DE MVO-NAVIGATOR. Stapsgewijs naar een verantwoorde bedrijfsvoering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE MVO-NAVIGATOR. Stapsgewijs naar een verantwoorde bedrijfsvoering"

Transcriptie

1 DE MVO-NAVIGATOR Stapsgewijs naar een verantwoorde bedrijfsvoering

2 De paden op de maatschappij in... De activiteiten van elk bedrijf, maatschappelijke organisatie, (semi-)overheidsorgaan of publieke dienst hebben effecten op people, planet en profi t. Maar als u besluit om niet alleen een hoge kwaliteit te leveren, maar ook uw activiteiten verantwoord te doen, staat u vaak voor de vraag: Hoe doe ik dat? Uw activiteiten op een verantwoorde manier vormgeven, heeft een effect op uw bedrijfsvoering maar beïnvloed ook uw relatie met externen. De MVO-navigator neemt u mee van doelstelling tot realisatie om uw activiteiten en uw interne bedrijfsvoering maatschappelijk verantwoord vorm te geven. Ook wanneer u al een start heeft gemaakt met maatschappelijk verantwoord ondernemen, kan onze modulaire aanpak u verder helpen bij de stappen die u nog wilt zetten.. Wie zijn wij? CREM is specialist in duurzame ontwikkeling. Ons bureau bevindt zich in het hart van Amsterdam en bestaat uit circa 30 betrokken medewerkers. Sinds de oprichting in 1989 zetten we de grote uitdagingen waarmee mens, milieu en economie worden geconfronteerd op de kaart en zoeken naar oplossingen. CREM geldt als expert op het gebied van MVO en ketenbeheer. Onze inhoudelijke expertise combineren we met oog voor de communicatiemogelijkheden die MVO biedt voor uw organisatie.

3 Waarom? U wilt zich in de veranderende markt onderscheiden van uw concurrenten ; U wilt nauwere banden met klanten, leveranciers en andere stakeholders opbouwen; U wilt kosten besparen door een effi ciëntere en meer duurzame bedrijfsvoering; Uw personeel vraagt om een meer duurzame bedrijfsvoering; U wilt graag een goede en verantwoorde werkgever zijn; Uw huidige MVO-beleid geniet intern weinig draagvlak; U vindt dat maatschappelijk verantwoord ondernemen integraal onderdeel van uw bedrijfsvoering moet zijn; U wilt inzichtelijk krijgen welke consequenties bepaalde keuzes hebben op duurzaamheid. Bijvoorbeeld wat is het effect van uw inkoopbeleid op lokale gemeenschappen, de werknemers in uw keten of het milieu; U wilt potentiële reputatierisico s in kaart brengen en hier adequaat preventief beleid op voeren.

4 Navigatie van profiel tot realisatie Module 4 Sparringpartner Uw verantwoorde bedrijfsvoering Module 3 MVO-routekaart Modulaire aanpak Om tot een integrale MVO-aanpak te komen doorloopt u diverse fasen. Omdat de ene organisatie al verder is dan de andere, bieden wij een modulaire aanpak. De modules kunnen elkaar opvolgen, maar heeft u al stappen gezet richting een integrale MVOaanpak, dan kunnen de modules ook los van elkaar worden ingezet. De modules kunnen aangepast worden op basis van uw specifi eke vraag. Onze interactieve aanpak draagt vanaf het begin bij aan draagvlakontwikkeling bij uw medewerkers. Module 2 MVO-beleid Module1 MVO-profiel

5 Module 1: MVO-profiel Het strategisch raamwerk In deze module stellen wij samen met u en uw collega s het MVO-profi el van uw organisatie vast. Hierbij komen vragen aan bod als: Welke rol vervullen wij in de maatschappij? Welke effecten hebben onze activiteiten op people, planet en profi t? Welke invloed is er op deze effecten? Wat zijn de verwachtingen van onze stakeholders? Op basis van een stakeholderconsultatie en een activiteitenanalyse worden effecten, invloed en relevantie van MVO-onderwerpen bepaald. Het MVO-profi el is een strategisch raamwerk voor het MVO-beleid. Op basis hiervan krijgt uw organisatie inzicht in haar risico s, duurzaamheidsimpact, de MVO-onderwerpen die prioriteit krijgen en de mate waarin deze onderwerpen al voldoende aandacht hebben. Indien dit gewenst is, kijken wij hoe uw organisatie zich op het gebied van MVO positioneert ten opzichte van uw concurrent.

6 Module 1: MVO-profiel Output Aan het eind van deze module heeft u een raamwerk als basis voor uw MVO-beleid wat inzicht biedt in: de impact van uw activiteiten op duurzaamheid; de verwachtingen van uw belangrijkste stakeholders; de MVO-onderwerpen waar afdoende beleid op is geformuleerd; de MVO-onderwerpen waar onvoldoende beleid op is geformuleerd. ISO26000 Al dan niet gebruiken wij ISO26000 als kapstok om uw MVO-profi el aan op te hangen. Dit helpt om relevante MVO-onderwerpen te rangschikken en te integreren in uw MVObeleid. Daarnaast helpt ISO26000 bij de identifi catie van stakeholders en het selecteren van relevante duurzaamheidsinitiatieven in de markt waarbij u aansluiting kunt zoeken. ISO26000 is mondiaal geaccepteerd en het gebruik vergroot de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van uw organisatie.

7 Module 2: MVO-beleid Ambitieniveau Voor een goede vertaling van het MVO-profi el naar het MVO-beleid, stellen wij samen met u het ambitieniveau van uw organisatie vast. Daarnaast defi niëren wij de speerpunten waarop het MVO-beleid zich zal richten. In een interactieve sessie krijgt u antwoord op onder meer de volgende vragen: Welke positie willen wij als organisatie innemen? Willen we voorloper of volger zijn? Welke ambities defi niëren de verschillende afdeling voor zichzelf? Op welke specifi eke MVO-onderwerpen willen wij ons richten? Het MVO-profi el en ambitieniveau zijn de basis voor een helder geformuleerde MVO-strategie en een MVO-beleid waarin per werkveld MVO-doelen zijn vastgesteld. Indien dit gewenst is, brengen we ook advies uit omtrent het communiceren van uw MVO-beleid naar interne en externe stakeholders.

8 Module 2: MVO-beleid Output Aan het eind van deze module heeft u een helder geformuleerde MVO-strategie en beleid. Hierin komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: de vertaling van de positie die u wilt nemen als voorloper of volger naar langetermijn-mvo-doelen; de formulering van een langetermijn-mvo-strategie voor uw organisatie; de vertaling van deze MVO-strategie naar een MVObeleid, waarin diverse MVO-thema s en de ambities per thema verder zijn uitgewerkt. Interactie Het betrekken van medewerkers en stakeholders bevordert de succesvolle defi nitie en implementatie van MVO. Wij geven hier vorm aan door levendige en interactieve werksessies. Samen met u bepalen wij welke werkvormen binnen uw organisatie het best werken. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Het kernonderwerpen-budget-spel De ambitie-matrix De advocaat-van-de-duivel discussie

9 Module 3: MVO-routekaart Implementatie In deze module maken wij samen met u een MVO-routekaart voor uw organisatie. In de routekaart is de implementatie van het MVO-beleid uitgewerkt en beschreven in een haalbaar stappenplan. MVO is bij uitstek een dynamisch onderwerp waar heldere keuzes en het stellen van prioriteiten onnodige discussie en stilstand kunnen voorkomen. De routekaart helpt u bij het houden van uw focus bij de implementatie van MVO en zorgt ervoor dat de geformuleerde MVO-ambities van uw organisatie ook waargemaakt kunnen worden.

10 Module 3: MVO-routekaart Output Aan het eind van deze module heeft u een duidelijke routekaart, waarin: de prioriteiten van uw organisatie worden benoemd en voor elke prioriteit is een stappenplan gedefi niëerd; te ontwikkelen instrumenten en activiteiten staan beschreven; duidelijk is waar de verantwoordelijkheden voor de implementatie liggen. Deze routekaart bevordert de borging van het MVO-beleid in de organisatie.

11 Module 4: CREM als sparringpartner Ontwikkeling Als u tijdens de implementatie van het MVO-beleid en de vastgestelde implementatieplannen tegen vragen aanloopt, kunt u ons altijd benaderen als sparringpartner. Deze vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over een bepaald internationaal sectorinitiatief en of u hier al dan niet iets mee wilt doen. Wij monitoren continu nationale en internationale MVO-ontwikkelingen binnen Europa en zijn op de hoogte van de laatste MVO-gerelateerde regelgeving. Onze kennis maken we praktisch toepasbaar. Daarnaast houden wij tweejaarlijks uw MVO-beleid tegen het licht en geven wij advies hoe dit MVO-beleid kan aansluiten op nieuwe MVO-trends en inzichten.

12 Module 4: CREM als sparringpartner Samenwerking CREM voorziet u van de laatste informatie op het gebied van duurzaamheid. Dit doen wij onder andere door: de nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van MVO nauwlettend in de gaten te houden; op Europees niveau mee te werken om MVO naar een hoger plan te trekken; deel te nemen aan nationale en internationale overlegorganen op het gebied van MVO; actief informatie te delen met samenwerkingspartners en van elkaar te leren.

13 Referenties Onze opdrachtgevers bestaan uit het bedrijfsleven, diverse overheden, maatschappelijke organisaties en internationale organisaties als Shell, Vereniging van Bakkerijen en Zoetwaren, Centrum tot Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden, Wereld Natuurfonds Nederland, HIVOS en diverse ministeries. We ontwikkelden een MVO-beleid voor organisaties als Cordaid, Jumbo Supermarkten, de Meerlanden, Waterwolf, Luxafl ex en diverse gemeenten. CREM voert veel MVO-gerelateerde projecten uit. We zijn expert in de verduurzaming van internationale handelsketens zoals toerisme, cacao, katoen/kleding, tropische garnalen, specerijen en natuursteen. Ook stellen wij duurzame inkoopcriteria op voor diverse categorieën en voeren duurzame inkoopprojecten uit voor gemeenten. Voor onder meer Stichting Milieukeur en andere organisaties als GRI, Better Cotton Initiative zijn wij betrokken bij criteria-en standaardontwikkeling. Dit is slechts een greep uit onze portfolio. Voor een uitgebreid overzicht van onze projecten en opdrachtgevers; zie

14 Interesse? Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met onze contactpersoon Marjon van Opijnen. Zij vertelt u graag meer over de MVO-navigator. Ook beantwoordt zij vragen of opmerkingen die u heeft ten aanzien van uw huidige status van MVO of een specifi ek MVO-onderdeel binnen uw organisatie. Kortom, wilt u meer weten, neem gerust contact op. CREM BV Spuistraat 104d 1012 VA Amsterdam +31 (0) offi Marjon van Opijnen Senior Consultant +31 (0) (0) CREM BV Niets uit deze brochure mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CREM. De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan de informatie niet volledig, niet actueel of voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Aan het werk met nieuwe collega s

Aan het werk met nieuwe collega s TIP: dit is een interactieve pdf, onderstreepte woorden in de tekst zijn aanklikbaar en verwijzen naar extra informatie. Aan het werk met nieuwe collega s Een handreiking Inhoud Inleiding Binnenkort komt

Nadere informatie

Als u het écht wilt weten!

Als u het écht wilt weten! Als u het écht wilt weten! Kwaliteitsmeter Jeugdparticipatie Gemeenten Verwey-Jonker Instituut Jodi Mak & Majone Steketee Stichting Alexander: Leo Rutjes & Jody Bauer Inhoudsopgave 1. De Kwaliteitsmeter

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN AANDACHT VOOR MVO ZET FORS DOOR IN NEDERLAND P.8 MVO LIJKT (VOORLOPIG) CRISISBESTENDIG P.10 MVO ALS KOSTENPOST DEFINITIEF VERLEDEN TIJD P.12 STERKE STIJGING VRAAG

Nadere informatie

Niet-financiële informatie in beweging. Het NIVRA in het maatschappelijk debat

Niet-financiële informatie in beweging. Het NIVRA in het maatschappelijk debat Het NIVRA in het maatschappelijk debat Niet-financiële informatie in beweging Een wegwijzer voor de verantwoording en assurance van niet-financiële informatie in de publieke sector Niet-financiële informatie

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm In deze whitepaper worden een aantal concrete handvatten gegeven welke rol P&O kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening,

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Jaarplan William Schrikker Groep 2015

Jaarplan William Schrikker Groep 2015 Jaarplan William Schrikker Groep 2015 WE ZIJN ER ALS HET MOET, OOK IN 2015 EN ZEKER OOK VOOR UW GEMEENTE! 2 Jaarverslag Jaarplan 2015 2012 William Schrikker Groep Jeugdbescherming Voorwoord Geachte lezer,

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

www.pwc.nl En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief

www.pwc.nl En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief www.pwc.nl En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief Oktober 2014 2 En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief Inhoud Voorwoord 5 Sturen op cultuur en gedrag in de

Nadere informatie

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader [BELEIDSEVALUATIE INSTRUMENT PRIMAIR ONDERWIJS] Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader Inhoudsopgave [ INHOUDSOPGAVE] Voorwoord 2 Inleiding 4 1 Sociale competentie

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie