Startersleningen 2015 in de gemeente Waalwijk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Startersleningen 2015 in de gemeente Waalwijk."

Transcriptie

1 Startersleningen 2015 in de gemeente Waalwijk. 10 maart Aanleiding. De gemeente Waalwijk verstrekt startersleningen aan starters op de woningkoopmarkt. Hierop is de Verordening startersleningen gemeente Waalwijk 2013 van toepassing. Tot november 2014 kwam elke starterslening voor 25% voor rekening van de gemeente, 25% voor de provincie Noord-Brabant en voor 50% voor rekening van het rijk. Per november 2014 is de provincie gestopt met haar bijdrage en vanaf dat moment draagt zowel gemeente als rijk 50% bij in de kosten. Op 23 februari jl. heeft SVn aangegeven dat aanvragen voor startersleningen tot 1 mei 2015 nog voor 50% door het rijk mee worden gefinancierd. Er komt geen aanvullend budget vanuit provincie en rijk. Hierdoor moet de gemeente Waalwijk een besluit nemen inzake hoe nu verder op het moment dat ook de rijksbijdrage stopt. In de commissie Ruimte van 4 december 2014 is een raadsvoorhangbrief startersleningen behandeld. Naar aanleiding daarvan is toegezegd dat in het eerste kwartaal van 2015 een voorstel naar de raad gestuurd zal worden. Deze notitie geeft inzicht op welke wijze de financiering vanuit de SVn Rekening-courant is ingezet, hoe het verloop is geweest van de tot nu toe verstrekte startersleningen, worden mogelijke vervolgscenario s gegeven nadat ook de rijksbijdrage komt te vervallen en er worden overwegingen gegeven op grond waarvan besloten kan worden hoe na 1 mei 2015 verder gegaan kan worden met startersleningen in de gemeente Waalwijk. Financiering en budgetten. Voor stimuleringsmaatregelen Volkshuisvesting heeft de gemeente Waalwijk een speciaal hiervoor bedoelde Rekening-courant geopend bij stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). De Rekening-courant is in 1996 ingesteld en onder andere gevoed in het jaar 2000 door 3,3 miljoen euro aan verkoopopbrengsten van aandelen Bouwfonds. Op 1 januari 2002 was het saldo 3,7 miljoen euro. De SVn Rekening-courant is specifiek bedoeld voor stimuleringsmaatregelen Volkshuisvesting en is tot nu toe - naast enkele kleinere stimuleringsmaatregelen - aangewend voor vier grotere stimuleringsregelingen: Een Stimuleringslening aan Casade voor opknappen Rode en Witte Wijk - In verstrekt aan Casade, inmiddels weer geheel afgelost middels terug stortingen op de SVn Rekening-courant; Het Startersfonds vanaf 2004 tot en met In 2004 gestart met , in januari 2008 het saldo overgeheveld naar VROM Startersfonds. Het VROM Startersfonds vanaf 2008 tot en met heden - Vanaf 2008 operationeel. Het fonds is gevoed d.m.v. overheveling uit het startersfonds 2007 en stortingen uit de SVn Rekening-courant (in , in en revolverend saldo Startersfonds per ). Het Duurzaamheidsfonds vanaf 2010 tot en met medio Vanaf 2010 operationeel. Van de geoormerkte 1,6 miljoen euro uit de Svn Rekeningcourant is in 2010 een eerste storting van in het Duurzaamheidsfonds gestort. Op is het saldo weer terug geboekt naar Rekening-courant SVn. 1

2 Schematisch ziet dit er als volgt uit: Verleende startersleningen tot nu toe. In de periode 2004 tot en met 2014 zijn in totaal 93 startersleningen verstrekt voor een totaalbedrag van zo n kleine 1,4 miljoen euro. Jaar Aantal verleende startersleningen in het desbetreffende kalenderjaar 2 Totaalbedrag in aan gemeentelijke bijdrage in het desbetreffende kalenderjaar Totaal Tabel: overzicht aantal verleende startersleningen en aangewend budget per kalenderjaar. Voor zowel de Rekening-courant alsook het VROM Startersfonds bij SVn geldt dat ten gevolge van de revolverende opzet (jaarlijkse bijschrijving van aflossings- en rentebedragen) het saldo ook weer aangegroeid. Het saldo van de Rekening-courant bij SVn bedroeg op 10 februari

3 Het VROM Startersfonds had op 10 februari 2015 een saldo van Daarbij de aantekening dat er 8 aanvragen voor een starterslening in procedure zaten voor een totaalbedrag van waardoor de bestedingsruimte voor startersleningen bedroeg. Bijstorting vanuit de Rekeningcourant in het Startersfonds komt daarmee weer in zicht. Gevolgen stoppen provinciale- en rijksbijdrage. In november 2014 is de provincie Noord-Brabant afgehaakt bij het financieel mede-ondersteunen van startersleningen. Vanaf dat moment neemt de gemeente Waalwijk 50% van startersleningen voor haar rekening. Vanuit het rijk is aangegeven dat vanaf 1 mei 2015 de rijksbijdrage stopt en dat er vanuit het rijk geen nieuw geld beschikbaar komt. Het is aan de gemeente om te besluiten voor eigen rekening wel of niet door te gaan met het verstrekken van startersleningen. In de commissie Ruimte van 4 december 2014 is naar aanleiding van de bespreking van een raadsvoorhangbrief toegezegd dat er in het eerste kwartaal van 2015 een concreet voorstel aan de raad zal worden gestuurd met betrekking tot de mogelijkheden voor startersleningen in de gemeente Waalwijk na het wegvallen van provincie- en rijksbudget. Effecten startersleningen SVn heeft onderzoek gedaan naar de effecten van startersleningen gedurende de periode De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn: De starterslening zorgt ervoor dat een grote groep starters de woningkoopmarkt eerder betreedt dan zonder starterslening het geval zou zijn geweest. De verhuisketens die hierdoor in gang zijn gezet, leiden in tot zo n extra transacties op de woningmarkt: circa 9% meer dan er zonder starterslening zouden zijn gerealiseerd. De extra bouwproductie die de stimulering vanuit de starterslening met zich meebrengt, bedraagt 590 miljoen en leidt tot extra banen. Bovendien zorgt de starterslening in voor een extra aankoop van nieuwbouwwoningen. Actuele woningmarkt. In de huidige woningkoopmarkt zijn de prijzen inmiddels redelijk gestabiliseerd en hebben we te maken met een historisch lage rentestand. De woningbouwcrisis heeft ook tot gevolg gehad dat marktpartijen zich - meer dan voorheen - focussen op de échte vraag in de woningmarkt. Ten gevolge daarvan is de verwachting dat de komende jaren - meer dan tot nu toe het geval is geweest - ook in het goedkopere segment ( tot ca ) gebouwd gaat worden. Hiermee zal de doelgroep starters en mensen met een laag inkomen bediend worden in hun wens naar een betaalbare koopwoning. Sommigen vinden dat de starterslening verstorend kan werken in die zin dat een deel van de doelgroep starters eigenlijk nét te duur koopt met een starterslening en daardoor misschien later financieel in de problemen kan komen. Het overgrote deel van de startersleningen wordt overigens gebruikt voor de aankoop van een bestaande woning. Naast goede kwalitatieve en kwantitatieve nieuwbouw zal in de komende jaren de focus door overheden, wooncorporaties, marktpartijen en eigenaar/bewoners ook nadrukkelijk op de bestaande woningvoorraad komen te liggen. Daar zit een grote verduurzamingsopgave vanuit energetisch oogpunt en voor wat betreft levensloopgeschiktheid met het oog op wonen/zorg/welzijn. Wellicht dat op dit vlak in de toekomst ook stimuleringsmaatregelen gewenst zijn. Het is goed om hier rekening mee te houden bij het eventueel aanwenden van nieuw budget uit de SVn-middelen. 3

4 Overzicht startersregelingen gemeenten Midden-Brabant Onderstaande tabel geeft inzicht in hoe de andere Hart van Brabant gemeenten omgaan met startersleningen. Peildatum hierbij is 10 maart Gemeente Regeling Soort Doelgroep Status na 1 mei 2015 Dongen Ja, eigen regeling Heusden Niet meer/nog niet Niet via SVn, geen rijksbijdrage en max Hilvarenbeek Ja Via SVn, bestaande woning max , nieuwbouw max (tot ), max (tot ) Gilze en Rijen Ja Via SVn, max Goirle Ja Via SVn, max Loon op Zand Ja Starters HvB Gaat door in 2015, begin 2016 evaluatie en keuze wel/niet verder n.v.t. n.v.t. Gestopt in november 2014 n.a.v. stopzetten provinciale bijdrage, men overweegt nieuwe regeling Via SVn, max Alle starters, ook van buiten de eigen gemeente Alle starters, ook van buiten de eigen gemeente Voorstel wordt om open te stellen voor alle starters, ook van buiten eigen gemeente Alle starters < 40 jaar, ook van buiten de eigen gemeente Gaat door ook al stopt het rijk met bijdrage Voorstel aan raad wordt gemaakt om ook na 1 mei door te gaan Voorstel aan raad wordt gemaakt om ook na 1 mei door te gaan Voorstel aan raad wordt gemaakt om ook na 1 mei door te gaan Oisterwijk Niet n.v.t. n.v.t. Al eerder gestopt meer Tilburg Niet n.v.t. n.v.t. Al eerder gestopt meer Waalwijk Ja Via SVn, Alle starters, ook van Voorstel aan raad is max buiten de eigen gemeente gemaakt om ook na 1 mei door te gaan met max

5 Mogelijke vervolgscenario s. Scenario 1: Doorgaan conform huidige regeling: Maximaal per starterslening handhaven. Geheel voor rekening van de gemeente Waalwijk. Voorwaarden en uitgangspunten vastleggen in een nieuwe verordening Starterslening gemeente Waalwijk Een budget van van SVn Rekening-courant overhevelen naar startersfonds voor startersleningen tot 1 juni 2016 of zolang totdat het budget is aangewend. Daarmee resteert (peildatum 10 maart 2015) nog 2 miljoen euro voor eventuele andere toekomstige stimuleringsmaatregelen. Met maximaal per starterslening kunnen in ieder geval 20 starters geholpen worden en bij een te verwachte gemiddelde hoogte van (en een beschikbaar budget van ) kunnen conform dit scenario ca. 27 tot 30 starters geholpen worden. Scenario 2: Doorgaan met een maximum per starterslening van : Het maximale bedrag van een starterslening terugbrengen van naar Een nog lager maximum per starterslening is niet wenselijk omdat dan waarschijnlijk te veel starters een (te) laag bedrag ontvangen ten opzichte van het gewenste/benodigde bedrag. Geheel voor rekening van de gemeente Waalwijk. Dit tot 1 juni 2016 en in het eerste kwartaal van 2016 heroverwegen - op grond van de situatie op de woningkoopmarkt op dat moment - hoe vanaf 1 juni 2016 verder gegaan wordt met startersleningen en hierover dan opnieuw besluiten. Voorwaarden en uitgangspunten vastleggen in een nieuwe verordening Starterslening gemeente Waalwijk De gemeentelijke starterslening ligt met qua maximale hoogte boven het maximum van de starterslening die Casade voert bij verkoop van haar huurwoningen. Een budget van van SVn Rekening-courant overhevelen naar startersfonds voor startersleningen tot 1 juni 2016 of zolang totdat het budget is aangewend. Daarmee resteert (peildatum 10 maart 2015) nog 2 miljoen euro voor eventuele andere toekomstige stimuleringsmaatregelen. Met maximaal per starterslening kunnen in ieder geval 27 starters geholpen worden en bij een te verwachte gemiddelde hoogte van (en een beschikbaar budget van ) kunnen in totaal hiermee ca. 40 starters geholpen worden. Scenario 3: Stoppen met startersleningen: De wens van starters in de gemeente Waalwijk om in aanmerking te komen voor een starterslening kan niet meer gehonoreerd worden. Daarmee zal een zekere stagnatie optreden in het koopsegment ten opzichten van de situatie dat er nog wel enkele tientallen kopers per jaar geholpen worden met een starterslening. Wellicht dat er startersregelingen ontstaan in de woningkoopmarkt door externe marktpartijen. In sommige plaatsen zijn al regelingen ontstaan bij b.v. een specifiek nieuwbouwproject of cpo-initiatieven. De verwachting van SVn is dat 50% -70% van de gemeenten die een startersregeling voeren zullen stoppen op het moment dat de rijksbijdrage wegvalt. Uit navraag bij de Hart van Brabant gemeenten blijkt dat Heusden, Oisterwijk en Tilburg inmiddels geen startersregeling meer voeren en de verwachting is dat de andere zes gemeenten een regeling handhaven. Uiteraard zijn nog meer varianten op bovengenoemde scenario s te bedenken maar kiezen uit een van de hierboven genoemden lijkt het meest realistisch. Nieuwe Verordening starterslening gemeente Waalwijk Indien gekozen wordt voor continuering van startersleningen in de gemeente Waalwijk dient hiervoor de verordening Starterslening gemeente Waalwijk 2015 (concept als bijlage 1 bijgevoegd) te worden vastgesteld onder gelijktijdige intrekking van de bestaande verordening Starterslening gemeente Waalwijk Vooralsnog is in de bijgevoegde verordening uitgegaan van handhaven van 5

6 startersleningen in de gemeente Waalwijk na 1 mei 2015 voor een maximaal bedrag van per starterslening. Mocht het college kiezen voor continuering van een startersregeling maar (op onderdelen in de verordening) anders besluiten dan voorgesteld, kan de verordening hierop worden aangepast voordat deze aan de raad wordt voorgelegd. Overwegingen. Gebleken is dat er vanaf het jaar 2007 een structurele vraag is geweest naar startersleningen. De verwachting is dat ook het komend jaar en mogelijk ook de komende jaren dit zo zal zijn. De starterslening voorziet op dit moment duidelijk nog in een behoefte voor starters op de woningkoopmarkt. De financiering van startersleningen via SVn stimuleringsmiddelen is succesvol geweest en door het revolverend karakter blijft er structureel geld beschikbaar. De Rekening-courant van SVn heeft - naast het VROM startersleningsfonds - op dit moment (peildatum 10 maart 2015) weer een bestedingsruimte van 2,8 miljoen euro. Omdat deze middelen specifiek bedoeld zijn voor stimuleringsmaatregelen Volkshuisvesting is er budgettair gezien geen belemmering om wederom geld van de SVn Rekening-courant te oormerken voor startersleningen. Overheveling van een budget van volstaat om het te verwachte aantal aanvragen voor een starterslening tot 1 juni 2016 te kunnen honoreren. Als maximale verwervingskosten voor een koopwoning is in de huidige verordening aangehouden (inclusief maximaal aan eventuele verbouwingskosten c.q. meerwerk). De huidige situatie op de woningkoopmarkt geeft geen aanleiding om dit bedrag aan te passen. Als het aantal nieuwe aanvragen voor een starterslening volgens verwachting verloopt dan ontstaat in het eerste kwartaal van 2016 weer een heroverwegingsmoment hoe na 1 juni 2016 om te gaan met (het budget voor) startersleningen, afgestemd op de situatie in de woningkoopmarkt op dat moment. Van belang bij deze keuze van de hoogte van eventueel nieuw SVn-budget voor startersleningen is het gegeven dat er in de bestaande woningvoorraad ook een behoorlijke opgave op ons afkomt die wellicht ook vanuit SVn stimuleringsmiddelen ondersteunt kan gaan worden. Het gaat dan om energetische verbeteringen én voorzieningen/maatregelen met het oog op levensloopgeschiktheid van bestaande woningen met het oog op zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Op dit moment wordt in Hart van Brabant verband een samenwerking voorbereid in de vorm van een alliantie/allianties waarin overheden, energiecoöperaties, marktpartijen en woningeigenaren samen gaan werken op het gebied van energetische verduurzaming van particuliere woningen. Gaandeweg 2015 krijgen we zicht op ontwikkelingen in deze. Advies: Op grond van de huidige situatie in de woningkoopmarkt en rekening houdend met hetgeen in deze notitie is verwoord wordt geadviseerd om ook na 1 mei 2015 een startersregeling in de gemeente Waalwijk operationeel te houden, een en ander conform scenario 2. Bijlagen: 1. Concept Verordening starterslening gemeente Waalwijk Overzicht aanwending SVn Rekening-courant, Duurzaamheidsfonds, Startersfonds en VROM- Startersfonds. ### 6

7 Bijlage 1. verordening Starterslening gemeente Waalwijk 2015 De raad van de gemeente Waalwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 maart 2015; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: De huidige verordening Starterslening gemeente Waalwijk 2013 in te trekken; vast te stellen de volgende: verordening Starterslening gemeente Waalwijk 2015 Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten; b. SVn Rekening-courant gemeente Waalwijk: de rekening die de gemeente Waalwijk bij SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, fondsen kunnen worden gevormd voor stimuleringsmaatregelen op het gebied van Volkshuisvesting; c. SVn Startersfonds: een fonds voor startersleningen in de gemeente Waalwijk dat gevormd wordt uit de SVn Rekening-courant en waarin rente en de aflossingen over deze leningen wordt teruggestort; d. Starterslening gemeente Waalwijk: een lening verstrekt door SVn aan een starter waarbij de hoofdsom van de lening afkomstig is uit het SVn Startersfonds gemeente Waalwijk; e. Starter: de aanvrager, die voor de eerste maal in de gemeente Waalwijk een eigen woning koopt en op grond van het gestelde in artikel 6, lid 1 onder a van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening gemeente Waalwijk behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager; f. Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk; g. NHG: Nationale Hypotheek Garantie; h. Koopsubsidie (Wet Bevordering Eigenwoningbezit, BEW+): een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening; i. Huishouden: de aanvrager dan wel de aanvrager en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner die een gezamenlijke huishouding zal dan wel zullen gaan voeren in de aan te kopen woning in de gemeente Waalwijk, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren. Hoofdstuk 2 - Algemene bepalingen Artikel 2 1. De gemeente Waalwijk heeft een SVn Rekening-courant ingericht en vandaaruit een fonds voor startersleningen gevormd waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a bedoelde 7

8 aanvragers startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub b bedoelde woningen; 2. Het SVn startersfonds gemeente Waalwijk is ondergebracht bij SVn. Artikel 3 Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Waalwijk en de SVn van toepassing. Artikel 4 1. Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Starterslening gemeente Waalwijk toe te kennen; 2. Het college stelt de hoogte van de starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten met een maximum van ; 3. De starterslening gemeente Waalwijk kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW + is toegekend; 4. De starterslening gemeente Waalwijk moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG); 5. De eerste hypotheek moet worden verstrekt met NHG; 6. Het college kan aan de toekenning van de startersleningen gemeente Waalwijk nadere voorschriften verbinden. Artikel 5 1. Het college geeft per jaar een prognose van de te verwachten aantallen aanvragen starterslening gemeente Waalwijk en maakt jaarlijks het benodigde budget over op het onder de SVn Rekening-courant gemeente Waalwijk gevormde SVn startersfonds ; 2. Startersleningen gemeente Waalwijk worden enkel toegekend voor zover het jaarlijks vast te stellen budget hiervoor toereikend is; 3. Aanvragen die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen. Hoofdstuk 3 - Toepassingsbereik Artikel 6 1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op aanvragen voor leningen: a) Van in Nederland verblijfsgerechtigde personen welke minimaal 1 jaar zijn ingeschreven in een gemeentelijke basisadministratie van een gemeente in Nederland en niet eerder in het bezit zijn geweest van een koopwoning; b) Voor het verwerven van een nieuwe of bestaande koopwoning in de gemeente Waalwijk waarvan de kosten voor het in eigendom verkrijgen van de woning niet hoger zijn dan ,-. Ter bepaling van de hoogte van de starterslening wordt met maximaal ,- aan verbouwingskosten c.q. meerwerk rekening gehouden; 2. De aanvrager moet de woning waarvoor een starterslening gemeente Waalwijk wordt verstrekt zelf gaan bewonen. Hoofdstuk 4 - Aanvraag en toekenning Artikel 7 1. Huishoudens die, op grond van artikel 6 binnen het toepassingsbereik van de starterslening gemeente Waalwijk vallen, kunnen bij de gemeente Waalwijk een op naam gesteld aanvraagformulier verkrijgen; 2. De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats conform de in de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels starterslening gemeente Waalwijk vastgelegde procedures welke uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeien; 8

9 3. Het college deelt de beslissing middels een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager en gelijktijdig in afschrift aan SVn. Hoofdstuk 5 - Intrekken van de starterslening gemeente Waalwijk Artikel 8 1. Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een starterslening gemeente Waalwijk in als: a. er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen; b. de starterslening gemeente Waalwijk is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; c. als de koopovereenkomst wordt ontbonden; 2. Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging; 3. Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten. Hoofdstuk 6 - Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen Artikel 9 Hardheidsclausule Het college kan artikel 6 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. Artikel 10 Inwerkingtreding 1. Deze verordening treedt in werking op 1 juni 2015; 2. Met de inwerkingtreding van de verordening Starterslening gemeente Waalwijk 2015 wordt de verordening Starterslening gemeente Waalwijk 2013, eerder vastgesteld bij raadsbesluit van 10 oktober 2013, ingetrokken. Artikel 11 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als "verordening Starterslening gemeente Waalwijk 2015". Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 21 mei 2015, DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier, de voorzitter, G.H. Kocken drs. A.M.P. Kleijngeld 9

10 Bijlage 2. Overzicht aanwending SVn Rekening-courant, Duurzaamheidsfonds, Startersfonds en VROMstartersfonds. SVn Rekening-courant 1996 t/m heden Startersfonds vanaf 2004 t/m 2007 VROM startersfonds vanaf 2008 t/m heden Duurzaamheidsfonds vanaf 2010 t/m juni 2014 Datum REKENING-COURANT Saldo in Eerste storting Rekening-courant Saldo t.g.v. transacties 1996 t/m 1999 (diverse rente bijstortingen) Verkoopopbrengst aandelen Bouwfonds ( ) toegevoegd Saldo t.g.v. transacties in Saldo t.g.v. transacties in Verstrekte lening Casade (Rode en Witte wijk) Vanaf 2003 wordt op eind kalenderjaar telkens ruim afgelost door Casade (lees bijgeschreven op Rekening-courant) Saldo t.g.v. transacties in Saldo t.g.v. transacties in naar Startersfonds. Toelichting: In de periode 2004 t/m 2007 zijn hieruit 5 startersleningen verleend voor totaal Op was het saldo en dit bedrag is op overgeheveld naar het toen ingestelde VROM Startersfonds Saldo t.g.v. transacties in 2004 t/m n.a.v. raadsvoorstel duurzaamheidslening/starterslening is overgeheveld naar VROM Starterslening Saldo t.g.v. transacties in N.a.v. raadsvoorstel is een eerste storting gedaan in Duurzaamheidsfonds van Toelichting: slechts één lening verleend. De Regeling is in 2014 ingetrokken en het restantbedrag van is teruggestort op Rekening-courant Saldo t.g.v. transacties 2010 t/m Overheveling van naar VROM Startersfonds Saldo t.g.v. transacties storting uit opgeheven Duurzaamheidsfonds Saldo Rekening-courant

11 Uitgelicht: overzicht Startersfonds (van 2004 t/m 2007) Datum STARTERSFONDS Saldo storting uit Rekening-courant Saldo t.g.v. transacties in Saldo t.g.v. transacties in Saldo t.g.v. transacties in Saldo t.g.v. transacties in Overheveling naar VROM Startersfonds Overheveling naar VROM Startersfonds t.g.v. inmiddels 0 weer ingekomen rentes en aflossingen gedurende de jaren 2008 t/m Uitgelicht: overzicht VROM Startersfonds (2008 t/m heden) Datum VROM STARTERSFONDS Saldo storting uit Startersfonds Saldo t.g.v. transacties in overheveling van Rekening-courant Saldo t.g.v. transacties overheveling van Rekening-courant Saldo t.g.v. transacties Saldo t.g.v. transacties in storting uit Startersfonds Huidig saldo startersleningen in procedure voor een totaalbedrag van waardoor er nog een bestedingsruimte is van Uitgelicht: overzicht Duurzaamheidslening (2010 t/m 2014) Datum DUURZAAMHEIDSFONDS Saldo storting uit Rekening-courant Verstrekte lening à Saldo t.g.v. transacties in 2010 t/m Overheveling naar Rekening-courant 0 ### 11

VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT

VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT 1 INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk 1 -Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 -Algemene bepalingen... 3 Artikel 2... 3 Artikel 3... 3 Artikel

Nadere informatie

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1 Raadsvoorstel Agendapunt: 05 Onderwerp Starterslening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 29 januari 2013 4 maart 2013 Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting Sinds 1 januari 2008 is

Nadere informatie

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013 Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013 Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

Nadere informatie

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van de verkoop en bouw van nieuwbouwwoningen in het starterssegment.

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van de verkoop en bouw van nieuwbouwwoningen in het starterssegment. VERORDENING KOOPSUBSIDIE STARTERSKAVELS AALTEN 2012 Artikel 1. Definities Deze verordening verstaat onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders; b. starterskavel: een kavel die is aangewezen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Gemeente Bussum Vaststellen VROM starterslening gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400

Nadere informatie

a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten; VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE LOPIK 2016 Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen De raad van de gemeente Roerdalen; gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Besluit: Vast te stellen de Verordening

Nadere informatie

VERORDENING VROM Starterslening Lelystad

VERORDENING VROM Starterslening Lelystad VERORDENING VROM Starterslening Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Raadsbesluit. in in ii iimi min ii. Verordening Starterslening Gemeente Schijndel en intrekken Verordening VROM Starterlening Schijndel

Raadsbesluit. in in ii iimi min ii. Verordening Starterslening Gemeente Schijndel en intrekken Verordening VROM Starterlening Schijndel Raadsbesluit Onderwerp Verordening Starterslening Gemeente Schijndel en intrekken Verordening VROM Starterlening Schijndel Agenda 19 september 2013, punt 13 De raad van de gemeente Schijndel; gezien het

Nadere informatie

Raadsvoorstei 2013.0003758

Raadsvoorstei 2013.0003758 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstei 2013.0003758 Onderwerp Vaststelling Verordening Starterslening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen/ J.J. Nobel Steller J. Vijfhuizen Collegevergadering

Nadere informatie

VERORDENING STARTERSLENING GEMEENTE STEIN 2014

VERORDENING STARTERSLENING GEMEENTE STEIN 2014 2013, no. De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake de Verordening Starterslening gemeente Stein 2014 (Gem. blad Afd. A 2013, no.); besluit: Een totaalkrediet van 128.000 beschikbaar te stellen

Nadere informatie

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 Door de gemeenteraad Zoeterwoude vastgesteld d.d. 25 september 2014 De verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 bestaat uit de delen A, B en C: - Deel

Nadere informatie

Verordening Starterslening. gemeente Lingewaard 2013

Verordening Starterslening. gemeente Lingewaard 2013 Verordening Starterslening gemeente Lingewaard 2013 1 Verordening Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Boxtel

Verordening Starterslening gemeente Boxtel Bijlage 1 bij Raadsvoorstel herinvoering van de verstrekking van startersleningen 1 Verordening Starterslening gemeente Boxtel De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015; De raad van gemeente Oirschot, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016

Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016 Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016 De raad van de gemeente Vlagtwedde gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 (vastgesteld door de raad op 28 maart 2007; gewijzigd door de raad op 1 juli 2009 en 25 januari 2012) Bijlage behorende bij ontwerpbesluit 11Rb077

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul B E S L U I T: vast te stellen de volgende: VERORDENING VROM STARTERSLENING Gemeente Valkenburg aan de Geul 2007 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In

Nadere informatie

Artikel 1. In deze verordening en de daarop gebaseerde regels wordt verstaan onder:

Artikel 1. In deze verordening en de daarop gebaseerde regels wordt verstaan onder: Gemeenteraad Onderwerp: Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2014 Volgnummer Dienst/afdeling SLWE De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 oktober

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking. vervallen artikel 4, lid Het Kompas, 10 januari 2008

Datum ondertekening. Bron bekendmaking. vervallen artikel 4, lid Het Kompas, 10 januari 2008 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/sliedrecht/160.. Page 1 of 4 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Sliedrecht Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016; De raad van de gemeente Oirschot, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 november 2016 Agendapunt : Onderwerp : Verordening Starterslening Opsterland 2016 Portefeuillehouder : Piet van Dijk Voorstel 1. De 'Verordening Starterslening

Nadere informatie

Verordening Starterslening 2013 gemeente Urk. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.

Verordening Starterslening 2013 gemeente Urk. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Urk Officiële naam regeling Verordening Starterslening 2013 Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 31 juli R09S013

Datum Agendapunt Documentnummer. 31 juli R09S013 Datum Agendapunt Documentnummer 10 R09S013 Onderwerp Verordening Starterslening Zeewolde 2013 Voorstel Zeewolde Beoogd effect Kader voor het afgeven van Startersleningen. Beslispunten 1. De verordening

Nadere informatie

Verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018

Verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018 Verordening starterslening koopwoningen gemeente Heemskerk 2018 1 januari 2018 BIVO/2017/30326 *Z028D2FCCF6* Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Begripsomschrijving 5 Artikel 2 Toepassingsbereik

Nadere informatie

Informatie startersleningen Steenbergen, 19 februari 2013

Informatie startersleningen Steenbergen, 19 februari 2013 gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg UM1301126 ons kenmerk zaaknummer uw kenmerk uw brief van afdeling contactpersoon telefoonnr. bijlage(n) UM1301126 Ruimtelijke

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016)

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016) OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND Artikel (verordening 2016) Artikel 1 Artikel 1 Oude tekst Nieuwe tekst toelichting d. Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet.

Nadere informatie

Verordening Starterslening 2015 Gemeente Urk. Volkshuisvesting en woningbouw

Verordening Starterslening 2015 Gemeente Urk. Volkshuisvesting en woningbouw Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Urk Officiële naam regeling Verordening Starterslening 2015 Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 13 maart 2012,

Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 13 maart 2012, Bloomenbadphats Agendapunt: 8(c) Raadsvoordracht Verordening tot wijziging van de verordening VROM Startersregeling Noordwijk 2009 Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor

Nadere informatie

Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017

Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 Door de gemeenteraad Zoeterwoude vastgesteld d.d. 31 augustus 2017 De verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 bestaat uit de delen A, B en C: - Deel A: Startersleningen

Nadere informatie

*BM1401229* Verordening Starterslening 2014 PAPIER2 BM1401229. De raad van de gemeente Steenbergen;

*BM1401229* Verordening Starterslening 2014 PAPIER2 BM1401229. De raad van de gemeente Steenbergen; PAPIER2 *BM1401229* BM1401229 De raad van de gemeente Steenbergen; In behandeling genomen het voorstel van d.d. 3 juni 2014 Gelet op: De artikelen 147 en 149 Gemeentewet Verordening Starterslening 2014

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling. Onderwerp: Verordening Starterslening

RAADSVOORSTEL. B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling. Onderwerp: Verordening Starterslening RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling Onderwerp: Verordening Starterslening Aanleiding: Voor starters op de woningmarkt is het moeilijk,

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Verordening Starterslening Berkelland wijzigen

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Verordening Starterslening Berkelland wijzigen Zaaknummer : 155761 Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Verordening Starterslening Berkelland wijzigen Collegevergadering : 10 november2015 agendapunt

Nadere informatie

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Startersleningen. Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Jan Burger

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Startersleningen. Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 2 februari 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Startersleningen Nr.: 370 Agendapunt: 16 Datum: 12 januari 2010 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Jan Burger Voorgesteld besluit

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/011380

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/011380 RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/011380 Onderwerp: Verordening Starterslening Gemeente Asten 2015 Bijlage(n): Vergadering van: 1 3 november 2015 Agendanummer: p.h.: 15.11.07 ThM de raad van de gemeente

Nadere informatie

gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties van CDA, SGP en ChristenUnie d.d. 14 juni 2012;

gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties van CDA, SGP en ChristenUnie d.d. 14 juni 2012; Raadsbesluit Bleskensgraaf, 23 augustus 2012 Raadsbesluit Programmanaam Bestuurlijk woordvoerder Vergaderkenmerk gezamenlijke vergadering A3-raden Datum vergadering dinsdag 25 september 2012 Agendapunt

Nadere informatie

Gemeente Den Helder. vast te stellen de volgende Verordening VROM-Starterslening Den Helder:

Gemeente Den Helder. vast te stellen de volgende Verordening VROM-Starterslening Den Helder: Raadsvergadering d.d.: Besluit nummer: Onderwerp: Gemeente Den Helder ConceptversieRWO/Beleidsontwikkelina/Dcr/01092009 Verordening VROM-Starters Stuknummer: bl09.01615 De raad van de gemeente Den Helder;

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: S.I. Engelhart I E. Stolp Behandelende afdeling: Ruimte I Financiën NR. Datum: 18-05-2015 TITEL: Startersleningen Uitgeest KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Artikel 3 Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Oostzaan en de SVn van toepassing.

Artikel 3 Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Oostzaan en de SVn van toepassing. Verordening VROM Starterslening gemeente Oostzaan Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder : a. SVn : Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten;

Nadere informatie

Wij stellen uw raad voor om te besluiten tot het vaststellen van de Verordening Starterslening gemeente Dinkelland 2017

Wij stellen uw raad voor om te besluiten tot het vaststellen van de Verordening Starterslening gemeente Dinkelland 2017 Raadsvoorstel Datum vergadering: 14 februari 2017 Datum voorstel: 10 januari 2017 Nummer: A Onderwerp: Vaststellen Verordening Starterslening gemeente Dinkelland 2017 Voorgesteld raadsbesluit: Wij stellen

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2017.0015810 onderwerp Verordening Starterslening Haarlemmermeer 2017 Portefeuillehouder dr. Tom Hom steller J.M. Vijfhuizen Collegevergadering 11 april 2017 Raadsvergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 0710190 Ag nr. : Datum :24-05-07 Onderwerp Aanpassing Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling Boxtel met de daarbij behorende Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen Initiatiefvoorstel Beschikbaar stellen startersleningen Datum: 13 mei 2013 Betreft: Bereikbaarheid woningmarkt van Albrandswaard vergroten voor jongeren, door introduceren van startersleningen. 1. Aanleiding

Nadere informatie

Verordening Starterslening Tholen 2017

Verordening Starterslening Tholen 2017 Verordening Starterslening Tholen 2017 Laatst vastgesteld: 12 oktober 2017 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 - Begrippen... 1 Artikel 2 - Toepassingsbereik... 2 Artikel 3 - Beschikbaarheid budget... 2 Artikel 4

Nadere informatie

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; gelet op de Verordening stimuleringsleningen Apeldoorn 2010 b e s l u i t: vast te stellen de

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen huidig nieuw: Verordening startersleningen Gemeente Peel en Maas ( )

Overzicht wijzigingen huidig nieuw: Verordening startersleningen Gemeente Peel en Maas ( ) Overzicht wijzigingen huidig nieuw: Verordening startersleningen Gemeente Peel en Maas (2016-070 04) In de onderstaande notitie zijn wijzigingen in de verordening starterleningen aangegeven de gewijzigde

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 31 oktober 2013. 03 september 2013. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 31 oktober 2013. 03 september 2013. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Raadsvoorstel Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 31 oktober 2013 Datum voorstel 03 september 2013 Agendapunt Onderwerp Ondersteuning koopstarters op de woningmarkt De raad wordt

Nadere informatie

Titel: Verordening Starterslening

Titel: Verordening Starterslening Titel: Verordening Starterslening Beschrijving: Het is voor starters moeilijk om een passende koopwoning te bemachtigen. Om dit maatschappelijk probleem te bestrijden hebben wij, in samenwerking met de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Onderwerp: Verordening starterslening gemeente Overbetuwe 2013-2015 Ons kenmerk: 13RB000015 Nr. 11 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 12 februari

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN GEWIJZIGD RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Initiatiefvoorstel van de CDA-fractie Onderbanken tot vaststelling van de Verordening Startersleningen Onderbanken 2013. Gemeentebladnummer : 2013/9

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Onderwerp: Verordening VROM Starterslening gemeente Overbetuwe 2008-2010 Programma(speerpunt): Woningbouw Ons kenmerk: 07RB000202 Nr. 10 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/009664

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/009664 RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/009664 COMMISSIE Ruimte op 14 juni 2016 AGENDANUMMER: 7 Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering van: Agendanummer: p.h.: Verordening Starterslening Asten

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening starterslening Mook en Middelaar 2017

Onderwerp : Verordening starterslening Mook en Middelaar 2017 /% "9"1" Agenda puntnummer : Documentnummer : Onderwerp : Verordening starterslening Mook en Middelaar 2017 De raad der gemeente Mook en Middelaar, Gelezen het voorstel van het College van burgemeester

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING AMSTERDAM

VERORDENING VROM STARTERSLENING AMSTERDAM Gemeenteblad aadsbesluit Jaar 2007 Afdeling 3A Publicatiedatum 12 oktober 2007 Onderwerp Vaststelling Verordening VOM Starterslening en wijziging van de Verordening op de stadsdelen. De van Amsterdam Gezien

Nadere informatie

Afd.hoofd: ~ Via 0 FIN o BMO/Jur. 0 OR o BMO/Com. DADF

Afd.hoofd: ~ Via 0 FIN o BMO/Jur. 0 OR o BMO/Com. DADF GEMEENTEBARNEVELD ~~ gemeente Barneveld v L- Aan het college van burgemeester en wethouders AFD. ~(l',o Onderwerp: log~en stukken Nadere voorschriften verbinden aan de toekenning van VROM-Startersleningen.

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 11 07/387

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 11 07/387 o~~çëîççêëíéä= jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2007 RA07.0054 A 11 07/387 låçéêïéêéw= VROM Starterlening Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dienst Beleid Fysiek ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

VERORDENING Starterslening Zuidplas

VERORDENING Starterslening Zuidplas VERORDENING Starterslening Zuidplas De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22-08-2013; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u

Nadere informatie

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening Starterslening gemeente Haaren 2014

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening Starterslening gemeente Haaren 2014 De raad van de gemeente Haaren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2014; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Súdwest-Fryslân. Gemeente. Ons nummer: R M i l l 11MI llľ111 II11 III III III. Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân. Gemeente. Ons nummer: R M i l l 11MI llľ111 II11 III III III. Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Gemeente Súdwest-Fryslân Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Ons nummer: R14.000118 M i l l 11MI llľ111 II11 III III III Onderwerp Raadsvergadering van 3 juli 2014 Commissie Doarp, Stêd en Omkriten

Nadere informatie

Verordening VROM-starterslening. Gemeente Montfoort 2013

Verordening VROM-starterslening. Gemeente Montfoort 2013 Verordening VROM-starterslening Gemeente Montfoort 2013 Vastgesteld door de gemeenteraad op 23 september 2013 Verordening VROM-starterslening gemeente Montfoort 2013 2 3 Inhoud Verordening 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

II gemeente Bl* IIISS IITI

II gemeente Bl* IIISS IITI II gemeente Bl* IIISS IITI Oplegnotitie Wijziging Verordening Stimuleringsfonds Starterslening gemeente Brunssum 2014/2 Registratiekenmerk 471776 Gemeenteblad nr. 2014, nr.6 Rol van de raad Met de vaststelling

Nadere informatie

Verordening VROM Starterslening 2013

Verordening VROM Starterslening 2013 Raadsbesluit 2013 Nr. 69192/73141 De raad van de gemeente Westvoorne; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 maart 2013; B E S L U I T: Tot het vaststellen van de verordening VROM starterslening

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 september 2015. Voorstelnr. : R 7113. : voortzetting Starterslening. Stadskanaal, 4 september 2015

Raadsvergadering : 21 september 2015. Voorstelnr. : R 7113. : voortzetting Starterslening. Stadskanaal, 4 september 2015 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Raadsvoorstel 84. Gemeenteraad. Vergadering 1 november Onderwerp : Verordening Starterslening Helmond 2017

Raadsvoorstel 84. Gemeenteraad. Vergadering 1 november Onderwerp : Verordening Starterslening Helmond 2017 Raadsvoorstel 84 Vergadering 1 november 2016 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Starterslening Helmond 2017 B&W vergadering : 4 oktober 2016 Dienst / afdeling : Ontwikkelen en Ondernemen Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening starterslening Mook en Middelaar 2017

Onderwerp : Verordening starterslening Mook en Middelaar 2017 LEGENDA ROOD : Verordening Starterslening 2010 Zwart: Verordening Starterslening 2017 GROEN: Tekst verplaatst. Lichtgroen: 2010 Donkergroen: 2017 Agendapuntnummer : Documentnummer : Onderwerp : Verordening

Nadere informatie

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 25-6-13 Onderwerp Herinvoering van de verstrekking van startersleningen Status Besluitvormend Voorstel 1. Aanvullende middelen beschikbaar te stellen van in totaal 265.510,52 via begrotingswijziging

Nadere informatie

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Losser houdende regels omtrent een starterslening Verordening VROM Starterslening

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Losser houdende regels omtrent een starterslening Verordening VROM Starterslening GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Losser Nr. 112462 4 juli 2017 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Losser houdende regels omtrent een starterslening Verordening VROM Starterslening

Nadere informatie

Starterslening gemeente Woudrichem. Volgnr. 2013-048. Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter

Starterslening gemeente Woudrichem. Volgnr. 2013-048. Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter Onderwerp Volgnr. 2013-048 Starterslening gemeente Woudrichem Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter Ambtenaar J. van Soest Afdeling Ruimtelijke Ordening Datum voorstel 24 september 2013 Opiniërende

Nadere informatie

2 011-065. Nieuwegein. Gemeenteraad. v-. Raadsvoorstel. 1 Onderwerp VROM Starterslening Nieuwegein 2011

2 011-065. Nieuwegein. Gemeenteraad. v-. Raadsvoorstel. 1 Onderwerp VROM Starterslening Nieuwegein 2011 Nieuwegein m Gemeenteraad v-. 2 011-065 Onderwerp VROM Starterslening Nieuwegein 2011 Datum 15 februari 2011 Raadsvoorstel Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling Portefeuillehouder drs. 8.J. Lubblnge 1 Onderwerp

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel startersleningen Gemeente Hollands Kroon

Initiatiefvoorstel startersleningen Gemeente Hollands Kroon Initiatiefvoorstel startersleningen Gemeente Hollands Kroon Aan de voorzitter van de gemeenteraad In twee van onze voormalige fusiegemeenten konden starters op de woningmarkt gebruik maken van een starterslening.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2007, nr. 67/07;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2007, nr. 67/07; CVDR Officiële uitgave van Oegstgeest. Nr. CVDR35554_1 8 november 2016 Verordening VROM Starterslening De raad van de gemeente Oegstgeest; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 3 juli 2008 Onderwerp: Invoering van de VROM Starterslening en het vaststellen van de bijbehorende verordening "VROM Startersregeling Moerdijk" Verantwoordelijke

Nadere informatie

t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad)

t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad) RAADSCOMMISSIE Vergadering d.d. 19 augustus 2008 t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad) Voorstel Voorgesteld wordt om: 1. de

Nadere informatie

Onderwerp Informeren over gewijzigde NHG-regels en updaten en wijzigingen verordening voor startersleningen. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Informeren over gewijzigde NHG-regels en updaten en wijzigingen verordening voor startersleningen. Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 269799-1 Emmeloord, 30 september 2014. Onderwerp Informeren over gewijzigde NHG-regels en updaten en wijzigingen verordening voor startersleningen. Advies raadscommissie [ ] Aan de raad. Status: ter

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: 141046029. Wethouder Financiën, economie en wonen. BLD Ruimtelijk Economisch Beleid.

Voorstel aan de raad. Nummer: 141046029. Wethouder Financiën, economie en wonen. BLD Ruimtelijk Economisch Beleid. Voorstel aan de raad Nummer: 141046029 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: Wethouder Financiën, economie en wonen 2.4 Sterke stad 2.4.1 Werken aan de basis

Nadere informatie

ïl gemeente BrilRSS JITI

ïl gemeente BrilRSS JITI ïl gemeente BrilRSS JITI 3 Oplegnotitie Wijziging Verordening Stimuleringsfonds Starterslening Gemeente Brunssum Registratiekenmerk 407419 Gemeenteblad nr. 2013/30 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 3 februari 2015;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 3 februari 2015; De raad van de gemeente Weesp; *Z02119795B7* gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 3 februari 2015; besluit vast te stellen: Verordening Starterslening Weesp 2015 Hoofdstuk

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. Nota / advies van: mw. B.C. van Tongeren Behandelende afdeling: staf Datum: 21-02-2011 TITEL: Starterslening KORTE PROBLEEM STELLING/ONDER WERP: Het huidige budget starterslening

Nadere informatie

Verordening VROM Starterslening Aalten 2010

Verordening VROM Starterslening Aalten 2010 Verordening VROM Starterslening Aalten 2010 Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

Nadere informatie

Raadsvoorstel MAASDRIEL. Gemeenteraad 12 december 2013. Kerkdriel, 2 oktober 2013. Onderwerp Starterslening gemeente Maasdriel 2013

Raadsvoorstel MAASDRIEL. Gemeenteraad 12 december 2013. Kerkdriel, 2 oktober 2013. Onderwerp Starterslening gemeente Maasdriel 2013 Raadsvoorstel Gemeenteraad 12 december 2013 Kerkdriel, 2 oktober 2013 Onderwerp Starterslening gemeente Maasdriel 2013 Beslispunten 1. Instemmen met het aanbieden van de SVn Starterslening in de gemeente

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.5

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.5 RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.5 Raadsvergadering van 23 september 2010 Onderwerp: Budget Starterslening Verantwoordelijke portefeuillehouder: C. Punt SAMENVATTING Op 3 juli 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen De raad van de gemeente Steenwijkerland gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; besluit : vast te stellen de Verordening VROM Starterslening

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 augustus 2008;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 augustus 2008; Nummer B-1.14.2008 De raad van de gemeente Eemsmond; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 augustus 2008; Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e

Nadere informatie

beslispunten 9 oktober 2014

beslispunten 9 oktober 2014 voorstel aan de raad 1 gemeente werkendam onderwerp gevolgen wijziging huisvestingswet samenvatting Per 1 januari treedt de vernieuwde huisvestingswet in werking. Mede als gevolg hiervan is het niet langer

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 augustus 2008;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 augustus 2008; CVDR Officiële uitgave van Eemsmond. Nr. CVDR52448_1 11 oktober 2016 Verordening VROM Starterslening De raad van de gemeente Eemsmond; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Toelichting VROM starterslening Gemeente Lopik

Toelichting VROM starterslening Gemeente Lopik Toelichting op de VERORDENING VROM STARTERSLENING Artikelsgewijze toelichting Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 c: De VROM Starterslening wordt voor minimaal 50% gefinancierd vanuit het gemeentefonds

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/003710

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/003710 RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/003710 Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering van: Agendanummer: p.h.: Starterslening 2 7 juli 2014 14.07.07 ThM de raad van de gemeente Asten Samenvatting Bij de behandeling

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2007 nr.3

GEMEENTEBLAD 2007 nr.3 GEMEENTEBLAD 2007 nr.3 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Maassluis d.d. 27 februari 2007 tot het vaststellen van de Verordening Stimuleringsfonds

Nadere informatie

Akkoord/Aa~en secrelaris: Dalum: Sleller: Liesanne van den Brink 9 I.. Afd: LEF

Akkoord/Aa~en secrelaris: Dalum: Sleller: Liesanne van den Brink 9 I.. Afd: LEF ~\ Aan het college van burgemeester en welhouders GEMEENTEBARNEVELD N. 53b490 gemeente Barneveld - 4 JULI 2012 s Z AFD. I ''7' lilo" --- Onderwerp: Raad Z 5 SEP. 7011 Nadere voorschriften verbinden aan

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van 8 januari 2013, No. B

gelezen het voorstel van het college van 8 januari 2013, No. B De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het college van 8 januari 2013, No. B12.002414 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht; gezien het

Nadere informatie

Verordening Starterslening 2013 gemeente Noordenveld

Verordening Starterslening 2013 gemeente Noordenveld Aan de gemeenteraad Roden, 11 december 2013 î Agendapunt: 5.2/18122013 Documentor.: RV13.0980 Onderwerp Verordening Starterslening 2013 gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting: Ja Begrotingsprogramma:

Nadere informatie

Vergadering van : 29 juni 2010 Agendanummer : 5 Onderwerp : Verordening VROM starterlening gemeente Dantumadiel Programma : Ruimte om te leven

Vergadering van : 29 juni 2010 Agendanummer : 5 Onderwerp : Verordening VROM starterlening gemeente Dantumadiel Programma : Ruimte om te leven RAADSVOORSTEL Vergadering van : 29 juni 2010 Agendanummer : 5 Onderwerp : Verordening VROM starterlening gemeente Dantumadiel Programma : Ruimte om te leven Voorstel 1. De "Verordening Stimuleringsfonds

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Verordening VROM Starterslening gemeente Geldermalsen 2012

Raadsvoorstel. Onderwerp Verordening VROM Starterslening gemeente Geldermalsen 2012 Raadsvoorstel Vergadering : 20 november 2012 Voorstelnummer : 11.09 Registratienummer : 12.018253 Portefeuillehouder : R.S. van Meygaarden Afdeling : Ruimtelijke Ontwikkeling Bijlage(n) : 1 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Z / ALG Besluiten januari 2015

Z / ALG Besluiten januari 2015 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 9 O EUD A V>) Raadsvoorstel 'l! îîî Aan de raad Agendajunt: 10 Oud-Bellerland, 20 januari 2015 Verordening Ik bouw betaalbaar (lbbl-staoerslening Ons kenmerk: Z-15.17327

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, Onderwerp: Voortzetten verstrekking van startersleningen. Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met overboeken van 210.000 van de

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 - PS2010WMC12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 22 juni 2010 Nummer PS : PS2010WMC12 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2010int260921 Portefeuillehouder : De Jong

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 73

Provinciaal blad 2010, 73 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2010, 73 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264160, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

Raadsvergadering : 2 juli 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Vaststellen verordening Starterslening Berkelland

Raadsvergadering : 2 juli 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Vaststellen verordening Starterslening Berkelland . Raadsvergadering : 2 juli 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Vaststellen verordening Starterslening Berkelland Collegevergadering : 7 mei 2013 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : Wethouder

Nadere informatie