voordoen die schade berokkenen aan de natuurlijke vogelstand, is die regelgeving niet in overeenstemming met de Vogelrichtlijn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voordoen die schade berokkenen aan de natuurlijke vogelstand, is die regelgeving niet in overeenstemming met de Vogelrichtlijn."

Transcriptie

1 Ministerieel besluit pootringen Dee huidige regelgeving in Vlaanderen blijkt niet in overeenstemming te zijn met de Richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het behoud van de vogelstand hierna Vogelrichtlijn genoemd). In het arrest VERGY van 8 februari 1996 bepaalt het Europees Hof van Justitie immers dat de Lidstaten voor wat betreft het toestaan van de handel in beschermde Europese vogels die in gevangenschap zijn geboren en opgekweekt een regeling dienen uit te werken die de waarborg waarborg biedt dat het houden van in gevangenschap geboren en opgekweekte vogels op geen enkele manier schade berokkent aan de natuurlijke stand. Aangezien de bepalingen van art. 42 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met beb trekking tot soortenbescherming tenbescherming en soortenbeheer en het voorliggende ontwerp van Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de kenmerken en de kwaliteit van pootringen voor vogels niet kunnen uitsluiten dat er zich op het terrein ernstige onregelmatigheden on voordoen die schade berokkenen aan de natuurlijke vogelstand, is die regelgeving niet in overeenstemming met de Vogelrichtlijn. Vogelricht De huidige regelgeving betreffende het houden en registreren van gekweekte Europese vogels is ontoereikend. Er moet een degelijke en sluitende registratie komen van alle Europese vogels die in gevangengevange schap worden gehouden. Eén én soort ringen is ideaal, zowel voor het bedrijf dat de ringen produceert als voor de vogelhouders/kwekers en de controlerende controlerende overheid. M.a.w. het moet gaan om ringen die ala lemaal uit dezelfde legering bij bij voorkeur INOX) vervaardigd zijn,, ongeacht de verschillende diameters voor de diverse vogelsoorten. Het H is duidelijk dat de huidige ringen niet voldoen omdat ze te fraudegeevoelig d zijn. De aluminiumlegering is niet hard genoeg, waardoor de ringen gemakgema kelijk kunnen worden gemanipuleerd. b Je zou in de eerste plaats kunnen dende ken aan gehard staal dat niet kan worden bewerkt. Het enige probleem c a foto 1 met gehard staal is dat het kan oxideoxid ren. Daarom kan best overgeschake schakeld worden naar INOX-ringen, ringen, ook al wordt door vogelkwekers en -bonden bonden beweerd dat dergelijke ringen te zwaar zijn voor kleine vogels. De firma Coditech heeft momenteel een ring op de markt die bestaat uit een aluminiumlegering iniumlegering die harder is dan die van de traditionele aluminium ringen. Enkele van die ringen rin met verschillende diameter staan afgebeeld op foto 1.. Het aluminium is wel harder, maar de ringen op zich wegen nauwelijks meer dan de gewone ringen. De kleine ringen op de foto, aangeduid met de letter a,, wegen amper 0,15 gram; de blauw geanodiseerde ring met letter b weegt 0,45 gram; de zwarte rinri gen met letter c hebben een gewicht van 0,75 gram en de aluminiumkleurige ringen met letter d een gewicht van 0,90 gram. ram. Als we het gewicht van deze ringen 33% zwaarder maken om dat van INOX-ringen INOX te kennen, komen wij aan volgende gewichten: de kleinste ring a weegt dan 0,049 gram meer: ± 0,19 gram, ring b 0,148 gram meer: ± 0,59 gram, ring c 0,247 gram meer: ± 0,99 gram am en ring d 0,297 gram meer: ± 1,19 gram.

2 Volgens het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN) kan dit extra gewicht geen problemen geven voor de vogel. Als bewijs vermeld ik hier graag het gegeven van een Goudhaan Regulus regulus)) dat amper 5 gram weegt. Het vogeltje werd door een wetenschappelijk ringer in Vlaanderen gevangen. Het droeg een veel te grote pootring van het Russische ringstation Moskwa. Moskwa De ring was in feite bestemd stemd voor het ringen van een vogel zo groot als een Geelgors Emberiza Emberiza citrinella). Toch heeft de Goudhaan met die ring een afstand van ongeveer km afgelegd om tot in Vlaanderen te gerag ken. Vogels in een volière hoeven uiteraard dergelijke afstanden niet af te leggen en zullen bijgevolg absoluut geen hinder ondervinden dervinden van een pootring poo ng die amper 33% zwaarder weegt. Er mag ook niet vergeten ten worden dat het lichaamsgewicht lichaam gewicht van vogels onderhevig is aan schommelingen. D.w.z. dat een vogel een verschil van ± 10% kan vertonen tussen ochtendochtend en avondgewicht. Het ringensysteem biedt geen oplossing aan het frauduleus ringen van nestjongen in nesten in de nan tuur. De holenbroedende en/of nestkastenbroedende vogelsoorten of vogelsoorten die dicht bij de mens broeden bv. in tuinen) zijn het gemakkelijkste slachtoffer. Sommige malafide malafi vogelkwekers hangen zelfs speciaal nestkasten op in de natuur met de bedoeling de nestjonnestjo gen tijdens hun eerste levensdagen dagen te ringen met gesloten kweekringen, ze te laten grootbrengen door hun eigen ouders en ze uit het nest te roven vlak voor ze uitvliegen. iegen. Eenmaal in de volièvoli re zijn de vogels eigen kweek, want de betrokken trokken vogelhouder dient niet aan te tonen waar hij ze vandaan heeft foto 2 gehaald geen inventaris ris en geen steekkaarten). Zo heeft in 1999 een vogelringer van het KBIN in Tongerlo in een van de nestkastjes die hij voor Ringmussen Passer montanus)) had opgehangen, gesloten kweekringen van een bepaalde vogelbond v gelbond aangetroffen aan de poten van de vier nestjongen.. Dit gebeurde toen hij de kast controleerde met de bedoeling de jongen te ringen met wetenschappelijke etenschappelijke ringen. Over de kweekringen waren vleeskleurige vlee kleurige rubberen hulsjes geschoven, afkomstig van een fietsventiel zie foto 2) om te beletten dat de oudervogels de pootringen zouden aanzien als vreemde voorwerpen en de jongen uit het nest zouden gooien. Ook Torenvalken Falco tinnunculus), Bosuilen Strix aluco), ), Kerkuilen Tyto alba) en andere holenbroedende lenbroedende soorten zijn gemakkelijk uit een nestkast te roven, nadat ze gedurende hun eerste levensdagen l werden geringd met gesloten kweekringen. De Kerkuilwerkgroep Vlaanderen heeft al meermaals mee maals ondervonden dat kerkuilkasten op kerktorens of andere locaties worden opengebroken en de nestjongen geroofd. geroofd. Het H probleem doet zich ook voor bij vogelsoorten die in een eigen gemaakt nest broeden. Fraude werd al vastgesteld bij Rietgorzen Emberiza schoeniclus)) en Zanglijsters Turdus philomelos), ), maar alle vogelsoorten die gemakkegemakk lijk in tuinen broeden vormen een doelwit voor malafide vogelliefhebbers. Ook de smokkel van in het wild gevangen Putters Carduelis Carduelis carduelis), Goudvinken Pyrrhula pyrrhula), ), Appelvinken Coccothraus tes coccothraustes)) en Barmsijzen Carduelis flammea)) in grote aantallen vanuit Polen naar ons land is een erg bekend fenomeen. Er zou ook een regelmatige trafiek in zogezegde kweekvogels kweekvogel tussen ons land en Groot-Brittannië Brittannië bestaan. Er worden ook op grote schaal eieren in de natuur geroofd die dan in broedmachines uitgebroed worden. De uitgekipte jongen kunnen dan zonder problemen binnen de eerste levensdagen gelegaliseerd worden met een gesloten pootring.

3 Ik ben van mening dat het verplichte gebruik van een gepaste ringdiameter per vogelsoort zoals het vroeger was een extra garantie biedt voor het reglementair houden van vogels in gevangenschap. Dit neemt echter niet weg dat bij een controle van een vogelkweker de vogels in ieder geval in de hand moeten worden genomen om na te gaan of er niet met de ringen werd gesjoemeld. Deze verplichting moet natuurlijk gebeuren in combinatie met mijn andere voorstellen, wil men het frauderen ernstiger en efficiënter aanpakken. Naast het opleggen van ringmaten, zouden de ringen een letter moeten meekrijgen die correspondeert met de binnendiameter van de ring in kwestie. Enkele voorbeelden van ringmaten die door bepaalde kwekersverenigingen worden gehanteerd: Vink Fringilla coelebs) = Ø 2,5 mm & letter C; Geelgors Emberiza citrinella) = Ø 2,9 mm & letter E; Kruisbek Loxia curvirostra) = Ø 3,2 mm & letter F. In combinatie met een hardere legering INOX) en het verplichte gebruik van kleurringen, kan de vermelding van de ringmaat corresponderende letter) op de ring een meer eenvoudige controle bewerkstelligen. Eén ding is zeker: als het gebruik van INOX-ringen wordt ingevoerd om manipulatie van de binnendiameter tot een minimum te beperken, dan zitten we al voor een deel op de goede weg. Het is een goede zaak dat art. 2, 1, 3 van het ontwerp van Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de kenmerken en de kwaliteit van pootringen voor vogels het gebruik van geanodiseerde kleurringen verplicht. Dit is een bijkomend criterium om fraude met ringen te vermijden. Anodiseren is het elektrolytisch oxideren van aluminiumlegeringen. Elk jaar kiest de C.O.M. een nieuwe kleur en het volstaat dus om de kleurkeuze van deze internationale organisatie te volgen. Door het feit dat de ringen geanodiseerd zijn in kleur, wordt het frauderen met de ringen ook een stuk moeilijker. De kleur is maar oppervlakkig en verdwijnt als men materiaal van de ring wegneemt door vijlen, boren, frezen ), maar ook als men de ring probeert te vergroten met behulp van bijvoorbeeld conische stiften. Door het opendrukken van de ring zullen kleine barstjes in de ring zichtbaar worden. Maar het zou nog beter zijn indien men van aluminium ringen overstapt naar INOX-ringen. Uiteraard mogen deze ringen niet worden gebruikt voor het ringen van kanaries, parkieten en andere gedomesticeerde huis)vogels. CONCRETE VOORSTELLEN 1. Het gebruik van nieuwe pootringen die minder fraudegevoelig zijn m.a.w. ringen die vervaardigd zijn uit een hardere legering dan de huidige aluminium ringen), met een speciale voorkeur voor INOX. Bovendien moeten de ringen geanodiseerd zijn in kleur, volgens de keuze van de internationale Confédération Ornithologique Mondiale, weliswaar enkel bedoeld om gekweekte Europese vogelsoorten te ringen. 2. Het opstellen van een lijst met kwetsbare soorten die onvoorwaardelijk beschermd zijn en onder geen enkele voorwaarde in gevangenschap kunnen worden gehouden. 3. Het terugsturen naar de administratie van niet gebruikte pootringen vóór 31 januari. Die ringen kunnen dan eventueel worden gerecycleerd. 4. Het instellen van een DNA-onderzoek als er vermoedens bestaan van illegale wildvang. Als dat onderzoek fraude aan het licht brengt, draait de overtreder op voor de kosten van het onderzoek en wordt hij ambtshalve gerechtelijk vervolgd.

4 1. DOORZAGEN VAN RINGEN ONREGELMATIGHEDEN OP HET TERREIN Het huidige ringensysteem legt een ernstige hypotheek op de efficiënte bescherming van de wilde voworden immers inbreuken en onregelmatigheden vastgesteld, zo- gels. Met de regelmaat van een klok wel op beperkte als op omvangrijke schaal. De onregelmatigheden op beperkte schaal doen zich voornamelijk voor bij particuliere vogelliefhebbers en vogelvangers die voor de eigen volière of voor een collega enkele tientallen) vogels vangen. Deze vangsten mogen echter niet worden onderschat; afhanvangst toch nadelige gevolgen hebben voor een plaatselijke po- pulatie. Bij de omvangrijke zaken betreft het goed georganiseerde vogelvangers die hun buit vaak ook kelijk van de soort kan deze beperkte in Wallonië en het buitenland gevangen) verkopen in het vogelliefhebbercircuit via beurzen, tentoonstellingen of vogelshows) of rechtstreeks aan vogelhandelszaken met een handelsregister. Georgani- seerde smokkelbenden in Vlaanderen zijn dan weer actief met vogels die uit het buitenland komen, o.a. het voormalige Oostblok of Rusland Siberië). Het zou het wenselijk zijn omdat de bescherming van vogels verder reikt dan de eigen landsgrenzen dat het Europees es Hof zijn arrest van 8 februari 1996 Vergy) zou herzien. Ik ben van mening dat het Hof de nefaste gevolgen op het terrein onvoldoende heeft ingeschat. Het lijkt erg aanvaardbaar dat in ge- vangenschap geboren en opgekweekte vogels, die behoren tot de op het grondgebied van de Lidstaten van de E.U. voorkomende soorten, niet dezelfde bescherming genieten dan hun soortgenoten die in de natuur zijn geboren. Maar er is geen enkele Lidstaat die er ooit in zal slagen sluitende maatregelen te treffen die een effectieve bescherming garanderen van de in het wild geboren individuen van die soor- ten, ook al is dat precies de doelstelling van de Richtlijn. Het doorzagen van gesloten pootringen is de meest eenvoudige techniek om adulte vogels die in de natuur werden gevangen te ringen. Gesloten kweekringen met de juiste diameter de diameter die past bij de te ringen vogelsoort) worden met een figuurzaagje doorgezaagd, lichtjes open geplooid en ver- volgens terug dichtgeknepen rond het loopbeen van de volwassen vogel. Dit systeem is natuurlijk ook het minst professionele. Een boswachter of politieagent die vertrouwd is met deze materie en die voldoende gemotiveerd is, zal snel merken dat er gefraudeerd werd. Wanneer de controle van een en volière echter oppervlakkig gebeurt en de verbalisant de kooi niet binnen gaat om de vogels te vangen en in de hand te bekijken, dan kan de dubieuze vogelliefhebber de dans ontspringen foto 3 Uit ervaring weet Vogelbescherming dat sommige boswachters bij een controle een steekproef houden en ongeveer één tiende van het aantal vogels in een volière vangen voor controle in de hand. Wordt bij verschillende vogels fraude vastgesteld, dan worden alle andere vogels ook gevangen en gecontroleerd. Op foto 3 zien we een Goudvink Pyrrhula pyrrhula) die met een open gezaagde kweekring is gemerkt.

5 Vaak zijn vogelvangers snel tevreden met dit systeem: ze passen het meestal zelf toe en het kost hen niets extra. Zij weten immers dat weinig verbalisanten deze complexe materie goed beheersen. Vooral politieagenten die al bevoegd zijn voor zoveel andere zaken en deze materie vaak onvoldoende kennen, worden door de kweker al eens op het verkeerde spoor gezet. Vogelliefhebbers die minder snel tevreden of die wantrouwig zijn, willen hun fraudepraktijken beter verdoezelen en proberen de ring terug dicht te maken met behulp van een soldeerbout en lood ofwel met superlijm. Op die manier is de fraude minder gemakkelijk vast te stellen van op afstand. Als de vogel echter in de hand wordt geno- men en de ring van nabij wordt gecontroleerd eventueel met behulp van een loep dan valt de eigenaar van de vogel snel door de mand en kunnen zijn vogels in beslag worden genomen. foto 4 UITVIJLEN VAN DE BINNENDIAMETER WEGNEMEN VAN MATERIAAL) Een andere techniek om beschermde vogels die in de natuur werden gevangen te legaliseren, is het vergroten van de binnendiameter van de pootring. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. De meest eenvoudige manier is het gebruik van een rond vijltje foto 4). Daarmee wordt materiaal van de ring weggenomen, waardoor de wand van de ring een stuk dunner wordt. Aangezien het uitvijlen met de hand gebeurt, is het nagenoeg onmogelijk de binnendiameter mooi cilindrisch te houden. Dergelijke ringen zijn dan ook vaak aan één kant dunner. Bij controle van de vogel in de hand is dat gemakkelijk vast te stellen. Om te voorkomen dat de dikte van de ring na foto 4 manipulatie niet overal gelijk is, kunnen andere technieken worden toegepast. Eén van die technieken is het uitboren of uitfrezen van de binnendiameter. nendiameter. Voordeel hierbij is in tegenstelling tot het handmatig uitvijlen dat de dikte van de ring overal gelijk blijft. Maar hier zijn wel enkele risico s aan verbonden. Om zo n kleine ring uit te boren, moet je hem immers vast- klemmen in een bankschroef. Daarbij loop je het risico de ring aan de buitenkant te beschadigen. Dit is vooral het geval als de boor in de aluminium ring vastloopt en de ring in de bankschroef begint rond te draaien. Bij een controle in de hand is dat natuurlijk gemakkelijk vast te stellen. VERGROTEN VAN DE BINNENDIAMETER ZONDER MATERIAAL WEG TE NEMEN) Tegenwoordig worden steeds betere technieken toegepast. Men kan de binnendiameter van een ring ook vergroten zonder materiaal te verwijderen. Hier bestaan verschillende mogelijkheden voor. Sommige van die technieken zijn aan het licht gekomen tijdens gerechtelijke inbeslagnemingen bij speciaoverheid werd bij bepaalde personen een groot aantal ongeringde vogels aangetroffen die hen door illegale vogelvangers wer- den toevertrouwd. Daarnaast vond men ook grote aantallen gesloten pootringen die ze bij hen bond list-omringers.. Op het ogenblik van de vaststellingen door de verbaliserende a hadden besteld én gekregen. Het gaat vaak om duizenden exemplaren. De meest eenvoudige methode is het oprekken van de binnendiameter met behulp van een hamer en een spijker. Deze spijker is enkele tienden van een millimeter dikker dan de binnendiameter van de ring. Spijkers zijn in de handel verkrijgbaar in alle mogelijke maten, zodat men voor elk soort ring wel een geschikte spijker vindt.

6 Aangezien de spijker een conische punt heeft, kan hij gemakkelijk door de ring heen worden geslagen en zal de ring gelijkmatig worden opengerukt. opengerukt Foto 5 toont aan dat je echt niet veel materiaal nodig hebt om gesloten kweekringen te vergroten. Het materiaal werd in beslag genomen bij een specialistomringer.. Dit eenvoudige gereedschap maakte deel uit van een heel arsenaal werktuigen, het ene al wat meer gesofisticeerd dan het andere. Betrokkene was in het bezit van een groot aantal spijkers van verschillende dikte. Sommige spijkers waren duidelijk bewerkt met schuurpapier om zo de dikte voorvoo aan te verminderen. Foto 5 laat zien hoe een gesloten ring wordt opengewerkt met behulp van een spijker en een hamer. Dit is een vrij primitieve methode, foto 5 maar andere omringers beschikken over een goed ingerichte werkplaats en kunkunnen ringen oprekken met behulp van een kolomboormachine die gebruikt wordt als drukpers. kpers. In plaats van een metaalboor in de boorkop te steken, gebruikt men een cilindrische stift die aan het uiteinde lichtjes conisch is. De spijkers of stiften zijn dus enkele tienden van een millimeter dikker dan de binnendiameter van de pootringen. Doorr deze handeling kunnen in gewone g ne aluminium ringen kleine scheurtjes ontstaan. Die worden dan met een fijn penseeltje en metaalmetaalverf gecamoufleerd. Als de ringen klaar zijn, zijn wordt zalf of vaseline gebruikt om ze aan de poot van de vogels te bevestigen. De achterteen achterteen wordt meestal naar de tarsus geplooid eventueel gebruik makend van een fijn nylondraadje), terwijl de drie voorste tenen ook worden samengebonden. Beschermde Europese ropese vogels die in de natuur zijn gevangen en geringd met gesloten kweekringen, halen halen vrij hoge bedragen: dragen: een koppel Putters gaat van 85,00 tot 110,00 en een koppel Gouddvinken van 110,00 tot 125,00. De vogelliefhebber/koper weet vaak niet dat er met de ringen is geg sjoemeld en heeft de indruk dat de vogels effectief in gevangenschap ap zijn geboren en opgekweekt. Voor de smokkelaar, de vogelvanger ger én de omringer is deze bezigheid erg winstgevend. Vaak zijn deze persopers nen zelf geen vogelliefhebbers bers of -kwekers; kwekers; ze doen het alleen voor het geld en zijn in het milieu erg goed gekend. Er worden nog andere tuigen gebruikt om met ringen te sjoemelen. De combinatietang is zo n handig toestelletje om ringen op te rekken foto 6). Deze tang die eigenlijk wordt gebruikt om lederen rieri men te voorzien van gespgaten is voorzien van conische stiften die allemaal een verschillende diameter hebben. De mogelijkheden zijn oneindig, want de stiften in de tang kunnen worden vervangen door andere diameters. Dit soort tangen wordt meestal bij omringers aangetroffen. Het nadeel bij dit syssy teem is dat je de ring beschadigt door de buitenranbuitenra den open te drukken. Ook hier geldt dat wanneer de verbalisant de vogels en hun ring nauwgezet controcontr leert in de hand), hij de fraude wel kan vaststellen. De ring wordt dus op een van de conische stiften foto 6 geschoven en vervolgens wordt de tang dichtgeknedichtgekn pen. Aangezien aluminium een zacht en relatief rekbaar metaal is, kan de ring gemakkelijk worden opengewerkt. Wanneer de ene zijde opengeduwd is, wordt de ring omgedraaid mgedraaid en herhaalt men de handeling. Dit systeem wordt vrij veel toegepast en is zeker niet arbeidsintensief. Wanneer zo n omringer omri ger een lading van enkele honderden vogels verwacht, kan hij zich voorbereiden en de ringen preventief preve bewerken. foto 9

7 Het grote probleem robleem is dus de rekbaarheid van het soort aluminium waaruit de ringen momenteel zijn vervaardigd. Onze vereniging pleit dus voor het gebruik van ringen die gemaakt zijn uit een hardere legering. Ringen in INOX worden meestal niet gemaakt omdat het soortelijke soortelijke gewicht ervan ongeveer 33% hoger ligt dan dat van aluminium. Toch mag dat in principe geen probleem zijn, omdat het hier toch maar om enkele honderdsten van een gram per ring zal gaan. INOX is eigen eigenlijk gehard staal. Frauderen met dit soort ringen zall dan ook een stuk moeilijker zijn. Het openwerken van een INOX-ring INOX met behulp van conische stiften is helemaal onmogelijk: de ring zou barsten of stukspringen. VERWONDEN VAN DE POTEN Soms gaan vogelhouders wel eens tekeer als echte beulen. Met geweld duwen ze de gesloten pootringen over het pootgewricht, zodat de vogels breuken of ontwrichtingen oplopen. Voor alle duidelijkheid: het gaat hierbij om volwassen vogels die in de natuur werden gevangen en die met behulp van gesloten kweekringen worden gelegaliseerd. Bij de illegaal in de natuur geroofde of geïmporgeïmpo teerde volwassen vogels wordt door het breken van het voetgewricht of de achac terteen, of door het uitrekken van de pep zen, de gesloten pootring met geweld over het gewricht geduwd. Bij de poging de pootring al dan niet met juiste binnendibinnend foto 8 ameter) met geweld over het voetgewricht te persen, komt het dikwijls tot loopbeenloo en teenbreuken foto foto 7). Als gevolg hierfoto 7 van kan de vogel de voet vo niet meer gebruiken. Hierdoor zullen de teennagels doorgroeien zonder af te slijten. Met deze onbruikbare voet en de steeds langer wordende nagels die tot weerhaken vervormen blijft de vogel vroeg of laat in takjes of volièredraad hangen. Deze brutaal aangebrachte a pootringen en lijken werkelijk tussen de 5de en 9de levensdag aangebracht bracht te zijn omdat de ring niet terug over de voetzwellingen kan worden geschoven. Deze ring wekt de indruk dat het om een zelfgekweekte vogel gaat. Deze vorm van manipulatie is bijzonder verwerpelijk, gezien de vogel met veel pijn en leed kreupel wordt. Figuur 1 is een schematische voorstelling van een poot van een volwassen zangvogel. Het voetgewricht is ernstig beschadigd als gevolg van het met geweld oppersen van een gesloten ring. Volièrevogels die op deze manier geringd zijn, steunen maar op één poot en kunnen gemakkelijk worden onderscheiden van hun gezonde soortgenoten. De beschadigde beschadi poot wordt ingetrokfiguur 1 ken omwille van de pijn. De gevolgen van deze praktijken zijn huidscheuren, ren, hoornplaatontwikkeling, een verstijfd of verdraaid voetgewricht, een sterke callusontwikkeling abnormale male beenvorming), het niet slijten van de teennagels als gevolg van het niet functiofuncti neren van de poot, enzovoort.

8 BEDROG MET RINGDIAMETERS De in de natuur gevangen of geïmporteerde volwassen vogel wordt, omwille van het laattijdig ringen, gemerkt met een te grote gesloten pootring die gemakkelijk kan worden aangebracht en even gemakgema kelijk weer kan worden verwijderd foto 8). De gevolgen van dit soort fraude zijn een kwelling voor de vogel, aangezien het voetgewricht ingesnoerd wordt en de vogel bij elke landing op een tak of een ander a voorwerp grote pijn moet doorstaan. Te grote pootringen drukken op de tenen en veroorzaken een permanente wrijving. De druk van de ring op het voetgewricht veroorveroo zaakt een permanente en pijnlijke zwelling. Tussen de foto 8 overmaatse maatse ring en het loopbeen zetten zich bovendien vuil en zandkorrels vast, die door het insnijden van de hoornlaag op het been infecties veroorzaken. veroorzaken. Deze infecties leiden bij de vogels tot een langzame dood. Door de te grote ring zal het regelmatig voorvallen dat de vogel vast komt te zitten aan takjes of ijzerijze draad. Tijdens hun bevrijdingspogingen dingspogingen kunnen de vogels hun tenen breken of na een lange strijd sterven door uitputting. SMOKKELPRAKTIJKEN Foto 6 Personen die gedurende de maanden september, oktober, november, december en januari regelmatig met een personenwagen naar Polen reizen om er een grote gereserveerde) partij zangvogels op te halen, zijn erg vindingrijk. Zelfs bij de aankoop van hun wagen houden ze rekening met de mogelijkhemogelijkh den om vogels gemakkelijk en ongemerkt te kunnen vervoeren. De foto hiernaast geeft een duidelijk beeld van de manier waarop de achac terzetel van een Nissan ssan kan worden omgeomg bouwd om een groot aantal zangvogels ongeong merkt België binnen te smokkelen. De opvulopvu ling in de zetelrug wordt verwijderd, zodat er plaats vrijkomt voor het inbouwen van een soort kooi met verschillende verdiepingen. Daarin kunnen tot Putters worden verve foto 9 stopt. Tijdens het rijden worden de achterzeachterz tels opengelegd om de vogels te voorzien van zuurstof en om te beletten dat het in de geheime ruimte te warm wordt; vogels hebben immers een lichaamstemperatuur van om en bij 40 C. Bij een onverwachte onverwachte routinecontrole van de wegenpolitie of bij het oversteken van de grensovergang, kunnen de zetels worden dichtgeklapt met behulp van bijbi voorbeeld een paraplu die de chauffeur steeds binnen handbereik heeft. Tijdens een smokkelrit kunnen honderden vogels sneuvelen als gevolg van stress, verstikking en ontbering, ontbering, maar dat verlies wordt ingecalculeerd in de prijs die de afnemer uiteindelijk betaalt. Jan Rodts 6 december 2010

Hierbij vragen wij uw aandacht voor een aantal opmerkingen bij het bovengenoemde wijzigingsconcept.

Hierbij vragen wij uw aandacht voor een aantal opmerkingen bij het bovengenoemde wijzigingsconcept. Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Mevrouw G. Verburg Postbus 20401 2500 EK Den Haag Wierden, 29 juli 2008. Geachte

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 18 DECEMBER 1998. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 september 1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse

Nadere informatie

ADVIES 16 december 2010

ADVIES 16 december 2010 ADVIES 16 december 2010 Betreffende het ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden inzake de kenmerken en de kwaliteit van pootringen voor vogels 2010 64 Inhoud Krachtlijnen...

Nadere informatie

Algemene informatie. Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom tel. 0164 235007 www. nbvv.nl info@nbvv.nl

Algemene informatie. Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom tel. 0164 235007 www. nbvv.nl info@nbvv.nl Algemene informatie Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom tel. 0164 235007 www. nbvv.nl info@nbvv.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene informatie... 2 1 Algemene informatie... 2 2 Verplicht ringen bij beschermde

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen Vlaamse overheid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL Aan de erkende vogelhoudersverenigingen T 02 553 81 02 F 02 553 81 05 anb@vlaanderen.be uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen vragen

Nadere informatie

Minister Hilde Crevits Op bezoek bij de Vlaamse minister van Leefmilieu en Natuur

Minister Hilde Crevits Op bezoek bij de Vlaamse minister van Leefmilieu en Natuur Op bezoek bij de Vlaamse minister van Leefmilieu en Natuur Op bezoek bij de Vlaamse minister van Leefmilieu en Natuur Op 28 juni 2007 legde Hilde Crevits de eed af als nieuwe minister van Openbare Werken,

Nadere informatie

Gekweekt met de vangkooi. Verkenning naar illegale praktijken in de handel in wilde Europese vogels in Nederland. Maart 2007

Gekweekt met de vangkooi. Verkenning naar illegale praktijken in de handel in wilde Europese vogels in Nederland. Maart 2007 bureau voor natuur- en landschapsontwikkeling b.v. Gekweekt met de vangkooi Verkenning naar illegale praktijken in de handel in wilde Europese vogels in Nederland Maart 2007 Stroming BV in opdracht van

Nadere informatie

Uilenwerkgroep Waasland

Uilenwerkgroep Waasland Uilenwerkgroep Waasland Kerkuil doet het in 2012 nog beter dan in 2011! Herinnert u zich nog de titel Kerkuil doet het goed in 2011 1 waarin we fier berichtten over een topjaar voor de Kerkuil (Tyto alba)

Nadere informatie

Metaal: FOTOBOS. fotokader. digitale sleutelhanger. fotokader. fotobos. digitaal. fotokader. Vak: Techniek Leraar: J. Gielen Naam:...

Metaal: FOTOBOS. fotokader. digitale sleutelhanger. fotokader. fotobos. digitaal. fotokader. Vak: Techniek Leraar: J. Gielen Naam:... Metaal: FOTOBOS fotoalbum fotokader fotokader digitale sleutelhanger fotokader fotobos digitaal fotokader Vak: Techniek Leraar: J. Gielen Naam:... 1 1. Wat is het probleem? Ik heb enkele mooie foto s van

Nadere informatie

Gekweekt met de vangkooi

Gekweekt met de vangkooi Gekweekt met de vangkooi Verkenning naar illegale praktijken in de handel in wilde Europese vogels in Nederland Maart 2007 Stroming BV in opdracht van Vogelbescherming Nederland Arnold van Kreveld Inhoudsopgave

Nadere informatie

VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST VERTALING N. 2004 624 MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST 27 NOVEMBER 2003. Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de afwijkingen van de vogelbeschermingsmaatregelen [2004/200505] De Waalse Regering,

Nadere informatie

Milieuhandhavingscollege

Milieuhandhavingscollege Milieuhandhavingscollege Arrest MHHC-13/82-VK van 10 oktober 2013 In de zaak van de heer [ ] wonende te [ ] hierna de verzoekende partij te noemen, tegen het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse

Nadere informatie

Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie(K.B.O.F.) N.L.V.K. DE GOUDVINK LOMMEL Naam v/h werkgebied: Blekerheide Nestkasten verzamelstaat 2015

Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie(K.B.O.F.) N.L.V.K. DE GOUDVINK LOMMEL Naam v/h werkgebied: Blekerheide Nestkasten verzamelstaat 2015 Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie(K.B.O.F.) N.L.V.K. DE GOUDVINK LOMMEL Naam v/h werkgebied: Blekerheide Nestkasten verzamelstaat 2015 controle controle controle controle controle naam vogel

Nadere informatie

Terug een topjaar voor de bruine kiekendieven in de Westkustpolders

Terug een topjaar voor de bruine kiekendieven in de Westkustpolders Terug een topjaar voor de bruine kiekendieven in de Westkustpolders Net zoals bij onze kerkuilen beleefden we vorig jaar ook bij de bruine kiekendieven een topjaar met een totaal van maar liefst 38 broedgevallen.

Nadere informatie

30330 BELGISCH STAATSBLAD 05.09.2000

30330 BELGISCH STAATSBLAD 05.09.2000 30330 BELGISCH STAATSBLAD 05.09.2000 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU 7 JUNI 2000 Ministerieel besluit tot vaststelling van minimumnormenvoor het houden van vogels in dierentuinen

Nadere informatie

Het wettelijke statuut van de meeuw. Michiel Vandegehuchte

Het wettelijke statuut van de meeuw. Michiel Vandegehuchte Het wettelijke statuut van de meeuw Michiel Vandegehuchte Internationale wetgeving AEWA (Overeenkomst over Afrikaans- Euraziatische trekkende watervogels) Intergouvernementeel verdrag (76 verdragspartijen)

Nadere informatie

Nationaal Park Hoge Kempen

Nationaal Park Hoge Kempen !! Nationaal Park Hoge Kempen Wat is een vogel? Wat is het verschil tussen roofvogels en uilen? Zijn er grote verschillen tussen roofvogels? Hoe kan ik roofvogels herkennen? Wat is de grootste roofvogel?

Nadere informatie

RINGWERK OEVERZWALUWEN:

RINGWERK OEVERZWALUWEN: DECEMBER 2006 RINGWERK OEVERZWALUWEN: VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOS VAN AA TE ZEMST (JULI 2006) RINGSTATION IJSEDAL KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN INLEIDING Oeverzwaluwen

Nadere informatie

Foto verslag van de vervanging van de achterste draagarmen op de achteras.

Foto verslag van de vervanging van de achterste draagarmen op de achteras. Foto verslag van de vervanging van de achterste draagarmen op de achteras. Hier gaat het om, de achterste draagarm. Deze zorgt vaak voor hinderlijk gekraak. Het zijn overigens haast altijd de achterste,

Nadere informatie

VOGELRINGSTATION OUD NAARDEN 4 e KWARTAAL OVERZICHT 2012

VOGELRINGSTATION OUD NAARDEN 4 e KWARTAAL OVERZICHT 2012 VOGELRINGSTATION OUD NAARDEN 4 e KWARTAAL OVERZICHT 2012 Rudy Schippers Het afgelopen kwartaal werd gekenmerkt door veel regen en ook veel harde wind waardoor er minder geringd kon worden dan gebruikelijk.

Nadere informatie

Spreekbeurt de grote Toppereend

Spreekbeurt de grote Toppereend Ra,ra wie ben ik. Spreekbeurt de grote Toppereend Inleiding Ik doe mijn spreekbeurt over de grote toppereend. Omdat ik dit een hele mooie vogel vind. En omdat jullie misschien veel te weinig weten over

Nadere informatie

S.J. van der Stok Benedeneind ZZ 309 3405 CK BENSCHOP. Datum 8 oktober 2013 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet

S.J. van der Stok Benedeneind ZZ 309 3405 CK BENSCHOP. Datum 8 oktober 2013 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag S.J. van der Stok Benedeneind ZZ 309 3405 CK BENSCHOP Postbus 19530 2500 CM Den Haag www.drloket.nl T 0800-22 333 22 F 070-378 61 39 ffwet@dienst-regelingen.nl

Nadere informatie

MILIEUHANDHAVINGSCOLLEGE

MILIEUHANDHAVINGSCOLLEGE MILIEUHANDHAVINGSCOLLEGE ARREST nr. MHHC/M/1516/0046 van 21 januari 2016 in de zaak 14/MHHC/87-M In zake:... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Koenraad DEGROOTE met kantoor te 8720 Wakken,

Nadere informatie

PRAKTISCH VERPLICHTE IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VOOR HONDEN PER 1 APRIL 2013. www.licg.nl over houden van huisdieren

PRAKTISCH VERPLICHTE IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VOOR HONDEN PER 1 APRIL 2013. www.licg.nl over houden van huisdieren PRAKTISCH VERPLICHTE IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VOOR HONDEN PER 1 APRIL 2013 l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n over houden van huisdieren Per 1 april

Nadere informatie

De Brug aan de Rio d Oro

De Brug aan de Rio d Oro De Brug aan de Rio d Oro Van Frederic Moyersoen Spelers : 2-4 Lee ijd: vanaf 8 jaar Duur: ca. 30 minuten Spelmateriaal 1 1 Brug uit 4 onderdelen 9 Planken 25 Scha en 4 Spelfiguren 1 Grot met scha en 4

Nadere informatie

Steenuil en ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet. Martijn van Opijnen (Dienst Regelingen) Wouter van Heusden (Dienst Landelijk Gebied)

Steenuil en ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet. Martijn van Opijnen (Dienst Regelingen) Wouter van Heusden (Dienst Landelijk Gebied) Steenuil en ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet Martijn van Opijnen (Dienst Regelingen) Wouter van Heusden (Dienst Landelijk Gebied) 5 november 2011 Wat doen DR en DLG Dienst Regelingen is namens

Nadere informatie

WAAROM LID WORDEN VAN EEN VOGELVERENIGING

WAAROM LID WORDEN VAN EEN VOGELVERENIGING WAAROM LID WORDEN VAN EEN VOGELVERENIGING Vragen die aan de orde komen zijn: Op welke manieren kun je vogels houden? Waar moet je op letten bij het aanschaffen en verzorgen van vogels? Waarom is het belangrijk

Nadere informatie

1. Boren. Omdat er veel soorten materialen bestaan die bijvoorbeeld hard, zacht of taai zijn, bestaan er ook veel soorten boren.

1. Boren. Omdat er veel soorten materialen bestaan die bijvoorbeeld hard, zacht of taai zijn, bestaan er ook veel soorten boren. 1. Boren Boren is het maken van ronde gaten in een materiaal met behulp van een boor. De boor wordt al draaiend in het materiaal geduwd. De twee snijkanten van de boor snijden stukjes van het materiaal

Nadere informatie

Montage instructie Mechanisch codeslot. Montage instructie Mechanisch codeslot met krukbediening Type KNSV 5150 SCP

Montage instructie Mechanisch codeslot. Montage instructie Mechanisch codeslot met krukbediening Type KNSV 5150 SCP Mechanisch codeslot met krukbediening Type KNSV 5150 SCP Mechanisch codeslot Situatie : Op bestaand DIN slot Mechanisch codeslot met krukbediening Type KNSV 5150 SCP Mechanisch codeslot Situatie : Met

Nadere informatie

WIELEN EN BANDEN 11. Capri 11: Sektie 11-1. Januari 1974

WIELEN EN BANDEN 11. Capri 11: Sektie 11-1. Januari 1974 WIELEN EN BANDEN 11 Inhoud Blz. Algemene beschrijving 2 Onderhouds afstellingen en controles 3 Speciale gereedschappen-indentificatie 4 Onderhouds- en reparatiebewerkingen inhoud 5 Onderhouds- en reparatiebewerkingen

Nadere informatie

Demontage Creative ZEN Screen en Battery

Demontage Creative ZEN Screen en Battery Demontage Creative ZEN Screen en Battery In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u uw ZEN openen. Dit is de basis voor het vervangen van het scherm of de batterij. Geschreven door: Zootboy INTRODUCTIE

Nadere informatie

HANDLEIDING STUREN VAN TRANSPORTBANDEN

HANDLEIDING STUREN VAN TRANSPORTBANDEN 1 HANDLEIDING STUREN VAN TRANSPORTBANDEN 1. INLEIDING Hiermede willen wij pogen een kleine hulp te geven om bij scheeflopende banden de oorzaak of eventuele oplossingen hiervan te vinden. Als een band

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST N [2004/200505]

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST N [2004/200505] BELGISCH STAATSBLAD 23.02.2004 MONITEUR BELGE 10417 MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST N. 2004 624 [2004/200505] De Waalse Regering, 27 NOVEMBER 2003. Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van

Nadere informatie

Spijkers & Schroeven. Nummer 30

Spijkers & Schroeven. Nummer 30 Nummer 30 Art.nr. 912751 Er steekt meer achter een simpele spijker of schroef dan u denkt. In deze KlusZo folder leest u niet alleen hoe u beter en makkelijker met spijkers en schroeven werkt, maar vooral

Nadere informatie

Vogelwacht Akkerwoude e.o.

Vogelwacht Akkerwoude e.o. NESTKASTINVENTARISATIE FERMANJEBOSK 2010 Tijdens de gure sneeuwwinter waren er in dit bos twee grote zilverreigers aanwezig, welke bij de opengebleven plekken in de sloten (bij de duikers) hun dagelijkse

Nadere informatie

102.001. Boter, kaas en eieren. N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. N102001#1

102.001. Boter, kaas en eieren. N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. N102001#1 10.001 Boter, kaas en eieren N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. 1 1. Produktinformatie: soort: elektronisch spel als bouwpakket toepassing: handenarbeid vanaf groep 7/8;. Materiaalinformatie:.1.

Nadere informatie

De kluut is een waad vogel en heeft dan ook de beschikking over een vijver van plm. 5m2 welke met regelmaat doorgespoeld wordt met vers water.

De kluut is een waad vogel en heeft dan ook de beschikking over een vijver van plm. 5m2 welke met regelmaat doorgespoeld wordt met vers water. Kweek ervaring met de kluut ( Recurvirostra avosetta) Het kweekseizoen 2008 ben ik met 5 koppels kluten begonnen. Alle koppels had ik samen in een volière zitten met een afmeting van 6 x 9 m en 3 meter

Nadere informatie

Instellen en gebruiken van een lintzaagmachine

Instellen en gebruiken van een lintzaagmachine 1 Instellen en gebruiken van een lintzaagmachine Een lintzaagmachine is een bijzonder nuttig apparaat voor zowel het zagen van ronde als rechte vormen. Het zaaglint van een lintzaagmachine loopt in een

Nadere informatie

Nieuwsbrief broedseizoen 2013 van. slechtvalken in Veldhoven en Eindhoven

Nieuwsbrief broedseizoen 2013 van. slechtvalken in Veldhoven en Eindhoven Postadres: Kermisberg 6, 5508 DW Veldhoven E-mail: info@vwgdekempen.nl Homepage: www.vwgdekempen.nl Vogelwerkgroep De Kempen Gironummer: 5859111 Kamer van Koophandel: 40238962 Nieuwsbrief broedseizoen

Nadere informatie

e l Hout B R I C O F I C H E

e l Hout B R I C O F I C H E 5043676 r u e Een d en s t a a l p t u o H E H I C F C O I B R Hout B R I C O F I C H E Inleiding Als u een deur zoekt, dan vindt u een ruim aanbod in de meest uiteenlopende en fijnste houtsoorten. De

Nadere informatie

Vangen van Edelherten te La Petite Pierre, Frankrijk

Vangen van Edelherten te La Petite Pierre, Frankrijk Vangen van Edelherten te La Petite Pierre, Frankrijk 29-31 maart 2005 Vercammen Jan IBW.W.C&Z.2005.003 1. Traject 2. Overzicht activiteiten Dinsdag 29 maart: Vertrek Geraardsbergen om 13u. Aankomst La

Nadere informatie

Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek

Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek Het deskundigenonderzoek neemt in de burgerlijke procedure een belangrijke plaats in. Hoewel de rechters niet verplicht zijn

Nadere informatie

De handleiding wordt bij de afhaling / levering overlopen en besproken. Montage muurprofiel Goot voorbereiden

De handleiding wordt bij de afhaling / levering overlopen en besproken. Montage muurprofiel Goot voorbereiden - Laat de beschermfolie, tijdens de montage, zo veel mogelijk rond de profielen en platen. De folie enkel verwijderen op de plaatsen waar u werkt. Dit voorkomt beschadigingen van de profielen, tijdens

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 10-07-2006 ff75.06.toek.057 10 augustus 2006 onderwerp doorkiesnummer bijlagen

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 10-07-2006 ff75.06.toek.057 10 augustus 2006 onderwerp doorkiesnummer bijlagen Dienst Regelingen Stichting Dierenambulance Den Haag de heer E. Louwrier Oosterbeek 5 2597 VJ DEN HAAG uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 10-07-2006 ff75.06.toek.057 10 augustus 2006 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Aanleg nieuwe leiding en plaatsen zwenkventiel Werkproces. Oasen 2012

Aanleg nieuwe leiding en plaatsen zwenkventiel Werkproces. Oasen 2012 Werkproces Oasen 2012 Zorg bij het werken langs de openbare weg altijd voor een goede en duidelijke wegafzetting. 2 Controleer als je begint met een grote klus of de benodigde materialen aanwezig zijn,

Nadere informatie

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC MONTAGEHANDLEIDING BELANGRIJKE INFORMATIE Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC Lees de hele handleiding aandachtig. Als de hierin vermelde instructies niet worden opgevolgd, is

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

De putters krijgen een putter/sijzen zaadmengsel. Ik koop deze mengeling bij Jan Koenings.

De putters krijgen een putter/sijzen zaadmengsel. Ik koop deze mengeling bij Jan Koenings. De kweek met de kleine Putter, Carduelis carduelis in voliere en broedkooi We begonnen dit jaar de kweek met 3 koppels. Eén koppel in een volière van 3m bij 0,8m. Eén koppel in een broedkooi buiten van

Nadere informatie

Gedragsregels VTU Kisten commissie

Gedragsregels VTU Kisten commissie Doel/doelstelling Het doel van de gedragsregels m.b.t. kisten die geschikt zijn om te worden gecremeerd, is ervoor te zorgen dat de crematie van een kist kan plaatsvinden zonder problemen, waarbij de getekende

Nadere informatie

Elektrische installatie op voertuigen

Elektrische installatie op voertuigen Elektrische installatie op voertuigen Doel Je kunt in een 12- of 24-voltinstallatie een storing opsporen en verhelpen. antwoorden Oriëntatie Voordat je met een trekker en een werktuig de openbare weg op

Nadere informatie

't Zinkske H.A.W. Bakker Vuurlinie RN NEERKANT. Datum 2 oktober 2015 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet

't Zinkske H.A.W. Bakker Vuurlinie RN NEERKANT. Datum 2 oktober 2015 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag 't Zinkske H.A.W. Bakker Vuurlinie 10 5758 RN NEERKANT Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft Beslissing

Nadere informatie

De kuifmees aan het hakkuh!

De kuifmees aan het hakkuh! Mart Rousseau De kuifmees aan het hakkuh! Kweekverslagen Van de kuifmees zijn een aantal kweekresultaten bekend. Een beperkt aantal, niet te uitvoerige, kweekverslagen zijn er op internet te vinden. René

Nadere informatie

De Kookaburra Lachende Hans Australische Bosijsvogel Dacelo Novaeguineae

De Kookaburra Lachende Hans Australische Bosijsvogel Dacelo Novaeguineae De Kookaburra Lachende Hans Australische Bosijsvogel Dacelo Novaeguineae Het geluid, de lachende roep is overal ter wereld bekend. Oorspronkelijk komt de Kookaburra uit het oosten van Australië. Maar hij

Nadere informatie

Je fiets, je vriend, laat hem nooit LOS. preventie. brugge.be/preventie

Je fiets, je vriend, laat hem nooit LOS. preventie. brugge.be/preventie brugge.be/preventie preventie v.u. J. Coens, stadssecretaris, Burg 12, B-8000 Brugge niet op de openbare weg gooien. Je fiets, je vriend, laat hem nooit LOS tips OM FietSDieFStAL te voorkomen Sluit je

Nadere informatie

Verstekzaagmachine Elu/DeWALT 230 V

Verstekzaagmachine Elu/DeWALT 230 V Verstekzaagmachine Elu/DeWALT 230 V Code: 700002 Veiligheidssymbolen: Fabricaat/merk: Type: Elu/DeWALT TGS 3 / DW 743 (N) Toepassing Zagen van hout, aluminium en kunststof. Veiligheidsvoorschriften Lees

Nadere informatie

Artikel 1. Uitgangspunten.

Artikel 1. Uitgangspunten. Uitvoeringsbesluit van het Reglement van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van volière- of kooivogels. Artikel 1. Uitgangspunten. De NBvV stelt zich

Nadere informatie

1. Probleemstelling. 1. Staan jou boeken op je kamer ook zo slordig? Hoe lossen we dat op?

1. Probleemstelling. 1. Staan jou boeken op je kamer ook zo slordig? Hoe lossen we dat op? 1. Probleemstelling 1. Staan jou boeken op je kamer ook zo slordig? Hoe lossen we dat op? 2. We gaan tijdens de lessen TO een boekensteun maken, probeer aan de hand van het model in de klas de verschillende

Nadere informatie

Waar komt het vaste (vogel) gaas te hangen?

Waar komt het vaste (vogel) gaas te hangen? Waar komt het vaste (vogel) gaas te hangen? Aan de binnenkant of aan de buitenkant? In de markt bestaan er verschillende manieren van werken en elke fabrikant kiest uiteindelijk voor de ene of de andere

Nadere informatie

Europese vogels kweken Deel 1

Europese vogels kweken Deel 1 Europese vogels kweken Deel 1 De tijd dat het in Nederland illegaal was om bepaalde Europese vogelsoorten in gevangenschap te houden ligt gelukkig al weer een hele poos achter ons. Inmiddels heeft een

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING KLEINE VEREN VAN KOOLSTOFSTAAL

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING KLEINE VEREN VAN KOOLSTOFSTAAL NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING D - 3 KLEINE VEREN VAN KOOLSTOFSTAAL Heruitgave Deze versie werd niet gewijzigd, enkel de lay-out is aangepast UITGAVE : 08/1965 Index

Nadere informatie

Kart Afstellingen. Uit- spoor en toe- spoor

Kart Afstellingen. Uit- spoor en toe- spoor Kart Afstellingen Een goed afgesteld kart chassis is een van de belangrijkste vereisten om snelle tijden te kunnen rijden. Een goede stuurmanskunst, banden met veel grip en een perfect afgestelde motor

Nadere informatie

TECHNIEK THEMA: METAAL

TECHNIEK THEMA: METAAL TECHNIEK THEMA: METAAL Naam: School: Klas: Datum:.... METAAL Sleutelhanger uit aluminium Materiaal: Gereedschap: aluminium plaatje liniaal, potlood, schaar bankschroef met spanplaten sleutelhangerring

Nadere informatie

STICHTING IT EIBERTSHIEM

STICHTING IT EIBERTSHIEM 4/6/2013 WWW.OOIEVAARS.NL STICHTING IT EIBERTSHIEM Jaarverslag 2012 H.Folkertsma TOP. Van stadsmensen wordt vaak beweerd dat ze geen verstand van de natuur hebben. Of dat zo is waag ik te betwijfelen,

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE POSTKASTSYSTEMEN Briefkleppen. Briefklep type C. Briefklep type W. Briefklep type X WWW.OOSTWOUD.COM

PRODUCTINFORMATIE POSTKASTSYSTEMEN Briefkleppen. Briefklep type C. Briefklep type W. Briefklep type X WWW.OOSTWOUD.COM PRODUCTINFORMATIE POSTKASTSYSTEMEN Briefkleppen Briefklep type C MATERIAAL Gepoedercoat zincor, corrosievast staal kwaliteit.40 (AISI 04) gepoedercoat of geborsteld, corrosievast staal kwaliteit.440 (AISI

Nadere informatie

LUISTER NAAR. DE RISICO S van PRAKTISCHE OPLOSSINGEN. Een initiatief van:

LUISTER NAAR. DE RISICO S van PRAKTISCHE OPLOSSINGEN. Een initiatief van: LUISTER NAAR JE LONGEN DE RISICO S van werken met FIJNSTOF en KWARTSSTOF PRAKTISCHE OPLOSSINGEN Een initiatief van: Wat is kwartsstof Siliciumdioxide, of kwarts, bestaat uit de chemische elementen silicium

Nadere informatie

Bosbroedende vogelsoorten

Bosbroedende vogelsoorten Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecoloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecoloog

Nadere informatie

Resultaten van het kleurringen van Nijlganzen en Grote Canadese Ganzen Frank Majoor & Berend Voslamber

Resultaten van het kleurringen van Nijlganzen en Grote Canadese Ganzen Frank Majoor & Berend Voslamber Resultaten van het kleurringen van Nijlganzen en Grote Canadese Ganzen Frank Majoor & Berend Voslamber Sovon-rapport 2013/74 Resultaten van het kleurringen van Nijlganzen en Grote Canadese Ganzen Frank

Nadere informatie

N.O.P. Papegaaienpark

N.O.P. Papegaaienpark (nestkastproject) M. Sloendregt N.O.P. Papegaaienpark 2 Nestkasten verslag Papegaaienpark Stichting N.O.P. 28 Wil de Veer INLEIDING Op verzoek van de eigenaar van het Nederlands Opvangcentrum voor Papegaaien,

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 25 november 2008 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0653/2005 ingediend door Marion Locker (Duitse nationaliteit), namens de Oostenrijkse

Nadere informatie

Vervangen van de UJ s in de cardan-assen.

Vervangen van de UJ s in de cardan-assen. Vervangen van de UJ s in de cardan-assen. Toen ik tijdens de vorige klus (conversie lichte vracht) onder de auto lag merkte ik dat er speling zat op de achterste kruisje van de achterste cardan-as. Daarna

Nadere informatie

Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen.

Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen. CBT12XS BATTERIJTESTTOESTEL Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen. TESTVERLOOP / GEBRUIKSAANWIJZINGEN BELANGRIJK: 1. Voor het testen van de prestatie van 12 V-accu s (CCA:

Nadere informatie

Pietá, Michelangelo DRAAGBAAR

Pietá, Michelangelo DRAAGBAAR Pietá, Michelangelo DRAAGBAAR In de Sint Pieterskerk in Rome staat het beeld Piëta van Michelangelo: een kleine zittende vrouw over wier schoot een slappe, volwassen man ligt. Ze kan hem nauwelijks dragen,

Nadere informatie

Montagehandleiding Ingebouwde kast

Montagehandleiding Ingebouwde kast Montagehandleiding Ingebouwde kast Benodigdheden : Deze handleiding toont je de basisstappen, afwerking en indeling kunnen naar eigen creativiteit uitgevoerd worden. En hangen af van je eigen smaak. Zorg

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF - Speciale editie oktober 2012

NIEUWSBRIEF - Speciale editie oktober 2012 NIEUWSBRIEF - Speciale editie oktober 2012 Onderwerpen: - Wijzigingen op de Uitvoeringsverordening - Definitie oorsprongscodes R, C en D - Definitie Jachttrofee - Documenten voor persoonlijke doeleinden

Nadere informatie

KEUZE VAN DISCUSVISSEN

KEUZE VAN DISCUSVISSEN Uit de bibliotheek van DISCUS PASSIE.nl 1 januari 2014 INFOBLAD KEUZE VAN DISCUSVISSEN DISCUS PASSIE.nl Passie maakt het verschil Keuze van discusvissen Er zijn zeer veel verschillende soorten discusvissen

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS

VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS Eerste Hulp bij Gas Wat doe je als je een gas krijgt? Waar moet je op letten als je gesanctionneerd wordt voor het voeren van sociale actie? Is er beroep mogelijk? Wat

Nadere informatie

Stroperij. Aangereden Wild. De boswachter. Stichting Groennetwerk GROENNETWERK GROENNETWERK NW-VELUWE STICHTING NW-VELUWE

Stroperij. Aangereden Wild. De boswachter. Stichting Groennetwerk GROENNETWERK GROENNETWERK NW-VELUWE STICHTING NW-VELUWE Wilde dieren in gevaar Stroperij Aangereden Wild STICHTING NW-VELUWE NW-VELUWE De boswachter GROENNETWERK GROENNETWERK Stichting Groennetwerk Stropen is dieren stelen uit de natuur. Dieren zoals hazen,

Nadere informatie

Meeuwen in Alkmaar. Voorkom meeuwen overlast op uw dak

Meeuwen in Alkmaar. Voorkom meeuwen overlast op uw dak Meeuwen in Alkmaar Voorkom meeuwen overlast op uw dak Colofon: Gemeente Alkmaar Postadres: Postbus 53 1800 BC Alkmaar Centraal meldnummer 072-548 9444 internet: www.alkmaar.nl Deze folder is een uitgave

Nadere informatie

EE Reeksen Europese vogels Reeks groep benaming opgenomen vogels Latijnse benaming OO1 1-01 Europese vinkachtigen Wildkleur 01 Appelvink

EE Reeksen Europese vogels Reeks groep benaming opgenomen vogels Latijnse benaming OO1 1-01 Europese vinkachtigen Wildkleur 01 Appelvink EE Reeksen Europese vogels Reeks groep benaming opgenomen vogels Latijnse benaming OO1 1-01 Europese vinkachtigen Wildkleur 01 Appelvink Coccothraustes coccothraustes OO1 1-02 Europese vinkachtigen Wildkleur

Nadere informatie

MONOFIX De perfecte buisaansluiting voor inspectieputten op een gefixeerde plaats

MONOFIX De perfecte buisaansluiting voor inspectieputten op een gefixeerde plaats MONOFIX De perfecte buisaansluiting voor inspectieputten op een gefixeerde plaats Precies passende montage van geprefabriceerde putten met bestaande buizen Innovatief buizensysteem in twee varianten Flexibele

Nadere informatie

Flexibele buizen voor gas Gepatenteerd uniek systeem

Flexibele buizen voor gas Gepatenteerd uniek systeem HYDRA GS Flexibele buizen voor gas Gepatenteerd uniek systeem Het HYDRA GS systeem bestaat uit een flexibele geribbelde inox buis in inox 316 L (Hydra Witzenmann) beschermd met een geel synthetisch omhulsel

Nadere informatie

Uw eigen broedhok bouwt u zo

Uw eigen broedhok bouwt u zo 1 Zelf aan de slag Uw eigen broedhok bouwt u zo Dit hebt u nodig: spijkertjes schroeven 3,5 x 30 mm schroeven 3,5 x 10 mm 2 scharnieren 7 x 7 cm 2 eierkist-sluitingen 1 drukschakelaar met maakcontact elektriciteitsdraad

Nadere informatie

Er staan een paar zaaibakken in de hoek van de tuin waar een aantal scheuten eerder in gepoot werden.

Er staan een paar zaaibakken in de hoek van de tuin waar een aantal scheuten eerder in gepoot werden. Vertaling Les 8 augustus 2014 Bonsaiblad Satsuki Kenkyu Geschreven door Isamu Enomoto (officieel lector van de Japanse Satsuki vereniging). Handleiding om Satsuki azalea s te kweken en te vormen in alle

Nadere informatie

Referentieprojecten zie ook onze website www.bia-systeemwanden.nl/referenties

Referentieprojecten zie ook onze website www.bia-systeemwanden.nl/referenties BIA RETAIL WANDEN Referentieprojecten zie ook onze website www.bia-systeemwanden.nl/referenties 1 RETAIL ASSORTIMENT MDF BLANK 12 MM MESS/GROEF AFDEKLAT WIT TELESCOOP ANTENNE met Grid METALEN S-CLIP MDF

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot. sv RIS Regnr. DSB/ Den Haag, 30 augustus 2011

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot. sv RIS Regnr. DSB/ Den Haag, 30 augustus 2011 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot sv 2011.404 RIS 180999 Regnr. DSB/2011.506 Den Haag, 30 augustus 2011 Inzake: duiven sterven hongerdood De

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vapalux druklantaarn M320

Gebruiksaanwijzing Vapalux druklantaarn M320 Gebruiksaanwijzing Vapalux druklantaarn M320 Gebruik voor de Vapalux druklamp alleen extra gezuiverde petroleum van de klasse A III met een vlampunt van hoger dan 60 C. Zie ook de bijgevoegde data sheet

Nadere informatie

Aantal Afmetingen Beschrijving

Aantal Afmetingen Beschrijving 7.7 Aluminium trekker-oplegger Stuklijst Aantal Afmetingen Beschrijving Nummer (mm) Vierkante aluminium buis /x6 trekker/oplegger/ashouder //// Draadeind Ø x mm as 6 Wielen 6 Ø wielen 7 Platkopschroeven

Nadere informatie

TOTAL GLAS PUIEN, DEUREN EN WANDEN

TOTAL GLAS PUIEN, DEUREN EN WANDEN TOTAL GLAS PUIEN, DEUREN EN WANDEN 1 2 Wilt u een uitnodigende winkelpui, een flexibel indeelbaar kantoor of een transparante entree? Het is allemaal mogelijk met TOTAL GLAS puien, wanden en deuren van

Nadere informatie

HC Sinus Slide joints voor voeg reparaties in industrievloeren

HC Sinus Slide joints voor voeg reparaties in industrievloeren HC Sinus Slide joints voor voeg reparaties in industrievloeren Beschadigde dilatatievoegen zijn een echte nachtmerrie voor elke warehouse- and facility manager. Het is een bron van continue frustratie

Nadere informatie

Regenboog U-lamp. Stuklijst: by Horst Wagner. Benodigd gereedschap en hulpmiddelen: Veiligheidstip

Regenboog U-lamp. Stuklijst: by Horst Wagner. Benodigd gereedschap en hulpmiddelen: Veiligheidstip is uniek 105.641 Regenboog U-lamp Stuklijst: 2x regenboog-led 5 mm 1x acrylglas 3 x 30 x 110 mm 1x kunststof stick ø11 x 200 mm 1x schakeldraad, rood 500 mm 1x schakeldraad, zwart 500 mm 2x platte stekkerhuls

Nadere informatie

Figuur 4. lagerpunt iets verdraaid. lagerpunt goed uitgelijnd. extra wrijving

Figuur 4. lagerpunt iets verdraaid. lagerpunt goed uitgelijnd. extra wrijving Tips voor een goede werking van de slingerklok. Nadat het artikel over de staande klok in het clubblad van november 0 was verschenen, kreeg ik van iemand de vraag: ik heb de klok nagebouwd en zelfs met

Nadere informatie

EF24-70mm f/2.8l II USM

EF24-70mm f/2.8l II USM EF24-70mm f/2.8l II USM NLD Handleiding Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Canon-product. De EF24-70mm f/2,8l II USM van Canon is een hoogwaardig standaard zoomobjectief voor gebruik met EOS-camera

Nadere informatie

De Braamsluiper (Sylvia Curruca)

De Braamsluiper (Sylvia Curruca) De Braamsluiper (Sylvia Curruca) De braamsluiper Inleiding De braamsluiper is een insectenetende vogel die ongeveer 14 cm groot is. Zowel man als pop dragen hetzelfde verenpak en zijn mijn inzien niet

Nadere informatie

Deze omzendbrief is bestemd voor de overheden die over een brandweerkorps beschikken.

Deze omzendbrief is bestemd voor de overheden die over een brandweerkorps beschikken. MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 8 APRIL 2008 BETREFFENDE DE STANDAARDISERING VAN DE CONTAINERSLEDES DIE BESTEMD ZIJN VOOR DE OPENBARE BRANDWEER EN DE CIVIELE BESCHERMING. (B.S. 11.06.2008) Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

(nestkastenproject) Golfbaan Welschap

(nestkastenproject) Golfbaan Welschap (nestkastenproject) Golfbaan Welschap 4 Nestkastenverslag Golfbaan Welschap, 27 Wil de Veer In het voorjaar werd samen met diverse vrijwilligers begonnen met de noodzakelijke schoonmaak van de nestkasten.

Nadere informatie

Inbouw Fietscomputer in een Burton.

Inbouw Fietscomputer in een Burton. Inbouw Fietscomputer in een Burton. Op 10 december 2011 heeft Harrie Hannink op de BOC bijeenkomst in Zutphen aan een aantal BOC leden uitleg gegeven over het kaartlezen volgens het bol-pijl principe.

Nadere informatie