Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie?"

Transcriptie

1 Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? De relatie tussen werkgevers en werknemers verandert. De tijden dat mensen hun hele carrière bij dezelfde organisatie werkten, liggen achter ons. Mensen werken langer door en wisselen daarbij vaker van baan. Daarnaast spelen maatschappelijke ontwikkelingen als ontgroening, vergrijzing en toenemende werkloosheid een belangrijke rol in de arbeidsmarkt van vandaag. Om ook in de toekomst een sterke arbeidsmarkt te hebben, moet er volgens de overheid iets veranderen. Meer flexibiliteit voor werkgever en werknemer, terwijl het sociale vangnet blijft bestaan. De Wet werk en zekerheid moet die verandering brengen. Het wetsvoorstel brengt wijzigingen met zich mee rond WW, het ontslagrecht en bescherming van tijdelijke arbeidscontracten. De nieuwe regels hebben impact op uw organisatie. Wat verandert er precies? Wat zijn de gevolgen voor u en wat kunt u doen om uw organisatie voor te bereiden op de nieuwe regels? U leest het in deze whitepaper. Whitepaper Maart 2014

2 Inhoud: 1. Waarom moet er iets veranderen? 1 Flex is te flex 1 Vast is te vast 1 Steeds meer flexwerkers 2 2. Wat verandert er precies? Flexcontracten 2 Wijzigingen vanaf 1 juli Wijzigingen vanaf 1 juli Ontslag 4 Wijzigingen vanaf 1 juli WW 5 Wijzigingen vanaf 1 juli Wijzigingen vanaf 1 januari Samengevat 6 3. Wat betekent dit voor u? 7 Vitaliteitscontract 7 Personeelsbeleid 7 Relatie met Ziektewet en WGA 8 Gedifferentieerde premie betekent meer sturing 9 Conclusie 9 Contact 10 Whitepaper: Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Maart 2014

3 1. Waarom moet er iets veranderen? De relatie tussen werkgevers en werknemers wordt in Nederland gereguleerd door een aantal wetten. Deze wetten beschermen de positie van werknemers. Ze voorkomen dat ontslagen medewerkers fors in inkomen terugvallen en stimuleren mensen die hun baan hebben verloren nieuw werk te zoeken. Aan de andere kant bieden de wetten werkgevers duidelijkheid. Bijvoorbeeld hoe zij op een correcte wijze afscheid kunnen nemen van medewerkers als dat nodig is. Of hoe zij om moeten gaan met medewerkers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst. 1. Duurzame Inzetbaarheid 2. Van-Werk-naar-Werk 3. Activerende WW 1 2 Vast 3 Vast Flex Dreigend Ontslag WW Flex Schematische weergave van de effecten van het wetsvoorstel werk en zekerheid (1) Flex is te flex De arbeidsverhoudingen zijn door de jaren heen veranderd. De wetgeving niet. Het ontslagrecht is sinds de Tweede Wereldoorlog in essentie niet meer gewijzigd. En de laatste grote hervorming van het flexrecht, de introductie van de Wet flexibiliteit en zekerheid in 1999, is inmiddels alweer vijftien jaar geleden. De wijzigingen die daarbij zijn geïntroduceerd, moesten werkgevers meer flexibiliteit bieden. Tegelijkertijd werd de mogelijkheid om onbeperkt tijdelijke contracten te blijven aanbieden beperkt door de invoering van de ketenregeling. In de loop der tijd is het tijdelijke contract, destijds bedoeld als een verkapte proeftijd, uitgegroeid tot een ongunstige situatie voor veel werknemers. Zij zijn langdurig, ongewenst werkzaam op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Zonder perspectief op een vaste aanstelling. Vast is te vast De positie van vaste medewerkers is een stuk sterker. Werkgevers investeren in hun vaste krachten. Hoge ontslagvergoedingen leiden ertoe dat medewerkers met een vast contract minder snel van baan wisselen. De hoge ontslagvergoedingen maken het voor werkgevers moeilijk mee te bewegen met de dynamiek in de markt. Om die reden is het voor werkgevers niet aantrekkelijk deze groep, voornamelijk oudere werknemers, een vast contract aan te bieden als zij wel op zoek zijn naar ander werk. Het gevolg is een hogere werkloosheid en een arbeidsmarkt die niet flexibel is. 1 Whitepaper: Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Maart 2014

4 Steeds meer flexwerkers Deze ontwikkelingen zijn terug te zien in de cijfers. In 2001 had 76 procent van de werkzame beroepsbevolking een vast contract. In 2012 is dat gedaald tot 69 procent. Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie (zoals een tijdelijk dienstverband, oproepovereenkomst of nul-urencontract) is daarentegen gestegen van 12 procent in 2001 naar 16 procent in Dit zelfde geldt voor het aantal zzp-ers, dat in diezelfde periode is gestegen van 8 procent naar 10 procent (Bron: onderzoek CBS en TNO, 2013). Ontwikkeling omvang en samenstelling flexibele schil (% werkenden) Bron: CBS, Enquête Beroepsbevolking De toename van het aantal flexwerkers heeft met de huidige wetgeving een negatief effect op de arbeidsmarkt. De overheid signaleert dat veel mensen vastzitten in een functie waarin hun talenten en productiviteit onvoldoende tot hun recht komen. Het is voor werkgevers minder aantrekkelijk te investeren in deze groep, waardoor er een tweedeling is ontstaan tussen vaste medewerkers en tijdelijke krachten. Deze tijdelijke krachten hebben daardoor minder perspectief op de arbeidsmarkt. Het vormt bovendien een bedreiging voor de kenniseconomie en belemmert de transitie van medewerkers tussen sectoren. De overheid wil daar verandering in brengen. Zodat werkgevers flexibiliteit hebben en werknemers worden beschermd tegen inkomensterugval na ontslag. Kortom: flex moet minder flex worden, vast moet minder vast worden. 2. Wat verandert er precies? De overheid wil de flexibiliteit van de arbeidsmarkt bevorderen met de Wet werk en zekerheid. Deze wet brengt wijzigingen met zich mee rond de bescherming van tijdelijke arbeidscontracten, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet (WW). Hieronder wordt ingegaan op enkele belangrijke maatregelen in de nieuwe wetgeving. 2.1 Flexcontracten Flexibiliteit is van grote waarde voor werkgevers en werknemers. In het huidige flexrecht is het mogelijk om achtereenvolgens drie tijdelijke contracten aan te bieden, met tussenposen van drie maanden of minder. De maximale periode die deze tijdelijke contracten tezamen mogen omvatten is drie jaar. Daarna eindigt de arbeidsovereenkomst of moet een werkgever een aanstelling voor onbepaalde tijd aanbieden. 2 Whitepaper: Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Maart 2014

5 Wijzigingen vanaf 1 juli 2014 De overheid wil een betere balans tussen vast en flexwerk. Een aantal maatregelen moet werknemers met tijdelijke contracten meer zekerheid bieden. Ook moeten de wijzigingen ervoor zorgen dat zij eerder doorstromen naar een vaste aanstelling. Proeftijd en concurrentiebeding Een proeftijd wordt verboden bij contracten van ten hoogste zes maanden. Het concurrentiebeding in tijdelijke contracten wordt verboden. Hiervan kan alleen worden afgeweken als de werkgever gemotiveerd in de overeenkomst aangeeft welke zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding vereisen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan publieke organisaties. Aanzegtermijn Bij tijdelijke contracten van zes maanden of langer moet de werkgever uiterlijk één maand voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst de werknemer schriftelijk informeren of de overeenkomst wordt voortgezet of niet. In bepaalde gevallen zijn uitzonderingen mogelijk, zoals uitzendovereenkomsten of contracten voor een projectperiode. Uitzendkrachten De mogelijkheid om in cao s af te wijken van de termijn dat een uitzendbeding geldt, wordt begrensd tot ten hoogste 78 weken. Momenteel is bij wet geregeld dat een uitzendbeding maximaal 26 weken geldt, maar hiervan kan in cao s onbeperkt worden afgeweken. Gedurende de eerste 26 weken van de uitzendovereenkomst kan van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte worden afgeweken. Deze periode kan in cao-afspraken worden verlengd tot maximaal 78 weken. Oproepcontracten, payrolling en zzp Langdurig gebruik van nul-urencontracten wordt aan banden gelegd en in de zorgsector zelfs helemaal verboden. De mogelijkheid om de loondoorbetalingsverplichting uit te sluiten bestond al. Deze wordt gemaximeerd op de eerste zes maanden. In bepaalde sectoren, zoals de zorg, is het niet toegestaan om af te wijken van de loondoorbetalingsplicht. De ontslagbescherming van payroll-werknemers wordt gelijkwaardig aan die van werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de inlenende werkgever. Wijzigingen vanaf 1 juli 2015 Ketenbepaling De periode die tijdelijke contracten mogen omvatten wordt teruggebracht van drie naar twee jaar. Voortaan moet er ten minste een half jaar voorbij gaan voordat de keten opnieuw mag beginnen. In de huidige situatie is dat drie maanden. De ketenbepaling gaat voor uitzendovereenkomsten in na maximaal 78 weken. Momenteel is dat 26 weken, maar daarvan kan in cao-afspraken onbeperkt worden afgeweken. De wijziging in de ketenbepaling wordt na drie jaar geëvalueerd. 3 Whitepaper: Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Maart 2014

6 2.2 Ontslag Ontslag is voor werknemers en werkgevers een pijnlijke situatie. Helaas is ontslag soms niet te voorkomen. In dat geval kunnen werknemers en werkgevers terugvallen op het ontslagrecht. Het beschermt werknemers bij ontslag en zorgt voor duidelijke richtlijnen voor de werkgever om op gereguleerde wijze afscheid te nemen van een werknemer. Daarvoor kunnen werkgevers op dit moment kiezen voor twee routes: ontslag via het UWV of via de kantonrechter. Wijzigingen vanaf 1 juli 2015 De verschillende routes zorgen voor rechtsongelijkheid bij ontslag. Met aanpassing van het ontslagrecht wil de overheid meer duidelijkheid scheppen. De procedures worden sneller, eerlijker en goedkoper. Daarnaast moeten nieuwe regels rond de ontslagvergoeding het makkelijker maken vaste medewerkers te ontslaan als dat nodig is. Werkgevers kunnen niet meer kiezen of ze werknemers via de kantonrechter of via het UWV ontslaan. Er komt een voorgeschreven route per geval. Ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid loopt via het UWV. Ontslag op persoonlijke gronden loopt via de kantonrechter. Er komt een ontslagvergoeding voor iedereen die ten minste twee jaar in dienst is geweest. De ontslagvergoeding wordt gebruikt om zo snel mogelijk ander werk te vinden en wordt daarom transitievergoeding genoemd. De kantonrechtersformule verdwijnt. Werkgevers zijn verplicht om in een beëindigingsovereenkomst of binnen twee werkdagen nadat een werknemer schriftelijk heeft ingestemd met de opzegging, de werknemer schriftelijk te wijzen op de veertiendaagse bedenktermijn. Binnen deze bedenktermijn heeft de werknemer het recht om de beëindigingsovereenkomst, zonder opgave van redenen, te ontbinden of zijn instemming te herroepen. De termijn van veertien dagen wordt verlengd naar drie weken als de werkgever niet aan zijn informatieplicht heeft voldaan. Transitievergoeding 1/3 maandsalaris per dienstjaar over de eerste 10 jaar 1/2 maandsalaris per dienstjaar na het tiende dienstjaar Maximaal of maximaal één jaarsalaris voor salarissen hoger dan Een overgangsregeling tot 2020 voor werknemers die bij het einde van de arbeidsovereenkomst ouder dan 50 jaar zijn en tenminste 10 jaar in dienst zijn Langere opzegtermijn, outplacementkosten en eerdere opleidingskosten mogen verrekend worden Betaling in termijnen kan als de transitievergoeding de werkgever in financiële problemen brengt Ontslag Ontslag Ontslagreden Economisch Persoonlijk Economisch (is langdurig arbeidsongeschikt) Persoonlijk Procedure UWV Kantonrechter UWV Kantonrechter Vergoeding Eventueel in Sociaal Plan Kantonrechters formule Transitie vergoeding Schematische weergave van de wijziging in de verschillende ontslagroutes (2) 4 Whitepaper: Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Maart 2014

7 2.3 WW De Werkloosheidswet (WW) zorgt ervoor dat het inkomen van werknemers in stand blijft na onvrijwillig ontslag. De eerste vormen van de wet dateren uit Anno 2014 is het zo geregeld dat personen die werkloos raken onder een aantal voorwaarden recht hebben op een WW-uitkering. Deze uitkering bedraagt 75% van het laatst verdiende inkomen gedurende de eerste twee maanden na het ontslag. Daarna keert de overheid 70% van het laatst verdiende inkomen uit. De duur van de WW is afhankelijk van het arbeidsverleden, maar bedraagt maximaal 38 maanden. Mensen die een WW-uitkering ontvangen, dienen wel weer op zoek te gaan naar nieuw werk. In de ideale situatie gaat iemand aan de slag in een functie van gelijk niveau. Dat is echter niet altijd mogelijk. Daarom is iemand met een WW-uitkering verplicht om na een jaar al het beschikbare werk te accepteren. Wijzigingen vanaf 1 juli 2015 De overheid vindt dat de huidige regeling mensen met een WW-uitkering onvoldoende stimuleert opnieuw aan de slag te gaan. De volgende maatregelen moeten de WW activerender maken. Sneller ander werk accepteren: na een half jaar WW wordt alle arbeid als passend gezien. In de huidige situatie mag een uitkeringsgerechtigde zich in de eerste zes maanden van werkloosheid richten op arbeid van hetzelfde niveau als de arbeid waaruit hij werkloos is geworden. Na zes maanden wordt ook arbeid waarvoor een lager opleidingsniveau is vereist als passend aangemerkt. Pas na een jaar is alle arbeid passend. Inkomensverrekening: werken vanuit WW moet lonen, ook als het nieuwe inkomen lager is dan de WW-uitkering. Daarom komt er een systeem van inkomensverrekening vanaf de eerste WW-dag. Is het nieuwe loon lager dan de uitkering, dan wordt het verschil aangevuld. Wijzigingen vanaf 1 januari 2016 Kortere uitkeringsduur: de maximale periode dat iemand recht heeft op een WW-uitkering wordt verkort van 38 maanden naar 24 maanden. Deze afbouw vindt stapsgewijs plaats met een maand per kwartaal. Vanaf 1 juli 2019 is de maximale uitkeringsduur 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen met aanvullende cao-afspraken de uitkeringsduur verlengen tot maximaal 38 maanden. Lagere opbouw WW-recht: Om recht te hebben op de maximale WW-looptijd moet nu 38 jaar zijn gewerkt. Dat blijft 38 jaar, ook als de WW straks maximaal twee jaar duurt. Nu bouwen werknemers per gewerkt jaar een maand WW-recht op. Straks geldt dat alleen voor de eerste tien jaar werken. Daarna wordt nog maar twee weken WW-recht per gewerkt jaar opgebouwd. De WW-rechten die tot 2016 zijn opgebouwd, blijven staan. Meer begeleiding van werk naar werk: in het kader van het sociaal overleg hebben sociale partners aangegeven dat zij zich meer gaan inspannen voor duurzame inzetbaarheid van werknemers en (intersectorale) van-werk-naar-werk-trajecten. Dat moet ervoor zorgen dat minder mensen een beroep op de WW doen. De SER is gevraagd onderzoek te doen naar de financiering van de WW, er wordt gedacht aan premiedifferentiatie en een gedeeltelijke werknemerspremie. 5 Whitepaper: Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Maart 2014

8 Bovenstaande tabel geeft weer hoe lang iemand recht heeft op een WW-uitkering. De tabel is van toepassing op nieuwe uitkeringen die ontstaan zijn op of na 1 januari Mensen die vóór 1 januari 2016 de WW zijn ingestroomd worden niet geraakt door de afbouw, zolang zij het werk niet hervatten. Na een werkhervatting van langer dan zes maanden ontstaat een nieuw recht. De nieuwe WW-duur wordt dan vastgesteld volgens de nieuwe regels, conform bovenstaande tabel. Samengevat: Huidige situatie Wijzigingen per 1 juli 2015 Wijzigingen per 1 januari 2016 Maximaal 38 maanden Maximaal 24 maanden + cao-aanvulling Opbouw: 1 jaar arbeidsverleden Eerste 10 jaar: 1 jaar = 1 maand WW = 1 maand WW en daarna elk jaar arbeidsverleden = ½ maand WW Na 1 jaar is alle arbeid passend Urenverrekening en voor kleine groep, na 1 jaar inkomensverrekening Na ½ jaar is alle arbeid passend Inkomensverrekening vanaf 1e WW-dag Alleen werkgever betaalt premie 6 Whitepaper: Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Maart 2014

9 3. Wat betekent dit voor u? Het is duidelijk wat de overheid met de Wet werk en zekerheid wil realiseren: een flexibele arbeidsmarkt, waarbij vaste arbeid minder vast moet worden en flexwerk minder flex moet worden. Maar wat betekenen de wetswijzigingen concreet voor u? Wat is de impact op uw organisatie, uw personeelsbeleid en uw flexibele schil? En, belangrijker nog, hoe maakt u uw organisatie klaar voor de arbeidsmarkt van morgen? De wetswijzigingen staan niet op zichzelf, maar passen binnen de trend dat de overheid de kosten en uitvoering van sociale zekerheid steeds meer neerlegt bij werkgevers. Bij de recente aanpassingen in de Ziektewet is dezelfde tendens zichtbaar. Dat betekent dat u meer verantwoordelijkheid draagt voor uw medewerkers. Dat kost tijd en geld, maar het biedt u ook kansen. Vitaliteitscontract Veel werkgevers grijpen de wijzigingen aan om het gesprek aan te gaan over arbeidsvoorwaarden. Want ook uw medewerkers hebben een verantwoordelijkheid. Als werkgever draagt u voor een groot deel de kosten voor het sociale vangnet voor uw medewerkers. Daar mag dan ook wat tegenover staan. Een van de manieren om de veranderende arbeidsverhoudingen vorm te geven is het vitaliteitscontract. Daarin maakt u met medewerkers afspraken over wederzijdse verantwoordelijkheden om verzuim tegen te gaan. U investeert bijvoorbeeld in scholing en opleiding, maar stimuleert medewerkers ook te werken aan een gezonde levensstijl. Dat kan door een deel van de risico s bij werknemers neer te leggen, eventueel in ruil voor een toeslag op het salaris. Het is dan aan medewerkers zelf om de risico s die zij lopen af te dekken, zoals nu soms gebeurt bij hypotheekbescherming. Personeelsbeleid U mag flexibele medewerkers vanaf medio 2015 nog maar maximaal twee jaar een tijdelijk contract aanbieden. Bovendien mag u vanaf 2014 geen proeftijd meer opnemen in contracten van ten hoogste zes maanden en moet u minimaal een maand voor het aflopen van de tijdelijke overeenkomst van ten minste zes maanden aangeven of deze wordt verlengd. Daarnaast mag u geen concurrentiebeding meer opnemen in tijdelijke contracten. Werkgevers zullen daarom eerder geneigd zijn opleiding en cursussen alleen aan te bieden aan vaste krachten. Dat leidt tot een grotere tweedeling tussen tijdelijke en vaste medewerkers. Dat is nadelig voor flexibele krachten, maar ook voor uw personeelsbeleid heeft dat gevolgen. Ervaren, geschoolde medewerkers worden schaarser. Breng daarom in kaart welke functies voor uw organisatie belangrijk zijn. En zorg ervoor dat de opvolging op lange termijn gewaarborgd blijft. Ook de manier waarop u omgaat met tijdelijke krachten vraagt om duidelijk beleid. Hoe zorgt u er bijvoorbeeld voor dat een flexibele kracht ook in die laatste maand gemotiveerd blijft werken als het contract niet wordt verlengd? En hoe voert u een goed exitgesprek? Ondersteunt u medewerkers bij een WW-aanvraag? En welke begeleiding naar ander werk biedt u hen? Verder is het het overwegen waard flexibele krachten via een uitzendbureau in te schakelen. U loopt dan minder risico op verzuimlasten. Ook kunt u ervoor kiezen een werknemer een tijdelijk contract van acht maanden aan te bieden. Een proeftijd is dan wel toegestaan. De wijzigingen in het ontslagrecht zorgen ervoor dat het belang van dossieropbouw toeneemt. In tegenstelling tot de huidige situatie krijgen medewerkers namelijk de mogelijkheid om tegen een uitspraak van de kantonrechter in hoger beroep te gaan. Vooral de eerste jaren nadat de nieuwe wet in werking treedt 7 Whitepaper: Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Maart 2014

10 kunnen ontslagprocedures daardoor lang duren. Vanzelfsprekend brengt dit hoge juridische kosten met zich mee. Met een goed gedocumenteerd dossier verkleint u dit risico. Relatie met Ziektewet en WGA Een activerende WW betekent dat mensen met een uitkering ook sneller weer aan de slag gaan. Dat heeft gevolgen voor de premies die u betaalt voor de Ziektewet en WGA-uitkeringen. De Wet werk en zekerheid heeft zo dus een directe link met de nieuwe Ziektewet. In de eerste plaats geldt de aanscherping van het begrip passende arbeid ook voor de Ziektewet. Daarnaast werkt de kortere WW-duur door in de WGA, die bestaat uit een loongerelateerde periode en een aanvullingsperiode. De loongerelateerde periode, tevens de duurste periode voor een (ex-)werkgever, wordt door de wijzigingen in de WW ingekort van maximaal 38 maanden naar ten hoogste 24 maanden. Dat houdt in dat de loonaanvullingsuitkering of de vervolguitkering eerder ingaat. Door de verhoogde pensioenleeftijd loopt deze periode bovendien langer door. Werkgevers moeten verder rekening houden met hogere kosten bij ontslag van arbeidsongeschikte werknemers. Door de wijzigingen hebben ook medewerkers die na twee jaar arbeidsongeschiktheid worden ontslagen, recht op een transitievergoeding. Werkgevers hebben dan vaak ook al een langere periode het loon doorbetaald en re-integratiekosten gemaakt. Financiering WGA 10 jaar Toerekenbaar aan werkgever Financiering uit Basispremie WGA Inkomen uit arbeid Loondoorbetaling bij ziekte / Ziektewetuitkering WGA loongerelateerde uitkering (70%) (gemaximeerd) WGA- Loonaanvullingsuitkering WGA Vervolguitkering In jaren Dit raakt uw organisatie op twee manieren: Door snellere ingang van passende arbeid gaan medewerkers met een WW- en Ziektewetuitkering sneller weer aan de slag. De lasten voor de Ziektewet en WGA dalen daardoor. Doordat de loongerelateerde periode korter zal zijn, neemt het risico voor verzekeraars die een WGAhiaat (uitgebreid) product aanbieden toe. De premies voor deze polissen stijgen naar verwachting dan ook. Door de kortere loongerelateerde periode neemt het risico voor de WGA eigenrisicodrager verzekering daarentegen af. De vraag is echter hoe verzekeraars hier mee omgaan gezien de grote verliezen die zij afgelopen jaren hebben geleden op de portefeuilles van het WGA eigenrisicodragerschap en de samenvoeging van WGA vast en WGA flex vanaf 1 januari De ketenbepaling heeft een nadelig effect op de uitwerking van de Modernisering Ziektewet. Een van de doelen van de Modernisering Ziektewet is om de instroom vanuit tijdelijke dienstverbanden in de Ziektewet en vervolgens de WGA te beperken. Deze instroom leidt immers tot een verhoging van de premielast. 8 Whitepaper: Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Maart 2014

11 Een oplossing hiervoor is om een nieuw tijdelijk contract aan te bieden. Maar door de beperking van de ketenbepaling zal dat minder snel en minder vaak gebeuren, aangezien werkgevers eerder verplicht zijn een vast dienstverband aan te bieden. In de praktijk zullen er dus meer werknemers vanuit een tijdelijk dienstverband ziek uit dienst gaan dan voor de beperking van de ketenregeling. Gedifferentieerde premie betekent meer sturing De SER is gevraagd te adviseren over de financiering van de WW. Mogelijk gaan medewerkers straks meebetalen aan de WW-premie. In dat geval gaan de lasten voor werkgevers omlaag. De effecten hiervan zijn echter moeilijk in te schatten, omdat in de toelichting bij het wetsvoorstel is aangegeven dat het met de nieuwe regels mogelijk wordt de WW-premie op termijn te differentiëren. De premies worden dan bepaald op basis van de prestaties van een individuele organisatie en niet op de cijfers van de gehele sector. Meer verantwoordelijkheid betekent ook meer invloed. Belanden uw (ex-)medewerkers minder snel of minder lang in de WW, dan vertaalt zich dat uiteindelijk in lagere premies. Een gedifferentieerde premie zet ook de deur naar eigenrisicodragerschap voor de WW open, zoals dat nu al geldt voor de sectoren overheid en onderwijs. Dat biedt u meer sturing op preventie en re-integratie. Wetsvoorstel werk en zekerheid Ingediend bij de Tweede Kamer Aangenomen door de Tweede Kamer Behandeling door Eerste Kamer Eerste wijzigingen van kracht Conclusie Meer flexibiliteit voor werkgever en werknemer, terwijl het sociale vangnet blijft bestaan. Dat wil de overheid bereiken met de Wet werk en zekerheid. Het is nog maar de vraag of de voorgestelde wijzigingen dat beoogde effect hebben. Het is evengoed mogelijk dat de nieuwe regels het tegenovergestelde bereiken en het gat tussen vaste medewerkers en flexwerkers alleen maar groter wordt. U doet er in ieder geval goed aan uw personeelsbeleid onder de loep te nemen. Bedenk of de opvolging van cruciale functies voldoende is gewaarborgd en hoe u omgaat met uw flexibele schil. Stel daar beleid voor op en leg vast hoe te handelen als er afscheid wordt genomen van medewerkers. Ook de contractvormen zelf zijn daarbij van belang. In sommige gevallen kan het voordeliger zijn uitzendkrachten in te huren of tijdelijke contracten van bijvoorbeeld acht maanden aan te bieden. Wat de impact van de nieuwe regels precies is, moet nog blijken. Maar het staat vast dat u als werkgever nog meer verantwoordelijkheid krijgt voor de uitvoering van sociale zekerheid. U doet er daarom goed aan het gesprek aan te gaan met uw medewerkers over de verantwoordelijkheid die zij zelf hebben om gemotiveerd en gezond te blijven. Bronvermelding: afbeelding (1), (2) en (3) zijn ontleend aan de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel werk en zekerheid. 9 Whitepaper: Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Maart 2014

12 Contact Bart Mol Bart Mol is consultant bij Aon Hewitt Corporate Wellness en is specialist op het gebied van de bestaande en toekomstige wetgeving rondom arbeids- ongeschiktheid en de toepassing daarvan voor werkgevers. Bart Mol M E Over Aon Aon Nederland, toonaangevend adviseur in risicomanagement, employee benefits en verzekeringen, draagt bij aan het realiseren van de ambities van zijn cliënten. In Nederland heeft Aon 9 vestigingen met medewerkers. Het bedrijf maakt deel uit van Aon plc in Londen, Verenigd Koninkrijk. Het wereldwijde Aon-netwerk omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 landen en telt ruim medewerkers. Hiermee is Aon een van de grotere financiële dienstverleners ter wereld. Aon plc is gespecialiseerd in financiële en verzekeringsdienstverlening en staat genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE:AON). Aon is hoofdsponsor van Manchester United, lees hierover op Meer informatie over Aon: Download de Aon plc Fact Sheet & Aon Fun Facts Sheet hier: Aon Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aon WFO-v4

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht Wet Werk en Zekerheid - December 2014. De wet Werk en Zekerheid bevat drie hoofdthema s. 1. Het ontslagrecht wordt aangepast. 2. De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. 3. De Werkloosheidswet

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer Regelingen en voorzieningen CODE 2.1.1.61 verwachte wijzigingen Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer bronnen Nieuwsbericht ministerie van SZW d.d. 18.02.2014 TRA 2014, afl. 3

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 1 Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 2 4 wijzigingen die van belang zijn: 1. Modernisering Ziektewet januari 2014 2. Participatiewet januari

Nadere informatie

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI Inhoudsopgave Special wet werk en zekerheid... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 4 Flexibele arbeid... 4 1. Proeftijd... 4 2. Aanzegtermijn... 4 3. Concurrentiebeding... 4 4. Ketenbepaling... 5 5. Payrolling...

Nadere informatie

Wat betekent de wet Werk en Zekerheid voor mijn bedrijf? 3 juni 2014

Wat betekent de wet Werk en Zekerheid voor mijn bedrijf? 3 juni 2014 Wat betekent de wet Werk en Zekerheid voor mijn bedrijf? 3 juni 2014 Motto Risico ontstaat door het niet weten wat je aan het doen bent. Warren Buffet Wet Werk en Zekerheid. Lisette Niemeijer-Denisse Specialist

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u?

Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u? Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u? Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te

Nadere informatie

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8.

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8. Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel 8 Uitzendbeding 8 Transitievergoeding 9 Beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

>WIJZIGINGEN FLEXIBEL WERKEN WAT VERANDERT ER VOOR U?

>WIJZIGINGEN FLEXIBEL WERKEN WAT VERANDERT ER VOOR U? >WIJZIGINGEN FLEXIBEL WERKEN WAT VERANDERT ER VOOR U? >WIJZIGINGEN FLEXIBEL WERKEN WAT VERANDERT ER VOOR U? ONTSLAGRECHT Vast voorgeschreven ontslagroute. Overeenstemming en bedenktijd. Verkorten opzegtermijn.

Nadere informatie

White paper Wet werk & zekerheid

White paper Wet werk & zekerheid White paper Wet werk & zekerheid Wet werk en zekerheid 10 juni 2014 is de Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel heeft tot doel het arbeidsrecht aan te passen aan veranderende

Nadere informatie

Whitepaper Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid De arbeidsmarkt is de afgelopen jaren sterk veranderd: de flexibele schil van flexwerkers is groeiende, lifetime employment is niet langer van deze tijd en we moeten langer

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519 Wet Werk en Zekerheid, bevat: - Rechtspositie van flexerkers - Hervorming Ontslagrecht - Aanpassing Werkloosheidset (WW) Informatie m.b.t. de rechtspositie flexerkers, ingang 1 januari 2015: 1) Proeftijd

Nadere informatie

3 De Wet werk en zekerheid is een aanscherping van de oude Wet flexibiliteit en zekerheid (beter bekend als de Flexwet).

3 De Wet werk en zekerheid is een aanscherping van de oude Wet flexibiliteit en zekerheid (beter bekend als de Flexwet). Toelichting bij PPT Wet werk en zekerheid & de uitzend-cao s 1 2 Titelblad Inhoud van de presentatie 1. Oorsprong en doelen van de Wet werk en zekerheid 2. Tijdpad (omgekeerd) en maatregelen Januari 2016:

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best practice

Nadere informatie

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke Werk en Zekerheid Presentatie Kring Nijmegen 10 maart 2015 Arno Nagelkerke Aanleiding /achtergrond Betere balans tussen vast en tijdelijk werk Meer dynamiek sneller wisselen van baan Verbetering positie

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Arbeidsrecht Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid Flexibele arbeid 1 juli 2014 Ontslagrecht 1 juli 2015 WW 1 januari 2016 3 Flexibele arbeid I Ketenbepaling

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach. mr. Jolande Janssen

Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach. mr. Jolande Janssen Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach mr. Jolande Janssen Inhoud Rechtspositie Buurtsportcoach Flexibele arbeid Ontslagrecht Sociale zekerheid Rechtspositie

Nadere informatie

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 HR ontwikkelingen 2015-2016 Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 Inhoud Wijzigingen 2016 Werkloosheidswet Wet Flexibel Werken Wet doorwerken na AOW-gerechtigde

Nadere informatie

Wet Werk & Zekerheid. drs. Esther Koeman HR Consultant

Wet Werk & Zekerheid. drs. Esther Koeman HR Consultant Wet Werk & Zekerheid drs. Esther Koeman HR Consultant WWZ Waar denk je aan bij de term: Wet Werk en Zekerheid? De WWZ Veranderingen per 1 januari 2015 Concurrentiebeding; Aanzegtermijn; Proeftijd. Veranderingen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet CHECKLIST: WAT BETEKENT DIT VOOR U? Wijziging door Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht.

Nadere informatie

Ontslagrecht. Opzegtermijn. Rechtspositie. Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID. Flexwerker DAAROM EEN ACCOUNTANT. Transitievergoeding

Ontslagrecht. Opzegtermijn. Rechtspositie. Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID. Flexwerker DAAROM EEN ACCOUNTANT. Transitievergoeding Opzegtermijn Rechtspositie Ontslagrecht Transitievergoeding Flexwerker Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID DAAROM EEN ACCOUNTANT Maart 2015 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen!

Nadere informatie

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Proeftijd niet toegestaan bij contracten van 6 maanden of korter. Oud: proeftijd in tijdelijke contracten toegestaan ongeacht looptijd. Aanzegplicht bij contracten

Nadere informatie

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Ontslag en flexibiliteit in 2015 UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Programma Inleiding Wet werk en zekerheid (Wwz) Arbeidsrecht/flexrecht Ontslagrecht Transitievergoeding

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW). De hoogte

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Wet werk en zekerheid: Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Door Mr. Patrice Hoogeveen Inleiding Met datum d.d. 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging Wet Werk en Zekerheid. Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging Wet Werk en Zekerheid. Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet Als de wet wordt aangenomen in de Eerste Kamer worden de wijzigingen op de

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl

W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl Als gevolg van de Wet werk en zekerheid is er veel gewijzigd in het arbeidsrecht. Deze wet is op 10

Nadere informatie

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg ONTSLAGRECHT VERNIEUWD 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg Wijzigingen Wetgeving 1-1-2014: - Verhoging AOW-leeftijd: 65 jaar en 2 maanden - Afschaffing stamrechtvrijstelling: ontslagvergoeding

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Per 1 juli is de tweede tranche van de Wet werk en zekerheid in werking getreden. De invoering van deze wet leidt tot de meest ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Nul uren contract, oproepkracht

Nul uren contract, oproepkracht Nul uren contract, oproepkracht Nul uren contract, oproepkracht Met een nul uren contract sluit de werkgever met de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde- of onbepaalde tijd. In deze overeenkomst

Nadere informatie

Werk in uitvoering icafé Nieuw ontslagrecht

Werk in uitvoering icafé Nieuw ontslagrecht Werk in uitvoering icafé Nieuw ontslagrecht 26 juni 2014 Programma 1. Wijzigingen(flex)contracten 2. Wijzigingen ontslagrecht (kort) Deel 1: (flex)contracten 1 Vooraf: waarom deze wijzigingen? Doelen Doorstroming:

Nadere informatie

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Programma onderdelen 1: flexcontracten - contracten/planning aanpassen? - ga ik nog een flexwerkers aannemen? - hoe zit het

Nadere informatie

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker Het zal je misschien niet ontgaan zijn dat vanaf 1 januari a.s. de eerste wijzigingen van kracht worden vanuit de Wet Werk en &

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Najaar 2014 Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht. Wanneer u

Nadere informatie

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WET WERK EN ZEKERHEID KOMT ER AAN Per 1 januari 2015 is sprake van wijzigingen; Per 1 juli 2015 is sprake van de meest ingrijpende wijzigingen;

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief WHITEPAPER De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief Het arbeidsrecht gaat vanaf 1 januari 2015 volledig op de schop. Vanaf die datum wordt

Nadere informatie

Wat betekent dat voor u?

Wat betekent dat voor u? uitzenden detacheren payrolling interim bedrijfsvoering Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en inlenersbeloning Wat betekent dat voor u? Op de hoogte van de nieuwe wetgeving informatiebrochure versie juli 2015

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

ABU CAO en WWZ. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet

ABU CAO en WWZ. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet ABU CAO en WWZ DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness. WGA-hiaatverzekering. voor extra inkomenszekerheid. Risk. Reinsurance. Human Resources.

Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness. WGA-hiaatverzekering. voor extra inkomenszekerheid. Risk. Reinsurance. Human Resources. Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness WGA-hiaatverzekering voor extra inkomenszekerheid Risk. Reinsurance. Human Resources. Corporate Wellness Werknemers zijn cruciaal voor uw continuïteit

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Inleiding Wet Werk en Zekerheid 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Agenda Wet Werk en Zekerheid - Versterking rechtspositie flexwerkers - Wijzigingen ontslagrecht Vragen? Doel: WWZ - Voorkomen

Nadere informatie

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU Analyse Wet werk en zekerheid door ABU De Wet werk en zekerheid is afgelopen vrijdag 29 november bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is het wetsvoorstel ook openbaar geworden. Hieronder kunt u een link

Nadere informatie

Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet

Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet Inhoudsopgave 1. Wet Werk en Zekerheid 2. Wijzigingen in het ontslagrecht 3. Dossieropbouw 4. Transitievergoeding 5. Samenvatting Wijzigingen WWZ 1 januari 2015:

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming:

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming: Themabijlage Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 januari 2015 Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding,

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Bijeenkomst MOVe Door: Marlies Ferwerda Ellen Metselaar 25 maart 2015 Introductie 2 Wet Werk en Zekerheid Onderwerpen die aan bod komen: Wijzigingen per 1 januari 2015: Proeftijd

Nadere informatie

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013 Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013 Flexbepalingen Aanscherping ketenbepaling van artikel 7:668a BW en beperking afwijking bij CAO De 3x3 regel wordt aangepast. In de nieuwe wet

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Presentatie Ontbijtbijeenkomst OBGB-lidbedrijven 26 februari 2015 Jan Teerling, UWV Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) Eindhoven versie 15 januari 2015 Programma

Nadere informatie

WHITEPAPER. Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht. Specialist arbeidsrecht, juridisch partner MKB. Laat u vrijblijvend informeren.

WHITEPAPER. Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht. Specialist arbeidsrecht, juridisch partner MKB. Laat u vrijblijvend informeren. WHITEPAPER Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht Specialist arbeidsrecht, juridisch partner MKB. Laat u vrijblijvend informeren. info@tavasszy.nl www.tavasszy.nl Wet werk en zekerheid:

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Aanleiding WWZ Waarom is er zoveel aandacht voor de WWZ? 9 oktober 2014

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie

Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) 1. flexibele arbeid 2. ontslagrecht 3. werkloosheidswet Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie 1 Achtergrond en historie BW/Arbeidsrecht:

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat gaat er wijzigen?

Wet werk en zekerheid: wat gaat er wijzigen? Wet werk en zekerheid: wat gaat er wijzigen? Op 10 juni van dit jaar is het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Het voorstel bevat maatregelen op drie terreinen: - Wijziging

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips MARKTGEBIEDEN Bouw Haven en Logistiek Zorg Cleantech Kantoor Rotterdam Telefoon: +31 (0)10 241 88 00 Rotterdam@tenholternoordam.nl Kantoor Dordrecht Telefoon: +31 (0)78 633 11 11 Dordrecht@tenholternoordam.nl

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Zoals u wellicht in diverse media heeft vernomen, is de Wet werk en zekerheid (WWZ) een feit. Het doel van de WWZ is enerzijds het voorkomen dat mensen langdurig en onvrijwillig worden

Nadere informatie

Werknemer is 55 jaar. Bruto maandsalaris is Dienstverband in jaren is 17.

Werknemer is 55 jaar. Bruto maandsalaris is Dienstverband in jaren is 17. Transitievergoeding Transitievergoeding. De ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule wordt vervangen voor de transitievergoeding. Deze vergoeding is voor compensatie van het ontslag en financiële

Nadere informatie

Welkom op de workshop

Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid 9-6-2015 1 Werken mét Zekerheid Programma Flexwet en Paneldiscussie Pauze Ontslag en Paneldiscussie 9-6-2015 2 Werken mét Zekerheid Doel

Nadere informatie

Werkloosheid als verdienmodel van de overheid

Werkloosheid als verdienmodel van de overheid Werkloosheid als verdienmodel van de overheid Werkloosheid als verdienmodel van de overheid. Het klink misschien vreemd, maar werkloosheid is goed voor de schatkist. Veel arbeidsovereenkomsten worden ontbonden

Nadere informatie

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014 Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg Wet Werk en Zekerheid 18 november 2014 WWZ Programma Kim Diepstraten - De wijzigingen in het ontslagrecht Miranda Remmelzwaal - Korndorffer - De vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

WeteWerk en Zekerheid WWZ)

WeteWerk en Zekerheid WWZ) 6 juli 2015 WeteWerk en Zekerheid WWZ) Wet Werk en Zekerheid Programma Doel WWZ Maatregelen wetgeving Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Wijzigingen per 1 januari 2016??? Doel Wet

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman

Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman Wet werk en zekerheid (WWZ) Waar gaan we het over hebben? Belangrijkste wijzigingen Actuele ontwikkelingen Wat betekent dit voor uw vereniging? Doel van de WWZ

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Introductie. Programma. - Introductie Wet Werk en Zekerheid. - Oplossen praktijksituaties in groepsverband. - Plenaire bespreking.

Introductie. Programma. - Introductie Wet Werk en Zekerheid. - Oplossen praktijksituaties in groepsverband. - Plenaire bespreking. mr. Dennis van den Broek Introductie Welkom REEF geeft raad Juridische advisering Direct toepasbaar advies Advisering binnen twee werkdagen Vaste omkadering advieskosten Driepoot Klein juridisch onderhoud

Nadere informatie

Den Haag, 1 december 2014-1 -

Den Haag, 1 december 2014-1 - Den Haag, 1 december 2014-1 - Agenda 11.05 uur 11.45 uur Deel 1: Wet Werk en Zekerheid in relatie tot externe inhuur - Arbeidscontract - Ketenbepaling - Wijzigingen ABU CAO 11.45 uur 12.00 uur Pauze 12.00

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Wet werk en zekerheid De Wet werk en zekerheid treedt vanaf 2015 gefaseerd in werking. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen die voor u van belang zijn. Anticipeer op aanzegplicht Voor contracten

Nadere informatie

Ik ben Eigenrisicodrager en nu?

Ik ben Eigenrisicodrager en nu? Ik ben Eigenrisicodrager en nu? Wanneer u dit leest heeft u ervoor gekozen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Waarschijnlijk is dit een overwogen keuze geweest waarbij u zich ook heeft laten informeren

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid Door Mr J.C.J. van den Assem Advocaat INHOUD WIJZIGINGEN 1. verbetering rechtspositie van de

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW auteur: mr. Jacqueline Caro Op 17 juni 2014 is het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid (WWZ) door de Eerste Kamer aanvaard.

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie