Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting"

Transcriptie

1 Vlaamse overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting Departement Financiën en Begroting Vereenvoudigde Onderhandelingsprocedure met bekendmaking van diensten Bestek nr. VO/FB/DEP/2016/004/BOBFO Beleidsrelevant onderzoek naar de effecten van de Vlaamse fiscale maatregelen op singles en budgettair neutrale maatregelen om aan negatieve effecten te remediëren Uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes op woensdag 23 november 2016 om 15 uur.

2 INHOUD I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 I.1. AANBESTEDENDE OVERHEID 1 I.2. VOORWERP EN CLASSIFICATIE OPDRACHT 1 I.3. GUNNINGSWIJZE 3 I.4. TOEPASSELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN 3 I.5. OVERIGE ALGEMEEN TOEPASSELIJKE BEPALINGEN 3 II. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN... 5 A. PLAATSING VAN DE OPDRACHT... 5 A.1. SELECTIE... 5 A.1.1. UITSLUITING EN BELANGENVERMENGING (ART. 61 TOT EN MET 64 KB PLAATSING) 5 A.1.2. KWALITATIEVE SELECTIECRITERIA (ART. 67, 68 EN 72 KB PLAATSING) 6 A.1.3. BEROEP OP DE DRAAGKRACHT VAN ANDERE ENTITEITEN (ART. 74 KB PLAATSING) 7 A.2. MODALITEITEN... 8 A.2.1. VARIANTEN (ART. 9 KB PLAATSING) 8 A.2.2. OPTIES (ART. 10 KB PLAATSING) 8 A.3. OFFERTE OPENING, INDIENING, VORM EN INHOUD... 8 A.3.1. OPENING EN INDIENING VAN DE OFFERTES (ART. 51 KB PLAATSING) 8 A.3.2. VORM EN INHOUD OFFERTE 9 A.3.3. VOORDRACHT VAN ONDERAANNEMERS (ART. 12 KB PLAATSING EN ART. 12 KB UITVOERING) 9 A.4. PRIJS... 9 A.4.1. PRIJSVASTSTELLING (ART. 13 KB PLAATSING) 9 A.4.2. PRIJSHERZIENING (ART. 20 KB PLAATSING) 10 A.4.3. PRIJSONDERZOEK (ART. 21 KB PLAATSING) 10 A.5. GUNNINGSCRITERIA A.5.1. ONDERHANDELINGSPROCEDURE GUNNINGSCRITERIA (ART. 107 KB PLAATSING) 10 A.5.2. ONDERHANDELINGEN 10 B. UITVOERING VAN DE OPDRACHT B.1. ALGEMENE UITVOERINGSBEPALINGEN B.1.1. UITVOERINGSTERMIJN (ART. 147 KB UITVOERING) 11 B.1.2 UITVOERING VAN DE OPDRACHT 11 B.1.3. DIENSTVERLENINGSPLAATS (ART. 149 KB UITVOERING) 11 B.1.4. LEIDING EN TOEZICHT OP UITVOERING (ART. 11 KB UITVOERING) 11 B.1.5. Controle en inspectie 12 B.1.6. BORGTOCHT (ART. 25 TOT EN MET 33 KB UITVOERING) 12 B.1.7. OVERDRACHT BIJ FAILLISSEMENT (ART. 38 KB UITVOERING) 13 B.2. BETALINGEN B.2.1. WIJZE WAAROP DE PRIJS WORDT BETAALD (ART. 66 KB UITVOERING) 13 B.2.2. PROCEDURE (ARTS. 150, 156 EN 160 KB UITVOERING) 13 B.2.3. WIJZE VAN FACTUREREN 13 B.2.4. OVERIGE BEPALINGEN 14 B.3. INTELLECTUELE RECHTEN EN VERTROUWELIJKHEID B.3.1. INTELLECTUELE RECHTEN EN KNOWHOW (ART. 19 EN 20 KB UITVOERING) 14 B.3.2. BESTAANDE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN (ART. 17 KB PLAATSING) 15 B.3.3. VERTROUWELIJKHEID (ART. 18 KB UITVOERING) 15 B.4. SANCTIES EN RECHTSVORDERINGEN... 15

3 B.4.1. STRAFFEN (ART. 45 KB UITVOERING) 15 B.4.2. VERTRAGINGSBOETES (ART. 46 EN 154 KB UITVOERING) 15 B.4.3. RECHTSVORDERINGEN (ART. 73 KB UITVOERING) 16 B.5. OPLEVERING B.5.1. OPLEVERING (ART. 64 EN 156 KB UITVOERING) 16 B.5.2. KOSTEN VAN OPLEVERING (ART. 18 KB PLAATSING) 16 B.6. UITVOERINGSVOORWAARDEN B.6.1. NON-DISCRIMINATIE 16 III. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN OFFERTEFORMULIER... 19

4 I. ALGEMENE BEPALINGEN I.1. AANBESTEDENDE OVERHEID 1. Deze opdracht wordt uitgeschreven door het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, bij delegatie, in de persoon van de secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting. 2. Volgende administratieve entiteit is belast met de opvolging van deze opdracht: Beleidsdomein Financiën en Begroting Departement Financiën en Begroting Dienst Beleidsondersteuning en Regelgeving Koning Albert II-laan 19 bus Brussel Alle briefwisseling m.b.t. deze opdracht moet naar die entiteit worden gestuurd, behoudens toepassing van punt 3 hierna. 3. Ieder deurwaardersexploot bestemd voor de aanbestedende overheid moet worden betekend aan de Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering, Koolstraat 35 in 1000 Brussel. Het is daarbij onverschillig of het gaat om de betekening van een dagvaarding, gerechtelijke uitspraak, overdracht van schuldvordering of een ander exploot. Hetzelfde adres geldt ook voor de aangetekende brief waarbij een schuldvordering wordt overgedragen of in pand gegeven. I.2. VOORWERP EN CLASSIFICATIE OPDRACHT Opdrachtomschrijving De onderhavige opdracht omvat het beleidsrelevant onderzoek naar de hieronder vermelde onderzoeksvragen omtrent de effecten van de Vlaamse fiscale maatregelen op singles (en ev. hun kinderen) en budgettair neutrale maatregelen om aan negatieve effecten te remediëren. Het onderzoek dient te worden vastgelegd in een onderzoeksrapport dat aan de aanbestedende overheid mondeling wordt toegelicht. Na deze mondelinge toelichting beschikt de aanbestedende overheid over de mogelijkheid om vragen of opmerkingen te formuleren. Aan de hand hiervan stelt de opdrachtnemer het definitief onderzoeksrapport op. Doelgroep van het onderzoek: singles 1

5 Singles zijn personen die als alleenstaande leven of als alleenstaande een huishouden onderhouden. Singles zijn niet hetzelfde als fiscaal alleenstaanden (bv. feitelijk samenwonenden die een aparte aangifte invullen en daardoor als alleenstaande worden belast). Het gaat hier dus om zuiver alleenwonenden (met of zonder kinderen). Onderzoeksvragen De scope van het onderzoek zal zich in een eerste fase beperken tot de fiscale maatregelen die bestaan in de onroerende voorheffing en de personenbelasting (binnen de bevoegdheden van Vlaanderen). Volgende maatregelen dienen onderzocht te worden: Binnen de onroerende voorheffing: - De voorheffing zelf als belasting op een onroerend goed - De vermindering voor bescheiden woning - De vermindering voor (gehandicapte) kinderen ten laste - De vermindering voor E-peil - De belastingvermindering voor nieuwbouw Binnen de personenbelasting: - De woonbonus 1 - De belastingvermindering voor dienstencheques Het onderzoek moet leiden tot een onderzoeksrapport waarin minimaal het volgende wordt opgenomen: - Een overzicht van de socio-economische effecten van bovenstaande maatregelen op singles (bv. Wat is het effect op de huisvesting van de single? Wat is het effect op de economische draagkracht van de single?). De resultaten moeten opgedeeld worden in resultaten voor singles zonder kinderen en resultaten voor singles met kinderen, alsook de resultaten voor koppels (dit om het onderscheid te kunnen maken tussen negatieve effecten die enkel singles (met of zonder kinderen) treffen en negatieve effecten die zowel singles als koppels treffen). In geval het gaat over negatieve effecten die zowel singles als koppels treffen dan moet duidelijk aangeduid worden of dit in dezelfde mate is en zo niet wat de verschillen zijn. Ook de oorzaken van die negatieve effecten moeten duidelijk worden geformuleerd. Dit moet toelaten om bij toekomstig beleid de negatieve effecten te vermijden. - Daarnaast wordt verwacht dat budgettair haalbare maatregelen aangehaald worden om aan de negatieve effecten te remediëren. Hierbij dient, voor maatregelen in de personenbelasting, rekening gehouden te worden met de problematiek dat singles niet kunnen worden afgezonderd van de groep fiscaal alleenstaanden. Een oplossing om de groep singles af te zonderen (op een uitvoerbare manier door de FOD Financiën) wordt dan ook verwacht. CPV-code: en Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van art. 3 van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni Zowel de woonbonus voor leningen aangegaan tot en met 31/12/2014, voor leningen aangegaan vanaf 1/1/2015 tot en met 31/12/2015 als de geïntegreerde woonbonus voor leningen aangegaan vanaf 1/1/

6 I.3. GUNNINGSWIJZE De gunning van deze opdracht gebeurt via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, op basis van artikel 26, 2, 1 d) van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni I.4. TOEPASSELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN Op deze opdracht zijn onder meer toepasselijk: - Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (hierna: Wet Overheidsopdrachten); - Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (hierna: KB Plaatsing); - Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (hierna: KB Uitvoering); - Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17 juni U kunt deze regelgeving terugvinden op: I.5. OVERIGE ALGEMEEN TOEPASSELIJKE BEPALINGEN 1. De opdracht heeft een looptijd van 5 maanden, te rekenen vanaf de datum vermeld bij de sluiting. 2. De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke relatie met de aanbestedende overheid. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan de overheid een, desgevallend beëdigde, vertaling eisen.. 3. De aanbestedende overheid staat het gebruik van elektronische middelen toe voor het uitwisselen van schriftelijke stukken (andere dan de offertes), zowel in het kader van de plaatsing als van de uitvoering van de opdracht. De indiening van de offertes moet evenwel verlopen volgens de voorschriften vermeld in A.3.2. De aanbestedende overheid vraagt aan de inschrijvers om op het offerteformulier aan te duiden of zij bereid zijn om schriftelijke stukken te ontvangen via elektronische middelen, zowel in kader van de 3

7 plaatsing als van de uitvoering van de opdracht. 4. De aanbestedende overheid ziet er op toe dat deze opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de anti-discriminatiewetgeving. Zie de bepalingen inzake non-discriminatie onder A.1.1. en B

8 II. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN A. PLAATSING VAN DE OPDRACHT A.1. SELECTIE A.1.1. UITSLUITING EN BELANGENVERMENGING (ART. 61 TOT EN MET 64 KB PLAATSING) Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 61. Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid het RSZ-attest, de jaarrekeningen, het attest van fiscale schulden en het attest van niet-faling via elektronische weg op conform art. 60, 1. Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die zich samen als een combinatie kandidaat stellen. Volgende documenten moeten aan de offerte toegevoegd worden: - de Belgische inschrijver: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes; - de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een attest uitgereikt door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offerte opgemaakt is, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid. - de buitenlandse inschrijver: alle in bovenstaande artikelen vermelde attesten en uittreksels of evenwaardige documenten, uitgereikt door het betrokken land (RSZ-attest, attest fiscale schulden, uittreksel strafregister, attest niet-faling, ). Wanneer een document of attest niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet afdoend voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed toegevoegd worden, of indien hierin niet wordt voorzien, een plechtige verklaring van de betrokkene 5

9 voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. - de Belgische inschrijver die bij de RSZ een bijdrageschuld heeft van meer dan euro in de zin van art. 62, 1 KB Plaatsing, of een achterstallige fiscale schuld heeft van meer dan euro in de zin van art. 63, 2 KB Plaatsing: alle inlichtingen waaruit blijkt dat de inschrijver één of meer schuldvorderingen bezit op een aanbestedende overheid of overheidsbedrijf, in de zin van deze artikelen; Non-discriminatie: Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast. De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan: - het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen; - de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Belangenvermenging: Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden, zoals bedoeld in art. 64 KB Plaatsing. A.1.2. KWALITATIEVE SELECTIECRITERIA (ART. 67, 68 EN 72 KB PLAATSING) Technische bekwaamheid Enkel onderzoeksgroepen verbonden aan instellingen die door de bevoegde overheid erkend zijn om binnen de Europese Unie hoger onderwijs in te richten, kunnen zich kandidaat stellen voor deze opdracht. Het is deze onderzoeksgroepen toegestaan samen te werken. 6

10 De kandidaat toont zijn technische bekwaamheid aan door het voorleggen van: 1. een lijst van de voor deze opdracht relevante opdrachten die door de inschrijver de voorbije drie jaar werden uitgevoerd (minimum 3). De kandidaat haalt in deze lijst de opdrachten aan waarvan hij meent dat deze het meest gelijkaardig zijn en die hij relevant of overdraagbaar acht. Het moet gaan over opdrachten die daadwerkelijk uitgevoerd zijn door de kandidaat, gekozen uit voornoemde lijst en die voltooid zijn. De resultaten moet duidelijk aangegeven worden. Voor elke beschreven opdracht, moeten volgende elementen gepreciseerd worden: - de aanbestedende overheid, publiek of privé, met de vermelding van een contactpersoon (adres, tel., fax, ); - het doel en de inhoud van de opdracht; - de verkregen resultaten; - de zelf uitgevoerde onderdelen van de opdracht en de aan derden toevertrouwde onderdelen, met vermelding van de onderaannemers. 2. Een beschrijving van de technische en menselijke hulpmiddelen ter beschikking van de kandidaat om de huidige opdracht tot een goed einde te leiden. Bij deze beschrijving dient tevens een nota gevoegd te worden voor de personen die in het team kunnen opgenomen worden dat zal instaan voor de uitvoering van de opdracht. Voor elk potentieel teamlid dient vermeld te worden: a. de studie- en beroepstitels; b. een lijst van wetenschappelijk publicaties waarvan het potentieel teamlid auteur of minimaal coauteur is; c. het curriculum vitae; d. de geschiktheid om schriftelijk en mondeling te communiceren in het Nederlands. A.1.3. BEROEP OP DE DRAAGKRACHT VAN ANDERE ENTITEITEN (ART. 74 KB PLAATSING) a) De inschrijver kan zich, met het oog op de kwalitatieve selectie uit A.1.2. beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten). In dat geval voegt de inschrijver de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis van deze onderaannemers of van andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen van de inschrijver. b) De dienstverlener is verplicht de onderaannemers in te zetten waarop hij zich heeft beroepen in het kader van de kwalitatieve selectie. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de aanbestedende overheid. Deze onderaannemers of entiteiten mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 KB Plaatsing. Voor deze onderaannemers of entiteiten moeten eveneens de toe te voegen documenten bedoeld onder A.1.1. toegevoegd worden aan de offerte. 7

11 A.2. MODALITEITEN A.2.1. VARIANTEN (ART. 9 KB PLAATSING) Het indienen van vrije varianten is verboden. A.2.2. OPTIES (ART. 10 KB PLAATSING) Het indienen van vrije opties is verboden. A.3. OFFERTE OPENING, INDIENING, VORM EN INHOUD A.3.1. OPENING EN INDIENING VAN DE OFFERTES (ART. 51 KB PLAATSING) Het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes is woensdag 23 november 2016 om 15 uur. De offertes moeten elektronisch worden ingediend via de e-tendering internetsite die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52, 1 van het KB Plaatsing. De inschrijver wordt er op gewezen dat zijn offerte, ingediend via e-tendering, elektronisch ondertekend moet worden met een geldige gekwalificeerde elektronische handtekening. Deze elektronische handtekening moet uitgaan van een bevoegd persoon. De inschrijver voegt tevens de nodige documenten toe waaruit de bevoegdheid blijkt om de onderneming te binden (uittreksels van de statuten, volmacht, ). Indien meerdere personen samen moeten optreden (gezamenlijke uitoefening van bevoegdheid binnen de onderneming, indiening van offerte door een combinatie), moeten zij elk een geldige gekwalificeerde elektronische handtekening plaatsen ofwel moet uit de toegevoegde documenten de machtiging blijken om namens meerdere personen of ondernemingen de offerte elektronisch te ondertekenen. Een gescande handtekening is onvoldoende. Een gekwalificeerde elektronische handtekening kan geplaatst worden door middel van een Belgische eid, of een gekwalificeerd certificaat dat kan aangekocht worden bij private actoren. Voor meer informatie omtrent de aankoop van een gekwalificeerd certificaat, zie: 8

12 Meer informatie omtrent het gebruik van e-tendering kan worden bekomen op de website of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0) Door in te schrijven op deze opdracht verbindt de inschrijver zich op zijn roerende en onroerende goederen tot de uitvoering van de in dat bestek beschreven opdracht, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden ervan. In geval van indiening van een offerte door een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid verbindt elke deelnemer aan de combinatie zich hoofdelijk. A.3.2. VORM EN INHOUD OFFERTE De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat hij zijn offerte moet invullen op het bij dit bestek behorende formulier. Hierna volgt een niet-limitatief overzicht van alle documenten die, naast het offerteformulier, bij de offerte gevoegd moeten worden: - alle documenten in het kader van selectie (zie A.1.). A.3.3. VOORDRACHT VAN ONDERAANNEMERS (ART. 12 KB PLAATSING EN ART. 12 KB UITVOERING) De inschrijver vermeldt welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is in onderaanneming te geven en de identiteit van de onderaannemers die hij voorstelt. De dienstverlener is verplicht deze voorgedragen onderaannemers in te zetten bij de uitvoering van de opdracht. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de aanbestedende overheid. A.4. PRIJS A.4.1. PRIJSVASTSTELLING (ART. 13 KB PLAATSING) Deze opdracht is een opdracht tegen globale forfaitaire prijs. 9

13 A.4.2. PRIJSHERZIENING (ART. 20 KB PLAATSING) Vermits de uitvoeringstermijn van de opdracht minder dan 180 kalenderdagen beslaat, wordt de herziening van de prijs uitgesloten. A.4.3. PRIJSONDERZOEK (ART. 21 KB PLAATSING) Op verzoek van de aanbestedende overheid verstrekt de inschrijver alle nodige inlichtingen om het prijsonderzoek van zijn offerte mogelijk te maken. De aanbestedende overheid kan ofwel zelf overgaan tot, ofwel een persoon aanduiden voor het uitvoeren van alle verificaties van de boekhoudkundige stukken en alle onderzoeken ter plaatse, teneinde de juistheid na te gaan van de gegevens die de inschrijver in het raam van het prijsonderzoek heeft verstrekt. A.5. GUNNINGSCRITERIA A.5.1. ONDERHANDELINGSPROCEDURE GUNNINGSCRITERIA (ART. 107 KB PLAATSING) De gunningscriteria, in volgorde van afnemend belang, luiden als volgt. 1. de technische bekwaamheid van het personeel dat zal worden ingezet voor de uitvoering van de opdracht; Deze technische bekwaamheid van het personeel zal, zonder dat hierbij sprake kan zijn van subgunningscriteria, onder meer beoordeeld worden aan de hand van volgende elementen: - de studie- en beroepstitels; - een lijst van wetenschappelijk publicaties waarvan het potentieel teamlid auteur of minimaal coauteur is; - het curriculum vitae. 2. de prijs vermeld in de offerte. A.5.2. ONDERHANDELINGEN De gunning van deze opdracht gebeurt via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De aanbestedende overheid heeft hierbij de mogelijkheid om op basis van een eerste beoordeling van de offertes over te gaan tot onderhandelingen met één of meerdere inschrijvers, zonder evenwel daartoe verplicht te zijn. Na deze onderhandelingen kunnen één of meerdere inschrijvers worden uitgenodigd om een aangepaste offerte in te dienen ("best and final offer"). 10

14 B. UITVOERING VAN DE OPDRACHT B.1. ALGEMENE UITVOERINGSBEPALINGEN B.1.1. UITVOERINGSTERMIJN (ART. 147 KB UITVOERING) De uitvoeringstermijn van deze opdracht bedraagt 5 maanden te rekenen vanaf de sluiting van deze opdracht. Het definitief onderzoeksrapport dient binnen deze termijn opgeleverd te worden. B.1.2 UITVOERING VAN DE OPDRACHT De werkzaamheden moeten tot het einde van de opdracht op een gepaste wijze en zonder onderbreking worden voortgezet. De opdrachtnemer maakt maandelijks een tussentijds onderzoeksrapport waarin de onderzoeksresultaten worden weergegeven. Het staat de opdrachtgever vrij omtrent de tussentijdse resultaten al dan niet opmerkingen te formuleren of vragen te stellen. De opdrachtnemer houdt bij de verdere uitvoering van de opdracht rekening met de geformuleerde opmerkingen en stuurt waar nodig het nog te voeren onderzoek bij. De opdracht kan tijdens de uitvoering van het project gewijzigd worden in functie van de behaalde resultaten of met het oog op een nieuwe oriëntering van het onderzoek. Het initiatief hiertoe kan uitgaan van iedere partij. De wijzigingen maken het voorwerp uit van een ondertekend addendum bij deze overeenkomst. B.1.3. DIENSTVERLENINGSPLAATS (ART. 149 KB UITVOERING) De dienst wordt verleend op de gebruikelijke plaats van tewerkstelling van de voor deze opdracht door de opdrachtnemer ter beschikking gestelde personeel. B.1.4. LEIDING EN TOEZICHT OP UITVOERING (ART. 11 KB UITVOERING) Het mandaat van de leidend ambtenaar bestaat enkel uit: a) de technische en administratieve opvolging van de diensten tot en met de oplevering; b) de keuring van de prestaties, zowel de a priori als de a posteriori keuring; 11

15 c) het nazicht van de schuldvorderingen en facturen; d) het opstellen van de processen-verbaal; e) de oplevering; f) het instaan voor het toezicht op de prestaties; dit toezicht omvat onder meer het geven van onderrichtingen, telkens wanneer het bestek of de opdrachtdocumenten onvolledig of onduidelijk zijn. B.1.5. CONTROLE EN INSPECTIE De opdrachtnemer aanvaardt de administratieve en wetenschappelijke controles die nodig zijn om na te gaan of het onderzoek uitgevoerd wordt volgens de voorwaarden van deze overeenkomst. De opdrachtgever, vertegenwoordigd door haar personeelsleden, heeft op elk ogenblik toegang tot de lokalen waar de werkzaamheden plaatsvinden. De personeelsleden kunnen de tewerkstelling en de aard van de activiteiten nagaan van het personeel betrokken bij de uitvoering van de onderzoeksopdracht. Zij kunnen kennis nemen van de werkdocumenten, de boekhouding en de administratieve documenten die betrekking hebben op de werkzaamheden. B.1.6. BORGTOCHT (ART. 25 TOT EN MET 33 KB UITVOERING) a) Het bedrag van de borgtocht bedraagt 5% van het totale offertebedrag zonder BTW. b) De borgstelling dient te gebeuren binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de opdracht. Bij niet-naleving stelt de aanbestedende overheid de dienstverlener in gebreke en past de sancties van art. 29 KB Uitvoering toe. De borgstelling dient te gebeuren overeenkomstig één van de wijzen voorzien in artikel 26 en 27 KB Uitvoering, met name: 1 in speciën; 2 in publieke fondsen; 3 in de vorm van een gezamenlijke borgtocht; 4 via een waarborg, toegestaan door een kredietinstelling of een verzekeringsinstelling die voldoet aan de desbetreffende wetgeving. Voor wat 1 tot en met 3 betreft, kunt u voor meer informatie terecht op de website van de Deposito- en Consignatiekas. c) Het bewijs van de borgstelling dient te worden bezorgd aan de aanbestedende overheid. Welk document u dient te bezorgen als bewijs van de borgstelling, kunt u terugvinden in het artikel 27 KB Uitvoering. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de Deposito- en 12

16 Consignatiekas. d) De borgtocht zal in één keer vrijgegeven worden na de oplevering. B.1.7. OVERDRACHT BIJ FAILLISSEMENT (ART. 38 KB UITVOERING) In geval van faillissement van de opdrachtnemer kan de opdracht, onder voorwaarden bepaald in artikel 38 van het KB Uitvoering, overgedragen worden naar een door de curator voorgestelde onderneming, bijvoorbeeld naar de onderaannemers. B.2. BETALINGEN B.2.1. WIJZE WAAROP DE PRIJS WORDT BETAALD (ART. 66 KB UITVOERING) De diensten worden betaald bij de oplevering van het definitieve onderzoeksrapport. De voorwaarden met betrekking tot de oplevering worden hierna in dit bestek vermeld. B.2.2. PROCEDURE (ARTS. 150, 156 EN 160 KB UITVOERING) a) De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 dagen na ontvangst van de betrokken factuur. b) De betaling vindt plaats binnen een betalingstermijn van 30 dagen vanaf de beëindiging van de bovenvermelde verificatie, voor zover de aanbestedende overheid beschikt over de regelmatig opgemaakte factuur. B.2.3. WIJZE VAN FACTUREREN Vanaf 1 januari 2015 mag u e-facturen zenden naar entiteiten van de Vlaamse Overheid. a. De elektronische factuur moet u indienen via het platform Mercurius. U kunt ofwel uw factuur gratis invoeren op het Mercuriusplatform, ofwel gebruik maken van een dienstverlener van uw keuze. b. Bijkomende informatie over de e-factuur, het Mercuriusplatform, de dienstverleners en de aangeboden ondersteuning vindt u op c. U kunt gratis deelnemen aan een informatiesessie naar keuze. 13

17 d. Alvorens u start met elektronisch factureren naar een entiteit van de Vlaamse overheid meldt u zich als leverancier eenmalig op e. U wordt als leverancier van de Vlaamse overheid ondersteund. Tijdens deze begeleiding ontvangt u alle informatie over de e-factuur en de wijze van verzending. f. De opdrachtnemer waakt erover dat de elektronische factuur vrij is van virussen, macro s of andere schadelijke instructies. Bestanden die aangetast zijn door virussen, macro s of andere schadelijke instructies kunnen als niet ontvangen worden beschouwd. Mede door een intense samenwerking rond e-facturatie tussen het Europese, Belgische en Vlaamse bestuursniveau zal e-facturatie in de komende jaren de standaard worden. De Vlaamse overheid wil tegen 1 januari 2017 nog slechts overwegend e-facturen ontvangen. Het is sterk aanbevolen hiervoor de nodige voorbereidingen te treffen. B.2.4. OVERIGE BEPALINGEN a) Elk berekend totaalbedrag in euro wordt desgevallend afgerond naar de hogere of lagere tweede decimaal, al naargelang de derde decimaal minstens 5 of minder bedraagt. b) Dit bestek wijkt uitdrukkelijk af van de bepalingen van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek inzake de toerekening van de betalingen. Elke betaling zal dan ook bij voorrang toegerekend worden op de hoofdsommen en pas daarna op de intresten. B.3. INTELLECTUELE RECHTEN EN VERTROUWELIJKHEID B.3.1. INTELLECTUELE RECHTEN EN KNOWHOW (ART. 19 EN 20 KB UITVOERING) De verkregen gegevens en onderzoeksresultaten zijn eigendom van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest én van de opdrachtnemer. De opdrachtgever heeft het recht om alle inlichtingen en gegevens die de opdrachtnemer in uitvoering van deze overeenkomst heeft verstrekt, aan te wenden voor informatie, nuttige verspreiding, beheer of elke andere soort valorisatie. In dit verband zal de opdrachtnemer er zorg voor dragen dat alle, in het kader van dit onderzoek ontwikkelde programmatuur, gratis ter beschikking staat van de opdrachtgever. Bovendien heeft de opdrachtgever gedurende 10 jaar na de beëindiging van deze overeenkomst het recht op gratis en, indien nodig, begeleide toegang tot de databanken (en interviews) gecreëerd in het kader van dit onderzoek. Deze databanken moeten goed worden gedocumenteerd (metadata) zodat het departement er zelfstandig gebruik van kan maken. De gegevensinzameling, het beheer van de data en de analyse gebeuren onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer verbindt er zich tevens toe om de regels van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te respecteren en rekening te houden met de geldende afspraken inzake kwaliteitszorg statistiek en surveyonderzoek zoals door de Vlaamse overheid wordt voorgehouden. 14

18 B.3.2. BESTAANDE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN (ART. 17 KB PLAATSING) De inschrijver is verplicht in zijn offerte aan te geven welke intellectuele eigendomsrechten waarvan hij titularis is of waarvoor hij van een derde een gebruikslicentie moet verkrijgen nodig zijn voor het geheel of een deel van de uit te voeren prestaties. De aankoopprijs en de verschuldigde vergoedingen voor de gebruikslicenties van deze intellectuele eigendomsrechten moeten inbegrepen zijn in de geboden prijzen. B.3.3. VERTROUWELIJKHEID (ART. 18 KB UITVOERING) De informatie die de aanbestedende overheid in het kader van deze opdracht ter beschikking stelt, mag niet voor andere doeleinden worden aangewend, noch aan derden worden meegedeeld. De dienstverlener dient alle maatregelen te treffen om het confidentiële karakter van de beschikbaar gestelde informatie, de gegevens en de onderzoeksresultaten te doen bewaren door hemzelf en door eenieder die er toegang toe heeft. De opdrachtnemer zal daartoe een vertrouwelijkheidsclausule (laten) tekenen. De dienstverlener dient in zijn contracten met de onderaannemers eveneens deze verplichtingen inzake vertrouwelijkheid over te nemen. B.4. SANCTIES EN RECHTSVORDERINGEN B.4.1. STRAFFEN (ART. 45 KB UITVOERING) Elke gebrekkige uitvoering geeft aanleiding tot een algemene straf (behoudens de toepassing van bijzondere straffen). Een algemene straf is eenmalig of dagelijks en het bedrag ervan wordt berekend overeenkomstig art. 45, 2, 1 en 2 van het KB Uitvoering. B.4.2. VERTRAGINGSBOETES (ART. 46 EN 154 KB UITVOERING) De laattijdige uitvoering van de opdracht geeft aanleiding tot de toepassing van een vertragingsboete. Het bedrag van deze boete wordt berekend overeenkomstig art. 154, eerste alinea van het KB Uitvoering. 15

19 B.4.3. RECHTSVORDERINGEN (ART. 73 KB UITVOERING) Elke rechtsvordering van de dienstverlener wordt ingesteld bij een Nederlandstalige Belgische rechtbank, behoudens ingeval van een vordering tot tussenkomst in een bestaand geding. B.5. OPLEVERING B.5.1. OPLEVERING (ART. 64 EN 156 KB UITVOERING) Zoals hierboven vermeld, dient het onderzoek te worden vastgelegd in een onderzoeksrapport dat aan de aanbestedende overheid mondeling wordt toegelicht. Na deze mondelinge toelichting beschikt de aanbestedende overheid over de mogelijkheid om vragen of opmerkingen te formuleren. Aan de hand hiervan stelt de opdrachtnemer het definitief onderzoeksrapport op. De oplevering vindt plaats bij het vervulling van de volgende cumulatieve voorwaarden: - het overmaken van dit definitief onderzoeksrapport aan de leidend ambtenaar; - de goedkeuring van het overgemaakte rapport door de werkgroep belast met de opvolging van dit onderzoek. B.5.2. KOSTEN VAN OPLEVERING (ART. 18 KB PLAATSING) De eventuele kosten voor de oplevering zijn inbegrepen in de globale offerteprijs. B.6. UITVOERINGSVOORWAARDEN B.6.1. NON-DISCRIMINATIE De dienstverlener verbindt zich er toe bij het uitvoeren van deze opdracht niemand te discrimineren op grond van geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschappen, sociale positie, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming of syndicale overtuiging. Hij waarborgt dit zowel ten aanzien van zijn personeelsleden onderling als ten aanzien van derden, zoals deelnemers, bezoekers, externe medewerkers, De dienstverlener verbindt zich er toe, voor zo ver redelijk, aanpassingen door te voeren, op vraag van personen met een handicap, die de beperkende invloed van een onaangepaste omgeving op de 16

20 participatie van een persoon met een handicap neutraliseren (zie artikel 19 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid). De dienstverlener verbindt zich ertoe de werknemers en derden zoals deelnemers, bezoekers, externe medewerkers, mee te delen dat hij geen rekening zal houden met vragen of wensen van discriminerende aard. Indien een personeelslid van de dienstverlener zich tijdens de uitvoering van de opdracht schuldig maakt aan discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag, zal de dienstverlener de nodige maatregelen treffen om een eind te maken aan dit gedrag en waar nodig het slachtoffer in eer herstellen. De werknemers met hiërarchische verantwoordelijkheden zullen toezien op het naleven van dit engagement. Bij elke mogelijke klacht in dit verband tegen de dienstverlener, zal deze zijn volledige medewerking verlenen aan eventueel onderzoek dat in dit verband verricht wordt door een meldpunt discriminatie of een andere organisatie, in dit verband aangesteld door de Vlaamse overheid. De dienstverlener vraagt tevens al zijn personeelsleden alert te zijn voor discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag, in die zin dat ze de gevallen waar ze getuige van zijn, onmiddellijk dienen te melden aan een werknemer met hiërarchische verantwoordelijkheid. De dienstverlener verbindt zich ertoe om geen druk uit te oefenen op eigen personeelsleden, die slachtoffer worden van discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag door een klant of een derde, om af te zien van eventuele indiening van een klacht of inleiding van een vordering voor de rechtbank in dit verband. De dienstverlener ziet er op toe dat ook de onderaannemers, die hij eventueel inschakelt voor de opdracht, zich houden aan deze uitvoeringsvoorwaarden. 17

21 III. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN Algemeen De resultaten opgenomen in het onderzoeksrapport dienen gebaseerd te zijn op wetenschappelijk onderzoek dat de beleidscyclus voedt zodat zij de aanbestedende overheid kunnen ondersteunen bij visievorming, uitvoering, monitoring en evaluatie van het beleid. Het onderzoeksrapport is dus in de eerste plaats gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Dit komt erop neer dat het onderzoek in overeenstemming moet zijn met de eisen of regels van de wetenschap of anders gezegd dat het onderzoek gebaseerd moet zijn op het systematisch geordend geheel van het weten en van de regels, wetmatigheden, theorieën, hypotheses en systemen waarmee verdere kennis verkregen wordt. Onderzoeksrapport Het op te leveren onderzoeksrapport dient een door wetenschappelijk onderzoek onderbouwd antwoord te formuleren op de in onderdeel I.2 van dit bestek geformuleerde onderzoeksvragen. Het rapport dient tevens minimaal de onderwerpen en thema s welke in de onderzoeksvragen worden aangehaald, te behandelen, maar dient eveneens de thema s te bevatten die in overleg met de aanbestedende overheid eventueel werden toegevoegd via een addendum. 18

22 OFFERTEFORMULIER Bestek nr. VO/FB/DEP/2016/004/BOBFO Beleidsrelevant onderzoek naar de effecten van de Vlaamse fiscale maatregelen op singles en budgettair neutrale maatregelen om aan negatieve effecten te remediëren A. IDENTITEIT INSCHRIJVER OFWEL 2 De natuurlijke persoon (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres) 3 : OFWEL De vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel): vertegenwoordigd door (naam, voornaam en functie van de vertegenwoordiger(s)) 3 : OFWEL De natuurlijke perso(o)n(en en/of de vennootschap(pen) die optreden als combinatie zonder rechtspersoonlijkheid (voor elke deelnemer dezelfde gegevens als hierboven) 3 : 2 Doorhalen wat niet van toepassing is. 3 Opmerking: de personen die hier vermeld worden, moeten in principe ook de offerte elektronisch ondertekenen. Indien de elektronische handtekening toch uitgaat van andere personen, hou rekening met de bevoegdheid van deze personen. Zie ook de opmerking aangaande de elektronische handtekening en bevoegdheid, achteraan dit offerteformulier. 19

23 combinatie die tegenover de overheid wordt vertegenwoordigd door één van hen, met name: schrijft/schrijven in op deze opdracht tegen de som van: (in cijfers, exclusief BTW, in euro): (het BTW-tarief): % (het BTW-bedrag, in euro): (in cijfers, inclusief BTW, in euro): (in letters, inclusief BTW, in euro): B. ALGEMENE INLICHTINGEN (in geval van combinatie zonder rechtspersoonlijkheid afzonderlijk voor elke deelnemer:) - Ondernemingsnummer: - BTW-nummer: - RSZ-nummer: 20

24 C. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE De inschrijver staat het gebruik van elektronische middelen toe voor het uitwisselen van schriftelijke stukken in het kader van: - de plaatsing van de opdracht: JA / NEE 4 Indien JA, verklaart de inschrijver dat hij door de aanbestedende overheid op volgend adres schriftelijke stukken zal ontvangen: - de uitvoering van de opdracht: JA / NEE 5 D. ONDERAANNEMERS Er zullen onderaannemers worden aangewend: JA / NEE 6 Gedeelte van de opdracht dat in onderaanneming wordt gegeven: Volgende onderaannemers zullen hiervoor worden aangewend (benaming, nationaliteit, ondernemingsnummer): E. PERSONEEL Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: JA / NEE 7 4 Doorhalen wat niet van toepassing is. 5 Doorhalen wat niet van toepassing is. 6 Doorhalen wat niet van toepassing is. 7 Doorhalen wat niet van toepassing is. 21

25 Het betreft volgende EU-lidstaat 8 : F. BETALINGEN De betalingen zullen geldig gebeuren door overschrijving op rekeningnr.: - Rekeningnummer (IBAN): - Bankinstelling (BIC): - Naam begunstigde: G. BIJLAGEN Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd: - alle documenten in het kader van selectie, overeenkomstig het bestek (zie hoofdstuk A.1.); - de documenten die het bestek verplicht over te leggen - de modellen, monsters en andere inlichtingen, die het bestek verplicht over te leggen. De inschrijver wordt er op gewezen dat zijn offerte, ingediend via e-tendering, elektronisch ondertekend moet worden met een geldige gekwalificeerde elektronische handtekening. Deze elektronische handtekening moet uitgaan van een bevoegd persoon. De inschrijver voegt tevens de nodige documenten toe waaruit de bevoegdheid blijkt om de onderneming te binden (uittreksels van de statuten, volmacht, ). Indien meerdere personen samen moeten optreden (gezamenlijke uitoefening van bevoegdheid binnen de onderneming, indiening van offerte door een combinatie), moeten zij elk een geldige gekwalificeerde elektronische handtekening plaatsen ofwel moet uit de toegevoegde documenten de machtiging blijken om namens meerdere personen of ondernemingen de offerte elektronisch te ondertekenen. Een gescande handtekening is onvoldoende. 8 De inschrijver wordt erop gewezen dat, in navolging van art. 62, 2 KB Plaatsing) hij dient voldaan te hebben aan zijn verplichtingen inzake sociale zekerheid overeenkomstig de wettige bepalingen van deze landen. Hiervoor dient de inschrijver een attest toe te voegen aan zijn offerte dat werd uitgereikt door de bevoegde overheden van de vermelde EU-lidstaten (zie ook het bestek, A.1.1). 22

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting Vlaamse overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting Departement Financiën en Begroting Vereenvoudigde Onderhandelingsprocedure met bekendmaking van diensten Bestek nr. VO/FB/DEP/2016/005/BOBFO Beleidsrelevant

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vlaamse overheid Beleidsdomein Kanselarij

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. De natuurlijke persoon (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres):

OFFERTEFORMULIER. De natuurlijke persoon (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres): OFFERTEFORMULIER Vlaams indicatorenproject woonzorgcentra: wetenschappelijke ondersteuning voor het verwerken en analyseren van de verzamelde data die de Vlaamse erkende woonzorgcentra halfjaarlijks aan

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

DIENSTEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

DIENSTEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING DIENSTEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING KANDIDATUUR 2 Gemeente XXXX...... Kandidaatstelling En Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking van diensten Bestek nr.... Project Dienst

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Verkenning en ontwikkeling Mobiscore

Verkenning en ontwikkeling Mobiscore Vlaamse overheid Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Beleidsvoorbereiding en -evaluatie Vereenvoudigde

Nadere informatie

V LOT A - Brandbeveiligings- en Elektriciteitswerken 30/06/2016. Tweebrugenstraat GENT OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep:..

V LOT A - Brandbeveiligings- en Elektriciteitswerken 30/06/2016. Tweebrugenstraat GENT OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep:.. BESTEK NUMMER: 1137_BASIS_A IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Nieuwen Bosch Basisschool

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Vlaamse overheid Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Departement Onderwijs en Vorming Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking van diensten Bestek nr. OND/SBO/2016/005 Meting ICT-integratie

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie Vlaamse overheid Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Secretariaat-generaal Dienst Dierenwelzijn Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Vlaamse overheid Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling Preventie Open offerteaanvraag van diensten Bestek nr. AZG/PREV/GE/2016-01 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Drukwerk publicaties op afroep

Drukwerk publicaties op afroep Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2007/009

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure met. bekendmaking van diensten

Onderhandelingsprocedure met. bekendmaking van diensten Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Departement Landbouw en Visserij SELECTIELEIDRAAD Onderhandelingsprocedure met bekendmaking van diensten Opdracht nr. CIR-MMP-2017-01 Raamovereenkomst

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen OPEN OFFERTEAANVRAAG. Bestek nr. helpdesk_2017

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen OPEN OFFERTEAANVRAAG. Bestek nr. helpdesk_2017 Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen OPEN OFFERTEAANVRAAG Bestek nr. helpdesk_2017 Opdracht die betrekking heeft op de afname van eerstelijns ondersteuning van de aanvragers van mandaten en kredieten

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

AANVRAAG TOT DEELNEMING

AANVRAAG TOT DEELNEMING MET REFERENTIE 2016-017 BIJLAGE 1. AANVRAAG TOT DEELNAME AANVRAAG TOT DEELNEMING Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de inschrijver. A. ALGEMENE VERBINTENIS

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur Vlaamse overheid Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur Agentschap Binnenlands Bestuur Afdeling Beleid Steden, Brussel en Vlaamse Rand Vereenvoudigde Onderhandelingsprocedure met bekendmaking van diensten

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

Ministerie Van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Wetenschap, Innovatie en Media. Administratie Wetenschap en Innovatie

Ministerie Van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Wetenschap, Innovatie en Media. Administratie Wetenschap en Innovatie Ministerie Van de Vlaamse Gemeenschap Departement Wetenschap, Innovatie en Media Administratie Wetenschap en Innovatie algemene offerteaanvraag van diensten Bestek nr. AWI/2006/Steunpunten/01 Specifieke

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting

Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting VLAAMSE GEMESCHAP Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Beleidsontwikkeling Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Overheidsopdracht

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/ /12/2019.

HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/ /12/2019. HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/2017-31/12/2019. RC1600314 2016 Directie Algemene Zaken Afdeling ICT Business Intelligence - Geosystemen Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden Nota De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden 1. Management summary 1. Het eerste reparatie-k.b. overheidsopdrachten van 21 februari 2014

Nadere informatie

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk 1. Algemene informatie 1.1 Aanbestedende overheid De opdrachtgever

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

Open offerteaanvraag. Vlaamse Gemeenschap. Departement Kanselarij en Bestuur. Team Vlaams Bouwmeester

Open offerteaanvraag. Vlaamse Gemeenschap. Departement Kanselarij en Bestuur. Team Vlaams Bouwmeester Open offerteaanvraag Vlaamse Gemeenschap Departement Kanselarij en Bestuur Team Vlaams Bouwmeester Aanstellen van één of meerdere ontwerpbureaus voor ontwerpende haalbaarheidsonderzoeken inzake transformatie

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

Plaats: Brussel Postcode: Fax

Plaats: Brussel Postcode: Fax 1/ 18 BE001 12/09/2016 - BDA nummer: 2016-527465 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie Vlaamse overheid Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD DIENSTEN CAMERA- EN REPORTAGENETWERK ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING. Lokale Politie Antwerpen

SELECTIELEIDRAAD DIENSTEN CAMERA- EN REPORTAGENETWERK ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING. Lokale Politie Antwerpen SELECTIELEIDRAAD VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP CAMERA- EN REPORTAGENETWERK ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur Lokale Politie Antwerpen Ontwerper

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):.

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):. Bouwheer : VZW Daarkom, Prinsenstraat, 8 te 1000 Brussel Opdracht : Herinrichting van La Gaité tot een Vlaams Marokkaans Culturenhuis Lot 5 : De uitvoering van de werken : liften Tekstmodel van offerteformulier

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Overeenkomst vervoer personeelsleden afdeling Scheepvaartbegeleiding vanuit NMBS station Berchem (Antwerpen) naar Zandvlietsluis

Overeenkomst vervoer personeelsleden afdeling Scheepvaartbegeleiding vanuit NMBS station Berchem (Antwerpen) naar Zandvlietsluis Vlaamse overheid Agentschap voor maritieme dienstverlening en kust Afdeling Scheepvaartbegeleiding Openbare procedure voor de aanneming van diensten Bestek nr. 16EN2017/4 Overeenkomst vervoer personeelsleden

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER Grasmarkt 61 B-1000 Brussel T +32 2 504 03 00 F +32 2 504 03 66 info@toerismevlaanderen.be www.toerismevlaanderen.be BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER Raamovereenkomst voor diensten voor de vertegenwoordiging

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

Open offerteaanvraag. Vlaamse Gemeenschap. Departement Kanselarij en Bestuur. Team Vlaams Bouwmeester

Open offerteaanvraag. Vlaamse Gemeenschap. Departement Kanselarij en Bestuur. Team Vlaams Bouwmeester Open offerteaanvraag Vlaamse Gemeenschap Departement Kanselarij en Bestuur Team Vlaams Bouwmeester Aanstellen van één of meerdere ontwerpbureaus voor ontwerpende haalbaarheidsonderzoeken inzake transformatie

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord OFFERTEBILJET * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE0 * Projectnr. Rio-Link: RI3A235 * Naam van het project: Cadix Noord A. IDENTITEIT EN VERBINDING. Natuurlijke persoon: - De ondergetekende... (naam

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Landbouw en Visserij

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Landbouw en Visserij Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Departement Landbouw en Visserij Open offerteaanvraag van diensten Bestek nr. OPD2016_cert_rek Overheidsopdracht betreffende het certificeren van de

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen - Studie van de werking van de diensten binnen het departement Logistiek en voorstel geïntegreerd organisatiemodel

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

Evaluatie van de effectiviteit van het beleidsinstrumentarium inzake leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Evaluatie van de effectiviteit van het beleidsinstrumentarium inzake leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten Evaluatie van de effectiviteit van het beleidsinstrumentarium inzake leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten Bijlagen omgevingvlaanderen.be 1 Dit onderzoeksrapport beschrijft de evaluatie van de

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg INSCHRIJVINGSBILJET * Projectnr./lot:.595 * Naam van het project: Opvang DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg * Aanbestedingsdatum: XX-XX-XXXX A. IDENTITEIT EN VERBINDING.

Nadere informatie