Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Kinderopvang Nr. 186 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 april 2012 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van de brief van 8 februari 2012 inzake kindregelingen (Kamerstuk , nr. 168) en de brief van 14 maart 2012 inzake de inkomenseffecten van de herziening kindregelingen (Kamerstuk , nr. 174). De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 13 april Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt. De voorzitter van de commissie, Van Gent De griffier van de commissie, Post kst ISSN s-gravenhage 2012 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

2 1 Kan de regering een aantal rekenvoorbeelden verschaffen. In ieder geval een budgettair neutraal rekenvoorbeeld, waarbij de koopkracht voor alleenstaande ouders in de bijstand ongewijzigd blijft en er maximaal wordt ingezet op arbeidsparticipatie. Wat zou in dat geval de hoogte van de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de alleenstaande oudertoeslag en de combinatiekorting zijn? Wat zijn in dat scenario de arbeidsparticipatie- en inkomenseffecten ten opzichte van de huidige situatie? U vraagt naar een variant waarbij het totale budget voor de kindregelingen niet verandert, waarbij de koopkracht van de alleenstaande ouder in de bijstand ongewijzigd blijft, en er zoveel mogelijk wordt ingezet op de arbeidsparticipatie. Ik wil daarbij benadrukken dat ik deze variant in dit stadium beschouw als een technische variant. Zoals gemeld in mijn brief van 14 maart ontvangt u op Prinsjesdag een concreet voorstel met integrale financiële invulling en bijbehorende inkomenseffecten. Te zijner tijd ga ik daarover graag het gesprek met u aan. Hieronder volgt een stapsgewijze uitleg van de inkomens- en participatieeffecten van de door u gevraagde technische variant. Aangezien de nieuwe alleenstaande-oudertoeslag de aanvulling in de bijstand voor alleenstaande ouders vervangt, zal in de gevraagde variant de hoogte van de nieuwe toeslag gelijk moeten zijn aan de aanvulling in de bijstand. Hiermee wordt de gevraagde koopkrachtneutraliteit voor deze groep bereikt. De hoogte van de aanvulling in de bijstand is momenteel veel hoger dan de som van de alleenstaande ouderkortingen waar werkende alleenstaande ouders aanspraak op kunnen maken. Werkende alleenstaande ouders met lage en middeninkomens zullen er daardoor (fors) op vooruit gaan. Aangezien de aanvulling op het kindgebonden budget wordt afgebouwd met de hoogte van het inkomen en dit voor de alleenstaande ouderkortingen niet geldt, is de variant negatief voor de alleenstaande ouders met hoge inkomens. Gegeven het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit zal een deel van de financiering van de nieuwe toeslag gevonden moeten worden in de andere kindregelingen, te weten, uit de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Financiering vanuit de kinderopvangtoeslag zal leiden tot negatieve participatie-effecten en voldoet dus niet aan de in de vraag geformuleerde uitgangspunten. Voor het overige zouden de budgetten van de overige fiscale regelingen overgeheveld worden naar de combinatiekorting vanwege het uitgangspunt van zo gunstig mogelijke participatie-effecten. Dit leidt alles tezamen tot inkomensneutraliteit voor alleenstaande ouders in de bijstand, tot een negatief inkomenseffect voor alleenverdieners (doordat kindgebonden budget en kinderbijslag verlaagd worden) en een overwegend positief inkomenseffect voor tweeverdieners (door de intensivering van de combinatiekorting). De participatie-effecten zijn naar verwachting positief. 2 Het aantal kindregelingen wordt teruggebracht naar vier. Dit betekent dat er een aantal oude regelingen worden geschrapt. Deze oude regelingen zijn elk bedacht met een specifiek doel. Welke van deze doelen vallen weg in het nieuwe stelsel? Met andere woorden, zijn er ongewenste bijeffecten van de versimpeling van de kindregelingen? Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

3 In het antwoord op vraag 4 wordt een overzicht gegeven van de doelstellingen van de specifieke regelingen. De doelstellingen van de afzonderlijke regelingen laten zich clusteren in twee hoofddoelstellingen: het bieden van een tegemoetkoming in de kosten van kinderen (meer generiek in de vorm van kinderbijslag en meer specifiek in de vorm van bijvoorbeeld de tegemoetkoming voor ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen), en het bevorderen van de arbeidsparticipatie door het mogelijk maken van de combinatie van werk en de zorg voor kinderen. Deze doelstellingen blijven behouden in het nieuwe stelsel, maar dan transparanter en eenvoudiger, waarbij regelingen met dezelfde doelstelling op elkaar worden afgestemd dan wel samengevoegd. 3 De regering schrijft dat het huidige regime van kindregelingen, regelingen kent die opbouwen met inkomen en regelingen die juist afbouwen met inkomen. Wat wordt met het voorstel tot herziening beoogd? In hoeverre is dit anders in het voorgestelde regime dan in het huidige regime? Het voorstel tot herziening van de kindregelingen beoogt deze situatie (regelingen die opbouwen met het inkomen en regelingen die afbouwen met het inkomen) daar waar mogelijk te voorkomen. Hiertoe worden de alleenstaande-ouderkorting en de aanvullende alleenstaandeouderkorting, die beide opbouwen met het inkomen (in het geval van de alleenstaande-ouderkorting door toenemende verzilvering) en de aanvulling op het sociaal minimum voor alleenstaande ouders (die afbouwt met het inkomen) samengevoegd in één alleenstaandeoudertoeslag op het kindgebonden budget (die afbouwt met het inkomen). Verder wordt de ouderschapsverlofkorting, die tot doel heeft de combinatie van werk en zorg mogelijk te maken, maar afbouwt met het inkomen, afgeschaft. De inkomensafhankelijke combinatiekorting die ook als doel heeft de combinatie van werk en zorg mogelijk te maken, maar juist opbouwt met het inkomen, blijft bestaan. In het voorgestelde nieuwe stelsel is de inkomensafhankelijkheid helder en transparant: alle regelingen blijven constant of bouwen af met het inkomen, behalve de combinatiekorting, die opbouwt met het inkomen. Voor de laatste regeling is dit ook logisch, aangezien het aannemelijk is dat de kosten voor het combineren van werk en zorg voor kinderen ook toenemen met het inkomen dat verdiend wordt. 4 Kan de regering van de huidige kindregelingen, zoals weergegeven in tabel 1, aangeven met welk doel de regelingen in het verleden zijn ingevoerd, voor welke doelgroep de regelingen bedoeld zijn en hoe groot deze doelgroep is? Hieronder is voor elk van de huidige kindregelingen het doel, de doelgroep en de omvang van de doelgroep aangegeven. Kinderbijslag Doel: Het geven van een inkomensonafhankelijke financiële tegemoetkoming in de kosten van het onderhouden van kinderen. Doelgroep: Ouders of verzorgers van kinderen onder de 18 jaar. Dit geldt voor eigen kinderen, maar ook voor stief- en pleegkinderen. Omvang doelgroep: In 2012 ontvangen circa 1,9 miljoen gezinnen kinderbijslag voor 3,5 miljoen kinderen (Begroting SZW 2012). Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

4 Kindgebonden budget Doel: Het geven van een inkomensafhankelijke financiële tegemoetkoming in de kosten van het onderhouden van kinderen. Voorloper van het kindgebonden budget was de kinderkorting als fiscale aftrekpost. Omdat de kinderkorting niet in alle gevallen verzilverbaar was, is deze omgezet in een kindertoeslag en later kindgebonden budget. Doelgroep: Ouders of verzorgers van kinderen onder de 18 jaar met een laag of een middeninkomen. De tegemoetkoming is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Bij een gezinsinkomen tot ontvangt een gezin het maximale kindgebonden budget. Als het gezinsinkomen hoger is dan wordt het kindgebonden budget geleidelijk minder. Omvang doelgroep: In 2012 ontvangen circa gezinnen kindgebonden budget voor 1,4 miljoen kinderen (Begroting SZW 2012). Aanvulling op sociaal-minimumuitkering voor alleenstaande ouders Doel: Het stellen van een hogere sociaal-minimumnorm voor alleenstaande ouders. Deze norm ligt voor een alleenstaande ouder met een kind jonger dan 18 jaar 20% van het wettelijk minimumloon hoger dan voor een alleenstaande zonder kind. Doelgroep: Alleenstaande ouders met een kind jonger dan 18 jaar met een sociaal-minimumuitkering. Het betreft hier de bijstand, ANW, AOW, IOAW, IOAZ en TW. Omvang doelgroep: Eind 2011 ontvingen circa alleenstaande ouders met kinderen jonger dan 18 jaar een bijstandsuitkering (CBS). In 2012 zijn er circa halfwezenuitkeringen in het kader van de Anw (Begroting SZW 2012). Hierbij gaat het in ongeveer gevallen om nabestaanden met zowel een bedrag aan nabestaandenuitkering als een halfwezenuitkering. Ongeveer ouders/verzorgers van halfwezen ontvangen alleen een halfwezenuitkering. Het aantal alleenstaande ouders met een andere sociaal-minimumuitkering (AOW, IOAW, IOAZ, TW) is zeer beperkt. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) Doel: De WTOS biedt een tegemoetkoming voor de schoolkosten en de onderwijsbijdrage voor bepaalde typen onderwijs. Doelgroep: Ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs, in de beroepsopleidende leerweg, volwassenenvervolgonderwijs, studenten aan de lerarenopleiding zonder recht op studiefinanciering. Vanaf een inkomen van rond bouwt de WTOS af met 30% per meerverdiende euro. Omvang doelgroep: studerenden (Kerncijfers OCW). Tegemoetkoming ouders thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) Doel: Het geven van een tegemoetkoming in de kosten en een blijk van waardering voor het thuis verzorgen van een gehandicapt kind. Doelgroep: Ouders van gehandicapte kinderen van 3 tot 18 jaar met een AWBZ-indicatie van minstens 10 uur zorg per week. Omvang doelgroep: Ouders van circa kinderen ontvangen een tegemoetkoming op grond van de TOG (Begroting SZW 2012). Kinderopvangtoeslag Doel: Het geven van een bijdrage in de kosten van de kinderopvang, zodat de combinatie van werken en zorg voor kinderen mogelijk wordt gemaakt. Doelgroep: Werkende ouders of doelgroepouders (ouders die studeren of deelnemen aan een traject om weer aan het werk te komen) met kinderen Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

5 van 0 12 jaar die gebruik maken van kinderopvang. Bij paren dienen beide ouders te werken dan wel doelgroepouder te zijn. Omvang doelgroep: In 2012 zijn er circa huishoudens die gebruik maken van kinderopvang (SZW). Alleenstaande-ouderkorting Doel: Het geven van een belastingkorting aan alleenstaande ouders. Voorloper van de alleenstaande-ouderkorting was de alleenstaandeouderaftrek, die in het verlengde lag van de basisaftrek. Een alleenstaande had eenmaal de basisaftrek, een paar tweemaal. Omdat het huishouden van een alleenstaande ouder goedkoper is van het gezamenlijk huishouden van twee partners was de basisaftrek + alleenstaandeouderaftrek gesteld op 90% van tweemaal de basisaftrek. Onder de Wet IB 2001 is aan deze verhouding bij benadering vastgehouden. In 2009 is het bedrag van de alleenstaande-ouderkorting ingrijpend verlaagd en zijn de vrijkomende middelen ingezet voor een verhoging van de combinatiekorting ter stimulering van de arbeidsparticipatie. Doelgroep: Belastingplichtigen die geen partner hebben en een huishouden voeren met een kind jonger dan 18 jaar dat in belangrijke mate door hen onderhouden wordt. Omvang doelgroep: In 2012 naar schatting alleenstaande ouders. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting Doel: Voorloper van de aanvullende alleenstaande-ouderkorting was de aanvullende alleenstaande-ouderaftrek. Doel hiervan was het verlagen van de financiële drempel voor het combineren van arbeid en zorgtaken. Doelgroep: Belastingplichtigen die tegenwoordige arbeid verrichten, die geen partner hebben en een huishouden voeren met een kind jonger dan 16 jaar dat in belangrijke mate door hen onderhouden wordt. Omvang doelgroep: In 2012 naar schatting alleenstaande ouders. Inkomensafhankelijke combinatiekorting Doel: Oorspronkelijk was er reeds de combinatiekorting als vast bedrag. Per 2009 is daar als gevolg van een amendement op het Belastingplan 2009 een inkomensafhankelijke korting van gemaakt. Doel van zowel de oorspronkelijke combinatiekorting als van de inkomensafhankelijke combinatiekorting was de combinatie van werk en zorg voor kinderen financieel aantrekkelijker te maken. Doelgroep: Minst-verdienende partners en alleenstaande ouders die tegenwoordige arbeid verrichten en een huishouden voeren met een kind jonger dan 12 jaar. Omvang doelgroep: In 2012 naar schatting huishoudens. Aftrek levensonderhoud kinderen Doel:In de belastingheffing rekening houden met de draagkrachtvermindering van ouders die uitgaven moeten doen waaraan zij zich niet dan met groot bezwaar kunnen onttrekken. Doelgroep: Ouders die voor een kind jonger dan 21 jaar geen kinderbijslag ontvangen of waarvan het kind zelf geen recht heeft op studiefinanciering en door de ouders in belangrijke mate worden onderhouden. Omvang doelgroep: In 2013 naar schatting ongeveer huishoudens. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

6 Kindertoeslag op vrijstelling box 3 Doel: In het oorspronkelijke wetsvoorstel Wet IB 2001 was geen bepaling opgenomen die vergelijkbaar was met de rentevrijstelling voor spaartegoeden voor minderjarige kinderen. De kindertoeslag is door aanname van een amendement opgenomen. De ratio achter het amendement is gelegen in het draagkrachtverminderende effect van kinderen. Doelgroep: Belastingplichtigen die gezag uitoefenen over een minderjarig kind en met box 3-vermogen. Omvang doelgroep: huishoudens in Ouderschapsverlofkorting Doel: Bevordering van de totstandkoming van cao-afspraken over betaling van ouderschapsverlof en een financiële tegemoetkoming van werknemers bij de opname van ouderschapsverlof. Doelgroep: Werknemers die gebruik maken van het recht op ouderschapsverlof (werknemers met tenminste één kind van 0 tot 8 jaar in het huishouden). Omvang doelgroep: De potentiële doelgroep bestond in 2009 uit personen (CBS). Ongeveer belastingplichtigen verzilverden in 2009 daadwerkelijk (een deel van) de ouderschapsverlofkorting. 5 Klopt het dat in het voorstel alleenstaande ouders meer kindgebonden budget zullen krijgen dan een twee-oudergezin? Het klopt dat in het voorstel de alleenstaande ouder een toeslag op het kindgebonden budget krijgt. Bij een gelijk toetsinkomen en bij een gelijk aantal kinderen zal de alleenstaande ouder dus meer kindgebonden budget krijgen dan een twee-oudergezin. 6 Hoe komt deze alleenstaande-oudertoeslag in het kindgebonden budget eruit te zien? De alleenstaande-oudertoeslag zal worden vormgegeven als een aanvulling op het basisbedrag in het kindgebonden budget. Vanaf de afbouwgrens zal het gehele bedrag (basisbedrag plus alleenstaandeoudertoeslag) afbouwen. 7 Welke parameters liggen aan de inkomenseffecten zoals geschetst in figuur 2, ten grondslag? Hoe hoog is in dit geval de kinderbijslag, het kindgebonden budget en de combinatiekorting voor verschillende inkomensgroepen? Figuur 2 in de brief laat zien wat de inkomensvooruitgang is bij aanvaarden van werk vanuit de bijstand in de huidige situatie, en hoe dit verandert in het voorstel. Deze verandering is niet direct afhankelijk van de precieze financiële invulling, maar volgt uit de systeemwijziging die wordt voorgesteld. Het voorstel trekt de inkomensondersteuning vanuit de aanvulling op de bijstand en voor werkenden vanuit de alleenstaandeouderkorting en aanvullende alleenstaande-ouderkorting gelijk. Dit betekent dat het verschil tussen de werkende en de niet-werkende alleenstaande ouder wijzigt ten gunste van de werkende alleenstaande ouder. Hierbij komt dat het verzilveringsprobleem van de heffingskortingen opgelost wordt, waardoor de werkende alleenstaande ouder meer verzilvert van heffingskortingen. Daar staat tegenover dat, uitgaande van de huidige systematiek voor het bepalen van het norminkomen, de Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

7 kwijtschelding fors minder wordt en er gevolgen kunnen zijn voor de verlening van bijzondere bijstand. Overigens is het verstrekken van bijzondere bijstand altijd ter beoordeling aan gemeenten. Alles bij elkaar betekent dit dat, onder voorbehoud van verdere maatregelen, een verbetering van resteert. De niveaus van de kinderbijslag, het kindgebonden budget en de alleenstaande-oudertoeslag zijn niet van belang voor de armoedeval omdat deze in principe gelijk zijn voor werkenden en niet-werkenden. Met Prinsjesdag ontvangt u de integrale financiële invulling met de bijbehorende inkomenseffecten. 8 Uitgaande van de parameters die in figuur 2 zijn gehanteerd, hoe ziet de grafiek er dan uit voor een alleenstaande ouder met 2 kinderen (BSO) die niet gaat werken, voor een alleenstaande ouder met 1 kind (BSO), voor een alleenstaande ouder met 2 kinderen (kinderdagopvang), voor een alleenstaande ouder met 1 kind (kinderdagopvang), voor een alleenstaande ouder met 2 kinderen (informele opvang), voor een alleenstaande ouder met 1 kind (informele opvang) en voor een gezin in alle bovenstaande genoemde situaties? Hieronder zijn daar waar mogelijk de grafieken getoond voor de gevraagde situaties, uitgaande van dezelfde parameters die in de brief zijn gebruikt (precieze bedragen zijn onder voorbehoud). Alleenstaande ouder met 2 kinderen (BSO) die niet gaat werken De gevraagde grafiek laat de inkomensvooruitgang zien bij het aanvaarden van werk vanuit de bijstand. Indien de alleenstaande ouder niet gaat werken, blijft deze in de bijstand en is er dus geen sprake van inkomensverandering. Alleenstaande ouder met 1 kind (BSO) Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

8 Alleenstaande ouder met 2 kinderen (dagopvang) Alleenstaande ouder met 1 kind (dagopvang) Alleenstaande ouder met 1 of 2 kinderen (informele opvang) Gezin in genoemde situaties Het voorstel heeft geen directe invloed op de inkomensvooruitgang van een gezin met twee ouders bij aanvaarden van werk vanuit de bijstand. Eventuele aanpassingen van de combinatiekorting, kinderopvangtoeslag, dan wel afbouwgrenzen van toeslagen kunnen wel effect hebben. Met Prinsjesdag ontvangt u de integrale financiële invulling met de bijbehorende inkomenseffecten. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

9 9 Uitgaande van de parameters die in figuur 2 zijn gehanteerd, hoe ziet de grafiek er dan uit als de ouder tegen 110% dan wel 120% WML gaat werken, voor een alleenstaande ouder met 2 kinderen (BSO), voor een alleenstaande ouder met 1 kind (BSO, voor een alleenstaande ouder met 2 kinderen (kinderdagopvang), voor een alleenstaande ouder met 1 kind (kinderdagopvang), voor een alleenstaande ouder met 2 kinderen (informele opvang) en voor een gezin waarvan de minstverdienende partner gaat werken in alle bovengenoemde situaties? Hieronder zijn daar waar mogelijk de grafieken getoond voor de gevraagde situaties, uitgaande van dezelfde parameters die in de brief zijn gebruikt (precieze bedragen zijn onder voorbehoud). Er is van uitgegaan van de situatie dat de alleenstaande ouder 4 dagen tegen 110% dan wel 120% WML gaat werken. Alleenstaande ouder met 2 kinderen (BSO) Alleenstaande ouder met 1 kind (BSO) Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

10 Alleenstaande ouder met 2 kinderen (dagopvang) Alleenstaande ouder met 1 kind (dagopvang) Alleenstaande ouder met 1 of 2 kinderen (informele opvang) Gezin in genoemde situaties Het voorstel heeft geen directe invloed op de inkomensvooruitgang van een gezin met twee ouders bij aanvaarden van werk. Eventuele aanpassingen van de combinatiekorting, kinderopvangtoeslag, dan wel afbouwgrenzen van toeslagen kunnen wel effect hebben. Met Prinsjesdag ontvangt u de integrale financiële invulling met de bijbehorende inkomenseffecten. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

11 10 Op welke wijze wordt de nieuwe alleenstaande-oudertoeslag exporteerbaar? Naar wie of waarnaar wordt de toeslag exporteerbaar en onder welke voorwaarden? De huidige aanvulling op de bijstand wordt niet geëxporteerd, omdat de bijstand niet exporteerbaar is. Voor de alleenstaande-ouderkorting en de aanvullende alleenstaande-ouderkorting komen alleen diegenen aanmerking die in Nederland belastingplichtig zijn. Daarentegen wordt de alleenstaande-oudertoeslag een onderdeel van het kindgebonden budget en valt daarmee onder dezelfde regels als het kindgebonden budget. In zoverre als het kindgebonden budget exporteerbaar is, is de alleenstaande-oudertoeslag dit ook. Ik onderzoek momenteel hoe de kring van rechthebbenden gedefinieerd dient te worden om onverwachte uitkomsten te voorkomen. 11 Hoe groot zal de invloed zijn van de nieuwe alleenstaande-oudertoeslag op de hoogte van de scheidingsbonus, uitgaande van de in figuur 2 gehanteerde parameters? Hoe groot is de invloed van de kindregelingen op de huidige scheidingsbonus? In figuur 2 in de brief is het verschil tussen werken en niet-werken getoond. De niveaus zijn nog niet vastgesteld en die zijn bepalend voor de hoogte van de zogenaamde «scheidingsbonus». Met Prinsjesdag ontvangt u de integrale financiële invulling met de bijbehorende inkomenseffecten. De invloed van de kindregelingen op het huidige verschil tussen paren en alleenstaanden hangt af van de precieze huishoud- en inkomenssituatie en van de vraag in hoeverre de kinderen verdeeld worden. Dit kan in voorkomende gevallen oplopen tot forse bedragen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het ontstaan van recht op de alleenstaandeouderkorting ( 947), het ontstaan van recht op de aanvullende alleenstaande-ouderkorting (maximaal 1319), het ontstaan van (een extra) recht op de combinatiekorting (maximaal 2133), het gebruik maken van de aftrek levensonderhoud kinderen (voordeel maximaal circa 860 per kind tot 18 jaar), voordeel van tweemaal het eerste-kindbedrag in het kindgebonden budget ( 556) en het voordeel van lagere verzamelinkomens voor het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag. Overigens is het effect van huishoudenssamenstelling op betaalde belastingen en ontvangen toeslagen een toetsvariabele voor de commissie-van Dijkhuizen, die is ingesteld naar aanleiding van de motie Dijkgraaf (Kamerstukken II 2011/12, , nr. 58). 12 Wat zijn de juridische gevolgen van het afschaffen van de aftrek levensonderhoud kinderen voor bestaande ouderconvenanten en gerechtelijke uitspraken met betrekking tot de kinderalimentatie? Bij de vaststelling van de hoogte van kinderalimentatie wordt er in de Trema-normen (de normen die door de rechtbanken gebruikt worden) rekening mee gehouden dat de niet-verzorgende ouder in aanmerking kan komen voor persoonsgebonden aftrek wegens kinderalimentatie. Het afschaffen van deze aftrekmogelijkheid kan dus van invloed zijn op de draagkracht van de alimentatieplichtige. In dat geval kunnen partijen in onderling overleg het alimentatiebedrag aanpassen of de rechter vragen om wijziging op grond van art. 1: 401 lid 1 BW. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

12 13 Is het doel van de (nieuwe) combinatiekorting en kinderopvangtoeslag om de arbeidsparticipatie te stimuleren in personen, in uren of allebei? Het doel van de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag in het voorgestelde stelsel is een tegemoetkoming te bieden voor de extra kosten door de combinatie van werk en zorg voor kinderen. Hierbij biedt de kinderopvangtoeslag een specifieke compensatie voor de kosten van kinderopvang. Het (gewenste) gevolg hiervan is dat de arbeidsparticipatie gestimuleerd wordt, zowel in personen als in uren. 14 Houdt het voorstel ook een wijziging in van de combinatiekorting? Zo ja, op welke wijze wordt de combinatiekorting veranderd? Het voorstel houdt geen principiële wijziging in van de combinatiekorting. Wel wordt de precieze vormgeving (hoogte van de voet, inkomensgrens, opbouwpercentage en maximum bedrag) nog bezien. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

Hieronder volgt een stapsgewijze uitleg van de inkomens- en participatie-effecten van de door u gevraagde technische variant.

Hieronder volgt een stapsgewijze uitleg van de inkomens- en participatie-effecten van de door u gevraagde technische variant. Vragen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Vraag 1 Kan de regering een aantal rekenvoorbeelden verschaffen. In ieder geval een budgettair neutraal rekenvoorbeeld, waarbij de koopkracht

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 20 202 32 798 Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met bezuiniging op het kindgebonden budget F BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN

Nadere informatie

Eindbeeld: vier kindregelingen

Eindbeeld: vier kindregelingen > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Alleenstaande ouders en kindregelingen

Alleenstaande ouders en kindregelingen Alleenstaande ouders en kindregelingen Op deze site wordt u geïnformeerd over regelingen die in het regeerakkoord Bruggen slaan zijn opgenomen. Naar aanleiding van de plannen voor het versoberen van de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 20 202 32 798 Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met bezuiniging op het kindgebonden budget G VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 716 Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 399 Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met de vaststelling van de hoogte van het kindgebonden budget met ingang van

Nadere informatie

Spreektekst Hervorming Kindregelingen INLEIDING

Spreektekst Hervorming Kindregelingen INLEIDING Spreektekst Hervorming Kindregelingen INLEIDING Voorzitter, vandaag bespreken we het wetsvoorstel hervorming kindregelingen. De VVD onderschrijft de twee hoofddoelstellingen van dit wetsvoorstel: het tegemoet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 399 Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met de vaststelling van de hoogte van het kindgebonden budget met ingang van

Nadere informatie

Belasting- en inkomensregelingen voor gezinnen met minderjarige kinderen

Belasting- en inkomensregelingen voor gezinnen met minderjarige kinderen Belasting- en inkomensregelingen voor gezinnen met minderjarige kinderen Reinder Lok Huishoudens met minderjarige kinderen werden in 27 gemiddeld met 2 824 per jaar gecompenseerd door belasting- en inkomensregelingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief BELANGRIJKE INFORMATIE. De kostendelersnorm in 2015

Nieuwsbrief BELANGRIJKE INFORMATIE. De kostendelersnorm in 2015 Nieuwsbrief BELANGRIJKE INFORMATIE De kostendelersnorm in 2015 De Eerste Kamer heeft op 1 juli 2014 ingestemd met de Participatiewet en de maatregelen in de Wet werk en bijstand. Een belangrijke verandering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 140 Herziening Belastingstelsel Nr. 27 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Overzichtstabel 1: Basisinkomensvoorzieningen Regeling Inhoud regeling en doelgroep Uitvoering Hoogte bedrag** Omvang gebruik** Uitgaven** Algemene

Overzichtstabel 1: Basisinkomensvoorzieningen Regeling Inhoud regeling en doelgroep Uitvoering Hoogte bedrag** Omvang gebruik** Uitgaven** Algemene Overzichtstabel 1: Basisinkomensvoorzieningen Regeling Inhoud regeling en doelgroep Uitvoering Hoogte bedrag** Omvang gebruik** Uitgaven** Algemene 28,2 miljard ouderdomswet (AOW) Algemene nabestaandenwet

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) T BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Wijzigingen kindregelingen per 2015

Wijzigingen kindregelingen per 2015 05/10/14 Wijzigingen kindregelingen per 2015 De kindregelingen die gelden in 2013 en 2014 zullen in 2015 gaan veranderen, van de 11 kindregelingen gaan we over naar 4 kindregelingen. De elf regelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 716 Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001,

Nadere informatie

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Noorman-den Uyl over de armoedeval.

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Noorman-den Uyl over de armoedeval. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 287 Interdepartementaal Beleidsonderzoek: Uitvoering Inkomensafhankelijke Regelingen Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 30 982 Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 33 716 Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget,

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 682 Evaluatie Wet uniformering loonbegrip Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Wetsvoorstel hervorming kindregelingen sluit onvoldoende aan op bijstandswetgeving

Wetsvoorstel hervorming kindregelingen sluit onvoldoende aan op bijstandswetgeving Dit artikel is gepubliceerd in PS Documenta 2013/14 Wetsvoorstel hervorming kindregelingen sluit onvoldoende aan op bijstandswetgeving Mr.drs. Nicole Jacobs-Schneiders en mr. Hans Nacinovic In 2015 zullen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 205 206 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2849 Vragen van de leden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 716 Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001,

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud,

Nadere informatie

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere

Nadere informatie

Tabel 1 Statische Koopkrachtontwikkeling 2002 (in procenten)

Tabel 1 Statische Koopkrachtontwikkeling 2002 (in procenten) Bijlage 5 In het overleg over het begrotingsonderzoek SZW van 22 november 2001 heb ik toegezegd u voor de begrotingsbehandeling nadere informatie te doen toekomen met betrekking tot de inkomensmaatregelen

Nadere informatie

Besluit van (datum) tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang

Besluit van (datum) tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang Besluit van (datum) tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (datum), Directie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 322 Kinderopvang Nr. 137 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Vragen en antwoorden wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen

Vragen en antwoorden wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen Vragen en antwoorden wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen In dit document vindt u vragen en antwoorden over het wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen, waardoor de bijdrage van de overheid wijzigt aan

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Kindregelingen. 1.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Kindregelingen. 1. > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070 333

Nadere informatie

Het wetsvoorstel is op 11 maart 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. Bontes, SGP, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66 en PvdA stemden voor.

Het wetsvoorstel is op 11 maart 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. Bontes, SGP, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66 en PvdA stemden voor. Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) datum 11 maart 2014 Betreffende wetsvoorstel:

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING. Algemeen. 1. Inleiding

NOTA VAN TOELICHTING. Algemeen. 1. Inleiding NOTA VAN TOELICHTING Algemeen 1. Inleiding Het onderhavige besluit wordt gewijzigd in verband met het besluit van het kabinet om voor 2006 en volgende jaren de rijksvergoeding van de kosten van kinderopvang

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 258 Wijziging van de wijze van aanpassing van de kinderbijslag, de wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet,

Nadere informatie

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Sociaal raadsliedenwerk Breda Normen per 1-7-2014 Bij het kunt u terecht met vragen over: Uitkeringen en sociale verzekeringen Belastingen Arbeidszaken Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 33 682 Evaluatie Wet uniformering loonbegrip Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Advies Raad van State inzake het voorstel van wet hervorming kindregelingen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Advies Raad van State inzake het voorstel van wet hervorming kindregelingen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22515 8 augustus 2014 Advies Raad van State inzake het voorstel van wet hervorming kindregelingen Nader Rapport 30 augustus

Nadere informatie

Wat heeft een bijstandsmoeder nu echt?

Wat heeft een bijstandsmoeder nu echt? Wat heeft een bijstandsmoeder nu echt? Bijstandsmoeder heeft ongeveer 1.750 netto per maand Voltijds werken levert altijd meer op; maar kosten kinderopvang drukken opbrengst arbeid Individuele verschillen

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

Bijlage 1 bij AV/KO/2004/6240. Financiële effecten van de Wbk voor ouders en werkgevers

Bijlage 1 bij AV/KO/2004/6240. Financiële effecten van de Wbk voor ouders en werkgevers Bijlage 1 bij AV/KO/2004/6240 Financiële effecten van de Wbk voor ouders en werkgevers Door de invoering van de Wbk zal de financieringsstructuur van kinderopvang veranderen. In deze bijlage wordt aangegeven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 33 682 Evaluatie Wet uniformering loonbegrip Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders

Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders Let op: Het voorstel over de vaste toeslag van de overheid is opgenomen in het Belastingplan 2007. De Eerste Kamer moet hier nog mee akkoord gaan. De percentages

Nadere informatie

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 In opdracht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 31 322 Kinderopvang Nr. 309 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 september 2016 Binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

van invoering (beoogd)

van invoering (beoogd) Overzicht van de maatregelen: de stapeling In de tabel worden de maatregelen opgesomd, die tezamen de stapeling vormen. In de tabel worden alleen de maatregelen genoemd, die een financiële impact hebben.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 30 912 Regels inzake de aanspraak op een inkomensafhankelijke financiële bijdrage in de kosten van kinderen (Wet op het kindgebonden budget) D

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 716 Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen

Vragen en antwoorden wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen Vragen en antwoorden wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen In dit document vindt u vragen en antwoorden over het wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen, waardoor de bijdrage van de overheid wijzigt aan

Nadere informatie

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën.

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Beschrijving van de eigen bijdrage systematiek Deze bijlage geeft een beschrijving van de wijze waarop de eigen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag ASEA/LIV/2004/37584

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag ASEA/LIV/2004/37584 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 550 IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Datum : 10 december 2007 Onderwerp : technische toelichting bij brief armoedeval

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Datum : 10 december 2007 Onderwerp : technische toelichting bij brief armoedeval Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Datum : december 07 Onderwerp : technische toelichting bij brief armoedeval 1. Inleiding Verschillende maatregelen die het kabinet de komende jaren wil doorvoeren,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 716 Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 928 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering over een achterliggende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 716 Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001,

Nadere informatie

Memo beperken inkomenseffecten

Memo beperken inkomenseffecten Memo beperken inkomenseffecten Aanleiding De ongerustheid in de samenleving over de effecten van de nieuwe zorgpremie op het koopkrachtbeeld, de arbeidsmarkt en de werking van het zorgstelsel. Kernpunten

Nadere informatie

Samenvatting Scenario s armoedevalbestrijding

Samenvatting Scenario s armoedevalbestrijding Samenvatting Scenario s armoedevalbestrijding Bestrijding van de armoedeval is van groot belang voor het terugdringen van de uitkeringsafhankelijkheid en het bevorderen van de arbeidsparticipatie en scholing.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 798 Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met bezuiniging op het kindgebonden budget Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 386 Besluit van 15 oktober 2013 tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met aanpassing van de kinderopvangtoeslagtabel voor

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 667 Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en enige andere wetten in verband met de verlening van een tegemoetkoming aan personen die een

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

2009Z Heeft u kennisgenomen van het artikel «Pakezels van de staat»?1. 1. Ja.

2009Z Heeft u kennisgenomen van het artikel «Pakezels van de staat»?1. 1. Ja. 2009Z13090 Vragen van het lid Van der Vlies (SGP) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Jeugd en Gezin over het gegeven dat kostwinnersgezinnen de pakezels van de staat zijn (ingezonden

Nadere informatie

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Opdrachtgever SZW Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Opdrachtnemer CPB / D. van Vuuren, M. Gielen Onderzoek Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Categorie Wets- en beleidsevaluatie Conclusie

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Nibud, 16 september 2011 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding

Nadere informatie

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip CPB Notitie 1 juni 13 Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. CPB Notitie Aan: Ministerie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 33 716 Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2055 Vragen van de leden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 525 Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene wet per 1 juli 2013 Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen

Nadere informatie

De Wijsmaker Training en opleiding 2014 1

De Wijsmaker Training en opleiding 2014 1 In vogelvlucht: Participatiewet en WWB Maatregelen Door Mark Cornelissen PROGRAMMA WORKSHOP - PARTICIPATIEWET EN DE WWB MAATREGELEN IN VOGELVLUCHT. - OVERIGE WETGEVING DIE VAN BELANG IS VOOR ONS. - JULLIE

Nadere informatie

Gevolgen ontvangen stagevergoeding kind voor bijstandsgerechtigde alleenstaande ouders

Gevolgen ontvangen stagevergoeding kind voor bijstandsgerechtigde alleenstaande ouders De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Het kind van de regeling

Het kind van de regeling Het kind van de regeling 5. Kindregelingen Rapport brede heroverwegingen Datum April 2010 Colofon Titel Werkgroep Het kind van de regeling 5. Kindregelingen Bijlage(n) 6 Inlichtingen Inspectie der Rijksfinanciën

Nadere informatie

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 In opdracht van de CSO, koepel

Nadere informatie

2015D08205 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D08205 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D08205 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 maart 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën inzake

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van de kinderen tot 18 jaar.

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van de kinderen tot 18 jaar. Kindgebonden Budget Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van de kinderen tot 18 jaar. Historie Het kindgebonden budget, hierna te noemen KGB, werd op 1 januari 2009

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:1704

ECLI:NL:RBNHO:2015:1704 ECLI:NL:RBNHO:2015:1704 Instantie Datum uitspraak 04-03-2015 Datum publicatie 07-04-2015 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer C/15/214023 / FA RK 14-1759 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Info voor gastouders over

Info voor gastouders over Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten uit overige werkzaamheden)

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Toelichting bij de uitkomsten van de rekenvoorbeelden I Toelichting bij de Buitengewone uitgaven Het bepalen van de aftrek buitengewone

Nadere informatie

Rechtbank Den Haag 12-02-2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:1456

Rechtbank Den Haag 12-02-2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:1456 commentaar op Rechtbank Den Haag 12-02-2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:1456 datum 20-03-2015 auteur J.J. Smeenge Rechtbank Den Haag 12-02-2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:1456 Alleenstaande-ouderkop: in mindering op

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Uitgewerkte voorbeelden koopkracht 2012-2013. Prinsjesdag 2012

Uitgewerkte voorbeelden koopkracht 2012-2013. Prinsjesdag 2012 Uitgewerkte voorbeelden koopkracht 2012-2013 Prinsjesdag 2012 Koopkrachtontwikkelingen 2012-2013 Voorbeeldberekeningen Prinsjesdag 2012 2012-2013 koopkrachtontwikkeling (bedragen netto per maand) Alle

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 777 Geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot een keer de algemene heffingskorting met uitzondering

Nadere informatie

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2015

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2015 Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2015 Op Prinsjesdag 2015 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens. Hier staan van 5 van deze huishoudens

Nadere informatie

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is Inhoud Wat is TOG 2 Wie krijgt TOG 2 Voor wie krijgt u TOG 2 Wanneer gaat de TOG in 3 Hoeveel TOG krijgt u 3 Hoe kunt u TOG krijgen 4 Andere bijdragen voor

Nadere informatie

Toelichting op de Verordening Individuele Minima Toeslag Brielle Toelichting algemeen

Toelichting op de Verordening Individuele Minima Toeslag Brielle Toelichting algemeen Toelichting op de Verordening Individuele Minima Toeslag Brielle 2015. Toelichting algemeen Achtergrond Individuele Minima Toeslag Deze verordening is in eerste instantie tot stand gekomen als gevolg van

Nadere informatie

Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012

Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012 Koopkrachtontwikkelingen 2011-2012 Voorbeeldberekeningen januari 2012 Verandering in koopkracht tussen 2011 en 2012 (bedragen in euro s per maand) Koopkrachtontwikkeling voor 2012 procentueel (bedragen

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013 Nieuwsbericht 25-06-2013 Per 1 juli 2013 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, Wwb, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

MEMO van college aan de raad

MEMO van college aan de raad MEMO van college aan de raad datum : 17 januari 2012 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Wijzigingen WWB per 01-01-2012 Portefeuillehouder :Janina Luttik-Swart Inlichtingen bij : Eline van Braak

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is Inhoud Wat is TOG 2 Wie krijgt TOG 2 Voor wie krijgt u TOG 2 Wanneer gaat de TOG in 3 Hoeveel TOG krijgt u 3 Hoe kunt u TOG krijgen 4 Andere bijdragen voor

Nadere informatie