PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD"

Transcriptie

1 Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat Brussel PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

2

3 PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

4

5 Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van deze brochure was de wet nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, evenmin als de wet die de bescherming van de preventieadviseur regelt, of het Koninklijk Besluit dat de opleidingsvoorwaarden voor deze preventieadviseur bepaalt. Het zou dus kunnen dat de wettelijke bepalingen die in deze brochure worden toegelicht, nog niet kunnen afgedwongen worden. Het is echter niet zinloos om de discussie met de werkgever in het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk nu al op gang te trekken. Zodra alle wetteksten zijn gepubliceerd zullen deze worden gecodificeerd, en gepubliceerd op de website van het ABVV: 3

6 4

7 Voorwoord Het ABVV verdedigt de menselijke waardigheid in al zijn aspecten. Wanneer wij vaststellen dat een nieuw risico het welzijn van de werknemers bedreigt, dan kunnen wij dat niet aanvaarden en moeten wij daar tegen reageren. Vandaag stellen wij vast dat psychologische intimidatie op het werk, vaak ook pesten of pesterijen genoemd, een dagelijkse realiteit is geworden voor miljoenen werknemers in de wereld, en dit ongeacht de aard of omvang van het bedrijf of instelling waar ze werken. Ook in ons land bestaat het probleem. De psychologische, maar ook de fysieke en in sommige gevallen zelfs financiële gevolgen zijn voor de slachtoffers en voor de maatschappij zwaar om dragen en moreel onverantwoord voor wie een verdraagzame en sociale maatschappij wil. Wij kunnen ons echter niet beperken tot deze vaststelling. Wij willen onze leden en onze afgevaardigden ook effectief bijstaan om de strijd aan te binden tegen deze "nieuwe" vorm van discriminatie van werknemers. De lezer vindt daarom in deze brochure niet alleen een beschrijving van de diverse vormen die pesten kan aannemen, maar ook een beschrijving van "typisch" dadergedrag en de gevolgen voor de slachtoffers. Maar wij willen verder gaan. Wij moeten immers maar al te vaak vaststellen dat men, zowel binnen als buiten organisaties die opkomen voor slachtoffers van pestgedrag, nauwelijks weet hoe met de problematiek om te gaan. Wij zijn van mening dat op basis van de ervaring die wij hebben opgedaan in het kader van onze acties voor meer welzijn op het werk, een syndicale aanpak kan worden ontwikkeld die échte resultaten oplevert. 5

8 De brochure bevat dan ook een voorstel voor interventie, waarbij zowel het preventieve als het repressieve aspect aan bod komen. Dat daarbij de arbeidsorganisatie centraal staat en de verantwoordelijkheid van de werkgever, samen met de rol van de preventieadviseur en het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk uitgebreid aan bod komen, spreekt uiteraard vanzelf. Aan allen die reeds het slachtoffer zijn geweest van morele intimidatie wensen wij veel sterkte. Zij zullen steeds, zoals in het verleden en in de toekomst, steun vinden bij onze militanten en afgevaardigden die wij kracht en inspiratie wensen bij de uitbouw van aangepaste preventiemaatregelen. Deze brochure, die een referentiedocument is dat in overleg met onze beroepscentrales verder kan worden uitgediept en aangepast aan de noden op het terrein, poogt daartoe een bijdrage te leveren. Mia De Vits, Algemeen Secretaris. Michel Nollet, Voorzitter. 6

9 INHOUDSTAFEL 1. PESTEN OP HET WERK, EEN MAATSCHAPPELIJK FENOMEEN? BEPERKT, MAAR OVERTUIGEND CIJFERMATERIAAL SITUATIE IN BELGIË VERKLARENDE OF BEZWARENDE FACTOREN COMPLEX FENOMEEN, MOEILIJKE DEFINITIE OVER DE VLAG EN DE LADING IS PESTEN HETZELFDE ALS PLAGEN? VORMEN VAN PESTERIJEN DADERS EN SLACHTOFFERS: EEN PROFIEL AARD VAN HET SLACHTOFFER AARD VAN DE DADER DE BEDRIJFSCULTUUR ALS BEZWARENDE FACTOR AANDACHT VOOR WERKSTRESS! GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFER EN ORGANISATIE WETTELIJKE REGELING RUIME BESCHERMING VOOR ALLE WERKNEMERS PREVENTIE EN INFORMATIE NAAR EEN NIEUW GLOBAAL PREVENTIEPLAN DE ROL VAN DE PREVENTIEADVISEUR EN DE VERTROUWENSPERSOON DE PREVENTIEADVISEUR DE VERTROUWENSPERSOON OPGELET, HIER PEST MEN NIET! DE DADER GESTRAFT DE KLAGER BESCHERMD! WET OF CAO?

10 7. PROFIEL VAN DE PREVENTIEADVISEUR EN DE VERTROUWENSPERSOON HOUDING VAN HET SLACHTOFFER TAKEN VAN DE PREVENTIEADVISEUR OF VERTROUWENSPERSOON WITTE RAAF GEZOCHT! VAN THEORIE NAAR DE PRAKTIJK: EEN POGING TOT INTERVENTIEMODEL EEN MODEL IN VIJF STAPPEN PREVENTIE OPSTELLEN VAN EEN PREVENTIEBELEID INTEGRATIE IN HET ALGEMEEN PREVENTIEBELEID SIGNALERING OPVANG INTERVENTIE EN NAZORG NAZORG IN FUNCTIE VAN INTERVENTIE INTERVENTIE EN NAZORG BIJ ONGEWENST GROEPSGEDRAG INTERVENTIE EN NAZORG BIJ ONGEWENSTE 1-OP-1 SITUATIES INFORMEEL EEN OPLOSSING ZOEKEN DE FORMELE KLACHTENPROCEDURE WAT ALS HET ANDERS LOOPT? TIEN TIPS VOOR SLACHTOFFERS GEHEUGENSTEUNTJE VOOR COMITÉLEDEN WOORD VAN DANK

11 1 Pesten op het werk, een maatschappelijk fenomeen? 1.1. Beperkt, maar overtuigend cijfermateriaal Onze samenleving wordt steeds minder verdraagzaam. Krachtsverhoudingen worden steeds belangrijker. Als dit klopt, zou ook in de ondernemingen, die vaak een afspiegeling zijn van het maatschappelijk bestel, het aantal daden van vijandschap of zelfs fysieke of psychische agressie moeten toenemen. Hoewel het cijfermateriaal dat hierover bestaat eerder beperkt is, loont het toch de moeite om het even van dichterbij te bekijken. In 2000 publiceerde de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor de derde maal de resultaten van een Europese enquête naar de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden in de Europese Unie. In de 15 lidstaten werden in totaal mensen ondervraagd. Een aantal belangrijke feiten: 3 miljoen werknemers (2 procent) zijn op hun werkplek, in de loop van de 12 maanden die aan de enquête voorafgingen, het slachtoffer geworden van fysiek geweld door personen die er ook werkten, 4 procent (6 miljoen) werknemers zijn op hun werkplek het slachtoffer geworden van fysiek geweld door personen die elders werkten. Vooral werknemers van bedrijven die veel in contact komen met de buitenwereld (administratie, handel, ) zijn er het slachtoffer van 3 miljoen werknemers (2 procent) zijn op hun werk het slachtoffer geworden van seksuele intimidatie. Vrouwen en uitzendkrachten zijn er de grootste slachtoffers van, ook werknemers uit de horecasector worden er vaak aan blootgesteld 9

12 13 miljoen (9 procent) zijn op hun werkplek het slachtoffer geworden van wat in de enquête "mobbing" genoemd wordt*. Het meest worden de sectoren "handel en dienstverlening", inzonderheid horeca, getroffen Tussen de landen zijn er grote verschillen merkbaar. Finland scoort met 15 procent het hoogste cijfer, op de voet gevolgd door Zweden en het Verenigd Koninkrijk (telkens 14 procent). Dan komen Nederland (12 procent) en België (11 procent). In de Zuiderse landen Spanje, Portugal en Italië worden problemen met mobbing veel minder gerapporteerd dan in de Noordelijke lidstaten. Allicht komt dit omdat in de eerstvermelde categorie (vooral dan in de Scandinavische landen) reeds heel wat bewustmakingscampagnes op het getouw werden gezet en er in een bepaald aantal gevallen zelfs wetgeving bestaat om te strijden tegen pesterijen. Een andere mogelijke verklaring is dat de gebruikte terminologie (mobbing, bullying,..) in hoofdzaak Angelsaksisch van oorsprong, en daarom allicht voor werknemers waar talen van een andere oorsprong worden gesproken niet altijd duidelijk is, of weergeeft welke gevoelens er leven. Concluderen dat er in het noorden van de Europese Unie meer zou gepest worden dan in het zuiden is op basis van deze vaststelling dus beslist niet verantwoord Situatie in België Ook in ons land, vooral dan vanwege de dramatische afloop van een aantal schrijnende gevallen die brede weerklank kenden in de pers, stijgt de aandacht voor het fenomeen. Ook op wetenschappelijk vlak stijgt de belangstelling, net als voor een aantal juridische aspecten van de problematiek. Volgens de enquête van de Europese Stichting ligt het percentage werkenden dat verklaart te maken te hebben met pesterijen op 11 procent. Ons land situeert zich daarmee op de vijfde plaats. * Deze term wordt gedefinieerd in volgend hoofdstuk. 10

13 Fedra, een magazine voor de ambtenaren van het federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, stelt op basis van de resultaten van een enquête over pesterijen op het werk vast dat ambtenaren geregeld gepest worden. Op de vraag "wordt er in uw omgeving gepest?" antwoordde 54 procent bevestigend en 84 procent vindt pesten " een ernstig probleem". Als voornaamste vormen van pestgedrag worden vermeld: roddelen (21 procent), overdreven controle uitoefenen (15 procent), negeren van het werk, sociaal isoleren en opleggen van onmogelijke doelstellingen (telkens 11 procent). Verder bevestigde de enquête een eerder onderzoek dat stelt dat er in de regel weinig wordt ondernomen tegen pesten op het werk Verklarende of bezwarende factoren Volgende factoren kunnen een mogelijke verklaring vormen voor de vaststelling dat pesten op het werk toeneemt: werknemersstatuut: werknemers met precaire banen zoals uitzendkrachten of tijdelijke medewerkers zijn vaker het slachtoffer. Belangrijke vaststelling hierbij is dat dit soort arbeidscontracten steeds vaker voorkomt vrouwenarbeid neemt toe, en vrouwen zouden vaker het slachtoffer van pestgedrag zijn dan mannen spanningen op de werkplek: er is een toenemende werkdruk als gevolg van stijgende productiviteitseisen, inkrimping van het personeelsbestand, niet aflatende herstructureringen van bedrijven, druk van de markt en de klanten, en overdreven responsabilisering van de werknemers ook dit kan tot meer pestgedrag aanleiding geven 11

14 2 Complex fenomeen, moeilijke definitie 2.1. Over de vlag en de lading Sinds zowat twintig jaar gebeurt uitgebreid onderzoek naar pesten op school en ongewenst seksueel gedrag op het werk. In de marge werd ook wel eens gepraat over pesten op het werk, hoewel zeker niet op een systematische manier. Daar is de laatste tijd verandering in gekomen, meest recent nog door het wetgevend werk van Minister van Arbeid en Tewerkstelling Onkelinx op dit vlak. In de meeste publicaties wordt overigens gesproken over "bullying" of "mobbing". Bullying op het werk wordt omschreven als een regelmatig herhaalde agressie, hetzij verbaal, hetzij psychologisch, hetzij fysisch. Het wordt door een individu uitgevoerd tegenover een andere persoon of personen. Het is een situatie waarbij agressie, intimidatie of een drang tot vernederingen de werkverhoudingen overheersen. Bullying is voor het slachtoffer een blijvende bedreiging onder de vorm van intimiderend of beledigend gedrag, machtsmisbruik of oneerlijke sancties. Voor het slachtoffer betekent dit dat hij of zij zich kwaad voelt maar eveneens bedreigd, vernederd of kwetsbaar, en dat zijn of haar zelfvertrouwen wordt ondermijnd. Men spreekt dus niet van bullying bij geïsoleerde incidenten of bij alleenstaand agressief gedrag. Kenmerkend voor bullying is namelijk het voortdurend en systematisch agressief gedrag. Dit begrip is moeilijk te vertalen. In het Nederlands komt "pesten" het meest in de buurt, in het Frans spreekt men vaak van "harcèlement moral". In het (Amerikaans) Engels 12

15 wordt vaak het begrip "mobbing" gebruikt, maar dat verwijst eigenlijk uitsluitend naar agressief gedrag dat door een groep wordt uitgeoefend (a mob = een groep, een bende). Het begrip "mobbing" is dus beperkend, aangezien "pesten" van collega s of agressie tegenover één of meerderen in een groep ook gewoon het werk van een individu kan zijn. In de Belgische wetgeving, die verder in deze brochure uitgebreid aan bod komt, wordt de terminologie "geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk" samen gebruikt, maar worden ze elk van een aparte definitie voorzien Is pesten hetzelfde als plagen? Pesten verschilt van plagen in vijf verschillende punten: plagen gebeurt in tegenstelling tot pesten niet systematisch bij plagen is het machtsevenwicht gelijk, bij pesten niet of niet meer bij plagen komt de geplaagde nog op voor zichzelf en dit wordt eveneens getolereerd door zijn omgeving. Bij pesten geldt dit niet meer. Doet de gepeste een poging om voor zichzelf op te komen, dan wordt hij of zij nog harder aangepakt of vernederd plagen heeft geen negatieve gevolgen voor het slachtoffer. Pesten daarentegen heeft soms bijzonder nadelige gevolgen pesten is een subjectief begrip, en erg delicaat in die zin dat het afhangt van de gevoeligheid van het slachtoffer. Pesten gaat dus verder dan plagen, in de zin dat de dader weet, of zou moeten weten, dat aan de waardigheid van het slachtoffer geraakt wordt. 13

16 3 Vormen van pesterijen Pestgedrag kan zich op verschillende manieren uiten. De creativiteit van de daders kent blijkbaar geen grenzen op dat vlak. Toch kan een vijftal hoofdcategorieën vastgelegd worden, gebaseerd op de effecten die ze hebben voor de slachtoffers: i) De mogelijkheden van het slachtoffer om te communiceren Voorbeelden hiervan zijn: het management geeft het slachtoffer geen gelegenheid om te communiceren, het slachtoffer wordt voortdurend het zwijgen opgelegd, er worden verbale dreigementen geuit. ii) Zijn/haar sociale relaties Als voorbeeld vermelden we: het verbod aan collega s om nog langer met het slachtoffer te praten of zelfs complete isolatie van het slachtoffer. Dit laatste gebeurt dan door hen op het werk of daarbuiten systematisch te negeren: slachtoffers worden nooit mee uitgevraagd voor de lunch, op verjaardagsfeestjes of om bijvoorbeeld samen een glas te gaan drinken. Ze worden ook systematisch uitgesloten van sportwedstrijden, hobbyactiviteiten en dergelijke meer die door het bedrijf worden georganiseerd. iii) De waardering die het slachtoffer tot dan toe genoot Mensen roddelen graag, en bijna niemand ontsnapt er aan. Wanneer echter steeds dezelfde perso(o)n(en) slachtoffer(s) is (of zijn), en er bovendien ook nog onwaarheden verteld worden met de bedoeling te kwetsen of een reputatie te vernietigen, is er wel degelijk sprake van pestgedrag. Andere voorbeelden zijn lachen met bepaalde gebreken van het slachtoffer of met de manier van kleden, lopen of praten enzovoort. 14

17 iv) De kwaliteit van het beroepsleven Ook deze vorm van pestgedrag kan verschillende vormen aannemen: opleggen van deadlines die onmogelijk te halen zijn, geven van opdrachten die schadelijk zijn voor de fysieke of psychische integriteit zijn er slechts enkele voorbeelden van. Anderzijds kan het ook gebeuren dat het slachtoffer géén opdrachten meer krijgt, of enkel nog nutteloze taken wordt opgelegd. v) Fysiek geweld Het kan gaan om relatief ongevaarlijk gedrag, zoals iemand een duwtje geven of "per ongeluk" opsluiten, maar het kan ook ernstiger vormen aannemen. Waarschijnlijk zullen er ooit al wel eens arbeidsongevallen gebeurd zijn die eigenlijk het gevolg waren van fysiek geweld onder werk"makkers". Vandalisme op persoonlijke bezittingen, zoals bijvoorbeeld krassen aanbrengen op een wagen of persoonlijke kledij beschadigen behoort ook tot deze categorie. Ook seksuele intimidatie (van intimiderende opmerkingen tot ongewenste handtastelijkheden) komen voor, net als het ophangen van aanstootgevende foto s of het maken van zinspelingen met een racistische of seksuele ondertoon. 15

18 4 Daders en slachtoffers: een profiel 4.1. Aard van het slachtoffer Het is moeilijk om een "profiel" van slachtoffers van pesterijen op te stellen. Zeker in ons land ontbreekt voldoende wetenschappelijk onderzoek dat een verband zou aantonen (als dat al zou bestaan) tussen het al dan niet gepest worden op het werk enerzijds en anderzijds de leeftijd, het geslacht, het behaalde diploma, de sector, het aantal jaren in dienst, de positie en de tewerkstellingsstatuut. De conclusie is dan ook eenvoudig: iedereen kan het slachtoffer van pesterijen worden! Slachtoffers van pestgedrag zijn vaak gevoelige mensen die zich niet goed kunnen verweren wanneer ze slachtoffer zijn. Vaak "voldoen" ze volgens hun hiërarchische superieuren of zelfs hun collega s niet aan de groepsnorm, of weigeren ze zich aan deze norm te conformeren of proberen ze zich juist te onderscheiden van de massa. Het komt ook voor dat mensen gepest worden omdat ze bepaalde conventies of zogenaamde "ongeschreven wetten" in het bedrijf of de organisatie niet willen of kunnen respecteren. Men zou kunnen stellen dat volgende eigenschappen mensen kwetsbaar maken voor pestgedrag: oudere of jongere werknemers in een groep die juist overwegend bestaat uit werknemers van de tegengestelde categorie (bijvoorbeeld een jongere die (bijna) uitsluitend oudere collega s heeft) het slachtoffer heeft een lage(re) sociale status dan de collega s op basis van bijvoorbeeld familiale afkomst of opleidingsniveau het geslacht of de seksuele geaardheid kunnen pestgedrag uitlokken, maar ook de etnische afkomst, de nationaliteit, politieke of religieuze overtuiging enzovoort 16

19 een fysieke of mentale handicap het karakter van iemand kan een rol spelen, mensen die stil en onopvallend door het leven gaan, die volgzaam en schuchter zijn of die niet of slecht voor zichzelf durven op te komen worden gemakkelijker gepest dan sterke persoonlijkheden of mensen die van zich af bijten. Er moet echter worden onderstreept dat dit geen algemeen geldende regel is, aangezien pestgedrag zelfs de "sterkste" persoonlijkheden kwetsbaar kan maken Aard van de dader Waarschijnlijk komt pesten in bijna alle bedrijven of organisaties voor. Anderzijds valt op dat het in sommige (soorten) bedrijven vaker voorkomt dan in andere. Er moeten dus bepaalde kenmerken zijn die pestgedrag uitlokken. Eén van die eigenschappen is ongetwijfeld dat onder leidinggevenden weinig aandacht is voor de menselijke relaties in het bedrijf of in het team dat men geacht wordt leiding te geven. Dit gebrek aan goede groepsvorming verklaart ook waarom daders in heel wat gevallen snel een aantal meelopers op hun hand krijgen, waardoor pestgedrag door een volledige groep wordt uitgeoefend, hetzij ten opzichte van een individu, hetzij ten opzichte van een andere groep. Andere factoren die kenmerkend zijn voor daders zijn: hij of zij staat hoger in de hiërarchie (of denkt hoger te staan) dan het slachtoffer is langer in dienst dan het slachtoffer heeft meer ervaring of is hoger opgeleid vindt het gewoonweg leuk om anderen te pesten is eigenlijk erg onzeker over zichzelf of over zijn (haar) positie in het bedrijf of de organisatie, waardoor pestgedrag ofwel een poging is om de eigen positie te vrijwaren door de andere(n) te beschadigen, of simpelweg om frustratie af te reageren. 17

20 4.3. De bedrijfscultuur als bezwarende factor Uit heel wat bronnen blijkt dat de leiding van een bedrijf een doorslaggevende rol speelt bij de aanpak van pesterijen op het werk. Toch ontstaat het probleem vaak bij het management. Veel bedrijven passen hun eigen concurrentiebeleid ook toe op hun medewerkers. Ze redeneren dat een bedrijf zichzelf moet in stand houden door op te tornen tegen een bikkelharde concurrentie, en dat ze daarom ijzersterke medewerkers nodig heeft. Pesten wordt daarom in dat soort bedrijven soms oogluikend toegelaten, omdat alleen de "sterkste" werknemers het bedrijf tot nut kunnen zijn in hun concurrentiestrijd met de buitenwereld. Sommige auteurs menen dat de frequentie van pesten op het werk op een betekenisvolle manier verband houdt met verschillende aspecten van organisatorische en sociale werkomgeving. Voorbeelden daarvan zijn een autoritaire stijl van het management om problemen op te lossen, beperkte inspraak, beperkte informatiedoorstroming en een tekort aan discussie wat betreft de uit te voeren taken en te realiseren doelstellingen. Ook een competitieve werkomgeving en het aanmoedigen ervan zouden de kans op het ontstaan van pesterijen verhogen. De leiderschapsstijl, rollenconflicten en controle op het werk spelen eveneens een belangrijke rol. Onderzoek betreffende het communicatieklimaat wijzen op het belang van discussies, luisterbereidheid en tolerantie. Verstandig omgaan met veranderingen is eveneens van groot belang. Mensen zijn vaak geneigd om zich onzeker te voelen wanneer veranderingen op til zijn. Ze hebben dan de neiging om te proberen hun eigen positie te vrijwaren. Dat kan aanleiding geven tot pestgedrag. Daarom is verstandig en overlegd omgaan met veranderingen erg belangrijk, met name een duidelijke anticipatie erop, en een goede communicatie over doel en gevolgen van de veranderingen. 18

21 4.4. Aandacht voor werkstress! Te hoge werkdruk, of meer algemeen veel werkstress kan ongetwijfeld pestgedrag op gang brengen of in stand houden. Werkstress is overigens vaak het gevolg van gebreken in de arbeidsorganisatie, het hoeft dus niet te verbazen dat er een verband kan bestaan tussen beide fenomenen. In de ABVV-brochure "Stress, actie voor meer welzijn op het werk" wordt deze problematiek uitvoeriger behandeld. 19

22 5 Gevolgen voor slachtoffer en organisatie Pesten is veel schadelijker dan veel mensen denken. Men ziet dat een slachtoffer een keertje gepest wordt, doch realiseert zich niet dat maar een deel van het pestgedrag waargenomen wordt. Anders dan de dader(s) weet het slachtoffer niet wanneer de volgende pesterij zal komen. Hij of zij is vaak acht uur per dag, vijf dagen in de week bezig zich geestelijk voor te bereiden op de volgende aanval. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Al na enkele dagen hebben slachtoffers last van psychosomatische klachten: hoofdpijn, maag- en darmklachten, rillingen, transpireren, hartkloppingen, gespannenheid en slaapproblemen. Als het pesten aanhoudt, worden de klachten chronisch. Ze treden ook nog op als het slachtoffer niet meer gepest wordt. Na ongeveer een half jaar lijden veel slachtoffers aan een Post Traumatisch Stress Syndroom. Mensen hebben dan last van nachtmerries, geheugenverlies, concentratieverlies, vertonen vermijdingsgedrag en hebben flashbacks van de nare gebeurtenis. Nogal wat slachtoffers worden arbeidsongeschikt. Blijft een slachtoffer hetzelfde werk doen, dan treedt na twee jaar veelal een Algemeen Angst Syndroom op. Slachtoffers veranderen dan blijvend van persoonlijkheid. Ze vertrouwen niemand meer, vaak zelfs niet mensen in hun privé-situatie of mensen die werkelijk het beste met hen voor hebben. Naast deze klachten lijden slachtoffers aan depressie en overwegen zelfs zelfmoord. Men schat dat één op de tien zelfmoorden te maken heeft met pesten. 20

23 Pesten is niet alleen schadelijk voor het slachtoffer. Het is ook van invloed op de dader, op de mensen die er getuige van zijn, op de cultuur van de afdeling in de onderneming en uiteindelijk op de kwaliteit van het product. Werknemers of werkgevers merken dat ze door pestgedrag hun doel kunnen bereiken. Steeds meer gaat dan het recht van de sterkste gelden. Ook de getuigen hebben hier last van. Ze gaan met minder plezier naar het werk en voelen zich machteloos. Ze zijn bang zelf slachtoffer te worden en hebben vaker last van gezondheidsklachten. Eerst worden afdelingen waar gepest wordt getroffen: ze hebben een hoog absenteïsme en een groot personeelsverloop. De uiteindelijke gevolgen voor het bedrijf zijn dezelfde: productieverlies, groot verloop en een hoog ziekteverzuim. Pestgedrag waarbij niemand ingrijpt heeft ook nadelige gevolgen voor de dader. Die leert niet om grenzen te stellen aan het eigen gedrag. Hij of zij merkt dat het geoorloofd is om met pestgedrag en terreur bepaalde doelen te bereiken. Hoe vaker hij of zij succes boekt, des te vaker gaat hij of zij dit gedrag in meer situaties vertonen. Ingrijpen wordt steeds moeilijker, met alle gevolgen van dien, ook voor het slachtoffer! 21

24 6 Wettelijke regeling 6.1. Ruime bescherming voor alle werknemers De wet heeft tot doel het oprichten van een gepast wetgevend kader dat toelaat alle werknemers te beschermen tegen geweld op het werk, pesterijen en ongewenste seksuele intimiteiten, met name: tussen werkgever en werknemer tussen werknemers onderling tussen werknemers en derden van buiten de onderneming ten opzichte van dienstboden en huispersoneel. Pesterijen worden als volgt gedefinieerd: "Elk onrechtmatig terugkerend gedrag, binnen of buiten de onderneming of instelling, dat zich inzonderheid kan uiten in gedragingen, woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren en eenzijdige geschriften en dat tot doel of tot gevolg heeft dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een werknemer of van een andere persoon bij de uitvoering van het werk wordt aangetast, dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd". De bescherming van de werknemers tegen het geweld op het werk en tegen pesterijen is in toepassing van deze wet, een onderdeel van het preventiebeleid dat de ondernemingen moeten voeren, meer bepaald in het kader van het bevorderen van het welzijn op het werk. Ze is daarom van toepassing op alle werknemers van ons land, of ze nu tewerkgesteld zijn in de privésector, in de federale overheidssector of in een overheidssector die afhangt van de gefederaliseerde entiteiten. 22

25 Daartoe worden essentiële bepalingen ingelast in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk, onder de vorm van een nieuw hoofdstuk V bis Preventie en informatie De wet omvat twee grote luiken: 1. preventie en informatie enerzijds 2. en repressie anderzijds. Wat het luik "preventie" en "informatie" betreft, voorziet de wet dat alle partners van het bedrijf erbij betrokken moeten worden: de werkgever en zijn vertegenwoordigers, de werknemers, de Interne en Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk, net als de medische arbeidsinspectie. Meer bijzonder verplicht de wet om in het Globaal Preventieplan de maatregelen in te lassen die door de werkgever worden getroffen om de werknemers te beschermen tegen pesterijen op het werk, om aan de preventieadviseur een rol te geven inzake raad en begeleiding (de opdracht van vertrouwenspersonen professionaliseren) en de tussenkomst van de medische inspectie te versterken bij het preventiewerk Naar een nieuw Globaal Preventieplan De preventiemaatregelen die de werkgever neemt om pesterijen op het werk te voorkomen, moeten aangepast zijn aan de aard en omvang van het bedrijf. Ze worden met andere woorden een verplicht onderdeel van het Globaal Preventieplan (dus ook van het Jaarlijks Actieplan) en omvatten maatregelen van primaire, secundaire en tertiaire preventie die betrekking hebben op: de materiële inrichting van de werkplek zodat geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk voorkomen worden de bepaling van de middelen die inzake hulpverlening ter beschikking van de slachtoffers worden gesteld en de wijze waarop die zich tot de 23

Pesten. op het werk. www.aclvb.be

Pesten. op het werk. www.aclvb.be Pesten op het werk www.aclvb.be Pesten op het werk www.aclvb.be D/1831/2009/7/16000 V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent Inhoud Woord vooraf... 4 Inleiding... 5 1. Wat is pesten?... 7 1.

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

DVD: Een grap gaat op reis en andere verhalen - Handleiding arbeidsmarkt

DVD: Een grap gaat op reis en andere verhalen - Handleiding arbeidsmarkt DVD: Een grap gaat op reis en andere verhalen - Handleiding arbeidsmarkt Inleiding: discriminatie op de werkvloer Klachten met betrekking tot discriminatie op de arbeidsmarkt vormen sinds jaar en dag één

Nadere informatie

www.abvv.be Werk & privacy

www.abvv.be Werk & privacy www.abvv.be Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? -5- Inhoudstafel Voorwoord. 1. Arbeidsgeneeskunde en privacy.................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN <BEDRIJFSNAAM> VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN 1. INLEIDING ziet het als haar taak te zorgen voor arbeidsomstandigheden die zorgen voor een veilig,

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe vzw) Lieselotte Reynvoet Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Vademecum voor de diagnose van relationeel leed op het werk. Mei 2007

Vademecum voor de diagnose van relationeel leed op het werk. Mei 2007 Vademecum voor de diagnose van relationeel leed op het werk Mei 2007 Algemene Directie Humanisering van de Arbeid FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg met steun van het Europees Sociaal Fonds

Nadere informatie

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Programma Veilige Publieke Taak 2 Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Voorwoord Personen met een publieke taak kunnen geconfronteerd

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND

VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND MODERNE SLAVERNIJ, DICHTERBIJ DAN JE DENKT Inhoudsopgave Inleiding 3 Feiten en cijfers 4 Het verhaal van Anna en de rol van cultural mediators 5 Het verhaal van Marek en

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Dit werkpakket is gebaseerd op informatie die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar is gesteld en op de Arbocatalogus

Nadere informatie

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

beleidsdossier (W)eerbaar Wat is eergerelateerd geweld? Welk beleid is er voor nodig?

beleidsdossier (W)eerbaar Wat is eergerelateerd geweld? Welk beleid is er voor nodig? beleidsdossier (W)eerbaar Wat is eergerelateerd geweld? Welk beleid is er voor nodig? (W)eerbaar Wat is eergerelateerd geweld? Welk beleid is er voor nodig? Inhoudstafel 1. Inleiding 6 2. Wat is eergerelateerd

Nadere informatie

FACULTEIT. de politie: politiezone Gent. tens Nele. door Mert (00707617) Promotor:

FACULTEIT. de politie: politiezone Gent. tens Nele. door Mert (00707617) Promotor: FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID de Agressiee tegen politie: perceptie van politieambtenarenn binnen politiezone Gent. Masterproef neergelegd tot het behalen van de graad van Master in de criminologische wetenschappen

Nadere informatie

TRANSGENDERS OP HET WERK. tips en informatie voor werkgevers en werknemers

TRANSGENDERS OP HET WERK. tips en informatie voor werkgevers en werknemers TRANSGENDERS OP HET WERK tips en informatie voor werkgevers en werknemers TRANS GENDERS OP HET WERK vooraf De kans bestaat dat, terwijl u dit leest, ergens in Vlaanderen of Brussel een werknemer of een

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

ESF- Project: Geweld op het werk II: organisationele risicofactoren op de werkplek

ESF- Project: Geweld op het werk II: organisationele risicofactoren op de werkplek ESF- Project: Geweld op het werk II: organisationele risicofactoren op de werkplek OP WELKE MANIER BEÏNVLOEDEN RISICOFACTOREN HET ONTSTAAN EN VOORTBESTAAN VAN GEWELD, PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

Verkennend onderzoek naar de interne verhoudingen bij de Stichting Stadswacht Helmond

Verkennend onderzoek naar de interne verhoudingen bij de Stichting Stadswacht Helmond Verkennend onderzoek naar de interne verhoudingen bij de Stichting Stadswacht Helmond 150103 SAMENVATTING In opdracht van het bestuur van de Stichting Stadswacht Helmond (SSH) is een verkennend onderzoek

Nadere informatie