Toonmijuwfu sieenikverteluhoegoedubent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toonmijuwfu sieenikverteluhoegoedubent"

Transcriptie

1 Toonmijuwfu sieenikverteluhoegoedubent Inleiding M islukte fusies en o vernam es hebben flink bijgedrag en aan de knauw die het vertrouwen in o ns bedrijfsleven heeft g ekreg en.beg rijpelijk, o ns trackrecord o p het gebied van fusiem anag em ent is niet best. Het heeft het imag o van onze CEO s en bestuurders allem aalgeen goed gedaan. De overnam estrijd rond ABN Am ro, waar topm anag ers rollebo llend over straat gingen, het stof van de colberts af sloeg en en de miljoenen incasseerden waar zij recht op hadden.de meg alomanie in zorgland, waar het er met nam e nog om leek te gaan wie de grootste heeft. Wat geleid heeft tot menige ondergang, onder meer van M eavita.fusie op fusie werd gestapeld, zonder synergiebenul, zonder integ ratiestrateg ie, waardoor fo cus en leiderschap ko pje onder gingen. Dat m oet in de toeko mst dus beter.want fusies blijven van alle tijden.ook allijkt het nu m eer de tijd voor defuseren en o ntvlechten.m aar vergis je niet: o ntvlechting uit de één betekent veelalfusie m et de ander.veelreden dus o m te werken aan beter fusiem anag em ent. Drie m aatreg elen Drie maatreg elen wil ik naar voren brengen, die tot belangrijke verbetering van fusieprocessen leiden.deze m aatreg elen zijn gebaseerd op m ijn ervaringen bijhet beg eleiden van fusies.v oor uitwerking en toelichting van deze voorstellen verwijs ik naar Fuseren is topspo rt, dat in o ktober is verschenen. 1. Toezichtho uder, waak o ver uw zaak! De toezichtho uder Raad van Co mmissarissen o f Raad van Toezicht m oet zich duidelijker en system atischer manifesteren in fusie zaken.de basis daarvoor ligt in het Burgerlijk W etbo ek, w aar staat dat een fusie vo ornem en m oet zijn goedg ekeurd en m ede o ndertekend door de toezichtho uder. De Prooi(Jeroen Sm it, Prometheus, 2008) laat g oed zien ho e de afwezigheid o f m inimaaleen te g rote afstand van de commissarissen enorme afbreukrisico s m eebrengt o p het fusieproces.de topm an g aat z n eigen g ang, zelfs zonder m edeweten van z n colleg a s, en de vo orzitter van de Raad van Co mmissarissen laat zich niet zien o f laat zich leiden door de topm an.en waar praten die topm annen o ver? Jawel: wie ko mt straks bo venop de apenrots, ik o f jij. De fusie g aat o ver de vent in plaats van over de tent! De dossiers waar de toezichtho uder bo venop m oet zitten zijn de synergieanalyse en de nieuwe o rganisatietop.

2 De synergieanalyse G aat deze fusie o pleveren wat we ervan verwachten? Ga er daarbijook eens vanuit dat de synergiewinst 30% teg en valt, o f dat de integ ratieko sten 30% ho ger uitvallen en het integ ratietem po 50%langzamer verloopt.hoe zien díe scenario s eruit, wat is dan de uitko mst? En ho e g root is de kans dat deze scenario s zich voordoen, en een combinatie daarvan? Veelfusies blijken g ebaseerd o p een te rooskleurige voorstelling van zaken. Denk aan Fortis, denk aan Num ico, denk aan Wessanen.En ho pelijk ho even we over drie jaar niet te zeg gen Weet je nog, die mooie supermarkten van Jum bo? W ant ga er maar aan staan: 70% meer betalen voor de Super de Bo er-keten dan de ko ers, 200winkels ombo uwen in 3 jaar en 25% omzetgroeiper winkelrealiseren.dat is nogaleen opg ave.we hebben eerder Konmar jam merlijk zien sneven bijeen dergelijke operatie.zo dra een biedingenstrijd ontstaat is er eigenlijk maar een weg, en dat is de terug weg. De nieuwe top Bijfusies wordt er vaak te vroeg en door de verkeerde personen g esproken o ver de invulling van de toppo sities po stfusie.er is in o ns stelselmaar één partijdie g aat over de benoem ing van bestuurders en dat zijn de toezichtho uders.d e vo orzitters van de toezichtho uders trekken dit dossier bijfusies.en m aken vanaf m oment nul duidelijk dat zijdaarin de enigen zijn.anders o ntstaat er een o nontwarbare vermenging van persoonlijke belangen en o rganisatiebelangen.en dit dossier wordt in drie stappen afg ewikkeld: 1.Wat vo or nieuwe top hebben we nodig. 2.Via welke procedure g aan we to t personele invulling ko men. 3.Wie wordt o f worden het. Stap 1en 2 ko men in de intentieverklaring terecht.stap 3 pas wordt gezet vlak voor het fusiebesluit.zo dat persoonlijke belangen zo w einig m ogelijk kleuring kunnen geven aan de besluitvorming. Dat leidt tot o nzekerheid in de top, m aar die is niet anders o f erger dan de o nzekerheid daaronder. En tot er een besluit is g evallen, is er geen nieuwe werkelijkheid, en kan iedere karavaan dus g ewoon doormarcheren. 2. Zo nder fusiecontract g een fusie! Co ntracten zat bijfusies, m aar ik heb het hier o ver het contract tussen de nieuwe top en de nieuwe toezichtho uder.wat moet deze fusie o ok alweer gaan opleveren, in welke stappen g aan we de integ ratie te lijf.de antwoorden o p deze vrag en moeten voor de fusie uit geg even zijn.uitgewerkt in concrete doelstellingen, m et duidelijke kritische prestatie -indicatoren, waar toezichtho uder en top vo or tekenen en waar maandelijks rekenschap o ver wordt afg eleg d.te snelen te g em akkelijk wordt na de fusie o vergeg aan naar de dingen van de dag.natuurlijk, het was GIOTTOM ANAG EM ENT CONSU LTANTS 2

3 allem aalerg spannend en erg sexy, het spelrond de fusie.m aar pas na de fusie wordt de wedstrijd gewonnen, en helaas m aar alte vaak verloren. Er ko mt heelveeldynam iek en onzekerheid op een organisatie af na de fusie.iedereen is weer blijals het stof weer wat is neergedaald.wee deg ene die het dan nog in z n bo lle ho ofd haalt te beg innen over de fusiedoelen. Hoezo, ho u toch op, valons niet lastig.we vinden elkaar net een beetje aardig, beg in jijdaar een beetje over de fusiedoelen. V anaf het beg in moet duidelijk zijn welke prestaties g eleverd m oeten worden.en wat de sanctie is bijhet niet leveren: vertrek.een fusiecontract derhalve.w at daarbijook help t is de Raad van Co mmissarissen te versterken m et een specialist op het terrein van de belangrijkste fusiedoelen. 3. Geen 100dag en, m aar m instens een heeljaar M aar een fusiecontract is niet voldoende.een duidelijk en strak g eleid po stfusieplan is nodig o m van de fusie een succes te kunnen m aken.van 100-dag enplannen en integ ratiem anag ers wordt ik nooiterg warm.e r m oet g ebeuren wat er g ebeuren moet, niet per se in 100dag en en niet door stafachtige integ ratiespecialisten.nee, zo veelmogelijk door de professionals die zelf vo or de toeko mst m oeten tekenen en door de leiders die m orgen de resultaten m oeten bo eken. Er zijn twee verschillende uitdag ingen te m anag en: de integ ratie en de transfo rmatie.de integ ratie is het schip varende ho uden.de transfo rmatie is het schip o p de juiste koers brengen.de integ ratie wordt projectmatig g em anag ed: integ ratieg roepen worden ingesteld, projectleiders stellen hun plannen o p, een program mam anag er bewaakt de sam enhang, m onitort de vo ortgang en o ndersteunt bijknelpunten. De them a s waar het bijde integ ratie om gaat zijn leg io: personeelsbenoem ingen, systeem - integ raties, herhuisvestingen, leveranciersselecties, harmonisatie arbeidsvoorwaarden, naam, logo, huisstijl, ho e nem en we de telefo on o p, wat wordt de extensie van onze e-m ailadressen. Noem maar op.veelm eer dan je lief is. Als de les van 100-dag enplannen is first things first, akkoord.beg in m et de benoem ing van de nieuwe subtop.want dat zijn de nieuwe leiders.die m oeten zo snelmogelijk o pg elijnd worden om te g aan doen waar de fusie vo or bedoeld was: fusiedoelen incasseren.dat is de transfo rmatie.invulling g even: wat betekenen die fusiedoelen voor o ns, ho e g aan wijbijdrag en aan die fusiedoelen, ho e m oeten we er dan uit g aan zien, wat g aan we anders doen, ho e laten we zien wat o nze bijdrag e is. Een jaar is daarbijeen reë lere termijn o m eerste resultaten te bo eken dan 100 dag en. In de hele po stfusie g aat het erom de o rganisatie zo o p spannen en snaren te zetten dat niem and tijd heeft voor po litiek g edrag.wie niet bijdraag t, ligt eruit.zo als Jan Hommen bezig GIOTTOM ANAG EM ENT CONSU LTANTS 3

4 is binnen ING : g een g etalm, g een g edraal, keuzes m oeten g em aakt worden, daar ben ik voor, en wie niet m ee kan, die blijft achter.dat is de enige m anier o m zware wissels te nem en binnen o rganisaties.en een fusie is zo n zware wissel. Cultuur: flauwekul! Cultuur wordt vaak aangewezen als de belangrijkste o orzaak van het m islukken van fusies.flauwekul. Kijk naar Air France-KLM.Een heelknappe fusie, tussen twee als lastig mengbaar te bo ek staande culturen.m et dank vooralaan Leo van Wijk, die het ook op de tweede viool, als vicevoorzitter, goed bleek te doen.weinige van zijn peers zouden hem dat hebben nag edaan. Grote synergievoordelen zijn behaald door het snijden in lijnen en de inkoop van brandstoffen en het afdekken van prijs - en valutarisico s.gewoon goed aangestuurd. Cultuur is nooit de o orzaak van het m islukken van fusies.slecht rekenwerk en slecht manag em ent zijn de o orzaken van het m islukken van fusies.kunnen we de C-factor dan verwaarlozen bijeen fusie? Natuurlijk niet. M aar niet door de culturen van de fuserende partijen in kaart te brengen en program ma s te bedenken ho e daartussen brug gen te slaan.nee, de top m oet een duidelijk beeld hebben van de cultuur die zij in de nieuwe o rganisatie wilvestigen.alle instrum enten en alle communicatie die po stfusie g ehanteerd worden, m oeten bijdrag en aan het vestigen van die cultuur. Practice what you preach, w alk the talk!dat bepaalt ho e de nieuwe o rganisatie - cultuur eruit g aat zien. Naast symbo len : wat wordt het, een parkeerplaats naast de deur voor de topm anag er o f voor de m edewerker van de m aand? Die zaken kunnen uitgedacht worden.daar is g een cultuurprogram ma voor nodig.actieve communicatie, zichtbaarheid van de top actie f feedback zoekend, interesse tonend zijn zaken waarmee beïnvloed wordt en die waardevo lzijn voor de m ensen die het moeten doen.n iet een vrag enlijst van een o f ander adviesbureau. Co nclusie Het succesvolmanag en van een bedrijf vergt consistent, stap voor stap, nauwgezet aansturen van de belangrijkste processen en ontwikkelingen.sla Jim Co llins er maar op na (G ood to great, Business Co ntact, 2006).Daarop maken fusies geen uitzondering. In teg endeel, fusies vergen bijuitstek de volle concentratie van manag ers om te kunnen slag en.de Wereld van Peter Stuyvesant blijkt echter vaak aantrekkelijker. Te lichtvaardige besluitvorming en onvoldoende aandacht voor de integ ratie en de transfo rmatie fnuiken veelfusies.en veroorzaken veelonrust en leed, binnen en buiten organisaties.terug daarom manag ers, naar de spelonken van je bedrijf, zeker bij fusies.daar waar het ruikt naar olie en zweet, maar waar welhet echte geld wordt verdient.toon me uw fusie en ik vertelu ho e goed u bent. GIOTTOM ANAG EM ENT CONSU LTANTS 4

5 Theo van Iperen is o prichter en eigenaar van G iotto manag em ent consultants, adviesbureau voor strateg ische organisatieverandering (www.giotto.nl).van zijn hand verscheen recent bijm ediawerf U itgevers het bo ek Fuseren is topspo rt. GIOTTOM ANAG EM ENT CONSU LTANTS 5

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Waarde-volle zorg 01

Waarde-volle zorg 01 Waarde-volle zorg 01 02 Waarde-volle zorg Waarde-volle zorg 03 04 Waarde-volle zorg Gezondheidszorg moet gaan doen wat het woord zegt Gezondheidszorg moet gaan doen wat het woord zegt. Dat betekent dat

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 9. 1 Inleiding 13

Inhoud. Voorwoord 9. 1 Inleiding 13 Inhoud Voorwoord 9 1 Inleiding 13 2 De essentie van PROA: ongevraagd, gevraagd, sluitend en juist 19 2.1 PROA: ongevraagd en gevraagd advies 19 2.2 De sluitende PROA: een logische redenering 21 2.3 De

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Lessen uit de praktijk

Lessen uit de praktijk Lessen uit de praktijk 10 Succesvol verbeteren in het voortgezet onderwijs Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Differentiëren. zonder label

Differentiëren. zonder label Differentiëren Mensen worden niet met een label geboren. Het is voor ouders, om te beginnen, maar ook in de samenleving heel gewoon dat mensen verschillen. Als coach op het voetbalveld of als leraar in

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Alleen als uw kind zich veilig voelt, kan het worden wie het is

Alleen als uw kind zich veilig voelt, kan het worden wie het is Beste ouders en verzorgers. Voor de vakantie zijn we begonnen met een aanpak om het op en rond onze school voor kinderen nog veiliger te maken. Nu, na de vakantie, pakken we de draad met veel élan weer

Nadere informatie

Ebook Wat wil ik nu echt? - Neem de eerste stap naar Superheld - www.superheld.nu

Ebook Wat wil ik nu echt? - Neem de eerste stap naar Superheld - www.superheld.nu Ebook Wat wil ik nu echt? - Neem de eerste stap naar Superheld - www.superheld.nu HOOFDSTUK 1 Superheld? Herken jij jezelf in de volgende uitspraken? Ik ben afgestudeerd, klaar voor een uitdaging en opzoek

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl

Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl 1. Bewust en onbewust gedrag De meeste mensen houden hun voornemens niet vol, en zeker niet

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

Communicatie tussen mens en paard

Communicatie tussen mens en paard Communicatie tussen mens en paard (Monty Roberts) CM-profiel Nederlands en Tekenen Dhr. S. Hofstra en Dhr. B. Boomsma L. Drost (H5B) W. Veenstra (H5E) 05-01-2014 1 Inhoud: Inleiding 03. Onderzoeksvraag

Nadere informatie

Leven met dyscalculie Het verhaal van een 23-jarige

Leven met dyscalculie Het verhaal van een 23-jarige Wat betekent het om dyscalculie te hebben? Hoe uit zich dat in de praktijk? Waar loop je zoal tegenaan? Welke dingen zijn voor jou moeilijk waar andere mensen niet eens bij stil staan? Laura Schermer,

Nadere informatie

Confrontatie: kan dat dan? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen

Confrontatie: kan dat dan? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen Confrontatie: kan dat dan? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen Bronnen: Nota s vormingsweekend met Ivo Debeer rond activerende vaardigheden, 2001 De hulpverleningstaart, werkdocument

Nadere informatie

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat.

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. 1) De kracht van mensen zien. Je kan alleen het negatieve en het falen zien van mensen in armoede. Je kan echter ook

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Op weg naar verder. Toekomstvisie van de gemeentelijke organisatie van Zeist. vertrouwen nabijheid kracht GPS

Op weg naar verder. Toekomstvisie van de gemeentelijke organisatie van Zeist. vertrouwen nabijheid kracht GPS Op weg naar verder vertrouwen nabijheid kracht Toekomstvisie van de gemeentelijke organisatie van Zeist GPS Vertrouwen, Nabijheid en Kracht Dit document beschrijft de visie op de gemeentelijke organisatie

Nadere informatie

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen:

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen: Sollicitatiegesprek De uitnodiging En dan is het zover: je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Je bent nu door de eerste selectie heen en dat betekent in ieder geval dat je brief, CV en eventueel

Nadere informatie

Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie?

Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie? Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie? Onder het informele circuit binnen een organisatie verstaan we het volgende: De informatiestromen, buiten de formele communicatiestructuren

Nadere informatie

Het gebruik van bewustzijn-zelf om beter te presteren Excelleren kun je leren

Het gebruik van bewustzijn-zelf om beter te presteren Excelleren kun je leren Het gebruik van bewustzijn-zelf om beter te presteren Excelleren kun je leren Kun je leren om excellent te zijn? Gedreven door deze vraag ben ik in gesprek gegaan met Jaco Friedrich en Gert-Jan van Schaik,

Nadere informatie

WIE HEEFT DE MACHT IN DE ZORG?

WIE HEEFT DE MACHT IN DE ZORG? WIE HEEFT DE MACHT IN DE ZORG? Ondermaatse kwaliteit, verzekeraars die te veel winst maken, patiënten die hun zorg niet meer kunnen betalen: de zorgsector staat de laatste tijd in de schijnwerpers. Dat

Nadere informatie

WERKBOEK DROMEN DURVEN DOEN. Het managen van de lastigste persoon op aarde: jezelf

WERKBOEK DROMEN DURVEN DOEN. Het managen van de lastigste persoon op aarde: jezelf WERKBOEK bij de nieuwe editie van DROMEN DURVEN DOEN Het managen van de lastigste persoon op aarde: jezelf dr. Ben Tiggelaar DROMEN DURVEN DOEN WERKBOEK BEN TIGGELAAR 1 OVER GEDRAG EN VERANDERING HOOFDSTUK

Nadere informatie

3 de vraag naar timemanagement

3 de vraag naar timemanagement 3 de vraag naar timemanagement Als je dit boek in een boekhandel openslaat of al gekocht hebt, ben je kennelijk geïnteresseerd in timemanagement of technieken om in de tijd waarover je beschikt, meer te

Nadere informatie

Als managen uw vak is

Als managen uw vak is Anton van den Dungen Coen Dirkx Als managen uw vak is Basisvaardigheden voor leidinggevenden Thema, bedrijfswetenschappelijke en educatieve uitgeverij 2 U blijft leren Dit hoofdstuk gaat over leren en

Nadere informatie

Kies en ze kiezen jou

Kies en ze kiezen jou Kies en ze kiezen jou JUDITH WEBBER Kies en ze kiezen jou Een praktische gids om pure keuzes te maken SCRIPTUM Inleiding N a het uitkomen van mijn eerste boek Laat jezelf zien heb ik ontzettend veel respons

Nadere informatie

OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT

OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT Management accounting control Resultaatverbetering en cultuurverandering OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT Open-Book Management is een manier van bedrijfsvoering die past bij organisaties die

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Ken je kwaliteiten! colofon Inhoudsopgave CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Auteurs: Mandy Evers, Els Loman, Willi Soepboer - CPS, Amersfoort Illustraties: Digitale Klerken, Utrecht Vormgeving:

Nadere informatie

Diana Delnoij: beter meten wat voor zorgconsument belangrijk is

Diana Delnoij: beter meten wat voor zorgconsument belangrijk is sm art he alt h.nl http://www.smarthealth.nl/2014/01/16/diana-delno ij-meten-wat-de-zo rgco nsument-belangrijk-vindt/ Diana Delnoij: beter meten wat voor zorgconsument belangrijk is Jan Jacobs Diana Delnoij

Nadere informatie