Hoofdproductschap Akkerbouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdproductschap Akkerbouw"

Transcriptie

1 Hoofdproductschap Akkerbouw VERSLAG 8 E BENE-OVERLEG OVPG-HPA OP DINSDAG 3 JULI 2007 TE GOES Aanwezig: België: Romain Cools (Belgapom/Vegebe) Francois Huyghe (Boerenbond) Guy Depraetere (Algemeen Boerensyndicaat) Marc Rosiers (Subel) Ine Vervaeke (OVPG/Vegaplan) Verontschuldigingen van: Jan Hanssens (Vegebe/Ardo) en Marcel Delamillieure (Belgapom/VdBroeke-Lutosa) Nederland: Henk Hak (Vigef) Sjaak Kolff (Suiker Unie) Paulien van de Graaff (Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten (GZP)) Bert Waterink (Hoofdproductschap Akkerbouw) (vz) Verontschuldigingen van: Jochem Rovers (VAVI) en Theo Koekkoek (LTO) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Alle aanwezigen stellen zich kort voor. De heer Cools meldt dat er van de Belgische zijde een bericht van verhindering is binnengekomen van de heren Hanssens en Delamillieure. De heer Waterink meldt dat namens Nederland de heren Koekkoek en Rovers verhinderd zijn. 2. Verslag van het 7 e BENE-overleg, gehouden op 13 oktober 2006 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Mededelingen / ingekomen stukken Ter kennisname zijn de verslagen van het Belgische OVPG/Agrofront-overleg en het Nederlandse HPA Certificeringsoverleg geagendeerd. De verslagen worden kort doorgenomen, er worden geen vragen gesteld. De heer Waterink meldt dat het verslag van het HPA Certificeringsoverleg van 16 juni 2007 zal worden nagezonden. (Actie 07-01). De heer Hak geeft aan dat het goed is om elkaar op deze wijze te informeren, zo weten beide zijden wat er bij de ander speelt. 4. Stand van zaken certificering Er wordt een tafelronde gedaan wat de stand van zaken is van certificering voor de verschillende gewassen. o Suikerbieten BE: De heer Rosiers geeft aan dat de sectorgids op 26 juli 2006 is goedgekeurd door de FAVV. Per 2007 is de sectorgids voor de suikerbietensector beschikbaar en kan deze worden toegepast. De suikerindustrie pleit voor het toepassen van de sectorgids. Inmiddels hebben al behoorlijk wat bietentelers zich vrijwillig aangemeld. Het is de bedoeling dat met ingang van de contracten 2008/2009 het gebruik van de IKKB Standaard verplicht wordt. NL: De heer Kolff meldt dat in NL sinds 2005 verplicht is te leveren onder het VVC Suikerbieten, VVAK of EurepGAP. Inmiddels zijn alle bietentelers gecertificeerd. Indien een teler aflevert zonder Datum: 21 augustus van 6

2 certificaat, dient de teler op andere wijze aantoonbaar te maken dat het product aan de voedselveiligheidseisen voldoet. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren met een residuanalyse. De kosten van een dergelijk analyse zijn vele malen hoger dan de certificeringskosten. o Granen BE: De heer Rosiers meldt dat er een vergelijkbare actie als bij de suikerbieten is uitgevoerd. Recentelijk is er een brief aan alle graantelers verstuurd met het verzoek zich te laten certificeren. Het verschil met de suikerbietensector is dat er bij graan weinig sprake is van contracten. Voor diervoeder geldt dat granen gecertificeerd moeten zijn, als dit niet het geval is moet de teler een verklaring ondertekenen dat het product aan de wettelijke normen voldoet. Dit kan tot aansprakelijkheidsproblemen leiden. Tot op heden zijn circa van de naar schatting graantelers gecertificeerd. Het streven is om eind 2008 circa gecertificeerde telers te hebben. NL: Mevrouw van de Graaff geeft aan dat er in Nederland circa telers gecertificeerd zijn voor de productie van Granen, Zaden en Peulvruchten. Dit betekent dat circa 60% van het totale aantal graantelers gecertificeerd is. Sinds enkele jaren is de graansector bezig met certificering. Met betrekking tot granen voor diervoeder is certificering (GMP-B6, VVAK of VVC GZP) verplicht, maar ook kan gekozen worden voor het zogenaamde poortwachterprincipe. Dit betekent dat de eerste schakel in de keten (de handelaar) verantwoordelijk is voor de borging van de voedselveiligheid, hiertoe dient de handelaar een geïntensiveerd monitoringsprogramma uit te voeren. De heer Waterink vult aan dat in NL het CBL een groot voorstander is van EurepGAP-certificering. Voor groente en fruit wordt door de supermarkten al EurepGAP verlangd. Eerder dit jaar was er sprake van dat per 1 januari 2008 ook het graan voor brood- en banketproducten EurepGAPgecertificeerd diende te zijn. Door het HPA is toen in kaart gebracht dat dit op een dergelijke korte termijn niet haalbaar is vanwege de beperkte hoeveelheid Nederlands graan die voor brood en banket wordt gebruikt. Het CBL heeft naar aanleiding van de brief van HPA besloten om deze eis enkele jaren uit te stellen. De heer Hak geeft aan dat het FNLI hierover ook in discussie is met het CBL. Hij zal hier een e- mail over doorsturen. (Actie 07-02). BE: De heer Cools geeft aan dat in België de overheid heeft verklaard dat EurepGAP niet correspondeert met de wettelijke eisen. In België wordt dan ook de gehele versmarkt (groente en fruit) gecertificeerd volgens IKKB, vaak in combinatie met EurepGAP. o Industriegroente NL: De heer Hak geeft aan dat in Nederland de industriegroente volledig is gecertificeerd. De ontwikkelingen in areaal met betrekking tot biobrandstoffen heeft gevolgen voor de industriegroenten in de vorm van prijsstijgingen. VIGEF heeft een nieuw platform opgericht; te weten technologie en thema (hier valt onder meer innovatie onder). In dit platform hebben technologen uit de R&D hoek van de Universiteit van Gent, TNO en het Voedingscentrum zitting. Er is daarnaast een werkgroep opgericht om naar de Algemene leveringsvoorwaarden (ALV) voor de industriegroenten te kijken. Hier worden alle overbodige bepalingen eruit gehaald. Zodra dit proces is afgerond zal het document aan de Belgische partijen worden toegestuurd. (Actie 07-03) BE: De heer Cools meldt dat BE gelijk opgaat aan NL met als verschil dat er in BE al een platform voor innovatie was. o Aardappelen Vanwege het ontbreken van vertegenwoordigers uit de aardappelsector (ten tijde van dit bespreekpunt) zijn er geen inhoudelijke mededelingen gedaan. BE: De heer Cools meldt dat in het IKKB systeem het wettelijke autocontrolesysteem is geïntegreerd. Door deze integratie wordt het bedrijfsleven gedwongen samen te werken met de overheid. De overheid wil slechts één gids/aanpak voor de primaire sector. De teler kan opteren voor een audit met het oog op een certificatie van het autcontrolesysteem of van het IKKB-systeem Datum: 21 augustus van 6

3 (incl. autocontrole). Indien bij controle blijkt dat de teler niet voldoet aan de eisen van de goedgekeurde gids), en dus geen IKKB/autocontrolecertificaat behaalt, zal de teler een hogere (jaarlijkse) heffing aan het FAVV moeten betalen en meer controles krijgen. Op termijn kan dit ook gevolgen hebben voor bepaalde premies. NL: De heer Waterink geeft aan dat het voor primaire producenten niet noodzakelijk is de HACCPprincipes toe te passen. VVAK bevat vanzelfsprekend wettelijke elementen, maar zolang er geen voordeel is voor de sector is er bewust voor gekozen niet de volledige wetgeving te integreren. Er volgt een korte discussie over de wijze waarop beide overheden omgaan met privatisering van controle. In dit kader meldt de heer Waterink dat de controles op aanwezigheid nematoden in Nederland reeds jaren ook door private laboratoria worden, maar dit blijkt niet in lijn te zijn met de Europese wetgeving. De controles moeten dan ook terug naar een organisatie die werken in het algemeen belang (lees NAK). 5. VVC Akkerbouw (VVAK) Stand van zaken (o.a. communicatie, vereenvoudiging, gelijkwaardigheid GMP B6) De heer Waterink geeft de stand van zaken omtrent het VVAK schema weer. Voorjaar 2007 is er een vereenvoudiging in de telerhandleiding doorgevoerd, hierbij zijn alle doublures verwijderd, de telerhandleiding is inhoudelijk niet gewijzigd. Begin 2007 heeft het bestuur van het Productschap Diervoeder VVAK gelijkwaardig verklaard aan de GMP B6 standaard. Hiermee kan de VVAK gecertificeerde akkerbouwer direct aan de diervoederindustrie afleveren zonder dat de afnemer geïntensiveerde monitoring hoeft toe te passen. Ook VVC GZP, VVA en VVC industriegroente zijn gelijkwaardig verklaard. De overstap van de gewascertificaten naar VVAK verloopt niet snel doordat er voor de telers geen directe noodzaak is over te stappen (certificaat is 3 jaar geldig). De verwachting is dat bij het aflopen van het certificaat (bij inspectie) veel akkerbouwers over zullen stappen naar VVAK. Van de ca Nederlandse akkerbouwers zijn er inmiddels ca gecertificeerd, hiervan zijn er ca EurepGAP, VVAK en de overigen hebben één of meerdere gewascertificaten. Goedkeuring VVAK als hygiënecode voor productie van diervoeder Op dit moment loopt de aanvraag voor VVAK als hygiënecode voor de productie van diervoeder. GMP B6 is hier inmiddels voor goedgekeurd, naar verwachting zal op korte termijn VVAK tevens goedgekeurd worden. 6. IKKB Standaard voor de primaire plantaardige productie Stand van zaken (o.a. integratie versmarkt Groente & Fruit, loonwerk) Voortgang opname bieten/granen Mevrouw Vervaeke geeft aan dat IKKB ook wordt gebruikt voor de versmarkt en veiling. Reo Veiling, Veiling Brava en Veiling Hoogstraten zijn in aangesloten bij Vegaplan.be. Het groepscertificaat (optie 2) werd reeds toegekend aan Reo Veiling, Veiling Brava zal volgen. In België is in het kader van het GMP systeem (Ovocom) geen afzonderlijke GMP teelt. De telers die grondstoffen leveren moeten voldoen aan de wetgeving autocontrole, dit kan o.a. aangetoond worden door een certificaat. De accreditatie volgens productcertificatie (EN 45011) voor sectorgids en IKKB Standaard is voor de meeste OCI s afgerond. In de IKKB standaard is een vergelijking tussen IKKB en de sectorgids opgenomen, hierdoor is IKKB zeer omvangrijk geworden. Om de telers een handvat te bieden is daarom een vereenvoudigde telerhandleiding (voorlopig enkel voor akkerbouw) en een interpretatiedocument voor OCI s gemaakt. Vervaeke zal deze documenten aan de deelnemers van dit overleg toesturen. (Actie 07-04) Sinds begin 2007 is IKKB gelijkwaardig aan VKL voor loonwerkers (ter info er is een afzonderlijk IKKB lastenboek voor loonwerkers). Datum: 21 augustus van 6

4 De heer Cools geeft aan dat IKKB moeilijk ligt in het Franstalige gedeelte dit wordt deels veroorzaakt door de andere structuur van de akkerbouwsector in Wallonië. In Wallonië zijn met name vooral graan- en bietentelers actief. Per januari heeft de FAVV de gids autocontrole voor de aardappelhandel en verwerking goedgekeurd (zie en vanaf de zomer 2007 kunnen bedrijven zich voor deze gids laten certificeren (eventueel met een one stop audit voor systemen als BRC, IFS, ) IKKB is van toepassing op het landbouwbedrijf. Als er op het primaire bedrijf ook verwerking plaatsvindt dan dient het bedrijf gecertificeerd te zijn voor primaire productie en verwerking. 7. Gelijkwaardigheid 2008 Suikerbieten (VVAK vs. IKKB Standaard) Granen (VVAK vs. IKKB Standaard) Industriegroente (VVAK vs. IKKB Standaard) Loonwerk (VKL vs. IKKB Standaard Loonwerk) Mevrouw Vervaeke licht de vergelijking tussen IKKB en VVAK toe. De nadruk licht tijdens dit overleg op het streven naar uitwisselbaarheid voor de GZP- en de suikerbietensector. De checklijsten zijn inhoudelijk vergeleken, de verschillen tussen beide documenten zijn aangegeven. Er zitten o.a. verschillen tussen beide schema s op het gebied van de eisen t.b.v. coëxistentie ggo s en gangbaar en de registratie van meststoffen. Een meer wezenlijk verschil is dat er in IKKB meer wetgeving is vastgelegd. De heer Waterink geeft aan dat het VVAK schema en het VVC voor suikerbieten niet exact aan elkaar gelijk zijn, doordat het VVC suikerbieten al in december wordt vastgesteld en dus de laatste wijzigingen uit VVAK niet meer meegenomen kunnen worden (de meeste hebben betrekking op diervoeder). De heer Kolff geeft aan dat het niet in de verwachting ligt dat op korte termijn het individuele VVC suikerbieten opgeheven zal worden. De heer Cools informeert hoe geverifieerd kan worden of een teler gecertificeerd is. De heer Waterink en Kolff geven hierop aan dat dit kan door middel van navraag bij Suiker Unie en door navraag bij de CI. In het laatste geval alleen met toestemming van de teler(s) Mevrouw Vervaeke geeft aan dat als een teler zich aanmeldt voor IKKB, deze teler al meteen wordt opgenomen in de databank. De initiële audit volgt binnen 3 jaar. Tussen de eerste twee audits zit meestal 2 jaar, daarna wordt de frequentie van 3 jaar aangehouden. Een van de verschillen tussen beide systemen is dat het bij VVAK ook mogelijk is dit onder accreditatie te doen, IKKB is alleen onder mogelijk. In IKKB is tevens groepscertificatie mogelijk, in VVAK niet. De accreditatie wordt in België door Belac verleend, daarnaast zijn de OCI s ook door FAVV geaccepteerd. Het VVAK schema is zelf niet geaccrediteerd, de CI s zijn allen of geaccrediteerd. In de komende periode zullen de heer Waterink en mevrouw Vervaeke de vergelijking tussen beide schema s vervolmaken en de echte verschillen uit de vergelijking destilleren. (Actie 07-05) Vervolgens zullen de vergelijkingen met de Nederlandse gewasketens worden afgestemd, in de volgende overleggen (Actie 07-06): - VIGEF-platform industriegroenten op 28 september HPA Certificeringsoverleg op 30 oktober GZP-certificeringsoverleg op 13 december (eventueel kan afstemming eerder plaatsvinden in schriftelijke vorm) Tot slot zal tijdens het volgende BENE-overleg de uitkomst besproken worden. De heer Kolff en de heer Rosiers maken nog een bilaterale afspraak om begin september voor de suikerbieten bijeen te komen. (Actie 07-07) Datum: 21 augustus van 6

5 Aardappelen (VVA vs. IKKB Standaard) De heer Depraetere meldt dat de Belgische aardappeltelers IKKB gecertificeerd zijn. De VAVI heeft IKKB verzocht een benchmark met EurepGAP aan te gaan, maar IKKB is dit niet voornemens. Het verschil tussen beide systemen zit hem in de residucontrole. De heer Waterink licht het spanningsveld toe waar de VAVI mee worstelt. De VAVI heeft veel te maken met (zeer) grote afnemers (bijv. Mc Donalds). Het is niet mogelijk voor één van de aanwezige partijen een keuze te maken voor de VAVI, die moet dit zelf doen. Als IKKB zich niet wil laten benchmarken aan EurepGAP dienen zij dit zelf aan de VAVI te melden. Als voor de andere sectoren uitwisselbaarheid tussen IKKB en VVAK wordt bereikt kan dit wellicht een steuntje in de rug geven voor de discussie tussen IKKB en de VAVI. 8. EurepGAP IFA Bespreking ontwikkelingen (o.a. goedkeuring als hygiënecode) Benchmark Mevrouw Vervaeke meldt dat er een concordantietabel met EurepGAP 2005 is opgesteld, EurepGAP 2007 is hier niet in meegenomen. De heer Waterink meldt dat in Nederland onlangs een vergelijking tussen VVA en EurepGAP en in mei 2005 tussen VVAK en EurepGAP is gemaakt, beide partijen hebben nog niet definitief besloten om het benchmarkproces in te gaan. EurepGAP IFA plantaardig heeft in Nederland een goedkeuring als hygiënecode voor levensmiddelen ontvangen. De heer Cools geeft aan dat men in België verbaasd is over het verschil tussen de aanpak van de Belgische en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij de goedkeuring van (private) hygiënecodes. 9. Overige zaken Gewasbescherming De heer Cools meldt dat het Europese project op dit gebied wat langzamer loopt dan verwacht. In België is het aantal geconstateerde overschrijdingen gestegen van 4% naar 8%, dit wordt mede veroorzaakt door de latente achterstand met betrekking tot de Europese toelating van bestrijdingsmiddelen en controles op ingevoerde producten waarop niet in België erkende middelen aangetroffen worden. Er vindt in het OEITFL-industrieplatform 2 maal per jaar overleg plaats tussen BE, FR en DE. Het zou wenselijk zijn als er een Nederlandse specialist bij dit overleg aanschuift. Dit platform houdt zich bezig met toelatingen voor kleine teelten, met name voor de industriegroenten. Namens België hebben Jan Hanssens en Anneke Kok zitting in dit overleg. De heer Hak zal Jaco van Brughem (coördinator effectief middelenpakket voor de Nederlandse tuinbouw) vragen hieraan deel te gaan nemen. (Actie 07-08) Er wordt melding gemaakt van het feit dat er door de Duitse supermarkten geconcurreerd wordt op dat groenten en fruit maar max. 70% van de MRL bevatten. LIDL doet hier niet aan mee, maar scoort beter dan de andere supermarkten. Deze actie kan tot politieke druk leiden om de MRL s te verlagen. Mineralen/bemesting De heer Cools wijst op de nitraatproblematiek t.g.v. (over)bemesting. Er is een Vlaams decreet uitgevaardigd dat in november 2007 op het nitraatgehalte van water in drie grondlagen geanalyseerd zal worden. Als er te hoge waarden worden aangetroffen wordt de teler hiervoor beboet en moet hij bijkomende analyses ondergaan (op eigen kosten). Een probleem vormt dat er al bemonsterd kan/zal worden als het product nog niet geoogst is. De heerhak meldt dat er bij de LTO ook een project hierover loopt. Besloten wordt dat er over de bemesting- en gewasbeschermingproblematiek bilateraal overleg tussen de VIGEF en Vegebe zal plaatsvinden. (Actie 07-09) Contaminanten (o.a. Pb en Cd) De heer Waterink geeft aan dat in het HPA Certificeringsoverleg van juni een presentatie is gegeven door Interpolis over aansprakelijkheid. Certificering ontslaat een teler niet van Datum: 21 augustus van 6

6 aansprakelijkheid maar hoe meer een teler kan aantonen dat goed is gewerkt, hoe aannemelijker het is dat hij niet verantwoordelijk is voor het probleem. Het helpt daarnaast als telers met verkoopvoorwaarden werken waarin de aansprakelijkheid wordt ingeperkt (bijv. tot de waarde van het geleverde product). 10. Datum volgende vergadering De datum voor de volgende vergadering wordt vastgesteld op 9 november 2007 om uur in het Van der Valk Hotel in Goes. Mevrouw Vervaeke regelt de zaal. 11. Rondvraag & Sluiting Er wordt geen gebruik gemaakt van de Rondvraag. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. Actiepuntenlijst: Nr. Beschrijving Voortgang Waterink: Verslag HPA Certificeringsoverleg nazenden Hak: Doorsturen FNLI aan CBL m.b.t. EurepGAP Hak: Toesturen herziene Algemene Voorwaarden industriegroenten Vervaeke: Toesturen nieuwe telershandleiding IKKB en interpretatiedocument OCI s Waterink & Vervaeke: vergelijking IKKB/VVAK vervolmaken en verschillen destilleren Waterink & Hak & Van de Graaff: Bespreking destillaat van de vergelijking VIKKB/VVAK in eigen kring Kolff & Rosiers: Bilaterale afspraak over uitwisselbaarheid VVC suikerbieten Hak: Jaco van Brughem verzoeken om deelname OEITFL-industrieplatform Hak & Hanssens: bilateraal overleg tussen VIGEF en Vegebe over bemesting en gewasbescherming houden Datum: 21 augustus van 6

VVAK: : voedsel- en voederveiligheid akkerbouw VVAK

VVAK: : voedsel- en voederveiligheid akkerbouw VVAK VV VVAK VVAK: : voedsel- en voederveiligheid akkerbouw HPA Certificeringsoverleg ir. ing. A. (Bert) Waterink AKkerbouw Vegaplan.be seminarie 14 november 2007 Inleiding Voorgeschiedenis (laatste 10 jaar)

Nadere informatie

AKkerbouw. VVAK: : voedsel- en voederveiligheid akkerbouw VVAK. HPA Certificeringsoverleg ir. ing. A. (Bert) Waterink

AKkerbouw. VVAK: : voedsel- en voederveiligheid akkerbouw VVAK. HPA Certificeringsoverleg ir. ing. A. (Bert) Waterink VV VVAK AKkerbouw VVAK: : voedsel- en voederveiligheid akkerbouw HPA Certificeringsoverleg ir. ing. A. (Bert) Waterink Vegaplan.be seminarie 14 november 2007 Inleiding Voorgeschiedenis (laatste 10 jaar)

Nadere informatie

IKKB Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie: relatie met de sectorgids en meerwaarde voor de landbouwer

IKKB Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie: relatie met de sectorgids en meerwaarde voor de landbouwer François Huyghe Voorzitter Vegaplan.be IKKB Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie: relatie met de sectorgids en meerwaarde voor de landbouwer Inhoud Inleiding Wettelijke actie Sectorgids autocontrole

Nadere informatie

Certificering Voedsel- en Voederveiligheid in de Nederlandse akkerbouw. ir. ing. A. (Bert) Waterink 24 november 2014

Certificering Voedsel- en Voederveiligheid in de Nederlandse akkerbouw. ir. ing. A. (Bert) Waterink 24 november 2014 Certificering Voedsel- en Voederveiligheid in de Nederlandse akkerbouw ir. ing. A. (Bert) Waterink 24 november 2014 Inleiding Waarom certificering Welke certificatieschema s Dekkingsgraden VVAK systeem

Nadere informatie

Seminarie Vegaplan.be

Seminarie Vegaplan.be Seminarie Vegaplan.be Brussel, 14 november 2007 Willy Kusters 1 Grensoverschrijdende voedselveiligheid VKL-certificatieschema Stichting Pro act Wat is VKL Positionering / opbouw / werking Doelgroep Stand

Nadere informatie

IKKB Standaard: Vereisten m.b.t. voedselveiligheid, traceerbaarheid en milieu: wetgeving en inter-professionele afspraken

IKKB Standaard: Vereisten m.b.t. voedselveiligheid, traceerbaarheid en milieu: wetgeving en inter-professionele afspraken FAQ 2007 Wat is het verschil tussen de IKKB Standaard en de Sectorgids Autocontrole? De Sectorgids Autocontrole voor de Primaire Plantaardige Productie is een hulpmiddel dat toelaat het KB van 14/11/2003

Nadere informatie

Het Vegaplan systeem. Kenmerken- Troeven Ambities

Het Vegaplan systeem. Kenmerken- Troeven Ambities Het Vegaplan systeem Kenmerken- Troeven Ambities Het Vegaplan systeem Vegaplan vzw Samenstelling Opdrachten Lastenboeken Sectorgids Vegaplan Standaarden Kenmerken Troeven Ambities 2 Vegaplan vzw Opgericht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 van OVPG vzw

JAARVERSLAG 2006 van OVPG vzw JAARVERSLAG 2006 van OVPG vzw Overlegplatform voor de verwerking van en handel in plantaardige grondstoffen en producten Plate-forme de concertation pour la transformation et le négoce des matières premières

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007 van Vegaplan.be vzw

JAARVERSLAG 2007 van Vegaplan.be vzw JAARVERSLAG 2007 van Vegaplan.be vzw Asbl Vegaplan.be vzw Avenue de Tervuren 182, boîte 4 - B-1150 Bruxelles Tervurenlaan 182, bus 4 - B-1150 Brussel Tél. / Tel.: +32 (0)2 775 80 69 - Fax: +32 (0)2 775

Nadere informatie

LEIDRAAD SECTOROVERKOEPELENDE RESIDUBEWAKING

LEIDRAAD SECTOROVERKOEPELENDE RESIDUBEWAKING LEIDRAAD SECTOROVERKOEPELENDE RESIDUBEWAKING 24.03.2011 1. INLEIDING Met de introductie van autocontrole in alle schakels van de voedselketen in België, worden vandaag alle parameters van voedselveiligheid,

Nadere informatie

FAQ OCI. 4) Zijn er modelcertificaten ter beschikking voor de controleorganismen?

FAQ OCI. 4) Zijn er modelcertificaten ter beschikking voor de controleorganismen? PB 07 FAQ INTERNET REV 0 2007-1/7 FAQ OCI 1) Worden de auditoren van de CI s erkend door het FAVV? 2) Dient de vereiste van twee jaar ervaring voor auditoren die audits in een bepaalde sector willen uitvoeren,

Nadere informatie

Overzicht van de activiteiten van Vegaplan.be vzw

Overzicht van de activiteiten van Vegaplan.be vzw Overzicht van de activiteiten 2005 2007 van Vegaplan.be vzw Asbl Vegaplan.be vzw Avenue de Tervuren 182, boîte 4 - B-1150 Bruxelles Tervurenlaan 182, bus 4 - B-1150 Brussel Tél. / Tel.: +32 (0)2 775 80

Nadere informatie

Bijlage. Validatie van het autocontrolesysteem

Bijlage. Validatie van het autocontrolesysteem Bijlage Validatie van het autocontrolesysteem 1 Inhoudstafel 1. Toelichting voor de operatoren 5 2. Vereisten voor de OCI s 5 2.1 Accreditatie 5 2.2 Erkenning 5 2.3 Inspectiemethode 6 2.4 Kwalificatie

Nadere informatie

9/06/2017. Duurzaamheid binnen de Vegaplan Standaard. 1. Vegaplan vzw. 1. Vegaplan Standaard. 1. Vegaplan Standaard

9/06/2017. Duurzaamheid binnen de Vegaplan Standaard. 1. Vegaplan vzw. 1. Vegaplan Standaard. 1. Vegaplan Standaard Duurzaamheid binnen de Vegaplan 08.06.17 1. Vegaplan vzw Opgericht in 2003 door De landbouworganisaties (FWA CBB BB ABS) Het platform dat handel, veilingen en verwerking vertegenwoordigt (OVPG) Landbouw-Service

Nadere informatie

Tracking & Tracing: gevolgen van de GFL voor uienverpakkers en exporteurs 14 december 2004 Inge Neessen en Irma Schönherr

Tracking & Tracing: gevolgen van de GFL voor uienverpakkers en exporteurs 14 december 2004 Inge Neessen en Irma Schönherr Tracking & Tracing: gevolgen van de GFL voor uienverpakkers en exporteurs 14 december 2004 Inge Neessen en Irma Schönherr Onderzoek en communicatie Tracking en Tracing AGF branche Aangevraagd door Frugi

Nadere informatie

Auditreferentiëlen - De relatie tussen de sectoriële gidsen en de privé auditreferentiëlen

Auditreferentiëlen - De relatie tussen de sectoriële gidsen en de privé auditreferentiëlen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Auditreferentiëlen - De relatie tussen de sectoriële gidsen en de privé auditreferentiëlen Bornem 15-10-09 Jacques Inghelram Cel Validatie Gidsen

Nadere informatie

DÉ ONLINE DATABANK VOOR INFORMATIE OVER VOEDSELVEILIGHEID VAN INGREDIËNTEN

DÉ ONLINE DATABANK VOOR INFORMATIE OVER VOEDSELVEILIGHEID VAN INGREDIËNTEN DÉ ONLINE DATABANK VOOR INFORMATIE OVER VOEDSELVEILIGHEID VAN INGREDIËNTEN RISKPLAZA, DÉ TOEGANG TOT UP-TO-DATE DATA VOOR RISICOANALYSE VAN GRONDSTOFGEVAREN Riskplaza is een systeem voor de borging van

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING VAN DE GECOMBINEERDE ELEKTRONISCHE CHECKLIST VAN DE VEGAPLAN STANDAARD

GEBRUIKSHANDLEIDING VAN DE GECOMBINEERDE ELEKTRONISCHE CHECKLIST VAN DE VEGAPLAN STANDAARD GEBRUIKSHANDLEIDING VAN DE GECOMBINEERDE ELEKTRONISCHE CHECKLIST VAN DE VEGAPLAN STANDAARD Versie 1.4 17.07.2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hoe de elektronische checklist ingeven?... 3 2.1. Voorblad Vegaplan...

Nadere informatie

FAQ Bijdrages FAVV voor landbouwers

FAQ Bijdrages FAVV voor landbouwers FAQ Bijdrages FAVV voor landbouwers 1. Wat zijn de heffingen van het FAVV? De heffingen worden jaarlijks geïnd in de sectoren die actief zijn binnen de voedselketen of waarbij het FAVV controleopdrachten

Nadere informatie

Newsletter Printemps 2015

Newsletter Printemps 2015 INHOUD Om direct naar het artikel te gaan, klik op de titel! Contact : Vegaplan vzw info@vegaplan.be www.vegaplan.be +32(0)2 880 22 00 Codiplan vzw info@codiplan.be www.codiplan.be +32(0)2 880 22 00 PLANTAARDIGE

Nadere informatie

Wereldwijde certificatie in landbouw en voeding

Wereldwijde certificatie in landbouw en voeding Tüv Nord INTegra - jaarverslag 206 Wereldwijde certificatie in landbouw en voeding Tüv Nord Integra - jaarverslag 206 TÜV NORD kon 206 afsluiten met een mooie groei van over de 0%. De grootste afdelingen

Nadere informatie

1. kwaliteitssystemen en voedselveiligheid 2. organiseren 3. projecten. 1 Kwaliteitssystemen & voedselveiligheid

1. kwaliteitssystemen en voedselveiligheid 2. organiseren 3. projecten. 1 Kwaliteitssystemen & voedselveiligheid nr Tekst 0 Home Thielen Consult is de partner voor bedrijven en organisaties in de voedselketen. Samen met onze klanten bouwen wij aan veilig en eerlijk voedsel. We begeleiden onze klanten en organiseren

Nadere informatie

Food Compass de onafhankelijke residumonitoring van de groenten en fruitsector in Nederland

Food Compass de onafhankelijke residumonitoring van de groenten en fruitsector in Nederland Food Compass de onafhankelijke residumonitoring van de groenten en fruitsector in Nederland Jerre de Blok, Coördinator Food Compass VMT symposium Chemische contaminanten in voeding, 15 september 2015 Inhoud

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 van Vegaplan.be vzw

JAARVERSLAG 2008 van Vegaplan.be vzw JAARVERSLAG 2008 van Vegaplan.be vzw Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De organisatie... 4 2.1 De raad van bestuur... 4 2.2 De communicatiewerkgroep... 5 2.3 Informatievergaderingen en opleidingen OCI / CC...

Nadere informatie

In het belang van sector en samenleving

In het belang van sector en samenleving In het belang van sector en samenleving Productschap Diervoeder Productschap Diervoeder Het Productschap Diervoeder (PDV) is een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Het is ingesteld op verzoek van

Nadere informatie

Visie Vinçotte ISACert op digitalisering Agro-Food sector 19 januari Lesly Schell Business development / Commercieel accountmanager

Visie Vinçotte ISACert op digitalisering Agro-Food sector 19 januari Lesly Schell Business development / Commercieel accountmanager Vinçotte ISACert Nederland Visie Vinçotte ISACert op digitalisering Agro-Food sector 19 januari 2016 - Lesly Schell Business development / Commercieel accountmanager Visie op digitalisering Agro-Food sector

Nadere informatie

Combi-audits: voordelen en verwachtingen

Combi-audits: voordelen en verwachtingen Combi-audits: voordelen en verwachtingen Het perspectief van de certificeringsinstellingen Gilson Stéphane (Procerviq) 1 1. Wat zijn de meest voorkomende combinaties? 2. Wat zijn de uitdagingen? 3. Wat

Nadere informatie

GMP+ Feed Safety Assurance scheme. Dioxine-monitoring in leghennen(opfok)voeders

GMP+ Feed Safety Assurance scheme. Dioxine-monitoring in leghennen(opfok)voeders GMP+ Feed Safety Assurance scheme Dioxine-monitoring in leghennen(opfok)voeders GMP+ BCN-NL2 BCN NL2 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Algemene Vergadering OVPG. 21 juni 2012 Brussel

Jaarverslag 2011. Algemene Vergadering OVPG. 21 juni 2012 Brussel Overlegplatform voor de verwerking van en handel in plantaardige grondstoffen en producten vzw Asbl Plate-forme de concertation pour la transformation et le négoce des matières premières et produits végétaux

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen

Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen Referentie PCCB/S4/1220694 Datum

Nadere informatie

FAQ FAVV - bijdragen voor landbouwers

FAQ FAVV - bijdragen voor landbouwers FAQ FAVV - bijdragen voor landbouwers 1. Wat zijn de heffingen van het FAVV? De heffingen worden jaarlijks geïnd in de sectoren die actief zijn binnen de voedselketen of waarbij het FAVV controleopdrachten

Nadere informatie

Certificatie BRC7 vraagt ketenbeheer

Certificatie BRC7 vraagt ketenbeheer Certificatie BRC7 vraagt ketenbeheer Ambition Competence Lisette Stam: Competence Manager ISACert NL Confidence Algemeen Update BRC7 Standaard door bezorgdheid over: Traceerbaarheid in de hele keten Onduidelijkheid

Nadere informatie

INTERNATIONALE STANDAARDEN. IFS Food: wijzigingen mbt handelsproducten en uitbestede processen. IFS Broker versie 2, in voege vanaf 1/04/2014

INTERNATIONALE STANDAARDEN. IFS Food: wijzigingen mbt handelsproducten en uitbestede processen. IFS Broker versie 2, in voege vanaf 1/04/2014 Statiestraat 164 B-2600 Berchem-Antwerpen +32 3 287 37 60 +32 3 287 37 61 www.tuv-nord-integra.com info@tuv-nord-integra.com BE 0465 666 712 Beste klant, Beste consulent, December 2013 Op deze laatste

Nadere informatie

ACTIVITEIT PRODUCTSCHAP AKKERBOUW RISKPLAZA DEEL A: OMSCHRIJVING RISKPLAZA. 14 juni 2013

ACTIVITEIT PRODUCTSCHAP AKKERBOUW RISKPLAZA DEEL A: OMSCHRIJVING RISKPLAZA. 14 juni 2013 ACTIVITEIT PRODUCTSCHAP AKKERBOUW RISKPLAZA 14 juni 2013 Deze activiteit is omschreven ten behoeve van de overdracht van activiteiten van het Productschap Akkerbouw (PA) aan private organisaties naar aanleiding

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen

Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen Referentie PCCB/S4/1220694 Datum

Nadere informatie

Elke varkenshouder betaalt voor de Sectorgids G-037 een jaarlijkse vergoeding van 20 EUR per jaar aan Codiplan vzw.

Elke varkenshouder betaalt voor de Sectorgids G-037 een jaarlijkse vergoeding van 20 EUR per jaar aan Codiplan vzw. Lastenboek CodiplanPLUS Varkens 1. Toepassingsgebied en werkwijze Voorliggend lastenboek is van toepassing voor varkenshouders en is uitsluitend samen met de Sectorgids Autocontrole G-037 voor de primaire

Nadere informatie

De consument eet vee eet voer

De consument eet vee eet voer De consument eet vee eet voer Sectorbijeenkomst GMP 24 mei 2005 Marc Jansen Hoofd Consument en Kwaliteit Centraal Bureau Levensmiddelenhandel Inhoud 1. Retail in Nederland 2. Belang voedselveiligheid 3.

Nadere informatie

Onderstaande overgangsmaatregelen gelden voor personen werkzaam in de landbouwsector (incl. loonwerk/loonsproeien).

Onderstaande overgangsmaatregelen gelden voor personen werkzaam in de landbouwsector (incl. loonwerk/loonsproeien). Onderstaande overgangsmaatregelen gelden voor personen werkzaam in de landbouwsector (incl. loonwerk/loonsproeien). De aanvrager moet de overgangsmaatregel van toepassing selecteren in stap 2 van het online/schriftelijk

Nadere informatie

Protocol voor acceptatie Nederlandse hygiënecodes voor levensmiddelensectoren

Protocol voor acceptatie Nederlandse hygiënecodes voor levensmiddelensectoren Productschap Diervoeder Protocol voor acceptatie Nederlandse hygiënecodes voor levensmiddelensectoren Productschap Diervoeder (Den Haag, Nederland) februari 2004 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

General Food Law. T&T, meldplicht en aansprakelijkheid definitieve interpretatie EU. d.d. 25 en 27 januari 2005. Anneke van de Kamp

General Food Law. T&T, meldplicht en aansprakelijkheid definitieve interpretatie EU. d.d. 25 en 27 januari 2005. Anneke van de Kamp General Food Law T&T, meldplicht en aansprakelijkheid definitieve interpretatie EU d.d. 25 en 27 januari 2005 Anneke van de Kamp Afdelingshoofd Voedsel en Voeding Hoofdproductschap Akkerbouw Inhoud Wat

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2014 PUBLICATIE VAN DE

ACTIVITEITENVERSLAG 2014 PUBLICATIE VAN DE ACTIVITEITENVERSLAG 2014 PUBLICATIE VAN DE INSPECTIERESULTATEN Herman Diricks 30 juni 2015 Gedelegeerd bestuurder 1 ACTIVITEITENVERSLAG 2014 2015 : website + Feiten en Cijfers 2 Het FAVV ten DIENSTE van

Nadere informatie

Activiteitenverslag Statutaire Algemene Vergadering 8 juni 2017

Activiteitenverslag Statutaire Algemene Vergadering 8 juni 2017 Activiteitenverslag 2016 Statutaire Algemene Vergadering 8 juni 2017 Inhoud 1. Samenstelling Raad van Bestuur en Algemene vergadering 2. Organisatiestructuur 3. Overzicht van gecertificeerde deelnemers

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de vooroogstcontrole

Omzendbrief betreffende de vooroogstcontrole Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de vooroogstcontrole Kenmerk PCCB/S1/JFS/925956 Datum 15/01/2015 Huidige versie 1.0 Van toepassing vanaf 15/01/2015 Trefwoorden

Nadere informatie

Vergroening van de landbouw: hoe maken we stappen/ hoe maken we sprongen? Jolanda Wijsmuller, BCS

Vergroening van de landbouw: hoe maken we stappen/ hoe maken we sprongen? Jolanda Wijsmuller, BCS Vergroening van de landbouw: hoe maken we stappen/ hoe maken we sprongen? Jolanda Wijsmuller, BCS Markt trends Vraag naar veilig en duurzaam geteeld voedsel Sterkere focus op voedselkwaliteit en gezonde

Nadere informatie

GLOBALG.A.P. TOUR 2013 Guy Callebaut GLOBALG.A.P. voorzitter

GLOBALG.A.P. TOUR 2013 Guy Callebaut GLOBALG.A.P. voorzitter GLOBALG.A.P. TOUR 2013 Guy Callebaut GLOBALG.A.P. voorzitter Veiling Hoogstraten België Nederland 20 november 2013 GLOBALG.A.P Secretariat Page 2 FAMILIE FOTO 135.000 gecertificeerde land- en tuinbouwers

Nadere informatie

Registratie-Verlengingsformulier

Registratie-Verlengingsformulier 1) Huidige gegevens registratie GLOBALG.A.P. scope die van toepassing is (bijv. fruit en groenten, bloemen en siergewassen, etc): Bent u geregistreerd of eerder geregistreerd geweest voor GLOBALG.A.P.

Nadere informatie

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven Page 1 of 5 Certificatiereglement Beter Leven kenmerk Vleesverwerkende Bedrijven Versie 1.0 d.d.16.08.2012 Dit certificatiereglement bevat de werkwijze voor het toekennen van certificaten door certificerende

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE GEWASBESCHERMING IN DE WITLOOFTEELT INLEIDING EN WETGEVEND KADER

GEÏNTEGREERDE GEWASBESCHERMING IN DE WITLOOFTEELT INLEIDING EN WETGEVEND KADER GEÏNTEGREERDE GEWASBESCHERMING IN DE WITLOOFTEELT INLEIDING EN WETGEVEND KADER Marleen Mertens Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) INVLOED VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN Positieve effecten: Bijdrage

Nadere informatie

Kies voor. CERCAT gecertificeerde. catering

Kies voor. CERCAT gecertificeerde. catering Kies voor CERCAT gecertificeerde catering Uitgave en redactie: Stichting Certificatie Contractcatering, Gorinchem Vormgeving: BURO18 communicatie bv, Gorinchem Fotografie: Henk de Graaf Fotografie, Leiderdorp

Nadere informatie

Introductie LRQA 2003

Introductie LRQA 2003 ! Introductie ! Lloyd s Register Quality Assurance(LRQA) " Onderdeel van de Lloyd s Register group " Wereldwijd marktleider in certificatie " + 1 300 assessors " + 33 000 certificaten " Geaccrediteerd

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet

Nadere informatie

Vegaplan Standaard - FAQ

Vegaplan Standaard - FAQ Vegaplan Standaard - FAQ Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Algemeenheden 3. Activiteiten 4. Interpretatie van de eisen 4.1 Bedrijf en gebouwen 4.2 Machines, apparatuur en gereedschap 4.3 Bedrijfsleider, personeel

Nadere informatie

IKKB STANDAARD voor de AANNEMERS van LAND- en TUINBOUWWERKEN voor de Primaire Plantaardige Productie

IKKB STANDAARD voor de AANNEMERS van LAND- en TUINBOUWWERKEN voor de Primaire Plantaardige Productie IKKB STANDAARD voor de AANNEMERS van LAND- en TUINBOUWWERKEN voor de Primaire Plantaardige Productie Versie 2.2 dd 01.04.2009 OVPG vzw Overlegplatform voor Verwerking van en handel in Plantaardige Grondstoffen

Nadere informatie

OCI vergadering Verslag

OCI vergadering Verslag OCI vergadering 22.05.14 Verslag 1 Aanwezig Coutigny C. Estievenart M. Geldhof T. Königs A. Matthijs B. Platteau W. Porreye L. Sanders M. Tasiaux H. Vandendriessche E. CKCert Carah Quality Partner Comité

Nadere informatie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie PB 07 FAQ (G-033) REV 7-1/13 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn. Voedselveiligheid. Granen, Zaden en Peulvruchten. primaire sector. Versie 2.8

Beoordelingsrichtlijn. Voedselveiligheid. Granen, Zaden en Peulvruchten. primaire sector. Versie 2.8 Beoordelingsrichtlijn Voedselveiligheid Granen, Zaden en Peulvruchten primaire sector Versie 2.8 Voedselveiligheid - incl. diervoederveiligheid - eisen op het telersbedrijf met betrekking tot de teelt,

Nadere informatie

BELAC Rev

BELAC Rev BELAC 2-403 Rev 7-2010 TOEPASSINGSMODALITEITEN VOOR ACCREDITATIE MET BETREKKING TOT GIDSEN AUTOCONTROLE IN DE SECTOR VAN DE VOEDINGSINDUSTRIE EN DE TOELEVERINGSBEDRIJVEN ERVAN, INBEGREPEN HET TOEPASSEN

Nadere informatie

Convenant horizontaal toezicht. tussen het Productschap Akkerbouw (systeemeigenaar RiskPlaza) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Convenant horizontaal toezicht. tussen het Productschap Akkerbouw (systeemeigenaar RiskPlaza) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Nederlandse VoedseI- en WareniDltmiteil: ~iuilemidafiisdlfltltrn, lji:ndfloui.r mhmlll'llri! RISK PLA ZA Convenant horizontaal toezicht tussen het Productschap Akkerbouw (systeemeigenaar RiskPlaza) en

Nadere informatie

Accreditatie van laboratoria in het kader van de autocontrole

Accreditatie van laboratoria in het kader van de autocontrole Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Accreditatie van laboratoria in het kader van de autocontrole Geert De Poorter, 25/09/2013 2 1. Inleiding 2. Erkenning 3. Accreditatie: waarom

Nadere informatie

Een specialiteit van Belgische bodem

Een specialiteit van Belgische bodem Aardappelen van Vlaanderen Een specialiteit van Belgische bodem Welkom in de wereld van de Vlaamse aardappel Vlaanderen, waar aardappelen thuis zijn 4-5 Controle van Vlaamse aardappelen 6-7 Vele variëteiten

Nadere informatie

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Korte inleiding In 2014 heeft de Taskforce Voedselvertrouwen een set criteria opgesteld waaraan private

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN EN HET TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE BEELDMERK MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE DIERVOEDERSTROMEN (MVDS)

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN EN HET TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE BEELDMERK MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE DIERVOEDERSTROMEN (MVDS) REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN EN HET TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE BEELDMERK MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE DIERVOEDERSTROMEN (MVDS) 1 Inhoud GEBRUIK VAN HET COLLECTIEVE MERK... 3 Artikel 1... 3 Artikel 2...

Nadere informatie

Datum 26 juli 2010 Betreft Antwoorden Kamervragen inzake de isolatieafstanden bij experimentele gentechaardappels.

Datum 26 juli 2010 Betreft Antwoorden Kamervragen inzake de isolatieafstanden bij experimentele gentechaardappels. > Retouradres Postbus 30945 2500 GX Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Betreft en Kamervragen

Nadere informatie

MPS Labels eetbare agrarische producten

MPS Labels eetbare agrarische producten MPS Labels eetbare agrarische producten 2016 Eetbare agrarische producten is een uitgave van: Stichting MPS Postbus 533 2675 ZT Honselersdijk tel: +31 174 615700 www.my-mps.com 2016 MPS. Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

Concordantietabel BRC-IFS- FSSC vs gidsen

Concordantietabel BRC-IFS- FSSC vs gidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Concordantietabel BRC-IFS- FSSC 22.000 vs gidsen RC 25-09-13 Vereisten (voor de operatoren) -Refenrtieel BRC-IFS-FSSC 22.000 Verschillende invalshoeken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2. Procedure rondom het leveren van granen... 5 3.1 Informatievoorziening vooraf naar de leverlocatie... 5

Inhoudsopgave. 2. Procedure rondom het leveren van granen... 5 3.1 Informatievoorziening vooraf naar de leverlocatie... 5 Graanoogst 2014 Inhoudsopgave 1. De verschillende certificeringen waarop u granen aan ons kunt leveren... 3 Optie 1: Poortwachtersprincipe... 3 Optie 2: GMP+ B6 (GMP+ Feed Safety Assurance Scheme) certificaat...

Nadere informatie

Opleiding voor de OCI s - Gebruik van de webservice 24.06.2015

Opleiding voor de OCI s - Gebruik van de webservice 24.06.2015 Opleiding voor de OCI s - Gebruik van de webservice 24.06.2015 Dagorde 1. Algemeenheden 2. Nieuwe onderneming 3. Opzoeking en resultaten 4. Opzeggen/verbreken 5. Nieuwe audit ingeven 5.1 Plantaardige primaire

Nadere informatie

Meest gestelde vragen Fair Produce Nederland

Meest gestelde vragen Fair Produce Nederland . Meest gestelde vragen Fair Produce Nederland Organisatie Hoe is Fair Produce Nederland opgebouwd? De Stichting Fair Produce Nederland is opgericht door de vereniging voor groothandelaren in groenten

Nadere informatie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie PB 07 FAQ (G-033) REV 5-1/11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

Nadere informatie

Hoe evolueert de aardappelteelt in de toekomst?

Hoe evolueert de aardappelteelt in de toekomst? Hoe evolueert de aardappelteelt in de toekomst? Oudenaarde, 31 januari 2017 Guy Vandepoel, Lid Hoofdbestuur Boerenbond Een sector in expansie BE aardappelproductie groeit sneller ten opzichte van Europese

Nadere informatie

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw)

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw) Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw Vegaplan.be vzw, afgekort Vegaplan, met maatschappelijke zetel te Bolwerklaan 21, Bus 35, B-1210 Brussel Tel.: 02.880.22.00 Fax: 02.880.22.19 Ondernemingsnr.:

Nadere informatie

FAQ - Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen

FAQ - Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen PB 07 FAQ (G-017) REV 0 2011-1/5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen Van toepassing vanaf: 15-02-2011 Opgesteld door:

Nadere informatie

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel PB 07 FAQ (G-014) REV 1 2009-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel Van toepassing vanaf: 15-04-2011

Nadere informatie

Activiteitenverslag FAVV 2016

Activiteitenverslag FAVV 2016 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Activiteitenverslag FAVV 2016 Herman Diricks Gedelegeerd bestuurder 28/06/2017 Activiteitenverslag 2016 Website + Feiten & Cijfers (papieren versie)

Nadere informatie

De OCI moet erkend zijn door het FAVV voor het uitvoeren van de audits volgens de sectorgids G- 040.

De OCI moet erkend zijn door het FAVV voor het uitvoeren van de audits volgens de sectorgids G- 040. Lastenboek Codiplan PLUS Varkens 1. Toepassingsgebied en werkwijze Voorliggend lastenboek is van toepassing voor varkenshouders en is uitsluitend samen met de Sectorgids Autocontrole G-040 Module C voor

Nadere informatie

2. Opslag Deze paragraaf is alleen van toepassing op bedrijven waar tussenopslag van akkerbouwproducten plaats vindt.

2. Opslag Deze paragraaf is alleen van toepassing op bedrijven waar tussenopslag van akkerbouwproducten plaats vindt. Deze kwaliteitsovereenkomst is van toepassing op de telers die akkerbouwproducten leveren ten behoeve van de Diervoedersector en niet aantoonbaar op het moment van levering voldoen aan: GMP+B6; Teelt voedermiddelen;

Nadere informatie

OVPG vzw. Leden van OVPG vzw

OVPG vzw. Leden van OVPG vzw 1 Leden van OVPG vzw Belgapom Belgapom, de vroegere nationale groepering Aardappelhandelaars van België, is de erkende beroepsvereniging die zowel op nationaal als internationaal vlak de belangen behartigt

Nadere informatie

PROCEDURE EQUIVALENTIE VAN BEPAALDE AUDITREFERENTIELEN MET DE AUTOCONTROLEGIDSEN

PROCEDURE EQUIVALENTIE VAN BEPAALDE AUDITREFERENTIELEN MET DE AUTOCONTROLEGIDSEN Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 2014/767/PCCB PROCEDURE EQUIVALENTIE VAN BEPAALDE AUDITREFERENTIELEN MET DE AUTOCONTROLEGIDSEN Versie 1 dd 8-07-14 In toepassing vanaf 28-07-14

Nadere informatie

AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016

AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 De vaste commissie voor zaaizaden heeft de volgende aanwijzingen vastgesteld voor de erkenning van certificering door bedrijven. De

Nadere informatie

Sanctiebeleid. Werkwijze bij calamiteiten. Voedselveiligheidscertificaat (VVC-sb) Suikerbieten. SUIKER UNIE gevestigd te Dinteloord en CSV COVAS

Sanctiebeleid. Werkwijze bij calamiteiten. Voedselveiligheidscertificaat (VVC-sb) Suikerbieten. SUIKER UNIE gevestigd te Dinteloord en CSV COVAS Sanctiebeleid en Werkwijze bij calamiteiten Voedselveiligheidscertificaat (VVC-sb) Suikerbieten SUIKER UNIE gevestigd te Dinteloord en CSV COVAS 1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 Algemene

Nadere informatie

GMP+ Feed Certification scheme

GMP+ Feed Certification scheme GMP+ Feed Certification scheme MI Module: Feed Responsibility Assurance GMP+ MI102 Verantwoord varkens- en pluimveevoeder 102 Te gebruiken in combinatie met: GMP+ B100 Feed Responsibility Management System

Nadere informatie

Captatie van risicosignalen door de keten heen

Captatie van risicosignalen door de keten heen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Captatie van risicosignalen door de keten heen Gezamenlijke vergadering Wetenschappelijk & FAVV Brussel, 23 januari 2015 Doelstellingen Permanente

Nadere informatie

Specifieke Productvoorwaarden D-24a1 Vetten, Oliën en Bijproducten Versie: 1.0 Datum: 20 januari 2017

Specifieke Productvoorwaarden D-24a1 Vetten, Oliën en Bijproducten Versie: 1.0 Datum: 20 januari 2017 1 INLEIDING 1.1 Toepassingsgebied Om het vertrouwen in veilig vlees, zuivel en eieren te herstellen, zijn extra inspanningen nodig. Met SecureFeed draagt de diervoedersector bij aan ketenborging en versterking

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inname granen uit de oogst

Inhoudsopgave. Inname granen uit de oogst Graanoogst 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. De verschillende certificeringen waarop u granen aan ons kunt leveren... 3 Optie 1: Poortwachtersprincipe... 3 Optie 2: GMP+ B6 (GMP+ Feed Safety Assurance

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen PB 07 FAQ (G-006) REV 1 2009-2/8 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED De bedoeling van dit document is de vragen, afkomstig van operatoren, auditoren,... aangaande de Generische autocontrolegids voor

Nadere informatie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie PB 07 FAQ (G-033) REV 2 2009-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

Nadere informatie

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd. Hoofdkantoor. Certificatie Schema

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd. Hoofdkantoor. Certificatie Schema Celsiusstraat 42 6711 HA Ede Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Vinçotte ISACert Nederland Obrechtsestraat 28E 8031 AZ Zwolle Nederland Locatie Certificatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 interne audit

Jaarverslag 2011 interne audit Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen Jaarverslag 2011 interne audit Raadgevend Comité 20 juni 2012 Guy Mommens, diensthoofd IAQP Jaarverslag 2011 structuur (1) Nieuwigheid : aanpassing

Nadere informatie

Protocol monitoring bietenpulp. GMP regeling diervoedersector

Protocol monitoring bietenpulp. GMP regeling diervoedersector Productschap Diervoeder Protocol monitoring bietenpulp GMP regeling diervoedersector Den Haag, 24 november 2004 Versie 2 (25-11-2004) Protocol monitoring bietenpulp 1 van 7 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3

Nadere informatie

TÜV NORD INTEGRA. Jaarverslag 2010 INTEGRA

TÜV NORD INTEGRA. Jaarverslag 2010 INTEGRA Jaarverslag 2010 INTEGRA 1.De Organisatie Zoals bekend is Integra sinds 2006 deel van de internationale TÜV NORD groep en is er in september 2010 beslist om de naam Integra te veranderen in TÜV NORD INTEGRA.

Nadere informatie

DIS 2445 Inspectie autocontrole brood-en banket bakkerij [2445] v4

DIS 2445 Inspectie autocontrole brood-en banket bakkerij [2445] v4 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2445 Inspectie autocontrole brood-en banket bakkerij [2445] v4 C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen

Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen De Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen is een practische handleiding met vele voorbeelden en HACCP-plannen voor de bedrijven

Nadere informatie

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne PB 07 FAQ (G-033) REV 0 2009-2/8 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED De bedoeling van dit document is de vragen, afkomstig van operatoren, auditoren,... aangaande de sectorgids autocontrole van de aannemers

Nadere informatie

Informatievergadering voor de OCI s

Informatievergadering voor de OCI s Informatievergadering voor de OCI s 23.06.2015 Verslag Aanwezigheidslijst Devos J. Debrabandere M-A. Estievenart M. Geldhof T. Königs A. Matthijs B. Platteau W. Porreye L. Provost K. Sanders M. Tasiaux

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de primaire productie

Aanvraagformulier voor de primaire productie Page 1/8 Naam van de onderneming (indien van toepassing): Naam en voornaam bedrijfsleider : de aanvrager Aanvraagformulier voor de primaire productie. Telefoonnummer: Faxnummer: GSM Nummer E-mail: Correspondentieadres

Nadere informatie

Samen werken aan voedselveiligheid

Samen werken aan voedselveiligheid Samen werken aan voedselveiligheid Een eerste kennismaking Roel Robbertsen, voorzitter SecureFeed Jaarvergadering Comité van Graanhandelaren Rotterdam, 20-11-2014 Inhoud presentatie Wie en wat is SecureFeed

Nadere informatie

Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK)

Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK) VVAKkerbouw Handboek Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK) 1 certificatieschema voor akkerbouwmatig geteelde gewassen Hygiënecode voor de akkerbouw, zoals bedoeld in Verordening (EG) nrs. 852/2004

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis 1) Onderwerp 1) Voedsel en dranken uit de organische voedingsproducten en geproduceerd op een milieuvriendelijke wijze EN / OF 2) Voedsel en dranken die een eerlijke

Nadere informatie

Beste FP-gecertificeerden, inspectie instellingen en andere ontvangers van de nieuwsbrief:

Beste FP-gecertificeerden, inspectie instellingen en andere ontvangers van de nieuwsbrief: Beste FP-gecertificeerden, inspectie instellingen en andere ontvangers van de nieuwsbrief: Via deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van de volgende zaken: - Wijzigingen Fair Produce-normen

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid 1) Onderwerp 1) Voedsel en dranken uit de organische voedingsproducten en geproduceerd op een milieuvriendelijke wijze EN / OF 2) Voedsel en dranken die een

Nadere informatie