Van de voorzitter. Omdat het werkt. Geachte inwoners van Lisse,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van de voorzitter. Omdat het werkt. Geachte inwoners van Lisse,"

Transcriptie

1 Omdat het werkt Van de voorzitter Geachte inwoners van Lisse, Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 behaalden wij, als lokale, politieke partij, een prachtig resultaat van vier zetels ( op 109 stemmen na de grootste partij ) waardoor we, samen met de VVD en met D 66, een coalitie mochten vormen. En dat dankzij u. Hopelijk geeft u ons bij de a.s. verkiezingen op 19 maart 2014 uw stem waardoor wij weer mee kunnen doen in een coalitie om zo veel mogelijk van onze programmapunten te kunnen realiseren met als kernpunten: een zelfstandig Lisse, een grote dienstbaarheid aan de burgers van Lisse, zo laag mogelijke woonlasten, minder regeltjes en het actief meedoen van de inwoners aan het bestuur én de samenleving van Lisse. Veel punten uit ons verkiezingsprogramma 2010 hebben wij kunnen uitvoeren in de coalitie met onze coalitiepartners. Niet alles natuurlijk maar hoe groter Nieuw Lisse wordt hoe groter de invloed wordt in de nieuwe coalitie. Een meerderheid in de raad van Lisse is voor gemeentelijke herindeling. Nieuw Lisse is voorstander van een zelfstandig Lisse. Een groot Nieuw Lisse in de raad, en de coalitie, kan en moet pleiten voor samenwerken in plaats van fuseren. En voor de korte termijn wordt door de gemeenten in de Bollenstreek ingezet op samenwerken via een gemeenschappelijke regeling en een zogenaamde Bollenraad. Nieuw Lisse is een lokale partij en is er van overtuigd dat door goede samenwerking met de andere gemeenten in de Duin-en Bollenstreek Lisse een uitstekende gemeente is die zelfstandig voor haar bewoners, bedrijven en instellingen kan optreden. Een eventuele gemeentelijke fusie op termijn is niet noodzakelijk en niet gewenst. Uiteraard kennen wij de voornemens van de andere partijen die op termijn een fusie van de gemeenten in de Duin-en Bollenstreek willen. Een grote en sterke vertegenwoordiging van Nieuw Lisse in de raad is daarom ook nodig. En daar kunt u voor zorgen in het stemburo! De lijn, die we vanaf 2010, in de coalitie hebben ingezet, willen we graag voortzetten. Inwoners die mee kunnen doen in het bestuur en de samenleving dankzij het raadsbesluit over participatie. Daadkracht bij grote projecten, waardoor er weer gebouwd wordt in Lisse en voor Lissers dankzij de startersleningen voor nieuwbouw en bestaande bouw. Verbetering van het beheer van de buitenruimte dankzij o.a. de nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de Meerlanden, het nieuwe groenbeheerplan en het bomenbeleidsplan. Voldoende parkeerplaatsen in de wijken, het aantrekkelijk maken en houden van het centrum door o.a. een nieuw Vierkant maar vooral ook door voldoende, gratis parkeerplaatsen voor de bezoekers aan het centrum, het inzetten op duurzaamheid dankzij en met het nieuwe Educatiecentrum voor Natuur en Milieu straks op Landgoed Keukenhof, inclusief kinderboerderij. En uiteraard de aandacht voor de sociaal zwakkeren in onze samenleving en wat daarbij helpt zoals het laag houden van de gemeentelijke lasten wat dankzij de coalitie en Nieuw Lisse in de afgelopen periode is gebeurd.

