COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XX Borgtochten betaald in effecten. Ontwerpadvies van 7 september 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XX Borgtochten betaald in effecten. Ontwerpadvies van 7 september 2016"

Transcriptie

1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/XX Borgtochten betaald in effecten Ontwerpadvies van 7 september 2016 I. Inleiding 1. Aan de Commissie werd de vraag gesteld op welke rekening van het algemeen rekeningstelsel een onderneming een borgtocht in effecten boekhoudkundig dient te registreren. Daarnaast werd tevens de zienswijze van de Commissie gevraagd omtrent de boekhoudkundige verwerking van interesten met betrekking tot een geboekte borg op rekening 288 Borgtochten betaald in contanten en 418 Borgtochten betaald in contanten. II. Conclusie 2. Art. 95 van het KB W.Venn. voorziet dat borgtochten dienen te worden opgenomen als deel van de financiële vaste activa indien deze worden gestort als doorlopende waarborg. Dit impliceert dat deze duurzaam worden aangehouden. 3. Daarnaast, indien een borg vervalt binnen de 12 maanden lijkt het aangewezen deze op te nemen op rekening 418 Borgtochten betaald in contanten. De respectievelijke rekeningen 750 Opbrengsten uit financiële vaste activa en 751 Opbrengsten uit vlottende activa corresponderen met de rekeningen 288 Borgtochten betaald in contanten en 418 Borgtochten betaald in contanten voor de verwerking van eventuele financiële opbrengsten. 4. Op de rekening 288 Borgtochten betaald in contanten en 418 Borgtochten betaald in contanten kunnen enkel, op basis van de omschrijving, borgtochten worden opgenomen die afgewikkeld worden in contanten (m.a.w. in cash). Het lijkt de Commissie niet aangewezen om een aparte rubriek te voorzien voor borgtochten die worden afgewikkeld in bijv. effecten; vandaar zal de Commissie ten gepaste tijde aan de Regering voorstellen om de omschrijving van de rekeningen 288 Borgtochten betaald in contanten en 418 Borgtochten betaald in contanten uit te breiden naar Borgtochten betaald in contanten en effecten.

2 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2016/XX Groottecriteria Boekjaar korter of langer dan 12 maanden Ontwerpadvies van 26 oktober 2016 I. Vraag 1. Aan de Commissie werd de vraag gesteld op welke wijze de groottecriteria moeten worden beoordeeld wanneer het boekjaar een duur heeft van minder of meer dan twaalf maanden. Het Wetboek van vennootschappen 1 vermeldt hierover het volgende: Heeft het boekjaar uitzonderlijk een duur van minder of meer dan twaalf maanden, waarbij deze duur niet langer kan zijn dan vierentwintig maanden min één kalenderdag, dan wordt het bedrag van de omzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde bedoeld in paragraaf 1, vermenigvuldigd met een breuk waarvan de noemer twaalf is en de teller het aantal maanden van het betrokken boekjaar, waarbij elke begonnen maand voor een volle maand wordt geteld. 2. Concreet wordt de vraag gesteld op welke wijze het aantal maanden in de teller van bovenvermelde breuk moet worden bepaald. II. Aantal maanden in de teller 3. De Commissie is van mening dat wanneer het aantal maanden van een boekjaar niet gelijk is aan twaalf maanden, het aantal maanden dat in de teller moet worden vermeld het aantal maanden is dat het betrokken boekjaar bestrijkt. Hierbij moet conform de wettelijke bepalingen elke begonnen maand voor een volle maand worden geteld. De berekening van het aantal maanden dat een boekjaar bestrijkt wanneer het boekjaar langer of korter is dan twaalf maanden, wordt, bij afwezigheid van een andersluidende bepaling in het W.Venn., berekend in functie van het aantal effectief verstreken maanden en dus niet volgens het aantal kalendermaanden die een dag bevatten van het boekjaar. Deze berekeningswijze wordt geïllustreerd aan de hand van onderstaande voorbeelden. III. Voorbeelden 4. Een vennootschap voert haar boekhouding van 15/1/N tot 14/1/N+1 en heeft bijgevolg een boekjaar van twaalf maanden. 5. Een vennootschap die haar jaarrekening in principe afsluit op 20 december heeft haar boekjaar uitzonderlijk verlengd tot 15 februari. Het boekjaar loopt aldus van 21/12/N tot 15/2/N+2. 1 Artikelen 15, 4 en 15/1, 4 W.Venn.

3 Dit boekjaar telt aldus 13 maanden en 25 dagen. De teller in de breuk vermeld in het voorgaande randnummer 1 bedraagt aldus 14.

4 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN- advies 2016/XX Invoer: douanerechten en verlegging van de heffing van de btw Ontwerpadvies van 13 april 2016 I. Vraag 1. Aan de Commissie voor boekhoudkundige normen werd een vraag gesteld over de boekhoudkundige verwerking van de btw wanneer het stelsel van de verlegging van de heffing wordt toegepast bij invoer en de boekhoudkundige verwerking van douanerechten. Door het stelsel van verlegging van de heffing wordt aan de belastingplichtigen die periodieke btwaangiftes indienen de mogelijkheid geboden om de btw bij invoer van goederen niet te voldoen op het tijdstip van de aangifte ten verbruik indien zij houder zijn van een ad hoc-vergunning die is verleend door de Minister van Financiën of zijn gemachtigde en mits die belasting als verschuldigde belasting wordt opgenomen in de bovenbedoelde periodieke aangiftes De Commissie wenst te benadrukken dat in onderhavig ontwerp van antwoord uitsluitend de boekhoudkundige aspecten van de beoogde verrichting worden behandeld en niet de fiscale aspecten. II. Ontwerp van antwoord A. Btw bij invoer met verlegging van de heffing 3. De invoer met verlegging van de heffing houdt dus geen btw-uitgave in door de houder van de ad hoc-vergunning. Bij de invoer, om het voorbeeld te nemen van de goederen die als handelsgoederen moeten worden geboekt, zal de btw tijdens de btw-periode als volgt worden geboekt met oog op de opname van de btw in de btw-aangifte (van het tijdvak waarin de aangifte ten verbruik van de ingevoerde goederen door de douane werd aanvaard). 2 1 Art. 5 en 7, KB btw nr Zie Circulaire btw nr. AA Fisc. 25/2013 (E.T ) van waarin ook het geval wordt behandeld van invoer met verlegging van de heffing door een onderneming die lid is van een btw-eenheid. 1

5 4111 Btw op aankopen Aankoop van handelsgoederen aan 440 Leveranciers X BTW op invoer met verlegging van de heffing Aan het einde van de btw-periode wordt de btw op invoer met verlegging van de heffing eenvoudigweg gedebiteerd naar aanleiding van de saldering van de subrekeningen voor btw. B. Boeking van douanerechten 4. De douaneschuld is de verplichting van een persoon tot betaling van het bedrag aan invoer- of uitvoerrechten dat uit hoofde van de geldende douanewetgeving verschuldigd is op bepaalde handelsgoederen. De gevallen waarin een douaneschuld ontstaat, worden opgesomd in artikelen 201 tot 206 van het Communautair douanewetboek waarin onder meer het in verkeer brengen van ingevoerde handelsgoederen wordt behandeld. Wanneer de douaneschuld ontstaat in België 3 en het bedrag van de douaneschuld wordt meegedeeld aan de schuldenaar, 4 moet de schuldenaar de douaneschuld betalen overeenkomstig de termijnen en wijzen van het Communautair douanewetboek, waarin ook de toekenning van een verlegging van de heffing wordt voorzien Indien de handelsgoederen in het vrije verkeer worden gebracht, is de schuldenaar van de douaneschuld de aangever. Ingeval van indirecte vertegenwoordiging is de persoon voor wiens rekening de douaneaangifte wordt gedaan, eveneens schuldenaar. 6 In de praktijk zullen deze douanerechten effectief worden betaald door de onderneming zelf, door de douaneagent of door de vervoerder die de uitklaring verricht. 6. Wat betreft de boeking van douanerechten, is de Commissie van mening dat het voorschrift van artikel 36, eerste lid van het KB tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen (hierna : KB W.Venn.) op dezelfde wijze van toepassing is op het onderhavige geval voor wat betreft de douanerechten die de onderneming is verschuldigd, als de eventuele niet-terugvorderbare btw. In artikel 36, eerste lid van het voormelde KB W.Venn. wordt het volgende bepaald: 3 Art. 215, Communautair douanewetboek. 4 Art. 221, Communautair douanewetboek. 5 Art. 225 en volgende, Communautair douanewetboek. 6 Art. 201, Communautair douanewetboek. 2

6 «De aanschaffingsprijs omvat, naast de aankoopprijs, de bijkomende kosten zoals niet terugbetaalbare belastingen en vervoerkosten.». 7. Dienaangaande wordt er verwezen naar het advies van de Commissie over de problematiek van de boekhoudkundige verwerking van bijkomende kosten 7 waarin wordt voorgeschreven dat deze kosten, als accessoria, voor hun verwerking in de boekhouding alsmede voor hun aanrekening op dezelfde wijze behandeld worden als de hoofdsom die voor de aanschaffing van de betrokken activa werd betaald. De boeking van douanerechten wanneer ze effectief zijn betaald door de onderneming die de ingevoerde handelsgoederen verwerft (en van de btw met verlegging van de heffing), wordt als volgt verricht: 4110 Btw op aankopen 604 Aankoop van handelsgoederen aan 440 Leveranciers 451X Btw op invoer met verlegging van de heffing 452X Andere Belgische belastingen 8. Voor zover de ingevoerde goederen bestemd zijn om als activa te worden geboekt als investeringsgoederen, wordt er verwezen naar de aanbevelingen van het voormelde CBN-advies voor wat betreft de modaliteiten en het afschrijvingsritme van deze bijkomende kosten. In voormeld advies wordt eraan herinnerd dat het economisch bekeken logisch voorkomt de bijkomende kosten af te schrijven op dezelfde wijze en volgens hetzelfde ritme als de hoofdsom, maar dat het echter toegelaten is, overeenkomstig de fiscale bepalingen ter zake, om de bijkomende kosten volledig af te schrijven tijdens het boekjaar waarin ze werden gemaakt of tegen een hoger afschrijvingspercentage dan het percentage toegepast op de hoofdsom. 8 9 Deze methode is ook volkomen van toepassing op het onderhavige geval. 7 CBN-advies 126/1, Bull. CBN, nr. 7, juni 1980, In het voormelde CBN-advies 126/1 wordt verwezen naar artikel 28, 2 van het KB van 8 oktober 1976 dat momenteel is opgenomen in de tekst van artikel 64, 1 van het KB W.Venn. Er wordt ook verwezen naar artikel 62 van het WIB waarin de afschrijvingsmodaliteiten worden bepaald voor fiscaal aanvaarde bijkomende kosten. 9 Behoudens de toepassing, op fiscaal vlak, van artikel 196, 2, 2, WIB waarin wordt afgeweken volgens de in dit artikel bepaalde voorwaarden van artikel 62 van hetzelfde wetboek, voor de vennootschappen die op basis van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen niet worden beschouwd als kleine vennootschappen. 3

7 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2016/XX Gezamenlijke controle - groottecriteria Ontwerpadvies van 26 oktober 2016 I. Algemeen 1. Onderhavig advies verduidelijkt de berekening van de groottecriteria 1 wanneer sprake is van een gezamenlijke controle over een vennootschap. 2. Onder gezamenlijke controle wordt verstaan, de controle die een beperkt aantal vennoten samen uitoefenen, wanneer zij zijn overeengekomen dat beslissingen omtrent de oriëntatie van het beleid niet zonder hun gemeenschappelijke instemming kunnen worden genomen. De gemeenschappelijke dochtervennootschap is dan de vennootschap ten opzichte waarvan een gezamenlijke controle bestaat In geval van een gezamenlijke controle over een gemeenschappelijke dochtervennootschap geldt een wettelijk en onweerlegbaar vermoeden van controle door de vennoten die de gezamenlijke controle uitoefenen. 3 Bijgevolg zijn de vennootschap die een gezamenlijke controle uitoefent over een gemeenschappelijke dochtervennootschap en die gemeenschappelijke dochtervennootschap verbonden vennootschappen. Dit wil niet zeggen dat de vennoten die de gezamenlijke controle uitoefenen onderling verbonden zijn. Uit geen enkele bepaling van het Wetboek van vennootschappen volgt immers dat de vennootschappen die een gezamenlijke controle uitoefenen over een gemeenschappelijke dochtervennootschap daardoor ook zelf verbonden vennootschappen worden. 4. Een vennootschap die een gemeenschappelijke dochtervennootschap heeft of een vennootschap die een gemeenschappelijke dochtervennootschap is van een moedervennootschap kan geen microvennootschap 4 zijn. 5. Het meest voorkomende geval van gezamenlijke controle betreft de gezamenlijk bestuurde ondernemingen. De definitie van een gezamenlijke controle heeft evenwel niet tot gevolg dat het controlepercentage van elk van de gezamenlijk besturende personen gelijk 5 moet zijn. Opdat er sprake zou zijn van een gezamenlijke controle is een overeenkomst noodzakelijk waarbij de 1 De groottecriteria vermeld in de artikelen 15 en 16 W.Venn. Met betrekking tot de beoordeling van de groottecriteria wordt tevens verwezen naar het CBN-advies 2016/3 - Beoordeling groottecriteria artikelen 15 en 15/1 W.Venn. 2 Artikel 9 W.Venn. 3 Artikel 5, 2, 5 W.Venn. 4 Dit volgt uit de definitie van een microvennootschap (artikel 15/1 W.Venn.). 5 Zo kan een gezamenlijke controle bestaan op een gemeenschappelijke dochtervennootschap waarin de stemrechten worden gehouden in een verhouding van 60 procent en 40 procent.

8 gezamenlijke uitoefening van de controlebevoegdheid wordt georganiseerd. 6 Het spreekt voor zich dat een overeenkomst niet noodzakelijk een schriftelijke overeenkomst moet zijn. 6. Het bestaan van een aandeelhoudersovereenkomst tussen een meerderheid van de aandeelhouders impliceert niet altijd de aanwezigheid van een gezamenlijke controle. In haar jaarverslag verwoordde de toenmalige Bankcommissie in een concrete situatie dat de beschreven aandeelhoudersovereenkomsten enkel en alleen betrekking hadden op het bezit, de vervreemding en de verwerving van aandelen, dat deze aandeelhoudersovereenkomsten geenszins impliceerden dat de beslissingen omtrent de oriëntatie van het vennootschapsbeleid slechts met gemeenschappelijke instemming van de betreffende aandeelhouders zouden kunnen worden genomen en dat om die reden de verhouding tussen deze aandeelhouders niet beantwoordde aan de kenmerken van een gezamenlijke controle. 7 II. Voorbeelden Voorbeeld 1 7. Vennootschap A is eigenaar van 50 procent van de aandelen van vennootschap X; vennootschap B is eigenaar van de overige 50 procent. De vennootschap X werd destijds door de vennootschappen A en B opgericht met een volstort startkapitaal van euro ( euro door iedere vennootschap; deze euro is tevens de huidige boekwaarde van de participatie bij beide vennootschappen). Vennootschap X heeft een eigen vermogen van euro, namelijk een kapitaal van euro en euro reserves. De vennootschappen A, B en X bezitten geen andere deelnemingen. De omzet, het balanstotaal en het aantal werknemers van deze drie vennootschappen zijn als volgt: Vennootschap A Vennootschap B Vennootschap X Omzet Balanstotaal Aantal werknemers Op enkelvoudige basis overschrijden noch de vennootschap A noch de vennootschap B meer dan één van de groottecriteria vermeld in artikel 15, 1 W.Venn. 9. De vennootschap X overschrijdt op enkelvoudige basis meer dan één van de criteria vermeld in artikel 15, 1 W.Venn. Er zijn geen verrichtingen tussen de onderlinge vennootschappen die bij een consolidatie aanleiding zouden geven tot verrekeningen of weglatingen zoals bedoeld in de artikelen 144 en 146 KB W.Venn. met uitzondering van een omzet van euro en euro gerealiseerd door de vennootschap X door een facturatie aan de vennootschap A respectievelijk de vennootschap B. Overeenkomstig artikel 137 KB W.Venn. wordt het eigen vermogen van de geconsolideerde dochtervennootschap ten belope van het deel van haar eigen vermogen dat de aandelen belichaamt in bezit van de consoliderende vennootschap en van de in de consolidatie 6 Verslag aan de Koning bij het KB van 6 maart 1990 op de geconsolideerde jaarrekening van de ondernemingen, BS 27 maart 1990, Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Het begrip gezamenlijke controle, jaarverslag , 114.

9 opgenomen dochtervennootschap gecompenseerd met de boekwaarde van deze aandelen in de boekhouding van de consoliderende vennootschap en van de dochteronderneming die ze bezit. Geval 1: De vennootschap A en de vennootschap B hebben een overeenkomst 8 waarin een gezamenlijke uitoefening van de controlebevoegdheid over de vennootschap X wordt georganiseerd 10. De vennootschap X staat onder een gezamenlijke controle van de vennootschap A en de vennootschap B. Bijgevolg geldt het onweerlegbaar vermoeden dat de vennootschap A, respectievelijk de vennootschap B, controle uitoefent over de vennootschap X. 9 Hieruit volgt dat de vennootschap A en de vennootschap X verbonden vennootschappen zijn en dat de vennootschap B en de vennootschap X verbonden vennootschappen zijn. 10 De vennootschap A en de vennootschap B zijn geen verbonden vennootschappen. De vennootschap X is een, weliswaar gemeenschappelijke, dochtervennootschap van de vennootschap A, respectievelijk de vennootschap B. De vennootschap A en de vennootschap B zijn aldus moedervennootschappen zodat de beoordeling van de groottecriteria vermeld in artikel 15, 1 W.Venn. in hoofde van de vennootschap A en de vennootschap B, op geconsolideerde basis plaatsvindt. In principe 11 wordt een gemeenschappelijke dochtervennootschap, in casu de vennootschap X, in de consolidatie opgenomen 12 volgens de methode van de evenredige consolidatie. 11. Aldus heeft de vennootschap A op geconsolideerde 13 basis: - een omzet van % x ( ) = ; - een balanstotaal van ( ) + 50 % x = ; - aantal werknemers: = 130. Bijgevolg worden bij de vennootschap A de drie groottecriteria vermeld in artikel 15, 1 W.Venn. op geconsolideerde basis overschreden. 12. De vennootschap B heeft op geconsolideerde 15 basis: - een omzet van % x ( ) = ; - een balanstotaal van ( ) + 50 % x = ; - aantal werknemers: = 117. Bijgevolg worden bij de vennootschap B de drie groottecriteria vermeld in artikel 15, 1 W.Venn. op geconsolideerde basis overschreden. 8 Al dan niet een schriftelijke overeenkomst. 9 Artikel 5, 2, 5 W.Venn. 10 Artikel 11, 1, a) en b) W.Venn. 11 De gemeenschappelijke dochterondernemingen mogen evenwel in de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode wanneer hun bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het bedrijf van de vennootschap die over de gezamenlijke controle beschikt (artikel 134 KB W.Venn.). 12 Ingeval een geconsolideerde jaarrekening moet worden opgesteld of vrijwillig openbaar wordt gemaakt of wordt meegedeeld aan de werknemers of hun vertegenwoordigers, aan de overheid of aan rechters (artikel 122 KB W.Venn.). 13 Op geaggregeerde basis (toepassing van artikel 15, 6, tweede lid KB W.Venn.) bedraagt het omzettotaal % x = en het balanstotaal % x = De boekwaarde van de participatie in de vennootschap X. 15 Op geaggregeerde basis (toepassing van artikel 15, 6, tweede lid KB W.Venn.) bedraagt het omzettotaal % x = en het balanstotaal % x = De boekwaarde van de participatie in de vennootschap X.

10 Geval 2: De vennootschap A en de vennootschap B hebben geen overeenkomst met betrekking tot een gezamenlijke uitoefening van de controle over de vennootschap X 13. Indien er geen overeenkomst bestaat tussen de vennootschap A en de vennootschap B met betrekking tot een gezamenlijke uitoefening van de controle over de vennootschap X is er geen sprake van een gezamenlijke controle. In dergelijk geval waarbij zowel de vennootschap A als de vennootschap B 50 procent van de aandelen bezit, heeft noch de vennootschap A, noch de vennootschap B de controle over de vennootschap X. De vennootschap X is bijgevolg geen dochtervennootschap van de vennootschap A en evenmin van de vennootschap B. In deze omstandigheden worden de groottecriteria van de vennootschap A, de vennootschap B en de vennootschap X op enkelvoudige basis beoordeeld. Voorbeeld We hernemen de gegevens van het voorbeeld hiervoor, doch de vennootschap A heeft naast de participatie in de vennootschap X nog een dochtervennootschap Y. De vennootschap Y heeft een omzet van euro, een balanstotaal van euro en 95 personeelsleden. De aanschaffingswaarde en tevens boekwaarde van de aandelen van de vennootschap Y bedraagt in hoofde van de vennootschap A euro. 15. De verrekeningen en weglatingen zoals bedoeld in de artikelen 137, 144 en 146 KB W.Venn. kunnen als volgt worden samengevat: - er heeft geen enkele verrichting plaatsgevonden tussen de vennootschappen B, X en Y; - bij een integrale consolidatie van (vennootschap A en vennootschap Y) wordt de omzet beïnvloed voor een bedrag van euro en het balanstotaal voor een bedrag van euro. Geval 1: De vennootschap A en de vennootschap B hebben een overeenkomst 17 waarin een gezamenlijke uitoefening van de controlebevoegdheid over de vennootschap X wordt georganiseerd 16. De vennootschap X staat onder gezamenlijke controle van de vennootschap A en de vennootschap B. Bijgevolg geldt het onweerlegbaar vermoeden dat de vennootschap A, respectievelijk de vennootschap B, controle uitoefent over de vennootschap X. 18 Hieruit volgt dat de vennootschap A en de vennootschap X verbonden vennootschappen zijn en de vennootschap B en de vennootschap X verbonden vennootschappen zijn. 19 De vennootschap X is een, weliswaar gemeenschappelijke, dochtervennootschap van de vennootschap A en de vennootschap B. De vennootschap A en de vennootschap B zijn aldus moedervennootschappen zodat de beoordeling van de groottecriteria vermeld in artikel 15, 1 W.Venn. in hoofde van de vennootschap A en de 17 Al dan niet een schriftelijke overeenkomst. 18 Artikel 5, 2, 5 W.Venn. 19 Artikel 11, 1, a) en b) W.Venn.

11 vennootschap B op geconsolideerde basis plaatsvindt. In principe 20 wordt de gemeenschappelijke dochtervennootschap, de vennootschap X, in de consolidatie opgenomen 21 volgens de methode van de evenredige consolidatie. 17. Aldus heeft de vennootschap A op geconsolideerde 22 basis: - een omzet van % x ( ) + ( ) = ; - een balanstotaal van ( ) + 50 % x ( ) = ; - aantal werknemers: = 225. Bijgevolg worden bij de vennootschap A de drie groottecriteria vermeld in artikel 15, 1 W.Venn. op geconsolideerde basis overschreden. 18. De vennootschap B heeft op geconsolideerde 23 basis: - een omzet van % x ( ) = ; - een balanstotaal van ( ) + 50 % x = ; - aantal werknemers: = 117. Bijgevolg worden bij de vennootschap B de drie groottecriteria vermeld in artikel 15, 1 W.Venn. op geconsolideerde basis overschreden. Geval 2: De vennootschap A en de vennootschap B hebben geen overeenkomst met betrekking tot een gezamenlijke uitoefening van de controle over de vennootschap X 19. Indien er geen overeenkomst bestaat tussen de vennootschap A en de vennootschap B met betrekking tot een gezamenlijke uitoefening van de controle over de vennootschap X is er geen sprake van een gezamenlijke controle. In deze omstandigheden, waarbij zowel de vennootschap A als de vennootschap B 50 procent van de aandelen bezit, heeft noch de vennootschap A, noch de vennootschap B de controle over de vennootschap X. De vennootschap X is bijgevolg noch een dochtervennootschap van de vennootschap A, noch een dochtervennootschap van de vennootschap B. Bijgevolg worden de groottecriteria van de vennootschap B, de vennootschap X en de vennootschap Y op enkelvoudige basis beoordeeld. De vennootschap A daarentegen is een moedervennootschap omwille van haar participatie in de vennootschap Y. Bijgevolg worden de groottecriteria voor de vennootschap A beoordeeld op geconsolideerde basis. Dit wil zeggen dat in hoofde van de vennootschap A een integrale consolidatie plaatsvindt wat betreft de vennootschap Y, die een dochtervennootschap is van de vennootschap A, terwijl de deelneming in de vennootschap X opgenomen wordt volgens de vermogensmutatiemethode De gemeenschappelijke dochterondernemingen mogen evenwel in de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode wanneer hun bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het bedrijf van de vennootschap die over de gezamenlijke controle beschikt (artikel 134 KB W.Venn.). 21 Ingeval een geconsolideerde jaarrekening moet worden opgesteld of vrijwillig openbaar wordt gemaakt of wordt meegedeeld aan de werknemers of hun vertegenwoordigers, aan de overheid of aan rechters (artikel 122 KB W.Venn.) 22 Op geaggregeerde basis (toepassing van artikel 15, 6, tweede lid KB W.Venn.) bedraagt het omzettotaal % x = en het balanstotaal % x = Op geaggregeerde basis (toepassing van artikel 15, 6, tweede lid KB W.Venn.) bedraagt het omzettotaal % x = en het balanstotaal % x = Artikel 134, eerste lid, 3 KB W.Venn.

12 20. Aldus heeft de vennootschap A op geconsolideerde 25 basis: - een omzet van ( ) = ; - een balanstotaal van ( ) + (50 % x ) + ( ) = ; - aantal werknemers: = 115. Bijgevolg worden de drie groottecriteria vermeld in artikel 15, 1 W.Venn. op geconsolideerde basis overschreden. 25 Op geaggregeerde basis (toepassing van artikel 15, 6, tweede lid KB W.Venn.) bedraagt het omzettotaal = en het balanstotaal =

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2017/02 Gezamenlijke controle - groottecriteria. Advies van 1 februari

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2017/02 Gezamenlijke controle - groottecriteria. Advies van 1 februari COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2017/02 Gezamenlijke controle - groottecriteria Advies van 1 februari 2017 1 I. Algemeen 1. Onderhavig advies verduidelijkt de berekening van de groottecriteria

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2017/02 Gezamenlijke controle - groottecriteria. Advies van 1 februari

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2017/02 Gezamenlijke controle - groottecriteria. Advies van 1 februari COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2017/02 Gezamenlijke controle - groottecriteria Advies van 1 februari 2017 1 I. Algemeen 1. Onderhavig advies verduidelijkt de berekening van de groottecriteria

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR OEKHOUDKUNDIGE NORMEN CN-advies 2017/10 Groottecriteria artikel 15 W.Venn. Verbonden vennootschappen Verschillende afsluitingsdata - Wijziging van consolidatiekring dvies van 19 april 2017

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Opmaken en neerleggen van de geconsolideerde jaarrekening en het geconsolideerde jaarverslag

Opmaken en neerleggen van de geconsolideerde jaarrekening en het geconsolideerde jaarverslag Departement Micro-economische informatie Dienst Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 - BE-1000 Brussel tel. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: balanscentrale@nbb.be - website: www.nbb.be BTW BE 0203.201.340

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/10 Groottecriteria artikel 15 W.Venn. Verbonden vennootschappen Verschillende afsluitingsdata - Wijziging van consolidatiekring dvies van 19 april

Nadere informatie

Opmaken en neerleggen van de geconsolideerde jaarrekening en het geconsolideerde jaarverslag

Opmaken en neerleggen van de geconsolideerde jaarrekening en het geconsolideerde jaarverslag Departement Micro-economische informatie Dienst Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 - BE-1000 Brussel tel. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: balanscentrale@nbb.be - website: www.nbb.be BTW BE 0203.201.340

Nadere informatie

CBN over kleine vennootschappen Balans

CBN over kleine vennootschappen Balans CBN over kleine vennootschappen Auteur(s): Stefaan Van Crombrugge Editie: 755 p. 5 Publicatiedatum: 31 januari 2016 CBN over kleine vennootschappen De Accountancywet van 18 december 2015 heeft voor de

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Ontwerpadvies I. Inleiding 1. Wat betreft de boekhoudkundige

Nadere informatie

Accounting & Gevalstudies. Patrick Huybrechts

Accounting & Gevalstudies. Patrick Huybrechts Accounting & Gevalstudies Patrick Huybrechts 1 Accounting & Gevalstudies Patrick Huybrechts Accountant Belastingconsulent FideAcc Accountants www.fideacc.be 2 3 Het is onmogelijk op een correcte manier

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/XX Verenigingen en Stichtingen Verwerving door de erfpachthouder van het met een erfpacht bezwaard onroerend goed (verwerving tréfonds) Hereniging

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten Ontwerpadvies van 9 september 2015 In het kader van een individuele vraagstelling omtrent

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening Ontwerpadvies van 31 mei 2017 I. Inleiding 1. Wanneer een vennootschap onbeperkt

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/13 - Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Advies van 4 september 2013 1 I. Inleiding

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/06 Consolidatie bij de horizontale groep (consortium) Advies van 15 maart

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/06 Consolidatie bij de horizontale groep (consortium) Advies van 15 maart COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/06 Consolidatie bij de horizontale groep (consortium) Advies van 15 maart 2017 1 I. Definitie A. Horizontale groep 1. In de meeste vennootschapsgroepen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten Advies van 9 december 2015 1 I. Inleiding 1. In onderhavig advies wordt beoogd de

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

KMO-DEFINITIE. Richtlijn 2013/34/EU

KMO-DEFINITIE. Richtlijn 2013/34/EU Richtlijn 2013/34/EU Chronologie tot op heden : 26/06/2013 : EUR Richtlijn 19/06/2015 : De ministerraad keurde een voorontwerp van wet en KB goed 10/11/2015 : wetsontwerp : Bron : parlementaire stukken

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/14 Verenigingen en Stichtingen Verwerving door de erfpachthouder van het met een erfpacht bezwaard onroerend goed (verwerving tréfonds) Hereniging

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn.

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. Advies van 19 mei 2010 Artikel 15 maakt op basis van de jaaromzet, het balanstotaal en het personeelsbestand

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/XX Toelichting omtrent het niet-gebruik van de waarderingsgregels op basis van de waarde in het economisch verkeer voor de financiële instrumenten

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN

FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN Page 1 of 10 Home > FAQ - Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing - Startende ondernemingen FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN Opgelet:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XXX Beoordeling groottecriteria artikelen 15 en 15/1 W.Venn. Ontwerpadvies van 13 januari 2016

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XXX Beoordeling groottecriteria artikelen 15 en 15/1 W.Venn. Ontwerpadvies van 13 januari 2016 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/XXX Beoordeling groottecriteria artikelen 15 en 15/1 W.Venn. Ontwerpadvies van 13 januari 2016 I. Algemeen 1. De wet van 18 december 2015 tot omzetting

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Consolidatie bij de horizontale groep (consortium) Ontwerpadvies van 6 juli 2016

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Consolidatie bij de horizontale groep (consortium) Ontwerpadvies van 6 juli 2016 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/XX Consolidatie bij de horizontale groep (consortium) Ontwerpadvies van 6 juli 2016 I. Definitie A. Horizontale groep 1. In de meeste vennootschapsgroepen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/3 Beoordeling groottecriteria artikelen 15 en 15/1 W.Venn. Advies van 13 april

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/3 Beoordeling groottecriteria artikelen 15 en 15/1 W.Venn. Advies van 13 april COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/3 Beoordeling groottecriteria artikelen 15 en 15/1 W.Venn. Advies van 13 april 2016 1 I. Algemeen 1. De wet van 18 december 2015 tot omzetting van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/XX De boekhoudkundige verwerking van step-acquisities. Discussienota van 5 december 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/XX De boekhoudkundige verwerking van step-acquisities. Discussienota van 5 december 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/XX De boekhoudkundige verwerking van step-acquisities Discussienota van 5 december 2012 I. Inleiding 1. In hetgeen volgt wenst de Commissie aan de

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/XXX Herwaarderingsmeerwaarden: gevolgen van de wijzigingen aan artikel 57 KB W.Venn. door het koninklijk besluit van 18 december 2015 Ontwerpadvies

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

TITEL I DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE DEFINITIE VAN MIDDELGROTE, KLEINE EN MICRO-ONDERNEMINGEN

TITEL I DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE DEFINITIE VAN MIDDELGROTE, KLEINE EN MICRO-ONDERNEMINGEN BIJLAGE 1 MKB-definitie AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1422) (2003/361/EG)

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2014/3 De boekhoudkundige verwerking van mutaties binnen het eigen vermogen van een geassocieerde onderneming I. Inleiding Advies van 2 april 2014 1 1.

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

3 Consolidatieplicht

3 Consolidatieplicht 3 Consolidatieplicht 22 Wettelijk kader 1 Consolidatieplicht volgens BE GAAP 1.1 Wie moet consolideren Elke onderneming die: consolidatieplichtig is volgens het Wetboek vennootschappen en die ofwel moederonderneming

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Ontwerpadvies van

Nadere informatie

Wijziging definitie kleine en microvennootschappen: invloed op de vrijstelling van doorstorting voor startende ondernemingen en IPA-korting

Wijziging definitie kleine en microvennootschappen: invloed op de vrijstelling van doorstorting voor startende ondernemingen en IPA-korting Wijziging definitie kleine en microvennootschappen: invloed op de vrijstelling van doorstorting voor startende ondernemingen en IPA-korting Mr. Bart Robyns Legal Consultant bart.robyns@groups.be Bepaalde

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XX - Waardering van voorraden: gezamenlijke aankoop en doorverkoop per stuk

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XX - Waardering van voorraden: gezamenlijke aankoop en doorverkoop per stuk COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/XX - Waardering van voorraden: gezamenlijke aankoop en doorverkoop per stuk Ontwerpadvies van 13 januari 2016 I. Inleiding 1. In onderhavig advies

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/3 De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions. Advies van 20 februari 2013

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/3 De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions. Advies van 20 februari 2013 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/3 De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions Advies van 20 februari 2013 I. Inleiding 1. In hetgeen volgt wenst de Commissie aan de hand van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/1 - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Advies van 13 mei

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/5 - Waardering van voorraden: gezamenlijke aankoop en doorverkoop per stuk

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/5 - Waardering van voorraden: gezamenlijke aankoop en doorverkoop per stuk COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/5 - Waardering van voorraden: gezamenlijke aankoop en doorverkoop per stuk Advies van 4 mei 2016 1 I. Inleiding 1. In onderhavig advies wordt onderzocht

Nadere informatie

de balans en de resultatenrekening

de balans en de resultatenrekening de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Administratief bediende in de boekhouding A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief Actief Balans Passief 6 Resultatenrekening 7 6 7 zeer

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Boekhoudrecht en W.Venn.

Boekhoudrecht en W.Venn. Boekhoudrecht en W.Venn. Koen GEENS Jan VERHOEYE Federatie voor Vrije Intellectuele Beroepen Donderdag 15 maart 2001 Basisidee Opnemen van bepalingen boekhoudrecht rond jaarrekeningen in W.Venn. K.B. W.Venn.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XX Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Ontwerpadvies van 4 mei 2016

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XX Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Ontwerpadvies van 4 mei 2016 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/XX Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten Ontwerpadvies van 4 mei 2016 I. Algemeen 1. In onderhavig advies wordt de boekhoudkundige verwerking

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit :......... Repertoriumnr. :... Nationaal nr. :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/23 Herwaarderingsmeerwaarden: gevolgen van de wijzigingen aan artikel 57 KB W.Venn. door het koninklijk besluit van 18 december 2015 Advies van 7 september

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/7 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Belastingvrije reserves Fiscale aspecten Fusies

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/8 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/8 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/8 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop 1 Advies 30 september 2015 I. Inleiding 1. Onderhavig advies

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/9 De boekhoudkundige verwerking van de verwerving van een vast actief voor een variabele prijs die afhankelijk is van een toekomstige en onzekere gebeurtenis

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/4 De boekhoudkundige verwerking van step disposals. Advies van 20 februari 2013

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/4 De boekhoudkundige verwerking van step disposals. Advies van 20 februari 2013 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/4 De boekhoudkundige verwerking van step disposals Advies van 20 februari 2013 I. Inleiding 1. In wat volgt wenst de Commissie aan de hand van een

Nadere informatie

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit 29 HOOFDSTUK I Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit AFDELING 1 Splitsing: boekhoudkundige beginselen 1. Boekhoudkundige verwerking van de splitsing vóór 1 oktober 1993 85. Vóór de wijziging

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2012/XX Boekhoudkundige verwerking van een ruilverrichting

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2012/XX Boekhoudkundige verwerking van een ruilverrichting COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2012/XX Boekhoudkundige verwerking van een ruilverrichting Discussienota plenaire vergadering van 6 juni 2012 A. VRAAG AAN DE COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 Het OCMW heeft een stuk grond ter waarde van 100.000 euro waarop het aan een BEVAK een recht van opstal verleent voor de bouw van 20 serviceflats Het OCMW ontvangt

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Identiteit:......... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

Onderwerp. Copyright and disclaimer

Onderwerp. Copyright and disclaimer Onderwerp Ontvangen reacties op ontwerp-advies 126/18 Aanschaffingswaarde bij inbreng in natura Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken. Advies van 16 maart 2011

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken. Advies van 16 maart 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken I. Inleiding Advies van 16 maart 2011 Ondernemingen die goud of kunstwerken aankopen,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/15 Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Advies van 7 september

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/15 Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Advies van 7 september COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/15 Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten Advies van 7 september 2016 1 I. Algemeen 1. In onderhavig advies wordt de boekhoudkundige verwerking

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/06 Consolidatie bij de horizontale groep (consortium) Advies van 15 maart

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/06 Consolidatie bij de horizontale groep (consortium) Advies van 15 maart COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/06 Consolidatie bij de horizontale groep (consortium) Advies van 15 maart 2017 1 I. Definitie A. Horizontale groep 1. In de meeste vennootschapsgroepen

Nadere informatie

Sadi Podevijn Commissie voor Boekhoudkundige Normen. Omvorming van jaarrekening in Euro naar functionele valuta Verwerking van omrekeningsverschillen

Sadi Podevijn Commissie voor Boekhoudkundige Normen. Omvorming van jaarrekening in Euro naar functionele valuta Verwerking van omrekeningsverschillen Memo Aan: Van: Sadi Podevijn Commissie voor Boekhoudkundige Normen Pascal Janssens / Herwig Opsomer PwC Datum: 23 juli 2013 Onderwerp: Omvorming van jaarrekening in Euro naar functionele valuta Verwerking

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden De Europese Ministerraad hechtte op 25 juli 1985 zijn goedkeuring

Nadere informatie

Mocht u fouten of onvolledigheden in deze tekst ontdekken, zouden we het op prijs stellen indien u ze ons zou melden

Mocht u fouten of onvolledigheden in deze tekst ontdekken, zouden we het op prijs stellen indien u ze ons zou melden Hoe voer ik de boekhouding van mijn onderneming? Boekhoudkundige verplichtingen sinds 01.01.2017 Opmerking Er kan niet worden gewaarborgd dat dit document een exacte weergave van de officieel goedgekeurde

Nadere informatie

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009 CIRCULAIRE AOIF nr. 24/2009 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie Van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Centrale diensten Directie I/5A Ci.RH.241/598.219 ONDERWERP : Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2009/13 De boekhoudkundige verwerking van het stelsel tot gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing, zoals geregeld door artikel

Nadere informatie

RJ-Uiting : Richtlijn Microrechtspersonen

RJ-Uiting : Richtlijn Microrechtspersonen RJ-Uiting 2016-4: Richtlijn Microrechtspersonen Algemeen In oktober 2015 is RJ-Uiting 2015-9 Ontwerp-Richtlijn C2 Microrechtspersonen gepubliceerd. In deze RJ-Uiting 2016-4 zijn de ontvangen commentaren

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies CBN 2012/11 - Overdracht van eigen vermogen in het kader van een fusie, splitsing of partiële splitsing in boekhoudkundige continuïteit en fiscale continuïteit

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Wat betekent de omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn op fiscaal vlak?

Wat betekent de omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn op fiscaal vlak? Wat betekent de omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn op fiscaal vlak? Bij wet van 18 december 2015 werd de Europese Boekhoudrichtlijn omgezet in Belgisch recht. Hierdoor wijzigde de bestaande definitie

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

Aandelenopties. In dit geval wordt de optie geacht, uit fiscaal oogpunt aan hem te zijn toegekend bij het verstrijken van de termijn van 60 dagen.

Aandelenopties. In dit geval wordt de optie geacht, uit fiscaal oogpunt aan hem te zijn toegekend bij het verstrijken van de termijn van 60 dagen. 1 H Aandelenopties Definiëring Een aandelenoptie kunnen we omschrijven als het recht om tegen een bepaalde prijs en binnen een bepaalde termijn een bepaald aantal aandelen of winstbewijzen van een vennootschap

Nadere informatie

Advies van 10 november 2010

Advies van 10 november 2010 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/17 - Boekhoudkundige verwerking van subsidies, schenkingen en legaten in natura in de jaarrekening van begunstigde grote en zeer grote verenigingen

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/11 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende partiële splitsingen

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/11 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende partiële splitsingen COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/11 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende partiële splitsingen Advies van 16 maart 2011 Inhoudsopgave I. INLEIDING II. BOEKHOUDKUNDIGE

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn Ontwerp technische nota van 15 maart 2017 1. In hetgeen volgt wenst

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN - De boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak 1 of van een algemeenheid van goederen Trefwoorden Advies van 16 december 2009 Continuiteitbeginsel

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie