Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap"

Transcriptie

1 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap p. 6/ De overdracht van aandelen van een BVBA, het niet-gestorte kapitaal en de draagwijdte van de aansprakelijkheid van de overdrager Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap Wanneer een vennootschap aandelen koopt als belegging, moet zij rekening houden met de fiscale regels inzake de dividenden en de meer- en minderwaarden en met de gevolgen voor het tarief van de vennootschapsbelasting alsook voor de notionele interestaftrek. Naar aanleiding van recente wijzigingen aan sommige van die regels, geven we u in dit en een volgend artikel een actueel overzicht van de fiscale regels die gelden voor aandelenbeleggingen van een vennootschap. Afbakening We bespreken in deze artikels de fiscale regels voor aandelen die een vennootschap aanschaft als belegging, dus niet als financiële vaste activa of als voorraad. Het eerste artikel is gewijd aan de algemene regels voor beleggingen in aandelen. In het later te publiceren tweede artikel gaan we in op de bijzondere regels voor beleggingen in aandelen van beleggingsvennootschappen (beveks, bevaks, privaks, VBS) en in beleggingsfondsen zonder rechtspersoonlijkheid. Aandelen van vennootschappen die geen beleggingsvennootschappen zijn of niet in een beleggingsfonds zijn ondergebracht, noemen we hierna gewone beleggingsaandelen. Onderscheid tussen aandelen als financiële vaste activa en aandelen als belegging of voorraad Wanneer moeten aandelen als beleggingen worden geboekt? Wanneer een vennootschap aandelen bezit van een andere vennootschap, kunnen die als financiële vaste activa, als beleggingen of als voorraad worden geboekt. Welke aandelen waar geboekt moeten worden, is bepaald in artikel 95 KB/W.Venn. Onder de financiële vaste activa (MAR-rubriek 28) moeten de aandelen worden geboekt van verbonden vennootschappen (MAR-rubriek 280) en van vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat (MARrubriek 282) en ook de aandelen die geen deelneming vormen en die ertoe strekken, door het scheppen van een duurzame en specifieke band met die ondernemingen, de eigen bedrijfsuitoefening van de vennootschap te bevorderen (MAR-rubriek 284) 1. De definities van verbonden vennootschappen en deelnemingsverhouding zijn terug te vinden in de artikels W.Venn. Behoudens bewijs van het tegendeel, wordt het bezit van aandelen die 10 % vertegenwoordigen van het kapitaal of van een categorie aandelen van een vennootschap geacht een deelneming te zijn 2. Deze aandelen moeten dus in principe onder de financiële vaste activa geboekt worden. Aandelen moeten als beleggingen worden geboekt (MAR-rubriek 51) wanneer ze met beleggingsdoeleinden zijn verkregen en niet het kenmerk hebben van financiële vaste activa. Uitzonderlijk mogen ook aandelen in verbonden vennootschappen of in vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, onder deze post worden opgenomen, nl. wanneer het gaat om aandelen die zijn verkregen of waarop is ingeschreven met het oog op de wederafstand daarvan, of om aandelen die krachtens een beslissing van de vennootschap bestemd zijn om binnen twaalf maanden te worden gerealiseerd. 3 1 Artikel 95, 1, IV A en B KB/W.Venn. 2 Art. 13, tweede lid, 1 W.Venn. 3 Art. 95, 1, VIII B KB/W.Venn. P Afgiftekantoor 9000 Gent X Tweewekelijks Verschijnt niet in de weken

2 Vennootschappen met het verhandelen van aandelen als statutair doel, moeten de aandelen boeken als voorraad, meer bepaald als handelsgoederen (MAR-rubriek 34) 4. Fiscale gevolgen van de boekhoudregels Artikel 2, 1, 9 WIB 1992 stelt dat de uitdrukkingen immateriële, materiële of financiële vaste activa, oprichtingskosten en voorraden en bestellingen in uitvoering de betekenis hebben die daaraan wordt toegekend door de wetgeving op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. Een toepassing van deze bepaling vinden we in een recent vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. De fiscale nettowaarde van de financiële vaste activa die uit deelnemingen en andere aandelen bestaan, moet worden afgetrokken van het risicokapitaal voor de notionele interestaftrek 5. Een vennootschap die 52 % van de aandelen van een andere vennootschap in vruchtgebruik had en 48 % in volle eigendom, en deze aandelen in overeenstemming met de boekhoudwetgeving onder de financiële vaste activa had geboekt, argumenteerde dat deze aandelen toch niet in mindering gebracht moesten worden van het risicokapitaal. De rechtbank wijst deze visie terecht van de hand 6. Merk overigens op dat wanneer de vennootschap de aandelen in strijd met de boekhoudregels onder de beleggingen zou hebben geboekt, de rechtbank op basis van artikel 2, 1, 9 WIB 1992 tot eenzelfde besluit gekomen zou moeten zijn. Dividenden Principieel belastbaar, kosten aftrekbaar De dividenden die een vennootschap ontvangt op haar beleggingsaandelen zijn in principe belastbaar. Ze komen in het boekhoudkundig resultaat van de vennootschap terecht en zorgen dus voor een stijging van de belaste reserves (of ze verminderen de daling daarvan). Het volledige bedrag van de dividenden is belastbaar, hierop zijn geen uitzonderingen. Anderzijds zijn alle kosten die de vennootschap maakt om de dividenden te verkrijgen aftrekbaar, bv. de interesten die de vennootschap betaalt op leningen die ze heeft afgesloten om de aandelen te verwerven, makelaarskosten, advieskosten, tenminste voor zover de aftrek van deze kosten niet wegens andere regels beperkt is 7. Dbi-aftrek meestal niet mogelijk wegens niet voldaan zijn van de participatievoorwaarde Dividenden zijn niet enkel belastbaar bij de vennootschap die ze ontvangt, maar meestal ook bij de vennootschap die ze uitkeert 8, m.a.w. eenzelfde dividend wordt in principe twee keer belast. Deze dubbele belasting kan echter voor het grootste gedeelte (95 %) vermeden worden wanneer de dividenden bij de vennootschap die ze ontvangt in aanmerking komen voor de aftrek van definitief belaste inkomsten of dbi-aftrek 9. De dbi-aftrek is echter in de regel slechts mogelijk wanneer aan drie voorwaarden is voldaan, nl. de taxatievoorwaarde, een minimale bezitsduur van de aandelen en de participatievoorwaarde. De taxatievoorwaarde of kwalitatieve voorwaarde houdt in dat de vennootschap die de dividenden toekent, zelf aan een normale vennootschapsbelasting moet onderworpen zijn, d.w.z. niet mag behoren tot één van de volgende vijf categorieën (waarop weliswaar ook nog uitzonderingen bestaan) : vennootschappen in belastingparadijzen en niet of laag belaste vennootschappen (art. 203, 1, 1 WIB 1992); financierings-, thesaurie- of beleggingsvennootschappen die een afwijkende fiscale regeling genieten (art. 203, 1, 2 WIB 1992); vennootschappen voor zover ze voor zgn. off shoreinkomsten een apart fiscaal regime genieten (art. 203, 1, 3 WIB 1992); vennootschappen voor zover ze winsten verwezenlijken door tussenkomst van laag belaste buitenlandse inrichtingen (art. 203, 1, 4 WIB 1992); tussenvennootschappen, dat zijn vennootschappen die dividenden wederuitkeren die zelf niet in aanmerkingen komen voor de dbi-aftrek (art. 203, 1, 5 WIB 1992). Ten tweede moeten de aandelen waaraan de dividenden worden toegekend gedurende een ononderbroken periode van ten minste één jaar in volle eigendom worden of werden behouden 10. Het is niet vereist dat deze minimale bezitsduur reeds vervuld is op het tijdstip dat het dividend wordt toegekend. Werden de aandelen geruild, vervreemd of verkregen als gevolg van een belastingneutrale inbreng, fusie of splitsing, dan worden deze verrichtingen geacht niet plaats te hebben gevonden om 4 Art. 95, 1, VI A.4 KB/W.Venn. 5 Art. 205ter, 1, tweede lid, a) WIB 1992, zie verder. 6 Rb. Brugge, 5 december Bv. interest die niet aftrekbaar is wegens de thin capitalisation-regel van art. 198, 1, 11 WIB Voor de Belgische vennootschapsbelasting is dat op basis van artikel 185, 1 WIB Art WIB Art. 202, 2, 2 WIB Tot en met 31 december 2010 moesten de aandelen bovendien de aard van financiële vaste activa hebben zodat dividenden van beleggingsaandelen sowieso nooit in aanmerking kwamen voor de dbi-aftrek. Deze voorwaarde is echter afgeschaft door artikel 44, 2 van de wet houdende diverse bepalingen van 14 april 2011 (BS 6 mei 2011). 2

3 de minimale bezitsduur te berekenen 11. Stel bv. dat BVBA A aandelen heeft aangeschaft van de NV X op 15 juli 2012 en dat op 1 februari 2013 de NV X belastingneutraal fusioneert met de NV Y tot de nieuwe NV XY. BVBA A krijgt dan in ruil voor de aandelen van NV X aandelen van de NV XY. Voor de berekening van de minimale bezitsduur wordt de BVBA A geacht de aandelen van NV XY reeds sinds 15 juli 2012 te bezitten. De derde voorwaarde, de participatievoorwaarde of kwantitatieve voorwaarde, stelt dat de vennootschap die de dividenden ontvangt een participatie van ten minste 10 % van het kapitaal of van ten minste euro 12 moet bezitten in de vennootschap die de dividenden uitkeert. Deze voorwaarde moet vervuld zijn op de datum van toekenning of betaalbaarstelling van de dividenden. De taxatievoorwaarde is voor gewone beleggingsaandelen normaal vervuld en aan de voorwaarde van de minimale bezitsduur kan ook worden voldaan. De dbi-aftrek zal voor dividenden van gewone beleggingsaandelen echter normaal stranden op de participatievoorwaarde. Zoals gezegd zijn participaties van ten minste 10 % boekhoudkundig immers in principe geen aandelenbeleggingen meer, maar financiële vaste activa. De alternatieve drempel van euro is voor een doorsnee (kmo-) vennootschap zelden haalbaar. Wanneer een vennootschap belegt in gewone aandelen op de beurs, zal zij dus meestal geen dbi-aftrek genieten op de dividenden van deze aandelen. Merk op dat indien de vennootschap waarin de participatie wordt aangehouden geen gewoon dividend uitkeert, maar haar eigen aandelen inkoopt, de regels inzake dbiaftrek mutatis mutandis toepasselijk zijn op de inkoopbonus 13, m.a.w. ook voor inkoopboni op gewone beleggingsaandelen zal de dbi-aftrek normaal niet mogelijk zijn. Roerende voorheffing van 25 % en normaal geen vrijstelling Volgens de algemene regels moet een vennootschap die een dividend toekent, daarop een roerende voorheffing inhouden van (sinds 1 januari 2013) 25 % 14. Voor aandelenbeleggingen kan normaal geen beroep gedaan worden op een vrijstelling. De zgn. moeder-dochtervrijstelling of deelnemingsvrijstelling veronderstelt immers een participatie van ten minste 10 % in het kapitaal van de vennootschap die het dividend toekent 15, en zoals gezegd is deze voorwaarde voor beleggingsaandelen in principe niet vervuld. De roerende voorheffing is wel verrekenbaar met de vennootschapsbelasting en een eventueel overschot is terugbetaalbaar. Voor inkoopboni, die fiscaal met dividenden worden gelijkgesteld, geldt wel een vrijstelling van roerende voorheffing als de aandelen zijn toegelaten tot een Belgische of buitenlandse gereglementeerde markt of een door de Koning, op advies van de FSMA, gelijkgestelde andere gereglementeerde markt voorzover de verhandeling plaatsvindt op de centrale beursmarkt van Euronext of op een analoge markt 16. Meerwaarden Fiscale meerwaarde De fiscale meerwaarde op aandelen is gelijk aan het positieve verschil tussen eensdeels de ontvangen vergoeding of de verkoopwaarde bij de vervreemding van de aandelen, verminderd met de kosten van vervreemding, en anderdeels de aanschaffings- of beleggingswaarde ervan verminderd met de voorheen aangenomen waardeverminderingen 17. De fiscale meerwaarde is normaal kleiner dan de boekhoudkundige meerwaarde. Ten eerste worden voor de fiscale meerwaarde immers enkel de fiscaal aangenomen waardeverminderingen afgetrokken van de aanschaffings- of beleggingswaarde, en waardeverminderingen op aandelen zijn reeds meer dan twintig jaar niet meer fiscaal aftrekbaar 18. Ten tweede moet de verkoopprijs of -waarde fiscaal nog verminderd worden met de zgn. kosten van vervreemding (bv. commissies, taksen, advieskosten, ). Aangezien meerwaarden op gewone beleggingsaandelen meestal vrijgesteld zijn van vennootschapsbelasting (zie hierna), komt het er op neer dat de vrijstelbare meerwaarde meestal kleiner is dan de boekhoudkundige meerwaarde. De kosten van vervreemding zijn echter wel aftrekbaar, volgens de algemene regels voor aftrek van beroepskosten, en voor zover er geen aftrekbeperking speelt. Meestal vrijgesteld Meerwaarden op aandelen zijn volledig vrijgesteld van vennootschapsbelasting op voorwaarde dat 1) ze gerealiseerd worden door een vennootschap die klein is vol- 11 Art. 202, 2, lid 3 WIB Art. 202, 2, 1 WIB Art. 202, 1, 2 WIB Art. 269, 1 WIB Art. 106, 6bis KB/WIB Art. 264, eerste lid, 2ºbis WIB Art. 43 WIB Art. 198, 7 WIB 1992 is van toepassing op waardeverminderingen die zijn geboekt tijdens een boekjaar dat ten vroegste op 24 juli 1991 is afgesloten. 3

4 gens artikel 15 W.Venn., 2) de mogelijke dividenden op de aandelen voldoen aan de taxatievoorwaarde voor de dbi-aftrek en 3) de aandelen ten minste één jaar in volle eigendom werden behouden 19. De participatievoorwaarde voor de dbi-aftrek moet niet vervuld zijn. De vrijstelling geldt niet enkel voor verwezenlijkte meerwaarden, maar ook voor vastgestelde meerwaarden. Van een vastgestelde meerwaarde is sprake wanneer een vennootschap vereffent en de werkelijke waarde van de aandelen die ze op het actief heeft staan, hoger is dan de boekwaarde ervan. De voorwaarde dat de aandelen ten minste één jaar in volle eigendom moet behouden zijn, is in de regel van toepassing vanaf het aanslagjaar In tegenstelling tot de minimale bezitsduur voor de dbi-aftrek, moet deze termijn uiteraard wel reeds verstreken zijn op het moment dat de meerwaarde wordt gerealiseerd, dus de aandelen worden vervreemd. Aandelen die in ruil zijn ontvangen ten gevolge van een belastingneutrale inbreng, fusie of splitsing worden geacht te zijn verkregen op de datum waarop de geruilde aandelen zijn verkregen om vast te stellen of aan de voorwaarde van behoud gedurende een ononderbroken periode van ten minste één jaar in volle eigendom is voldaan 21. Pro memorie vermelden we nog dat wanneer vroeger waardeverminderingen aanvaard zijn geweest op de aandelen 22, de vrijstelling slechts van toepassing is in zover de meerwaarde hoger is dan het totaal van die aanvaarde waardeverminderingen, verminderd met de eventuele belaste terugnemingen van deze waardeverminderingen. Technisch gebeurt de vrijstelling van de meerwaarde door de verhoging van de begintoestand van de reserves. Belasting van meerwaarden die niet zijn vrijgesteld wegens het niet vervuld zijn van de taxatievoorwaarde Meerwaarden op aandelen die niet zijn vrijgesteld omdat er niet voldaan is aan de taxatievoorwaarde worden belast tegen de gewone tarieven van de vennootschapsbelasting, dus 33,99% (33 % + aanvullende crisisbijdrage) of het verlaagd opklimmend tarief. Belasting van meerwaarden die niet zijn vrijgesteld omdat de aandelen geen jaar in volle eigendom zijn behouden Meerwaarden op aandelen die niet zijn vrijgesteld omdat de aandelen niet ten minste één jaar in volle eigendom werden behouden worden belast tegen een bijzonder tarief van 25,75 % (25 % + aanvullende crisisbijdrage) 23. Van deze meerwaarden kunnen in principe wel alle aftrekposten in de vennootschapsbelasting (giften, dbi-aftrek, aftrek voor octrooi-inkomsten, notionele interestaftrek, verliezen, investeringsaftrek) in mindering worden gebracht. Belasting van meerwaarden die zijn verwezenlijkt of vastgesteld door grote vennootschappen Wanneer een vennootschap voor het boekjaar waarin een meerwaarde op aandelen wordt verwezenlijkt of vastgesteld, groot is volgens artikel 15 W.Venn., moet ze op de meerwaarde een heffing betalen van 0,412 % (0,4 % + aanvullende crisisbijdrage), ook al is de taxatievoorwaarde voor de dbi-aftrek vervuld en ook al heeft de vennootschap de aandelen al langer dan één jaar in volle eigendom 24. Deze heffing is wel slechts van toepassing vanaf het aanslagjaar 2014, dus nog niet voor de eerstkomende aangifte in de vennootschapsbelasting 25. Van de meerwaarden waarop de heffing van toepassing is, kunnen géén aftrekposten in mindering worden gebracht 26. Het is m.a.w. mogelijk dat een vennootschap de heffing van 0,412 % moet betalen, ook al is er bv. door een (overgedragen) fiscaal verlies of notionele interestaftrek geen belastbaar inkomen waarop de gewone tarieven van de vennootschapsbelasting worden toegepast. Een vennootschap is groot volgens artikel 15 W.Venn., wanneer, op geconsolideerde basis berekend, ten minste twee van de drie criteria inzake personeelsbestand, omzet en balanstotaal werden overschreden, of het gemiddeld personeelsbestand meer dan 100 heeft bedragen, in zowel het laatste als het voorlaatste afgesloten boekjaar vóór het boekjaar waarin de meerwaarde wordt gerealiseerd. 19 Art. 192, 1, eerste lid WIB Voor vennootschappen met een gebroken boekjaar eventueel ook al vanaf het aanslagjaar 2012, voor zover het gaat om meerwaarden die zijn gerealiseerd vanaf 28 november 2011, tijdens een boekjaar dat afsluit ten vroegste op 6 april Elke wijziging aan de datum van afsluiting van de jaarrekening sinds 28 november 2011 is zonder uitwerking voor de toepassing van deze bepaling. 21 Art. 192, 1, zevende lid WIB Het gaat dan om waardeverminderingen die geboekt zijn in een boekjaar dat ten laatste op 23 juli 1991 is afgesloten. 23 Art. 217, 2 en art. 463bis, 1, 1 WIB Art 217, 3 en art. 463bis, 1, 1 WIB Elke wijziging die vanaf 21 november 2012 aan de datum van afsluiting van de jaarrekening werd aangebracht, is zonder uitwerking voor de toepassing van deze bepaling. 26 Art. 207, tweede lid, laatste zinsnede WIB

5 Waardeverminderingen en minderwaarden Waardeverminderingen op beleggingsaandelen zijn nooit aftrekbaar 27, ongeacht of de meerwaarden belastbaar zijn of niet. Minderwaarden op beleggingsaandelen zijn in principe ook niet aftrekbaar, maar op dit principe bestaat één uitzondering : minderwaarden op aandelen geleden naar aanleiding van de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen van een vennootschap zijn aftrekbaar tot ten hoogste het verlies aan gestorte kapitaal dat door die aandelen wordt 28, 29 vertegenwoordigd. Voorbeeld De BVBA A heeft in aandelen gekocht van de beursgenoteerde NV X voor een totale prijs van euro. De fractiewaarde per aandeel bedroeg op dat moment 10 euro, en het kapitaal is volledig werkelijk gestort kapitaal (er werden geen reserves geïncorporeerd). Het werkelijk gestort kapitaal dat door de aandelen werd vertegenwoordigd was dus euro. In 2013 gaat de NV X failliet. BVBA A boekt de aandelen af en realiseert daarbij een minderwaarde van euro. Fiscaal is echter slechts euro aftrekbaar, dit is immers het bedrag dat overeenkomt met het verlies aan gestort kapitaal. Een punt waarover de rechtspraak verdeeld is, is de interpretatie van de voorwaarde dat de minderwaarde geleden moet zijn naar aanleiding van de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen van een vennootschap. Het maatschappelijk vermogen van een vennootschap wordt volledig verdeeld bij de afsluiting van een vereffening of een faillissement. Het punt van discussie is of dit betekent dat de minderwaarde ook pas op dat ogenblik aftrekbaar is (met de hierboven vermelde beperking). Volgens de ene opvatting kan de minderwaarde al eerder aftrekbaar zijn, nl. van zodra het verlies zeker en vaststaand is (wat normaal blijkt uit een attest van de vereffenaar of curator), en als zodanig is geboekt, ook al is de vereffening of het faillissement nog niet afgesloten 30. De andere opvatting, waarvoor minder steun is in de rechtspraak, meent echter dat naar aanleiding van wel degelijk verwijst naar het moment van de aftrek en dat de fiscale wet hier afwijkt van het boekhoudrecht Art. 198, 7 WIB Art. 198, 7 WIB Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat deze wetsbepaling geen discriminatie betekent van vennootschappen-aandeelhouders die, tegen de marktprijs, aandelen van een vennootschap hebben verworven na de oprichting ervan t.o.v. vennootschappen-aandeelhouders die hebben ingetekend op het kapitaal van de vennootschap (Grondwettelijk Hof, arrest nr. 161/2009 d.d. 20 oktober 2009, http ://www. const-court.be). 30 Bergen, 12 december 2001; rb. Hasselt, 25 juni 2003; rb. Bergen, 15 juli 2005; Antwerpen 28 februari 2006; rb. Brugge, 12 november 2008; Gent, 22 juni 2010; Gent, 22 mei Luik, 6 januari 2010; rb. Antwerpen 10 november Invloed van de aandelenbeleggingen op het tarief van de vennootschapsbelasting Financiële vennootschappen zijn uitgesloten van het verlaagd tarief Wanneer een vennootschap een financiële vennootschap is, is ze uitgesloten van het verlaagd opklimmend tarief in de vennootschapsbelasting. Een vennootschap is een financiële vennootschap wanneer ze op haar actief aandelen (zowel financiële vaste activa als beleggingsaandelen) heeft staan waarvan de totale beleggingswaarde meer bedraagt dan 50 % van het gestorte kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarden 32, 33. De grens wordt berekend op de dag waarop de vennootschap die de aandelen bezit, haar jaarrekening heeft opgesteld of m.a.w. op de laatste dag van het boekjaar. Wat is de beleggingswaarde? De fiscus stelt dat onder beleggingswaarde van de aandelen de oorspronkelijke aanschaffingsprijs moet worden verstaan, met uitsluiting van de meerwaarden en de waardeverminderingen die zouden zijn geboekt 34. In de rechtsleer wordt echter verdedigd dat aangezien de beleggingswaarde moet worden beoordeeld op de dag waarop de vennootschap haar jaarrekening heeft opgesteld, er wél rekening gehouden moet worden met eventuele waardeverminderingen, en een vonnis van vorig jaar volgt deze (o.i. correcte) redenering 35. Voor de berekening van de grens moet wel geen rekening worden gehouden met aandelen die ten minste 75 % vertegenwoordigen van het gestorte kapitaal van de vennootschap die de aandelen heeft uitgegeven 36. Deze uitzondering kan echter niet van toepassing zijn op beleggingsaandelen. Participaties van meer dan 75 % zijn immers financiële vaste activa. Invloed van beleggingsaandelen op de notionele interestaftrek Van eigen vermogen naar risicokapitaal Het risicokapitaal voor de notionele interestaftrek is kort gezegd gelijk aan het eigen vermogen van het vorige boekjaar van een vennootschap, waarop eventueel 32 Art. 215, derde lid, 1º WIB Alternatief kan de grens berekend worden op de gerevaloriseerde waarde van het gestorte kapitaal. Deze alternatieve grens is echter in de praktijk nog maar zelden van belang, want kapitaal moet maar gerevaloriseerd worden wanneer het dateert van vóór 1950 (zie art. 2, 1, 7 WIB 1992). Voor kapitaal van na 1950 is de revalorisatiecoëfficiënt gelijk aan Com.IB 215/6. 35 Rb. Gent, 7 februari Art. 215, derde lid 1º, laatste zin WIB

6 nog correcties moeten worden toegepast. Enkele correcties hebben betrekking op aandelen en beleggingen. Gewone beleggingsaandelen normaal niet in mindering van het eigen vermogen Van het eigen vermogen moet de fiscale nettowaarde afgetrokken worden van eigen aandelen, van aandelen die als financiële vaste activa zijn geboekt 37, en van aandelen van dbi-beleggingsvennootschappen 38. Gewone beleggingsaandelen vallen in geen enkele van deze categorieën. Evenmin zijn gewone beleggingsaandelen bestanddelen die als belegging worden gehouden en die door hun aard niet bestemd zijn om een belastbaar periodiek inkomen voort te brengen 39 die eveneens in mindering worden gebracht van het eigen vermogen. Gewone beleggingsaandelen zijn immers wel bestemd om een belastbaar periodiek inkomen voort te brengen, nl. dividenden. Tijdens de begrotingscontrole van maart 2013 heeft de federale regering wel beslist dat vanaf het aanslagjaar 2014 ook de fiscale nettowaarde van gewone beleggingsaandelen in min moet worden gebracht van het eigen vermogen indien de eventuele dividenden van deze aandelen in aanmerking komen voor de dbiaftrek. Voor een gemiddelde kmo-vennootschap die wegens de participatievoorwaarde slechts zelden recht zal hebben op de dbi-aftrek voor dividenden van gewone beleggingsaandelen(zie hoger), zal deze wijziging normaal geen impact hebben. Felix VANDEN HEEDE Fiscaal jurist 37 Art. 205ter, 1, lid 2 a) WIB Art. 205ter, 1, lid 2 b) WIB Art. 205ter, 4, 2 WIB De overdracht van aandelen van een BVBA, het niet-gestorte kapitaal en de draagwijdte van de aansprakelijkheid van de overdrager Inleiding Bij de overdracht van aandelen wordt de problematiek van het niet-gestorte kapitaal al te vaak over het hoofd gezien : de overdragers denken dat ze verlost zijn van hun verplichting jegens de vennootschap. Maar zo eenvoudig is het niet I. Opmerkingen vooraf Vooreerst zijn de vennoten niet hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld ingevolge de verplichting tot storting van het kapitaal, die enkel betrekking heeft op de aandelen waarvan het kapitaal niet volgestort is. Wanneer een vennoot zijn aandelen volledig volgestort heeft, en een andere niet, blijft enkel de tweede daartoe gehouden. En indien geen enkele vennoot zijn aandelen volgestort heeft, zijn ze slechts tot volstorting van het saldo gehouden tot beloop van hun deelname in het kapitaal. Een tweede belangrijke opmerking : alleen de vennootschap heeft een vordering op de vennoten. Indien de schuldeisers de storting van het niet-gestorte kapitaal willen bekomen, moeten zij een zijdelingse vordering instellen en de rechten van de vennootschap tegen de vennoten inroepen. Het aldus gestorte kapitaal wordt dan aan de vennootschap zelf gestort. In geval van faillissement zal de curator in naam van de vennootschap optreden met het oog op de volstorting van het niet-gestorte kapitaal. II. Huidige standpunten De vraag of de overdrager verplicht is om het saldo van het kapitaal te storten blijft controversieel. Ter zake bestaan drie met elkaar strijdige stellingen. 1. Bij een NV is het veel eenvoudiger. Wanneer de aandelen van een NV niet volledig volgestort zijn, moeten zij op naam zijn en de identiteit van de aandeelhouders die hun aandelen niet volgestort hebben moet gepubliceerd worden (art. 477 en 479, lid 2, 3 W.Venn.). De overdracht ervan moet in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad be- 6

7 kendgemaakt worden om aan derden tegenwerpelijk te zijn (art. 506 W.Venn.). De voormalige vennoot blijft, jegens derden, gehouden tot de schulden van de NV van vóór de openbaarmaking van de overdracht en, jegens de vennootschap, tot de schulden die opeisbaar waren op de datum van de openbaarmaking van de overdracht tot beloop van het niet-volgestort kapitaal (art. 507 W.Venn.). De filosofie van dit stelsel is dat voormalige vennoten niet tot schulden kunnen gehouden worden die niet door hun toedoen of te hunnen bate zijn ontstaan. Sommige auteurs 1, daarin bijgevallen door sommige rechterlijke beslissingen 2, wensen die regeling, bij analogie, ook op de BVBA over te zetten. Het deel van het Wetboek van Vennootschappen dat gewijd is aan de BVBA, bevat immers geen artikel in de aard van artikel 507 van het W.Venn. Er wordt enkel bepaald dat de overdracht van de aandelen van de BVBA ten aanzien van de vennootschap en van derden pas geldt vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen (art. 250 W.Venn.) De rechtspraak zal dus een oplossing moeten brengen. De overnemers, van hun kant, zijn tot alle schulden gehouden, ongeacht de staat van volstorting van het kapitaal en ongeacht de ouderdom van de schuld. Het inroepen van de analogie met artikel 507 W.Venn. is volgens de voorstanders van deze theorie verantwoord om het verbod tot overdracht van schulden te omzeilen. Hoewel ons burgerlijk recht probleemloos de overdracht van een schuldvordering toestaat, wordt de overdracht van een schuld, in beginsel, immers slechts toegestaan met instemming van de schuldeiser. Artikel 507 W.Venn. heeft het voordeel dat het de overdrager uitdrukkelijk bevrijdt van zijn verplichting tot storting van het ingeschreven kapitaal met betrekking tot de schulden van na de overdracht van de aandelen. 2. Volgens een tweede stelling zijn de overdragers niet meer gehouden tot volstorting van het kapitaal vanaf de inschrijving van de overdracht in het register van aandelen. Deze theorie steunt uitsluitend op artikel 250 van het Wetboek van Vennootschappen. Uit het ontbreken van een bepaling vergelijkbaar met artikel 507 W.Venn. leiden de voorstanders van dit tweede standpunt af dat artikel 250 W.Venn. in se toereikend is en dat de tegenstelbaarheid aan derden van de over- 1 Zie o.m. de rechtsleer door COIPEL geciteerd in voetnoot 5 van zijn noot onder kh. Hasselt, 22 maart 2005, T.B.H. 2006, bd. 4, p. 463 e.v. 2 Gent, 11 maart 1998, JDSC, 1999, bd. 5, p. 22 e.v. en noot. Zie o.m. de rechtspraak door COIPEL geciteerd in voetnoot 6 van zijn noot onder kh. Hasselt, 22 maart 2005, o.c. dracht door de inschrijving ervan in het register van aandelen niet alleen de eigendom van de aandelen en de uitoefening van de eruit voortvloeiende rechten beoogt, maar ook de verplichtingen die verband houden met de hoedanigheid van vennoot 3. Door een bijzondere regeling in te stellen die de overdracht van schulden toestaat, zou artikel 250 W.Venn. aldus primeren boven de artikelen 1271 en 1690 van het Burgerlijk Wetboek. 3. De laatste stelling houdt voor dat de overdragers in beginsel aansprakelijk blijven voor de schuld van het niet-gestorte kapitaal. Om zich te bevrijden van zijn schuld jegens de vennootschap dient de vennootschap zijn goedkeuring te hechten aan de overdracht en dient ze de nieuwe vennoot als enige schuldenaar te erkennen 4. Artikel 250 van het Wetboek van Vennootschappen beoogt enkel een regeling in te stellen betreffende de tegenstelbaarheid aan derden en aan de vennootschap van de overdracht van een zakelijk recht. Het zou geen afbreuk doen aan een persoonlijk recht van de vennootschap ten aanzien van de overdragende vennoot. Dat zou alleszins strijdig zijn met de artikelen 1167 en volgende van het Burgerlijk Wetboek (Gevolgen van de overeenkomsten ten aanzien van derden). Maatschappelijke deelbewijzen zijn immers geen verhandelbare effecten waarvan de juridische gevolgen verbonden zijn met de identiteit van de persoon die ze bezit 5. Omdat er in het deel van het Wetboek van Vennootschappen dat gewijd is aan de BVBA geen artikel in de zin van artikel 507 voorhanden is, kan artikel 507 W.Venn. daarom niet, naar analogie, op een BVBA toegepast worden en van het Burgerlijk Wetboek afwijken 6. De overdrager is dus gehouden tot volstorting van het kapitaal, voor elke schuld van de vennootschap, ongeacht het tijdstip waarop die is ontstaan. Het feit dat er voor de BVBA geen artikel in de aard van artikel 507 bestaat, kan trouwens niet betekenen dat de schuld van de overdrager ten aanzien van de vennoot- 3 Zie o.m. : Gent, 16 januari 2006, JDSC, 2006, bd. 7, p. 99 e.v.; Gent, 29 oktober 2007, JDSC 2011, bd. 7, p. 108 e.v. en noot; kh. Hoei, 22 januari 2003, JDSC 2004, bd. 7, p. 128 e.v.; Brussel, 29 november 2001, JLMB, 2003, bd. 29, p. 1253; Brussel, 24 april 2009, JDSC, 2011, bd. 7, p. 107 e.v.; COIPEL, M., «Brèves considérations sur l obligation de libération du capital du cédant et du cessionnaire de parts de SPRL non entièrement libérées lorsque la cession n a pas été inscrite au registre des parts», T.B.H. 2006, bd. 4, p. 463 e.v. 4 Luik, 19 juni 1997, JDSC, 1998, p. 222 e.v. 5 VAN RYN, J. en HEENEN, J., Principes de droit commercial, t. II, 1 ste ed., Bruylant, 957, p. 26, nr. 920; Brussel, 20 december 1999, DAOR, 2001, bd. 60, p. 342 e.v.; Luik, 29 oktober 2009, JDSC, 2011, bd. 7, p. 115 e.v. 6 Noot onder Antwerpen, 31 januari 2002, JDSC, 2003, bd. 7, p

8 schap uitdooft. Om de eerste twee standpunten te kunnen handhaven, is een uitdrukkelijke bepaling van het Wetboek van Vennootschappen vereist, die de overdragende vennoot van zijn verplichting tot volstorting van het ingeschreven kapitaal bevrijdt. Artikel 250 W.Venn. is daartoe ontoereikend. III. Enkele tips Wij hebben zeker niet de bedoeling de controverse te beslechten, hoe belangrijk dit ook moge wezen. We willen de lezer alleen enkele punten onder de aandacht brengen. 1. Noodzaak zich bewijs te verschaffen Het is absoluut noodzakelijk voor de overdrager dat de overdracht in het aandelenregister is ingeschreven. Dit betekent dat het aandelenregister nog bestaat wanneer de overdrager verontrust wordt, of dat kan aangetoond worden dat de overdracht op een gegeven tijdstip heeft plaatsgevonden 7. Een elementaire voorzichtigheidsmaatregel die alleszins zou moeten genomen worden, is een kopie nemen van het aandelenregister nadat de overdracht erin werd opgetekend. 2. Beter voorkomen dan genezen 1. Als het kapitaal op de datum van overdracht niet volledig volgestort is, zijn er verschillende middelen om te voorkomen dat de overdrager later zou verontrust worden. Het eerste en het meest vanzelfsprekende is het kapitaal vol te storten met een deel van de overdrachtsprijs. Maar het economische voordeel daarvan is voor de overdrager zo goed als nihil. Een alternatief bestaat erin om de verplichting aan de overnemer op te leggen om het kapitaal vol te storten binnen een zekere termijn. Deze oplossing is, onzes inziens, evenmin aanbevelenswaardig, want de overnemer zal, als tegenprestatie, ongetwijfeld een prijsvermindering eisen en, als de vennootschap failliet gaat vóór het kapitaal volgestort is, zal de overdrager aansprakelijk blijven. Een andere mogelijkheid is dat de vennootschap bij de overdracht vertegenwoordigd wordt en uitdrukkelijk haar instemming betuigt met de overdracht en met de bevrijding van de overdrager voor zijn schuld betreffende het nog te storten kapitaal 8. Hiertoe dient een bijzondere lasthebber aangesteld te worden die geen banden heeft met de partijen. Voor wat het te storten kapitaal betreft, kan die verrichting dus worden ontleed als een schuldvernieuwing door verandering van schuldenaar. Onzes inziens verdient deze oplossing zeker de voorkeur boven de verbintenis van de overnemers dat de vennootschap afziet van haar vordering op de overdragers voor wat het te storten kapitaal betreft. 2. Hoe dan ook, de overnemers worden over het algemeen persoonlijk aansprakelijk ten aanzien van de overdragers gesteld voor elke opvraging door de vennootschap van nog niet-gestort kapitaal die de overnemers niet kunnen voldoen 9. Maar die aansprakelijkheid is verre van bevredigend, aangezien de vereffenaar of de curator van een vennootschap zich over het algemeen pas tegen de vroegere vennoten zal keren indien de huidige vennoten onvermogend zijn of over niet genoeg liquide middelen beschikken om het volledig saldo van het nietgestort kapitaal te voldoen. Ten slotte herinneren we eraan dat het niet-gestort kapitaal de overdrager niet eeuwig als een zwaard van Damocles boven het hoofd zal hangen : volgens artikel 198, 1, 1 ste gedachtestreep van het Wetboek van Vennootschappen verjaren door verloop van vijf jaar alle rechtsvorderingen tegen vennoten, te rekenen van de bekendmaking van hun uittreding uit de vennootschap, uiteraard mits het bewijs daarvan kan geleverd worden. Pierre CULTIAUX Advocatenkantoor Herve 7 Sommige rechtbanken laten het bewijs van het tijdstip van de overdracht toe met alle rechtsmiddelen (cf. o.m. Brussel, 3 juli 2009, JDSC, 2011, bd. 7, p. 117 e.v., kh. Hoei, 22 januari 2003, o.c. Andere rechters eisen het aandelenregister in de overtuiging dat dit een formeel bewijsmiddel is (cf. o.m. Luik, 29 oktober 2009, o.c.). 8 Aanvaard door Luik, 27 april 2009, JDSC, 2011, bd. 7, p. 102 e.v. 9 Kh. Hasselt, 15 november 2005, JDSC 2008, bd. 7, p. 94; DELVAUX, T, «Cession de titres représentatifs de capital non libéré (SA, SPRL, et SCRL) : 1-0 pour le droit civil?», noot onder Brussel, 20 december 1999, o.c. Noch deze publicatie, noch gedeelten van deze publicatie mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever : Jean-Marie CONTER, B.I.B.F. Legrandlaan 45, 1050 Brussel, Tel. 02/ , Fax. 02/ URL : http: //www.bibf.be. Redactie : Jean-Marie CONTER, Gaëtan HANOT, Geert LENAERTS, Xavier SCHRAEPEN, Chantal DEMOOR. Adviesraad : Professor P. MICHEL, Professor Emeritus, Universiteit Luik, Professor C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. Gerealiseerd in samenwerking met kluwer 8

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.421/620.779 (AAFisc Nr. 19/2013). Belastbare grondslag in de Ven.B. Meerwaarde. Verwezenlijkte meerwaarde.

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Hou voortaan de aandelen in de portefeuille van uw vennootschap minstens één jaar in bezit Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 1 15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 15.10.1 Algemeen Wanneer een natuurlijke persoon, buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid, een meerwaarde realiseert bij de overdracht onder bezwarende

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting?

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting? Het basistarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33 %, verhoogd met de aanvullende crisisbelasting van 3 % komt dat neer op 33,99 %. Vennootschappen die een beperkt belastbaar inkomen hebben, kunnen

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN - De boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak 1 of van een algemeenheid van goederen Trefwoorden Advies van 16 december 2009 Continuiteitbeginsel

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

C. Vereiste inzake neerlegging van de jaarrekening

C. Vereiste inzake neerlegging van de jaarrekening Voorbeeld Een vennootschap, die een boekhouding voert per kalenderjaar, heeft voor aanslagjaar 2014 een boekhoudkundige winst na belastingen van 10.000 EUR en de algemene vergadering besliste in mei 2015

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN OMMISSIE VOOR OEKHOUDKUNDIGE NORMEN N Advies 2009/8 De boekhoudkundige verwerking van splitsingen Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Splitsing Inhoudsopgave I. INLEIDING II. OEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Nadere informatie

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK DE NOTIONELE INTERESTAFTREK Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG MEERWAARDEN De verwezenlijkte meerwaarde

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren?

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? Maandelijks instrument voor de bedrijfsleider bij het nemen van de juiste financiële en fiscale beslissingen. Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? In dit nummer gaan we

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/7 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Belastingvrije reserves Fiscale aspecten Fusies

Nadere informatie

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan!

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! EXTERNE PUBLICATIES // 18.07.2015 Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! Auteurs: Stijn Lamote, Anouck Sandra Meerwaarden verwezenlijkt door

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN (artikel 513 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art.

Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art. 350 HOOFDSTUK 1 Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art. 231, 3 WIB 1992) AFDELING 1 Begripsomschrijving en situatieschets

Nadere informatie

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50.

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50. Toch nog dividend uitkeren aan 15 procent? Is dat nog mogelijk? Inhoud De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo's aanmoedigen door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Na de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gisteren ook de Senaat diverse fiscale

Nadere informatie

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht 87 HOOFDSTUK 1 Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht AFDELING 1 Het fiscale stelsel opgelegd door de Europese fiscale fusierichtlijn van 23 juli 1990 (veelvuldig gewijzigd) 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

KBC-seminarie. Gent 14 november 2005

KBC-seminarie. Gent 14 november 2005 KBC-seminarie Gent 14 november 2005 Programma Verwelkoming Jacque De Bruycker, regiodirecteur Gent Beleggen in vennootschap of privé? Arthur De Wachter, senior fiscaal adviseur KBC Notionele interestaftrek

Nadere informatie

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten

Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening : boekhoudkundige en fiscale aspecten Noot vooraf Dit voorbeeld analyseert zowel de boekhoudkundige als de fiscale aspecten van de ontbinding en de vereffening

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR OEKHOUDKUNDIGE NORMEN CN advies 2009/11 De boekhoudkundige verwerking van partiële splitsingen Advies van 16 september 2009 Trefwoorden Partiële splitsing Inhoudsopgave I. INLEIDING II.

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 Inhoudstafel Deel 1. Winstuitkeringen 11 Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 1. Regels inzake kapitaalbescherming 13 2. Modelteksten AV inzake winstuitkering 15 Winstuitkeringen

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals. Olivier De Keukelaere

Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals. Olivier De Keukelaere Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals Olivier De Keukelaere Overzicht Inkomstenbelasting BTW Registratierechten Successierechten 2 Overzicht Inkomstenbelasting BTW Registratierechten Successierechten

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/11 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende partiële splitsingen

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/11 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende partiële splitsingen COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/11 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende partiële splitsingen Advies van 16 maart 2011 Inhoudsopgave I. INLEIDING II. BOEKHOUDKUNDIGE

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Rol nr 02-6031-A-02-6439-A - Aanslagjaar 1998 Des frais professionnels effectués en vue de réduire le montant des impôts ne

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Gelden onttrekken aan de vennootschap. Een aantal mogelijkheden.

Gelden onttrekken aan de vennootschap. Een aantal mogelijkheden. Gelden onttrekken aan de vennootschap. Een aantal mogelijkheden. Iven De Hoon Gelden onttrekken aan de vennootschap : een aantal mogelijkheden Een vennootschap wordt opgericht vanuit verschillende verwachtingen.

Nadere informatie

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet?

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? FORUM FOR THE FUTURE Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? 24 november 2016 Inhoud Principes personenbelasting Uitgiftepremie vs. kapitaal Buitenlandse vennootschap Accordeon operaties Interne liquidatie

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 1. Begrippen 1.1. Het begrip eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de activiteiten

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Identiteit:......... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2012/XX Boekhoudkundige verwerking van een ruilverrichting

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2012/XX Boekhoudkundige verwerking van een ruilverrichting COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2012/XX Boekhoudkundige verwerking van een ruilverrichting Discussienota plenaire vergadering van 6 juni 2012 A. VRAAG AAN DE COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE

Nadere informatie

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3 Inhoud 1. Wettelijke context... 1 1.1. Europa... 1 1.2. België... 1 2. Vennootschap... 3 2.1. Begrip... 3 2.1.1. Algemeen... 3 2.1.2. Afwijkende bepalingen... 4 2.2. Categorieën van vennootschappen...

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting)

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Wat houdt deze maatregel in? Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal

Nadere informatie

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Wim Vandenberghe, Derycke & Vandenberghe Advocaten Na het advies over de gewone liquidatiereserve brengt de CBN nu ook een advies over de

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

De fiscale bepalingen in de programmawet van 29 maart 2012

De fiscale bepalingen in de programmawet van 29 maart 2012 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De fiscale bepalingen in de programmawet van 29 maart 2012 De fiscale bepalingen in de programmawet van 29 maart 2012 De programmawet

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit 29 HOOFDSTUK I Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit AFDELING 1 Splitsing: boekhoudkundige beginselen 1. Boekhoudkundige verwerking van de splitsing vóór 1 oktober 1993 85. Vóór de wijziging

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen dr. Stijn Goeminne, Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen & Bestuurskunde Wanneer

Nadere informatie