SCHOOLGIDS t Noorderlicht. Goes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS t Noorderlicht Goes

2 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F Een woord vooraf E I Onderwijsnummer 10XC buitenschoolse en tussenschoolse opvang Verantwoorde vrije tijd Als uw kind naar de basisschool gaat, hoeft u uw werktijden niet aan te passen. De buitenschoolse opvang is er voor kinderen van 4-12 jaar. Na schooltijd bieden wij uw kind verantwoorde vrije tijd. Tussen de middag kan uw kind ook op de tussenschoolse opvang terecht om samen met andere kinderen een boterham te eten. Dit natuurlijk onder begeleiding vangids een pedagogisch medewerker. Voor u ligt de schoolgids van t Noorderlicht. Deze geeft u een beeld van het onderwijs aan onze school. Er wordt in aangegeven hoe we uw kind begeleiden, hoe we ouders bij de school betrekken en hoe we denken elk kind in staat te stellen op een zo goed mogelijke manier zijn of haar schoolloopbaan te volbrengen. Kosten buitenschoolse opvang Overbetekent de kosten van kinderopvang kuntsamen u kinderopvangtoeslag Het geven van goed onderwijs voor ons dat we met ouders, activiteitencommissie, medezeggenschapsraad en bestuur willen waarmaken wat er in deze gids staat. We hopen dat het onderwijs op onze ontvangen van de Belastingdienst. Kinderopvangtoeslag is school en de manier waarop we dat hebben georganiseerd u aanspreekt en dat u na het lezen van deze gids een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Uw netto enthousiast bent geworden over onze school, basisschool t Noorderlicht! uurtarief valt dus altijd veel lager uit. Deze toeslag vraagt u zelf eenvoudig digitaal aan bij de Belastingdienst. Meer informatie Namens het team van c.b.s. t Noorderlicht, Alan van Reenen Directeur over deze toeslag en het aanvragen daarvan kunt u vinden op Bruto jaarinkomen , , Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Zuid-Beveland Alpha Scholengroep Stationspark 47A 4462 DZ Goes T Bruto uurprijs* Netto uurprijs* 5,98 0,86 Dichtbij, vertrouwd, goed verzorgd en leuk. 1,56 2,28 * tarieven buitenschoolse opvang basispakket 2012 Meer weten? Kijk op U kunt ook contact opnemen met de afdeling Planning: tel of E I De kosten van tussenschoolse opvang kunnen per school verschillend zijn. U vindt de kosten per school op onze website. De inhoud van deze schoolgids is vastgesteld door de voorzitter van het College van Bestuur en heeft de instemming van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. t t Noorderlicht Noorderlicht -- Goes Goes 1

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 Inhoudsopgave 3 Alpha Scholengroep 3.1 De missie van Alpha Scholengroep 3.2 Het bestuur 3.3 De leden 3.4 Managementteam 4 De school 4.1 Geschiedenis 4.2 De missie van de school 4.3 De visie van de school 4.4. Ons onderwijsteam 5 De organisatie van het onderwijs 5.1 Wettelijke opdracht van het onderwijs 5.2 Ononderbroken ontwikkeling 5.3 Brede ontwikkeling 5.4 Pluriforme samenleving 5.5 Kerndoelen 5.6 Nederlandse taal 5.7 Engelse taal 5.8 Rekenen / wiskunde 5.9 Oriëntatie op jezelf en de wereld 5.10 Kunstzinnige oriëntatie 5.11 Bewegingsonderwijs 5.12 Godsdienstonderwijs 5.13 Buitenschoolse activiteiten 5.14 Activiteiten groep 1 en Computeronderwijs (ICT) 5.16 Vieringen 6 De zorg voor de kinderen 6.1 Opvang van nieuwe leerlingen in de school 6.2 Het volgen van de ontwikkelingen van de leerlingen 6.3 Leerling Volg Systeem (LVS) 6.4 Overleg 6.5 Interne Begeleiding 6.6 Remedial Teaching 6.7 Leerlinggebonden financiering ( rugzakje ) 6.8 Onderwijs aan langdurig zieke kinderen 6.9 Zorgplatform / PCL 6.10 De begeleiding naar het voortgezet onderwijs 6.11 Leerplicht en schoolverzuim 6.12 Gedragscode en schoolregels 6.13 Pestprotocol 6.14 Regels voor schorsing en verwijdering 7 De ontwikkeling van het onderwijs 7.1 Kwaliteit 7.2 Instrumenten 7.3 Opbrengsten 7.4 De doorstroom naar het voortgezet onderwijs 7.5 Tevredenheidonderzoek 8 Communicatie met de ouders 8.1 Informatieboekje en schoolgids 8.2 Nieuwsbrief en maandkalender minutengesprek 8.4 Informatieavond 8.5 Huisbezoek 8.6 Inloopkwartiertje 8.7 Klankbordgroep 9 Tussenschoolse opvang 10 Buitenschoolse Opvang (BSO) 11 Medezeggenschapsraad (MR) 12 De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps raad (GMR) 13 Activiteitencommissie (AC) 13.1 Ouderbijdrage 14 Klachtenregeling Vertrouwenspersoon 15 Externe contacten 15.1 Inspectie 15.2 Jeugdgezondheidszorg 15.3 Voortgezet onderwijs 15.4 Schoolbegeleidingsdienst 15.5 Opleiden in de school 15.6 Video Interactie begeleiding 16 Diversen Sponsoring Schoolverzekering 17 Schooltijden 18 Vakantierooster 2 3

4 Inhoudsopgave 3 Alpha Scholengroep 19 Bijzondere data 3 ALPHA SCHOLENGROEP Basisschool t Noorderlicht maakt onderdeel uit van de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs op Zuid-Beveland: Alpha Scholengroep, waarbinnen alle christelijke basisscholen in de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle en Reimerswaal samenwerken. Deze samenwerking biedt veel voordelen, omdat allerlei formele en administratieve zaken gezamenlijk geregeld kunnen worden. Onze naam Alpha: de eerste letter van het Griekse alfabet. Het begin! Het begin van een nieuwe periode voor een kind. Het kind dat op een Alphaschool een veilige omgeving vindt. Een school waar het uitgedaagd wordt om te leren, te ontdekken, zich te ontwikkelen. Een plek waar het uniek kan en mag zijn. De naam Alpha kennen we ook uit de Bijbel, waarin gesproken wordt over de Alpha en de Omega, God als het begin en het einde. Met de naam Alpha verwijzen we ook naar de open, Christelijke identiteit van de vereniging en de 15 scholen. De missie van Alpha Scholengroep Alle leerlingen van Alpha Scholengroep krijgen duurzaam onderwijs aangeboden, waarbij dit onderwijs interessant, motiverend, uitdagend en betekenisvol is en wordt gegeven in een aantrekkelijke en professionele werk- en leeromgeving, vanuit een Christelijke identiteit. Het College van bestuur De leiding van Alpha Scholengroep is in handen van het College van Bestuur: Ad Vis (voorzitter CVB) E Anko van Hoepen (lid CVB) E Bestuurskantoor: Postadres: Postbus AR, Goes Bezoek adres: Stationspark 47A 4462 DZ Goes Directieberaad De directeuren van de 15 Alphascholen komen regelmatig samen om gezamenlijk beleid voor te bereiden en om van elkaar te leren. De Vereniging Alpha Scholengroep hecht grote waarde aan ouders die meeleven en meedenken. Dit kan op vele manieren, maar ook door lid te worden van de vereniging. Voorwaarde is dat u als ouders/ verzorgers van leerlingen instemt met de doelstelling van de vereniging of deze wil respecteren. Door lid te worden kunt u invloed uitoefenen op het beleid van de vereniging. Ook kiezen de leden, de leden van de Raad van Toezicht. Eén maal per jaar wordt een ledenvergadering gehouden. De contributie bedraagt 7,50 per jaar voor het eerste lid en 5,00 voor het tweede lid. Op het aanmeldingsformulier voor de school kunt u aangeven lid te willen worden. Ook via de directeur kunt u het lidmaatschap aanvragen. 4 5

5 4 De school 4 De school 4 DE SCHOOL 4.1 GESCHIEDENIS Basisschool t Noorderlicht ontstond in 1994 uit een fusie van 2 protestant-christelijke scholen in de wijk Goes-Noord: de Prins Mauritsschool en de Prinses Margrietschool. Onze naam t Noorderlicht is een samenvoeging van noord en licht. Noord vanwege de wijk Goes-Noord en licht vanwege het Licht van het Evangelie. Het vignet van de school is ontstaan uit een samensmelting van het oorspronkelijke Margriet- en Mauritsvignet. In het vignet zijn de lichtstralen terug te vinden, die stralen naar de kinderen. In het hart van het vignet is een ontluikende bloem te zien, die symbool staat voor kinderen in hun ontwikkeling. Ons schoolgebouw stond samen met de Holtkampschool en het wijkgebouw midden in de wijk bij De Spinne. Beide basisscholen en het wijkgebouw werden op 1 januari 2003 door brand verwoest. Na een tijdelijk verblijf in een schoolgebouw in Goes-zuid betrokken wij een noodlocatie op de parkeerplaats van de Z.L.M. Vanaf oktober 2007 zijn we weer terug in De Spinne. Brede School De Goese Polder: Ons nieuwe schoolgebouw maakt deel uit van de Brede School Goese Polder. In deze Brede School zijn de basisscholen t Noorderlicht en Holtkamp gevestigd, het wijkcentrum, het jongerencentrum, S.M.W.O., het consultatiebureau, de dagopvang voor gehandicapten en de wijkinfowinkel. Basisschool De Tweemaster, de derde basisschool binnen de Brede school, heeft haar eigen locatie aan de Kuyperlaan behouden. Ook dekibeo is daar gehuisvest. Het komend schooljaar zal er ook naschoolse opvang in ons schoolgebouw worden georganiseerd. Ons schoolgebouw: t Noorderlicht is, evenals de Holtkampschool, verdeeld over 2 verdiepingen in het gebouw. De onderbouwgroepen zitten op de begane grond, de kinderen van de bovenbouwgroepen gaan via de buitentrappen en de galerij naar hun lokalen op de 1ste verdieping. Per 2 lokalen is er een kleine hal, met daarin een toiletgroep en een garderobe. Op deze manier blijft er in de binnenruimte een rustige werksfeer en kan deze ruimte optimaal benut worden worden voor overige activiteiten. In het gebouw is een lift aanwezig. Veiligheidsaspecten: De school draagt verantwoordelijkheid voor de veiligheid van kinderen en materiaal. Om te voorkomen, dat onbevoegden het gebouw betreden is de voordeur aan de buitenzijde niet te openen en worden na schooltijd de toegangen naar de galerij afgesloten. Met betrekking tot het materiaal zorgt de school er voor dat dit voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Daarbij gaat het o.a. om de speeltoestellen op het schoolplein, de toestellen in de gymzaal, de brandblusapparatuur en het ontruimingsplan. 4.2 DE MISSIE VAN DE SCHOOL Basisschool t Noorderlicht werkt vanuit een open christelijke identiteit. Dit betekent dat we open staan voor de maatschappij van nu, in al zijn facetten, en dat we daarbij vasthouden aan onze christelijke normen en waarden. Dit betekent voor ons dat alle leerlingen, ongeacht levensbeschouwelijke achtergrond, op school worden toegelaten. Van de ouders wordt verwacht dat zij de uitgangspunten van de school respecteren. dat we de leerlingen willen leren open, onbevangen, maar ook kritisch naar de omringende wereld te kijken. De school maakt keuzes betreffende de onderwerpen die expliciet aan de orde komen. dat we met ouders, die vanuit hun overtuiging moeite hebben met bepaalde onderwerpen, overleg hebben over de wijze van aanpak voor hun kinderen. Het christelijke in de missie staat voor de volgende aspecten: christelijk betekent dat we in de omgang met elkaar ons laten inspireren door bijbelse waarden als naastenliefde, vergeving en zorg voor de wereld om ons heen. christelijk komt tot uiting in bijv. de wijze waarop we met elkaar christelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen vieren en in het gebruik van onze godsdienstmethode. Op school willen we een veilige, uitdagende en sfeervolle omgeving bieden, waarin kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Onder een brede ontwikkeling verstaan we, dat kinderen zich kunnen ontwikkelen op godsdienstig, cognitief, creatief, sociaal-emotioneel en lichamelijk gebied. Zelfvertrouwen en respect voor anderen staan bij ons centraal. 4.3 DE VISIE VAN DE SCHOOL Om onze missie zo goed mogelijk te vervullen streven we ernaar om met elkaar een klimaat te scheppen, waarbinnen iedere leerling zich veilig voelt en zich weet aanvaard door anderen. Dit pedagogische klimaat kan worden gerealiseerd door duidelijke regels en regelmaat waarbij voldoende aandacht is voor ieder kind. De basisregels van onze school zijn: We hebben respect voor elkaar We helpen elkaar We lossen onze problemen op We luisteren naar de ander We gedragen ons rustig We zijn zuinig op onze spullen We letten op onze taal. 4.4 ONS ONDERWIJSTEAM Ons schoolteam bestaat uit de directeur, een intern begeleider onderbouw, een intern begeleider bovenbouw en de groepsleerkrachten. De intern begeleider onderbouw is tevens coördinator van het sub-team onderbouw. De intern begeleider bovenbouw is tevens orthopedagoog. Hij heeft een ondersteunende taak naar andere scholen binnen Alpha Scholengroep. Vanuit zijn deskundigheid als orthopedagoog kan de intern begeleider adviseren in problematische opvoedingssituaties en ouders en collega s ondersteunen. Specifieke taken, die worden uitgevoerd door de leerkrachten, zijn o.a. het coördineren van de bovenbouw, het geven van remedial teaching en het coördineren van de I.C.T. De directeur: De directeur is eindverantwoordelijk voor de schoolorganisatie. Het betreft hier o.a. onderwijsinhoudelijke zaken, procedures, relatie ouders/ kinderen/leerkrachten, administratie (financiën, leerlingen, personeel), planning, materiële zaken en contacten met buitenschoolse organisaties. Hij geeft leiding aan het managementteam en leidt de plenaire teamvergaderingen. De intern begeleiders: Onze intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de zorg op school. Zij voeren regelmatig overleg met de leerkrachten over de gang van zaken in de klas (zorgoverleg/ groepsbesprekingen). Zij zijn ook verantwoordelijk voor de procedures die gevolgd moeten worden bij de aanvraag voor externe hulp. Ook spelen zij, samen met de directeur, een belangrijke rol bij de invoering van de Wet op het Passend Onderwijs. 6 7

6 4 De school 5 De organisatie van het onderwijs Coördinatoren: Er is een coördinator voor de onderbouw, en een coördinator voor de bovenbouw. Beiden zijn hiervoor een aantal uren vrijgeroosterd. Zij leiden de vergaderingen van het sub-team en zorgen voor draagvlak en invoering van het onderwijskundig beleid van de school. Beleidsvoorstellen vanuit het management-team bespreken zij in het subteamoverleg. Leerkracht remedial teaching: Soms kan het nodig en gewenst zijn om een leerling individueel, of in een klein groepje, extra hulp te bieden buiten de klas. Bij het bespreken van de formatie gaan we er vanuit, dat er ruimte moet zijn voor het bieden van remedial teaching, zodat de kwaliteit van de zorg kan worden gegarandeerd. Dit geldt ook voor de leerkracht, die deze taken uit gaat voeren. Van hem/haar wordt verwacht, dat er specifieke deskundigheid is op het gebied van remedial teaching. I.C.T.-coördinator: Deze leerkracht is verantwoordelijk voor het computeronderwijs op onze school. Hij/zij maakt een voorstel voor de aanschaf van computermateriaal en zet zich in om het computeronderwijs op onze school verder te ontwikkelen en zoveel mogelijk te stimuleren. Leerkrachten voor ondersteuning van L.G.F.-leerlingen: Eén, of meer leerkrachten houden zich bezig met het ondersteunen van LGF-leerlingen. De ouders van deze leerlingen hebben er voor gekozen om hun kind niet te plaatsen op een school voor Speciaal Onderwijs. Zij geven er de voorkeur aan hun kind te laten begeleiden door de basisschool. Dit wordt mogelijk gemaakt door leerlinggebonden financiering (LGF). Door de inzet van extra middelen en uren wordt voor deze kinderen een apart programma opgezet. De leerkrachten met ondersteunende taken kunnen worden ingezet om deze leerlingen individueel te begeleiden, maar kunnen ook een aantal uren de klas van de betreffende leerkracht overnemen, zodat die zélf aan de slag kan met de LGF-leerling. Groepsleerkrachten: Groepsleerkrachten zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor wat er in de groep gebeurt. Ze overleggen regelmatig met elkaar in het subteamoverleg en daarbuiten. Een leerkracht is niet gebonden aan één groep. Elk jaar wordt opnieuw bekeken wie in welke groep komt. Hierbij streven we naar een verantwoorde indeling; het schoolbelang wordt daarbij voorop gesteld. Steeds meer komt het voor dat meerdere leerkrachten voor een groep staan. De gang van zaken wordt in die gevallen goed doorgesproken, zodat de doorgaande lijn gewaarborgd blijft. De leerkracht die het meeste aantal uren voor de groep staat heeft de eindverantwoording. Voor de leerlingen die extra zorg nodig hebben stellen de leerkrachten in overleg met de intern begeleider een groepsplan of individueel handelingsplan op, dat regelmatig wordt bijgesteld. Onderwijsassisent De onderwijsassistent biedt hulp aan de leerkrachten bij het uitvoeren van taken in en buiten de klas. Ook is de onderwijsassistent betrokken bij het ondersteunen van LGF-leerlingen. Vervanging Voor vervanging bij ziekte werken we op school met een vervangingsprotocol. In het kort komt het er op neer dat wanneer er geen invalsters/invallers beschikbaar zijn, we de leerlingen de eerste dag op school zullen opvangen. Dit doen we door de leerlingen over de groepen te verdelen. In uitzonderlijke gevallen zal de IB/RT-er of de directeur voor de groep gaan staan. Zou dit regelmatig het geval zijn dan gaat dit ten koste van de zorg of ten koste van het schoolbeleid. Indien we de leerlingen, na een dag opvang naar huis sturen, wordt dit schriftelijk aan de ouders meegedeeld. In de praktijk hoeven we zelden of nooit van deze regeling gebruik te maken. 5 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 5.1 WETTELIJKE OPDRACHT VAN HET ONDER- WIJS De leerlingen die het basisonderwijs verlaten moeten voldoen aan de wettelijk gestelde kerndoelen. 5.2 ONONDERBROKEN ONTWIKKELING Onze school wil zijn bijdrage leveren aan het realiseren van een doorgaand ontwikkelingsaanbod voor alle kinderen. Dit betekent dat we binnen de ontwikkeling van passend onderwijs ons steentje bij willen dragen aan het realiseren van een goede opvang voor alle kinderen in de regio. 5.3 BREDE ONTWIKKELING Kinderen kunnen zich ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen als hen ook de mogelijkheden worden aangereikt om zelf beslissingen te nemen. Daarom hecht de school grote waarde aan het zelfstandig werken van kinderen en het creëren van een leeromgeving die daartoe uitnodigt. We willen als school werken aan een brede ontwikkeling van kinderen. Dat betekent dat we het als onze kerntaak zien hen toe te rusten met voldoende kennis en vaardigheden om later als volwassene goed te kunnen functioneren in de maatschappij. We zijn ons daarbij terdege bewust van de verschillen tussen kinderen en proberen dan ook zoveel mogelijk aan te sluiten bij de individuele mogelijkheden van ieder kind. 5.4 PLURIFORME SAMENLEVING We leven in een pluriforme samenleving met verschillende culturen, rassen en godsdiensten. We zien het als onze taak de kinderen zich zo goed mogelijk te laten oriënteren op deze samenleving. 5.5 KERNDOELEN In zijn algemeenheid hanteren we de wettelijk vastgestelde kerndoelen, waaraan leerlingen moeten voldoen aan het einde van hun basisschoolperiode. Door er naar te streven dat kinderen deze kerndoelen behalen werken we ook aan een goede aansluiting met het Voortgezet Onderwijs. Wanneer kinderen deze kerndoelen niet kunnen behalen zien we het als onze taak hen zo goed mogelijk te begeleiden en ons onderwijsaanbod aan te passen aan hun hulpvraag. 5.6 NEDERLANDSE TAAL Voor het taalonderwijs maken we een onderverdeling in taal en spelling. Onze taalmethode Taal op Maat is een methode die aandacht besteed aan luisteren, spreken, lezen, stellen en taalbeschouwing. Deze methode wordt gebruikt in de groepen 8 9

7 5 De organisatie van het onderwijs 5 De organisatie van het onderwijs 4 t/m 8. Voor spelling hebben we gekozen voor een aparte spellingleergang met een duidelijke opbouw: wekelijks worden nieuwe spellingmoeilijkheden aangeboden, die worden overhoord d.m.v. controledictees. Lezen: Al in de eerste groepen krijgen kinderen activiteiten en materialen aangeboden die een voorbereiding zijn op de basisvaardigheden, zoals lezen, taal en schrijven. Taalactiviteiten in de kring, eenvoudige tel-spelen, leren sorteren en rubriceren zijn hiervan enkele voorbeelden. Voor de kinderen in groep 1 en 2 zijn er voldoende mogelijkheden om zich letters eigen te maken en zelfs tot lezen te komen. Computerprogramma s als Schatkist sluiten aan bij de ontwikkeling van ieder kind en bieden spelenderwijs een aantal leesvoorwaarden aan, zoals hakken en plakken, rijmen en letters. In groep 3 wordt gestart met lezen als vak. We gebruiken daarvoor de methode Veilig Leren Lezen. De kinderen worden aan de hand van observaties ingedeeld in 3 niveaugroepen: een instructiegroep (ster-kinderen): Hierin zitten kinderen die alle letters stapje voor stapje gaan leren en daarmee leren lezen en schrijven. Instructie-gevoelige groep (maan-kinderen): Deze kinderen kennen al een groot aantal letters. Zij kunnen met de hen bekende letters leren lezen en schrijven. De instructie-onafhankelijke groep (zon-kinderen): Deze kinderen kunnen lezen (basistoets of hoger). Met behulp van de AVI-toetsen en de CITO- drieminutentoets worden de vorderingen in de leesontwikkeling op de voet gevolgd. Naast het technisch lezen is er ook aandacht voor de leesbeleving. Daarvoor is er de keuze gemaakt om BAVI-lezen in te voeren. BAVI-lezen staat voor belevend AVI-lezen. Vanaf groep 2 zijn er in alle klassen gedurende de week 2 á 3 vaste leesmomenten, waarbij het belevingsaspect centraal staat. Daarbij is ook ruimte voor leesinstructie aan zwakke lezers. Kinderen die bij het lezen de streefdoelen niet halen komen in principe in aanmerking voor extra ondersteuning. Behalve aan technisch lezen wordt er ook aandacht besteed aan het begrijpend lezen en studerend lezen. Voor beide leesvormen is er op school de methode Tekstverwerken. 5.7 ENGELSE TAAL In groep 7 en 8 wordt Engels gegeven. De gebruikte methode heet Hello World. De leerlingen leren vooral om zich in dagelijkse situaties verstaanbaar te maken. Dit gebeurt op een speelse manier. Ook worden er regelmatig songteksten gebruikt. 5.8 REKENEN / WISKUNDE De methode Wis en Reken, die wij gebruiken is een realistische rekenmethode. Dit betekent dat er zoveel mogelijk wordt uitgegaan van dagelijkse situaties en het rekenen in de praktijk. Centraal in de lessen staat de wisselwerking tussen leerling en leerkracht. Tijdens deze interactie gaat er veel aandacht uit naar de eigen ideeën van leerlingen en hun eigen aanpak. De methode besteedt veel aandacht aan zaken als meten, wegen, schatten en handig rekenen. Ook geeft de methode veel mogelijkheden tot differentiatie. Door te differentiëren bieden we kinderen leerstof aan die past bij hun niveau. 5.9 ORIËNTATIE OP JEZELF EN DE WERELD De methode Leefstijl biedt ons een mogelijkheid om de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen verder te ontwikkelen. Leefstijl-lessen hebben als doel de kinderen bewust te maken van hun eigen gedrag, kinderen te leren zichzelf en anderen te waarderen, vaardigheden te ontwikkelen om goed met elkaar om te gaan, zoals luisteren en ruzies oplossen. Deze vaardigheden worden geoefend door spelletjes, kringgesprekken en rollenspelen aan de hand van allerlei opdrachten. Bij ons staat Leefstijl op het rooster, zoals de andere schoolvakken! Op die manier willen we met elkaar werken aan een goed pedagogisch klimaat binnen de school. Aansluitend op de lessen Leefstijl wordt er in de groepen 6, 7 en 8 een weerbaarheidstraining gegeven. Bij voldoende vraag kan er ook door de intern begeleider/orthopedagoog een sociale vaardigheids-training gegeven worden voor een klein groepje kinderen, die extra ondersteuning op dit gebied nodig hebben. De training bestaat uit 20 lessen, waarin een aantal vaardigheden worden behandeld. Naast de lessen krijgen de deelnemers ook huiswerkopdrachten mee, zodat ook de ouders betrokken kunnen blijven. Tijdens de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs kunnen de leerlingen zich verder oriënteren op de wereld om hen heen. Aardrijkskunde: Voor aardrijkskunde gebruiken wij de methode Hier en daar. In deze methode keren ieder jaar 8 thema s terug en krijgen daarbij steeds een andere invulling. Zo wordt de kennis van deze thema s langzaam maar zeker opgebouwd en steeds verder uitgebreid. In de groepen 3, 4 en 5 ligt het accent op de eigen omgeving van het kind. In groep 5 wordt voorbereidende topografie aangeboden. De methode is zo opgezet, dat aan het eind van groep 8 de belangrijkste aspecten van Nederland, Europa en de wereld aan de orde zijn geweest. Geschiedenis: De lessen geschiedenis zijn gebaseerd op de methode Wijzer door de Tijd. De uitgangspunten van deze methode komen in grote lijnen overeen met onze aardrijkskundemethode: veel illustraties en goed leesbare teksten. Leerkrachtgebonden lessen worden afgewisseld met lessen waarin kinderen zelfstandig kunnen werken. Biologie: Voor de biologielessen wordt in de groepen 3 en 4 gebruik gemaakt van de televisielessen Huisje, boompje, beestje. Voor de groepen 5 en 6 hebben we gekozen voor het volgen van de lessen Nieuws uit de natuur van de Nederlandse Onderwijs Televisie. In de groepen 7 en 8 gebruiken we de methode Leefwereld. Om kinderen ook wegwijs te maken in de natuurkunde en techniek staan er in de school Ontdekkastelen. Deze kastelen zitten vol uitdagende materialen en opdrachten, die de kinderen onder begeleiding van een hulpouder of leerkracht zelfstandig kunnen uitvoeren. Er zijn 20 activiteiten voor de onderbouw, 30 voor de middenbouw en 30 activiteiten voor de bovenbouw. De activiteiten in het Ontdekkasteel zijn gebaseerd op het werken in kleine groepen en kunnen de gehele schoolloopbaan door, één keer per 4 weken, worden aangeboden. In groep 8 krijgen de kinderen les in EHBO en aan het eind van het schooljaar kunnen zij hun diploma hiervoor halen. Verkeer: Voor verkeer gebruiken we in de onder- en middenbouw de methode Klaarover. In de bovenbouw wordt de Jeugdverkeerskrant besproken. Dit is een uitgave van 3VO. Groep 7 doet jaarlijks verkeersexamen. Dit examen bestaat uit een praktisch en een theoretisch deel

8 5 De organisatie van het onderwijs 5 De organisatie van het onderwijs 5.10 KUNSTZINNIGE ORIËNTATIE Muzikale vorming, tekenen en handvaardigheid nemen op onze school een belangrijke plaats in. Naast de tijden waarop deze activiteiten vermeld staan op het rooster, wordt er ook extra aandacht aan besteed tijdens de Kinderboekenweek in oktober en het grote project dat jaarlijks door de school wordt georganiseerd. Er wordt tijdens dit project groepsdoorbrekend gewerkt aan de hand van een bepaald thema: leerlingen van groep 1 t/m groep 8 werken dan samen in een groepje aan een werkstuk. De resultaten worden in de school tentoongesteld en zijn door iedereen, kinderen, ouders en familie te bewonderen BEWEGINGSONDERWIJS Groep 1 en 2 spelen bij goed weer buiten, bij slecht weer krijgen ze in de speelzaal gymnastiek. De groepen 3 en 4 hebben 1 keer per week gym en 1 keer per week schoolzwemmen. Het schoolzwemmen vindt plaats in Sportpunt Zeeland. De zwemlessen worden gezien als aanvulling op de gymlessen en zijn niet specifiek gericht op het behalen van een zwemdiploma. De mogelijkheid om een zwemdiploma te behalen bestaat wel, mits uw kind aan alle eisen voldoet en het geen zwemles volgt in het Sportpunt, want dan kan hij/zij het diploma daar behalen. Groep 5, 6, 7 en 8 hebben 2 keer per week gymnastiek. De gymlessen worden gegeven in onze gymzaal. Indien mogelijk worden de leerkrachten tijdens deze lessen geassisteerd door een student van het C.I.O.S. Met uitzondering van de groepen 1 en 2 is het dragen van gymkleding verplicht. Alle kinderen gymmen op gymschoenen. In de groepen 1 en 2 bij voorkeur schoenen met klittenband of elastiek. In deze groepen blijven de gymschoenen op school. Indien niet voorhanden kan worden gegymd in ondergoed en op blote voeten. Het is dan verplicht om na de les de voeten te wassen. Het vervoer naar de zwemlessen gebeurt per bus GODSDIENSTONDERWIJS Op onze school werken we met de methode Trefwoord. Deze methode voor godsdienstige vorming sluit goed aan bij de leefwereld van jonge kinderen. De methode geeft voor iedere dag een gedicht, spel, lied, verhaal of bijbeltekst als dagopening. We besteden minimaal 3 dagen per week aan godsdienstige vorming. Daarnaast is er een les ingeruimd voor sociaal-emotionele ontwikkeling. We zien deze les als een soort vertaling van de godsdienstige vorming naar de praktijk van alledag BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN De school doet mee aan verschillende buitenschoolse activiteiten. Enkele voorbeelden daarvan zijn: schoolvoetbal, tafeltennis, atletiek en avondvierdaagse. Ook leveren wij jaarlijks onze bijdrage aan de 4 mei viering ACTIVITEITEN GROEP 1 EN 2 Deze groepen starten iedere ochtend met een inloopkwartiertje. Alle ouders van de kleuters zijn dan welkom om te zien waar hun kind op school mee bezig is. Zij kunnen dan samen met hun kind een werkje of spelletje doen. Daarna wordt er begonnen in de kring. Er wordt meestal gewerkt rondom een thema of een project. Op vaste dagen werkt groep 1 en op de andere dagen groep 2. De kinderen mogen dan zelf beslissen aan welke activiteit ze op een bepaalde dag deelnemen. Dit gebeurt aan de hand van het planbord, waar de kinderen om de beurt hun naam op kunnen hangen bij een activiteit. Op deze manier wordt een basis gelegd voor het zelfstandig werken in de volgende groepen. De leerkracht draagt er zorg voor dat alle kinderen hebben deelgenomen aan de verplichte basisactiviteiten. In de kleutergroepen wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen door spel. Jonge kinderen leren veel door te spelen. De leerkracht houdt goed in de gaten hoe dat proces verloopt. Er is een duidelijke structuur, er wordt geobserveerd en geregistreerd. Dit wordt gedaan aan de hand van de KIJK-registratie, een observatiemodel voor 4 tot 7 jarigen. Elke dag wordt er aandacht besteed aan het werken met ontwikkelingsmateriaal. Dit gebeurt in groepjes. In één week worden bepaalde ontwikkelingsgebieden geoefend. De beeldende vorming krijgt veel aandacht. Wekelijks worden er verschillende technieken aangeboden. Er wordt veel aandacht geschonken aan de taal- denkontwikkeling van de kleuters d.m.v. het aanbieden van prentenboeken, het houden van kringgesprekken, poëzie, spel met handpoppen en drama. In de lokalen zijn verschillende hoeken ingericht die uitnodigen tot bepaalde activiteiten en bijdragen aan een brede ontwikkeling van de kleuters. Bewegingsactiviteiten nemen een belangrijke plaats in. Bij droog weer spelen de kinderen minstens twee keer per dag buiten. Bij minder goed weer zijn de bewegingsactiviteiten in de speelhal. Expressie en muziek zijn ook opgenomen in het lesprogramma. In groep 2 komt naast deze activiteiten de voorbereiding op de basisvoorwaarden voor groep 3 aan bod (lees-, schrijf- en rekenvoorwaarden) COMPUTERONDERWIJS (ICT) Computers zijn in onze huidige maatschappij niet meer weg te denken. Het is belangrijk, dat kinderen hier al op vroege leeftijd mee om leren gaan en dat zij de computer kunnen hanteren op momenten dat dat nodig is. De I.C.T.-coördinator volgt de ontwikkelingen op de voet en werkt aan de realisatie van een kwalitatief goed computeraanbod. Momenteel staan er in alle klassen 1 of 2 computers. De overige computers staan in onze computerruimte. De school heeft de beschikking over een groot aantal programma s, die het onderwijs in de verschillende vakken kunnen ondersteunen en bijna allemaal zelfregistrerend werken. Dit houdt in dat de computer de vorderingen van de leerlingen bijhoudt. Ook voor de groepen 1 en 2 zijn er specifieke programma s voor kleuters. Er wordt veel gebruik gemaakt van Internet. We willen de leerlingen leren om hier op een zelfstandige en verantwoorde manier mee om te gaan. Er kan o.a. op internet worden gezocht naar achtergrond-informatie voor het maken van werkstukken. Het gebruik van internet gebeurt wel onder strikte voorwaarden en onder toezicht, zodat kan worden voorkomen dat er ongewenste sites worden bezocht VIERINGEN Tijdens de vieringen laten de kinderen aan schoolgenoten en ouders zien wat ze hebben ingestudeerd: een lied, een toneelstukje, dansje, poppenkastspel, enz. De vieringen vinden in ieder geval plaats tijdens de kinderboekenweek, tijdens het voorjaarsproject en aan het eind van het schooljaar bij het afscheid van groep 8. Ook het kerstfeest vieren we samen met kinderen en ouders

9 6 De zorg voor de kinderen 6 De zorg voor de kinderen 6 DE ZORG VOOR DE KINDEREN 6.1 OPVANG VAN NIEUWE LEERLINGEN IN DE SCHOOL Voor nieuw aangemelde leerlingen is er de mogelijkheid om 10 middagen kennis te maken met de school. Bij inschrijving is er een uitgebreid gesprek met de ouders om een zo goed mogelijk beeld van het kind te krijgen. We stellen alles in het werk om kinderen zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen op onze school en de school als een fijne en veilige plek te ervaren. 6.2 HET VOLGEN VAN DE ONTWIKKELINGEN VAN DE LEERLINGEN Wij vinden het belangrijk dat we als school voor ieder kind een ononderbroken ontwikkeling kunnen garanderen. Dit kan betekenen dat voor sommige kinderen specifieke zorg nodig is. Bij deze kinderen doen zich bijv. problemen voor van cognitieve aard of is er sprake van sociaal-emotionele problemen. Bij cognitieve problemen hebben kinderen moeite om zich de leerstof eigen te maken of vinden juist alles te makkelijk; bij sociaal-emotionele problemen vinden kinderen het bijv. moeilijk om op te komen voor zichzelf, of vriendschappen te maken en te onderhouden. Als ouders zich zorgen maken over hun kind, of ze signaleren dat hun kind zich anders ontwikkelt dan zij verwachten dan kunnen zij dit bespreken met de leerkracht of de intern begeleider. Wanneer een leerkracht meent dat de ontwikkeling van een kind aanleiding geeft tot extra zorg wordt er in overleg met de ouders een handelingsplan opgesteld. In dit handelingsplan staan de doelen die worden gesteld en wordt beschreven op welke wijze we die doelen willen gaan behalen. Meer algemene extra zorg voor kinderen wordt per vak beschreven in het groepsplan. Hierin worden ook de kinderen vermeld, die versneld door de stof heen kunnen en voor wie extra uitdaging noodzakelijk is. Handelingsplannen: Wanneer een leerling gaat werken met een handelingsplan worden de ouders daarvan op de hoogte gesteld. In het rapport wordt aangegeven voor welk vakgebied een kind met een individueel handelingsplan werkt. Met het ondertekenen van het rapport geven de ouders ook aan dat zij op de hoogte zijn van de extra hulp die hun kind krijgt en van de wijze waarop dit op school wordt gerealiseerd. Tijdens de rapportbespreking wordt het handelingsplan toegelicht en kunnen de ouders digitaal meekijken. Ook is het mogelijk om bij tussentijdse bijstelling een gesprek met de leerkracht hierover te hebben. Wanneer blijkt dat meerdere kinderen bepaalde leerstof nog niet beheersen wordt in een groepsplan vastgesteld hoe deze kinderen in de klas worden begeleid en op welke manier wordt nagegaan of de gestelde doelen zijn bereikt. Na het verstrijken van deze periode wordt nagegaan of de gestelde doelen zijn bereikt. In het rapport wordt aangegeven dat het kind extra hulp krijgt. De ouders worden hiervan mondeling op de hoogte gesteld tijdens de rapportbespreking. Groepsplannen: Om goed zicht te kunnen houden op de ontwikkeling van kinderen, preventief te werken en dit goed te kunnen organiseren willen we in toenemende mate gaan werken met groepsplannen. In deze plannen wordt aangegeven wat de onderwijsbehoeften zijn van de kinderen en hoe kinderen met gelijksoortige hulpvragen worden geclusterd. Voor de vakken rekenen, spelling en technisch lezen- wordt het komende schooljaar in alle groepen gewerkt met een groepsplan. Het opstellen van een leer- en ontwikkelings-perspectief (L.O.P.): Voor kinderen, die vanwege hun algemene capaciteiten moeite hebben om het leerstofaanbod in de klas te kunnen blijven volgen, kan er naast een leerlijn voor technisch lezen nog een individuele leerlijn worden opgezet voor een ander vak. Dit wordt pas gedaan, nadat uit onderzoek duidelijk is geworden, dat er sprake is van een bredere leerproblematiek. Voor het betreffende vak wordt een leer- en ontwikkelingsperspectief opgesteld, met aangepaste doelen en toetsen. Het opstellen van een L.O.P. wordt gedaan in nauw overleg met de betrokken ouders. 6.3 LEERLING VOLG SYSTEEM (LVS) Om eventuele stagnaties in de ontwikkeling van een kind zo snel mogelijk te kunnen signaleren noteren wij de resultaten en vorderingen op het gebied van alle schoolse vaardigheden. Deze registratie gebeurt vanaf groep 1. Ook de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen wordt in kaart gebracht en gevolgd. Naast de toetsen uit de methodes, de methode-afhankelijke toetsen, gebruiken we ook methode-onafhankelijke toetsen van de CITO. Deze toetsen geven ons een objectievere kijk op het onderwijs van onze school en het effect van de gebruikte methodes. De sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen wordt gevolgd door 2 keer per jaar de Eggo-kaarten in te vullen. Met de gegevens die wij op deze manier verzamelen kunnen we ons onderwijs, waar nodig, bijstellen en bijsturen. Tijdens voortgangs- en leerlingbesprekingen worden deze toetsresultaten vergeleken met de indrukken uit de klas en krijgen we zo een beeld van de ontwikkeling van een kind. De gegevens van de afgenomen toetsen worden op school bewaard. Wilt u de gegevens betreffende uw kind inzien dan is dat altijd mogelijk. Van leerlingen die zijn ingebracht in een leerlingbespreking worden de gegevens bewaard in een leerlingendossier. Naast algemene zaken worden alle officiële documenten, verslagen van besprekingen en rapportage van externe instanties aan het dossier toegevoegd. Gezien de privacygevoelige informatie in de dossiers bevinden deze zich in een afgesloten kast in de school. Gegevens uit de dossiers worden alleen aan derden verstrekt na toestemming en in overleg met de betrokken ouders. In ons digitale leerlingvolgsysteem wordt van de zorgleerlingen, nadat ze zijn ingebracht in een leerlingbespreking, de verdere schoolontwikkeling gevolgd. Per schooljaar wordt aangegeven hoe de ontwikkeling van een leerling verloopt, voor welke gebieden er wordt gewerkt met een handelingsplan en wat de belangrijke beslismomenten zijn. 6.4 OVERLEG Om optimaal gebruik te kunnen maken van elkaars deskundigheid zijn er binnen onze zorgstructuur diverse mogelijkheden voor overleg: Groepsbespreking/zorgoverleg: De leerkrachten voeren 8 keer per jaar overleg met de intern begeleider over de voortgang van hun leerlingen. In overleg met de intern begeleider wordt eventueel besloten een leerling in te brengen in de leerlingbespreking. Leerlingbespreking: 3 keer per jaar zijn er leerlingbesprekingen gepland, zowel voor de onderbouw als voor de 14 15

10 6 De zorg voor de kinderen 6 De zorg voor de kinderen bovenbouw. Tijdens een leerlingbespreking wordt een leerling ingebracht en aan de hand van een specifieke hulpvraag besproken met de collega s van het betreffende subteam. De bedoeling van een leerlingbespreking is om elkaar op de hoogte te stellen van gesignaleerde problematiek, elkaar te adviseren, te ondersteunen en afspraken te maken over verdere begeleiding 6.5 INTERNE BEGELEIDING De intern begeleiders kunnen adviseren en coachen. Zij geven o.a. advies over de manier van aanpak, bieden hulp bij het zoeken naar de juiste materialen, en leggen relaties naar deskundigen buiten de school. 6.6 REMEDIAL TEACHING Onze school streeft ernaar om structureel een aantal uren vrij te maken voor remedial teaching (extra hulp voor leerlingen met leerproblemen). Hoewel we de kinderen zoveel mogelijk in de klas zelf willen begeleiden zijn er een aantal kinderen voor wie extra ondersteuning buiten de klassensituatie gewenst is. Daarbij kan het gaan om kinderen met specifieke rekenproblemen, dyslexie, motorische problemen of sociaal-emotionele ondersteuning. Sommige kinderen kunnen met inzet van remedial teaching toch het lesprogramma in de klas blijven volgen. Andere kinderen volgen een individueel leertraject en krijgen tijdens de lessen RT extra hulp. 6.7 LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING ( RUGZAKJE ) Ouders hebben op basis van de nieuwe wettelijke regeling meer keuzevrijheid tussen regulier onderwijs en speciaal onderwijs voor hun kind. Er wordt in dit verband nogal eens gesproken over kinderen met een rugzakje. De extra middelen die voor een kind met een handicap of stoornis nodig zijn om het onderwijs te volgen gaan dan als het ware in een rugzakje mee als het kind naar een reguliere school gaat. Wanneer een kind in aanmerking komt voor een leerlinggebonden financiering zal op basis van het dossier en in overleg met de ouders worden nagegaan of plaatsing van deze leerling bij ons op school verantwoord is. Dit is afhankelijk van de aard van de handicap en de mogelijkheden om hier op een verantwoorde wijze mee om te kunnen gaan. Het zal ook duidelijk moeten zijn of de leerling de gehele, of een gedeelte van de schoolperiode adequaat kan worden opgevangen. Aanname of afwijzing wordt door de school schriftelijk en gemotiveerd aan de ouders/ verzorgers meegedeeld. In de totale procedure speelt de indicatiecommissie van het Regionaal Expertise Centrum (REC) een beslissende rol. De indicatiestelling voor een rugzakje is in de regel geldig voor 3 jaar. Wanneer het besluit wordt genomen om een kind met leerlinggebonden financiering (LGF) te begeleiden op de basisschool krijgt de school extra uren voor ondersteuning en overleg. Daarnaast ontvangt de school een financiële bijdrage voor het aanschaffen van extra materiaal. Door ambulant begeleiders worden adviezen gegeven voor het werken in de klas. De aanpak wordt vastgelegd in een handelingsplan en met de ouders doorgesproken. Het kan voorkomen dat we, ondanks de extra hulp die geboden is, niet meer in staat zijn om een kind die ondersteuning te bieden die het nodig heeft. Dan kan worden besloten een kind te plaatsen op een school van het REC. Het kan daarbij bijv. gaan om kinderen met verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke handicaps, of kinderen met psychiatrische problemen of ernstige gedragsproblemen. 6.8 ONDERWIJS AAN LANGDURIG ZIEKE KINDEREN Bij het geven van onderwijs aan een leerling die is opgenomen in een ziekenhuis of die in verband met ziekte thuis verblijft kan het bevoegd gezag van een school worden ondersteund. Deze ondersteuning is wettelijk geregeld en wordt uitgewerkt in artikel 9a in de Wet op het Basisonderwijs. Dit artikel geeft de volgende omschrijving: De ondersteuning ( ) wordt verzorgd door: a. een educatieve voorziening bij een academisch ziekenhuis of; b. een schoolbegeleidingsdienst als bedoeld in artikel 179, indien de leerling is opgenomen in een ziekenhuis niet zijnde een academisch ziekenhuis dan wel indien de leerling in verband met ziekte thuis verblijft. De procedure, die wij binnen onze school volgen om in zo n geval beslissingen te nemen is als volgt: Er is sprake van een langdurig ziek kind wanneer het schoolbezoek langer dan twee weken niet kan plaatsvinden en het ziektebeeld zodanig is dat er daaropvolgend niet of nauwelijks sprake zal zijn van regelmatig schoolbezoek. In deze situatie is de continuïteit van het lesprogramma niet langer gewaarborgd. In eerste instantie houdt de groepsleerkracht contact met de ouders van het kind. In overleg met de ouders en de intern begeleider wordt besloten tot wel of niet inschakelen van externe hulp of dat een handelingsplan noodzakelijk is. Bij langdurige ziekenhuisopname wordt de schoolbegeleidingsdienst (RPCZ) ingeschakeld. Vanuit het RPCZ is er een samenwerking met de leerlingenzorg in het Oosterscheldeziekenhuis. Het is mogelijk dat een leerling die lang in het ziekenhuis moet verblijven via een on-line verbinding bepaalde lessen rechtstreeks kan volgen en contact kan leggen met de leerkracht en de leerlingen. 6.9 ZORGPLATFORM / PCL Het zorgplatform is een bovenschoolse voorziening van het samenwerkingsverband De Bevelanden. Het zorgplatform behandelt aanvragen van basisscholen en ouders voor externe hulp aan zorgleerlingen, voor wie de interne zorg van de basisschool niet toereikend meer is. Medewerkers van het RPZC en speciaal Basisonderwijs SBO De Tweern werken binnen het zorgplatform samen. Wanneer is besloten tot nader onderzoek overlegt de intern begeleider/ orthopedagoog met een collega van het Zorgplatform of dit onderzoek intern wordt uitgevoerd, of dat de aanvraag wordt doorgestuurd naar het Zorgplatform. In beide gevallen wordt het onderzoek gevolgd door een rapportage en een adviesgesprek met de ouders en de betreffende leerkracht. Permanente Commissie Leerlingenzorg De Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) beoordeelt of een leerling wel of niet toelaatbaar is tot de school voor speciaal basisonderwijs van haar samenwerkingsverband. De regels van de Algemene Wet Bestuursrecht zijn op de PCL van toepassing (bijv. beroepsrecht) DE BEGELEIDING NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Wanneer uw kind in groep 8 zit komt het voortgezet onderwijs in beeld. Er moet dan ook een keuze worden gemaakt naar welke school uw kind zal gaan na de basisschool. In het begin van het schooljaar geeft de leerkracht van groep 8 informatie over de structuur van het huidige voortgezet onderwijs en het traject om te komen tot de juiste schoolkeuze voor uw kind. Bij de schoolkeuze is de mening van de groep 8-leerkracht van groot belang; hij/zij kent de leerprestaties en het leergedrag van uw kind. Daarnaast worden leerlingen van groep 8 aangemeld voor het School Eind Onderzoek (S.E.O.). Aan het deelnemen aan deze toets zijn geen kosten verbonden

11 6 De zorg voor de kinderen 6 De zorg voor de kinderen Op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) kunnen leerlingen bovendien aangemeld worden voor een A.O.B.(Adviseurs voor Opleidingen en voor Beroep)-test. Dit is een test gericht op school- en beroepskeuze. In deze test komen ook heel duidelijk de persoonlijkheidskenmerken die op het leren van invloed zijn naar voren. Aan deze test zijn wel kosten verbonden. Naar aanleiding van de S.E.O.- toets, eventueel aangevuld met de A.O.B.- test, formuleert de groepsleerkracht een advies aan de ouders/ verzorgers. Tijdens een gesprek wordt dit advies toegelicht. Daarna kunnen de ouders de aanmeldingsformulieren invullen en hun kind aanmelden bij het voortgezet onderwijs, waarop de keuze is gevallen. LEERPLICHT EN SCHOOLVERZUIM Leerplicht Kinderen in Nederland moeten ingeschreven zijn bij een school. De volledige leerplicht begint op de eerste dag van de nieuwe maand nadat een kind vijf jaar is geworden. Deze leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de leerling 16 jaar is geworden. Daarna volgt de partiële leerplicht. Die omvat twee dagen per week. Schoolverzuim Als een leerling de school niet kan bezoeken dienen de ouders/verzorgers dit z.s.m. met opgave van reden te melden, schriftelijk of telefonisch. De leerplichtwet kent verschillende vrijstellingsgronden. In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van de school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waardoor u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo n uitzondering houden. DE UITZONDERINGEN EN DE DAARBIJ BEHO- RENDE REGELS STAAN HIERNA BESCHREVEN. Extra Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst- of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren bij de directeur van de school te melden. Op vakantie onder schooltijd Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden wanneer uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders/verzorgers. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie mogelijk is. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder/verzorger blijken. Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden: i.v.m. een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was; de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan; de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijke misverstanden. Verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden : Onder andere gewichtige omstandigheden vallen situaties die buiten de invloed van de ouders/ verzorgers en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan: een verhuizing van het gezin; het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten; ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar); overlijden van bloed- of aanverwanten; viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½ -, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten. De volgende situaties zijn geen andere gewichtige omstandigheden : familiebezoek in het buitenland; vakantie in een goedkope periode of i.v.m. een speciale aanbieding; vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden; een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan; eerder vertrek of latere terugkeer i.v.m. (verkeers)drukte; verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens andere gewichtige omstandigheden dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van te voren). Hoe dient u een aanvraag in? Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, in bij de directeur van de school. De directeur neemt een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege andere gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord. Niet eens met het besluit Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten: naam en adres van belanghebbende de dagtekening (datum) een omschrijving van het besluit dat is genomen argumenten die duidelijk maken waarom u niet akkoord gaat met het besluit 18 19

12 6 De zorg voor de kinderen 7 De ontwikkeling van het onderwijs wanneer het bezwaar niet door u maar namens u wordt ingediend, moet u een volmacht ondertekenen en bij het bezwaarschrift voegen. U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk bericht van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen. Bent u het dan nog niet eens met het besluit dan kunt u op grond van de algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Wel kan de indiener van een beroepschrift zich wenden tot de President van de bevoegde rechtbank met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen. Aan zo n juridische procedure zijn kosten verbonden: voordat u een beroepschrift indient is het raadzaam juridisch advies in te winnen, bijvoorbeeld bij een bureau voor Rechtshulp. Ongeoorloofd verzuim Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. De directeur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Leerplichtwet. Hij/zij wordt gecontroleerd door de onderwijsinspectie. Als er voor een leerling verlof wordt aangevraagd dat niet onder bovengenoemde regeling valt, bijvoorbeeld bij het aanvragen van meer dan 10 schooldagen of als er meerdere perioden per schooljaar worden aangevraagd, beslist de leerplichtambtenaar van de gemeente. De directeur wordt hierbij gehoord. Als bij niet verleend verlof een kind toch van school wegblijft, wordt dit gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. Ook te laat komen valt onder dit verzuim. Gedragscode Onze school maakt onderdeel uit van Alpha Scholengroep. In onze gedragscode besteden we aandacht aan gedragsregels in algemene en specifieke zin, zoals die in Alpha Scholengroep gelden voor de personeelsleden. De gedragscode bevat o.a. richtlijnen voor het gebruik van internet door medewerkers, leerlingen en ouders. De volledige gedragscode ligt ter inzage op school en is ook te vinden op de Alpha website PESTPROTOCOL E Een goede sfeer op school en in de klas is de basis voor kinderen om zich te kunnen ontplooien en tot leren te komen. Kinderen moeten zich veilig voelen in de groep. Ondanks alle aandacht, die daaraan wordt besteed, kan het voorkomen dat kinderen te maken krijgen met pestgedrag. In het pestprotocol wordt aangegeven hoe we dit willen voorkomen en wat onze aanpak is wanneer er toch wordt gepest. We gaan daarbij uit van een vijf-sporenbeleid en richten ons op het gepeste kind, degene die pest, de meelopers, leerkrachten en ouders. In het protocol zijn ook eventuele sanctiemaatregelen vastgelegd. Het pestprotocol ligt ter inzage op school en is te vinden op onze site REGELS VOOR SCHORSING EN VERWIJDE- RING Als het gedrag van de leerling aanleiding geeft tot ernstige verstoring van de rust of veiligheid op school kan het voorkomen dat we overgaan tot schorsing (voor ten hoogste 3 achtereenvolgende dagen). Hieraan gaat de volgende procedure vooraf: het gedrag van de leerling wordt besproken met de ouders/verzorgers van betreffende leerling; het gedrag van de leerling wordt besproken met betrokkenen en team; het gedrag van de leerling wordt besproken met het bevoegd gezag; het bevoegd gezag deelt de ouders/verzorgers, de inspecteur van het basisonderwijs en de leerplichtambtenaar schriftelijk mee of het ongewenste gedrag aanleiding geeft tot schorsing of dat bij herhaling van het ongewenst gedrag tot schorsing wordt overgegaan. In extreme gevallen kan het voorkomen dat de directeur besluit tot onmiddellijke schorsing van een leerling. In dat geval zal hij/zij de betreffende leerling bij de ouders/verzorgers brengen en ze op de hoogte stellen van het genomen besluit. Het bevoegd gezag wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht, zodat stappen kunnen worden genomen om bovengenoemde procedure zo snel mogelijk uit te kunnen voeren. Mocht het schorsen van de leerling niet leiden tot een gewenst resultaat, dan wordt een leerling een tweede keer geschorst. Mocht dit opnieuw niet het gewenste resultaat opleveren, dan wordt besloten tot verwijdering van school. Voor de ouders/verzorgers bestaat de mogelijkheid om bij het bevoegd gezag bezwaar te maken tegen een dergelijk besluit. Het protocol Verwijdering ligt ter inzage op school. 7 DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS 7.1 KWALITEIT Eenmaal per 4 jaar wordt er een schoolplan opgesteld. In dit schoolplan staat hoe wij de komende 4 jaar ons onderwijs vorm willen geven. Veel aandacht wordt besteed aan de veranderingen en aan de kwaliteit van ons onderwijs. Het afgelopen schooljaar werd, na evaluatie, het zorgplan aangepast. Er was o.a. aandacht voor het verbeteren van de communicatie en we zijn verder gegaan met opbrengstgericht werken. Daarnaast werden er stappen gezet om de wet op het passend onderwijs te kunnen realiseren vanuit het project Afstemming. Het komende schooljaar staan de volgende thema s centraal: Project Afstemming Hierbij gaan we uit van de onderwijsbehoeften van kinderen om zo te komen tot een optimale afstemming tussen het kind en zijn omgeving. Het kind, de leerkracht en de ouders staan centraal. Er wordt uitgegaan van positieve factoren en mogelijkheden. Stapsgewijs leren we om deze aanpak in te voeren in ons schoolsysteem. Voor-en Vroegschoolse Educatie (V.V.E.) Een speerpunt van het Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid (G.O.A) is de Voor- en Vroegschoolse Educatie (V.V.E.). De bedoeling van V.V.E. is om de taalachterstand bij jonge kinderen van 2-5 jaar terug te dringen. Met inzet van de middelen, die door de Gemeente Goes hiervoor beschikbaar zijn gesteld willen we ernaar streven dat er zo weinig mogelijk achterstand is op het gebied van taal als de kinderen naar groep 3 gaan. Leerkrachten van onze school hebben regelmatig bijeenkomsten met de overige scholen in de Goese Polder en de leidsters van de peuterspeelzaal De Polderrakkertjes. Ze hebben nascholing gehad in het kader van V.V.E. en er zijn afspraken gemaakt omtrent het volgen van de ontwikkeling van jonge kinderen

13 7 De ontwikkeling van het onderwijs 7 De ontwikkeling van het onderwijs Onze school gebruikt de methode: Ik en Ko. Dit is een methode die gebruikt wordt in de kleutergroepen. Deze methode staat boordevol met ideeën en activiteiten die de taalontwikkeling van kinderen kunnen stimuleren. Ook dit schooljaar zullen we verder werken aan het V.V.E. -project. Schakelklas Voor een aantal kinderen in de onderbouw, die behoefte hebben aan extra ondersteuning op het gebied van taal en verder geen problemen hebben om het onderwijsaanbod te kunnen volgen, is er de mogelijkheid om gedurende een jaar deel te nemen aan de schakelklas. Verdeeld over 3 dagdelen krijgen del leerlingen gedurende 9 uur de gelegenheid om met elkaar extra taalactiviteiten te doen. School en ouders werken samen om in dit jaar zoveel mogelijk voortgang te boeken. De schakelklas wordt bekostigd en mogelijk gemaakt door de Gemeente Goes en de beide deelnemende scholen, te weten t Noorderlicht en de Holtkampschool. Deze scholen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. Onderwijstijdverlenging Onze school doet de komende jaren mee aan een proef met onderwijstijdverlenging. Sommige kinderen hebben meer tijd nodig dan andere kinderen om goede prestaties op school te behalen. Als deze leerlingen extra leertijd krijgen hebben ze meer kansen om hun schooltijd succesvol te doorlopen. Leerlingen in de bovenbouw kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken. Gedurende twee dagen in de week kunnen zij een paar uur langer naar school. Het is hierbij niet meer van hetzelfde, maar er wordt o.a. gewerkt vanuit het principe van levensecht leren. Kinderen werken vanuit hun persoonlijke doelen in kleine groepjes en krijgen motiverende activiteiten aangeboden. Zelfstandig werken Wij vinden het belangrijk, dat leerlingen zelfstandig beslissingen leren nemen. Daarom is het zelfstandig werken opgenomen en ingebed in ons lesprogramma. Het betekent dat leerlingen tijdens de les na een korte uitleg zelfstandig aan hun taak beginnen. Tijdens het zelfstandig werken kunnen leerlingen niet doorlopend met vragen bij de leerkracht terecht, maar moeten die bewaren tot de leerkracht zijn ronde maakt. Als ze op een gegeven moment niet met hun werk verder kunnen, moeten ze zelf beslissen hoe ze dat oplossen. Daarover zijn met de kinderen duidelijke afspraken gemaakt. Ook kunnen ze andere leerlingen om hulp vragen. Inmiddels zijn alle kinderen op school bekend met de principes van zelfstandig werken. Doordat leerlingen zelfstandiger kunnen werken, heeft de leerkracht meer tijd om kinderen die extra hulp nodig hebben te begeleiden. Dit kan individueel gebeuren of aan de groepstafel. Interactief leren Door het overleggen in kleine groepjes worden kinderen gestimuleerd om samen met medeleerlingen opdrachten uit te voeren en zelfstandig aan de slag te gaan. (Hoog)begaafdheid Voor leerlingen met een ontwikkelings-voorsprong willen we onderwijs kunnen bieden dat voldoende uitdagend is. In ons Protocol Hoogbegaafdheid wordt aangegeven op welke wijze we begaafde en hoogbegaafde kinderen signaleren en hoe wij hen begeleiden. Het Protocol is richtinggevend voor onze schoolontwikkeling van de komende jaren. Voor de groepen 3 t/m 8 zijn we gestart met een compacting-programma voor het vak rekenen. In dit ingekorte programma wordt voor de leerling aangegeven welke leerstof er gemaakt moet worden en wat kan worden overgeslagen. Hierdoor komt er tijd vrij om de kinderen die behoren tot de doelgroep verdiepingsstof aan te bieden. Het Protocol geeft verder aan welke beleidsmatige keuzes zijn gemaakt. Voor belangstellende ouders is er op school een exemplaar van het Protocol ter inzage. De Pittige Plustorens bieden uitdagend materiaal voor slimme kinderen. Dyslexie Voor kinderen met dyslexie wordt het onderwijs zo aangepast dat zij, ondanks hun forse lees- of spellingproblemen, het onderwijsaanbod kunnen volgen. In ons dyslexieprotocol staat aangegeven welke aanpassingen op school worden gerealiseerd, hoe we de lees- en spellingontwikkeling van de leerlingen volgen en wanneer zij in aanmerking komen voor specifieke begeleiding. Dit protocol is op school ter inzage. Wanneer er vermoedens zijn van dyslexie worden de leerlingen gevolgd in een dyslexietraject. Gedurende langere tijd krijgen zij extra hulp bij lezen en/of spellen en zijn er toetsmomenten gepland om hun ontwikkeling in kaart te brengen. Wanneer de extra hulp niet leidt tot het verwachte resultaat en er sprake is van hardnekkige problematiek kan in overleg met de ouders worden besloten tot dyslexieonderzoek. Kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van onderzoek en begeleiding door de Zorgverzekeraar. De school fungeert als poortwachter en zal ouders adviseren over verdere aanmelding. Wanneer door onderzoek is vastgesteld, dat een leerling in aanmerking komt voor vergoede zorg, dan volgt er een begeleidingstraject van 12 tot 18 maanden. Ook deze begeleiding wordt dan door de Zorgverzekeraar vergoed. Sociaal emotionele ontwikkeling Aan de hand van de methode Leefstijl wordt specifiek aandacht besteed aan de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen. Wanneer er signalen zijn dat er gepest wordt geeft ons pestprotocol een leidraad aan de betreffende leerkrachten om het pestgedrag in te dammen en te laten stoppen. De 7 hoofdregels van de school hangen duidelijk zichtbaar in de klassen en in de hal van de school. 7.2 INSTRUMENTEN Om de vorderingen van de leerlingen te kunnen volgen en bij te sturen maken we gebruik van CITO-LVS toetsen en methodegebonden toetsen. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de werkhouding worden de EGGO-kaarten gebruikt. NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) In de groepen 4 en 6 wordt de NSCCT afgenomen. De uitslagen van deze toets kunnen worden gebruikt om eerder kinderen te signaleren, die vanwege lagere capaciteiten problemen ondervinden met het volgen van het leerstofaanbod op school, én om kinderen te signaleren, die behoefte hebben aan extra uitdaging. Rapporten De groepen 1 en 2 krijgen een kerst- en zomerrapport. Vanaf groep 3 ontvangen de kinderen 3 keer per jaar een rapport: met kerst, pasen en voor de zomer. Onderwijskundig rapport: Wanneer uw kind tussentijds de school verlaat, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, maken wij een uitgebreid verslag voor de nieuwe school. Indien in het dossier van de leerling privacy-gevoelige papieren aanwezig zijn, wordt aan de ouders toestemming gevraagd om ook deze informatie aan de nieuwe school toe te zenden. 7.3 OPBRENGSTEN Specifieke zorg voor kinderen Het afgelopen jaar kregen een aantal kinderen korte- of langdurende remedial teaching, ondersteuning bij hun taalontwikkeling en extra hulp bij verschillende andere vakken (rekenen, wereldoriëntatie, begrijpend lezen). Voor 3 leerlingen was er dit jaar preventieve ambulante begeleiding. Deze specifieke vorm van bege

14 7 De ontwikkeling van het onderwijs leiding wordt ingezet om beter zicht te krijgen op de problematiek en om de mogelijkheden in kaart te brengen voor extra ondersteuning over langere termijn. Dit schooljaar werden 6 kinderen begeleid met ondersteuning van leerlinggebonden financiering (LGF). Bij 4 leerlingen was een stoornis in het autismespectrum gediagnosticeerd. Bij 2 leerlingen een taal-spraakstoornis. Voor 3 kinderen werd een onderzoek aangevraagd bij het Zorgplatform. Daarnaast waren er 9 onderzoeksaanvragen bij particuliere praktijken. Deze aanvragen waren vooral gericht op dyslexie, werkhoudings- en gedragsproblemen. Er waren dit schooljaar 4 verwijzingen naar het speciaal onderwijs en voor 5 kinderen was het een doublurejaar. Resultaten van de eindtoets In groep 8 wordt aan het einde van het schooljaar de eindtoets afgenomen. In overleg met de ouders wordt met de leerkracht van groep 8 een schoolkeuze gemaakt. De resultaten van de eindtoets laten zien of de school voldoet aan de gestelde normen. De totaalscore van het Schooleindonderzoek (SEO) bedroeg 542,6. In vergelijking met het landelijk gemiddelde van 535,5 een goed resultaat! De ouder-enquête Om de 2 jaar wordt er een enquête gehouden om de mening van ouders te peilen. Het gaat daarbij om zaken als de kwaliteit van ons onderwijs, de sfeer op school, het contact tussen leerkrachten en leerlingen, het contact tussen ouders en leerkrachten en de inrichting van het schoolgebouw. De laatste enquête is gehouden in 2010 op alle scholen van Alpha Scholengroep. Onze school heeft in vergelijking met de andere scholen in Nederland goed gescoord. In de tabel vindt u de uitslag van het onderzoek uitgedrukt in percentages. Het doel is om op elk onderdeel 80% of hoger te scoren. Aandachtspunten zijn besproken in het team en de MR, bijgesteld, en moeten leiden tot een nog beter werkklimaat DE DOORSTROOM NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS studierichting VMBO basisber.ger VMBO kaderber.ger VMBO gem./theor VMBO theoretisch VMBO theor./havo HAVO HAVO-VWO VWO TEVREDENHEIDSONDERZOEK Resultaten onderzoek ziet u in het diagram hieronder. Alle scores groter of gelijk aan 3 zijn voldoende op de vijfpuntschaal en hebben dan een groene kleur. Dik boven het landelijk gemiddelde is blauw gekleurd en net eronder oranje. Het landelijk gemiddelde is 3. T NOORDERLICHT O L Onderwijsleerproces Duidelijk Taakgericht Activerend Resultaatgericht Afgestemd Schoolklimaat betrokkenheid Sfeer Meeleven 3.4 aanvaarding 3.2 veiligheid Leerstofaanbod Motiverend 3.2 Volledig aanbod 3.4 Toerusten en vormen Onderwijstijd realisatie 3.2 Zorg en begeleiding Leerlingbegeleiding Zorgstructuur Kwaliteitszorg Zorg voor kwaliteit (Interne) communicatie Overleg en besluitvorming Informeren Communicatie met ouders Leerlingbegeleiding Zorgstructuur Kwaliteitszorg Zorg voor kwaliteit (Interne) communicatie Overleg en besluitvorming Informeren Communicatie met ouders Informeren 2.9 Cultuur 3.2 Meedenken 2.9 meebeslissen 3.1 Schoolontwikkeling Inzet en bekwaamheid 3.3 Veranderkracht Vertrouwen en samenwerken Onderwijskundig leiderschap 3.2 organisatiebeleid Personeelsbeleid Werk- en leefklimaat Persoonlijke betrokkenheid Voorzieningen Imago Presentatie 2.9 Algemene waardering De scores zijn besproken in het team, de medezeggenschapsraad en de klankbordgroep. Samen is er een plan van aanpak opgesteld. (plan kunt u op school inkijken) Komend schooljaar gaan we inzetten op : De rust op school en in de groepen. Informatie verstrekken over onze pedagogische aanpak op school. Dit doen we op de informatieavonden en via de nieuwsbrief. Pesten op school. We zullen het pestprotocol bespreken en eventueel bijstellen. Aanpak door gehele school op een lijn brengen. Nieuwe ontwikkelingen op de voet volgen. Duidelijkheid naar leerlingen over onze didaktiek. Te denken valt aan directe instructie. In ons jaarplan wordt onze insteek uitgebreid beschreven. De bedoeling is om in 2014 een deelonderzoek uit te zetten onder ouders om te zien of de door ons ingezette weg tot verbeteringen heeft geleid. 8 Communicatie met de ouders 8 COMMUNICATIE MET DE OUDERS We streven naar een goed en geregeld contact tussen school en ouders. Ouders en leerkrachten dragen immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en opvoeding van de kinderen. Daarnaast kunnen organisatorische mogelijkheden aanzienlijk vergroot worden door het inschakelen van ouders bij diverse activiteiten. Afspraak maken: Afspraken tussen ouders/ leerkrachten/ directie kunnen altijd gemaakt worden. Ouders kunnen altijd voor en na schooltijd binnen komen om de leerkracht te spreken of een afspraak daarvoor te maken. 8.1 INFORMATIEBOEKJE EN SCHOOLGIDS Elk nieuw schooljaar gaat er een informatieboekje (het rode boekje) en een schoolgids naar alle gezinnen. In het rode boekje vindt u o.a. een overzicht van alle leerlingen per groep, belangrijke adressen en telefoonnummers en een activiteitenplanning voor het hele schooljaar. 8.2 NIEUWSBRIEF EN MAANDKALENDER Elke laatste vrijdag van de maand komen de Nieuwsbrief en de Maandkalender uit. Deze bevatten actuele informatie over komende en aan de 25

15 8 Communicatie met de ouders 9 Tussenschoolse opvang (TSO) gang zijnde activiteiten. Ook Bestuur, Medezeggenschapsraad en Activiteitencommissie kunnen hierin hun mededelingen kwijt. De Nieuwsbrief wordt digitaal aan alle ouders toegestuurd. Ontvangt u nog geen Nieuwsbrief? Meld u dit dan bij de directie MINUTEN GESPREKKEN In groep 1 en 2 krijgen de kinderen 2 keer per jaar een rapport. Beide rapporten worden in een10- minutengesprek aan de ouders toegelicht. In de groepen 3 t/m 8 wordt 3 keer per jaar een rapport uitgereikt. Naar aanleiding van de eerste twee rapporten worden alle ouders uitgenodigd voor een gesprek. Bij de lokalen ligt het werk van de kinderen. Voor aanvang van het gesprek kunt u het werk van uw kind rustig bekijken. Om ouders/verzorgers die voor het eerst op deze gesprekken aanwezig zijn wegwijs te maken, is er een lid van de Activiteitencommissie aanwezig. Bij het laatste rapport kunt u of de leerkracht een gesprek aanvragen. 8.4 INFORMATIEAVOND Elk schooljaar wordt er in iedere groep een informatieavond gehouden voor alle ouders. Deze wordt georganiseerd door de desbetreffende groepsleerkracht(en). Zij informeren u over het werken en de gang van zaken in de groep. 8.5 HUISBEZOEK Soms kan het beter zijn om een gesprek thuis te hebben. Dan is er de mogelijkheid van een huisbezoek. Dit kan gebeuren op initiatief van de leerkracht of van de ouders. Voor alle leerlingen van groep 1 wordt er standaard een huisbezoek ingepland. 8.6 INLOOPKWARTIERTJE Tijdens het inloopkwartiertje ( uur) kunt u in de groepen 1 t/m 2 zien waar uw kind mee bezig is. Op de tafels ligt spelmateriaal. Jongere broertjes en zusjes mogen aan de tafel, net als u, meespelen! Ook kunt u de leerkracht even wat vragen over de gang van zaken in de groep. U bent niet verplicht om elke dag aanwezig te zijn. Met uw kind kunt u afspraken maken over wanneer u wel of niet komt. In groep 3 is er elke dag een inloopkwartier. 8.7 KLANKBORDGROEP Om tot een goede afstemming met ouders te komen hebben we een klankbordgroep. In deze klankbordgroep zitten een lid van de medezeggenschapsraad, 3 ouders en de directeur. De ouders in de klankbord- groep kunnen aangeven hoe zij bepaalde schoolse zaken ervaren. Het afgelopen jaar heeft de klankbordgroep zich gebogen over o.a. de groepsindeling, communicatie via de computer, het binnenklimaat en de uitslagen van het tevredenheidsonderzoek en het nieuwe rapport. 9 TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) Van uur is er een overblijfouder aanwezig in het overblijflokaal. De kinderen brengen zelf hun eten en drinken mee. Bij warm weer kan het drinken bewaard worden in de koelkast, die in de keuken van de personeelsruimte staat. De kosten voor het overblijven bedragen 1 euro per keer. Er kan ook een tien strippenkaart gekocht worden voor 10 euro. Wilt u het geld meegeven in een portemonnee? Uw kind geeft dit dan tijdens het overblijven aan de overblijfouder. Er is een reglement voor het overblijven opgesteld. Dit kunt u opvragen bij de overblijfouder of de directeur. Tijdens het overblijven is ook de collectieve schoolverzekering van kracht. Bij het aanmelden voor het overblijven wordt er informatie gevraagd m.b.t. medicijngebruik, dieet, enz. Wilt u zorg dragen voor een correcte invulling van deze gegevens? 10 BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO) De buitenschoolse opvang (BSO) wordt geregeld door Kinderopvang De Bevelanden. De BSO is dé oplossing als u buiten schooltijden niet thuis kunt zijn voor uw kinderen. Een leuke en verantwoorde plek voor de vrije tijd van uw kind. De opvang: Uw kind kan voor en na schooltijd spelen op de BSO en in de schoolvakanties. Ook op studiedagen van de school is er BSO. Spelen op de BSO betekent ravotten, knutselen, lezen, luieren, spelletjes doen, een activiteit, kletsen, kortom van alles wat kinderen thuis ook kunnen doen. Na schooltijd is er eerst wat te drinken voor uw kind. Uw kind kan dan zijn schoolverhalen kwijt. Als de kinderen op een vrije dag komen wordt er meestal iets speciaals gedaan. Op stap met z n allen, of spannende activiteiten rond een thema. Hoe vaak komt uw kind? Dat bepaalt u zelf. U kunt vaste dagen afnemen, maar ook af en toe een dag. Dat gaat met een strippenkaart. U vraagt dan telkens of er plaats is. Als u vaste dagen afneemt weet u zeker dat weet altijd plek is. Uw kind kan ook alleen in de vakantie of op studiedagen komen. Gebruik maken van een combinatie van de mogelijkheden kan ook. De medewerkers van Advies en Bemiddeling van Kinderopvang de Bevelanden kunnen samen met u bekijken wat het beste bij uw situatie past. De kosten Aan de BSO zijn kosten verbonden. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen. Indien u onder de Wet kinderopvang valt, heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Op vindt u meer informatie over de kosten voor buitenschoolse opvang. Meer weten? Meer informatie over de buitenschoolse- en tussenschoolse opvang op uw school vindt u op www. kibeo.nl. U kunt ook contact opnemen met de Afdeling planning: T of kibeo.nl. Zij maken een vrijblijvende offerte voor u als u dit wenst

16 11 Medezeggenschapsraad (MR) 14 Klachtenregeling 11 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) De Medezeggenschapsraad is een wettelijk geregeld orgaan binnen de school. De MR toetst het gevoerde beleid en geeft op diverse onderwerpen instemming of advies. In de medezeggenschapsraad van t Noorderlicht hebben 6 leden zitting: 3 namens het team en 3 namens de ouders/verzorgers. Naast deze 6 leden is de directeur adviserend lid. De MR heeft een reglement, waarin zaken als bevoegdheden, verkiezing en aftreden omschreven staan. Het Bestuur kan bepaalde besluiten niet nemen zonder de instemming van de MR. Voor andere Bestuursbeslissingen heeft de MR alleen adviesrecht. De MR houdt zich alleen bezig met onderwerpen die voor het beleid van onze school van belang zijn. De notulen van de MR hangen voor iedereen ter inzage in de hal van de hoofdingang van de school. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Een overzicht van de leden van de MR treft u aan in het rode boekje. 12 DE GEMEENSCHAPPELIJKE ME- DEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR) Vanuit de medezeggenschapsraden van de 16 scholen is de GMR gevormd. Zij bespreken zaken die raakvlakken hebben met alle scholen die onder Alpha Scholengroep vallen. In het rode boekje wordt vermeld wie onze school vertegenwoordigt in de GMR. 13 ACTIVITEITENCOMMISSIE De activiteitencommissie bestaat uit minimaal zes en maximaal negen ouders. In principe heeft een lid zitting voor drie jaar. Daarna kan een lid nog eenmaal voor een nieuwe termijn worden herkozen. De activiteitencommissie vergadert circa zes tot acht maal per jaar. De activiteitencommissie is er ter ondersteuning van allerlei zaken die gerelateerd zijn aan het onderwijs op onze school. Zij helpen o.a. bij het organiseren van de avondvierdaagse, sportdagen, dodenherdenking, Sint- en Kerstviering, project, laatste schooldag, schoolreisjes, schoolkamp enz. Ouderbijdrage De ouderbijdragen worden beheerd door de activiteitencommissie. Met het geld van de ouderbijdrage worden zaken bekostigd waarvoor geen vergoeding van het Ministerie wordt ontvangen, zoals de Sinterklaas-, Kerst-, Paasviering, koffie/ limonade tijdens ouderavonden e.d.. Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage als volgt vastgesteld: 1 kind op t Noorderlicht: 15,00 2 kinderen op t Noorderlicht: 30,00 meer kinderen op t Noorderlicht: 10,00 per kind extra 14 KLACHTENREGELING Waar mensen samenwerken kunnen misverstanden ontstaan, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dit geldt ook voor het onderwijs. Wanneer u hiermee geconfronteerd wordt geldt een interne klachtenregeling voor Alpha Scholengroep. Verreweg de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op school kunnen in goed overleg tussen schoolleiding, team, ouders en leerlingen opgelost worden. Voor situaties, waarin dit niet meer mogelijk is kan een beroep gedaan worden op de interne klachtenregeling. De klager heeft dan de volgende mogelijkheden: Hij/zij kan zich richten tot de directeur van de school. Hij/zij kan zich richten tot de contactpersoon, welke aan iedere school verbonden is. Deze contactpersoon zal u desgewenst verder helpen, adviseren en doorverwijzen naar de directeur, het College van Bestuur of de externe vertrouwenspersoon. Hij/zij kan zich direct richten tot het College van Bestuur van Alpha Scholengroep. U ontvangt aan het begin van het schooljaar een nota voor het door u verschuldigde bedrag. De vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht. Wanneer een kind tussentijds op school komt of de school verlaat, ontvangt u over het resterende deel van het schooljaar een nota, respectievelijk een restitutie

17 14 Klachtenregeling 15 Externe contacten In geval van seksuele intimidatie, discriminatie of racisme kan hij/zij zich, naast bovenstaande mogelijkheden, richten tot de externe vertrouwenspersoon van Alpha Scholengroep. De interne klachtenregeling staat voor iedere belanghebbende ter inzage op de website van Alpha Scholengroep of van de afzonderlijke scholen. Indien bovenstaande mogelijkheden geen oplossing bieden kan overgegaan worden tot het indienen van een officiële klacht bij de onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie voor Christelijk Onderwijs. Verdere informatie hierover vindt u op de website www. klachtencommissie.org. Vertrouwenspersonen:???? Contactpersoon dhr. K. van Sparrentak T College van Bestuur Dhr. A. Vis, voorzitter T EXTERNE CONTACTEN 15.1 INSPECTIE Inspectie Vragen over Onderwijs; T (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch- of fysiek geweld; Meldpunt vertrouwensinspecteurs T (lokaal tarief) Inspectie van het onderwijs - Vragen over het onderwijs: JEUGDGEZONDHEIDSZORG Gezondheidsonderzoek Dit schooljaar zullen er weer een aantal kinderen worden onderzocht door de jeugdarts, de jeugdverpleegkundige en de logopedist van de GGD. Het gaat daarbij om het Preventief Gezondheidsonderzoek voor 5-jarigen en 10-jarigen. Voor logopedisch onderzoek zijn dit de kinderen van groep 1 en 2 vanaf 4.9 jaar. Fluoridespoelen Tandbederf is een van de meest voorkomende ziektes en kan al beginnen als het kind nog maar net tanden en kiezen heeft. Door fluoridespoelen kan het tandbederf beperkt blijven. Vanaf groep 3 spoelen de kinderen, die daarvoor door hun ouders zijn opgegeven, elke woensdagmorgen om 8.30 uur. Aan het fluoridespoelen zijn geen kosten verbonden. Infectieziekten Het doormaken van een aantal bekende infectieziekten hoort tot de normale ontwikkeling van een kind. Deze ziekten zijn over het algemeen eenvoudig van mens op mens overdraagbaar. Op plaatsen waar veel kinderen samen komen, zoals op school, is de kans op verspreiding groter. Wanneer er op een school bijzonder veel zieken zijn onder leerlingen en leerkrachten moet dit door de directie gemeld worden bij de GGD. Het gaat dan om ziektes als diarree, geelzucht, huidaandoeningen, of andere besmettelijke aandoeningen. Op advies van de GGD kunnen maatregelen genomen worden om verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Wanneer bij uw kind door de huisarts of specialist een besmettelijke aandoening is vastgesteld, stellen wij het op prijs dat u dit meldt aan de leerkracht of bij de directeur. Deze informatie zal vanzelfsprekend door onze school vertrouwelijk worden behandeld. Hoofdluis Regelmatig wordt er op school hoofdluis geconstateerd. De school volgt de richtlijnen van de GGD, zodat de kans op verspreiding van hoofdluis op school tot een minimum wordt beperkt. Na de vakanties worden de leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt door enkele ouders. Wordt er hoofdluis geconstateerd dan volgt er na twee weken weer een controle. Medicijngebruik op school Voor het gebruik van medicijnen gelden op school de volgende regels: medicijnen moeten worden voorzien van naam en bijsluiter medicijnen worden door de ouder/verzorger bij de klassenleerkracht ingeleverd. de klassenleerkracht bergt de medicijnen buiten het bereik van de leerlingen op en zorgt ervoor dat de leerling de medicijnen op het juiste tijdstip en in de juiste hoeveelheden inneemt. indien medicijnen moeten worden ingenomen tijdens het overblijven worden deze door de leerkracht aan de overblijfouder overhandigd. voor het innemen van medicatie wordt door de ouders een verklaring ondertekend, waarin zij aangeven hiermee akkoord te gaan. De verantwoording voor de juiste medicatie en dosering blijft altijd bij de ouders CONSULTATIETEAM Het consultatieteam is opgezet ten behoeve van kinderen van 0 tot 12 jaar met sociaal-emotionele problemen. Bij kinderen, die bijv. faalangstig zijn, of problemen hebben met het uiten van hun emoties kunnen zich zowel op school als thuis problemen voordoen, waarvoor extra hulp noodzakelijk is. Deze kinderen kunnen met toestemming van hun ouders worden ingebracht in het consultatieteam. Het consultatieteam bestaat uit de intern begeleiders van de 3 basisscholen in de Goese Polder en de basisschool uit Wilhelminadorp, de jeugdarts, een medewerker van de politie, de schoolbegeleidingsdienst, de buitenschoolse opvang, de peuterspeelzaal, het maatschappelijk werk en de wijkverpleegkundige. Bij sociaal-emotionele problematiek, bijvoorbeeld faalangst of extreem agressief gedrag kan een leerling (toestemming van de ouders is vereist) besproken worden in het consultatieteam. Het consultatieteam kan voor het oplossen van de problemen verschillende trajecten inzetten, zoals advies geven aan leerkrachten en hen ondersteunen, kortdurende behandeling of begeleiding van het kind (en de ouders). Het kan ook onderzoek laten verrichten door de jeugdarts, opvoedingsondersteuning bieden aan de ouders of het kind/ouders verwijzen naar andere instanties, zoals het zorgplatform, bureau jeugdzorg of het opvoedbureau VOORTGEZET ONDERWIJS In groep 8 wordt er een advies gegeven voor het vervolgonderwijs van de leerlingen. Daarbij wordt alle informatie verzameld, die in de loop der jaren over de leerlingen beschikbaar is gekomen. Tevens maken de leerlingen de SEO-eindtoets. Zo spoedig mogelijk na de eindtoets ontvangen alle kinderen van groep 8 het z.g. onderwijskundig rapport. Dit wordt tevens naar de toekomstige school voor VO 30 31

18 15 Externe contacten 16 Diversen gestuurd. De leerkracht van groep 8 heeft regelmatig contact met de brugklascoördinatoren over leerlingen, die de school verlaten hebben. De school voor VO stuurt de eerste twee leerjaren de resultaten van de leerlingen naar de oude basisschool, zodat we hun ontwikkeling kunnen blijven volgen. Open dagen: In groep 8 proberen we tijdens de periode van de open dagen zoveel mogelijk scholen voor VO onder schooltijd te bezoeken SCHOOLBEGELEIDINGSDIENST Het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland (RPCZ) begeleidt scholen op onderwijskundig gebied. Scholen kunnen een beroep doen op het RPCZ als zij ondersteuning willen bij de ontwikkeling van hun onderwijs. Daarnaast verzorgt het RPCZ een groot aantal cursussen en trainingen, waar individuele leerkrachten en teams zich voor in kunnen schrijven. Vanuit de directie is er regelmatig overleg met de schoolbegeleidingsdienst. De intern begeleider heeft een aantal keren per jaar R.P.C.Z.-consultatie, waarin kinderen met specifieke problemen kunnen worden ingebracht. Samen met de RPCZ-medewerker kan een besluit worden genomen tot verder onderzoek DE OPLEIDINGSSCHOOL Binnen Alpha Scholengroep bieden we stageplaatsen voor uiteenlopende opleidingen. Dat doen we graag, want zo zorgen we voor voldoende, kwalitatief goed opgeleide leerkrachten en onderwijsassistenten voor de toekomst. We hebben binnen Alpha Scholengroep deelnemers van het ROC. Studenten die de opleiding voor leerkracht aan de PABO of de opleiding HBO-pedagogiek volgen. Ook kunnen leerlingen van middelbare scholen stagelopen binnen Alpha Scholengroep voor een maatschappelijke- of snuffelstage. Afhankelijk van de opleiding assisteren de stagiaires bij lessen, geven ze les aan individuele kinderen, een groepje kinderen, of aan een hele groep. Dit alles is altijd onder de eindverantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Alpha Scholengroep maakt deel uit van DOS. DOS staat voor de opleidingsschool. De opleidingsschool is een samenwerking tussen HZ Pabo, Prisma, Nobego, Archipel en Alpha Scholengroep en heeft tot doel de samenwerking tussen de HZ-Pabo en het werkveld te optimaliseren, zodat de toekomstige leerkrachten zo goed mogelijk worden voorbereid voor hun werk als leerkracht. De begeleiding/ coaching van studenten van de PABO van de Hogeschool Zeeland en de deelnemers die de opleiding tot onderwijsassistent aan ROC-Zeeland volgen, is in nauw overleg tussen opleidingsmentoren en het betreffende instituut. Opleidingsmentoren binnen Alpha Scholengroep zijn Truus Duijnhouwer en Corrinne Dekker. Contactpersoon voor het verkrijgen van een stageplaats is: Corrinne Dekker. 16 DIVERSEN Video interactie begeleiding Het gebruik van de videocamera is één van de begeleidingsmethodieken die de school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Binnen Alpha Scholengroep wordt het middel voornamelijk ingezet om de leraren te ondersteunen bij hun onderwijstaak. De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen rondom onderwijsvernieuwing. Het beeldmateriaal zal niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo blijven de videobeelden die in de klas gemaakt worden, onder het beheer van degene die de films maakt en worden niet zonder zijn uitdrukkelijke toestemming en die van de betrokken leraar aan anderen vertoond. Indien het gebruik van de videocamera wordt ingezet bij specifieke begeleidingvragen van één of meer leerlingen, dan worden de ouders/ verzorgers hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd. Sponsoring Alpha Scholengroep heeft op het gebied van sponsoring een eigen beleid uitgezet. U kunt dit op school inzien. Als er activiteiten op school worden georganiseerd waarbij van sponsoring gebruik wordt gemaakt dan wordt er geen tegenprestatie geleverd in de vorm van b.v. reclame borden, vlaggen etc. Uitzondering op de regel zijn de voetbalshirts van school. Hierop mag een niet te groot logo staan van de sponsor. Plaatsing van advertenties in de nieuwsbrief zijn tegen betaling toegestaan. Bij twijfel wordt eerst aan het bevoegd gezag toestemming gevraagd. Verkregen gelden komen altijd de school ten goede. Schoolverzekering De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallen-verzekering en een aansprakelijkheids-verzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voorzover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijv. door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets, etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. 1. De school of het bestuur van de Alpha Scholengroep is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid (bijv. tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril). Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed. 2. De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen

19 16 Diversen 16 Diversen Leerlingen, of als zij jonger zijn dan 14 jaar hun ouders, zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren, of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten, door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt is daar dus in eerste plaats zelf (of ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/ verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Inschrijving Bij inschrijving van leerlingen moet de school de beschikking hebben over uw sofi-nummer (=burgerservicenummer/onderwijsnummer) inclusief een kopie van de belastingdienst. Deze gegevens worden verwerkt in de administratie en doorgegeven aan het CFI (=Centrale Financiële Instellingen). Persoonsregistratie Bij aanmelding van een leerling worden alle benodigde gegevens via het inschrijfformulier gevraagd. Deze gegevens zijn o.a. van belang bij de bekostiging van het onderwijs aan de school. Tegemoetkomingen Sport en cultuur is een belangrijk onderdeel van de opvoeding van uw kind. Dat kost geld. Daarom kunnen inwoners van Goes met een laag inkomen een beroep doen op het declaratiefonds. Daarmee kunt u activiteiten op sportief, cultureel en maatschappelijk gebied bekostigen tot een vastgesteld maximum bedrag. Dit bedrag kunt u besteden aan bijv. een lidmaatschap van een vereniging, een bezoek aan de bioscoop of een attractiepark, een voordeelurenkaart en diverse cursussen. U kunt de kosten zelf bij de gemeente declareren. Meer informatie over het declaratiefonds leest u in de speciale folder. Deze is bij de publieksbalie van de gemeente Goes verkrijgbaar, T Ook kunt u voor meer informatie contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken, T of Trakteren Als een kind jarig is mag het op school trakteren. Het wordt op prijs gesteld zo min mogelijk zoete traktaties uit te delen. De voorkeur gaat uit naar: kaas, fruit, krentenbollen, zoutjes, chips, popcorn enz. Ook leuk is een niet-eetbare traktatie. De verjaardag van een vijfjarige mag mee gevierd worden in de klas door ouders om uur (of in overleg). Er kunnen dan eventueel foto s gemaakt worden. Spulletjes Het is handig zoveel mogelijk persoonlijke zaken van uw kind van een naam te voorzien. Ook graag een stevige lus aan de jas. Verder een vriendelijk verzoek geen speelgoed mee naar school te geven (behalve iets nieuws na een verjaardag of Sinterklaas, dan wordt daar uiteraard aandacht aan besteed in het kringgesprek). Gevonden voorwerpen worden verzameld in een doos in de leshal. Kosteloos materiaal Op school wordt allerlei materiaal gebruikt, zoals: kurken, knoopjes, restjes wol, doosjes, lapjes, klosjes enz. (geen plastic flacons, melkflessen en grote dozen). Ook illustraties uit tijdschriften, kalenders, vakbladen e.d. zijn van harte welkom. Eten en drinken In de pauze kan het meegebrachte eten en/of drinken worden genuttigd. Ook hier geldt: liever geen snoep. Wilt u het eten en drinken het liefst in een kleine tas meegeven? U kunt zich ook abonneren op schoolmelk. Hiervoor is een aanvraagformulier verkrijgbaar bij de directie. Fietsen Onze school beschikt over een aantal fietsenrekken. Om het aantal leerlingen dat op de fiets komt te beperken zijn er afspraken gemaakt. Deze afspraken staan in het rode boekje. N.B. De school is niet aansprakelijk van vermissing/beschadiging van de gestalde fietsen. Parkeren Er is een beperkt aantal parkeerplaatsen bij de school. Indien een leerling gebracht wordt kan hij/ zij worden afgezet voor de school en vervolgens kunt u uw auto elders parkeren. Huiswerk Om rustig te kunnen leren en om te wennen aan het fenomeen huiswerk wordt aan groep 6 incidenteel, groep 7 wat meer en aan groep 8 regelmatig huiswerk meegegeven. De leerlingen van de andere groepen doen hun werk op school. Mobieltjes Mobieltjes moeten op het schoolplein en in school uitgezet worden. Als er toch wordt getelefoneerd wordt het mobieltje tijdelijk door de leerkracht bewaard. Afwezigheid Als uw kind verhinderd is naar school te komen, wil de school dit vóór schooltijd weten. Voor het verzuimen van de lessen moet een geldige reden zijn en het verzoek hiertoe moet ingediend worden bij de directie. Hierover is meer te lezen in hoofdstuk 6 van deze gids. Kinderen vanaf 5 jaar zijn immers leerplichtig! Schoolplein Kinderen vanaf groep 2, die zelf kunnen strikken, mogen op rollerskates/skeelers op het schoolplein. Skate-boards zijn alleen toegestaan op bepaalde delen van het plein, evenals ballen. De school heeft een zachte schoolvoetbal, waarmee gevoetbald mag worden op het plein. Sparen voor een Goed Doel Op maandagmorgen wordt er, volgens aloude traditie, geld verzameld voor een goed doel. In overleg met de activiteitencommissie wordt er elk nieuw schooljaar een spaardoel gevonden. In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar leest u hier meer over. Schoolreis / Schoolkamp Elke maandagmorgen kan er gespaard worden voor de schoolreis en het schoolkamp. De groepen 1 t/m 7 gaan op schoolreis en groep 8 gaat op schoolkamp. Voor groep 1 en 2 is dit ongeveer 15 Euro, voor groep 3 t/m 7 is dit ongeveer 30 Euro en voor groep 8 ongeveer 50 euro. Er wordt gespaard in hele of halve euro s. De leerkracht houdt dit bij en tweemaal per jaar horen de ouders wat hun kind heeft gespaard. Batterijen en kleine huishoudelijke apparaten Batterijen, kleine huishoudelijke apparaten en cartridges kunnen op school worden ingeleverd. De school ontvangt hiervoor een vergoeding die kan worden ingezet voor extra materiaal. Schoolfotograaf Ieder jaar in het voorjaar komt de fotograaf op school om een foto te maken van de kinderen en van de groepen. Het kopen van de foto s is niet verplicht

20 Gegevens 17 Schooltijden PCBS t Noorderlicht Advertentie P.C.B.S. t Noorderlicht Boekwinkel op school De Spinne CW Goes T Elke 0113 maandagmiddag van F uur 270 tot uur is de boekwinkel geopend in de hal van de school. E In boekwinkel kan voor een boek gespaard I worden. Voor elke 50 eurocent mogen de kinderen zelf op hun spaarkaart een stempel zetten. Iedereen mag zelf kiezen hoeveel 10XC er per keer gespaard Onderwijsnummer wordt. Is er genoeg gespaard dan mag het bestelde boek worden meegenomen naar huis. Ook is het mogelijk een boek te kopen zonder te sparen. De prijs van de boeken is dan hetzelfde als in de boekwinkel, maar de school krijgt 10% korting op het totale bedrag van de verkochte boeken van De Koperen Tuin. Dit bedrag wordt besteed aan boeken voor de klassenbibliotheek. Er kunnen alleen kinderboeken worden aangeschaft: prentenboeken, voorleesboeken, leesboeken, kinderbijbels, boeken met liedjes, informatieve boeken, enz. Voor vragen kunt u altijd terecht bij de boekenouders of in De Koperen Tuin. Leerlingenvervoer Indien u aangeeft dat u bereid bent om voor school te rijden bij excursies of uitjes moet u in ieder geval een inzittendenverzekering hebben. Daarnaast moet u voor het vervoer van kinderen over de juiste zitplaatsen beschikken, zoals wettelijk is vastgelegd. Bij twijfel kan worden overlegd met de leerkracht of de directie. Landelijk informatiecentrum Voor allerlei vragen over het onderwijs kunt u terecht op school. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid via het landelijk informatienummer uw vragen beantwoord te krijgen. Namen en adressen Vereniging Alle actuele voor namen Christelijk en adressen Basisonderwijs worden Zuid-Beveland Alpha vermeld Scholengroep in ons rode boekje. Hierin vindt u o.a. de Stationspark adressen van 47A het personeel, de leden van de medezeggenschapsraad, DZ Goes de activiteitencommissie en 4462 T Alpha 0113 Scholengroep E I 17 SCHOOLTIJDEN Deze zijn voor alle groepen: s morgens: uur s middags: uur woensdagmorgen: uur Op de woensdagmiddag zijn alle groepen vrij. Op de vrijdagmiddag zijn de groepen 1 t /m 4 vrij. Vijf minuten voor aanvang gaat de bel en gaan de deuren open. De kinderen van de bovenbouw verzamelen zich bij hun groepstegel op het plein. Van daar gaan zij met hun leerkracht naar de klas. De kinderen van groep 1, 2 en 3 gaan via hun deur naar binnen. Ouders die dat willen kunnen hun kind binnen brengen. De tweede bel gaat vijf minuten daarna en de lessen gaan beginnen. Van de ouders, die gebruik maken van het inloopkwartiertje, wordt verwacht dat zij de lokalen verlaten wanneer de leerkracht het signaal geeft. Zo kunnen de lessen op tijd beginnen en hoeven de kinderen niet onnodig te wachten. Zijn er zaken die van belang zijn om met de leerkracht te bespreken, maak dan een afspraak voor een gesprek, zodat dat in alle rust na schooltijd kan gebeuren. Wanneer kinderen in de onderbouw veelvuldig te laat komen worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met de directie. 18 VAKANTIEROOSTER Het vakantierooster vindt u in het rode boekje. 19 BIJZONDERE DATA Bijzondere data worden vermeld in het rode boekje. De inhoud van deze schoolgids is vastgesteld door de voorzitter van het College van Bestuur en heeft de instemming van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. buitenschoolse en tussenschoolse opvang Verantwoorde vrije tijd Als uw kind naar de basisschool gaat, hoeft u uw werktijden niet aan te passen. De buitenschoolse opvang is er voor kinderen van 4-12 jaar. Na schooltijd bieden wij uw kind verantwoorde vrije tijd. Tussen de middag kan uw kind ook op de tussenschoolse opvang terecht om samen met andere kinderen een boterham te eten. Dit natuurlijk onder begeleiding van een pedagogisch medewerker. Kosten buitenschoolse opvang Over de kosten van kinderopvang kunt u kinderopvangtoeslag ontvangen van de Belastingdienst. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Uw netto uurtarief valt dus altijd veel lager uit. Deze toeslag vraagt u zelf eenvoudig digitaal aan bij de Belastingdienst. Meer informatie over deze toeslag en het aanvragen daarvan kunt u vinden op Bruto jaarinkomen Bruto uurprijs* Netto uurprijs* ,98 0, ,98 1, ,98 2,28 * tarieven buitenschoolse opvang basispakket 2012 Meer weten? Kijk op U kunt ook contact opnemen met de afdeling Planning: tel of De kosten van tussenschoolse opvang kunnen per school verschillend zijn. U vindt de kosten per school op onze website. Dichtbij, vertrouwd, goed verzorgd en leuk. 36 t Noorderlicht - Goes

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.1 Naam, adres, telefoon, e-mail, website 3 1.2 Naam en logo 3 1.3 Schoolbeschrijving: onze visie 4 1.4 Schoolbeschrijving: de cijfers 8 1.5 Bestuursvorm en

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Hoofdvestiging: Kon. Wilhelminastraat 10 7031 AC Wehl 0314-681330 Dislocatie Raadhuisplein 1 7031 AW Wehl 0314-681330 Nevenvestiging: Nieuw Wehlseweg 23 7031 HV Nieuw-Wehl

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. hart. Het is tijd voor onderwijs waarin... In dit onderwijs... leren methanden hoofd

Schoolgids 2014-2015. hart. Het is tijd voor onderwijs waarin... In dit onderwijs... leren methanden hoofd Schoolgids 2014-2015 Het is tijd voor onderwijs waarin... - kinderen leren met hoofd, hart en handen - kinderen hun sociale, cognitieve, emotionele en creatieve vaardigheden oefenen - kinderen meer leren

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

De formele positie van ouders in het onderwijs

De formele positie van ouders in het onderwijs De formele positie van ouders in het onderwijs Werkgroep ouderbetrokkenheid, ingesteld naar aanleiding van de intentieverklaring Versterking School-Ouderbetrokkenheid Drs. Nicole van Dartel, Algemene Vereniging

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN _ Hoofdstuk 1 Inleiding _ Hoofdstuk 2 Uitgangspunten obs Kloosterveen _ Hoofdstuk 3 Stappenplan

Nadere informatie

Algemene informatie. Directeur: Dhr. J.Haest Op de Keuken 22 6451 JL Schinveld e-mail: johnhaest@basisschoolfatima.nl

Algemene informatie. Directeur: Dhr. J.Haest Op de Keuken 22 6451 JL Schinveld e-mail: johnhaest@basisschoolfatima.nl Voorwoord. Beste ouders, Aan het begin van ieder schooljaar krijgt elk gezin een schoolkalender. Op deze kalender vindt u de globale jaarplanning als ook enige informatie over de gang van zaken op onze

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie