HAMERSTUK AGENDAPUNT 3.3. Nummer: Onderwerp: Onderhoudsplan deel 1; Meerjarenonderhoudsplannen GHIJ i.r.t bestemmingsreserve.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HAMERSTUK AGENDAPUNT 3.3. Nummer: Onderwerp: Onderhoudsplan deel 1; Meerjarenonderhoudsplannen GHIJ i.r.t bestemmingsreserve."

Transcriptie

1 HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Onderhoudsplan deel 1; Meerjarenonderhoudsplannen GHIJ i.r.t bestemmingsreserve Nummer: In D&H: 13 januari 2015 Steller: Jan Smorenburg In Cie: BMZ 27 januari 2015 Telefoonnummer: 5848 SKK Afdeling: Watersysteembeheer In AB: 18 februari 2015 Portefeuillehouder: Poelmann Geheim: ja nee Voorstel gelezen Startnotititie programma Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 2.0, DM , AB-besluit d.d Stelt het college u voor om: 1. In te stemmen met het Onderhoudsplan GHIJ deel 1, met als belangrijkste conclusies van de nadere financiële analyse: a. bij ongewijzigd beleid past de raming van de kosten voor Beheer en Onderhoud van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) (baggeren, oevers, kunstwerken, vergunningverlening en handhaving) binnen de met RWS overeengekomen overdrachtssom. b. bij ongewijzigd beleid hoeft geen beroep te worden gedaan op aanvullende middelen van het waterschap. 2. In te stemmen met het uitgangspunt dat de investeringsbedragen uit het Onderhoudsplan GHIJ deel 1 kaderstellend zijn voor de op te stellen grootonderhoudsplannen GHIJ (GOP Kunstwerken GHIJ, GOP Oevers GHIJ en het Baggerplan GHIJ) met in achtneming van het eigen beleid van het waterschap; eventuele meerkosten voor dit eigen beleid worden gedekt uit de desbetreffende programma s. 3. In te stemmen met het starten van de uitwerking van fase Op basis van de uitkomsten van de uitwerkingen van fase 2 (derde kwartaal 2015) ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voor te leggen of fase 3 uitgevoerd moet worden en in welke vorm fase 3 uitgevoerd zal worden. 5. In te stemmen met het nog tenminste 3 jaar in stand houden van de Bestemmingreserve GHIJ i.v.m. het blijven volgen van de uitgaven. Na deze periode zal een evaluatie plaatsvinden. Advies commissie BMZ SKK De commissie adviseert positief over dit voorstel en stelt voor om het als hamerstuk te agenderen voor de AB-vergadering van 18 februari Reactie college op advies commissie De gevraagde aanpassingen hebben betrekking op bijlage 1, DM v9. Deze betreffen 2 passages op blz. 9 en blz. 18 zijn aangemerkt in geel

2 INLEIDING Het waterschap heeft per 1 januari 2013 formeel het beheer van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) overgenomen van Rijkswaterstaat (RWS). Gedurende 2013 heeft de feitelijke overdracht gestalte gekregen. Deze overdracht viel uiteen in de overdracht van de volgende onderdelen: 1. overdracht vergunningverlening en handhaving 2. overdracht beheer en onderhoud 3. overdracht peilbeheer 4. overdracht bediening Waaiersluiscomplex 5. overdracht inspectievaartuig Voorvliet. Tevens is het Overzicht beheer bruggen e.d. op en langs de GHIJ opgesteld. Bij de behandeling van de Startnotitie Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 2.0 (DM ) in het AB op 12 februari 2014 is m.b.t. de Bestemmingsreserve GHIJ het volgende opgenomen: De Cie vraagt duidelijkheid over de bestemming van de gelden, verdeeld over exploitatie en investeringen. Reactie van het college: De overgedragen som is opgebouwd uit: - de kosten voor het jaarlijks onderhoud (exploitatie) - de kosten voor achterstallig onderhoud (investeringen) - de kosten voor toekomstig groot onderhoud (investeringen). Voor de te onderscheiden investeringen oevers, kunstwerken en bagger worden inventarisaties uitgevoerd om de exacte onderhoudsstaat te kennen en hieruit meerjarenplannen (geld en tijdstip van ingreep) te destilleren. Deze meerjarenplannen worden vergeleken met de overgekomen middelen van RWS. Deze zijn bestemd voor de instandhouding. Veranderingen of andere bestemmingen, bijvoorbeeld als gevolg van de KRW of het deltaplan zoetwater, worden niet uit deze reserve gedekt. Dit voorliggend stuk geeft invulling aan deze toezegging. 1. Meerjarenonderhoudsplannen. Het opstellen van deze plannen geschiedt in 3 fasen. Aan het eind van elke fase wordt het resultaat voorgelegd aan het algemeen bestuur. - Onderhoudsplan deel 1; exploitatie en groot onderhoud i.r.t. de overdrachtsom. - Onderhoudsplan deel 2; het bovenstaande plan aangevuld met het eigen beleid resulteert in 3 plannen: het baggerplan GHIJ, GOP Kunstwerken GHIJ en GOP Oevers GHIJ. - Onderhoudsplan deel 3; deze bestaat uit het eigen Onderhoudsplan deel 2, aangevuld met de aanpassing van dit plan door de initiatieven van de omgeving om zo synergie te verkrijgen. In bijlage 2 is uit de Startnotitie Programma Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 2.0, het tijdspad,met de activiteiten Gekanaliseerde Hollandsche IJssel opgenomen Fase 1: opstellen Onderhoudsplan deel 1. De overdrachtsom van RWS is gebaseerd op de oevers, die in onderhoud waren bij RWS, de staat van onderhoud en de huidige constructie van deze oevers en (in geval van gemalen) de huidige capaciteit. In de behandeling in het algemeen bestuur van de Startnotitie (begin 2014) is toegezegd dat na het uitvoeren van een inventarisatie een vergelijking wordt opgesteld tussen de te verwachten kosten beheer en onderhoud van de overgenomen oevers, bagger en enkele kunstwerken (investering en exploitatie) en de totale overdrachtsom van RWS. Dit is geschied in het Onderhoudsplan deel 1 Exploitatie en groot onderhoud in relatie tot de overdrachtsom GHIJ en is vergeleken met de Bestemmingsreserve GHIJ. Het Onderhoudsplan deel 1 is onderverdeeld in: - jaarlijkse exploitatiekosten - meerjaarlijkse kosten op het gebied van kunstwerken, oevers en bagger. Fase 2: opstellen Onderhoudsplan deel 2. Na deze eerste vergelijking worden de beleidsvoornemens van het waterschap betrokken in de meerjarenplannen van de GHIJ; te denken valt aan synergie met keringsprojecten of KRW-projecten

3 Voor de duidelijkheid: de meerkosten voor deze ambities maken geen onderdeel uit van de overdrachtsom. Deze sommatie resulteert in het Onderhoudsplan deel 2 en dit is in feite verdeeld in: - het Baggerplan GHIJ, - het Grootonderhoudsplan (GOP) Oevers GHIJ - het Grootonderhoudsplan (GOP) kunstwerken GHIJ; Deze plannen zijn volledig in lijn met de systematiek en structuur van huidige grootonderhoudsplannen. Het is de bedoeling dat op termijn de grootonderhoudsplannen GHIJ geïntegreerd worden in de huidige grootonderhoudsplannen. Fase 3: Onderhoudsplan deel 3. Het proces om te komen tot deze fase 3 is als volgt: na de vaststelling door het algemeen bestuur van fase 2, het Onderhoudsplan deel 2 (het baggerplan en de grootonderhoudsplannen) vormt dit plan de basis voor initiatieven en of gesprekken met de omgeving. De omgevingsinitiatieven kunnen onder andere betrekking hebben op bijvoorbeeld de zoetwateraanvoer naar West Nederland, op diverse ruimtelijke ontwikkelingen, RO-plannen van gemeenten en provincies op wensen met betrekking tot recreatie, cultuur en andere particuliere initiatieven. Tezamen met de omgevingsplannen kan gestreefd worden naar synergie. 2. Toelichting op uitwerking fase 1: Opstellen Onderhoudsplan deel 1 ; inventarisaties, kosten en de relatie met de afkoopsom. Het waterschap heeft in 2014 een inventarisatie gedaan op de onderdelen oevers en overgedragen kunstwerken om de huidige staat van onderhoud nader te verifiëren na de laatste inspectie van De inspectie van 2006 heeft ten grondslag gelegen aan de bepaling van de overdrachtsom GHIJ. Verder hebben RWS en het waterschap gezamenlijk een uitgebreide baggerinventarisatie uitgevoerd. De uitwerking is opgenomen in het rapport Onderhoudsplan Gekanaliseerde Hollandsche Ijssel deel 1 (bijlage 1 ) Oevers. De overdracht is gebaseerd op herstel van het type aanwezige beschoeiing. In het algemeen kan worden gesteld dat de overdracht van oevers slechts betrekking heeft gehad op één zijde van de GHIJ; zijnde de kant van het jaagpad; die zijde waarlangs vroeger de trekschuiten getrokken werden. De andere zijde is in onderhoud bij particulieren of bijvoorbeeld bij de gemeenten. De onderhoudstoestand is geïnventariseerd en gecategoriseerd in slecht, matig, redelijk en goed met de daarbij behorende ingreeptermijnen. Vervolgens zijn deze op geld en op jaar gezet. Hieruit is de vergelijking met de overdrachtsom bepaald Kunstwerken. Het aantal kunstwerken is zeer beperkt. De volgende kunstwerken zijn overgedragen: - Noordergemaal te Utrecht - Gemaal en sluis De Waaier te Gouda - Doorslagsluis te Nieuwegein Voor deze kunstwerken heeft het waterschap het beheer en onderhoud geïnventariseerd en de ramingen opgesteld. Deze ramingen zijn vervolgens vergeleken met de overdrachtsom van RWS Programma en Exploitatie. In de jaren 2013 t/m 2015 zijn de kosten nog niet binnen de reguliere afdelingsbudgetten gebracht, maar worden apart geboekt en bewaakt op het programma GHIJ. Bij de kosten voor het programma GHIJ horen de kosten die zijn gemaakt voor de daadwerkelijke overdracht, de inventarisatie en de inbedding in de bestaande structuur van het waterschap. Voor het vervolg bestaan de kosten voor het programma uit de kosten voor de Fase 2 (Onderhoudsplan deel 2: GOP s op basis van eigen beleid) en, indien hiertoe besloten wordt, Fase 3 (Onderhoudsplan deel 3: verkenning en gesprekken met de omgeving) De jaarlijkse kosten voor exploitatie zijn: Bediening Waaiersluis Beheer en onderhoud kunstwerken, vaarweg en oevers Nautisch en watersysteembeheer en onderhoud

4 Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2.4. Conclusie 2.1 t/m 2.3 Het totaal van de geraamde kosten van de oevers, kunstwerken en exploitatie passen op de overdrachtsom van (zijnde de totale overdrachtssom) minus (zijnde de vergoeding voor het baggeren boven de leggerdiepte) = , afgerond 33,25 miljoen Bagger. Saneren vervuilde bagger? In 2012 was het vermoeden dat de dieper gelegen bagger (onder de leggerdiepte) zwaar vervuild zou zijn en dat sanering noodzakelijk zou zijn. Dit was de reden waarom is besloten dat: - Het kadastrale eigendom bij RWS zou blijven; immers: bij overdracht zou de bagger de verantwoordelijkheid van het waterschap zijn geworden. - De bagger zou worden onderzocht: - om te zien of uitloging van verontreinigende stoffen zou plaats vinden. - check op de hoogte van de overdrachtssom. De bagger is nu onderzocht en gebleken is dat er geen saneringsopgave is. De bagger in de onderlaag heeft dezelfde vervuilingsgraad als de bovenlaag. Vanuit milieuwetgeving is geen sanering nodig. Wel zijn er op basis van het aanvullende milieutechnisch bodemonderzoek 10 spots aangemerkt, waarbij het milieutechnisch wel nodig is om te saneren. Deze spots worden voor rekening van RWS tot in de bodem verwijderd. Bovendien worden de spots, waar onderzoek heeft uitgewezen dat zich daar (vermoedelijk) bevinden: - niet gesprongen explosieven (NGE); - puinconcentraties, die per definitie asbest verdacht zijn; op kosten van RWS verwijderd. De reden dat de kadastrale overdracht niet kon plaatsvinden is hiermee weggenomen en de volledige overdracht kan een feit worden. De risico s zijn niet geheel afgedekt. Er blijft nog een mogelijk voorzien risico over in de orde van grootte van 6 ton. Met RWS is afgesproken om deze kosten 50/50 te delen in het geval deze zich voordoen. De voorziene risico s zijn benoemd en hebben betrekking op extra kosten door aanwezigheid van NGE, asbest, archeologie, grotere verontreiniging e.d. Een belangrijke andere afspraak is ook dat niet-voorziene en niet-benoemde risico s gezamenlijk op 50/50 basis worden gedragen. Beide in redelijkheid. Ter verdere informatie. In het kader van het Deltaprogramma Zoetwater is de wens om de Kleinschalige Wateraanvoer te vergroten (zogenaamde KWA+ opgave). Onderdeel van de eerste stap in de vergroting is het extra uitdiepen van het overgedragen tracé van de GHIJ tot ca 0,20 m onder het leggerniveau. De kosten hiervoor zijn opgenomen in het Deltaprogramma. Conclusie bagger: - De raming van de kosten van de bagger (boven de leggerdiepte) past op de overdrachtsom. - De voorziene risico s zijn geraamd op circa 6 ton, waarvan als deze zich daadwerkelijk voordoen- 3 ton wordt gedragen door RWS, verdeling 50/50; hiermee is rekening gehouden in de onderhoudsplanning. - De kosten voor niet-voorziene risico s worden op 50/50 basis tussen HDSR en RWS gedeeld. Risico s. - Bij de geraamde kosten van de bagger zijn de normale projectkosten voorzien, maar is er te weinig geld gereserveerd voor risico s (tegenvallers). Met RWS is hierover overleg gevoerd. De opstelling van RWS is dat de overdracht te zien is als een totaalafspraak (package deal) en dat niet per onderdeel opgeplust kan worden. Daarentegen wil RWS graag tot een kadastrale overdracht komen. Afgesproken is om de risico s (voorzien en niet-voorzien) te delen en de bodem over te dragen. RWS heeft de afspraken schriftelijk bevestigd; zie bijlage 5. - Particuliere oevers. RWS heeft geen overdrachtssom voor particuliere oevers en oevers van gemeenten betaald door de eenvoudige reden dat RWS geen verplichting tot derden heeft. Het

5 waterschap heeft deze verplichting evenmin. Denkbaar is wel dat derden (gemeenten en particulieren) een beroep op bijdrage bij het waterschap indienen. ARGUMENTEN 1. De taken en objecten zijn geïnventariseerd en in de tijd en op geld gezet. Uitgaande van de bij de overdracht horende toe te rekenen rentepercentage van 4% en een verwachte indexering van 2 % is de ontvangen overdrachtsom (Netto Contante Waarde) bij ongewijzigd beleid voldoende om de kosten van alle werkzaamheden (beheer, onderhoud, investeringen en reguliere exploitatie) te dekken. Hierbij hoeft geen beroep te worden gedaan op aanvullende middelen van het waterschap. 2. De kosten van de onderdelen zijn bepaald en hiermee is het financiële kader vastgesteld voor de toekomstige exploitatie en investeringen. Met in achtneming van deze financiële kaders zullen de GOP s (fase 2)worden opgesteld rekening houdend met het eigen beleid van het waterschap. 3. De kosten worden voorlopig gedekt uit de bestemmingsreserve GHIJ, teneinde de uitgaven te kunnen blijven volgen. In de startnotitie Programma Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 2.0 is aangegeven dat in ieder geval 5 jaar de uitgaven zullen worden gevolgd. Er zijn nu twee jaar verstreken, dus over drie jaar vindt de heroverweging plaats om mogelijk de GHIJ te integreren in de normale systematiek, structuur en begroting van het waterschap. RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN Integraal ontwikkelingsperspectief Hollandse IJssel, meer dan water (vastgesteld oktober 2005) Waterbeheerplan Water Voorop (inclusief de KRW- en NBW opgave) De Deltabeslissing in 2014 Startnotitie programma Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 2.0 FINANCIËLE CONSEQUENTIES Vergelijking uit te voeren werkzaamheden overgedragen bijdrage van RWS. In fase 1 wordt inzichtelijk gemaakt of HDSR de overgedragen taken kan uitvoeren met de middelen die hiervoor zijn ontvangen van RWS. Op basis van de inventarisatie zijn de nog te maken uitgaven omgerekend naar een netto contante waarde per 1 januari 2015 (bijlage 3). Het totaal van de netto contante waarde per 1 januari 2015 van de uitkomsten van het Meerjaren onderhoudsplan fase 1 bedraagt 36,6 miljoen. De stand van de bestemmingsreserve Gekanaliseerde Hollandse Ijssel bedraagt per ,8 miljoen. Het verschil tussen de netto contante waarde berekening en de stand van de reserve bedraagt 2,2 miljoen. Dit verschil dient noodzakelijk als bufferbedrag voor de risico s die nog niet exact op een bedrag kunnen worden geraamd. Dit betreffen niet alleen uitvoeringsrisico s, maar ook het risico van noodzakelijk schuiven in de tijd met investeringen ten aanzien van de feitelijke rente- en indexontwikkeling, zoals hierna bij de kanttekeningen nader is toegelicht. Geconstateerd wordt dat de totaalkosten voor de overeengekomen periode (horizon overdracht Brokx-Nat, periode 2013 t/m 2042) voor het waterbeheer c.a. van de GHIJ passen binnen de overdrachtsom van RWS. De verdeling van de kosten per onderdeel is enigszins anders dan de samenstelling van de overdrachtsom. Echter het totaal van de uitgaven blijft binnen de hiervoor ontvangen overdrachtssom. In de kostenraming van de meerjarenonderhoudsplanningen tot 2014 zijn alle kosten geraamd, dus ook de kosten van de waterschapseigen taken. HDSR zal dus geen extra aanvullende middelen beschikbaar hoeven te stellen voor de waterschapseigen taken. KANTTEKENINGEN Kanttekeningen bij de financiële uitkomsten van de netto contante waarde per 1 januari 2015: 1) Netto Contante Waarde. De netto contante waarde is gebaseerd op de actualisatie van de onderhoudstatus. In de berekening zijn de risico s nog niet financieel verwerkt. In de uitvoering zijn er nog de risico s m.b.t. de uitvoering van het

6 baggerprogramma, de invloed van de rente en indexpercentages, de invloed van het eerder of later uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en de mogelijke impact van de particuliere oevers. 2) Toe te rekenen rentepercentage van 4%. Bij de overdracht zijn de ontvangen gelden in een reserve Gekanaliseerde Hollandsche IJssel gestort, waarbij gekozen is de reserve in stand te houden door middel van een renteverrekening van 4%. Dit percentage was gebaseerd op een gemiddelde langlopende rente en is ook nu gehanteerd voor de berekening van de netto contante waarde. Ondanks dat de rente op dit moment lager is dan 4% kan dit percentage voor deze berekening worden gehanteerd omdat de uitgaven een periode van 30 jaar omvat. 3) Index. Voor de indexering is het uitgangspunt 2% per jaar. Op dit moment is het CBS index percentage lager, echter ook hierbij dient de lange termijn van 30 jaar in acht genomen te worden en is een gemiddelde index van 2% een reële inschatting. 4) Gevoeligheid rentepercentage en index. De uitkomst van de netto contante waardeberekening op basis van een rentepercentage van 4 en een index percentage van 2 bedraagt 36,6 miljoen, De invloed van beide percentages is groot. Een berekening van de netto contante waarde met een rentepercentage van 3 en een index van 1,5 geeft een netto contante waarde van 38,3 miljoen. De netto contante waarde met een rentepercentage van 2,5 en een index van 2 geeft een netto contante waarde van 42,4 miljoen. De toekomstige rente en inflatie zullen dus bepalend zijn of de werkzaamheden binnen de ontvangen bijdrage van RWS uitgevoerd kunnen worden. 5) Tijdsaspect. In de planning zijn de werkzaamheden in de tijd geraamd. Omdat het een lange periode omvat zullen er verschuivingen in de tijd plaatsvinden, die van invloed zijn op de netto contante waarde berekening. Stand van de bestemmingsreserve De stand van de bestemmingsreserve bedraagt (voorlopig indicatie jaarrekening 2014) per ,8 miljoen. Overdachtsom Rente uitgaven Rente Uitgaven "Stand reserve " De bestemmingsreserve is ingesteld ten behoeve van de dekking van de toekomstige uitgaven voor de gekanaliseerde Hollandse Ijssel. Op basis van de inventarisatie uit fase 1 lijkt de bestemmingsreserve voldoende van omvang te zijn. Voorgesteld wordt de reserve nog in stand te houden tot minimaal 2017 ( in totaal 5 jaar). Na deze periode zal in een evaluatie een voorstel worden gedaan of de bestemmingsreserve moet blijven of kan worden opgenomen in de reguliere reserves / exploitatie. Alle uitgaven (exploitatie en kapitaallasten uit de investeringen) zullen op basis van de waarderingsgrondslagen van HDSR ten laste van deze bestemmingsreserve worden gebracht. UITVOERING (niet van toepassing)

7 COMMUNICATIE (niet van toepassing) BIJLAGE(N) nee ja, namelijk - 1 Onderhoudsplan Gekanaliseerde Hollandsche IJssel deel 1 DM V8-2 Globaal Tijdspad, afkomstig van de behandeling van de Startnotitie in het AB van 12 februari Overzicht netto contante waarde uitkomsten Onderhoudsplanningen - 4 Tekening oevers GHIJ; DM TER INZAGE nee ja, namelijk Dijkgraaf en hoogheemraden, dijkgraaf, P.J.M. Poelmann secretaris-directeur J. Goedhart

AGENDAPUNT 3.5 ONTWERP. Nummer: 885951. Onderwerp: Onderhoudsplan deel 1; Meerjarenonderhoudsplannen GHIJ i.r.t bestemmingsreserve.

AGENDAPUNT 3.5 ONTWERP. Nummer: 885951. Onderwerp: Onderhoudsplan deel 1; Meerjarenonderhoudsplannen GHIJ i.r.t bestemmingsreserve. Onderwerp: Onderhoudsplan deel 1; Meerjarenonderhoudsplannen GHIJ i.r.t bestemmingsreserve VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.5 Nummer: 885951 In D&H: 13 januari 2015 Steller: Jan Smorenburg

Nadere informatie

Onderhoudsplan Gekanaliseerde Hollandsche IJssel Deel 1

Onderhoudsplan Gekanaliseerde Hollandsche IJssel Deel 1 870792-V8 Onderhoudsplan Gekanaliseerde Hollandsche IJssel Deel 1 Meerjarenonderhoud exploitatie en groot onderhoud in relatie tot de overdrachtsom RWS Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Januari

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

AGENDAPUNT 8 ONTWERP. Onderwerp: Grootonderhoudsplan Oevers 2013 tot 2018 Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 8 ONTWERP. Onderwerp: Grootonderhoudsplan Oevers 2013 tot 2018 Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 8 Onderwerp: Grootonderhoudsplan Oevers 2013 tot 2018 Nummer: 648797 In D&H: 13-08-2013 Steller: Bob Laporte In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) 634 5827 SKK

Nadere informatie

De grondverwerving is geregeld met de proefboerderij Zegveld voor zowel de omleiding als voor de naast gelegen grond.

De grondverwerving is geregeld met de proefboerderij Zegveld voor zowel de omleiding als voor de naast gelegen grond. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: Natuurvriendelijke inrichting Slimmenwetering te Zegveld Nummer: 268482 In D&H: 23-02-2010 Steller: A. van Veldhoven In Cie: BMZ Telefoonnummer:

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.2 ONTWERP. Onderwerp: GOP Zuiveringstechnische werken Nummer: v9. Voorstel

AGENDAPUNT 3.2 ONTWERP. Onderwerp: GOP Zuiveringstechnische werken Nummer: v9. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.2 Onderwerp: GOP Zuiveringstechnische werken 2015-2019 Nummer: 865878-v9 In D&H: 11-11-2014 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 25-11-2014 Telefoonnummer:

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.8 ONTWERP. Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 3.8 ONTWERP. Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.8 Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis Nummer: 866092 In D&H: 18-11-2014 Steller: drs. M.J.W. Brederoo In Cie: BMZ 25-11-2014

Nadere informatie

HAMERSTUK AGENDAPUNT 4. Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264. Voorstel

HAMERSTUK AGENDAPUNT 4. Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264. Voorstel HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264 In D&H: 11-3-2014 Steller: Ing. H.J. van Bruchem RT In Cie:

Nadere informatie

een aanvullend krediet van 135.000,- toe te kennen voor de uitgevoerde herstelwerkzaamheden aan de Oude Sluis te Nieuwegein.

een aanvullend krediet van 135.000,- toe te kennen voor de uitgevoerde herstelwerkzaamheden aan de Oude Sluis te Nieuwegein. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 a/b Onderwerp: Kredietaanvraag herstelwerkzaamheden Oude Sluis Vreeswijk Nummer: 583318 In D&H: 30-10-2012 Steller: S.H.M. van de Reepe In Cie: BMZ 13-11-2012

Nadere informatie

AGENDAPUNT 7 ONTWERP. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 7 ONTWERP. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 7 Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444 In D&H: 02-04-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 23-04-2013 Telefoonnummer:

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.6 ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 3.6 ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.6 Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439 ONTWERP In D&H: 11-11-2014 Steller: mr K. Wijma / E. Lodder In Cie: BMZ 25-11-2014

Nadere informatie

bij de renovatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie De Meern te kiezen voor handhaving van het beluchtingssysteem met behulp van puntbeluchters.

bij de renovatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie De Meern te kiezen voor handhaving van het beluchtingssysteem met behulp van puntbeluchters. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 7 Onderwerp: Keuze vervanging beluchting rwzi De Meern Nummer: 638497 In D&H: 21-05-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 11-06-2013 Telefoonnummer: (030)

Nadere informatie

HAMERSTUK AGENDAPUNT 3. Onderwerp: anti-afhaaksubsidie Nummer: 798501-v4. Voorstel

HAMERSTUK AGENDAPUNT 3. Onderwerp: anti-afhaaksubsidie Nummer: 798501-v4. Voorstel HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3 Onderwerp: anti-afhaaksubsidie Nummer: 798501-v4 In D&H: 11-03-2014 Steller: Raymond Plaizier In Cie: BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: (030) 634 5963

Nadere informatie

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: 874438 In D&H: 11-11-2014 Steller: J. van Hove In Cie: BMZ 25-11-2014 Telefoonnummer: (030) 634

Nadere informatie

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van.

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van. HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Realisatie uitbreiding afvalwatertransportsysteem Houten Nummer: 515150 In D&H: 16 oktober 2012 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4a/b. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 4a/b. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4a/b Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444 In D&H: 02-04-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 23-04-2013

Nadere informatie

M E M O. Reg.nr.: Aan: Commissie BOD, 12 september Cc: Stand van zaken vaarweg- en nautisch beheer. Datum: 21 augustus 2012

M E M O. Reg.nr.: Aan: Commissie BOD, 12 september Cc: Stand van zaken vaarweg- en nautisch beheer. Datum: 21 augustus 2012 Reg.nr.: 12.41175 Aan: Commissie BOD, 12 september 2012 Van: D&H Cc: Onderwerp: Stand van zaken vaarweg- en nautisch beheer Datum: 21 augustus 2012 Inleiding Hierbij wordt u nader geïnformeerd over de

Nadere informatie

Hamerstuk AGENDAPUNT 5. Onderwerp: Instemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling BghU Nummer: Voorstel

Hamerstuk AGENDAPUNT 5. Onderwerp: Instemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling BghU Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Hamerstuk AGENDAPUNT 5 Onderwerp: Instemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling BghU Nummer: 751632 In D&H: 05-11-2013 Steller: mr K. Wijma In Cie: BMZ 19-11-3013

Nadere informatie

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Bouw nabezinktank rwzi Wijk bij Duurstede Nummer: 369179. Voorstel. Stelt het college u voor om

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Bouw nabezinktank rwzi Wijk bij Duurstede Nummer: 369179. Voorstel. Stelt het college u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: Bouw nabezinktank rwzi Wijk bij Duurstede Nummer: 369179 In D&H: 15-03-2011 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 12-04-2011 Telefoonnummer: (030)

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10 ONTWERP. Onderwerp: Instemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling BghU Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 10 ONTWERP. Onderwerp: Instemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling BghU Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Instemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling BghU Nummer: 751632 In D&H: 05-11-2013 Steller: mr K. Wijma In Cie: BMZ 19-11-3013 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Het waterschap heeft de volgende onderzoeken uitgezet om het baggerwerk te kunnen voorbereiden:

Het waterschap heeft de volgende onderzoeken uitgezet om het baggerwerk te kunnen voorbereiden: Vragen en antwoorden baggeren Gekanaliseerde Hollandsche IJssel Waarom is het nodig om te baggeren? Baggeren in de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel is nodig om een goede aan- en afvoer van water te kunnen

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.2. ONTWERP. Onderwerp: wijziging Richtlijnen Overname Afvalwater Nummer:

AGENDAPUNT 3.2. ONTWERP. Onderwerp: wijziging Richtlijnen Overname Afvalwater Nummer: VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.2. Onderwerp: wijziging Richtlijnen Overname Afvalwater Nummer: 875410 In D&H: 11-11-2014 Steller: Ir. N. Admiraal In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) 634 5779

Nadere informatie

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Wijzigen delegatieregeling Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Wijzigen delegatieregeling Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9 Onderwerp: Wijzigen delegatieregeling Nummer: 580861 In D&H: 16-10-2012 Steller: mr K. Wijma In Cie: BMZ 13-11-2012 Telefoonnummer: (030) 634 5958 SKK Afdeling:

Nadere informatie

gelet op het op 7 juli 2010 gesloten akkoord tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de sector waterschappen

gelet op het op 7 juli 2010 gesloten akkoord tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de sector waterschappen VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 12 Onderwerp: vaststellen onderhandelingsakkoord LAWA SAW 2009-2011 Nummer: 310263 In D&H: 17-08-2010 / 31-08-2010 Steller: B.M.H. Dortmans In Cie: BMZ Telefoonnummer:

Nadere informatie

INLEIDING. Onderwerp: Plan van Aanpak Brug Goejanverwelle, augustus 2013 Nummer:

INLEIDING. Onderwerp: Plan van Aanpak Brug Goejanverwelle, augustus 2013 Nummer: COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE SKK ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Plan van Aanpak Brug Goejanverwelle, augustus 2013 Nummer: 709537 In D&H: 06-08-2013 Steller: Jan Smorenburg In Cie: BMZ

Nadere informatie

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Visie op de legger Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Visie op de legger Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: Visie op de legger Nummer: 775122 In D&H: 07-01-2014 Steller: M. de Burger In Cie: BMZ 21-01-2014 Telefoonnummer: (030) 634 5849 SKK Afdeling:

Nadere informatie

Als bijlage bij dit voorstel is het communicatieplan voor de vier projecten bijgevoegd (bijlage 6).

Als bijlage bij dit voorstel is het communicatieplan voor de vier projecten bijgevoegd (bijlage 6). VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Kredietaanvraag projecten Nota Ruimte middelen Nummer: 447055 In D&H: 18-10-2011 / 13-12-2011 Steller: ir. J. van Zuijlen/W. van Buren In Cie:

Nadere informatie

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht.

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9a/b Onderwerp: Aanpassing GR AQUON conform circulaire 1999 Nummer: 571841 In D&H: 21-08-2012 Steller: A.M.A. Vernooij In Cie: BMZ Telefoonnummer: 0611614698

Nadere informatie

Onderwerp: Besluitvorming oevererosie - aanbod Rijkswaterstaat Nummer:

Onderwerp: Besluitvorming oevererosie - aanbod Rijkswaterstaat Nummer: COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Besluitvorming oevererosie - aanbod Rijkswaterstaat Nummer: 774438 In D&H: 10-12-2013 Steller: mr K. Wijma In Cie: BMZ 21-01-2014

Nadere informatie

AGENDAPUNT 7. Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001. Voorstel

AGENDAPUNT 7. Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 7 Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001 In D&H: 15-12-2010 Steller: Arjan Koerhuis In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) 634 58 37 SKK 14-01-2010 Afdeling:

Nadere informatie

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9 Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495 In D&H: 16-07-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 03-09-2013 Telefoonnummer: (030) 6345726

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 28mei

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 28mei ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 28mei 1 OPSTELLER VOORSTEL: M. Gorter AFDELING: Openbare Werken PORTEFEUILLEHOUDER: R.J. Boersma. Agendapunt: No. /'05 Dokkum, 15 april 2009 ONDERWERP: Overdracht

Nadere informatie

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries ( ) (t.a.v. J. Koomans van den Dries)

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries ( ) (t.a.v. J. Koomans van den Dries) Vergadering: 10 januari 2012 Agendanummer: 7 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries (0595-447784) E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans

Nadere informatie

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Vulling bestemmingsreseve vernieuwing RWZI Utrecht. Nummer: 868924-v3. Voorstel

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Vulling bestemmingsreseve vernieuwing RWZI Utrecht. Nummer: 868924-v3. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Vulling bestemmingsreseve vernieuwing RWZI Utrecht. Nummer: 868924-v3 ONTWERP In D&H: 14 oktober 2014 Steller: Edward Lodder/Han Dankaart In Cie:

Nadere informatie

AGENDAPUNT 14. Onderwerp: restauratie en renovatie van de bijgebouwen Dijkhuis Jaarsveld. Nummer: 427293. Voorstel

AGENDAPUNT 14. Onderwerp: restauratie en renovatie van de bijgebouwen Dijkhuis Jaarsveld. Nummer: 427293. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 14 Onderwerp: restauratie en renovatie van de bijgebouwen Dijkhuis Jaarsveld. Nummer: 427293 In D&H: 24-05-2011 Steller: P.A. Holt In Cie: BMZ Telefoonnummer:

Nadere informatie

Gezien het rapport van BMC van december 2012, met projectnummer 210092

Gezien het rapport van BMC van december 2012, met projectnummer 210092 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 5a/b Onderwerp: BMC rapport 'Bouwen aan vertrouwen' Nummer: 606089 In D&H: 10-01-2013 Steller: mevrouw I. de Vries In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) 634 5979

Nadere informatie

Hamerstuk AGENDAPUNT 4. Onderwerp: Wijziging regelingen veranderagenda en veegwet Nummer: 778790. Voorstel

Hamerstuk AGENDAPUNT 4. Onderwerp: Wijziging regelingen veranderagenda en veegwet Nummer: 778790. Voorstel Hamerstuk VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Onderwerp: Wijziging regelingen veranderagenda en veegwet Nummer: 778790 In D&H: 04-02-2014 Steller: mr K. Wijma In Cie: BMZ 25-02-2014 Telefoonnummer:

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Onderwerp: Krediet aanvraag vervanging puntbeluchting rwzi Leidsche Rijn Nummer: Voorstel. Stelt het college u voor om

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Onderwerp: Krediet aanvraag vervanging puntbeluchting rwzi Leidsche Rijn Nummer: Voorstel. Stelt het college u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Onderwerp: Krediet aanvraag vervanging puntbeluchting rwzi Leidsche Rijn Nummer: 356319 In D&H: 15 maart 2011 Steller: T. Oosterhoff In Cie: BMZ 12 april

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 september 2011 Planvorming Waterbeheer

ALGEMENE VERGADERING. 29 september 2011 Planvorming Waterbeheer VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 september 2011 Planvorming Waterbeheer STUKDATUM NAAM STELLER 9 september 2011 R. van Wolfswinkel ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 10 Versnelling aanleg duurzame

Nadere informatie

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Projectoverstijgende Verkenning (POV) Centraal Holland Nummer: 871302. Voorstel

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Projectoverstijgende Verkenning (POV) Centraal Holland Nummer: 871302. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Projectoverstijgende Verkenning (POV) Centraal Holland Nummer: 871302 In D&H: 11-11-2014 Steller: Jannes van Hove In Cie: BMZ 25-11-2014 Telefoonnummer:

Nadere informatie

2011/ Raadscommissie AZ

2011/ Raadscommissie AZ RAADSVOORSTEL Onderhoud gemeentelijke eigendommen 2012 2016. 2011/ Raadscommissie AZ Auteur: Jan van den Hurk E-mail: j.hurk@uden.nl Raadscommissie PZ Raadscommissie REO Afdeling: Middelen Afd.hoofd: Claus

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Onderwerp: Financiering van oeverherstelwerk aan de primaire waterkering in IJsselstein (nabij het Klaphek)

Onderwerp: Financiering van oeverherstelwerk aan de primaire waterkering in IJsselstein (nabij het Klaphek) COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Financiering van oeverherstelwerk aan de primaire waterkering in IJsselstein (nabij het Klaphek) Nummer: 564596 In D&H:

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Nummer: 651006 v9. Onderwerp: Extra krediet watergebiedsplan Zegveld & Oud-Kamerik. Gelezen

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Nummer: 651006 v9. Onderwerp: Extra krediet watergebiedsplan Zegveld & Oud-Kamerik. Gelezen Onderwerp: Extra krediet watergebiedsplan Zegveld & Oud-Kamerik VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Nummer: 651006 v9 In D&H: 13-08-2013 Steller: Peter Hesen In Cie: BMZ Telefoonnummer: 06-15068420

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 12 en 13 van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Gelet op het bepaalde in artikel 12 en 13 van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 a/b Onderwerp: Aanpassing afschrijvingsbeleid Nummer: 713406 In D&H: 17-09-2013 Steller: I. van Bijsteren 29-10-2013 In Cie: BMZ 16-10-2013 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar. : Instellen voorziening Meerjaren Onderhoudsprogramma Gebouwen 2011-2019

Raadsvoorstel. 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar. : Instellen voorziening Meerjaren Onderhoudsprogramma Gebouwen 2011-2019 Raadsvoorstel Openbaar Voorstelnummer Onderwerp : 11RV000004 : Instellen voorziening Meerjaren Onderhoudsprogramma Gebouwen 2011-2019 Informatie aan de raad : - Debat in de raad : 16 maart 2011 Besluit

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

Beoogd effect: Het voldoende bouwrijpe grond beschikbaar hebben voor het vestigen van bedrijven en daarmee genereren van arbeidsplaatsen.

Beoogd effect: Het voldoende bouwrijpe grond beschikbaar hebben voor het vestigen van bedrijven en daarmee genereren van arbeidsplaatsen. Voorstel aan de raad Nummer: B11-15396 Portefeuille: Economie, Wonen, Cultuur & Dienstverlening Programma: 2.4 Sterke stad Programmaonderdeel: 2.4.1 Werken aan de basis Steller: M.R. Roeffel Afdeling:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/5

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/5 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 20-12-2016 Nummer voorstel: 2017/5 Voor raadsvergadering d.d.: 31-01-2017 Agendapunt: 10 Onderwerp:

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland Jaarrekening 2007 Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 24 april 2008 B.21 686284 2

Nadere informatie

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 12 Onderwerp : kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl KORTE SAMENVATTING: De Wetsingerzijl, gelegen in het Wetsingermaar (gemeente

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

HoogheemTaadschap van Delfland

HoogheemTaadschap van Delfland HoogheemTaadschap van Delfland Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 4 juni 2009 B.02 749936 4 Aan de verenigde vergadering

Nadere informatie

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. Commissie Water & Wegen. 7 februari Datum vergadering CHI. 21 februari 2018

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. Commissie Water & Wegen. 7 februari Datum vergadering CHI. 21 februari 2018 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen Datum behandeling D&H 12 december 2017 Commissie Water & Wegen 7 februari 2018 Portefeuillehouder R. Veenman Datum vergadering

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen

Nota reserves en voorzieningen Nota reserves en voorzieningen 2019 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 3 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 3 1.2 Inhoud van de nota... 3 2 Regelgeving en definities reserves

Nadere informatie

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor

Nadere informatie

Het College is positief over het advies van de commissie en neemt de aandachtspunten ter harte.

Het College is positief over het advies van de commissie en neemt de aandachtspunten ter harte. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4.4.A/5.4. B Onderwerp: Projectoverstijgende Verkenning (POV) Centraal Holland Nummer: 871302 In D&H: 11-11-2014 Steller: J. van Hove In Cie: BMZ 25-11-2014

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 juli 2009, nr. PS2009-593 inzake de Vaarwegverordening Gelderland 2009;

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 juli 2009, nr. PS2009-593 inzake de Vaarwegverordening Gelderland 2009; Provinciale Staten Vergadering d.d. 11 november 2009 Besluit nr. PS2009-593 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 juli 2009, nr. PS2009-593 inzake de Vaarwegverordening

Nadere informatie

3.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

3.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 3.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen heeft betrekking op het onderhoud en beheer van de gemeentelijke bezittingen. Het bespreekt het beleid en uitgaven aan de kapitaalgoederen

Nadere informatie

B en W - advies. Bouwen 81 Milieu. Jans Drost en Hettie Tychon. Financiën en Personeel Nummer. Ter bespreking. Ter besluitvorming

B en W - advies. Bouwen 81 Milieu. Jans Drost en Hettie Tychon. Financiën en Personeel Nummer. Ter bespreking. Ter besluitvorming B en W - advies Gemeente Elburg Afdelingshoofd Portefeuillehouder Afdeling Advies van Datum advies Advies O.R. I.o.m. afdeling(en) I.o.m. wijkcontactambtenaar M. Boukema Bouwen 81 Milieu Jans Drost en

Nadere informatie

A L G E M E E N B E S T U U R

A L G E M E E N B E S T U U R A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d.: 11 juli 2018 Agendapunt: 8 Betreft: Besluitvormend Programma: 1. Waterveiligheid Portefeuillehouder: Luitjens Route: DB-AB Onderwerp Aanvullend voorbereidingskrediet

Nadere informatie

1. Voorstel aan commissie

1. Voorstel aan commissie Aan commissie F.B.A. 8 april 2019 VOORSTEL Portefeuillehouder B.J. van Vreeswijk Documentnr. 1370331/1370333 Programma Bestuur en belasting Projectnummer - Afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Bijlage(n)

Nadere informatie

1. Voorstel aan ab In te stemmen met het voorstel om de algemene reserves te benutten voor de door het AB aangegeven doelen.

1. Voorstel aan ab In te stemmen met het voorstel om de algemene reserves te benutten voor de door het AB aangegeven doelen. Aan algemeen bestuur van 20 februari 2019 VOORSTEL Portefeuillehouder B.J. van Vreeswijk Documentnr. 1356927/1356951 Programma Bestuur en belasting Projectnummer Afdeling Bedrijfskundige ondersteuning

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 In D&H: 05-03-2013 / 02-04-2013 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

Gecombineerde Commissie

Gecombineerde Commissie Gecombineerde Commissie Onderwerp: Afronding KRW-Moederkrediet en KRW-Kansenkrediet Portefeuillehouder: G.P. Beugelink Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 30 september 2015 Afdeling: WSB Medewerker: Y. Wessels

Nadere informatie

AB 4 JULI 2018 HIT/ 2018-AB Aan het Algemeen Bestuur. Datum : 14 juni 2018 Onderwerp : begroting 2019 en meerjarenraming

AB 4 JULI 2018 HIT/ 2018-AB Aan het Algemeen Bestuur. Datum : 14 juni 2018 Onderwerp : begroting 2019 en meerjarenraming AB 4 JULI 2018 HIT/ 2018-AB04072018-7.2 Aan het Algemeen Bestuur Datum : 14 juni 2018 Onderwerp : begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 Geacht bestuur, Bijgaand treft u aan de begroting voor het

Nadere informatie

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-068 Registratiekenmerk: Onderwerp: raadsvoorstel haalbaarheidsstudie realisatie nieuw zwembad Korte inhoud: U heeft besloten om de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Onderwerp Aanvullende akoestische voorzieningen Sporthal de

Nadere informatie

In het kader van de behandeling van dit voorstel merken wij nog het volgende op:

In het kader van de behandeling van dit voorstel merken wij nog het volgende op: COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9 Onderwerp: Oplegnotitie bij voorstel Wijziging belastingverordeningen 2014 Nummer: 751817 In D&H: 05-11-2013 Steller:

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 489473 Datum : 10 oktober 2017 Programma : Alle Blad : 1 van 6 Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg

Nadere informatie

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren 21 maart 2016 Onderwerp: Begrotingswijziging BEL 2016 (BW), agendapunt 7.5 vergadering cie. M&F Technische vragen t.b.v. de behandeling

Nadere informatie

A L G E M E E N B E S T U U R

A L G E M E E N B E S T U U R A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d.: 19 december 2018 Agendapunt: 7 Betreft: Besluitvormend Programma: 1. Waterveiligheid Portefeuillehouder: Luitjens Route: DB-AB Onderwerp Kredietaanvraag

Nadere informatie

AGENDAPUNT 5. Onderwerp: Krediet aanvraag vervanging puntbeluchting rwzi Leidsche Rijn Nummer: Voorstel. Stelt het college u voor om

AGENDAPUNT 5. Onderwerp: Krediet aanvraag vervanging puntbeluchting rwzi Leidsche Rijn Nummer: Voorstel. Stelt het college u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 5 Onderwerp: Krediet aanvraag vervanging puntbeluchting rwzi Leidsche Rijn Nummer: 356319 In D&H: 15 maart 2011 Steller: T. Oosterhoff In Cie: BMZ 12 april

Nadere informatie

OVERZICHT MOTIES/AMENDEMENTEN AB 2011

OVERZICHT MOTIES/AMENDEMENTEN AB 2011 OVERZICHT MOTIES/AMENDEMENTEN AB 2011 1 17 februari (DM 393779) M Bestuursakkoord Water met Vuur, versie 3.0 Draagt het college van dijkgraaf en hoogheemraden op om het bestuur van de Unie van Waterschappen

Nadere informatie

Natuur- en recreatieschap Dobbeplas

Natuur- en recreatieschap Dobbeplas Natuur- en recreatieschap Dobbeplas Concept Liquidatieplan Versie 6-9-2016 Inleiding In het hoofdlijnenakkoord 2015-2019 Zuid-Holland, schoner, slimmer en sterker geeft de provincie aan dat beheer en onderhoud

Nadere informatie

INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Vul bij de kopiehouders de voorletter(s) in en de achternaam van de kopiehouder. Begin met je eigen naam. Bij meerdere kopiehouders de namen scheiden door een,.vul bij de kopiehouders de voorletter(s)

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Documentnummer: B.17.0918 B.17.0918 Landgraaf, 12 mei 2017 ONDERWERP: Ontwerpbegroting 2018-2022 BsGW Verantwoordelijke portefeuillehouder(s): C.P.G. Wilbach

Nadere informatie

Aankoop percelen BBL nr. 09.WSB/204

Aankoop percelen BBL nr. 09.WSB/204 Voorstel aan het algemeen bestuur Ontwerp Onderwerp: Aankoop percelen BBL nr. 09.WSB/204 Portefeuillehouder: Beugelink Steller: A. Koerhuis DB-datum: 15 december 2009 Telefoonnummer: (030) 634 5837 Commissie:

Nadere informatie

2. hierbij een afwijkende afschrijvingstermijn te hanteren van 15 jaar, in plaats van een afschrijvingstermijn van 40 jaar;

2. hierbij een afwijkende afschrijvingstermijn te hanteren van 15 jaar, in plaats van een afschrijvingstermijn van 40 jaar; VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Flexibel kantoorconcept Nummer: 828121 In D&H: 19-08-2014 Steller: drs. J.J.J. Bulthuis In Cie: BMZ 02-09-2014 Telefoonnummer: 5976 SKK Afdeling:

Nadere informatie

AGENDAPUNT 7. Onderwerp: Bouw nabezinktank rwzi Wijk bij Duurstede Nummer: Voorstel. Stelt het college u voor om

AGENDAPUNT 7. Onderwerp: Bouw nabezinktank rwzi Wijk bij Duurstede Nummer: Voorstel. Stelt het college u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 7 Onderwerp: Bouw nabezinktank rwzi Wijk bij Duurstede Nummer: 369179 In D&H: 15-03-2011 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 12-04-2011 Telefoonnummer: (030)

Nadere informatie

Vergaderdatum 6 januari 2016 Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7. Opsteller/indiener J.R. Limbeek R.S.

Vergaderdatum 6 januari 2016 Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7. Opsteller/indiener J.R. Limbeek R.S. Voorstel voor Commissie waterketen Vergaderdatum 6 januari 2016 Onderwerp Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7 Kenmerk B2015/u1005 Portefeuillehouder R.K. van der Veen

Nadere informatie

Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Voorstel 22 maart 2011 Agendanummer : J.P.M. Heggelman Datum Samenleving raadsvergadering : 7 februari Beleidsontwikkeling Registratienummer : Onderwerp: Krimpenerwaard College

Nadere informatie

'^b. 'lim'-ll-lli'ii'll-d'-ll. Gemeente Almere Wr'oiochap Zuk''

'^b. 'lim'-ll-lli'ii'll-d'-ll. Gemeente Almere Wr'oiochap Zuk'' Stadsbeheer H.J. de Weerd Telefoon (036) 036 527 7903 Fax (036) 036 5277205 hjweerd@almere.nl 'lim'-ll-lli'ii'll-d'-ll Waterschap Zuiderzeeland College van Dijkgraaf & Heemraden t.a.v. Lindelaan 20 8200

Nadere informatie

Raadsvergadering. Grondslag Samenwerkingsverband U10; strategische agenda (Stepping Stones) en jaarlijks werkplan uit te voeren door EBU

Raadsvergadering. Grondslag Samenwerkingsverband U10; strategische agenda (Stepping Stones) en jaarlijks werkplan uit te voeren door EBU RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 12-05-2016 16-023 Onderwerp Afsluiten convenant tussen EBU en U10 regio Aan de raad, Onderwerp Afsluiten convenant tussen EBU en U10 regio Gevraagde beslissing 1.

Nadere informatie

gehoord hetgeen in het kader van een consultering door de commissie SKK op 3 april 2014 naar voren is gebracht;

gehoord hetgeen in het kader van een consultering door de commissie SKK op 3 april 2014 naar voren is gebracht; VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4.1.A/B Onderwerp: Grondstoffenvisie Nummer: 852054-v3 In D&H: 22-04-2014 / 12-08-2014 Steller: E.M. Langbroek In Cie: BMZ Telefoonnummer: (06)11614706 SKK

Nadere informatie

FAZ: Ja Opdrachtgever: Klaas de Veen

FAZ: Ja Opdrachtgever: Klaas de Veen Onderwerp: Begroting 2019 Nummer: Bestuursstukken\2727 Agendapunt: 5 DB: Ja 15-10-2018 BPP: Ja 31-10-2018 FAZ: Ja 31-10-2018 VVSW: Ja 31-10-2018 AB: Ja 14-11-2018 Opsteller: Jan Schiphuis, 0598-693886

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

2. in te stemmen met het houden van een aanbestedingsprocedure door het college voor transport en verwerking van zuiveringsslib van de rwzi Utrecht.

2. in te stemmen met het houden van een aanbestedingsprocedure door het college voor transport en verwerking van zuiveringsslib van de rwzi Utrecht. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.1 Onderwerp: Voorstel keuze sliblijn project rwzi Utrecht Nummer: 855463 In D&H: 16 september 2014 Steller: Willem de Jager In Cie: BMZ 30 september 2014

Nadere informatie

Advies jaarrekening 2011 van de commissie BMZ aan het algemeen bestuur HDSR Geachte leden van het algemeen bestuur, De commissie BMZ adviseert het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen:

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen: agendapunt B.05 1046082 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP NOTA RISICOMANAGEMENT DELFLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 05-06-2014 I. De Nota risico's en weerstandsvermogen Delfland, vastgesteld

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 mei 2013 SMO / Financiën STUKDATUM NAAM STELLER 16 april 2013 B.C. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6b Jaarverslag en jaarrekening 2012 PROGRAMMA Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Voorstel raad. Onderhoud en vervanging van bruggen 25 april 2013

Voorstel raad. Onderhoud en vervanging van bruggen 25 april 2013 Onderwerp Vergadering van Onderhoud en vervanging van bruggen 25 april 2013 Portefeuillehouder Nummer Lia Franken 10 Contact en vragen via Technischevragen@hollandskroon.nl Voorstel 1) de bestemmingsreserve

Nadere informatie

F. Buijserd Burgemeester

F. Buijserd Burgemeester emeente nieuwkoop afdeling bedrijfsondersteuning raadsvoorstel portefeuillehouder Jan Tersteeg opgesteld door Ellen Burgers / 186 kenmerk/datum 09.0017140 / 11 februari 2010 vergaderdatum raad 11 februari

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie