voordoen die schade berokkenen aan de natuurlijke vogelstand, is die regelgeving niet in overeenstemming met de Vogelrichtlijn.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voordoen die schade berokkenen aan de natuurlijke vogelstand, is die regelgeving niet in overeenstemming met de Vogelrichtlijn."

Transcriptie

1 Ministerieel besluit pootringen Dee huidige regelgeving in Vlaanderen blijkt niet in overeenstemming te zijn met de Richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het behoud van de vogelstand hierna Vogelrichtlijn genoemd). In het arrest VERGY van 8 februari 1996 bepaalt het Europees Hof van Justitie immers dat de Lidstaten voor wat betreft het toestaan van de handel in beschermde Europese vogels die in gevangenschap zijn geboren en opgekweekt een regeling dienen uit te werken die de waarborg waarborg biedt dat het houden van in gevangenschap geboren en opgekweekte vogels op geen enkele manier schade berokkent aan de natuurlijke stand. Aangezien de bepalingen van art. 42 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met beb trekking tot soortenbescherming tenbescherming en soortenbeheer en het voorliggende ontwerp van Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de kenmerken en de kwaliteit van pootringen voor vogels niet kunnen uitsluiten dat er zich op het terrein ernstige onregelmatigheden on voordoen die schade berokkenen aan de natuurlijke vogelstand, is die regelgeving niet in overeenstemming met de Vogelrichtlijn. Vogelricht De huidige regelgeving betreffende het houden en registreren van gekweekte Europese vogels is ontoereikend. Er moet een degelijke en sluitende registratie komen van alle Europese vogels die in gevangengevange schap worden gehouden. Eén én soort ringen is ideaal, zowel voor het bedrijf dat de ringen produceert als voor de vogelhouders/kwekers en de controlerende controlerende overheid. M.a.w. het moet gaan om ringen die ala lemaal uit dezelfde legering bij bij voorkeur INOX) vervaardigd zijn,, ongeacht de verschillende diameters voor de diverse vogelsoorten. Het H is duidelijk dat de huidige ringen niet voldoen omdat ze te fraudegeevoelig d zijn. De aluminiumlegering is niet hard genoeg, waardoor de ringen gemakgema kelijk kunnen worden gemanipuleerd. b Je zou in de eerste plaats kunnen dende ken aan gehard staal dat niet kan worden bewerkt. Het enige probleem c a foto 1 met gehard staal is dat het kan oxideoxid ren. Daarom kan best overgeschake schakeld worden naar INOX-ringen, ringen, ook al wordt door vogelkwekers en -bonden bonden beweerd dat dergelijke ringen te zwaar zijn voor kleine vogels. De firma Coditech heeft momenteel een ring op de markt die bestaat uit een aluminiumlegering iniumlegering die harder is dan die van de traditionele aluminium ringen. Enkele van die ringen rin met verschillende diameter staan afgebeeld op foto 1.. Het aluminium is wel harder, maar de ringen op zich wegen nauwelijks meer dan de gewone ringen. De kleine ringen op de foto, aangeduid met de letter a,, wegen amper 0,15 gram; de blauw geanodiseerde ring met letter b weegt 0,45 gram; de zwarte rinri gen met letter c hebben een gewicht van 0,75 gram en de aluminiumkleurige ringen met letter d een gewicht van 0,90 gram. ram. Als we het gewicht van deze ringen 33% zwaarder maken om dat van INOX-ringen INOX te kennen, komen wij aan volgende gewichten: de kleinste ring a weegt dan 0,049 gram meer: ± 0,19 gram, ring b 0,148 gram meer: ± 0,59 gram, ring c 0,247 gram meer: ± 0,99 gram am en ring d 0,297 gram meer: ± 1,19 gram.

2 Volgens het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN) kan dit extra gewicht geen problemen geven voor de vogel. Als bewijs vermeld ik hier graag het gegeven van een Goudhaan Regulus regulus)) dat amper 5 gram weegt. Het vogeltje werd door een wetenschappelijk ringer in Vlaanderen gevangen. Het droeg een veel te grote pootring van het Russische ringstation Moskwa. Moskwa De ring was in feite bestemd stemd voor het ringen van een vogel zo groot als een Geelgors Emberiza Emberiza citrinella). Toch heeft de Goudhaan met die ring een afstand van ongeveer km afgelegd om tot in Vlaanderen te gerag ken. Vogels in een volière hoeven uiteraard dergelijke afstanden niet af te leggen en zullen bijgevolg absoluut geen hinder ondervinden dervinden van een pootring poo ng die amper 33% zwaarder weegt. Er mag ook niet vergeten ten worden dat het lichaamsgewicht lichaam gewicht van vogels onderhevig is aan schommelingen. D.w.z. dat een vogel een verschil van ± 10% kan vertonen tussen ochtendochtend en avondgewicht. Het ringensysteem biedt geen oplossing aan het frauduleus ringen van nestjongen in nesten in de nan tuur. De holenbroedende en/of nestkastenbroedende vogelsoorten of vogelsoorten die dicht bij de mens broeden bv. in tuinen) zijn het gemakkelijkste slachtoffer. Sommige malafide malafi vogelkwekers hangen zelfs speciaal nestkasten op in de natuur met de bedoeling de nestjonnestjo gen tijdens hun eerste levensdagen dagen te ringen met gesloten kweekringen, ze te laten grootbrengen door hun eigen ouders en ze uit het nest te roven vlak voor ze uitvliegen. iegen. Eenmaal in de volièvoli re zijn de vogels eigen kweek, want de betrokken trokken vogelhouder dient niet aan te tonen waar hij ze vandaan heeft foto 2 gehaald geen inventaris ris en geen steekkaarten). Zo heeft in 1999 een vogelringer van het KBIN in Tongerlo in een van de nestkastjes die hij voor Ringmussen Passer montanus)) had opgehangen, gesloten kweekringen van een bepaalde vogelbond v gelbond aangetroffen aan de poten van de vier nestjongen.. Dit gebeurde toen hij de kast controleerde met de bedoeling de jongen te ringen met wetenschappelijke etenschappelijke ringen. Over de kweekringen waren vleeskleurige vlee kleurige rubberen hulsjes geschoven, afkomstig van een fietsventiel zie foto 2) om te beletten dat de oudervogels de pootringen zouden aanzien als vreemde voorwerpen en de jongen uit het nest zouden gooien. Ook Torenvalken Falco tinnunculus), Bosuilen Strix aluco), ), Kerkuilen Tyto alba) en andere holenbroedende lenbroedende soorten zijn gemakkelijk uit een nestkast te roven, nadat ze gedurende hun eerste levensdagen l werden geringd met gesloten kweekringen. De Kerkuilwerkgroep Vlaanderen heeft al meermaals mee maals ondervonden dat kerkuilkasten op kerktorens of andere locaties worden opengebroken en de nestjongen geroofd. geroofd. Het H probleem doet zich ook voor bij vogelsoorten die in een eigen gemaakt nest broeden. Fraude werd al vastgesteld bij Rietgorzen Emberiza schoeniclus)) en Zanglijsters Turdus philomelos), ), maar alle vogelsoorten die gemakkegemakk lijk in tuinen broeden vormen een doelwit voor malafide vogelliefhebbers. Ook de smokkel van in het wild gevangen Putters Carduelis Carduelis carduelis), Goudvinken Pyrrhula pyrrhula), ), Appelvinken Coccothraus tes coccothraustes)) en Barmsijzen Carduelis flammea)) in grote aantallen vanuit Polen naar ons land is een erg bekend fenomeen. Er zou ook een regelmatige trafiek in zogezegde kweekvogels kweekvogel tussen ons land en Groot-Brittannië Brittannië bestaan. Er worden ook op grote schaal eieren in de natuur geroofd die dan in broedmachines uitgebroed worden. De uitgekipte jongen kunnen dan zonder problemen binnen de eerste levensdagen gelegaliseerd worden met een gesloten pootring.

3 Ik ben van mening dat het verplichte gebruik van een gepaste ringdiameter per vogelsoort zoals het vroeger was een extra garantie biedt voor het reglementair houden van vogels in gevangenschap. Dit neemt echter niet weg dat bij een controle van een vogelkweker de vogels in ieder geval in de hand moeten worden genomen om na te gaan of er niet met de ringen werd gesjoemeld. Deze verplichting moet natuurlijk gebeuren in combinatie met mijn andere voorstellen, wil men het frauderen ernstiger en efficiënter aanpakken. Naast het opleggen van ringmaten, zouden de ringen een letter moeten meekrijgen die correspondeert met de binnendiameter van de ring in kwestie. Enkele voorbeelden van ringmaten die door bepaalde kwekersverenigingen worden gehanteerd: Vink Fringilla coelebs) = Ø 2,5 mm & letter C; Geelgors Emberiza citrinella) = Ø 2,9 mm & letter E; Kruisbek Loxia curvirostra) = Ø 3,2 mm & letter F. In combinatie met een hardere legering INOX) en het verplichte gebruik van kleurringen, kan de vermelding van de ringmaat corresponderende letter) op de ring een meer eenvoudige controle bewerkstelligen. Eén ding is zeker: als het gebruik van INOX-ringen wordt ingevoerd om manipulatie van de binnendiameter tot een minimum te beperken, dan zitten we al voor een deel op de goede weg. Het is een goede zaak dat art. 2, 1, 3 van het ontwerp van Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de kenmerken en de kwaliteit van pootringen voor vogels het gebruik van geanodiseerde kleurringen verplicht. Dit is een bijkomend criterium om fraude met ringen te vermijden. Anodiseren is het elektrolytisch oxideren van aluminiumlegeringen. Elk jaar kiest de C.O.M. een nieuwe kleur en het volstaat dus om de kleurkeuze van deze internationale organisatie te volgen. Door het feit dat de ringen geanodiseerd zijn in kleur, wordt het frauderen met de ringen ook een stuk moeilijker. De kleur is maar oppervlakkig en verdwijnt als men materiaal van de ring wegneemt door vijlen, boren, frezen ), maar ook als men de ring probeert te vergroten met behulp van bijvoorbeeld conische stiften. Door het opendrukken van de ring zullen kleine barstjes in de ring zichtbaar worden. Maar het zou nog beter zijn indien men van aluminium ringen overstapt naar INOX-ringen. Uiteraard mogen deze ringen niet worden gebruikt voor het ringen van kanaries, parkieten en andere gedomesticeerde huis)vogels. CONCRETE VOORSTELLEN 1. Het gebruik van nieuwe pootringen die minder fraudegevoelig zijn m.a.w. ringen die vervaardigd zijn uit een hardere legering dan de huidige aluminium ringen), met een speciale voorkeur voor INOX. Bovendien moeten de ringen geanodiseerd zijn in kleur, volgens de keuze van de internationale Confédération Ornithologique Mondiale, weliswaar enkel bedoeld om gekweekte Europese vogelsoorten te ringen. 2. Het opstellen van een lijst met kwetsbare soorten die onvoorwaardelijk beschermd zijn en onder geen enkele voorwaarde in gevangenschap kunnen worden gehouden. 3. Het terugsturen naar de administratie van niet gebruikte pootringen vóór 31 januari. Die ringen kunnen dan eventueel worden gerecycleerd. 4. Het instellen van een DNA-onderzoek als er vermoedens bestaan van illegale wildvang. Als dat onderzoek fraude aan het licht brengt, draait de overtreder op voor de kosten van het onderzoek en wordt hij ambtshalve gerechtelijk vervolgd.

4 1. DOORZAGEN VAN RINGEN ONREGELMATIGHEDEN OP HET TERREIN Het huidige ringensysteem legt een ernstige hypotheek op de efficiënte bescherming van de wilde voworden immers inbreuken en onregelmatigheden vastgesteld, zo- gels. Met de regelmaat van een klok wel op beperkte als op omvangrijke schaal. De onregelmatigheden op beperkte schaal doen zich voornamelijk voor bij particuliere vogelliefhebbers en vogelvangers die voor de eigen volière of voor een collega enkele tientallen) vogels vangen. Deze vangsten mogen echter niet worden onderschat; afhanvangst toch nadelige gevolgen hebben voor een plaatselijke po- pulatie. Bij de omvangrijke zaken betreft het goed georganiseerde vogelvangers die hun buit vaak ook kelijk van de soort kan deze beperkte in Wallonië en het buitenland gevangen) verkopen in het vogelliefhebbercircuit via beurzen, tentoonstellingen of vogelshows) of rechtstreeks aan vogelhandelszaken met een handelsregister. Georgani- seerde smokkelbenden in Vlaanderen zijn dan weer actief met vogels die uit het buitenland komen, o.a. het voormalige Oostblok of Rusland Siberië). Het zou het wenselijk zijn omdat de bescherming van vogels verder reikt dan de eigen landsgrenzen dat het Europees es Hof zijn arrest van 8 februari 1996 Vergy) zou herzien. Ik ben van mening dat het Hof de nefaste gevolgen op het terrein onvoldoende heeft ingeschat. Het lijkt erg aanvaardbaar dat in ge- vangenschap geboren en opgekweekte vogels, die behoren tot de op het grondgebied van de Lidstaten van de E.U. voorkomende soorten, niet dezelfde bescherming genieten dan hun soortgenoten die in de natuur zijn geboren. Maar er is geen enkele Lidstaat die er ooit in zal slagen sluitende maatregelen te treffen die een effectieve bescherming garanderen van de in het wild geboren individuen van die soor- ten, ook al is dat precies de doelstelling van de Richtlijn. Het doorzagen van gesloten pootringen is de meest eenvoudige techniek om adulte vogels die in de natuur werden gevangen te ringen. Gesloten kweekringen met de juiste diameter de diameter die past bij de te ringen vogelsoort) worden met een figuurzaagje doorgezaagd, lichtjes open geplooid en ver- volgens terug dichtgeknepen rond het loopbeen van de volwassen vogel. Dit systeem is natuurlijk ook het minst professionele. Een boswachter of politieagent die vertrouwd is met deze materie en die voldoende gemotiveerd is, zal snel merken dat er gefraudeerd werd. Wanneer de controle van een en volière echter oppervlakkig gebeurt en de verbalisant de kooi niet binnen gaat om de vogels te vangen en in de hand te bekijken, dan kan de dubieuze vogelliefhebber de dans ontspringen foto 3 Uit ervaring weet Vogelbescherming dat sommige boswachters bij een controle een steekproef houden en ongeveer één tiende van het aantal vogels in een volière vangen voor controle in de hand. Wordt bij verschillende vogels fraude vastgesteld, dan worden alle andere vogels ook gevangen en gecontroleerd. Op foto 3 zien we een Goudvink Pyrrhula pyrrhula) die met een open gezaagde kweekring is gemerkt.

5 Vaak zijn vogelvangers snel tevreden met dit systeem: ze passen het meestal zelf toe en het kost hen niets extra. Zij weten immers dat weinig verbalisanten deze complexe materie goed beheersen. Vooral politieagenten die al bevoegd zijn voor zoveel andere zaken en deze materie vaak onvoldoende kennen, worden door de kweker al eens op het verkeerde spoor gezet. Vogelliefhebbers die minder snel tevreden of die wantrouwig zijn, willen hun fraudepraktijken beter verdoezelen en proberen de ring terug dicht te maken met behulp van een soldeerbout en lood ofwel met superlijm. Op die manier is de fraude minder gemakkelijk vast te stellen van op afstand. Als de vogel echter in de hand wordt geno- men en de ring van nabij wordt gecontroleerd eventueel met behulp van een loep dan valt de eigenaar van de vogel snel door de mand en kunnen zijn vogels in beslag worden genomen. foto 4 UITVIJLEN VAN DE BINNENDIAMETER WEGNEMEN VAN MATERIAAL) Een andere techniek om beschermde vogels die in de natuur werden gevangen te legaliseren, is het vergroten van de binnendiameter van de pootring. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. De meest eenvoudige manier is het gebruik van een rond vijltje foto 4). Daarmee wordt materiaal van de ring weggenomen, waardoor de wand van de ring een stuk dunner wordt. Aangezien het uitvijlen met de hand gebeurt, is het nagenoeg onmogelijk de binnendiameter mooi cilindrisch te houden. Dergelijke ringen zijn dan ook vaak aan één kant dunner. Bij controle van de vogel in de hand is dat gemakkelijk vast te stellen. Om te voorkomen dat de dikte van de ring na foto 4 manipulatie niet overal gelijk is, kunnen andere technieken worden toegepast. Eén van die technieken is het uitboren of uitfrezen van de binnendiameter. nendiameter. Voordeel hierbij is in tegenstelling tot het handmatig uitvijlen dat de dikte van de ring overal gelijk blijft. Maar hier zijn wel enkele risico s aan verbonden. Om zo n kleine ring uit te boren, moet je hem immers vast- klemmen in een bankschroef. Daarbij loop je het risico de ring aan de buitenkant te beschadigen. Dit is vooral het geval als de boor in de aluminium ring vastloopt en de ring in de bankschroef begint rond te draaien. Bij een controle in de hand is dat natuurlijk gemakkelijk vast te stellen. VERGROTEN VAN DE BINNENDIAMETER ZONDER MATERIAAL WEG TE NEMEN) Tegenwoordig worden steeds betere technieken toegepast. Men kan de binnendiameter van een ring ook vergroten zonder materiaal te verwijderen. Hier bestaan verschillende mogelijkheden voor. Sommige van die technieken zijn aan het licht gekomen tijdens gerechtelijke inbeslagnemingen bij speciaoverheid werd bij bepaalde personen een groot aantal ongeringde vogels aangetroffen die hen door illegale vogelvangers wer- den toevertrouwd. Daarnaast vond men ook grote aantallen gesloten pootringen die ze bij hen bond list-omringers.. Op het ogenblik van de vaststellingen door de verbaliserende a hadden besteld én gekregen. Het gaat vaak om duizenden exemplaren. De meest eenvoudige methode is het oprekken van de binnendiameter met behulp van een hamer en een spijker. Deze spijker is enkele tienden van een millimeter dikker dan de binnendiameter van de ring. Spijkers zijn in de handel verkrijgbaar in alle mogelijke maten, zodat men voor elk soort ring wel een geschikte spijker vindt.

6 Aangezien de spijker een conische punt heeft, kan hij gemakkelijk door de ring heen worden geslagen en zal de ring gelijkmatig worden opengerukt. opengerukt Foto 5 toont aan dat je echt niet veel materiaal nodig hebt om gesloten kweekringen te vergroten. Het materiaal werd in beslag genomen bij een specialistomringer.. Dit eenvoudige gereedschap maakte deel uit van een heel arsenaal werktuigen, het ene al wat meer gesofisticeerd dan het andere. Betrokkene was in het bezit van een groot aantal spijkers van verschillende dikte. Sommige spijkers waren duidelijk bewerkt met schuurpapier om zo de dikte voorvoo aan te verminderen. Foto 5 laat zien hoe een gesloten ring wordt opengewerkt met behulp van een spijker en een hamer. Dit is een vrij primitieve methode, foto 5 maar andere omringers beschikken over een goed ingerichte werkplaats en kunkunnen ringen oprekken met behulp van een kolomboormachine die gebruikt wordt als drukpers. kpers. In plaats van een metaalboor in de boorkop te steken, gebruikt men een cilindrische stift die aan het uiteinde lichtjes conisch is. De spijkers of stiften zijn dus enkele tienden van een millimeter dikker dan de binnendiameter van de pootringen. Doorr deze handeling kunnen in gewone g ne aluminium ringen kleine scheurtjes ontstaan. Die worden dan met een fijn penseeltje en metaalmetaalverf gecamoufleerd. Als de ringen klaar zijn, zijn wordt zalf of vaseline gebruikt om ze aan de poot van de vogels te bevestigen. De achterteen achterteen wordt meestal naar de tarsus geplooid eventueel gebruik makend van een fijn nylondraadje), terwijl de drie voorste tenen ook worden samengebonden. Beschermde Europese ropese vogels die in de natuur zijn gevangen en geringd met gesloten kweekringen, halen halen vrij hoge bedragen: dragen: een koppel Putters gaat van 85,00 tot 110,00 en een koppel Gouddvinken van 110,00 tot 125,00. De vogelliefhebber/koper weet vaak niet dat er met de ringen is geg sjoemeld en heeft de indruk dat de vogels effectief in gevangenschap ap zijn geboren en opgekweekt. Voor de smokkelaar, de vogelvanger ger én de omringer is deze bezigheid erg winstgevend. Vaak zijn deze persopers nen zelf geen vogelliefhebbers bers of -kwekers; kwekers; ze doen het alleen voor het geld en zijn in het milieu erg goed gekend. Er worden nog andere tuigen gebruikt om met ringen te sjoemelen. De combinatietang is zo n handig toestelletje om ringen op te rekken foto 6). Deze tang die eigenlijk wordt gebruikt om lederen rieri men te voorzien van gespgaten is voorzien van conische stiften die allemaal een verschillende diameter hebben. De mogelijkheden zijn oneindig, want de stiften in de tang kunnen worden vervangen door andere diameters. Dit soort tangen wordt meestal bij omringers aangetroffen. Het nadeel bij dit syssy teem is dat je de ring beschadigt door de buitenranbuitenra den open te drukken. Ook hier geldt dat wanneer de verbalisant de vogels en hun ring nauwgezet controcontr leert in de hand), hij de fraude wel kan vaststellen. De ring wordt dus op een van de conische stiften foto 6 geschoven en vervolgens wordt de tang dichtgeknedichtgekn pen. Aangezien aluminium een zacht en relatief rekbaar metaal is, kan de ring gemakkelijk worden opengewerkt. Wanneer de ene zijde opengeduwd is, wordt de ring omgedraaid mgedraaid en herhaalt men de handeling. Dit systeem wordt vrij veel toegepast en is zeker niet arbeidsintensief. Wanneer zo n omringer omri ger een lading van enkele honderden vogels verwacht, kan hij zich voorbereiden en de ringen preventief preve bewerken. foto 9

7 Het grote probleem robleem is dus de rekbaarheid van het soort aluminium waaruit de ringen momenteel zijn vervaardigd. Onze vereniging pleit dus voor het gebruik van ringen die gemaakt zijn uit een hardere legering. Ringen in INOX worden meestal niet gemaakt omdat het soortelijke soortelijke gewicht ervan ongeveer 33% hoger ligt dan dat van aluminium. Toch mag dat in principe geen probleem zijn, omdat het hier toch maar om enkele honderdsten van een gram per ring zal gaan. INOX is eigen eigenlijk gehard staal. Frauderen met dit soort ringen zall dan ook een stuk moeilijker zijn. Het openwerken van een INOX-ring INOX met behulp van conische stiften is helemaal onmogelijk: de ring zou barsten of stukspringen. VERWONDEN VAN DE POTEN Soms gaan vogelhouders wel eens tekeer als echte beulen. Met geweld duwen ze de gesloten pootringen over het pootgewricht, zodat de vogels breuken of ontwrichtingen oplopen. Voor alle duidelijkheid: het gaat hierbij om volwassen vogels die in de natuur werden gevangen en die met behulp van gesloten kweekringen worden gelegaliseerd. Bij de illegaal in de natuur geroofde of geïmporgeïmpo teerde volwassen vogels wordt door het breken van het voetgewricht of de achac terteen, of door het uitrekken van de pep zen, de gesloten pootring met geweld over het gewricht geduwd. Bij de poging de pootring al dan niet met juiste binnendibinnend foto 8 ameter) met geweld over het voetgewricht te persen, komt het dikwijls tot loopbeenloo en teenbreuken foto foto 7). Als gevolg hierfoto 7 van kan de vogel de voet vo niet meer gebruiken. Hierdoor zullen de teennagels doorgroeien zonder af te slijten. Met deze onbruikbare voet en de steeds langer wordende nagels die tot weerhaken vervormen blijft de vogel vroeg of laat in takjes of volièredraad hangen. Deze brutaal aangebrachte a pootringen en lijken werkelijk tussen de 5de en 9de levensdag aangebracht bracht te zijn omdat de ring niet terug over de voetzwellingen kan worden geschoven. Deze ring wekt de indruk dat het om een zelfgekweekte vogel gaat. Deze vorm van manipulatie is bijzonder verwerpelijk, gezien de vogel met veel pijn en leed kreupel wordt. Figuur 1 is een schematische voorstelling van een poot van een volwassen zangvogel. Het voetgewricht is ernstig beschadigd als gevolg van het met geweld oppersen van een gesloten ring. Volièrevogels die op deze manier geringd zijn, steunen maar op één poot en kunnen gemakkelijk worden onderscheiden van hun gezonde soortgenoten. De beschadigde beschadi poot wordt ingetrokfiguur 1 ken omwille van de pijn. De gevolgen van deze praktijken zijn huidscheuren, ren, hoornplaatontwikkeling, een verstijfd of verdraaid voetgewricht, een sterke callusontwikkeling abnormale male beenvorming), het niet slijten van de teennagels als gevolg van het niet functiofuncti neren van de poot, enzovoort.

8 BEDROG MET RINGDIAMETERS De in de natuur gevangen of geïmporteerde volwassen vogel wordt, omwille van het laattijdig ringen, gemerkt met een te grote gesloten pootring die gemakkelijk kan worden aangebracht en even gemakgema kelijk weer kan worden verwijderd foto 8). De gevolgen van dit soort fraude zijn een kwelling voor de vogel, aangezien het voetgewricht ingesnoerd wordt en de vogel bij elke landing op een tak of een ander a voorwerp grote pijn moet doorstaan. Te grote pootringen drukken op de tenen en veroorzaken een permanente wrijving. De druk van de ring op het voetgewricht veroorveroo zaakt een permanente en pijnlijke zwelling. Tussen de foto 8 overmaatse maatse ring en het loopbeen zetten zich bovendien vuil en zandkorrels vast, die door het insnijden van de hoornlaag op het been infecties veroorzaken. veroorzaken. Deze infecties leiden bij de vogels tot een langzame dood. Door de te grote ring zal het regelmatig voorvallen dat de vogel vast komt te zitten aan takjes of ijzerijze draad. Tijdens hun bevrijdingspogingen dingspogingen kunnen de vogels hun tenen breken of na een lange strijd sterven door uitputting. SMOKKELPRAKTIJKEN Foto 6 Personen die gedurende de maanden september, oktober, november, december en januari regelmatig met een personenwagen naar Polen reizen om er een grote gereserveerde) partij zangvogels op te halen, zijn erg vindingrijk. Zelfs bij de aankoop van hun wagen houden ze rekening met de mogelijkhemogelijkh den om vogels gemakkelijk en ongemerkt te kunnen vervoeren. De foto hiernaast geeft een duidelijk beeld van de manier waarop de achac terzetel van een Nissan ssan kan worden omgeomg bouwd om een groot aantal zangvogels ongeong merkt België binnen te smokkelen. De opvulopvu ling in de zetelrug wordt verwijderd, zodat er plaats vrijkomt voor het inbouwen van een soort kooi met verschillende verdiepingen. Daarin kunnen tot Putters worden verve foto 9 stopt. Tijdens het rijden worden de achterzeachterz tels opengelegd om de vogels te voorzien van zuurstof en om te beletten dat het in de geheime ruimte te warm wordt; vogels hebben immers een lichaamstemperatuur van om en bij 40 C. Bij een onverwachte onverwachte routinecontrole van de wegenpolitie of bij het oversteken van de grensovergang, kunnen de zetels worden dichtgeklapt met behulp van bijbi voorbeeld een paraplu die de chauffeur steeds binnen handbereik heeft. Tijdens een smokkelrit kunnen honderden vogels sneuvelen als gevolg van stress, verstikking en ontbering, ontbering, maar dat verlies wordt ingecalculeerd in de prijs die de afnemer uiteindelijk betaalt. Jan Rodts 6 december 2010

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Informatieblad voor studie en bescherming van vogels en andere wilde dieren

Informatieblad voor studie en bescherming van vogels en andere wilde dieren Informatieblad voor studie en bescherming van vogels en andere wilde dieren Mens & Vogel is een driemaandelijks tijdschrift dat wordt uitgegeven door Vogelbescherming Vlaanderen vzw. De organisatie zet

Nadere informatie

Sterfte onder bijenvolken

Sterfte onder bijenvolken Sterfte onder bijenvolken een natuur uit evenwicht Marc Missotten 1 Veel ziekteverschijnselen worden opgelost door slimme mensen die uitblinken in hun vakgebied. Ze ontleden de ziekteverwekkers en kijken

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Vergelijking van 24 sensibilisatiecampagnes Hoeveel mensenlevens kan de gordel redden? Studie over fietshelmen

Vergelijking van 24 sensibilisatiecampagnes Hoeveel mensenlevens kan de gordel redden? Studie over fietshelmen Driemaandelijks tijdschrift van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid 62 februari 2004 Gedragsregels op rotondes Vergelijking van 24 sensibilisatiecampagnes Hoeveel mensenlevens kan de gordel

Nadere informatie

VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND

VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND MODERNE SLAVERNIJ, DICHTERBIJ DAN JE DENKT Inhoudsopgave Inleiding 3 Feiten en cijfers 4 Het verhaal van Anna en de rol van cultural mediators 5 Het verhaal van Marek en

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Papa, hebben we iets ergs gedaan?

Papa, hebben we iets ergs gedaan? Geen kind in de cel. Een coalitie van Amnesty International, Defence for Children, Stichting INLIA, Kerk in Actie, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting LOS, UNICEF Nederland en VluchtelingenWerk

Nadere informatie

Vragen over vroeger. Jelle Hagen. Handleiding voor het maken van historische interviews. Handleidingenreeks I

Vragen over vroeger. Jelle Hagen. Handleiding voor het maken van historische interviews. Handleidingenreeks I Handleidingenreeks I Vragen over vroeger Jelle Hagen Handleiding voor het maken van historische interviews Nederlands Centrum voor Volkscultuur, F.C. Dondersstraat 1, 3572 JA Utrecht Vragen over vroeger

Nadere informatie

Zelf een Red Special bouwen?

Zelf een Red Special bouwen? Zelf een Red Special bouwen? Door René, Gitaar in Tune Hints, tips, mogelijkheden, moeilijkheden Revisie 1.2, datum 7 mei 2005 Zelf een Red Special bouwen? www.gitaar-in-tune.nl Pagina 1 van 36 Voorwoord

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen I INHOUDSTAFEL INLEIDING... 5 1. HET E.E.S.V.: DE EUROPESE REGLEMENTARING door S. Israel.................................... 7 2. ECONOMISCHE SAMENWERKINGSVERBANDEN:

Nadere informatie

19 Mens en natuur 2. Leerdoelen. Inhoud. Deze tekst werd geactualiseerd tot september 2011. De natuurgids:

19 Mens en natuur 2. Leerdoelen. Inhoud. Deze tekst werd geactualiseerd tot september 2011. De natuurgids: 19 Mens en natuur 2 Deze tekst werd geactualiseerd tot september 2011 Leerdoelen De natuurgids: ziet in dat de mens onlosmakelijk deel uitmaakt van de natuur maar tegelijk een heel bijzondere plaats inneemt

Nadere informatie

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN Wat is mijn doel? Gebaseerd op wat kinderen vertellen zegt de wetenschap dat het belangrijk is dat het kind weet waarom. Kinderen hebben voornamelijk vragen over

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe vzw) Lieselotte Reynvoet Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie

Opvattingen over dierenwelzijn in Nederland

Opvattingen over dierenwelzijn in Nederland Opvattingen over dierenwelzijn in Nederland - verslag van een publieksenquête - Projectnummer: 1240 Amsterdam, september 2007 Drs. W. Werkman Drs. M. Valk Drs. M. Leineweber ERGO: BUREAU VOOR MARKT- EN

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

De rechten van personen met dementie Een praktische gids

De rechten van personen met dementie Een praktische gids De rechten van personen met dementie Een praktische gids De rechten van personen met dementie Een praktische gids COLOFON Reeks: Naar een dementievriendelijke samenleving Cette publication est également

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden FNV Bondgenoten Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden Zo gepiept? Praktische tips voor ondernemingsraad en kaderleden Colofon Dit is een uitgave van Stichting FNV

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Waar komt het vaste (vogel) gaas te hangen?

Waar komt het vaste (vogel) gaas te hangen? Waar komt het vaste (vogel) gaas te hangen? Aan de binnenkant of aan de buitenkant? In de markt bestaan er verschillende manieren van werken en elke fabrikant kiest uiteindelijk voor de ene of de andere

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie