Directiestatuut VO + toelichting Stichting Lucas Onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Directiestatuut VO + toelichting Stichting Lucas Onderwijs"

Transcriptie

1 + toelichting Stichting Lucas Onderwijs Preambule Dit Directiestatuut regelt de mandatering van bestuurlijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden door het College van Bestuur aan de instellingsdirecteuren van de instellingen voor voortgezet onderwijs van de stichting Lucas Onderwijs. Dit Directiestatuut geldt als het managementstatuut van de Stichting in de zin van artikel 32c Wet op het Voortgezet Onderwijs. Deze mandateringsregeling is gestoeld op de statuten en de missie van de Stichting en de gedeelde wens om in de Stichting centraal gestelde waarden als vertrouwen en respect tot grondslag te bepalen van de wijze van omgaan met elkaar. Dit Directiestatuut is gebaseerd op de volgende principiële uitgangspunten: 1 Mandatering impliceert uit de aard van de rechtsfiguur dat de wettelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het College van Bestuur intact blijven. Een binnen het mandaat genomen besluit geldt als een besluit van de mandaatgever en kan in beginsel niet ongedaan worden gemaakt door de mandaatgever. Wel kan de mandaatgever het besluit om te mandateren intrekken of wijzigen. 2 Het College van Bestuur spreekt in de verantwoordelijkheidsrelatie tussen het bestuur en de instelling binnen de leiding van de instelling één persoon aan, namelijk de instellingsdirecteur. Eventuele werkrelaties tussen het CvB en de overige personeelsleden van de instelling komen tot stand via de instellingsdirecteur respectievelijk zijn hem bekend. 3 De instellingsdirecteur legt integraal verantwoording af aan het College van Bestuur en verstrekt het College van Bestuur regelmatig en desgevraagd alle informatie die het College van Bestuur noodzakelijk acht. Dit geschiedt in een cyclisch proces, waarin tenminste de portfoliogesprekken, een jaarverslag van de instelling en de commitmentbrief (zie de toelichting verderop) een plaats hebben. 4 De instellingsdirecteur beschikt over de verantwoordelijkheden, de bevoegdheden en de middelen om, binnen de kaders van de wet en binnen de door het CvB vastgestelde beleidskaders van Lucas Onderwijs, de door de instelling beoogde resultaten van beleid ook daadwerkelijk te kunnen bereiken. 5 De instellingsdirecteuren dragen in belangrijke mate bij aan de realisering van de strategische beleidsdoelen van Lucas Onderwijs die verwoord zijn in het geldende strategische beleidsplan. Ook aan de ontwikkeling en de actualisering van de bedoelde strategische doelstellingen worden de instellingsdirecteuren geacht belangrijk bij te dragen. Deze preambule en de toelichting maken integraal onderdeel uit van het Directiestatuut. 1/9

2 Begripsbepalingen Artikel 1 1 Stichting: de Stichting Lucas Onderwijs gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende Saffierhorst 105, 2592 GK Den Haag. 2 College van Bestuur: het bestuur van de Stichting, bevoegd gezag van de scholen. 3 Instelling: een organisatie van één of meer scholen voor voortgezet onderwijs die ressorteert onder het bestuur van de Stichting Lucas Onderwijs. 4 Instellingsdirecteur: de voorzitter van de directie van een instelling, tevens eindverantwoordelijke voor de instelling in de relatie met het bevoegd gezag. 5 Instellingsdirectie: de vergadering van daartoe aangewezen directieleden van de instelling. 6 School: onderwijsorganisatie die deel uitmaakt van een instelling, respectievelijk een der locaties van de instelling. 7 Schooldirectie: de rector of directeur en de overige in een directiefunctie aangestelde medewerkers van een school. 8 Submandateringsregeling: een regeling die strekt tot instellingsinterne mandatering van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de instellingsdirecteur naar leden van de instellingsdirectie dan wel andere medewerkers van de instelling. 9 Mandaat: de bevoegdheid om in naam van het College van Bestuur (in geval van submandatering: de instellingsdirecteur) besluiten te nemen. 10Goedkeuren: het zonder aanbrengen van wijzigingen akkoord gaan van een bevoegd orgaan met een vastgesteld besluit. Als goedkeuring vereist is, treedt een besluit pas in werking na het verkrijgen van de goedkeuring. 11 Bestuursmanagementteam (BMT): de periodieke vergadering van instellingsdirecteuren met het CvB. 12 Curatorium: adviesorgaan van de instellingsdirectie dat optreedt mede met het oog op de verbinding van de instelling met de maatschappelijke omgeving. Status Artikel 2 Het Directiestatuut is een managementstatuut als bedoeld in artikel 32c van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Het benoemt de algemene en bijzondere taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die door het College van Bestuur aan de instellingsdirecteur(en) worden gemandateerd, alsmede de richtlijnen voor de uitoefening van deze taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Kaders voor de taakuitoefening van de instellingsdirecteur Artikel 3 1 De instellingsdirecteur oefent zijn mandaat uit binnen de door het College van Bestuur vastgestelde beleidskaders van de Stichting en met inachtneming van de door het College van Bestuur vastgestelde procedures, regelingen en protocollen. 2 Het College van Bestuur kan richtlijnen geven voor de wijze van uitoefening van het mandaat. 3 Het College van Bestuur kan te allen tijde het verleende mandaat wijzigen of terugnemen. Artikel 4 Niet gemandateerd zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die bij of krachtens wetgeving, de statuten of dit Directiestatuut van de Stichting uitdrukkelijk aan het College van Bestuur zijn voorbehouden. 2/9

3 Submandaat Artikel 5 1 De instellingsdirecteur kan, binnen door hem aan te geven grenzen en onder door hem te stellen voorwaarden en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, de uitoefening van de bij of krachtens dit statuut gemandateerde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden geheel of gedeeltelijk doormandateren aan onder zijn directe verantwoordelijkheid ressorterende leden van de instellingsdirectie of andere eveneens onder zijn directe verantwoordelijkheid ressorterende medewerkers van de instelling. 2 De instellingsdirecteur draagt bij doormandateren als bedoeld in lid 1 zorg voor de vaststelling van een submandateringsregeling op instellingsniveau, waarin doorgemandateerde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden vastgelegd. De bedoelde regeling voorziet tevens in de mogelijkheid van doormandatering van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de instellingsdirectie naar andere medewerkers van de instelling en behoeft de voorafgaande goedkeuring van het CvB. Artikel 6 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die in dit Directiestatuut bij uitsluiting van anderen zijn opgedragen of overgelaten aan de instellingsdirecteur, kunnen niet worden doorgemandateerd aan een onder zijn directe verantwoordelijkheid ressorterende medewerker van de instelling. Algemene taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden instellingsdirecteur Artikel 7 Met betrekking tot de instelling is de instellingsdirecteur belast met: a het geven van leiding aan de instelling; b het zorgdragen voor (de coördinatie van) de dagelijkse gang van zaken in de instelling; c het zorgdragen voor de strategische plan- en beleidsvorming van de instelling; d het zorgdragen voor het identiteitsbeleid; e het opstellen van alle beleidsvoornemens in de vorm van (meer)jaarlijkse beleidsplannen voor de instelling, zulks onder goedkeuring van het College van Bestuur en met inachtneming van de vastgestelde procedures inzake overleg en daartoe noodzakelijke termijnen; f het zorgdragen voor de uitvoering van vastgesteld bestuurs- en instellingsbeleid; g het uitbrengen van een jaarlijks verslag over het gevoerde beleid; h het voeren, namens het College van Bestuur, van het formele overleg met het medezeggenschapsorgaan van de instelling; i j het voeren van het overleg met het curatorium van de instelling of een daarmee gelijk te stellen orgaan; het onderhouden van de externe contacten van de instelling en het vertegenwoordigen van de instelling c.q. het College van Bestuur in extern overleg, voor zover dit voortvloeit uit de gemandateerde bevoegdheden. Artikel 8 Met betrekking tot de Stichting is de instellingsdirecteur belast met: a het bijdragen aan het beleid van de Stichting; b het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies aan het College van Bestuur; c het in overleg met c.q. in opdracht van het College van Bestuur onderhouden van de externe contacten van de Stichting en de vertegenwoordiging van de Stichting in extern overleg, zoals en voor zover dit voortvloeit uit de gemandateerde bevoegdheden; d de deelname aan het Bestuursmanagementteam (BMT); e het doen deelnemen van de instelling in de onder het BMT ressorterende werkgroepen en expertgroepen. 3/9

4 Artikel 9 De instellingsdirecteur tekent alle stukken die namens de instelling uitgaan terzake van de aan hem gemandateerde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Bij zijn ontstentenis wordt deze taak overgenomen door zijn plaatsvervanger c.q. zijn waarnemer. Bijzondere taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden instellingsdirecteur Algemeen Artikel 10 Op het gebied van bijzondere taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van algemene aard is de instellingsdirecteur belast met: a het zorgdragen voor het opstellen van de wettelijk verplichte documenten; b het zorgdragen voor de in- en externe communicatie van de instelling; c het zorgdragen voor de verwerking van persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens; d het zorgdragen voor een correcte behandeling van de klachten op instellingsniveau conform de geldende regelingen; e het zorgdragen voor de totstandkoming en de uitvoering van het toelatingsbeleid van leerlingen; f het schorsen van (een) leerling(en); g bij uitsluiting van anderen, de definitieve verwijdering van (een) leerling(en). Onderwijs Artikel 11 Op het gebied van onderwijs is de instellingsdirecteur belast met: a het vaststellen van het onderwijs- en kwaliteitszorgbeleid van de instelling en het zorgdragen voor de uitvoering ervan; b het zorgdragen voor de ontwikkeling, uitvoering en vernieuwing van het onderwijsaanbod en voor onderwijskundige coördinatie en samenwerking binnen de instelling; c het zorgdragen voor beleid ten aanzien van leerlingenbegeleiding in de instelling. Personeel en organisatie Artikel 12 Op het gebied van personeel en organisatie is de instellingsdirecteur belast met: a het vaststellen van de werkwijze en taakverdeling binnen de instellingsdirectie; b het vaststellen van de organisatie en overlegstructuur binnen de instelling; c het vaststellen, binnen de vastgestelde (meerjaren)begroting, van de kwalitatieve en kwantitatieve formatie van het personeel van de instelling in de vorm van een (meerjaren)formatieplan; d het (doen) openstellen van vacatures en het selecteren van personeelsleden binnen de kaders van het formatieplan en de begroting; e bij uitsluiting van anderen, de benoeming van personeelsleden. f bij uitsluiting van anderen, de benoeming van leden van de schooldirectie, zulks na overleg met het College van Bestuur over de desbetreffende profielschets en procedure; 4/9

5 g bij uitsluiting van anderen, het treffen van disciplinaire maatregelen - behoudens ontslag - ten aanzien van personeelsleden, voor zover het niet betreft leden van de instellingsdirectie; h. het verlenen van ontslag op verzoek van de medewerker. i het binnen de vastgestelde formatie toewijzen van functies en taken aan de personeelsleden; j het zorgdragen voor het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en het uitvoeren van beoordelingen; k het vaststellen van het instellingsbeleid ten aanzien van deskundigheidsbevordering en het zorgdragen voor de uitvoering van dat beleid; l het vaststellen van het personeelsbeleid van de instelling en het zorgdragen voor de uitvoering van dat beleid; m het vaststellen van het arbobeleid van de instelling en het zorgdragen voor de uitvoering van dat beleid. Financiën en beheer Artikel 13 Op het gebied van financiën en beheer is de instellingsdirecteur belast met: a het zorgdragen voor een verantwoord financieel beheer; b het jaarlijks (doen) opstellen van de (meerjaren)begroting en het ter goedkeuring aan het College van Bestuur voorleggen en met dat College bespreken van die begroting; c het (doen) aangaan van verplichtingen tot het beloop van de bedragen in de door het College van Bestuur goedgekeurde instellingsbegroting, alsook het (doen) vaststellen van de interne budgettering binnen de instelling; d het zorgdragen voor een doelmatig en verantwoord beheer van de goederen van de instelling, waaronder mede begrepen het onderhoud van gebouwen en terreinen; e het nemen van besluiten inzake aanpassing en verbouwing van schoolgebouwen; e het na overleg met het College van Bestuur nemen van besluiten inzake nieuwbouw van scholen; f het vaststellen van het automatiseringsbeleid van de instelling en het zorgdragen voor de uitvoering ervan. Verantwoording en informatievoorziening Artikel 14 Op het gebied van verantwoording en informatievoorziening is de instellingsdirecteur belast met: a het schrijven van een jaarlijkse commitmentbrief aan het College van Bestuur; b het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid, de resultaten, het beheer en de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden aan het College van Bestuur. De verantwoording geschiedt zowel mondeling als schriftelijk; c het bij de uitoefening van de opgedragen bevoegdheden zorgdragen voor een goede en regelmatige informatievoorziening aan het College van Bestuur over de zaken die voor dat College relevant zijn; d het verstrekken van de voor het College van Bestuur noodzakelijke dan wel door dat College gevraagde inlichtingen en gegevens. Wijzigingen Artikel 15 Wijzigingen in dit statuut dan wel intrekking ervan geschieden bij afzonderlijk bestuursbesluit, met inachtneming van de daarvoor binnen de Stichting geldende procedurevoorschriften. 5/9

6 Werkingsduur Artikel 16 In alle gevallen waarin noch door dit Directiestatuut noch door enig ander reglement of statuut wordt voorzien, beslist het College van Bestuur. Artikel 17 1 Dit reglement kan worden aangehaald als Lucas Onderwijs. 2 Het treedt in werking met ingang van 1 januari Aldus, na verkregen advies van het BMT VO en de GMR VO, besloten in de vergadering van het College van Bestuur op 30 november 2009, en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 17 december /9

7 Toelichting behorend bij het Lucas Onderwijs Algemeen In dit statuut is gekozen voor een ruime mandaatregeling op basis van vertrouwen, waarbij de in samenspraak met de instellingsdirecteuren ontwikkelde en door het College van Bestuur vastgestelde beleidskaders de ruimte voor het uitoefenen van het mandaat bepalen. Dit statuut tracht een verhouding te bereiken die enerzijds ruimte biedt voor concrete invulling van de autonomie van de instelling, maar anderzijds de gezamenlijke verantwoordelijkheid van instellingsdirecteuren en College van Bestuur voor de Stichting als geheel markeert. Wezenlijk voor dat laatste element is dat de instellingsdirecteuren zich ook verplichten een substantiële bijdrage te leveren in de totstandkoming en de uitvoering van het stichtingsbeleid. In de preambule wordt onder 2 en 3 ingegaan op de relatie tussen de instellingsdirecteuren en het College van Bestuur. In de bedoelde relatie speelt o.a. het al in ontwikkeling genomen portfoliogesprek een rol. Dat is een periodiek gesprek tussen de instellingsdirecteur en (een lid van) het College van Bestuur op basis van een door de instellingsdirecteur aangeleverd dossier (portfolio). Daarnaast wordt in dit statuut gesproken over de commitmentbrief. Daaronder wordt verstaan een naar aanleiding van het portfoliogesprek en op basis van zijn visie door de instellingsdirecteur aan het College van Bestuur te schrijven brief, waarin de instellingsdirecteur vastlegt aan welke inspannings- en resultaatverplichtingen voor de nieuwe periode hij zichzelf gebonden weet. Hierbij volgt hij de bevoegdheden die dit Directiestatuut hem toekent in de artikelen 10 tot en met 14 en benoemt achtereenvolgens de toepasselijke verplichtingen voor de komende periode. Langs deze weg is het voor de individuele instellingsdirecteuren en het College van Bestuur mogelijk om op maat met elkaar in gesprek te gaan en afspraken te maken. Aan deze commitmentbrief worden geen vormvereisten gesteld. De mogelijkheid van de onder 2 genoemde werkrelaties dient uiteraard praktische doeleinden. Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Artikel 1 geeft begripsbepalingen. Daarbij is niet gestreefd naar volledigheid, maar wel getracht voor dit statuut relevante begrippen te benoemen. Aangesloten wordt zo veel mogelijk bij de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht. Artikel 2 Artikel 2 verwijst naar de wettelijke status van het Directiestatuut. Hierbij zij aangetekend dat het Directiestatuut een bovenschoolse werking heeft, dus voor alle instellingen van de Stichting gelijkelijk geldt. Dit betekent dat het Directiestatuut ook op een bovenschools niveau in besluitvorming wordt gebracht. Dat besluitvormingstraject impliceert voorafgaande adviezen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en het BMT. Artikel 5 Artikel 5 regelt de mogelijkheid om taken en verantwoordelijkheden door te mandateren binnen de instelling, van de instellingsdirecteur naar andere leden van de instellingsdirectie en eventueel verder in de organisatie. In dat geval dient een interne submandateringsregeling te gelden. De instellingsdirecteur stelt deze op en legt deze voorafgaand aan inwerkingtreding ter goedkeuring voor aan het CvB. 7/9

8 Artikel 6 Artikel 6 nuanceert artikel 5. Het verbiedt submandatering van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die het College van Bestuur uitsluitend aan de instellingsdirecteur heeft gemandateerd. Het gaat hierbij om de zaken geregeld in artikel 10 sub g en artikel 12 sub e, f en g. Artikel 7 Artikel 7 mandateert de instellingsdirecteur terzake van het formuleren en doen uitvoeren van beleid binnen de instelling. Tevens is aan hem het formele overleg met het medezeggenschapsorgaan gemandateerd. Hiermee is uiteraard de medezeggenschapsraad bedoeld; met opzet is de term medezeggenschapsorgaan gebruikt, rekening houdend met mogelijke toekomstige ontwikkelingen rond inspraak en medezeggenschap. Sub e verwijst naar de bevoegdheid die in termen van goedkeuring bij het College van Bestuur berust ter zake van (meerjarige) beleidsplannen. Deze beleidsplannen zijn in de context van de instelling zelf ingebed, ze maken deel uit van eerder vastgestelde beleidskaders en de beleidscyclus die de instelling hanteert. Ze zijn voor het College van Bestuur het te hanteren referentiekader bij de commitmentbrief. Verder zij verwezen naar hetgeen in de preambule onder punt 3 is verwoord. Artikel 7 plaatst de instelling ook in een lokale context: sub j beoogt te bereiken dat elke instellingsdirecteur omgevingsfactoren betrekt in beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering. Hieronder wordt mede verstaan het qualitate qua vertegenwoordigen van de instelling c.q. het College van Bestuur in overlegorganen, lokale besturen van samenwerkingsverbanden en dergelijke. Het spreekt voor zich dat een dergelijke vertegenwoordiging een informatieverplichting naar het College van Bestuur impliceert. Artikel 8 Artikel 8 is een verwijzing naar verantwoordelijkheden die elke instellingsdirecteur in algemene zin tegenover Lucas Onderwijs heeft waar te maken. Deze zijn in globale termen in de voorwaarden bij de arbeidsovereenkomst vastgelegd; ze zijn een vast gespreksonderwerp in de communicatie van het College van Bestuur met elke instellingsdirecteur. Dit Directiestatuut volstaat daarom met een globale aanduiding. Het College van Bestuur legt de beleidsactiepunten vast in het strategisch plan; van elke instellingsdirecteur wordt een substantiële bijdrage verwacht aan bovenschoolse beleidsvoorbereiding en overleg, in het BMT en zijn werkgroepen, alsook binnen het raamwerk van projecten, expertisegroepen en landelijke gremia betreffende aandachtsgebieden en activiteiten waar de Stichting voor kiest. Artikel 10, 11, 12 en 13 Deze artikelen betreffen essentiële beleidsdomeinen van de instellingsorganisatie waarop het mandaat van toepassing is. Beslissingen van de instellingsdirecteur die op deze domeinen genomen worden zijn onderhevig aan wettelijke bepalingen en aan bepalingen van stichtingsbeleid. Daarin liggen belangrijke toetsingselementen. Beslissingen moeten altijd verantwoord en zorgvuldig worden genomen en geëffectueerd, waarbij gewaarborgd moet zijn dat de expertise van het servicebureau adequaat wordt ingeschakeld en benut. Verder hangt de handelingsvrijheid van de instellingsdirecteur en het moment en de intensiteit van zijn informatievoorziening en terugkoppeling naar het College van Bestuur samen met de zwaarte van een kwestie. De artikelen 10 sub g en 12 sub e, f en g beperken het mandaat tot de instellingsdirecteur zelf onder uitsluiting van anderen (artikel 6 opent die mogelijkheid). Deze uitsluiting betekent niet dat de instellingsdirecteur onder zijn verantwoordelijkheid de uitvoering van activiteiten die met dit exclusieve mandaat gemoeid zijn niet aan anderen zou kunnen opdragen (denk aan het voorbereiden van correspondentie, advisering door deskundigen, rechtsbijstand en dergelijke). De uitzondering die in artikel 12 sub g is opgenomen rond de (eind)beslissing over ontslag van een medewerker, vloeit voort uit de integrale werkgeverspositie van het College van Bestuur. Onder andere vanwege de bestuursaanstelling reikt deze beslissing in zijn effecten immers veel verder dan de instelling alleen. Het behoeft geen betoog dat een prudente omgang met het mandaat ten aanzien van disciplinaire maatregelen in het licht van de juridische positie van het bevoegd gezag gewenst is. Beslissingen die de toets der be- 8/9

9 stuurlijke kritiek niet kunnen doorstaan, bijvoorbeeld omdat ze strijdig zijn met algemene beginselen van behoorlijk en zorgvuldig bestuur, omdat ze vastgestelde budgettaire en/of beleidsmatige grenzen overschrijden of omdat ze in strijd met interne regelingen en/of de wet zijn, maken het College van Bestuur voor de wet kwetsbaar. Het College van Bestuur komt immers een integrale bestuurlijke verantwoordelijkheid toe en is in eerste en laatste instantie procespartij. Artikel 12 lid f regardeert de benoeming van leden van de schooldirectie van een der onder de instelling ressorterende scholen. Artikel 14 Artikel 14 is de consequentie van de keuze voor mandaat in een context van resultaatverantwoordelijkheid: een regelmatige en goede informatievoorziening in de richting van het College van Bestuur. Zeker in kwesties van grote omvang (er is veel geld mee gemoeid, er is een belangrijk instellingsbelang in het geding, er zijn zwaarwegende persoonlijke belangen, enzovoorts) is melding vooraf en rapportage achteraf een verplichting die op de instellingsdirecteur (en/of op de door hem gemandateerde) rust. 9/9

Directiestatuut de Haagse Colleges 1

Directiestatuut de Haagse Colleges 1 Directiestatuut van de Haagse Colleges Preambule Dit Directiestatuut regelt de mandatering van bestuurlijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden door de instellingsdirecteur van de Haagse Colleges

Nadere informatie

Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort

Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort Preambule Dit managementstatuut is een uitwerkingsdocument van het bestuursreglement en regelt de mandatering van bestuurlijke taken, verantwoordelijkheden en

Nadere informatie

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van Directiestatuut Onderwijsgroep Galilei Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van OSG de Eilanden te Spijkenisse, OSG

Nadere informatie

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Pre-ambule Het uitgangspunt voor het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Galilei, openbaar voortgezet onderwijs Voorne-Putten is het besturen

Nadere informatie

Directiestatuut van de stichting

Directiestatuut van de stichting Vademecum SSOE hoofdstuk 2.3 / blad 1 van 5 Directiestatuut van de stichting Dit reglement is een directiestatuut in de zin van artikel 31 van de Wet op de expertise centra, artikel van de statuten van

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM Versie 27 september 2012 Opnieuw vastgesteld op 8 december 2016 1 PREAMBULE In dit managementstatuut worden door het bestuur van de

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Managementstatuut de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Preambule De Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Versie 43.0 INHOUD Algemene bepalingen voor het managementstatuut Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3 Managementstatuut Stichting SWV-VO Bergen op Zoom e.o. INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3 Artikel 3

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Managementstatuut SWV VO 30-06 versie 24 maart 2014 INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Artikel 3

Nadere informatie

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling Directiestatuut aanpassing n.a.v. nieuwe statuten september 2013 Preambule Op basis van artikel 15 van de statuten mandateert het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Zuid-Holland West,

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT CVW, juni 2015

MANAGEMENTSTATUUT CVW, juni 2015 MANAGEMENTSTATUUT CVW, juni 2015 Dit reglement is een managementstatuut in de zin van art. 32 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Het bevat de regeling van de verdeling van de algemene en bijzondere

Nadere informatie

Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi

Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi Statuut van de algemene directie van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi. I. Preambule Door

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 Artikel 1 - Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder: Vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband PO 30.06; Algemene vergadering:

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011

Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011 1 Diro Besproken 2010-2011 MR Instemming 20-06-2011 Bestuur Vastgesteld 21-06-2011 Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011 2 Inhoud Preambule 3

Nadere informatie

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Vastgesteld te Alkmaar, d.d. 15 juni 2011, gewijzigd d.d. 8 februari 2013 1 Definities Artikel 1 1. De Raad van Toezicht: de Raad

Nadere informatie

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Februari 2001 Managementstatuut voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. I. Preambule Door middel

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen van Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen waaronder begrepen: De Brug (brinnummer 02GQ) De Driehoek (09OE) Het Klaverblad (brinnummer 01JW) De Stuifheuvel (brinnummer 19RT) De Vijverhof (brinnummer 02WE)

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland.

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. 1 Inhoudsopgave Art. 1. Definitiebepaling Art. 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut Art. 3. Taken

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort

Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Preambule Het college van bestuur (bestuur) van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort bestuurt volgens het uitgangspunt dat pluriformiteit en eigenheid

Nadere informatie

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium Stichting Atrium Managementstatuut Stichting Atrium Juni 2012 MANAGEMENTSTATUUT STICHTING ATRIUM VOOR KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS IN LANGEDIJK EN OMSTREKEN Elke onderwijsinstelling moet beschikken over

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur

Reglement College van Bestuur STICHTING VOOR PROT.CHR.SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN JOHAN SECKEL DE MAAT BOSLUST Secretariaat - SSBO - Praktijkschool - SO / VSO- ZMLK Postbus 118, 7730 AC OMMEN Tel.

Nadere informatie

Bestuursstatuut...4. Begripsbepalingen...4 Artikel 1...4

Bestuursstatuut...4. Begripsbepalingen...4 Artikel 1...4 Bestuursstatuut Datum : 3 maart 2008 Herzien : - Status : Definitief CvB : 19/05/2008 KD-PO : n.v.t. KD-VO : n.v.t. PMR : n.v.t. MR : n.v.t. GMR : n.v.t. RvT : n.v.t. Door : Bestuur De Basis en Willem

Nadere informatie

Schooldirectiestatuut. 2College. per 1 augustus 2007

Schooldirectiestatuut. 2College. per 1 augustus 2007 Schooldirectiestatuut 2College per 1 augustus 2007 Tilburg, 3 september 2007 PREAMBULE Het schooldirectiestatuut regelt de verhouding tussen de algemeen directeur van 2College en de vestigingsdirecteuren

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

Statuten Stichting Lucas Onderwijs

Statuten Stichting Lucas Onderwijs 1/6 Artikel 1 Naam, vestiging en duur a. De Stichting draagt de naam Stichting Lucas Onderwijs. De Stichting kan zich in en buiten rechte presenteren onder de naam Lucas. b. De Stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta

Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta Vastgesteld in 2004 door de vier rechtsvoorgangers van de Stichting Fluenta in het fusierapport; de formele inwerkingtreding van dit statuut is 1 augustus

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006

MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006 MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006 BEGRIPSBEPALING Bestuur Het bestuur van Stichting Cambium Algemeen directeur Schooldirecteur Directeurenberaad Managementcontract

Nadere informatie

Managementstatuut PO Lucas Onderwijs

Managementstatuut PO Lucas Onderwijs Lucas Onderwijs Preambule De Wet op het Primair Onderwijs (WPO) bepaalt dat bijzondere scholen onder het bestuur staan van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die zich het geven van onderwijs

Nadere informatie

Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden

Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden STICHTING VRIJE SCHOOL NOORD EN OOST-Nederland Definitief besluit d.d. 2 mei 2016 Pagina 1 Inleiding Middels

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier

Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier managementstatuut stichting Noordkwartier d.d. 1 januari 2013 onderwijsbureau meppel/md - pagina 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP 2016 Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP Inleiding De Pieter Zandt scholengemeenschap gaat uit van de Stichting voor Christelijk (Speciaal) Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. VCO Midden- en Oost-Groningen.

MANAGEMENTSTATUUT. VCO Midden- en Oost-Groningen. MANAGEMENTSTATUUT VCO Midden- en Oost-Groningen. INHOUDSOPGAVE pagina Besturingsmodel 3 Begripsbepalingen 4 De artikelen 6 Taakverdeling 6 Het bestuur 6 Raad van beheer 6 Het directeurenoverleg 7 De directeur

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur

Reglement College van Bestuur Reglement College van Bestuur Meerwegen scholengroep Stichting PCVOE Versie 1.0 Vastgesteld door CvB op: 3 oktober 2011 Goedgekeurd door RvT op: 26 september 2011 1 Preambule Dit Reglement College van

Nadere informatie

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan Een gezam nlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT Tekst wettelijke bepaling managementstatuut 3 Inhoud Artikel 1. Een definitiebepaling; Artikel 2. Vaststelling

Nadere informatie

Stichting Passionate Bulkboek D I R E C T I E S T A T U U T

Stichting Passionate Bulkboek D I R E C T I E S T A T U U T Stichting Passionate Bulkboek D I R E C T I E S T A T U U T Directiestatuut Stichting Passionate Bulkboek Het bestuur van de Stichting Passionate Bulkboek - overwegende dat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013)

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Inhoudsopgave Preambule Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Aard en werkingsduur

Nadere informatie

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden.

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden. Advies van: J. van Elderen Diro: Vastgesteld d.d. 4-6-2009, na evaluatie en wijziging: 14-7-2011 Bestuursvergadering: In concept vastgesteld 19-5-2009 MR: Positief advies op 9-11-09 en 13-1-10: evaluatie

Nadere informatie

Managementstatuut. Vergaderstuk Begripsbepalingen:

Managementstatuut. Vergaderstuk Begripsbepalingen: Vergaderstuk 11.03.28.07.01 Managementstatuut Begripsbepalingen: De Stichting Raad van Toezicht College van Bestuur Schooldirectie Directieoverleg Managementstatuut Bestuurscontract Managementcontract

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT HERVORMDE SCHOOLVERENIGING TE NIJKERK

MANAGEMENTSTATUUT HERVORMDE SCHOOLVERENIGING TE NIJKERK MANAGEMENTSTATUUT HERVORMDE SCHOOLVERENIGING TE NIJKERK 1 Inhoudsopgave Besturingsmodel... 3 Begripsbepalingen... 4 De artikelen... 6 Taakverdeling... 6 Het bestuur... 6 De Algemeen Directeur... 7 Het

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Preambule Het bestuur van SKBG Onderwijs en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van de volgende scholen: -

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 1. Preambule Het bestuur van de stichting confessioneel onderwijs Leiden en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 Organisatie Medezeggenschap... 4 Artikel 2 Medezeggenschapsorganen... 4 Artikel 3a Omvang en

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem

Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem Algemene bepalingen Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: a. de vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012 MANAGEMENTSTATUUT VAN VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND December 2012 1 Preambule Dit managementstatuut is op te vatten als het managementstatuut ex artikel 31 van de

Nadere informatie

Directiestatuut. Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland

Directiestatuut. Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland Directiestatuut Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland Vastgesteld in de ledenraad op 26 maart 2014 PREAMBULE Dit directiestatuut is aanvullend op de in de Verenigingsstatuten verankerde

Nadere informatie

RIS128180B_30-MEI-2005

RIS128180B_30-MEI-2005 Bijlage 2 RIS128180B_30-MEI-2005 Directiestatuut gemeentelijk primair onderwijs Clusterstatuut gemeentelijk primair onderwijs Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Definitiebepalingen Artikel 2 Inleidende

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT VAN DE VERENIGING TOT STICHTING EN INSTANDHOUDING VAN SCHOLEN MET DE BIJBEL TE OVERWOUD BIJ LUNTEREN

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT VAN DE VERENIGING TOT STICHTING EN INSTANDHOUDING VAN SCHOLEN MET DE BIJBEL TE OVERWOUD BIJ LUNTEREN MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT VAN DE VERENIGING TOT STICHTING EN INSTANDHOUDING VAN SCHOLEN MET DE BIJBEL TE OVERWOUD BIJ LUNTEREN Preambule Het bestuur van de bovengenoemde vereniging heeft overlegd met de

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: a) Adviesraad: het adviesorgaan van de CUR, zoals ingesteld door de CUR op basis van artikel 25 lid 2 van het Reglement

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Islamitische School. Amsterdam

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Islamitische School. Amsterdam MANAGEMENTSTATUUT Stichting Islamitische School Amsterdam Preambule Op grond van artikel 31 van de Wet op het primair onderwijs (Wpo) dient het bestuur een managementstatuut vast te stellen. In het managementstatuut

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Inhoudsopgave Inleiding MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Bijlage:

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van stichting Scholengroep Spinoza te Voorburg.

Medezeggenschapsstatuut van stichting Scholengroep Spinoza te Voorburg. Medezeggenschapsstatuut van stichting Scholengroep Spinoza te Voorburg. Dit statuut betreft de volgende scholen die onder hetzelfde bevoegd gezag staan: - Sint Maartenscollege - Sgm Dalton-Vatel - Veurs

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND MANAGEMENTSTATUUT Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland PREAMBULE De Wet op het voortgezet onderwijs ("Wvo"), bepaalt dat bijzondere

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk versie september 2015 Preambule Het bestuur van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Directiestatuut Horizon College

Directiestatuut Horizon College Directiestatuut Horizon College Pagina 1 van 6 Directiestatuut Horizon College Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Directeur de sectordirecteur, de directeur van het Facilitair Bedrijf en de directeur Bestuurs-

Nadere informatie

managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs

managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs behorende bij de statuten van Ons Middelbaar Onderwijs van 1 januari 2011 2011. Ons Middelbaar Onderwijs Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met diverse scholen in het Primair Onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met diverse scholen in het Primair Onderwijs September 2011 Statuut medezeggenschap bestuur met diverse scholen in het Primair Onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting ROOS te Rijssen Preambule Het Bestuur van de Stichting ROOS en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Bestuursen. Managementstatuut

Bestuursen. Managementstatuut Bestuursen Managementstatuut Vastgesteld, bestuur 29-01-2008 1 Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in de gemeente Dalfsen Preambule Dit statuut regelt de mandatering van taken en bevoegdheden

Nadere informatie

Managementstatuut. Esprit Scholen

Managementstatuut. Esprit Scholen Managementstatuut Esprit Scholen Amsterdam, Opnieuw vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, door het College van Bestuur d.d. 6 december 2013 Managementstatuut van Onderwijsstichting Esprit,

Nadere informatie

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut 1. Inleiding Als uitvloeisel van de Wet goed onderwijs, goed bestuur is het bevoegd gezag op grond van artikel 17b, tweede lid van de Wet op het

Nadere informatie

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT De raad der gemeente Weert; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Weert van 10 februari 2004; overwegende,

Nadere informatie

Managementstatuut VO Stichting Lucas Onderwijs

Managementstatuut VO Stichting Lucas Onderwijs Stichting Lucas Onderwijs Vastgesteld op 9 juni 2016 Inwerkingtreding 1 augustus 2016 1/15 Oplegnotitie 1 Aanleiding 1.1 Stichting Lucas Onderwijs ("Lucas") houdt onder meer scholen voor voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Amersfoort, 16 november 2016 Reglement Raad van Bestuur Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Bestuur van de Stichting Diabetes

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS. A. Statuut. Preambule

MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS. A. Statuut. Preambule MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS A. Statuut Preambule Dit managementstatuut is gebaseerd op het besturingsmodel Besturen op hoofdlijnen, zoals dat door het bestuur van de vereniging

Nadere informatie

Managementstatuut SKOM

Managementstatuut SKOM Managementstatuut SKOM Het managementstatuut regelt de verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen enerzijds het bestuur en anderzijds de algemeen directeur en tussen de algemeen directeur en de schoolleiders.

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut. van CSG Liudger te Drachten

Medezeggenschapsstatuut. van CSG Liudger te Drachten Medezeggenschapsstatuut van CSG Liudger te Drachten Versie: 15 september 2014 Inhoudsopgave 1 Preambule 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2 Inrichting van de medezeggenschap

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van stichting Onderwijsgroep Galilei te Spijkenisse.

Medezeggenschapsstatuut van stichting Onderwijsgroep Galilei te Spijkenisse. Medezeggenschapsstatuut van stichting Onderwijsgroep Galilei te Spijkenisse. Dit statuut betreft de volgende scholen die onder hetzelfde bevoegd gezag staan: OSG de Eilanden te Spijkenisse, OSG de Ring

Nadere informatie

Directiestatuut. Montessori Vereniging Vreugd en Rust

Directiestatuut. Montessori Vereniging Vreugd en Rust Directiestatuut Montessori Vereniging Vreugd en Rust Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Zelfbeheer... 2 1.2 De positie van de directie... 2 1.3 Het managementrapportagesysteem... 2 2. De verhouding tussen

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. November ENMS, Laan van Poot 353 Den Haag

MANAGEMENTSTATUUT. November ENMS, Laan van Poot 353 Den Haag MANAGEMENTSTATUUT November 2010 ENMS, Laan van Poot 353 Den Haag Begripsbepaling In dit statuut wordt verstaan onder: a. bestuur: het bestuur van de Vereniging voor Montessorionderwijs te Den Haag ( de

Nadere informatie

DEF Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden

DEF Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden 150217 DEF Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden voorwoord: Gezien de discussie binnen Sevenwolden over de opleidingen die Sevenwolden verzorgt en de plaatsen, locaties

Nadere informatie

Directiestatuut. m.i.v. 1 januari 2011. Christelijk Lyceum Veenendaal

Directiestatuut. m.i.v. 1 januari 2011. Christelijk Lyceum Veenendaal Directiestatuut m.i.v. 1 januari 2011 Christelijk Lyceum Veenendaal Inhoudsopgave 1 Bestuurlijke organisatie en ontwikkelingen... 3 1.1 Uitgangspunten voor de besturing... 3 1.2 De organisatorische opzet...

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT 2 februari februari 2018

MANAGEMENTSTATUUT 2 februari februari 2018 MANAGEMENTSTATUUT 2 februari 2016 2 februari 2018 06.10.00.04 2 februari 2016-2 Inhoudsopgave Pre-ambule... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Status en werkingsduur... 3 Artikel 3 Algemene taken

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten;

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten; MANAGEMENTSTATUUT 1. Het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum heeft op grond van het bepaalde in art. 32c van de Wet op het voortgezet onderwijs jo. art. 14 lid 3 van de verenigingsstatuten

Nadere informatie

ANNOTATIE. Vergadering: Algemeen Bestuur Datum vergadering: 28 november Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing Mandaat- en volmachtregeling

ANNOTATIE. Vergadering: Algemeen Bestuur Datum vergadering: 28 november Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing Mandaat- en volmachtregeling ANNOTATIE Vergadering: Algemeen Bestuur Datum vergadering: 28 november 2014 Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing Mandaat- en volmachtregeling Opsteller: J.H. Poot Datum: 21-10-2014 Omschrijving: In hun

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap Openbare ScholenGroep Schoonoord

Statuut Medezeggenschap Openbare ScholenGroep Schoonoord Bezoekadres Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist Postadres Postbus 16 3700 AA Zeist T 030 698 21 40 F 030 698 21 80 www.osgs.nl info@osgs.nl KvK 30250155 Datum Onderwerp Statuut GMR Contactpersoon A. Juli,

Nadere informatie

4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Bij de invoering van het model met een Raad van Toezicht is een aanpassing van het managementstatuut noodzakelijk.

Nadere informatie

Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het reglement 2. Artikel 3 Inrichting en samenstelling 2

Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het reglement 2. Artikel 3 Inrichting en samenstelling 2 Reglement Directeurenoverleg SWV VO 30-06 INHOUD Vaststellingsdatum reglement Directeurenoverleg Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het reglement 2 Artikel 3 Inrichting

Nadere informatie

Bestuurs- en directiestatuut

Bestuurs- en directiestatuut Bestuurs- en directiestatuut SWV PO 30-02 Incl. de taken en bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering als toezichthoudend orgaan Vereniging Samenwerkingsverband PO Roosendaal-Moerdijk e.o. 30-02 November

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut Winkler Prins 2017

Medezeggenschapsstatuut Winkler Prins 2017 Medezeggenschapsstatuut Winkler Prins 2017 Versie d.d. 26 september 2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Inrichting van de medezeggenschap... 3 Hoofdstuk 3 Informatievoorziening...

Nadere informatie

Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep

Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep Begripsbepalingen Artikel 1 College van Bestuur Sectordirecteur Vestigingsdirecteur Directeur Personeel SCOPE VO-directie Unitleider Locatieleider

Nadere informatie

MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek

MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek Nr.14.0008493 MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Regio Gooi

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting OVO Gorinchem

Managementstatuut Stichting OVO Gorinchem Managementstatuut Stichting OVO Gorinchem Inhoudsopgave A. Preambule 3 B. Managementstatuut 4 Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 De besturingsfilosofie Artikel 3 Mandatering van bestuurlijke bevoegdheden

Nadere informatie

Klachtenregeling (herziene versie)

Klachtenregeling (herziene versie) Klachtenregeling (herziene versie) Intentieverklaring van het bestuur (Voorzitter College van Bestuur) Het bestuur van de openbare scholen in Wijk bij Duurstede hecht er waarde aan dat de werknemers in

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen Preambule: De Raad van Toezicht past de Code Goed Onderwijsbestuur toe zoals deze is opgesteld door de VO- Raad. Dit

Nadere informatie

ons middelbaar onderwijs directiestatuut Ons Middelbaar Onderwijs

ons middelbaar onderwijs directiestatuut Ons Middelbaar Onderwijs directiestatuut Ons Middelbaar Onderwijs 2003. Ons Middelbaar Onderwijs Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2003. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond

Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond Preambule Het CvB van stichting Swalm en Roer en de GMR, van de volgende scholen: Openbare scholen: 1. OBS Aan de

Nadere informatie