Economisch Programma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Economisch Programma"

Transcriptie

1 Economisch Programma Een eerste notitie over de uitgangspunten en hoofdlijnen van het Economisch Programma Deze notitie is o.a. in nauwe samenwerking met de VOA tot stand gekomen. 1

2 Inleiding De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de ambitie om de komende jaren de lokale economie te versterken en tevens als plus gemeente medeverantwoordelijk te zijn voor de economische ontwikkeling in de (metropool)regio. In het collegeprogramma 'Daadkracht Dichtbij' is afgesproken dat er nieuw lokaal economisch beleid wordt opgesteld en dat de lijn van het Economisch Actieplan (EAP) van de oude gemeente Alphen en de VOA (Vereniging Ondernemingen Alphen aan den Rijn) wordt voortgezet. Op dit moment worden er in nauwe samenwerking tussen gemeente en de VOA de eerste stappen gezet om hier concreet invulling aan te geven. Deze notitie is een eerste gezamenlijke product. Deze werkwijze sluit aan bij het gedachtengoed van Nieuw en Anders, aangezien in vol vertrouwen het nieuwe beleid en de uitvoering daarvan direct vanaf de start gezamenlijk met (in ieder geval) de VOA vorm wordt gegeven. In deze notitie staan de gezamenlijke missie en ambities, de uitgangspunten en een eerste inhoudelijke opzet van het Economisch Programma beschreven. Lokale en (boven)regionale trends en ontwikkelingen op het gebied van economie zijn hierin meegenomen. Deze notitie biedt de basis voor nadere gezamenlijke uitwerking tot een integraal Economisch Programma, dat de basis gaat vormen voor onze lokale en regionale inzet op het gebied van economie de komende jaren. Het college heeft hoge ambities op het gebied van economie en wil hiervoor de komende jaren ook aanvullende financiële middelen beschikbaar stellen. De structurele situatie bij de gemeente is namelijk dat er voor het gehele economische taakveld inclusief uitvoering, naast inzet van circa 2000 ambtelijke uren, op jaarbasis beschikbaar is. Vanaf 2016 is dit de vertreksituatie, aangezien aan het eind van 2015 het Economisch Actieplan inclusief de hiervoor beschikbaar gestelde middelen - afloopt. Hiermee lopen we ver uit de pas met gemeenten met een vergelijkbare omvang. Hiermee kunnen de in deze notitie gestelde economische ambities simpelweg niet waarmaken. Tevens kan Alphen aan den Rijn haar voortrekkersrol in de regio onvoldoende invulling geven als we geen middelen hebben om mee te doen in regionale programma s en projecten. In de kadernota is daarom ruimte gevonden om vanaf 2016 extra te investeren in de economie. Na behandeling van deze notitie in de raad, volgt nadere uitwerking van het Economisch Programma in aansluiting bij het vastgestelde ambitieniveau. Deze uitwerking zal in nauwe samenwerking met de VOA en andere lokale en regionale partijen plaatsvinden. Uiterlijk in Q willen we de raad het definitieve Economisch Programma vast laten stellen. Leeswijzer In deze notitie komt het volgende aan de orde: 1. De economie van Alphen in (regionaal) perspectief - pagina 3 2. Uitgangspunten Economisch Programma - pagina 5 3. Hoofdlijnen visie en inhoud Economisch Programma - pagina 7 4. Financiering Economisch Programma - pagina Uitvoering & coördinatie Economisch Programma - pagina Vervolg proces & betrokkenheid Raad - pagina 13 2

3 1. De economie van Alphen in (regionaal) perspectief Het nieuwe Economisch Programma van Alphen aan den Rijn staat niet op zichzelf, maar wordt opgesteld binnen een context van (boven)regionale en lokale ontwikkelingen. Hieronder volgt een korte schets van deze ontwikkelingen. (Inter-)nationale ontwikkelingen De economische en financiële crisis heeft overal in het land zijn sporen achtergelaten. Ook in Alphen was de crisis merkbaar, te denken valt aan de oplopende werkeloosheid, leegstand en faillissementen. Ook de uitgifte van bedrijventerreinen heeft een lange tijd stil gestaan. Gelukkig zijn nu de eerste prille tekenen van economisch herstel in ons land weer zichtbaar. De vooruitzichten lijken gunstig, al is een slag om de arm noodzakelijk vanwege de vele onzekerheden. Ondanks de signalen van herstel zijn er bijvoorbeeld nog relatief veel werkzoekenden en weinig vacatures. Bedrijven blijven daarnaast voorzichtig met het aannemen van nieuw personeel en ook profiteren niet alle sectoren en groepen werkzoekenden nog van het herstel. De verwachting is dat de bereidheid van bedrijven tot investeren geleidelijk weer op gang gaat komen. Maar met name bij de kleinere MKBondernemingen blijkt het in de praktijk nog vaak lastig om leningen bij de bank te krijgen. Dit vormt een bedreiging voor de ontwikkeling van deze bedrijven. Een uitdaging voor bedrijven ligt er de komende jaren ook in om zich continu aan te blijven passen aan nieuwe trends en ontwikkelingen. Grenzen tussen (traditionele) sectoren vervagen en bedrijven moeten continu op zoek naar nieuwe partnerships en nieuwe verdienmodellen. De noodzaak van innovatie, ruimte krijgen voor experimenten en slimme cross-overs tussen sectoren wordt de nieuwe werkelijkheid. Al deze ontwikkelingen vormen de basis en context waarbinnen het nieuwe Economisch Programma van Alphen aan den Rijn tot stand komt. Een andere belangrijke trend is tot slot de internationale trend van verstedelijking. Steeds meer mensen gaan zich vestigen in steden en dit betekent dat steden hun best moeten doen om attractief en leefbaar te blijven voor (toekomstige) inwoners, bezoekers en bedrijven. Om een sterke concurrentiepositie te realiseren, het hoofd te bieden aan de uitdagingen waar steden voor komen te staan en tevens een duurzame groei te realiseren, zoeken steden steeds vaker de samenwerking op met de regio s. Ook Alphen beweegt zich actief in samenwerkingsverbanden in de (metropool)regio omdat we ons ook realiseren dat bedrijven, instellingen en de arbeidsmarkt zich niets aan trekken van gemeentegrenzen en dat samenwerking loont om economische groei te kunnen realiseren. Regionale context Als het gaat om economie is Alphen aan den Rijn zoals aangegeven ook in de regio actief. Als plus gemeente midden in het Groene Hart willen we medeverantwoordelijk zijn voor de economische groei in de (metropool)regio en zoeken we actief naar regionale samenwerking en nieuwe verbindingen. In het Groene Hart zijn we de grootste gemeente binnen het samenwerkingsverband AGW-Groene Hart. Aan de bestuurlijke tafel Economie wordt aan een sterke economie gewerkt vanuit de paraplu Het Groene Hart Werkt met 9 gemeenten (Alphen a/d Rijn, Gouda, Woerden, Bodegraven, Nieuwkoop, Kaag & Braassem, 3

4 Waddinxveen, Krimpenerwaard en Zuidplas). Vanuit dit verband wordt gewerkt met concrete projecten en wordt de samenwerking gezocht met de provincies Utrecht en Zuid-Holland en met investeringspartners als het Innovation Quarter en de Economic Board Utrecht. Ook Greenport Boskoop is hierbij een belangrijke partner. Enkele belangrijke speerpunten binnen dit programma zijn (duurzame) innovatie, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en groei van de werkgelegenheid. Hiernaast maakt Alphen aan den Rijn onderdeel uit van de regio Holland-Rijnland, waar het ruimtelijk economische beleid wordt afgestemd en de lobby hierover richting de provincie Zuid-Holland plaats vindt. In dit verband is de burgemeester van Alphen uitgenodigd om deel te nemen aan de Economische Programmaraad Zuidvleugel. Hier zitten we aan tafel met Den Haag, Rotterdam en de Drechtsteden. In deze regionale verbanden denken en handelen we vanuit het perspectief van de Rijnstreek. In de verdere uitwerking van deze economische agenda zal hier samen met Nieuwkoop en Kaag & Braassem verdere invulling aan gegeven worden. Op al deze tafels zal aan Alphen gevraagd worden wat onze inbreng is in regionale projecten en programma s. Hiervoor is een stevig lokaal economisch fundament nodig. Het Economisch Programma zal straks niet alleen de basis vormen voor onze lokale inzet, maar ook voor onze inzet in de regio op economisch gebied. Lokale context Het versterken van de economie, groei van de werkgelegenheid en verduurzamen van de gemeente zijn belangrijke ambities van de gemeente. Op korte termijn zijn vooral acties van belang om sterker uit de crisis te komen en de economie klaar te maken voor de toekomst. Kortom, zorgen voor werk, ook voor mensen die verder van de arbeidsmarkt staan. Op dit moment wordt hier op verschillende manieren al aan gewerkt. Bijvoorbeeld via het Economisch Actieplan , waarin de oude gemeente Alphen aan den Rijn en de VOA afspraken hebben gemaakt over 35 actiepunten, zie bijlage 1. Dit actieplan en de beschikbare middelen hiervoor lopen eind 2015 af. Op dit moment is 80% van de acties afgerond; de overige 20% wordt voor zover mogelijk dit jaar afgerond. Daarnaast wordt momenteel ook via citymarketing, het Greenport Programma, via de Green Deals, het centrummanagement of via DiVa, als platform voor goede initiatieven en ideeën vanuit de samenleving, gewerkt aan het versterken van de economie. Daarbij werken we zoveel mogelijk samen met lokale stakeholders en faciliteren we goede ideeën vanuit de samenleving. Als gemeente maken we immers niet de economie. Een overkoepelend Economisch Programma ontbreekt echter voor de komende jaren en is daarom noodzakelijk. Zowel korte termijn acties om de economie te versterken als ook de lange termijn ambities op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid en de ambities vanuit o.a. de structuurvisie de Stad van Morgen 2031 zullen een plekje gaan krijgen in het nieuwe Economisch Programma Citymarketing zal vervolgens een belangrijke rol spelen om de sterke punten, kansen en ambities van Alphen aan den Rijn op economisch gebied uit te dragen. 4

5 2. Uitgangspunten Economisch Programma Thema en actiegericht programma Het Economisch Programma wordt een op thema en actiegericht product. Geen dik beleidsstuk, maar juist een programma waarin steeds de relatie wordt gelegd tussen visie ( waar staan we voor/wat zijn onze ambities ) en uitvoering ( wat gaan we doen om deze ambities te realiseren ). In het Economisch Programma zijn enkele deelprogramma s geformuleerd. Ieder deelprogramma krijgt een eigen doelstelling, die we samen met onze lokale en regionale partners zoveel mogelijk gaan realiseren via concrete projecten. Naast ambities gericht op de korte termijn biedt het Economisch Programma ook een helder en uitdagend lange termijn perspectief. Gezamenlijk programma met VOA en andere partners Het economisch programma wordt net zoals het EAP een coproductie van in ieder geval de gemeente en VOA (-leden) samen. De VOA vertegenwoordigt hierbij een groot deel van het lokale bedrijfsleven, aangezien sinds begin 2015 ook de Rijnwoudse Ondernemers Federatie (ROF) en de Ondernemers Vereniging Boskoop (OVB) zijn samengegaan in de VOA. Daarnaast is er sprake van veel gezamenlijke ambities op het gebied van economie en goede ervaringen met concrete en op resultaatgerichte samenwerking vanuit het EAP Daarnaast zullen ook andere lokale en regionale stakeholders nadrukkelijk uitgenodigd worden om mee te denken in de uitwerking en straks mee te doen in de uitvoering. Te denken valt aan het lokale en regionale onderwijs (MBO, HBO en eventueel voortgezet onderwijs), de stichting Greenport, centrummanagement, citymarketing, Platform Recreatie en Toerisme (PReT), LTO, Universiteit Wageningen, TU Delft, Bio sciencepark Leiden, Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH), regio Holland Rijnland, Innovation Quarter, Basiscoalitie Rijnstreek, A-G-W Groene Hart etc. Deze bottum-up werkwijze van de totstandkoming en uitvoering van het Economisch Programma past bij het gedachtengoed van Nieuw en Anders. Samenwerking en betrokkenheid zien we als basis voor succesvolle uitvoering van het economisch beleid. Periode van 4 jaar Het nieuwe Economisch Programma zal betrekking hebben op een periode van 4 jaar, van Daarmee is er voldoende tijd om enkele concrete resultaten te kunnen behalen en kunnen tevens een aantal stappen gezet worden op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid & innovatie om de lange termijn visie een stapje dichterbij te brengen. Het Economisch Actieplan had een looptijd van 3 jaar. Integraal programma Het Economisch Programma biedt de ruimte voor nieuwe projecten en samenwerkingen die economie en verschillende sectoren en thema s (werkgelegenheid, ondernemingen, duurzaamheid, Greenport, gezondheid, toerisme etc.) met elkaar verbinden (cross-overs). Kansen voor cross-overs liggen bijvoorbeeld door ondernemers in het agrarisch gebied te stimuleren om een rol te pakken bij de productie van grondstoffen voor een biobased economy, of door koppelingen te maken tussen landschap en toerisme & 5

6 recreatie en zorg/gezondheid (Health Valley Groene Hart). Ook voor de Greenport liggen kansen voor cross-overs, bijvoorbeeld met toerisme & recreatie, met werkgelegenheid (Greenportgerelateerde opleidingen) of op het gebied van agrologistiek. Het Economisch Programma is bewust als integraal programma opgesteld om gecoördineerd deze crosssectorale verbindingen tot stand te kunnen brengen en te stimuleren. In het Economisch Programma komen tevens de ambities vanuit verschillende losse beleidsnotities terug (vanuit o.a. Stad van Morgen 2031, Duurzaamheidsprogramma , nota Rijnstreek Werkt etc.). Deze integrale benadering en aanpak draagt bij aan het behalen van goede resultaten. Dynamisch programma met ruimte voor nieuwe initiatieven Anders dan in het Economisch Actieplan zullen de verschillende deelprogramma s van tevoren nog niet 100% uitgewerkt zijn met concrete projecten. Dit is een bewuste keuze, om zo meer ruimte te bieden aan dynamiek en aan nieuwe initiatieven die de komende jaren ontstaan vanuit de samenleving. Deze ruimte voor nieuwe initiatieven was er binnen het Economisch Actieplan onvoldoende. Overigens was het destijds een bewuste keuze om binnen de periode van het Economisch Actieplan naast de 35 actiepunten geen nieuwe acties toe te kunnen voegen. Complementair lokaal en regionaal economisch beleid In het Economisch Programma vormt het koesteren en versterken van de sterke en onderscheidende punten van onze Alphense economie een belangrijke inhoudelijke basis. Naast het uitbouwen van deze sterke punten en onze identiteit op economisch gebied (onze couleur locale ), willen we met het Economisch Programma inhoudelijk ook zoveel mogelijk aansluiten bij het regionale economisch beleid zoals binnen A-G-W Groene Hart en binnen de basiscoalitie Rijnstreek (Alphen, Nieuwkoop, Kaag & Braassem). Lokale projecten kunnen dan ook vaak in een breder, regionaal verband worden opgestart en andersom. We zetten in op complementair lokaal en regionaal economisch beleid. Continuering succesvolle projecten vanuit het Economisch Actieplan Eind 2015 loopt het Economisch Actieplan (EAP) tussen de voormalige gemeente Alphen aan den Rijn en VOA af. Zie bijlage 1 voor een overzicht van de 35 actiepunten. Het EAP heeft tot veel mooie resultaten geleid. Het is de intentie om succesvolle projecten vanuit het huidige EAP de komende jaren te continueren dan wel verder uit te bouwen. Een succesvol project vanuit het EAP is bijvoorbeeld de aandacht voor innovatie door het organiseren van een jaarlijkse innovatie-prijs en het daarvoor opgerichte digitale innovatieplatform. De ambitie is om de innovatie-wedstrijd tot een jaarlijkse activiteit uit te laten groeien en het innovatieplatform verder te ontwikkelen tot een virtuele innovatiebroedplaats, waar iedereen innovatie kan pitchen voor feedback, kapitaal of een andere vorm van ondersteuning door andere partijen. Beide activiteiten willen we opnemen in het Economisch Programma Een ander mooi voorbeeld is de jaarlijkse 'week van het werk gericht op het verminderen van jeugdwerkeloosheid, of het opzetten van de Alphense Businesschool, gericht op het versterken van ondernemerschap bij vooral startende ondernemers. Hier ligt nu een initiatief om deze ondernemersopleidingen meer te gaan koppelen aan externe kennisinstituten. Dit kan Alphen op het gebied van ondernemerschap sterker op de kaart zetten. 6

7 3. Hoofdlijnen visie en inhoud Economisch Programma Het nieuwe Economisch Programma wordt gevormd op basis van een gezamenlijke missie/visie op de economie Deze missie/visie vormt een stip op de horizon, die als doel heeft om de verschillende stakeholders in onze gemeente te inspireren en meer met elkaar te verbinden. Voorlopig formuleren we de missie op het gebied van economie als volgt: Alphen aan den Rijn is in 2020 een sterke en groene economie in het Groene Hart en de Randstad met een aantrekkelijk ondernemers- en leefklimaat. Om deze missie concreet vorm te geven, hebben we vier speerpunten gekozen die de basis vormen voor het opzetten van het Economisch Programma. Het lijken misschien niet onderscheidende speerpunten, maar het zijn wel de elementen die deze missie vormgeven, die focus aanbrengen en daarmee de basis vormen voor het opzetten van het Economisch Programma Ondernemerschap 2. Duurzaamheid & innovatie 3. Onderwijs-arbeidsmarkt/ werkgelegenheid 4. Vestigingsklimaat Om uitvoering te geven aan deze missie en de vier bovengenoemde speerpunten, zijn in nauwe samenwerking met de VOA drie deelprogramma s geformuleerd waarin gemeente, ondernemers, onderwijs en/of andere partners met elkaar gaan werken aan concrete doelstellingen en acties/projecten. De vier speerpunten lopen als een rode draad door alle drie programma s heen. De drie gekozen programma s zijn onderscheidend en geven de mogelijkheid om de gemeente op die onderdelen te promoten en te branden via onder andere citymarketing. Het gaat om de volgende drie programma s: 1. Beste gemeente voor ondernemers 2. Green Alphen/Green Delta 3. Recreatieve en aantrekkelijke woonstad Hierna volgt een nadere toelichting en een eerste opzet van de verschillende deelprogramma s. Daarbij worden enkele voorbeelden gegeven van mogelijke lokale en regionale projecten. Het Economisch Programma zal na vaststelling van deze startnotitie nader worden uitgewerkt en ingevuld. Per programma zullen concrete doelstellingen worden geformuleerd en lokale en regionale projecten worden benoemd. Dit doen we samen met in ieder geval de VOA. Daarnaast nodigen we ook andere lokale en regionale partijen uit om actief mee te denken bij de verdere uitwerking, goede initiatieven aan te leveren en mee te doen bij de uitvoering ervan. 7

8 Programma 1: Beste gemeente voor ondernemers Binnen dit programma willen we inzetten op Alphen aan den Rijn als gemeente met een onderscheidend en optimaal ondernemersklimaat, waardoor de gemeente de aantrekkelijkste keuze blijft voor bestaande bedrijven en we ook startende en nieuwe bedrijven kunnen interesseren om zich in Alphen te vestigen (meer bedrijvigheid en economische dynamiek). Behoud en groei van de werkgelegenheid voor de Alphense bevolking is ook een belangrijke pijler binnen dit programma (verhogen arbeidsparticipatie). Om focus aan te brengen richten we ons de komende jaren op vier zaken: Verder uitbouwen van de Kamer van Alphen. Binnen dit thema wordt ingezet op een herkenbaar ondernemersloket voor werkgevers, informatie en samenwerking van instanties rondom de thema s: starten, ondernemen en innoveren en het verder uitbouwen van het ondernemingshuis als fysieke plek en broedplaats voor ondernemen, innovatie en als voorportaal voor het vinden van werk. Meer werkgelegenheid en passende aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Binnen dit thema wordt ingezet op onder andere het versterken van de lokale (en regionale) arbeidsmarkt, zodat dit beter aansluit bij wat het lokale en regionale bedrijfsleven (in de toekomst) vraagt. Ook wordt ingezet op het verhogen van de werkgelegenheid voor de Alphense bevolking (hogere arbeidsparticipatie). Enkele voorbeelden van mogelijke activiteiten binnen dit thema zijn: doorontwikkeling opleiding Greenport, meer (en coördinatie van) stage, leerwerkplekken en werkervaringsplaatsen, een jaarlijkse week van het werk, een regionale kom binnen bij bedrijven dag, het versterken van het Werkgevers Servicepunt (WSP) etc. Versterken vestigingsklimaat voor bedrijven. Binnen dit thema wordt ingezet op onder andere het vitaal houden van werklocaties (bedrijventerreinen en kantorenlocaties, winkelgebieden) en het behouden en aantrekken van (nieuwe) bedrijven. Enkele voorbeelden van mogelijke activiteiten of projecten binnen dit thema zijn: verbeteren digitale bereikbaarheid bedrijventerreinen, gericht accountmanagement bestaande bedrijfsleven, marketing bedrijventerreinen, acquisitie bedrijven etc. Stimuleren (duurzame) innovatie. Binnen dit thema wordt ingezet op het stimuleren van innovatie bij het bedrijfsleven. Daarbij leggen we ook de verbinding tussen innovatie en het stimuleren van een circulaire economie (zie programma 2 Green Alphen/Green Delta). Enkele voorbeelden van mogelijke activiteiten binnen dit thema zijn: jaarlijkse innovatieprijs, uitbouwen innovatieplatform Alphen aan den Rijn, opzetten publiek-privaat innovatiefonds etc. Ook leggen we een relatie met de Omgevingsdienst Midden-Holland m.b.t. het verduurzamen van het bedrijfsleven. De maakindustrie/techniek/ict zijn sectoren waar grote behoefte is aan instroom van gekwalificeerd personeel met kennis en vaardigheden die passen bij wat bedrijven vragen. 8

9 Programma 2: Green Alphen/Green Delta Binnen dit programma wordt ingezet op een koppeling tussen economie en groen/duurzaamheid. Dit sluit aan bij de ambitie en missie van het Economisch Programma om te streven naar een groene economie. Deze ambitie past ook bij de ambities vanuit het Duurzaamheidsprogramma van de gemeente De groene economie is de economie van de toekomst, die bijdraagt aan duurzame innovaties, groene start-ups en groeiende werkgelegenheid. Alphen als European Green Capital is binnen dit programma de inspirerende stip aan de horizon. Om focus aan te brengen richten we ons binnen dit programma de komende jaren op drie zaken: Stimuleren ontwikkeling circulaire en biobased economie. Binnen dit thema wordt ingezet op een transitie naar een groene biobased en circulaire economie. Doel is om te komen tot meer duurzame innovaties, groene start-ups of cross-sectorale samenwerking rondom de groene en circulaire economie. Enkele voorbeelden van mogelijke activiteiten binnen dit thema zijn: afvalinventarisatie- en valorisatie, beter benutten economische potentie landschap voor proeftuinen, stadslandbouw, (lokale) duurzame energie projecten, etc. Overigens kunnen de Green Deals en de SDE subsidie hierbij als concrete katalysator voor het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen werken. Verduurzamen (agro) logistieke sector. Binnen dit thema wordt ingezet op het verder uitbouwen van de logistieke positie van Alphen in relatie tot de Greenport en op het verduurzamen van de logistiek. Ten aanzien van het bevorderen van het vervoer over water hebben we met het Alpherium een sterke troef in handen. Enkele voorbeelden van mogelijke activiteiten zijn: pilots voor het optimaliseren en verduurzamen van de Greenport, verkennen samenwerking Greenport productiesector (Boskoop) en Mainport dienstensector (Rotterdamse haven) etc. Gezonde stad. Binnen dit thema wordt ingezet op de leefomgeving/ landschap/ natuur als bron van voedsel en gezondheid. Gezondheid en een gezonde leefstijl (lokaal, eerlijk voedsel) geniet meer en meer aandacht en is een belangrijke randvoorwaarde voor een sterke economie (wie gezond is kan meedoen, is productiever en creatiever). Binnen dit thema wordt expliciet de relatie gezocht tussen gezondheid, welzijn en economie. Enkele voorbeelden van mogelijke projecten/activiteiten zijn: lokale stadslandbouw, streekmarkt, nieuwe verdienmodellen rondom gezonde voeding, beweging etc. Biomassavergisting als onderdeel van de biobased economy 9

10 Programma 3: Recreatieve en aantrekkelijke woonstad Binnen dit programma wordt ingezet op Alphen aan den Rijn als gemeente waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Dit is namelijk één van de onderscheidende elementen van ons vestigingsklimaat, die bijdraagt aan een sterke economie (missie!). Om focus aan te brengen binnen dit programma richten we ons de komende jaren op twee zaken: Ontwikkeling vrijetijdseconomie. Binnen dit thema zetten we in op het stimuleren van de vrijetijdseconomie (toerisme/recreatie). Deze sector zien we als belangrijke groeimarkt als gevolg van groeiende groep kapitaalkrachtige ouderen, die bijdraagt aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat, leefbaarheid, draagvlak voor voorzieningen en werkgelegenheid. Een belangrijke opgave ligt op het vlak van het vergroten van ondernemerschap en het beter benutten van de economische potentie van landschap, water en greenport voor toerisme en recreatie. Deze opgaves zijn bij uitstek onderwerpen die ook regionaal en Groene Hart breed aandacht krijgen en (verder) opgepakt zullen gaan worden. Voorbeelden van mogelijke activiteiten zijn: marketing van Alphen als toeristische bestemming, samenwerking & product partner combinaties en arrangementen tussen ondernemers in Alphen, koppeling health/zorg aan toerisme & recreatie, uitbreiden verblijfsrecreatief aanbod, herontwikkeling Rijnhaven-Oost etc. Versterken van Alphen als centrum om te winkelen en te recreëren. Binnen dit thema zetten we in op het binden en aantrekken van voldoende bezoekers, profilering en ondernemerschap ten behoeve van een leefbaar en aantrekkelijk centrum. Voorbeelden van mogelijke activiteiten zijn: uitvoeringsplan centrummanagement, concentratie en clustering van detailhandel (toepassen Ladder voor duurzame verstedelijking), passantentellingen, pop-up winkel etc. Het water biedt volop economische potentie op het gebied van toerisme en recreatie 10

11 4. Financiering Economisch Programma Vertreksituatie financiën economie 2016: geen substantiële middelen beschikbaar De structurele situatie bij de gemeente is dat er voor het gehele economisch taakveld inclusief uitvoering structureel, naast ambtelijke inzet van circa 2000 uren, op jaarbasis beschikbaar is. Vanaf 2016 is dit de vertreksituatie, aangezien aan het eind van 2015 de beschikbaar gestelde middelen vanuit het Economisch Actieplan aflopen. Vanaf 2016 is er overigens ook geen (structurele) financiering meer voor bijvoorbeeld een bijdrage aan het centrummanagement. Met dit jaarlijkse uitvoeringsbudget van en de huidige capaciteit voor economie lopen we ver uit de pas met gemeenten met een vergelijkbare omvang. Zonder aanvullende middelen kunnen we zelfs de in deze notitie minimaal gestelde economische ambities simpelweg niet waarmaken. Dat geldt ook voor een verdere versterking van het Werkgevers Servicepunt (WSP). Hier liggen kansen om een sterkere verbinding te leggen tussen economie (accountmanagement/acquisitie) en de arbeidsmarkt en tussen bedrijven, onderwijs en gemeente. Hiermee kan de uitstroom naar betaald werk nog meer bevorderd worden. Zonder aanvullende middelen is dit niet mogelijk. Tevens kunnen we onze voortrekkersrol in de regio onvoldoende invulling geven als we geen middelen hebben om mee te doen in regionale economische programma s en projecten. Kortom, het Economisch Programma zoals dat nu wordt voorbereid middels deze notitie kan niet worden uitgevoerd zonder aanvullende beschikbare middelen voor een periode van minimaal vier jaar ( ). Financiering Economisch Programma Het college heeft hoge ambities en wil de komende jaren actief gaan werken aan het versterken van de lokale en regionale economie. Het Economisch Programma zoals dat nu wordt voorbereid middels deze notitie, zet in op breed en integraal Economisch Programma dat de overkoepelende paraplu gaat vormen en verbindingen legt tussen economie en thema s als werkgelegenheid, duurzaamheid, toerisme & recreatie, innovatie, greenport, citymarketing etc. Om lokaal en regionaal mee te kunnen participeren in lokale en regionale projecten en zo echt stappen te zetten richting een sterke en groene economie, zet het college in op op jaarbasis vanaf 2016 tot en met 2019 en op een eenmalige bijdrage van in De eenmalige bijdrage kan gezien worden als startkapitaal voor het opzetten van een publiek-privaat gevuld fonds, bedoeld voor bijvoorbeeld (leningen voor) innovatieve start-ups of duurzame innovaties in de agro-food & tuinbouw of MKB. Tevens kan dit geld (deels) ingezet worden voor projecten die voornamelijk een groot maatschappelijk rendement opleveren, zoals stadslandbouw projecten. Deze gemeentelijke bijdrage aan het Economisch Programma is in de basis bedoeld als cofinanciering bij concrete projecten/initiatieven. Ook andere partijen die meedoen in het programma, zullen dus een bijdrage moeten leveren in de vorm van inzet in uren en/of financiële middelen. Zie ook het onderdeel Overige uitgangspunten t.a.v. financiering op pagina

12 Overige uitgangspunten t.a.v. financiering Het Economisch Programma zal voor een deel uitgevoerd worden met middelen die vanuit de gemeente - als één van de deelnemende partijen in het Economisch Programma - beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast zetten we in op de volgende uitgangspunten t.a.v. financiering van het Economisch Programma: 1. Het Economisch Programma is in de basis een coproductie van gemeente en VOA, en ook andere partijen willen we van harte uitnodigen om mee te doen vanuit het gezamenlijke belang. Deze samenwerking zal ook in de financiering van het Economisch Programma tot uiting moeten gaan komen. Meedoen betekent dan minimaal inzet in uren en/of middelen. De bijdrage vanuit de gemeente aan het Economisch Programma is in de basis dan ook bedoeld als cofinanciering bij concrete projecten. 2. Samen met de VOA zijn we bezig om prestatieafspraken op het gebied van werkgelegenheid te formuleren. Te denken valt aan een x-aantal stageplaatsen, startersbegeleiding, of garantiebanen in het kader van de participatiewet. 3. We willen het opzetten van een privaat financieringsfonds (mogelijke vorm is crowdfunding) voor (startende) ondernemers en gesteund door lokale/regionale ondernemers nader gaan onderzoeken/verkennen. 4. We zoeken aansluiting bij beschikbare provinciale, nationale en Europese middelen om onze doelstellingen te kunnen realiseren. Zo is er bijvoorbeeld vanuit het Leaderprogramma Europese subsidie beschikbaar voor ondernemers met initiatieven die aansluiten bij onze programma s 2 en 3. Hierbij is cofinanciering vanuit de overheid veelal noodzakelijk. Het beschikbaar komen van middelen binnen de periode van 5 jaar is ook vanuit dit perspectief van groot belang. 5. Er zal samenwerking gezocht worden tussen het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties die de opdrachten talentontwikkeling, gezonde leefstijl en opgroeien en ontwikkelen jaar gaan uitvoeren vanuit het Uitvoeringsplan herinrichting maatschappelijk domein. De maatschappelijke organisaties kunnen mogelijk ook een rol spelen bij financiering van een aantal projecten, indien deze bijdragen aan de gestelde effecten. 5. Uitvoering & coördinatie Economische Programma Voor de uitvoering van het Economisch Actieplan (EAP) is in 2013 een stichting Economische Ontwikkelingsraad opgericht met als bestuursleden de wethouder Economie, de wethouder Werk & inkomen, en twee VOA bestuursleden. Voor de uitvoering van het Economisch Programma zetten we in op een doorontwikkeling en professionalisering van deze huidige Stichting Economische Ontwikkelingsraad Alphen aan den Rijn. Het is daarbij wenselijk dat deze stichting zitting zal hebben in het ondernemingshuis. Doorontwikkeling en professionalisering van deze stichting Economische Ontwikkelingsraad Alphen aan den Rijn heeft voorlopig betrekking op drie aspecten: 12

13 1. Allereerst betekent dit nieuwe stakeholders zoals het onderwijs, citymarketing, de stichting Greenport, centrummanagement, de regio A-G-W en Rijnstreek etc. actiever bij de stichting te betrekken, om zo nog meer vanuit gezamenlijkheid en onderlinge verbindingen de economie te kunnen versterken (cross-overs stimuleren). 2. Een tweede onderdeel van de doorontwikkeling heeft betrekking op het meer verantwoordelijkheid leggen bij de stichting m.b.t. het coördineren, opzetten en uitvoeren van projecten binnen het programma. De primaire coördinatie van het Economisch Programma en de sturing op resultaten vindt dan bijvoorbeeld primair plaats in het bestuur van deze publiek-private stichting. 3. Een derde onderdeel van de doorontwikkeling betreft het aanstellen van een onafhankelijke voorzitter/directeur inclusief secretariaat. Vanwege de hoge ambities en het integrale karakter van het Economisch Programma zou een onafhankelijke directeur een stimulerende rol kunnen spelen in het coördineren van het programma, het verbinden van partijen en programmaonderdelen en het vinden van financiële middelen om resultaten te bereiken. 6. Vervolg proces & betrokkenheid Raad Deze startnotitie zal op 4 of 11 juni worden besproken in een RTG waarna vaststelling volgt tijdens een raadsvergadering in juni of juli. Bij de behandeling van de kadernota in de raad van juni 2015 komen de benodigde aanvullende (jaarlijkse) budgetten voor economie ook aan de orde. Na het vaststellen van de notitie volgt nadere uitwerking van het Economisch Programma Het uiteindelijke product Economische Programma zal er als volgt uit komen te zien: - Een korte economische visie, nadere uitwerking missie en speerpunten (circa 1 A4). - Nadere uitwerking van de inhoud van het programma, gericht op concrete doelstellingen (wat willen we bereiken) en concrete activiteiten/projecten (wat gaan we daarvoor doen). - Nadere uitwerking van de organisatie van het Economisch Programma. Op welke wijze en in welke vorm kunnen lokale en regionale partijen het beste aanhaken bij de stichting Economische Ontwikkelingsraad? Welke rol, taken en verantwoordelijkheden krijgt de Economische Ontwikkelingsraad Alphen aan den Rijn bij de uitvoering/coördinatie van het Economisch Programma? Wat kan de meerwaarde zijn van een onafhankelijke directeur in relatie tot de ambities in het programma? Welk profiel en takenpakket hoort hier bij? - Nadere uitwerking van hoe de beschikbare middelen zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet kunnen gaan worden. - De nadere uitwerking zal onder andere in samenwerking met de VOA plaatsvinden. Tot die tijd zal ook de aansluiting en verbinding worden gezocht met andere lokale en regionale publieke en private partijen en verkend worden op welke wijze zij mee willen/kunnen doen in het programma. Te denken valt aan het onderwijs (MBO, HBO en eventueel voortgezet onderwijs), citymarketing, stichting Greenport, stichting centrummanagement, TU Delft, Universiteit Wageningen, Bio Sciencepark Leiden, 13

14 Platform Recreatie en Toerisme (PReT), LTO, Basiscoalitie Rijnstreek, A-G-W Groene Hart, Innovation Quarter etc. Uiterlijk in Q willen we de raad het definitieve Economisch Programma inclusief organisatie vast laten stellen. Het is de ambitie om indien van meerwaarde - per 1 januari 2016 de stichting Economische Ontwikkelingsraad in zijn nieuwe vorm operationeel te laten zijn. 14

15 Bijlage 1: Overzicht 35 actiepunten Economisch Actieplan In onderstaand figuur staan de 35 originele actiepunten beschreven vanuit het EAP. Circa 80% van deze actiepunten zijn gezamenlijk gerealiseerd. Circa 20% van de acties lopen nog. Enkele actiepunten zijn helaas niet mogelijk gebleken (extra HBO opleiding Alphen) of hebben in nauw overleg binnen de stichting Economische Ontwikkelingsraad een iets andere invulling gekregen. Deze wijze van samenwerking heeft geleid tot actie en vooral veel concrete resultaten. 15

Antwoorden op vragen Economisch actieprogramma :

Antwoorden op vragen Economisch actieprogramma : Antwoorden op vragen Economisch actieprogramma 2016-2019: Vragen GroenLinks 1 GroenLinks vind het erg belangrijk dat het budget zo veel mogelijk wordt besteed aan meer werkgelegenheid en duurzaamheid.

Nadere informatie

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017 Ondernemersavond Economische Agenda en Recreatie & Toerisme 13 maart 2017 1 Programma 1. Welkom 2. Uitvoeringsprogramma EZ Agenda: resultaten 2016 3. Ondernemend 4. Uitvoeringsprogramma RT agenda: resultaten

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN VOORNE-PUTTEN Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur INHOUD Inleiding 5 De kracht van Voorne-Putten 6 Thema 1: duurzame en bereikbare

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Economische visie. Gemeente Cranendonck

Economische visie. Gemeente Cranendonck Economische visie Gemeente Cranendonck Economische visie voor en door ondernemers Om in de toekomst de kansen en mogelijkheden op economisch gebied optimaal kunnen benutten, is een gezamenlijke koers en

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

Economisch Actieprogramma Alphen aan den Rijn

Economisch Actieprogramma Alphen aan den Rijn Economisch Actieprogramma Alphen aan den Rijn 2016-2019 2 1. Inleiding 1.1 Economisch Actieprogramma Alphen aan den Rijn 1.2 Leeswijzer 2. Visie 2.1 Beste gemeente voor ondernemers 2.2 Onderwijs - arbeidsmarkt

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 32 Haarlem, 29 januari 2008 Onderwerp: 3 beleidsagenda s economie 2008-2011 Bijlagen: ontwerpbesluit Economische Agenda 2008-2011 Agenda Recreatie en Toerisme

Nadere informatie

Culemborg: ambities van een Vrijstad

Culemborg: ambities van een Vrijstad Culemborg: ambities van een Vrijstad 1. Kenmerken Culemborg Beeld Culemborg is bekend vanwege de historische binnenstad en centrale ligging. Historie, monumenten en beeldbepalende panden, Vrijstad, water,

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend

Datum: Informerend. Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Aanvragen cofinancieringsfonds Holland Rijnland 2. Rol van het Basistaak samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang In 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met

Nadere informatie

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Projectenformulier Regiocontract 20122015 Regio Rivierenland 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Professionalisering Evenementen Rivierenland

Nadere informatie

Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015

Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015 Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015 Doelen en inspanningen thema economie en Werk Tekst raadsakkoord Anders denken, anders doen Een juiste en tijdige informatievoorziening en duidelijke communicatie

Nadere informatie

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, innovatie en productiviteit en dragen daarmee bij aan de welvaart en welzijn

Nadere informatie

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel Titel Evaluatie Economisch Actieplan 8/12 Subtitel Doel van het Economisch Actieplan behouden en stimuleren van de bedrijvigheid; verbeteren van het (gemeentelijk)ondernemersklimaat; onderhouden van goede

Nadere informatie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie RAADSBRIEF ONDERWERP Beantwoording van de motie werkbudget economie KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie INLEIDING De aanleiding van deze raadsbrief is dat in 2016 besloten is om de OZB op panden

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling!

De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling! De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling! In de Nederlandse Delta wonen negen miljoen mensen. Hier wordt zeventig procent van ons inkomen

Nadere informatie

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Beleidscommissie Strategische raadsagenda Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Opdracht strategische raadsagenda Wat willen we bereiken: Visie op de positionering van Harderwijk in de context

Nadere informatie

Ambitiedocument 2016-2020 Regio Rivierenland

Ambitiedocument 2016-2020 Regio Rivierenland Ambitiedocument 2016-2020 Regio Rivierenland Werkdocument, versie 3 Drie speerpunten voor een ijzersterke regio Agribusiness Economie en Logistiek Recreatie en Toerisme 30 september 2015 Geacht raadslid,

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard *15RDS00293* 15RDS00293 Onderwerp Vaststellen economisch beleidsplan 2016-2025 1 Beslispunten Het economische beleidsplan 2016-2025 vast te stellen. 2 Samenvatting

Nadere informatie

PROJECTPLAN Profiel Land van Cuijk. De opdracht 1.1 Aanleiding

PROJECTPLAN Profiel Land van Cuijk. De opdracht 1.1 Aanleiding PROJECTPLAN Profiel Land van Cuijk De opdracht 1.1 Aanleiding In november 2010 heeft het POHO Ruimte Land van Cuijk besloten dat er een regionale agenda (visitekaartje/pamflet) moet komen voor zaken die

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

Startnotitie integraal economisch beleid

Startnotitie integraal economisch beleid Startnotitie integraal economisch beleid Gemeente Bergen 7 februari 2013 Startnotitie integraal economisch beleid 1. Inleiding De gemeente Bergen is een forensengemeenten waarin de functies wonen en recreëren

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl Metropoolregio Rotterdam Den Haag Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl 2 3 Metropoolregio by night feb 2012 4 Aanleiding voor Metropoolregio RDH [1] Randstad

Nadere informatie

Economische agenda Leidse regio Startnotitie Thematafel Vestigingsklimaat, ruimte & mobiliteit

Economische agenda Leidse regio Startnotitie Thematafel Vestigingsklimaat, ruimte & mobiliteit Economische agenda Leidse regio Startnotitie Thematafel Vestigingsklimaat, ruimte & mobiliteit 12 februari 2013 Economische agenda Leidse regio Ondernemers, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en overheden

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie

F. Buijserd Burgemeester

F. Buijserd Burgemeester gemeente nieuwkoop afdeling fysieke en maatschappelijke ontwikkeling Raadsvoorstel portefeuillehouder Nico Jonker opgesteld door Lex Niekel / kenmerk/datum vergaderdatum raad 11 februari 2010 jaar/nummer

Nadere informatie

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Economic Board regio Zwolle 2016-2020 Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Regio Zwolle: om trots op te zijn Aantal kenmerken van de regio Zwolle Zeer strategische ligging 20% regionaal

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie

Intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst Actieprogramma Economie Gouda 2014 en 2015 28 januari 2014 Intentieovereenkomst samenwerking Gemeente Gouda Gouda Onderneemt! in het kader van het Actieprogramma Economie Gouda 2014

Nadere informatie

Terugblik & Toekomst Sociaal Economisch Beleid. 1 december 2014 Jeroen van Wijk

Terugblik & Toekomst Sociaal Economisch Beleid. 1 december 2014 Jeroen van Wijk Terugblik & Toekomst Sociaal Economisch Beleid Datum: Door: 1 december 2014 Jeroen van Wijk Opmerkingen vooraf -Huidig beleid pas in 2012 vastgesteld -Nu evalueren = tussenstand -Bouwen met partners aan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

Raadsvoorstel Bestuursopdracht: beleidsnota recreatie en toerisme. Brunssum, d.d. : Gemeenteblad : 2008/20 Afdeling Nr.

Raadsvoorstel Bestuursopdracht: beleidsnota recreatie en toerisme. Brunssum, d.d. : Gemeenteblad : 2008/20 Afdeling Nr. Raadsvoorstel Bestuursopdracht beleidsnota recreatie en toerisme Brunssum, d.d. 11-12-2007 Gemeenteblad 2008/20 Afdeling Nr. B&S 2007/16656 Portefeuillehouder Heinen Onderwerp Beleidsnota recreatie en

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering.

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering. ADVIESNOTA Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd Inleiding Een gezonde jeugd. Dat is wat onze gemeente wil. Overgewicht onder jongeren vormt echter een bedreiging. Daarom is bestrijding

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

Startnotitie Kadernota Vrije Tijd

Startnotitie Kadernota Vrije Tijd Startnotitie Kadernota Vrije Tijd Voorlopige projectnaam: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Voorgenomen projectleider: Kadernota Vrije Tijd Beja Burema Tim Verhoef (Cultuur en Recreatie)

Nadere informatie

Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal

Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Berry Roelofs Millingen aan de Rijn, 5 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Economische foto 2 Missie en doelen 3

Nadere informatie

Het Bedrijfslevenbeleid

Het Bedrijfslevenbeleid Het Bedrijfslevenbeleid NAAR DE TOP! Sjoerd Visser Programmadirectie Topsectoren i.o. Inhoud Regeerakkoord Bedrijfslevenbeleid - ambitie - topsectoren - ruimtelijke aspecten - financiering - Proces fasering

Nadere informatie

Naar een (sociaal-) economisch programma langstraat

Naar een (sociaal-) economisch programma langstraat Naar een (sociaal-) economisch programma langstraat Langstraatdag 4 december 2014 sociaal economisch team langstraat Ambtelijke capaciteit vrijmaken (20 + 20) Bestuurlijke afstemming Betrokkenheid van

Nadere informatie

Advies: Met terugwerkende kracht in te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief (reeds aan de raad verstuurd)

Advies: Met terugwerkende kracht in te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief (reeds aan de raad verstuurd) VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: B. van Hell Tel.nr.: 8914 Nummer: 14A.00489 Datum: 24 juni 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

Programma Aan het Werk

Programma Aan het Werk Programma Aan het Werk Ambities van het college op het gebied Economie Arbeidsmarkt en Onderwijs Benen op tafelsessie raad 27-1-2015 Programma Opening Toelichting Programma en werken met een programma

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

2 februari 2016 Corr.nr , ECP Nummer 11/2016 Zaaknr

2 februari 2016 Corr.nr , ECP Nummer 11/2016 Zaaknr 2 februari 2016 Corr.nr. 2016-06377, ECP Nummer 11/2016 Zaaknr. 615942 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van het Programma Economie en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma. Victor / Klaas

Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma. Victor / Klaas Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma Victor / Klaas Ondertussen in de regio Roadmap Next Economy Oeso-rapport Investeringsprogramma / Tordoir Real Life Testing Ground NOA / NOVI REOS Monitor

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Zeeland in stroomversnelling. Op weg naar het Actieprogramma voor duurzame economische groei, regionale inbedding en bestuurlijke daadkracht

Zeeland in stroomversnelling. Op weg naar het Actieprogramma voor duurzame economische groei, regionale inbedding en bestuurlijke daadkracht Zeeland in stroomversnelling Op weg naar het Actieprogramma voor duurzame economische groei, regionale inbedding en bestuurlijke daadkracht Wat is er gebeurd sinds 2 juni? Het advies van de Commissie Balkenende

Nadere informatie

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit provincie Zuid-Holland Nieuwe visie op mobiliteit? Waarom? Nieuwe impulsen: Hoofdlijnenakkoord 2011-2015: versterking economie in combinatie

Nadere informatie

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

STRATEGISCHE AGENDA 2011-2015. Verbinden, inspireren en activeren

STRATEGISCHE AGENDA 2011-2015. Verbinden, inspireren en activeren STRATEGISCHE AGENDA 2011-2015 Verbinden, inspireren en activeren Radboud Vorage, juli 2010 ACHTERGROND Netwerkprogramma loopt af Rol GAN continueren, vanuit het bedrijfsleven Aansluiten bij behoefte deelnemers/participanten

Nadere informatie

Datum: Adviserend. Datum: Informerend

Datum: Adviserend. Datum: Informerend Oplegvel 1. Onderwerp Informatienota Leader Holland Rijnland 2015-2020 2. Rol van het Basistaak samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Voor de periode 2015-2020 is er 1,6 miljoen aan

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen 2. Water Bodem & Gebruik 3. Het Groene Hart, met zijn veenweiden, Over de realisatie van

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen

Trends en ontwikkelingen Ons wereldbeeld ???!!! Intussen in Trends en ontwikkelingen >9 mld mensen!!!!! Wat betekent dit? Kernvraag Hoe zorgen we voor een blijvend goed leefklimaat voor onze burgers? Wonen, werken, welzijn

Nadere informatie

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein WG Tiel Telefoon Businessplan: A15-corridor

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein WG Tiel Telefoon Businessplan: A15-corridor Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 INHOUD 1. Doelstelling van het Team Onderzoek en Ontwikkeling... 2 2. A15: wat is de huidige situatie?...

Nadere informatie

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Buck Consultants International Nijmegen, 25 maart 2016 1 Economisch DNA

Nadere informatie

Uitwerking Kadernota Jeugd

Uitwerking Kadernota Jeugd Bijlage I bij besluit van de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn van 29 mei 2008, nr 2008/5681 (raadsbesluit 2008/35) Uitwerking Kadernota Jeugd Algemene inleiding Van de deelprogramma s 3 en 4 Jeugd

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Deltapoort

Uitvoeringsprogramma Deltapoort Stuurgroep DP/LT 10 juli 2014 Bijlage 6.2 Bestuurlijke trekker: A. Kamsteeg Ambtelijke trekker: Myra Zeldenrust Uitvoeringsprogramma Deltapoort Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Conceptversie Myra Zeldenrust

Nadere informatie

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10. Aanderaadvandegemeente IJsselstein. Datum: 19 januari 2010 Blad: 1van 5. Economische Zaken.

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10. Aanderaadvandegemeente IJsselstein. Datum: 19 januari 2010 Blad: 1van 5. Economische Zaken. Gemeente +Z} Agendapunt 10 Aanderaadvandegemeente Raadsstuknummer: 2010/12111 programma: Economische Zaken cluster: Samenleving portefeuillehouder: ing. F.J.L.M. Cremer informatiebij: Marleen Kalden, afdeling

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam (MRA) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Metropoolregio Amsterdam (MRA) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) Metropoolregio Amsterdam (MRA) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) Laren, 3 mei 2017 Marijn den Uijl Programmamanager Fysiek Domein 1 Regio Gooi en Vechtstreek 2 Regio Gooi en

Nadere informatie

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET Saskia Engbers strateeg Ruimte gemeente Zwolle 25 februari 2016 24-2-2016 wij presenteren u... 2 Opzet presentatie 1. Hoofdlijnen Omgevingswet 2. Hoe past OGW in transformatie

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

Cluster Agro en Food Regio Zwolle

Cluster Agro en Food Regio Zwolle Cluster Agro en Food Regio Zwolle Dé proeftuin voor duurzame, innovatieve systemen en nieuwe verdienmodellen: een living lab voor Agro en Food Cluster Agro en Food Regio Zwolle Werk en innovatie Sterk

Nadere informatie

De Nieuwe Regio. Voorwoord. Nieuwsbrief nr. 4 - juli 2014 INHOUD. #denieuweregio

De Nieuwe Regio. Voorwoord. Nieuwsbrief nr. 4 - juli 2014 INHOUD. #denieuweregio De Nieuwe Regio Nieuwsbrief nr. 4 - juli Voorwoord INHOUD Voorwoord 1 Proces 2 Het organiseren van 3 de regio Interview met Joost Bernsen Bestuursconvenant 4 Tijdspad 5 Het is alweer even geleden dat de

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Health Campus Zeeland

Health Campus Zeeland Health Campus Zeeland Bundeling van kennis en kracht voor een vitale regio www.goes.nl 2 Wat is een campus? De filosofie van een campus is gebaseerd op het uitgangspunt dat het samenbrengen van activiteiten

Nadere informatie

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14 Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten Resultaten digitale verkenning 22 september 14 In het kort Doelgroep: Gelderse gemeenten Doel: verkennen behoefte aan provinciale ondersteuning bij faciliterende

Nadere informatie

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Raadsnummer 15R6401 CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Inleiding Crowdfunding is een vorm van financiering voor projecten en ondernemingen. Een grote groep mensen legt een klein bedrag in om een project

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden.

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden. Resultaten Pionierlab 16 maart 2015 14 ondernemers uit de wereld van vastgoed, bedrijventerreinen, mobiliteit, zakelijke en financiële dienstverlening. Thema accountmanagement en dienstverlening Ontzorg

Nadere informatie