SCH C OOL O GI G D I S S

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCH C OOL O GI G D I S S"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS

2 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid aan basisscholen om een schoolgids te maken. Deze schoolgids wil u helpen bij het bewust kie kiezen zen van een school voor uw kind. In een schoolgids kunt u lezen over de manier van onderwijs die wordt gegeven, de resultaten die er zijn behaald en als het goed is kunt u iets proeven van de sfeer die er op een school heerst. Deze gids is bedoeld voor ouders ders die nú kinderen op school hebben én voor ouders van (mogelijke) toekomstige leerlingen. In deze schoolgids kunt u lezen wat u van ons als school mag verwachten, als uw kind bij ons op school zit. De schoolgids bevat ook veel praktische informatie. Natuurlijk tuurlijk bent u van harte welkom voor een toelichting. We hopen dat deze gids een duidelijke gids mag zijn, die u de weg wijst naar en in onze school. En wat die sfeer betreft& loop gerust eens binnen! Een vriendelijke groet namens bestuur, medezeggens medezeggenschapsraad, chapsraad, schoolcommissie, team en kinderen van CBS De Zaaier, Jolanda Wewerinke Directeur a.i. CBS De Zaaier Smederij AX Vlagtwedde

3 1.1 Voorwoord van het bestuur Op dit moment leest u de schoolgids van één van onze 14 (basis)scholen, die behoren tot de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Zuidoost Groningen. De achtergrond van het Christelijk Onderwijs wordt niet onder stoelen of banken gestoken. Godsdienst dienst is op school meer dan een vak. Dat wil zeggen dat bij alles wat er op de school gebeurt, we ons willen laten leiden door het Evangelie van Jezus Christus, zoals ons dat in de Bijbel wordt verteld. In het vervolg van deze schoolgids leest u meer over de christelijke (basis)school school van uw keuze De Vereniging. De VPCO Zuidoost Groningen bestaat uit 13 basisscholen en 1 school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Zij stelt zich ten doel de oprichting en instandhouding van scholen voor Protestants Christelijk Onderwijs en het aanbieden en waarborgen van kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs. Iedere school heeft zijn eigen schoolkring. Hiertoe behoren alle ouders / verzorgers van de leerlingen en andere belangstellenden. Ook heeft elke school een eigen schoolcommissie, die zich bezig houdt met schoolnabije zaken en fungeert als een klankbord voor de schooldirectie. Er vindt jaarlijks een algemene ledenvergadering plaats Het College van Bestuur. Vanaf augustus 2011 wordt het College van Bestuur gevormd door dhr. M. Wever (directeur-bestuurder) en dhr. J. Westendorp (adjunct directeur-bestuurder). Het College van Bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de algemene ledenvergadering. De belangrijkste werkterreinen van de directeur-bestuurder zijn: personeelsbeleid, financieel beleid en externe contacten. De adjunct directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid op verenigingsniveau en daarnaast is hij belast met het onderhoud van de schoolgebouwen. Tevens vervangt hij de directeur-bestuurder bij diens afwezigheid Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht wordt gevormd door dhr. H. Veninga (voorzitter), mw. C.N.A. Prummel-Ploeger, Ploeger, mw. A. Wiegersma en dhr. Y. Kootstra. De Raad van Toezicht heeft op dit moment nog een vacature die hopelijk op korte termijn kan worden ingevuld. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bewaking van de grondslag en de verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging, alsmede op het functioneren van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht adviseert het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd Het bestuursbureau Op het bestuursbureau worden veel administratieve zaken van de vereniging afgehandeld. De bemensing van het bestuursbureau wordt gevormd door dhr. J. Smith, in de functie van hoofd financiën/controller. Hij wordt daarbij ondersteund door mw. E. van Haren-Warris voor personeelszaken en mw. A. Otter als administratief medewerkster. Het adres van het bestuursbureau is: Oosterstraat ED Stadskanaal telefoon De website van de VPCO Zuidoost Groningen is:

4 2. INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 1.1 VOORWOORD VAN HET BESTUUR De vereniging Het college van bestuur Raad van Toezicht Het bestuursbureau De website van de vereniging 2. INHOUDSOPGAVE 3. DE SCHOOL 3.1 DE NAAM VAN ONZE SCHOOL 3.2 IDENTITEIT 3.3 VISIE 3.4 KERNWOORDEN 3.5 GROEI 3.6 PARTNERSCHOOL MEHMET SOSHI, LLOZHAN (KOSOVO) 4. ZORG VOOR KWALITEIT 4.1 WE GAAN VOOR GROEÍ, OP DE ZAAIER! 4.2 KWALITEITSZORG 4.3 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VAN HET PERSONEEL 4.4 DE RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS 4.5 TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN 5. DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 5.1 SCHOOLTIJDEN 5.2 DE GROEPSVERDELING 5.3 KLASSENMANAGEMENT EN ZELFSTANDIG WERKEN 5.4 VAK- EN ONTWIKKELINGSGEBIEDEN Godsdienstige vorming Actief Burgerschap en Sociale Integratie Basisvaardigheden bij kleuters: Methode Schatkist voor kleuters Map Fonemisch bewustzijn voor kleuters Map Gecijferd bewustzijn voor kleuters Schrijven voor kleuters Basisvaardigheden groep 3 t/m 8: Taal/Lezen Lezen Schrijven Rekenen Overige vakken: Aardrijkskunde Geschiedenis Natuur en techniek Engels Expressievakken: Tekenen Handvaardigheid Muziek Kunst en cultuur

5 5.4.7 Spreekbeurt Computers in ons onderwijs Huiswerk Gymnastiektijden Kledingvoorschriften en afspraken gym Regels en afspraken MFA t Aambeeld 6. DE ZORG VOOR KINDEREN 6.1 DE OPVANG VAN NIEUWE LEERLINGEN IN DE SCHOOL 6.2 TOELATING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN 6.3 HET VOLGEN VAN DE ONTWIKKELING VAN DE KINDEREN 6.4 KLASSENMAP, GROEPSMAP EN LEERLINGDOSSIER 6.5 TOETSEN EN LEERLINGVOLGSYSTEEM 6.6 DE ZORGRONDE EN ONS ZORGPROFIEL 6.7 WANNEER EXTRA HULP? ZITTENBLIJVEN/EXTRA LEERWEG 6.8 BEGAAFDE LEERLINGEN 6.9 DYSLEXIE 6.10 BEGELEIDING LANGDURIG ZIEKE KINDEREN 6.11 RAPPORTEN/10-MINUTENGESPREKKENNUTENGESPREKKEN 6.12 ZORG VOOR KINDEREN MET SPECIFIEKE BEHOEFTEN 6.13 PASSEND ONDERWIJS 6.14 JEUGDGEZONDSZORG BASISSCHOOL 6.15 SCHOOLLOGOPEDIE 6.16 OVERGANG VAN KINDEREN NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS 6.17 SAMENWERKING MET ANDERE INSTELLINGEN DE ZAAIER, EEN SCHOOL VOOR KINDEREN EN HUN OUDERS BETROKKENHEID EN CONTACT Protocol gescheiden ouders 7.2 BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN STICHTING RZIJN VOOR OA. TUSSENSCHOOLSE/BUITENSCHOOLSE OPVANG INSPRAAK Schoolvereniging en bestuur Medezeggenschapsraad en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Schoolcommissie 7.5 OUDERACTIVITEITEN Hulp van ouders 7.6 KLACHTENREGELING 7.7 PESTPROTOCOL Stop Denk Doe! 7.8 SCHOOLVERZEKERING (WA-VERZEKERING) 7.9 VERJAARDAGEN LEERKRACHTEN 7.10 FOTO S OP DE WEBSITE 7.11 ROOKVRIJE SCHOOL 8. LEERPLICHT 8.1 LEERPLICHTWET 8.2 VERZUIM EN EXTRA VERLOF 8.3 BESTRIJDING LESUITVAL

6 9. NAMEN EN ADRESSEN 9.1 PERSONEEL 9.2 SCHOOLCOMMISSIE 9.3 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 9.4 OVERIG 9.5 CENTRUM VOOR JEUGD, GEZIN EN VEILIGHEID VLAGTWEDDE 10. VAKANTIEROOSTER 10.1 VAKANTIEROOSTER 11. BIJLAGES 11.1 OPGAVE LIDMAATSCHAP VERENIGING

7 3. DE SCHOOL 3.1 DE NAAM VAN ONZE SCHOOL De Zaaier is een Bijbels beeld van God die zijn goede woorden uitstrooit over alle mensen. Net als een boer wacht hij in vertrouwen af. De betrokkenheid en het vertrouwen van God zijn zo groot, hij wil dat alle mensen tot bloei komen onder de zon van zijn liefde. Als we hier verder over nadenken heeft de naam van onze school een duidelijke relatie met onze visie en kernwoorden (zie ook de rest van dit hoofdstuk). De groei van de kinderen wordt met liefde en aandacht gevolgd en er is vertrouwen op een goede oogst. Alles wat nodig is voor de groei wordt aangereikt. Obstakels die de groei in de weg staan worden opgeruimd. Het is voor een deel voorspelbaar en voor een deel een verrassing wat er zal groeien. We mogen hoge verwachtingen hebben. Dat is iets anders als irreële reële verwachtingen. Er zijn vele factoren van invloed op de groei. Kennis van het verloop van groei is belangrijk om goed te kunnen begeleiden. Gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen voor de groei van kinderen door de ouders, kinderen en het schoolteam vinden we belangrijk. We zijn bestemd voor het licht. We helpen kinderen groeien in de richting van hun gegeven talenten. Plezier beleven aan het ontwikkelen van je mogelijkheden! Zelfredzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid en een eigen verantwoordelijkheid worden gestimuleerd. In het licht, Gods Licht, bloei je op. 3.2 IDENTITEIT De Zaaier is een christelijke basisschool in het mooie dorp Vlagtwedde. We willen kinderen leren en voordoen, om op een hoopvolle manier naar zichzelf, de ander, God en de wereld te kijken. Het christelijk geloof en de Bijbel zijn ons uitgangspunt om aan deze kernopdracht te werken. De volgende Bijbelse waarden en normen staan bij ons centraal: Gerechtigheid rechtdoen aan Barmhartigheid omzien naar Verdraagzaamheid rekening ng houden met Gelijkwaardigheid je mag er zijn Ieder mens, ieder kind is uniek. Je doet er toe en je hoort erbij. God zegt: Ik ben er voor jou 3.3 VISIE Vanuit het bovenstaande vinden wij het een voorrecht, uitdaging en opdracht om uw kind te begeleiden. Leren doe je met je hoofd, je hart en je handen. Maar écht leren komt pas optimaal tot stand wanneer een kind zich veilig en gerespecteerd voelt. Je mag bij ons zijn en worden wie je bent! We helpen uw kind om ook oog te krijgen voor de ander. Want leren en en leven doe je niet alleen. Graag helpen we uw kind om plezier te krijgen in het ontdekken en ontwikkelen van zijn mogelijkheden. Alle kinderen hebben talent! We zetten in op een goed resultaat. Er is een goede en heldere zorgstructuur op onze school. Dat betekent dat we binnen die structuur proberen uw kind de aandacht te geven die het nodig heeft

8 Goed contact met ouders vinden we vanzelfsprekend en belangrijk. Er zijn verschillende mogelijkheden voor u om mee te doen op school. De deur staat altijd open. We zien u graag komen! 3.4 KERNWOORDEN Onze identiteit en visie kunnen worden samengevat in een aantal kernwoorden: Vertrouwen Respect Openheid Eerlijkheid Betrokkenheid Verantwoordelijkheid Zelfstandigheid Weerbaarheid 3.5 GROEI Onze school ol heeft vanaf april 2008 aan een bijzonder ontwikkelingstraject gewerkt. Een aantal belangrijke vernieuwingen hebben de constante aandacht gehad en inzet gevergd van team, ouders, bestuur en directie. Dit heeft tot gevolg gehad dat onze school is gaan groeien op allerlei gebieden. Er is groei in kennis, groei in professioneel handelen in de klas en groei in de omgang met elkaar. En dat is iets waar we plezier aan beleven en ook trots op zijn! In oktober 2013 heeft de onderwijsinspectie de school bezocht en opnieuw haar vertrouwen uitgesproken in de Zaaier. 3.6 PARTNERSCHOOL MEHMET SOSHI, LLOZHAN (KOSOVO) Ons oude schoolmeubilair (tafels, stoelen, bureaus, kasten, schoolborden) is in 2008 naar Kosovo gebracht, naar een school in het plaatsje Llozhan. Deze school is de school waar Hamdi, de vriend van juf Anke, altijd naar school is gegaan. In 2007 is haar vriend overleden en Hamdi en juf Anke hadden het er al vaak over gehad dat de school in Kosovo het meubilair zo goed kon gebruiken. Hamdi's oudste broer werkt nu op deze school als leraar, en via hem lopen de contacten met de school. De kinderen en meesters en juffen op de school in Kosovo hadden zich er enorm op verheugd dat ze al deze spullen kregen! Juf Anke is inmiddels meerdere keren in de school geweest. Ook in april 2014 heeft zij de school bezocht. Wij zijn allemaal begaan met de mensen van Mehmet Soshi. De omstandigheden waarin les werd gegeven waren erg moeilijk: kapotte tafels en stoelen, gaten in de vloerbedekking, schoolborden waar niet meer op te schrijven was, vieze muren, slechte sanitaire voorzieningen etc. Dit is gelukkig allemaal veranderd. Door het houden van een fancy fair en een fantastische sponsorloop hebben we veel geld ingezameld. Ook via het rekeningnummer werd door mensen en bedrijven geld gestort. De opbrengst was meer dan ,- Daarvoor kon al onze schoolmeubilair worden vervoerd, de hele school werd geschilderd en voorzien van nieuw tapijt. Tevens konden er nog een aantal kachels worden aangeschaft. Voor een reisverslag en foto s verwijzen we u naar onze website: gele knop, nieuws, Kosovo. We blijven contact houden met deze school en betrekken de kinderen hierbij, omdat we kinderen willen leren over de grenzen van hun eigen bestaan heen te kijken. rechtdoen aan omzien naar rekening houden met je mag er zijn - 7 -

9 4. ZORG VOOR KWALITEIT 4.1 WE GAAN VOOR GROEÍ, OP DE ZAAIER! Op de Zaaier zijn we voortdurend bezig met het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Belangrijk daarbij is dat de school voortdurend de huidige situatie analyseert en vervolgens planmatig en systematisch werkt aan de verbetering. Wij werken jaarlijks jks met een Schooljaarplan voor de verbetering, vernieuwing en borging van ons onderwijs. Dit plan wordt geschreven door de directeur teur in overleg met het team. Het is een werkdocument waarin alle plannen en doelen worden beschreven die we willen uitvoeren e en halen. In de evaluatie van het Schooljaarplan en het Schooljaarverslag wordt beschreven welke doelen zijn gehaald. Vanuit die evaluatie wordt het nieuwe plan geschreven. Natuurlijk atuurlijk mag u in een gesprek met de directeur het plan inzien. We willen alle activiteiten tiviteiten m.b.t. onze school, doelgericht, gestructureerd en samenhangend laten verlopen. De directeur zorgt voor integrale ontwikkeling door aansturing van het totale onderwijsleerproces. Ze maakt voor alle betrokkenen inzichtelijk dat werkelijke groei plaatsvindt p in samenhang. 4.2 KWALITEITSZORG Dit omvat alle activiteiten die de resultaten van het onderwijs op school verbeteren. We zijn ons ervan bewust, dat we zorg moeten dragen voor een zo goed/hoog mogelijke kwaliteit van ons onderwijs. Daarbij stellen len we ons zelf de vraag: Waar willen we met onze school naartoe? We maken een planning voor een aantal jaren, van zaken die we van groot belang achten voor de ontwikkeling van kinderen en ons onderwijs. Deze punten staan verwoord in het schoolplan, dat iedere dere vier jaar wordt vastgesteld. Hiervan afgeleid is een Schooljaarplan. Om onze kwaliteit systematisch te meten en te verbeteren hebben we gekozen voor een nieuw systeem. Integraal.. Het is een module Kwaliteitszorg behorende bij ons administratiepakket. In het schooljaar is er een begin gemaakt met Integraal Integraal. Dit wordt nu voortgezet. Via verschillende vragenlijsten wordt de kwaliteit van alle aspecten op school in beeld gebracht en verbeterpunten gesignaleerd. Het gaat ste steeds om de volgende vragen: 1) Doen we de góede dingen? 2) Doen we de goede dingen góed? En wat vinden anderen daarvan? 3) Dóen we wat we zeggen? 4) Zéggen we wat we doen? Door een cyclisch proces is er sprake van een voortdurend werken aan verbetering en borging. Hieronder ziet u dat in schema terug. Er zijn verschillende documenten die horen bij de cyclus voor kwaliteitszorg op CBS De Zaaier. In onderstaand schema proberen we de functie van elk van die documenten en hun onderlinge samenhang duidelijk te maken. Het hele systeem voor kwaliteitszorg heet Kwintoo Kwintoo. -8-

10 Document Opstellen Integraal 1 keer per 4 jaar Schoolplan 1 keer per 4 jaar Schooljaarplan Jaarplanning Ouders, Team, Groep Inhoud Alle aspecten van de schoolorganisatie hebben hun eigen vragenlijst. Het Schoolplan geeft vanuit de uitgangspunten en visie van de school, de grote lijnen aan waarbinnen de school werkt aan schoolverbetering en schoolontwikkeling. Het schoolplan geeft zicht op de samenhang. 1 keer per jaar Dit is een jaarlijkse concrete uitwerking van de meerjarenplanning uit het Schoolplan. De doelen en activiteiten waarvoor het team zich inspant om ze te realiseren, staan erin beschreven. Het Schooljaarplan is een werkdocument voor het team. 1 keer per jaar De jaarplanning voor ouders geeft alle activiteiten aan die voor hen relevant zijn. De jaarplanning voor het team is een aanvulling op die van de ouders. Aangevuld met teamspecifieke bijeenkomsten en vergaderingen. Alsmede de onderwerpen die inhoudelijk besproken worden op die vergaderingen. De jaarplanning op groepsniveau maakt de Werkwijze Door bespreking in het team wordt de huidige en gewenste situatie per onderwerp in beeld gebracht. In een verbeterplan wordt planmatig aan realisering van de gewenste situatie gewerkt. 1 keer per 4 jaar worden alle onderwerpen geëvalueerd, behandeld en opnieuw vastgesteld. Elke verandering of vernieuwing van het onderwijs wordt getoetst aan de visie in het Schoolplan. Alle veranderingen worden bijgehouden en 1 keer per 4 jaar wordt het Schoolplan opnieuw opgesteld mét de veranderingen.. A.d.h.v. de evaluatie van een schooljaar en haar Schooljaarplan, ontstaat een nieuw Schooljaarplan. Deze wordt vastgesteld aan het begin van het schooljaar. De jaarplanningen voor ouders en team worden opgesteld door de directeur i.o.m. het team. De jaarplanning voor de groep wordt gemaakt door de groepsleerkracht. Samenhang format van het Schooljaarplan Alle overige beleidsstukken hebben een link met het Schoolplan. In de praktijk wordt er naar verwezen, maar ze horen er wel degelijk bij. format van het Schooljaarplan. De data en onderwerpen uit het Schooljaarplan zijn opgenomen in de jaarplanning voor het team. De jaarplanning voor het team vormt de basis voor de andere planningen. Ze horen bij elkaar

11 Nieuwsbrief personeel Nieuwsbrief de Korrel Schoolgids Analyse opbrengsten. Dit document vervangt het Schooljaarverslag 1 keer per week De eerste van de maand 1 keer per jaar In de Schoolgids wordt voor ouders een helder beeld van de school neergezet. Visie, zorg voor kwaliteit, organisatie van het onderwijs, manier van onderwijs geven, resultaten, zorg voor kinderen, rol van ouders en verder veel praktische zaken. 2 keer per jaar leerkracht n.a.v. het toetsrooster, methodetoetsen, groepsspecifieke activiteiten en jaarplanning team. Een weekoverzicht met bijzonderheden per dag, Mededelingen. Notulen/actielijsten van vergaderingen. Agenda en voorbereidingen voor vergaderingen. Nieuwsbrief voor ouders met daarin de activiteiten uit de jaarplanning en veel andere informatie. Een belangrijk communicatiemiddel tussen school en thuis. Verantwoording van de resultaten op groeps- en schoolniveau. Op vrijdag krijgt het personeel de nieuwsbrief voor de week die komt. De directeur schrijft de nieuwsbrief. Teamleden worden geacht dit door te lezen en actie te ondernemen wanneer dat in de nieuwsbrief wordt gevraagd. De directeur schrijft de nieuwsbrief. Leerkrachten leveren relevante teksten in voor plaatsing. Dit geldt ook voor diverse geledingen. Bijv. het luizenteam of de schoolcommissie. Elk jaar in mei wordt de Schoolgids aangepast. Team, MR en Schoolcommissie buigen zich over veranderingen. Deze worden ingevoerd in de nieuwe Schoolgids. Hij wordt bij ons uitgereikt aan ouders van nieuwe kinderen. Voor ouders die al kinderen bij ons op school hebben, verwijzen we naar de website. Of ze mogen na aanvraag ook een papieren exemplaar van school halen. Na analyse en evaluatie van de opbrengsten maakt de directeur het document Analyse opbrengsten. In de nieuwsbrief krijgt het team een overzicht van de week met alle zaken die te gebeuren staan. Dit heeft dus vrijwel altijd raakvlakken met het schooljaarplan en soms met kwaliteitsonderwer pen. Jaarplanning Ook is er samenhang met de schoolontwikkeling, want met enige regelmaat krijgen ouders hierover informatie. Samenhang met het Schooljaarplan. In de Schoolgids worden plannen en het resultaat ervan beknopt beschreven voor ouders. Samenhang met Schooljaarplan, groepsplannen, borgingsboekjes, Handelingsplannen, Leerlijnen en het rooster voor Extra Hulp

12 Borgingsboekjes Bijstelling bij iedere wijziging in de klassenpraktijk. Voor elk vak basisvaardigheden zijn alle afspraken vastgelegd in zogenaamde borgingsboekjes. Het gaat om praktische afspraken voor het werken in de klas t.a.v. instructie en klassenmanagement, taal/lezen/spelling/schrijven en rekenen. Bij het werken aan schoolverbetering via Schooljaarplan, kunnen er zaken wijzigen in de klassenpraktijk. Deze wijzigingen worden doorgevoerd in de borgingsboekjes. Op bouwvergaderingen worden deze beslissingen genomen. Schooljaarplan 4.3 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VAN HET PERSONEEL De Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO) heeft tot doel dat het onderwijspersoneel: directeuren, leraren en onderwijsondersteunend personeel aan een bepaalde minimum kwaliteit blijft voldoen. Werknemers worden in staat gesteld hun bekwaamheid te onderhouden. Ieder teamlid heeft een persoonlijke map (Bekwaamheidsdossier). Hierin wordt de professionele ontwikkeling zichtbaar gemaakt. Dit schooljaar vinden er ook weer gezamenlijke studiemomenten plaats voor het team. Eén studieochtend in het kader van de Brede Schoolontwikkeling, waarbij we kijken hoe we nog beter met obs de Clockeslach kunnen samenwerken. Een studiedag zal gaan over Hoogbegaafdheid. Dit is een studiedag met de gehele VPCO- Zuidoost-Groningen. Het team zal ook deelnemen aan de Onderwijsdag van de gemeente Vlagtwedde, over gedrag. Daarnaast zal het team een cursus leren analyseren volgen, waarbij we ons gaan richten op de analyses van de toetsen. Verder nemen we INTEGRAAL in gebruik. Een nieuwe e Kwaliteitszorgmodule, behorende bij Parnassys ons nieuwe Leerling-administratieprogramma. Ook starten we met de module ZIEN. ZIEN vervangt SCOL. Dit programma brengt de sociaal emotionele ontwikkeling en werkhouding van een kind en groep in beeld. Tevens biedt het ideeën voor praktische hulp. Bij beiden horen scholingsmomenten voor teamleden en directie. Parnassys is een zeer omvangrijk programma met veel mogelijkheden. Ook in het schooljaar zullen wij leren hoe wij al deze mogelijkheden zo goed mogelijk kunnen gebruiken. Het muziekproject kent ook een aantal scholingsmomenten op de werkvloer. Verder krijgen de leerkrachten klassenbezoeken om de kwaliteit van het lesgeven in beeld te brengen en samen verder te werken aan verbeterpunten. Alle personeelsleden maken naast de genoemde studies, ook persoonlijke keuzes voor ontwikkeling. Dit heeft uiteraard altijd raakvlakken met de schoolontwikkeling. De onderwerpen zijn terug te vinden in de bekwaamheidsdossiers. Enkele onderwerpen voor persoonlijke scholing zijn: bewegingsonderwijs, omgaan met moeilijk gedrag, spelend leren rekenen, Rekenontwikkeling Meten/Tijd/Geld, In functionering- en beoordelingsgesprekken bespreekt de directeur met de personeelsleden de voortgang van de persoonlijke ontwikkeling in relatie tot de schoolontwikkeling. 4.4 DE RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS Wat maakt een school tot een goede school? De één vindt een school goed als er veel leerlingen uitstromen naar het VWO. Een ander kijkt of er veel aandacht is voor expressievakken. Een derde meet de kwaliteit van de school af aan de zorg voor individuele leerlingen of het welbevinden van kinderen. Wat ons betreft zijn er veel factoren die de kwaliteit van een school bepalen, die echter niet allemaal even goed meetbaar zijn

13 Door middel van een goed leerlingvolgsysteem houden we de ontwikkelingen van de kinderen zo goed mogelijk in de gaten. Dat doen we door nauwlettend het werk en de resultaten van kinderen te registreren en het onderwijs er zo goed mogelijk op af te stemmen. En verder door landelijk genormeerde toetsen te hanteren waardoor we kunnen nagaan of de resultaten van onze school ongeveer overeenkomen met soortgelijke scholen. De resultaten kunnen per jaar sterk verschillen omdat kinderen nu eenmaal nooit gemiddeld zijn! Schooljaar Totaal aantal leerlingen in groep 8 Aantal leerlingen dat vanuit groep 8 is uitgestroomd naar het Praktijkonderwijs. (PrO) Aantal leerlingen dat vanuit groep 8 is uitgestroomd naar het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs. (VSO.) Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: VMBO VMBO 11 = 52,4% VMBO 9 = 64,3 % - VMBO/Havo Waarvan 3 met LWOO Waarvan 2 met LWOO - - Havo Havo / VWO Havo 5 = 23,8 % Havo 4 = 28,6 % - VWO - Gymnasium VWO 5 = 23,8 % VWO+ 1= 7,2 % VMBO 15 = 78,9% Waarvan 2 met LWOO Havo 2 = 10,5 % VWO 1 = 5,3 % Resultaat heeft ook te maken met de manier waarop de school en de leerkrachten communiceren met ouders over de ontwikkeling van kinderen. De leerkrachten maken zo helder mogelijk duidelijk hoe het op school gaat, terwijl de ouders de school informeren over de ontwikkeling van het kind thuis. Goed luisterend naar elkaar komen we tot een nog beter resultaat. De resultaten van de veranderingsdoelen van de school worden beschreven in het document Evaluatie SchoolJaarPlan. In de schoolkrant Pootgoud worden de ouders jaarlijks op de hoogte gehouden van de gestelde doelen en de resultaten ervan. 4.5 TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN Eén keer per twee jaar houden we een ouderenquête. Dit is belangrijk omdat de ouders signalen afgeven wat zij van de school en het onderwijs vinden. De resultaten gebruiken we dan ook om verbeteringen aan te brengen. De uitkomsten worden na bespreking gepubliceerd in de schoolkrant. De verbeterpunten worden opgenomen in het beleid voor de komende jaren. Ditzelfde geldt voor enquêtes onder leerlingen van groep 5 t/m 8 en de leerkrachten. Omdat we een nieuw systeem voor Kwaliteitszorg in gebruik hebben genomen is er in geen enquête meer gehouden. In het najaar van 2014 zal dit weer het geval zijn en dan volgens de nieuwe systematiek

14 5. DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 5.1 SCHOOLTIJDEN EN LESUREN 's Ochtends uur Woensdagochtend uur s Middags uur. Groep 1 is vrij op woensdagmiddag en vrijdag de hele dag. Op speciale vrijdagen, zoals met Sinterklaas, Kerstviering, Koningsspelen en op laatste schooldag zijn er activiteiten die wij onze jongste kinderen niet willen onthouden. Zij gaan dan op vrijdag naar school en zijn dan in diezelfde week op woensdag vrij. Groep 2, 3 en 4 zijn vrij op woensdag- en vrijdagmiddag. Groep 5 t/m 8 zijn vrij op woensdagmiddag. Het aantal lesuren per week is als volgt ingedeeld: Groep 1: 20,00 klokuren Groep 2, 3, 4: 23,25 klokuren Groep 5, 6, 7, 8: 25,50 klokuren 5.2 DE GROEPSVERDELING Het schema voor ziet er als volgt uit: In onderstaand schema kunt u lezen welke groepen er zijn en welke leerkrachten er voor staan. Onder het schema kunt u een toelichting lezen. Groep 1 Groep 2 Groep 3/4a Groep 4 Groep 4b/5 Groep 6/7 Groep 7/8 Ma-mo Marion Elly 3/4a Gretha 4b/5 Bert Ma-mi Marion Elly 3/4a Gretha 4b/5 Bert Di-mo Marion Elly 3/4a Gretha 4b/5 Bert Di-mi Marion Elly 3/4a Gretha 4b/5 Bert Wo Marion Elly 3 Geesje 4 Gretha 5 Bea Do-mo Marjon Elly 3/4a Geesje 4b/5 Bea Do-mi Marjon Elly 3/4a Geesje 4b/5 Bea Vr-mo X Elly 3/4a Geesje 4b/5 Bea Vr-mi X X X X/5 Bea Anje Anje Anje Anje Anje* Anje Anje Anje Anje Anke Anke Anke Anke Anke* Anke Anke Anke Anke

15 Toelichting: Groep 1 Juf Marion geeft de jongste kinderen les op maandag, dinsdag en woensdag. Op donderdag krijgen de kinderen les van juf Marjon Vos, die ook onze intern begeleider is. Samen met juf Marion zal ze de jongste kinderen onder haar hoede nemen. Groep 2: Juf Elly staat de hele week voor groep 2. Groep 3/4: : Juf Gretha en juf Geesje staan voor deze groep. Groep 4/5: : Meester Bert en juf Bea staan voor deze groep. Groep 6/7: : Juf Anje staat de hele week voor deze groep. Eens per 14 dagen heeft ze op woensdag adv, vervanging meester Bert. Groep 7/8: : Juf Anke staat de hele week voor deze groep. Eens per 14 dagen heeft ze op woensdag adv, vervanging meester Bert. Groep Op woensdagochtend zijn deze groepen gesplitst. Groep 3 krijgt les van juf Geesje, groep 4 van juf Gretha en groep 5 van juf Bea. Meester Bert heeft op donderdagochtend tijd voor extra begeleiding. Deze zal voornamelijk in de middenbouw worden ingezet, omdat hier de grootste groepen zijn. Op donderdagmiddag vervult hij ict taken. Juf Marjon Vos is de intern begeleider. Zij zal op dinsdag en woensdagochtend IB taken uitvoeren. Zij is verantwoordelijk voor de aansturing van de zorg op school. Juf Linda is elke dag op school. 5.3 KLASSENMANAGEMENT EN ZELFSTANDIG WERKEN De structuur, klassenadministratie, de regels en het klassenmanagement die we hanteren, zijn in de hele school gelijk. In elk schooljaar wordt er in principe een vast programma afgewerkt. Leerlingen die meer aan kunnen, krijgen extra opdrachten. Degene die moeite heeft met de stof wordt extra begeleid en krijgt indien nodig een aangepast programma. De kinderen wordt op een systematische manier geleerd zelfstandig te werken. Dit begint al in de kleutergroepen en wordt steeds verder uitgebouwd. We gebruiken hiervoor een Werk/Stoplicht als hulpmiddel. Alle drie de kleuren symboliseren een afspraak en bijbehorend gedrag voor de kinderen en de leerkracht. Elke ochtend wordt er eerst een vast programma voor de basisvaardigheden afgewerkt. Dit wordt voor kinderen inzichtelijk gemaakt met een dag/weektaak. Daarop staan de taken aangegeven en de bijbehorende opdrachten. Tevens wordt vermeld of er instructie nodig is of niet. Leerlingen registreren zelf of een taak af is en hoe het is gegaan. De leerkracht heeft de laatste controle. Wanneer dit klaar is liggen er vervolgopdrachten voor de leerlingen klaar, of maken ze hun keuze uit de kieskast. In groep 1, 2, 3 en 4 wordt er gebruik gemaakt van een planbord bij het plannen en kiezen van opdrachten. Voor de hogere groepen zijn er verschillende materialen in een kieskast. Op onze school werken we met het Directe Instructie Model. De instructie verloopt altijd volgens een aantal vaste stappen. In het kort betekent dit dat alle kinderen aan het begin van een les gezamenlijk deelnemen aan de instructie. Daarna gaan de kinderen zelfstandig aan het werk. Tegelijkertijd krijgen leerlingen die dat nodig hebben een verlengde of extra instructie. Aan het eind van de les wordt het werk met de hele groep nabesproken. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat deze vorm van instructie geven zeer effectief is, voor álle kinderen in de groep. Er ontstaat voor de leerkracht ruimte om die kinderen te helpen die dat nodig hebben. Aan de instructietafel kan de leerkracht aan kleine groepjes of aan individuele leerlingen instructie geven. Het is goed om te merken dat leerlingen het fijn vinden om op deze manier bezig te zijn

16 Ze voelen zich meer verantwoordelijk voor hun eigen werk. Ze ervaren dat ze ergens goed in zijn door een ander te helpen. Ook de waardering en het respect voor een ander groeit in dit proces. Binnen een klas wordt er op verschillende niveaus gewerkt en dat is voor ons allen heel normaal. 5.4 VAK- EN ONTWIKKELINGSGEBIEDEN In de wet staat welke vakken de kinderen moeten leren. Van elk vak zijn de kerndoelen aangegeven. Bij de keuzes die we maken voor nieuwe methodes en materiaal proberen we zo nauw mogelijk aan te sluiten bij deze doelen. Hieronder gaan we wat uitvoeriger in op elk van die vakken Godsdienstige vorming Wij zijn een christelijke ijke basisschool die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. Het doel van het godsdienstonderwijs is het leveren van een fundamentele bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, door hen in aanraking te brengen met de Bijbel. We werken met de methode Kind op Maandag. Iedere week staat er een thema centraal. De verhalen, liederen en verwerking sluiten hierbij aan. We beginnen elke dag samen, zo mogelijk in de kring. Er is dan ruimte voor ontmoeting en ieders inbreng ng telt. De thema s proberen we in relatie te brengen met de wereld om ons heen. Dit levert vaak hele waardevolle momenten op. Per dag besteden we ongeveer een half uur aan godsdienstige vorming Actief Burgerschap en Sociale Integratie Scholen werken en aan de vorming van leerlingen tot betrokken burgers. Ook bij ons op school zijn er heel veel momenten waarop hier aandacht aan wordt besteed. Kinderen voorbereiden op een volwaardige plaats in de samenleving is iets waar we dagelijks mee bezig zijn. Verantwoordelijkheid leren nemen voor je woorden en daden, met respect voor andere mensen. Samen bouwen aan een veilige, kleurrijke en leefbare samenleving voor iedereen. In onze visie hebben we kernwoorden genoemd die belangrijk zijn bij ons op school. We noemen ze nog even: Vertrouwen, Respect, Openheid, Eerlijkheid, Betrokkenheid, Verantwoordelijkheid, Zelfstandigheid, Weerbaarheid. Eigenlijk is goed burgerschap niets anders dan het in praktijk brengen van die genoemde woorden. Bovenstaande is een item waarop de inspectie de scholen gaat beoordelen. Tijdens veel verschillende lessen komen elementen van burgerschapsvorming aan de orde. Het is voor ons dan ook geen nieuw vak, maar meer een extra bewustwording van wat er allemaal in ons onderwijs gebeurt. De zes niveaus van burgerschap zijn: 1. Identiteitsvorming, aan de hand van de schoolidentiteit 2. De school als samenleving 3. De school als pedagogisch normatief instituut 4. De school middenin de samenleving 5. Europees burgerschap en wereldburgerschap 6. Kennis van en discussie over politieke en maatschappelijke praktijken en de eigen visie daarop. We maken o.a. gebruik van: Kinderen en hun sociale talenten. Hieruit worden lessen gegeven aan de hele groep. De leerkracht beslist op basis van de ontwikkelingen in de groep, welke lessen er aan de orde komen. Ook Kind op Maandag vervult hierin een rol Basisvaardigheden bij kleuters (lezen schrijven, taal en rekenen) Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen dat er veel materiaal is waarvan kleuters spelenderwijs kunnen leren. We praten veel met kinderen over allerlei onderwerpen zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. Dat is belangrijk als voorbereiding op het latere lees- en taalonderwijs. Het werken in hoeken maakt het mogelijk om optimaal aan te sluiten bij de belevingswereld en in te spelen op de ontwikkelingsdrang en mogelijkheden van de kinderen. Door middel van een observatie- en registratiesysteem volgen we de ontwikkeling van de kleuters. De leerlijnen en bijbehorende tussendoelen worden in kaart gebracht. Voor elk kind wordt bijgehouden hoe het zich ontwikkelt op de leerlijnen

17 De leerkrachten kunnen hierdoor r zelf projecten ontwerpen en activiteiten plannen die leiden tot het halen van de vooraf gestelde doelen. De registratie dient ook als uitgangspunt voor het opstellen van groepsplannen en de communicatie met ouders. De leerkracht kan nog doelgerichter werken aan de ontwikkeling van de kinderen. De naam van het systeem is DORR. Dit betekent Dagelijks Observeren, Rapporteren en Registreren Methode Schatkist voor kleuters Dit is een geïntegreerde methode voor taal/lezen, rekenen en de sociaal emotionele ontwikkeling. Deze methode, speciaal voor de kleutergroepen, sluit naadloos aan op Veilig Leren Lezen. Dat is de leesmethode die we gebruiken in groep 3. In de Schatkist methode wordt aandacht besteed aan de mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We gebruiken Schatkist voor een paar thema s per jaar en verder als bronnenboek bij het realiseren eren van de doelstellingen van DORR Map Fonemisch bewustzijn voor kleuters Dit is een werkmap met extra oefeningen ter voorbereiding op het leren lezen. Het zijn oefeningen waarmee kinderen uit groep 1 en 2 bewust worden van klanken in woorden. Het fonemisch bewustzijn is één van de belangrijkste voorspellers voor het al of niet succesvol leren lezen. Om het leesproces in groep 3 beter te laten verlopen worden de kinderen in groep 1 en 2 op het lezen voorbereid. De volgende 7 aspecten zijn daarbij van belang: Boekoriëntatie Verhaalbegrip. (De taal van voorleesboeken leren begrijpen) Functies van geschreven taal.(onderscheid leren tussen lezen en schrijven) Relaties tussen gesproken en geschreven taal. Taalbewustzijn. (woorden in zinnen onderscheiden, eiden, woorden in lettergrepen verdelen, rijmen, woorden bestaan uit klanken.) Alfabetische principes Functioneel lezen. De resultaten worden getoetst. Bij onvoldoende scores wordt er extra geoefend in de klas Map Gecijferd bewustzijn voor kleuters Dit is een werkmap met vele oefeningen, bedoeld om de kinderen een goede rekenstart in groep 3 te geven. In het kort komen de volgende onderdelen al spelende aan bod binnen het reken en wiskundeonderwijs aan groep 1 en 2: Getalbegrip: omgaan met de telrij, omgaan met hoeveelheden en omgaan met hoeveelheden en getallen. Meten van lengte inhoud, gewicht en tijd. Meetkundige problemen: oriënteren en lokaliseren, construeren en opereren met vormen en figuren. Verder is cijferkennis belangrijk: het aanwijzen, benoemen en schrijven van cijfers. Spelenderwijs worden allerlei oefeningen en spelletjes aangeboden. Verder worden er diverse boeken gebruikt als bronnenboek Schrijven voor kleuters Wij gebruiken de methode Schrijven in de basisschool

18 5.4.4 Basisvaardigheden groep 3 t/m 8: Taal/Lezen De kinderen van groep 3 werken met de nieuwste versie van de methode Veilig leren lezen. Deze methode is opgebouwd uit 12 kernen. In de eerste 6 kernen worden een aantal woorden aangeleerd. Alle letters komen hierbij aan de orde. Na de eerste 6 kernen volgt dan een rustige opbouw in de lees en taalontwikkeling. De kinderen van de groepen 4 t/m 8 werken met de methode Taal op maat. De methode is gericht op de ontwikkeling van de 4 taalvaardigheden spreken, luisteren, stellen en lezen. Naast het basisprogramma is het mogelijk te differentiëren d.m.v. herhalingsoefeningen, maatwerk, meerwerk en meesterwerk. De methode is opgebouwd uit 16 overkoepelende thema s van 2 weken die elk leerjaar erjaar terugkomen. 2 Thema s vormen samen een blok. Een blok duurt dus 4 weken en wordt afgesloten met een toets. Daarnaast is er nog Taal op maat Spelling. Ook hier omvat een blok 4 weken bestaande uit 8 lessen en het blok wordt afgesloten met een toets, die bestaat uit een zinsdictee en een woorddictee. Dankzij een bijdrage van de stichting Vrienden van het MFA hebben we ook de nieuwste Speel- leessets op school Voortgezet technisch lezen Estafette Nieuw is onze methode voor voortgezet technisch lezen. Het wordt gebruikt in groep 4 t/m 8. Sommige kinderen uit groep 3 mogen er aan het eind van het schooljaar ook al uit werken. Er zijn 3 verschillende niveaus binnen elk Avi-niveau. Instructie heeft een belangrijke plaats in de lessen, vooral voor die kinderen die moeite moeten doen om het lezen goed onder de knie te krijgen. Onze ervaringen zijn positief. Om het lezen te stimuleren werken we ook met het leescircuit. Het leescircuit is opgezet vanuit de methode Goed gelezen. De lessen uit deze methode vormen de basis en de verplichte opdrachten in een blok van het leescircuit en worden klassikaal behandeld. Daarnaast zijn er nog diverse opdrachten die de kinderen moeten maken. Dat zijn de volgende opdrachten: Begrijpend lezen, kaarten: opdrachtkaarten die horen bij de methode Goed gelezen. Computer: leesopdrachten op de computer behorend bij de methode Goed gelezen. Informatie (groep 5/6/7/8): dit zijn werkboeken met diverse opdrachten t.a.v. informatieverwerking. Piccolo: kaarten voor begrijpend lezen. Varia: Begrijpend lezen Boekpresentatie Elk kind heeft een registratiekaart waar de opdrachten op staan. Deze worden afgetekend door de leerkracht. Een blok duurt in het leescircuit 6 weken en en wordt afgesloten met een toets. Begrijpend lezen We starten dit schooljaar met een nieuwe methode voor begrijpend lezen: Tekstverwerken. Deze methode werkt volgens de nieuwste inzichten om het begrijpend lezen goed aan te leren en te oefenen. Naast Tekstverwerken oefenen de kinderen met actuele teksten uit Nieuwsbegrip Schrijven Methode Schrijven in de basisschool. Verwacht wordt dat de kinderen in de klas met een vulpen of goede balpen schrijven. Ouders hoeven geen geld te betalen voor pennen! In groep 3, 4 en 5 wordt het schrijven met een vulpen gestimuleerd. Er wordt een balpen gegeven als het schrijven met een vulpen echt niet lukt. Dit ter beoordeling van de leerkracht. In groep 6, 7 en 8 mogen de kinderen kiezen tussen een balpen of vulpen. De pennen krijgen ze van school. Ook als er een exemplaar stuk gaat krijgen ze van school een nieuwe. Er mag niet worden geschreven met andere pennen Rekenen We werken met de nieuwste versie van de methode Pluspunt

19 De leerstof is per jaar geordend in 12 blokken van 3 weken. Elk blok bestaat uit 15 lessen. De 12e les in elk blok is een toetsles. Naar aanleiding van de resultaten wordt bepaald welke leerlingen enkele onderdelen moeten herhalen en welke leerlingen verrijkingsstof krijgen. Bij de methode hoort ook een computerprogramma Overige vakken: Aardrijkskunde Voor de groepen 5 t/m 8 wordt gewerkt met de methode Hier en Daar. In elk hoofdstuk staat een aardrijkskundig thema centraal. Elke les heeft een instructiedeel en een deel zelfstandig werken. Globaal gezien komt in groep 5 een oriëntatie op de eigen omgeving aan de orde, in groep 6 Nederland, in groep 7 Europa en in groep 8 de wereld. De kinderen krijgen 1 week voor de toets een samenvatting van het hoofdstuk mee naar huis zodat ze die thuis kunnen leren. Daarnaast is er vanaf groep 6 aandacht voor de topografie. De topografische kennis wordt regelmatig getoetst Geschiedenis Voor de groepen 5 t/m 8 wordt gewerkt met de nieuwste versie van de methode Wijzer door de tijd. Groep 5 is een oriënterend jaar. Na afloop van een hoofdstuk krijgen de leerlingen een samenvatting mee om te leren voor een proefwerk. Hiervoor krijgen ze 1 week de tijd. Vanaf groep 6 t/m 8 krijgen de kinderen een samenvatting van het hoofdstuk én hun werkboek mee naar huis om de besproken stof te leren en dan zal hun kennis op school getoetst worden. Het werkboek wordt op de dag van de toets weer meegenomen naar school. Als het werkboek vergeten wordt zal dit worden genoteerd. Als het werkboek thuis zoek raakt kan op school tegen betaling een nieuw werkboek worden aangeschaft Natuur en techniek Voor groep 5 t/m 8 werken we met de methode voor Natuur en techniek. NatuNiek genaamd. Kinderen zijn van nature geïnteresseerd in de wereld om zich heen. Ze spelen buiten, zien planten en dieren. Als kinderen thuis zijn, kijken ze graag televisie. Of ze spelen en werken met de computer. Kinderen knutselen, puzzelen en bouwen. Kortom: ze vinden het leuk om te ontdekken en om zelf te doen. En de methode NatuNiek speelt daar helemaal op in. NatuNiek is een methode die natuur en techniek écht tot leven brengt. Het gedrukte lesmateriaal wordt ondersteund door een cd-rom en door een website met internetopdrachten. Speciale materialen voor natuur, techniek en wetenschap zijn aangeschaft, passend send bij de thema s die aan bod komen Engels Voor groep 7 en 8. Methode: Hello World. Het accent ligt op het begrijpen van de gesproken Engelse taal. Hieruit volgt dat aandacht wordt geschonken aan luisteren, spreken met een juiste formulering en een goede uitspraak. De schrijfactiviteiten dienen ter ondersteuning Expressievakken: Tekenen Zowel vrij als naar opdracht, met daarbij aandacht voor diverse technieken Handvaardigheid Methode Moet je doen. Hierbij komen diverse aspecten en technieken aan de orde Muziek Methode Moet je doen. Hierin komen de diverse aspecten van het muziekonderwijs aan de orde. Dit schooljaar is het 2 e jaar van een 2-jarig project in samenwerking met de Muziekschool. Elke veertien dagen wordt er in elke groep muziekles gegeven door een vakleerkracht. Op de donderdag. Deze stimuleert de groepsleerkracht in het ontwikkelen van muzikale vaardigheden met de kinderen! Zo wordt samen zingen en musiceren nog leuker!

20 Kunst en cultuur Ook in schooljaar bieden we voor groep 3 t/m 8 een 5 tal kleine projecten aan. De kunstzinnige/expressieve vakken hebben hier een prominente plek in, alsmede excursies/uitstapjes. Ook kan er een koppeling met bijvoorbeeld taal en presenteren worden gemaakt. De mogelijkheden verschillen per thema. We kunnen ook de nieuwe Cultuurmap Vlagtwedde gebruiken. Hoe deze middagen er precies uit zien, wordt voorafgaand aan elk project uitgewerkt. Wenda Niemeijer, BEVO docent en ouder van 2 van onze leerlingen, vervult hierin een cruciale rol. De leerkrachten van de groepen 1 en 2 zullen hun eigen gezamenlijke projecten plannen. Zij werken altijd al in thema s Spreekbeurt Vanaf groep 5 worden spreekbeurten gehouden over een onderwerp naar keuze. In groep 6 gaat de spreekbeurt over Nederland. In groep 7 is het onderwerp Europa. In groep 8 moet de spreekbeurt gaan over een belangrijk persoon of een belangrijke gebeurtenis uit de geschiedenis Computers in ons onderwijs De computer biedt vele mogelijkheden. We maken gebruik van programma s die passen bij onze lesmethoden. Op een aantrekkelijke manier kunnen kinderen hun kennis en vaardigheden oefenen en uitbreiden. De computer is ook bij uitstek geschikt bij hulp aan kinderen met leerproblemen. Tevens kan er heel eenvoudig bij het niveau van het kind worden aangesloten. In de hogere groepen leren kinderen op een zinvolle manier met Internet werken. Elke groep heeft de beschikking over 3 of 4 computers en een computer voor de leerkracht. We maken in elke klas gebruik van een digitaal schoolbord Huiswerk Op de informatieavond in september a.s., krijgt u per groep uitgebreid te horen hoe er met huiswerk wordt omgegaan. U krijgt dan een informatieboekje per groep verstrekt, met alle praktische informatie op een rij. Zaken als huiswerk, dictee, proefwerken enz. komen aan de orde Gymnastiektijden voor Groep 1 en 2 Gym/spelen, elke dag buiten of in het speellokaal. Groep 3 en 4a Ma/mi Do.mo Groep 4b en 5 Ma/mi Vrij.mo Groep 6 en 7a Ma/mo Vr/mo Groep 7b en 8 Ma/mi Vr/mo Alle lessen voor groep 3 t/m 8 vinden plaats in de Sporthal. De lessen worden gegeven door de groepsleerkrachten. Juf Anje volgt de opleiding om haar bevoegdheid voor Bewegingsonderwijs te halen. Zij zal dit schooljaar soms ook aan andere groepen lesgeven Kledingvoorschriften en afspraken gym Het dragen van gymkleding is verplicht. Als het kind geen gymkleding heeft meegenomen, mag/kan het niet deelnemen aan de gymles. In groep 3 t/m 5 moet het kind dan plaatsnemen op de tribune en toekijken bij de gymles

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Hoofdvestiging: Kon. Wilhelminastraat 10 7031 AC Wehl 0314-681330 Dislocatie Raadhuisplein 1 7031 AW Wehl 0314-681330 Nevenvestiging: Nieuw Wehlseweg 23 7031 HV Nieuw-Wehl

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.1 Naam, adres, telefoon, e-mail, website 3 1.2 Naam en logo 3 1.3 Schoolbeschrijving: onze visie 4 1.4 Schoolbeschrijving: de cijfers 8 1.5 Bestuursvorm en

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 Utrecht, februari 2013 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. hart. Het is tijd voor onderwijs waarin... In dit onderwijs... leren methanden hoofd

Schoolgids 2014-2015. hart. Het is tijd voor onderwijs waarin... In dit onderwijs... leren methanden hoofd Schoolgids 2014-2015 Het is tijd voor onderwijs waarin... - kinderen leren met hoofd, hart en handen - kinderen hun sociale, cognitieve, emotionele en creatieve vaardigheden oefenen - kinderen meer leren

Nadere informatie

2010-2011. Onderzoek aanvankelijk lezen groep 3. Jessica van Leth

2010-2011. Onderzoek aanvankelijk lezen groep 3. Jessica van Leth Onderzoek aanvankelijk lezen groep 3 Jessica van Leth 2010-2011 Voor mijn afstudeeronderzoek zal ik in samenwerking met mijn collega s van DOK12, onderzoek doen naar het aanvankelijk leesproces van groep

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN _ Hoofdstuk 1 Inleiding _ Hoofdstuk 2 Uitgangspunten obs Kloosterveen _ Hoofdstuk 3 Stappenplan

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie