SPORTLINK CLUB SEPA- MIGRATIEPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPORTLINK CLUB SEPA- MIGRATIEPLAN"

Transcriptie

1 SPORTLINK CLUB SEPA- MIGRATIEPLAN Datum Auteur : 1 juni 2013 : Pieter Schoneveld, Dexels BV

2 Inleiding De Single Euro Payments Area (SEPA) is het gemeenschappelijke betaalgebied waar de euro de geldende valuta is. Binnen SEPA hebben de banken afgesproken om twee uniforme girale betaalproducten aan te bieden: SEPA Credit Transfer, de Europese overschrijving SEPA Direct Debit, de Europese incasso Met de Euro- incasso producten geven de Nederlandse banken invulling aan de SEPA Direct Debit. De regels omtrent de Europese betaalproducten zijn door de European Payments Council (EPC) opgesteld. Voor Euro- incasso heeft dit geresulteerd in een gestandaardiseerd bericht PAIN , waarmee organisaties bestanden met daarin batches kunt aanleveren. Aangezien de standaard de nodige ruimte laat voor interpretatie, zijn er ook aanvullende Nederlandse (van NVB) en bank specifieke gebruiksregels. Deze bank specifieke gebruiksregels liggen over het algemeen vast in de algemene van de bankrelatie. Afhankelijk van de voorwaarden bij de verschillende banken wordt er onderscheid gemaakt tussen de gewone Euro- Incasso en de Bedrijven Euro- incasso. Voor de Bedrijven Euro- incasso gelden er over het algemeen strengere voorwaarden. Verenigingen kunnen terugvallen op de gewone Euro- incasso. Het zal van de Bankrelatie van een Bond afhangen of hiervoor ook de gewone Euro- incasso regels kunnen worden toegepast of dat de Bedrijven Euro- incasso van toepassing is. Vanaf 1 februari 2014 is er geen verschil meer tussen binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen en incasso's in Europa. Het nieuwe systeem is gebaseerd op SEPA (Single Euro Payments Area). Gezien de impact van de invoering van SEPA voor bonden en verenigingen hebben we besloten om dit document op te stellen waarin we zo goed mogelijk proberen uit te leggen welke stappen door de gebruikers van de Sportlink applicaties moeten worden ondernomen en de hulp die hierbij door de Sportlink applicatie wordt geboden. Op enkele plekken zal hierover, indien relevant een verwijzing naar de Bedrijven Euro- incasso worden gemaakt. De volgorde van de hoofdstukken komt overeen met de stappen die binnen die binnen Sportlink Club achtereenvolgens genomen moeten worden om over te stappen op SEPA. Stap 1 Afsluiten nieuwe incasso- overeenkomst Ten eerste dient de vereniging een standaard Europees incasso- overeenkomst aan te gaan met haar bankrelatie. Er wordt dan een Incassant- ID toegekend. Met het Incassant- ID is de vereniging als incassant in het hele SEPA gebied op een uniforme manier herkenbaar. Het Incassant- ID moet opgenomen worden in iedere incasso- opdracht. De bank van de Debiteur vermeldt dit bij iedere afschrijving uit hoofde van een standaard Europese- incasso. Als besloten wordt om van bank te veranderen, zal het Incassant- ID dat oorspronkelijk is toegekend, van toepassing blijven. Het certificaat van het oorspronkelijke Incassant- ID moet aan de nieuwe bank worden verstrekt.

3 Invoeren Bankcontracten SEPA euro incasso vereist dat er ook informatie van de incasso- overeenkomsten tussen de vereniging en de bank worden vastgelegd en meegenomen in het SEPA betaalbestand. Om dit mogelijk te maken is er een nieuw type organisatie geïntroduceerd, namelijk een Bankrelatie. Een bankrelatie kan worden ingevoerd via de menukeuze: Contributie- >Instellingen >Bankrelaties: Omdat er over het algemeen maar enkele bankrelaties zijn verschijnt onmiddellijk na de menukeuze een Zoekresultatenscherm : Via dubbelklik op een regel verschijnt het scherm met de detailgegevens, zoals we dat ook kennen bij de gewone organisaties.

4 Onder het tabblad Bankcontracten kunnen we vervolgens gegevens invoeren van de verschillende contracten die een vereniging met haar bankrelatie(s) kan hebben. Het betreft hier een contract voor een gewone rekeningcourant- rekening met eventueel een addendum voor automatische incasso of een overeenkomst(en) voor bepaalde spaar- en/of beleggingsrekeningen. Rekeningcourant Iedere vereniging zal een rekening willen openen. Over het algemeen zal dit een zakelijke rekeningcourant zijn. Met de bank kunnen bepaalde voorwaarden worden overeengekomen die gekoppeld zijn aan deze zakelijke rekening. Per bank kan dit verschillend zijn. De meest voorkomende voorwaarden kunnen als informatie bij het contract van de zakelijke rekening worden vastgelegd. Na klikken op verschijnt er een dialoogscherm waarin de informatie over de overeenkomst kan worden vastgelegd. De liquiditeitsruimte wordt berekend aan de hand van de actuele stand van de rekening en de overeengekomen kredietlimiet. Incasso overeenkomst Pas nadat de gegevens van de zakelijke rekening zijn vastgelegd kunnen de specifieke gegevens voor de incasso worden vastgelegd. De incasso- overeenkomst wordt gekoppeld aan een zakelijke rekening.

5 Door te klikken op verschijnt het dialoogvenster waarin de gegevens over de incasso- overeenkomst kunnen worden vastgelegd. Het betreft: 1. Rekening courant: Kies hier IBAN nummer dat op de incasso- overeenkomst met de bankrelatie staat; 2. Contractnummer: Het referentie- nummer dat de bankrelatie aan de Euro incasso- overeenkomst heeft toegekend; 3. Omschrijving: De omschrijving van de overeenkomst, deze staat meestal ook op de Euro incasso- overeenkomst; 4. Begindatum: De datum waarop de overeenkomst van kracht wordt; 5. Einddatum: De datum waarmee de looptijd van de overeenkomst wordt bepaald; 6. Incassant- ID: Het door de bank toegekende unieke Incassant- ID, dat ook voor overeenkomsten nu en in de toekomst voor andere Euro incasso- overeenkomsten wordt gebruikt; 7. Frequentie: Het aantal malen per jaar dat er een incasso run zal worden aangeboden; 8. Aantal opdrachten/batch: Hier moet het maximum aantal opdrachten dat in een incasso batch wordt aangeboden worden vermeld. Hierop wordt gecontroleerd door de bank. Als het aantal het maximum overschrijd, zal de incasso run niet worden verwerkt door de bank; 9. Maximum bedrag per batch: Indien dit bedrag wordt overschreden zal de run niet door de bank worden verwerkt. 10. Periode limiet: Dit is de limiet in een bepaalde periode, dat wil zeggen het cumulatieve bedrag dat binnen een gedefinieerde periode (bijvoorbeeld een jaar) kan worden geïnd. Indien dit wordt overschreden zal de run niet door de bank worden verwerkt. Stap 2 - Converteren naar IBAN De eerste stap die moet worden genomen is het converteren van de bestaande bankrekeningnummers van de debiteuren over te zetten naar het International Bank Account Number (IBAN). De Nederlandse IBAN is opgebouwd uit:

6 - 1 e en 2 e positie: Landencode - 3 e en 4 e positie: Controle getal - 5 e t/m 8 e positie: Bankcode - 8 e t/m 17 e positie: Oorspronkelijke banrekeningnummer Er bestaat een service voor het omzetten van de huidige bankrekening nummers, het zijn stuk voor stuk, hetzij door het aanleveren van een batch. Zie hiervoor: Sportlink heeft echter besloten om zelf een routine te ontwikkelen waarmee de bankrekeningnummers eenvoudig omgezet kunnen worden naar IBAN en weer terug naar bankrekeningnummers. Hierdoor is het omzetten niet alleen een stuk eenvoudiger maar tevens is het mogelijk om eerst een test bestand voor de SEPA incasso aan te maken en voor de daadwerkelijke overstap naar ClieOp bestanden aan te maken. ClieOP werkt namelijk alleen met de bestaande bankrekeningnummers. Het converteren van de rekeningnummers werkt als volgt: De functie om de bank/gironummers om te zetten naar IBAN staat onder het menu Vereniging- >Onderhoud- >Converteer rekeningnummers. Na de menukeuze verschijnt het volgende scherm: Allereerst wordt gevraagd welke conversie moet worden uitgevoerd, dat wil zeggen naar of van IBAN en vervolgens wordt gevraagd om een betaalwijze (of

7 alle) in te voeren. De conversie kan dus stapsgewijs per betaalwijze worden uitgevoerd. Vervolgens kan gekozen worden om een Testconversie uit te voeren door te klikken op waarna de regels verschijnen van de leden waarvan het IBAN nummer kon worden bepaald. Door te klikken op groene vinkje wordt de conversie doorgevoerd. Door de functie opnieuw aan te roepen en te kiezen voor Van IBAN kan deze actie weer worden teruggedraaid. Omdat er de laatste tijd veel reorganisaties bij banken plaatsvinden kan het zijn dat bepaalde nummers niet goed worden omgezet. Controleer daarom het resultaat en meld de probleemgevallen aan Sportlink helpdesk en/of zet deze handmatig om door middel van Bij het invoeren van een IBAN wordt checkdigit controle uitgevoerd zodat het bijna niet mogelijk is om een niet bestaand nummer in te voeren. Stap 3 - Machtigingen Een belangrijk onderdeel van de SEPA euro incasso is het feit van de strengere controle op afgegeven machtigingen. Om dit mogelijk te maken kunnen de machtigingen worden geregistreerd bij de leden en overige debiteuren. Machtigingsformulier Om gebruik te kunnen maken van de Euro- incasso dient de Incassant (Bond of Vereniging) in het bezit te zijn van een door de Debiteur (Lid) ondertekende schriftelijke SEPA Machtiging. Met het ondertekenen van deze Machtiging geeft de Debiteur toestemming aan zijn bank en aan de Incassant om incassobetalingen te laten uitvoeren. Het staat de Incassant vrij om het Machtigingsformulier zelf te ontwerpen. Het formulier dient in ieder geval de volgende elementen te bevatten: 1) De titel van de Euro- incasso Machtiging dient het woord SEPA te bevatten; 2) Naam, adres, woonplaats en land Incassant;

8 3) Het Incassant- ID. Dit unieke nummer ontvangt de Incassant, middels een Certificaat, van de Bank bij het ondertekenen van het Euro- incasso contract; In Nederland is het Incassant- ID opgebouwd uit 19 posities. De posities 5, 6 en 7 vormen de zogenaamde business code. Deze business code mag door de incassant naar eigen inzicht worden ingevuld. De waarde van deze business code wordt niet gebruikt om de machtiging uniek te identificeren. De business code kan door de Incassant flexibel gebruikt worden; 4) Het machtigingskenmerk. Door de Incassant zelf te bepalen, en mag uit maximaal 35 alfanumerieke posities bestaan. In combinatie met het Incassant- ID vormt het machtigingskenmerk een unieke referentie naar de machtiging. De Incassant kan het machtigingskenmerk al op de machtiging opvoeren, voordat het ter invulling en ondertekening aan de Debiteur wordt verstuurd of ná ontvangst van het door de Debiteur getekende machtigingsformulier aan de machtiging toekennen. Sportlink heeft er voor gekozen om de machtiging eerst te registreren bij het lid met een, door de applicatie uitgegeven, uniek kenmerk, bestaande uit de Clubcode en een volgnummer van 7 posities. De registratie van de machtiging kan worden afgerond door het invullen van de datum van ondertekening. Alleen ingeval van de zogenoemde Bedrijven Euro- incasso, moet de Debiteur zelf het machtigingskenmerk en de overige gegevens aan zijn bank doorgeven voordat de eerste incasso- transactie wordt aangeleverd; 5) Op de machtiging moet worden aangegeven of het een Euro- incasso of een Bedrijven Euro- incasso betreft en of het een éénmalige of een doorlopende incasso betreft; 6) Op de machtiging dient de termijn waarbinnen een de Debiteur een verzoek tot terugboeking bij de haat bank kan worden ingediend; 7) Naam en adres van de Debiteur; 8) Plaats en datum van ondertekening; 9) Handtekening van de Debiteur. Na het invoeren van de machtigingen in Sportlink Club (zie hierna) kan deze worden afgedrukt, waarbij er een keus kan worden gemaakt om een machtiging af te drukken waarop geen handtekening benodigd is, omdat er al een oude nog geldige, ondertekende machtiging aanwezig is, of een machtiging die ter ondertekening moet worden toegestuurd aan de Debiteur. Bijvoorbeeld:

9 Geldigheid bestaande machtigingen Het is mogelijk dat bestaande Machtigingen van de Nederlandse Incasso- varianten schriftelijke en telefonische Doorlopende Machtiging Algemeen en/of Doorlopende Machtiging Bedrijven door de Incassant voor Euro- incasso opdrachten kunnen worden hergebruikt. Deze mogelijkheid moet dan wel in de nieuwe overeenkomst of in de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de nieuwe overeenkomst worden vermeld. Een nieuwe door de Debiteur ondertekende machtiging is dan niet nodig. De Incassant vult de bestaande machtiging aan met onderstaande verplichte gegevens. Deze gegevens moeten electronisch worden vastgelegd, zodat deze in de incasso- opdracht kunnen worden vermeld, het betreft: 1) Het Incassant ID. Dit unieke nummer ontvangt de Incassant van de Bank bij het ondertekenen van het Euro- incassocontract; 2) Het IBAN nummer van de Debiteur; 3) Het machtigingskenmerk; 4) De datum van ondertekening is in dit geval altijd , zelfs als de werkelijk datum van ondertekening na deze datum is ligt. Verder dient de Debiteur ruimschoots vóór het versturen van de eerste Euro- incasso- opdracht te informeren over bovengenoemd Incassant- ID en het kenmerk van de machtiging. Geldige bestaande machtigingen invoeren in Sportlink Club Zoals uit het bovenstaande kan worden afgeleid zijn er twee wegen om machtigingen aan te maken, namelijk de nieuwe en de oude nog geldige machtigingen. Omdat de meeste verenigingen al werken met automatische incasso en beschikken over geldige machtigingen worden dit eerst behandeld.

10 De machtigingen kunnen in bulk worden aangemaakt met behulp van een functie die is ondergebracht in het menu: Contributie- >Instelligen- >Machtigingen aanmaken: Er zullen alleen machtigingen worden aangemaakt voor leden waarbij ten eerste de betaalmethode Automatische incasso is geselecteerd en ten tweede over een geldige IBAN beschikken en ten derde geen (geldige) machtiging aan zich gekoppeld hebben. Om de machtigingen aan te maken moet dus Stap 2, het converteren naar IBAN, worden uitgevoerd. Na de keuze van de optie machtigingsformulieren verschijnt het volgende scherm: Voordat de machtigingen worden geprint kan worden aangegeven of het adres dat van de penningmeester of dat van de secretaris moet zijn. Ook kunnen door middel van het vinkje bepaalde leden uit de bovenstaande lijst uitgesloten worden voor het aanmaken van een machtiging. De machtiging hoeft niet nogmaals ondertekend te worden omdat de oude machtiging nog juridisch waarde heeft. De print ziet er als volgt uit:

11 De machtigingen worden per lid onder het persoonsscherm geplaats onder het tabblad betaalgegevens. De gegevens zijn volledig automatisch ingevuld maar kunnen op deze plek gewijzigd worden door dubbelklikken op de machtiging. Het is wel van belang dat de ingangsdatum (vereiste van de bank) op 1 november 2009 blijft staan als het om een oude machtiging gaat.

12 Nieuwe machtigingen invoeren in Sportlink Club Onder het zelfde tabblad als hierboven kan een nieuwe machtiging worden ingevoerd door klikken op. De betekenis van de velden wordt hieronder stuk voor stuk behandeld om dat deze belangrijk zijn voor de wijze waarop een SEPA incasso- opdracht wordt uitgevoerd. 1. Kenmerk: Dit is geen invoerveld, het unieke kenmerk wordt automatisch toegekend tijden het opslaan van de gegevens en bestaat uit de code waaronder de vereniging bekend is in het systeem gevolgd door een volgnummer; 2. Type machtiging: Hier kan worden aangegeven of het een doorlopende of een eenmalige machtiging betreft; 3. Uitgifte datum: Dit is datum waarop de machtiging is aangemaakt. Deze datum heeft geen invloed op de aanmaak van de een incasso- opdracht; 4. Ingangsdatum: De datum vanaf welk moment de eerste incasso kan worden uitgevoerd. Hierop wordt bij de aanmaak van een incasso- opdracht gecontroleerd; 5. Einddatum: De datum vanaf welk moment er geen incasso s aangemaakt mogen worden. Hierop wordt bij de aanmaak van een incasso gecontroleerd; 6. Frequentie: Deze zou in principe overeen moeten komen met de bij het lid ingestelde betaalperiode, maar er vind geen controle op plaats, ook niet bij het aanmaken van de incasso; 7. Maximum bedrag per incasso: Dit is het maximum bedrag van een individuele incasso- opdracht van het lid. Hierop wordt gecontrollerd tijdens het aanmaken van de SEPA inasso- opdracht; 8. Ondertekend: De datum waarop het lid de machtiging ondertekend heeft. Het kan dus zijn dat de ingangsdatum voor de datum van ondertekening ligt om te voorkomen dat de inning te lang op zich laat wachten; 9. Aantal: Dit is het aantal incasso s dat op basis van de machtiging is uitgevoerd; 10. Eerste keer: De bank verlangt dat de eerste incasso gekoppeld aan een machtiging als zodanig wordt gekenmerkt ( First ). Dit geldt ook voor de machtiging die aangemaakt zijn op basis van bestaande machtigingen vóór het SEPA tijdperk. Elke volgende incasso na de eerste krijgt het kenmerk Recurrent ;

13 11. Omschrijving: Dit is een vrij veld om de machtiging te duiden, bijvoorbeeld Contributies en eenmalige kosten. Onder eenmalige kosten vallen dan bijvoorbeeld inschrijfgelden en boetes.; Document: De bestandsnaam van het gekoppelde document; 12. Omschrijving: Een extra omschrijving om het document te kenmerken. Na het invoeren van de gegevens wordt eerst gecontroleerd of er al een geldige machtiging is voor de periode waarop de machtiging betrekking heeft. De oude machtiging wordt beëindigd als de datum van ingang van de nieuwe overlapt met de oude machtiging. Als de ingangsdatum van de nieuwe machtiging in de toekomst ligt zal de oude automatisch worden beëindigd op de datum van de nieuwe of de ingegeven einddatum van de oude machtiging. Het printen van de machtiging werkt in dit geval stuk voor stuk. Er kan gekozen worden om een machtiging te printen om deze te laten ondertekenen door te kiezen voor of een kopie te printen door te kiezen voor. Een ondertekende machtiging kan worden gescand en als document worden toegevoegd aan de betreffende machtiging. Open de machtiging en klik op.

14 Kies vervolgens de bestandsnaam van het gescande document en klik op. Controle op volledigheid ingevoerde machtigingen Om na te gaan of bijvoorbeeld iedereen die per automatische incasso betaald ook een machtiging heeft, is een kolom machtiging geïntroduceerd in het zoekresultatenscherm bij personen. Invoeren van machtigingen bij debiteuren (niet leden) Net als bij leden kunnen betalingen van debiteuren ook via een incasso worden geïnd. Op dezelfde wijze als bij leden kunnen kan bij een organisatie een machtiging worden ingevoerd onder het tabblad machtigingen bij organisaties. Anders dan bij leden zal er veelvuldiger gebruik gemaakt worden van éénmalige machtigingen. Deze machtigen zijn in principe een jaar geldig en vervallen zodra er een incasso is uitgevoerd, dat wil dan wordt er automatisch een einddatum ingevuld.

15 Stap 4 Aanmaken (test)euro- incasso run Nadat alle handelingen zoals hierboven aangegeven zijn uitgevoerd kan er een testrun worden aangebonden aan de bank op basis van de actuele gegevens. Desnoods kan deze test, die uiteraard wel afgestemd moet worden met de bank meerdere keren herhaald worden. Indien om wat voor reden dan de testperiode lang gaat duren kan worden besloten alsnog een ClieOp bestand aan te leveren. Het IBAN nummer moet dan wel weer omgezet worden naar een gewoon bankrekeningnummer. Gelukkig kan dat ook automatisch worden gedaan zoals beschreven onder Stap 1. Het aanmaken van een SEPA euro- incasso bestand geschiedt op dezelfde wijze als het ClieOp bestand. Hiervoor wordt een apart icoontje geactiveerd. In de eerste periode zullen een aantal pilot verenigingen de test uitvoeren. Voor diegene die meedoen aan de pilot wordt het SEPA icoontje geactiveerd. Informatie inzake ID s De vereniging is verplicht om het lid of debiteur ruim vóór de eerste incassering te informeren over het Incassant- ID en het unieke machtigingskenmerk. Dat kan bijvoorbeeld via een brief of e- mail. Het is niet toegestaan om bedragen te incasseren als de debiteur nog niet op de hoogte is van uw Incassant- ID en zijn machtigingskenmerk. Let op: Het vermelden van het Incassant- ID en/of machtigingdkenmerk op de website volstaat niet. Verplichte vooraankondiging In de verplichte vooraankondiging wordt de debiteur geïnformeerd over het te incasseren bedrag. Ook moet de exacte datum van de incasso worden genoemd Het bedrag wordt binnen enkele dagen afgeschreven mag dus niet meer. De factuur wordt aangepast zodat de incasso- datum hierop wordt vermeld en de factuur als vooraankondiging kan dienen. Informatie via incasso alert De bank van de debiteur informeert haar (particuliere) klanten

16 over een eerste of eenmalige incasso die afgeschreven gaat worden. Doordat de debiteur van tevoren door zijn bank wordt geïnformeerd, kan hij de incasso tot en met de uitvoeringsdatum weigeren. De Nederlandse banken hebben daarvoor samen met de Consumentenbond een Incasso Alert ontwikkeld. De bank informeert via de Incasso Alert zowel particuliere als zakelijke gebruikers. Er zijn echter ook banken die hun klanten over iedere aankomende Euro- incasso informeren. Er wordt geadviseerd om er altijd voor te zorgen dat de debiteur wordt informeert over de incasso, voordat hij door zijn eigen bank geïnformeerd wordt. Voorkom verwarring bij uw debiteur en neem de volgende termijnen in acht: Uiterlijk zeven werkdagen voor de verwerkingsdatum als er voor het eerst wordt incasseert. Uiterlijk vier werkdagen voor de verwerkingsdatum als al eerder is geïncasseerd. ideal Het is niet zeker dat de banken die ideal mogelijk maken, gelijktijdig met internetbankieren en daarmee ook met ideal op SEPA overstappen. In de overgangsperiode naar SEPA moet het mogelijk zijn daarom gelijktijdig gewone ideal en SEPA ideal bijschrijvingen te kunnen ontvangen. ideal wordt op dit moment bij een beperkt aantal verenigingen gebruikt, waarbij er nu ook een restrictie is namelijk dat ideal alleen gebruikt kan worden voor verenigingen met een ING rekening. Dit is het gevolg van het feit dat Sportlink als Merchant geregistreerd wordt en de vereniging onder de Sportlink merchant code contractueel met ideal kan werken. Dit wordt in de komende periode aangepast. De vereniging zal dan zich zelf een Merchant bij de bank moeten aanmelden. Het voordeel hiervan is dat ideal dan voor alle banken die ideal ondersteunen kan worden ingericht. Rekeningafschriften Het inlezen van rekeningafschriften (MT940) stond al op de rol om te ontwikkelen. Nu er een nieuwe standaard is worden de MT940 ontwikkelingen stopgezet en zullen we ons richten op het nieuwe CAMT.053 formaat.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

Starten met de Euro-incasso

Starten met de Euro-incasso Starten met de Euro-incasso Het Nederlandse betalingsverkeer wordt steeds Europeser. Europese landen en banken werken aan de invoering van één Europese betaalmarkt (Single Euro Payments Area, afgekort

Nadere informatie

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website:

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website: Er vinden de komende tijd grote veranderingen plaats binnen het Europese betalingsverkeer, welke ook gevolgen hebben voor het gebruik van CASH. Wij willen u graag op de hoogte stellen dat CASH deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s

Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s Als gevolg van de invoering van SEPA wordt de huidige Nederlandse incasso vervangen door de Europese incasso. Dit heeft gevolgen voor uw administratie

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5) Aanvulling handleiding (voor versie 7.5) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Van de huidige Nederlandse incasso. en de zakelijke Europese incasso. Inleiding. Wat moet u doen. Aanvullende informatie. Mei 2014 Versie 2.

Van de huidige Nederlandse incasso. en de zakelijke Europese incasso. Inleiding. Wat moet u doen. Aanvullende informatie. Mei 2014 Versie 2. Van de huidige Nederlandse incasso naar de zakelijke Europese incasso Inleiding Waarom een nieuwe zakelijke Europese incasso Wat is de zakelijke Europese incasso Wat moet u doen 1. Verzamel informatie

Nadere informatie

Bedrijven SEPA machtiging

Bedrijven SEPA machtiging Bedrijven SEPA machtiging Via Rabo Financial Logistics Portal (RFLP) kunt u gebruik maken van de toepassing Bedrijven SEPA machtiging om een machtiging te registreren voor Bedrijven Euroincasso s. Zonder

Nadere informatie

Twee versies: Algemeen overigen (pagina 2 4) Rabobank en City (pagina 5 8)

Twee versies: Algemeen overigen (pagina 2 4) Rabobank en City (pagina 5 8) Twee versies: Algemeen overigen (pagina 2 4) Rabobank en City (pagina 5 8) Algemeen Amsterdam, 5 september 2013 Betreft: doorlopende machtiging Nationale Bioscoopbon Geacht NVB lid, In juni heeft u van

Nadere informatie

Starten met de zakelijke Europese incasso. Voor nieuwe incassanten

Starten met de zakelijke Europese incasso. Voor nieuwe incassanten Starten met de zakelijke Europese incasso Voor nieuwe incassanten Inleiding Waarom een nieuwe zakelijke Europese incasso Wat is de zakelijke Europese incasso Wat moet u doen? 1. Verzamel informatie over

Nadere informatie

Accept Financieel en SEPA. Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken.

Accept Financieel en SEPA. Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken. Accept Financieel en SEPA Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken. Het formaat voor het aanleveren van verzamelbetalingen en incasso s verandert van het huidige ClieOp03

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Hoofstukindeling Incasso PC Leden

Hoofstukindeling Incasso PC Leden Hoofstukindeling Incasso PC Leden 1 Voorwoord SEPA... 2 2 Voorwaarden vooraf... 3 3 Inrichten PC Leden voor de incasso... 4 3.1 Inrichting contract PC Leden... 4 3.2 De machtigingen administratie (het

Nadere informatie

Makkelijk betalen in Europa. Dat is het idee.

Makkelijk betalen in Europa. Dat is het idee. Makkelijk betalen in Europa. Dat is het idee. Stappenplan: van Nederlandse incasso naar Euro-incasso Waarom een Europese incasso? Het Nederlandse betalingsverkeer wordt steeds Europeser. Europese landen

Nadere informatie

ROSA software voor de kinderopvang

ROSA software voor de kinderopvang Over op de IBAN ROSA software voor de kinderopvang Kenmerk: ROSA_IBAN.doc 2004-2013 MULDATA http://www.muldata.nl info@muldata.nl Systeem : ROSA over op de IBAN pagina: 2 Hoofdstuk : Inleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, november 2017 SEPA-incasso 2 Inleiding Wilt u uw debiteuren incasseren? Dan moet u een

Nadere informatie

Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso. Scipio Update 2014

Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso. Scipio Update 2014 Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso Scipio Update 2014 januari 2014 Inleiding In Europa wordt het betalingsverkeer gestandaardiseerd. Automatische afschrijvingen en overschrijvingen in

Nadere informatie

Handleiding Profin. Sepa Betalen en incasseren. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Handleiding Profin. Sepa Betalen en incasseren. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Handleiding Profin Sepa Betalen en incasseren Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Bedrijfsconstanten pagina 4 Algemene instellingen pagina 4 Banken pagina 5 Crediteuren pagina 7 Tabblad

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Wij vervangen alle betaalproducten door producten die voldoen aan de regels voor SEPA (Single Euro Payments Area). SEPA heeft

Nadere informatie

Hoofstukindeling Incasso PC Leden

Hoofstukindeling Incasso PC Leden Hoofstukindeling Incasso PC Leden 1 Voorwoord SEPA... 2 2 Voorwaarden vooraf... 2 3 Inrichten PC Leden voor de incasso... 3 3.1 Inrichting contract PC Leden... 3 3.2 De machtigingen administratie... 5

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Wij vervangen alle betaalproducten door producten die voldoen aan de regels voor SEPA (Single Euro Payments Area). SEPA heeft

Nadere informatie

HANDLEIDING SEPA. Inhoud

HANDLEIDING SEPA. Inhoud HANDLEIDING SEPA Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Bankdagboeken gereed maken voor SEPA... 2 2.1 Invullen van IBAN-nummer... 2 2.2 Koppelen SEPA-banktype... 2 3 Crediteuren instellen voor SEPA... 3 4 Debiteuren

Nadere informatie

Oranje is Samen ondernemen WELKOM

Oranje is Samen ondernemen WELKOM Oranje is Samen ondernemen WELKOM Juni 2013 Oranje is kansen zien Oranje is ING ING zet zich in voor Ondernemend Nederland. Dit doen we door het bieden van financiële oplossingen en het gemakkelijk maken

Nadere informatie

Incassomachtigen. voor bedrijven

Incassomachtigen. voor bedrijven Incassomachtigen voor bedrijven Voor de zakelijke markt kennen we twee soorten machtigingen: de Euro-incassomachtiging en de Bedrijven Euro-incassomachtiging. Deze machtigingen kunnen zowel op papier als

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Wij vervangen alle betaalproducten door producten die voldoen aan de regels voor SEPA (Single Euro Payments Area). SEPA heeft

Nadere informatie

Contributie via automatische incasso: doen!

Contributie via automatische incasso: doen! Contributie via automatische incasso: doen! Het versturen van acceptgiro s is voor u als ledenadministrateur en/of penningmeester ieder jaar weer een heel karwei. Vervolgens moet u ook nog betalingen controleren

Nadere informatie

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1 Handleiding SEPA 1 Inhoud Inleiding... 3 Algemene instellingen... 4 IBAN omnummering... 5 IBAN & BIC... 6 Automatische Incasso s & Betalingen... 8 Acceptgiro s... 11 Systeemtest IBAN-acceptgiro s... 13

Nadere informatie

Starten met de standaard Europese incasso. Voor nieuwe incassanten

Starten met de standaard Europese incasso. Voor nieuwe incassanten Starten met de standaard Europese incasso Voor nieuwe incassanten Inleiding Waarom een nieuwe standaard Europese incasso Wat is de standaard Europese incasso Wat moet u doen 1. Verzamel informatie over

Nadere informatie

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN Iedereen in Nederland gaat de komende jaren gebruik maken van IBAN (International Bank Account Number* ) als rekeningnummer. Dit geldt voor bedrijven en consumenten, maar ook voor verenigingen. Ook de

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

Handleiding installeren SEPA incasso s. in AllSolutions. Pagina 1 van 20

Handleiding installeren SEPA incasso s. in AllSolutions. Pagina 1 van 20 Handleiding installeren SEPA incasso s in AllSolutions Pagina 1 van 20 Inhoud 1. SEPA... 3 2. Parameters Bedrijven/Afdelingen... 4 3. Parameters Debiteuren... 5 4. Omnummeren IBAN Nederlandse debiteuren...

Nadere informatie

2. Machtigingadministratie

2. Machtigingadministratie 2. Machtigingadministratie Inleiding Binnen iedere kinderopvangorganisatie zullen er specifieke vragen zijn over bepaalde processen binnen The Nanny. Met dit document willen wij u een handreiking geven,

Nadere informatie

Handleiding REMS SEPA deel 2 versie 3.6B01 december 2013

Handleiding REMS SEPA deel 2 versie 3.6B01 december 2013 Handleiding REMS SEPA deel 2 versie 3.6B01 december 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsbestand, elektronisch

Nadere informatie

SEPA Instellen. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl. SEPA activeren voor uw vereniging

SEPA Instellen. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl. SEPA activeren voor uw vereniging 1 / 9 SEPA Instellen SEPA activeren voor uw vereniging Als eerste gaat u naar het beheercentrum om SEPA te activeren. U kiest voor beheercentrum en vervolgens voor het onderdeel IBAN / SEPA Aan de rechtste

Nadere informatie

en de Europese overschrijving

en de Europese overschrijving De Europese overschrijving Inleiding Waarom een nieuwe Europese overschrijving Wat is de Europese overschrijving Wat moet u doen? 1. Verzamel informatie over de Europese overschrijving 2. Benoem een projectleider

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank. Een bank met ideeën.

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank. Een bank met ideeën. Makkelijk over op IBAN en SEPA Rabobank. Een bank met ideeën. Agenda SEPA toegelicht Wat verandert er? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank helpt u op weg! Aan de slag met de

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank Noord Twente

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank Noord Twente Makkelijk over op IBAN en SEPA Rabobank Noord Twente Agenda SEPA toegelicht Wat verandert er? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank helpt u op weg! Handige tips en tricks Projectenfonds

Nadere informatie

SEPA en SKG DOEL. Praktische informatie en goede tijdlijnen om uw bankzaken voor SEPA tijdig te regelen

SEPA en SKG DOEL. Praktische informatie en goede tijdlijnen om uw bankzaken voor SEPA tijdig te regelen 1 DOEL Praktische informatie en goede tijdlijnen om uw bankzaken voor SEPA tijdig te regelen 2 Overschrijvingsformulieren ideal Acceptgiro Incasso SKG Online Informatiestromen Overig Tijdpad Informatie

Nadere informatie

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software SEPA en uw PxPlus/ProvideX software CLIEOP vervalt, SEPA komt hiervoor in de plaats Nederland gaat op 1 februari 2014 over op het Europese betalingssysteem, SEPA (Single Euro Payments Area). We gaan niet

Nadere informatie

Eén manier van betalen in Europa

Eén manier van betalen in Europa Eén manier van betalen in Europa Op 1 februari 2014 is de Europese betaalmarkt een feit. Zorg ervoor dat u ruim op tijd klaar bent voor de nieuwe manier van betalen. De Europese betaalmarkt Op 1 februari

Nadere informatie

Augustus 2014. Handleiding Euro-incasso. Incasseren zonder boekhoudpakket. Samen sterker

Augustus 2014. Handleiding Euro-incasso. Incasseren zonder boekhoudpakket. Samen sterker Augustus 2014 Handleiding Euro-incasso Incasseren zonder boekhoudpakket Samen sterker Inhoud 1 Inleiding 2 De Euro-incasso 2.1 Algemeen 2.2 Incasseren in het buitenland 2.3 Het incassocontract 2.4 Uw Incassant

Nadere informatie

SEPA komt er aan! 1 februari 2014. Februari 2013 FJ Dalstra Doest

SEPA komt er aan! 1 februari 2014. Februari 2013 FJ Dalstra Doest SEPA komt er aan! 1 februari 2014 Februari 2013 FJ Dalstra Doest Inleiding Naar aanleiding van de presentatie SEPA komt er aan!, ontvangt u deze hand out. Hierin staan de onderwerpen, die in de presentatie

Nadere informatie

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk Zo werkt het Incasseren en betalen via Mijn ING Zakelijk Een incasso- of betaalopdracht levert u gemakkelijk aan via Mijn ING Zakelijk. Daarin kunt u al

Nadere informatie

SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0

SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0 SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0 Eerste beschikbaarheid: 11 november 2013 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, november 2016 SEPA-incasso 2 Inleiding Wilt u uw debiteuren incasseren? Dan moet u een

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Installatie bankrekeningnummers omzetten naar IBAN

UNIT4 Multivers Installatie bankrekeningnummers omzetten naar IBAN UNIT4 Multivers Installatie bankrekeningnummers omzetten naar IBAN Datum: 22-4-2013 Versie: 1.0 Inhoud Inleiding... 3 Wat doet de Multivers Installatie IBAN omzetter?... 5 Stappen/controles uit te voeren

Nadere informatie

9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1

9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1 9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1 Omzetten bankrekeningen naar IBAN s, volgens de SEPA-regels, voor ItsClean Inleiding Met ingang van 1 februari 2014 kunt u de bestaande (=oude) bankrekeningnummers

Nadere informatie

Hoofdstukindeling Incasso PC Leden

Hoofdstukindeling Incasso PC Leden Hoofdstukindeling Incasso PC Leden 1 Voorwoord SEPA... 2 2 Voorwaarden vooraf... 2 3 Inrichten PC Leden voor de incasso... 3 3.1 Inrichting contract PC Leden... 3 3.2 De machtigingen administratie... 5

Nadere informatie

Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA

Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA ICT Accountancy congres Hoevelaken, 19 maart 2013 Gaston Aussems Agenda 1. Wat is SEPA? 2. Hoe migreren we in Nederland? 3. Wat is de impact van SEPA? 4. Wat zijn

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN 2012 GAC Business Solutions De Scheper 307 5688 HP Oirschot +31 (0)499 58 28 28 info@gac.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 2 Wat

Nadere informatie

ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso

ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso December 2013 Inhoudsopgave Voorwaarden SEPA Incasso Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso 3. De eisen van de bank 4. Machtiging

Nadere informatie

Single Euro Payments Area (SEPA) De standaard voor betalen in Nederland en Europa

Single Euro Payments Area (SEPA) De standaard voor betalen in Nederland en Europa Single Euro Payments Area (SEPA) De standaard voor betalen in Nederland en Europa Welke onderwerpen komen aan bod? Waarom SEPA? Voordelen van één Europese betaalmarkt Het IBAN rekeningnummer De SEPA-overboeking

Nadere informatie

augustus 2015 Handleiding Euro-incasso Incasseren met boekhoudpakket Een aandeel in elkaar

augustus 2015 Handleiding Euro-incasso Incasseren met boekhoudpakket Een aandeel in elkaar augustus 2015 Handleiding Euro-incasso Incasseren met boekhoudpakket Een aandeel in elkaar Inhoud 1 Inleiding 2 De Euro-incasso 2.1 Algemeen 2.2 Incasseren in het buitenland 2.3 Het incassocontract 2.4

Nadere informatie

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorwaarden November 2015 Inhoudsopgave Voorwaarden SEPA Incasso Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso

Nadere informatie

Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA!

Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA! Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA! Regioavond BETA-leden november 2013 Michiel van Doeveren DNB Programmabureau SEPA Nederland 1 2 SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt Binnen de Single Euro Payments

Nadere informatie

voorwaarden Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorwaarden Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorwaarden Juni 2014 Voorwaarden SEPA Incasso Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso 3.

Nadere informatie

Vrijwilligersorganisaties over op IBAN en SEPA. NOV bijeenkomst, Utrecht, 29 januari 2013, Gaston Aussems, Programmabureau SEPA

Vrijwilligersorganisaties over op IBAN en SEPA. NOV bijeenkomst, Utrecht, 29 januari 2013, Gaston Aussems, Programmabureau SEPA Vrijwilligersorganisaties over op IBAN en SEPA NOV bijeenkomst, Utrecht, 29 januari 2013, Gaston Aussems, Programmabureau SEPA Agenda 1. Wat is SEPA? 2. Hoe migreren we in Nederland? 3. Wat betekent SEPA

Nadere informatie

STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS

STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS Over op IBAN STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS a white paper by UNIT4 2013 Inhoud Inleiding 3 1. Tijdelijke licentiecode Import aanvragen 4 2. Tijdelijke licentiecode activeren 5 3. Exporteren

Nadere informatie

Blijven betalen in 2014

Blijven betalen in 2014 Blijven betalen in 2014 145 dagen te gaan Bijeenkomst SEPA 3 september 2013 Bennie Bergman Pain.001.001.03 Pain 008.001.02 SEPA SEPA INHOUD Wat is SEPA? IBAN rekeningnummer Europese overschrijving Europese

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Incasso 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inrichting in Abakus Compleet... 4 Incasseren... 5 e-mail... 6 Onvolledige gegevens:... 7 Geen bankrekening...

Nadere informatie

Mohamed Amri. Manager productmanagement

Mohamed Amri. Manager productmanagement 24 mei 2012 Mohamed Amri Manager productmanagement o MKB ers, middelgrote bedrijven: onbekend met SEPA en gevolgen voor eigen organisatie o Gemeenten, MKB ers en middelgrote bedrijven: onvoorbereid

Nadere informatie

voorschriften Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorschriften Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorschriften Juni 2014 Voorschriften SEPA Incasso In deze Voorschriften leest u meer regels en instructies over onderwerpen uit de Voorwaarden SEPA

Nadere informatie

Zorg er tevens voor de het vinkje clieop in testmodus is uitgeschakeld als u daadwerkelijk incasso s wilt gaan doen.

Zorg er tevens voor de het vinkje clieop in testmodus is uitgeschakeld als u daadwerkelijk incasso s wilt gaan doen. Sepa Incasso s Via Easy-work is het mogelijk om incasso batches aan te maken in het SEPA / XML formaat. Voordat deze optie gebruikt kan worden dienen er een aantal instellingen voor elkaar te zijn en u

Nadere informatie

Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop. Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010

Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop. Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010 Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010 scope SEPA veranderingen Huidige betaalmarkt (met huidig rekeningnummer)

Nadere informatie

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging Handleiding Bedrijven SEPA Machtiging Inhoud 1. INLEIDING 2. INLOGGEN BEDRIJVEN SEPA MACHTIGING 3. RAADLPLEGEN MACHTIGING 4. AANMAKEN MACHTIGING 5. WIJZIGEN MACHTIGING 6. VERWIJDEREN OF INTREKKEN VAN EEN

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ALGEMEEN

VEELGESTELDE VRAGEN ALGEMEEN ALGEMEEN Wat is SEPA? SEPA is de afkorting van Single Euro Payments Area. Vanaf 1 augustus 2014 zal in de Europese landen het betalingsverkeer op gelijke wijze afgehandeld worden. Een en ander betekent

Nadere informatie

Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen

Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen Tijdens de export van een incasso-bestand ontvangt u de melding dat het gegenereerde XML-bestand niet aan de eisen voldoet. In deze Support

Nadere informatie

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten Voorwaarden voor Incasso-acceptanten 1 Definities Bank Debiteur Herroeping Incassant Incasso Incasso-zakelijk Incassobatch Incasso-opdracht Machtiging Overeenkomst Overstapservice Rekening SEPA-gebied

Nadere informatie

SEPA Direct Debit. AssuWare

SEPA Direct Debit. AssuWare 2014 SEPA Direct Debit AssuWare Sepa Direct Debit Handleiding voor het gebruik van ARBIS Sepa Direct Debit (PAIN) 2 Disclaimer De ARBIS SEPADD incassomodule is een extra hulpmiddel voor het incasseren

Nadere informatie

SEPA: Europa gaat over op IBAN

SEPA: Europa gaat over op IBAN SEPA: Europa gaat over op IBAN Delft, 17 september 2012 Rob Timmers Agenda Waarom SEPA? Wat verandert er voor u? Kansen en uitdagingen van SEPA Tijdlijnen SEPA Waarom SEPA? Lissabon agenda ; Europa wil

Nadere informatie

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen SEPA: betalingsverkeer zonder grenzen In een groot deel van Europa worden de grenzen voor het betalingsverkeer afgeschaft. Er komt één grote Europese

Nadere informatie

Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102

Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102 Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102 Versie 2 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsbestand,

Nadere informatie

Inhoud van deze folder

Inhoud van deze folder Inhoud van deze folder Single Euro Payments Area (SEPA) Pagina 2 Rekeningnummer omzetten naar IBAN en BIC Pagina 3 Bankafschriften inlezen Pagina 4 Snelstart en verkoopfacturen Pagina 6 Vragen? Pagina

Nadere informatie

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0 SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended versie 1.0 1. SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa SEPA (Single Euro Payments Area) leidt tot harmonisatie van de betaalmarkt binnen de Europese

Nadere informatie

Welkom. SEPA bijeenkomsten maart-april 2013

Welkom. SEPA bijeenkomsten maart-april 2013 Welkom SEPA bijeenkomsten maart-april 2013 Henk van Loenen, gemeenteadviseur LRP Henk Jansen, gemeenteadviseur LRP Kees Hommersom, gemeenteadviseur LRP Bertil Prins, accountmanager SKG Rob Scheffer, accountmanager

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Iban / Serpa Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 1 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 23 April 2013 Definitief Carol Esmeijer Iban conversie toegevoegd.

Nadere informatie

IBAN Conversie. Toelichting

IBAN Conversie. Toelichting IBAN Conversie Toelichting AGP Capelle a/d IJssel B.V. Versie: 1.00 Datum: 01-03-2013 Inhoud Inleiding... 3 Individuele omzetting naar IBAN... 4 Batchomzetting van bankrekeningnummers naar IBAN... 4 Importeren

Nadere informatie

SETUP SEPA Setup SEPA 2013 Newminds

SETUP SEPA Setup SEPA 2013 Newminds SETUP SEPA Setup SEPA 2013 Newminds Inhoud 1.0 Installatie SEPA (Credit Transfer)... 3 2.0 Installatie SEPA (Direct Debit)... 4 Setup SEPA 2013 Newminds 2 1.0 Installatie SEPA (Credit Transfer) Gebruik

Nadere informatie

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso December 2013 Inhoudsopgave Voorschriften SEPA Incasso In deze Voorschriften leest u meer regels en instructies over onderwerpen uit de Voorwaarden SEPA Incasso. 1.

Nadere informatie

SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen. Rotterdam 28 februari 2013

SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen. Rotterdam 28 februari 2013 SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen Rotterdam 28 februari 2013 Inhoudsopgave Wat is SEPA? 3 SEPA-incasso 9 SEPA-bestandsformaten 16 Bijlage: Voorbeeld SEPA-machtigingsformulier

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. inleiding 1

INHOUDSOPGAVE. 1. inleiding 1 STAPPENPLAN SEPA DD INHOUDSOPGAVE 1. inleiding 1 2. stappenplan 2 2.1. Incassant-ID 2 2.2. Mandaten 2 2.3. Inrichting UNIT4 Multivers Extended 2 2.3.1. Betalingscondities 2 2.3.2. Volgnummers 3 2.3.3.

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Recente verbeteringen. Versie januari 2014

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Recente verbeteringen. Versie januari 2014 Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Recente verbeteringen Versie januari 2014 Inhoudsopgave Het afgelopen jaar is een aantal verbeteringen doorgevoerd binnen Internet Bankieren.

Nadere informatie

Augustus 2015. Handleiding Bedrijven Euro-incasso. Incasseren met de Bedrijven Euro-incasso. Een aandeel in elkaar

Augustus 2015. Handleiding Bedrijven Euro-incasso. Incasseren met de Bedrijven Euro-incasso. Een aandeel in elkaar Augustus 2015 Handleiding Bedrijven Euro-incasso Incasseren met de Bedrijven Euro-incasso Een aandeel in elkaar Inhoud 1 Inleiding 2 De Bedrijven Euro-incasso 2.1 Algemeen 2.2 Incasseren in het buitenland

Nadere informatie

VIVA IBAN: gebruik van SEPA.

VIVA IBAN: gebruik van SEPA. VIVA IBAN: gebruik van SEPA. 1. Inleiding...1 2. Voor alle praktijken, factuurlayout aanpassen....2 3. Auto incasso / doorlopende machtiging...3 3.1 Omschakelen naar IBAN voor de automatische Incasso...3

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013)

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank

Nadere informatie

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Inhoud Keuzes in werken met combinatie The Nanny & imuis... 1 Automatische koppeling... 2 Controle stappen... 2 Exporteren machtigingen vanuit The Nanny...

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Incasseren debiteurenvorderingen

Handleiding Incura Boekhouding Incasseren debiteurenvorderingen Inleiding Een snelle en doeltreffende manier van betalen van uw facturen door klanten is die van automatische incasso. Wanneer u bent gemachtigd door uw klant om geld af te schrijven van hun rekening èn

Nadere informatie

Handleiding Groenhuysenpas

Handleiding Groenhuysenpas Handleiding Groenhuysenpas Inhoudsopgave Manieren van Opwaarden 1 e keer... 2 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa... 2 Optie 2: Via het internet... 2 Stap 1: De website... 2 Stap 2: Registratie... 3 Stap

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Overstapservice

Algemene Voorwaarden Overstapservice Algemene Voorwaarden Overstapservice Wat is de Overstapservice? De Overstapservice maakt veranderen van betaalrekening van de ene naar de andere bank eenvoudiger. Uw betalingsverkeer loopt namelijk zonder

Nadere informatie

2 e. herziene editie: september 2013. LRP en SEPA: hoe wordt uw gemeente SEPA-ready?

2 e. herziene editie: september 2013. LRP en SEPA: hoe wordt uw gemeente SEPA-ready? LRP en SEPA: hoe wordt uw gemeente SEPA-ready? 2 e herziene editie: september 2013 2 3 Hoe wordt uw gemeente SEPA-ready? Deze folder is bestemd voor alle administrateurs van kerkelijke gemeenten die gebruikmaken

Nadere informatie

SEPA (Single Euro Payments Area)

SEPA (Single Euro Payments Area) SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen Studiedag KNR 11 Oktober 2012 SEPA: één gezamelijke betaalmarkt vanaf 1 februari 2014 Wat is SEPA? Geen gefragmenteerde betaalmarkten maar

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, mei 2015 SEPA-incasso 2 Inleiding Wilt u uw debiteuren incasseren? Dan moet u een Overeenkomst

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA Uden, 10 april 2013

Makkelijk over op IBAN en SEPA Uden, 10 april 2013 Makkelijk over op IBAN en SEPA Uden, 10 april 2013 Rabobank helpt u graag op weg Agenda De achtergrond van SEPA Wat verandert er met SEPA? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank

Nadere informatie

3. Geef uw gewenste methode op in CASH onder: Financieel - Instellingen - Debiteuren-parameters - F6 SEPA DD

3. Geef uw gewenste methode op in CASH onder: Financieel - Instellingen - Debiteuren-parameters - F6 SEPA DD Inleiding Met CASH kunt u op eenvoudige wijze posten incasseren. Wanneer de debiteur heeft toegestemd dat de openstaande posten geïncasseerd mogen worden, voorziet u deze van een eigenschap zodat deze

Nadere informatie

Automatische Incasso

Automatische Incasso Automatische Incasso Dankzij automatische Incasso bent u nooit te laat met betalen Machtigen (automatische Incasso) Uw meest praktische manier van betalen Veel mensen maken gebruik van machtigen. Automatische

Nadere informatie

De migratie naar SEPA

De migratie naar SEPA De migratie naar SEPA De overgang: complex en tijdrovend? Advies: Begin op tijd ING ondersteunt u! Utrecht, 20 november 2012 VAP Themadag 2012 Peter Hardeman Programma Historie Wat gaat er veranderen Overzicht

Nadere informatie