Van de voorzitter. Omdat het werkt. Geachte inwoners van Lisse,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van de voorzitter. Omdat het werkt. Geachte inwoners van Lisse,"

Transcriptie

1 Omdat het werkt Van de voorzitter Geachte inwoners van Lisse, Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 behaalden wij, als lokale, politieke partij, een prachtig resultaat van vier zetels ( op 109 stemmen na de grootste partij ) waardoor we, samen met de VVD en met D 66, een coalitie mochten vormen. En dat dankzij u. Hopelijk geeft u ons bij de a.s. verkiezingen op 19 maart 2014 uw stem waardoor wij weer mee kunnen doen in een coalitie om zo veel mogelijk van onze programmapunten te kunnen realiseren met als kernpunten: een zelfstandig Lisse, een grote dienstbaarheid aan de burgers van Lisse, zo laag mogelijke woonlasten, minder regeltjes en het actief meedoen van de inwoners aan het bestuur én de samenleving van Lisse. Veel punten uit ons verkiezingsprogramma 2010 hebben wij kunnen uitvoeren in de coalitie met onze coalitiepartners. Niet alles natuurlijk maar hoe groter Nieuw Lisse wordt hoe groter de invloed wordt in de nieuwe coalitie. Een meerderheid in de raad van Lisse is voor gemeentelijke herindeling. Nieuw Lisse is voorstander van een zelfstandig Lisse. Een groot Nieuw Lisse in de raad, en de coalitie, kan en moet pleiten voor samenwerken in plaats van fuseren. En voor de korte termijn wordt door de gemeenten in de Bollenstreek ingezet op samenwerken via een gemeenschappelijke regeling en een zogenaamde Bollenraad. Nieuw Lisse is een lokale partij en is er van overtuigd dat door goede samenwerking met de andere gemeenten in de Duin-en Bollenstreek Lisse een uitstekende gemeente is die zelfstandig voor haar bewoners, bedrijven en instellingen kan optreden. Een eventuele gemeentelijke fusie op termijn is niet noodzakelijk en niet gewenst. Uiteraard kennen wij de voornemens van de andere partijen die op termijn een fusie van de gemeenten in de Duin-en Bollenstreek willen. Een grote en sterke vertegenwoordiging van Nieuw Lisse in de raad is daarom ook nodig. En daar kunt u voor zorgen in het stemburo! De lijn, die we vanaf 2010, in de coalitie hebben ingezet, willen we graag voortzetten. Inwoners die mee kunnen doen in het bestuur en de samenleving dankzij het raadsbesluit over participatie. Daadkracht bij grote projecten, waardoor er weer gebouwd wordt in Lisse en voor Lissers dankzij de startersleningen voor nieuwbouw en bestaande bouw. Verbetering van het beheer van de buitenruimte dankzij o.a. de nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de Meerlanden, het nieuwe groenbeheerplan en het bomenbeleidsplan. Voldoende parkeerplaatsen in de wijken, het aantrekkelijk maken en houden van het centrum door o.a. een nieuw Vierkant maar vooral ook door voldoende, gratis parkeerplaatsen voor de bezoekers aan het centrum, het inzetten op duurzaamheid dankzij en met het nieuwe Educatiecentrum voor Natuur en Milieu straks op Landgoed Keukenhof, inclusief kinderboerderij. En uiteraard de aandacht voor de sociaal zwakkeren in onze samenleving en wat daarbij helpt zoals het laag houden van de gemeentelijke lasten wat dankzij de coalitie en Nieuw Lisse in de afgelopen periode is gebeurd.

2 Er valt nog meer te zeggen over de afgelopen coalitieperiode, zoals over de inhaalslag op gebied van speelruimten, het funderingsherstel in de Julianastraat, de app voor de mobiele telefoon waarmee meldingen in de openbare ruimte kunnen worden gedaan, de bushalten op Halfweg, de woningbouw projecten etc. Op de website van de gemeente staat een compleet overzicht wat de coalitie heeft gepresteerd vanuit haar programma En nu doorpakken. En daar mogen we trots op zijn want dat is ook gerealiseerd dankzij Nieuw Lisse. We rekenen graag op uw steun. Aart Tibboel Voorzitter Nieuw Lisse Ons programma in vogelvlucht Nieuw Lisse 1. Voor U 2. Voor een zelfstandig Lisse 3. Voor echte lokale politiek 4. Voor een duurzaam Lisse 5. Voor een gemeentebestuur dicht bij de inwoners 6. Voor voortzetting daadkracht grote projecten 7. Voor het aanpakken van uw ergernissen 8. Voor een degelijk financieel beleid 9. Voor woningbouw voor Lissers 10. Voor ondernemers ook Verkiezingsprogramma 2014 e.v. 1. Voor U De burger staat in de visie van Nieuw Lisse centraal. De burger is daarbij de klant en moet op pakkende, deskundige en verantwoorde wijze bediend worden door het Gemeentebestuur, de Gemeenteraad en de ambtenaren. Nieuw Lisse wil meer tevreden burgers en bedrijven die bediend worden door een klantvriendelijke, slagvaardige en moderne gemeentelijke organisatie. Verder een lokale overheid die inzet op communicatie, wijkbeheer en een open en transparant bestuur. Met heldere en zichtbare aanspreekpunten binnen de ambtelijke organisatie voor de burgers. Stimuleren van de regierol van de gemeente waarbij samengewerkt wordt met de aanwezige instanties en uitbesteed wordt wat wenselijk, mogelijk en zinvol is. Stimuleren van een goed en adequaat werkend ambtenarenapparaat. Pragmatische opzet van de regionale samenwerking; minder bureaucratie in het samenwerkingsverband Holland Rijnland, met beperkte beleidsterreinen. Communicatie: o Helderheid creëren over wat mogelijk is en langs welke wegen dit bereikt kan worden. o Snellere en betere beantwoording van schriftelijke reacties en s. o Directe gedachtewisselingen met de burgers over belangrijke onderwerpen. Permanente aandacht om de dienstverlening van de gemeente nog beter af te stemmen

3 op de behoeften van burgers en instanties. Burgerraadpleging bij belangrijke besluiten. De burger beschouwen als volwaardige partners. Volledige en tijdige communicatie. Duidelijke kosten-baten onderbouwing bij belangrijke besluiten. 2. Voor een zelfstandig Lisse Nieuw Lisse ziet Lisse als het centrum van de Bollenstreek en wil die centrumfunctie verder versterken en uitbouwen. Belangrijk daarbij zijn maatregelen die er voor zorgen dat na sluitingstijd van de winkels het centrum bevolkt en levendig blijft. Nieuw Lisse ziet Lisse als een dorp met een stedelijk karakter. Veel groen en ruime parkeergelegenheid. Binnen het Bollencomplex meer nadruk op creatieve en innovatieve bedrijven. De samenwerking tussen gemeenten moet gestimuleerd worden. Geen fusie met buurgemeenten. Nieuw Lisse staat voor een zorgzame, saamhorige, veilige en prettige samenleving waar het goed toeven is voor alle inwoners. Daarbij extra oog hebbend voor de zwakkeren in Lisse. Samenwerking zoeken Innovatieve bedrijven actief ondersteunen Intergemeentelijke samenwerking stimuleren Hanteren van de menselijke maat door de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) 3. Voor echte lokale politiek Nieuw Lisse heeft geen banden met de landelijke politieke bewegingen en partijen en kan zich dan ook volledig richten op Lisse en haar inwoners. Nieuw Lisse ontvangt, als lokale politieke partij, geen bijdrage voor de verkiezingen van de landelijke overheid. Door niet gedwongen te worden vanuit de landelijk opererende partij tot het aangaan van fusies met andere gemeenten Door het niet hebben van richtlijnen vanuit de landelijk opererende partij. Door het hebben van directe inspraak op de besluitvorming voor wat betreft het verkiezingsprogramma. Door het schrijven en uitvoeren van het partijprogramma op de situatie zoals deze in Lisse is. 4. Voor een duurzaam Lisse Nieuw Lisse streeft naar een schone en veilige leefomgeving. Het Natuur en Milieu Educatie Centrum is letterlijk en figuurlijk het startpunt voor initiatieven met inwoners op gebied van duurzame energie ( energiecollectief met bijvoorbeeld zonnepanelen ). Het NME-centrum is tevens het startpunt van wandel- en fietsroutes. Elke gelegenheid aangrijpen om de overlast door vliegverkeer ter sprake te brengen en terug te dringen, waaronder het aandringen op vaste vliegroutes (via het Centraal Regionaal Overleg Schiphol).

4 Herinvoering milieuvoorlichting op lokaal niveau. Méér voorzieningen ter uitbanning van zwerfvuil. De door inwoners opgebrachte hondenbelasting oormerken voor voorzieningen voor honden en hondenbezitters. Invoeren van ondergrondse vuilinzameling. Uitvoeren bomenbeleidsplan met een bomenfonds. Bomen zijn een onderdeel van de planvorming bij projecten en geen sluitpost. Aanpakken van de uitgaansoverlast (toezicht op het afgesloten convenant met de Horeca Lisse). Invoering jaarlijkse opruimdag per wijk. Meer en zorgvuldiger omgaan met energie (o.a.dynamische straatverlichting) en mee doen met landelijke initiatieven op dit gebied. Energiebesparing belonen door wijkcompetitie Structurele oplossing plastic inzameling. 5. Voor een gemeentebestuur dichterbij de inwoners. Nieuw Lisse staat een voorzetting en verdieping van het beleid van de afgelopen vier jaar voor door het centraal stellen van de burger in het denken en handelen van het bestuur Nadrukkelijk raadplegen van de inwoners bij belangrijke beslissingen Vanuit deze visie en in volledige transparantie uitvoeren van de gemeentelijke kerntaken, te weten beleid maken, prioriteiten stellen en zorgen voor uitvoering. Stellen van kaders en toetsen van plannen daaraan door de gemeenteraad met tijdsplanning. Verder stimuleren van adoptiegroen. Nieuwe paspoorten en rijbewijzen thuis laten bezorgen. Adviserende commissies met deskundige inbreng van burgers. Een goede relatie van de gemeente met haar inwoners gebeurt door een goede communicatie. De afdeling communicatie dient qua capaciteit te worden uitgebreid. Betrekken van (beeldend) kunstenaars bij het organiseren van culturele activiteiten. Het opzetten van een informatiepunt voor verenigingen. Inschakelen van aanwezige expertise binnen de Lissese bevolking. 6. Voor voortzetting daadkracht bij grote projecten Van de vele nieuwbouwplannen (Fioretti, zwembad, sporthal, CNB, Hobaho, Oud Raadwijk, Geestwater, Heerehof, Rustoord, Oranjehof, Mallegatshof, de Waterkanten, Dever-Zuid) zijn er de afgelopen periode heel wat in gang gezet en worden uitgevoerd. Alleen Geestwater, Dever- Zuid en Hobaho wachten nog op definitieve plannen. Dat vereist daadkracht. Creatieve oplossingen bedenken om projecten uit te voeren, zoals privaat-publieke samenwerkingsvormen. 7. Voor het aanpakken van uw ergernissen

5 Nieuw Lisse is voor een lokale overheid die zich sterk maakt voor een open en transparant bestuur. Daarbij horen heldere en zichtbare aanspreekpunten binnen de ambtelijke organisatie voor de burgers. Ook het bestuur dient zichtbaar en aanspreekbaar te zijn. Waar mogelijk moeten uw ergernissen worden aangepakt. Waar dat niet mogelijk is dient klip en klaar te worden uitgelegd waarom dat niet mogelijk is. Nog meer kappen in het woud aan vergunningen. Snelle antwoorden op gestelde vragen. Voor de buitenruimte een serviceteam dat ongemakken snel verhelpt. Ondersteuning burgers bij bezwaarprocedures (gemeentelijke ombudsman) en mediation trajecten. Per wijk jaarlijks een overzicht van de werkzaamheden in de buitenruimte zoals wanneer er aan het groen gewerkt wordt en wanneer aan de bestrating. Uitbreiding van het strooiplan na sneeuwval waardoor ook de wegen en stoepen rondom de verzorgingstehuizen worden schoongemaakt. In de APV ( Algemeen Plaatselijke Verordening ) dient te worden opgenomen dat inwoners geen voedsel mogen weggooien in de openbare ruimte ter voorkoming van overlast door ongedierten. Stimuleren afvalscheiding. Méér controle op hondenpoep-vandalen. 8. Voor een degelijk financieel beleid Doelstelling is een goed geïnformeerde, betrokken en tevreden burger binnen een verantwoord en afgewogen financieel beleid. De uitgaven houden daarbij gelijke tred met de inkomsten en er worden geen problemen doorgeschoven naar de toekomst. Onverantwoorde financiële risico s worden vermeden. Kortom een zakelijke en sluitende begroting met een optimale communicatie daarover naar de burgers. Continuering van het principe van de integrale afweging, dat wil zeggen: met elkaar de juiste volgorde van projecten vaststellen en uitvoeren. Beperking van de lastendruk voor de inwoners. Stimuleren van de regie rol. De gemeente richt zich op haar kerntaken, werkt daarbij samen met anderen en besteedt uit waar mogelijk, nodig en zinvol. 9. Voor woningbouw voor Lissers De Bloembollenstreek en met name het buitengebied moet haar open karakter behouden. Dat betekent dat noodzakelijke huisvestingsvoorzieningen zoveel mogelijk binnen het stedelijk gebied van Lisse gerealiseerd moeten worden. Dat vraagt om een creatieve ruimtelijke ordening met een goede balans tussen bestaande en nieuw te ontwikkelen voorzieningen. Verder aandacht voor met name de woningbouw voor starters zodat deze in Lisse woonruimte kunnen verkrijgen en dus niet meer zullen wegtrekken naar andere gemeenten met als gevolg dat Lisse vergrijst. Betere onderbouwing van de noodzaak tot uitbreiding van bedrijventerreinen en betere afstemming daarover met de regio.

6 Vaststellen bestemmingplannen in samenwerking met de buurgemeenten. Actualiseren en realiseren van de plannen zoals vastgelegd in de Centrumvisie. De gemeenteraad dient de daarin gestelde kaders nauwgezet te bewaken. Terugtredende overheid; dorpsontwikkeling door middel van gecontroleerde publiekprivate samenwerking. Vasthouden aan de netto 30% sociale woningbouw doelstelling. Er dient vanuit de woonruimteverdeling een krant met aanbod te komen. De gemeente stimuleert de bouw van goedkope en betaalbare woningen door de grondprijzen terug te brengen tot een realistische hoogte. De gemeente faciliteert en/of financiert de huurdersorganisatie. Bij voorkeur in samenwerking met de buurgemeenten omdat het om de HuurdersBelangenVereniging Bollenstreek gaat. Er komt een Bewoners Informatie Punt i.s.m. HBVB dat niet uitsluitend voor huurders werkt. 10. Voor ondernemers ook Nieuw Lisse wil zo veel mogelijk ruimte voor de ondernemers, ook de startende. De gemeente is de marktmeester in het plaatselijke, economische leven die zorgt voor gelijke voorwaarden voor iedereen waardoor een eerlijke concurrentie ontstaat. De gemeente dient een meedenkende en betrouwbare partner te zijn voor het bedrijfsleven. Snelle en eenvoudige vergunningverlening voor meerdere jaren via een apart ondernemersloket. Efficiënte handhaving. Leegstaande gemeentelijke gebouwen beschikbaar stellen voor jonge, startende ondernemers. De gemeente dient een regisserende en initiërende rol te vervullen bij het zoeken naar huurders van leegstaande winkelpanden. Bij aanbestedingen hebben plaatselijke leveranciers een streepje voor. De gemeente geeft het goede voorbeeld door rekeningen tijdig te betalen en door zelf elektronisch te factureren. En overigens Eerlijke en transparante politiek! Een vernieuwend en klantvriendelijk gemeentebestuur. Nieuw Lisse voor een nuchtere kijk op Lisse. Blijvend gratis parkeren. De Broekweg tussen Grevelingstraat en Hyacintenstraat dient éénrichtsverkeer te krijgen. Duidelijkheid over subsidies aan verenigingen. OZB vrijstelling voor verenigingsgebouwen. Stem Nieuw Lisse, omdat het blijft werken! Politiek is niet alleen rationeel maar ook emotioneel. Er dient één organisatie te komen in de Duin-en Bollenstreek ter uitvoering van de drie

7 decentralisaties ( Wet Werken naar Vermogen/ Participatiewet, onderdelen AWBZ en Jeugdzorg.) Het bijhouden van de plasticzakjes in de honden uitwerpselbakken vermindert de hondenpoep op straat. Lisse verdient een groots Lentefestival. Stem Nieuw Lisse, als er na 19 maart minder doorgepakt wordt, heeft u niet goed gestemd. Lisse verdient een verzamelgebouw voor kunstenaars. Schoolzwemmen wordt een onderdeel van het lespakket op de basisscholen. Het Raadhuis moet méér zijn dan een praathuis. Lisse moet er naar steven de opbouw van het corso weer naar het Centrum van de Bollenstreek, Lisse, te halen als ook Panorama Tulipland in combinatie met een bezoekerscentrum Bollenstreek. De Harddraverijvereniging `Lisse e.o.` verdient een eigen verenigingsruimte. In het speelruimtebeleid ook aandacht voor fitpleinen voor volwassenen naast natuurlijke speelplekken voor de jeugd. Het beheer van de eigen accommodaties dient door de gemeente zoveel mogelijk te worden uitbesteed. De gemeente dient regie te voeren om samenwerkingen tussen inwoners op gang te brengen ) door middel van coöperaties op gebied van zorg, energie, groen en transport. Lisse en Keukenhof dienen beter op elkaar aan te sluiten. Daartoe is `openheid` aan het einde van de Berkhoutlaan en een betere aansluiting op de Stationsweg noodzakelijk Gezien de verkeersveiligheid is gebruik van het tunneltje tussen Bloemententoonstelling Keukenhof en Landgoed Keukenhof beslist noodzakelijk. Ook van de Bloemententoonstelling Keukenhof kunnen de inwoners méér gebruik maken buiten het seizoen. De gemeente dient te stimuleren dat het Landgoed Keukenhof en de Bloementuin Keukenhof onder één bestuur gaan vallen. Het Raadhuisplein dient dezelfde sfeer te krijgen als het Vierkant. Betere openbaar vervoer voorzieningen m.n. in de buurt van seniorencomplexen. Stem Nieuw Lisse: ook de andere burgers zullen u dankbaar zijn. Doe mee in de (steun)fractie van Nieuw Lisse en/of word lid van Nieuw Lisse! Kijk op: Colofon

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Evenementen in Waalwijk

Evenementen in Waalwijk Evenementen in Waalwijk (31 oktober 2013) Waarom notitie evenementen? - Formuleren van de gemeentelijke uitgangspunten - Vaak ad hoc besluiten - Integrale benadering: vergunningen, veiligheid, handhaving

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Drs. Sj. Cox PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant

Nadere informatie

Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland

Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en Berenschot onderzoeken in opdracht van de provincie Zuid-Holland gemeentelijke herindelingen.

Nadere informatie

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Slochteren: niet aan grenzen gebonden Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Afdeling PvdA Slochteren Slochteren, oktober 2013 Slochteren: niet aan grenzen gebonden Voor u ligt waarschijnlijk het

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Relatie Middelburg en Terneuzen versterken

Relatie Middelburg en Terneuzen versterken Relatie Middelburg en Terneuzen versterken Ik ben Ellen de Neef, lijsttrekker voor de Partij voor Zeeland bij de gemeenteraadsverkiezingen in de Gemeente Terneuzen op 19 maart aanstaande. Woonachtig in

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

2015-WB-36 Burgemeesterbrief

2015-WB-36 Burgemeesterbrief 2015-WB-36 Burgemeesterbrief Aan de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Datum: B/29571/15091 0/TB 10 september 2015 Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: Bijlagen

Nadere informatie

Kies voor een Nieuw Hattem!

Kies voor een Nieuw Hattem! Kies voor een Nieuw Hattem! 1 Voorwoord De financiën van de gemeente Hattem zijn op dit moment niet stabiel; in de afgelopen 4 jaar zijn de reserves gehalveerd, de schulden verdubbeld en de lasten voor

Nadere informatie

Anders werken, meer bereiken

Anders werken, meer bereiken Anders werken, meer bereiken Collegeprogramma gemeente Teylingen 2010-2014 Een nieuw college, een nieuwe koers Anders werken, meer bereiken - Collegeprogramma 2010-2014 Uitdagingen en kansen Als nieuw

Nadere informatie

Ondernemingsplan Marja Ruigrok. Aanvalsplan ondernemerszin VVD Amsterdam. Voor ons Amsterdam

Ondernemingsplan Marja Ruigrok. Aanvalsplan ondernemerszin VVD Amsterdam. Voor ons Amsterdam Ondernemingsplan Marja Ruigrok Aanvalsplan ondernemerszin VVD Amsterdam Inleiding 2 Amsterdam, 11 februari 2010 Ik ben bijna 20 jaar ondernemer in Amsterdam. Van nature heb ik mijn bedrijf opgebouwd met

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

All you need is. Rijkevoort. Lijst 8

All you need is. Rijkevoort. Lijst 8 All you need is Lijst 8 Van Belangengroep naar LOF De molen van heeft altijd in het logo van de Belangengroep gestaan. Herkenbaar en beeldbepalend naast de Kerk. Dat is onze molen Luctor et Emergo en daar

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren

12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren Programma 12 Milieu 12.1 Wat hebben we bereikt? 12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren Ruimtelijke ontwikkeling o Milieu aspecten worden vroegtijdig betrokken bij projecten/gebiedsontwikkelingen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR).

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR). Raad: Beslissing: Voorstel aan de raad Raadsvergadering : 3 juni 2010 Portefeuillehouder : Frans Ronnes Behandeld door : Ad Priems Registratienummer : 219 Onderwerp : Het inzetten van een BOA (Buitengewone

Nadere informatie

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling is altijd op zoek naar betere oplossingen op het gebied van wonen en commercieel vastgoed. Ons streven is om snel

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN

REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN 1. Mobiliteit en Ruimte 1. Openbaar vervoer 1.1. Duurzaamheid 1.1.. Treinen Voor het treinnetwerk zijn de provincies Groningen en Friesland samen

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

2. Inspraaknotitie. 4. Concept raadsbesluit

2. Inspraaknotitie. 4. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 27 juni 2016 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 13 juni 2016 Nummer : 29 Onderwerp : Deregulering kapregels Bijlage(n) : 1. Wijzigingsverordening 2. Inspraaknotitie

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

De ondergrond als basis voor een duurzame toekomst.

De ondergrond als basis voor een duurzame toekomst. De ondergrond als basis voor een duurzame toekomst. Bodemenergie in Haarlem Marc van Someren (Bodem en Water Consultancy) 14 februari 2012 ILB Congres Media Plaza - Utrecht De ondergrond als basis voor

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

Lijst 1 Burgerbelangen Kerkrade Verkiezingsprogramma Laat Kerkrade weer opbloeien!

Lijst 1 Burgerbelangen Kerkrade Verkiezingsprogramma Laat Kerkrade weer opbloeien! Lijst 1 Burgerbelangen Kerkrade Verkiezingsprogramma 2014-2018 Laat Kerkrade weer opbloeien! Meer levendigheid, nieuwe evenementen en activiteiten Opkomen voor de zwaksten in onze samenleving met maatwerk

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop!

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop! Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek Goor als winkelhart van de Hof van Twente aangevuld met muzikale elementen: Beeld bepalende elementen (muziekkoepel etc.); Muzikale evenementen (zie Bigband festival);

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Overbetuwe Onderzoeksopzet Decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ (2 D s)

Rekenkamercommissie Overbetuwe Onderzoeksopzet Decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ (2 D s) Rekenkamercommissie Overbetuwe Onderzoeksopzet Decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ (2 D s) 1. Aanleiding voor het onderzoek De decentralisaties van de jeugdzorg, de extramurale AWBZ-taken en taken op

Nadere informatie

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving Titel Activiteitenplan handhaving 2012 Nummer 12/32 Datum 23 april 2012 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Handhaving Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Bomenbeleidsplan Sliedrecht

Bomenbeleidsplan Sliedrecht Bomenbeleidsplan Sliedrecht Bomenbeleidsplan Sliedrecht Afdeling Plantsoenen en Reiniging Sliedrecht, 2009 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Definiëring boomcategorieën en status 2 3. Herplant- en compensatiebeleid

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen D66 op de Begroting 2015 Gemeente Kaag en Braassem. Anders Denken, Anders Doen? Echt pas in 2016? Waar is het wachten op!

Algemene Beschouwingen D66 op de Begroting 2015 Gemeente Kaag en Braassem. Anders Denken, Anders Doen? Echt pas in 2016? Waar is het wachten op! Algemene Beschouwingen D66 op de Begroting 2015 Gemeente Kaag en Braassem Anders Denken, Anders Doen? Echt pas in 2016? Waar is het wachten op! 1 Voorzitter, Dank u wel Geachte leden van de raad, college

Nadere informatie

WAT VIND JIJ BELANGRIJK?

WAT VIND JIJ BELANGRIJK? WAT VIND JIJ BELANGRIJK? Inkomen? Werk? Onderwijs? Zorg? Wonen? MAAK DAN EENS KENNIS MET PVDA/GROENLINKS Wij zijn constructieve mensen die kiezen voor progressieve, sociale en duurzame politiek in Zeewolde.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Onderzoek Bestuurlijke Toekomst van Nuenen door PvdA Nuenen

Onderzoek Bestuurlijke Toekomst van Nuenen door PvdA Nuenen Onderzoek Bestuurlijke Toekomst van Nuenen door PvdA Nuenen In ons verkiezingsprogramma van 2014-2018 1 hebben we vastgesteld dat: Nuenen een armlastige gemeente is. Om weer een gezonde gemeente te worden,

Nadere informatie

Ambtelijke samenvoeging: Briljant idee of slap compromis? VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45

Ambtelijke samenvoeging: Briljant idee of slap compromis? VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45 VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45 * Proces dat heeft geleid tot besluit Bollenstreek * Inrichtingsvragen en keuzes * Discussie * Afsluiting Bij handopsteken: Wie is voor een ambtelijke samenvoeging

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie Feijenoord Gebiedsplan Katendrecht-Wilhelminapier Ambtelijke inventarisatie 2013 1 Maashaven O.z. 230 Inhoud 1....H uidige situatie...3 2....W at willen we bereiken...3 2.1 Beoogde doelen 2030...3 2.2

Nadere informatie

Kernpunten VVD Loon op Zand

Kernpunten VVD Loon op Zand Kernpunten VVD Loon op Zand 2014-2018 Jouw VVD Jouw Gemeente Kies VVD Loon op Zand: Krachtig en Transparant! Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Solide en eerlijk bestuur... 4 II. Minder regels en meer ondernemerschap...

Nadere informatie

Petra Rollema, teamleider Omgevingsbeleid & Ontwikkeling

Petra Rollema, teamleider Omgevingsbeleid & Ontwikkeling Petra Rollema, teamleider Omgevingsbeleid & Ontwikkeling Start op 1 februari 2011 Vorm: Gemeenschappelijke Regeling -> DB en AB staan aan roer van de organisatie en werken in opdracht van de 2 colleges

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht 1 Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief Verkiezingsprogramma Oldambt Aktief 2014 Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Oldambt Aktief. Met dit verkiezingsprogramma willen wij proberen om een plek in de gemeenteraad van Oldambt te krijgen

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

KIES STAAT VOOR KERNEN IN EVENWICHT EN SAMENHANG

KIES STAAT VOOR KERNEN IN EVENWICHT EN SAMENHANG KIES STAAT VOOR KERNEN IN EVENWICHT EN SAMENHANG Zorgen voor een evenwichtig beleid en een optimale verdeling van de beschikbare middelen over alle dorpskernen. OPEN, EENVOUDIG, EERLIJK EN DUIDELIJK Wij

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent :

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast 2010-2014 De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Vrijheid ; De vrijheid hebben zichzelf te zijn in geestelijk,

Nadere informatie

Gelukkig Heerhugowaard!

Gelukkig Heerhugowaard! Gelukkig Heerhugowaard! De VVD-agenda voor Heerhugowaard voor het geluk van de Heerhugowaarder. November 2015 Heerhugowaard, 5 november 2015 Beste lezer, U leest het goed; wij zetten het op de agenda!

Nadere informatie

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN Voor de enquête hadden zich 68 mensen aangemeld. Van hen hebben er 60 de vragenlijst volledig ingevuld. In de onderstaande uitwerking staan steeds

Nadere informatie

Voorstel onderzoek De gemeente als goed samenwerkingsspeler voor initiatieven uit de samenleving

Voorstel onderzoek De gemeente als goed samenwerkingsspeler voor initiatieven uit de samenleving Voorstel onderzoek De gemeente als goed samenwerkingsspeler voor initiatieven uit de samenleving Achtergrond In oktober heeft een uitvraagronde plaatsgevonden waarin de fracties van de gemeenteraden van

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

de kracht van mensen verkiezingsprogramma D66 gemeenteraadsverkiezingen 2013 Heerenveen

de kracht van mensen verkiezingsprogramma D66 gemeenteraadsverkiezingen 2013 Heerenveen de kracht van mensen verkiezingsprogramma D66 gemeenteraadsverkiezingen 2013 Heerenveen De Kracht van Mensen Juni 2013 Programmacommissie D66 Heerenveen www.d66heerenveen.nl Hans Zaadnoordijk (voorzitter)

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Waarom een nieuwe burgemeester? Het wetsvoorstel over de samenvoeging van Woudenberg met de gemeenten Renswoude en Scherpenzeel is recent ingetrokken, waardoor

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Hoe zien wij de stand van zaken in Alblasserdam in het jaar 2013? Het gaat goed. Het beleid wordt uitgevoerd:

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Gemeenten krijgen de komende jaren steeds meer taken in de ondersteuning van inwoners

Nadere informatie

Boekel- Venhorst. Betreft: Begroting 2015. Geacht college,

Boekel- Venhorst. Betreft: Begroting 2015. Geacht college, Boekel- Venhorst Betreft: Begroting 2015 Geacht college, De VVD fractie bedankt het college en de ambtenaren voor het aanbieden van de Programma- en Productbegroting 2015. Zoals in dit document staat is

Nadere informatie

weer thuis in de stad

weer thuis in de stad weer thuis in de stad Wonen boven winkels Een levendige binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, levert woongenot voor specieke groepen mensen, is een broedplaats voor kenniseconomie en cultuur en vormt

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

Omgevingsplan Stadskanaal. Algemeen deel Nota van Uitgangspunten. 16 januari 2017 Joske Poelstra

Omgevingsplan Stadskanaal. Algemeen deel Nota van Uitgangspunten. 16 januari 2017 Joske Poelstra Omgevingsplan Stadskanaal Algemeen deel Nota van Uitgangspunten 16 januari 2017 Joske Poelstra Inhoud presentatie Omgevingswet Omgevingsplan Stadskanaal Algemeen deel Nota van Uitgangspunten Traject na

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- B

Voorstel Gemeenteraad VII- B Voorstel Gemeenteraad VII- B Onderwerp Wet Markt en Overheid 2014 Portefeuillehouder Eelco Eerenberg agendaletter (B)) Programma CS Aangeboden aan Raad 2 september 2014 Stuknummer Corsanummer 1400232177

Nadere informatie

Parapluherziening Terrassen

Parapluherziening Terrassen Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Terrassen Opgesteld door Stadsontwikkeling Ruimte en Wonen Bureau Bestemmingsplannen Galvanistraat 15 Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM. Vastgesteld d.d Onherroepelijk

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting

Begroting 2013 en meerjarenbegroting Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014-2016. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage. Onze bijdrage vandaag

Nadere informatie

Deelnemers: denktank uit de samenleving, gemeenteraad, college en ambtelijk managementteam

Deelnemers: denktank uit de samenleving, gemeenteraad, college en ambtelijk managementteam Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal Verslag werkatelier over participatie en samenspel tussen samenleving en gemeentebestuur op 4 juni 2015 van 20:00 tot 23:00 uur in het Dorpshuis

Nadere informatie

Het Eerlijke Alternatief V

Het Eerlijke Alternatief V Het Eerlijke Alternatief V Alternatieve Begroting op de Stadsbegroting van 2015-2018 VVD Nijmegen, november 2014 INLEIDING Voor u ligt de alternatieve begroting 2015-2018, getiteld Het Eerlijke Alternatief.

Nadere informatie

CONCEPT versie 4.0. Verkiezingsprogramma 2010-2014

CONCEPT versie 4.0. Verkiezingsprogramma 2010-2014 1 2 3 4 5 CONCEPT versie 4.0 Verkiezingsprogramma 2010-2014 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Nadere informatie

Werkplan 2014. Adviesraad Sociaal Domein Lopik

Werkplan 2014. Adviesraad Sociaal Domein Lopik Werkplan 2014 Adviesraad Sociaal Domein Lopik 18 februari 2014 Ter introductie De Adviesraad Sociaal Domein Lopik (ASDL) bestaat uit inwoners van Lopik die een actieve verhouding hebben met het sociale

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 29 september 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 29 september 2015 Portefeuillehouder: Mw. A.W.M. Spruit 1. 8441 Vaststellen plan van aanpak HLT over de ambtelijke samenvoeging Hillegom, Lisse en Teylingen per 1 januari 2017 Stel de raad voor conform het raadsvoorstel

Nadere informatie