Medewerker wetenschapswinkel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medewerker wetenschapswinkel"

Transcriptie

1 Medewerker wetenschapswinkel Doel Werven, coördineren en begeleiden van onderzoeksopdrachten uit te voeren door student(assistent)en, universitair medewerkers of de medewerker zelf voor niet-draagkrachtige (maatschappelijke) organisaties, binnen de doelstellingen van de wetenschapswinkel en onderwijs- /onderzoeksprogramma s van de instelling/faculteit, teneinde mede uitvoering te geven aan de maatschappelijke rol van de instelling en student- (assistent)en gelegenheid te bieden het geleerde in praktijk te brengen. Context Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Centrale wetenschapswinkels Directeur dienst Afdelingshoofd Decentrale wetenschapswinkels Decaan Directeur onderwijsinstituut Voorzitter capaciteitsgroep Afdelingshoofd HayGroup 1 UFO/231708/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ONDERWIJS- EN ONDERZOEKSONDERSTEUNING MEDEWERKER WETENSCHAPSWINKEL - AUGUSTUS 2003

2 1 Beleid wetenschapswinkel (variant) Opstellen van beleidvoorstellen voor de wetenschapswinkel, of hieraan een bijdrage leveren 2 Acquisitie Verwerven van nieuwe of aanvullende opdrachten in een concurrerende omgeving 3 Intake Beoordelen of de opdrachtgever en diens vraag passen binnen de doelstellingen van de wetenschapswinkel en zonodig de opdrachtgever doorverwijzen naar andere instellingen/organisaties 4 Bemiddeling Vertalen van de maatschappelijke vraag van de klant in een wetenschappelijke uit te voeren onderzoeks- of adviesopdracht, alsmede plaatsen van de opdracht bij studenten, Universitair medewerker of Medewerker wetenschapswinkel Instellingsstrategie Beleid van de dienst en/of afdeling (Onderwijs- en) onderzoeksprogramma s van faculteit/instelling en/of van de wetenschapswinkel zelf Profiel doelgroep Klantvraag (Onderwijs- en) onderzoeksprogramma s van faculteit/instelling en/of van de wetenschapswinkel zelf (Bijdragen aan) versterking van de in- en externe positie van de wetenschapswinkel en bevordering van continuïteit in opdrachtverwerving Voldoende werk en/of inkomsten voor de dienst en/of afdeling Inhoudelijk en wat betreft niveau goed uitvoerbare opdrachten voor opdrachtgevers die niet draagkrachtig zijn Bemensing voor de beantwoording van een wetenschappelijk geformuleerde vraagstelling Bijhouden van in- en externe onderwijs- en onderzoeksontwikkelingen en deze vertalen in consequenties voor invulling en aanbod van de wetenschapswinkel Bijhouden van maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor de sturing van maatschappijgericht wetenschappelijk onderzoek Doen van beleidsvoorstellen en deze uitwerken en/of uitwerken van suggesties of voorstellen voor deelbeleid Voorleggen beleidsvoorstellen aan dagelijks bestuur adviesraad en voorstellen bijstellen op basis van terugkoppeling door deze raad Leggen en onderhouden van contacten met (potentiële) opdrachtgevers Volgen van in- en externe ontwikkelingen die aanvullende projecten noodzakelijk maken Schrijven van (project)voorstellen en offertes en deze presenteren aan en bespreken met de (potentiële) opdrachtgever(s) Zorgdragen voor goede public relations Voeren van intake gesprekken met opdrachtgevers Vooronderzoek naar eerder uitgevoerd onderzoek op dit gebied en hiermee samenhangend bepalen van de noodzaak voor dit onderzoek Beoordelen van financiële middelen/reserves die een opdrachtgever heeft Terugkoppelen van vraagstelling en mogelijkheden tot uitvoeren van de opdracht naar opdrachtgever Onderzoeken van subsidiemogelijkheden bij bepaalde opdrachten en opdrachtgevers helpen bij het aanvragen hiervan Afstemmen intakes met dagelijks bestuur/adviesraad Opdracht uitzetten bij voorzitters capaciteitsgroepen, onderwijsdirecteuren en stagecoordinatoren van faculteiten en/of via daarvoor gebruikte media (bijvoorbeeld faculteitsblad, prikborden, websites, periodiek van de wetenschapswinkel zelf) Zorgdragen voor een kennismakingsgesprek tussen alle partijen, of tussen opdrachtgever en uitvoerder Plaatsen van studenten in overleg met hoogleraren, docenten en/of Hoofd wetenschapswinkel Overdragen van de (advies)opdracht aan een Universitair medewerker of een Medewerker wetenschapswinkel Lokaliseren van en contact leggen met mogelijke partners voor het onderzoek HayGroup 2 UFO/231708/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ONDERWIJS- EN ONDERZOEKSONDERSTEUNING MEDEWERKER WETENSCHAPSWINKEL - AUGUSTUS 2003

3 5 Contractering (Zorgdragen voor) schrijven van een projectvoorstel, alsmede opstellen en toevoegen van de begroting en het projectvoorstel laten ondertekenen door de verschillende partijen 6 Procesbegeleiding Begeleiden van studenten in de te nemen stappen binnen het proces van uitvoering 7 Inhoudelijke begeleiding Inhoudelijk begeleiden van studenten bij hun opdracht 8 Adviestrajecten Het uitvoeren van onderzoeks-/ adviesopdrachten voor klanten Procedure voor ondertekening Format projectvoorstel/contract Projectvoorstel Contractueel vastgelegde afspraken omtrent prijs, tijd en eindproduct Afgerond projectvoorstel/ contract waarin naast een plan van aanpak, ook planning en andere praktische afspraken/ leveringsspecificaties vastgelegd zijn Bevordering van een tijdige en correcte afronding van opdrachten Bevordering van wetenschappelijk verantwoorde beantwoording van de vraagstelling rekening houdend met de belangen van de opdrachtgever Ondersteuning van klant(groepen) in het bereiken van hun doelstellingen Laten opstellen van projectvoorstel door student(en)/medewerker wetenschapswinkel/universitair medewerker, danwel zelf een concept projectvoorstel opstellen en dit uit laten werken door student(en) Student begeleiden op inhoud en voortgang bij het schrijven of uitwerken van een (concept)projectvoorstel Opstellen van een begroting gebaseerd op met name de te maken onkosten Officieel uitbrengen van projectvoorstel aan opdrachtgever Na akkoord van opdrachtgever laten ondertekenen door de betrokken partijen en alle partijen van een exemplaar voorzien (Laten) archiveren van projectvoorstellen Voeren van voortgangsgesprekken met studenten over werkwijze, planning, contacten met opdrachtgever, rapportage, e.d. Coördineren van de input van verschillende disciplines Student begeleiden bij het schrijven van een eindrapport, met name bij het (terug)vertalen van het wetenschappelijke antwoord op de onderzoeksvraag, naar de maatschappelijk context Voeren van voortgangsgesprekken met studenten over werkwijze, inhoudelijke aanpak, ontwikkeling instrumenten, e.d. Zorgdragen dat inhoudelijk afstemming met opdrachtgever en eventueel andere betrokken partijen plaatsvindt tussen student en opdrachtgever en/of begeleider zelf Student begeleiden bij het schrijven van een eindrapport ten aanzien van de wetenschappelijke verantwoording Contact leggen met andere (universitaire) experts nodig voor beantwoording van de advies-/onderzoeksvraag Regelmatig contact onderhouden met de klant over te nemen beslissingen en de voortgang van het traject Kennis overdragen aan klant via bijvoorbeeld workshops, presentaties Schrijven van een rapport over de werkwijze, resultaten en aanbevelingen ten aanzien van de vraagstelling Begeleiden van de klant in het gebruik/publicatie van het advies/rapport HayGroup 3 UFO/231708/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ONDERWIJS- EN ONDERZOEKSONDERSTEUNING MEDEWERKER WETENSCHAPSWINKEL - AUGUSTUS 2003

4 9 Oplevering Redigeren van het rapport, alsmede zorgdragen voor de vormgeving van het rapport en verspreiding hiervan aan opdrachtgever, bibliotheken binnen en/of buiten de faculteit/instelling 10 Nazorg Begeleiden van de klant in het gebruik/publicatie van het rapport 11 Projectmanagement Regelmatig contact onderhouden met de klant en eventueel andere bij het onderzoek betrokken partijen over te nemen beslissingen en de voortgang van het project, alsmede optreden als intermediair bij knelpunten tussen de betrokken partijen 12 (Project)evaluatie Periodiek (laten) uitvoeren van een evaluatie van het dienstenaanbod en de uitvoering daarvan onder het (vaste) klantenbestand en/of uitvoeren van evaluaties per project In het projectvoorstel vastgelegde (eisen aan) eindproduct Standaardlay-out rapport en de huisstijl Projectvoorstel Projectvoorstel Standaardvragenlijst Huisstijl Voor de klant/doelgroep leesbaar rapport met bruikbare aanbevelingen, opgeleverd volgens overeengekomen leveringscondities Ondersteuning van de klant bij het naar buiten brengen van de conclusies/aanbevelingen en/of bij het overtuigen van belanghebbende (maatschappelijke) partijen Bevordering van een verloop van het project conform het projectvoorstel en van goede onderlinge verhoudingen Verbeteringen in en borging van product- en dienstenaanbod en de uitvoering hiervan (Zorgdragen voor) vertaling van wetenschappelijke inhoud naar een maatschappelijke vraagstelling, context, conclusies en aanbevelingen Controleren op taal- en stijlfouten, controleren lay-out, bijlagen, inhoudelijk check in grote lijnen op inconsistenties, onduidelijkheden, etc. Verbeteringen opnemen met student en/of inhoudelijk begeleider Drukklaar (laten) maken van het rapport Aantal rapporten dat gedrukt wordt bepalen en prijs bepalen met de drukker Laten drukken en verspreiden van rapporten Archiveren van rapporten Verzorgen van presentaties aan klantgroep, overheden, andere actoren Met betrokken partijen onderzoeken wat de beste manier is om de resultaten van het onderzoek uit te dragen, bijvoorbeeld in de vorm van een persbericht, presentatie of studiedag Participeren in het voorbereiden en/of verwezenlijken van publicaties Optreden als extern adviseur en/of getuige-deskundige Regelmatig afstemmen van de inhoud en voortgang van het project met de opdrachtgever, de inhoudelijk begeleider en eventueel andere betrokken partijen Eerste aanspreekpunt zijn voor de klant en andere betrokken partijen Indien nodig optreden als intermediair bij knelpunten en/of onduidelijkheden tussen betrokken partijen. Afstemmen met de klant en eventueel andere betrokken partijen van beslissingen die gaandeweg genomen moeten worden Data verzamelen en analyseren Doornemen van een projectevaluatie en deze eventueel bespreken met student(en) en/of opdrachtgever Schrijven van een kort evaluatieverslag en dit ook voorleggen aan direct leidinggevende/dagelijks bestuur/raad van Advies Ideeën uitwerken voor verbetering van het product en dienstenaanbod en deze voorleggen aan direct leidinggevende/dagelijks bestuur/raad van Advies HayGroup 4 UFO/231708/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ONDERWIJS- EN ONDERZOEKSONDERSTEUNING MEDEWERKER WETENSCHAPSWINKEL - AUGUSTUS 2003

5 13 Onderzoek (variant) Uitvoeren van eigen wetenschappelijk onderzoek en/of opstellen van onderzoeksprogramma s naar aanleiding van een maatschappelijke vraag/cluster van vragen 14 Onderwijs (variant) Verzorgen van onderwijsonderdelen en bijdragen aan de ontwikkeling hiervan, alsmede begeleiden van studenten/stagiaires bij hun scriptie/stage 15 Netwerk Opbouwen en onderhouden van een in- en extern netwerk bestaande uit (potentiële) klant(groep)en, begeleiders, studenten en andere belanghebbende partijen Onderzoeksbudget wetenschapswinkel Eigen klantgroepen Wetenschappelijk verdieping en beantwoording van maatschappelijke problematiek Ontwikkeling van academischeen onderzoeksvaardigheden, competenties en kennis bij studenten Opdrachtverwerving en aantrekken van kwalitatief en kwantitatief voldoende uitvoerders en inhoudelijk begeleiders Doen van toegepast onderzoek of verrichten van contra-expertise Stimuleren van onderzoek en/of opzetten van een onderzoeksprogramma gebaseerd op verschillende vragen Geven van colleges, werkcolleges, projectonderwijs en/of practica Opstellen en afnemen van tentamens Begeleiden van studenten bij hun scriptie of stage Organiseren van cursussen Geven van een beoordeling aan studenten Ontwikkelen van onderwijs en onderwijsmateriaal op het eigen expertise gebied Regelmatig contact onderhouden met voorzitters van capaciteitsgroepen, directeur(en) onderwijsinstituut, bezoeken van interne recepties, plechtigheden, etc. Bijeenkomsten, open dagen, recepties, e.d. van externe (potentiële) klanten bezoeken Bij gelegenheid organiseren van bijeenkomsten/recepties/informatiedagen voor externe en/of interne klanten, studenten en begeleiders Contact onderhouden met regionale, provinciale en landelijke instanties en overheden 16 Samenwerkingsverbanden Opzetten van samenwerkingsverbanden en -projecten met externe partijen/andere wetenschapswinkels en participeren in de uitvoering van projecten Doelgroepbeleid en strategie van de wetenschapswinkel Naamsbekendheid en positie versterken Verbreding en verbetering van product-/dienstenaanbod Participeren in (plaatselijk, landelijk of internationale) overlegorganen van wetenschapswinkels en soortgelijke instellingen Onderhouden van contacten met verwante externe organisaties, (lokale) overheden Ontwikkelen van langer lopende (promotie)onderzoekstrajecten in samenwerking met faculteiten/instelling/externe partijen (Samen met andere partijen) doen van subsidieaanvragen voor maatschappelijke onderzoeksprojecten Mede-uitvoeren van samenwerkingsprojecten HayGroup 5 UFO/231708/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ONDERWIJS- EN ONDERZOEKSONDERSTEUNING MEDEWERKER WETENSCHAPSWINKEL - AUGUSTUS 2003

6 17 Public relations Zorgdragen voor publiciteitsactiviteiten zoals uitgeven van eigen blad/periodiek 18 Coördinatie werkuitvoering (variant) Coördineren van de door medewerkers van de afdeling uit te voeren werkzaamheden 19 Coaching (variant) Coachen en vakinhoudelijk begeleiden van minder ervaren collega s Positie en positionering wetenschapswinkel Embargo termijn rapporten Verkregen bevoegdheden en richtlijnen Eigen discipline/vakgebied (Regionale) vergroting en verdere versterking van de naamsbekendheid van de wetenschapswinkel en daarmee van het maatschappelijk profiel van de universiteit Bevordering van doelmatige, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige werkuitvoering Bevordering van de vakinhoudelijke/professionele ontwikkeling van collega s Zorgdragen voor of bijdragen aan samenstellen en uitgeven van een (eigen) periodiek/blad Schrijven van artikelen voor publicaties in bladen binnen of buiten de instelling Publiceren van korte samenvattingen van rapporteren en rapporten verkopen Toezien op juiste en positieve weergave van de positionering van de wetenschapswinkel en het aanbod dat zij heeft Te woord staan van (schrijvende) pers Informeren van medewerkers over de te realiseren doelstellingen en resultaten Geven van aanwijzingen en instructies over te volgen werkwijzen en procedures (Laten) maken van roosters en afstemmen van vrije dagen Medebeoordelen van resultaten en toezien op en bevorderen van een kwalitatief en kwantitatief juiste voortgang van werkzaamheden Oplossen of doorgeven van zich voordoende problemen welke niet door medewerkers zelf kunnen of mogen worden opgelost Geven van feedback aan minder ervaren collega s Informeren van nieuwe of minder ervaren collega s over (nieuwe) processen of methoden van werken Optreden als vraagbaak voor andere collega s voor operationele en vakinhoudelijke problemen Overdragen van vakinhoudelijke en procesmatige kennis aan nieuwe of minder ervaren collega s HayGroup 6 UFO/231708/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ONDERWIJS- EN ONDERZOEKSONDERSTEUNING MEDEWERKER WETENSCHAPSWINKEL - AUGUSTUS 2003

7 Indelingscriteria Medewerker wetenschapswinkel Functieniveau Medewerker wetenschapswinkel 1 Medewerker wetenschapswinkel 2 Medewerker wetenschapswinkel 3 Indelingscriteria Beleid wetenschapswinkel Inhoudelijke begeleiding opdrachten Procesbegeleiding opdrachten Onderzoek en/of onderwijs Coördinatie werkuitvoering en coaching Doen van beleidsvoorstellen en/of bijbehorende budgetvoorstellen en deze ter goedkeuring voorleggen aan de direct leidinggevende. Uitvoeren van complexe opdrachten op het gebied van toegepast onderzoek of advies binnen het eigen kennisgebied en/of inhoudelijk begeleiden van studenten/onderzoekers hierin. Het betreft opdrachten boven het niveau van afstuderen, bijvoorbeeld onderdelen van een groter (promovendi)onderzoek. Begeleiden van het proces bij opdrachten gericht op meerdere kennisgebieden en functioneren als aanspreek-/coördinatiepunt voor alle betrokkenen. Signaleren van knelpunten tijdens het proces en initiëren van het oplossen hiervan, samen met de betrokkenen. Bemiddelen bij onduidelijkheden/ knelpunten tussen partijen. Formuleren van (programma s voor) toegepast onderzoek binnen het eigen vakgebied/discpline en mede-uitvoeren hiervan. Ontwikkelen en uitvoeren van onderwijsonderdelen gericht op het aanleren van vaardigheden nodig voor het uitvoeren van onderzoek. Coördineren van werkzaamheden van de medewerkers van de afdeling of het project. Vakinhoudelijk begeleiden en ondersteunen van collega s. Inhoudelijk begeleiden van (deel)opdrachten met een eenduidige vraagstelling binnen eigen discipline/vakgebied, of deze zelf uitvoeren. Uitvoeren van onderdelen van complexe opdrachten betreffende toegepast onderzoek of advies vanuit eigen discipline/vakgebied, onder inhoudelijke begeleiding en ter ondersteuning van Medewerker wetenschapswinkel 1. Begeleiden van het proces bij opdrachten binnen eigen discpline/vakgebied en functioneren als aanspreek-/coördinatiepunt voor alle betrokkenen. Signaleren van knelpunten tijdens het proces en initiëren van het oplossen hiervan samen met de betrokkenen. Formuleren van onderdelen van toegepast onderzoek binnen het eigen vakgebied/discpline en mede-uitvoeren hiervan. Uitvoeren van onderwijsonderdelen gericht op het aanleren van vaardigheden nodig voor het uitvoeren van onderzoek. Inhoudelijk begeleiden of zelf uitvoeren van (deel)opdrachten met een eenduidige vraagstelling gericht op de eigen specialisatie. Begeleiden van het proces bij opdrachten die een zeer eenduidige vraagstelling en oplossing kennen of waarbij de nadruk ligt op de bemiddeling. Indelingsregels Medewerker wetenschapswinkel Medewerker wetenschapswinkel 3 is van toepassing indien aan alle criteria wordt voldaan zoals omschreven bij Medewerker wetenschapswinkel 3 Medewerker wetenschapswinkel 2 is van toepassing indien aan 2 van de criteria Inhoudelijke begeleiding opdrachten, Procesbegeleiding opdrachten en Onderzoek en/of onderwijs wordt voldaan zoals omschreven bij Medewerker wetenschapswinkel 2 Medewerker wetenschapswinkel 1 is van toepassing indien aan 4 van de 5 criteria wordt voldaan zoals omschreven bij Medewerker wetenschapswinkel 1 HayGroup 7 UFO/231708/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ONDERWIJS- EN ONDERZOEKSONDERSTEUNING MEDEWERKER WETENSCHAPSWINKEL - AUGUSTUS 2003

Medewerker wetenschapswinkel

Medewerker wetenschapswinkel Medewerker Doel Werven, coördineren en begeleiden van onderzoeksopdrachten uit te voeren door student(assistent)en, universitair medewerkers of de medewerker zelf voor niet-draagkrachtige (maatschappelijke)

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

Communicatieadviseur. Context. Doel

Communicatieadviseur. Context. Doel Communicatieadviseur Doel Medevormgeven van het communicatiebeleid van de instelling of faculteit(en) en doen realiseren van de uitvoering daarvan, binnen de beleids- en besluitvormingskaders, gericht

Nadere informatie

Vertaler/Tolk. Context. Doel

Vertaler/Tolk. Context. Doel Vertaler/Tolk Doel Zorgdragen voor de acquisitie, organisatie, coördinatie en/of uitvoering van vertaal-, tolk-, redactiewerk en de productie van cursusmateriaal, alsmede evalueren en (mede)verbeteren

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Opleider. Context. Doel

Opleider. Context. Doel Opleider Doel (Mede)ontwikkelen van het opleidingsbeleid en ontwikkelen en (laten) verzorgen van trainingen en voor verschillende interne en/of externe doelgroepen, binnen de kaders van het beleid en de

Nadere informatie

Vertaler/Tolk. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Vertaler/Tolk. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Vertaler/Tolk Doel Zorgdragen voor de acquisitie, organisatie, coördinatie en/of uitvoering van vertaal-, tolk-, redactiewerk en de productie van cursusmateriaal, alsmede evalueren en (mede)verbeteren

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Doel Ontwerpen, ontwikkelen en (doen) vervaardigen van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT-) systemen, binnen de doelstellingen van de dienst/afdeling

Nadere informatie

Medewerker bureau buitenland

Medewerker bureau buitenland Medewerker bureau buitenland Doel Ontwikkelen en beheren van mobiliteit- en beurzenprogramma s en samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen op het gebied van uitwisseling en/of ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

Tandtechnicus. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Tandtechnicus. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Tandtechnicus Doel Voorbereiden en het (doen) vervaardigen en onderhouden van tandtechnische werkstukken, alsmede het verlenen van technische ondersteuning en advies bij wetenschappelijke experimenten,

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Redacteur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur bedrijfsvoering Afdelingshoofd

Redacteur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur bedrijfsvoering Afdelingshoofd Redacteur Doel (Doen) uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties, conform de vastgelegde

Nadere informatie

Redacteur. Context. Doel

Redacteur. Context. Doel Redacteur Doel (Doen) uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties, conform de vastgelegde

Nadere informatie

Medewerker Studium Generale/ Cultuur

Medewerker Studium Generale/ Cultuur Medewerker Studium Generale/ Cultuur Doel Ontwikkelen, organiseren en (laten) uitvoeren van (interdisciplinaire) op het gebied van wetenschap, cultuur, maatschappij en/of levensbeschouwing, in lijn met

Nadere informatie

Medewerker Studium Generale/ Cultuur

Medewerker Studium Generale/ Cultuur Medewerker Studium Generale/ Cultuur Doel Ontwikkelen, organiseren en (laten) uitvoeren van (interdisciplinaire) programma s op het gebied van wetenschap, cultuur, maatschappij en/of levensbeschouwing,

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Doel Uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties,

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Secretaresse. Context. Doel

Secretaresse. Context. Doel Secretaresse Doel Uitvoeren van secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende en/of de medewerkers van de afdeling, zodanig dat deze in staat wordt/ worden gesteld de

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Ondersteuner ICT. Context. Doel

Ondersteuner ICT. Context. Doel Ondersteuner ICT Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt en effectief functionerende

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Bibliotheektechnisch medewerker

Bibliotheektechnisch medewerker Bibliotheektechnisch medewerker Doel Uitvoeren van de eerstelijnsinformatievoorziening aan gebruikers inzake informatiebestanden, alsmede verrichten van bibliotheektechnische werkzaamheden, om (facultaire)

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Beheerder ICT. Context. Doel

Beheerder ICT. Context. Doel Beheerder ICT Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICTproducten en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid van de afdeling, teneinde aan de eisen en wensen van de

Nadere informatie

Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker

Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker Doel Voorbereiden en uitvoeren van (delen van) onderwijspractica, conform het onderwijsprogramma, teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van studenten, promovendi, medewerkers

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Studentendecaan. Context. Doel

Studentendecaan. Context. Doel Studentendecaan Doel Vormgeven en uitvoeren van begeleiding en advisering van studenten, alsmede opstellen/actualiseren van voorlichtingsmateriaal, beleidsvoorstellen en procedurenaslagwerken/- handboeken,

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Doel Uitvoeren van administratieve werkzaamheden ten behoeve van interne en externe opdrachtgevers binnen vastgestelde procedures en wet- en

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Dokters-/Tandartsassistent

Dokters-/Tandartsassistent Dokters-/Tandartsassistent Doel Uitvoeren van administratieve en secretariële werkzaamheden, alsmede assisteren van de (Tand)arts, in diens opdracht en conform protocollen en werkafspraken, teneinde de

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel V

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel V onderzoekgebonden - profiel V Doel Vervaardigen, installeren en onderhouden van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT- )systemen, alsmede leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling hiervan, binnen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Medewerker audiovisuele technieken (regie)

Medewerker audiovisuele technieken (regie) technieken (regie) Doel (Regisseren van het) vervaardigen van (audio)visuele en/of multimedia producties, alsmede terzake adviseren van opdrachtgevers en begeleiden van externe uitvoerders, teneinde een

Nadere informatie

Jurist. Doel. Context

Jurist. Doel. Context Jurist Doel Adviseren over en behartigen van juridische (beleids)zaken, alsmede opstellen en toetsen van juridische documenten, binnen de kaders van de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, beroepscodes

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Stagecoördinator. Doel. Context

Stagecoördinator. Doel. Context Stagecoördinator Doel (Mede)opstellen van het stagebeleid en na goedkeuring zorgdragen voor de uitvoering hiervan, in lijn met het onderwijsbeleid en het studenten(loopbaan)-beleid, teneinde te komen tot

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Repro Functiecode: 0703

Functieprofiel: Medewerker Repro Functiecode: 0703 Functieprofiel: Medewerker Repro Functiecode: 0703 Doel Voorbereiden, produceren en afwerken van reproproducten, binnen de technische mogelijkheden en conform de klantvraag, teneinde te voldoen aan de

Nadere informatie

Dokters-/Tandartsassistent

Dokters-/Tandartsassistent Dokters-/Tandartsassistent Doel Uitvoeren van administratieve en secretariële werkzaamheden, alsmede assisteren van de (tand)arts, in diens opdracht en conform protocollen en werkafspraken, teneinde de

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Praktijkbureau Functiecode: 0406

Functieprofiel: Medewerker Praktijkbureau Functiecode: 0406 Functieprofiel: Medewerker Praktijkbureau Functiecode: 0406 Doel Het (mede)opstellen van het stagebeleid en het beleid rond en na goedkeuring zorgdragen voor de uitvoering hiervan, in lijn met het onderwijsbeleid,

Nadere informatie

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Doel Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van praktijkgericht onderzoek, uitgaande van de strategische speerpunten van de HU en de maatschappelijke relevantie,

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

(Studie)loopbaanadviseur

(Studie)loopbaanadviseur (Studie)loopbaanadviseur Doel Voorlichten, adviseren, begeleiden, testen en trainen van studenten omtrent (studie)loopbaankeuzes, alsmede waarborgen van de volledigheid, toegankelijkheid en actualiteit

Nadere informatie

Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502

Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502 Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502 Doel Plannen, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden op secretarieel en administratief gebied, ten behoeve van de leidinggevende en/of

Nadere informatie

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en diensten en het in stand houden van de kwaliteit daarvan, passend binnen

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204

Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204 Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204 Doel Voorbereiden en uitvoeren van (een deel van) het beleid van een faculteit in het algemeen en van een in het bijzonder, alsmede het leidinggeven

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Docent. Doel. College van van Bestuur. Decaan. Voorzitter Capaciteitsgroep. Dir. Dir. Onderzoeksinstituut. Hoogleraar UHD UD UD. Onderzoeker.

Docent. Doel. College van van Bestuur. Decaan. Voorzitter Capaciteitsgroep. Dir. Dir. Onderzoeksinstituut. Hoogleraar UHD UD UD. Onderzoeker. Docent Doel College van van Bestuur Ontwikkelen en verzorgen van toegewezen wetenschappelijke, uitgaande van het facultaire, teneinde de leerdoelen behorende bij de eindtermen van de ten aanzien van kennis,

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

Functieprofiel: Instructeur Functiecode: 0105

Functieprofiel: Instructeur Functiecode: 0105 Functieprofiel: Instructeur Functiecode: 0105 Doel Verzorgen van praktijkinstructie en practica ten behoeve van het onderwijs aan studenten en/of stagiaires, gericht op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden

Nadere informatie

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Doel Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelde onderwijsonderdelen en participeren in uitvoering van onderwijsevaluaties en ontwikkeling en/of onder begeleiding

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) UvA-DARE (Digital Academic Repository) In vivo validations of 3D tubular NURBS fitting model applied on severe stenotic and high curvature MRA of carotid arteries Suinesiaputra, A.; de Koning, P.J.; Zudilova-Seinstra,

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouwbeheer en Logistiek Functiecode: 0704

Functieprofiel: Medewerker Gebouwbeheer en Logistiek Functiecode: 0704 Functieprofiel: Logistiek Functiecode: 0704 Doel Beheren van (delen van) het gebouw, overleg voeren met gebruikers en dienstverleners, volgens geldende procedures, en contracten, teneinde gebruikers in

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Front Office Functiecode: 0604

Functieprofiel: Medewerker Front Office Functiecode: 0604 Functieprofiel: Medewerker Front Office Functiecode: 0604 Doel Aannemen en (mede)uitvoeren van klantvraag en/of bemiddelen tussen klant en relevante derden, conform de klantvraag en binnen bestaande afspraken

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Operationeel technicus

Operationeel technicus Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en -afspraken en volgens wet- en regelgeving en interne richtlijnen, teneinde een bijdrage

Nadere informatie

Hoogleraar. Doel. College van van Bestuur. Decaan. Voorzitter Capaciteitsgroep. Dir. Dir. Onderzoeksinstituut. Hoogleraar UHD UD UD.

Hoogleraar. Doel. College van van Bestuur. Decaan. Voorzitter Capaciteitsgroep. Dir. Dir. Onderzoeksinstituut. Hoogleraar UHD UD UD. Hoogleraar Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling, samenhang en verzorging van toegewezen wetenschappelijke onderwijsonderdelen vanuit de eigen binnen het facultaire onderwijsprogramma,

Nadere informatie

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en de ICTinfrastructuur en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Universitair docent. Doel

Universitair docent. Doel Universitair docent Doel College van van Bestuur Ontwikkelen en verzorgen van toegewezen samenhangende wetenschappelijke, uitgaande van het facultaire, teneinde de leerdoelen behorende bij de eindtermen

Nadere informatie

Functieprofiel: Opleider Trainer Adviseur Contractactiviteiten Functiecode: 0107

Functieprofiel: Opleider Trainer Adviseur Contractactiviteiten Functiecode: 0107 Functieprofiel: Opleider Trainer Adviseur Contractactiviteiten Functiecode: 0107 Doel Verwerven, ontwikkelen en verzorgen van contractactiviteiten, teneinde binnen de doelstelling van het eigen organisatie-onderdeel

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108

Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108 Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108 Doel Zorg dragen voor de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs en werkzaamheden binnen een opleiding en zorg dragen voor de personele aansturing,

Nadere informatie

Functieprofiel Medewerker Gegevensbeheer Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Medewerker Gegevensbeheer Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Gegevensbeheer Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve of bibliothecaire werkzaamheden ten behoeve

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501

Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501 Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501 Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de organisatie, dan

Nadere informatie

Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402

Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402 Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402 Doel Voorlichten, adviseren, begeleiden, testen en trainen van studenten, alsmede waarborgen van de volledigheid, toegankelijkheid en actualiteit van

Nadere informatie

Universitair hoofddocent

Universitair hoofddocent Universitair hoofddocent Doel College van van Bestuur Ontwikkelen en verzorgen van toegewezen samenhangende wetenschappelijke voor uiteenlopende doelgroepen, uitgaande van het facultaire, teneinde de leerdoelen

Nadere informatie

Vertrouwenspersoon. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: College van Bestuur

Vertrouwenspersoon. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: College van Bestuur Vertrouwenspersoon Doel Begeleiden van en bemiddelen voor individuele klagers (medewerkers en/of studenten) die hinder ondervinden van ongewenste omgangsvormen of ongelijke behandeling, en/of inzake hun

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Audiovisuele Technieken Functiecode: 0706

Functieprofiel: Medewerker Audiovisuele Technieken Functiecode: 0706 Functieprofiel: Medewerker Audiovisuele Technieken Functiecode: 0706 Doel Vervaardigen en bewerken van (audio)visuele opnamen, afbeeldingen en/of documenten, dan wel in bedrijf stellen en houden van audiovisuele

Nadere informatie

Functieprofiel: Studentendecaan Functiecode: 0401

Functieprofiel: Studentendecaan Functiecode: 0401 Functieprofiel: Studentendecaan Functiecode: 0401 Doel Vormgeven en uitvoeren van begeleiding en advisering van studenten, initiëren en opstellen van beleidsvoorstellen alsmede opstellen/actualiseren van

Nadere informatie

Functieprofiel: Hogeschooldocent Functiecode: 0103

Functieprofiel: Hogeschooldocent Functiecode: 0103 Functieprofiel: Hogeschooldocent Functiecode: 0103 Doel Ontwikkelen en verzorgen van delen van het onderwijsprogramma en/of ontwikkelen en uitvoeren van advies- en/of onderzoeksactiviteiten en/of hiërarchisch

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Onderzoeker. Doel. College van van Bestuur. Directieraad. Dir. Onderzoeksinstituut. Voorzitter Capaciteitsgroep. BU-manager. Hoogleraar.

Onderzoeker. Doel. College van van Bestuur. Directieraad. Dir. Onderzoeksinstituut. Voorzitter Capaciteitsgroep. BU-manager. Hoogleraar. Onderzoeker Doel College van van Bestuur Verwerven en uitvoeren van vraaggestuurde onderzoeksprojecten, alsmede rapporteren over onderzoeksresultaten in opdracht van klanten passend bij het jaarplan van

Nadere informatie

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog Functiefamilie : Onderwijs Begeleiding & Zorg, reeks II Kenmerk : 2014/000496/CvB-P&O Versie : 1 Vastgesteld CvB d.d. : 20-05-2014 Datum : 20 mei 2014 Instemming PGMR d.d. : 16-05-2014 Opgesteld door :

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.6 Evalueert de geboden ondersteuning

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.6 Evalueert de geboden ondersteuning Specificaties Medewerker Maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Onderzoeksvaardigheden Training In elk werkgebied kan onderzoek plaatsvinden. Voorbeelden: onderzoek naar het welzijn

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement cc. Functie strategisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub cc Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie.

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Kwaliteitszorg voor MZ Cursus Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Een presentatie

Nadere informatie

Functieprofiel: Hogeschoolhoofddocent Functiecode: 0102

Functieprofiel: Hogeschoolhoofddocent Functiecode: 0102 Functieprofiel: Hogeschoolhoofddocent Functiecode: 0102 Doel Zorg dragen voor de ontwikkeling en realisatie van onderzoekprogramma s/lijnen en uitvoeren van onderzoek (en adviesactiviteiten), en/of op

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie