Meerjarenplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenplan 2008-2012"

Transcriptie

1 OCMW Wevelgem - p. 1

2 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan Vorm Inhoud Procedure 6 2. Het meerjarenplan DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene doelstelling 8 II. Sociale dienst 10 A. Financiële dienstverlening 11 B. Niet-financiële dienstverlening Wonen Individuele woonbegeleiding Buurtwerk Materiële opvang Huisvesting Ambulante drugzorg Opleiding en tewerkstelling Budgetbegeleiding en -beheer en schuldbemiddeling Dienst rechtshulp Groepswerking 27 III. Ouderenvoorzieningen Rusthuizen Woongelegenheden voor kortverblijf Dagverzorgingscentra Serviceflats 36 IV. Thuiszorg Lokale dienstencentra Bejaardenwoningen Aanleunwoningen Poetsdienst Dienst aanvullende thuiszorg Klusjesdienst Thuisbezorgde warme maaltijden Hulpoproepsystemen Lokaal samenwerkingsinitiatief Thuiszorg Informatie Punt Zorgbemiddeling en zorgcoördinatie 53 OCMW Wevelgem - p. 2

3 DEEL II : FINANCIËLE NOTA Gehanteerde hypotheses voor het exploitatiebudget Gehanteerde hypotheses voor het investeringsbudget 55 Meerjarenplanning exploitatiebudget: - Geconsolideerd 58 - Activiteitencentrum ' Algemene diensten' 61 - Activiteitencentrum 'Sociale voorzieningen' 64 - Activiteitencentrum 'Ter Mote' 67 - Activiteitencentrum 'Gulle Heem' 70 - Activiteitencentrum 'Ter Meersch' 73 - Activiteitencentrum Serviceflats Gullegem 76 - Activiteitencentrum 'Thuiszorg' 79 Meerjarenplanning investeringsbudget geconsolideerd 82 Cashflow en berekening gemeentelijke bijdrage 83 OCMW Wevelgem - p. 3

4 Het voorliggende meerjarenplan voor de jaren bouwt verder op het meerjarenplan en speelt in op de steeds veranderende omgeving waarin een OCMW werkzaam is. Het meerjarenplan bevat de intenties op middellange termijn. Het meerjarenplan kan niet los gezien worden van het lokaal sociaal beleidsplan dat de jaren omvat in uitvoering van het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid van 19 maart Dit decreet bepaalt dat gemeente en OCMW één lokaal sociaal beleidsplan opmaken waarin duidelijk wordt weergegeven wat de visie is op het lokaal sociaal beleid, wat het meerjarenplan is met betrekking tot de gewenste acties en inzet van lokale middelen, wat de taakverdeling en werkafspraken zijn tussen gemeente en OCMW, hoe de bevolking en andere lokale actoren betrokken worden bij de opmaak en uitvoering van dit lokaal sociaal beleidsplan. In 2007 is een lokaal sociaal beleidsplan opgemaakt voor 6 jaar ( ). Het meerjarenplan sluit aan op dit plan. De beleidsintenties en de daaraan verbonden acties die besproken worden in de strategische nota van het meerjarenplan, kaderen in de bestaande samenwerkingsakkoorden tussen gemeente en OCMW. Namens het OCMW, De secretaris, Stefaan Oosthuyse De voorzitter, Chris Loosvelt OCMW Wevelgem - p. 4

5 !"# Het meerjarenplan is het 4 e meerjarenplan sinds de invoering van dit beleidsinstrument door het decreet van 17 december 1997 houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's. Dit decreet voerde de zogenaamde nieuwe OCMW-boekhouding (NOB) in. Het eerste meerjarenplan werd opgemaakt in 2001 en omvatte de periode In 2004 en 2005 werd telkens een nieuw meerjarenplan opgemaakt. Overeenkomstig art. 88, 1 van de organieke wet op de OCMW s wordt in het jaar van de vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn een nieuw meerjarenplan opgemaakt. Her voorliggend meerjarenplan omvat de jaren , dwz tot het einde van de huidige legislatuur. Het meerjarenplan bestrijkt een periode van minstens 3 en hoogstens 6 boekjaren en bestaat uit een strategische en een financiële nota waarbij beide delen intern samenhangen en op elkaar aansluiten. Het meerjarenplan bevat verplicht als bijlage een protocol. Dit protocol omvat de taakafspraken en de concrete samenwerking tussen gemeente en OCMW omtrent het waarborgen van de sociale grondrechten voor iedere inwoner via een geïntegreerd lokaal sociaal beleid. Voor het protocol wordt verwezen naar het lokaal sociaal beleidsplan dat de taakafspraken tussen gemeente en OCMW omvat. Dit plan zal ter goedkeuring worden voorgelegd in de gemeenteraad en OCMW-raad van december. $ % &' Bij de NOB wordt vanuit de strategische doelstellingen het budget bepaald. De beleidsnota bij het budget sluit aan op de strategische nota. De budgetten worden afgeleid uit de financiële nota van het meerjarenplan. De strategische nota. Deze nota is de schriftelijke neerslag van het strategisch plan van het OCMW. De beleidsopties van het centrum worden er in toegelicht. OCMW Wevelgem - p. 5

6 De financiële nota. De financiële weerslag van de beleidsopties is terug te vinden in de financiële nota. De financiële nota geeft enerzijds een overzicht per jaar van de ingeschatte kosten en opbrengsten van zowel de gewone exploitatie als van de geplande investeringen en anderzijds een berekening van de vermoedelijke gemeentelijke bijdrage voor de erin opgenomen boekjaren. ('& Het voorontwerp van meerjarenplan wordt, na advies van de budgetcommissie, voorgelegd aan het overlegcomité. Na advies van het overlegcomité stelt de raad voor maatschappelijk welzijn het meerjarenplan vast en maakt het over aan de gemeenteraad. De gemeenteraad kan het meerjarenplan steeds aanpassen indien gewenst. Het is ook de gemeenteraad die het meerjarenplan moet goedkeuren. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn licht het meerjarenplan toe op de gemeenteraadsvergadering waarop het geagendeerd is. %!"# Het meerjarenplan is enerzijds een aanpassing van het bestaande meerjarenplan dat de jaren bevat en anderzijds een aanvulling op dit plan. Het meerjarenplan omvat 2 grote delen: de strategische nota en de financiële nota. De strategische nota beschrijft de doelstellingen die het OCMW Wevelgem vooropstelt, de concrete acties van alle operationele diensten om deze doelstellingen te realiseren en de tijdspanne waarbinnen het OCMW de realisaties wil doorvoeren. De financiële vertaling hiervan is opgenomen in de financiële nota. Deze nota omvat de prognoses van het exploitatiebudget voor de jaren rekening houdend met de opties uit de strategische nota. De kosten en opbrengsten worden geconsolideerd en per activiteitencentrum weergegeven. Daarnaast worden de vooruitzichten weergegeven inzake investeringen en de financiering ervan. Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de vooruitzichten betreffende de cashflow en betreffende de berekening van de gemeentelijke bijdrage. Vooraf worden de hypotheses waarvan werd uitgegaan verduidelijkt. OCMW Wevelgem - p. 6

7 OCMW Wevelgem - p. 7

8 I. ALGEMENE DOELSTELLING De algemene doelstelling van het OCMW van Wevelgem kadert volledig in de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Art. 1 van de organieke wet luidt als volgt : 'Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er worden OCMW's opgericht die, onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren.' Art bepaalt : 'Onverminderd het bepaalde in art. 57 ter, heeft het OCMW tot taak aan personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is. Het verzekert niet alleen lenigende of curatieve doch ook preventieve hulp. Deze dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard zijn.' Een menswaardig leven verzekeren is veel meer dan het verlenen van financiële steun. De opdracht van het OCMW is het garanderen van de sociale grondrechten voor iedere inwoner van Wevelgem. Onder sociale grondrechten verstaan wij: recht op inkomen recht op huisvesting recht op zinvolle activiteit (arbeid, ). recht op gezondheid recht op maatschappelijke en culturele ontplooiing recht op recht recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening. Het OCMW is er voor elke burger op onze gemeente maar wil de door de wetgever vastgelegde opdracht prioritair uitwerken voor 2 hoofdgroepen door - de maatschappelijk kwetsbare bevolkingsgroepen op een volwaardige manier te laten deelnemen aan onze leef- en werkgemeenschap. - het netwerk van hulp- en dienstverleningen voor ouderen te blijven ondersteunen en uitbouwen, zodat steeds de gepaste hulp kan geboden worden. Bij het invullen van deze algemene doelstelling en de beleidsdomeinen van het OCMW wordt steeds de nodige aandacht geschonken aan de richtlijnen die de overheid in functie hiervan uitvaardigt. In de gemeente Wevelgem hebben zowel het OCMW als het gemeentebestuur zich geëngageerd om gezamenlijk te werken aan het lokale welzijnsbeleid en om samen, en niet naast of tegen elkaar, het lokale welzijnsbeleid vorm te geven. Hiertoe werden gezamenlijk afspraken gemaakt die vastgelegd werden in het goedgekeurde bestuursakkoord dat de periode bestrijkt. Eind 2004 werd dit bestuursakkoord geactualiseerd. OCMW Wevelgem - p. 8

9 In uitvoering van het nieuwe decreet betreffende het lokaal sociaal beleid stellen het OCMW en het gemeentebestuur één lokaal sociaal beleidsplan op. Voor de periode werd een voorbereidend stappenplan opgemaakt, daarna is een lokaal sociaal beleidsplan voor een periode van 6 jaar opgemaakt. OCMW Wevelgem - p. 9

10 II. SOCIALE DIENST Missiebepaling De voornaamste doelstelling is om mensen in nood in staat te stellen om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, hiertoe de meest passende hulp aan te bieden en de toegankelijkheid van de basisvoorzieningen in onze samenleving te verhogen. De sociale dienst dient de meest aangepaste methodieken van het maatschappelijk werk te hanteren met eerbiediging van de ideologische, politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging van de betrokkenen. De dienst geeft alle nuttige raadgevingen en helpt mensen rechten en voordelen te verkrijgen waarop zij aanspraak kunnen maken. De sociale dienst is er in principe voor iedere burger, met speciale aandacht voor de maatschappelijk kwetsbare bevolkingsgroepen. In 2008 wordt gestart met een tevredenheidsonderzoek bij cliënteel van de sociale dienst. Hiervoor wordt een maatschappelijk werker gedurende een jaar vrijgesteld. Doel is om de dienstverlening nog gerichter te kunnen uitbouwen, te zien waar lacunes zitten, hoe de dienstverlening ervaren wordt door het cliënteel zelf, wat de sterke en zwakke punten zijn om uiteindelijk te komen tot een kwaliteitsvolle, cliëntgerichte, efficiënte dienstverlening. OCMW Wevelgem - p. 10

11 A. FINANCIËLE STEUNVERLENING OPDRACHT Het beschikken over een 'voldoende hoog' inkomen is een cruciale voorwaarde voor een 'menswaardig bestaan'. Het bieden van bestaanszekerheid is één van de essentiële opdrachten van het OCMW. Het OCMW is het sluitstuk van de sociale zekerheid. Binnen dit kader is het OCMW verantwoordelijk voor het toekennen van het leefloon. Omdat het OCMW vaststelt dat de bedragen leefloon ontoereikend zijn om een menswaardig bestaan te leiden, heeft het OCMW een aantal bijkomende tegemoetkomingen ingevoerd. Het OCMW wenst kwetsbare groepen te ondersteunen via het bevorderen van de zelfredzaamheid en financiële draagkracht door specifieke doelgroepgerichte financiële ondersteuning en het verderzetten van een specifiek doelgroepgericht aanbod. Analyse interne en externe voorzieningen 1. Recht op maatschappelijke integratie / leefloon Het leefloon is een wettelijke voorziening die een gewaarborgd inkomen verzekert aan allen die geen toereikende bestaansmiddelen hebben en die niet in staat zijn een voldoende inkomen te verwerven. Aanvraagprocedures, toewijzingsmodaliteiten, beroepsmogelijkheden, sancties en andere randvoorwaarden (zoals onderhoudsplicht, integratiecontract) zijn vrij strikt geregeld door wettelijke bepalingen. Als enige instantie die de wettelijke opdracht heeft om leefloon toe te kennen, blijft het OCMW, naast het respecteren van de wettelijke bepalingen, een correcte controle op de toewijzingsvoorwaarden nastreven en blijft het OCMW het bieden van kansen, het respecteren en stimuleren van de eigenwaarde van de aanvrager centraal stellen. Door wijziging van de bestaansminimumwet kwam vanaf 2002 de nadruk te liggen op het begeleiden van kansarmen naar een job. Jongeren van 18 tot 25 jaar krijgen een subjectief recht op maatschappelijke integratie, via tewerkstelling. Door het in voege treden van de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie verving het leefloon vanaf 1 oktober 2002 het bestaansminimum. De invoering van dit leefloon ging gepaard met het opstarten van een aantal tewerkstellingsprojecten (zie infra). 2. Steun aan asielzoekers. Voor asielzoekers binnengekomen in het land vóór heeft het OCMW de wettelijke opdracht om financiële steun toe kennen. Asielzoekers, na deze datum in het land binnengekomen, worden tijdens de eerste fase van de asielprocedure opgevangen in een systeem van materiële opvang; pas in de tweede fase van de asielprocedure heeft het OCMW de wettelijke opdracht om financiële steun toe te kennen. Het OCMW heeft van oktober 2001 tot januari 2005 het toegewezen quotum volledig opgevuld via plaatsen materiële opvang. OCMW Wevelgem - p. 11

12 Door een gewijzigde berekening van het federaal spreidingsplan vanaf januari 2005, worden opnieuw asielzoekers in de tweede fase financieel toegewezen aan het OCMW. Deze asielzoekers hebben recht op financiële steun en worden niet opgevangen in het systeem van materiële opvang. Door de hervorming van de asielprocedure in 2007 en de nieuwe opvangwet verblijven asielzoekers nu de eerste 4 maanden na hun asielaanvraag in een collectieve opvangstructuur. Nadien kunnen ze vragen om naar een individuele opvangstructuur (zoals bv. materiële opvang in een lokaal opvanginitiatief) over te stappen. Gezien de ontvankelijkheidsfase in de nieuwe asielprocedure niet meer bestaat, kunnen (voorlopig) geen asielzoekers meer worden toegewezen in financiële steun. Ze verblijven nu de volledige asielprocedure in een opvangstructuur. 3. Socio-culturele en sportieve toelage Ten gevolge van het KB van houdende 'toekenning van een subsidie van aan de OCMW's, teneinde de sociale en culturele participatie en ontplooiing van hun cliënten te bevorderen', werd vanuit de federale overheid een bedrag van ,21 aan het OCMW Wevelgem toegekend voor de periode tot Sinds dit eerste KB is elk jaar een nieuw KB uitgevaardigd met de toekenning van een bepaald bedrag. Voor de periode werd een bedrag van toegekend aan het OCMW Wevelgem. De toelage kan worden aangewend voor: - de cofinanciering van de deelname door cliënten aan sociale, sportieve of culturele manifestaties - de cofinanciering van de deelname door cliënten aan sociale, sportieve of culturele verenigingen, met inbegrip van lidgeld en benodigdheden - de ondersteuning en financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel of sportief vlak, die een sociale finaliteit hebben - de ondersteuning en financiering van initiatieven die de toegang van de doelgroep tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologie bevorderen. Daarnaast krijgt het OCMW een bedrag van voor de aankoop van een gerecycleerde computer via hergebruikcentra ( 100/begunstigde). Het OCMW Wevelgem kent de toelage toe aan cliënten en hun gezinsleden die ook in aanmerking komen voor de andere bijkomende vormen van steunverlening: nl. cliënten met een inkomen kleiner of gelijk aan het steunbarema en cliënten met een groter inkomen die een goedlopende budgetbegeleiding volgen en slechts over een vrij krap leefgeld beschikken. Deze cliënten kunnen voor maximum 1 éénmalige en 1 langlopende activiteit per persoon een tussenkomst krijgen. Hierbij betaalt het OCMW maximum 90 % van de kostprijs en de cliënt minstens 10 %. 4. Verwarmingstoelage in het kader van het Sociaal Stookoliefonds. De programmawet van 27 december 2004 voerde een structurele maatregel in tot toekenning van een verwarmingstoelage aan bepaalde categorieën van personen met een laag inkomen. Deze verwarmingstoelage werd voor de eerste maal toegekend voor de winterperiode Het OCMW is belast met de uitvoering van de maatregel. Dit houdt in dat deze OCMW s instaan voor onderzoeken van de verschillende aanvragen, het voeren van het sociaal onderzoek en het uitbetalen van de verwarmingstoelage. OCMW Wevelgem - p. 12

13 5. Andere financiële steunverlening. Het OCMW stelt vast dat de bedragen leefloon ontoereikend zijn om een menswaardig bestaan te leiden, zoals bedoeld in de organieke wet op de OCMW's van Daarom heeft het OCMW een aantal bijkomende tegemoetkomingen ingevoerd die vastgelegd zijn in 'steunnormen'. Deze 'steunnormen' betekenen niet dat de raad geen geïndividualiseerde beslissingen meer neemt. Elke aanvraag wordt individueel behandeld. De 'steunnormen' zijn een referentiekader. Het OCMW verleent o.a. : - een steunbarema bijkomende financiële steun, naast het leefloon - een verwarmingstoelage - een schooltoelage Het OCMW stelt vast dat heel wat mensen met schoolgaande kinderen het vooral in september erg moeilijk hebben om rond te komen wegens schoolkosten die vooral in die maand erg hoog kunnen oplopen. Deze kosten kunnen duidelijk niet opgevangen worden door de kinderbijslag. Aan gezinnen met een inkomen dat kleiner of gelijk is aan het steunbarema en aan gezinnen in budgetbegeleiding die goede medewerking verlenen en die slechts over een beperkt leefgeld beschikken, wordt in september een schooltoelage toegekend. Daarnaast biedt het OCMW in heel wat verschillende situaties financiële tussenkomsten zoals bijvoorbeeld : - tussenkomst in huurwaarborg - tussenkomst in mutualiteitsbijdrage, in hospitalisatiekosten, in kosten van medische en paramedische verzorging, in farmaceutische kosten - tussenkomst in begrafeniskosten - eenmalige steunverleningen Tenslotte worden voorschotten verleend op sociale uitkeringen waarvan de uitbetaling ingevolge allerlei omstandigheden vertraging oploopt. De belangrijkste voorschotten zijn : - voorschotten op pensioenen - voorschotten op ziekte- en invaliditeitsuitkering - voorschotten op kinderbijslag en geboortepremie - voorschotten op werkloosheidsuitkeringen Sterkte-zwakte-analyse De sociale dienst, die o.m. instaat voor de financiële dienstverlening, is een sterk uitgebouwde dienst die verschillende vormen van financiële steunverlening aanbiedt. Hierbij is de financiële steunverlening vaak uitgebreider dan de wettelijke verplichtingen, waardoor beter tegemoet gekomen wordt aan de opdracht om mensen een menswaardig bestaan te bieden. Wekelijks worden er zitdagen gehouden in de deelgemeenten. OCMW Wevelgem - p. 13

14 Behoefte In aanvulling op het leefloon blijft bijkomende financiële steun in heel wat situaties onontbeerlijk, wil het OCMW het cliënteel de mogelijkheid tot een menswaardig bestaan bieden. Er is blijvende aandacht nodig voor de steeds wijzigende noden van kansarmen. Op die wijze kan er snel en effectief worden ingespeeld op deze noden. Operationele doelstelling In het kader van de leefloonwet voert het OCMW een actief tewerkstellingsbeleid voor deze kansarmen. Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar het item 'opleiding en tewerkstelling' dat verder wordt besproken. Naargelang de noden, rekening houdend met vigerende wetgeving en in aanvulling op het leefloon, verhoogt het OCMW het basisinkomen van leefloongerechtigden, kansarme gezinnen en alleenstaanden via bijkomende financiële steun. Het OCMW zal de financiering van de financiële steun blijven garanderen in verhouding met de levensduurte. Activiteiten - planning : Uitvoeren van de wettelijke opdrachten waaronder het toekennen van het leefloon aan hen die aan de voorwaarden voldoen. Aanpassen aan eventueel wijzigende wetgeving. Het verhogen van het basisinkomen van leefloongerechtigden, kansarme gezinnen en alleenstaanden door het toekennen van bijkomende financiële steun. In functie van vernieuwende wetgeving eventueel de steunnormen aanpassen. In toepassing van de vigerende wetgeving zal het OCMW de asielzoekers verder ondersteunen. OCMW Wevelgem - p. 14

15 B. NIET-FINANCIËLE STEUNVERLENING Naast de financiële ondersteuning van mensen in nood is ook de niet-financiële ondersteuning van groot belang. De algemene sociale, psychologische en ook administratieve ondersteuning is vaak een onontbeerlijke stap naar zelfredzaamheid. Een aantal hoofdaspecten van deze maatschappelijke dienstverlening wordt hierna toegelicht. 1. WONEN Drie verschillende diensten in het OCMW leggen zich specifiek toe op het aspect wonen : - de dienst individuele woonbegeleiding - het buurtwerk - de dienst materiële opvang voor asielzoekers Deze diensten zijn eenpersoonsdiensten. Organisatorisch vormen ze sinds begin 2007 één geheel. Daarvóór werkten de diensten onafhankelijk van elkaar hoewel er heel wat raakpunten zijn tussen de diensten. De intensere samenwerking zorgt voor de nodige continuïteit, ook bij tijdelijke afwezigheid van één van de dienstverleners. Eénmaal per maand bespreekt het woonteam (directeur sociale dienst en de 3 diensten) het samenleven in bepaalde woningen of wooneenheden van het OCMW of van de sociale huisvestingsmaatschappij De Vlashaard. De bewoners van deze woningen krijgen een centraal aanspreekpunt voor alles wat met het wonen of de woning te maken heeft. Toch blijft elke dienst zijn eigen specificiteit behouden. Daarnaast is er voor het aspect wonen een samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij de Vlashaard en CAW Stimulans INDIVIDUELE WOONBEGELEIDING OPDRACHT Naast de aandacht voor kwaliteitsvol wonen wil het OCMW de nodige aandacht schenken aan het leefbaar wonen waarbij een intense ondersteuning (woonbegeleiding) vaak onmisbaar is. Via deze woonbegeleiding wil het OCMW mensen in nood zelfstandiger maken zodat ze opnieuw controle krijgen over hun situatie en op eigen benen leren staan. Analyse externe en interne voorzieningen Vanuit de diverse actoren werkzaam in de huisvestingssector blijkt de nood aan een vergaande vorm van ondersteuning van bepaalde gezinnen/personen. De dienst woonbegeleiding werd opgestart in 2001 nadat er werd vastgesteld dat een aantal gezinnen, naast financiële problemen, ook geconfronteerd wordt met problemen die niet of weinig bespreekbaar zijn tijdens bureaugesprekken. Woonbegeleiding is een intensieve OCMW Wevelgem - p. 15

16 hulpverleningsvorm waarbij de hulpverlener samen met de cliënt werkt aan bepaalde gezinstaken. Er is een samenwerking met andere diensten waarbij er regelmatig cliëntgericht overleg plaatsvindt. Belangrijke partners zijn: algemene dienstverlening sociale dienst van het OCMW, het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg, de jeugdrechtbank, psychiatrische diensten, thuiszorgdiensten, Kind en Gezin, scholen, centra voor leerlingenbegeleiding, huisartsen, de sociale huisvestingsmaatschappij de Vlashaard,... Met CAW Stimulans wordt in de toekomst samengewerkt omtrent de noodopvang van jongeren. Sterkte-zwakte-analyse Er wordt ingespeeld op een reële behoefte. Sinds de oprichting van de dienst binnen het OCMW zijn er steeds een 15-tal gezinnen in woonbegeleiding. Deze begeleiding werkt doeltreffend doordat een aantal gezinnen opnieuw hun leven in eigen handen kunnen nemen. Nadeel is soms dat de afbouw van begeleidingen niet makkelijk verloopt. In sommige situaties is de woonbegeleider het enige contact of de enige vertrouwenspersoon. Indien de nood aan woonbegeleiding groter wordt, kan dit niet opgevangen worden door de bestaande dienst (slechts 1 maatschappelijk werker). Als deze situatie zich voordoet, zal samenwerking met externe organisaties noodzakelijk zijn. Behoefte Er is blijvend nood aan praktische en op maat verleende ondersteuning bij mensen die moeilijkheden hebben om hun leven zelfstandig te organiseren. Deze behoefte kan zowel van praktische, psycho-sociale als van pedagogische aard zijn. Operationele doelstelling Het verhogen van de woonzekerheid door individuele ondersteuning en versterken van het sociaal netwerk van sociale huurders. Door samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij De Vlashaard kunnen uithuiszettingen vermeden worden. Activiteiten - Planning : Het verderzetten en eventueel uitbreiden van de dienst woonbegeleiding De samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij De Vlashaard en CAW Stimulans uitbreiden. OCMW Wevelgem - p. 16

17 1.2. BUURTWERK OPDRACHT Met het buurtwerk wil men de leefbaarheid van probleembuurten of kleine woonentiteiten verbeteren. Dit wil men bekomen door het uitbouwen van een sociaal weefsel en het betrekken en verantwoordelijk maken van de bevolking in en voor de buurt. Analyse externe en interne voorzieningen Het versterken van het sociaal netwerk van sociale huurders wordt bevorderd door de uitwerking van het concept 'buurtwerk' door de gemeente en het OCMW. Teneinde dit concept optimaal te kunnen uitwerken werd door het OCMW een studie uitgevoerd m.b.t. de nood aan buurtwerk. In januari 2005 werd een buurtwerker aangeworven. Het buurtwerk werkt voor en door de mensen aan de leefbaarheid van hun buurt. Het buurtwerk is niet alleen ingeplant in de buurt, het is actief gericht op het leven en samenleven in de buurt en dat in al zijn facetten. Het buurtwerk wil actief inspelen op vitale problemen van collectieve aard en op basisbehoeften van bewoners. Sterkte-zwakte-analyse De studie van het vergelijkend wijkenonderzoek vormt een objectieve basis voor het detecteren van aandachtsbuurten in Wevelgem. De buurtwerker is momenteel vooral actief in één prioritaire aandachtsbuurt (het Wallaysplein). Het buurtwerk heeft er zowel een curatief als preventief karakter. In deze buurt wordt sinds 5 jaar wekelijks een huiswerkklas georganiseerd waarbij lagere schoolkinderen begeleid worden bij hun huiswerk. In het buurtlokaal wordt elke week een openbare computer- en internetruimte opengesteld. Naast de buurtwerker staan ook vrijwilligers in voor begeleiding bij het gebruik van de computer. In de loop van 2006 werd in de buurt zelf een appartement gehuurd voor de buurtwerker met een bureau- en activiteitenfunctie waardoor de buurtwerker makkelijker bereikbaar is voor de buurtbewoners. In het appartement is recent het Easy-e-spacE project gestart. Hierbij is het de bedoeling om kansarme doelgroepen toegang te verschaffen tot de computer en het internet. Er is enerzijds vrij gebruik van de PC s en anderzijds zijn er ook initiatiecursussen. Het appartement doet ook dienst als buurtliving : bewoners houden samen de living open; de living schept kansen tot ontmoeting en communicatie tussen de bewoners. In een andere aandachtsbuurt ( t Vrije) is de buurtwerking vooral preventief. In 2007 werd er een geslaagd buurtfeest georganiseerd waarbij het de bedoeling is dat buurtbewoners nu zelf het initiatief nemen voor een volgend buurtfeest. Het buurtwerk wordt er voorlopig stopgezet. De buurtwerker zal zich, samen met de collega s van het team wonen, vooral ook toeleggen op kleinere woonentiteiten waar de leefbaarheid moet bewaakt worden. De buurtwerker maakt, samen met de woonbegeleider en de maatschappelijk werker materiële opvang deel uit van het team wonen. OCMW Wevelgem - p. 17

18 Behoefte In bepaalde buurten is er een concentratie van kwetsbare bewonersgroepen en leefsituaties. Begeleiding van de buurtwerker is noodzakelijk om ook die buurten meer leefbaar te maken voor alle bewoners. Ook kleinere woonentiteiten (en in eerste instantie de eigen sociale woonprojecten) moeten bewaakt worden op vlak van leefbaarheid. Operationele doelstelling Verder onderzoek in de buurten zelf is noodzakelijk o.a. om bewoners zelf te betrekken en verantwoordelijk te maken voor hun buurt. Het bestaande buurtwerk verderzetten, uitbouwen en zich ook toeleggen op kleinere woonentiteiten. Activiteiten - Planning : Verder uitvoeren van het uitgewerkte concept buurtwerk Zich toeleggen op ondersteuning van kleinere woonentiteiten MATERIËLE OPVANG OPDRACHT In het kader van de algemene doelstelling van de sociale dienst, nl. mensen in nood de meest passende hulp aanbieden, organiseert het OCMW materiële opvang voor asielzoekers die pas in ons land aangekomen zijn. Deze hulpverlening omvat niet enkel huisvesting maar een totaalpakket van hulp bij het wonen in onze maatschappij. Analyse externe en interne structuren Asielzoekers die ons land binnenkomen en zich in de ontvankelijkheidsfase van de asielprocedure bevinden worden in federale centra en Rodekruis-centra opgevangen. OCMW's hebben eveneens de wettelijke mogelijkheid om deze asielzoekers op te vangen in het kader van materiële opvang. Sinds 7 mei 2007 is er een nieuwe opvangwet van kracht. Asielzoekers worden nu steeds 4 maanden in een collectieve opvangstructuur opgevangen en kunnen na deze periode doorstromen naar een individuele opvangstructuur. Het OCMW houdt momenteel 5 woningen ter beschikking voor materiële opvang. In deze 5 woningen is er plaats voor 20 asielzoekers. Wegens het vaak tijdelijk verblijf van deze mensen in de gemeente wordt de hulpverlening specifiek aan deze situatie aangepast. Deze personen worden extra begeleid bij het hele 'woon- en leefaspect' in onze maatschappij. Een deeltijdse maatschappelijk werker neemt deze taak op zich. OCMW Wevelgem - p. 18

19 Deze asielzoekers krijgen wekelijks een bedrag bedoeld voor voeding, hygiëne en zakgeld. Alle andere kosten worden rechtstreeks door het OCMW betaald. Sterkte-zwakte-analyse De woningen die ter beschikking worden gehouden als lokaal opvanginitiatief zijn instapklaar; de woningen zijn voorzien van al het nodige meubilair en huisgerief. Er worden meer alleenstaanden opgevangen, wat het aantal cliëntdossiers verhoogt en wat de werklast verhoogt. Behoefte Dat er nood is aan dergelijke lokale opvanginitiatieven blijkt uit het feit dat op regelmatige basis asielzoekers verwezen worden naar de lokale opvanginitiatieven die het OCMW organiseert. Operationele doelstelling Het beschikbaar houden van de 5 lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers en het in goede staat houden van deze woningen. Bijkomende woningen kunnen, in functie van wijzigende omstandigheden en noden, ingeschakeld worden als extra lokale opvanginitiatieven. Activiteiten - Planning : - Het verderzetten van de 5 lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers. - Eventueel, in functie van de wijzigende omstandigheden en noden bijkomende woningen als lokaal opvanginitiatief inrichten. - Gepast inspelen op het federaal asielbeleid. OCMW Wevelgem - p. 19

20 2. HUISVESTING OPDRACHT Het recht op een behoorlijke huisvesting is een cruciaal aspect van de menselijke waardigheid en als zodanig een wezenlijk onderdeel van een ruimer kansenbeleid. Werken aan het recht op behoorlijke huisvesting voor iedereen met specifieke aandacht voor daklozen, sociale huurders en OCMW-cliënteel staat hierbij voorop. Analyse externe en interne voorzieningen In 2007 werd, onder impuls van de gemeente, een woonraad opgericht. In deze woonraad zijn volgende instanties verenigd: de gemeente, het OCMW, SVK De Poort, de sociale huisvestingsmaatschappij De Vlashaard, de Zuid-West-Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappij, instellingen voor seniorenzorg, CAW, de huurdersbond en het Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen. De woonraad wordt inhoudelijk betrokken bij de uitwerking en uitvoering van een woonplan. De intercommunale Leiedal is, in opdracht van de gemeente, gestart met de uitwerking van een woonplan. Het woonplan zal de leidraad zijn voor het huisvestingsbeleid van Wevelgem. Er wordt een duidelijke nood aan kleine woningen vastgesteld. Dit is vooral het gevolg van gezinsverdunning (kleinere gezinnen, echtscheidingen, ). Dit gegeven wordt ook vanuit de sociale dienst van het OCMW bevestigd: bij het cliënteel is er vooral vraag naar kleine, betaalbare woningen. Het OCMW heeft momenteel een aantal goed uitgeruste woningen ter beschikking voor kansarmen: 6 woningen in de Overheulestraat-Berkenlaan zijn specifiek bestemd voor langdurig verblijf van kansarmen. Daarnaast heeft het OCMW 9 kwaliteitsvolle doorgangswoningen waar kansarmen in afwachting van definitieve huisvesting kunnen verblijven en 3 crisiswoningen die bij noodgevallen kunnen gebruikt worden (opvang na brand bv.) Om het aantal kwaliteitsvolle en betaalbare woningen te verhogen kan samengewerkt worden met andere actoren. Het OCMW werkt samen met SVK De Poort uit Kortrijk en de sociale huisvestingsmaatschappij De Vlashaard uit Wevelgem. SVK De Poort huurt op het grondgebied Wevelgem 24 woningen die ze verder verhuurt aan kansarmen.. Het OCMW maakt momenteel werk van de realisatie van 3 nieuwe woonprojecten onder de vorm van SBR-projecten (Subsidies Bouw en Renovatie): - in de Lauwestraat: realisatie van 8 woongelegenheden - in de De Taeyelaan: realisatie van 10 woongelegenheden - in de Kweekstraat: realisatie van 2 woongelegenheden. Sterkte-zwakte-analyse Het OCMW blijft geconfronteerd met de vraag naar betaalbare huurwoningen. Vooral alleenstaanden hebben het moeilijk om een woning te vinden. Deze nood stelt zich het scherpst in de deelgemeente Wevelgem. OCMW Wevelgem - p. 20

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 De gemeente en het OCMW van Nevele komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling OCMW Lede - Beleidsnota 2009 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2009. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2009 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie.

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie. Mens Het verzekeren van de hulp- en dienstverlening aan de inwoners met verblijf in Bocholt zodat zij een leven kunnen leiden dat beantwoordt a.d. menselijke waardigheid, rekeninghoudend met de wettelijke

Nadere informatie

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds.

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds. Toelichting - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - budget 2015 1. Belangrijkste aanpassingen A. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE De gemeentelijke bijdrage verschuift met 1 jaar. Dit betekent dat, gespreid over de

Nadere informatie

Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Erkende vluchtelingen en huisvesting

Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Erkende vluchtelingen en huisvesting Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen Erkende vluchtelingen en huisvesting Inhoud VVSG? Rol en opdracht OCMW Huurwaarborg Wie is dakloos? Installatiepremie Referentieadres Leefloon Vrijwilligers 2 -

Nadere informatie

BELEIDSNOTA BUDGET 2013

BELEIDSNOTA BUDGET 2013 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN WEVELGEM BELEIDSNOTA BUDGET 2013 DEKEN JONCKHEERESTRAAT 9 8560 WEVELGEM TEL. 056/43 55 00 FAX 056/40 20 64 Beleidsnota budget 2013 OCMW Wevelgem 19.11.12-1

Nadere informatie

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2016.

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2016. Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2016. Het Koninklijk Besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014).

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014). Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014). Het Koninklijk Besluit houdende maatregelen ter bevordering van

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2011/7 Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.1 Goedkeuring van de notulen van de Raad van 14 september 2011 - luik openbare

Nadere informatie

B E L E I D S N O T A 2008-2010. Geactualiseerde versie DIENSTJAAR 2008. De beleidsnota bestaat uit een strategische nota en een financiële nota.

B E L E I D S N O T A 2008-2010. Geactualiseerde versie DIENSTJAAR 2008. De beleidsnota bestaat uit een strategische nota en een financiële nota. B E L E I D S N O T A 2008-2010 Geactualiseerde versie DIENSTJAAR 2008 De beleidsnota bestaat uit een strategische nota en een financiële nota. In de strategische nota worden de beleidsopties ten aanzien

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement, Boddez B. bestuurssecretarissen.

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement, Boddez B. bestuurssecretarissen. Z I T T I N G V A N 27.12.2007 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Zitting van 16 september 2008.

Zitting van 16 september 2008. Zitting van 16 september 2008. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Verhaeghe en Lesage, leden; Dedecker, secretaris. Raadslid Huys is verontschuldigd. Raadslid

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER

Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Situering van de functie Naam van de functie Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator procesbewaker Maatschappelijk werker Sociale dienst B B1

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten 120 FUNCTIEBESCHRIJVING Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten AFDELING/DIENST FUNCTIETITEL HOOFDDOEL Personen/Sociale zaken (sociale dienst en thuisdiensten) Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

DECREET BETREFFENDE HET ALGEMEEN WELZIJNSWERK - 19 DECEMBER 1997

DECREET BETREFFENDE HET ALGEMEEN WELZIJNSWERK - 19 DECEMBER 1997 DECREET BETREFFENDE HET ALGEMEEN WELZIJNSWERK - 19 DECEMBER 1997 PUBLICATIE BELGISCH STAATSBLAD: 17 FEBRUARI 1998 Algemene bepalingen Algemene opdracht, doelstellingen, taken en werkingsprincipes Taken

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Versie juli 2015 Maatschappelijke dienstverlening WEGWIJS IN. maatschappelijke dienstverlening

Versie juli 2015 Maatschappelijke dienstverlening WEGWIJS IN. maatschappelijke dienstverlening Versie juli 2015 Maatschappelijke dienstverlening WEGWIJS IN maatschappelijke dienstverlening MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING in zeven stappen... Wat is maatschappelijke dienstverlening? Ben ik een vreemdeling?

Nadere informatie

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Convenant 2014-2016 tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Tussen de stad Lier vertegenwoordigd door de OCMW-raad voor wie optreden Marleen Vanderpoorten, voorzitter en Katleen Janssens,

Nadere informatie

De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven

De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven OCMW-wet 1976: vertrek van een nieuw maatschappijproject Artikel 1: Elke persoon

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

WOONZORGCENTRUM HET GULLE HEEM

WOONZORGCENTRUM HET GULLE HEEM CENTRUM OUDERENZORG EN THUISZORG HET GULLE HEEM WOONZORGCENTRUM HET GULLE HEEM Het Centrum ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem beschikt over: - een woonzorgcentrum met RVT-erkenning, met daarin ook

Nadere informatie

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Welzijn op maat Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Een menswaardig bestaan bieden aan elke Leuvenaar. Daar maakt OCMW Leuven elke dag werk van. Jaarlijks helpen we duizenden behoeftige mensen.

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2012/4 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Voorstelling werking sociaal

Nadere informatie

HUISVESTING. Hulpaanbod vanuit de OCMW s. Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas

HUISVESTING. Hulpaanbod vanuit de OCMW s. Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas HUISVESTING Hulpaanbod vanuit de OCMW s Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas 1. Opdrachten vanuit de wetgeving 2. Aanvullend hulpverleningsaanbod 3. Welk OCMW

Nadere informatie

Ook houdt het OCMW rekening met de stijging van de kosten voor asielzoekers tengevolge van de overbezetting van het opvangnetwerk asielzoekers.

Ook houdt het OCMW rekening met de stijging van de kosten voor asielzoekers tengevolge van de overbezetting van het opvangnetwerk asielzoekers. Beleidsnota OCMW Budget 2010 Inleiding: Bij de opmaak van het budget 2010 wordt rekening gehouden met de maatschappelijke evoluties zoals ze waargenomen worden in de diensten van het OCMW en vooral bij

Nadere informatie

WOONZORGCENTRUM HET GULLE HEEM

WOONZORGCENTRUM HET GULLE HEEM CENTRUM OUDERENZORG EN THUISZORG HET GULLE HEEM WOONZORGCENTRUM HET GULLE HEEM Het Centrum ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem beschikt over: - een woonzorgcentrum met RVT-erkenning, met daarin ook

Nadere informatie

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Federaal memorandum van de OCMW s Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Lokale besturen : meest burgernabije bestuur OCMW s worden het eerst geconfronteerd met nieuwe noden

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Werkt onder leiding van een hoofdmaatschappelijk werker en rapporteert aan het comité sociale dienst en aan de raad

Werkt onder leiding van een hoofdmaatschappelijk werker en rapporteert aan het comité sociale dienst en aan de raad 1. Functienaam: Algemeen maatschappelijk werk(st)er Niveau : B1 - B3 2. Relaties Intern: Collega s, hoofdmaatschappelijk werker, administratie sociale dienst, ontvanger, algemene administratie, secretaris,

Nadere informatie

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Nota van 24 september 2010 Inleiding De federale overheid heeft een tijd geleden beslist dat asielzoekers die hun asielaanvraag

Nadere informatie

OCMW = Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

OCMW = Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn OCMW structuur & opdrachten 12-12-2012 Dekoninck Christine de l Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE Artikel 1 - Principe Binnen de perken van het goedgekeurde budget

Nadere informatie

Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget.

Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget. Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 april Bekendgemaakt op 30 april 2014 In werking getreden op 1 mei 2014

Nadere informatie

ZITTING VAN 2 JUNI 2014

ZITTING VAN 2 JUNI 2014 ZITTING VAN 2 JUNI 2014 Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Kurt Windels, burgemeester (vanaf punt 12); Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries Couckuyt, Fien Debeuf,

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van ZONNEBEKE Langemarkstraat 10 8980 ZONNEBEKE Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI ZONNEBEKE/ STOF-SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Standpunt ONDERHOUDSPLICHT

Standpunt ONDERHOUDSPLICHT Standpunt ONDERHOUDSPLICHT 1. De huidige wetgeving voldoet niet - De gemeenteraad kan autonoom beslissen om de onderhoudsplicht niet toe te passen. In een 20-tal gemeentes is dit het geval. Dit schept

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

Conceptnota intergemeentelijke samenwerking

Conceptnota intergemeentelijke samenwerking Welzijnsoverleg Regio Gent vzw (W R G ) WRG vzw Martelaarslaan 204B 9000 GENT 09 225 91 33 info@wrg.be www.wrg.be Bank: BE66 8804 1724 5143 Ondernemingsnummer: 418.092.962 Conceptnota intergemeentelijke

Nadere informatie

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Nota van 14 februari 2011 Inleiding Asielzoekers die hun asielaanvraag na 31 mei 2007 indienen, kunnen een arbeidskaart C

Nadere informatie

1. Plaats in de organisatie De maatschappelijk werk(st)er werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werk(st)er.

1. Plaats in de organisatie De maatschappelijk werk(st)er werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werk(st)er. O.C.M.W. LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SOCIALE DIENST SOCIALE DIENST Maatschappelijk werk(st)er 1. Plaats in de organisatie De maatschappelijk werk(st)er werkt onder

Nadere informatie

Dienst uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum bijlage(n) Beleidsvoorbereidend en juridisch advies

Dienst uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum bijlage(n) Beleidsvoorbereidend en juridisch advies Vragen naar: Tom Aarts E-mail: tom.aarts@mi-is.be Tel: 02/508.86.96 l Fax: 02/509.85.58 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst uw brief van uw kenmerk

Nadere informatie

Proficiat, u bent verkozen. Introductiesessies voor OCMW-raadsleden avond 1

Proficiat, u bent verkozen. Introductiesessies voor OCMW-raadsleden avond 1 Proficiat, u bent verkozen Introductiesessies voor OCMW-raadsleden avond 1 1 Partners bij dit initiatief ABB - Agentschap Binnenlands Bestuur VVSG - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten Vereniging

Nadere informatie

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN het sociaal onderzoek van het OCMW WEGWIJS IN HET SOCIAAL ONDERZOEK in negen stappen... Wat is het sociaal onderzoek? Waarom het sociaal onderzoek? Wie voert

Nadere informatie

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België?

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? 4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? Sinds 12 januari 2007 is in België de 'opvangwet' van kracht. Dit is een bundel van bepalingen die de asielopvang regelen. De opvangwet

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

Jaarverslag Juridische dienstverlening

Jaarverslag Juridische dienstverlening Jaarverslag Juridische dienstverlening Woensdag 10 april 2013 Lovendegem Bianca Buysse Renate Cools Sarah Forsyth Jaarverslag juridische dienstverlening Welzijnsband Meetjesland Woensdag 10 april 2013

Nadere informatie

Het jaarverslag 2013 biedt een overzicht van de belangrijkste aspecten van het voorbije werkjaar binnen het OCMW.

Het jaarverslag 2013 biedt een overzicht van de belangrijkste aspecten van het voorbije werkjaar binnen het OCMW. Voorwoord - p. 1 VOORWOORD Het jaarverslag 2013 biedt een overzicht van de belangrijkste aspecten van het voorbije werkjaar binnen het OCMW. Het overzicht is onderverdeeld in 6 hoofdstukken: 1. de sociale

Nadere informatie

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS INLEIDING Onderstaande tekst betreft het beleid met voorwaarden omtrent de toekenning van recht op maatschappelijke integratie (leefloon). Hierbij

Nadere informatie

Goedkeuring raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2013

Goedkeuring raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2013 Goedkeuring raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2013 REGLEMENT AANVULLENDE FINANCIËLE STEUN Het hiernavolgende reglement voor aanvullende financiële steun wordt goedgekeurd : Artikel 1 -

Nadere informatie

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting In Gent steeg het aantal mensen met financiële moeilijkheden met 12,6 procent ten opzichte van vorig jaar (van 7.870 leefloongerechtigden

Nadere informatie

UITTREKSELS ZITTING RAAD

UITTREKSELS ZITTING RAAD UITTREKSELS ZITTING RAAD D.D. 27.06.2007 1. C O M I T E S 1. GOEDKEURING DAGPRIJSVERHOGING RUSTHUIZEN SINT-JOB, MIJLBEKE EN DE HOPPERANK MET INGANG VAN 01.08.2007 MET 2,57% + INTEGRATIE VAN DE FORFAITAIRE

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA 08 juni 2015 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op dinsdag 16 juni om 20 uur in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

Het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn), wat is dat nu eigenlijk?

Het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn), wat is dat nu eigenlijk? Het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn), wat is dat nu eigenlijk? Versie nr: 1 Laatste wijziging: 16-09-2006 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk

Nadere informatie

Lokaal Sociaal Beleidsplan

Lokaal Sociaal Beleidsplan Eindevaluatie Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 Eindevaluatie LSB-plan 2008-2013 Tussentijdse evaluatie RMW: 21 april 2011 GR: 28 april 2011 Stuurgroepvergadering n.a.v. opmaak meerjarenplan/ clustervergaderingen

Nadere informatie

De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven

De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven Inhoud Een korte terugblik Het OCMW anno 2011: Sociaal woelige tijden 3 mogelijke

Nadere informatie

Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede

Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede Artikel 1 Middelen aan derden doelstelling OCMW Gent heeft de regierol in de strijd tegen armoede in Gent.

Nadere informatie

INHOUD. Inhoud 5. Inleiding 13. Leeswijzer 15

INHOUD. Inhoud 5. Inleiding 13. Leeswijzer 15 INHOUD Inhoud 5 Inleiding 13 Leeswijzer 15 Hoofdstuk 1: Het concept kleinschalig genormaliseerd wonen 19 1. Wat is kleinschalig genormaliseerd wonen? 19 2. Wat zijn de kernprincipes van het concept kleinschalig

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen BIJLAGE 2 Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Dit decreet wil onder meer de ontwikkeling van een lokaal ouderenbeleid

Nadere informatie

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van hervestigde

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na Hoorzitting Vlaams parlement 12 mei 2015 Mark Suykens, Piet Van Schuylenbergh Inhoud 1. VVSG neemt akte van Vlaamse keuzes 2.

Nadere informatie

Iedereen beschermd tegen armoede?

Iedereen beschermd tegen armoede? Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land Campagne 2014 Iedereen beschermd tegen armoede? België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen

Nadere informatie

COMMISSIE WELZIJN, WERK EN MILIEU - MONDELINGE VRAAG - ANTWOORD

COMMISSIE WELZIJN, WERK EN MILIEU - MONDELINGE VRAAG - ANTWOORD COMMISSIE WELZIJN, WERK EN MILIEU - MONDELINGE VRAAG - ANTWOORD OPSCHRIFT Vergadering van: 20 oktober 2015 Nummer: 2015_MC_00361 Onderwerp: Worden onze woonzorgcentra onbetaalbaar? - Mieke Bouve Raadslid(-leden):

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 27 maart 2014 p. 1 A. ALGEMEEN * De vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie werd gesticht

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 biedt een overzicht van de belangrijkste aspecten van het voorbije werkjaar binnen het OCMW.

Het jaarverslag 2012 biedt een overzicht van de belangrijkste aspecten van het voorbije werkjaar binnen het OCMW. Voorwoord - p. 1 VOORWOORD Het jaarverslag 2012 biedt een overzicht van de belangrijkste aspecten van het voorbije werkjaar binnen het OCMW. Het overzicht is onderverdeeld in 6 hoofdstukken: 1. de sociale

Nadere informatie

1.GEBRUIKERSGERICHT Rusthuizen, dagverzorging en kortverblijf Serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening

1.GEBRUIKERSGERICHT Rusthuizen, dagverzorging en kortverblijf Serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening Bijlage bij het Ministerieel besluit van 10 december 2001 inzake kwaliteitszorg in de rusthuizen, centra voor dagverzorging, centra voor kortverblijf, serviceflats en woningcomplexen met (B.S. 28.III.2002).

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Vergadering van

Vergadering van Vergadering van 29.08.16 Aanwezig: Frank Acke, voorzitter; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Suzan Joye, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe, Ine Serlet, Ilse Vandenbulcke,

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007 Algemene vergadering Welzijnsoverleg Herentals Tewerkstelling Projecteigenaar! strategisch verantwoordelijke: ISOM! operationeel verantwoordelijke:

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Diksmuide Ijzerheemplein 4 8600 Diksmuide Inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW/ RMID/2014 Betreft: Inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen OCMW - Sociale Dienst OCMW- Secretariaat Woon-Zorg Dorpsdienst ZOHRA Lokale Werkwinkel met VDAB en PWA-Dienstenbedrijf Ondersteuningsnetwerk UBUNTU Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen Het

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

European Migration Network

European Migration Network European Migration Network Opvangsysteem voor asielzoekers: een vergelijking, reflectie en uitdagingen De rol en uitdagingen voor het OCMW tijdens en na de 25 oktober 2013 Opdracht OCMW Artikel 1 OCMW-wet

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/032 ADVIES NR. 08/03 VAN 4 MAART 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GEAGGREGEERDE ANONIEME GEGEVENS

Nadere informatie

(B.S.14.XII.2003) HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

(B.S.14.XII.2003) HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen Ministerieel besluit van 22 januari 2003 houdende de voorwaarden voor de berekening van de financiële bijdrage van de ouders als vergoeding voor de opvang van kinderen in de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning

Nadere informatie

Partners. Waar bent u naar op zoek? Home > Organisatie > Partners

Partners. Waar bent u naar op zoek? Home > Organisatie > Partners AA Waar bent u naar op zoek? ZOEKEN Home > Organisatie > Partners Partners OCMW's in de regio Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap Boom POD Maatschappelije Integratie bouwt betaalbare en kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Arrondissem ent Tonge ren Provinc ie Lim burg LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN

Arrondissem ent Tonge ren Provinc ie Lim burg LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Arrondissem ent Tonge ren Provinc ie Lim burg LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN 2 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN (LSBP) ( decreet van 03/03/2004 en de omzendbrief van 27/10/2004) 1. Wie coördineert in het kader van

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge

Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge Deze nota is tot stand gekomen met gegevens en informatie op basis van het jaarverslag 2010. I. Werking Personeel Vastbenoemden : 20 7 voltijdse 13 deeltijdse

Nadere informatie

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij Puurs 11-1-2011 Situering Puurs: 17.000 inwoners Groene, landelijke gemeente gelegen langs enkele verkeersassen waardoor er vrij veel economische activiteit

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie