Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid"

Transcriptie

1 Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid versie: maart 2013 Loyalis werkgevershandleiding > 1

2 1. In het kort Inleiding U hebt een semi-collectief contract voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP) bij Loyalis gesloten voor uw werknemers. In het contract wordt naar deze handleiding verwezen. Deze handleiding is bedoeld om u informatie te geven en dient als praktisch naslagwerk. Voor gedetailleerde informatie over de premie kunt u de bijlage bij uw contract raadplegen. Wie arbeidsongeschikt wordt, ziet zijn leven ingrijpend veranderen. Op dat moment zijn financiële problemen het laatste wat iemand kan gebruiken. Met de semi-collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt u uw werk nemers een verzekering met zeer goede voorwaarden en profiteert u zelf ook van enkele voordelen. De voordelen voor uw werknemer Aanvulling WIA De arbeidsongeschiktheidsverzekering vult het inkomen aan bij arbeidsongeschiktheid. Het gaat om een aanvulling op de WIA en de regeling van uw pensioenfonds. Minimaal 70% inkomen De verzekering vult aan tot minimaal 70% van het oude inkomen. De uitkering loopt tot de ingangsdatum van het pensioen. Loyalis werkgevershandleiding > 2

3 Bij volledige arbeidsongeschiktheid is er een extra aanvulling van 10% van het inkomen over de hele looptijd tot de ingangsdatum van het pensioen. Uitkering bij minder dan 35% Ook bij een arbeidsongeschiktheids per cen tage lager dan 35% is een uitkering mogelijk. Aanvulling pensioenopbouw Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan er recht zijn op een vergoeding voor de aan vulling van de pensioen opbouw. Premiekorting Alle deelnemers profiteren van een collec ti viteitskorting op de premie. Geen medische selectie Uw werknemer kan zich, binnen 6 maanden na indiensttreding of binnen 6 maanden na de ingang van de verzekeringsovereenkomst, aanmelden voor deze verzekering zonder gezondheidsvragen te beantwoorden. Belastingvoordeel De premie wordt ingehouden op het brutoloon, voordat de loonheffing wordt berekend. Geen overhaaste beslissing Werknemers kunnen de tijd nemen om na te denken over deelname aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het deelnamecertificaat is 30 dagen vrijblijvend ter inzage. Premie naar rato De werknemer betaalt premie naar rato van zijn inkomen. De premie is onafhan kelijk van leeftijd, geslacht en beroep. Loyalis werkgevershandleiding > 3

4 De voordelen voor u en uw organisatie Geen medische selectie Binnen de semi-collectieve overeenkomst hebben uw werknemers de eerste 6 maanden na de ingangsdatum van de verzekeringsovereenkomst recht op blanco acceptatie. Nieuwe werknemers hebben ook recht op blanco acceptatie gedurende de eerste 6 maanden na indiensttreding. Daling bruto loonkosten Bij elke werknemer die deelneemt aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering dalen de bruto loonkosten. De te betalen premie voor de verzekering wordt namelijk afge trok ken van het premieplichtig loon. Re-integratie Subsidie Wij betalen mee aan de re-integratiekosten van langdurig zieken en aan maatregelen voor verzuimpreventie op organisatieniveau. Voorwaarde is dat de zieke deelneemt aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Met de Re-integratie Subsidie kunnen wij zowel uw als onze schadelast beperken. Meer over deze Re-integratie Subsidie en preventie leest u in de handleiding Re-integratie Subsidie Loyalis. Loyalis werkgevershandleiding > 4

5 Loyalis werkgevershandleiding > 5

6 2. Dekking van de verzekering Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen uw werknemers zich verzekeren tegen het risico van een sterk dalend inkomen door arbeidsongeschiktheid. Uw werknemer kan daarbij kiezen uit drie dekkingen: Dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer ontvangt een uitkering die zijn inkomen aanvult tot minimaal 70% van zijn verzekerd inkomen. Dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid Een werknemer die volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard, ontvangt tot de ingangs datum van het pensioen een uitkering van 10% van zijn verzekerd inkomen. Met deze aanvulling wordt zijn totale inkomen bij volledige en duurzame arbeidsonge schikt heid dan ongeveer 85% van zijn salaris. Als de werknemer volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt is, wordt zijn totale inkomen ongeveer 80% van zijn salaris. Als de werknemer met pensioen gaat, stopt deze uitkering. Complete dekking Dekking bij zowel volledige als gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Hiermee heeft uw werknemer de zekerheid dat hij altijd tussen 70% en 85% van zijn verzekerd inkomen zal houden als hij arbeidsongeschikt wordt. Loyalis werkgevershandleiding > 6

7 Inkomen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Als uw werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt verklaard met een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 35 en 80% heeft hij recht op een WGA-uitkering (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Er zijn twee situaties mogelijk: Uw werknemer kan nog gedeeltelijk werken en doet dat ook De werknemer ontvangt tijdelijk, gedurende maximaal drie jaar, een loongerelateerde WGAuitkering die gebaseerd is op het vroegere loon, het arbeidsverleden en het eventuele huidige loon. De uitkering is 70% van het inkomensverlies. Dat is het verschil tussen het oude salaris en het nieuwe salaris. Na afloop van deze tijdelijke uitkering kan er recht zijn op een WGA-loonaanvullingsuitkering. Deze geldt voor mensen die geen loongerelateerde uitkering meer krijgen en die ten minste 50% van hun restverdiencapaciteit benutten. Dat wil zeggen dat zij minstens 50% verdienen van wat zij kunnen verdienen. Ook tijdens deze fase wordt het loon voor het gedeelte waarvoor de werknemer afgekeurd is vanuit de arbeidsongeschiktheidsverzekering aangevuld tot 70% van het oude jaarinkomen. Uw werknemer kan nog gedeeltelijk werken maar werkt niet of te weinig De werknemer ontvangt ook in deze situatie een loongerelateerde WGA-uitkering. Als hij na afloop van deze loongerelateerde uitkering minder dan 50% verdient van wat hij kan verdienen, dan heeft hij recht op een WGAvervolguitkering. Uw werknemer krijgt dan met de arbeidsongeschiktheidsverzekering tot de ingangsdatum van het pensioen een aanvulling tot minimaal 70% van zijn oude jaar inkomen. Loyalis werkgevershandleiding > 7

8 Inkomen bij volledige arbeidsongeschiktheid Wordt uw werknemer volledig arbeidsongeschikt verklaard met een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 80 en 100%? Dan zijn er twee mogelijkheden: Uw werknemer kan niet meer werken maar heeft kans op herstel Bij volledige arbeidsongeschiktheid met kans op herstel is er volgens de WIA recht op een WGA-uitkering. In deze situatie vult de arbeidsongeschiktheidsverzekering 10% van het oude salaris aan zodat het verzekerde inkomen tot ongeveer 80% wordt aangevuld. Uw werknemer kan niet meer werken en herstelt niet meer De werknemer krijgt een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). De uitkering is 75% van het oude salaris tot maximumpremieloon. Ook in dit geval keert de arbeidsongeschiktheidsverzekering 10% van het verzekerd jaarinkomen uit. Zijn maandelijkse uitkering is dan ongeveer 85% van zijn inkomen tot hij met pensioen gaat. Inkomen bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid Wanneer uw werknemer voor minder dan 35% arbeidsongeschikt is, heeft hij geen recht op een uitkering volgens de Wet Inkomen en Arbeid (WIA). De arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt dan voor een uitkering van 80% van het inkomensverlies. Voorwaarde is dat de werknemer nog 65% van zijn loon verdient. Deze aanvulling is afhankelijk van uw cao, heeft een looptijd van maximaal tien jaar en stopt als uw werknemer met pensioen gaat. Loyalis werkgevershandleiding > 8

9 Garantie-uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid De extra Garantie-uitkering geeft na gedeeltelijk ontslag wegens arbeidsongeschiktheid altijd en direct recht op een uitkering. Dit geldt ook als een werknemer nog gedeeltelijk aan het werk is en het totale inkomen meer dan 70% van het oude inkomen bedraagt. De Garantie-uitkering wordt vastgesteld naar rato van het arbeidsongeschiktheidspercentage: Gratis voorzetting Gratis voortzetting dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid vanaf 60 jaar Als werknemers 60 jaar of ouder zijn wordt de kans dat zij terugvallen op de verzekering kleiner. Daarom zet Loyalis de verzekering gratis voort vanaf 60 jaar tot de ingangs datum van het pensioen. Uw werknemer is dan gratis verzekerd voor de dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Gratis voortzetting dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid vanaf 63 jaar Als werknemers 63 jaar of ouder zijn wordt de kans dat zij terugvallen op de verzekering kleiner. Daarom zet Loyalis de verzekering gratis voort van 63 jaar tot de ingangs datum van het pensioen. Uw werknemer is dan gratis verzekerd voor de dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid. Loyalis werkgevershandleiding > 9

10 Loyalis werkgevershandleiding > 10

11 3. Deelname aan de verzekering Wie kunnen deelnemen aan de verzekering? Vrijwel al uw werknemers kunnen deelnemen aan de semi-collectieve verzekering. Hebt u werknemers die arbeidsongeschikt zijn? Gedeeltelijk arbeidsongeschikten kunnen wel deelnemen, maar de al aanwezige arbeidsongeschiktheid is dan uitgesloten van de dekking. Dat geldt ook voor uitbreiding van de arbeidsongeschiktheid door dezelfde klachten. Tot welke leeftijd kunnen werknemers de verzekering afsluiten? De dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kunnen werknemers afsluiten tot 59 jaar. De dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid kunnen werknemers afsluiten tot 62 jaar. Loyalis werkgevershandleiding > 11

12 Worden werknemers medisch gekeurd? Wij bieden uw werknemers blanco acceptatie aan. Dat betekent dat uw medewerkers geen gezondheidsvragen hoeven te beantwoorden. Blanco acceptatie geldt als de werknemer de arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit binnen zes maanden na indiensttreding of binnen zes maanden na ingang van de semi-collectieve overeenkomst. Meldt uw werknemer zich pas later aan, dan moet hij gezondheidsvragen beantwoorden. De medisch adviseur beoordeelt of er nog een uitgebreide gezondheidsverklaring vereist is. De uitgevraagde medische gegevens kunnen aanleiding zijn tot het opleggen van beperkende voorwaarden. Dit kan betekenen dat er een of meerdere uitsluitingen of een wachttermijn worden bepaald. Er vindt echter altijd acceptatie plaats. Hoe wordt de premie verrekend? De premie houdt u maandelijks in op het salaris van de deelnemende werknemers. Op het premiebedrag krijgt de werknemer collectiviteitskorting. Wij stellen elk jaar opnieuw de hoogte van de korting vast op basis van onder meer het aantal deelnemers binnen de verzekering. Hoe kunnen werknemers zich aanmelden? Uw werknemers kunnen zich aanmelden via of met een papieren aanmel d formulier. In het welkomstpakket zit geen aanmeldingsformulier. Heeft uw werknemer meer dan één baan bij verschillende werkgevers? Dan moet hij voor elk dienstverband afzonderlijk een verzekering afsluiten. Loyalis werkgevershandleiding > 12

13 Loyalis werkgevershandleiding > 13

14 4. Wat is uw rol als werkgever? Uw taken Informeren U informeert uw werknemers over de mogelijkheid tot deelname aan de semi-collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Vanzelfsprekend kunnen wij u hierbij ondersteunen met informatiemateriaal. Aan nieuwe werknemers reikt u het welkomstpakket uit. Administratie bijhouden Wijzigingen verwerken wij in onze administratie en op het mutatieoverzicht, dat wij u elke maand toesturen. Hierop staan de ingangsdatum en de gewijzigde dekking. Het gewijzigde deelnamecertificaat sturen wij rechtstreeks naar uw werknemer. Wijzigingen en correcties verwerken U verwerkt de mutaties in uw administratie en u houdt maandelijks de verschuldigde premie in op het salaris. De wijzigingsdatum staat op het mutatieoverzicht vermeld. Wij brengen u op de hoogte van verschillen tussen uw administratie en de onze. U ontvangt van ons, als dat van toepassing is, een verschillenlijst met het verzoek de correcties te verwerken. Gegevens aanleveren U zorgt voor de maandelijkse aanlevering van gegevens aan Loyalis via SBC Gegevensincasso. De werkwijze vindt u terug in de Werkinstructie Gegevensaan levering. Loyalis werkgevershandleiding > 14

15 Werkt u met een administratiekantoor? Wordt u als werkgever vertegenwoordigd door een administratiekantoor, dan is er sprake van een andere verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Uw administratiekantoor heeft het contract afgesloten en is daarmee de juridische contractpartner. De werknemer heeft de mogelijkheid om zich via de werkgever aan te melden voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hoe de afdracht van de verschuldigde (premie)bedragen gebeurt, is afhankelijk van de gemaakte afspraken tussen u en uw administratie kantoor. Beëindigt het administratiekantoor de verzekeringsovereenkomst, dan wordt daarmee de overeenkomst met elke onderliggende werkgever beëindigd. U kunt dan als werkgever een nieuw contract met ons sluiten. Uw werknemers kunnen doorlopend verzekerd blijven. Loyalis werkgevershandleiding > 15

16 Loyalis werkgevershandleiding > 16

17 5. Wijzigingen in de verzekering Wijzigingen kan de verzekerde werknemer zelf aan ons doorgeven met behulp van het wijzigingsformulier. Dat geldt voor de volgende gevallen: Aanpassing van de dekking Een werknemer die de dekking wil uitbreiden kan dit aan ons laten weten. Hij krijgt dan een gezondheidsverklaring toegestuurd met het verzoek die in te vullen en terug te sturen. De medisch adviseur adviseert over de voorwaarden waaronder de gewenste uitbreiding of wijziging verwerkt wordt. Het kan namelijk zijn dat de werknemer voor de uitbreiding of wijziging voor een bepaalde aandoening uitgesloten wordt. Ook als een werknemer de dekking wil verminderen, geeft hij dit aan op het wijzigingsformulier. Voor de vermindering van de dekking geldt een opzegtermijn van 1 maand. Wijziging van gegevens Veranderingen of aanpassingen in de gegevens kan uw werknemer altijd direct doorgeven. Andere werkgever Als uw werknemer van werkgever verandert, is het belangrijk dit aan ons te melden. Heeft de nieuwe werkgever ook een semi-collectieve verzekeringsovereenkomst afgesloten, dan kan de verzekering worden voortgezet. Is dat niet het geval, dan kan de werknemer de verzekering voortzetten op individuele basis. Beëindiging verzekering Als een werknemer de verzekering wil beëindigen kan hij dat zelf regelen. Voor de beëindiging geldt een opzegtermijn van een maand. De verzekeringsovereenkomst eindigt op de eerste dag van de maand volgend op het verstrijken van de opzegtermijn van 1 maand. Loyalis werkgevershandleiding > 17

18 Is uw werknemer langdurig ziek? Zodra uw werknemer langdurig ziek is, moet hij dit schriftelijk melden bij Loyalis. In ieder geval na zes maanden en uiterlijk binnen twaalf maanden na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid. Dat kan met het meldingsformulier dat te vinden is op onze website of aan te vragen is via onze Klantenservice. Is uw werknemer overleden? Als een deelnemende werknemer overlijdt, dan vragen wij u dit zo snel mogelijk schriftelijk door te geven aan: Loyalis Verzekeringen Antwoordnummer VC Heerlen. Vermeld daarbij in elk geval: naam en voorletters; geboortedatum; overlijdensdatum; het certificaatnummer (indien beschikbaar). Loyalis werkgevershandleiding > 18

19 Loyalis werkgevershandleiding > 19

20 6. Begrippenlijst Deelnamecertificaat Het bewijs van verzekering voor de werknemer. Premiekorting Afhankelijk van de sector waarbinnen uw organisatie valt, het aantal deelnemers aan de verzekering en eventuele overige omstandigheden komen uw werknemers in aanmerking voor een korting op de premie. Restverdiencapaciteit Dat deel van het inkomen dat de werknemer op basis van zijn arbeidsgeschiktheid nog kan verdienen. Verzekerd inkomen Dit is het inkomen op 1 januari in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de werknemer ontslagen wordt wegens arbeidsongeschiktheid. Dit inkomen is gelijk aan het inkomen waarover uw werknemer pensioen opbouwt. Blanco acceptatie Bij blanco acceptatie hoeft de werknemer geen gezondheidsvragen te beantwoorden. Loyalis werkgevershandleiding > 20

21 7. Meer weten? Deze handleiding is een deel van ons complete informatiepakket speciaal voor werkgevers en pensioenspecialisten van vakcentrales. Dat informatiepakket bevat verder: Website voor werkgevers De werkgeverssite is bereikbaar via. Deze site is speciaal voor u als werkgever en vakbondsvertegenwoordiger en biedt u actuele informatie en ondersteuning bij uw werkzaamheden. Digitale nieuwsbrief Via de werkgeverssite kunt u gemakkelijk een abonnement nemen op de digitale nieuwsbrief voor werkgevers, Loyalis Nieuws. U leest maandelijks in deze nieuwsbrief actuele informatie over pensioenen, aanvullende inkomenszekerheid, personeelsbeleid en sociale zekerheid. Voorlichting en kennisoverdracht Ook voor themadagen, workshops en presentaties kunt u bij ons terecht. Wij organiseren die voor medewerkers van personeelszaken toegespitst op hun werkzaamheden. Uw werknemers bieden wij presentaties over actuele onderwerpen. Onze afdeling Relatiebeheer vertelt u er graag meer over. Informatiemateriaal Om uw werknemers te informeren kunt u ge bruik maken van informatiemateriaal dat wij voor u beschikbaar stellen. Via de werkgevers site kunt u deze communicatiemiddelen down loaden. Vragen? De medewerkers van Relatiebeheer geven antwoord op uw vragen. Op het gebied van pensioenen, aanvullende inkomenszekerheid, personeelsbeleid en sociale zekerheid. Zij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8 tot 17 uur via telefoonnr: Als uw werknemers vragen hebben, kunnen zij bellen met ons Servicecenter. Onze medewerkers zijn elke werkdag bereikbaar van 8 tot uur via telefoonnr: Loyalis werkgevershandleiding > 21

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362.

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362. Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) 90.0362.13 Loyalis werkgevershandleiding > 1 1. In het kort Inleiding U hebt een collectief contract voor een

Nadere informatie

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid werkgevershandleiding bij collectief contract Vooraf U hebt een collectief contract voor IPAP bij Loyalis Verzekeringen gesloten. In het contract wordt naar deze

Nadere informatie

Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor uw werknemers

Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor uw werknemers Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor uw werknemers (semi-collectief contract) 90.1723.17 Inleiding U hebt een semi-collectief contract voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent. Helemaal

Nadere informatie

Collectieve verzekering bij arbeidsongeschiktheid (AOV- voorheen IPAP) Beste collega,

Collectieve verzekering bij arbeidsongeschiktheid (AOV- voorheen IPAP) Beste collega, s c h o l e n g r o e p Collectieve verzekering bij arbeidsongeschiktheid (AOV- voorheen IPAP) Beste collega, In het kader van goed werkgeverschap hebben wij per 1 november 2016 een zeer gunstige collectieve

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsongeschiktheid verzekering

Collectieve Arbeidsongeschiktheid verzekering Collectieve Arbeidsongeschiktheid verzekering Door de Wet Inkomensvoorziening bij Arbeidsongeschiktheid (WIA) is het risico op inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid voor werknemers fors toegenomen.

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Windesheim

Vragen en antwoorden Windesheim Vragen en antwoorden Windesheim Heb je privé al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Je beslist zelf of je wilt overstappen of niet. Kies je voor deelname aan de collectieve regeling? Vul dan de deelnameverklaring

Nadere informatie

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Aanvraagformulier Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Bent u met onbetaald verlof of wordt u ontslagen? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Bent u gedeeltelijk met onbetaald verlof

Nadere informatie

Welkom bij NV schade

Welkom bij NV schade Welkom bij NV schade Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor bent u automatisch verzekerd

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer Waar is deze verzekering voor? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeidsongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het

Nadere informatie

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu Pensioen en arbeidsongeschiktheid Later = Nu Later = Nu Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wat gebeurt er met uw inkomen als u ziek wordt en daardoor (gedeeltelijk) niet meer kunt werken? En hoe zit

Nadere informatie

Inleiding. Arbeidsongeschiktheid en werk. Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Inleiding. Arbeidsongeschiktheid en werk. Arbeidsongeschiktheid en pensioen Arbeidsongeschikt Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het werk bent. Toch kan het gebeuren dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, voor een kortere of langere

Nadere informatie

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT De Werkgever PRODUCTINFORMATIE collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT WAT U EERST MOET WETEN Als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, kan hij niet meer voor zijn inkomen zorgen. Vaak

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat!

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! OHRA Inkomensgarantieplan Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! De wet- en regelgeving Arbeidsongeschiktheid is iets wat ook ú kan overkomen.

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Onderwerp Uw verzekeringsoverzicht en UPO 2015 Ons kenmerk NVS/P123456 Datum augustus 2015 Beste heer A, U bent bij NV schade verzekerd van

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

WIA-excedentverzekering

WIA-excedentverzekering WIA-excedentverzekering Extra zekerheid voor als u meer dan 50.000 verdient NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Waarom ontvang ik een brief van NV Schade? Speciaal voor werknemers

Nadere informatie

In deze brief vindt u meer over de gunstige voorwaarden waaronder deze collectieve verzekering is afgesloten.

In deze brief vindt u meer over de gunstige voorwaarden waaronder deze collectieve verzekering is afgesloten. Haarlem, januari 2017 Betreft: collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering Beste nieuwe collega, Als u in dienst treedt bij de OSZG bent u automatisch via een collectieve verzekering verzekerd tegen

Nadere informatie

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Als u arbeidsongeschikt wordt, dan wilt u er in inkomen natuurlijk zo min mogelijk op achteruit gaan. Een goede WIA-verzekering

Nadere informatie

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Inhoudsopgave Onderwerp Brief Uw verzekeringsoverzicht WIA-werknemersverzekering Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Toelichting

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

WIA-excedentverzekering Top

WIA-excedentverzekering Top WIA-excedentverzekering Top Extra zekerheid voor als u meer dan 100.000 verdient NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT Wat betekent WIA voor uw pensioen? 1. U bent arbeidsongeschikt Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt... 2 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen?... 2 2.1 WIA-uitkering

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze verzekering(en)?

Wat krijgt u in deze verzekering(en)? Welkom bij NV schade! U bent vanaf via uw werkgever verzekerd voor de . NV schade voert deze verzekering(en)

Nadere informatie

Risico s en oplossingen bij arbeidsongeschiktheid ST KOE

Risico s en oplossingen bij arbeidsongeschiktheid ST KOE Risico s en oplossingen bij arbeidsongeschiktheid ST KOE Situatie 1 Petra (leerkracht en 28 jaar) komt op wintersport in Oostenrijk in botsing met een Tsjechische skiër en loopt een gecompliceerde bekkenbreuk

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent. Helemaal

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent arbeidsongeschikt Wat betekent WIA voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WIA-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke uitkering

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie

Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Premies en voorwaarden 2012 WIA Exclusief voor de Metalektro

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Toelichting Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheids verzekeringen voor werknemers Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers Wordt u ziek en bent u na twee jaar nog

Nadere informatie

1 Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.2

1 Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.2 van ABC Janssen Deze Inkomensvooruitblik is samengesteld op basis van uw gegevens bij uw pensioenfonds en Loyalis. Daardoor is de Inkomensvooruitblik een persoonlijk overzicht van uw toekomstig inkomen.

Nadere informatie

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie?

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Uw werknemer is arbeidsongeschikt Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-werknemersverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-werknemersverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Inhoud 1. Wat bedoelen wij met...?...3 2. Over de voorwaarden...3 3. Waarvoor is deze verzekering?...3 4.

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid SNPS Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Via de pensioenregeling van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) zijn er voorzieningen getroffen voor het geval

Nadere informatie

Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever

Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever 0 Lees eerst het dienstverleningsdocument en vul de Kennis- en ervaringstoets in voordat u dit formulier invult. Terugsturen naar: Loyalis

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide. Welke

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheid. Het kan ook jou overkomen. 3 De WIA in het kort

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Stichting Shell Pensioenfonds Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Via de pensioenregeling van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) zijn er voorzieningen getroffen voor het geval u door (gedeeltelijke)

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs De Stichting Sociaal Fonds Infrastructuur en Milieu Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Vrijwillige verzekering buitenland Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, de WAO en de

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Aanvraag voor offerte Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Waarom dit formulier? U gaat (tijdelijk) minder werken, minder verdienen of u gaat met onbetaald verlof. Daardoor bouwt u (tijdelijk)

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers inkomen aangevuld automatisch door goed NV verzekerd Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Uw werknemers goed verzekerd bij arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Aanvraag voor offerte Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Waarom dit formulier? U gaat (tijdelijk) minder werken, minder verdienen of u gaat met onbetaald verlof. Daardoor bouwt u (tijdelijk)

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Over wat er met uw pensioen gebeurt als u arbeidsongeschikt wordt. Pensioenfonds

Arbeidsongeschikt. Over wat er met uw pensioen gebeurt als u arbeidsongeschikt wordt. Pensioenfonds Arbeidsongeschikt Over wat er met uw pensioen gebeurt als u arbeidsongeschikt wordt. Pensioenfonds U hoeft zelf niets te doen Alle deelnemers kunnen in aanmerking komen voor de maatregelen van het Pensioenfonds

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz In de WIA, wat nu? Wagenparkmanagement De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Inhoud Een goede basis bij

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen?

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor mijn pensioen? Inhoud H01 Wanneer ben ik arbeidsongeschikt? pagina 3 H02 Wat moet ik weten als ik arbeidsongeschikt ben? pagina 5 H03 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Versie 16-08-2011 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de WIA-uitkering hangt niet

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Basis In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Basis. In

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid? Zorg dat u goed verzekerd bent

Arbeidsongeschiktheid? Zorg dat u goed verzekerd bent Arbeidsongeschiktheid? Zorg dat u goed verzekerd bent NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Wilt u weten wat er gebeurt met uw inkomen en wat uw rechten en plichten zijn als u onverhoopt

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WIA Bodem In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA Bodem. In de algemene

Nadere informatie

Grip op arbeidsongeschiktheid

Grip op arbeidsongeschiktheid Grip op arbeidsongeschiktheid Bespaar op de arbeidsongeschiktheidspremies voor uw bedrijf Verzeker uw medewerkers tegen inkomensterugval Voorkom problemen met het UWV: voldoe aan alle eisen voor re-integratie

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers inkomen aangevuld automatisch door goed NV verzekerd Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Uw werknemers goed verzekerd bij arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Arbeidsongeschiktheid wat u zeker weten moet Inhoudsopgave pagina Inkomen bij arbeidsongeschiktheid 4 ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen 6 Uw uitkering 7 Uw pensioenopbouw 9 Aanvragen 18 De betaling 19

Nadere informatie

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor MKB bedrijven. Informatie voor de werkgever

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor MKB bedrijven. Informatie voor de werkgever Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor MKB bedrijven Informatie voor de werkgever Inhoud Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 3 Wat zijn de voordelen van deze verzekeringen? 4

Nadere informatie

Mark Bremen. Financieel gevolg bij arbeidsongeschiktheid

Mark Bremen. Financieel gevolg bij arbeidsongeschiktheid Mark Bremen Financieel gevolg bij arbeidsongeschiktheid 1 WIA = Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen vormt bij arbeidsongeschiktheid de basis van uw inkomen. 80-100% duurzaam - IVA uitkering 80-100%

Nadere informatie

Loyalis in de zorg Een deskundige partner voor werkgevers

Loyalis in de zorg Een deskundige partner voor werkgevers De expertise van Loyalis is mensenwerk gebruiken we onze kennis voor heldere adviezen en diensten. Omdat pensioen- en caoregelingen in elke sector weer anders zijn, is ons werk maatwerk. En bieden we onze

Nadere informatie

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Premies en voorwaarden 2017 WIA Metalektro Exclusief voor de Metalektro Uw organisatie draait op gezonde medewerkers. Maar wat als uw medewerker toch

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Den Haag, december 2014 Deze polisvoorwaarden gelden vanaf 1 januari 2015 2 Inhoud Artikel 1. Aanvullende

Nadere informatie

Inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Een ongeluk, ziekte of verlies van uw baan: het kan ook ú overkomen. Hoe moet het dan met het huishouden? Woonlasten, energiekosten, verzekeringspremies,

Nadere informatie

Welkom. Onze verzekeringen en diensten

Welkom. Onze verzekeringen en diensten Welkom Onze verzekeringen en diensten Welkom bij NV schade Uw bedrijf valt onder de CAO Metaal en Techniek of de CAO Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven. Daardoor zijn uw werknemers bij NV schade

Nadere informatie

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie

Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Arbeidsongeschiktheid vanaf 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WGA-Hiaatverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Premies en voorwaarden 2016 WIA Metalektro Exclusief voor de Metalektro

Nadere informatie

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A Voorwaarden WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A 2017-1 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 De grondslag van uw verzekering WIA AO minder

Nadere informatie

Collectieve verzekering bij (gedeeltelijke of volledige) arbeidsongeschiktheid

Collectieve verzekering bij (gedeeltelijke of volledige) arbeidsongeschiktheid Collectieve verzekering bij (gedeeltelijke of volledige) arbeidsongeschiktheid Waar gaat het om? Als je onverzekerd (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt, ondervind je een forse inkomensdaling na een

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie