Serieus werk maken van klachten en suggesties Informatie over de klachtenprocedure van Kinderopvang SKAR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Serieus werk maken van klachten en suggesties Informatie over de klachtenprocedure van Kinderopvang SKAR"

Transcriptie

1 Serieus werk maken van klachten en suggesties Informatie over de klachtenprocedure van Kinderopvang SKAR

2 Serieus werk maken van klachten en suggesties Een klacht, en nu? Kinderopvang SKAR is een organisatie in beweging. Recentelijk is een enorme verbeterslag in bedrijfsvoering gemaakt. Veel meer dan in het verleden anticipeert ons bedrijf op behoeften vanuit de markt. Naast de vertrouwde kinderdagopvang, naschoolse opvang, vakantieopvang en gastouderschap, maken nu ook vooren tussenschoolse opvang structureel deel uit van ons aanbod. Kwaliteit in alle vormen van opvang staat bij Kinderopvang SKAR hoog in het vaandel. We zijn tenslotte de oudste, grootste en meest professionele aanbieder van kinderopvang in de regio. Uw mening telt De uitbreiding in aanbod en veranderingen in denken en doen hebben gevolgen. Op ons Centraal Kantoor, maar ook op de locaties. Uw mening over onze dienstverlening telt zwaar. Klachten, suggesties en ideeën worden daarom serieus genomen. U helpt ons ermee ons aanbod verder aan te scherpen, kwaliteit en dienstverlening te verbeteren. Om het proces van klacht naar bevredigend antwoord zo soepel mogelijk te laten verlopen, heeft Kinderopvang SKAR een overzichtelijke procedure geformuleerd. Voor het melden van uw klacht kunt u gebruikmaken van verschillende mogelijkheden. U kunt uw klacht bij onze organisatie melden, maar u kunt ook gebruikmaken van een van de twee klachtencommissies (Provinciale Klachtencommissie WMK of Geschillencommissie Kinderopvang). In deze brochure staat wat u mag verwachten. Graag lossen wij problemen op daar waar zij zijn ontstaan. Wij stellen het daarom op prijs als u met uw klacht eerst onze interne klachtenprocedure volgt om zo samen snel tot een oplossing te kunnen komen. Wie kunnen een klacht indienen? Elke ouder of verzorger kan een klacht indienen, maar ook de wettelijke vertegenwoordiger van het kind of personen die daartoe door de klager zijn gemachtigd. Tevens kunnen oudercommissies een klacht indienen. Over welke klachten hebben we het? Persoonlijke klachten, over de gedragingen van de organisatie, een medewerker of een organisatie waarmee Kinderopvang SKAR samenwerkt. Bent u het niet eens met handelingen, beslissingen of het nalaten daarvan, laat het ons weten! Pedagogisch handelen, openingstijden, plaatsingsprocedures, discriminatie, veiligheid, hygiëne; Kinderopvang SKAR neemt elke klacht serieus en ziet dit als een mogelijkheid om haar dienstverlening verder te verbeteren. U heeft een klacht, wat nu? U bent niet tevreden over de manier waarop uw kind wordt opgevangen en heeft hierover een klacht. Om dit kenbaar te maken, kunt u uw klacht bij onze organisatie melden en/of gebruikmaken van een van de twee externe klachtencommissies. 1 2 Van klacht naar oplossing Interne procedure We proberen uw probleem samen met u op te lossen. In overleg met de unitmanager of pedagogisch medewerkers van de locatie waar uw kind wordt opgevangen, wordt gezocht naar een goede oplossing. In het geval het niet lukt om op deze manier tot een bevredigende uitkomst te komen, kunt u uw klacht op het Centraal Kantoor indienen ter attentie van de directeur. Wanneer u uw klacht op het Centraal Kantoor kenbaar wilt maken, dient u uw klacht schriftelijk in. Dit kan via de post, de website of per U kunt hiervoor gebruikmaken van het klachtenformulier. Dit formulier is op ieder locatie aanwezig, maar u kunt het ook vinden op de website bij het onderwerp Klachten onder het kopje Onze Visie. Intern wordt uw klacht direct opgepakt. U ontvangt binnen een week een bevestiging van ontvangst. Wij streven ernaar u binnen vier weken een oplossing voor te stellen. U mag er op vertrouwen dat er alles aan gedaan wordt uw klacht te verhelpen. Mocht het zo zijn dat u het niet eens bent met de oplossing die wordt aangedragen, dan kunt u terecht bij een van de twee externe klachtencommissies.

3 De externe klachtencommissies Indien u niet tevreden bent met de aan u voorgestelde oplossing, kunt u uw klacht voorleggen aan een van de twee externe klachtencommissies, te weten de Provinciale Klachtencommissie WMK en de Geschillencommissie Kinderopvang. Oudercommissies kunnen hun klacht alleen indienen bij de Provinciale Klachtencommissie. De Provinciale Klachtencommissie WMK (Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang Gelderland en Overijssel) De Provinciale Klachtencommissie WMK, waarbij Kinderopvang SKAR is aangesloten, bestaat uit minimaal drie personen met relevante deskundigheid. De commissie functioneert onafhankelijk van de aangesloten organisaties. De leden hebben reglementair een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de informatie die zij bij de behandeling van klachten ontvangen. Uiteraard wordt uw zaak met alle vertrouwelijkheid behandeld. Doel is een oplossing naar tevredenheid van alle partijen te 3 3g vinden. g 3klac 3chte 3hten 3n U kunt uw klacht schriftelijk indienen 3bij 3ij: 3: 3sc 3ch 3ha 3ak 3ke 3el 3len 3en bij: s 3miss 3si 3ie 3e 3hi Provinciale Klachtencommissie WMK 3za 3al 3l 3in 3da z d Spectrum partner met elan 3U 3ontva 3angt 3ngt U t.a.v. mevrouw R. Westerink Zeelandsingel 40 3heeft 3eeft 3op h 6845 BH Arnhem 3partij 3artij 3ont p In uw brief vermeldt u minimaal het volgende: Om welk kind het gaat (naam, geboortedatum). Om welk kindercentrum het gaat. Een, bij voorkeur, zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de betrokken personen. Beschrijving van de klacht. Reden waarom hierover een klacht wordt ingediend. De beschrijving van de handelingen die tot nu toe zijn ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen (met correspondentie van gevoerde interne procedure). Handtekening van de klager. U ontvangt binnen tien werkdagen een ontvangstbevestiging. U wordt geïnformeerd over de samenstelling van de behandelende klachtencommissie en zonodig zal u gevraagd worden om een nadere toelichting op uw klacht. De aangeklaagde partij wordt in de gelegenheid gesteld verweer aan te tekenen. Zo mogelijk worden beide partijen gelijktijdig (of apart) in een hoorzitting gehoord. Soms is het bij de behandeling van klachten zinvol expertise van buitenaf in te schakelen. Indien nodig zal de klachtencommissie hiervan gebruikmaken. De commissie zal in dat geval om uw toestemming vragen. U ontvangt alle informatie die betrekking heeft op de klacht. Ook de aangeklaagde partij ontvangt deze. Uiterlijk twee maanden na ontvangst van uw klacht ontvangt u van de klachtencommissie schriftelijk haar oordeel en aanbevelingen over de verdere afhandeling. Wanneer de klachtencommissie meer tijd nodig heeft om tot een oordeel te komen, wordt u hierover tijdig schriftelijk geïnformeerd. Als u in het gelijk wordt gesteld, hoort u binnen een maand na afhandeling van de betreffende organisatie welke maatregelen zij treft met betrekking tot de klacht. Hierna is de klachtenprocedure afgerond. In sommige gevallen is het niet mogelijk een klacht in behandeling te nemen. In dit geval ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht met daarin een motivatie waarom uw klacht niet behandeld kan worden. Geschillencommissie Kinderopvang De tweede externe klachtencommissie is de Geschillencommissie Kinderopvang. De Geschillencommissie bestaat uit drie leden: een voorzitter aangedragen door de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, een lid voorgedragen door de Consumentenbond en een 4lid 4voo 4oor 4-4r- voorgedragen door de Branchevereniging 4n g4g e4en en de MO groep. Hierbij geldt dat alle 4n leden e4ed4de4en volstrekt onafhankelijk en onpartijdig 4. g4g zijn4zijn. zijn. De procedure bij de Geschillencommissie verloopt via de regels zoals vastgesteld in het Reglement Kinderopvang. Dit reglement kunt u inzien via De Geschillencommissie stelt een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen voor het indienen van uw klacht bij hen, waaronder: De kinderopvangorganisatie is lid van de MO-groep, de Branchevereniging (werkgeversorganisaties binnen de kinderopvang) of staat bij de Geschillencommissie geregistreerd. Kinderopvang SKAR is lid van de MO-Groep. De klacht heeft in eerste instantie de interne klachtenprocedure van Kinderopvang SKAR gevolgd en niet tot een bevredigende oplossing geleid. Het betreft geen klacht over letselschade. Als u een geschil bij de Geschillencommissie wilt indienen, dient u altijd eerst een vragenformulier in te vullen. Dit kunt u doen door via een vragenformulier in te vullen en digitaal de gevraagde stukken mee te sturen. 4ge 4evr 4vra 4aag 4agd 4d 4Ges 4esc 4chi 4hil 4llen 4len Geschillencommissie Kinderopvang 4Postbus LP 4P 2509 Den Haag

4 Klachtenformulier Kinderopvang SKAR Via de website van de Geschillencommissie kunt u uitspraken inzien die eerder zijn gedaan door de commissie. Hiermee kunt u ongeveer nagaan wat de Geschillencommissie besluit in soortgelijke zaken. Uiteraard beslist de Geschillencommissie in een individueel geval en wordt hiermee de algemene lijn van de commissie aangegeven. Hierop kunt u uw klacht of onderhandelingen met de ondernemer afstemmen. Na ontvangst van de stukken beoordeelt het secretariaat van de Commissie of de Commissie uw klacht in behandeling kan nemen. Het secretariaat geeft u hier uitsluitsel over en informeert u over het vervolg van de procedure. De gemiddelde behandelingsduur bedraagt ongeveer 4 maanden. Verschil tussen de Provinciale Klachtencommissie WMK en de Geschillencommissie Kinderopvang 1 De uitspraak van de Provinciale Klachtencommissie WMK is een dringend advies. Een uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor beide partijen. 2 De Geschillencommissie vraagt een (geringe) financiële bijdrage aan de indiener van de klacht. Aan het indienen van een klacht bij de Provinciale Klachtencommissie WMK zijn geen kosten verbonden. 5 3 Na een uitspraak van de Geschillencommissie kan geen beroep meer worden gedaan op de Provinciale Klachtencommissie WMK. Omgekeerd kan dit wel. Uw klacht is al verholpen Soms komt het voor dat een klacht al is opgelost nog voordat de Regionale Klachtencommissie of de Geschillencommissie zich erover heeft gebogen. Bent u tevreden en wilt u uw klacht seponeren, schrijf dan een kort briefje naar de secretaris van een van de commissies. Privacy Elke ouder die een klacht indient mag er op rekenen dat de behandeling van de klacht vertrouwelijk is. Medewerkers, directie en de leden van de klachtencommissie hebben de verplichting tot geheimhouding. Meer informatie Provinciale Klachtencommissie WMK: Geschillencommissie Kinderopvang: Naam Adres Postcode Plaats Telefoon adres Opvanglocatie 1 Wat is uw klacht? 2 Wat is de oorzaak van/aanleiding voor uw klacht? z.o.z.

5 3 Met wie heeft u de klacht besproken en met welk resultaat? 4 Heeft u nog aanvullende opmerkingen? Indien van toepassing kunt u documenten ter ondersteuning van uw klacht toevoegen. Dit formulier kunt u sturen naar: Uitgave Kinderopvang SKAR, Postbus 5367, 6802 EJ Arnhem Ontwerp Studio Marsel Stoopen Fotografie Ron Steemers Druk Coers & Roest Kinderopvang SKAR T.a.v. directiesecretariaat Antwoordnummer VR Arnhem

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, directie, medewerkers en revalidatieartsen van Tolbrug willen graag dat u tevreden bent over uw (para)medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming Als u een klacht heeft Over de Raad voor de Kinderbescherming Inhoud 3 > Als u een klacht heeft over de Raad 4 > Een klacht indienen 6 > De klachtprocedure 7 > Cliëntvertrouwenspersoon 7 > Onafhankelijk

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht cliënten >> 1 Maak uw klacht kenbaar aan de direct betrokkene(n) GGzE heeft als uitgangspunt

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

zo klachten Indienen klacht Wij nodigen u uit om uw ontevredenheid kenbaar te maken door

zo klachten Indienen klacht Wij nodigen u uit om uw ontevredenheid kenbaar te maken door zo klachten Wij zijn ontevreden als u dat bent, want klanttevredenheid en servicegerichtheid zijn belangrijke drijfveren voor ZOwonen. Toch kan het, ondanks al onze inspanningen, voorkomen dat u niet helemaal

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf Heeft u een klacht? Laat het ons weten Klachten over uw behandeling/verblijf Wij doen ons uiterste best om een goede behandeling te bieden die aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Onverhoopt kan het

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling 1 Blijf er niet mee zitten! Bij Koraal Groep komen mensen op de eerste plaats. We vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze

Nadere informatie

Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten

Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten Informatie over de procedure bij het College voor de Rechten van de Mens Deze brochure bevat informatie die van belang is

Nadere informatie

Dit kan volgens mij beter

Dit kan volgens mij beter Dit kan volgens mij beter Klachtenregeling voor cliënten Verzorging, Verpleging en Zorg Thuis Uw klacht is voor ons een gratis advies Het kan voorkomen, dat u 1 ontevreden bent of een klacht heeft over

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato U heeft een klacht en dan Informatie over de klachtenregeling van Cato November 2014 Als u niet tevreden bent Dagelijks zetten onze medewerkers zich in voor u als bewoner of klant. Uw welzijn en een goede

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE SOEST U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! 1 GEMEENTE Van uw klacht of signaal kunnen wij leren! De gemeente Soest wil haar dienstverlening voortdurend verbeteren. Toch kan het gebeuren dat

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN <BEDRIJFSNAAM> VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN 1. INLEIDING ziet het als haar taak te zorgen voor arbeidsomstandigheden die zorgen voor een veilig,

Nadere informatie

Stichting Peuterplein. Klachtenprocedure. Stichting Peuterplein

Stichting Peuterplein. Klachtenprocedure. Stichting Peuterplein Stichting Peuterplein Klachtenprocedure Stichting Peuterplein November 2013 Klachtenprocedure Stichting Peuterplein Artikel 1 Indienen van een klacht 1.1 Het recht tot het indienen van een klacht komt

Nadere informatie

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen lachten op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen Klachten op school Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden

Nadere informatie

MO-GROEP. Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang

MO-GROEP. Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang MO-GROEP Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang Pagina ARTIKEL 1 - Definities 2 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 2 ARTIKEL 3 - De kennismaking 3 ARTIKEL 4 - Het aanbod 3

Nadere informatie

Oneens met uw registratie bij BKR?

Oneens met uw registratie bij BKR? Oneens met uw registratie bij BKR? bkr.nl Heeft u uw gegevens bij BKR opgevraagd, maar bent u het niet eens met uw registratie? In deze brochure leest u welke stappen u in dit geval kunt ondernemen. Stap

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014 Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014 Geldig vanaf 1 maart 2014 ARTIKEL 1 - Definities 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 4 ARTIKEL 3 - Informatie verstrekking 4 ARTIKEL

Nadere informatie