Belgische grondwet onderschrijft een strikte scheiding kerk en staat. Dit geldt ook voor de toepassing in het Onderwijs.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belgische grondwet onderschrijft een strikte scheiding kerk en staat. Dit geldt ook voor de toepassing in het Onderwijs."

Transcriptie

1 Juridisch kader Secundair onderwijs 1 Belgische grondwet onderschrijft een strikte scheiding kerk en staat. Dit geldt ook voor de toepassing in het Onderwijs. 2 1

2 3 Inspecteur-adviseur vertegenwoordigt de kerkelijke overheid 4 2

3 Vlaams Ministerie voor Onderwijs en Vorming Coördinerend inspecteur-generaal Vlaamse bisschoppen Erkende Instantie rkg Vicarissen voor onderwijs Diocesane bisschop Bevoegde Instantie IDKG Inspecteurs-adviseurs rkg Vlaams Ministerie voor Onderwijs en Vorming Vlaamse bisschoppen Erkende Instantie rkg Diocesane bisschop Bevoegde Instantie Inrichtende macht directeur Inspecteur-adviseur gemandateerde godsdienstleerkracht 3

4 kerk inspecteur-adviseur als gemandateerde staat DRP staat directeur of IM (doc VSKO) voordracht tijdelijke contract voordracht VB overeenkomst VB voordracht NAF/MUT overeenkomst instemming kerk sanctie afdanking dossier stap in mandatering engagementsverklaring Arbeidsovereenkomst godsdienstleerkracht bisschop IM school Voordracht voorafgaand aan de aanstelling 8 4

5 Controle en begeleiding 9 Art. 8. decreet de controle op de naleving van het lesrooster en de verklaringen betreffende de keuze voor een godsdienst of de niet-confessionele zedenleer, bedoeld in artikel 8en 8bis van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving [of bedoeld in het artikel 29 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997]; 2 de controle van de leermiddelen; 3 de controle van de bewoonbaarheid, de didactische bruikbaarheid en de hygiëne van de lokalen; 4 het uitbrengen van beleidsadviezen; 5 het controleren van de uitvoering van de leerplannen en de controle van het peil der studiën; 6 de externe ondersteuning en de beoordeling van de beroepsbekwaamheid en de pedagogische bekwaamheid van de betrokken leerkrachten en het stimuleren van initiatieven ter verbetering van de beroepskwaliteit; 7 het ontwikkelen van initiatieven ter bevordering van de onderwijskwaliteit van het betrokken vakgebied en het bewaken en het stimuleren van het aan de levensbeschouwing aangepast opvoedingsproject binnen het vakgebied; 8 alle andere opdrachten die worden toegekend door of krachtens wetten en decreten. 5

6 Vanuit het oogpunt controle kwaliteitszorg op het vlak van het inhoudelijke en het pedagogisch-didactischedidactische - controle - begeleiding ondersteuning bij visie, bijscholing, gesprek en tips om de kwaliteit van het vak te verhogen en verdere professionalisering te bevorderen. inspecteur-adviseur vakinhoudelijke en pedagogischdidactische beoordelen + begeleiden leerkracht vakvergaderingen leerplan schoolinspectie (inrichten uren, leeromgeving, ) nascholing stimuleren directeur teamspeler en personeelslid van de school beoordelen + begeleiden leerkracht klasmanagement vakvergaderingen handboek nascholing afspraken 6

7 Een specifiek ambt 13 Even er nog op wijzen: ambt: leraar ambt: godsdienstleraar/leermeester godsdienst Dus een specifiek ambt met aparte opbouw van anciënniteit voor personeelsbewegingen, reaffectatie, ed... Geregeld door de decreten rechtspositie verschillend voor het gesubsidieerd onderwijs en voor het gemeenschapsonderwijs. 7

8 Verschillende in vrij katholiek onderwijs en de andere netten: Katholiek onderwijs: aparte telling voor AV en KDG. Bereik je eerst je anciënniteit (720 dagen voor TADD) voor KGD, dan wordt deze onmiddellijk uitgebreid naar alle andere vakken waarvoor je een vereist bekwaamheidsbewijs hebt maar niet omgekeerd. Voor de andere netten: volledig gescheiden telling en toepassing voor AV en KGD

9 Omzendbrief: PERS/2007/09 Een functiebeschrijving wordt steeds opgemaakt per instelling waar het personeelslid fungeert én per ambt dat het in die instelling uitoefent. Een personeelslid dat verschillende ambten uitoefent in eenzelfde instelling, zal dus meerdere functiebeschrijvingen hebben. Als een personeelslid eenzelfde ambt uitoefent in meerdere instellingen, moet het in elke instelling een functiebeschrijving krijgen voor dat ambt. 17 Omzendbrief: PERS/2007/09 De functiebeschrijving van een godsdienstleerkracht en een leerkracht nietconfessionele zedenleer moet voor de vakinhoudelijke en vaktechnische aspecten ook het akkoord wegdragen van de bevoegde instantie van de betrokken eredienst of de nietconfessionele zedenleer. Dit akkoord blijkt uit de ondertekening van dit deel van de functiebeschrijving door een afgevaardigde van de bevoegde instantie. 18 9

10 Omzendbrief: PERS/2007/09 De godsdienstleerkracht en leerkracht nietconfessionele zedenleer wordt voor de nietvakinhoudelijke en niet-vaktechnische aspecten geëvalueerd door zijn eerste evaluator. Voor de vakinhoudelijke en vaktechnische aspecten van het levensbeschouwelijk vak levert de bevoegde instantie van de betrokken eredienst of de niet-confessionele zedenleer een bijdrage tot de evaluatie. 19 Concreet: Functioneringbeschrijving wordt gegeven door de directeur. Normaal krijg je een onderdeel van de school als leraar en een bijlage vanuit de EI/V als godsdienstleraar. Functioneringsgesprekken gebeuren door de directeur (eerste evaluator) De evaluatie gebeurt om de vier jaar door de directeur. Voor vakinhoud en vakdidactiek en vakpedagogie levert de inspectiebegeleiding een bijdrage

11 inspecteur-adviseur bijvoegsel over LK- RKG over het vakinhoudelijke en het pedagogischdidactische geen evaluator wel bijdrage via verslaggeving voor het vak-inhoudelijke en didactische onderdeel. directeur algemene FB als LK: teamspeler en personeelslid van de school, EOP, doet functioneringsgesprek eerste evaluator: beoordeelt alles (en inhoudelijk via verslag) Toevoeging functiebeschrijving godsdienstleraar 22 11

12 1. Inleiding De godsdienstleraar heeft een bijzonder statuut. Hij is een medewerker van de diocesane bisschop. De bisschop verschaft hem de toestemming (= mandaat) tot het geven van het vak en hij stelt hem voor aan de school als godsdienstleraar (= de voordracht). De functiebeschrijving van de godsdienstleraar in het katholiek onderwijs bestaat daarom uit twee delen: de algemene functiebeschrijving die hij deelt met elke leraar (gebaseerd op het pedagogisch project van de afzonderlijke Inrichtende Macht) en een aanvullende, eigen aan zijn opdracht Inleiding Dit document omschrijft het aanvullende gedeelte. Het beoogt duidelijkheid te scheppen over wat verwacht wordt. Het wil leidraad zijn bij de samenwerking tussen leraar, directie en inspectie-begeleiding. In functioneringsgesprekken met de directie en contacten met de inspecteur-begeleider kan het gebruikt worden om het goede te benoemen en tekorten als groeipunten aan te geven. Verder wordt met godsdienstleraar of leraar bedoeld: de godsdienstleraar (man/vrouw) rooms-katholieke godsdienst 24 12

13 2. Juridische basis - Belgische Grondwet; - het decreet rechtspositie van 27 maart 1991; - het wetboek van canoniek recht (1983). De specifieke taakinvulling wordt verduidelijkt in: - de leerplannen voor het secundair onderwijs (1999) en buitengewoon onderwijs (2001); - het decreet betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken (1993) Lid van het schoolteam De godsdienstleraar schakelt zich in in de schoolcultuur. Het vak godsdienst heeft zijn volwaardige plaats binnen het geheel van alle vakken. Daarom werkt de godsdienstleraar loyaal mee met de andere leraren. Hij neemt loyaal deel aan vakvergaderingen (lokaal en regionaal, voor eigen vak en vakoverschrijdend). Hij ontwikkelt ook op dit vlak de nodige vaardigheden. Hij neemt hieromtrent zelf de nodige initiatieven en betrekt er anderen bij. Voor de pastorale werking op school heeft hij, naast andere personeelsleden, een bijzondere bekommernis. Alle schoolbetrokkenen ontmoeten in hem een authentieke en aanspreekbare gelovige

14 4. Specifieke als godsdienstleraar Het leerplan is normerend voor de aanpak en uitbouw van de lessen. Dit vereist van de leerkracht een grondige kennis van dat document. Binnen het geheel van de schoolvakken die tot de basisvorming behoren, heeft het vak godsdienst een eigen originaliteit en vakmatigheid De lespraktijk is gericht op de levensbeschouwelijke groei van de leerlingen. De godsdienstleraar tracht daarom te komen tot levensbeschouwelijke communicatie. Zo is de leraar o.a. bedacht op communicatie rond zingeving, geloven en leven, op het ontwikkelen van en het bewust leren omgaan met levensbeschouwelijke vaardigheden. Hij respecteert de levensbeschouwelijke heterogeniteit van de leerlingen. In kritische openheid en waardering voor de wereld - ervaren, begrepen en gewaardeerd als pluraal spreekt en getuigt de godsdienstleraar vanuit en van zijn christelijk geloof. Als getuige, specialist en moderator tracht hij te komen tot geloofscommunicatie. Hij creëert, waar mogelijk, kansen tot gebed, stilte en bezinning Specifieke als godsdienstleraar De taak van de godsdienstleraar vereist permanente vorming op het gebied van spiritualiteit, geloofsdenken en onderwijskundige materies. Daarom neemt hij deel aan de gemeenschappelijke studiedagen ingericht door de inspectiebegeleiding, zoals deze dat verwacht. Hij informeert zich geregeld over het aanbod van nascholing, waar hij vrijwillig op in kan spelen. Bij onderwijsvernieuwingen schakelt hij zich loyaal en gezond kritisch in. Daarbij is het christelijk geloven zijn eerste referentiekader. Aangaande lesvoorbereiding en jaar-/vorderingsplan sluit hij aan bij de verwachtingen van de inspectie-begeleiding. De leraar zal de leerlingen niet toetsen op gebied van geloof en levenshouding

15 Hoe worden leraren daartoe gevormd?

16 Competentie: vermogen om goed te functioneren binnen de beroepscontext door het kiezen en gebruiken van de passende integratie van kennis, vaardigheden en houdingen. Het gaat dus altijd om een leerproces! Cfr BVlR betreffende het Beroepsprofiel van de leraar 5 oktober maatschappelijk karakter school LERAAR - MAATSCHAPPIJ LERAAR SCHOOL/ONDERWIJSGEMEENSCHAP Begeleider van leer- en ontwikkelingsprocesse LERAAR-LERENDE LERENDE Inhoudelijk expert Lid schoolteam Lid onderwijsgemeenschap cultuurparticipant 32 16

17 Typefunctie 1: de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen de beginsituatie van de lerenden en de groep achterhalen; doelstellingen kiezen en formuleren; de leerinhouden of leerervaringen selecteren; aangepaste werkvormen en groeperingsvorm bepalen; observatie en evaluatie voorbereiden; een adequate leeromgeving creëren met aandacht voor de heterogeniteit binnen de leergroep omgaan met de diversiteit van de groep; de leerinhouden of leerervaringen structureren en vertalen in een samenhangend onderwijsaanbod leerinhouden of leerervaringen structureren en vertalen in een samenhangend onderwijsaanbod; In team leermiddelen kiezen, aanpassen en ontwikkelen; het leer- en ontwikkelingsproces adequaat begeleiden in het Standaardnederlands; observeren of het proces en product evalueren 33 Typefunctie 2: de leraar als opvoeder in overleg een positief leefklimaat creëren voor de leerlingen in klassenverband en op school; omgaan met lerenden in sociaalemotionele probleemsituaties of met gedragsmoeilijkheden; de emancipatie van de leerlingen bevorderen; door attitudevorming leerlingen op individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie voorbereiden; actuele maatschappelijke ontwikkelingen hanteren in een pedagogische context; de fysieke en geestelijke gezondheid van de leerlingen bevorderen; communiceren met kinderen met diverse achtergronden in diverse talige situaties

18 Typefunctie 3: de leraar als inhoudelijk expert de domeinspecifieke kennis en vaardigheden verbreden en verdiepen; domeinspecifieke kennis en vaardigheden aanwenden; het eigen vormingsaanbod situeren en integreren in het geheel van het onderwijsaanbod met het oog op de begeleiding en oriëntering van de leerlingen; 35 Typefunctie 4: de leraar als organisator een gestructureerd werkklimaat bevorderen; een soepel en efficiënt les- en/of dagverloop creëren, passend in een tijdsplanning; op een correcte wijze administratieve taken uitvoeren; een stimulerende en werkbare klasruimte creëren, rekening houdend met de veiligheid van de leerlingen

19 Typefunctie 5: de leraar als innovator, onderzoeker vernieuwende elementen en resultaten van onderwijsontwikkelingswerk aanwenden en aanbrengen; kennisnemen van toegankelijke resultaten van onderwijsonderzoek en van vakdidactisch en vakinhoudelijk onderzoek; het eigen functioneren ter discussie stellen en bijsturen 37 Typefunctie 6: de leraar als partner van de ouders/verzorgers zich op de hoogte stellen van en discreet omgaan met de gegevens over de leerling; met ouders/verzorgers communiceren over hun kind in de school; in overleg met het team communiceren met de ouders/verzorgers over het klas- en schoolgebeuren, rekening houdend met de diversiteit tussen de ouders; met ouders/verzorgers in dialoog treden over opvoeding en onderwijs; 38 19

20 Typefunctie 7: de leraar als lid van een schoolteam overleggen en samenwerken binnen het schoolteam; binnen het team over een taakverdeling overleggen en ze naleven; zich documenteren over de eigen rechtszekerheid en die van de lerende; de eigen pedagogische en didactische opdracht en aanpak in teamverband bespreekbaar maken; 39 Typefunctie 8: de leraar als partner van externen contacten leggen, communiceren en samenwerken met externe instanties die onderwijsbetrokken initiatieven aanbieden; 40 20

21 Typefunctie 9: de leraar als lid van de onderwijsgemeenschap deelnemen aan het maatschappelijk debat over onderwijskundige thema s; dialogeren over zijn beroep en zijn plaats in de samenleving. 41 Typefunctie 10: de leraar als cultuurparticipant actuele maatschappelijke thema s en ontwikkelingen identificeren en kritisch benaderen rond het sociaal politieke, het sociaaleconomische, het levensbeschouwelijke, het cultureel-esthetische en het cultureelwetenschappelijke domein

22 beslissingsvermogen durven een standpunt in te nemen of tot een handeling over te gaan en er ook verantwoordelijkheid voor opnemen. relationele gerichtheid n zijn contact met anderen kenmerken van echtheid, aanvaarding, empathie en respect tonen. kritische ingesteldheid bereid zijn zichzelf en zijn omgeving in vraag te stellen, de waarde van een bewering of een feit, de wenselijkheid en haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te nemen. leergierigheid actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen. 43 leergierigheid actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen. organisatievermogen erop gericht zijn de taken zodanig te plannen, te coördineren en te delegeren, dat het beoogde doel op een efficiënte manier bereikt kan worden. zin voor samenwerking bereid zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken. verantwoordelijkheidszin zich verantwoordelijk voelen voor de school als geheel en zich engageren om een positieve ontwikkeling van de lerende te bevorderen. flexibiliteit bereid zijn zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, o.m. middelen, doelen, mensen en 44 procedures. 22

23 Enkele elementen uit de slotbedenking... Het lerarenberoep kan beschouwd worden als een permanent leerproces, als een aaneenschakeling van formele en informele leerervaringen waaraan de leraar participeert vanaf de start van de opleiding totdat hij of zij vrijwillig of gedwongen uit het beroep stapt (Clement e.a., 1995, p. 216). Door dit ontwikkelingsproces krijgt de leraar steeds beter greep op zijn eigen functioneren en is hij beter in staat zijn verantwoordelijkheden ten aanzien van de lerende, de school, de onderwijsgemeenschap en de maatschappij op te nemen. Het beroepsprofiel is een ideaalbeeld, opgesteld vanuit een duidelijke visie op onderwijs, het bezit een duidelijk onderwijs-innoverende kracht. Het is een standaard die scholen kunnen gebruiken om de kwaliteit van hun onderwijs in beeld te brengen, leraren te evalueren of zelfevaluatie van leraren te stimuleren. De beroepsprofielen zijn een middel voor de scholen om te toetsen hoe zij zich positioneren ten aanzien van dit ideaalbeeld, waar de individuele leraren en het team sterk staan en waar bijsturing vereist is. Reflectie en collegiaal overleg zijn heel belangrijk om kwaliteit van onderwijs te waarborgen. Uit de opbouw van het beroepsprofiel is duidelijk af te leiden dat het werken aan onderwijs een groepsverantwoordelijkheid is. De leraar als solist heeft geen plaats in dit beroepsprofiel. 45 Enkele bedenkingen: Het is niet de bedoeling om af te schrikken. Dit verwacht men van een student na zijn opleiding. Hiermee zal in de toekomst gewerkt worden in de scholen,... Opdracht situeert zich veel ruimer dan alleen ik in mijn klasje. Functioneringsgesprekken en evaluatie zullen aandacht besteden aan het leraarschap in zijn geheel en willen vooral het functioneren en het zich goed voelen van de leerkracht bevorderen

24 De eerste informatiebron voor elke leerkracht is de school en de leerkrachtenadministratie op school. Websites kunnen hulp bieden: Site onderwijsinspectie: Site godsdienst West-Vlaanderen Site godsdienst Oost-Vlaanderen

25 GLSO Nederlands-Geschiedenis-Godsdienst oefent in het gewoon secundair onderwijs m.i.v volgende opdrachten uit: 10/22 leraar AV Nederlands 12/22 godsdienstleraar Op heeft het personeelslid voor het ambt van leraar een dienstanciënniteit van 3 x 303 dagen : 2 = 454 dagen. Op heeft het personeelslid voor het ambt van godsdienstleraar een dienstanciënniteit van 3 x 303 dagen = 909 dagen (halftijdse opdracht telt immers voor volledige duur). Hij verwerft aldus m.i.v het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur als godsdienstleraar, vermits hij meer dan 720 dagen dienstanciënniteit heeft verworven, waarvan 600 effectief gepresteerd. Het personeelslid verwerft m.i.v eveneens het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor het ambt van leraar voor alle vakken waarvoor hij een vereist bekwaamheidsbewijs bezit (AV Nederlands en AV Geschiedenis). In het gesubsidieerd vrij confessioneel onderwijs komen de diensten gepresteerd als godsdienstleraar eveneens in aanmerking voor de berekening van de dienstanciënniteit in andere ambten, indien de onderwezen godsdienst deze is die voorkomt in het onderwijs verstrekt door de inrichtende macht. Als een personeelslid dus als godsdienstleraar het recht op een aanstelling van doorlopende duur heeft bereikt, kan hij dit recht eveneens opeisen voor andere ambten. Deze bepaling geldt eveneens voor het buitengewoon secundair onderwijs. Als een personeelslid diensten gepresteerd heeft in het ambt van godsdienstleraar, komen deze diensten eveneens in aanmerking voor andere ambten. Als een personeelslid dus recht heeft op een aanstelling van doorlopende duur in het ambt van godsdienstleraar, kan hij dit recht ook opeisen voor bvb. het ambt van leraar ASV of leraar BGV. GLSO Nederlands-Geschiedenis-Godsdienst oefent in het gewoon secundair onderwijs m.i.v volgende opdrachten uit: 13/22 leraar AV Geschiedenis 9/22 godsdienstleraar Op heeft het personeelslid voor het ambt van leraar een dienstanciënniteit van 3 x 303 dagen = 909 dagen (meer dan een halftijdse opdracht telt immers voor volledige duur). Op heeft het personeelslid voor het ambt van godsdienstleraar een dienstanciënniteit van 3 x 303 dagen : 2 = 454 dagen. Hij verwerft aldus m.i.v het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur als leraar voor alle vakken waarvoor hij een vereist bekwaamheidsbewijs bezit (AV Nederlands en AV Geschiedenis), vermits hij meer dan 720 dagen dienstanciënniteit heeft verworven, waarvan 600 effectief gepresteerd. Het personeelslid heeft geen recht op een aanstelling van doorlopende duur voor het ambt van godsdienstleraar, want hij beschikt niet over voldoende dienstanciënniteit voor dit ambt. 25

7/05/2009. Belgische grondwet onderschrijft een strikte scheiding kerk en staat. Dit geldt ook voor de toepassing in het Onderwijs.

7/05/2009. Belgische grondwet onderschrijft een strikte scheiding kerk en staat. Dit geldt ook voor de toepassing in het Onderwijs. juridisch kader 1 bemerking vooraf: benadering van het juridisch kader vanuit de praktijk er zijn duidelijke diocesane verschillen scheiding kerk-staat werken vanuit een dubbel spoor zowel voor de opdracht

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Functiebeschrijving beleidsmedewerker

Functiebeschrijving beleidsmedewerker Functiebeschrijving beleidsmedewerker Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan een degelijk

Nadere informatie

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal studiepunten

Nadere informatie

Functiebeschrijving mentor

Functiebeschrijving mentor Functiebeschrijving mentor Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan een degelijk onderwijsinhoudelijk

Nadere informatie

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Klasmanagement (KLM) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3

Nadere informatie

Competentiegerichte Standaard voor Praktijk

Competentiegerichte Standaard voor Praktijk Competentiegerichte Standaard voor Praktijk Inleiding De basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs geformuleerd door de overheid (5 oktober 2007, verschenen in het Staatsblad op 17 januari

Nadere informatie

Basiscompetenties, opleidingsspecifieke accenten en attitudes KdG

Basiscompetenties, opleidingsspecifieke accenten en attitudes KdG Basiscompetenties, opleidingsspecifieke accenten en attitudes KdG DLR 1 BaCo 1 De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs begeleidt kleuters in complexe school- en klascontexten bij hun leer- en ontwikkelingsproces.

Nadere informatie

Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Algemene informatie MODULE Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester

Nadere informatie

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn:

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn: Specifieke lerarenopleiding C ECTS-fiche opleidingsonderdeel vakdidactische oefeningen 2 Code: 10375 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: Specifieke lerarenopleiding ECTS- FICHE ECTS-Fiche opleidingsonderdeel Onderwijspsychologie Code: 10372 Academiejaar: 2015 2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 150 à 180 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

De 10 basiscompetenties van de leraar

De 10 basiscompetenties van de leraar De 10 basiscompetenties van de leraar Woord vooraf 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 2 De leraar als opvoeder 3 De leraar als inhoudelijk expert 5 8 36 52 4 De leraar als organisator

Nadere informatie

Functiebeschrijving ICT-coördinator basisonderwijs

Functiebeschrijving ICT-coördinator basisonderwijs Functiebeschrijving ICT-coördinator basisonderwijs 1. Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen zal u: Onze scholen willen de gehele mens vormen. Ze leggen in het bijzonder de nadruk op een pedagogische

Nadere informatie

Functiebeschrijving administratief medewerker

Functiebeschrijving administratief medewerker Functiebeschrijving administratief medewerker 1. Als medebegeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen zal u : Onze scholen willen de gehele mens vormen. Ze leggen in het bijzonder de nadruk op een pedagogische

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Onderwijs : secundair onderwijs

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Onderwijs : secundair onderwijs Uittreksel uit het visitatierapport Onderwijs: secundair onderwijs, 19 december 2007 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Onderwijs : secundair onderwijs 1 Inleiding

Nadere informatie

Functiebeschrijving van preventie adviseur

Functiebeschrijving van preventie adviseur Functiebeschrijving van preventie adviseur Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

ECTS-fiche VAKDIDACTISCHE STAGE

ECTS-fiche VAKDIDACTISCHE STAGE ECTS-fiche VAKDIDACTISCHE STAGE A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal studiepunten

Nadere informatie

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Begeleiding (BEG) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3 (1

Nadere informatie

A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Professioneel handelen in het onderwijs voor de leraar in opleiding 2 (PHIOLIO 2) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester

Nadere informatie

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Opleidingsinstelling Adres Telefoon fax BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Identificatie Naam student/cursist: Opleidingsonderdeel/module: Stageplaats: Vakmentoren: naam en contactgegevens Periode: O

Nadere informatie

ECTS-fiche Didactische competentie praktijkinitiatie (DCP)

ECTS-fiche Didactische competentie praktijkinitiatie (DCP) ECTS-fiche Didactische competentie praktijkinitiatie (DCP) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester

Nadere informatie

BISDOM AANVRAAG VAN HET KERKELIJK MANDAAT VOOR HET GEVEN VAN ROOMS-KATHOLIEKE GODSDIENST

BISDOM AANVRAAG VAN HET KERKELIJK MANDAAT VOOR HET GEVEN VAN ROOMS-KATHOLIEKE GODSDIENST EXEMPLAAR BISDOM 1 van 2 BISDOM AANVRAAG VAN HET KERKELIJK MANDAAT VOOR HET GEVEN VAN ROOMS-KATHOLIEKE GODSDIENST Naam : Geboorteplaats en datum :, Adres Telefoon / Fax : / Ik verlang rooms-katholiek godsdienstonderricht

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke Lerarenopleiding_SLO

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke Lerarenopleiding_SLO ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

Studiewijzer Diversiteit

Studiewijzer Diversiteit 1 Thomas More Kempen Studiewijzer Studiewijzer Diversiteit OPO-verantwoordelijke: Annelies Demessemaeker Docenten: Eline Bernaerts en Annelies Demessemaeker CAMPUS Vorselaar Domein Lerarenopleiding Bachelor

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Ondersteuning door kennis van :

Ondersteuning door kennis van : BASISCOMPETENTIES leraar SO (Bron: VLUHR. Domeinspecifiek Referentiekader Visitatie Specifieke Lerarenopleiding (SLO)) Functioneel geheel 1 : De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen

Nadere informatie

Basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs

Basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs Basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs Functioneel geheel 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 1.1 De leerkracht kan de beginsituatie van de leerlingen en de

Nadere informatie

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel VAKDIDACTISCHE STAGE Code: 10379 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 9 Studietijd: 225 à 270 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Begeleiding (BEG) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3 (1

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische Competentie algemeen Code E1 DCa Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Word jij leerkracht op de Tienerschool?

Word jij leerkracht op de Tienerschool? Word jij leerkracht op de Tienerschool? Op 1 september 2018 opent de Tienerschool van Anderlecht de deuren. Op 1 september 2019 is de Tienerschool van Schaarbeek aan de beurt. De vzw Sint-Goedele rekruteert

Nadere informatie

De leermeester/leraar levensbeschouwelijke vakken neemt hierdoor een brede humane taak op zich.

De leermeester/leraar levensbeschouwelijke vakken neemt hierdoor een brede humane taak op zich. Functiebeschrijving leermeester/leraar (m./v.) levensbeschouwelijke vakken (Godsdienst - N.C. Zedenleer) goedgekeurd door alle Erkende Instanties/Vereniging Deze functiebeschrijving bevat een bijlage met

Nadere informatie

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ 1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 De cursus niet-confessionele zedenleer (NCZ) in de opleiding leraar secundair onderwijsgroep 1 (LSO-1) sluit aan bij de algemene

Nadere informatie

Functiebeschrijving van onderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties

Functiebeschrijving van onderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties Functiebeschrijving van onderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Besluit van de Vlaamse regering betreffende de basiscompetenties voor de leraar lager onderwijs

Nadere informatie

Functiebeschrijving preventieadviseur/preventiecoördinator

Functiebeschrijving preventieadviseur/preventiecoördinator Functiebeschrijving preventieadviseur/preventiecoördinator 1. als medebegeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen zal u: Onze scholen willen de gehele mens vormen. Ze leggen in het bijzonder de nadruk

Nadere informatie

Model loopbaanbegeleiding - Marc De Brauwere, schoolbegeleider & Werkgroep regio Vlaamse Ardennen/Denderdal dpb Gent

Model loopbaanbegeleiding - Marc De Brauwere, schoolbegeleider & Werkgroep regio Vlaamse Ardennen/Denderdal dpb Gent Typefunctie 10: de leraar als cultuurparticipant. bevat typefunctie 10.1.1/10.1.2/10.1.3/10.1.4/10.1.5 Kent thema s en Weet af van actuele Volgt de actuele thema s en Kan diepzinnige discussies ontwikkelingen

Nadere informatie

Functiebeschrijving zorgcoördinator basisschool

Functiebeschrijving zorgcoördinator basisschool 1. Als begeleider leer-en ontwikkelingsprocessen zal u: Functiebeschrijving zorgcoördinator basisschool Onze scholen willen de gehele mens vormen. Ze leggen in het bijzonder de nadruk op een pedagogische

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN LERAAR NIET- CONFESSIONELE ZEDENLEER

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN LERAAR NIET- CONFESSIONELE ZEDENLEER FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN LERAAR NIET- CONFESSIONELE ZEDENLEER School: Instellingsnummer: Inrichtende macht: Nummer Scholengemeenschap: Scholengemeenschap: IDENTIFICATIE Naam personeelslid

Nadere informatie

Gender en interculturaliteit

Gender en interculturaliteit ECTS-fiche: Gender en interculturaliteit Opleiding: Afstudeerrichting: Opleidingsonderdeel: Studiepunten (ECTS): 3 Taal: Plichtvak/keuzevak: Lerarenopleiding/ BA en MA Pedagogische wetenschappen Niet relevant

Nadere informatie

Vakdidactiek: inleiding

Vakdidactiek: inleiding Vakdidactiek: inleiding Els Tanghe 1 1. Inleiding Een specialist in de wiskunde is niet noodzakelijk een goede leraar wiskunde. Een briljant violist is niet noodzakelijk een goede muziekleraar. Een meester-bakker

Nadere informatie

Functiebeschrijving van kleuteronderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties

Functiebeschrijving van kleuteronderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties Functiebeschrijving van kleuteronderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties Goedkeuringsdatum: 05/10/2007 Publicatie: 17/01/2008 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Besluit van de Vlaamse regering betreffende

Nadere informatie

Basiscompetenties voor de leraar kleuteronderwijs

Basiscompetenties voor de leraar kleuteronderwijs Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 betreffende de basiscompetenties van de leraren (Verschenen in het Belgisch Staatsblad 17.01.2008, p.1594-1631) Basiscompetenties voor

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Structuurschema specifieke lerarenopleiding DC: Didactische Competentie MBC: Maatschappelijke en Beroepsgerichte Competentie POC: Pedagogisch-Organisatorische Competentie PPC: Psycho-Pedagogische Competentie

Nadere informatie

De beginnende leerkracht in het basisonderwijs

De beginnende leerkracht in het basisonderwijs De beginnende leerkracht in het basisonderwijs 1. Hoe pak je de aanvangsbegeleiding aan? 1.1 De taken en de aanpak van de aanvangsbegeleiding werden opgesteld en/of besproken met alle personeelsleden die

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 2

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 2 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 2 Code E5 DCS2 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 90 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

LAUREAATSCHAP inspecteurs-adviseurs niet-confessionele zedenleer. 2010

LAUREAATSCHAP inspecteurs-adviseurs niet-confessionele zedenleer. 2010 LAUREAATSCHAP inspecteurs-adviseurs niet-confessionele zedenleer. 2010 Oproep tot kandidaturen De Raad voor Inspectie en Begeleiding niet-confessionele zedenleer v.z.w. organiseert een reeks proeven in

Nadere informatie

De ouders De leermeester onderhoudt als leraar contacten met de ouders, ondermeer op specifiek daarvoor voorziene contactmomenten.

De ouders De leermeester onderhoudt als leraar contacten met de ouders, ondermeer op specifiek daarvoor voorziene contactmomenten. FUNCTIEBESCHRIJVING School: Schoolbestuur: Instellingsnummer: Scholengemeenschap: Nummer scholengemeenschap: Personeelslid: Eerste evaluator: Tweede evaluator: Ambt: leermeester levensbeschouwelijk vakken

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Directeur secundair onderwijs. De algemene afspraken werden op het Tussencomité onderhandeld - zie protocol dd.

Functiebeschrijving. Directeur secundair onderwijs. De algemene afspraken werden op het Tussencomité onderhandeld - zie protocol dd. Functiebeschrijving Directeur secundair onderwijs De algemene afspraken werden op het Tussencomité onderhandeld - zie protocol dd. 12 maart 2014 Instelling:.... Naam personeelslid:.... Inleiding Situering

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR Onderwijsinstelling :... Instellingsnummer :... Schoolbestuur :... Scholengemeenschap/consortium : SG BLOM Nummer scholengemeenschap : 121921 Het arbeidsreglement,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MENTOR-COACH

FUNCTIEBESCHRIJVING MENTOR-COACH FUNCTIEBESCHRIJVING MENTOR-COACH SCHOOL: NAAM: De functiebeschrijving van 'mentor-coach' kadert in het individuele gedeelte (instellingsgebonden taken) van de functiebeschrijving van 'leraar'. Deze functiebeschrijving

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Lede

Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Lede Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Markt 5 9340 Lede Tel. 053 60 68 70 e-mail academie@gamw.lede.be URL: http://www.gamw.lede.be Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie

Nadere informatie

Programmagids. SLO na MA:handelswetenschap.en bedrijfsk. Specifieke LO in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde

Programmagids. SLO na MA:handelswetenschap.en bedrijfsk. Specifieke LO in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids SLO na MA:handelswetenschap.en bedrijfsk Specifieke LO in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde Opleidingsonderdeel Groep Stp. Semester Deeltijds Leren

Nadere informatie

Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie

Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT Datum: 2007-03-01 Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie 1 Functiebeschrijving 1.1 Tekst van

Nadere informatie

Scholengemeenschap SAS

Scholengemeenschap SAS Scholengemeenschap SAS FUNCTIEBESCHRIJVING PERSONEELSLID MET DE OPDRACHT VAN MENTOR School: Datum: Naam:... Opdrachtbreuk:... / 24 Datum Eerste indiensttreding Eerste indiensttreding binnen het schoolbestuur

Nadere informatie

De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK

De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK Krachtige leeromgeving Inbreken in de klas Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen in het lager onderwijs Diversiteit KVS

Nadere informatie

1 PRECISERING en VOORWAARDEN. Datum van indiensttreding: 1 september 2016.

1 PRECISERING en VOORWAARDEN. Datum van indiensttreding: 1 september 2016. De v.z.w. Sint-Jorisbasisschool Brussel wenst over te gaan tot de aanwerving van een voltijdse DIRECTEUR (m/v) zonder lesopdracht voor de Vrije Basisschool Sint-Joris Cellebroersstraat 16/Nieuwland 194

Nadere informatie

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Elementen van een pedagogisch project 1 GEGEVENS M.B.T. DE SITUERING VAN

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 1. Inleiding Sinds 1 september 2003 geldt een eenvormige voorrangsregeling voor alle onderwijsniveaus en alle netten: de tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET 1 Wat is het? Een inrichtende macht werft personeelsleden aan: Met werkingsmiddelen Vlaamse ondersteuningspremie Eigen middelen (enkel deeltijds kunstonderwijs)

Nadere informatie

PERSOONLIJKE COMPETENTIEMATRIX STAGE

PERSOONLIJKE COMPETENTIEMATRIX STAGE PERSOONLIJKE COMPETENTIEMATRIX STAGE Inleiding Deze competentiematrix omvat de kerncompetenties van de specifieke lerarenopleiding aan de Vrije Universiteit Brussel. De kerncompetenties geven de accenten

Nadere informatie

Voorstelling leerplan godsdienst kleuter- lager en buitengewoononderwijs. enkele klemtonen. Elementen van visie

Voorstelling leerplan godsdienst kleuter- lager en buitengewoononderwijs. enkele klemtonen. Elementen van visie Voorstelling leerplan godsdienst kleuter- lager en buitengewoononderwijs enkele klemtonen Elementen van visie In juli 1996 als basis voor leerplannen door de bisschoppen aanvaard De context: een geseculariseerde

Nadere informatie

1. WERKEN AAN EEN SCHOOLEIGEN CHRISTELIJKE IDENTITEIT

1. WERKEN AAN EEN SCHOOLEIGEN CHRISTELIJKE IDENTITEIT 1. WERKEN AAN EEN SCHOOLEIGEN CHRISTELIJKE IDENTITEIT Als katholieke school kiezen we voor de fundamentele opdracht onze kinderen te begeleiden vanuit uitgesproken evangelische waarden. Ieder kind is uniek.

Nadere informatie

Vademecum voor leermeesters r.-k. godsdienst

Vademecum voor leermeesters r.-k. godsdienst Vademecum voor leermeesters r.-k. godsdienst A. Een hiërarchie van regelgeving A.1 De grondwet A.2 Decreten als wettelijke basis A.2.1 Decreet basisonderwijs A.2.2 Decreet rechtspositie A.2.3 Decreet inspectie

Nadere informatie

Aanwerving Internaatsopvoeder

Aanwerving Internaatsopvoeder v.z.w. Don Bosco Internaten François Gaystraat 129 1150 Sint-Pieters-Woluwe 02 771 21 00 02 772 15 82 internaten@donbosco.be Aanwerving Internaatsopvoeder in het Don Bosco Internaat Guldendallaan 90 1150

Nadere informatie

ECTS-fiche: Gender en lifestyle

ECTS-fiche: Gender en lifestyle ECTS-fiche: Gender en lifestyle Opleiding: Afstudeerrichting: Opleidingsonderdeel: Studiepunten: 3 Taal: Plichtvak/keuzevak: Lerarenopleiding/ BA en MA Pedagogische wetenschappen Niet relevant Gender en

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzend personeel LERAAR ASV (OV1 OV2 OV3) Buitengewoon Secundair Onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzend personeel LERAAR ASV (OV1 OV2 OV3) Buitengewoon Secundair Onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzend personeel LERAAR ASV (OV1 OV2 OV3) Buitengewoon Secundair Onderwijs B = Basisfunctie (voor elk personeelslid) S = Specifieke functie binnen de opdracht (slechts voor bepaalde

Nadere informatie

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs SO/2007/03 (pers) 10/07/2007 Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Cao VIII bevat een afspraak over extra middelen voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Nadere informatie

De werkplek biedt een klimaat waarin een werkplekstudent kan leren en groeien.

De werkplek biedt een klimaat waarin een werkplekstudent kan leren en groeien. 1 De werkplek biedt een klimaat waarin een werkplekstudent kan leren en groeien. Suggestie: Reflecteer met het team over onderstaande voorwaarden om een leervriendelijk klimaat te bevorderen. 1. Leg de

Nadere informatie

Opleidingsparaktijk: 0,4 studiepunten. Pre-servicepraktijk: 0,6 studiepunten. 1 studiepunt komt in Vlaanderen overeen met 25 à 30 studie-uren.

Opleidingsparaktijk: 0,4 studiepunten. Pre-servicepraktijk: 0,6 studiepunten. 1 studiepunt komt in Vlaanderen overeen met 25 à 30 studie-uren. ECTS FICHES SLO ECTS-/Modulefiche SLO Module: Didactische Competentie algemeen (DCa) Academiejaar 2015-2016 Opleiding Aantal studiepunten SLO-opleiding Totaal: 6 studiepunten Theorie: 5 studiepunten Opleidingsparaktijk:

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

Zelfreflectieformulier ondersteunend personeel

Zelfreflectieformulier ondersteunend personeel School Naam personeelslid Zelfreflectieformulier ondersteunend personeel PERSOONLIJKE STELLINGEN 1 voor ONDERSTEUNEND PERSONEEL ter voorbereiding van een FUNCTIONERINGSGESPREK 2. I Enkele richtlijnen en

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

1. Stageopdracht. Beste vakmentor

1. Stageopdracht. Beste vakmentor Beste vakmentor Wij willen u van harte danken voor de begeleiding van een stagiair uit het derde opleidingsjaar tijdens de didactische afstudeerstage (PR3.2). Deze begeleiding, gebaseerd op uw vakdeskundigheid

Nadere informatie

Dossier. Functiebeschrijving Functioneringsgesprekken Evaluatie. Opgesteld 6 mei 2008 Aangepast 14 december 2012

Dossier. Functiebeschrijving Functioneringsgesprekken Evaluatie. Opgesteld 6 mei 2008 Aangepast 14 december 2012 Dossier Functiebeschrijving Functioneringsgesprekken Evaluatie Opgesteld 6 mei 2008 Aangepast 14 december 2012 KSG De Heide Brugstraat 14 3550 HEUSDEN-ZOLDER tel. 011 45 61 35 secretariaat@ksg-deheide.be

Nadere informatie

Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep.

Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep. Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep. Competentie 1.1: Stimuleert een respectvolle omgang binnen de groep.

Nadere informatie

Hoe kunnen we leraren in opleiding voorbereiden op lesgeven in een inclusieve klas?

Hoe kunnen we leraren in opleiding voorbereiden op lesgeven in een inclusieve klas? Hoe kunnen we leraren in opleiding voorbereiden op lesgeven in een inclusieve klas? 19/02/2014 Symposium Docenten voor Inclusie Breedbeeld van Inclusief Onderwijs Meggie Verstichele HUB-KAHO Lerarenopleiding

Nadere informatie

pdrachtverklaring voor de scholen van de zusters Annuntiaten van Heverlee

pdrachtverklaring voor de scholen van de zusters Annuntiaten van Heverlee 0 pdrachtverklaring voor de scholen van de zusters Annuntiaten van Heverlee Heverlee, mei 2014 Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of

Nadere informatie

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WAT? Voor u ligt een kijkwijzer om het beleidsvoerend vermogen van uw school in kaart te brengen. De

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur. Scholengroep FORUM

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur. Scholengroep FORUM FUNCTIEBESCHRIJVING Directeur Scholengroep FORUM Instelling Adres Instellingsnummer FUNCTIEBESCHRIJVING: DIRECTEUR Naam en voornaam Stamboeknummer Eerste evaluator Tweede evaluator De Algemeen directeur

Nadere informatie

Lindestraat 123A 2880 Bornem tel. 03 897 98 11 admin.sgr6@g-o.be

Lindestraat 123A 2880 Bornem tel. 03 897 98 11 admin.sgr6@g-o.be Lindestraat 123A 2880 Bornem tel. 03 897 98 11 admin.sgr6@g-o.be Inleiding Functiebeschrijving in het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Elk personeelslid oefent zijn functie uit binnen het algemene

Nadere informatie

Functiebeschrijving Adjunct- Directeur Secundair Onderwijs VL

Functiebeschrijving Adjunct- Directeur Secundair Onderwijs VL Provinciaal Technisch Instituut Roze 131 9900 EEKLO Functiebeschrijving Adjunct- Directeur Secundair Onderwijs VL Persoonlijke gegevens personeelslid Naam: Deze functiebeschrijving kadert binnen het pedagogisch

Nadere informatie

Plaats voor logo school DOSSIER FU CTIEBESCHRIJVI G FU CTIO ERI GSGESPREKKE EVALUATIE. Definitieve versie 6 mei 2008-1 -

Plaats voor logo school DOSSIER FU CTIEBESCHRIJVI G FU CTIO ERI GSGESPREKKE EVALUATIE. Definitieve versie 6 mei 2008-1 - Plaats voor logo school DOSSIER FU CTIEBESCHRIJVI G FU CTIO ERI GSGESPREKKE EVALUATIE Definitieve versie 6 mei 2008-1 - I HOUD Hoofdstuk 1 : Stappenplan voor OCSG: Criteria... 3 Hoofdstuk 2 : Evaluatiereglement...

Nadere informatie

Strijlandstraat 40 1755 Gooik-Strijland Tel. 054/56 78 05 Fax. 054/56 86 10

Strijlandstraat 40 1755 Gooik-Strijland Tel. 054/56 78 05 Fax. 054/56 86 10 Strijlandstraat 40 1755 Gooik-Strijland Tel. 054/56 78 05 Fax. 054/56 86 10 Pedagogisch project Gemeentelijke lagere school De Oester met extra sportaanbod blz. 2 Pedagogisch project : Element 1: Gegevens

Nadere informatie

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen.

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen. Pedagogisch project 1. situering onderwijsinstelling 2. levensbeschouwelijke uitgangspunten 3. visie op ontwikkeling en opvoeding 4. het schoolconcept 1. Situering onderwijsinstelling 1.1 Een gemeenteschool:

Nadere informatie

1. Organisatie van Praktijk 2 Doorgroeistage

1. Organisatie van Praktijk 2 Doorgroeistage Beste vakmentor 01/10/2015 Wij danken u voor de begeleiding van een stagestudent uit het tweede opleidingsjaar (2 OSO). Na een grondige voorbereiding in het eerste opleidingsjaar zet de student nu de eerste

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker VACANTVERKLARING VAN EEN VOLTIJDSE BETREKKING VAN MAATSCHAPPELIJK WERKER BIJ DE PERMANENTE ONDERSTEUNINGSCEL (POC): OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR MUTATIE EN VASTE BENOEMING OP 01-01-2010. 1. De Permanente

Nadere informatie