2 Er valt nog meer te zeggen over de afgelopen coalitieperiode, zoals over de inhaalslag op gebied van speelruimten, het funderingsherstel in de Julianastraat, de app voor de mobiele telefoon waarmee meldingen in de openbare ruimte kunnen worden gedaan, de bushalten op Halfweg, de woningbouw projecten etc. Op de website van de gemeente staat een compleet overzicht wat de coalitie heeft gepresteerd vanuit haar programma En nu doorpakken. En daar mogen we trots op zijn want dat is ook gerealiseerd dankzij Nieuw Lisse. We rekenen graag op uw steun. Aart Tibboel Voorzitter Nieuw Lisse Ons programma in vogelvlucht Nieuw Lisse 1. Voor U 2. Voor een zelfstandig Lisse 3. Voor echte lokale politiek 4. Voor een duurzaam Lisse 5. Voor een gemeentebestuur dicht bij de inwoners 6. Voor voortzetting daadkracht grote projecten 7. Voor het aanpakken van uw ergernissen 8. Voor een degelijk financieel beleid 9. Voor woningbouw voor Lissers 10. Voor ondernemers ook Verkiezingsprogramma 2014 e.v. 1. Voor U De burger staat in de visie van Nieuw Lisse centraal. De burger is daarbij de klant en moet op pakkende, deskundige en verantwoorde wijze bediend worden door het Gemeentebestuur, de Gemeenteraad en de ambtenaren. Nieuw Lisse wil meer tevreden burgers en bedrijven die bediend worden door een klantvriendelijke, slagvaardige en moderne gemeentelijke organisatie. Verder een lokale overheid die inzet op communicatie, wijkbeheer en een open en transparant bestuur. Met heldere en zichtbare aanspreekpunten binnen de ambtelijke organisatie voor de burgers. Stimuleren van de regierol van de gemeente waarbij samengewerkt wordt met de aanwezige instanties en uitbesteed wordt wat wenselijk, mogelijk en zinvol is. Stimuleren van een goed en adequaat werkend ambtenarenapparaat. Pragmatische opzet van de regionale samenwerking; minder bureaucratie in het samenwerkingsverband Holland Rijnland, met beperkte beleidsterreinen. Communicatie: o Helderheid creëren over wat mogelijk is en langs welke wegen dit bereikt kan worden. o Snellere en betere beantwoording van schriftelijke reacties en s. o Directe gedachtewisselingen met de burgers over belangrijke onderwerpen. Permanente aandacht om de dienstverlening van de gemeente nog beter af te stemmen

3 op de behoeften van burgers en instanties. Burgerraadpleging bij belangrijke besluiten. De burger beschouwen als volwaardige partners. Volledige en tijdige communicatie. Duidelijke kosten-baten onderbouwing bij belangrijke besluiten. 2. Voor een zelfstandig Lisse Nieuw Lisse ziet Lisse als het centrum van de Bollenstreek en wil die centrumfunctie verder versterken en uitbouwen. Belangrijk daarbij zijn maatregelen die er voor zorgen dat na sluitingstijd van de winkels het centrum bevolkt en levendig blijft. Nieuw Lisse ziet Lisse als een dorp met een stedelijk karakter. Veel groen en ruime parkeergelegenheid. Binnen het Bollencomplex meer nadruk op creatieve en innovatieve bedrijven. De samenwerking tussen gemeenten moet gestimuleerd worden. Geen fusie met buurgemeenten. Nieuw Lisse staat voor een zorgzame, saamhorige, veilige en prettige samenleving waar het goed toeven is voor alle inwoners. Daarbij extra oog hebbend voor de zwakkeren in Lisse. Samenwerking zoeken Innovatieve bedrijven actief ondersteunen Intergemeentelijke samenwerking stimuleren Hanteren van de menselijke maat door de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) 3. Voor echte lokale politiek Nieuw Lisse heeft geen banden met de landelijke politieke bewegingen en partijen en kan zich dan ook volledig richten op Lisse en haar inwoners. Nieuw Lisse ontvangt, als lokale politieke partij, geen bijdrage voor de verkiezingen van de landelijke overheid. Door niet gedwongen te worden vanuit de landelijk opererende partij tot het aangaan van fusies met andere gemeenten Door het niet hebben van richtlijnen vanuit de landelijk opererende partij. Door het hebben van directe inspraak op de besluitvorming voor wat betreft het verkiezingsprogramma. Door het schrijven en uitvoeren van het partijprogramma op de situatie zoals deze in Lisse is. 4. Voor een duurzaam Lisse Nieuw Lisse streeft naar een schone en veilige leefomgeving. Het Natuur en Milieu Educatie Centrum is letterlijk en figuurlijk het startpunt voor initiatieven met inwoners op gebied van duurzame energie ( energiecollectief met bijvoorbeeld zonnepanelen ). Het NME-centrum is tevens het startpunt van wandel- en fietsroutes. Elke gelegenheid aangrijpen om de overlast door vliegverkeer ter sprake te brengen en terug te dringen, waaronder het aandringen op vaste vliegroutes (via het Centraal Regionaal Overleg Schiphol).

4 Herinvoering milieuvoorlichting op lokaal niveau. Méér voorzieningen ter uitbanning van zwerfvuil. De door inwoners opgebrachte hondenbelasting oormerken voor voorzieningen voor honden en hondenbezitters. Invoeren van ondergrondse vuilinzameling. Uitvoeren bomenbeleidsplan met een bomenfonds. Bomen zijn een onderdeel van de planvorming bij projecten en geen sluitpost. Aanpakken van de uitgaansoverlast (toezicht op het afgesloten convenant met de Horeca Lisse). Invoering jaarlijkse opruimdag per wijk. Meer en zorgvuldiger omgaan met energie (o.a.dynamische straatverlichting) en mee doen met landelijke initiatieven op dit gebied. Energiebesparing belonen door wijkcompetitie Structurele oplossing plastic inzameling. 5. Voor een gemeentebestuur dichterbij de inwoners. Nieuw Lisse staat een voorzetting en verdieping van het beleid van de afgelopen vier jaar voor door het centraal stellen van de burger in het denken en handelen van het bestuur Nadrukkelijk raadplegen van de inwoners bij belangrijke beslissingen Vanuit deze visie en in volledige transparantie uitvoeren van de gemeentelijke kerntaken, te weten beleid maken, prioriteiten stellen en zorgen voor uitvoering. Stellen van kaders en toetsen van plannen daaraan door de gemeenteraad met tijdsplanning. Verder stimuleren van adoptiegroen. Nieuwe paspoorten en rijbewijzen thuis laten bezorgen. Adviserende commissies met deskundige inbreng van burgers. Een goede relatie van de gemeente met haar inwoners gebeurt door een goede communicatie. De afdeling communicatie dient qua capaciteit te worden uitgebreid. Betrekken van (beeldend) kunstenaars bij het organiseren van culturele activiteiten. Het opzetten van een informatiepunt voor verenigingen. Inschakelen van aanwezige expertise binnen de Lissese bevolking. 6. Voor voortzetting daadkracht bij grote projecten Van de vele nieuwbouwplannen (Fioretti, zwembad, sporthal, CNB, Hobaho, Oud Raadwijk, Geestwater, Heerehof, Rustoord, Oranjehof, Mallegatshof, de Waterkanten, Dever-Zuid) zijn er de afgelopen periode heel wat in gang gezet en worden uitgevoerd. Alleen Geestwater, Dever- Zuid en Hobaho wachten nog op definitieve plannen. Dat vereist daadkracht. Creatieve oplossingen bedenken om projecten uit te voeren, zoals privaat-publieke samenwerkingsvormen. 7. Voor het aanpakken van uw ergernissen

5 Nieuw Lisse is voor een lokale overheid die zich sterk maakt voor een open en transparant bestuur. Daarbij horen heldere en zichtbare aanspreekpunten binnen de ambtelijke organisatie voor de burgers. Ook het bestuur dient zichtbaar en aanspreekbaar te zijn. Waar mogelijk moeten uw ergernissen worden aangepakt. Waar dat niet mogelijk is dient klip en klaar te worden uitgelegd waarom dat niet mogelijk is. Nog meer kappen in het woud aan vergunningen. Snelle antwoorden op gestelde vragen. Voor de buitenruimte een serviceteam dat ongemakken snel verhelpt. Ondersteuning burgers bij bezwaarprocedures (gemeentelijke ombudsman) en mediation trajecten. Per wijk jaarlijks een overzicht van de werkzaamheden in de buitenruimte zoals wanneer er aan het groen gewerkt wordt en wanneer aan de bestrating. Uitbreiding van het strooiplan na sneeuwval waardoor ook de wegen en stoepen rondom de verzorgingstehuizen worden schoongemaakt. In de APV ( Algemeen Plaatselijke Verordening ) dient te worden opgenomen dat inwoners geen voedsel mogen weggooien in de openbare ruimte ter voorkoming van overlast door ongedierten. Stimuleren afvalscheiding. Méér controle op hondenpoep-vandalen. 8. Voor een degelijk financieel beleid Doelstelling is een goed geïnformeerde, betrokken en tevreden burger binnen een verantwoord en afgewogen financieel beleid. De uitgaven houden daarbij gelijke tred met de inkomsten en er worden geen problemen doorgeschoven naar de toekomst. Onverantwoorde financiële risico s worden vermeden. Kortom een zakelijke en sluitende begroting met een optimale communicatie daarover naar de burgers. Continuering van het principe van de integrale afweging, dat wil zeggen: met elkaar de juiste volgorde van projecten vaststellen en uitvoeren. Beperking van de lastendruk voor de inwoners. Stimuleren van de regie rol. De gemeente richt zich op haar kerntaken, werkt daarbij samen met anderen en besteedt uit waar mogelijk, nodig en zinvol. 9. Voor woningbouw voor Lissers De Bloembollenstreek en met name het buitengebied moet haar open karakter behouden. Dat betekent dat noodzakelijke huisvestingsvoorzieningen zoveel mogelijk binnen het stedelijk gebied van Lisse gerealiseerd moeten worden. Dat vraagt om een creatieve ruimtelijke ordening met een goede balans tussen bestaande en nieuw te ontwikkelen voorzieningen. Verder aandacht voor met name de woningbouw voor starters zodat deze in Lisse woonruimte kunnen verkrijgen en dus niet meer zullen wegtrekken naar andere gemeenten met als gevolg dat Lisse vergrijst. Betere onderbouwing van de noodzaak tot uitbreiding van bedrijventerreinen en betere afstemming daarover met de regio.

6 Vaststellen bestemmingplannen in samenwerking met de buurgemeenten. Actualiseren en realiseren van de plannen zoals vastgelegd in de Centrumvisie. De gemeenteraad dient de daarin gestelde kaders nauwgezet te bewaken. Terugtredende overheid; dorpsontwikkeling door middel van gecontroleerde publiekprivate samenwerking. Vasthouden aan de netto 30% sociale woningbouw doelstelling. Er dient vanuit de woonruimteverdeling een krant met aanbod te komen. De gemeente stimuleert de bouw van goedkope en betaalbare woningen door de grondprijzen terug te brengen tot een realistische hoogte. De gemeente faciliteert en/of financiert de huurdersorganisatie. Bij voorkeur in samenwerking met de buurgemeenten omdat het om de HuurdersBelangenVereniging Bollenstreek gaat. Er komt een Bewoners Informatie Punt i.s.m. HBVB dat niet uitsluitend voor huurders werkt. 10. Voor ondernemers ook Nieuw Lisse wil zo veel mogelijk ruimte voor de ondernemers, ook de startende. De gemeente is de marktmeester in het plaatselijke, economische leven die zorgt voor gelijke voorwaarden voor iedereen waardoor een eerlijke concurrentie ontstaat. De gemeente dient een meedenkende en betrouwbare partner te zijn voor het bedrijfsleven. Snelle en eenvoudige vergunningverlening voor meerdere jaren via een apart ondernemersloket. Efficiënte handhaving. Leegstaande gemeentelijke gebouwen beschikbaar stellen voor jonge, startende ondernemers. De gemeente dient een regisserende en initiërende rol te vervullen bij het zoeken naar huurders van leegstaande winkelpanden. Bij aanbestedingen hebben plaatselijke leveranciers een streepje voor. De gemeente geeft het goede voorbeeld door rekeningen tijdig te betalen en door zelf elektronisch te factureren. En overigens Eerlijke en transparante politiek! Een vernieuwend en klantvriendelijk gemeentebestuur. Nieuw Lisse voor een nuchtere kijk op Lisse. Blijvend gratis parkeren. De Broekweg tussen Grevelingstraat en Hyacintenstraat dient éénrichtsverkeer te krijgen. Duidelijkheid over subsidies aan verenigingen. OZB vrijstelling voor verenigingsgebouwen. Stem Nieuw Lisse, omdat het blijft werken! Politiek is niet alleen rationeel maar ook emotioneel. Er dient één organisatie te komen in de Duin-en Bollenstreek ter uitvoering van de drie

7 decentralisaties ( Wet Werken naar Vermogen/ Participatiewet, onderdelen AWBZ en Jeugdzorg.) Het bijhouden van de plasticzakjes in de honden uitwerpselbakken vermindert de hondenpoep op straat. Lisse verdient een groots Lentefestival. Stem Nieuw Lisse, als er na 19 maart minder doorgepakt wordt, heeft u niet goed gestemd. Lisse verdient een verzamelgebouw voor kunstenaars. Schoolzwemmen wordt een onderdeel van het lespakket op de basisscholen. Het Raadhuis moet méér zijn dan een praathuis. Lisse moet er naar steven de opbouw van het corso weer naar het Centrum van de Bollenstreek, Lisse, te halen als ook Panorama Tulipland in combinatie met een bezoekerscentrum Bollenstreek. De Harddraverijvereniging `Lisse e.o.` verdient een eigen verenigingsruimte. In het speelruimtebeleid ook aandacht voor fitpleinen voor volwassenen naast natuurlijke speelplekken voor de jeugd. Het beheer van de eigen accommodaties dient door de gemeente zoveel mogelijk te worden uitbesteed. De gemeente dient regie te voeren om samenwerkingen tussen inwoners op gang te brengen ) door middel van coöperaties op gebied van zorg, energie, groen en transport. Lisse en Keukenhof dienen beter op elkaar aan te sluiten. Daartoe is `openheid` aan het einde van de Berkhoutlaan en een betere aansluiting op de Stationsweg noodzakelijk Gezien de verkeersveiligheid is gebruik van het tunneltje tussen Bloemententoonstelling Keukenhof en Landgoed Keukenhof beslist noodzakelijk. Ook van de Bloemententoonstelling Keukenhof kunnen de inwoners méér gebruik maken buiten het seizoen. De gemeente dient te stimuleren dat het Landgoed Keukenhof en de Bloementuin Keukenhof onder één bestuur gaan vallen. Het Raadhuisplein dient dezelfde sfeer te krijgen als het Vierkant. Betere openbaar vervoer voorzieningen m.n. in de buurt van seniorencomplexen. Stem Nieuw Lisse: ook de andere burgers zullen u dankbaar zijn. Doe mee in de (steun)fractie van Nieuw Lisse en/of word lid van Nieuw Lisse! Kijk op: Colofon

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Coalitieakkoord 2015/2018 Inhoudsopgave Inleiding..2 1. Zorg....4 2. Veiligheid......6 3. Bereikbaarheid...8 4. Parkeren..9 5. Economie 10

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k COALITIEAKKOORD 2014-2018 Mer k toch hoe Ster k Coalitieakkoord 2014-2018 INLEIDING De komende vier jaar werkt het gemeentebestuur aan het versterken van de welvaart en het welzijn van alle inwoners van

Nadere informatie

GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1

GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1 GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1 Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard De Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK ) is een lokale politiek partij die opkomt voor de inwoners

Nadere informatie

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken 1 Vol energie gaat SAM de uitdaging aan om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan een samenleving met aandacht voor de menselijke maat en de gemeenschap waarin we wonen. De komende veranderingen

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA ALGEMEEN BELANG 2014-2018

VERKIEZINGSPROGRAMMA ALGEMEEN BELANG 2014-2018 VERKIEZINGSPROGRAMMA ALGEMEEN BELANG 2014-2018 PROFIEL VAN ALGEMEEN BELANG (AB) - AB is een lokale partij, die dicht bij de burgers staat; - AB is een sociale partij, die opkomt voor de sociaal-kwetsbare

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen

Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Nijmegen Versie november 2013: Definitief programma, zonder opmaak 1 TOP 10 1. D66 verbindt ondernemers, onderwijs en overheid

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis?

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Verkiezingsprogramma 2014-2018 Zó! Zoetermeer Voorwoord Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Op het moment dat we dit verkiezingsprogramma samenstellen weten we nog niet hoe lang het gaat duren

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015 Algemene Waterschapspartij Waterschap Rijn en IJssel

Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015 Algemene Waterschapspartij Waterschap Rijn en IJssel Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015 Algemene Waterschapspartij Waterschap Rijn en IJssel onafhankelijk, deskundig, betrokken januari 2015 Inhoudsopgave De AWP, onafhankelijk, deskundig en betrokken...

Nadere informatie

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 0 Over de Onafhankelijke Partij Alkmaar De Onafhankelijke Partij

Nadere informatie

KIES STAAT VOOR KERNEN IN EVENWICHT EN SAMENHANG

KIES STAAT VOOR KERNEN IN EVENWICHT EN SAMENHANG KIES STAAT VOOR KERNEN IN EVENWICHT EN SAMENHANG Zorgen voor een evenwichtig beleid en een optimale verdeling van de beschikbare middelen over alle dorpskernen. OPEN, EENVOUDIG, EERLIJK EN DUIDELIJK Wij

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

Dag van de toekomst. Rapportage uitkomsten 11443. Januari 2015

Dag van de toekomst. Rapportage uitkomsten 11443. Januari 2015 Dag van de toekomst Rapportage uitkomsten 11443 Januari 2015 1 Inhoudsopgave Geschreven voor: Introductie 3 Samenvatting 6 Toekomstvisies 10 Ambities en nietsies 24 Trekhaakspel 28 Geschreven door: Bijlagen:

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie