Meerjarenplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenplan 2008-2012"

Transcriptie

1 OCMW Wevelgem - p. 1

2 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan Vorm Inhoud Procedure 6 2. Het meerjarenplan DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene doelstelling 8 II. Sociale dienst 10 A. Financiële dienstverlening 11 B. Niet-financiële dienstverlening Wonen Individuele woonbegeleiding Buurtwerk Materiële opvang Huisvesting Ambulante drugzorg Opleiding en tewerkstelling Budgetbegeleiding en -beheer en schuldbemiddeling Dienst rechtshulp Groepswerking 27 III. Ouderenvoorzieningen Rusthuizen Woongelegenheden voor kortverblijf Dagverzorgingscentra Serviceflats 36 IV. Thuiszorg Lokale dienstencentra Bejaardenwoningen Aanleunwoningen Poetsdienst Dienst aanvullende thuiszorg Klusjesdienst Thuisbezorgde warme maaltijden Hulpoproepsystemen Lokaal samenwerkingsinitiatief Thuiszorg Informatie Punt Zorgbemiddeling en zorgcoördinatie 53 OCMW Wevelgem - p. 2

3 DEEL II : FINANCIËLE NOTA Gehanteerde hypotheses voor het exploitatiebudget Gehanteerde hypotheses voor het investeringsbudget 55 Meerjarenplanning exploitatiebudget: - Geconsolideerd 58 - Activiteitencentrum ' Algemene diensten' 61 - Activiteitencentrum 'Sociale voorzieningen' 64 - Activiteitencentrum 'Ter Mote' 67 - Activiteitencentrum 'Gulle Heem' 70 - Activiteitencentrum 'Ter Meersch' 73 - Activiteitencentrum Serviceflats Gullegem 76 - Activiteitencentrum 'Thuiszorg' 79 Meerjarenplanning investeringsbudget geconsolideerd 82 Cashflow en berekening gemeentelijke bijdrage 83 OCMW Wevelgem - p. 3

4 Het voorliggende meerjarenplan voor de jaren bouwt verder op het meerjarenplan en speelt in op de steeds veranderende omgeving waarin een OCMW werkzaam is. Het meerjarenplan bevat de intenties op middellange termijn. Het meerjarenplan kan niet los gezien worden van het lokaal sociaal beleidsplan dat de jaren omvat in uitvoering van het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid van 19 maart Dit decreet bepaalt dat gemeente en OCMW één lokaal sociaal beleidsplan opmaken waarin duidelijk wordt weergegeven wat de visie is op het lokaal sociaal beleid, wat het meerjarenplan is met betrekking tot de gewenste acties en inzet van lokale middelen, wat de taakverdeling en werkafspraken zijn tussen gemeente en OCMW, hoe de bevolking en andere lokale actoren betrokken worden bij de opmaak en uitvoering van dit lokaal sociaal beleidsplan. In 2007 is een lokaal sociaal beleidsplan opgemaakt voor 6 jaar ( ). Het meerjarenplan sluit aan op dit plan. De beleidsintenties en de daaraan verbonden acties die besproken worden in de strategische nota van het meerjarenplan, kaderen in de bestaande samenwerkingsakkoorden tussen gemeente en OCMW. Namens het OCMW, De secretaris, Stefaan Oosthuyse De voorzitter, Chris Loosvelt OCMW Wevelgem - p. 4

5 !"# Het meerjarenplan is het 4 e meerjarenplan sinds de invoering van dit beleidsinstrument door het decreet van 17 december 1997 houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's. Dit decreet voerde de zogenaamde nieuwe OCMW-boekhouding (NOB) in. Het eerste meerjarenplan werd opgemaakt in 2001 en omvatte de periode In 2004 en 2005 werd telkens een nieuw meerjarenplan opgemaakt. Overeenkomstig art. 88, 1 van de organieke wet op de OCMW s wordt in het jaar van de vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn een nieuw meerjarenplan opgemaakt. Her voorliggend meerjarenplan omvat de jaren , dwz tot het einde van de huidige legislatuur. Het meerjarenplan bestrijkt een periode van minstens 3 en hoogstens 6 boekjaren en bestaat uit een strategische en een financiële nota waarbij beide delen intern samenhangen en op elkaar aansluiten. Het meerjarenplan bevat verplicht als bijlage een protocol. Dit protocol omvat de taakafspraken en de concrete samenwerking tussen gemeente en OCMW omtrent het waarborgen van de sociale grondrechten voor iedere inwoner via een geïntegreerd lokaal sociaal beleid. Voor het protocol wordt verwezen naar het lokaal sociaal beleidsplan dat de taakafspraken tussen gemeente en OCMW omvat. Dit plan zal ter goedkeuring worden voorgelegd in de gemeenteraad en OCMW-raad van december. $ % &' Bij de NOB wordt vanuit de strategische doelstellingen het budget bepaald. De beleidsnota bij het budget sluit aan op de strategische nota. De budgetten worden afgeleid uit de financiële nota van het meerjarenplan. De strategische nota. Deze nota is de schriftelijke neerslag van het strategisch plan van het OCMW. De beleidsopties van het centrum worden er in toegelicht. OCMW Wevelgem - p. 5

6 De financiële nota. De financiële weerslag van de beleidsopties is terug te vinden in de financiële nota. De financiële nota geeft enerzijds een overzicht per jaar van de ingeschatte kosten en opbrengsten van zowel de gewone exploitatie als van de geplande investeringen en anderzijds een berekening van de vermoedelijke gemeentelijke bijdrage voor de erin opgenomen boekjaren. ('& Het voorontwerp van meerjarenplan wordt, na advies van de budgetcommissie, voorgelegd aan het overlegcomité. Na advies van het overlegcomité stelt de raad voor maatschappelijk welzijn het meerjarenplan vast en maakt het over aan de gemeenteraad. De gemeenteraad kan het meerjarenplan steeds aanpassen indien gewenst. Het is ook de gemeenteraad die het meerjarenplan moet goedkeuren. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn licht het meerjarenplan toe op de gemeenteraadsvergadering waarop het geagendeerd is. %!"# Het meerjarenplan is enerzijds een aanpassing van het bestaande meerjarenplan dat de jaren bevat en anderzijds een aanvulling op dit plan. Het meerjarenplan omvat 2 grote delen: de strategische nota en de financiële nota. De strategische nota beschrijft de doelstellingen die het OCMW Wevelgem vooropstelt, de concrete acties van alle operationele diensten om deze doelstellingen te realiseren en de tijdspanne waarbinnen het OCMW de realisaties wil doorvoeren. De financiële vertaling hiervan is opgenomen in de financiële nota. Deze nota omvat de prognoses van het exploitatiebudget voor de jaren rekening houdend met de opties uit de strategische nota. De kosten en opbrengsten worden geconsolideerd en per activiteitencentrum weergegeven. Daarnaast worden de vooruitzichten weergegeven inzake investeringen en de financiering ervan. Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de vooruitzichten betreffende de cashflow en betreffende de berekening van de gemeentelijke bijdrage. Vooraf worden de hypotheses waarvan werd uitgegaan verduidelijkt. OCMW Wevelgem - p. 6

7 OCMW Wevelgem - p. 7

8 I. ALGEMENE DOELSTELLING De algemene doelstelling van het OCMW van Wevelgem kadert volledig in de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Art. 1 van de organieke wet luidt als volgt : 'Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er worden OCMW's opgericht die, onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren.' Art bepaalt : 'Onverminderd het bepaalde in art. 57 ter, heeft het OCMW tot taak aan personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is. Het verzekert niet alleen lenigende of curatieve doch ook preventieve hulp. Deze dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard zijn.' Een menswaardig leven verzekeren is veel meer dan het verlenen van financiële steun. De opdracht van het OCMW is het garanderen van de sociale grondrechten voor iedere inwoner van Wevelgem. Onder sociale grondrechten verstaan wij: recht op inkomen recht op huisvesting recht op zinvolle activiteit (arbeid, ). recht op gezondheid recht op maatschappelijke en culturele ontplooiing recht op recht recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening. Het OCMW is er voor elke burger op onze gemeente maar wil de door de wetgever vastgelegde opdracht prioritair uitwerken voor 2 hoofdgroepen door - de maatschappelijk kwetsbare bevolkingsgroepen op een volwaardige manier te laten deelnemen aan onze leef- en werkgemeenschap. - het netwerk van hulp- en dienstverleningen voor ouderen te blijven ondersteunen en uitbouwen, zodat steeds de gepaste hulp kan geboden worden. Bij het invullen van deze algemene doelstelling en de beleidsdomeinen van het OCMW wordt steeds de nodige aandacht geschonken aan de richtlijnen die de overheid in functie hiervan uitvaardigt. In de gemeente Wevelgem hebben zowel het OCMW als het gemeentebestuur zich geëngageerd om gezamenlijk te werken aan het lokale welzijnsbeleid en om samen, en niet naast of tegen elkaar, het lokale welzijnsbeleid vorm te geven. Hiertoe werden gezamenlijk afspraken gemaakt die vastgelegd werden in het goedgekeurde bestuursakkoord dat de periode bestrijkt. Eind 2004 werd dit bestuursakkoord geactualiseerd. OCMW Wevelgem - p. 8

9 In uitvoering van het nieuwe decreet betreffende het lokaal sociaal beleid stellen het OCMW en het gemeentebestuur één lokaal sociaal beleidsplan op. Voor de periode werd een voorbereidend stappenplan opgemaakt, daarna is een lokaal sociaal beleidsplan voor een periode van 6 jaar opgemaakt. OCMW Wevelgem - p. 9

10 II. SOCIALE DIENST Missiebepaling De voornaamste doelstelling is om mensen in nood in staat te stellen om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, hiertoe de meest passende hulp aan te bieden en de toegankelijkheid van de basisvoorzieningen in onze samenleving te verhogen. De sociale dienst dient de meest aangepaste methodieken van het maatschappelijk werk te hanteren met eerbiediging van de ideologische, politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging van de betrokkenen. De dienst geeft alle nuttige raadgevingen en helpt mensen rechten en voordelen te verkrijgen waarop zij aanspraak kunnen maken. De sociale dienst is er in principe voor iedere burger, met speciale aandacht voor de maatschappelijk kwetsbare bevolkingsgroepen. In 2008 wordt gestart met een tevredenheidsonderzoek bij cliënteel van de sociale dienst. Hiervoor wordt een maatschappelijk werker gedurende een jaar vrijgesteld. Doel is om de dienstverlening nog gerichter te kunnen uitbouwen, te zien waar lacunes zitten, hoe de dienstverlening ervaren wordt door het cliënteel zelf, wat de sterke en zwakke punten zijn om uiteindelijk te komen tot een kwaliteitsvolle, cliëntgerichte, efficiënte dienstverlening. OCMW Wevelgem - p. 10

11 A. FINANCIËLE STEUNVERLENING OPDRACHT Het beschikken over een 'voldoende hoog' inkomen is een cruciale voorwaarde voor een 'menswaardig bestaan'. Het bieden van bestaanszekerheid is één van de essentiële opdrachten van het OCMW. Het OCMW is het sluitstuk van de sociale zekerheid. Binnen dit kader is het OCMW verantwoordelijk voor het toekennen van het leefloon. Omdat het OCMW vaststelt dat de bedragen leefloon ontoereikend zijn om een menswaardig bestaan te leiden, heeft het OCMW een aantal bijkomende tegemoetkomingen ingevoerd. Het OCMW wenst kwetsbare groepen te ondersteunen via het bevorderen van de zelfredzaamheid en financiële draagkracht door specifieke doelgroepgerichte financiële ondersteuning en het verderzetten van een specifiek doelgroepgericht aanbod. Analyse interne en externe voorzieningen 1. Recht op maatschappelijke integratie / leefloon Het leefloon is een wettelijke voorziening die een gewaarborgd inkomen verzekert aan allen die geen toereikende bestaansmiddelen hebben en die niet in staat zijn een voldoende inkomen te verwerven. Aanvraagprocedures, toewijzingsmodaliteiten, beroepsmogelijkheden, sancties en andere randvoorwaarden (zoals onderhoudsplicht, integratiecontract) zijn vrij strikt geregeld door wettelijke bepalingen. Als enige instantie die de wettelijke opdracht heeft om leefloon toe te kennen, blijft het OCMW, naast het respecteren van de wettelijke bepalingen, een correcte controle op de toewijzingsvoorwaarden nastreven en blijft het OCMW het bieden van kansen, het respecteren en stimuleren van de eigenwaarde van de aanvrager centraal stellen. Door wijziging van de bestaansminimumwet kwam vanaf 2002 de nadruk te liggen op het begeleiden van kansarmen naar een job. Jongeren van 18 tot 25 jaar krijgen een subjectief recht op maatschappelijke integratie, via tewerkstelling. Door het in voege treden van de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie verving het leefloon vanaf 1 oktober 2002 het bestaansminimum. De invoering van dit leefloon ging gepaard met het opstarten van een aantal tewerkstellingsprojecten (zie infra). 2. Steun aan asielzoekers. Voor asielzoekers binnengekomen in het land vóór heeft het OCMW de wettelijke opdracht om financiële steun toe kennen. Asielzoekers, na deze datum in het land binnengekomen, worden tijdens de eerste fase van de asielprocedure opgevangen in een systeem van materiële opvang; pas in de tweede fase van de asielprocedure heeft het OCMW de wettelijke opdracht om financiële steun toe te kennen. Het OCMW heeft van oktober 2001 tot januari 2005 het toegewezen quotum volledig opgevuld via plaatsen materiële opvang. OCMW Wevelgem - p. 11

12 Door een gewijzigde berekening van het federaal spreidingsplan vanaf januari 2005, worden opnieuw asielzoekers in de tweede fase financieel toegewezen aan het OCMW. Deze asielzoekers hebben recht op financiële steun en worden niet opgevangen in het systeem van materiële opvang. Door de hervorming van de asielprocedure in 2007 en de nieuwe opvangwet verblijven asielzoekers nu de eerste 4 maanden na hun asielaanvraag in een collectieve opvangstructuur. Nadien kunnen ze vragen om naar een individuele opvangstructuur (zoals bv. materiële opvang in een lokaal opvanginitiatief) over te stappen. Gezien de ontvankelijkheidsfase in de nieuwe asielprocedure niet meer bestaat, kunnen (voorlopig) geen asielzoekers meer worden toegewezen in financiële steun. Ze verblijven nu de volledige asielprocedure in een opvangstructuur. 3. Socio-culturele en sportieve toelage Ten gevolge van het KB van houdende 'toekenning van een subsidie van aan de OCMW's, teneinde de sociale en culturele participatie en ontplooiing van hun cliënten te bevorderen', werd vanuit de federale overheid een bedrag van ,21 aan het OCMW Wevelgem toegekend voor de periode tot Sinds dit eerste KB is elk jaar een nieuw KB uitgevaardigd met de toekenning van een bepaald bedrag. Voor de periode werd een bedrag van toegekend aan het OCMW Wevelgem. De toelage kan worden aangewend voor: - de cofinanciering van de deelname door cliënten aan sociale, sportieve of culturele manifestaties - de cofinanciering van de deelname door cliënten aan sociale, sportieve of culturele verenigingen, met inbegrip van lidgeld en benodigdheden - de ondersteuning en financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel of sportief vlak, die een sociale finaliteit hebben - de ondersteuning en financiering van initiatieven die de toegang van de doelgroep tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologie bevorderen. Daarnaast krijgt het OCMW een bedrag van voor de aankoop van een gerecycleerde computer via hergebruikcentra ( 100/begunstigde). Het OCMW Wevelgem kent de toelage toe aan cliënten en hun gezinsleden die ook in aanmerking komen voor de andere bijkomende vormen van steunverlening: nl. cliënten met een inkomen kleiner of gelijk aan het steunbarema en cliënten met een groter inkomen die een goedlopende budgetbegeleiding volgen en slechts over een vrij krap leefgeld beschikken. Deze cliënten kunnen voor maximum 1 éénmalige en 1 langlopende activiteit per persoon een tussenkomst krijgen. Hierbij betaalt het OCMW maximum 90 % van de kostprijs en de cliënt minstens 10 %. 4. Verwarmingstoelage in het kader van het Sociaal Stookoliefonds. De programmawet van 27 december 2004 voerde een structurele maatregel in tot toekenning van een verwarmingstoelage aan bepaalde categorieën van personen met een laag inkomen. Deze verwarmingstoelage werd voor de eerste maal toegekend voor de winterperiode Het OCMW is belast met de uitvoering van de maatregel. Dit houdt in dat deze OCMW s instaan voor onderzoeken van de verschillende aanvragen, het voeren van het sociaal onderzoek en het uitbetalen van de verwarmingstoelage. OCMW Wevelgem - p. 12

13 5. Andere financiële steunverlening. Het OCMW stelt vast dat de bedragen leefloon ontoereikend zijn om een menswaardig bestaan te leiden, zoals bedoeld in de organieke wet op de OCMW's van Daarom heeft het OCMW een aantal bijkomende tegemoetkomingen ingevoerd die vastgelegd zijn in 'steunnormen'. Deze 'steunnormen' betekenen niet dat de raad geen geïndividualiseerde beslissingen meer neemt. Elke aanvraag wordt individueel behandeld. De 'steunnormen' zijn een referentiekader. Het OCMW verleent o.a. : - een steunbarema bijkomende financiële steun, naast het leefloon - een verwarmingstoelage - een schooltoelage Het OCMW stelt vast dat heel wat mensen met schoolgaande kinderen het vooral in september erg moeilijk hebben om rond te komen wegens schoolkosten die vooral in die maand erg hoog kunnen oplopen. Deze kosten kunnen duidelijk niet opgevangen worden door de kinderbijslag. Aan gezinnen met een inkomen dat kleiner of gelijk is aan het steunbarema en aan gezinnen in budgetbegeleiding die goede medewerking verlenen en die slechts over een beperkt leefgeld beschikken, wordt in september een schooltoelage toegekend. Daarnaast biedt het OCMW in heel wat verschillende situaties financiële tussenkomsten zoals bijvoorbeeld : - tussenkomst in huurwaarborg - tussenkomst in mutualiteitsbijdrage, in hospitalisatiekosten, in kosten van medische en paramedische verzorging, in farmaceutische kosten - tussenkomst in begrafeniskosten - eenmalige steunverleningen Tenslotte worden voorschotten verleend op sociale uitkeringen waarvan de uitbetaling ingevolge allerlei omstandigheden vertraging oploopt. De belangrijkste voorschotten zijn : - voorschotten op pensioenen - voorschotten op ziekte- en invaliditeitsuitkering - voorschotten op kinderbijslag en geboortepremie - voorschotten op werkloosheidsuitkeringen Sterkte-zwakte-analyse De sociale dienst, die o.m. instaat voor de financiële dienstverlening, is een sterk uitgebouwde dienst die verschillende vormen van financiële steunverlening aanbiedt. Hierbij is de financiële steunverlening vaak uitgebreider dan de wettelijke verplichtingen, waardoor beter tegemoet gekomen wordt aan de opdracht om mensen een menswaardig bestaan te bieden. Wekelijks worden er zitdagen gehouden in de deelgemeenten. OCMW Wevelgem - p. 13

14 Behoefte In aanvulling op het leefloon blijft bijkomende financiële steun in heel wat situaties onontbeerlijk, wil het OCMW het cliënteel de mogelijkheid tot een menswaardig bestaan bieden. Er is blijvende aandacht nodig voor de steeds wijzigende noden van kansarmen. Op die wijze kan er snel en effectief worden ingespeeld op deze noden. Operationele doelstelling In het kader van de leefloonwet voert het OCMW een actief tewerkstellingsbeleid voor deze kansarmen. Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar het item 'opleiding en tewerkstelling' dat verder wordt besproken. Naargelang de noden, rekening houdend met vigerende wetgeving en in aanvulling op het leefloon, verhoogt het OCMW het basisinkomen van leefloongerechtigden, kansarme gezinnen en alleenstaanden via bijkomende financiële steun. Het OCMW zal de financiering van de financiële steun blijven garanderen in verhouding met de levensduurte. Activiteiten - planning : Uitvoeren van de wettelijke opdrachten waaronder het toekennen van het leefloon aan hen die aan de voorwaarden voldoen. Aanpassen aan eventueel wijzigende wetgeving. Het verhogen van het basisinkomen van leefloongerechtigden, kansarme gezinnen en alleenstaanden door het toekennen van bijkomende financiële steun. In functie van vernieuwende wetgeving eventueel de steunnormen aanpassen. In toepassing van de vigerende wetgeving zal het OCMW de asielzoekers verder ondersteunen. OCMW Wevelgem - p. 14

15 B. NIET-FINANCIËLE STEUNVERLENING Naast de financiële ondersteuning van mensen in nood is ook de niet-financiële ondersteuning van groot belang. De algemene sociale, psychologische en ook administratieve ondersteuning is vaak een onontbeerlijke stap naar zelfredzaamheid. Een aantal hoofdaspecten van deze maatschappelijke dienstverlening wordt hierna toegelicht. 1. WONEN Drie verschillende diensten in het OCMW leggen zich specifiek toe op het aspect wonen : - de dienst individuele woonbegeleiding - het buurtwerk - de dienst materiële opvang voor asielzoekers Deze diensten zijn eenpersoonsdiensten. Organisatorisch vormen ze sinds begin 2007 één geheel. Daarvóór werkten de diensten onafhankelijk van elkaar hoewel er heel wat raakpunten zijn tussen de diensten. De intensere samenwerking zorgt voor de nodige continuïteit, ook bij tijdelijke afwezigheid van één van de dienstverleners. Eénmaal per maand bespreekt het woonteam (directeur sociale dienst en de 3 diensten) het samenleven in bepaalde woningen of wooneenheden van het OCMW of van de sociale huisvestingsmaatschappij De Vlashaard. De bewoners van deze woningen krijgen een centraal aanspreekpunt voor alles wat met het wonen of de woning te maken heeft. Toch blijft elke dienst zijn eigen specificiteit behouden. Daarnaast is er voor het aspect wonen een samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij de Vlashaard en CAW Stimulans INDIVIDUELE WOONBEGELEIDING OPDRACHT Naast de aandacht voor kwaliteitsvol wonen wil het OCMW de nodige aandacht schenken aan het leefbaar wonen waarbij een intense ondersteuning (woonbegeleiding) vaak onmisbaar is. Via deze woonbegeleiding wil het OCMW mensen in nood zelfstandiger maken zodat ze opnieuw controle krijgen over hun situatie en op eigen benen leren staan. Analyse externe en interne voorzieningen Vanuit de diverse actoren werkzaam in de huisvestingssector blijkt de nood aan een vergaande vorm van ondersteuning van bepaalde gezinnen/personen. De dienst woonbegeleiding werd opgestart in 2001 nadat er werd vastgesteld dat een aantal gezinnen, naast financiële problemen, ook geconfronteerd wordt met problemen die niet of weinig bespreekbaar zijn tijdens bureaugesprekken. Woonbegeleiding is een intensieve OCMW Wevelgem - p. 15

16 hulpverleningsvorm waarbij de hulpverlener samen met de cliënt werkt aan bepaalde gezinstaken. Er is een samenwerking met andere diensten waarbij er regelmatig cliëntgericht overleg plaatsvindt. Belangrijke partners zijn: algemene dienstverlening sociale dienst van het OCMW, het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg, de jeugdrechtbank, psychiatrische diensten, thuiszorgdiensten, Kind en Gezin, scholen, centra voor leerlingenbegeleiding, huisartsen, de sociale huisvestingsmaatschappij de Vlashaard,... Met CAW Stimulans wordt in de toekomst samengewerkt omtrent de noodopvang van jongeren. Sterkte-zwakte-analyse Er wordt ingespeeld op een reële behoefte. Sinds de oprichting van de dienst binnen het OCMW zijn er steeds een 15-tal gezinnen in woonbegeleiding. Deze begeleiding werkt doeltreffend doordat een aantal gezinnen opnieuw hun leven in eigen handen kunnen nemen. Nadeel is soms dat de afbouw van begeleidingen niet makkelijk verloopt. In sommige situaties is de woonbegeleider het enige contact of de enige vertrouwenspersoon. Indien de nood aan woonbegeleiding groter wordt, kan dit niet opgevangen worden door de bestaande dienst (slechts 1 maatschappelijk werker). Als deze situatie zich voordoet, zal samenwerking met externe organisaties noodzakelijk zijn. Behoefte Er is blijvend nood aan praktische en op maat verleende ondersteuning bij mensen die moeilijkheden hebben om hun leven zelfstandig te organiseren. Deze behoefte kan zowel van praktische, psycho-sociale als van pedagogische aard zijn. Operationele doelstelling Het verhogen van de woonzekerheid door individuele ondersteuning en versterken van het sociaal netwerk van sociale huurders. Door samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij De Vlashaard kunnen uithuiszettingen vermeden worden. Activiteiten - Planning : Het verderzetten en eventueel uitbreiden van de dienst woonbegeleiding De samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij De Vlashaard en CAW Stimulans uitbreiden. OCMW Wevelgem - p. 16

17 1.2. BUURTWERK OPDRACHT Met het buurtwerk wil men de leefbaarheid van probleembuurten of kleine woonentiteiten verbeteren. Dit wil men bekomen door het uitbouwen van een sociaal weefsel en het betrekken en verantwoordelijk maken van de bevolking in en voor de buurt. Analyse externe en interne voorzieningen Het versterken van het sociaal netwerk van sociale huurders wordt bevorderd door de uitwerking van het concept 'buurtwerk' door de gemeente en het OCMW. Teneinde dit concept optimaal te kunnen uitwerken werd door het OCMW een studie uitgevoerd m.b.t. de nood aan buurtwerk. In januari 2005 werd een buurtwerker aangeworven. Het buurtwerk werkt voor en door de mensen aan de leefbaarheid van hun buurt. Het buurtwerk is niet alleen ingeplant in de buurt, het is actief gericht op het leven en samenleven in de buurt en dat in al zijn facetten. Het buurtwerk wil actief inspelen op vitale problemen van collectieve aard en op basisbehoeften van bewoners. Sterkte-zwakte-analyse De studie van het vergelijkend wijkenonderzoek vormt een objectieve basis voor het detecteren van aandachtsbuurten in Wevelgem. De buurtwerker is momenteel vooral actief in één prioritaire aandachtsbuurt (het Wallaysplein). Het buurtwerk heeft er zowel een curatief als preventief karakter. In deze buurt wordt sinds 5 jaar wekelijks een huiswerkklas georganiseerd waarbij lagere schoolkinderen begeleid worden bij hun huiswerk. In het buurtlokaal wordt elke week een openbare computer- en internetruimte opengesteld. Naast de buurtwerker staan ook vrijwilligers in voor begeleiding bij het gebruik van de computer. In de loop van 2006 werd in de buurt zelf een appartement gehuurd voor de buurtwerker met een bureau- en activiteitenfunctie waardoor de buurtwerker makkelijker bereikbaar is voor de buurtbewoners. In het appartement is recent het Easy-e-spacE project gestart. Hierbij is het de bedoeling om kansarme doelgroepen toegang te verschaffen tot de computer en het internet. Er is enerzijds vrij gebruik van de PC s en anderzijds zijn er ook initiatiecursussen. Het appartement doet ook dienst als buurtliving : bewoners houden samen de living open; de living schept kansen tot ontmoeting en communicatie tussen de bewoners. In een andere aandachtsbuurt ( t Vrije) is de buurtwerking vooral preventief. In 2007 werd er een geslaagd buurtfeest georganiseerd waarbij het de bedoeling is dat buurtbewoners nu zelf het initiatief nemen voor een volgend buurtfeest. Het buurtwerk wordt er voorlopig stopgezet. De buurtwerker zal zich, samen met de collega s van het team wonen, vooral ook toeleggen op kleinere woonentiteiten waar de leefbaarheid moet bewaakt worden. De buurtwerker maakt, samen met de woonbegeleider en de maatschappelijk werker materiële opvang deel uit van het team wonen. OCMW Wevelgem - p. 17

18 Behoefte In bepaalde buurten is er een concentratie van kwetsbare bewonersgroepen en leefsituaties. Begeleiding van de buurtwerker is noodzakelijk om ook die buurten meer leefbaar te maken voor alle bewoners. Ook kleinere woonentiteiten (en in eerste instantie de eigen sociale woonprojecten) moeten bewaakt worden op vlak van leefbaarheid. Operationele doelstelling Verder onderzoek in de buurten zelf is noodzakelijk o.a. om bewoners zelf te betrekken en verantwoordelijk te maken voor hun buurt. Het bestaande buurtwerk verderzetten, uitbouwen en zich ook toeleggen op kleinere woonentiteiten. Activiteiten - Planning : Verder uitvoeren van het uitgewerkte concept buurtwerk Zich toeleggen op ondersteuning van kleinere woonentiteiten MATERIËLE OPVANG OPDRACHT In het kader van de algemene doelstelling van de sociale dienst, nl. mensen in nood de meest passende hulp aanbieden, organiseert het OCMW materiële opvang voor asielzoekers die pas in ons land aangekomen zijn. Deze hulpverlening omvat niet enkel huisvesting maar een totaalpakket van hulp bij het wonen in onze maatschappij. Analyse externe en interne structuren Asielzoekers die ons land binnenkomen en zich in de ontvankelijkheidsfase van de asielprocedure bevinden worden in federale centra en Rodekruis-centra opgevangen. OCMW's hebben eveneens de wettelijke mogelijkheid om deze asielzoekers op te vangen in het kader van materiële opvang. Sinds 7 mei 2007 is er een nieuwe opvangwet van kracht. Asielzoekers worden nu steeds 4 maanden in een collectieve opvangstructuur opgevangen en kunnen na deze periode doorstromen naar een individuele opvangstructuur. Het OCMW houdt momenteel 5 woningen ter beschikking voor materiële opvang. In deze 5 woningen is er plaats voor 20 asielzoekers. Wegens het vaak tijdelijk verblijf van deze mensen in de gemeente wordt de hulpverlening specifiek aan deze situatie aangepast. Deze personen worden extra begeleid bij het hele 'woon- en leefaspect' in onze maatschappij. Een deeltijdse maatschappelijk werker neemt deze taak op zich. OCMW Wevelgem - p. 18

19 Deze asielzoekers krijgen wekelijks een bedrag bedoeld voor voeding, hygiëne en zakgeld. Alle andere kosten worden rechtstreeks door het OCMW betaald. Sterkte-zwakte-analyse De woningen die ter beschikking worden gehouden als lokaal opvanginitiatief zijn instapklaar; de woningen zijn voorzien van al het nodige meubilair en huisgerief. Er worden meer alleenstaanden opgevangen, wat het aantal cliëntdossiers verhoogt en wat de werklast verhoogt. Behoefte Dat er nood is aan dergelijke lokale opvanginitiatieven blijkt uit het feit dat op regelmatige basis asielzoekers verwezen worden naar de lokale opvanginitiatieven die het OCMW organiseert. Operationele doelstelling Het beschikbaar houden van de 5 lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers en het in goede staat houden van deze woningen. Bijkomende woningen kunnen, in functie van wijzigende omstandigheden en noden, ingeschakeld worden als extra lokale opvanginitiatieven. Activiteiten - Planning : - Het verderzetten van de 5 lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers. - Eventueel, in functie van de wijzigende omstandigheden en noden bijkomende woningen als lokaal opvanginitiatief inrichten. - Gepast inspelen op het federaal asielbeleid. OCMW Wevelgem - p. 19

20 2. HUISVESTING OPDRACHT Het recht op een behoorlijke huisvesting is een cruciaal aspect van de menselijke waardigheid en als zodanig een wezenlijk onderdeel van een ruimer kansenbeleid. Werken aan het recht op behoorlijke huisvesting voor iedereen met specifieke aandacht voor daklozen, sociale huurders en OCMW-cliënteel staat hierbij voorop. Analyse externe en interne voorzieningen In 2007 werd, onder impuls van de gemeente, een woonraad opgericht. In deze woonraad zijn volgende instanties verenigd: de gemeente, het OCMW, SVK De Poort, de sociale huisvestingsmaatschappij De Vlashaard, de Zuid-West-Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappij, instellingen voor seniorenzorg, CAW, de huurdersbond en het Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen. De woonraad wordt inhoudelijk betrokken bij de uitwerking en uitvoering van een woonplan. De intercommunale Leiedal is, in opdracht van de gemeente, gestart met de uitwerking van een woonplan. Het woonplan zal de leidraad zijn voor het huisvestingsbeleid van Wevelgem. Er wordt een duidelijke nood aan kleine woningen vastgesteld. Dit is vooral het gevolg van gezinsverdunning (kleinere gezinnen, echtscheidingen, ). Dit gegeven wordt ook vanuit de sociale dienst van het OCMW bevestigd: bij het cliënteel is er vooral vraag naar kleine, betaalbare woningen. Het OCMW heeft momenteel een aantal goed uitgeruste woningen ter beschikking voor kansarmen: 6 woningen in de Overheulestraat-Berkenlaan zijn specifiek bestemd voor langdurig verblijf van kansarmen. Daarnaast heeft het OCMW 9 kwaliteitsvolle doorgangswoningen waar kansarmen in afwachting van definitieve huisvesting kunnen verblijven en 3 crisiswoningen die bij noodgevallen kunnen gebruikt worden (opvang na brand bv.) Om het aantal kwaliteitsvolle en betaalbare woningen te verhogen kan samengewerkt worden met andere actoren. Het OCMW werkt samen met SVK De Poort uit Kortrijk en de sociale huisvestingsmaatschappij De Vlashaard uit Wevelgem. SVK De Poort huurt op het grondgebied Wevelgem 24 woningen die ze verder verhuurt aan kansarmen.. Het OCMW maakt momenteel werk van de realisatie van 3 nieuwe woonprojecten onder de vorm van SBR-projecten (Subsidies Bouw en Renovatie): - in de Lauwestraat: realisatie van 8 woongelegenheden - in de De Taeyelaan: realisatie van 10 woongelegenheden - in de Kweekstraat: realisatie van 2 woongelegenheden. Sterkte-zwakte-analyse Het OCMW blijft geconfronteerd met de vraag naar betaalbare huurwoningen. Vooral alleenstaanden hebben het moeilijk om een woning te vinden. Deze nood stelt zich het scherpst in de deelgemeente Wevelgem. OCMW Wevelgem - p. 20

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Onderzoek naar de OCMW-hulpverlening aan dak- en thuislozen

Onderzoek naar de OCMW-hulpverlening aan dak- en thuislozen OASeS Centrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad Panel - Institut des Sciences Humaines et Sociales Onderzoek naar de OCMW-hulpverlening aan dak- en thuislozen Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe vzw) Lieselotte Reynvoet Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen.

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen. Kom maar binnen, dat zeg je tegen iemand die welkom is in je huis. Het is een uitnodiging, een open deur. Kom maar binnen is ook de titel van het kunstwerk van Jef Mouton dat in 2006 aan het Sociaal Huis

Nadere informatie

Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland. Rapport

Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland. Rapport Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland Rapport Gerard Hautekeur Stefaan Viaene Juni 2011 Colofon Een uitgave van Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw Vooruitgangsstraat 323 bus 2 1030 Brussel Tel.

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..?

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Onderzoek naar de overdracht van 18 plussers van de residentiële jeugdzorg en pleegzorg naar het lokale jeugdbeleid Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke

Nadere informatie

Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren

Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren Visitatiegesprekken op 10 en 11 juni 2013 Definitief visitatierapport van 26 oktober 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Vrijwilligerswer k wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Colofon Deze handleiding is een uitgave van de Koning Boudewijnstichting. Editor Guido Knops, directeur bij de Koning Boudewijnstichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Leven (z)onder leefloon

Leven (z)onder leefloon KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN www.hiva.be UCL Université catholique de Louvain FOPES Faculté ouverte de politique économique et sociale Leven (z)onder leefloon Deel 2. Methodiekboek bij onderbescherming:

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp Memorie van toelichting

Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp Memorie van toelichting Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeu DECREET BETREFFENDE DE RECHTSPOSITIE VAN DE MINDERJARIGE IN DE INTEGRALE JEUGDHULP COLOFON Verantwoordelijke uitgever Marc Morris

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Individueel Maatschappelijk Werk Academiejaar

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie