwijs met vrucht te kunn volg. 4. In het toelatgsonderzoek moet de volgde onderdel met e voldode word afgeslot op havo-5 of vergelijkbaar niveau: a. Nederlands; b. Engels; c. Maatschappijleer; d. Economie De toets Nederlandse, Engelse taal, economie, maatschappijleer word afgom door Studtzak van de Hogeschool van Amsterdam. E certificaat voor e vak op havo- of vwo-niveau geeft vrijstellg voor het aflegg van het betreffde vak als onderdeel van het toelatgsonderzoek. 5. E kandidaat heeft het toelatgsonderzoek behaald di is voldaan aan alle het vorige lid gestelde eis. De examcommissie verstrekt aan de betrokke die het toelatgsonderzoek heeft behaald, e schriftelijke verklarg ter bevestigg van de toelaatbaarheid. Deze verklarg heeft e geldigheidsduur van 24 maand, gerekd vaf de datum van ondertekg. 10

11 artikel 2.6 Toelatg op grond van EVC 1. Dege die niet voldoet aan vooropleidgseis als bedoeld artikel kan door de examcommissie tot de opleidg word toegelat di uit e EVC-procedure als bedoeld deze regelg blijkt dat betrokke toelaatbaar is. De examcommissie is bevoegd af te wijk van het advies dat op basis van e EVC-procedure is uitgebracht. 2. De EVC-procedure moet zijn uitgevoerd door het EVC Ctrum HvA aan de volgde kwaliteitseis moet voldo: a. Toetsg vdt plaats op e valide meetbare beoordelgsstandaard gebaseerd op het vastgestelde opleidgsprofiel; b. De beoordelgsstandaard is goedgekeurd door de examcommissie van de betreffde opleidg; c. De assessmtmethod strumt zijn dekkd voor de standaard; d. Het resultaat van de procedure bestaat uit e rapportage waar de uitkomst van het assessmt zichtelijk zijn onderbouwd; e. Het assessmt is uitgevoerd door tmste twee aantoonbar deskundige ofhankelijk assessor; f. De procedure is bekd bij de examcommissie wordt eduidig uitgevoerd. 3. Alvors te besluit over de toelatg van dege die op basis van e EVC-procedure tot de opleidg wst te word toegelat, kan (e lid van) de examcommissie e gesprek voer met betrokke, tede zich e oordeel te vorm over dis geschiktheid voor de opleidg. 4. E lid van de examcommissie dat op igerlei wijze was betrokk bij de EVC-procedure of gesprek zoals bedoeld lid 3 van dege die op basis van die procedure wst te word toegelat, neemt ge deel aan de beraadslagg van de examcommissie over de toelatg. 5. Het toelatgsonderzoek als bedoeld artikel 2.5 kan niet geheel of gedeeltelijk de plaats tred van de EVC-procedure als bedoeld het eerste lid. artikel 2.7 Taaltoets Nederlands 1. Dege die op grond van dit hoofdstuk moet aanton de Nederlandse taal voldode mate te beheers, kan dit do door e bewijs als bedoeld het tweede lid te overlegg. 2. Onder het bewijs als bedoeld het eerste lid wordt verstaan het: a. staatsexam Nederlands als tweede taal (NT2) programma 2, voldaan aan alle 4 de onderdel NT2; b. certificaat van Studtzak van de Hogeschool van Amsterdam, clusief voldaan aan NT2 volledig exam; c. certificaat Nederlands als vreemde taal PTHO 5 of PAT 6 : artikel 2.8 Taaltoets Engels 7 1. Dege die op grond van dit hoofdstuk moet aanton de Engelse taal voldode mate te beheers, kan dit do door e bewijs te overlegg waaruit blijkt dat voor de IELTS 8 -test tmste e overall band score van 6.0 is behaald. Indi het niet mogelijk is e bewijs van de IELTS test te overlegg, kan e test zoals bedoeld lid 2 word overlegd. 2. Onder e - met e IELTS-test score 6.0 te vergelijk - test als bedoeld het eerste lid wordt verstaan: 5 Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs 6 Profiel Academische Taalvaardigheid. 7 Dit artikel geldt niet voor uitwisselgsstudt die e Engelstalige opleidg volg, mits er tuss de opleidg de zdde stellg schriftelijke afsprak zijn gemaakt over het taalniveau van de studt. 8 Intertiol English Language Testg System. 11

12 a. TOEFL 9 Paper: 550; b. TOEFL Computer: 213; c. TOEFL Internet: 80: d. TOEIC 10 : 670; e. Cambridge ESOL 11 : CAE - C artikel 2.9 Ge toelatg op grond van ongeschiktheid Heeft de examcommissie knis van gedragg of uitlatg van e persoon die tot de opleidg wil word toegelat die blijk gev van ongeschiktheid voor de uitoefg van e of meer beroep waartoe de opleidg opleidt, dan kan zij de domevoorzitter bijzondere gevall zorgvuldige afwegg van de betrokk belang adviser betrokke niet tot de opleidg toe te lat. De examcommissie stuurt e afschrift van het advies aan betrokke. artikel 2.10 Toelatg overige schrijvgsvoorwaard Het besluit van de examcommissie om e persoon op basis van deze regelg tot de opleidg toe te lat, leidt alle tot schrijvg als studt of extraneus di ook aan alle overige schrijvgsvoorwaard wordt voldaan. artikel 2.11 Toelatg tertiole studt In aanvullg op het bepaalde artikel 2.2 geldt voor de toelatg van e tertiole studt niet de eis van het met succes doorlop hebb van het voorbereidd jaar. Artikel 2.12 Associate degreeprogramma bacheloropleidg E studt die e Associate degreeprogramma exam heeft behaald kan de bacheloropleidg het hoger beroeponderwijs vervolg. De opleidg stelt vast welke onderwijsehed van het bachelorprogramma nog gevolgd moet word. 9 Test Of English as a Foreign Language. 10 Indi zowel het onderdeel Speakg and Writg als Listg and Readg is behaald. 11 English for Speakers of Other Languages. 12

13 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma artikel 3.1 Doelstellg van de opleidg 1. Met de opleidg wordt beoogd de studt zodanige knis, houdg vaardighed bij te brg op het terre van bestuurskunde dat deze bij het voltooi van de opleidg staat is tot de professionele uitvoerg van tak op dat gebied tevs aanmerkg komt voor e evtuele voortgezette opleidg. Na voltooig van de opleidg moet de studt als beroepsbeoefear zelfstandig met kritische stellg kunn werk e grootstedelijke, creatieve novatieve context. De studt beschikt over de edkwalificaties op hbo bachelorniveau of Associate degree niveau zoals vermeld bijlage A. 2. In bijlage B t/m G zijn de toetsprogramma s van propedeuse hoofdfase opgom. Deze toetsprogramma s bevatt alle deelttams ttams van alle onderwijsehed met daarbij vermeld: welke werkvorm wordt gehanteerd, welke toetsvorm wordt gehanteerd bij de eerste tweede gelegheid, aantal studiepunt, SIS code, aantal contactur, blok of week waar de toets wordt afgom weggsfactor ( geval van deelttams). 3. In de studiegids zijn van de onderwijsehed de volgde onderwerp beschrev: a. de leerdoel; b. omschrijvg onderwijshoud literatuur; c. de onderwijswerkvorm(); d. de studielast; e. de toetsvorm; f. de beoordelgsnorm; g. het aantal contactur. De formatie de studiegids mag niet afwijk van de formatie de toetsprogramma s uit lid 2. artikel 3.2 Inrichtg studielast bacheloropleidg 1. E studiejaar bevat vier blokk van tmste 10 wek. 2. De opleidg heeft e studielast van 240 studiepunt, waarvan 60 studiepunt behor tot de propedeuse 180 studiepunt behor tot de hoofdfase. 2. De opleidg is voltijds gericht wordt verzorgd door het dome Maatschappij Recht. De opleidg kt ge afstudeerrichtg, ge Associate degreeprogramma, ge gezamlijke opleidg, ge gezamlijke afstudeerrichtg, wel speciaal traject, ge 3-jarig vwo traject. Het speciale traject gericht op e hoger niveau kt e studielast van 60 studiepunt 3. Niet van toepassg artikel 3.3 Voer- onderwijstaal 1. Het onderwijs de opleidg wordt gegev het Nederlands, tzij: a. Het onderwijs betreft dat betrekkg heeft op e andere taal; b. het onderwijs betreft dat het kader van e gastcollege gegev wordt door e anderstalige gastdoct; c. de specifieke aard, de richtg of de kwaliteit van het onderwijs, dan wel de herkomst van de studt noodzaakt e andere taal te gebruik. 2. Niet van toepassg 13

14 3. In e opleidg die het Nederlands wordt aangebod kan gebruik gemaakt word van Engelstalige literatuur. artikel 3.4 Voorzig voor studt met functiebeperkg De opleidgsmager biedt aan studt met e functiebeperkg e onderwijsomgevg aan die zo veel als mogelijk gelijkwaardig is aan die van studt zonder functiebeperkg die gelijkwaardige kans op studiesucces biedt. De opleidgsmager kan advies wn bij de studtdecaan alvors te besliss. Zie verder: Beleidskader Studer met e functiebeperkg 12. artikel 3.4a Voorzig het kader van taalbeleid 1. E studt met e taalachterstand die e Nederlandstalige opleidg volgt, kan de examcommissie verzoek - bij het afnem van ttams of deelttams tijds het eerste tweede jaar van schrijvg - om verlgg van de toetstijd /of het gebruik mog mak van e niet-digitaal woordboek. 2. Het verzoek als bedoeld het eerste lid moet zijn voorzi van het schriftelijk advies van de studtdecaan. 3. Van e taalachterstand als bedoeld het eerste lid is sprake als de studt niet de Nederlandse tioliteit bezit maar de tioliteit van e land waar het Nederlands niet de voer- onderwijstaal is. artikel 3.5 Samstellg van de propedeuse De propedeuse heeft, ast houdelijke eis, drie doelstellg: a. oriëntatie; b. verwijzg; c. selectie. 2. De propedeuse van de opleidg omvat de onderwijsehed zoals beschrev het toetsprogramma bijlage B, met de daarbij vermelde studielast (totaal 60 studiepunt). artikel 3.6 Samstellg van de hoofdfase 14 De hoofdfase van de opleidg - alsmede de daarmee verbond afstudeerrichtg(), niet zijnde e gemeschappelijke afstudeerrichtg als bedoeld artikel omvat de onderwijsehed zoals beschrev de toetsprogramma s bijlage C t/m G, met de daarbij vermelde studielast (totaal 180 studiepunt). artikel 3.7 Niet van toepassg Samstellg gemeschappelijke afstudeerrichtg 12 zie: https://tra.hva.nl/dist/cvb/hva-beleid/beleidskader-functiebeperkg-v-1-0-def.pdf\ 13 Voor de opleidg tot leraar basisonderwijs de tweedegraads leraropleidg wordt het voltijd deeltijdonderwijs de houd van het onderwijs- examprogramma mede bepaald door de afsprak die daarover de Verigg Hogeschol op 3 februari 2011 zijn gemaakt. Deze afsprak word als bijlage opgom de OER van de betreffde opleidg mak daar deel van uit. 14 Idem als bij voetnoot

15 artikel 3.8 Niet van toepassg Samstellg Associate degreeprogramma Artikel 3.9 Niet van toepassg Samstellg 3-jarig vwo traject artikel 3.10 Samstellg speciaal traject gericht op het behal van e hoger niveau 1. Het speciale traject als bedoeld artikel 3.2 omvat de onderwijsehed zoals beschrev het toetsprogramma bijlage G met de daarbij vermelde studielast. 2. Voor de onderwijsehed van de academische route geld de bepalg van de onderwijs examregelg van de betreffde UvA-opleidg t aanzi van gestelde eis aan ttams toets, normerg van de beoordelg, kijktermijn,, schrijvg voor toets, toekng van studiepunt geldigheidsduur van exams. Artikel 3.11 Mor 1. E mor heeft e omvang van 30 studiepunt maakt deel uit van de hoofdfase. E mor kan pas word gevolgd als het propedeutisch exam tmste 40 studiepunt uit de hoofdfase zijn behaald. Voor het 3-jarig vwo traject geldt dat het propedeutisch exam tmste 30 studiepunt uit de hoofdfase zijn behaald. 2. De studt kan e mor kiez uit: a. Het aanbod van HvA; b. E mor aangebod door e bij KiesOpMaat (KOM) aangeslot hoger onderwijsstellg vermeld op c. E (doorstroom) mor van e Nederlandse universiteit; d. E mor met de extsie (tertiole) exchange aan e hoger onderwijs stellg het buitland, die voldoet aan de KOM criteria, zoals vermeld de Beleidsnotitie Mor. 3. Indi e mor is erkd als excelltieprogramma is ook artikel 2.1b van toepassg. 4. De mor die e studt kiest moet gerelateerd zijn aan de ambities van de studt mag niet overlapp met overige onderdel van de opleidg die de studt volgt of met elders verworv competties van de studt. De studt moet de morkeuze ter accorderg voorlegg aan de examcommissie van de opleidg. 5. In bijzondere omstandighed 15 mag e opleidg, toestemmg van het CvB, houdelijke eis stell aan de te volg mor van de studt. 6. De domevoorzitter is verantwoordelijk voor het moreanbod bn het eig dome. De opleidgsmager van de opleidg die de mor heeft ontwikkeld, is verantwoordelijk voor de houd van de mor draagt er zorg voor dat de mor tmste voldoet aan de eis gesteld, zoals vastgelegd het Beleidsnotitie Mor. Gedurde het studiejaar kan de houd van e mor niet word gewijzigd. 7. De door de HvA aangebod mor word voor het beg van het studiejaar geplaatst op de voor alle studt toegankelijke website: 15 Zie voor toelichtg bijzondere omstandighed de Toelichtg Format OER. 15

16 Hoofdstuk 4 Exams getuigschrift artikel 4.1 De exams van de opleidg 1. In de opleidg wordt de propedeuse afgeslot met e exam de hoofdfase met e exam. Is aan de opleidg e Associate degreeprogramma verbond dan wordt ook dat programma afgeslot met e exam. 2. De exams als bedoeld het eerste lid zijn behaald, di alle onderwijsehed van de betreffde fase, dan wel programma met goed gevolg zijn afgelegd, dan wel daarvoor vrijstellg is verkreg. 3. Het exam de hoofdfase kan niet eerder word behaald dan dat het propedeutisch exam is behaald, dan wel vrijstellg is verled voor het aflegg daarvan. 4. De examcommissie stelt de uitslag van de exams vast, dat zij heeft vastgesteld of de studt aan alle voor het betreffde exam geldde verplichtg heeft voldaan. 5. De examcommissie reikt e getuigschrift uit aan de studt die e exam heeft behaald ook verder voldoet aan de wettelijke vereist. Per opleidg wordt één getuigschrift uitgereikt. Ge propedeuse getuigschrift wordt uitgereikt aan dege die van de examcommissie vrijstellg heeft verkreg voor deze fase van de opleidg. artikel 4.2 Toekng grad Het college van bestuur verlet de graad Bachelor of Public Magemt, di het exam de hoofdfase met goed gevolg is behaald. Het college van bestuur verlet de graad Associate degree, aan dege die met goed gevolg het exam heeft afgelegd van e Associate degreeprogramma. artikel 4.3 Getuigschrift 1. Het college van bestuur stelt het model van de getuigschrift de hier goemde bijlag vast overleg met de domevoorzitter met achtnemg van artikel 7.11 WHW. In ieder geval wordt op het getuigschrift vermeld: a. de am van de opleidg de stellg die de opleidg verzorgt, zoals die word vermeld het Ctraal register opleidg hoger onderwijs; b. de datum waarop de examcommissie de uitslag van het exam heeft vastgesteld; c. Indi van toepassg: de am van e met goed gevolg afgelegd excelltietraject (honoursprogramma 16 of excellte mor, clusief Engelse vertalg); d. voorkomde gevall welke bevoegdheid met betrekkg tot de uitoefg van e beroep aan het getuigschrift is verbond; e. welke graad door het college van bestuur is verled, di van toepassg, vermeldg cum laude; f. op welk tijdstip de opleidg voor het laatst is geaccrediteerd dan wel de toets nieuwe opleidg met goed gevolg heeft ondergaan; g. di het e gezamlijke opleidg of afstudeerrichtg betreft, de am van de stellg of stellg die de bedoelde opleidg of afstudeerrichtg mede heeft of hebb verzorgd. 2. De onderwijsehed van het exam, de behaalde mor, di van toepassg, het speciale traject voor het behal van e hoger niveau word boemd e bijlage, waarbij tevs per onderwijseheid de omvang studiepunt de behaalde beoordelg word vermeld. De beoordelg als bedoeld de vorige volz wordt uitgedrukt gehele cijfers als bedoeld artikel Dit geldt voor zowel tra als extra curriculaire honoursprogramma s. 16

17 3. De examcommissie voegt aan e getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde exam van de hoofdfase, e supplemt toe, volgs het Europees standaardformat (artikel 7.11 WHW). Het supplemt heeft tot doel zicht te verschaff de aard houd van de afgeronde opleidg, mede met het oog op tertiole herkbaarheid van opleidg. artikel 4.3a Getuigschrift bekwaamheidsonderzoek De opleidg is niet bevoegd het kader van de zij-stroom het beroep van leraar of doct e bekwaamheidsonderzoek te verricht op grond daarvan e getuigschrift af te gev. artikel 4.4 Afgifte getuigschrift 1. De studt die e getuigschrift wst te ontvang, dit hiertoe tmste vier wek voor de eerstvolgde uitreikgsdatum e verzoek bij de examcommissie. Voor het vaststell van de uitslag kan de examcommissie slechts rekg houd met de resultat die zijn behaald uiterlijk één week voor de datum waarop de uitslag wordt vastgesteld. 2. Voor zover uit de admistratie van de stellg niet blijkt dat de studt heeft voldaan aan onderstaande vereist, overlegt de studt bij zijn verzoek de volgde stukk: a. e bewijs van schrijvg als bedoeld artikel 7.33 WHW, voor het studiejaar waar het getuigschrift wordt uitgereikt; b. bewijz van de met goed gevolg afgelegde onderwijsehed van het onderwijsprogramma dan wel bewijz van vrijstellg daarvoor bewijz van schrijvg voor de studiejar waar deze onderwijsehed zijn behaald; c. de overige bewijsstukk die bij of krachts de wet zijn vereist. 3. Voor de slaagdatum op het getuigschrift wordt de datum aangehoud waarop de examcommissie heeft vastgesteld dat de studt het exam met goed gevolg heeft behaald. artikel 4.5 Ondertekg getuigschrift 1. Het getuigschrift wordt ondertekd: a. door de voorzitter van de examcommissie of dis plaatsvervanger ms de examcommissie, alsmede door de domevoorzitter of dis plaatsvervanger ms het college van bestuur; b. door de studt. 2. De bijlag bij het getuigschrift goemd artikel 4.3 word ondertekd door de voorzitter van de examcommissie of dis plaatsvervanger, ms de examcommissie. artikel 4.6 Data van de uitslag uitreikg getuigschrift 1. Aan het beg van elk studiejaar stelt de examcommissie de data vast waarop de uitslag als bedoeld artikel 4.1 wordt vastgesteld, met achtnemg van het derde vierde lid. 2. Aan het beg van elk studiejaar stelt de opleidgsmager de data vast waarop de getuigschrift als bedoeld artikel 4.3 e opbare bijekomst word uitgereikt. 3. Het vaststell van de uitslag van het propedeutisch exam vdt emaal per jaar plaats, aan het ede van het studiejaar, verwerkg van de resultat van de laatste. Op verzoek van de studt kan de uitslag ook tusstijds de loop van het studiejaar vastgesteld word. 4. Het vaststell van de uitslag van het exam van de hoofdfase vdt de regel emaal per maand plaats. 5. Het getuigschrift de bijlag goemd artikel 4.3 zijn beschikbaar voor de studt bn vier wek het vaststell van de uitslag. 17

18 artikel 4.7 Cum laude-regelg 1. Het exam van de propedeuse wordt behaald met het predicaat cum laude, di voldaan is aan de volgde voorwaard: a. de studt heeft de propedeuse maximaal één jaar behaald; b. aan de studt is e vrijstellg van niet meer dan maximaal 30 studiepunt toegekd; c. het gewog gemiddelde edcijfer van de beoordelg van de onderwijsehed, opgom op het resultatoverzicht van het propedeutisch exam, dit tmste ofgerond het cijfer 8,0 te zijn; d. alle ttams di tmste ofgerond het cijfer 7,0 te zijn; 2. Het exam van de hoofdfase wordt behaald met het predicaat cum laude, di voldaan is aan de volgde voorwaard 17 : a. de studt heeft de opleidg maximaal vier jaar de hoofdfase maximaal drie jaar behaald; b. aan de studt is e vrijstellg van niet meer dan maximaal 60 studiepunt toegekd; c. het gewog gemiddelde edcijfer van de beoordelg van de onderwijsehed, opgom op het resultatoverzicht van de hoofdfase, dit tmste ofgerond het cijfer 8,0 te zijn; d. alle ttams di tmste ofgerond het cijfer 7,0 te zijn; e. het afstudeerwerk is mimaal met het ofgeronde cijfer 8,0 gekwalificeerd. 3. Onderwijsehed waarvoor e studt e vrijstellg heeft gekreg, blijv buit beschouwg voor het beoordel van de vraag of de studt het exam met het predicaat cum laude heeft behaald. 4. Het beoordel van de toekng van het predicaat cum laude vdt plaats door de examcommissie. artikel 4.8 Verklarg T bewijze dat e ttam met goed gevolg is afgelegd, wordt door de opleidg e daarop betrekkg hebbd bewijsstuk uitgereikt. Dege die meer dan e ttam met goed gevolg heeft afgelegd aan wie ge getuigschrift als bedoeld artikel 4.4 kan word uitgereikt, ontvangt desgevraagd e door de examcommissie af te gev verklarg waar elk geval de ttams zijn vermeld die door betrokke met goed gevolg zijn afgelegd. 17 Dit lid is van toepassg op studt die vaf het studiejaar later zijn gestart de propedeuse. Voor studt die zijn gestart vòòr het studiejaar , geldt de cum laude-regelg zoals die voor de opleidg luidde tot 1 september

19 Hoofdstuk 5 Toets beoordel artikel 5.1 Vorm 1. De onderwijsehed van het onderwijsprogramma van propedeuse hoofdfase word getoetst op de wijze zoals aangegev de toetsprogramma s bijlages B tot met G, conform artikel 3.1 lid 2. In het toetsprogramma zijn alle deelttams ttams opgom van alle onderwijsehed is tmste vastgelegd welke werkvorm wordt gehanteerd, welke toetsvorm wordt gehanteerd bij de eerste tweede gelegheid, aantal studiepunt, SIS code, aantal contactur, blok of week waar de toets wordt afgom de weggsfactor ( geval van deelttams). 2. Het vastgestelde toetsprogramma kan alle geval van drgde red word gewijzigd alle goedkeurg door de examcommissie. 3. De opleidgsmager zorg ervoor dat, op basis van de vastgestelde toetsprogramma s, voor elk ttam of deelttam afzonderlijk de studiegids is vermeld welke eis word gesteld bij het aflegg van dit ttam of deelttam, zodat de studt zich zo goed mogelijk kan voorbereid. In de studiegids is tevs vermeld welke hulpmiddel zijn toegestaan welke beoordelgsnorm word gehanteerd. 4. E toetsg die door e groep van studt gezamlijk dit te word uitgevoerd, wordt zodanig gericht dat deze voor elke betrokk studt tot e dividuele beoordelg leidt voor e dividueel herkbare prestatie op basis van de leerdoel. In de formulerg van de opdracht wordt aangegev hoe hieraan concreet vullg is gegev. 5. Bij de afme van ttams deelttams geldt voor studt met e functiebeperkg dat alle redelijkheid billijkheid aanpassg word getroff afgestemd op de functiebeperkg. Dit vdt plaats stemmg van de examcommissie, gebaseerd op e schriftelijk verzoek van de studt het advies van de studtdecaan. 6. E studt die voldoet aan de criteria van de door het college van bestuur vastgestelde Topsportregelg van de Hogeschool van Amsterdam, kan de examcommissie verzoek om e aangepaste roosterg van de ttams of deelttams, waarbij - di dit ar het oordeel van de examcommissie mogelijk is voor de opleidg niet bezwaarlijk - zo veel mogelijk wordt aangeslot bij de dividuele mogelijkhed van de studt. artikel 5.2 Volgorde 1. Voor de volgorde waar de ttams deelttams kunn word afgelegd geld regels. In de toetsprogramma s (bijlage B t/m G) is aangegev: a. In welke volgorde de propedeuse hoofdfase ttams of deelttams moet word afgelegd. b. Welke ttams of deelttams met goed gevolg moet zijn afgelegd als voorwaarde voor deelme aan andere onderwijsehed. c. Of er sprake is van bijbehorde praktisch oefg waaraan de studt moet hebb deelgom alvors te mog deelnem aan ttam of deelttam. 2. Ongeacht het bepaalde de vorige lid kan e mor als bedoeld artikel 3.11 pas word gevolgd als het propedeutisch exam tmste 40 studiepunt van de hoofdfase zijn behaald. Voor het 3-jarig vwo traject geldt dat het propedeutisch exam tmste 30 studiepunt uit de hoofdfase zijn behaald. 3. In afwijkg van het bepaalde het eerste lid kan pas aan hier goemde onderwijsehed word deelgom als tmste [aantal studiepunt vull] studiepunt zijn behaald: a. [Onderwijseheid vull]; b. [Onderwijseheid vull]; c... 19

20 artikel 5.3 Tijdvakk frequtie 1. Tot het afsluit van e onderwijseheid van de propedeuse hoofdfase wordt elk studiejaar tweemaal de gelegheid gebod. 2. Bij het bepal van de data van de toetsgeleghed e studiejaar, wordt rekg gehoud met de vereiste studeerbaarheid van het totale programma voor e studt. 3. Wordt e onderwijseheid niet meer aangebod, dan wordt het daarop volgde studiejaar nog tweemaal gelegheid gegev voor het aflegg van e ttam of deelttam van e onderwijseheid waarvan het onderwijs dat studiejaar niet meer wordt aangebod. 4. De tijdvakk waar de toetsgeleghed word aangebod, word jaarlijks door de opleidgsmager vastgesteld zijn vastgelegd het toetsprogramma (zie bijlage B tot met G). 5. Het toetsrooster is uiterlijk twee wek voorafgaand aan de start van het blok vastgesteld bekd gemaakt aan studt. 6. In bijzondere gevall kan de examcommissie besluit e voor de studt gunstige z af te wijk van het gestelde lid 1 2. De examcommissie wt zo nodig advies van de studtdecaat of studieloopbaanbegeleider alvors te besliss. 7. Wanneer e studt e onderwijseheid niet heeft behaald het studiejaar waar hij het onderwijs die onderwijseheid heeft gevolgd het volgde studiejaar alsnog e ttam of deelttam die onderwijseheid wil aflegg, geld t aanzi van de gestelde eis de eis van het lopde studiejaar. artikel 5.4 Inschrijvgsprocedure 1. Voor mondelge ttams of deelttam voor ttams of deelttams ter afsluitg van praktische oefg dit de studt zich tijdig te schrijv, op e der door de opleidgsmager aan te gev wijze. 2. Voor andere toetsvorm dan goemd het eerste lid kan de studt van e aangebod toetsgelegheid gebruik mak zonder voorafgaande schrijvg. artikel 5.5 Praktische gang van zak Bij het afnem van ttams of deelttams moet aan de regels gesteld de volgde led word voldaan: 1. De studt dit zich te kunn legitimer door middel van zijn collegekaart, e geldig paspoort, ID of rijbewijs. 2. De verantwoordelijke examator is aanwezig tijds de afme van het ttam of deelttam. 3. De aanwijzg van de examator surveillant moet word opgevolgd. 4. Het gebruik van andere hulpmiddel dan schrijfgerei het ter plekke uitgereikte materiaal is uitsluitd toegestaan als dit uitdrukkelijk is aangegev. 5. Informatie- communicatiemiddel di vóór de aanvang te word uitgezet te word weggeborg. Het gebruik van dergelijke hulpmiddel is niet toegestaan, tzij toestemmg voor gebruik is gegev op de wijze zoals beschrev het vorige lid. 6. Het is niet toegestaan zonder toestemmg van de examator of surveillant te communicer met andere person of buit het lokaal waar de ttam of deelttam wordt afgom. 7. De examator de surveillant zijn bevoegd passde maatregel te nem di de orde rust wordt verstoord. 8. Bij leverg van het werk dit door de studt op de prestielijst te word aangetekd dat het werk is geleverd. 9. Dege die meer dan 20 mut te laat arriveert, wordt de toegang geweigerd. 20

21 10. Het is niet toegestaan om gedurde de eerste 30 mut het lokaal te verlat. 11. Aan studt met e functiebeperkg kan de examcommissie e verlgg van de standaardduur van de toetsg /of het gebruik van hulpmiddel toestaan, ast de bevoegdheid bepaald artikel 5.1 voor studt met e functiebeperkg de toetsvorm nog verder aan te pass aan de mogelijkhed van de betrokk studt. 12. Bij digitale afme draagt de opleidg zorg voor papier versies van het ttam of deelttam, voor het geval de digitale system niet goed functioner. 13. De overige regels bij afme van toets zijn opgom de Toetsafme protocoll (schriftelijke toetsg, digitale toetsg, richtlijn overige toets) 18. artikel 5.6 Mondelge exams of ttam 1. Mondelg wordt niet meer dan één studt tegelijk beoordeeld, tzij de examcommissie anders heeft bepaald. De beoordelg van e mondelg afgom exam of ttam geschiedt aanwezigheid van tmste twee examator. Wordt de mondelge exam of ttam afgom door één examator, dan dit gebruik gemaakt te word van opme apparatuur. 2. E mondelg exam of ttam is niet opbaar. De examcommissie is bevoegd anders te bepal. 3. Van de beoordelg van e mondelg afgom exam of ttam wordt e verslag gemaakt dat door de aanwezige examator() wordt ondertekd. Als de wijze waarop het mondelg afgom ttam of exam dit noodzakelijk maakt, wordt dit ongeacht het bepaalde de laatste volz van het eerste lid vastgelegd met behulp van opme apparatuur op e audiovisueel medium. artikel 5.7 Vaststellg van de beoordelg 1. De beoordelg van e ttam of deelttam geschiedt voor elke studt afzonderlijk. 2. De examator stelt de beoordelg vast. De beoordelg wordt op e zodanige datum vastgesteld dat voldaan kan word aan de termijn goemd artikel De examator stelt de beoordelg van e mondelge ttam of exam vast direct het afnem van die toets verstrekt de studt e schriftelijke verklarg met de uitslag. artikel 5.8 Normerg van de beoordelg 1. De beoordelg van e ttam of deelttam van alle onderwijsehed van de opleidg wordt uitgedrukt e cijfer op de schaal van 1 tot met 10, voorzi van maximaal één decimaal, waarbij het cijfer 1 resp. 1.0 staat voor zeer slecht, het cijfer 2 voor slecht, het cijfer 3 voor ruim onvoldode/zeer onvoldode, het cijfer 4 voor onvoldode, het cijfer 5 voor net niet voldode/matig/zwak, het cijfer 6 voor voldode, het cijfer 7 voor ruim voldode, het cijfer 8 voor goed, het cijfer 9 voor zeer goed het cijfer 10 voor uitmuntd/uitstekd. 2. De studt heeft voor e ttam of deelttam e voldode resultaat behaald, di het toegekde resultaat het cijfer 5,5 of hoger is. Afrondg om te kom tot de beoordelg op e geheel cijfer dan wel e cijfer voorzi van één decimaal geschied volgs de normale rekregels. Dat betekt dat decimal vaf ar bov decimal lager dan ar bed word afgerond. 3. Bij het afsluit van e onderwijseheid is de hoogst behaalde beoordelg afrondg bepald voor de vraag of de studt aan zijn verplichtg heeft voldaan. 18 Zie: https://score.hva.nl/bronn/toetsafme-protocol-schriftelijke-toets-hva_mrt-2013.pdf https://score.hva.nl/bronn/toetsafme-%20protocol-digitale-toets-juni-2013.pdf https://score.hva.nl/bronn/richtlijn-overige-toets-hva.pdf 21

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding OPLEIDING LOGISTIEK EN ECONOMIE voltijd CROHO-nummer 446 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding OPLEIDING LOGISTIEK EN TECHNISCHE VERVOERSKUNDE voltijd en deeltijd CROHO-nummer 34390 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie CROHO-nummer 34507 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 204-205 Bacheloropleiding BOUWKUNDE CROHO-nummer 34263 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 204-205 Bacheloropleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde CROHO-nummer 3426 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 04-05 Bacheloropleiding Opleiding tot leraar basisonderwijs CROHO-nummer 4808 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Voeding en Dietetiek CROHO-nummer 34579 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding: Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding (Sport and Physical Education) CROHO-nummer: 35025 Deze Onderwijs- en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde CROHO-nummer: 34421 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Sport, Management en Ondernemen CROHO-nummer 34599 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding HBO-Rechten CROHO-nummer 39205 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Ergotherapie CROHO-nummer 34574 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Opleiding tot HBO-verpleegkunde CROHO-nummer 34560 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening CROHO-nummer 34641 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 01-015 Bacheloropleiding Opleiding tot Fysiotherapeut CROHO-nummer 3570 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Accountancy CROHO-nummer 34406 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Bacheloropleiding pedagogiek en Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Pedagogiek CROHO-nummers 35158 en 35204 Deze Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Bouwkunde CROHO-nummer 34263 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34402 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bachelor of Science programma Opleiding tot Fysiotherapeut CROHO-nummer 34570 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Sport, Management en Ondernemen CROHO-nummer 34599 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Bouwtechnische bedrijfskunde CROHO-nummer 34261 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Aviation CROHO-nummer 39225 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie CROHO-nummer 34105 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Elektrotechniek CROHO-nummer 34267 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER CROHO-nummer 34139 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Financial Services Management CROHO-nummer: 34414 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Logistics Engineering CROHO-nummer 34390 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening CROHO-nummer 34641 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde CROHO-nummer 34421 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Engineering, Design and Innovation CROHO-nummer 39240 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Voeding en Diëtetiek CROHO-nummer 34579 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie CROHO-nummer 34507 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 205-206 Bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene Economie CROHO-nummer 35202 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Opleiding tot HBO-verpleegkunde CROHO-nummer 34560 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 205-206 Bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en Welzijn CROHO-nummer 35388 CROHO-nummer 80045 Associate-degree Deze Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design Amsterdam CROHO-nummer : 34092 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding: Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding (Sport and Physical Education) CROHO-nummer: 35025 Deze Onderwijs- en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 Bacheloropleiding Opleiding tot leraar basisonderwijs CROHO-nummer 34808 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer 34405 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement CROHO-nummer 34464 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design Amsterdam CROHO-nummer : 34092 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding HBO-ICT, Business IT & Management, Informatica en Technische Informatica CROHO-nummers 30020, 39118, 34479, 34475 Deze onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 05-06 Bacheloropleiding Opleiding tot leraar basisonderwijs CROHO-nummer 4808 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding SPH - Sociaal Pedagogische Hulpverlening CROHO-nummer 34617 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in scheikunde CROHO-nummer 35261 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de masteropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen]

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de masteropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de masteropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] CROHO-nummer [CROHO opleidingscode(s) invullen] [Vul hierboven de officiële opleidingsnaam en CROHO-nummer

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie CROHO-nummer 34401 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 015-016 Bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Consumptieve technieken CROHO-nummer 353 CROHO-nummer Deze Onderwijs- en examenregeling is

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding HBO-Rechten CROHO-nummer 39205 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 05-06 Bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad Maatschappijleer CROHO-nummer 54 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Informatica/Technische Informatica en Business IT and Management CROHO-nummers 34479 34475 39118 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 205-206 Bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad Nederlands CROHO-nummer 3598 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Bacheloropleiding Personeel en Arbeid voltijd, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 31 mei 2012 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening CROHO-nummer 34617 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen]

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] CROHO-nummer [CROHO opleidingscode(s) invullen] [Vul hierboven alle officiële opleidingsnamen en alle CROHO-nummers

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding Media en Entertainment Management voltijd, crohonummer

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding Media en Entertainment Management voltijd, crohonummer Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Media en Entertainment Management voltijd, crohonummer 34952. [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Bacheloropleiding Vrijetijdsmanagement voltijd, crohonummer 34438 en Vrijetijdsmanagement duaal, crohonummer 34438 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, [Instemming

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 205-206 Masteropleiding Master Leraar Algemene Economie Master Leraar Engels Master Leraar Frans Master Leraar Geschiedenis Master Leraar Nederlands Master Leraar Wiskunde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Biologie CROHO-nummer Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde voltijd, crohonummer 34280. Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. mei 2012 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Technische Informatica voltijd, crohonummer 34475

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Technische Informatica voltijd, crohonummer 34475 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Technische Informatica voltijd, crohonummer 34475 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 6-6-2014] [Instemming verleend door Centrale

Nadere informatie

Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Godsdienst-pastoraal werk

Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Godsdienst-pastoraal werk Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding Godsdienst-pastoraal werk CROHO-nummer: 35146 Viaa Postbus 10030 8000 GA Zwolle tel. 038 42

Nadere informatie

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) CROHO-nummer: CROHO34560 Viaa Postbus 10030

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene Economie CROHO-nummer 35202 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Forensisch Onderzoek CROHO-nummer 34112 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, crohonummer 34808

Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, crohonummer 34808 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, crohonummer 34808 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 13 juni 2014] [Instemming verleend door Centrale

Nadere informatie

Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Opleiding Leraar Basisonderwijs

Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Opleiding Leraar Basisonderwijs Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding Opleiding Leraar Basisonderwijs CROHO-nummer 34808 Viaa Postbus 10030 8000 GA Zwolle tel. 038

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2012 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding tot Leraar Basisonderwijs

Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding tot Leraar Basisonderwijs Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015 2016 Bacheloropleiding tot Leraar Basisonderwijs CROHO-nummer 34808 Hogeschool Viaa Postbus 10030 8000 GA Zwolle tel.

Nadere informatie

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Leisure Management Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Algemeen T (058) 2441441 info@stenden.com Opleiding T (058) 2441253 1 Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Masteropleiding Master Legal Management CROHO-nummer 70173 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Built Environment CROHO-nummer 39280 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening CROHO-nummer 34616 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels CROHO-nummer 35195 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, chrohonummer 34808 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 17 juni 2013] [Instemming verleend door Centrale

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Chemie voltijd, crohonummer 34396

Onderwijs- en examenregeling Chemie voltijd, crohonummer 34396 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Chemie voltijd, crohonummer 34396 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 05-06-2014] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Leisure Management Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Algemeen T (058) 2441441 info@stenden.com Opleiding T (058) 2441253 Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Consumptieve technieken CROHO-nummer 35423 CROHO-nummer 80052 Associate-degree Deze Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34402 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, crohonummer 34436 Logistiek en Economie duaal, crohonummer 34436 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d.

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie CROHO-nummer: 34570 Graad: Bachelor of Physiotherapy De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Elektrotechniek CROHO-nummer 34267 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam en is

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 19 juni 2013 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Voeding en Diëtetiek CROHO-nummer 34579 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding CROHO-nummer: 35025 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van

Nadere informatie

U I T S P R A A K en 2 1 9

U I T S P R A A K en 2 1 9 U I T S P R A A K 1 3 2 1 5 2 1 9 van het College van beroep voor de exams van de Universiteit Leid inzake de beroep van XXX, appellant teg de Raad van Bestuur van het LUMC, verweerder 1. Ontstaan loop

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd, crohonummer 34402 Associate Degree Opleiding Commerciële Economie voltijd, crohonummer 80103 Advies afgegeven door

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Frans CROHO-nummer 35196 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Informatica voltijd, crohonummer 34479 Associate Degree-opleiding ICT-Beheer voltijd, crohonummer 80071 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Opleiding tot leraar basisonderwijs CROHO-nummer 34808 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde CROHO-nummer 34421 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie