DE STADSREKENINGEN VAN DOESBURG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE STADSREKENINGEN VAN DOESBURG"

Transcriptie

1 DE STADSREKENINGEN VAN DOESBURG OAD 856 (1422/23) Cumputatam Werneri Lering Burgmagister in Doisborgen Anno vicesimatertia in festo ad cathedram cumputata [Rekening van Werner Lering 1422/23] [keerzijde schutblad:] dominus jhesus christus [1r] Recepta Primo op meye geboirt vanden vleyschuze 6 Arnhemsche gulden. Item op meye geboirt vander stad drifwater 18 pond. 27 blenken voirt pond. Maket 10 gulden, 6 Item vander wage 21 gulden. Item op mey ende Jacobi 1 van Gerit van Huete vanden wegelde 65 gulden. Item tgelt vander kaelmate 2 Henric van Trier 31 gulden. Item op Martini 3 van Agnesen Walen 5 pond, maket 2½ gulden. Item uut Johan Blifers brouhuys 2 pond, facit 1 gulden. Item uut des harnasmakers huys plach te wesen 4 pond quijt gelaten omme sijns dienstes wille. Item vander rijd. Item op sunte Andriese van tynse ende cleynre pacht 5½ gulden. Item vanden gruytgelde ende weeckscize 4 van 52 weken in elker weken gebuert 7 Ryns gulden. Dat maket ter weke 8 Arnhemsche gulden, 8 Tsamen 434 gulden, 32 Item vander wijnscize 250 gulden. Item vanden aelden vysschers videlicet Pueyl Arents [?] soens gebuert 20½ gulden. Wurden tjaer gerekent. Ende nu hebben die burgermeisteren gebuert 18 gulden. Dat ander mogen die tymmermeistere rekenen. Item van Evert Splinter van enen aelden scepe gebuert 5 gulden. Item vanden ackerken opter hair 5 1 gulden van mey. Prima summa 850 gulden ende 38 [1v] blanco [2r] Van kueren 1 Zaterdag 25 juli Hierachter staat doorgestreept: is noch sculdich. 3 Woensdag 11 november Een heffing die wekelijks geïnd wordt. 5 Versta: opter hore (afgelegen)?

2 Primo gebuert van Johan Moirken 35 blenken, 1½ gulden. Item Herman Fresching 1½ gulden. Item van Beernt Jacals sone 2 gulden. Item van Mercelys wyff 1 gulden. Item van Wyckys man scairen [?] 1 gulden. Item van Aernt Bennaelen [?] 1 gulden, 20 blenken, 1 grote. Item van Scriver 1 gulden. Item van Henric Winterpol 1 gulden. Item van Herman Pannert dochter van oirs mans wegen 1 gulden, 9½ blenke. Item vanden jongen Mey op rekenscap 2 gulden; van Daem van Heker 1 gulden. Vor dat ander staen pande. Item van Zorlken 5 pond, facit 2½ gulden. Item van Kacher 1 gulden. Summa van kueren 19 gulden, 40 blenken, 3 grote. Totalis summa van allen opbueren 849 gulden, 30 blenken ende 3 grote. [2v] blanco [3r] Exposita Primo tjaer op vastelavonde 27 scepenen ende raden, scriver ende bade to budelgelde elc 21 blenken, facit 8 gulden, 14 Item do Maes Scriver ijrsten inde scize geng: 5 Item op sunte Peters dach ad cathedram 6,do die scepenen gekueren wurden, mitten huerluden, mitten kircmeisteren ende spittaelsmeisteren ende vergeven den gelagen 5 gulden, 10 Item do men Rolofs rekenynge van Vieracker dede, den scepenen ende raden, scriver ende bade ellic 1 quarte; den legger 7 2 quarten. Maket 2 gulden, 6 Item gengen die scepenen do voirt op Gelren. Verteerden 5 gulden, 11 Item wart do buten gehailt dat Gerit die Man betailde to Johans huys van Trier an oly, kruyt, hering, rosinen, edick 1 gulden, 41 Item den vysschers te verdrinken 20 Item Geride den Man vor syn arbeit 1 quarten, 5 Sijnre dochter 2½ blenke. Item vor pappier ende zegelwas 1 gulden. Item betailt to Aelberte Steenremans huys, dat die scepenen dair verdaen hedden, dair Batenborge vor stont 1 gulden, 23 Item to Geyskens huys dat die burgermeisteren mitten voirwarkers dair verteert hedden, betailt 33 Item Domenico Oterli, enen bade van Lubec, die clagede dat hom sijn teergelt genamen was by Zelem, van geheite der scepenen gegeven 10½ blenke. Prima summa 26 gulden, 33 [3v] 6 Zondag 22 februari Degene die de rekening had opgemaakt, t.w. Rolof van Vieracker.

3 Item do die burger ende scepenen van Aernhem hier weren, op dach Johan Herwichsoons wyff, den geschenket een gelach by onsen scepenen: 1 gulden, 40 Item zetten die scepenen gemeynlic te Jutten huys ende zolden rys hebben gecoft. Inden zuten wijn gegolden: 1 gulden, 31 blenken, [..?..] Gerloch. Dat zolde men tjaer hebben gerekent. Item do Willam Peelgrim uut Hollant quam, gescenket by onsen burgermeisteren 4 quarten: 20 Item tjaer inder vasten den joncker van Lymborch, Henric van Wysch, Gemen, Batenborch, 16 quarten. Ende mitten scepenen die na bleven zitten 4 quarten: een blenke. Maket 2 gulden, 7 blenken 8. Item des anderen dages dair na den drossaert van Lemerch 4 quarten: 20 Item do Johan Negel van Hollant quam 2 quarten: 10 Item tjaer al int ijrste vander vastene Beerend Onkruyt 4 quarten, maket 20 Item den here vanden Watere to sijnr bruytlocht 4 quarten: 20 Item des bysscops piperen van Munster 4 quarten: 20 Item hadde die stoelmeister van Herderwijc omme onser beden wille hier gecomen. Dair vor gegolden mit sinen gezellen 49 Item enen burger van Brugge die onsen burgeren dair behulplic pleget te wesen, gescenket 20 Item des frydages vor Palmen 9 hedden onse burgermeisteren die scepenen in deser kamer gehailden thent aver myddach. Do op Gelren te gelage te heringe, froyte ende koken 1 gulden ende 27 Secunda summa 10 gulden, 34 [4r] Item van geheite der scepenen den piperen van Bruynswuc: 12 Item enen bade die hier enen brief brachte: 3½ blenke. Item tjaer een pasch avonde 17 scepenen ende rade, scriver ende bade vor oren salm elc 12 bucken, facit 8 gulden, 15 Item Aelbert Rover te Nymegen omme des scoelmeisters wille uut ende te huys verdaen 10 ende veronraet 11 3 gulden. Item inder weken na Paschen 12 Aesenwyn, Gerloch, Mey omme der zaken wille van Lambert Have te Zutphen verteert 1 gulden, 27 Item inder weken Georgij 13 Huete 14, Randolff omme der zaken wille van Essendarp to Aernhem; verteert ende veronraet 1 gulden, 21 blenken, 1 grote. Item enen prelaet was des hertogen raet vanden Berge 2 quarten: 10 Item do onse scepenen to Ellinchem weren, omme Johan Sprengers wederzake, die Essendarps [..?..] dreygen, verteert uut ende to huys op Gelren 1 gulden, 24 Item des hertogen bade van Gelren die hier ene baetscap brachte, gegeven ende vor hoim gegolden tsamen 16 8 Aanvankelijk stond genoteerd: 7 gulden, maar gulden is doorgestreept. 9 Vrijdag 3 april Besteden, verteren. 11 Aan onkosten gemaakt. 12 In de week van 12 tot en met 18 april In de week van 19 tot en met 25 april Er stond aanvankelijk: Essendarp, maar dit woord is doorgestreept.

4 Item den scepengezellen mit oren here Inden splinter gescenkt 1 vat biers. Coste 38 Item op Kolxkens huys teerden onse burgermeisteren ende scepenen mit Beernt Overnyt. Gegolden 1 gulden; dat ander gaelt Beernt. Item weren die scepenen van Zutphen hier op Zweers dach. Vor sie galden to Kolxkens huys 4 quarten: 20 Item die zelve tijt hier in dese kamer gehaelt 4 quarten: 20 Item den piperen van Zutphen 20 Tercia summa 19 gulden, 29 blenken ende 1 grote. [4v] Item gezant Dircke van Beechuzen. Verteert 6 Item gegolden vor den rechter van Ellinchem 7 Item do die scepenen van Zutphen vurgenoemt hier weren, to koken 7 Item shertogen eeraelt van Gelren 1 gulden vor hom gegolden by onsen scepenen 25 Item coste die nye busse die Claeusken dreget 2 gulden, 31 Item do men den worp 15 uut dede, wart bider keersen gelt getagen 16 dat quam tjaer vander vysscheren. Wes dair meer van quam des en weet ic niet want ic do zieck was; dat leget dair inden scrienen 17. Item van geheite der scepenen den stad piperen van Bremen die brieve hier brechten: 1 gulden. Item was joncker Walraven int ijrste vanden zomer hier. One gescenket an wyne ende koken 1 gulden, 17 Item vor 4 kaelmanden opten hovel: 2 gulden. Item onse burgermeisteren ende scepenen gescenket Werner Leringe dat hem God geluck mete 18, gegolden to sijr echtscap ene masscap: 1 gulden, 42 Item Lambert in Hollant gezant twe reysen to Johan Stevens ende Jo Negel. Had 2 gulden, 31 Item vor ene cleyne kaelmande in dese kamer: 3 Item Delf, Batenborch, Reynar omme des mans wille die opter pairten 19 zat ter Wildenborch 1 gulden, 15 Item Delff, Batenborch, Huete, Reynar, do die joncker van Moirse sine manne verdaget hadde: 1 gulden. Quarte [summa] 15 gulden, 40 [5r] Item Batenborch, Huete to Zutphen: 1 gulden, 32 Item Batenborch to Deventer omme wil [?] der stad van Zutphen: 26 Item Delf, Batenborch te vair 20 : 4 Scenken op Gelren. 15 Her recht tot vissen met een werpnet. 16 Ingezameld? 17 Kastje. 18 Verlene. 19 Poort? (Dus: die gevangen zat boven de toegangspoort tot de Wildenborch?) 20 Als veergeld.

5 Item um mijnre zuken wille 21 wart dit te later gerekent van nyen weder an inder vasten des vrydagen na Judica 22 do hem gaderde dat spitael. Gegolden wart 1 gulden ende hem gadert voirt al dat gelach. Item was Johan van Merwic hier. Dair mede teerden onse scepenen op een tijt do sie lange inden raethuys hedden geweest. Gegolden tsamen 1 gulden, 13 Item gegolden vorden scolmeister van Nymegen buten ende bynnen, want he hier ontbaden was ende oick vor sam 23 die hem geheite der scepenen gezelscap deden: 37 Item vor slotele ende negele an Gelren: 7 Item die scepenen averdragen mit Mase van Baitenborch mit sinen peerde dat he verlaren hadde inder stad reysen: 1 gulden, 5 Item twen scepenen van Zutphen op Gelren. 2 quarten: 10 Item Herman van Mekeren, des rentmeisters sone 2 quarten: 10 Item Rolofs wyf van Vieracker 2 quarten: 10 Item do die scepenen Kyrstkens dochter 24 ende Blyfers wyf sceiden: 1 gulden, 45 Item was Gerichts wyff van Hekeren hier ende gaelt one ganse masscap. Do oir gescenket ½ vierdel, ende na mitten scepenen 7 quarten, facit 45 Item twen spuelluden van geheite der scepenen 2 quarten 25. Quinta [summa] 10 gulden, 14 [5v] Item inden hiligen dagen van Pinxteren der joncfrouwen van den Doirnweerde ende der joncfrouwen van Kelle 4 quarten, maket 20 Item op die zelve tijt Gelys Inghennywlant 4 quarten: 20 Item vor den zelven Gelijs van onsen burger wille, selff vyfte, sijn gelach gegolden. Vor ellic 4 blenken, facit 20 Item op die zelve tijt vor 15 scepenen, rade ende der stad dienren, vor elcen 4 blenken, maket 1 gulden, 12 Item meister Johan den Wreden vander sluys een gelach mit onsen scepenen ende burgeren: 35 Item do die joncfrouwe van Wysch hier teerde mitten scpenen: ene ganse masscap 2 gulden, 35 Item des godesdages 26 dair na joncker Dirck van Wysch 4 quarten: 20 Item gegolden den kuper vanden aem kanre 27 te vermaken 2½ blenke. Item noch enen eeraelt 28 op Gelren 4 quarten: 20 Item des ijrsten richtdages na Pinxteren die scepenen gemeynlic 1 gulden, 42 Item hedden die scepenen op die tymmerlude gezat een gelach. Der van betaelt 40 Item Gysberte van Mekeren 4 quarten, facit 20 blenken; Aernde van Bocholt 4 quarten: 20 blenken; Henric Leckers wyf 4 quarten: 20 blenken; den scepenen van Cleve 4 quarten. Item Gelmars wyf van Apeltairn 4 quarten: Op mijn verzoek. 22 Vrijdag 3 april Sommigen. 24 Er staat: docher. 25 De prijs (10 blenken) staat er niet bij genoemd. 26 Woensdag. 27 Kan die een aem wijn kan bevatten. 28 Heraut.

6 Item des saterdages postquam Margareten 29 den joncker van Moerse 4 quarten: 20 Op die zelve tijt indie kamer 6½ quarte, facit 32½ blenke. Item den goiden vrouwen van Cannen 4 quarten: 20 Item eermen die vysschere uut dede 30 zaten 31 die scepenen dair op to Intven huys 1 gulden, 14 Sexta [summa] 14 gulden, 21 [6r] Item na sunte Johanne te mydsomer 32 der joncfrouwe van Wysch 33 in oir herberge 4 quarten: 20 Item do die scepenen die brieve zunreden 34 : 1 gulden 28 Item noch vor Beernt Overnyt ende den heket selff 4: Item Johan Negels nychte van Hildesom 4 quarten, facit 20 Item Claeusken to Aernhem gezant. Te teergelde 7 Item den vrijgreve van Munster gescenket unen [?] mit hering; gegolden tsamen 36 Item hedden die scepenen lange inden raethuze geweest do men Moorken verburgede vander poirten 36. Gingen do tsamen ende verdeden 2 gulden gulden 37, 5 Item enen bade van Rees die hier den brief brachte van Elbers wegen: 5 Item vor hengelsche op Gelren 5 blenken, 1 grote. Item do onse richter Gosen van Beeck sijn wyff nam, den joncker van Voirst 4 quarten: 20 Den goiden vrouwen uutter Lemersch 9 quarten, ende to koken 10 Tsamen 1 gulden, 2 Den piperen 4 quarten: 20 Item den goden vrouwen van Eymbrich op Johan Meys bruytlocht 4 quarten, facit 20 Item noch eens vor Overnyt selff derde 12½ blenke. Item op dat gesceit 38 van Gosen van Aesenweijn ende Bivorden allentelen eer dat uut gespraken wart, hebben die scepenen dair op gezat 4 gulden, 20½ blenke. Item den zeendeken gescenket 4 quarten, facit 20 Item die scepenen die mitten zeendeken spreken um onser burger wille dairomme verdaen 27 Septima summa 13 gulden, 45 blenken, 1 grote. [6v] Item des ijrsten richtdages naden bouwe die gemeyn scepenen to Aelbert Steenremans huys: 1 gulden, 29½ [+] 3½ blenke ad summa. 39 Item inder weken Galli 40 den scizemeisteren 5 blenken te varinggelde Zaterdag 18 juli Betaalde. 31 Er staat: zetven. 32 Woensdag 24 juli Er staat: der jonfrouwen der joncfrouwen van Wysch. 34 Lees: sunderden (sorteerden). 35 Misschien is bedoeld: Voor (de visser) B. O. en drie anderen én de snoek: Borg stond voor Moorken inzake zijn verblijf in de gevangenis boven de poort? 37 Sic. 38 Geding. 39 Boven het getal 3½ is 29½ genoteerd. Na ad s[umm]a staat doorgestreept: 3½ quarte. 40 In de week van 11 tot en met 17 oktober Als veergeld.

7 Item Mey ende G. den Man elc 1 quarte, facit 10 Item Delf, Huete to Aernhem gelegen. Te teergelde 5 gulden, 16½ blenke. Item Delf, Batenborch, Huete dry to vair 42 : 1 gulden, 5 blenken, ende hier mitten scepenen op Gelren: 17½ blenke. Item dominica postquam Galli 43 den joncker van Moirse 5 quarten, facit 25 Item den drossaert ende her Henric van Myddachten 30 Item enen bade 2½ blenke. Item den van Elten gericht dat van hoim in voirtiden van wegelde genomen was: 1 gulden, 1 blenke. Item do G. van Huete dat wegelt op betailde: 5 blenken ad bibendum. Item nu vor mydwinter Overnyde selff derde: 12 Item to Haskens huys des frydages postquam Lucie 44 die gemeyn scepenen op Reynars, ons burgermeisters, willecome: 2 gulden, 34 Op mydwinter. Primo 17 scepenen ende raden, scriver ende bade ellic 12 bucken. Den scizemeisteren 1 quarte. Facit 8 gulden, Item der stad knechten videlicet Mey, Man, Claeusken, harnasmaker, hoefsleger, Kistmaker, Smit, Reyner Winter, Herman Ausem, 5 poirters, Aernt, Gijsbert, weker, Bene Goy, Theeus, Beenken, zadelmaker, Lambert: ellic 1 quarte, facit 2 gulden, 19 Item onsen richter 2 quarten, facit 10 Item to Rovers 46 huys des ijrsten dages na aller kinderen dach 47 die gemeyn scepenen opten onraet vanden renten: 2 gulden, 19 Item to Haskens huys op Aernt Tigelers kuer: 46 Item to Aelbert Steenremans huys op Steven 48 Winkelmans [?] kuer: 1 gulden, 19½ blenke. Octava [summa] 29 gulden, 42½ blenke. [7r] Item do die renten uut gingen, voir ende na meer veronraet, verteert ende vergeven dan dair van to wijncope quam: 2 gulden, 9½ blenke. Item op die zelve tijt bider keersen getagen 49 2½ gulden. Item Triumphen 50 van geheite der scepenen 1 gulden myn 1 blenke. Item des herogen bade van Cleve 6½ blenke. Item op verzwaren manendach 51 25½ blenke. Item nu op vastelavonde scepenen ende raden, sciver ende bade elc 12 blenken, maket 8 gulden, 15 blenken 53. Item do Graenrock den gulden gaelt na: 14½ quarte, facit 1 gulden ende 27 Item do die heren hier weren, videlicet Gemen, Berge, Bueren ende Wysch, geschenke[t] Als veergeld. 43 Zondag 18 oktober Vrijdag 23 oktober Aanvankelijk stond genoteerd: 2 gulden, Er stond aanvankelijk: Haskens. 47 Maandag 28 december 1422 (Onnozele kinderen). 48 Hierachter staat doorgestreept: vander pan. 49 Ingezameld? 50 Triumphus corporis Christi (Sacramentsdag): donderdag 11 juni Maandag 8 juni Dinsdag 24 februari Hierna staat doorgestreept: 1 gulden, 27

8 Item do die joncker van Moerse nu laestwarve in desen kamer was: 38 Item des wonsdages postquam Agate 54, do 55 ende Herman 56 Winterpol sceyden mit Scriver 16 quarten, facit 1 gulden, 32 Item op vastelavonde den joncker van Voirst mitten goeden mannen ende vrouwen die mit oir hier weren mit onsen burgeren eene ganse masscap to oren willecome 9 gulden, 43 Nona [summa] 29 gulden, 24½ blenke. [7v] Item den drossaert ende aversten rentmeister nu inder vasten 4 quarten: 20 Item do Gerloch vander oy rekende: 1 gulden, 17 Item do Rover tzutphen reed, hier mitten scepenen 30 Item do Trier ende Ricolt sceiden: 1 gulden, 22 Item do dat gesceit tusschen Aesenwijn ende Bivorden uut gespraken wart, dat gelach steet op die pene op hoim selven. 57 Item Johan Mey vander rekenscap te verdrinken gegeven 1 aelden scilt, facit 1 gulden, 36 Item to Haskens huys dien vremden ridder videlicet her Hugen 4 quarten, facit 20 Decima summa 6 gulden, 1 blenke. Summarum summa van degelix uutgeven 176 gulden, 44½ blenke. [8r] Item inder weken vor Palmen 58 meister Aernt 5 dagen, sijn twe sone ellic 5 dagen. Hedden als vurgenoemt. Ene kair 5 dagen, sdages 59 9 Pyphryve 3½ dach, sdages 8 Bene hier vander straten ant wirft 2½ dach. Te verdrinken 3½ blenke. Facit 3 gulden, 35 Item van Henric Lensen 2 vymme rys: 6 gulden. Item inder passy weken 60 Aernt mit sinen gezellen verdient 27 Johan Gebing vor homeyden 3½ blenke. Johan Kistmaker 8 Item en pasch avonde 61 gerekent mit Wil smit van yserwarc totten bruggen vanden ankren, negelen, banden ende aller hande yser betaelt 7 gulden, 32 Item tusschen Paschen ende Pinxteren inder weken Johannis ante portam latinam 62 meister Aernt anden wyrfte beneden der kleynre poirte 5 dagen; sdages 7 Hyrstel, Otto, Aernts sone ende G. Kompelwic elc 5 dagen; sdages 5 Vor welrys ende bande 4½ blenke. Te verdrinken 3½ blenke. Facit 2 gulden, 47 Item Johan Kistmaker inder vurgenoemder weken anden scepe verdient ende an rembledden 12 Vor een line totten scepe 1 gulden, 24 Den tigelers te verdrinken 3½ blenke. 54 Woensdag 11 februari Hierna staat doorgestreept: evert van trier. Het volgende woord ende is abusievelijk niet doorgehaald. 56 Deze naam is boven het doorgstreepte Ricolt genoteerd. 57 Bedoeld zal zijn dat beide partijen het gelag moesten betalen. 58 In de week van 29 maart tot en met 4 april. 59 Er staat: sdages do sdages maart tot en met 4 april Op zaterdag 11 april Woensdag 6 mei 1422.

9 Item inder weken Servatii 63 meister Aernt selff vyfte 4 dage. Hedden als vurgenoemt staet. 8 bosch weelholts, 400 bande. Tsamen 2 gulden, 28 Item vor latten pale aff gemaket 1 gulden, 45 Item vor kalckupene te bynden ende negele 6 Bene Goy die weke 9 Item inder vurgenoemder weken 400 voet poirtplanken gesneden. Van elken hondert 14 Te verdrinken 2 Facit 1 gulden, 12 Tercia summa 29 gulden, 5 64 [8v] Item inder weken vor Diederen karmisse Aernt selff vyffte 5 dagen. Bene mit siir kaer 2½ dach. Johan Aernts sone mit siir kaer 3½ dach. Hedden alse vurgenoemt is. 400 bande. Te verdrinken 1 bucken. Van holt ende planken te vueren 1 bucken. Tsamen 4 gulden, 6 Item inder weken vor Pinxteren 65 Johan Kistmaker anden stock op Kostverloren ende anden poirten mit sijnre hulpe ende holte: 1 gulden, 11 Item inder zelver weken meister Aernt selff vyffte 6 dage ende een knecht slijc ende eerde vanden wyrfte geeffent. 300 bande. Van Lubbert van Beinem also vuel sliete costen ½ gulden. Van Aernt Kystmaker also voil sliete costen 18 Bene Goy anden stock ende an eerden op wirft gevoirt, gerekent 1½ dach. Den wyrfters ende den tymmerluden anden stock te verdrinken 4½ blenke. Facit alte samen 5 gulden, 10½ blenke. Inder zelver weken meister Aernt sone mit eene kair verdient 24 Item van Frijthoff 3 vymmen rys ende 3 vierdel. Coste elke vymme 3 gulden myn 1 quarte. Facit 10 gulden 23 Item inder weken na Pinxteren meister Aernts syn sone, Hyrstel, Otto kuster, G. Kompelwic tsamen verdient 1 gulden, 33 Item Johan Kistmaker selff ander en weet wat he dede. Ic was zieck, doch meyn ic dattet die stock 66 was. Verdient 24 blenke. Die sniders 6 Vor holt van Johan Kistmaker ende Willam smit 32 blenken totten huzekens 67 tsamen 1 gulden, 14 Item inder zelver weken Alpff vor steen die int wyrft geworpen wart 1 gulden. Vor ½ vierdel weerc rys anden huzeken, die moste lang wezen, gegeven 32 Item Henric Ausems sone vor verbranden steen int wyrft: 2 gulden. Quarta [summa] 28 gulden, 9½ [9r] Item inder vurgenoemder weken Bene Goy holt ant huzeke gevoirt: 3 Te verdrinken den wyrfters ende Jo Kistmaker do he dat kraweelde 68 : 3½ blenke. Item inder weken na Odulphi 69 meister [Aernt] selff vyffte vyff dagen, 300 bande. Te verdrinken 2 Tsamen 3 gulden myn ½ blenke. Item Bene Goy verdient 3 63 In de week van 10 tot en met 16 mei De twee bladzijden met daarop de eerste en de tweede optelling van de daar genoteerde posten zijn uit het rekeningenboekje weggescheurd tot en met 30 mei Boven dit woord stock (gevangenis) staat geschreven: huzeken. 67 Deze twee woorden zijn naderhand boven de regel bijgeschreven. 68 Met een haak naar zich toe haalde. 69 In de week van 14 tot en met 20 juni 1422.

10 Item van Beltken 100 latten: 1½ gulden. Van Beernt ten Brinke also voil sliete costen 36 Item Koirff van slotelen totter poirte dair die armbustiere woent: 8 Item inder weken postquam Viti 70 meister Aernt selff vyff[te] 6 dagen. Hedden ut supra. 200 bande. Bene Goy 4 voren. Te verdrinken 2 Maket 3 gulden, 26 Item inder weken vor sunte Johan te myddesomer 71 meister Aernt selff vyffte verdient 2 gulden, 24½ blenke. Vor bande 4½ blenke. Voir sliete 12 Item vanden kaelmanden opten hovel te beteren: 3½ blenke. Item den scizemeisteren te verdrinken te karmissen 5 Johan Mey ende G. den Man elc 5 blenken, facit 10. Item inder weken Visitationis 72 meister Aernt ende sine gezellen verdient 2 gulden, 26 Item van Lubbert van Beynem also voil latten costen 19 Item inder vurgenoemder weken gerekent mit meister Willam smit van yser totten stocke, totten poirten, totten huzekens tsamen 4 gulden, 34 blenken, 1 grote. Quinta [summa] 19 gulden, 49 blenken ende 2 grote. [9v] Inder weken do onse kircwyinge 73 was, meister Aernt selff vyffte 6 dage. 300 bande. Te verdrinken 2 Facit 3 gulden ende 24½ blenke. Item inder apostel weke 74 meister Aernt selff vyffte verdient 2 gulden, 39 Item inder zelven weken vor bande 6 blenken; voir voren 75 7 blenken; voir pueyne 9 Item vor 3 vierdel latten van Beltken: 1 gulden, 12 Item van Gaderde van Holthuzen gecoft 5 vymmen rys ende 36 bosch. Elke vymme 3 gulden. Facit 16 gulden. Item van Philips 3 vymmen cleynre rys. Ellic 1 gulden, 4 Facit 3 gulden, 12 Item inder weken Jacobi 76 meister Aernt selff vyffte: 2 gulden, 26 Item noch van Beltken ende Beernden ten Brinke also voil sliete ende holts coste 1 gulden, 24 Bene: 1 blenke. Item vor een scip koten 1 gulden. Coste te halen 15 Item inder vurgenoemder weken Hurstels broder verdient 5 Item Aernt Tigeler op enen hiligen dach verdient 2½ blenke, self ander 77. Item do opt voirwarken to onrade 3½ blenke. Bene Goy: 3 Item van Reynken Kroten 500 steens: ½ gulden. Item geng meister Aernt off thent Mathei. 78 Sexta [summa] 33 gulden, 22 [10r] 70 In de week van 14 tot en met 20 juni Woensdag 24 juni In de week van 28 juni tot en met 4 juli Inwijding van de kerk. 74 In de week van 12 tot en met 18 juli, waarin op 15 juli Divisio apostolorum valt. 75 Het vervoeren. 76 In de week van 19 tot en met 25 juli Met nog iemand. 78 Deze zin is naderhand bijgeschreven. Bedoeld is dat Aernt Kistenmaker van 25 juli tot 21 september 1422 niet werkte.

11 Item inder weken Mathei 79 mitten voirwerkers opter Roze [?] verdronken to Johan Beckers huys 5 blenken; to Philips 5 Item Johan van Werdahalte ende sine gezellen inder vurgenoemder weken verdient 1 gulden, 24 Item Aernt Tigeler mit sinen gezellen achter Leiten poirten inder vurgenoemder weken mit graven verdient 1 gulden. Item to Henricx huys tot Hove opt voirwarken die scepenen allencken gezat 1 gulden, 29 Item inder weken postquam Mauricij 80 Aernt ene here Johan, Lambert ende Jacob Tigeler, Aernts sone gegreven achter Leiten poirte enen voire gegreven 5 dagen. Aernt 7 blenken, ende den anderen grevers ellic 6 blenken sdages. Te verdrinken 3½ blenke. Facit 2 gulden, 6½ blenke. Item inder weken Michaelis 81 Aernt mit sinen gezellen verdient 3 gulden, 9 Item inder weken vor sunte Victoer 82 meister Aernt seess dage, Johan Smit 5 dagen, Aernts sone 6 dage, Lambert 1 dach, Jacob 2½ dach. Facit 2 gulden, Item to onrade 3½ blenke. 84 Item inder weken Kalixti 85 Jan Gorits sone, Johan vurscreven, Gerloch van Lent, Gerit Vogel, Theeus ende Rutger 4 daghe; Gijsbert Bolthane 2 dagen. Ellicken sdages 7 Facit 3 gulden, 38 Item inder weken Galli 86 Johan Kistmaker ende Henric sijn sone ellic 6 dagen. Aernt Johans sone 4½ dach. Elken sdages 10 Facit 3 gulden, 21 blenken totten huzeken vorder nyer poirten et [turris] rotunda [?] 87. Septima [summa] 29 gulden, 34 [10v] Item inder zelver weken Johan ende Peter gesneden totten huzeken. Verdient 29 Item inder vurgenoemder weken Galli G. Vogel, Johan Meris, Gijsbert, Johan Monken, Johan Goris sone, Gerloch van Lent, Aernt Aerntz sone, Johan vurscreven, G. van Linge ende een ander Gerit, Theus ende Rutger ellic 6 dagen, Gerit Stevens sone 4½ dach, Gosen 3½ dach, Henric 2 dagen, Henric Huerneman 3 dage. Elken sdages 7 Hurstel 5 dagen, sdages 6 Johan inden Bossche ende Gerit ellic 2 dagen, sdages 7 Olinhoven 3 dagen, sdages 6 Johan ende Vauyn verdient 27 Blezers kaer 2 dagen, sdages 10 Rolof die Haze mit sijnre kair 10 Peye 2 dagen; 21 Dit maket to samen 15 gulden, 29 Item hedden alle dese arbeiders inder vurgenoemder weken to onrade 1 gulden, 33 Meister Aernt sijn gezellen anden wirfte inder vurgenoemder weken verdient 2 gulden, In de week van 20 tot en met 26 september Gelet op het feit dat er 5 dagen gewerkt is, moet de periode van 22 tot en met 26 september bedoeld zijn. 81 In de week van 27 september tot en met 3 oktober In de week van 4 tot en met 10 oktober Naast deze post staat in de rechtermarge de naam gerlach genoteerd. 84 In de kantlijn staat: gerlach. 85 In de week van 11 tot en met 17 oktober In de week van 11 tot en met 17 oktober Onzekere lezing 88 Deze zin is naderhand bijgeschreven.

12 Item inder weken Severini 89 Peye, Blezer ende Johan mit oren kairen verdient 1 gulden, 39 Item inder zelver weken hebben die grevers verdient dat berekent wart by Gerloge ende G. van Bivorden: 13 gulden ende 16 Johan Kistmaker mit sinen sonen: 1 gulden, 22 Item to onrade 35½ blenke. Item inder vurgenoemder weken meister Aernt, Johan Negels sone, Ryquijn ende Beernt by sonder verdient 3 gulden, 7 Vor welen 4 Item inder weken Symonis et Jude 90 meister Aernt anden voirste selff vyffte: 3 gulden, 4 Betailt vanden voirweken 5 vierdel sliete ende laten 91 : 2 gulden, 15 Van voren 7 5 bosch weelrys 7½ blenke. Octava [summa] 46 gulden, 29 [11r] Item inder vurgenoemder 92 Johan Kistmaker ander sluze ende huzeken verdient mit sinen soin 1 gulden, 21 Item inder fore 93 gegreven Jacob ende Aernts sone, Jo Negel 4 dage; Daniel 4½ dach; Johan vurscreven 94 5 dagen; Daem van Zoren 5 dagen; Henric Ausems sone ende Lambert Gosens sone elc 5 dage; Dirc van Vincwic 4 dagen; Jo Blomendael 3 dagen; Jo Herman sone 3½ dach; G. Vogel 4 dage; Jo Geren sone 4 dage; Gerloch van Lent 4 dagen; Jo Monken 4 dagen; Henric Jacobs sone 5 dagen; Johan ten Bosch 3 dagen; G. Dircx sone 5 dagen; Gysbert Bolthane 5 dage; Bene Goy ½ dach. Hedden alto samen mitten onrade 11 gulden, 27 Item gecoft weder Jacob Aernts sone alte voil planken costen 8 gulden 95 myn 2 Item inder weken Omnium Sanctorum 96 meister Aernt selff vyffte anden wirfte verdient 2 gulden, 5 Item die grevers hedden inder zelver weken berekens geltz 9 gulden, 33½ blenke. Item weder Evert Soren enen balc totter sluze coste 2 gulden, 36 Item inder vurgenoemder weken van voren 97 4 Item van holtsniden 36 Item inder weken Martini 98 van enen holte van Dotinchem gevoirt gegolden 6 Item Johan Kistmaker ende Bene Goy verdient 32 blenken ander sluze ende Bene mit sijr kair dair to ander langer bruggen verdient 27 Nona [summa] 37 gulden, 33½ blenke. [11v] Item inder vurgenoemder weken 99 meister Aernt mit sinen gezellen anden wirfte verdient 2 gulden, 11 Dair sin die weelrys ende onraet mede in gerekent. 89 In de week van 18 tot en met 24 oktober In de week van 25 tot en met 31 oktober Er staat: laten. 92 Lees: inder vurgenoemder weken. 93 Markt. 94 Johan Kistmaker. 95 Achter gulden staat doorgestreept: mitten onrade. 96 In de week van 1 tot en met 7 november Voor het vervoer (van die balk). 98 In de week van 8 tot en met 14 november Er staat: Item Item vurgenoemder weken.

13 Item Johan Kistmaker inder zelver weken ende inder voirweken ander langer bruggen verdient 1 gulden, 12 Item Daniel, Henric Huerneman, Henric Jacobs sone, Gerit Dircxsone, Lubbert Matharen, Gijsbert Bolthaen, Lambert Gosen sone, Gerloch van Lent, G. Vogel, Dirc van Vyncwic mit graven verdient inder zelver weken 6 gulden, 13 To onrade 21 Item inder weken Elizabet 100 Johan Kistmaker ander bruggen ende anderen arbeide verdient 1 gulden, 12 Item Daniel, Gijsbert ende Matheeus verdient anden [..?..] allen 1 gulden, 14 Item Reynar Winters sone mit eenre kair 23½ blenke. Noch vor 1½ vierdel sliete ende latten 24 latten 101. Item inder weken Katherine 102 Johan Kistmaker anden bornen verdient 20 blenken; Theus 7 blenken 103 ; Bene van voren Item vor smeer totten bornen 3 grote. Item weder Johan Goltsmit also voil holts coste 4 gulden, 38 To onrade 7½ blenke. Item coste die gate by Ringenbergen huys te vermaken ende te trailgen 36 Item den dieck teends der straten 105 buten der homeiden gehoget ende gebetert cost 6 gulden, 5 Item van enen gate ander more achter Ringenbergens huys te maken: 20 Decima [summa] 36 gulden, 31 blenken, 3 grote. [12r] Item inder weken Conceptionis beate Marie Virginis 106 Bene Goy van holte te voren ende anderen arbeide verdient 9 blenken al die weke lang. Item weder Johan Rolofs sone gecoft planken, coste 1 gulden, 12 Item weder Geride van Bivorden also voil planken 2 gulden. 107 Item meyster Aernt mit dren anderen gezellen in twen weken vor der tijt verdient 23½ blenke. Gijsbert Bolthane anden dijck 14 blenken verdient. Theeus 11 Item Johan Kistmaker in twen weken anden staket 108 et [turris] rotunda [?] 109 ende anderen arbeide verdient 1 gulden, 12 To onrade 7½ blenke. Item die holtsnider holt gesneden; verdient 24 Item van Johan Ringenbergen also voile 110 holts latten ende sliete costen 1 gulden, 28 blenken ende 7½ blenke. 111 Item meister Wil voir yserwarcke totten scepe, cluysteren ende slotelen 46 blenken, ende by zonder vor balce 12 Item den zelven meister Willam van yserwarke ende negelen totten poirten totten huzeken dat G. van Bivorden mit um hadde gerekent betailt 6 gulden, 30 blenken deo gracias. 100 In de week van 15 tot en met 21 november Lees: In de week van 22 tot en met 28 november Aanvankelijk stond genoteerd: Het vervoer. 105 Aan het eind van de straat. 106 In de week van 6 tot en met 12 december Vul aan: costen. 108 Paal, staketsel, palissade. 109 Onzekere lezing. 110 Er staat: voilt. 111 De laatste zinsnede (ende 7½ blenke) lijkt later toegevoegd te zijn.

14 Item inder weken Lucie 112 betailt Frijthoff ende Andriese van Meer 5½ vymme rys. Elke vymme 3 gulden, facit 16 gulden, 14 Item op die zelve tijt van Gaderde 12 bosch rys die vor der tijt verdaen weren: 36 Die zelve Gadert is der stad noch sculdich 7 vierdel rys. Undecima [summa] 32 gulden, 46½ blenke. [12v] Item gecoft weder Gadeken ende Aernd den Becker 22 stucks holts vor 23 gulden. To wijncop 18 blenken, 1 grote. Item weder Everde van Trier 1 holt coste Item Herman Scaep hadde anden grave verdient 14 Item nu na mydwinter Johan Kistmaker van sinen holte op Agaten poirte verdient 1 gulden. Aernt 3½ blenke. Item weren anden scutte verdorve een deel velle. Dair vor gericht den scamekeren gulden, 10 Item inder weken Pontiani 115 meister Aernt, Lambert, Jacob, Theus Aernts sone verdient biden sluze 1 gulden, 11½ blenke. 116 Item verdinget mit Gijsbert Bolt tholt opten wal te knoten ende twyrf te waren. Hadde 1 gulden, 36 Item nu laetst verdienden Lambert opten vanger [?] toirn 12 Gerit die Man hadde oick dair an verleget: 5 blenken, 1 grote. Item vanden santen neder ende op te winden: 20 Item vor touwe die schueten mede op gewonden 1 gulden, 9 Item Theeus ander langer bruggen verdient 5 blenken, 1 grote. Item was Dirc van Wese ontbade hier umme holt te vercopen biden scepenen onrade: 34½ blenke. Duodecima summa 23 gulden, 2 blenken, 1 grote. [13r] Item noch van wijncope 117 op planken van Jacob Aernts: 16½ blenke. [Doorgestreept:] Item nu vor mydwinter vor Anewyc selff derde: 12 Item inder weken Omnium Sanctorum Delff, Huete to Aernhem glegen biden ridder knechten ende stoden te teergelde 5 gulden, 16½ blenke. Item Delff Batenborch, Huete drie to Bair. Te teergelde 1 gulden, 5 blenken, ende mitten scepenen op Gelren 17½ blenke. Item betailt Geride van Bivorden dat he der stad aver enen jair vorleget hadde ander strate bider Nyerpoirte ende andersijns 15 gulden, 17 blenken, 2 grote. Item van estericken op Gelren ende metselen ende totten putte 35 blenken, 1 grote. Item Johan Kistmaker noch op Gelren an vensteren verdient 42½ blenke. Vor wagescot 1 gulden, 15 blenken, ende van eenre banck te maken In de week van 13 tot en met 19 december Aanvankelijk stond genoteerd: 16 gulden. 114 Schadeveroorzakers. 115 In de week van 17 tot en met 23 januari Er staat: verdient biden sluze verdient 1 gulden 11½ blenke. 117 Hierachter staat doorgestreept: den gerloch ende huete.

15 [Doorgestreept:] Item op verzwaren manendagen 25½ blenke. Item do Graenrock den gulden gailt na: 14½ quarte, facit Item nu vor vastelavonde den heren videlicet Gerven Braem lecker [?] 45 Mitten joncker van Moirse int raethuys 38 Dit is int degelix uutgeven gerekent. 118 Tredecima [summa] 18 gulden, 33 blenken ende 3 grote. [13v] Summarum summa van tymmeren, wirften, diken 409 gulden, 26 blenken ende 1 grote. [14r] Onser burgeren vurdel Primo betailt Aernt Vlemyngen op vurdel van sinen nyes huys 300 pannen ende steens 119. Tsamen 9 gulden, 21 Item den vrouken 120 vorder nyer poirte an ore strate gericht: 2½ gulden. Item onsen drossaert gescenket steens, maket 3 gulden ende 45 Item betailt van tjaer verleden uuter bierscize an Martene 17 gulden. Item Warner Leringen van sinen vurdel 6 gulden, 18 Item Jo Mey to vollast sijnre tymmeringen 10 groten rys leyen ende steens. Tsamen 10 gulden, 44½ blenke. Item Henric Tubel gericht 16 cleyn rys leyen (vor twe rys 1 scilt) ende steens. Tsamen 19 gulden myn 5 Item vor dat poert dat G. Roier gemauren 121 was: 11 gulden ende 4½ blenke. Ende 7 grote an Dirck van Barbot. Item Everardus van sinen vordel pannen ende steens, facit 7 Arnhemsche gulden, 41 [doorgestreept:] Item meister Herwichs vleys 122 [doorgestreept:] Item Johan Lering 123 Summa per se 98 gulden, 2 blenken, 3 grote. 124 Totalis summa omnium summarum expositarum 879 gulden ende 45½ blenke. [14v] Summa de receptum 868 gulden, 30 blenken ende 3 grote. Summa de expositum predictum 879 gulden ende 45½ blenke. 118 Deze mededeling heeft op de laatste drie (doorgestreepte) items betrekking. 119 Er staat: pannen ende 250 steens. 120 Een beeldje van Onze Lieve Vrouw? 121 Wellicht te lezen als gemuret (gemetseld). 122 De overige woorden op deze regel zijn geradeerd. 123 De overige woorden op deze regel zijn geradeerd. 124 Hieronder zijn drie regels geradeerd.

16 Defalcando defalcatis meer uutgegeven dan gebuert: 11 gulden, 14 blenken ende 3 grote. Die 11 gulden is men verlegen 125 sculdich ende dair to 10 gulden die my die stad sculdich bleef vander weeckscizen inden ijrsten ziden 126 gerekent. 125 Nog van vroeger. 126 De eerste bladzijde van deze jaarrekening.

Streekarchief Regio Achterhoek (SARA), Oud-archief Stad Borculo, inv.nr. 28, rekening van de stadsrentmeester Goevert Bartolomeussen over 1616.

Streekarchief Regio Achterhoek (SARA), Oud-archief Stad Borculo, inv.nr. 28, rekening van de stadsrentmeester Goevert Bartolomeussen over 1616. Streekarchief Regio Achterhoek (SARA), Oud-archief Stad Borculo, inv.nr. 28, rekening van de stadsrentmeester Goevert Bartolomeussen over 1616. [1] Ontfanck van de inkumpsten ende renten der stadt Borckeloe

Nadere informatie

De kroniek van het St. Geertruiklooster te s-hertogenbosch. Een tekstuitgave

De kroniek van het St. Geertruiklooster te s-hertogenbosch. Een tekstuitgave De kroniek van het St. Geertruiklooster te s-hertogenbosch Die chronijcke der Stadt ende Meijerije van s-hertogenbosch Een tekstuitgave door H. van Bavel o. praem. dr. A.C.M. Kappelhof G.M. van der Velden

Nadere informatie

MARIKEN VAN NIEUMEGHEN

MARIKEN VAN NIEUMEGHEN VAN NIEUMEGHEN In de reeks VERTAALDE TEKSTUITGAVEN zijn verschenen: Middeleeuwen 1. KAREL EN ELEGAST 2. BEATRIJS 3. LANSELOET VAN DENEMARKEN 4. VAN NIEUMEGHEN 5. LANCELOET EN HET HERT MET DE WITTE VOET

Nadere informatie

Vanden sacramente van Aemsterdam.

Vanden sacramente van Aemsterdam. Het wonder dat Willem van Hildegaersberch in deze sproke verhaalt, voltrok zich in maart 1345 in een woning aan de Kalverstraat. Nog ieder jaar vindt in die maand in Amsterdam de Stille Omgang plaats,

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Lukas 15 : 1-7 1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. 2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de

Nadere informatie

Beste bewoners, familieleden en vrienden,

Beste bewoners, familieleden en vrienden, JUNI 13 t zonneke 2 Juni 2013 Beste bewoners, familieleden en vrienden, We willen jullie nu al laten weten dat ons oosterzonnefeest doorgaat op zondag 21 juli, dus hou deze dag alvast vrij om samen met

Nadere informatie

Dit pachtboek van de Nederduits-Gereformeerde kerk begint in 1791 en loopt door tot 1808.

Dit pachtboek van de Nederduits-Gereformeerde kerk begint in 1791 en loopt door tot 1808. Dit pachtboek van de Nederduits-Gereformeerde kerk begint in 1791 en loopt door tot 1808. Het is nadien buiten Markelo geraakt en in de periode 1865 1870 heeft het bij een (onbekend) cafe in Ambt Delden

Nadere informatie

Wat moet ik doen om behouden te worden?

Wat moet ik doen om behouden te worden? Wat moet ik doen om behouden te worden? Er is geen belangrijkere vraag in de wereld dan deze vraag, nl wat moet ik doen om behouden te worden? Elke andere vraag verdwijnt in het niets wanneer iemand bedenkt

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen Kofi is op het werk. Hij wil een dag vrij. Hij vraagt het aan de vrouw op het kantoor. Zou het Kofi lukken? Souad komt op kantoor. Zij wil ook een dag vrij.

Nadere informatie

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel wat er allemaal komen kan van twee Maria s en één Jan een bundeling van feiten over de voorouders en het nageslacht van Jan van der Marel 1811-1865 door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

Nadere informatie

1.1 Wat zijn negatieve getallen? Een negatief getal is een getal dat kleiner is dan 0. Een negatief getal is kleiner dan 0.

1.1 Wat zijn negatieve getallen? Een negatief getal is een getal dat kleiner is dan 0. Een negatief getal is kleiner dan 0. Hoofdstuk 1. Negatieve getallen De winter van 1942 was ijskoud. Er waren veel sneeuwstormen en het pak sneeuw was op sommige plekken wel 2 meter hoog! Mensen wisten niet wat ze aan moesten trekken om warm

Nadere informatie

1672, ook voor De Bilt een veelbewogen jaar

1672, ook voor De Bilt een veelbewogen jaar 1672, ook voor De Bilt een veelbewogen jaar Lies Haan-Beerends Dat het jaartal 1672 een belangrijk jaar in onze vaderlandse geschiedenis is geweest hebben we als kind allemaal al op de lagere school geleerd.

Nadere informatie

Betekenis en situering van de toponiemen Blidensvoord en Karrevoord

Betekenis en situering van de toponiemen Blidensvoord en Karrevoord Terug: klik bovenaan in de Browser op (Vorige / Back) Betekenis en situering van de toponiemen Blidensvoord en Karrevoord (uit: Breesgata 1987) In het Jubileumboek van Breesgata verscheen van de hand van

Nadere informatie

De industriële revolutie. Bewerkt naar Vaklokaal Geschiedenis Histoforum van Digischool

De industriële revolutie. Bewerkt naar Vaklokaal Geschiedenis Histoforum van Digischool Bewerkt naar Vaklokaal Geschiedenis Histoforum van Digischool De industriële revolutie is eigenlijk in Engeland begonnen. De meeste mensen waren boer, en rond 1700 hadden veel van deze boeren verdienden

Nadere informatie

1. God heeft de wereld geschapen.

1. God heeft de wereld geschapen. 1. God heeft de wereld geschapen. God heeft alles geschapen. Het licht en de zon; de planten en de bloemen; de vissen, de vogels en de dieren. Kleur deze tekeningen mooi in. God heeft ook de mensen geschapen,

Nadere informatie

Informatie over Kinderarbeid.

Informatie over Kinderarbeid. Informatie over Kinderarbeid. (bron: lesbrief Per dag wijzer). Wat is kinderarbeid? Kinderen hebben recht op vrije tijd. Die kunnen ze gebruiken om te spelen, naar een museum of een popconcert te gaan,

Nadere informatie

Beste nieuwsbrieflezers, Dit is de eerste nieuwsbrief van het jaar 2015 en ook nog eens met de aanvulling vanuit de peuteropvang!

Beste nieuwsbrieflezers, Dit is de eerste nieuwsbrief van het jaar 2015 en ook nog eens met de aanvulling vanuit de peuteropvang! Beste nieuwsbrieflezers, Dit is de eerste nieuwsbrief van het jaar 2015 en ook nog eens met de aanvulling vanuit de peuteropvang! Welkom: We willen alle ouders en kinderen van harte welkom heten bij de

Nadere informatie

Bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal

Bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal Bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal Een bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal. De Bijbel in Gewone Taal verschijnt in oktober 2014. Tekst: Dr. Matthijs

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Sta jij open voor de ander?

PREEK DOOR DE WEEK. Sta jij open voor de ander? PREEK DOOR DE WEEK Sta jij open voor de ander? 9de jaargang, nr. 21, week 23 2 juni 7 juni 2014 maandag 2 juni 2014 Hemels geluk is niet te koop maar wel te krijg Offert offers van oprechtheid,en weet

Nadere informatie

a.föclb19cn Kortrijk (n ~6(lo.l'(:-Tidt. mevr..cicv( VeicUY6S( ])(ny8 8tQ.tiollS~r((f 1}0 &800 Ro(8dCll'( JWaktk:

a.föclb19cn Kortrijk (n ~6(lo.l'(:-Tidt. mevr..cicv( VeicUY6S( ])(ny8 8tQ.tiollS~r((f 1}0 &800 Ro(8dCll'( JWaktk: L 21uk Ja.Q.f9Qng n1'1- ja.nuq1'i 1996 ~ri~11laqnödints tijbacbl'ift,. u\t9(g~v(n t>oor (.)( UD.r. a.föclb19cn Kortrijk (n ~6(lo.l'(:-Tidt. V(ra.Dtwoorbdljlte tüt~(v(r; mevr..cicv( VeicUY6S( ])(ny8 8tQ.tiollS~r((f

Nadere informatie

LES 10. Sluipaanval. Doe Lees 1 Samuël 24.

LES 10. Sluipaanval. Doe Lees 1 Samuël 24. LES Sluipaanval Ben je wel eens gepest? Is er iemand die altijd vervelend tegen jou doet? Heb je ooit geprobeerd om die persoon terug te pakken? (Zie 1 Samuël 24; Patriarchen en Profeten, blz. 603-615)

Nadere informatie

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor U kent mij niet. Toch richt ik mij tot u om mijn grote dankbaarheid te uiten voor de beslissing die u hebt

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10. Saskia. Gosse. Terugblik april. Vakantierooster

Nieuwsbrief 10. Saskia. Gosse. Terugblik april. Vakantierooster Saskia Nieuwsbrief 10 Sinds enige tijd is Saskia afwezig. Dit i.v.m. het overlijden van haar moeder. Gelukkig hebben we de vervanging van de groep goed weten te regelen. Diana is de vaste schakel gebleven

Nadere informatie

Leven met dyscalculie Het verhaal van een 23-jarige

Leven met dyscalculie Het verhaal van een 23-jarige Wat betekent het om dyscalculie te hebben? Hoe uit zich dat in de praktijk? Waar loop je zoal tegenaan? Welke dingen zijn voor jou moeilijk waar andere mensen niet eens bij stil staan? Laura Schermer,

Nadere informatie