Wy stelle jo foar kennis te nimmen fan: De begroting van het schoolbestuur van Roobol 2017 en het meerjarenperspectief.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wy stelle jo foar kennis te nimmen fan: De begroting van het schoolbestuur van Roobol 2017 en het meerjarenperspectief."

Transcriptie

1 Riedsútstel Lijst Ingekomen : 27 januari 2017 Stukken (LIS) Agindapunt : n.v.t. Status : Informerend/Informatiestuk Program : Programma 2 - Onderwijs en Jeugd Portefúljehâlder : dhr. J. Stellinga Amtner : dhr. S.J. Nauta Taheakke : Bijlage 1 - Begroting Roobol 2017 en meerjarenperspectief Underwerp Begroting Roobol 2017 en meerjarenperspectief Wy stelle jo foar kennis te nimmen fan: De begroting van het schoolbestuur van Roobol 2017 en het meerjarenperspectief. Ynlieding De begroting 2017 van ROOBOL wordt hierbij ter kennisname aan de raad voorgelegd. Toelichting Met de statutenwijziging van stichting Roobol in 2014 zijn de bevoegdheden van de gemeenteraad veranderd omdat het openbaar onderwijs over is gegaan op een raad van toezichtmodel. Zo benoemt de gemeenteraad vanaf nu de leden van de raad van toezicht (en niet meer de bestuursleden) en verdwijnt de bevoegdheid om de begroting en jaarrekening goed te keuren. Verder blijft wel voorbehouden aan de gemeente: De bevoegdheid om goedkeuring dan wel instemming te verlenen bij het wijzigen van statuten. De bevoegdheid om te beslissen over de opheffing van een openbare school. De bevoegdheid, om in geval van ernstige taakverwaarlozing door de directeur-bestuurder of functioneren in strijd met de wet, zelf in het bestuur te voorzien en zo nodig de stichting te ontbinden. Om zicht te kunnen houden op de financiële positie van ROOBOL is afgesproken dat de gemeenteraad jaarlijks de begroting en het jaarverslag ontvangt. De raad krijgt daarmee de gelegenheid haar reactie te geven. De gemeenteraad kan formeel ingrijpen wanneer er sprake is van ernstige taakverwaarlozing of handelen in strijd met wet. Overeenkomstig artikel 17 en 18 van de statuten van de Stichting Roobol te Buitenpost wordt de begroting 2017 (in meerjarig perspectief ) ter kennisname aan de raad voorgelegd. De begroting 2017 werd in december 2016 ontvangen en vervolgens besproken met vertegenwoordigers van de vier gemeenten waar ROOBOL actief is. UITGELICHT Voltijd hoogbegaafdheidonderwijs (VHBO) te Dokkum en Passend Onderwijs De komende vier jaar wordt het tekort voor VHBO aangevuld vanuit het passend onderwijs. Na vier jaar zal er geevalueerd worden of het project gehandhaafd zal worden of niet.

2 Ried : Punt : Side : 2 De extra middelen voor het Passend Onderwijs komen uit de eigen reserve. Er zitten nog voldoende middelen in de eigen reserve. Financien/Huisvesting/ Facilitaire zaken ROOBOL heeft een te hoog weerstandsvermogen en gaat dit verlagen door een extra investering in passend onderwijs en strategisch beleid (tijdelijke formatieruimte en middelen voor projecten). Waardoor het weerstandvermogen wat dichter bij de norm ligt. ROOBOL is een financieel gezonde organisatie met voldoende reserves en geeft aan dat het geld bedoeld is voor onderwijs. Krimp De verwachte leerlingendaling is tot nu toe minder erg dan voorspeld. Door de flexibele schil van leerkrachten kan ROOBOL de krimp goed opvangen. Kearnboadskip Om zicht te kunnen houden op de financiële positie van ROOBOL is afgesproken dat de gemeenteraad jaarlijks de begroting en het jaarverslag ontvangt. De raad krijgt daarmee de gelegenheid haar reactie te geven. De gemeenteraad kan formeel ingrijpen wanneer er sprake is van ernstige taakverwaarlozing of handelen in strijd met wet. Overeenkomstig artikel 17 en 18 van de statuten van de Stichting Roobol te Buitenpost wordt de begroting 2017 (in meerjarig perspectief ) ter kennisname aan de raad voorgelegd. Begroot resultaat In 2017 komt het resultaat uit op ,- negatief. De jaren daarna daalt het resultaat en in 2020 is het resultaat nagenoeg positief. Buitenpost, 27 januari 2017 het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, secretaris, mr. drs. E.H.C. van der Laan burgemeester, G. Gerbrandy

3 Begroting 2017 In meerjarig perspectief Route: Datum: Status: Directeurenoverleg 6 december 2016 ter informatie GMR 12 december 2016 ter advies Raad van Toezicht 7 december 2016 ter goedkeuring Titel: Begroting 2017 Auteur: Willem Wouda Datum document: Datum vaststellen: Archiefnummer: 0.46 Versie: 1.0

4 Inhoud Inleiding 2 1 Visie en beleid 3 Samen ontwikkelen 3 Identiteit 3 2 Uitgangspunten 5 Algemene ontwikkelingen 5 Leerlingtelling 5 Baten 6 Toerekening personele inzet 6 Materiële kosten 6 3 Leerlingenaantallen 7 Marktaandeel 8 Demografische ontwikkelingen 8 4 Meerjarenbegroting Begroot resultaat Baten 9 Personele lasten en personele inzet grafieken aanpassen 9 Overige lasten 11 5 Risico s en acties 11 Dalende leerlingen aantallen 12 Kleine scholen 12 ICT 12 Huisvesting 13 Passend Onderwijs 13 Voltijd Hoogbegaafdheidsonderwijs Burgerschool 13 1

5 Inleiding Voor u ligt de begroting van 2017 van de Stichting ROOBOL, in meerjarig perspectief. De komende jaren zullen de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs en de krimp de context bepalen waarbinnen ROOBOL onderwijs aanbiedt aan de kinderen in Noordoost Friesland. Deze (meerjaren) begroting geeft inzicht in deze ontwikkelingen en geeft een beeld van de impact daarvan op de exploitatie. 2

6 1 Visie en beleid Kinderen komen tot de beste prestaties in een omgeving waarin ze zich competent voelen, zich veilig voelen, zich gewaardeerd voelen, zichzelf kunnen zijn, betrokken zijn bij de leerstof, plezier hebben in leren en een volgende stap kunnen zetten in hun ontwikkeling. Wij willen het beste uit onze kinderen halen. De uitdagende, stimulerende leeromgeving biedt kinderen de mogelijkheid om zich competent te voelen en om zich te ontwikkelen. De drie psychologische basisbehoeftes: het leggen van relaties, het zich competent voelen en het ontwikkelen van autonomie zijn leidend bij het inrichten van leerprocessen. Dat betekent naast aandacht voor cognitieve vakken, specifieke aandacht voor de individuele leerlijnen, zelfstandig werken en aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen (adaptief onderwijs; zorg op maat). Samenwerken, communiceren en eigen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces bereidt hen voor op de wereld van morgen. Leerkrachten en ondersteuners presteren het beste in een omgeving waar ze zich competent voelen (zich veilig voelen, zich gewaardeerd voelen, zichzelf kunnen zijn, betrokken zijn bij de school, plezier hebben in hun werk) en waar ruimte is voor een persoonlijke en professionele ontwikkeling die leidt tot een klimaat waarin kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. ROOBOL streeft naar een gezamenlijke afstemming binnen de scholen waardoor het personeel zich gewaardeerd voelt en ervaart dat men werk doet wat zinvol is en bijdraagt tot het bereiken van gemeenschappelijke doelstellingen door samen te ontwikkelen. Samen ontwikkelen ROOBOL wil investeren in onderwijs, personeel, faciliteiten, huisvesting en goede communicatie en wil voortbouwen als lerende organisatie waarin het vanzelfsprekend is om te leren van zaken die niet op orde zijn of beter kunnen. Dat betekent een open en lerende houding van alle betrokkenen. Om de ontwikkeling van kinderen een optimale kans te geven werken we nauw samen met ouders, door het in stand houden van ouderraden en vertegenwoordiging van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De tevredenheid van ouders, leerlingen en personeel meten we cyclisch. Noordoost Friesland krijgt te maken met krimp; de bevolkingsdaling heeft gevolgen voor het primair onderwijs. Het is de verwachting dat het aantal basisschoolleerlingen in Noordoost Friesland de komende jaren daalt met gemiddeld 12% tot Vanuit onze maatschappelijke opdracht, vindt ROOBOL dat ouders moeten kunnen kiezen voor algemeen toegankelijk openbaar onderwijs. We willen anticiperen op deze ontwikkelingen. Om de kwaliteit en de bereikbaarheid te behouden voor Noordoost Friesland gaan we de komende periode actief op zoek naar samenwerkingspartners waarbij we onze eigen identiteit niet uit het oog verliezen. Er is altijd een open oog naar de buitenwereld, we zijn extravert en ondernemend. We zetten, daar waar nodig, actief in op de interzuilaire samenwerking. We zijn in staat om over onze eigen grenzen te stappen zodat de dorpen een school kunnen behouden waarin leerlingen en ouders van meerdere identiteiten zich thuis voelen. Van kleurrijk openbaar naar kleurrijk interzuilair! Identiteit ROOBOL staat voor openbaar onderwijs, toegankelijk voor alle kinderen ongeacht afkomst. Ieder mens is uniek en we willen investeren in het samenbrengen van deze verschillen en zien het als een kans om van elkaar te leren. Respect voor elkaar vinden wij de belangrijkste waarde en al ons handelen is respectvol met ruimte voor de ander. Het klimaat waarin dit plaatsvindt, is veilig en biedt de mogelijkheid tot ontwikkeling. Laagdrempelig en toegankelijk met een open cultuur waar ruimte is voor dialoog en medezeggenschap. Samen leren, onderzoeken en samen ontwikkelen leidt tot verbetering en vernieuwing van het onderwijs zodat ROOBOL zich kan onderscheiden door goed, kwalitatief, algemeen toegankelijk onderwijs dat aansluit bij de maatschappij van de toekomst. 3

7 De visie en missie van ROOBOL zijn vertaald naar een strategisch beleidsplan Het strategisch beleidsplan bevat 10 strategische beleidsthema s waaraan we tot en met het schooljaar gaan werken: Passend Onderwijs Opbrengstgericht werken Sociaal veilige leeromgeving Professionele cultuur Inspirerende leeromgeving Communicatie Organisatiestructuur Talentontwikkeling Drietalige school en meertaligheid Integraal personeelsbeleid Het strategisch beleidsplan en de realisatie van de begroting 2016 zijn als vertrekpunt gebruikt voor de begroting

8 2 Uitgangspunten en doelen Bij het opstellen van de meerjarenbegroting zijn de volgende uitgangspunten en doelen gehanteerd: Algemene ontwikkelingen In de begroting is rekening gehouden met fusiefaciliteiten van 4 fusies. Twee daarvan lopen af aan het eind van schooljaar In onderstaand schema staan de opgenomen bedragen. fusiemiddelen LV Waldiik BF Mienskip UM Botkeskoalle BT Tsjelke Totaal De fusiemiddelen zijn bedoeld om de frictiekosten op te vangen op het gebied van personele inzet, huisvesting, afboeken van investeringen, en andere kosten die gepaard gaan met het voorbereiden en realiseren van de fusies. We kiezen ervoor om de fusiemiddelen bovenschools in te zetten op basis van de fusieplannen. Van alle fusies is een fusieplan gemaakt waarin ook de kosten zijn opgenomen. De beschikbare financiële middelen voor Passend Onderwijs zijn bekend voor het schooljaar Er is een meerjarenbegroting gemaakt door het samenwerkingsverband Friesland. In de eerste jaren was er voorzichtig begroot door het samenwerkingsverband, hierdoor ontstond een positief resultaat. De inkomsten vanuit het Passend Onderwijs Friesland zijn daarom met ingang van 2017 verhoogd. De volgende posten zijn opgenomen in de begroting voor passend onderwijs ROOBOL: o o o o De onderwijsassistenten (zowel vast in dienst als flexibele inzet via Payroll); Bijdrage netwerk De Wâlden. In het schooljaar is gestart met een reorganisatie van het samenwerkingsverband netwerk De Wâlden. Het doel is van deze reorganisatie is een meer efficiënte inzet van de middelen voor passend onderwijs. Gedurende deze reorganisatie blijft de bekostiging aan het netwerk gelijk; Het voltijd hoogbegaafdheidonderwijs (VHBO). De rendabiliteit van het voltijd hoogbegaafdheid onderwijs hangt sterk samen met het leerlingenaantal. De komende vier jaar wordt het tekort voor VHBO aangevuld vanuit passend onderwijs; Vooralsnog lijkt het erop dat de ontvangen gelden voor Passend Onderwijs niet toereikend zijn voor de zorgvraag. De begroting sluit in 2017 met een negatief resultaat van ROOBOL heeft er voor gekozen om extra middelen in te zetten. Leerlingtelling De recente leerlingtellingen zijn opgenomen als basisgegevens, waarbij wordt uitgegaan van de T-systematiek, wat betekent dat het leerlingen aantal op 1 oktober in het voorgaande jaar de basis is voor de begroting in het daaropvolgende jaar. De groeibekostiging wordt niet begroot omdat we niet weten welke groei er wordt gerealiseerd. Bij de verwachte leerlingaantallen vanaf 2017 is uitgegaan van de prognoses die de directeuren aangeven afgezet tegen de prognoses van het Planning Verband Groningen, de beschikbare gegevens vanuit de verschillende gemeenten en de prognose 5

9 leerlingdaling van CBS (in de periode gemiddeld 13% daling in de vier ROOBOL-gemeenten). Baten Voor de baten vanuit OCW zijn de leerlingentellingen leidend. De bekostiging wordt berekend en omgezet per schooljaar. Baten die voortvloeien uit school-specifieke projecten worden in zijn geheel toebedeeld aan de betreffende scholen. Toerekening personele inzet Voor de scholen is de lumpsumfinanciering minus de overhead voor het bestuur, het bestuursbureau en de overhead voor Duurzame Inzetbaarheid (BAPO) en ouderschapsverlof, de grondslag voor de bepaling van de inzet van medewerkers in fte s. Het uitgangspunt is dat de beschikbare middelen zoveel als mogelijk naar de scholen gaan. Voor de toekenning op schoolniveau zijn er normen vastgesteld op basis waarvan de beschikbare middelen worden toegekend. De normen hebben betrekking op het aantal leerlingen per fte onderwijs en normale zorg, het aantal leerlingen per fte management, het aantal leerlingen per fte zorg onderwijs en het aantal leerlingen per fte OOP. o Het uitgangspunt is 23 leerlingen per groep (1fte). o De minimale bekostiging is gebaseerd op 3 groepen. Dit betekent dat It Twaspan (42 lln.) ook voor 69 leerlingen bekostigd krijgt. o Alle scholen krijgen vanaf 69 lln. 0,8 fte voor management (IB en directie). Dit groeit door tot 1,2 fte voor management bij 212 lln. Door deze keuze kan ROOBOL, zonder extra inkomsten, met een positieve begroting werken. o Extra middelen worden ingezet voor gemaakte afspraken m.b.t. fusies en voor de uitvoering van het strategisch beleid. Materiële kosten De begrote materiële kosten zijn gebaseerd op de middelen die beschikbaar worden gesteld door OCW. Vanaf 1 januari 2015 is het buitenonderhoud door gedecentraliseerd. Bijna alle scholen van ROOBOL zijn de afgelopen tijd geschouwd en is er een up to date onderhoudsplan. Op basis van deze planningen blijkt met de huidige dotatie aan de voorziening, dus voor zowel binnen als buiten onderhoud, de voorziening te hoog op te lopen als we kijken naar een termijn van 40 jaar. Hierdoor is besloten om de dotatie naar beneden bij te stellen in Er zijn scholen bij die door de krimp met leegstand te maken krijgen. De baten voor materiële instandhouding (MI) zijn niet toereikend om de kosten te dekken. Het tekort wordt met name veroorzaakt door te grote gebouwen en kosten m.b.t. ict waaronder een toename van licenties. ROOBOL is in overleg met de gemeenten m.b.t. een meerjarenplanning voor integrale huisvesting. Doelen Vanuit het strategisch beleidsplan ( ), zijn voor 2017 de navolgende specifieke doelen gekoppeld: Onderwijs sociaal veilig leerklimaat passend onderwijs talentontwikkeling inspirerende leeromgeving: van traditioneel naar boeiend inspirerend onderwijs waarin onderzoek, burgerschap en aansluiting bij de maatschappij centraal staan. verbetering en uitbreiding van digitale leeromgeving 6

10 Personeel mobiliteitsbevorderende maatregelen samenwerking en kennisoverdracht zelfsturing en zelfmanagement talentontwikkeling coaching en begeleiding startende leerkrachten verhogen opleidingsniveau medewerkers Organisatie / bestuurszaken Bedrijfsvoering PR en Communicatie (intern en extern) Organisatiestructuur Uitvoering wet medezeggenschap Onderzoek en uitwerking interzuilaire samenwerking Financiën / Huisvesting / Facilitaire zaken Kapitalisatiefactor en weerstandsvermogen verlagen naar benchmark door extra investering strategisch beleid Integraal huisvestingsplan in samenwerking met gemeenten en collega-besturen in de regio Oprichten integrale kindcentra Structureren beheer en inkoop 3 Leerlingenaantallen Leerlingenaantallen vormen de basis waarop het ministerie van OCW de bekostiging van ROOBOL baseert. Bij het opstellen van de begroting en meerjarenbegroting is een goede inschatting van het leerlingen aantal onontbeerlijk. Vanaf 2009 zijn er historische gegevens beschikbaar en geven de directeuren jaarlijks een prognose van het verwachte aantal leerlingen op basis van hun marktpositie en het aantal geboorten per jaar. Wat opvalt, is dat de verwachte daling niet overeenkomt met de werkelijkheid. In het onderstaande figuur staan de leerling prognoses zoals deze werkelijk zijn op en meerjarig begroot door de directeuren. 7

11 Marktaandeel In de volgende grafiek is de ontwikkeling van het marktaandeel zichtbaar voor de periode 2016 tot en met Bron: DUO Wat opvalt, is dat het marktaandeel van ROOBOL redelijk constant is en zelfs een lichte groei laat zien. Na 2022 lijkt het aantal licht te dalen. Het streven van ROOBOL is om in een krimpende markt het huidige marktaandeel tenminste te behouden. Demografische ontwikkelingen De inschatting van toekomstige leerlingenaantallen wordt mede gebaseerd op de demografische ontwikkelingen. De verwachte krimp leidt ertoe dat ROOBOL haar organisatie zo in moet richten om de krimp op te kunnen vangen. Dit vraagt om flexibiliteit op alle gebieden. Onder andere: personeel, huisvesting en ondersteuning. Bron: DUO 8

12 4 Meerjarenbegroting Vanuit de verwachte leerlingenaantallen en de beschreven uitgangspunten is de volgende meerjarenbegroting opgesteld voor ROOBOL in de periode Begroot resultaat In 2017 komt het resultaat uit op negatief. De jaren daarna daalt het resultaat en in 2020 is het resultaat bijna positief. ROOBOL zet extra middelen in voor passend onderwijs en voor strategisch beleid zijn tijdelijke formatieruimte en middelen voor projecten gereserveerd. Met name op het gebied van inspirerende leeromgeving waaronder talentontwikkeling en digitale geletterdheid 1 worden extra middelen geïnvesteerd. De investeringen betreffen zowel materieel, formatief, scholing en begeleiding. Met de begrote negatieve resultaten verkrijgt ROOBOL een weerstandvermogen wat dichter ligt bij de norm. Op dit moment zit ROOBOL met dit vermogen boven de norm. Baten De daling van de rijksbijdragen over de periode tot en met 2020 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het dalende aantal leerlingen en het aflopen van fusiemiddelen. Daarnaast is er op een aantal scholen een subsidie toegekend voor 3 schooljaren voor muziek. Deze loopt af in Personele lasten en personele inzet Vanaf 2014 is er een daling in het aantal leerlingen waar te nemen. Deze daling zet de komende jaren ook nog door, wel gaat deze daling minder hard dan de voorspelling vanuit het Planning Verband Groningen weergeeft. Door de daling van het aantal leerlingen is er ook een daling te zien in de personele lasten. In de schoolbegrotingen wordt de formatie langjarig aangepast aan de middelen die ingezet kunnen worden op basis van het aantal leerlingen. In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het aantal fte s per functiegroep van de afgelopen jaren te zien en de verwachte ontwikkeling zoals deze is opgenomen in de begroting. Er is vanaf 2014 een duidelijke teruggang te zien van het aantal fte directie. Een verschil van ongeveer 5 fte minder inzet in vergelijking met Met digitale geletterdheid bedoelen we digitaal denkend, digitaal vaardig en digitaal verantwoordelijk (SLO 2014) 9

13 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Verloop fte's (excl. inleen) 111,14 101,16 97,02 93,08 90,50 88,77 87,84 82,24 83,64 78,37 77,38 72,31 17,65 20,37 17,94 17,52 17,27 15,77 12,35 8,74 10,53 11,66 11,66 11,66 7,79 7,53 8,02 7,38 7,45 7,17 7,76 10,18 12,51 11,62 10,45 6, DIR OOP OP ROOBOL heeft de afgelopen jaren gebruik gemaakt van het inlenen van personeel en doet dit nog steeds. Hiermee is een flexibele schil opgebouwd. In onderstaande grafiek is het personeel dat niet loondienst is, dus het personeel dat binnen ROOBOL wordt ingehuurd via de Payroll. Uit bovenstaande grafiek is te lezen dat een behoorlijke flexibele schil is opgebouwd. Op dit moment (2016) is ongeveer 10 fte werkzaam via de payroll in diverse functies. Voor de bezetting op het bestuursbureau wordt momenteel 0,6 fte ingehuurd. 7 fte aan leerkrachten worden ingezet via Payroll. Tevens is voor Passend Onderwijs 2 fte onderwijsassistenten ingezet. Met deze flexibele schil is ook de krimp die de komende jaren wordt verwacht goed op te vangen. Dit betekent dat er geen personeel in het risicodragende deel van de formatie geplaatst hoeft te worden. Naar de toekomst toe lijkt deze schil veel kleiner te zijn doordat we tijdelijk personeel afstoten i.v.m. een dalend aantal leerlingen. 10

14 Overige lasten Onder de overige instellingslasten vallen posten als reproductiekosten, advieskosten, kosten van het administratiekantoor en kosten voor projecten. Langjarig zijn er kosten opgenomen in het kader van het strategisch beleidsplan inclusief mogelijke vervangingskosten en extra middelen voor mogelijke inzet passend onderwijs. In 2017 is voor deze projecten opgenomen, In Er zijn voor deze projecten tevens extra investeringen voor ICT en inventaris opgenomen. Daarnaast is er nog een post opgenomen van 3,5 fte in 2017 en 4, tot en met 2020 om te zorgen voor optimale groepsverdeling in relatie tot kwaliteit van onderwijs in de ROOBOLscholen. De huisvestingslasten blijven stabiel. Dit komt doordat kosten niet of nauwelijks naar beneden gaan wanneer er minder leerlingen zijn. Met name de kosten voor energie en schoonmaak zijn lastig aan te passen bij een dalend aantal leerlingen. Van belang is om zoveel mogelijk te anticiperen op leegstand. Indien lokalen terug kunnen worden gegeven aan de gemeente, zullen de lasten kunnen dalen. Hieronder volgt een tabel waarin de begroting van 2017 is uitgesplitst naar het totaal resultaat van de scholen, het stafkantoor en algemeen (alle kosten voor algemeen nut). Meerjarenbegroting Roobol Scholen Stafkantoor Algemeen P0001 Begroting Baten Rijksbijdrage OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totale baten Lasten Personele lasten Lonen en salarissen Overige personele lasten Totale personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Leermiddelen Totaal overige lasten Financiële baten Resultaat Zoals is te zien komen de scholen totaal negatief uit. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door reeds aangegane personele verplichtingen welke dan gelijk voor de eerste 7 maanden van 2017 vastliggen. Met name doordat de fusiemiddelen op algemeen worden geboekt, is er positief saldo te zien op algemeen. 5 Risico s en acties De ontwikkelingen waar ROOBOL mee te maken krijgt brengen organisatierisico s met zich mee. Met name de krimp heeft een impact op de structuur en het beleid van ROOBOL. 11

15 Dalende leerlingen aantallen Het marktaandeel van het aantal leerlingen bij ROOBOL ligt rond de 21% en we verwachten dit percentage te behouden of iets uit te breiden. Het betekent echter dat de komende jaren het leerlingenaantal verder zal dalen naar en uiteindelijk zal stabiliseren rond 1400 leerlingen. Om goed te kunnen anticiperen op de krimp is het van belang om met de juiste prognoses te werken. Bij ROOBOL werken we met de prognoses die door de directeuren worden aangegeven, deze liggen hoger dan de prognoses van het Planning Verband Groningen. In de afgelopen jaren is echter gebleken dat er conservatief wordt geprognotiseerd en dus begroot. Actie Het anticiperen op het dalend leerlingaantal blijft een continu proces en het is van belang om hier constant aandacht voor te hebben. Jaarlijks wordt hier grondig naar gekeken bij het maken van het bestuursformatieplan. In het bestuursformatieplan worden de kaders geschetst waarmee ROOBOL rekening houdt bij de invulling van de jaarlijkse formatie en personele ontwikkelingen. Het plan dient, conform cao-po, jaarlijks voor 1 mei van elk jaar te worden vastgesteld. Kleine scholen Er is afgesproken dat de gemiddelde groepsgrootte en de verhouding management per school is aangepast op de structurele inkomsten (gebaseerd op het aantal leerlingen). Extra inkomsten worden ingezet voor afspraken rondom fusies en strategisch beleid. De bekostiging vanuit het ministerie is gebaseerd op 23 leerlingen per groep. Dit betekent dat de gemiddelde groepsgrootte voor alle scholen op 23 leerlingen is gezet. Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden is werken in drie groepen voor ROOBOLscholen de ondergrens. Actie It Twaspan had op de teldatum 42 leerlingen. Zij krijgen echter op basis van 69 leerlingen bekostigd. De school maakt een plan om het leerlingenaantal binnen vier schooljaren significant te verhogen. Er worden op basis van het plan extra middelen geïnvesteerd bovenop de reguliere bekostiging. De overige Roobolscholen hebben meer dan 69 leerlingen op 1 oktober Internet en Communicatie Technologie Er is in de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in hardware op alle scholen. Een groot deel van deze hardware is in 2016 afgeschreven. Digitale geletterdheid is een van de 21 ste eeuwse vaardigheden. Digitale geletterdheid is echter niet opgenomen in de kerndoelen van het basisonderwijs. In ons huidige onderwijs is in onvoldoende mate aandacht voor digitale geletterdheid. De interne en externe communicatie zijn niet eenduidig en de kansen die hedendaagse media bieden worden onvoldoende benut. Actie De werkgroep ICT gaat zich beraden op een nieuwe efficiënte vorm van systeembeheer. Er wordt een plan van aanpak ontwikkeld om de digitale geletterdheid een onderdeel van de dagelijkse schoolpraktijk te laten worden. Het plan van aanpak is gebaseerd op het vier in balansmodel (Kennisnet): visie, infrastructuur, innovatieve toepassingen, scholing en begeleiding. De werkwijze is projectmatig en wordt extern aangestuurd. De interne en externe communicatie worden onder externe begeleiding opnieuw ingericht en geïmplementeerd. 12

16 Huisvesting Leegstand van delen van de scholen leidt tot hoge kosten en als er niet tijdig wordt ingegrepen zal het materiële kostenniveau onaanvaardbaar hoog zijn, met name de energielasten. Het doordecentraliseren van het onderhoud aan scholen brengt eveneens risico s met zich mee. ROOBOL heeft schoolgebouwen die relatief oud zijn en waarbij er geen sprake is van duurzaamheid. Actie Het is van belang, in samenwerking met de gemeenten, de leegstand helder in kaart te brengen en daarvoor mogelijke oplossingen te zoeken. Het onderzoeken van de mogelijkheden om ketenpartners zoals kinderopvang, in de scholen te betrekken is aan te bevelen. Met alle ROOBOL-gemeenten zijn Integrale Huisvestingplannen gemaakt met daarin een planning voor realisatie van adequate onderwijshuisvesting van alle scholen. De Professor Casimirschool in Kollum verhuist in 2018 naar een nieuw schoolgebouw met daarin ook de Koningin Julianaschool. De gemeenteraad van Dantumadiel heeft ingestemd met nieuwbouw voor de Dr. J Botkeskoalle en de twee scholen voor PCBO in Damwoude. Voor de twee scholen in Holwerd, waaronder De Tsjelke ligt een aanvraag bij de gemeenteraad van Dongeradeel voor nieuwbouw bij het MFA. Passend Onderwijs De inzet van de middelen Passend Onderwijs is meerjarig nog onvoldoende duidelijk. Het blijkt dat de lasten van het Netwerk de Wâlden niet in verhouding zijn tot de mate waarin de ROOBOL scholen gebruik maken van het netwerk. Daarnaast wil ROOBOL het passend onderwijs meer nabij de scholen brengen. Dit betekent dat de expertise op de werkvloer vergroot moet worden. Actie Het netwerk De Wâlden wordt gereorganiseerd. De partners blijven wel samenwerken en kennis delen. ROOBOL heeft met de partners afgesproken dat de consequenties van de reorganisatie van het netwerk gelijkmatig verdeeld zullen worden. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de consequenties zullen zijn. Om het Passend Onderwijs te bieden dat nodig is, zijn er meer middelen voor Passend Onderwijs ingezet dan er aan inkomsten binnen komen. Om meer expertise op de werkvloer te realiseren zet ROOBOL extra middelen in voor scholing van leerkrachten. Hiervoor zijn in het strategisch beleid stuurgetallen geformuleerd. Voltijd Hoogbegaafdheidsonderwijs Burgerschool Het hoogbegaafdheidsonderwijs op de Burgerschool is ook een vorm van Passend Onderwijs. In het schooljaar is onderzocht op welke wijze het hoogbegaafdheidsonderwijs ingericht wordt. Het voltijd hoogbegaafdheidonderwijs is rendabel bij ongeveer 18 leerlingen per leerkracht. Op 1 oktober 2016 was het aantal nog niet rendabel. De extra kosten worden aangevuld vanuit het budget passend onderwijs. Actie Er worden voor de bestaande groepen van het hoogbegaafdheidsonderwijs meer leerlingen geworven (alleen vanaf groep 5). Er worden in met de GMR, RvT en MR normen afgesproken ten aanzien van een voortgang van het voltijd hoogbegaafdheidonderwijs na Het huidige project loopt ten minste door tot

Meerjarenbegroting

Meerjarenbegroting Meerjarenbegroting 2013-2017 Opgesteld door: Trees Galama en Ingeborg Stegeman Datum: 18 november 2013 Versie: versie 1.0 Route: BT: DO:12.11.2013 GMR:12.11.2013 Bestuur: 19.11.2013 18.12.2013 Vastgesteld

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: S.D. Raap - de Groot AFDELING: Ontwikkeling PORTEFEUILLEHOUDER: P. de Graaf Agendapunt: No. /2014 Dokkum, 20 mei 2014 ONDERWERP: statutenwijziging

Nadere informatie

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp tel. 071 589 03 85 Postadres Postbus 104 2350 AC Leiderdorp Geacht College van B&W Geachte leden

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Begroting SKPO Eindhoven e.o.

Begroting SKPO Eindhoven e.o. Begroting SKPO Eindhoven e.o. 2016 Inhoudsopgave Bovenschoolse begroting en schoolbegroting... 3 Inleiding... 3 Planning en control... 3 De bovenschoolse begroting... 3 De bovenschoolse organisatie en

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 05-12-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

5. Concept raadsbesluit

5. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 januari 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 22 januari 2013 Nummer : Onderwerp : Wijziging statuten Stichting Baasis als gevolg van oprichten samenwerkingsschool

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd het gemeentelijk reservebeleid aan te passen en vast te stellen.

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd het gemeentelijk reservebeleid aan te passen en vast te stellen. Riedsútstel Ried : 26 maart 2015 Status : Besluitvormend Eardere behandeling : Opiniërend dd. 19 maart 2015 Agindapunt : niet invullen Portefúljehâlder : Gerda Postma Amtner : W. Kobus Taheakke : Nota

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014 BASISSCHOLEN < EEN N H E L D E R MEE l\werf ONTWERPBEGROTING 2015 september 2014 Toelichting bij ontwerpbegroting 2015 toelichting bij ontwerpbegroting 2Ü15 - pagina 2 1 - Inleiding. De ontwerpbegroting

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Oost-Groningen

Bestuursformatieplan VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Oost-Groningen CURSUSJAAR 2010-2011 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden financiering

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6806 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 26 november 2010 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

nr. Betreft: Begroting 2011 en Meerjarenbegroting

nr. Betreft: Begroting 2011 en Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Onderwijs Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug T.a.v. mevrouw EJ.van Oostrum Raadhuisplein 2 3941JT Doorn Laan van Vollenhove 2935 376 AK Zeist Postbus

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2013 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2013 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2013 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 3-7-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie

Aan de slag met krimp Hoe doe je dat? Roosje van Leer 26 april 2012

Aan de slag met krimp Hoe doe je dat? Roosje van Leer 26 april 2012 Aan de slag met krimp Hoe doe je dat? Roosje van Leer 26 april 2012 Programma Aan de slag met krimp 1. Waarom aan de slag? 2. Wie moet er aan de slag? 3. Waarmee moet je aan de slag? 4. Hoe doe je dat?

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Transitie muziekonderwijs

Riedsútstel. Underwerp Transitie muziekonderwijs Riedsútstel Ried : 12 september 2013 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 29 augustus 2013 Agindapunt : 8 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. D. Verbeek

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad.

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad. Adviesnota Raad Raadsvergadering d.d. : 19 februari 2014 Agendapunt : 15 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de statutenwijziging van Stichting PrimAH Portefeuillehouder : wethouder H.J. Dijkstra Datum

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 26 a. LEERLINGAANTALLEN Leerlingaantal 25 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders les Gecorrigeerd Begroting 2629 Financiële kaders (dec 26) Leerlingaantal 26 Regulier LWOO PRO VAVO TG Elders

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 94316 Onderzoeksnummer : 286673 Datum onderzoek : oktober

Nadere informatie

Underwerp Uitwerking motie vreemd aan de orde van de dag Vluchtelingen opvang Achtkarspelen.

Underwerp Uitwerking motie vreemd aan de orde van de dag Vluchtelingen opvang Achtkarspelen. Riedsútstel Ried : Agindapunt : Status : Opiniërend/Besluitvormend Program : Meerdere programma s Eardere behandeling : Portefúljehâlder : G. Gerbrandy, mw G. Postma Amtner : mr. drs. E.H.C. van der Laan

Nadere informatie

Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer

Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer Willemien Bakker Benno Mooi 3 november 2016 Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer Business case oprichten internationale

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20055 Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: De heer A.B.J. Hartsuiker Behandelend ambtenaar: De heer H. Laanstra Onderwerp: Wijziging statuten

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Onderzoeken mogelijkheden brenglocaties oud papier

Riedsútstel. Underwerp Onderzoeken mogelijkheden brenglocaties oud papier Riedsútstel Ried : 6 maart 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 20 februari 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : K.H. Antuma Amtner : mw. M. Spoelstra Taheakke

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6861 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2010 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 4 november 2011 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 22453 Onderzoeksnummer : 279804 Datum onderzoek : februari

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting ROOBOL te Buitenpost.

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting ROOBOL te Buitenpost. Medezeggenschapsstatuut van de Stichting ROOBOL te Buitenpost. Preambule Het bestuur van Stichting Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland (hierna te noemen ROOBOL) en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6956 Onderwerp : begroting Scholengroep OPRON 2013 Stadskanaal, 7 juni 2013 Beslispunt Instemmen met de begroting 2013 van de Scholengroep OPRON

Nadere informatie

het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor voortgezet onderwijs Winkler Prins

het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor voortgezet onderwijs Winkler Prins Nummer: 2013R0014 Afdeling: Samenleving GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari 2013 Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting ROOBOL te Buitenpost.

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting ROOBOL te Buitenpost. Medezeggenschapsstatuut van de Stichting ROOBOL te Buitenpost. Preambule Het bestuur van Stichting Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland (hierna te noemen ROOBOL) en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Meerjarenbegroting

Meerjarenbegroting Meerjarenbegroting 2016-2019 Versie 1.1 definitief November 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Meerjarenbegroting... 4 1.1 Leerlingaantallen... 4 1.2 Meerjarenbegroting... 5 1.3 Toelichting op het resultaat...

Nadere informatie

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

! # $ % !&' # ( #  & & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & # !" # $ "!' # ( # " " )*!+, -!+./)* 0112!! $ )0113 # # 4! #" 56 # ( # #'7!#( # '7 ( 8 # 9 8 * # # #" " (! ! " #! ( 9! (! " (! 4 : " ( ; " $ " " # : 9!# " #"! " # ( " 8 + 0 7 ( + ; + < : + 2 8 + 3 9 0 +

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

Notulen GMR vergadering. Datum : 16 september 2013 Aanvang : 19.45 uur Locatie : schoolgebouw van obs de Mienskip. 1. Opening, aanvullen agenda

Notulen GMR vergadering. Datum : 16 september 2013 Aanvang : 19.45 uur Locatie : schoolgebouw van obs de Mienskip. 1. Opening, aanvullen agenda Notulen GMR vergadering Datum : 16 september 2013 Aanvang : 19.45 uur Locatie : schoolgebouw van obs de Mienskip 1. Opening, aanvullen agenda De voorzitter opent de vergadering om 19:45 uur. Danielle Oosterhuis

Nadere informatie

Underwerp Beantwoording vragen CDA-fractie m.b.t. preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet

Underwerp Beantwoording vragen CDA-fractie m.b.t. preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet Riedsútstel Lijst Ingekomen : 8 december 2015 Stukken (LIS) Agindapunt : Status : Informerend/Informatiestuk Program : Programma 7 - Veiligheid Portefúljehâlder : G. Gerbrandy Amtner : H. Veenstra Taheakke

Nadere informatie

Gemeentebestuur Spui boulevard 300

Gemeentebestuur Spui boulevard 300 DORDRECHT 0> A an de gemeenteraad Gemeentebestuur Spui boulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 13 april 2010 Begrotingsprogramma Werk en Scholing en -thema opgroeien en onderwijs Betreft Jaarrekening 2008

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2014

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2014 Stichting Haagsche Schoolvereeniging Begroting 2014 Scholen en afdelingen: Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, Nederlandse afdeling Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, internationale afdeling Instituut

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

3 februari Geachte heer, mevrouw,

3 februari Geachte heer, mevrouw, 3 februari 2015 Geachte heer, mevrouw, Hierbij willen wij u onder de aandacht brengen dat in de procedure rondom de besluitvorming van het voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs niet juist is gehandeld. Sterker

Nadere informatie

GMR mei 2007. 1. Inleiding

GMR mei 2007. 1. Inleiding GMR mei 2007 1. Inleiding De doelstellingen voor vandaag: 1. Verhelderen van de relatie tussen de SKPO aansturingsvisie, de rol van de verschillende organisatielagen en rol van de staf. 2. Het budget voor

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2015-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Raadsvergadering : 23 juni 2014 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 23 juni 2014 Agendanr. 16 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant /41332

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant /41332 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant 4514545/41332 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Raadsvergadering: 4 juli 2013 Voorstelnummer: 2013/ 37 12 Stiens, 5 juni 2013 Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058 257 66 68

Nadere informatie

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014.

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014. Riedsútstel Ried : 12 februari 2015 Agindapunt : 5 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informatiecarrousel 5 februari 2015 (agendapunt 7) Portefúljehâlder : Mw. G. Postma Amtner :

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Foech ried/kolleezje: Raad: kaderstellend

Riedsútstel. Underwerp Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Foech ried/kolleezje: Raad: kaderstellend Riedsútstel Ried : 11 december 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Werkgroep 3D d.d. 3 december 2014 Agindapunt : 18 Portefúljehâlder : mw. G. Postma Amtner : mw. C. Zondag Taheakke

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR ORGANOGRAM Samenwerkingsstichting Kans &Kleur ADVIES / ONDERSTEUNING LIJN FORMELE INSPRAAK Bestuur AMBTELIJK SECRETARIAAT BESTUURSBUREAU-

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

Toelichting voorstel voor vorming van een Samenwerkingsbestuur

Toelichting voorstel voor vorming van een Samenwerkingsbestuur Toelichting voorstel voor vorming van een Samenwerkingsbestuur Ledenvergadering Vereniging Christelijk Basisonderwijs t Bildt en Leeuwarderadeel 2 juni 2015 Paulien Huizenga Onderwerpen 1. Informatie huidige

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 24 oktober 2006 Aanleiding

Nadere informatie

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV 1. Situatieschets SKOVV Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV) is de stichting voor katholiek basisonderwijs in Ede, Bennekom, Renkum, Wageningen,

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Hoogte overhead en productieve uren tarievenboek 2013

Riedsútstel. Underwerp Hoogte overhead en productieve uren tarievenboek 2013 Riedsútstel Ried : 11 oktober 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 5 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Bijlage 1 TB-M1 - PvdA motie overhead Bijlage 2 TB-M2 - PvdA motie

Nadere informatie

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus Financiën (VO) 2012 Dit rapport over de financiën van het bestuur toont detailinformatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt

Nadere informatie

Lumpsum 2.0. Lumpsum 2.0

Lumpsum 2.0. Lumpsum 2.0 Lumpsum 2.0 Lumpsum 2.0 Schoolbesturen krijgen een grote pot geld voor onder meer salarissen, leermiddelen, schoonmaak en onderhoud. Deze pot, de lumpsum, kunnen ze grotendeels naar eigen inzicht besteden.

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Als er sprake is van een klacht, is de klachtenregeling van BOOR van toepassing. Hierin klachten

Als er sprake is van een klacht, is de klachtenregeling van BOOR van toepassing. Hierin klachten Toezichtkader In het toezichtkader zijn diverse kengetallen benoemd, waarover BOOR jaarlijks of elk kwartaal verantwoording aflegt. In onderstaande tabel is de vindplaats opgenomen van de verschillende

Nadere informatie

Besluit Regeling van de gevolgen. Samenvoeging Sterrenschool op één locatie

Besluit Regeling van de gevolgen. Samenvoeging Sterrenschool op één locatie Besluit Regeling van de gevolgen Samenvoeging Sterrenschool op één locatie Voorgenomen besluit 2 juni 2017 Instemming MR 2 juli 2017 Definitief besluit 2 juli 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regeling

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Voorafgaand aan de GMR vergadering is van 19:00 tot 20:00 uur overleg met MR-voorzitters geweest.

Voorafgaand aan de GMR vergadering is van 19:00 tot 20:00 uur overleg met MR-voorzitters geweest. Notulen overleg GMR & MR-voorzitters Datum : 02-06-2014 Aanvang : 19.00 uur Locatie : schoolgebouw obs de Mienskip Voorafgaand aan de GMR vergadering is van 19:00 tot 20:00 uur overleg met MR-voorzitters

Nadere informatie

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon:

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-6355213 >Profiel >WS.2016.0009 Onderwerp > Functie- en competentieprofiel directeur-bestuurder

Nadere informatie

Aan de Raad. 1 Alle scholen die vallen onder de Opron doen mee aan het project duurzaam leren. Ambitie van

Aan de Raad. 1 Alle scholen die vallen onder de Opron doen mee aan het project duurzaam leren. Ambitie van Aan de Raad. No. : 13/11. Muntendam : 2 december 2011. Onderwerp : Jaarrekening en jaarverslag 2010 OPRON. ------------------------------------------------------ 1. Inleiding De Scholengroep Opron voor

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Strategisch beleidsplan 2015-2019 Groeien en Leren Verbinden en Versterken Voor u ligt het derde strategisch beleidsplan van de Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard (CPOB). Met

Nadere informatie

Overname De Pels door Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Overname De Pels door Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Kenmerk 14.009146 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 17 juli 2014 Jaargang en nummer 2014 59 Overname De Pels door Stichting openbaar

Nadere informatie

Meerjarig Bestuursformatieplan 2016-2020

Meerjarig Bestuursformatieplan 2016-2020 Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Meerjarig Bestuursformatieplan 2016-2020 Geschreven door L.J. van Heeren Biezenvijver 5 telefoon: 078-629 59 99 3297 GK PUTTERSHOEK email:vanheeren@acishw.nl

Nadere informatie

BEGROTING. status: goedgekeurd door de OTR

BEGROTING. status: goedgekeurd door de OTR BEGROTING 2015 2016 status: goedgekeurd door de OTR 2 Inhoud 1 Begroting SWV Passend Onderwijs PO Friesland 21.01 5 Kader 5 Grondslagen bekostiging 6 2 Staat van baten en lasten 6 3 Toelichting op diverse

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Toetreding Drimmelen tot Stichting Openbaar Basisonderwijs (OBO) West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Toetreding Drimmelen tot Stichting Openbaar Basisonderwijs (OBO) West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering van 4 november 2010 Onderwerp: Toetreding Drimmelen tot Stichting Openbaar Basisonderwijs (OBO) West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: A.Grootenboer

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen 4514541/43967 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland;

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland; Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 14 maart 2016 Voorstel nummer : 8 Behandelend ambtenaar : Willem van der Oest Telefoonnummer : 0596 691194 E-mailadres : w.vanderoest@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Wijziging statuten Stichting openbaar onderwijs Marenland

Wijziging statuten Stichting openbaar onderwijs Marenland AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 24 februari 2016 Registratienummer: TB16.5527469 Agendapunt: 10 Onderwerp: Wijziging statuten Stichting openbaar onderwijs Marenland Voorstel: I.

Nadere informatie

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Periode 2015 t/m 2018 Definitief: april 2015 Auteurs: Karin de Groot en Shyaam Gajapersad Inhoudsopgave 1. DEFINITIES 1 2. INLEIDING 1 3. VERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs 112.002364 2 6 JULI Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs T 0226 357230 W www.stichtingallure.nl E info@stichtingalture.nl Gemeente Koggenland T.a.v. college van burgemeester

Nadere informatie

Planning & control cyclus

Planning & control cyclus Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard versie Planning & control cyclus Geschreven door: L.J. van Heeren Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 6 februari 2013, na goedkeuring

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

Hierbij nodigen we jullie uit voor de vergadering van de GMR van O2A5 op 3 april, aanvang uur in het bestuursgebouw van O2A5 in Arkel.

Hierbij nodigen we jullie uit voor de vergadering van de GMR van O2A5 op 3 april, aanvang uur in het bestuursgebouw van O2A5 in Arkel. GMR O2A5 Aan de leden van de GMR O2A5, Arkel, 21 maart 2013 Dames en heren, Hierbij nodigen we jullie uit voor de vergadering van de GMR van O2A5 op 3 april, aanvang 20.00 uur in het bestuursgebouw van

Nadere informatie

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland.

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Raadsvergadering 22 februari 2016 Nr.: 10 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema. Ter inzage liggende stukken:

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Verordening maatschappelijke ondersteuning Achtkarspelen 2012

Riedsútstel. Underwerp Verordening maatschappelijke ondersteuning Achtkarspelen 2012 Riedsútstel Ried : 6 september 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 8 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : mw. M. Bakker Taheakke : Bijlage 1 Verordening Maatschappelijke ondersteuning Bijlage 2

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie